Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 sady 28. října 1, Břeclav Navrhni projekt 2013 Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu Michal Vašek Tomáš Kříž Zdeněk Pardík

2 sa 1

3 Název projektu Nový přístup k Lednicko valtickému areálu Jména členů týmů Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík Škola Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Adresa školy sady 28. října 1, Břeclav 1. Popis výchozího stavu Lednicko valtický areál (LVA) je krajinný celek na jižní Moravě, sdružující 18 významných památek. Celý komplex je zapsán v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V prostorech lednického i valtického zámku je umístěno informační centrum, kde turisté obdrží cenné informace o památce i regionu, avšak u ostatních a odlehlejších památek se turisté dozvědí pouze kusé informace o historii saletu z nevyhovujících informačních tabulí. Dnes jsou tyto tabule u většiny památek Lednicko valtického areálu v havarijním stavu. Mnoho informačních panelů je rozbitých, popsaných, neúplných a v žádném případě neslouží svému původnímu účelu. Informačních tabulí je nedostatek, a pokud se už u památky nachází, tak poskytují pouze základní poznatky. U památek chybí překlady do světových jazyků, ačkoliv v Jihomoravském kraji je velký potenciál zahraničních turistů. Po uskutečnění projektu bude změněn celkový přístup k památkám v Lednicko valtickém areálu. Z dlouhodobého hlediska to bude znamenat zvýšení návštěvnosti a zefektivnění přístupu k informacím. Projekt lze v budoucnu rozšířit o informace z oblasti dalších oborů, jako například zajímavosti pro turisty příroda v okolí (fauna, flora, mineralogické poměry, vodstvo), kulturní poměry (lidové zvyky, kroje). 2

4 2. Předpokládaný cíl projektu Cílem projektu je celková změna metodiky získávání informací u památek Lednicko valtického areálu a to v souladu s probíhajícím trendem moderního přístupu s důrazem na inovativní formy jako je použití mobilních technologií a moderního přístupu k historii. Realizován bude moderní přístup k památkám, aniž by byl narušen historický ráz památek a jejich blízkého okolí. Bez násilného pojetí bude u saletů umožněna distribuce informací pomocí moderní technologie Wi Fi, intranetu a QR kódů. Projekt je procesem, který si klade za hlavní cíl zatraktivnění památek pro širokou veřejnost, rozvoj všeobecného vědění a cestovního ruchu v našem regionu. Hlavním cílem je především moderní pojetí historie regionu. Projekt bude zaměřen jak na tuzemské, tak i zahraniční turisty. Veškeré informace u památek budou uvedeny v několika světových jazycích. Hlavní cílovou skupinou je mladá a střední generace, která aktivně využívá moderní technologie, a tím chceme i těmto generacím přiblížit historii regionu. Hlavním výstupem projektu bude nárůst atraktivity Lednicko valtického areálu a Břeclavska. Od projektu je očekáváno zvýšení návštěvnosti nejenom Lednickovaltického areálu, nýbrž také celého jihomoravského regionu Podluží a jeho okolí. Indikátory: Kód Indikátor Hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků 1 3 (web, informační tabule a letáčky) 19 (19 přístupových bodů) Bude vybudováno 16 přístupových bodů v LVA, 3 přístupové body na významných železničních uzlech (Břeclav, Brno, Vídeň) pro přilákání turistů a zvýšení všeobecného povědomí o LVA. Dále bude vybudováno 16 zcela nových informačních tabulí s mapou, informacemi a QR kódy; 2 altány k zpříjemnění pobytu a odpočinku turistů u odlehlejších památek; 2 samostatné fotovoltaické systémy pro napájení elektrických spotřebičů u památek, kde není připojení k elektrické síti a 2 odolné venkovní boxy pro umístění technického vybavení. 3

