E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha."

Transkript

1 Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha. Pojem E-Book je používán ve dvou významech. Méně časté je používání pojmu e-book pro označení zařízení, které je specilně upravené pro čtení souborů s obsahem odpovídajícím pojmu kniha. Výstižnějším označením v tomto smyslu by byl pojem ebook reader, čili zařízení pro čtení elektronických knih. Budeme-li mít v tomto textu na mysli pod e-book čtecí zařízení, budeme používat pojem reader. Druhým častěji používaným významem je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. Je překvapující, jak často je pojem e-book v různých textech používán aniž by byl definován jeho význam. Přitom zejména při provádění srovnání elektronické a klasické tištěné knihy by byla definice velmi žádoucí. Pojmem e-book je odvážně a poněkud překvapivě označen v některých případech i prostý textový soubor ve formátu ASCII, bez jakýchkoliv navigačních funkcí, pokud se autor domnívá, že obsah souboru má povahu něčeho, co lze nazvat knihou. Častějším případem je označení e-book pro soubor typu *.EXE ( tj. pro samospouštěcí soubor ) při čemž v některých případech soubor zahrnuje kromě textového a obrazového obsahu i podporu navigace. Dalším častým případem je záznam obsahu v jazyce webovských stránek HTML nebo PDF, což je formát čitelný pomocí Acrobat readeru. Za nejopodstatnější považuji označení e-book pro soubor vyjádřený v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Jak vyplyne z dalšího výkladu, má formát souboru a jeho vztah k čtecímu zařízení značný význam pro kvalitu podpory vlastního čtení elektronické knihy. Tato malá úvodní bilance vztahující se k pojmu e-book měla naznačit příčiny velmi častých rozpaků nad různými tvrzeními vztahujícími se k hodnocení kvality elektronických knih. Je dosti typickým jevem, že se pouštíme do srovnávacího hodnocení e-books s klasickou knihou, aniž bychom se obtěžovali definicí toho, co myslíme pod pojmy používanými v tomto hodnocení. Při tom zejména při prognozování vývoje vztahu uživatelů k e-books se můžeme dopustit značných chyb. Podrobnější rozbor této dílčí problematiky následuje dále v textu. Neškodilo by se zamyslet i nad samotným pojmem kniha, protože jde o základ pojmu e-book. Vždyť i elektronická kniha by měla být především knihou. V našem rozboru problematiky nebudeme mít pod pojmem kniha na mysli fyzický objekt představovaný svazkem jednotlivých listů papíru s očíslovanými stránkami, s titulní stranou obsahující název a jméno autora, se stránkou s obsahem, atd. E-book je

