E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha."

Transkript

1 Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha. Pojem E-Book je používán ve dvou významech. Méně časté je používání pojmu e-book pro označení zařízení, které je specilně upravené pro čtení souborů s obsahem odpovídajícím pojmu kniha. Výstižnějším označením v tomto smyslu by byl pojem ebook reader, čili zařízení pro čtení elektronických knih. Budeme-li mít v tomto textu na mysli pod e-book čtecí zařízení, budeme používat pojem reader. Druhým častěji používaným významem je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. Je překvapující, jak často je pojem e-book v různých textech používán aniž by byl definován jeho význam. Přitom zejména při provádění srovnání elektronické a klasické tištěné knihy by byla definice velmi žádoucí. Pojmem e-book je odvážně a poněkud překvapivě označen v některých případech i prostý textový soubor ve formátu ASCII, bez jakýchkoliv navigačních funkcí, pokud se autor domnívá, že obsah souboru má povahu něčeho, co lze nazvat knihou. Častějším případem je označení e-book pro soubor typu *.EXE ( tj. pro samospouštěcí soubor ) při čemž v některých případech soubor zahrnuje kromě textového a obrazového obsahu i podporu navigace. Dalším častým případem je záznam obsahu v jazyce webovských stránek HTML nebo PDF, což je formát čitelný pomocí Acrobat readeru. Za nejopodstatnější považuji označení e-book pro soubor vyjádřený v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Jak vyplyne z dalšího výkladu, má formát souboru a jeho vztah k čtecímu zařízení značný význam pro kvalitu podpory vlastního čtení elektronické knihy. Tato malá úvodní bilance vztahující se k pojmu e-book měla naznačit příčiny velmi častých rozpaků nad různými tvrzeními vztahujícími se k hodnocení kvality elektronických knih. Je dosti typickým jevem, že se pouštíme do srovnávacího hodnocení e-books s klasickou knihou, aniž bychom se obtěžovali definicí toho, co myslíme pod pojmy používanými v tomto hodnocení. Při tom zejména při prognozování vývoje vztahu uživatelů k e-books se můžeme dopustit značných chyb. Podrobnější rozbor této dílčí problematiky následuje dále v textu. Neškodilo by se zamyslet i nad samotným pojmem kniha, protože jde o základ pojmu e-book. Vždyť i elektronická kniha by měla být především knihou. V našem rozboru problematiky nebudeme mít pod pojmem kniha na mysli fyzický objekt představovaný svazkem jednotlivých listů papíru s očíslovanými stránkami, s titulní stranou obsahující název a jméno autora, se stránkou s obsahem, atd. E-book je

