E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha."

Transkript

1 Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc E-Book. E-Kniha. Elektronická kniha. Pojem E-Book je používán ve dvou významech. Méně časté je používání pojmu e-book pro označení zařízení, které je specilně upravené pro čtení souborů s obsahem odpovídajícím pojmu kniha. Výstižnějším označením v tomto smyslu by byl pojem ebook reader, čili zařízení pro čtení elektronických knih. Budeme-li mít v tomto textu na mysli pod e-book čtecí zařízení, budeme používat pojem reader. Druhým častěji používaným významem je označení digitálního souboru se specifickým obsahem. Je překvapující, jak často je pojem e-book v různých textech používán aniž by byl definován jeho význam. Přitom zejména při provádění srovnání elektronické a klasické tištěné knihy by byla definice velmi žádoucí. Pojmem e-book je odvážně a poněkud překvapivě označen v některých případech i prostý textový soubor ve formátu ASCII, bez jakýchkoliv navigačních funkcí, pokud se autor domnívá, že obsah souboru má povahu něčeho, co lze nazvat knihou. Častějším případem je označení e-book pro soubor typu *.EXE ( tj. pro samospouštěcí soubor ) při čemž v některých případech soubor zahrnuje kromě textového a obrazového obsahu i podporu navigace. Dalším častým případem je záznam obsahu v jazyce webovských stránek HTML nebo PDF, což je formát čitelný pomocí Acrobat readeru. Za nejopodstatnější považuji označení e-book pro soubor vyjádřený v některém z řady speciálních formátů odpovídajících podmínkám softwarového produktu nebo přímo hardwarového čtecího zařízení. Jak vyplyne z dalšího výkladu, má formát souboru a jeho vztah k čtecímu zařízení značný význam pro kvalitu podpory vlastního čtení elektronické knihy. Tato malá úvodní bilance vztahující se k pojmu e-book měla naznačit příčiny velmi častých rozpaků nad různými tvrzeními vztahujícími se k hodnocení kvality elektronických knih. Je dosti typickým jevem, že se pouštíme do srovnávacího hodnocení e-books s klasickou knihou, aniž bychom se obtěžovali definicí toho, co myslíme pod pojmy používanými v tomto hodnocení. Při tom zejména při prognozování vývoje vztahu uživatelů k e-books se můžeme dopustit značných chyb. Podrobnější rozbor této dílčí problematiky následuje dále v textu. Neškodilo by se zamyslet i nad samotným pojmem kniha, protože jde o základ pojmu e-book. Vždyť i elektronická kniha by měla být především knihou. V našem rozboru problematiky nebudeme mít pod pojmem kniha na mysli fyzický objekt představovaný svazkem jednotlivých listů papíru s očíslovanými stránkami, s titulní stranou obsahující název a jméno autora, se stránkou s obsahem, atd. E-book je

