Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu"

Transkript

1 GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 sady 28. října 1, Břeclav Navrhni projekt 2013 Nový přístup k Lednicko-valtickému areálu Michal Vašek Tomáš Kříž Zdeněk Pardík

2 sa 1

3 Název projektu Nový přístup k Lednicko valtickému areálu Jména členů týmů Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík Škola Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Adresa školy sady 28. října 1, Břeclav 1. Popis výchozího stavu Lednicko valtický areál (LVA) je krajinný celek na jižní Moravě, sdružující 18 významných památek. Celý komplex je zapsán v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. V prostorech lednického i valtického zámku je umístěno informační centrum, kde turisté obdrží cenné informace o památce i regionu, avšak u ostatních a odlehlejších památek se turisté dozvědí pouze kusé informace o historii saletu z nevyhovujících informačních tabulí. Dnes jsou tyto tabule u většiny památek Lednicko valtického areálu v havarijním stavu. Mnoho informačních panelů je rozbitých, popsaných, neúplných a v žádném případě neslouží svému původnímu účelu. Informačních tabulí je nedostatek, a pokud se už u památky nachází, tak poskytují pouze základní poznatky. U památek chybí překlady do světových jazyků, ačkoliv v Jihomoravském kraji je velký potenciál zahraničních turistů. Po uskutečnění projektu bude změněn celkový přístup k památkám v Lednicko valtickém areálu. Z dlouhodobého hlediska to bude znamenat zvýšení návštěvnosti a zefektivnění přístupu k informacím. Projekt lze v budoucnu rozšířit o informace z oblasti dalších oborů, jako například zajímavosti pro turisty příroda v okolí (fauna, flora, mineralogické poměry, vodstvo), kulturní poměry (lidové zvyky, kroje). 2

4 2. Předpokládaný cíl projektu Cílem projektu je celková změna metodiky získávání informací u památek Lednicko valtického areálu a to v souladu s probíhajícím trendem moderního přístupu s důrazem na inovativní formy jako je použití mobilních technologií a moderního přístupu k historii. Realizován bude moderní přístup k památkám, aniž by byl narušen historický ráz památek a jejich blízkého okolí. Bez násilného pojetí bude u saletů umožněna distribuce informací pomocí moderní technologie Wi Fi, intranetu a QR kódů. Projekt je procesem, který si klade za hlavní cíl zatraktivnění památek pro širokou veřejnost, rozvoj všeobecného vědění a cestovního ruchu v našem regionu. Hlavním cílem je především moderní pojetí historie regionu. Projekt bude zaměřen jak na tuzemské, tak i zahraniční turisty. Veškeré informace u památek budou uvedeny v několika světových jazycích. Hlavní cílovou skupinou je mladá a střední generace, která aktivně využívá moderní technologie, a tím chceme i těmto generacím přiblížit historii regionu. Hlavním výstupem projektu bude nárůst atraktivity Lednicko valtického areálu a Břeclavska. Od projektu je očekáváno zvýšení návštěvnosti nejenom Lednickovaltického areálu, nýbrž také celého jihomoravského regionu Podluží a jeho okolí. Indikátory: Kód Indikátor Hodnota Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků 1 3 (web, informační tabule a letáčky) 19 (19 přístupových bodů) Bude vybudováno 16 přístupových bodů v LVA, 3 přístupové body na významných železničních uzlech (Břeclav, Brno, Vídeň) pro přilákání turistů a zvýšení všeobecného povědomí o LVA. Dále bude vybudováno 16 zcela nových informačních tabulí s mapou, informacemi a QR kódy; 2 altány k zpříjemnění pobytu a odpočinku turistů u odlehlejších památek; 2 samostatné fotovoltaické systémy pro napájení elektrických spotřebičů u památek, kde není připojení k elektrické síti a 2 odolné venkovní boxy pro umístění technického vybavení. 3