2 virtulání knihou, tj. souborem virtuálních stránek. Spojení stránek je zajištěno symbolicky. Pro náš rozbor je důležité, že e-book není pouze označení pro elektronicky zaznamenaný obsah, ale i pro určitý styl práce s obsahem. Obsahem e-book nemusí být pouze kniha, ale i časopis, noviny, příručka, návod atd. Za zamyšlení stojí bezpochyby i změny, ke kterým dochází v samotném procesu čtení. Elektronické knihy, e-books, e-knihy, jsou realitou. Můžeme se zabývat jejich hodnocením, srovnáváním, ale nezakrývejme si oči před skutečností jejich existence. Proto nepovažuji za rozhodující otázku: zda klasická kniha nebo elektronická kniha, čili ono oblíbené buď a nebo. Mnohem důležitější je otázka: e-knihy jsou zde, ale bude je někdo číst? Proč? Jak moc a za jakých podmínek? Jsou-li e-books potřebné, co je uděláno a co zbývá udělat pro to, aby práce s nimi byla co nejlepší? Na tom bude záviset i odpověď na otázku, zda se e-books podaří získat i nové čtenáře, nebo pouze přetáhnou čtenáře klasické knihy. E-books by v žádném případě neměly být pouze elektronickým napodobením klasické knihy, ale hlavně něčím novým, co přinese novou kvalitu práce s tím, čemu i nadále budeme říkat kniha, i když elektronická. Při tom nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že u čtenáře vzniká ke klasické knize určitý vztah spojený s vlastnictvím knihy a s prací s knihou. Dokáže e-kniha získat něčím čtenáře i v této rovině? Z vlastní zkušenosti tvrdím, že dokáže. Pro rozbor problematiky e-knihy je důležité respektování rozdílů mezi dvěma skupinami knih. Jedna skupina knih je představována beletrií, případně prózou a popisuje děj - sled určitých událostí. Čtení knih této skupiny je spojeno na straně čtenáře s určitými prožitky, neboť snahou autora je zaujmout čtenáře a vtáhnout ho do děje. Do této kategorie lze zahrnout i knihy popisující určitý úsek historie části společnosti. Typické pro čtení knih z této skupiny je sekvenční přístup k obsahu ( odmyslíme-li si přeskakování určitých méně přitažlivých částí). Nepotřebujeme si dělat poznámky k textu, nepředpokládáme, že bychom měli nebo mohli zasahovat do děje, všechny informace jsou prezetovány v podobě textu s vloženými ilustračními statickými obrázky. Co potřebujeme, je možnost listovat v knize, možnost záznamu údaje o stránce na kterou jsme dospěli ( při přerušení četby) a schopnost obnovit čtení na stejném místě. Druhá skupina knih je reprezentována učebnicemi, encyklopediemi, odbornými pojednáními, příručkami apod. Knihy této skupiny sice můžeme rovněž číst sekvenčně, častěji však a to je typické otevíráme knihu podle obsahu nebo podle indexu na určité straně, která obsahuje určitou konkrétní informaci, vysvětlení, rozbor, o který nám v konkrétní situaci jde. Spíše než o čtení v pravém slova smyslu, jde o konzultaci. Sled v jakém je informace u této skupiny knih uspořádána nás sice může rovněž zajímat ( zejména z hlediska metodického ) toto zjištění však nepředstavuje typickou potřebu. Struktura obsahu u této skupiny knih závisí od povahy objektu, kterého se kniha týká a od zvoleného způsobu prezentace obsahu. Při práci s knihou z této skupiny potřebujeme ve zvýšené míře možnost poznámek k obsahu, zvýrazňování nejdůležitějších částí textu, možnost snadného vyhledání určité části textu vztahujícího se ke konkrétními problému, umísťování záložek pro snadný návrat do určitého místa atd. Při práci s touto skupinou knih pociťujeme zřetelně potřebu určité interaktivity. Na rozdíl od první skupiny potřebujeme často pracovat najednou s více knihami ( časopisy, zprávami, rozbory). Cítíme potřebu snadného přechodu z určitého místa jedné knihy do určitého místa knih

