Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 sady 28. října 1, Břeclav Navrhni projekt 2013 Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu Michal Vašek Tomáš Kříž Zdeněk Pardík

2 sa 1

3 Název projektu Nový přístup k Lednicko valtickému areálu Jména členů týmů Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík Škola Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Adresa školy sady 28. října 1, Břeclav 1. Popis výchozího stavu Lednicko valtický areál (LVA) je krajinný celek na jižní Moravě, sdružující 18 významných památek. Celý komplex je zapsán v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V prostorech lednického i valtického zámku je umístěno informační centrum, kde turisté obdrží cenné informace o památce i regionu, avšak u ostatních a odlehlejších památek se turisté dozvědí pouze kusé informace o historii saletu z nevyhovujících informačních tabulí. Dnes jsou tyto tabule u většiny památek Lednicko valtického areálu v havarijním stavu. Mnoho informačních panelů je rozbitých, popsaných, neúplných a v žádném případě neslouží svému původnímu účelu. Informačních tabulí je nedostatek, a pokud se už u památky nachází, tak poskytují pouze základní poznatky. U památek chybí překlady do světových jazyků, ačkoliv v Jihomoravském kraji je velký potenciál zahraničních turistů. Po uskutečnění projektu bude změněn celkový přístup k památkám v Lednicko valtickém areálu. Z dlouhodobého hlediska to bude znamenat zvýšení návštěvnosti a zefektivnění přístupu k informacím. Projekt lze v budoucnu rozšířit o informace z oblasti dalších oborů, jako například zajímavosti pro turisty příroda v okolí (fauna, flora, mineralogické poměry, vodstvo), kulturní poměry (lidové zvyky, kroje). 2

4 2. Předpokládaný cíl projektu Cílem projektu je celková změna metodiky získávání informací u památek Lednicko valtického areálu a to v souladu s probíhajícím trendem moderního přístupu s důrazem na inovativní formy jako je použití mobilních technologií a moderního přístupu k historii. Realizován bude moderní přístup k památkám, aniž by byl narušen historický ráz památek a jejich blízkého okolí. Bez násilného pojetí bude u saletů umožněna distribuce informací pomocí moderní technologie Wi Fi, intranetu a QR kódů. Projekt je procesem, který si klade za hlavní cíl zatraktivnění památek pro širokou veřejnost, rozvoj všeobecného vědění a cestovního ruchu v našem regionu. Hlavním cílem je především moderní pojetí historie regionu. Projekt bude zaměřen jak na tuzemské, tak i zahraniční turisty. Veškeré informace u památek budou uvedeny v několika světových jazycích. Hlavní cílovou skupinou je mladá a střední generace, která aktivně využívá moderní technologie, a tím chceme i těmto generacím přiblížit historii regionu. Hlavním výstupem projektu bude nárůst atraktivity Lednicko valtického areálu a Břeclavska. Od projektu je očekáváno zvýšení návštěvnosti nejenom Lednickovaltického areálu, nýbrž také celého jihomoravského regionu Podluží a jeho okolí. Indikátory: Kód Indikátor Hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků 1 3 (web, informační tabule a letáčky) 19 (19 přístupových bodů) Bude vybudováno 16 přístupových bodů v LVA, 3 přístupové body na významných železničních uzlech (Břeclav, Brno, Vídeň) pro přilákání turistů a zvýšení všeobecného povědomí o LVA. Dále bude vybudováno 16 zcela nových informačních tabulí s mapou, informacemi a QR kódy; 2 altány k zpříjemnění pobytu a odpočinku turistů u odlehlejších památek; 2 samostatné fotovoltaické systémy pro napájení elektrických spotřebičů u památek, kde není připojení k elektrické síti a 2 odolné venkovní boxy pro umístění technického vybavení. 3

