ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 3 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL TRŽNÍ ŘÁD BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE

2 BŘEZEN 2013 REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO OBVODU A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VRATISLAVICE NAD NISOU Vydařený třetí ročník reprezentačního plesu městského obvodu Liberec Vratislavice n. N. a Základní školy Liberec Vratislavice n. N., příspěvkové organizace, se uskutečnil v sobotu 23. února Bohatá balónková výzdoba i hlavní cena v tombole, kterou byl let balónem pro dvě osoby, navázaly na tradici vratislavických balónkových plesů. Hudební skupina Apple Saxes uvítala příchozí ve foyer kulturního centra. Následně byli přivítáni panem starostou Lukášem Pohankou a ředitelem základní školy Mgr. Liborem Rygálem uvítacím přípitkem. Samotný večer zahájily svým předtančením děti vratislavické základní školy. Představila se Šárka Pokorná a Barbora Sýkorová výrazovým tancem, poté následovala módní přehlídka dětského kroužku pod vedením Zorky Kašparové a taneční hiphopový kroužek základní školy s vedoucí Noemi Kriegelovou. Vystoupení Šárky Pokorné, která je žákyní 8. třídy vratislavické školy, bylo vhodnou příležitostí pro ocenění za její skvělou reprezentaci Vratislavic nad Nisou. Šárka v posledních třech letech vyhrála např. Mistrovství světa ve street dance show či Světový pohár Disco Dance duo. Ocenění a poděkování za reprezentaci předal starosta Lukáš Pohanka a popřál Šárce mnoho dalších úspěchů. Celým slavnostním večerem provázel přítomné moderátor Lukáš Frydrych a k tanci hrál oblíbený hudební soubor Big O Band Marka Ottla, který se zasloužil o zaplněný taneční parket v průběhu celého večera. Dva vstupy známého kouzelníka Pavla Kožíška, který ukázal něco ze svého umění, byly zajímavým oživením. Po jedné hodině ranní vystřídal kapelu DJ, jehož diskotéka bavila nejvytrvalejší tanečníky až do brzkých ranních hodin. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu 2

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, po dlouhých zimních měsících konečně přichází březen. Měsíc, ve kterém se pomalu probouzí jaro. Také ve Vratislavicích přivítáme svátky jara již tradiční akcí Vratislavické Velikonoce pro děti i jejich rodiče, která se uskuteční v sobotu v atriu Kulturního centra VRATISLAVICE Je mi potěšením oznámit vám rozhodnutí rady městského obvodu ve věci setrvání ředitelek mateřských škol Sídliště a Lísteček, paní Bc. Hany Šimkové a Mgr. Dany Keltnerové, ve funkcích na další šestileté funkční období. Rada městského obvodu u obou ředitelek ocenila zejména vynikající spolupráci s rodiči a rozvoj mateřských škol v rámci mimoškolních aktivit. Oběma ředitelkám přeji do další činnosti mnoho úspěchů a radost z vykonané práce. Rada městského obvodu dále v rámci svého únorového jednání schválila poskytnutí příspěvku na docházku do soukromých mateřských škol zákonným zástupcům dětí, které v průběhu letošního školního roku oslavily třetí narozeniny a nebyly z důvodu naplnění kapacity mateřských škol přijaty k předškolní docházce. Podmínkou je registrace mateřské školy v rejstříku škol a školských zařízení Krajského úřadu Libereckého kraje. Vedení městského obvodu nezapomíná ani na vratislavické seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Proto jsme se rozhodli rozšířit stávající možnost stravování vratislavických seniorů v jídelně místní školy o možnost dovozu obědů do jejich domácností. Rada městského obvodu odsouhlasila poskytnutí příspěvku ve výši 10 Kč na dovezený oběd a tento příspěvek může uplatňovat občan s trvalým pobytem v katastru Vratislavic nad Nisou starší 70 let či držitel průkazů kategorie TP, ZTP či ZTP/P. Bližší informace o podmínkách získání obou výše zmíněných příspěvků se dočtete dále ve zpravodaji. V rámci neustálé snahy o zkvalitňování životní úrovně ve Vratislavicích aktivně hledáme možnosti, jak vylepšit zázemí pro sportovní aktivity dětí a mládeže. Sám jako rodič si uvědomuji nutnost vytvořit takové podmínky pro děti, aby trávily volný čas sportováním namísto sezení u televize a počítačů. Snažíme se zaměřit i na odlehlejší