urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1"

Transkript

1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS na internetu znamená poskytování nejen map, ale i dat a služeb GIS. Data zpístupnná pomocí ArcIMS mže další uživatel (pokud mu to umožníte) využít ve svém geografickém informaním systému v celém jejich rozsahu. Na své si ale pijdou i uživatelé, kteí chtjí z vašich map získat jen uritou informaci - pomocí nástroj GIS zpístupnných na internetu se mohou v map dotazovat, zvtšovat ji a zmenšovat, vybírat prvky, identifikovat je, zapínat a vypínat vrstvy atd. urení ArcIMS ArcIMS je internetová technologie GIS firmy ESRI, která umožuje centráln prezentovat a poskytovat mapy, data a služby GIS v prostedí intranetu i internetu. Využitím systému ArcIMS se otevírá cesta jak ke zpístupnní dat uživatelm, pípadn veejnosti, tak k rozšíení vlastní geografické databáze o adu dalších zdroj dat. Uživatelé mohou pistupovat k datm a mapovým službám a poté je jednoduše využít spolen s daty z místních i internetových zdroj. Svou schopností využívat data z více zdroj z celého svta umožuje ArcIMS prakticky neomezen rozšíit geografickou databázi. ArcIMS: - pináší možnost rozšíení GIS zahrnuje HTML a Java prohlížee, které jsou zdarma k dispozici uživatelm. Tyto prohlížee mohou být vybaveny nejrznjšími nástroji pro GIS funkce. ArcIMS pináší pokroilým GIS uživatelm výrazný posun možností pi práci s produkty ArcGIS Desktop. - využívá data z více zdroj umožuje uživatelm kombinovat data z libovolného potu webových stránek ArcIMS. Dále umožuje spojení vrstev ArcIMS s lokálními daty. - pináší možnost konfigurace systému na míru ArcIMS lze nastavit tak, aby zcela naploval vaše poteby, a už na mapový server pichází 10 nebo požadavk za hodinu. S tím, jak bude návštvnost a poet mapových dotaz stoupat, lze snadno rozšiovat i ArcIMS. - zajišuje zabezpeený pístup k datm ArcIMS umožuje kontrolovat, jak a komu jsou GIS data a mapové služby poskytovány. Sami rozhodujete o tom, zda budou vaše data veejn pístupná na internetu, bezpenostních sítích nebo intranetu. Snadná implementace, flexibilita a nástroje pro tvorbu výsledného vzhledu a funknosti zpístupnné mapy to jsou vlastnosti, které umožují využít ArcIMS pro zpístupnní jakýchkoli dat GIS bez nutnosti programování. Jeho sofistikovanou konfiguraci typu klient/server a nástroje pro správu je možné využít pro tvorbu ešení pro celou organizaci, které bude nejen výkonné, ale i bezpené, spolehlivé a snadno pizpsobitelné narstajícím požadavkm. oblasti využití Internetové ešení ArcIMS je možné využít napíklad pro tvorbu mstských internetových stránek, které poskytují informace, jako jsou údaje o nemovitostech, informace o sbrných dvorech, vyhledávání ubytovacích zaízení, nejbližšího bankomatu, zastávky MHD atd., obanm, turistm, obchodníkm a dalším zájemcm. Prostednictvím ArcIMS serveru mohou být poskytovány informace pro motoristy, nap. aktuální stav silnic nebo informace o uzavírkách a dopravních nehodách. Strun eeno, pomocí této technologie je možné na internetu zpístupnit jakékoli informace, které mají geografický charakter. Uživatelm ArcIMS serveru je možné zpístupnit i vektorová data, která si pak mohou stáhnout, uložit a zalenit do svého geografického informaního systému. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