2 virtulání knihou, tj. souborem virtuálních stránek. Spojení stránek je zajištěno symbolicky. Pro náš rozbor je důležité, že e-book není pouze označení pro elektronicky zaznamenaný obsah, ale i pro určitý styl práce s obsahem. Obsahem e-book nemusí být pouze kniha, ale i časopis, noviny, příručka, návod atd. Za zamyšlení stojí bezpochyby i změny, ke kterým dochází v samotném procesu čtení. Elektronické knihy, e-books, e-knihy, jsou realitou. Můžeme se zabývat jejich hodnocením, srovnáváním, ale nezakrývejme si oči před skutečností jejich existence. Proto nepovažuji za rozhodující otázku: zda klasická kniha nebo elektronická kniha, čili ono oblíbené buď a nebo. Mnohem důležitější je otázka: e-knihy jsou zde, ale bude je někdo číst? Proč? Jak moc a za jakých podmínek? Jsou-li e-books potřebné, co je uděláno a co zbývá udělat pro to, aby práce s nimi byla co nejlepší? Na tom bude záviset i odpověď na otázku, zda se e-books podaří získat i nové čtenáře, nebo pouze přetáhnou čtenáře klasické knihy. E-books by v žádném případě neměly být pouze elektronickým napodobením klasické knihy, ale hlavně něčím novým, co přinese novou kvalitu práce s tím, čemu i nadále budeme říkat kniha, i když elektronická. Při tom nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že u čtenáře vzniká ke klasické knize určitý vztah spojený s vlastnictvím knihy a s prací s knihou. Dokáže e-kniha získat něčím čtenáře i v této rovině? Z vlastní zkušenosti tvrdím, že dokáže. Pro rozbor problematiky e-knihy je důležité respektování rozdílů mezi dvěma skupinami knih. Jedna skupina knih je představována beletrií, případně prózou a popisuje děj - sled určitých událostí. Čtení knih této skupiny je spojeno na straně čtenáře s určitými prožitky, neboť snahou autora je zaujmout čtenáře a vtáhnout ho do děje. Do této kategorie lze zahrnout i knihy popisující určitý úsek historie části společnosti. Typické pro čtení knih z této skupiny je sekvenční přístup k obsahu ( odmyslíme-li si přeskakování určitých méně přitažlivých částí). Nepotřebujeme si dělat poznámky k textu, nepředpokládáme, že bychom měli nebo mohli zasahovat do děje, všechny informace jsou prezetovány v podobě textu s vloženými ilustračními statickými obrázky. Co potřebujeme, je možnost listovat v knize, možnost záznamu údaje o stránce na kterou jsme dospěli ( při přerušení četby) a schopnost obnovit čtení na stejném místě. Druhá skupina knih je reprezentována učebnicemi, encyklopediemi, odbornými pojednáními, příručkami apod. Knihy této skupiny sice můžeme rovněž číst sekvenčně, častěji však a to je typické otevíráme knihu podle obsahu nebo podle indexu na určité straně, která obsahuje určitou konkrétní informaci, vysvětlení, rozbor, o který nám v konkrétní situaci jde. Spíše než o čtení v pravém slova smyslu, jde o konzultaci. Sled v jakém je informace u této skupiny knih uspořádána nás sice může rovněž zajímat ( zejména z hlediska metodického ) toto zjištění však nepředstavuje typickou potřebu. Struktura obsahu u této skupiny knih závisí od povahy objektu, kterého se kniha týká a od zvoleného způsobu prezentace obsahu. Při práci s knihou z této skupiny potřebujeme ve zvýšené míře možnost poznámek k obsahu, zvýrazňování nejdůležitějších částí textu, možnost snadného vyhledání určité části textu vztahujícího se ke konkrétními problému, umísťování záložek pro snadný návrat do určitého místa atd. Při práci s touto skupinou knih pociťujeme zřetelně potřebu určité interaktivity. Na rozdíl od první skupiny potřebujeme často pracovat najednou s více knihami ( časopisy, zprávami, rozbory). Cítíme potřebu snadného přechodu z určitého místa jedné knihy do určitého místa knih