2 virtulání knihou, tj. souborem virtuálních stránek. Spojení stránek je zajištěno symbolicky. Pro náš rozbor je důležité, že e-book není pouze označení pro elektronicky zaznamenaný obsah, ale i pro určitý styl práce s obsahem. Obsahem e-book nemusí být pouze kniha, ale i časopis, noviny, příručka, návod atd. Za zamyšlení stojí bezpochyby i změny, ke kterým dochází v samotném procesu čtení. Elektronické knihy, e-books, e-knihy, jsou realitou. Můžeme se zabývat jejich hodnocením, srovnáváním, ale nezakrývejme si oči před skutečností jejich existence. Proto nepovažuji za rozhodující otázku: zda klasická kniha nebo elektronická kniha, čili ono oblíbené buď a nebo. Mnohem důležitější je otázka: e-knihy jsou zde, ale bude je někdo číst? Proč? Jak moc a za jakých podmínek? Jsou-li e-books potřebné, co je uděláno a co zbývá udělat pro to, aby práce s nimi byla co nejlepší? Na tom bude záviset i odpověď na otázku, zda se e-books podaří získat i nové čtenáře, nebo pouze přetáhnou čtenáře klasické knihy. E-books by v žádném případě neměly být pouze elektronickým napodobením klasické knihy, ale hlavně něčím novým, co přinese novou kvalitu práce s tím, čemu i nadále budeme říkat kniha, i když elektronická. Při tom nesmíme zapomínat ani na skutečnost, že u čtenáře vzniká ke klasické knize určitý vztah spojený s vlastnictvím knihy a s prací s knihou. Dokáže e-kniha získat něčím čtenáře i v této rovině? Z vlastní zkušenosti tvrdím, že dokáže. Pro rozbor problematiky e-knihy je důležité respektování rozdílů mezi dvěma skupinami knih. Jedna skupina knih je představována beletrií, případně prózou a popisuje děj - sled určitých událostí. Čtení knih této skupiny je spojeno na straně čtenáře s určitými prožitky, neboť snahou autora je zaujmout čtenáře a vtáhnout ho do děje. Do této kategorie lze zahrnout i knihy popisující určitý úsek historie části společnosti. Typické pro čtení knih z této skupiny je sekvenční přístup k obsahu ( odmyslíme-li si přeskakování určitých méně přitažlivých částí). Nepotřebujeme si dělat poznámky k textu, nepředpokládáme, že bychom měli nebo mohli zasahovat do děje, všechny informace jsou prezetovány v podobě textu s vloženými ilustračními statickými obrázky. Co potřebujeme, je možnost listovat v knize, možnost záznamu údaje o stránce na kterou jsme dospěli ( při přerušení četby) a schopnost obnovit čtení na stejném místě. Druhá skupina knih je reprezentována učebnicemi, encyklopediemi, odbornými pojednáními, příručkami apod. Knihy této skupiny sice můžeme rovněž číst sekvenčně, častěji však a to je typické otevíráme knihu podle obsahu nebo podle indexu na určité straně, která obsahuje určitou konkrétní informaci, vysvětlení, rozbor, o který nám v konkrétní situaci jde. Spíše než o čtení v pravém slova smyslu, jde o konzultaci. Sled v jakém je informace u této skupiny knih uspořádána nás sice může rovněž zajímat ( zejména z hlediska metodického ) toto zjištění však nepředstavuje typickou potřebu. Struktura obsahu u této skupiny knih závisí od povahy objektu, kterého se kniha týká a od zvoleného způsobu prezentace obsahu. Při práci s knihou z této skupiny potřebujeme ve zvýšené míře možnost poznámek k obsahu, zvýrazňování nejdůležitějších částí textu, možnost snadného vyhledání určité části textu vztahujícího se ke konkrétními problému, umísťování záložek pro snadný návrat do určitého místa atd. Při práci s touto skupinou knih pociťujeme zřetelně potřebu určité interaktivity. Na rozdíl od první skupiny potřebujeme často pracovat najednou s více knihami ( časopisy, zprávami, rozbory). Cítíme potřebu snadného přechodu z určitého místa jedné knihy do určitého místa knih