2 vlastnosti ArcIMS integrace dat z rzných zdroj V rámci jednoduchého rozhraní webového prohlížee mžete pistupovat, zobrazovat a pracovat s daty, které jsou souástí profesionálních ešení GIS z celého svta. ArcIMS integruje geografická data z mnoha zdroj a umožuje se na n dotazovat nebo je analyzovat. ArcIMS pináší nový svt informací simultánn pistupuje k datm na internetu, lokálním souborm, vrstvám ArcSDE a obrázkm. snadná tvorba, design a správa webových stránek prvodci a šablony provázejí uživatele pi tvorb a publikaci map není poteba žádné programování! Jednoduše vytvoíte mapovou službu, upravíte vzhled webových stránek a nakonec je zveejníte. K dispozici jsou i snadno použitelné nástroje pro monitorování a ú- držbu stránky; pokroilejší uživatelé mohou využít nástroje pro konfiguraci a správu, s jejichž pomocí vytvoí bezpené, spolehlivé a škálovatelné webové stránky. ArcIMS je založen na standardní internetové technologii. Webové stránky ArcIMS jsou vytváeny za použití standardních nástroj HTML a Java, podobn jako bžné webové stránky. Navíc jsou však rozšíené o funkcionalitu GIS. Webové stránky ArcIMS se vytváejí pomocí tech aplikací, které jsou obsaženy v serverové ásti ArcIMS: Author slouží pro tvorbu vlastní mapy, Designer k návrhu vzhledu webové stránky, Administrator pro správu mapových služeb. Lze také využít aplikace ArcIMS Manager, která funguje jako prvodce a krok za krokem snadno a rychle provede celým procesem vytvoení webové stránky. škálovatelná serverová architektura Služby GIS je možné poskytovat bu z jediného serveru, nebo je distribuovat z více server. Vysoce efektivní a škálovatelné prostedí ArcIMS umožuje zvyšovat možnosti stránky bez nutnosti zmny již vytvoených aplikací. bezešvé využití dat v produktech ArcGIS Software ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) lze snadno pipojit k mapám i službám poskytovaným ArcIMS a použít tak ArcIMS jako zdroj dat. uplatnní širokého rozsahu možností GIS V závislosti na cílech internetové prezentace a na požadavcích uživatel mžete na webovou stránku pidat možnosti GIS, které lze poskytovat oteven s použitím prmyslových standard (WFS, WMF, Z39.50, AXL, SOAP a další). Mezi tyto možnosti patí: Pevedení mapy na obrázek vygenerovaná mapa je pevedena na obrázek a doruena klientovi ve zkomprimovaném formátu JPEG, PNG nebo GIF. Tuto službu lze využít také pro poskytování rastrových dat uživatelm. Penos vektorových dat umožuje využít pokroilých GIS funkcí i na stran klienta: popisování a symboliku prvk, tvorbu bublinových popisek, prostorový výbr prvk a další. Penos vektorových dat je k dispozici pouze s výkonnjšími typy klient ArcIMS, jako je nap. ArcExplorer Java Edition, ArcMap a ArcIMS Java Viewer. Vektorová data z jedné stránky ArcIMS mohou být spojena s daty z jiné stránky nebo i s lokálními daty a spolen využita pi analýze. Dotazování Pro získání informací z uložených dat mžete využít pedem pipravených databázových dotaz nebo vytvoit vlastní. Klient odešle dotaz na server a ten vrací výsledky zpracování dotazu klientovi. Výbr dat Uživatel má možnost získat ze serveru skutená geografická data (jsou-li zpístupnna), která jsou mu zaslána jako komprimovaný shapefile. Uživatel si je pak mže dekomprimovat a uložit na svém poítai. Geokódování Funkce lokalizace podle zadané adresy vrací ze serveru bu pesn hledanou adresu nebo seznam možných kandidát na hledanou adresu, byla-li adresa zadána nepesn. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 2