3 dalších. Potřebujeme porovnávat informace z různých zdrojů, navzájem je doplňovat, což v podmínkách klasické (papírové) knihy vyžaduje poměrně náročnou manipulaci. Častým požadavkem je aktuálnost informací, což znamaná vyhledávání novějších vydání knih. Přechod od starší informace k novější, aktuálnější informaci znamená odložit jednu knihu a získat knihu novou ( přesto, že se často liší pouze v určité části obsahu). Knihy s vyměnitelnými stránkami sice rovněž existují, nejsou však typickým příkladem papírové knihy. Charakteristika rozdílů mezi oběma skupinami knih, spojená se stručným výčtem rozdílných potřeb při čtení a při konzultaci napovídá mnohé na téma potřeby změny ve formátu knihy. Papírová kniha byla vynikajícím vynálezem, její možnosti jsou však zejména při práci s druhou skupinou knih - značně omezeny. Není divu, že vědomí existence větších nároků na knihu vedlo v podmínkách rozvoje digitální techniky k myšlence doplnit fyzickou - papírovou knihu o knihu virtuální, o knihu elektronickou. Úmyslně zdůrazňuji slovo doplnit, neboť elektronické knihy budou dlouho představovat vhodnou formu rozšíření možností, které poskytuje klasická kniha. V nejbližší době nepůjde o náhradu, ale o doplnění. E-book ( v pojetí souboru ) vzniká dvěma způsoby, které jsou si poměrně blízké. Buď přímou tvorbou, nebo konverzi. Přímou tvorbou vznikají e-books buď v prostředí WORDu, odkud je proveden export do formátu *.lit, se kterým pracuje Microsoft Reader, nebo v prostředí Adobe Acrobata, kde vzniká přímo soubor ve formátu PDF, který je čten Acrobcat Readerem. Chcete-li si sami vyzkoušet tvorbu elektronické knihy, využijte tento odkaz: Převažuje tvorba konverzí. Obsah knihy je nejdříve vytvořen a uložen ve formátu TXT, HTML, RTF a j. Poté je využit nekterý z četných kontertorů formátu. Cestou konverze vznikají nejčastěji samospouštěcí programy EXE. Přehled konvertorů bude uveden jednak v seznamu odkazů v literatuře, jednak bude včetně stručné charakteristiky doplněn do tohoto textu při některé z následujících aktualizací. Práce s digitální knihou, tj. čtení e-knihy, je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Soubor e-knihy musí být vložen do readeru, nebo do zařízení, které plní jeho funkci. Reader musí být vybaven odpovídajícím software. Cílovou variantou bude bezpochyby reader jako specializované zařízení, určené výslovně pro práci s e-book. Takových zařízení vzniklo ve světě několik. Nejznámějším je Rocket ebook reader (ReR). Dalšími readery jsou: Softbook, Everybook, goreader, ebookman a další. Do těchto zařízení jsou soubory e-book zaváděny buď přes PC, nebo pomocí faxmodemu přímo z internetu. K univerzálnějším zařízením plnícím funkci readeru patří především osobní počítače (PC), laptopy, notebooky, osobní asistenti, kapesní počítače. Soubory e-book jsou do těchto zařízení načítány z internetu, CD-ROM nebo z diskety ( vyjímečně). K nejznámějším softwarovým produktům určeným pro práci s e- book patří: Microsoft Reader a Glassbook Reader. Podrobné informace o těchto produktech budou doplněny při další aktualizaci tohoto textu a/nebo budou uvedeny cestou odkazů na firemní www stránky. Ne každá e-book je čitelná v kterémkoliv zařízení. Právě naopak. Jedním z faktorů brzdících rozvoj uplatnění e-book je nekompatibilita formátů navzájem a s readery. Nejjednodušší je situace s e-book ve formátech EXE, TXT a HTML, které jsou čitelné na většině universálních zařízeních sloužících ve funkci readeru. Koupíte-li si konkrétní reader (specializované zařízení) jste odkázáni na bohatost a dostupnost e-book ve formátu tohoto readeru. Problém s dostupností e-book pro určitý reader je navíc komplikovaný způsobem zavádění souboru, který většinou respektuje potřebu ochrany autorských práv autorů a vydavatelů. Svítání na lepší časy je spoleno s postupným akceptováním otevřeného standardního formátu jehož specifikace je známa pod označením OEB Open E-Book Z uvedeného vyplývá, že vlastnosti a kvalita e-book jsou dány jednak konkrétním formátem, který ve větší či menší míře umožňuje manipulaci se souborem ( na příklad navigaci v souboru, změnu vlastnosti písma apod.), jednak samotným čtecím zařízením, tj. jeho hardware a software. Reader bez souboru není nic, stejně jako soubor bez readeru.