3 dalších. Potřebujeme porovnávat informace z různých zdrojů, navzájem je doplňovat, což v podmínkách klasické (papírové) knihy vyžaduje poměrně náročnou manipulaci. Častým požadavkem je aktuálnost informací, což znamaná vyhledávání novějších vydání knih. Přechod od starší informace k novější, aktuálnější informaci znamená odložit jednu knihu a získat knihu novou ( přesto, že se často liší pouze v určité části obsahu). Knihy s vyměnitelnými stránkami sice rovněž existují, nejsou však typickým příkladem papírové knihy. Charakteristika rozdílů mezi oběma skupinami knih, spojená se stručným výčtem rozdílných potřeb při čtení a při konzultaci napovídá mnohé na téma potřeby změny ve formátu knihy. Papírová kniha byla vynikajícím vynálezem, její možnosti jsou však zejména při práci s druhou skupinou knih - značně omezeny. Není divu, že vědomí existence větších nároků na knihu vedlo v podmínkách rozvoje digitální techniky k myšlence doplnit fyzickou - papírovou knihu o knihu virtuální, o knihu elektronickou. Úmyslně zdůrazňuji slovo doplnit, neboť elektronické knihy budou dlouho představovat vhodnou formu rozšíření možností, které poskytuje klasická kniha. V nejbližší době nepůjde o náhradu, ale o doplnění. E-book ( v pojetí souboru ) vzniká dvěma způsoby, které jsou si poměrně blízké. Buď přímou tvorbou, nebo konverzi. Přímou tvorbou vznikají e-books buď v prostředí WORDu, odkud je proveden export do formátu *.lit, se kterým pracuje Microsoft Reader, nebo v prostředí Adobe Acrobata, kde vzniká přímo soubor ve formátu PDF, který je čten Acrobcat Readerem. Chcete-li si sami vyzkoušet tvorbu elektronické knihy, využijte tento odkaz: Převažuje tvorba konverzí. Obsah knihy je nejdříve vytvořen a uložen ve formátu TXT, HTML, RTF a j. Poté je využit nekterý z četných kontertorů formátu. Cestou konverze vznikají nejčastěji samospouštěcí programy EXE. Přehled konvertorů bude uveden jednak v seznamu odkazů v literatuře, jednak bude včetně stručné charakteristiky doplněn do tohoto textu při některé z následujících aktualizací. Práce s digitální knihou, tj. čtení e-knihy, je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Soubor e-knihy musí být vložen do readeru, nebo do zařízení, které plní jeho funkci. Reader musí být vybaven odpovídajícím software. Cílovou variantou bude bezpochyby reader jako specializované zařízení, určené výslovně pro práci s e-book. Takových zařízení vzniklo ve světě několik. Nejznámějším je Rocket ebook reader (ReR). Dalšími readery jsou: Softbook, Everybook, goreader, ebookman a další. Do těchto zařízení jsou soubory e-book zaváděny buď přes PC, nebo pomocí faxmodemu přímo z internetu. K univerzálnějším zařízením plnícím funkci readeru patří především osobní počítače (PC), laptopy, notebooky, osobní asistenti, kapesní počítače. Soubory e-book jsou do těchto zařízení načítány z internetu, CD-ROM nebo z diskety ( vyjímečně). K nejznámějším softwarovým produktům určeným pro práci s e- book patří: Microsoft Reader a Glassbook Reader. Podrobné informace o těchto produktech budou doplněny při další aktualizaci tohoto textu a/nebo budou uvedeny cestou odkazů na firemní www stránky. Ne každá e-book je čitelná v kterémkoliv zařízení. Právě naopak. Jedním z faktorů brzdících rozvoj uplatnění e-book je nekompatibilita formátů navzájem a s readery. Nejjednodušší je situace s e-book ve formátech EXE, TXT a HTML, které jsou čitelné na většině universálních zařízeních sloužících ve funkci readeru. Koupíte-li si konkrétní reader (specializované zařízení) jste odkázáni na bohatost a dostupnost e-book ve formátu tohoto readeru. Problém s dostupností e-book pro určitý reader je navíc komplikovaný způsobem zavádění souboru, který většinou respektuje potřebu ochrany autorských práv autorů a vydavatelů. Svítání na lepší časy je spoleno s postupným akceptováním otevřeného standardního formátu jehož specifikace je známa pod označením OEB Open E-Book Z uvedeného vyplývá, že vlastnosti a kvalita e-book jsou dány jednak konkrétním formátem, který ve větší či menší míře umožňuje manipulaci se souborem ( na příklad navigaci v souboru, změnu vlastnosti písma apod.), jednak samotným čtecím zařízením, tj. jeho hardware a software. Reader bez souboru není nic, stejně jako soubor bez readeru.