3 dalších. Potřebujeme porovnávat informace z různých zdrojů, navzájem je doplňovat, což v podmínkách klasické (papírové) knihy vyžaduje poměrně náročnou manipulaci. Častým požadavkem je aktuálnost informací, což znamaná vyhledávání novějších vydání knih. Přechod od starší informace k novější, aktuálnější informaci znamená odložit jednu knihu a získat knihu novou ( přesto, že se často liší pouze v určité části obsahu). Knihy s vyměnitelnými stránkami sice rovněž existují, nejsou však typickým příkladem papírové knihy. Charakteristika rozdílů mezi oběma skupinami knih, spojená se stručným výčtem rozdílných potřeb při čtení a při konzultaci napovídá mnohé na téma potřeby změny ve formátu knihy. Papírová kniha byla vynikajícím vynálezem, její možnosti jsou však zejména při práci s druhou skupinou knih - značně omezeny. Není divu, že vědomí existence větších nároků na knihu vedlo v podmínkách rozvoje digitální techniky k myšlence doplnit fyzickou - papírovou knihu o knihu virtuální, o knihu elektronickou. Úmyslně zdůrazňuji slovo doplnit, neboť elektronické knihy budou dlouho představovat vhodnou formu rozšíření možností, které poskytuje klasická kniha. V nejbližší době nepůjde o náhradu, ale o doplnění. E-book ( v pojetí souboru ) vzniká dvěma způsoby, které jsou si poměrně blízké. Buď přímou tvorbou, nebo konverzi. Přímou tvorbou vznikají e-books buď v prostředí WORDu, odkud je proveden export do formátu *.lit, se kterým pracuje Microsoft Reader, nebo v prostředí Adobe Acrobata, kde vzniká přímo soubor ve formátu PDF, který je čten Acrobcat Readerem. Chcete-li si sami vyzkoušet tvorbu elektronické knihy, využijte tento odkaz: Převažuje tvorba konverzí. Obsah knihy je nejdříve vytvořen a uložen ve formátu TXT, HTML, RTF a j. Poté je využit nekterý z četných kontertorů formátu. Cestou konverze vznikají nejčastěji samospouštěcí programy EXE. Přehled konvertorů bude uveden jednak v seznamu odkazů v literatuře, jednak bude včetně stručné charakteristiky doplněn do tohoto textu při některé z následujících aktualizací. Práce s digitální knihou, tj. čtení e-knihy, je podmíněno existencí konkrétního software a hardware. Soubor e-knihy musí být vložen do readeru, nebo do zařízení, které plní jeho funkci. Reader musí být vybaven odpovídajícím software. Cílovou variantou bude bezpochyby reader jako specializované zařízení, určené výslovně pro práci s e-book. Takových zařízení vzniklo ve světě několik. Nejznámějším je Rocket ebook reader (ReR). Dalšími readery jsou: Softbook, Everybook, goreader, ebookman a další. Do těchto zařízení jsou soubory e-book zaváděny buď přes PC, nebo pomocí faxmodemu přímo z internetu. K univerzálnějším zařízením plnícím funkci readeru patří především osobní počítače (PC), laptopy, notebooky, osobní asistenti, kapesní počítače. Soubory e-book jsou do těchto zařízení načítány z internetu, CD-ROM nebo z diskety ( vyjímečně). K nejznámějším softwarovým produktům určeným pro práci s e- book patří: Microsoft Reader a Glassbook Reader. Podrobné informace o těchto produktech budou doplněny při další aktualizaci tohoto textu a/nebo budou uvedeny cestou odkazů na firemní www stránky. Ne každá e-book je čitelná v kterémkoliv zařízení. Právě naopak. Jedním z faktorů brzdících rozvoj uplatnění e-book je nekompatibilita formátů navzájem a s readery. Nejjednodušší je situace s e-book ve formátech EXE, TXT a HTML, které jsou čitelné na většině universálních zařízeních sloužících ve funkci readeru. Koupíte-li si konkrétní reader (specializované zařízení) jste odkázáni na bohatost a dostupnost e-book ve formátu tohoto readeru. Problém s dostupností e-book pro určitý reader je navíc komplikovaný způsobem zavádění souboru, který většinou respektuje potřebu ochrany autorských práv autorů a vydavatelů. Svítání na lepší časy je spoleno s postupným akceptováním otevřeného standardního formátu jehož specifikace je známa pod označením OEB Open E-Book Z uvedeného vyplývá, že vlastnosti a kvalita e-book jsou dány jednak konkrétním formátem, který ve větší či menší míře umožňuje manipulaci se souborem ( na příklad navigaci v souboru, změnu vlastnosti písma apod.), jednak samotným čtecím zařízením, tj. jeho hardware a software. Reader bez souboru není nic, stejně jako soubor bez readeru.