lokality ve Vratislavicích a jedním z míst, kde vnímáme potřebu zlepšení, je i oblast Nové Rudy, konkrétně ulice Seniorů a Krajní. A jelikož máme za cíl také co nejvíce šetřit peníze z městské kasy, přihlásili jsme se do grantového programu Nadace ČEZ s názvem Oranžové hřiště pro rok 2013 s projektem na výstavbu dětského hřiště právě v ulici Krajní. Nadace ČEZ do 31. března 2013 vyrozumí všechny žadatele o rozhodnutí, které projekty budou v rámci tohoto grantového programu podpořeny. Jak vidíte, přes zimní měsíce jsme rozhodně nezaháleli, a věřím, že výsledky naší práce vám zpříjemní život ve Vratislavicích. Jsem rád za vaše podněty a postřehy, které zasíláte na naši ovou adresu a které jsou často podnětem k jednání radních a zastupitelů. Přeji vám všem příjemný, dlouho očekávaný začátek jara a veselé Velikonoce. Váš starosta Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE OD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLĚNÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 3/2013 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Ivana Pokorná místopředsedkyně, Mgr. Libor Rygál, Aleš Preisler, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Náklad: výtisků Uzávěrka příštího zpravodaje: Ideový záměr dětských hřišť v lokalitě ulic Seniorů a Krajní, dětské hřiště pro míčové hry a dětské dopravní hřiště pro předškolní a školní děti Více informací naleznete na webu 3

4 BŘEZEN 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Druhé řádné jednání Zastupitelstva MO Vratislavice n. N. v roce 2013 proběhlo ve středu 20. února. Zastupitelům bylo předloženo ke schválení celkem 24 bodů. Po schválení programu byl dán prostor občanům k diskusi. Občané se v diskusi dotkli mimo jiné témat Památníku Ferdinanda Porsche, rozvozu obědů seniorům či statutu Vratislavického zpravodaje. Zazněla i pochvala za zveřejňování zápisu z jednání zastupitelstva na stránkách MO Vratislavice n. N. Následovalo schválení zřizovacích listin třech vratislavických mateřských škol a základní školy. Při projednávání hodnocení Kulturního centra VRA- TISLAVICE projevila většina zastupitelů spokojenost s jeho fungováním a nabídkou kulturních akcí pro občany. Po projednání informací finančního výboru byl schválen rozpočtový výhled na roky Během projednání materiálu ohledně soudního sporu se společností STAR FOODS DISTRIBUTION, a. s., byla diskutována možná rizika pro MO, ale nakonec byl schválen plán dalšího postupu. Po projednání majetkoprávních operací bylo schváleno rozdělení finančních prostředků v prvním kole dotací z Kulturního a sportovního fondu a z Fondu životního prostředí. Následně byla přijata i pravidla pro přidělování dotací a statuty zmíněných fondů. Velmi živě diskutovaným, ale nakonec schváleným materiálem byl projektový záměr na vybudování tenisových a volejbalových dvorců při ulici Dlohomostecké. MO podá do třetí výzvy IPRM Atraktivní a kvalitní život v Liberci tento záměr, jehož náklady na výstavbu jsou odhadovány na mil. Kč. Po schválení vyřazení nedokončených investic vzali zastupitelé na vědomí informaci o podání žaloby společností IMOBILIEN AG, s. r. o. Dále byly schváleny informace kontrolního výboru včetně plánu kontrol na první pololetí roku V bodu informace starosty byli zastupitelé informováni mimo jiné o výsledku kontroly samostatné působnosti MO, dále o výstavbě plánovaného supermarketu Tesco či o rekonstrukci tramvajové trati Liberec Nová Ruda Výhybna. Po vyřízení podnětů a připomínek zastupitelů bylo zasedání zastupitelstva ukončeno. Zájemci o podrobnější informace naleznou vše na webových stránkách MO v sekci Orgány městského obvodu / Zastupitelstvo městského obvodu / Materiály k projednání. Zde jsou v předstihu zveřejněny všechny aktuální materiály k jednání a k nahlédnutí jsou i materiály projednané na minulých zasedáních zastupitelstva. Martin Nechvíle Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU Plánované třetí zasedání Rady městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou se uskutečnilo dne 4. února Prvním bodem jednání bylo oznámení o podání žaloby IMOBILIEN AG, s. r. o., který oznámil, že proti SML podali žalobu k Okresnímu soudu. Právnímu