4 Téma e-book je tematem velmi širokým. Užití e-book souvisí především s t. zv. e-publishing elektronickým publikováním ( tvorba e-book), s problematikou hardware a software, ale navíc s otázkámi ochrany autorských práv, s otázkami psychologie, ergonomie, s problematikou fungování knhoven a přirozeně s otázkámi komunikace ( internet především). To je také důvodem postupného vzniku tohoto pojednání, během kterého bude text doplňován o další části, ale i o nové znění již existujích částí textu. Jako v mnoha jiných oblastech i v oblasti e-publishing ( e-book) probíhají na jedné straně urputné diskuse o oprávněnosti existence nového jevu, o jeho naději na přežití či módnosti, zatím co v téže době vývoj a především samotná praxe nečeká a rychle se rozvíjí. Nejlépe se o tom přesvědčíte, zavítáte-li na stránky internetu a využijete služeb hledačů. Zjistíte, že problematice e-book a e-publishing jsou věnovány stovky, možná tisíce www stránek. Jde o stránky hardwarových a softwarových firem nabízejících nové produkty, ale především o stránky vydavatelů a knihkupectví. Najdete tam informace o četných seminářích a celosvětových konferencích věnovaných perspektivě e-book. Jde především o stránky z USA a z Britanie, ale i z dalších zemí starého kontinentu. Překvapí Vás bohatost informací na specializovaných portálech věnovaných e-book, rozsáhlá nabídka knih ze všech možných oblastí a v řadě světových jazyků. Nezbývá mi v tomto místě nic jiného, než smutně konstatovat, že na rozdíl od jiných oblastí souvisejících s využitím internetu v oblasti e-publishing jsme v CR zatím velmi opatrní, nechci-li řici, že jsme přímo zaspali. Vývoj je však na samém počátku a máme ještě šanci doufám, že ji brzo využijeme. I toto pojednání by snad mohlo vést k rychlejšímu startu. Potěšující je, že dochází k takové inovaci v oblasti hardware a software, která směřuje nejen k snadnější manipulaci s e-knihou, ale zejména snižuje negativní vliv stále ještě značně nezdravého čtení z obrazovky. Nové typy displejů, Clear Type od Microsoftu zlepšující resolution textu na obrazovce, podsvicování displeje, zmenšování velikosti a váhy readerů, to vše odstraňuje nebo zmenšuje zábrany související s užitím e- book. Reprezentantem speciálního čtecího zařízení readeru je Rocket ebook. Jeho rozměry jsou: 5 x 7 x 1, váha 22 oz, stojí přibližně 200 US$, je vybaven dobíjecí baterií, která vydrží 20 až 40 hodin provozu. V základním provedení dokáže pojmout až stránek textu a obrázků, což představuje cca 200 knih průměrné velikosti. K dispozici má na internetu přes 2000 titulů zdarma a mnoho tisíc titulů placených. Číst můžete kdekoliv, i potmě, jelikož reader je vybaven t. zv. backlight podsvícením. Abychom si udělali konkretní představu o funci readeru při práci s e-book, uvedu přehled nabídky softwarového readeru Glassbook. Po otevření pracovní plochy readeru se zobrazí vleno ikony knih, které jsou v knihovně readeru načteny. Kliknutím na jednu z ikon aktivujeme konkrétní e-book. V pravé části pracovní plochy jsou uvedeny volby: Read, Library, Bookstore, Quit a MENU. Volbou Library zobrazíme seznam knih a umožníme výběr konkretní knihy. Volbou Read otevíráme vybranou knihu na první stránce. Volbou Bookstore aktivujeme připojení na internet na URL knihkupectví, nastavenou v MENU-settings a umožňujeme si stažení konkrétní knihy z nabídky. Načtení probíhá přímo do readeru. MENU nabízí informaci o konkretní e-book, seznam zavedených poznámek ( notes) a zvýrazněných míst v knize ( s možností přechodu na místo kde došlo k jejich zavedení ), funkci FIND pro nalezení míst v knize kde se vyskytuje zvolené klíčové slovo ( možnost prohledávat celou knihu ). V komerční verzi se nabízí možnost LookUp k nalezení významu výrazu podle významového slovníku. Preference umožňuje zeména volbu procenta podsvícení ( backlight) obrazovky v pracovní ploše. Funkce Highlight ( zvýraznění) a Annotate ( poznámka) jsou ovládány pomocí speciálních virtuálních per tažením po řádcích. Přirozeně, že v knize lze snadno listovat dopředu a dozadu, případně pomocí tažení v horizontálním pruhu volit konrétní stránku knihy. (Pozn.: 300 stránková kniha zabírá cca 500 Kb paměti a načítá se z univerzitní sítě cca 1 minutu.) Spec. Nabídka umožňuje rozevřít virtuální knihu tak, že jsou zobrazeny sudá i lichá stránka. Podle potřeby lze písmo zaostřit (sharpen), zmenšit či zvětšit. Obrazovku lze natočit o 90, 180, 270 stupňů.