5 3. Časový harmonogram projektu Harmonogram projektu je na nastaven dva roky se začátkem na jaře Umístěním hot spotu v žádném případě nebude narušen historický ráz památky a turisté nebudou mít vizuální kontakt se zařízením, v některých případech pouze s boxem. U některých saletů je již nainstalována bezdrátová síť Wi Fi, tudíž náklady na technologické zázemí se ještě sníží. U památek, u kterých není možnost připojení k elektrické síti a není zajištěno místo pro odpočinek turistů bude umístěn altán, na jehož střeše bude připevněn fotovoltaický panel, který s celým altánem nebude narušovat historický ráz krajiny a i bez zásahů do přírody umožní provoz moderních technologií na elektřinu. V první fázi (květen červenec 2014) je nutné zmapovat památky a jejich technické zázemí. Zajistit přívod elektrické energie, popřípadě zjistit nejvhodnější umístění fotovoltaických panelů a vnitřních a venkovních boxů. Bude vypsáno výběrové řízení na pozice garantů. V druhé etapě (srpen prosinec 2014) půjde o získání historických informací, jejich korekturu, převedení do elektronické podoby a následný překlad do světových jazyků. V tomto kroku se zapojí garant poskytovaných informací, který zajistí úplnost, historickou přesnost a bezchybný český pravopis, a garant překladů do cizích jazyků, který zkontroluje správnost překladu a popřípadě provede i korekturu textu. Historické prameny nám ochotně poskytnou v Lichtenštejnském domě a břeclavském muzeu. Ve třetí etapě (leden červen 2015) bude následovat výběrové řízení pro vývoj webových stránek a popřípadě odpovídající webové mobilní aplikace. Součástí webových stránek bude především příjemné a přehledné mobilní rozhraní, doplněné o obrázky, nahrávky a videa. Ve čtvrté etapě (červenec listopad 2015) následuje vypsání výběrového řízení na dodávky informačních technologií, jako jsou například nízkonákladové systémy NAS, které slouží ke spolehlivému hostingu webových stránek Intranetu, a k nim pro rozšíření připojení pomocí bezdrátového routeru a vypsání výběrového řízení na 2 sety fotovoltaického systému na míru a na dodávku vnitřních a venkovních boxů. Pátá etapa (prosinec 2015 leden 2016) zahrnuje nahrání webových stránek do úložiště NAS systému a následnou zkoušku systému a jeho spolehlivosti. Pokud všechny systémy projdou pátým krokem, nic nebrání k nasazení systémů do památek a zkušebnímu provozu (únor 2016) s omezeným počtem uživatelů. V šestém kroku (březen květen 2016) následuje generování a tisk všech nových materiálů oznamujících tento nový a převratný systém, ale taký tisk důležitých QR kódů a jejich následné umístění do blízkosti všech vybraných památek do projektu. Od začátku roku 2016 začne informační kampaň, kde se zapojí Centrála cestovního ruchu Jižní Morava a CzechTourism. Obyvatelé i turisté budou informování o nové možnosti jak získat informace o památkách LVA prostřednictvím letáčků, webových stránek partnerů a místních periodicích. Informační akce bude nutná pouze pro zajištění 4

6 povědomí o projektu a poté se informace budou šířit po sociálních sítích a hotspotů umístěných ve vybraných železničních uzlech. zmapování památek a technického zázemí získání historických informací vývoj webových stránek dodávky technologického vybavení omezený zkušební provoz umísťování QR kódů, začátek propagace plný provoz 5