4 Téma e-book je tematem velmi širokým. Užití e-book souvisí především s t. zv. e-publishing elektronickým publikováním ( tvorba e-book), s problematikou hardware a software, ale navíc s otázkámi ochrany autorských práv, s otázkami psychologie, ergonomie, s problematikou fungování knhoven a přirozeně s otázkámi komunikace ( internet především). To je také důvodem postupného vzniku tohoto pojednání, během kterého bude text doplňován o další části, ale i o nové znění již existujích částí textu. Jako v mnoha jiných oblastech i v oblasti e-publishing ( e-book) probíhají na jedné straně urputné diskuse o oprávněnosti existence nového jevu, o jeho naději na přežití či módnosti, zatím co v téže době vývoj a především samotná praxe nečeká a rychle se rozvíjí. Nejlépe se o tom přesvědčíte, zavítáte-li na stránky internetu a využijete služeb hledačů. Zjistíte, že problematice e-book a e-publishing jsou věnovány stovky, možná tisíce www stránek. Jde o stránky hardwarových a softwarových firem nabízejících nové produkty, ale především o stránky vydavatelů a knihkupectví. Najdete tam informace o četných seminářích a celosvětových konferencích věnovaných perspektivě e-book. Jde především o stránky z USA a z Britanie, ale i z dalších zemí starého kontinentu. Překvapí Vás bohatost informací na specializovaných portálech věnovaných e-book, rozsáhlá nabídka knih ze všech možných oblastí a v řadě světových jazyků. Nezbývá mi v tomto místě nic jiného, než smutně konstatovat, že na rozdíl od jiných oblastí souvisejících s využitím internetu v oblasti e-publishing jsme v CR zatím velmi opatrní, nechci-li řici, že jsme přímo zaspali. Vývoj je však na samém počátku a máme ještě šanci doufám, že ji brzo využijeme. I toto pojednání by snad mohlo vést k rychlejšímu startu. Potěšující je, že dochází k takové inovaci v oblasti hardware a software, která směřuje nejen k snadnější manipulaci s e-knihou, ale zejména snižuje negativní vliv stále ještě značně nezdravého čtení z obrazovky. Nové typy displejů, Clear Type od Microsoftu zlepšující resolution textu na obrazovce, podsvicování displeje, zmenšování velikosti a váhy readerů, to vše odstraňuje nebo zmenšuje zábrany související s užitím e- book. Reprezentantem speciálního čtecího zařízení readeru je Rocket ebook. Jeho rozměry jsou: 5 x 7 x 1, váha 22 oz, stojí přibližně 200 US$, je vybaven dobíjecí baterií, která vydrží 20 až 40 hodin provozu. V základním provedení dokáže pojmout až stránek textu a obrázků, což představuje cca 200 knih průměrné velikosti. K dispozici má na internetu přes 2000 titulů zdarma a mnoho tisíc titulů placených. Číst můžete kdekoliv, i potmě, jelikož reader je vybaven t. zv. backlight podsvícením. Abychom si udělali konkretní představu o funci readeru při práci s e-book, uvedu přehled nabídky softwarového readeru Glassbook. Po otevření pracovní plochy readeru se zobrazí vleno ikony knih, které jsou v knihovně readeru načteny. Kliknutím na jednu z ikon aktivujeme konkrétní e-book. V pravé části pracovní plochy jsou uvedeny volby: Read, Library, Bookstore, Quit a MENU. Volbou Library zobrazíme seznam knih a umožníme výběr konkretní knihy. Volbou Read otevíráme vybranou knihu na první stránce. Volbou Bookstore aktivujeme připojení na internet na URL knihkupectví, nastavenou v MENU-settings a umožňujeme si stažení konkrétní knihy z nabídky. Načtení probíhá přímo do readeru. MENU nabízí informaci o konkretní e-book, seznam zavedených poznámek ( notes) a zvýrazněných míst v knize ( s možností přechodu na místo kde došlo k jejich zavedení ), funkci FIND pro nalezení míst v knize kde se vyskytuje zvolené klíčové slovo ( možnost prohledávat celou knihu ). V komerční verzi se nabízí možnost LookUp k nalezení významu výrazu podle významového slovníku. Preference umožňuje zeména volbu procenta podsvícení ( backlight) obrazovky v pracovní ploše. Funkce Highlight ( zvýraznění) a Annotate ( poznámka) jsou ovládány pomocí speciálních virtuálních per tažením po řádcích. Přirozeně, že v knize lze snadno listovat dopředu a dozadu, případně pomocí tažení v horizontálním pruhu volit konrétní stránku knihy. (Pozn.: 300 stránková kniha zabírá cca 500 Kb paměti a načítá se z univerzitní sítě cca 1 minutu.) Spec. Nabídka umožňuje rozevřít virtuální knihu tak, že jsou zobrazeny sudá i lichá stránka. Podle potřeby lze písmo zaostřit (sharpen), zmenšit či zvětšit. Obrazovku lze natočit o 90, 180, 270 stupňů.