5 3. Časový harmonogram projektu Harmonogram projektu je na nastaven dva roky se začátkem na jaře Umístěním hot spotu v žádném případě nebude narušen historický ráz památky a turisté nebudou mít vizuální kontakt se zařízením, v některých případech pouze s boxem. U některých saletů je již nainstalována bezdrátová síť Wi Fi, tudíž náklady na technologické zázemí se ještě sníží. U památek, u kterých není možnost připojení k elektrické síti a není zajištěno místo pro odpočinek turistů bude umístěn altán, na jehož střeše bude připevněn fotovoltaický panel, který s celým altánem nebude narušovat historický ráz krajiny a i bez zásahů do přírody umožní provoz moderních technologií na elektřinu. V první fázi (květen červenec 2014) je nutné zmapovat památky a jejich technické zázemí. Zajistit přívod elektrické energie, popřípadě zjistit nejvhodnější umístění fotovoltaických panelů a vnitřních a venkovních boxů. Bude vypsáno výběrové řízení na pozice garantů. V druhé etapě (srpen prosinec 2014) půjde o získání historických informací, jejich korekturu, převedení do elektronické podoby a následný překlad do světových jazyků. V tomto kroku se zapojí garant poskytovaných informací, který zajistí úplnost, historickou přesnost a bezchybný český pravopis, a garant překladů do cizích jazyků, který zkontroluje správnost překladu a popřípadě provede i korekturu textu. Historické prameny nám ochotně poskytnou v Lichtenštejnském domě a břeclavském muzeu. Ve třetí etapě (leden červen 2015) bude následovat výběrové řízení pro vývoj webových stránek a popřípadě odpovídající webové mobilní aplikace. Součástí webových stránek bude především příjemné a přehledné mobilní rozhraní, doplněné o obrázky, nahrávky a videa. Ve čtvrté etapě (červenec listopad 2015) následuje vypsání výběrového řízení na dodávky informačních technologií, jako jsou například nízkonákladové systémy NAS, které slouží ke spolehlivému hostingu webových stránek Intranetu, a k nim pro rozšíření připojení pomocí bezdrátového routeru a vypsání výběrového řízení na 2 sety fotovoltaického systému na míru a na dodávku vnitřních a venkovních boxů. Pátá etapa (prosinec 2015 leden 2016) zahrnuje nahrání webových stránek do úložiště NAS systému a následnou zkoušku systému a jeho spolehlivosti. Pokud všechny systémy projdou pátým krokem, nic nebrání k nasazení systémů do památek a zkušebnímu provozu (únor 2016) s omezeným počtem uživatelů. V šestém kroku (březen květen 2016) následuje generování a tisk všech nových materiálů oznamujících tento nový a převratný systém, ale taký tisk důležitých QR kódů a jejich následné umístění do blízkosti všech vybraných památek do projektu. Od začátku roku 2016 začne informační kampaň, kde se zapojí Centrála cestovního ruchu Jižní Morava a CzechTourism. Obyvatelé i turisté budou informování o nové možnosti jak získat informace o památkách LVA prostřednictvím letáčků, webových stránek partnerů a místních periodicích. Informační akce bude nutná pouze pro zajištění 4

6 povědomí o projektu a poté se informace budou šířit po sociálních sítích a hotspotů umístěných ve vybraných železničních uzlech. zmapování památek a technického zázemí získání historických informací vývoj webových stránek dodávky technologického vybavení omezený zkušební provoz umísťování QR kódů, začátek propagace plný provoz 5