5 Co zajímá běžného čtenáře nejvíce, je: cena e-book (readeru a knihy samotné), dobrá čitelnost knihy (malá únava očí), snadná manipulace ( velikost, váha a funkce), dostupnost e-books na internetu ( nebo jinak), snadná možnost update (možnost nahání novější verze), možnost získat e-book ( stažením) kdykoliv a odkudkoliv, bohatost nabídky knih s přitažlivým obsahem a provedením pro daný reader, možnost budovat vlastní virtuální knihovnu, možnost pořizování kopií obsahu, přípoadně možnost tisku vybraných částí knihy. V tomto místě pojednání si již můžeme dovolit uvést výčet těch předností e-book, které nejsou u klasické papírové knihy dosažitelné. Uvedeny jsou přednosti z hlediska čtenáře i z hlediska autora a vydavatele. - Je ekonomicky dostupné vydání knih i v malém množství - Je li kniha nakupována on-line neplatí se nic za dodávku knihy - Knihy nikdy nejsou vyprodány - Autoři mají možnost samostatně e-knihy vydávat a distribuovat je levně - E-knihy jsou zpravidla levnější než klasické papírové knihy - Učitelé mohou pro své žáky připravovat individuálně upravené texty učebnic - Možnost zajištění ochrany autorských práv pomocí software readeru - Autori a vydavatelé mohou nastavit lhůtu ve které může být kniha čtena - Zahrnutí animací a videa (multimedia) do stránek e-knihy - Snadná aktualizace obsahu e-knihy - E-knihy mohou být stahovány z internetu rychle z domova nebo z kiosku v obchodě - Readery umožňují aktivaci funkce LookUp k vyhledání významu slova - Možnost vyhledat v mžiku zadaná slova v textu v rámci celé knihy - Možnost umísťovat poznámky (annotate) a zvýrazňovat text (highlight) - Možnost číst v temnotě nebo ve špatném osvětlení - Volit různé fonty a velikost znaků podle potřeby - Možnost umístění odkazů v rámci knihy i externě na internet - Možnost zapnutí audio-textu, poslech knihy - Možnost umístnění sady knih v jediném readeru a přenášet je podle potřeby - Možnost vytvářet vlastní virtuální knihovnu - Možnost existence odkazů mezi knihami ve virtuální knihovně - Lékaři a právníci ( například ) mohou snadno přenášet své rozsáhlé texty - Lze provádět online subscribci časopisů, novin a jiných periodik Přehled svědčí o tom, že přednosti e-knihy jsou podstatné a mohou být základem pozitivní prognózy dalšího rozvoje tvorby a užití e-book. Existují profese a aktivity, u kterých jsou e-book téměř nezbytností již dnes. V tomto místě je nutný návrat k samotnému pojmu e-book. V úvodu textu byla naznačena pestrost používání tohoto pojmu, která neprospívá dorozumění o místě a perspektivě e-book ve vývoji společnosti. Odvážné a neopodstatněné označování velmi jednoduchých souborů pojmem ebook může být přímo příčinou určité dezorientace čtenáře a tím i přímo brzdou dalšího rozvoje uplatnění ebook. Kvalitu ebook určuje množina vlastností daná formátem souboru a vlastnostmi samotného readeru. Uvedené přednosti ebook jsou dosažitelné pouze u ebook odpovídajících určitým nárokům na kvalitu. Soubor TXT prohlížený na desktopu může jen steží uvedených předností dosáhnout. Těžko zajistí navigaci, nemluvě o vlastnostech spojených s hyperlinkem. Z textu je patrné, že právě spojení kvality formátu a kvality readeru určuje komplexní kvalitu ebook. Jsem přesvědčen, že dosavadní používané definice ebook nejsou dostatečným základem solidních diskuzí. Ukazuje se potřebné definovat určité minimální vlastnosti, které by měly být splněny má-li být použití pojmu ebook oprávněné. Soubor těchto vlastností může vycházet z vlastností zajišťovaných předními softwarovými a hardwarovými readery: MS Reader, Glassbook reader, Rocket E-Book reader, případně i Acrobat-readeru. Hlavní (minimální) vlastnosti by měly být podle mého názoru tyto: kvalitní zajištění interní navigace, odkazy interní a externí ( na internet), funkce fulltextového vyhledávání v celé knize, možnost práce s poznámkami a se zvýrazňováním, možnost snadnédo stahování