3 Katalog metadat odkazuje na vaše data a soubory informací. Katalog je možné vytvoit pomocí ArcGIS, ArcIMS nebo ArcSDE a prostednictvím ArcIMS zveejnit jako vyhledávací službu. Poskytnete tak uživatelm otevený mechanismus pro vyhledávání požadovaných dat na vaší webové stránce. Mžete vytvo- it tzv. stedisko výmny informací (clearinghouse) a spolu se svými uživateli se tak podílet na nové infrastruktue prostorových dat (Spatial Data Infrastructure, SDI). Publikace dokument vytvoených v ArcGIS (vyžaduje ArcMap ) ArcMap umožuje pln využít publikaní a kartografické schopnosti dokument ArcGIS Desktop a prezentovat je v nezmnné podob. bezpený pístup k mapovým službám ArcIMS podporuje zabezpeovací protokoly SSL a HTTPS, ímž umožuje vytváet a spravovat zabezpeené webové stránky. Uživatelé mají možnost zabezpeit data ped neoprávnným pístupem a zneužitím jednoduše tak, že nastaví pístupová práva k mapovým službám. Tyto mapové služby pak budou vyžadovat autorizovaný pístup. zpístupnní prostorových dat spravovaných v DBMS ArcIMS spolupracuje s jakoukoli databází spravovanou pomocí ArcSDE (ešení ESRI pro správu prostorových dat uložených v DBMS) a zprostedkovává tak rychlý internetový pístup k vektorovým, rastrovým a dalším geografickým datm uloženým v relaní databázi. Mezi podporované komerní databáze patí Oracle, IBM DB2, IBM Informix a Microsoft SQL. podpora mnoha klient ArcIMS pracuje s mnoha rznými klienty, mezi které patí: HTML a Java prohlížee dodávané pímo s ArcIMS HTML prohlíže dodávaný s ArcIMS nabízí základní, ale výkonnou sadu GIS funkcí. Je používán pro zobrazení map jako rastrových obrázk a pro zobrazení atributových hodnot píslušných k jednotlivým prvkm. HTML prohlíže mže být vložen do jakékoliv webové stránky a obohatit ji tak o možnost dynamického zobrazování map. HTML prohlíže sice nepodporuje všechny nástroje GIS a nelze v nm kombinovat data získaná pes internet s vlastními lokáln uloženými daty, ale i když je tenkým klientem, je možné ho dále široce upravovat a má nejvtší podporu u internetových prohlíže. ArcIMS nabízí dva Java prohlížee. Prohlíže Java Custom disponuje vtší funkností a možností dalšího upravování, a je proto vhodnou volbou pro ty, kteí chtjí vybudovat mocné GIS stránky. Prohlíže Java Standard nabízí standardní vzhled bez nutnosti dalšího upravování a širší podporu mezi internetovými prohlížei. Oba Java prohlížee podporují penos vektorových dat, což umožuje pln využívat mnoho pokroilých GIS nástroj napíklad lze do mapy umístit jednoduché editaní zmny a poznámky a odeslat je administrátorovi stránek. S Java prohlížei lze také spolen využívat lokální a na internetu pístupná geografická data. produkty ArcGIS Desktop: ArcReader, ArcView, ArcEditor a ArcInfo ArcReader je odlehená prohlížeka dynamických map publikovaných pomocí nadstavby ArcGIS Publisher. Jedná se o obdobu známého formátu elektronických dokument PDF ve spojení s Adobe Acrobat Reader. Podstatnjší rozdíl je však v pístupu k elektronickým mapám. Ty mohou obsahovat živý pístup k datm v libovolném datovém formátu (geodatabase, coverage, shapefile, ArcIMS služby a ostatní podporované formáty). ArcReader je koncipován jako na obsluhu jednoduchý, softwarov útlý program pro zpístupnní elektronicky publikovaných map širokému spektru a potu uživatel. Tento produkt je k dispozici zdarma. Nejlepšími klienty pro práci s ArcIMS jsou produkty ArcGIS Desktop: ArcView, ArcEditor a ArcInfo. Aplikace ArcMap nabízí nejúplnjší funkcionalitu ze všech možných klient. Je možné pracovat s daty ve formátu shapefile, coverage, s geodatabází a vrstvami ArcIMS. Na vrstvy z ArcIMS lze s výjimkou editování ARCDATA PRAHA, s.r.o. 3