5 3. Časový harmonogram projektu Harmonogram projektu je na nastaven dva roky se začátkem na jaře Umístěním hot spotu v žádném případě nebude narušen historický ráz památky a turisté nebudou mít vizuální kontakt se zařízením, v některých případech pouze s boxem. U některých saletů je již nainstalována bezdrátová síť Wi Fi, tudíž náklady na technologické zázemí se ještě sníží. U památek, u kterých není možnost připojení k elektrické síti a není zajištěno místo pro odpočinek turistů bude umístěn altán, na jehož střeše bude připevněn fotovoltaický panel, který s celým altánem nebude narušovat historický ráz krajiny a i bez zásahů do přírody umožní provoz moderních technologií na elektřinu. V první fázi (květen červenec 2014) je nutné zmapovat památky a jejich technické zázemí. Zajistit přívod elektrické energie, popřípadě zjistit nejvhodnější umístění fotovoltaických panelů a vnitřních a venkovních boxů. Bude vypsáno výběrové řízení na pozice garantů. V druhé etapě (srpen prosinec 2014) půjde o získání historických informací, jejich korekturu, převedení do elektronické podoby a následný překlad do světových jazyků. V tomto kroku se zapojí garant poskytovaných informací, který zajistí úplnost, historickou přesnost a bezchybný český pravopis, a garant překladů do cizích jazyků, který zkontroluje správnost překladu a popřípadě provede i korekturu textu. Historické prameny nám ochotně poskytnou v Lichtenštejnském domě a břeclavském muzeu. Ve třetí etapě (leden červen 2015) bude následovat výběrové řízení pro vývoj webových stránek a popřípadě odpovídající webové mobilní aplikace. Součástí webových stránek bude především příjemné a přehledné mobilní rozhraní, doplněné o obrázky, nahrávky a videa. Ve čtvrté etapě (červenec listopad 2015) následuje vypsání výběrového řízení na dodávky informačních technologií, jako jsou například nízkonákladové systémy NAS, které slouží ke spolehlivému hostingu webových stránek Intranetu, a k nim pro rozšíření připojení pomocí bezdrátového routeru a vypsání výběrového řízení na 2 sety fotovoltaického systému na míru a na dodávku vnitřních a venkovních boxů. Pátá etapa (prosinec 2015 leden 2016) zahrnuje nahrání webových stránek do úložiště NAS systému a následnou zkoušku systému a jeho spolehlivosti. Pokud všechny systémy projdou pátým krokem, nic nebrání k nasazení systémů do památek a zkušebnímu provozu (únor 2016) s omezeným počtem uživatelů. V šestém kroku (březen květen 2016) následuje generování a tisk všech nových materiálů oznamujících tento nový a převratný systém, ale taký tisk důležitých QR kódů a jejich následné umístění do blízkosti všech vybraných památek do projektu. Od začátku roku 2016 začne informační kampaň, kde se zapojí Centrála cestovního ruchu Jižní Morava a CzechTourism. Obyvatelé i turisté budou informování o nové možnosti jak získat informace o památkách LVA prostřednictvím letáčků, webových stránek partnerů a místních periodicích. Informační akce bude nutná pouze pro zajištění 4

6 povědomí o projektu a poté se informace budou šířit po sociálních sítích a hotspotů umístěných ve vybraných železničních uzlech. zmapování památek a technického zázemí získání historických informací vývoj webových stránek dodávky technologického vybavení omezený zkušební provoz umísťování QR kódů, začátek propagace plný provoz 5

7 4. Příjemce podpory O tento projekt žádá svazek obcí sdružení Mikroregion Lednicko valtického areálu (http://www.lva.cz) v čele s předsedou RNDr. Liborem Kabátem, starostou obce Lednice, jehož plnou podporu náš projekt obdržel. Mikroregion LVA je sdružení 10 nezávislých obcí, které zapadají do Lednicko valtického areálu, a jejich hlavním cílem je zvýšení popularity regionu i návštěvnosti. Zároveň tímto náš projekt získá bezplatnou publicitu na webových stránkách jednotlivých obcí. Mikroregion se nebude podílet na financování projektu, ale následně bude zajišťovat provoz zařízení, zaměstnávat správce sítě, financovat roční náklady, údržbu a umisťovat obchodní sdělení pro vyrovnání rozpočtu. Na financování se budou spolupodílet větší obce Břeclav, Lednice a Valtice. Hlavním partnerem projektu je Evropské centrum mládeže Břeclav (http://eycb.eu), což je nezisková nevládní organizace založená mladými lidmi. Tato organizace má velké zkušenosti s evropskými projekty a bude nápomocna při organizaci projektu. EYCB pořádá domácí, zahraniční projekty i Evropskou dobrovolnou službu (EVS) pro mladé lidi. Tato organizace je založena na dobrovolné činnosti členů, kteří s velkým zájmem a nejen jazykovými vědomostmi pomůžou našemu projektu snížit náklady o nemalou částku. Jejich zapojení spočívá v korektuře textu k památkám a překladu do světových jazyků, především angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a také italštiny. EYCB je financována z Evropské unie a tedy se nemůže podílet na financování našeho projektu, ale významnou částí budou členové spolupracovat na obsahové části projektu. Dalším partnerem bude Muzeum Břeclav (http://www.muzeumbv.cz/), které nám zdarma poskytne právě vydané publikace o historii Lednicko valtického areálu, na které přispělo město Břeclav, a tudíž získáme i jeho podporu. Tato publikace bude sloužit jako spolehlivý zdroj informací pro obsah webových stránek u jednotlivých saletů. Publikaci obdržíme zdarma za uvedení zdroje. Město Břeclav také přispěje finanční částkou ve výši 5% z celkových nákladů projektu. Významnými finančními partnery jsou Jihomoravský kraj, který přispěje prostředky na projekt z důvodu meziregionální i mezistátní propagace kraje, obec Lednice, která přispěje z důvodu přílivu turistů a zlepšení ekonomické situace obce, stejně tak jako obec Valtice. Většina památek leží na katastrálním území obcí Lednice a Valtice. 6