7 4. Příjemce podpory O tento projekt žádá svazek obcí sdružení Mikroregion Lednicko valtického areálu (http://www.lva.cz) v čele s předsedou RNDr. Liborem Kabátem, starostou obce Lednice, jehož plnou podporu náš projekt obdržel. Mikroregion LVA je sdružení 10 nezávislých obcí, které zapadají do Lednicko valtického areálu, a jejich hlavním cílem je zvýšení popularity regionu i návštěvnosti. Zároveň tímto náš projekt získá bezplatnou publicitu na webových stránkách jednotlivých obcí. Mikroregion se nebude podílet na financování projektu, ale následně bude zajišťovat provoz zařízení, zaměstnávat správce sítě, financovat roční náklady, údržbu a umisťovat obchodní sdělení pro vyrovnání rozpočtu. Na financování se budou spolupodílet větší obce Břeclav, Lednice a Valtice. Hlavním partnerem projektu je Evropské centrum mládeže Břeclav (http://eycb.eu), což je nezisková nevládní organizace založená mladými lidmi. Tato organizace má velké zkušenosti s evropskými projekty a bude nápomocna při organizaci projektu. EYCB pořádá domácí, zahraniční projekty i Evropskou dobrovolnou službu (EVS) pro mladé lidi. Tato organizace je založena na dobrovolné činnosti členů, kteří s velkým zájmem a nejen jazykovými vědomostmi pomůžou našemu projektu snížit náklady o nemalou částku. Jejich zapojení spočívá v korektuře textu k památkám a překladu do světových jazyků, především angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a také italštiny. EYCB je financována z Evropské unie a tedy se nemůže podílet na financování našeho projektu, ale významnou částí budou členové spolupracovat na obsahové části projektu. Dalším partnerem bude Muzeum Břeclav (http://www.muzeumbv.cz/), které nám zdarma poskytne právě vydané publikace o historii Lednicko valtického areálu, na které přispělo město Břeclav, a tudíž získáme i jeho podporu. Tato publikace bude sloužit jako spolehlivý zdroj informací pro obsah webových stránek u jednotlivých saletů. Publikaci obdržíme zdarma za uvedení zdroje. Město Břeclav také přispěje finanční částkou ve výši 5% z celkových nákladů projektu. Významnými finančními partnery jsou Jihomoravský kraj, který přispěje prostředky na projekt z důvodu meziregionální i mezistátní propagace kraje, obec Lednice, která přispěje z důvodu přílivu turistů a zlepšení ekonomické situace obce, stejně tak jako obec Valtice. Většina památek leží na katastrálním území obcí Lednice a Valtice. 6

8 5. Popis prostředků Hlavním cílem projektu není jenom zvýšená informovanost turistů, avšak také podpora vzdělání v oblasti informačních a mobilních technologií a v neposlední řadě propagace historického dědictví našich předků a mezinárodní popularita regionu Podluží. Přidanou hodnotou projektu bude zlepšení ekonomické situace přilehlých obcí, která pomůže zvýšit zaměstnanost a životní úroveň obyvatelstva. Zvýšení obecného povědomí o Lednicko valtickém areálu, zvýšení kulturní úrovně regionu, přilákání českých i zahraničních turistů do regionu, zlepšení kvality místa pro volnočasové aktivity a sport, informovanost turistů o kulturních akcích, použití moderních technologií nenásilným způsobem, využití turistického potenciálu. Jediným rizikem je násilné poškození technologického zázemí, avšak ve většině případů můžeme vandalismus či nehodu téměř vyloučit. Na ochranu technických zařízení, která nejsou umístěna v interiéru památek, jsou použity boxy zhotovené z bytelného materiálu, který je odolný vůči mrazu, vodě a vnějším narušitelům. Altány jsou vyrobeny z odolného masivního dřeva napuštěného mořidlem, které zajistí odolnost vůči plísním, působení vody a ledu a také jsou přizpůsobeny výkyvu mezi letními a zimními teplotami. Tímto způsobem je zajištěna dlouhá životnost altánů, které poslouží jako přístřeší pro odpočinek turistů u památek, u nichž se dnes žádné podobné zařízení nenachází. Naproti tomu velkou výhodou našeho projektu je jeho nadčasovost, nízká pořizovací cena a malé náklady na pozdější provoz. 7

9 SWOT analýza Silné stránky Lednicko valtický areál UNESCO růst produktivity a tržeb využití potenciálu mobilních technologií, zvýšení mobilní gramotnosti obyvatel a turistů dopravní dostupnost regionu otevřenost projektu, snadné rozšíření o další obsah a funkce systému Příležitosti využití unikátního kulturního a přírodního bohatství k rozvoji cestovního ruchu růstový potenciál poznávací turistiky a cykloturistiky Slabé stránky sezonní turistická návštěvnost, rozdíl mezi letní a zimní sezónou není velký zhoršená dopravní dostupnost k odlehlejším saletům v zimních měsících Hrozby vandalismus 6. Volba zdroje financování Projekt navazuje na prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, na oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu a podpora bude čerpána v režimu de minimis. Umístění QR kódu s odkazy a hot spotů k saletům Lednickovaltického areálu je prováděno především ke zkvalitnění přístupu k informacím v oblasti cestovního ruchu. Lednicko valtický areál je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Moravy a zámek Lednice je nejnavštěvovanější památkou Jihomoravského kraje, kterou ročně navštíví více než návštěvníků z celého světa. Projekt reaguje také na nedostatečnou informovanost turistů o regionu. Lepší informovaností by se ještě zvýšila návštěvnost oblasti. Lednicko valtický areál má obrovský potenciál pro velké množství turistů a pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu se zde nachází mnoho příležitostí a cílem našeho projektu je tuto infrastrukturu zmodernizovat a přiblížit ji dnešní době. 8