zástupci Mgr. Svobodovi bude primátorkou statutárního města Liberec udělena plná moc, aby mohl nahlédnout do spisu. Dalším bodem jednání byly majetkové operace, pronájmy pozemků na p. p. č. 571/1 a a rozložení nájemného do splátek. Dále se radní zabývali věcným břemenem na p. p. č. 605/1, které nebylo schváleno. Radní odsouhlasili novou směrnici č. 3/2013 Rozpočtová pravidla městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a taktéž uložili starostovi její předložení na zastupitelstvo ke schválení. Informace odboru kultury, školství a sportu přinesly obsáhlou zprávu o činnosti Kulturního centra VRATISLAVICE za rok 2012, která se týkala zhodnocení kulturního centra jak po stránce dramaturgického programu, tak i ekonomického i personálního obsazení. Tento materiál bude předložen zastupitelstvu k projednání. Rada schválila žádost občanského sdružení LUNG- DA o připojení k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Dalším bodem jednání byl materiál zabývající se uzavření mateřských škol v době letních prázdnin a přijímání žádostí o přijetí dítěte do předškolního vzdělávacího zařízení. Tento materiál vzala rada na vědomí. Následovalo schválení konání příměstského tábora v červencových a srpnových termínech a vypsání výběrového řízení na tento příměstský tábor. Rada jednomyslně odsouhlasila všechny zřizovací listiny pro mateřské školy ve Vratislavicích nad Nisou i zřizovací listinu ZÁKLADNÍ ŠKOLY LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, p. o. Radní byli seznámeni i s připravovaným 3. reprezentačním plesem městského obvodu a základní školy dne a organizačními podmínkami na konání akce Vratislavické SKI. Radní byli seznámeni vedoucím technického odboru (TO) o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku traktorové sekačky a uložili vedoucímu TO zajistit její realizaci. V důsledku zvýšení DPH byl radou projednán nový ceník technického střediska. Radní vzali na vědomí informace projektového manažera SFŽP ČR projektu Snížení imisní zátěže z dopravy v městské části Liberec Vratislavice nad Nisou a schválili cenovou nabídku. Rada vzala na vědomí informace ohledně podané žádosti o finanční příspěvek na výstavbu dětského hřiště v ul. Krajní v rámci projektu Systém 4 Nadace ČEZ. Dále jim byl představen projektový záměr v rámci programu IPMR Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci, kde bylo uloženo starostovi předložit tento materiál na zastupitelstvu městského obvodu. Na návrh ředitele Střední umělecké školy v Liberci se členové rady zabývali i možností vybudování bezbariérové školy. Byl schválen i program jednání únorového zastupitelstva, vyřízení námětů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva městského obvodu. Tajemník městského obvodu připravil do rady návrh směrnice, která upravuje postup při podávání a vyúčtování grantů ze všech tří fondů. Radními byla tato směrnice schválena a od 1. března 2013 bude v platnosti. Čtvrté zasedání Rady městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou proběhlo Vedoucí odboru kultury, školství a sportu představila projekt Aktivní prázdninová babička, kterou rada schválila a přiznala příspěvek pro předškolní vratislavické dítě ve výši 800 Kč. Radní vzali na vědomí žádost občanského sdružení Šnek o poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení a provoz biski pro tělesně postižené a doporučila jim požádat o dotaci v rámci II. kola Kulturního fondu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Rada se zabývala kronikou za II. pololetí roku 2012 a uložila starostovi, aby ji předložil na dalším jednání zastupitelstva ke schválení. Radní se všemi hlasy usnesli, že schvalují výzvu na veřejnou zakázku na výstavbu třech dvorců pro plážový volejbal a uložili TO zajistit realizaci výběrového řízení. Na žádost vedoucího technického střediska se radní zabývali prodejem nevyužitého nákladního traktorového přívěsu a uložili zveřejnit nabídku na webové stránky městského obvodu. Radní jednomyslně schválili příspěvek ve výši 10 Kč na rozvoz obědů pro seniory nad 70 let a držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P, kteří mají trvalý pobyt ve Vratislavicích. Pan tajemník předložil ke schválení směrnici č. 5/2013, která upravuje zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. Rada vzala na vědomí i výroční zprávu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok Dále vzala na vědomí přehled stížností za rok 2012, zápisy z jednání komise pro výstavbu a dopravu, kultury, školství a sportu, komise komunitního plánování a komise sociální, zdraví a SPOZ. V bodě starosty byl projednán návrh nařízení statutárního města Liberec č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Jarmila Jedličková, tajemnice redakční rady