7 4. Příjemce podpory O tento projekt žádá svazek obcí sdružení Mikroregion Lednicko valtického areálu (http://www.lva.cz) v čele s předsedou RNDr. Liborem Kabátem, starostou obce Lednice, jehož plnou podporu náš projekt obdržel. Mikroregion LVA je sdružení 10 nezávislých obcí, které zapadají do Lednicko valtického areálu, a jejich hlavním cílem je zvýšení popularity regionu i návštěvnosti. Zároveň tímto náš projekt získá bezplatnou publicitu na webových stránkách jednotlivých obcí. Mikroregion se nebude podílet na financování projektu, ale následně bude zajišťovat provoz zařízení, zaměstnávat správce sítě, financovat roční náklady, údržbu a umisťovat obchodní sdělení pro vyrovnání rozpočtu. Na financování se budou spolupodílet větší obce Břeclav, Lednice a Valtice. Hlavním partnerem projektu je Evropské centrum mládeže Břeclav (http://eycb.eu), což je nezisková nevládní organizace založená mladými lidmi. Tato organizace má velké zkušenosti s evropskými projekty a bude nápomocna při organizaci projektu. EYCB pořádá domácí, zahraniční projekty i Evropskou dobrovolnou službu (EVS) pro mladé lidi. Tato organizace je založena na dobrovolné činnosti členů, kteří s velkým zájmem a nejen jazykovými vědomostmi pomůžou našemu projektu snížit náklady o nemalou částku. Jejich zapojení spočívá v korektuře textu k památkám a překladu do světových jazyků, především angličtiny, němčiny, ruštiny, francouzštiny a také italštiny. EYCB je financována z Evropské unie a tedy se nemůže podílet na financování našeho projektu, ale významnou částí budou členové spolupracovat na obsahové části projektu. Dalším partnerem bude Muzeum Břeclav (http://www.muzeumbv.cz/), které nám zdarma poskytne právě vydané publikace o historii Lednicko valtického areálu, na které přispělo město Břeclav, a tudíž získáme i jeho podporu. Tato publikace bude sloužit jako spolehlivý zdroj informací pro obsah webových stránek u jednotlivých saletů. Publikaci obdržíme zdarma za uvedení zdroje. Město Břeclav také přispěje finanční částkou ve výši 5% z celkových nákladů projektu. Významnými finančními partnery jsou Jihomoravský kraj, který přispěje prostředky na projekt z důvodu meziregionální i mezistátní propagace kraje, obec Lednice, která přispěje z důvodu přílivu turistů a zlepšení ekonomické situace obce, stejně tak jako obec Valtice. Většina památek leží na katastrálním území obcí Lednice a Valtice. 6

8 5. Popis prostředků Hlavním cílem projektu není jenom zvýšená informovanost turistů, avšak také podpora vzdělání v oblasti informačních a mobilních technologií a v neposlední řadě propagace historického dědictví našich předků a mezinárodní popularita regionu Podluží. Přidanou hodnotou projektu bude zlepšení ekonomické situace přilehlých obcí, která pomůže zvýšit zaměstnanost a životní úroveň obyvatelstva. Zvýšení obecného povědomí o Lednicko valtickém areálu, zvýšení kulturní úrovně regionu, přilákání českých i zahraničních turistů do regionu, zlepšení kvality místa pro volnočasové aktivity a sport, informovanost turistů o kulturních akcích, použití moderních technologií nenásilným způsobem, využití turistického potenciálu. Jediným rizikem je násilné poškození technologického zázemí, avšak ve většině případů můžeme vandalismus či nehodu téměř vyloučit. Na ochranu technických zařízení, která nejsou umístěna v interiéru památek, jsou použity boxy zhotovené z bytelného materiálu, který je odolný vůči mrazu, vodě a vnějším narušitelům. Altány jsou vyrobeny z odolného masivního dřeva napuštěného mořidlem, které zajistí odolnost vůči plísním, působení vody a ledu a také jsou přizpůsobeny výkyvu mezi letními a zimními teplotami. Tímto způsobem je zajištěna dlouhá životnost altánů, které poslouží jako přístřeší pro odpočinek turistů u památek, u nichž se dnes žádné podobné zařízení nenachází. Naproti tomu velkou výhodou našeho projektu je jeho nadčasovost, nízká pořizovací cena a malé náklady na pozdější provoz. 7