6 souborů a jejich aktualizace přímo v prostředí readeru. Pro soubory, které splňují pouze méně náročné parametry by bylo vhodné najít jiný odpovídající termín. Nalezení standardu pro definici ebook nebude lehké zejména v souvislosti se soubory EXE, které nevyžadují speciální reader a u kterých jsou všechny vlastnosti zahrnuty v souboru samém a k jejich aplikaci postačí běžné prostředí PC. Kvalita Acrobat Readeru ve starších verzích může mít se splněním uvedených nároků rovněž potíže. Přiznám se, že sám nejsem dosud plně přesvědčen o tom, kde by měla být optimální hranice podmiňující použití pojmu ebook. Vím však jistě, že stávající chaos rozvoji aplikace ebook neprospívá. V tomto místě stojí za zmínku rozdíly v přístupu ke srovnávání klasické papírové knihy a e-book. Tam, kde obě varianty splňují konkrétní požadavky čtenáře, máme možnost volby a volba může být záležitostí aplikace objektivních i subjektivních kriterií. Tam, kde papírová kniha nemůže splnit požadavky a e-book existuje a nabízí splnění požadavků, není o čem diskutovat volíme e-book. Teoreticky existuje i možnost opačná. Toto rozlišení situace ukazuje určitou nesmyslnost obecného odsuzování jedné nebo druhé volby. Znamená-li e-book pokrok, existuje-li a máme-li na to, abychom si ji pořídili, volíme e-book. Nezajímá nás, zda obecné teoretické diskuse naší volbu chválí nebo odsuzují. Vznik ebook se projevuje výraznými změnami v procesu publikování vydavatelství knih (publishing) vznikem t. zv. e-publishing. Publikování v podmínkách rozvoje ebook výrazně ovlivní celý cyklus vzniku a distribuce knihy. Nejvýraznější je změna v logistice. Ekniha je vystavena na internet a v tomtéž okamžiku je dostupná tisícům zájemců. Tisk knihy se redukuje na aktivity související se vznikem obsahu souboru a jeho vystavení na internet. Výrazně nižší jsou náklady na tvorbu a dodání knihy čtenáři. Dodávka je okamžitá, nikdy není titul vyprodaný ( dokud není odstranen z internetu). Skutečnost, že ebook jsou vystavovány na www stránkách, které si může zřídit každý, tedy i autor sám, ovlivňuje i míru potřebnosti funkce vydavatele. Autor se sám může stát svým vydavatelem. Podle průzkumů vyplývá, že výrobní cyklus knihy od předložení nabídky titulu autorem do jejího zpřístupnění čtenáři, se zkracuje z cca 3 let na cca 6 měsíců. Obsah knihy nestačí tolik zestárnout, čtenář nemusí tak dlouho čekat. Vydavatelé si mohou dovolit nabízet vybrané tituly i zdarma ke stažení, což jim pomáhá rozvíjet zájem čtenáře i o knihy placené. Významným problémem, který je řešen, je otázka ochrany práv autorů a vydavatelů. Je nalezeno hned několik systémů technologického řešení tohoto problému. Tvůrce ebook může omezit kopírování i tisk obsahu, při stahování knihy dochází k certifikaci, stahování je podmíněno splnením podmínek. Klasické publishing je považováno za velmi pomalé. E- publishing řeší tento i celou řadu dalších problémů k prospěchu autorů i čtenářů. O tom, že orientace pozornosti na ebook není pouze krátkodobou módou svědčí celá řada událostí. Microsoft uzavírá partnerské smlouvy s předními vydavateli a kupuje technologie, které mají odstranit některé stávající bariéry rozvoje užití ebook. Firma Adobe koupila Glassbook a uvažuje o integraci jeho vlastností do svého readeru. Rozvíjí se projekt Guttenberk, který zajišťuje podmínky pro masivní rozsíření ebook tím, že zpřístupňuje další a další tituly v digitální podobě. Americké univerzity rozbíhají projekty, které významně ovlivní studium na vysoké škole tím, že vytváří nový ucelený informační systém zahrnující novou síť opírající se o internetovou komunikaci s ebook-readery. Tato síť bude využívána tvůrci ebooks ( zejména skript ), studenty, ale i administrativou vydavatelství. K takovým projektům patří projekt goreader, opírající se o reader stejného názvu, který se má objevit na trhu v roce Přední vydavatelství zřizují divize pro ebook, největší knihkupectví zřizují specializovaná oddělení pro ebooks. Vznikají knihkupectví, která se specializují výhradně na prodej ebooks. Titulů ebook přibývá. Svoji roli v rozvoji užití ebook hrají i t. zv. free ebooks ( knihy ke stažení z internetových stránek knihkupectví zdarma ). Na vývoj v situaci ebooks působí celá řada vlivů. K vlivům, které brzdí rozvoj ebooks patří: množství a struktura nabídky eknih ( problém vejce a slepice ), dostupnost a ceny readerů, dostupnost a ceny internetového připojení ( slouží k stahování ebook), obavy autorů a vydavatelů o svá autorská práva, nekompatibilita