5 AKTIVNÍ PRÁZDNINOVÁ BABIČKA Klub pro zdraví obyvatel Liberecka společně s MŠ Lísteček a studenty Technické univerzity pořádají i v letošním roce již tradiční 4. ročník programu Aktivní prázdninová babička aneb poznáváme řemesla. Tento příměstský tábor je určen předškolákům ve věku 3 7 let, kteří babičky nemají právě po ruce. Připraven je celotýdenní program, během kterého se budou děti bavit nejen formou výtvarně pracovních činností, hudebních hrátek, sportovních činností, rehabilitačních cvičení, ale je připraven i výlet, na kterém děti dvakrát přespí a potkají se se zástupci řemeslníků (obor truhlář, kameník aj.) Ti budou děti prakticky seznamovat s řemesly. V pondělí a úterý bude zajištěn celodenní program pro děti od 7 do hodin. Od středy do pátku děti odjedou do pensionu, kde program bude pokračovat. Zajištěna je i celodenní strava a pitný režim. Nabízíme dva termíny: a Cena je Kč. Tento program je podporován městským obvodem Liberec Vratislavice nad Nisou. Ten stanovil příspěvek na úhradu nákladů ve výši 800 Kč na jedno dítě v předškolním věku. Avšak bude poskytnut jen dětem, které mají trvalý pobyt ve Vratislavicích nad Nisou (příp. jejich rodiče). Tento příspěvek lze využít pouze na jeden turnus. Rodiče tudíž zaplatí platbu ve výši Kč. V případě zájmu odevzdejte vyplněnou přihlášku nejpozději do Přihláška je k dispozici na ve všech vratislavických mateřských školách nebo je možné ji stáhnout na Kontaktní osoba pro případné dotazy je paní Ilona Řezáčová na tel nebo u Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu BURZA KNIH V minulém roce byla součástí Vratislavických Velikonoc velmi úspěšná burza knih, která ve foyer kulturního centra nabídla prodej a nákup knížek návštěvníkům. Rozhodli jsme se tuto akci realizovat i v tomto roce. Burza bude opět součástí Vratislavických Velikonoc, které se uskuteční 23. března 2013 od 14 do 17 hodin v prostoru atria Kulturního centra Vratislavice Zájemci, kteří si budou chtít koupit knihu nebo knihy prodat, mohou v tomto čase navštívit foyer Kulturního centra Vratislavice a obohatit svou domácí knihovničku o nové přírůstky. Burzy se zúčastní i liberecké Knihkupectví a antikvariát Jaroslava Fryče. Pokud máte zájem některé své knihy prodat, je nutné si dopředu rezervovat bezplatné prodejní místo a nahlásit přibližný počet knih, který chcete prodávat. A to nejpozději do 20. března 2013 buď osobně v informačním centru KC Vratislavice nebo em na: Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Rada městského obvodu na svém únorovém jednání schválila poskytnutí příspěvku na dovoz obědů pro seniory starší 70 let či pro držitele průkazů ZP, ZTP, ZTP/P, kteří mají trvalé bydliště v rámci městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou. Žadatelé, kteří splňují výše uvedené podmínky, vyplní na sekretariátu úřadu městského obvodu žádost o poskytnutí příspěvku. V rámci této žádosti si každý žadatel zvolí, zda bude odebírat obědy od firmy Gastron či od firmy MCU Koloseum, o. p. s. Cena oběda je stejná u obou firem, tj. 65 Kč za oběd s dovozem do domácnosti klienta. Příspěvek městského obvodu na jeden oběd bude činit 10 Kč, což znamená, že příjemce příspěvku bude vybranému dovozci hradit oběd ve výši 55 Kč. Koloseum, o. p. s., nabízí občanům denně 2 varianty dietních jídel. Příplatek za dietní stravu je ve výši 3 Kč na oběd. Senioři a zdravotně znevýhodnění, kteří mají zájem o využití uvedeného příspěvku, musejí podat na sekretariát úřadu městského obvodu výše uvedenou žádost nejpozději do 12. dubna Poté si domluví se zvolenou firmou pro dovoz obědů jejich odběr. Na