8 5. Popis prostředků Hlavním cílem projektu není jenom zvýšená informovanost turistů, avšak také podpora vzdělání v oblasti informačních a mobilních technologií a v neposlední řadě propagace historického dědictví našich předků a mezinárodní popularita regionu Podluží. Přidanou hodnotou projektu bude zlepšení ekonomické situace přilehlých obcí, která pomůže zvýšit zaměstnanost a životní úroveň obyvatelstva. Zvýšení obecného povědomí o Lednicko valtickém areálu, zvýšení kulturní úrovně regionu, přilákání českých i zahraničních turistů do regionu, zlepšení kvality místa pro volnočasové aktivity a sport, informovanost turistů o kulturních akcích, použití moderních technologií nenásilným způsobem, využití turistického potenciálu. Jediným rizikem je násilné poškození technologického zázemí, avšak ve většině případů můžeme vandalismus či nehodu téměř vyloučit. Na ochranu technických zařízení, která nejsou umístěna v interiéru památek, jsou použity boxy zhotovené z bytelného materiálu, který je odolný vůči mrazu, vodě a vnějším narušitelům. Altány jsou vyrobeny z odolného masivního dřeva napuštěného mořidlem, které zajistí odolnost vůči plísním, působení vody a ledu a také jsou přizpůsobeny výkyvu mezi letními a zimními teplotami. Tímto způsobem je zajištěna dlouhá životnost altánů, které poslouží jako přístřeší pro odpočinek turistů u památek, u nichž se dnes žádné podobné zařízení nenachází. Naproti tomu velkou výhodou našeho projektu je jeho nadčasovost, nízká pořizovací cena a malé náklady na pozdější provoz. 7

9 SWOT analýza Silné stránky Lednicko valtický areál UNESCO růst produktivity a tržeb využití potenciálu mobilních technologií, zvýšení mobilní gramotnosti obyvatel a turistů dopravní dostupnost regionu otevřenost projektu, snadné rozšíření o další obsah a funkce systému Příležitosti využití unikátního kulturního a přírodního bohatství k rozvoji cestovního ruchu růstový potenciál poznávací turistiky a cykloturistiky Slabé stránky sezonní turistická návštěvnost, rozdíl mezi letní a zimní sezónou není velký zhoršená dopravní dostupnost k odlehlejším saletům v zimních měsících Hrozby vandalismus 6. Volba zdroje financování Projekt navazuje na prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, na oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu a podpora bude čerpána v režimu de minimis. Umístění QR kódu s odkazy a hot spotů k saletům Lednickovaltického areálu je prováděno především ke zkvalitnění přístupu k informacím v oblasti cestovního ruchu. Lednicko valtický areál je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Moravy a zámek Lednice je nejnavštěvovanější památkou Jihomoravského kraje, kterou ročně navštíví více než návštěvníků z celého světa. Projekt reaguje také na nedostatečnou informovanost turistů o regionu. Lepší informovaností by se ještě zvýšila návštěvnost oblasti. Lednicko valtický areál má obrovský potenciál pro velké množství turistů a pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu se zde nachází mnoho příležitostí a cílem našeho projektu je tuto infrastrukturu zmodernizovat a přiblížit ji dnešní době. 8