4 architektura upravitelnost rozšiitelnost dat použít i tch nejnáronjších funkcí z aplikace ArcMap. Schopnost integrovat lokální data s geografickými informacemi prakticky odkudkoliv je hlavní pedností ArcGIS Desktop klienta. ArcExplorer Java Edition Java verze aplikace ArcExplorer má mnoho spoleného s Java prohlížei. Rozdíl je ve zpsobu implementace. ArcExplorer pracuje jako samostatná nezávislá aplikace ne pouze uvnit internetového prohlížee. Dokáže kombinovat data z mnoha zdroj a již lokálních nebo pes internet. ArcExplorer je zdarma ke stažení na stránce firmy ESRI nebo ARCDATA PRAHA (www.esri.com, pípadn eská verze na prohlíže metadat ArcPad pomocí tohoto software ESRI pro GIS do terénu, který bží na platform Windows CE, mžete bezdrátov naíst a zobrazit obrázky a mapy. Data jsou do aplikace ArcPad dodána pes TCP/IP protokol za využití modemu nebo mobilního telefonu a WAP. bezdrátová zaízení, jako nap. mobilní telefony a osobní digitální asistenti (PDA) S ArcIMS mže pracovat jakýkoliv bezdrátový pístroj, spluje-li dv podmínky: 1) komunikuje pes WAP (Wireless Applications Protocol). 2) umí komunikovat v ArcXML. ostatní webové aplikace založené na.net a Java pidat vlastního klienta ArcIMS není žádný problém. Hlavním požadavkem je, aby uml komunikovat prostednictvím ArcXML. ArcXML jazyk pro ArcIMS jazyk ArcXML se používá pro komunikaci mezi prohlížei na stran klienta a servery ArcIMS. ArcXML je uritý druh XML, znakovacího jazyka podobného HTML. Všechny klientské dotazy a odpovdi ze serveru jsou vedeny v ArcXML. ArcIMS využívá standardní XML protokol kterýkoli klient znalý ArcXML mže tedy být použit pro pístup ke službám ArcIMS. Architektura ArcIMS se skládá ze tech základních vrstev, které tvoí servery ArcIMS, dále middleware (tj. webový server a konektory ArcIMS, které propojují server ArcIMS s webovým serverem) a samotnými klienty ArcIMS. y ArcIMS tvoí páte tohoto internetového ešení. Pistupují k mapám a komprimují je do píslušných formát pedtím, než je odešlou webovému serveru. y ArcIMS zabezpeují i propojení na data. Propracovaná architektura ArcIMS umožuje provádt vlastní úpravy na všech úrovních. Na úrovni klienta lze pomocí HTML a JavaScriptu mnit vzhled prohlížee ArcIMS stránky. Na úrovni serveru mžete pozmnit konfiguraní soubory mapových služeb nastavovat transformaci dat, zpsob zobrazení mapových prvk atd. Lze také pidávat vlastní funkce a nástroje. ArcIMS podporuje adu vývojových nástroj pro internet vetn ASP (Active Pages) pro vývojáe v prostedí Microsoft, JSP (Java Pages) pro tvorbu webových aplikací s použitím platformy Java 2, Enterprise Edition (J2EE) a ColdFusion. Produkt ArcIMS lze nastavit tak, aby zcela naploval vaše poteby, a už na váš mapový server pichází 10 nebo požadavk za hodinu. ArcIMS je licencován podle potu procesor serveru (CPU) bez ohledu na poet pístup a tudíž s tím, jak bude návštvnost a poet mapových dotaz stoupat, lze snadno rozšiovat i ArcIMS, aby odpovídal vašim novým požadavkm. ARCDATA PRAHA, s.r.o. 4