základě podané žádosti uzavře městský obvod s uvedenými dovozci smlouvu o poskytnutí příspěvku. Termín zahájení samotného rozvozu obědů bude záviset na datu podpisu smlouvy. Všichni žadatelé o poskytnutí příspěvku budou o tomto termínu osobně informováni prostřednictvím zadané ové adresy nebo telefonního čísla. Občané starší 70 let s trvalým bydlištěm ve Vratislavicích nad Nisou mohou mimo výše uvedený příspěvek využívat možnost osobního odběru obědů v jídelně vratislavické základní školy. Cena oběda v jídelně základní školy činní částku 56 Kč, městský obvod poskytuje příspěvek opět ve výši 10 Kč. V jídelně základní školy uhradí příjemce příspěvku částku 46 Kč za odebraný oběd. Uvedené příspěvky nelze v rámci jednoho žadatele kumulovat. Informace a podmínky poskytnutí příspěvku naleznete na webových stránkách kde si zároveň můžete stáhnout i formulář žádosti. Formulář je k dispozici i na sekretariátu městského obvodu. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Ve Vratislavicích nad Nisou proběhne veřejná beseda v Kulturním centru VRATISLAVICE dne 23. dubna 2013 od 17 hodin za přítomnosti odpovědných pracovníků statutárního města Liberec a projektantů územního plánu z firmy SAUL. Komplexní beseda pro celé území Liberce proběhne dne 6. června 2013 na Magistrátu města Liberec. Veřejné projednání podle stavebního zákona proběhne v Kulturním domě v Liberci dne 13. června Termín odevzdání připomínek a námitek k návrhu územního plánu proběhne od 2. dubna 2013 do 20. června Námitky a připomínky můžete odevzdávat na Magistrátu města Liberec. Telefonní kontakt na uvedenou kancelář je Bližší časové informace zveřejníme v příštím čísle zpravodaje. Jarmila Jedličková, sekretariát starosty VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSPĚVEK NA DOVOZ OBĚDŮ PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OBČANY INFORMACE O PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC NOVÉ NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada statutárního města Liberec, po předchozím projednání v Radě městského obvodu Vratislavice nad Nisou, vydala nový tržní řád. Hlavním cílem vydaného tržního řádu je regulovat pochůzkový a podomní prodej. V tržním řádu se na území města Liberec zakazuje mimo provozovnu pochůzkový prodej (s výjimkou jeho provádění ve sportovních zařízeních, otevřených koupalištích, bazénech a letních kinech a s výjimkou konání veřejných sbírek) a podomní prodej. Pochůzkovým prodejem je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení anebo přímo z ruky, při kterém je potencionální uživatel zboží nebo služeb bez předchozí objednávky vyhledáván prodejcem z okruhu osob na veřejně přístupných místech. Není rozhodující, zda ten, kdo nabízí, prodává zboží a poskytuje služby, se přemísťuje, nebo postává na místě. Podomním prodejem je nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozovaných formou pochůzky, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno, prodáváno zboží a jsou poskytovány služby. Tržní řád pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu stanovuje místa, základní pravidla, včetně pravidel k zajištění čistoty, a dobu prodeje. Dále definuje výjimky, na které se tržní řád nevztahuje jde mimo jiné o pojízdný prodej, vánoční prodej ryb, stromků, jmelí a chvojí, velikonoční prodej kraslic a pomlázek. Zároveň upozorňujeme, že zájemce o prodej a poskytování služeb na vyhrazených místech, která jsou na pozemcích městského obvodu Vratislavice nad Nisou, musí nejprve získat od městského obvodu povolení. Úplný text tržního řádu bude zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec. Ing. Ivan Žďárský, tajemník 5