4 Téma e-book je tematem velmi širokým. Užití e-book souvisí především s t. zv. e-publishing elektronickým publikováním ( tvorba e-book), s problematikou hardware a software, ale navíc s otázkámi ochrany autorských práv, s otázkami psychologie, ergonomie, s problematikou fungování knhoven a přirozeně s otázkámi komunikace ( internet především). To je také důvodem postupného vzniku tohoto pojednání, během kterého bude text doplňován o další části, ale i o nové znění již existujích částí textu. Jako v mnoha jiných oblastech i v oblasti e-publishing ( e-book) probíhají na jedné straně urputné diskuse o oprávněnosti existence nového jevu, o jeho naději na přežití či módnosti, zatím co v téže době vývoj a především samotná praxe nečeká a rychle se rozvíjí. Nejlépe se o tom přesvědčíte, zavítáte-li na stránky internetu a využijete služeb hledačů. Zjistíte, že problematice e-book a e-publishing jsou věnovány stovky, možná tisíce www stránek. Jde o stránky hardwarových a softwarových firem nabízejících nové produkty, ale především o stránky vydavatelů a knihkupectví. Najdete tam informace o četných seminářích a celosvětových konferencích věnovaných perspektivě e-book. Jde především o stránky z USA a z Britanie, ale i z dalších zemí starého kontinentu. Překvapí Vás bohatost informací na specializovaných portálech věnovaných e-book, rozsáhlá nabídka knih ze všech možných oblastí a v řadě světových jazyků. Nezbývá mi v tomto místě nic jiného, než smutně konstatovat, že na rozdíl od jiných oblastí souvisejících s využitím internetu v oblasti e-publishing jsme v CR zatím velmi opatrní, nechci-li řici, že jsme přímo zaspali. Vývoj je však na samém počátku a máme ještě šanci doufám, že ji brzo využijeme. I toto pojednání by snad mohlo vést k rychlejšímu startu. Potěšující je, že dochází k takové inovaci v oblasti hardware a software, která směřuje nejen k snadnější manipulaci s e-knihou, ale zejména snižuje negativní vliv stále ještě značně nezdravého čtení z obrazovky. Nové typy displejů, Clear Type od Microsoftu zlepšující resolution textu na obrazovce, podsvicování displeje, zmenšování velikosti a váhy readerů, to vše odstraňuje nebo zmenšuje zábrany související s užitím e- book. Reprezentantem speciálního čtecího zařízení readeru je Rocket ebook. Jeho rozměry jsou: 5 x 7 x 1, váha 22 oz, stojí přibližně 200 US$, je vybaven dobíjecí baterií, která vydrží 20 až 40 hodin provozu. V základním provedení dokáže pojmout až stránek textu a obrázků, což představuje cca 200 knih průměrné velikosti. K dispozici má na internetu přes 2000 titulů zdarma a mnoho tisíc titulů placených. Číst můžete kdekoliv, i potmě, jelikož reader je vybaven t. zv. backlight podsvícením. Abychom si udělali konkretní představu o funci readeru při práci s e-book, uvedu přehled nabídky softwarového readeru Glassbook. Po otevření pracovní plochy readeru se zobrazí vleno ikony knih, které jsou v knihovně readeru načteny. Kliknutím na jednu z ikon aktivujeme konkrétní e-book. V pravé části pracovní plochy jsou uvedeny volby: Read, Library, Bookstore, Quit a MENU. Volbou Library zobrazíme seznam knih a umožníme výběr konkretní knihy. Volbou Read otevíráme vybranou knihu na první stránce. Volbou Bookstore aktivujeme připojení na internet na URL knihkupectví, nastavenou v MENU-settings a umožňujeme si stažení konkrétní knihy z nabídky. Načtení probíhá přímo do readeru. MENU nabízí informaci o konkretní e-book, seznam zavedených poznámek ( notes) a zvýrazněných míst v knize ( s možností přechodu na místo kde došlo k jejich zavedení ), funkci FIND pro nalezení míst v knize kde se vyskytuje zvolené klíčové slovo ( možnost prohledávat celou knihu ). V komerční verzi se nabízí možnost LookUp k nalezení významu výrazu podle významového slovníku. Preference umožňuje zeména volbu procenta podsvícení ( backlight) obrazovky v pracovní ploše. Funkce Highlight ( zvýraznění) a Annotate ( poznámka) jsou ovládány pomocí speciálních virtuálních per tažením po řádcích. Přirozeně, že v knize lze snadno listovat dopředu a dozadu, případně pomocí tažení v horizontálním pruhu volit konrétní stránku knihy. (Pozn.: 300 stránková kniha zabírá cca 500 Kb paměti a načítá se z univerzitní sítě cca 1 minutu.) Spec. Nabídka umožňuje rozevřít virtuální knihu tak, že jsou zobrazeny sudá i lichá stránka. Podle potřeby lze písmo zaostřit (sharpen), zmenšit či zvětšit. Obrazovku lze natočit o 90, 180, 270 stupňů.