5 systémové požadavky Jednou z nejvtších výhod ArcIMS je, že bží na nejrznjších platformách: HP, IBM, Linux-Intel, PC-Intel, SGI i SUN. Podporuje všechny nejpoužívanjší webové servery. Další informace viz následující tabulka. Platforma Apache IBM HTTP Internet Information Webový server Oracle Application Sun Java System (Sun ONE) Web WebLogic HP IBM Linux-Intel PC-Intel SGI Sun ARCDATA PRAHA, s.r.o. 5 AP040625

!!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $# %

!!!# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )% )#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -!  -!## & #!$#  8#!!#!!!)!# $# % !!!"# $! # # % $!$! $! # &#!'('&!! # ) *+ %! )%!"#"$, -$ #! o. %# o +! o & - /0 01 o &#! o,!$# 2!345&,456 o 7 # # o "!)-!) # 8$ %#9# o o ")#!! )! 2 # 0% 9+#:+% ) +!#!0! -! " -!## & #!$# " 8#!!#!!!)!# $#

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn

Výroní zpráva pro rok 2006. Geografický informaní systém msta Plzn Výroní zpráva pro rok 2006 Geografický informaní systém msta Plzn Mgr. Václav Kuera Ing. Stanislav Štangl Správa informaních technologií msta Plzn Úsek správa ISMP správa GIS Správa GIS je organizan lenna

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláská práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006

Žádost o poskytnutí dotace odboru umní, knihoven a kinematografie MK na program VISK pro rok 2006 VISK 8 - Informaní zdroje B 2006 Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku, budování oborových informaních bran, zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky a eských

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Bakaláská práce popisuje systém elektronického zabezpeení vozidel, konkrétn systémem CarNet. V úvodu jsou uvedeny poátky vzniku celého systému

Více

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002 Anotace Cílem této

Více

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky 4. VIDEO Na zaátku této kapitoly bych mla vysvtlit, co vlastn pojem video znamená. Video je sekvence obrázk jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce

ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Úvod do projektu disertaní práce ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Akademický rok 2008/2009 Ing. Jaroslav HALVA 1 ChronData - databázové ešení provedení a vyhodnocení chronometráže ešení mé diplomové práce v roce 2006 ukázalo, že poteba softwarové

Více

GIS v prostředí inženýrských sítí. Správa, sdílení a předávání geodat

GIS v prostředí inženýrských sítí. Správa, sdílení a předávání geodat GIS v prostředí inženýrských sítí Správa, sdílení a předávání geodat Ve většině společností provozujících inženýrské sítě je využití geografických informačních systémů již několik let naprostou samozřejmostí.

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

Internetové aplikace. Obsah. Vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru v Praze 4. Geoportál Digitální mapy veřejné správy 6

Internetové aplikace. Obsah. Vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru v Praze 4. Geoportál Digitální mapy veřejné správy 6 Internetové aplikace Obsah MapoMat AOPK ČR 2 Vyhledávání území vhodného pro umístění investičního záměru v Praze 4 Geoportál Digitální mapy veřejné správy 6 Mapový server KRNAP 8 Mapový portál města Opavy,

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express

IBM Cognos Express Verze 10.1.0. Správa produktu IBM Cognos Express IBM Cognos Express Verze 10.1.0 Správa produktu IBM Cognos Express Poznámka Před použitím těchto informací a produktu, který podporují, si přečtěte informace v umístění Upozornění na stránce 169. Informace

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Licenní definice a pravidla

Licenní definice a pravidla Licenní definice a pravidla Definice a licenní systém Adaptér: je definován jako každé softwarové kódové rozhraní instalované na každém Propojení aplikací, které umožuje sdlování informací mezi softwarovými

Více