6 BŘEZEN 2013 CENÍK ZA SLUŽBY TECHNICKÉHO STŘEDISKA VRATISLAVICE NAD NISOU NESMÍŘIL SE S ROZCHODEM Naši policisté ve večerních hodinách jednoho lednového dne prováděli zásah v bytě 42leté ženy, do kterého bez pozvání vnikl její, již bývalý, o sedm let starší druh. Tento se nesmířil s jejich rozchodem a ženě i dalším přítomným v bytě vyhrožoval újmou na majetku, zdraví a dokonce i zabitím. Před příjezdem policistů se dokonce pokusil zajistit dveře bytu a ve vulgárnostech a vyhrožování pokračoval i před přítomnými policisty. Tito jej okamžitě zadrželi a umístili do policejní cely. Po prvotním zadokumentování případu bylo zjištěno, že útočník svou bývalou družku takto obtěžuje již po delší dobu, a případ byl kvalifikován jako přečin nebezpečné vyhrožování, přečin nebezpečné pronásledování, přečin porušování domovní svobody, přečin omezování osobní svobody a přečin vydírání. Případ si obratem převzala Služba kriminální policie a vyšetřování, která spolupracovala s Okresním státním zastupitelstvím v Liberci na návrhu vzetí obviněného do vazby. Během dvou dní bylo Okresním soudem v Liberci rozhodnuto o uvalení vazby na jmenovaného. npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁMĚTŮ NA ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA VE MĚSTĚ V lednu byla schválena aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec , na kterou bude příští rok navazovat tvorba akčního plánu rozvoje sestaveného z konkrétních projektů na zlepšení kvality života ve městě. Náměty je možné podávat prostřednictvím formuláře Námět na zlepšení kvality života ve městě, který je k dispozici na podatelně úřadu městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou (Tanvaldská 50, Liberec XXX), a odevzdat vyplněný formulář ve fyzické podobě lze tamtéž. V elektronické podobě lze formulář stáhnout na webových stránkách městského obvodu cz/prehled-zprav-z-vratislavic/aktualizace-strategie- -rozvoje-statutarniho-mesta-liberec a vyplněný ho zaslat na ovou adresu aktualizace. nebo ho lze vyplnit online na webových stránkách města Liberec ankety/ Další informace, týkající se aktuální strategie k. ú. Vratislavice nad Nisou Vám poskytne Ing. Jiří Mejsnar, zastupitel Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na ové adrese: Pavlína Prášilová, , (redakčně kráceno) 6

7 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou pořádá Vratislavické velikonoce sobota :00 17:00 zahájení vystoupení mateřských školek hudební skupina Danča band soutěže pro děti cvičení rodičů s dětmi SLUNÍČKA ukončení 14:00 14:30 15:15 15:30 16:00 17:00 Těšit se můžete také na velikonoční trhy, výtvarné dílničky pro děti, pletení pomlázek nebo zdobení perníčků. V průběhu akce se bude konat BURZA KNIH ve foyer KC. VSTUP ZDARMA Kulturní centrum VRATISLAVICE

8 BŘEZEN 2013 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA KALENDÁRIUM BŘEZEN A DUBEN 13., 20., , středy výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců čtvrtek od 16 hodin Velikonoční veselice pro seniory, velký sál Kulturního centra VRATISLAVICE , pořádá komise komunitního plánování sobota od 14 do 17 hodin burza knih, atrium Kulturního centra Vratislavice Dne 7. února 2013 náhle zemřel náš Ondra ve věku 10 let. Děkujeme všem za vzpomínku na něho. Kupcovi úterý od 17 hodin veřejná beseda o územním plánu Liberce za přítomnosti odpovědných pracovníků statutárního města Liberec a projektantů územního plánu z firmy SAUL, Kulturní centrum VRATISLAVICE Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř zpravodaje Z REDAKČNÍ POŠTY PODĚKOVÁNÍ VRATISLAVICKÉMU TECHNICKÉMU STŘEDISKU Po celou zimu byly silnice a chodníky spadající pod správu Vratislavic uklizené, posypané, bezpečné. Pro někoho možná samozřejmost, možná i povinnost. Slova chvály a obdivu pracovníci TS moc neslyší. Většinou slyší obecnou kritiku, že zase nejsou připraveni na zimu, že zase zaspali a kde vůbec jsou, když sněží. Chtěl bych jim poděkovat, mají můj obdiv. Zejména v sobotu při celodenním sněžení odvedly vratislavické technické služby kus práce. Jinde se zavíraly silnice, u nás byly i chodníky schůdné. Skvělá práce, díky. Ing. Pavel Regner NÁZOR NA VOLNÝ POHYB PSŮ V PŘÍRODĚ Reakce na článek Psí trápení aneb lidská bezohlednost, Vratislavický zpravodaj 2/2013, str. 6 Netuším, kde pisatelka přišla na to, že ve volné přírodě může nechat pobíhat svého psa bez vodítka. Pokud vím, ve Vratislavicích je vyhláškou určený prostor pro volný pohyb psů jen v parku vedle zdravotního střediska. Je pravda, že ve své nevědomosti není sama. Jinak by např. v ulicích Souběžná, Na Vrších, K Mojžíšovu prameni a mnoha dalších okrajových ulicích neběhalo tolik volně puštěných psů, navíc bez košíků. A rozhodně se