látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech"

Transkript

1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti látek zná zásady bezpečné práce dovede poskytnout 1. pomoc zná tel. číslo záchr. služby, umí přivolat pomoc umí rozlišit a pojmenovat druhy směsí zná pojmy rozpustnost, koncentrovaný, zředěný, nasycený, nenasycený roztok zná vliv teploty, plošného obsahu, povrchu na rychlost rozpouštění zná příklady z praxe, poznatky v praxi využije umí vypočítat hmotnostní zlomek složek směsí a %koncentraci látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech směsi různorodé a stejnorodé roztoky, složení roztoků oddělování složek směsí OSV odpovědnost za své zdraví, pomoc zraněným lidem Člověk a zdraví M EV likvidace úniku škodlivých látek OSV využití v domácnosti zná princip, postup a užití v praxi metody oddělování složek směsí - usazování, filtrace, destilace, krystalizace umí provést filtraci a destilaci ve školních podmínkách umí zvolit vhodný postup k oddělování složek směsí

2 umí vyjmenovat druhy a význam vod podle užití a znečištění zná hygienické požadavky na pitnou vodu zná hlavní znečišťovatele pitné vody zná procentový obsah hlavních složek vzduchu umí vysvětlit význam vzduchu jako průmyslové suroviny zná hlavní znečišťovatele vzduchu umí vysvětlit vznik a význam inverze a smogu umí vysvětlit význam vzduchu pro hoření a hašení umí poskytnout 1. pomoc při popáleninách zná způsoby hašení požáru, typy hasicích přístrojů zná pojmy atomové jádro, elektronový obal, proton, neutron, elektron, valenční elektron, valenční vrstva, protonové číslo, hmotnostní číslo zná vztahy mezi počty protonů, elektronů a neutronů v atomu s PSP umí nakreslit schéma atomu umí odvodit vznik kationtů a aniontů z atomu umí vysvětlit rozdíl mezi atomem a molekulou zná české názvy a značky vybraných prvků, některé jejich vlastnosti a použití voda vzduch atom, molekula, ionty chemické prvky EV Význam vody a vzduchu Návštěva čistící stanice odpadních vod MDV kritický přístup k informacím z médií k problematice čistoty vody a vzduchu EGS čistota vody a vzduchu jako globální problém lidstva Význam zeleně OSV osobní odpovědnost za stav čistoty vody a vzduchu F MDV sledování a vyhledávání informací o nových objevech OSV _ odpovědnost jednotlivce za práci s prvky a sloučeninami ohrožujícími zdraví a ŽP EV nebezpečí poškození ŽP (těžké kovy, baterie, )

3 s pomocí PSP umí přiřadit protonové číslo prvku a naopak zná princip uspořádání prvků v PSP umí zařadit prvek do skupiny a periody PSP umí vyhledat prvek podle skupiny a periody PSP zná znění a význam periodického zákona zná pojmy kovy, nekovy, polokovy, těžké kovy umí vysvětlit rozdíl mezi prvkem a sloučeninou určí počet atomů ve vzorci zná pojem elektronegativita umí vyhledat elektronegativitu prvku v PSP určí charakter chemické vazby podle elektronegativity periodická soustava prvků chemické sloučeniny chemická vazba chemické reakce EGS- znečištění ŽP jako globální problém lidstva OSV odpovědné jednání při práci s těkavými látkami, nebezpečí požáru zná význam symbolů v chemické rovnici umí zapsat slovně popsaný chemický děj chemickou rovnicí umí zapsat jednoduché rovnice (hoření C, S apod.) zná vlivy na rychlost chem. reakcí zná nebezpečí vyplývající z nekontrolovatelného průběhu chem. reakcí umí zformulovat zákon zachování hmotnosti dokáže opravit špatně vyčíslenou rovnici dokáže vyčíslit jednoduchou rovnici umí vysvětlit pojem halogenid zná pravidla názvosloví halogenidů umí vytvořit vzorec z názvu a naopak zná význam a užití NaCl zákon zachování hmotnosti halogenidy OSV osobní odpovědnost jedince za své zdraví (hypertenze) EV solení silnic, kyselé deště MDV info a názory v médiích ( bezpečnost provozu v zimě)