10 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Udržitelnost je zajištěna použitím nadčasových technologií. Po ukončení financování projektu z prostředků Evropské unie můžeme na vyrovnání provozních nákladů umístit na stránky intranetu drobné doporučení na místní restaurace, hotely či penziony za poplatek. Nadále se budou na financování projektu podílet obce sdružené v Mikroregionu Lednicko valtického areálu. Dále obce budou organizovat sezónní akce a tím bude zajištěno větší povědomí o ojedinělém přístupu k památkám v tomto regionu. Sezónními akcemi se nestane webová prezentace regionu statickou a bude lákat návštěvníky, aby se do Lednicko valtického areálu nadále vraceli. Sezonními akcemi může například být sbírání unikátních kódů a jiné zajímavé činnosti v časově omezeném horizontu, a tím bude zajištěna pro návštěvníky stálá zajímavost oblasti. 9

11 1. ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP Projekt celkem Výdaje Měrná jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v Kč) Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje - mezisoučet ,00 Kč 1.1 Vedoucí projektu měsíc 24, , ,00 Kč 1.2 Ekonom měsíc 24, , ,00 Kč 1.3 Administrativní pracovník měsíc 24, , ,00 Kč 1.4 Garant technických zařízeních měsíc 18, , ,00 Kč 1.5 Garant poskytovaných informacích měsíc 12, , ,00 Kč 1.6 Garant překladů do cizích jazyků měsíc 2, , ,00 Kč 1.7 Garant komunikace s partnery měsíc 24, , ,00 Kč 1.8 Garant publicity měsíc 6, , ,00 Kč Sociální pojištění 1, , ,00 Kč Zdravotní pojištění 1, , ,00 Kč 2. Cestovné - mezisoučet 5 868,00 Kč 2.1 Břeclav - Brno zpáteční počet 4,00 324, ,00 Kč 2.2 Břeclav - Vídeň hl. n. zpáteční počet 4, , ,00 Kč 3. Nákup materiálu a zboží - mezisoučet ,00 Kč 3.1 Altán kus 2, , ,00 Kč 4. Nákup služeb - mezisoučet ,00 Kč 4.1 Tvorba nových webových stránek LVA 50000, ,00 Kč 4.2 Sestavení technického vybavení a nahrání obsahu hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.3 Umístění fotovoltaických systémů a zprovoznění počet 2, , ,00 Kč 4.4 Generování, tisk, zatavení QR kódů 2000, ,00 Kč 4.5 Umísťování technických zařízeních a QR kódů hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.6 Propagace projektu 30000, ,00 Kč 4.7 Výběrová řízení 15000, ,00 Kč 5. Nemovitý majetek - mezisoučet ,00 Kč 5.1 Stavební práce hodina 356,00 150, ,00 Kč 6. Jiné náklady - mezisoučet ,00 Kč 6.1 Technické vybavení Bezdrávý router kus 19,00 900, ,00 Kč Síťové úložiště NAS kus 19, , ,00 Kč Pevný disk kus 19, , ,00 Kč 6.2 Informační tabule kus 16, , ,00 Kč 6.3 Fotovoltaický systém kus 2, , ,00 Kč 6.4 Vnitřní boxy kus 5, , ,00 Kč 6.5 Venkovní boxy kus 2, , ,00 Kč 6.6 Kancelářské náklady ,00 Kč 7. Celkové náklady projektu (1.-6.) ,00 Kč Příspěvky Procento z celkové sumy Příspěvek (v Kč) Jihomoravský kraj 10% ,00 Kč Břeclav 7% ,00 Kč Lednice 5% ,00 Kč Valtice 5% ,00 Kč Celkové příspěvků 27,0% ,00 Kč Celková výše prostředků z EU ,00 Kč 10