nejedná o žádné malé rasy. Většinou jde o stále ty samé několik německých ovčáků, bílý švýcarský ovčák atd. Pobíhají i několik desítek metrů mimo dosah svých majitelů po úzkých silnicích, kde kromě projíždějících aut chodí lidé s kočárky a malými dětmi, jezdí cyklisté, v okolí se pase srnčí zvěř a občas se objeví bažanti. Přitom většina těchto majitelů psů je přesvědčena, jak má svého psa vycvičeného a pod kontrolou. Již několikrát jsem byl svědkem, jak odpočatý, dobře živený domácí mazlíček štve i v hlubo- 8 kém sněhu hladovou a vysílenou srnku nebo srnče za ječení, případně pískání svého pána nebo paničky. Veškerá jejich snaha zastavit psa se většinou míjí účinkem. Ten po svém návratu dostane maximálně vyhubováno, zatímco srnčí, pokud se mu podaří uniknout bez zranění, může na případný zápal plic uhynout. Jak je asi majiteli majícímu svého psa na vodítku nebo ženě s kočárkem a třeba s dalším malým děckem, žene-li se na ně volně pobíhající pes bez košíku. A co řidič, který musí zastavit, protože majitelka dvou bernardýnů, v tu chvíli připomínající vyplašenou slepici, neboť neví, kam dřív skočit a kterého z volně se po silnici potulujících psů chytat. Škoda že nejde nařídit kontumaci (ne psů, jako kdysi, protože ti využívají jen to, co je jim dovoleno), ale jejich nezodpovědných majitelů. Toto je pochopitelně míněno s nadsázkou. Strážník nemůže být všude a na to se tito pejskaři spoléhají. Možná, že některým novým a svého psa přihlašujícím obyvatelům by stačilo dát upozornění, případně plánek místa, kde mohou svého psa nechat volně pobíhat. Řešit tento problém, až dojde k napadení dítěte, dospělého nebo k jiným závažným událostem, bude již pozdě. E. K. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAŠE VRATISLAVICE Koncem ledna 2012 se v malém sále Kulturního centra sešla asi dvacítka občanů, aby se aktivně účastnila ustavujícího členského shromáždění občanského sdružení Naše Vratislavice. Toto uskupení je provozovatelem portálu Naše Vratislavice a mezi jeho hlavní cíle patří upevnění a rozvoj občanské společnosti ve Vratislavicích nad Nisou. Živá diskuze, která se po hodině plynule přesunula do vedlejší kavárny, se točila kolem konkrétních problémů našeho obvodu jako je malý zájem občanů o věci veřejné a možné cesty k nápravě. Diskutovány byly také konkrétní otázky, například technický stav vratislavických mostů nebo aktuální podoba Vratislavického zpravodaje. Členové sdružení a příznivci občansky aktivních Vratislavic se chtějí i nadále pravidelně scházet. A to v termínu každé třetí pondělí v měsíci od 18 hodin v kavárně Na další setkání jste všichni zváni! Jana Schlegelová, předsedkyně Naše Vratislavice, o. s. (redakčně upraveno) VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Poprvé v životě jsem se rozhodl, že se zúčastním veřejného zasedání našeho vratislavického zastupitelstva. Z počtu obyvatel Vratislavic a při odhadu, že každý desátý (!) dospělý občan dvakrát (!) za rok navštíví toto shromáždění, jsem došel k číslu cca 80. Proto jsem se s dostatečnou časovou rezervou dostavil, abych se do zasedací místnosti vešel. Jak naivní kalkulace! Nejenom že se s takovou účastí vůbec nepočítá, souzeno podle počtu přistavených volných míst a volbě místa zasedání, ale počet přítomných občanů zajímajících se o dění v zastupitelstvu byl asi 5, většinou prý stále těch samých. Debaty jsem se nezúčastnil, protože jsem celou dobu přemýšlel o katastrofálním stavu nezájmu občanů, doposud i včetně mne. Všichni jsme většinou nespokojeni s děním ve vrcholné politice, ale neuvědomujeme si, že se přece vše odvíjí od nejnižších stupňů samosprávy, kterou tak nehorázně ignorujeme. Zde přece žijeme, rozdělují se tu naše peníze a tvoří se tu na dlouhá léta plány rozvoje obce! Tady nezáleží na politickém tričku, ale na charakteru těch, kteří nás zastupují. Koho a podle jakých kritérií tedy volíme? Jak jinak zjistíme, že hájí ty zájmy, které deklarují ve volební kampani a pro které jsme je volili, než tím, že se budeme zajímat o to, jak za nás rozhodují? Prosím, zamysleme se nad tím a najděme si ten minimální čas, který nás bude tato veřejná kontrola stát. Vratislavice, Ing. Petr Jirásko, Ph. D.