4 umí vysvětlit pojem oxid zná pravidla názvosloví oxidů umí vytvořit vzorec z názvu a naopak zná význam a užití CO, CO 2, SO 2, SO 3, NO, NO 2, CaO oxidy OSV revize plynových spotřebičů, význam hromadné dopravy EGS projekty a dotace EU na snížení emisí ( železnice) zná pojmy kyselinotvorný oxid, zásadotvorný oxid podle elektronegativity určí kyselinotvorný a zásadotvorný oxid orientuje se na stupnici ph zná rozmezí ph kyselin a zásad zná pojem ph indikátor zná barevné přechody lakmusu, fenolftaleinu a univ. indikátoru zná podstatu vzniku kyselých dešťů a vliv v přírodě kyseliny a hydroxidy, kyselost a zásaditost roztoků, ph Př, Z EV vliv ph na život ve vodě, působení kyselých dešťů, vznik smogu a jeho vliv na zdraví OSV osobní odpovědnost při práci s kyselinami a hydroxidy, 1. pomoc při poleptání, zabezpečení lékařské pomoci zraněnému

5 umí vysvětlit pojem kyselina zná pravidla názvosloví kyselin bezkyslíkatých a kyslíkatých umí vytvořit vzorec z názvu a naopak zná vzorec, vlastnosti, význam a užití HCl, H 2 SO 4, HNO 3 zná zásady bezpečné práce s kyselinami zná postup ředění H 2 SO 4 konc. umí poskytnout první pomoc při poleptání EV nebezpečí havárií při výrobě, přepravě a skladování kyselin a hydroxidů umí vysvětlit pojem hydroxid (zásada) zná pravidla názvosloví hydroxidů - umí vytvořit vzorec z názvu a naopak zná vzorec, vlastnosti, význam a užití NaOH, KOH, NH 4 OH, Ca(OH) 2 - zná zásady bezpečné práce s hydroxidy umí poskytnout první pomoc při poleptání Projekty dle aktuálních možností např. Voda, Odpadní voda, První pomoc, Popáleniny Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9

6 Žák zná reaktanty a produkty neutralizace ( obecně, u jednodušších případů i konkrétně) Zná příklady užití v praxi neutralizace umí vysvětlit pojem sůl zná pravidla názvosloví jednoduchých solí zná příklady použití solí v praxi zná chemický princip výroby hašeného vápna zná princip tvrdnutí malty soli OSV osobní zodpovědnost při užívání chem. látek ( hnojiva apod.) EV nebezpečí nadměrného hnojení um. hnojivy, zpracování druhotných surovin ( Ag z fotolaboratoří apod.) Př, Z zná pojmy oxidace, redukce, redox reakce umí určit oxidační číslo prvku ve sloučenině pozná redoxní reakci zná princip výroby surového železa a oceli zná princip koroze a způsob ochrany zná pojem elektrolýza a její využití v praxi zná příklady užití galvanického článku v praxi redoxní reakce Z naleziště rud, ocelářský průmysl Př rudy kovů EV význam sběru druhotných surovin EGS povědomí o hospodářských ztrátách způsobených korozí OSV ochrana kovů doma

7 umí vysvětlit rozdíl mezi exotermickou a endotermickou reakcí umí třídit paliva podle skupenství, původu, výhřevnosti a zná příklady z praxe zná rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie zná pravidla bezpečnosti práce s topnými plyny zná vliv produktů spalování na ŽP-zná význam ropy, zemního plynu a uhlí zná hlavní produkty zpracování ropy a uhlí zná pojem uhlovodíky, vlastnosti uhlíku rozliší řetězec otevřený, uzavřený zná obecné vlastnosti uhlovodíků umí vyjmenovat homologickou řadu uhlovodíků C1 C 10, napsat vzorce a sestavit modely zná pojmy alkan, alken, alkin, arén, podle vazeb daný uhlovodík zařadí zná význam a užití metanu, etanu, propanu, butanu, etenu, etinu, benzenu zná pravidla bezpečnosti práce s org. rozpouštědly energie uhlovodíky Z,Př OSV osobní zodpovědnost za bezpečnou práci s palivy, znečišťování ovzduší spalováním odpadků v lokálních topeništích EV skleníkový efekt, kyselé deště, význam obnovitelných zdrojů energie, havárie tankerů, ochrana provozů ropy a plynu před teroristickými útoky MV cena ropy, havárie EGS nebezpečí zneužití přírodního bohatství zemí 3. světa OSV osobní zodpovědnost při práci s uhlovodíky ( zemní plyn, benzen ) zná pojmy charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek zná vybrané halogenderiváty, zná význam freonů deriváty uhlovodíků halogenderiváty Člověk a zdraví OSV, EV, EGS osobní zodpovědnost při práci s ředidly, barvami, znečišťování ŽP, ozonová díra