7 formátů eknih, kvalita obrazovek ( zátěž při čtení ), určitý konzervatismus ( zvyky) čtenářů, absence estetického pocitu z vlastnictví eknihy ( na rozdíl od klasické knihy). V kladném směru působí rovněž celá řada vlivů: podpora vydavatelství eknih se strany předních firem ( Microsoft, Adobe aj.), snižování cen přístupu na intenet, projekty typu goreader a Guttenberg, bohatší sortiment eknih, snaha o zvýšení estetického působení eknihy ( grafikou, animací, multimedii), pokroky v technologii zobrazování, snižování rozměrů a váhy readerů aj. Eknihy nesmí být pouze napodobeninou klasické knihy, nýbrž pokrokem, nabídkou nových možností. Jen tak získají eknihy nejen zcela nové čtenáře, ale i řadu stávajících čtenářů klasické knihy. Musí jít nejen o inovaci formy, ale i o inovaci obsahu ( petřejší nabídka obsahující nové prvky využitím nových možností multimedia). Další rozvoj užití ebook bude náročným procesem. Cenné jsou proto všechny dostupné informace, které se problematiky týkají. Nejbohatším zdrojem jsou internetové stránky. K hlavním informačním zdrojům o ebook patří především www stránky: - firmy Microsoft - firmy Adobe - firmy Glassbook - knihkupectví Barnes and Noble - knihkupectví Simon and Suster - firemní stránky výrobců: Rocket e-book readeru, Everybook readeru a Softbooku - existující a nově vznikající specializované portály Cenný přehled informačních zdrojů lze nalézt na www stránkách ústřední knihovny VŠB v Ostravě. Odkaz na vlastní přílohu, je uveden z mé domovské stránky na adrese: Po doplnění bude obsahovat komentovaný přehled pozoruhodných intenetových informačních zdrojů. Vývoj v nabídce a užití ebook ovlivní významně i srdce našich univerzit a výzkumných ústavů knihovny. Bude muset být řešena otázka katalogů ebook, jejich nákup a distribuce půjčování (???) s respektováním autorských práv. Zkušenosti z řešení těchto otázek ve světě nejsou zatím běžně k dispozici. Řešení bude třeba volit i s ohledem na konkrétní podmínky té které knihovny. Bylo řečeno, že eknihy jsou realitou, ale otázkou zůstává, zda a jak moc budou čteny. Z roboru vyplývá optimistický názor na budoucnost ebooks. Postupně bude řešen problém vejce a slepice bude přibývat knih v nabídce a poroste i poptávka po eknihách. Motorem tohoto vývoje bude rostoucí potřeba nástroje moderního studia, nové možnosti technologického řešení, investice předních firem do rozvoje e-publishing, především pak rostoucí zájem nejmladší generace, pro kterou je obrazovka počítače bežným prostředím. Jsem přesvědčen, že bude pravdou tvrzení, že rok 2000 bude rokem inovace v e-publishing. Odkaz na stránku TVORBA ebook pro MS Reader. P O K R A Č O V Á N Í bude předmětem další aktualizace. Poslední aktualizace Další texty dostupné:

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Netřeba se bát elektronické knihy Městské knihovny v Praze Kateřina Vojířová Kateřina Bajo Knihovny současnosti 15. září 2010 Karel Čapek a ti druzí první předpoklad pro tvorbu

Více

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011

Digitální nabídka veřejných knihoven. Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Digitální nabídka veřejných knihoven Frank Daniel Městská knihovna Kolín Praha, 12.4.2011 Jsou knihovny ještě vůbec potřeba? Každý má přece přístup na internet! Foto: www.flickr.com/photos/poperotico/3921069882/

Více

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih

Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Využívání, preference a propagace e-zdrojů/e-knih Radka Syrová Tomáš Vejvoda Knihovna Jana Palacha FF UK Obsah e-knihy FF UK využívání e-knih preference propagace Nabídka e-knih FF UK 350 000 elektronických

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky Elektronické publikování Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Základní pojmy Historické souvislosti Nástroje určené pro elektronické publikování Porovnání

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je e-kniha? (e-kniha, e-book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze textových formátů semestrální práce Němcová Lenka Vlčková Renata V Praze dne 2.

Více

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL)

instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) PŘÍLOHA Č. 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA 1 Komplexní dodávka interaktivních úředních desek (IUD), včetně instalace, implementace a integrace se systémem spisové služby (SSL) 1.1

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu

Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu Online přístupné odborné knihy neztrácejí na půvabu Filip Vojtášek Albertina icome Praha Ostrava Albertina icome Praha Zprostředkovává přístup do zdrojů odborných informací (včetně e-knih) Zastupuje významné

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Čtečky a tablety v knihovně Jana Palacha FF UK

Čtečky a tablety v knihovně Jana Palacha FF UK v knihovně Jana Palacha FF UK Radka Syrová radka.syrova@ff.cuni.cz http://knihovna.ff.cuni.cz v knihovně Jana Palacha FF UK nabídka čteček; půjčování; zdroje e-knih; off-line čtení. 1.3.2012 2 Výběr čteček

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 10.1...3 Nové funkce...4 Dynamická vodítka...4 Poznámky...4 Knihy...4 Redline...4 Další nové funkce...5 Legislativní

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc)

10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc) 10 klíčových otázek týkající se e-knih (a jedna navíc) Filip Vojtášek Albertina icome Praha Brno Obsah E-knihy a jejich obecné vlastnosti 10 otázek (a možné odpovědi na ně), příklady Diskuse 2 Co je e-kniha?