5 Co zajímá běžného čtenáře nejvíce, je: cena e-book (readeru a knihy samotné), dobrá čitelnost knihy (malá únava očí), snadná manipulace ( velikost, váha a funkce), dostupnost e-books na internetu ( nebo jinak), snadná možnost update (možnost nahání novější verze), možnost získat e-book ( stažením) kdykoliv a odkudkoliv, bohatost nabídky knih s přitažlivým obsahem a provedením pro daný reader, možnost budovat vlastní virtuální knihovnu, možnost pořizování kopií obsahu, přípoadně možnost tisku vybraných částí knihy. V tomto místě pojednání si již můžeme dovolit uvést výčet těch předností e-book, které nejsou u klasické papírové knihy dosažitelné. Uvedeny jsou přednosti z hlediska čtenáře i z hlediska autora a vydavatele. - Je ekonomicky dostupné vydání knih i v malém množství - Je li kniha nakupována on-line neplatí se nic za dodávku knihy - Knihy nikdy nejsou vyprodány - Autoři mají možnost samostatně e-knihy vydávat a distribuovat je levně - E-knihy jsou zpravidla levnější než klasické papírové knihy - Učitelé mohou pro své žáky připravovat individuálně upravené texty učebnic - Možnost zajištění ochrany autorských práv pomocí software readeru - Autori a vydavatelé mohou nastavit lhůtu ve které může být kniha čtena - Zahrnutí animací a videa (multimedia) do stránek e-knihy - Snadná aktualizace obsahu e-knihy - E-knihy mohou být stahovány z internetu rychle z domova nebo z kiosku v obchodě - Readery umožňují aktivaci funkce LookUp k vyhledání významu slova - Možnost vyhledat v mžiku zadaná slova v textu v rámci celé knihy - Možnost umísťovat poznámky (annotate) a zvýrazňovat text (highlight) - Možnost číst v temnotě nebo ve špatném osvětlení - Volit různé fonty a velikost znaků podle potřeby - Možnost umístění odkazů v rámci knihy i externě na internet - Možnost zapnutí audio-textu, poslech knihy - Možnost umístnění sady knih v jediném readeru a přenášet je podle potřeby - Možnost vytvářet vlastní virtuální knihovnu - Možnost existence odkazů mezi knihami ve virtuální knihovně - Lékaři a právníci ( například ) mohou snadno přenášet své rozsáhlé texty - Lze provádět online subscribci časopisů, novin a jiných periodik Přehled svědčí o tom, že přednosti e-knihy jsou podstatné a mohou být základem pozitivní prognózy dalšího rozvoje tvorby a užití e-book. Existují profese a aktivity, u kterých jsou e-book téměř nezbytností již dnes. V tomto místě je nutný návrat k samotnému pojmu e-book. V úvodu textu byla naznačena pestrost používání tohoto pojmu, která neprospívá dorozumění o místě a perspektivě e-book ve vývoji společnosti. Odvážné a neopodstatněné označování velmi jednoduchých souborů pojmem ebook může být přímo příčinou určité dezorientace čtenáře a tím i přímo brzdou dalšího rozvoje uplatnění ebook. Kvalitu ebook určuje množina vlastností daná formátem souboru a vlastnostmi samotného readeru. Uvedené přednosti ebook jsou dosažitelné pouze u ebook odpovídajících určitým nárokům na kvalitu. Soubor TXT prohlížený na desktopu může jen steží uvedených předností dosáhnout. Těžko zajistí navigaci, nemluvě o vlastnostech spojených s hyperlinkem. Z textu je patrné, že právě spojení kvality formátu a kvality readeru určuje komplexní kvalitu ebook. Jsem přesvědčen, že dosavadní používané definice ebook nejsou dostatečným základem solidních diskuzí. Ukazuje se potřebné definovat určité minimální vlastnosti, které by měly být splněny má-li být použití pojmu ebook oprávněné. Soubor těchto vlastností může vycházet z vlastností zajišťovaných předními softwarovými a hardwarovými readery: MS Reader, Glassbook reader, Rocket E-Book reader, případně i Acrobat-readeru. Hlavní (minimální) vlastnosti by měly být podle mého názoru tyto: kvalitní zajištění interní navigace, odkazy interní a externí ( na internet), funkce fulltextového vyhledávání v celé knize, možnost práce s poznámkami a se zvýrazňováním, možnost snadnédo stahování