9 SWOT analýza Silné stránky Lednicko valtický areál UNESCO růst produktivity a tržeb využití potenciálu mobilních technologií, zvýšení mobilní gramotnosti obyvatel a turistů dopravní dostupnost regionu otevřenost projektu, snadné rozšíření o další obsah a funkce systému Příležitosti využití unikátního kulturního a přírodního bohatství k rozvoji cestovního ruchu růstový potenciál poznávací turistiky a cykloturistiky Slabé stránky sezonní turistická návštěvnost, rozdíl mezi letní a zimní sezónou není velký zhoršená dopravní dostupnost k odlehlejším saletům v zimních měsících Hrozby vandalismus 6. Volba zdroje financování Projekt navazuje na prioritní osu 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, na oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu a podpora bude čerpána v režimu de minimis. Umístění QR kódu s odkazy a hot spotů k saletům Lednickovaltického areálu je prováděno především ke zkvalitnění přístupu k informacím v oblasti cestovního ruchu. Lednicko valtický areál je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Moravy a zámek Lednice je nejnavštěvovanější památkou Jihomoravského kraje, kterou ročně navštíví více než návštěvníků z celého světa. Projekt reaguje také na nedostatečnou informovanost turistů o regionu. Lepší informovaností by se ještě zvýšila návštěvnost oblasti. Lednicko valtický areál má obrovský potenciál pro velké množství turistů a pro rozvoj infrastruktury cestovního ruchu se zde nachází mnoho příležitostí a cílem našeho projektu je tuto infrastrukturu zmodernizovat a přiblížit ji dnešní době. 8

10 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti Udržitelnost je zajištěna použitím nadčasových technologií. Po ukončení financování projektu z prostředků Evropské unie můžeme na vyrovnání provozních nákladů umístit na stránky intranetu drobné doporučení na místní restaurace, hotely či penziony za poplatek. Nadále se budou na financování projektu podílet obce sdružené v Mikroregionu Lednicko valtického areálu. Dále obce budou organizovat sezónní akce a tím bude zajištěno větší povědomí o ojedinělém přístupu k památkám v tomto regionu. Sezónními akcemi se nestane webová prezentace regionu statickou a bude lákat návštěvníky, aby se do Lednicko valtického areálu nadále vraceli. Sezonními akcemi může například být sbírání unikátních kódů a jiné zajímavé činnosti v časově omezeném horizontu, a tím bude zajištěna pro návštěvníky stálá zajímavost oblasti. 9

11 1. ROZPOČET PROJEKTU PRO SROP Projekt celkem Výdaje Měrná jednotka Počet jednotek Jednotková cena (v Kč) Náklady (v Kč) 1. Lidské zdroje - mezisoučet ,00 Kč 1.1 Vedoucí projektu měsíc 24, , ,00 Kč 1.2 Ekonom měsíc 24, , ,00 Kč 1.3 Administrativní pracovník měsíc 24, , ,00 Kč 1.4 Garant technických zařízeních měsíc 18, , ,00 Kč 1.5 Garant poskytovaných informacích měsíc 12, , ,00 Kč 1.6 Garant překladů do cizích jazyků měsíc 2, , ,00 Kč 1.7 Garant komunikace s partnery měsíc 24, , ,00 Kč 1.8 Garant publicity měsíc 6, , ,00 Kč Sociální pojištění 1, , ,00 Kč Zdravotní pojištění 1, , ,00 Kč 2. Cestovné - mezisoučet 5 868,00 Kč 2.1 Břeclav - Brno zpáteční počet 4,00 324, ,00 Kč 2.2 Břeclav - Vídeň hl. n. zpáteční počet 4, , ,00 Kč 3. Nákup materiálu a zboží - mezisoučet ,00 Kč 3.1 Altán kus 2, , ,00 Kč 4. Nákup služeb - mezisoučet ,00 Kč 4.1 Tvorba nových webových stránek LVA 50000, ,00 Kč 4.2 Sestavení technického vybavení a nahrání obsahu hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.3 Umístění fotovoltaických systémů a zprovoznění počet 2, , ,00 Kč 4.4 Generování, tisk, zatavení QR kódů 2000, ,00 Kč 4.5 Umísťování technických zařízeních a QR kódů hodina 38,00 150, ,00 Kč 4.6 Propagace projektu 30000, ,00 Kč 4.7 Výběrová řízení 15000, ,00 Kč 5. Nemovitý majetek - mezisoučet ,00 Kč 5.1 Stavební práce hodina 356,00 150, ,00 Kč 6. Jiné náklady - mezisoučet ,00 Kč 6.1 Technické vybavení Bezdrávý router kus 19,00 900, ,00 Kč Síťové úložiště NAS kus 19, , ,00 Kč Pevný disk kus 19, , ,00 Kč 6.2 Informační tabule kus 16, , ,00 Kč 6.3 Fotovoltaický systém kus 2, , ,00 Kč 6.4 Vnitřní boxy kus 5, , ,00 Kč 6.5 Venkovní boxy kus 2, , ,00 Kč 6.6 Kancelářské náklady ,00 Kč 7. Celkové náklady projektu (1.-6.) ,00 Kč Příspěvky Procento z celkové sumy Příspěvek (v Kč) Jihomoravský kraj 10% ,00 Kč Břeclav 7% ,00 Kč Lednice 5% ,00 Kč Valtice 5% ,00 Kč Celkové příspěvků 27,0% ,00 Kč Celková výše prostředků z EU ,00 Kč 10