10 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Udržitelnost je zajištěna použitím nadčasových technologií. Po ukončení financování projektu z prostředků Evropské unie můžeme na vyrovnání provozních nákladů umístit na stránky intranetu drobné doporučení na místní restaurace, hotely či penziony za poplatek. Nadále se budou na financování projektu podílet obce sdružené v Mikroregionu Lednicko valtického areálu. Dále obce budou organizovat sezónní akce a tím bude zajištěno větší povědomí o ojedinělém přístupu k památkám v tomto regionu. Sezónními akcemi se nestane webová prezentace regionu statickou a bude lákat návštěvníky, aby se do Lednicko valtického areálu nadále vraceli. Sezonními akcemi může například být sbírání unikátních kódů a jiné zajímavé činnosti v časově omezeném horizontu, a tím bude zajištěna pro návštěvníky stálá zajímavost oblasti. 9

11 1. ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP Projekt celkem Výdaje Měrná jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v Kč) Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje - mezisoučet ,00 Kč 1.1 Vedoucí projektu měsíc 24, , ,00 Kč 1.2 Ekonom měsíc 24, , ,00 Kč 1.3 Administrativní pracovník měsíc 24, , ,00 Kč 1.4 Garant technických zařízeních měsíc 18, , ,00 Kč 1.5 Garant poskytovaných informacích měsíc 12, , ,00 Kč 1.6 Garant překladů do cizích jazyků měsíc 2, , ,00 Kč 1.7 Garant komunikace s partnery měsíc 24, , ,00 Kč 1.8 Garant publicity měsíc 6, , ,00 Kč Sociální pojištění 1, , ,00 Kč Zdravotní pojištění 1, , ,00 Kč 2. Cestovné - mezisoučet 5 868,00 Kč 2.1 Břeclav - Brno zpáteční počet 4,00 324, ,00 Kč 2.2 Břeclav - Vídeň hl. n. zpáteční počet 4, , ,00 Kč 3. Nákup materiálu a zboží - mezisoučet ,00 Kč 3.1 Altán kus 2, , ,00 Kč 4. Nákup služeb - mezisoučet ,00 Kč 4.1 Tvorba nových webových stránek LVA 50000, ,00 Kč 4.2 Sestavení technického vybavení a nahrání obsahu hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.3 Umístění fotovoltaických systémů a zprovoznění počet 2, , ,00 Kč 4.4 Generování, tisk, zatavení QR kódů 2000, ,00 Kč 4.5 Umísťování technických zařízeních a QR kódů hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.6 Propagace projektu 30000, ,00 Kč 4.7 Výběrová řízení 15000, ,00 Kč 5. Nemovitý majetek - mezisoučet ,00 Kč 5.1 Stavební práce hodina 356,00 150, ,00 Kč 6. Jiné náklady - mezisoučet ,00 Kč 6.1 Technické vybavení Bezdrávý router kus 19,00 900, ,00 Kč Síťové úložiště NAS kus 19, , ,00 Kč Pevný disk kus 19, , ,00 Kč 6.2 Informační tabule kus 16, , ,00 Kč 6.3 Fotovoltaický systém kus 2, , ,00 Kč 6.4 Vnitřní boxy kus 5, , ,00 Kč 6.5 Venkovní boxy kus 2, , ,00 Kč 6.6 Kancelářské náklady ,00 Kč 7. Celkové náklady projektu (1.-6.) ,00 Kč Příspěvky Procento z celkové sumy Příspěvek (v Kč) Jihomoravský kraj 10% ,00 Kč Břeclav 7% ,00 Kč Lednice 5% ,00 Kč Valtice 5% ,00 Kč Celkové příspěvků 27,0% ,00 Kč Celková výše prostředků z EU ,00 Kč 10