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.

Elektronická kniha. Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Elektronická kniha Informační vědecký zdroj v lékařských knihovnách PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Ohlasy k tématu od knihoven Ohlasy od knihoven http://krunchd.com/eknihy_pro_lekknih Zdroj: POKORNÝ, Antonín.

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

THEOPHILOS. (návod k použití)

THEOPHILOS. (návod k použití) THEOPHILOS (návod k použití) Nejprve si z internetových stránek www.theophilos.com (nebo www.theophilos.sk) stáhněte všechny soubory, které Vás zajímají a nainstalujte je (podrobný návod na instalaci programu

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti

Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd. a o dalších aktivitách v této oblasti Zpráva o konferenci k možnostem elektronických knih v prostředí Akademie věd konané dne 17. října 2012 v Praze a o dalších aktivitách v této oblasti Za projektový board předkládá Michal Rada, Středisko

Více

Internet zdroj informací

Internet zdroj informací Internet zdroj informací vybírání a hodnocení kvality internetových zdrojů Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Úvod internet jako zdroj informací Mgr. Jitka Krajíčková - prezentace Základy

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT

KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE A JAK HLEDAT KONKRÉTNÍ DOKUMENT KDE HLEDAT KNIHU Informace o knihách, které je možné najít a půjčit si v knihovnách, můžete hledat v katalozích knihoven, v souborných katalozích, v České národní bibliografii

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Zajímá vás v obci konkrétní pozemek, potřebujete zjistit, čí je a jak je veliký? Potřebujete zjistit, kudy vede vodovodní řad, kanalizační potrubí či

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book?

E-booky v nabídce knihoven. co je to e-book? co je to e-book? E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA

ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA ROZVOJ E-LEARNINGU NA 1. LF UK PRAHA Autoři: Čestmír Štuka, Tomáš Nikl Centrum podpory elektronické výuky 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze OBSAH 1. Rozvoj e-learningu na 1. LF UK Praha 2.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Zpracování informací Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

DIGITÁLNÍ MAPY. Přednáška z předmětu KMA/TKA. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni DIGITÁLNÍ MAPY Přednáška z předmětu KMA/TKA Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni 16.12.2008 Konec 20. století je charakterizován jako období informatiky. Mapa, jako výsledek geodetických měření

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 2015 2003 pilotní CD ROM PROFESIS 2003 2004 CD ROM PROFESIS 2004 2005 CD PROFESIS 2005 2006 CD PROFESIS 2006 2007 CD PROFESIS 2007 2008

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Aplikace VERIA Manager pro EZS Model: VERIA - 8995 Panther Před instalací software si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Děkujeme, že

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

Začínáme s Tovek Tools

Začínáme s Tovek Tools NAJÍT POCHOPIT VYUŽÍT Úvodní seznámení s produktem Tovek Tools JAK SI TOVEK TOOLS NAINSTALUJI?... 2 JAK SI PŘIPOJÍM INFORMAČNÍ ZDROJE, VE KTERÝCH CHCI VYHLEDÁVAT?... 2 JAK MOHU VYHLEDÁVAT V INFORMAČNÍCH

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_02 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Akreditace cenových kalkulaček

Akreditace cenových kalkulaček Akreditace cenových kalkulaček Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ROZSAH SROVNÁVANÝCH SLUŽEB... 3 3 AKREDITAČNÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ CENOVÉ KALKULAČKY... 4 4 POSTUP PŘI AKREDITACI... 5 2 1 Úvod Úkolem Českého telekomunikačního

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky

E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky E-knihy od renomovaných vydavatelů odkudkoliv online i pohodlně na čtečky Filip Vojtášek Albertina icome Praha ČVUT Obsah Academic Complete - shrnutí Nákup dalších e-knih Osobní účet Bookshelf Offline

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy.

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy. Uživatelská příručka [Verzen 1.0, Aktualizace 13.12.2011] Pramet Tools s.r.o., Zdenek Klucka [PRAMET E-katalog uživatelská příručka] On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry,

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více