12 Místo Nová informační tabule Zdroj energie Umístění hotspotu číslo na mapě Pohansko ano síť interiér 1 Rendezvous ano síť interiér 2 zámek Valtice ano síť vnitřní box 3 Kolonáda ano síť interiér 4 Belveder ano síť interiér 5 Hraniční zámeček ano síť interiér 6 Rybniční zámeček ano síť interiér 7 Tři Grácie ano síť interiér 8 sv. Hubert ano fotovoltaický systém venkovní box 9 Nový dvůr ano síť interiér 10 Apollonův chrám ano síť interiér 11 zámek Lednice ano síť vnitřní box 12 Minaret ano síť interiér 13 Obelisk ano fotovoltaický systém venkovní box 14 Janův hrad ano síť interiér 15 Lovecký zámeček ano síť interiér 16 Nádraží ČD Břeclav ne síť vnitřní box 17 Nádraží ČD Brno hl. n. ne síť vnitřní box Nádraží ÖBB Vídeň hl. n. ne síť vnitřní box 11

13

14 Ukázka modifikace QR kódů Oba QR kódy skrývají odkaz Obyčejný QR kód s odkazem QR kód s odkazem, doplněný o logo LVA a o zaoblené hrany. Druhý QR kód vypadá mnohem lépe než klasický QR kód, přitom se jeho funkčnost nesnížila. Funkčnost ověřena na platformě Android (Banner Scanner) a Symbian (Seznam QR čtečka). 13

15 místo pro loga EU Tři Grácie Vítejte u Tří Grácií! Nyní se připojte k Wi-Fi síti (SSID Tri_Gracie) a naskenujte QR kód níže. Na stránkách intranetu naleznete informace o památce, videa, audio nahrávky, mapu okolí a nejbližší body zájmu. V případě neúspěšného skenování zadejte do prohlížeče adresu 14

16 Informační tabule s pokyny a QR kódem Schéma Ukryto v interiéru Tři Grácie Cyklista či pěší turista přijede resp. přijde k památce, připojí svůj smartphone k síti Wi-Fi a čtečkou přečte QR kód umístěný na informační tabuli. Mobilní zařízení zobrazí obsah a turista si může přehrát videa i audio nahrávky individuálně na svém osobním zařízením.

17 Anketa Jste schopni podle návodu připojit své mobilní zařízení k síti a zobrazit obsah webu? Všem respondentům byl předložen návod, který je na straně 14 tohoto dokumentu. Počet respondentů: 50 rozhodně ano 24 ano, ale s potížemi 11 ne 15 Odpovědi 30% 48% rozhodně ano ano, ale s potížemi ne 22% Průzkum proběhl dne 27. listopadu v Břeclavi na pěší zóně. 16

18 Průzkum: Získávání informací v okolí památek Pohansko V okolí loveckého zámečku Pohansko se nachází mnoho informačních tabulí. Především nás zajímají informace výhradně ke stavbě, ne naučné stezky vedoucí okolo. Nejvíce informací obsahuje otočný šestistěn, který obyvatelé Břeclavi dobře znají. Nachází se na něm tyto informace: 2 stěny o Břeclavi, 1 stěna o Pohansku, mapa LVA, fotky památek a obecné informace o LVA. Toto jsou všechny informace, které se u zámečku Pohansko dozvíme. 17