5 Co zajímá běžného čtenáře nejvíce, je: cena e-book (readeru a knihy samotné), dobrá čitelnost knihy (malá únava očí), snadná manipulace ( velikost, váha a funkce), dostupnost e-books na internetu ( nebo jinak), snadná možnost update (možnost nahání novější verze), možnost získat e-book ( stažením) kdykoliv a odkudkoliv, bohatost nabídky knih s přitažlivým obsahem a provedením pro daný reader, možnost budovat vlastní virtuální knihovnu, možnost pořizování kopií obsahu, přípoadně možnost tisku vybraných částí knihy. V tomto místě pojednání si již můžeme dovolit uvést výčet těch předností e-book, které nejsou u klasické papírové knihy dosažitelné. Uvedeny jsou přednosti z hlediska čtenáře i z hlediska autora a vydavatele. - Je ekonomicky dostupné vydání knih i v malém množství - Je li kniha nakupována on-line neplatí se nic za dodávku knihy - Knihy nikdy nejsou vyprodány - Autoři mají možnost samostatně e-knihy vydávat a distribuovat je levně - E-knihy jsou zpravidla levnější než klasické papírové knihy - Učitelé mohou pro své žáky připravovat individuálně upravené texty učebnic - Možnost zajištění ochrany autorských práv pomocí software readeru - Autori a vydavatelé mohou nastavit lhůtu ve které může být kniha čtena - Zahrnutí animací a videa (multimedia) do stránek e-knihy - Snadná aktualizace obsahu e-knihy - E-knihy mohou být stahovány z internetu rychle z domova nebo z kiosku v obchodě - Readery umožňují aktivaci funkce LookUp k vyhledání významu slova - Možnost vyhledat v mžiku zadaná slova v textu v rámci celé knihy - Možnost umísťovat poznámky (annotate) a zvýrazňovat text (highlight) - Možnost číst v temnotě nebo ve špatném osvětlení - Volit různé fonty a velikost znaků podle potřeby - Možnost umístění odkazů v rámci knihy i externě na internet - Možnost zapnutí audio-textu, poslech knihy - Možnost umístnění sady knih v jediném readeru a přenášet je podle potřeby - Možnost vytvářet vlastní virtuální knihovnu - Možnost existence odkazů mezi knihami ve virtuální knihovně - Lékaři a právníci ( například ) mohou snadno přenášet své rozsáhlé texty - Lze provádět online subscribci časopisů, novin a jiných periodik Přehled svědčí o tom, že přednosti e-knihy jsou podstatné a mohou být základem pozitivní prognózy dalšího rozvoje tvorby a užití e-book. Existují profese a aktivity, u kterých jsou e-book téměř nezbytností již dnes. V tomto místě je nutný návrat k samotnému pojmu e-book. V úvodu textu byla naznačena pestrost používání tohoto pojmu, která neprospívá dorozumění o místě a perspektivě e-book ve vývoji společnosti. Odvážné a neopodstatněné označování velmi jednoduchých souborů pojmem ebook může být přímo příčinou určité dezorientace čtenáře a tím i přímo brzdou dalšího rozvoje uplatnění ebook. Kvalitu ebook určuje množina vlastností daná formátem souboru a vlastnostmi samotného readeru. Uvedené přednosti ebook jsou dosažitelné pouze u ebook odpovídajících určitým nárokům na kvalitu. Soubor TXT prohlížený na desktopu může jen steží uvedených předností dosáhnout. Těžko zajistí navigaci, nemluvě o vlastnostech spojených s hyperlinkem. Z textu je patrné, že právě spojení kvality formátu a kvality readeru určuje komplexní kvalitu ebook. Jsem přesvědčen, že dosavadní používané definice ebook nejsou dostatečným základem solidních diskuzí. Ukazuje se potřebné definovat určité minimální vlastnosti, které by měly být splněny má-li být použití pojmu ebook oprávněné. Soubor těchto vlastností může vycházet z vlastností zajišťovaných předními softwarovými a hardwarovými readery: MS Reader, Glassbook reader, Rocket E-Book reader, případně i Acrobat-readeru. Hlavní (minimální) vlastnosti by měly být podle mého názoru tyto: kvalitní zajištění interní navigace, odkazy interní a externí ( na internet), funkce fulltextového vyhledávání v celé knize, možnost práce s poznámkami a se zvýrazňováním, možnost snadnédo stahování