6 souborů a jejich aktualizace přímo v prostředí readeru. Pro soubory, které splňují pouze méně náročné parametry by bylo vhodné najít jiný odpovídající termín. Nalezení standardu pro definici ebook nebude lehké zejména v souvislosti se soubory EXE, které nevyžadují speciální reader a u kterých jsou všechny vlastnosti zahrnuty v souboru samém a k jejich aplikaci postačí běžné prostředí PC. Kvalita Acrobat Readeru ve starších verzích může mít se splněním uvedených nároků rovněž potíže. Přiznám se, že sám nejsem dosud plně přesvědčen o tom, kde by měla být optimální hranice podmiňující použití pojmu ebook. Vím však jistě, že stávající chaos rozvoji aplikace ebook neprospívá. V tomto místě stojí za zmínku rozdíly v přístupu ke srovnávání klasické papírové knihy a e-book. Tam, kde obě varianty splňují konkrétní požadavky čtenáře, máme možnost volby a volba může být záležitostí aplikace objektivních i subjektivních kriterií. Tam, kde papírová kniha nemůže splnit požadavky a e-book existuje a nabízí splnění požadavků, není o čem diskutovat volíme e-book. Teoreticky existuje i možnost opačná. Toto rozlišení situace ukazuje určitou nesmyslnost obecného odsuzování jedné nebo druhé volby. Znamená-li e-book pokrok, existuje-li a máme-li na to, abychom si ji pořídili, volíme e-book. Nezajímá nás, zda obecné teoretické diskuse naší volbu chválí nebo odsuzují. Vznik ebook se projevuje výraznými změnami v procesu publikování vydavatelství knih (publishing) vznikem t. zv. e-publishing. Publikování v podmínkách rozvoje ebook výrazně ovlivní celý cyklus vzniku a distribuce knihy. Nejvýraznější je změna v logistice. Ekniha je vystavena na internet a v tomtéž okamžiku je dostupná tisícům zájemců. Tisk knihy se redukuje na aktivity související se vznikem obsahu souboru a jeho vystavení na internet. Výrazně nižší jsou náklady na tvorbu a dodání knihy čtenáři. Dodávka je okamžitá, nikdy není titul vyprodaný ( dokud není odstranen z internetu). Skutečnost, že ebook jsou vystavovány na www stránkách, které si může zřídit každý, tedy i autor sám, ovlivňuje i míru potřebnosti funkce vydavatele. Autor se sám může stát svým vydavatelem. Podle průzkumů vyplývá, že výrobní cyklus knihy od předložení nabídky titulu autorem do jejího zpřístupnění čtenáři, se zkracuje z cca 3 let na cca 6 měsíců. Obsah knihy nestačí tolik zestárnout, čtenář nemusí tak dlouho čekat. Vydavatelé si mohou dovolit nabízet vybrané tituly i zdarma ke stažení, což jim pomáhá rozvíjet zájem čtenáře i o knihy placené. Významným problémem, který je řešen, je otázka ochrany práv autorů a vydavatelů. Je nalezeno hned několik systémů technologického řešení tohoto problému. Tvůrce ebook může omezit kopírování i tisk obsahu, při stahování knihy dochází k certifikaci, stahování je podmíněno splnením podmínek. Klasické publishing je považováno za velmi pomalé. E- publishing řeší tento i celou řadu dalších problémů k prospěchu autorů i čtenářů. O tom, že orientace pozornosti na ebook není pouze krátkodobou módou svědčí celá řada událostí. Microsoft uzavírá partnerské smlouvy s předními vydavateli a kupuje technologie, které mají odstranit některé stávající bariéry rozvoje užití ebook. Firma Adobe koupila Glassbook a uvažuje o integraci jeho vlastností do svého readeru. Rozvíjí se projekt Guttenberk, který zajišťuje podmínky pro masivní rozsíření ebook tím, že zpřístupňuje další a další tituly v digitální podobě. Americké univerzity rozbíhají projekty, které významně ovlivní studium na vysoké škole tím, že vytváří nový ucelený informační systém zahrnující novou síť opírající se o internetovou komunikaci s ebook-readery. Tato síť bude využívána tvůrci ebooks ( zejména skript ), studenty, ale i administrativou vydavatelství. K takovým projektům patří projekt goreader, opírající se o reader stejného názvu, který se má objevit na trhu v roce Přední vydavatelství zřizují divize pro ebook, největší knihkupectví zřizují specializovaná oddělení pro ebooks. Vznikají knihkupectví, která se specializují výhradně na prodej ebooks. Titulů ebook přibývá. Svoji roli v rozvoji užití ebook hrají i t. zv. free ebooks ( knihy ke stažení z internetových stránek knihkupectví zdarma ). Na vývoj v situaci ebooks působí celá řada vlivů. K vlivům, které brzdí rozvoj ebooks patří: množství a struktura nabídky eknih ( problém vejce a slepice ), dostupnost a ceny readerů, dostupnost a ceny internetového připojení ( slouží k stahování ebook), obavy autorů a vydavatelů o svá autorská práva, nekompatibilita