19 Dianin chrám Pokud přijíždíme k Dianinu chrámu od silnice spojující Břeclav a Valtice, narážíme znovu na šestistěn, který je obměněn pouze o 1 stěnu. Dále se u parkoviště nachází velká modrá tabule krajinné památkové zóny UNESCO, na které se nacházejí informace i k sv. Hubertu. Pokud přijedeme lesem po cyklostezce, tak tyto informace nás minou. U vchodu se nachází list A4 s informace o stavbě a o termínech prohlídky památky. 18

20 Kolonáda U Kolonády se nacházejí pouze 2 listy A4 s informacemi v českém jazyce. Žádný jiný zdroj není přítomen

21 Belveder Památka je v současné době uzavřena a probíhají rekonstrukce. Žádný informační zdroj tady není. Sv. Hubert U památky se v širokém okolí nenachází žádný informační zdroj. Nejbližší informace jsou na parkovišti u Dianina chrámu vzdáleném více jak 2 km. Tři Grácie U památky se nachází pouze jedna informační tabule ve špatném stavu. Žádný jiný informační zdroj zde není. 20

22 Apollonův chrám U chrámu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi. Minaret U Minaretu se nachází pouze malá tabule se základními informacemi pro turisty. 21

23 Nový dvůr Asi 100 m od samotné stavby se nachází šestistěn. Obelisk U Obelisku se nenachází žádná informační tabule. Janův hrad U Janova hradu se v okolí nenachází žádná informační tabule. 22

24 Lovecký zámeček Přesně na půli cesty mezi Janohradem a Loveckým zámečkem se nachází šestistěn. Hraniční zámeček U této stavby se nenacházejí žádné informace. 23

25 Rybniční zámeček U této stavby se nenachází žádný informační zdroj. Závěr: Informovanost u památek je nízká a zanedbaná. Náš projekt jednoznačně pozvedne informovanost na mezinárodní úroveň. Autoři: Michal Vašek, Tomáš Kříž, Zdeněk Pardík 24

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ZDEŇKA LÉTALOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu INOVACE VYBRANÝCH

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje.

Hejtmanka Jana Vaňhová: Evropské dotace hrají nepostradatelnou roli při rozvoji Ústeckého kraje. Speciální vydání magazínu Ústeckého kraje k eurodotacím a zahájení turistické sezóny ZDARMA duben 2012 FONDY EVROPSKÉ UNIE: 26,7 miliard pro Českou republiku REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD: 746

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově

Studie proveditelnosti projektu Rekonstrukce Hotelu Sever na Společenské a turistické centrum Sever ve Cvikově Obsah 1. Úvodní informace 2 2. Stručné vyhodnocení projektu 3 3. Výchozí situace 5 4. Základní informace o projektu 11 5. Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie 16 6. Management projektu

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko pracovní verze Červen 2011 Stránka 1 z 29 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VÝCHODISKO, CÍLE A AKTIVITY AKTUALIZOVANÉHO IPRÚ... 4 3. STRATEGIE, GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE...

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013

Místní akční skupiny Zlínského kraje. Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 Místní akční skupiny Zlínského kraje Prezentace úspěšných projektů PRV 2007 2013 1 Vážení přátelé venkova, právě jste otevřeli další z řady informačních brožur, které jsou vydávány v rámci publikačních

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Místní akční skupina v regionu Slezská brána

Místní akční skupina v regionu Slezská brána Místní akční skupina v regionu Slezská brána ŠENOV VRATIMOV VÁCLAVOVICE PASKOV ŘEPIŠTĚ SEDLIŠTĚ KAŇOVICE ŽABEŇ SVIADNOV www.masslezskabrana.cz Území regionu Slezská brána 6 188 16,63 Ostrava 7 079 14,4

Více