12 Místo Nová informační tabule Zdroj energie Umístění hotspotu číslo na mapě Pohansko ano síť interiér 1 Rendezvous ano síť interiér 2 zámek Valtice ano síť vnitřní box 3 Kolonáda ano síť interiér 4 Belveder ano síť interiér 5 Hraniční zámeček ano síť interiér 6 Rybniční zámeček ano síť interiér 7 Tři Grácie ano síť interiér 8 sv. Hubert ano fotovoltaický systém venkovní box 9 Nový dvůr ano síť interiér 10 Apollonův chrám ano síť interiér 11 zámek Lednice ano síť vnitřní box 12 Minaret ano síť interiér 13 Obelisk ano fotovoltaický systém venkovní box 14 Janův hrad ano síť interiér 15 Lovecký zámeček ano síť interiér 16 Nádraží ČD Břeclav ne síť vnitřní box 17 Nádraží ČD Brno hl. n. ne síť vnitřní box Nádraží ÖBB Vídeň hl. n. ne síť vnitřní box 11

13

14 Ukázka modifikace QR kódů Oba QR kódy skrývají odkaz Obyčejný QR kód s odkazem QR kód s odkazem, doplněný o logo LVA a o zaoblené hrany. Druhý QR kód vypadá mnohem lépe než klasický QR kód, přitom se jeho funkčnost nesnížila. Funkčnost ověřena na platformě Android (Banner Scanner) a Symbian (Seznam QR čtečka). 13

15 místo pro loga EU Tři Grácie Vítejte u Tří Grácií! Nyní se připojte k Wi-Fi síti (SSID Tri_Gracie) a naskenujte QR kód níže. Na stránkách intranetu naleznete informace o památce, videa, audio nahrávky, mapu okolí a nejbližší body zájmu. V případě neúspěšného skenování zadejte do prohlížeče adresu 14

16 Informační tabule s pokyny a QR kódem Schéma Ukryto v interiéru Tři Grácie Cyklista či pěší turista přijede resp. přijde k památce, připojí svůj smartphone k síti Wi-Fi a čtečkou přečte QR kód umístěný na informační tabuli. Mobilní zařízení zobrazí obsah a turista si může přehrát videa i audio nahrávky individuálně na svém osobním zařízením.

17 Anketa Jste schopni podle návodu připojit své mobilní zařízení k síti a zobrazit obsah webu? Všem respondentům byl předložen návod, který je na straně 14 tohoto dokumentu. Počet respondentů: 50 rozhodně ano 24 ano, ale s potížemi 11 ne 15 Odpovědi 30% 48% rozhodně ano ano, ale s potížemi ne 22% Průzkum proběhl dne 27. listopadu v Břeclavi na pěší zóně. 16

18 Průzkum: Získávání informací v okolí památek Pohansko V okolí loveckého zámečku Pohansko se nachází mnoho informačních tabulí. Především nás zajímají informace výhradně ke stavbě, ne naučné stezky vedoucí okolo. Nejvíce informací obsahuje otočný šestistěn, který obyvatelé Břeclavi dobře znají. Nachází se na něm tyto informace: 2 stěny o Břeclavi, 1 stěna o Pohansku, mapa LVA, fotky památek a obecné informace o LVA. Toto jsou všechny informace, které se u zámečku Pohansko dozvíme. 17

19 Dianin chrám Pokud přijíždíme k Dianinu chrámu od silnice spojující Břeclav a Valtice, narážíme znovu na šestistěn, který je obměněn pouze o 1 stěnu. Dále se u parkoviště nachází velká modrá tabule krajinné památkové zóny UNESCO, na které se nacházejí informace i k sv. Hubertu. Pokud přijedeme lesem po cyklostezce, tak tyto informace nás minou. U vchodu se nachází list A4 s informace o stavbě a o termínech prohlídky památky. 18

20 Kolonáda U Kolonády se nacházejí pouze 2 listy A4 s informacemi v českém jazyce. Žádný jiný zdroj není přítomen

21 Belveder Památka je v současné době uzavřena a probíhají rekonstrukce. Žádný informační zdroj tady není. Sv. Hubert U památky se v širokém okolí nenachází žádný informační zdroj. Nejbližší informace jsou na parkovišti u Dianina chrámu vzdáleném více jak 2 km. Tři Grácie U památky se nachází pouze jedna informační tabule ve špatném stavu. Žádný jiný informační zdroj zde není. 20

22 Apollonův chrám U chrámu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi. Minaret U Minaretu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi pro turisty. 21

23 Nový dvůr Asi 100 m od samotné stavby se nachází šestistěn. Obelisk U Obelisku se nenachází žádná informační tabule. Janův hrad U Janova hradu se v okolí nenachází žádná informační tabule. 22