7 formátů eknih, kvalita obrazovek ( zátěž při čtení ), určitý konzervatismus ( zvyky) čtenářů, absence estetického pocitu z vlastnictví eknihy ( na rozdíl od klasické knihy). V kladném směru působí rovněž celá řada vlivů: podpora vydavatelství eknih se strany předních firem ( Microsoft, Adobe aj.), snižování cen přístupu na intenet, projekty typu goreader a Guttenberg, bohatší sortiment eknih, snaha o zvýšení estetického působení eknihy ( grafikou, animací, multimedii), pokroky v technologii zobrazování, snižování rozměrů a váhy readerů aj. Eknihy nesmí být pouze napodobeninou klasické knihy, nýbrž pokrokem, nabídkou nových možností. Jen tak získají eknihy nejen zcela nové čtenáře, ale i řadu stávajících čtenářů klasické knihy. Musí jít nejen o inovaci formy, ale i o inovaci obsahu ( petřejší nabídka obsahující nové prvky využitím nových možností multimedia). Další rozvoj užití ebook bude náročným procesem. Cenné jsou proto všechny dostupné informace, které se problematiky týkají. Nejbohatším zdrojem jsou internetové stránky. K hlavním informačním zdrojům o ebook patří především www stránky: - firmy Microsoft - firmy Adobe - firmy Glassbook - knihkupectví Barnes and Noble - knihkupectví Simon and Suster - firemní stránky výrobců: Rocket e-book readeru, Everybook readeru a Softbooku - existující a nově vznikající specializované portály Cenný přehled informačních zdrojů lze nalézt na www stránkách ústřední knihovny VŠB v Ostravě. Odkaz na vlastní přílohu, je uveden z mé domovské stránky na adrese: Po doplnění bude obsahovat komentovaný přehled pozoruhodných intenetových informačních zdrojů. Vývoj v nabídce a užití ebook ovlivní významně i srdce našich univerzit a výzkumných ústavů knihovny. Bude muset být řešena otázka katalogů ebook, jejich nákup a distribuce půjčování (???) s respektováním autorských práv. Zkušenosti z řešení těchto otázek ve světě nejsou zatím běžně k dispozici. Řešení bude třeba volit i s ohledem na konkrétní podmínky té které knihovny. Bylo řečeno, že eknihy jsou realitou, ale otázkou zůstává, zda a jak moc budou čteny. Z roboru vyplývá optimistický názor na budoucnost ebooks. Postupně bude řešen problém vejce a slepice bude přibývat knih v nabídce a poroste i poptávka po eknihách. Motorem tohoto vývoje bude rostoucí potřeba nástroje moderního studia, nové možnosti technologického řešení, investice předních firem do rozvoje e-publishing, především pak rostoucí zájem nejmladší generace, pro kterou je obrazovka počítače bežným prostředím. Jsem přesvědčen, že bude pravdou tvrzení, že rok 2000 bude rokem inovace v e-publishing. Odkaz na stránku TVORBA ebook pro MS Reader. P O K R A Č O V Á N Í bude předmětem další aktualizace. Poslední aktualizace Další texty dostupné:

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze Městská knihovna v Praze Netřeba se bát elektronické knihy Městské knihovny v Praze Kateřina Vojířová Kateřina Bajo Knihovny současnosti 15. září 2010 Karel Čapek a ti druzí první předpoklad pro tvorbu

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic.

Bibliografických manažerů je celá řada. Tento materiál popisuje práci s nástrojem zvaným EndNote Basic. ENDNOTE BASIC Bibliografické, nazývané také citační nebo referenční, manažery jsou užitečné nástroje sloužící k vytváření osobních bibliografií, a to především pomocí jednoduchého stažení vybraných záznamů

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je e-kniha? (e-kniha, e-book, e-book, online kniha) se nejčastěji používá

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle

emanuál Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy pro studenty kurzu v LMS systému Moodle emanuál pro studenty kurzu Rozvoj ICT kompetencí žáků a pedagogů v oblasti zpracování grafiky a předtiskové přípravy v LMS systému Moodle CZ.1.07/1.1.22/02.0053 Obsah CO JE E-LEARNINGOVÝ E KURZ?.........