12 Místo Nová informační tabule Zdroj energie Umístění hotspotu číslo na mapě Pohansko ano síť interiér 1 Rendezvous ano síť interiér 2 zámek Valtice ano síť vnitřní box 3 Kolonáda ano síť interiér 4 Belveder ano síť interiér 5 Hraniční zámeček ano síť interiér 6 Rybniční zámeček ano síť interiér 7 Tři Grácie ano síť interiér 8 sv. Hubert ano fotovoltaický systém venkovní box 9 Nový dvůr ano síť interiér 10 Apollonův chrám ano síť interiér 11 zámek Lednice ano síť vnitřní box 12 Minaret ano síť interiér 13 Obelisk ano fotovoltaický systém venkovní box 14 Janův hrad ano síť interiér 15 Lovecký zámeček ano síť interiér 16 Nádraží ČD Břeclav ne síť vnitřní box 17 Nádraží ČD Brno hl. n. ne síť vnitřní box Nádraží ÖBB Vídeň hl. n. ne síť vnitřní box 11

13

14 Ukázka modifikace QR kódů Oba QR kódy skrývají odkaz Obyčejný QR kód s odkazem QR kód s odkazem, doplněný o logo LVA a o zaoblené hrany. Druhý QR kód vypadá mnohem lépe než klasický QR kód, přitom se jeho funkčnost nesnížila. Funkčnost ověřena na platformě Android (Banner Scanner) a Symbian (Seznam QR čtečka). 13

15 místo pro loga EU Tři Grácie Vítejte u Tří Grácií! Nyní se připojte k Wi-Fi síti (SSID Tri_Gracie) a naskenujte QR kód níže. Na stránkách intranetu naleznete informace o památce, videa, audio nahrávky, mapu okolí a nejbližší body zájmu. V případě neúspěšného skenování zadejte do prohlížeče adresu 14

16 Informační tabule s pokyny a QR kódem Schéma Ukryto v interiéru Tři Grácie Cyklista či pěší turista přijede resp. přijde k památce, připojí svůj smartphone k síti Wi-Fi a čtečkou přečte QR kód umístěný na informační tabuli. Mobilní zařízení zobrazí obsah a turista si může přehrát videa i audio nahrávky individuálně na svém osobním zařízením.

17 Anketa Jste schopni podle návodu připojit své mobilní zařízení k síti a zobrazit obsah webu? Všem respondentům byl předložen návod, který je na straně 14 tohoto dokumentu. Počet respondentů: 50 rozhodně ano 24 ano, ale s potížemi 11 ne 15 Odpovědi 30% 48% rozhodně ano ano, ale s potížemi ne 22% Průzkum proběhl dne 27. listopadu v Břeclavi na pěší zóně. 16

18 Průzkum: Získávání informací v okolí památek Pohansko V okolí loveckého zámečku Pohansko se nachází mnoho informačních tabulí. Především nás zajímají informace výhradně ke stavbě, ne naučné stezky vedoucí okolo. Nejvíce informací obsahuje otočný šestistěn, který obyvatelé Břeclavi dobře znají. Nachází se na něm tyto informace: 2 stěny o Břeclavi, 1 stěna o Pohansku, mapa LVA, fotky památek a obecné informace o LVA. Toto jsou všechny informace, které se u zámečku Pohansko dozvíme. 17

19 Dianin chrám Pokud přijíždíme k Dianinu chrámu od silnice spojující Břeclav a Valtice, narážíme znovu na šestistěn, který je obměněn pouze o 1 stěnu. Dále se u parkoviště nachází velká modrá tabule krajinné památkové zóny UNESCO, na které se nacházejí informace i k sv. Hubertu. Pokud přijedeme lesem po cyklostezce, tak tyto informace nás minou. U vchodu se nachází list A4 s informace o stavbě a o termínech prohlídky památky. 18