6 souborů a jejich aktualizace přímo v prostředí readeru. Pro soubory, které splňují pouze méně náročné parametry by bylo vhodné najít jiný odpovídající termín. Nalezení standardu pro definici ebook nebude lehké zejména v souvislosti se soubory EXE, které nevyžadují speciální reader a u kterých jsou všechny vlastnosti zahrnuty v souboru samém a k jejich aplikaci postačí běžné prostředí PC. Kvalita Acrobat Readeru ve starších verzích může mít se splněním uvedených nároků rovněž potíže. Přiznám se, že sám nejsem dosud plně přesvědčen o tom, kde by měla být optimální hranice podmiňující použití pojmu ebook. Vím však jistě, že stávající chaos rozvoji aplikace ebook neprospívá. V tomto místě stojí za zmínku rozdíly v přístupu ke srovnávání klasické papírové knihy a e-book. Tam, kde obě varianty splňují konkrétní požadavky čtenáře, máme možnost volby a volba může být záležitostí aplikace objektivních i subjektivních kriterií. Tam, kde papírová kniha nemůže splnit požadavky a e-book existuje a nabízí splnění požadavků, není o čem diskutovat volíme e-book. Teoreticky existuje i možnost opačná. Toto rozlišení situace ukazuje určitou nesmyslnost obecného odsuzování jedné nebo druhé volby. Znamená-li e-book pokrok, existuje-li a máme-li na to, abychom si ji pořídili, volíme e-book. Nezajímá nás, zda obecné teoretické diskuse naší volbu chválí nebo odsuzují. Vznik ebook se projevuje výraznými změnami v procesu publikování vydavatelství knih (publishing) vznikem t. zv. e-publishing. Publikování v podmínkách rozvoje ebook výrazně ovlivní celý cyklus vzniku a distribuce knihy. Nejvýraznější je změna v logistice. Ekniha je vystavena na internet a v tomtéž okamžiku je dostupná tisícům zájemců. Tisk knihy se redukuje na aktivity související se vznikem obsahu souboru a jeho vystavení na internet. Výrazně nižší jsou náklady na tvorbu a dodání knihy čtenáři. Dodávka je okamžitá, nikdy není titul vyprodaný ( dokud není odstranen z internetu). Skutečnost, že ebook jsou vystavovány na www stránkách, které si může zřídit každý, tedy i autor sám, ovlivňuje i míru potřebnosti funkce vydavatele. Autor se sám může stát svým vydavatelem. Podle průzkumů vyplývá, že výrobní cyklus knihy od předložení nabídky titulu autorem do jejího zpřístupnění čtenáři, se zkracuje z cca 3 let na cca 6 měsíců. Obsah knihy nestačí tolik zestárnout, čtenář nemusí tak dlouho čekat. Vydavatelé si mohou dovolit nabízet vybrané tituly i zdarma ke stažení, což jim pomáhá rozvíjet zájem čtenáře i o knihy placené. Významným problémem, který je řešen, je otázka ochrany práv autorů a vydavatelů. Je nalezeno hned několik systémů technologického řešení tohoto problému. Tvůrce ebook může omezit kopírování i tisk obsahu, při stahování knihy dochází k certifikaci, stahování je podmíněno splnením podmínek. Klasické publishing je považováno za velmi pomalé. E- publishing řeší tento i celou řadu dalších problémů k prospěchu autorů i čtenářů. O tom, že orientace pozornosti na ebook není pouze krátkodobou módou svědčí celá řada událostí. Microsoft uzavírá partnerské smlouvy s předními vydavateli a kupuje technologie, které mají odstranit některé stávající bariéry rozvoje užití ebook. Firma Adobe koupila Glassbook a uvažuje o integraci jeho vlastností do svého readeru. Rozvíjí se projekt Guttenberk, který zajišťuje podmínky pro masivní rozsíření ebook tím, že zpřístupňuje další a další tituly v digitální podobě. Americké univerzity rozbíhají projekty, které významně ovlivní studium na vysoké škole tím, že vytváří nový ucelený informační systém zahrnující novou síť opírající se o internetovou komunikaci s ebook-readery. Tato síť bude využívána tvůrci ebooks ( zejména skript ), studenty, ale i administrativou vydavatelství. K takovým projektům patří projekt goreader, opírající se o reader stejného názvu, který se má objevit na trhu v roce Přední vydavatelství zřizují divize pro ebook, největší knihkupectví zřizují specializovaná oddělení pro ebooks. Vznikají knihkupectví, která se specializují výhradně na prodej ebooks. Titulů ebook přibývá. Svoji roli v rozvoji užití ebook hrají i t. zv. free ebooks ( knihy ke stažení z internetových stránek knihkupectví zdarma ). Na vývoj v situaci ebooks působí celá řada vlivů. K vlivům, které brzdí rozvoj ebooks patří: množství a struktura nabídky eknih ( problém vejce a slepice ), dostupnost a ceny readerů, dostupnost a ceny internetového připojení ( slouží k stahování ebook), obavy autorů a vydavatelů o svá autorská práva, nekompatibilita