24 Lovecký zámeček Přesně na půli cesty mezi Janohradem a Loveckým zámečkem se nachází šestistěn. Hraniční zámeček U této stavby se nenacházejí žádné informace. 23

25 Rybniční zámeček U této stavby se nenachází žádný informační zdroj. Závěr: Informovanost u památek je nízká a zanedbaná. Náš projekt jednoznačně pozvedne informovanost na mezinárodní úroveň. Autoři: Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík 24

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

Polabskými stezkami za vínem a poznáním

Polabskými stezkami za vínem a poznáním Polabskými stezkami za vínem a poznáním Projekt národní spolupráce Mgr. Ing. Miroslav Andrt místostarosta Města Štětí člen výkonné rady MAS Podřipsko Podřipsko širší vztahy Působnost MAS Podřipsko MAS

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Veřejný prostor na zkoušku

Veřejný prostor na zkoušku Veřejný prostor na zkoušku Důvody pro projektu: Městský obvod Poruba je bezpochyby městským obvodem, kde o veřejné a poloveřejné prostory není nouze. Potenciál v těchto místech ovšem zůstává ve většině

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem

NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2013 Cestování dostupné všem 17. 9. 2013 KÚ Královéhradeckého kraje Cíle programu: vytvoření

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů

Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Vyhodnocení dopadů projektů rozvoje cyklistické infrastruktury do života regionů Martin Maštálka Jana Stýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav regionálních a bezpečnostních věd Dopady

Více

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu.

1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu. oblast podpory: 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch vyhlášení výzvy: 3. listopadu 2010 příjem žádostí: od 8. listopadu 2010 do 24. února 2011 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Zkvalitňovat a

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina

Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů. hodnotící skupina Výsledky z pracovních skupin Pracovní skupina pro vyhodnocení nejlepších projektů hodnotící skupina www.rrajm.cz 1 Úkoly : Vyjasnění si struktury posuzovaných projektů Jak lze obecně definovat dobrý projekt

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti

cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti 7. ročník soutěže cestovní ruch komerční geoaplikace venkovské oblasti Tři kategorie A Geoaplikace pro cestovní ruch Vyhlášeno na ISSS 2006 B - Komerční geoaplikace C Geoaplikace pro venkovské oblasti

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR podprogram Cestování dostupné všem seminář pro žadatele 9. prosince 2015 Národní program podpory cestovního ruchu dotační

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Plán udržitelné mobility Plzně

Plán udržitelné mobility Plzně Plán udržitelné mobility Plzně Zdroj: www.mobilityplans.eu Úrovně zapojení do projektu 1. 2. 3. Pracovní skupina = tým vytvářejících průběžné i závěrečné výstupy PUMP, složený z odborníků s gescí v oboru

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje. cykloturistiky a cyklodopravy Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy V Praze, 14. února 2008 Pravidla soutěže Unilever Sprinter roku 2008 Společnost UNILEVER ČR, spol. s r.o. ve spolupráci

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sokolovsko o. p. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 3 Kulturní dědictví a tradice našeho venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/01/2010

Hodnotící kritéria programu RRC/01/2010 Příloha č. 4 Počet stran přílohy: 5 Hodnotící kritéria programu RRC/0/00 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 00 (dále jen program ) (Schváleno usnesením rady kraje č. 38/988 ze dne

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu

Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Ekonomický přínos cykloturistiky na Jižní Moravě a ve Weinviertelu Objednatel: Jihomoravský kraj Dodavatel: Monitoring návštěvnosti s.r.o. Financováno z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Informace o projektu určené partnerům

Informace o projektu určené partnerům Informace o projektu určené partnerům Název projektu: Registrační číslo: Dotační titul: Prioritní osa: Oblast podpory: Průhonicemi na kole CZ.1.15/2.2.00/38.00898 Regionální operační program UNTS 2 Střední

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RECOM CZ-AT Brno, 11.3.2015 Obsah prezentace programové území tematické zaměření programu 2014-2020 alokace programu

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska

Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska Projekt z integrovaného operačního programu, Prioritní osa 6.4. a, b. Národní podpora cestovní ruchu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska ÚVOD uvedení do projektu ČR je významnou destinací

Více