20 Kolonáda U Kolonády se nacházejí pouze 2 listy A4 s informacemi v českém jazyce. Žádný jiný zdroj není přítomen

21 Belveder Památka je v současné době uzavřena a probíhají rekonstrukce. Žádný informační zdroj tady není. Sv. Hubert U památky se v širokém okolí nenachází žádný informační zdroj. Nejbližší informace jsou na parkovišti u Dianina chrámu vzdáleném více jak 2 km. Tři Grácie U památky se nachází pouze jedna informační tabule ve špatném stavu. Žádný jiný informační zdroj zde není. 20

22 Apollonův chrám U chrámu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi. Minaret U Minaretu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi pro turisty. 21

23 Nový dvůr Asi 100 m od samotné stavby se nachází šestistěn. Obelisk U Obelisku se nenachází žádná informační tabule. Janův hrad U Janova hradu se v okolí nenachází žádná informační tabule. 22

24 Lovecký zámeček Přesně na půli cesty mezi Janohradem a Loveckým zámečkem se nachází šestistěn. Hraniční zámeček U této stavby se nenacházejí žádné informace. 23

25 Rybniční zámeček U této stavby se nenachází žádný informační zdroj. Závěr: Informovanost u památek je nízká a zanedbaná. Náš projekt jednoznačně pozvedne informovanost na mezinárodní úroveň. Autoři: Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík 24

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Veřejný prostor na zkoušku

Veřejný prostor na zkoušku Veřejný prostor na zkoušku Důvody pro projektu: Městský obvod Poruba je bezpochyby městským obvodem, kde o veřejné a poloveřejné prostory není nouze. Potenciál v těchto místech ovšem zůstává ve většině

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem 17. 9. 2013 KÚ Královéhradeckého kraje Cíle programu: vytvoření

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 16. června 2010 příjem žádostí: od 1. září do 30. listopadu 2010 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

Polabskými stezkami za vínem a poznáním

Polabskými stezkami za vínem a poznáním Polabskými stezkami za vínem a poznáním Projekt národní spolupráce Mgr. Ing. Miroslav Andrt místostarosta Města Štětí člen výkonné rady MAS Podřipsko Podřipsko širší vztahy Působnost MAS Podřipsko MAS

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky

Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava destinace kongresové a incentivní turistiky Jižní Morava je regionem, kde se po Praze koná nejvíce kongresových akcí Výsledky 2006 a 2007 dle ČSÚ (akce od 100 účastníků): 1. 4.Q 2006 1. 4.Q

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava

Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Výroční konference cestovního ruchu Východní Moravy 2015 10. února 2015 Kongresové centrum REC GROUP Staré Město Spolupráce hlavní mechanismus rozvoje cestovního ruchu v regionu Východní Morava Zdeněk

Více

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad

Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Příloha č. 1 usnesení 19/45/2010: přehled možných změn ROP Severozápad Přehled možných změn ROP SZ Kapitola, strana Nové znění Zdůvodnění 7.1.6, str. 144, předposlední odrážka Související projektová příprava,

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík

Zámek Mikulov Ing. Ivo Minařík Konference INTERREG IIIA AT CZ Zámek Mikulov 10.12. 2007 Ing. Ivo Minařík Zaměření prezentace Výsledky čerpání v období 2004-2006 v rámci JMK Plány pro období 2007-2013 Cíl IIIA ČR Rakousko Základní cíl

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY BEČVA VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH 15. 7. 1. 8. 2010 Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z.s. Třída 1. máje 2063, 753 01 Hranice Kontakt: tel.: (+420) 581 626 202 fax:

Více

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Pozor! Jedná se o VZOR monitorovacího hlášení / zprávy. Pro vyplnění použijte aktuální formuláře k vyplnění, které naleznete na webových stránkách www.rr-moravskoslezsko.cz

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 52. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. Identifikace výzvy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti 7. ročník soutěže cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti Tři kategorie A Geoaplikace pro cestovní ruch Vyhlášeno na ISSS 2006 B - Komerční geoaplikace C Geoaplikace pro venkovské oblasti

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %!

Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! Propagace jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace budoucnosti aneb Připraveni na 100 %! cíl projektu: upoutat pozornost na jižní Moravu jako jedinečnou kongresovou a incentivní destinaci projekt

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Centrum

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu.

Specifické cíle: využití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; zkvalitnění informačních služeb v cestovním ruchu v regionu. oblast podpory: 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitnit a rozvíjet marketingové,

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více