7 formátů eknih, kvalita obrazovek ( zátěž při čtení ), určitý konzervatismus ( zvyky) čtenářů, absence estetického pocitu z vlastnictví eknihy ( na rozdíl od klasické knihy). V kladném směru působí rovněž celá řada vlivů: podpora vydavatelství eknih se strany předních firem ( Microsoft, Adobe aj.), snižování cen přístupu na intenet, projekty typu goreader a Guttenberg, bohatší sortiment eknih, snaha o zvýšení estetického působení eknihy ( grafikou, animací, multimedii), pokroky v technologii zobrazování, snižování rozměrů a váhy readerů aj. Eknihy nesmí být pouze napodobeninou klasické knihy, nýbrž pokrokem, nabídkou nových možností. Jen tak získají eknihy nejen zcela nové čtenáře, ale i řadu stávajících čtenářů klasické knihy. Musí jít nejen o inovaci formy, ale i o inovaci obsahu ( petřejší nabídka obsahující nové prvky využitím nových možností multimedia). Další rozvoj užití ebook bude náročným procesem. Cenné jsou proto všechny dostupné informace, které se problematiky týkají. Nejbohatším zdrojem jsou internetové stránky. K hlavním informačním zdrojům o ebook patří především www stránky: - firmy Microsoft - firmy Adobe - firmy Glassbook - knihkupectví Barnes and Noble - knihkupectví Simon and Suster - firemní stránky výrobců: Rocket e-book readeru, Everybook readeru a Softbooku - existující a nově vznikající specializované portály Cenný přehled informačních zdrojů lze nalézt na www stránkách ústřední knihovny VŠB v Ostravě. Odkaz na vlastní přílohu, je uveden z mé domovské stránky na adrese: Po doplnění bude obsahovat komentovaný přehled pozoruhodných intenetových informačních zdrojů. Vývoj v nabídce a užití ebook ovlivní významně i srdce našich univerzit a výzkumných ústavů knihovny. Bude muset být řešena otázka katalogů ebook, jejich nákup a distribuce půjčování (???) s respektováním autorských práv. Zkušenosti z řešení těchto otázek ve světě nejsou zatím běžně k dispozici. Řešení bude třeba volit i s ohledem na konkrétní podmínky té které knihovny. Bylo řečeno, že eknihy jsou realitou, ale otázkou zůstává, zda a jak moc budou čteny. Z roboru vyplývá optimistický názor na budoucnost ebooks. Postupně bude řešen problém vejce a slepice bude přibývat knih v nabídce a poroste i poptávka po eknihách. Motorem tohoto vývoje bude rostoucí potřeba nástroje moderního studia, nové možnosti technologického řešení, investice předních firem do rozvoje e-publishing, především pak rostoucí zájem nejmladší generace, pro kterou je obrazovka počítače bežným prostředím. Jsem přesvědčen, že bude pravdou tvrzení, že rok 2000 bude rokem inovace v e-publishing. Odkaz na stránku TVORBA ebook pro MS Reader. P O K R A Č O V Á N Í bude předmětem další aktualizace. Poslední aktualizace Další texty dostupné:

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

E-knihy. aneb první pomoc pro začátečníky. Publikace byla vydána v rámci projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny podpořeného Nadací OKD.

E-knihy. aneb první pomoc pro začátečníky. Publikace byla vydána v rámci projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny podpořeného Nadací OKD. E-knihy aneb první pomoc pro začátečníky Publikace byla vydána v rámci projektu E-knihy aneb nová výzva pro knihovny podpořeného Nadací OKD. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza kritérií hodnocení webových stránek Analysis of the website evaluation criteria Bc. Marika Vondrášková Plzeň 2013 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení vybraných e-shopů v České republice Evaluation of selected e-shops in the Czech Republic Tomáš Hurt Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

PRŮVODCE SVĚTEM ELEKTRONICKÝCH KNIH

PRŮVODCE SVĚTEM ELEKTRONICKÝCH KNIH PRŮVODCE SVĚTEM ELEKTRONICKÝCH KNIH 4SA426 Prezentace a komunikace informací Autoři: verze 1.0 BÁLINT Vladimír LEHMAN Tomáš ONDROVÁ Lucie ŠUBR Vladimír OBSAH ÚVOD... 3 1. SOUČASNÉ TECHNOLOGIE... 4 1.1.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp

Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací firmy PJcomp Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Linda Kebrlová Analýza a návrh elektronického obchodu s využitím metodik a implementací

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

komix noviny 2010/2011

komix noviny 2010/2011 Nepřehlédněte: komix noviny 2010/2011 Vážení čtenáři, minulý rok jsem si na tomto místě postěžoval, že není jednoduché psát úvodník k časopisu, který vyjde až za řadu týdnů, v situaci, která se mění každý

Více

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání

Finanční. analýza. finance. 4. aktualizované vydání. metody, ukazatele, využití v praxi. Petra Růčková. finanční analýza. 4. aktualizované vydání Petra Růčková Novinky nakladatelství GRADA Publishing Ve čtvrtém, aktualizovaném vydání autorka velmi názorně vysvětluje, jak pracovat se základními účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu. Databázové systémy Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Studijní opory k přednáškám a cvičení z předmětu Databázové systémy Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2012 Anotace Cílem předkládaných studijních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení webové prezentace. vybrané organizace ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení webové prezentace vybrané organizace Web presentation of chosen organisation rating Miroslav Prokůpek Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU PRO VEŘEJNOU SPRÁVU www.vzdelavanivcr.cz INFORMAČNÍ ZDROJE V CESTOVNÍM RUCHU

Více

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR

Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kristýna Chmelová Srovnávací analýza funkcionality webových stránek multikin v ČR Bakalářská

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Hlavní specializace: Informační management Název diplomové práce: Manažerské hry jako součást elektronického vzdělávání Vypracoval: Vedoucí

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více