8 zná vzorec, význam, užití metanolu, etanolu, glycerolu, fenolu zná podstatu alkoholového kvašení zná pravidla bezpečné práce s acetonem zná pojem karbonylová skupina a karbonylové sloučeniny alkoholy, fenoly karbonylové sloučeniny Člověk a zdraví, OSV,VDO užívání alkoholických nápojů, závislost, práce s acetonem, jeho zneužití MV výsledky průzkumů D,EGS působení alkoholických nápojů na různá etnika i v historii zná vzorec, význam, užití kyseliny mravenčí, octové zná pojem vyšší mastné kyseliny, aminokyseliny, ester, esence karboxylové kyseliny Př zná pojmy monomer, polymer, makromolekula zná kladné i záporné vlastnosti umělých materiálů a jejich vliv na ŽP zná běžně užívané zkratky plastů, jejich vlastnosti a užití zná význam recyklace plastů plasty a umělá vlákna EV,OSV,EGS plasty v odpadech, význam třídění a recyklace,plasty jako globální problém lidstva, plasty jako výrobky z neobnovitelné suroviny zná rovnici a podmínky fotosyntézy zná rozdělení sacharidů (mono-, poly-)a jejich obecné vlastnosti zná výskyt a význam glukosy, fruktosy, sacharosy, škrobu, glykogenu, celulosy zná podstatu cukrovky umí provést důkaz škrobu přírodní sloučeniny sacharidy Př, Člověk a zdraví,ev, EGS stav deštných pralesů, význam zeleně a fytoplanktonu, odpovědnost za svoje zdraví nadměrný příjem cukrů Z pěstování cukrovky a cukrové třtiny, bavlníku, papírenský průmysl

9 rozliší původ tuků a olejů, zná příklady z praxe zná výchozí reaktanty při vzniku tuků zná zdroje tuků ve výživě a jejich význam v organismu zná princip a význam ztužování tuků zná princip zmýdelnění zná užitné vlastnosti mýdel a saponátů a jejich vliv na ŽP tuky OSV, Člověk a zdraví nadměrný příjem tuků, cholesterol EV, EGS, Př znečištění vod saponáty, samočištění vody o o o o zná zdroje bílkovin ve výživě a jejich význam zná faktory poškozující bílkoviny a uvědomuje si nebezpečí poškození lidského organismu umí vyjmenovat některé z funkcí bílkovin zná význam nukleových kyselin bílkoviny OSV,Člověk a zdraví výživa, péče MV informace o nových poznatcích a výzkumu dědičnosti zná význam hormonů, enzymů a některých vitamínů zná zdroje vitamínů A,B,C,D,E v potravě a projevy jejich nedostatku zná zásady zdravé výživy biokatalyzátory Člověk a zdraví, Př zná pravidla bezpečné práce s chemickými látkami běžně užívanými v domácnosti zná pojmy léčiva, analgetika, doping, pesticidy atd. zná příklady návykových látek a nebezpečí jejich požívání Člověk a chemie OSV osobní zodpovědnost při práci s chemickými látkami doma i v zaměstnání Př, Člověk a zdraví MV doping, úniky chemických látek,

10 zná základní schéma výroby cukru, papíru, piva, skla, keramiky, úpravy pitné vody zná běžně užívaná hnojiva zná běžně užívané stavební materiály a pojiva Projekty dle aktuálních možností, např.: Chemické výroby, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, Paliva, Popáleniny,

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář Podle těchto učebních osnov se vyučuje od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy Biologicko-chemického semináře koordinovaly PaedDr.Miroslava Krajčová a Mgr. Marie Jelínková. Časová dotace Vyšší gymnázium:

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ. Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro SŠ DIDAKTIKA CHEMIE II pro SŠ Doc.

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Voda VY_32_INOVACE_363

Voda VY_32_INOVACE_363 Voda VY_32_INOVACE_363 na Zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle

Více

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná

- druhy vod : 1) podle obsahu minerálních látek : destilovaná měkká trvdá minerální slaná Voda na zemi zaujímá prostor, který nazýváme hydrosféra oceány, moře, voda na povrchu Země (tekoucí, stojatá, led a sníh) a voda podzemní koloběh vody v přírodě : druhy vod : 1) podle obsahu minerálních

Více

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky...

Chemie Organická a biochemická část. Třída: 9. Organická chemie...2. Uhlovodíky...3. Paliva... 12. Deriváty uhlovodíků...9. Přírodní látky... Pozn. Šedě označené texty jsou pouze doplňkové a zajímavosti Pokud je v textu a nejedná se o chemickou reakci, čtěte jako: z toho plyne, to vede k, díky tomu hemie rganická a biochemická část Autor: Mgr.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda Vzdělávací oblast: UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více