Více

Free online MSDS management tool

Free online MSDS management tool Free online MSDS management tool http://www.msds-europe.com/kateg-180-1-stazeni_bezpecnostniho_formulare.html Projekt je realizován podporou Evropské unie spolufinancováním Evropského regionálního vývojového

Více

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci

Univerzita třetího věku VŠE v Praze U055 PowerPoint 1 a U085 PowerPoint 2 hudba v prezentaci Obsažení hudby v prezentaci Pokud vytváříte v PowerPointu prezentaci s hudbou a předpokládáte, že se bude někdy spouštět z jiného počítače (pošleme ji někomu e-mailem nebo ji budeme někomu promítat z flash

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

Příručka pro studenty systému LMS Moodle

Příručka pro studenty systému LMS Moodle 1 Příručka pro studenty systému LMS Moodle Tato příručka vznikla v rámci projektu E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. CZ.1.07/3.2.04/01.0006 2 3 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu

POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI. Specializovaná mapa. Návod k používání programu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA v PRAZE POTŘEBA A PRODUKCE ENERGIÍ V ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBĚ V ČR V KRIZOVÉ SITUACI Specializovaná mapa Návod k používání programu Projekt

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

E-knihy a knihovny. Martin Krčál. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Ústřední knihovna FSS MU. seminář

E-knihy a knihovny. Martin Krčál. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Ústřední knihovna FSS MU. seminář E-knihy a knihovny Martin Krčál Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Ústřední knihovna FSS MU seminář E-knihy aneb nová výzva pro knihovny Ostrava, 22. listopadu 2011 Kniha x e-kniha? Kniha

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy?

Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Jak otevřené je Zastupitelstvo hlavního města Prahy? Nezbytnou podmínkou pro kvalitní fungování demokracie je dostupnost informací o činnosti zastupitelských sborů, jimiž jsou krajská zastupitelstva. Ta

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III

Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III Příručka pro vyhledávání v digitálním archivu Aip Safe III OBSAH PŘÍRUČKA PRO VYHLEDÁVÁNÍ V DIGITÁLNÍM ARCHIVU AIP SAFE III OBSAH 1. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 1.1. HLAVNÍ STRÁNKA 1.2. HORIZONTÁLNÍ MENU 1.3.

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK

Novinky v e-zdrojích NLK. Adéla Jarolímková, NLK Novinky v e-zdrojích NLK Adéla Jarolímková, NLK E-knihy EBSCO ebook 3 tituly, trvalý nákup Přístup pro jednoho uživatele (současně) Možnost online prohlížení i off-line stažení do počítače, čtečky či jiného

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV

E-booky v nabídce knihoven. Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV E-booky v nabídce knihoven Tomáš Jandera, Odbor služeb KNAV co je to e-book? kniha v digitální podobě většinou ve formátu PDF nebo epub online podobné použití jako u časopiseckých databází offline DRM

Více

Jak stahovat ebooks. 1. Stažení ebook:

Jak stahovat ebooks. 1. Stažení ebook: Jak stahovat ebooks Nabízí-li Vaše knihovna možnost stahování ebooks, můžete se rozhodnout pro stažení konkrétní knihy do počítače a přečíst si ji v tzv. režimu offline (tedy v počítači bez nutnosti přístupu

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader

Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader Postup ověření podpisu u PDF faktury, nastavení programu Adobe Reader Květen 2012 Datum vydání: 7. 5. 2012 Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat.

Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Od zpřístupnění rukopisů přes komerční archivy k LTP, aneb 20 let praxe s dlouhodobým uložením dat. Jan Mottl AiP Safe 12. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2011 2011 AiP Safe s.r.o.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY. e-knihovna Wooky. Wooky a.s.

ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY. e-knihovna Wooky. Wooky a.s. ELEKTRONICKÉ KNIHY DO KAŢDÉ KNIHOVNY e-knihovna Wooky Wooky a.s. Distribuce elektronického obsahu? Inspirovaný systémem Amazon a Kindle, Barnes & Noble a Nook Jednotný systém pro Česko a Slovensko Komplexní

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA

ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA ZÁKLADNÍ POKYNY PRO INSTALACI PROID+ Z INSTALAČNÍHO MÉDIA Vážený zákazníku, máte k dispozici médium, s jehož pomocí můžete na svém systému zprovoznit funkce čipové karty ProID+. Pro správnou funkčnost

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci

ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém. verze 2015.5. Návod na instalaci ALFIS 2G 2015 komplexní ekonomický systém verze 2015.5 Návod na instalaci Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-105 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více