9 PŘÍSPĚVKY NA SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLU Rada městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou na svém lednovém jednání schválila vypsání nového kola příspěvků na soukromou mateřskou školu ve výši Kč měsíčně. Příspěvek bude poskytnut zákonným zástupcům dítěte, které z důvodu nepřijetí do mateřské školy zřizované městským obvodem je nuceno využívat služeb soukromých mateřských škol. Příspěvek je přísně účelový a bude poskytnut na základě splnění následujících podmínek: Příspěvek může být poskytnut pouze dítěti, které nebylo přijato v rámci školního roku 2012/2013 do mateřské školy zřizované městským obvodem Liberec Vratislavice nad Nisou (zákonný zástupce doloží úřadu městského obvodu zamítavé stanovisko ředitele MŠ). Toto dítě má trvalý pobyt v Libereci XXX Vratislavicích nad Nisou. Příspěvek ve výši Kč bude poskytnut přímo soukromé škole, ve které je dítě zapsáno, na základě jeho docházky. Tato škola musí být evidována v rejstříku škol a školských zařízení, kterou vede Krajský úřad Libereckého kraje. Příspěvek bude poskytnut pouze na období leden červen Pokud splňujete tyto podmínky a chcete příspěvek využívat, kontaktujete do Mgr. Markétu Křečkovou, vedoucí odboru kultury, školství a sportu na telefonu: nebo em: Na základě evidence žadatelů o příspěvek bude s konkrétními mateřskými školami uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku. SEZNAM SOUKROMÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V LIBERCI, JEŽ JSOU ZAPSÁNY V REJSTŘÍKU ŠKOL: NÁZEV ŠKOLY II. mateřská škola Preciosa, o.p.s. Mateřská škola Liberecká jazyková školka, o.p.s. Mateřská škola Září, s.r.o. Mateřská škola U Potůčku, s.r.o. Mateřská škola DOMINO, s.r.o. Česko anglická montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. Mateřská škola U Letiště, s.r.o. DOCTRINA základní a mateřská škola, s.r.o. INFORMACE MATEŘSKÝCH ŠKOL ADRESA Puškinova 80, Liberec 24 Ruprechtická 749/117, Liberec 14 Horská 568/19, Liberec 14 Malodoubská 239, Liberec 23 Krakonošova 453, Liberec 14 nám. Štefánikovo 780/5, Liberec Husova 87/1094, Liberec 1 Na Perštýně 404/44, Liberec 1 Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu Na základě porady ředitelek mateřských škol s předstihem podáváme informace rodičům, kteří v tomto roce chtějí umístit své dítě do mateřské školy. V měsíci dubnu proběhnou dny otevřených dveří ve všech vratislavických mateřských školách. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ TANVALDSKÁ, POŠTOVNÍ MŠ LÍSTEČEK MŠ SÍDLIŠTĚ Termín pro podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 uvádíme v následující tabulce. Kritéria pro přijímání, kterými se budou řídit ředitelky mateřských škol, uveřejníme v následujícím čísle zpravodaje. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 MŠ TANVALDSKÁ MŠ LÍSTEČEK MŠ SÍDLIŠTĚ ; ; ; Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ČESKÝ ROZHLAS SEVER Vstávejte s námi každý den, natáčíme nový seriál o rozhlednách Libereckého kraje. Věděli jste o tom, že jich je více než 60? Natáčíme o nich nový seriál s pozvánkou, také si denně zveme kolem 7.45 hodin zajímavé osobnosti z našeho regionu. Český rozhlas Sever odstartoval nově od poloviny ledna 2013 Dobré ráno z Liberce, vstávejte s námi už v 5 hodin. Tříhodinový blok ČRo Sever je naplněný především informacemi z Libereckého kraje. Zprávy s počasím každých 20 minut, přesný čas a plno pěkných písniček, to je Dobré ráno z Liberce. Mluveným slovem vás provedou moderátoři Tomáš Beneš nebo Honza Žíla. Teď už stačí jediné, naladit správnou frekvenci. V Liberci nás naladíte na 91,3 FM nebo 102,3 FM, v Jablonci nad Nisou stačí přepnout na 102,3 FM, ve Frýdlantu v Čechách a okolí 97,4 FM. V Tanvaldu, Harrachově a okolí nás najdete na 107,9 FM. Odpoledne se na vás těší Iveta Kalátová, od 13 hodin začíná Pohodové odpoledne z Liberce a čekají vás různé pozvánky, soutěže o hezké ceny, reportáže z našeho dění a pouze samé české písničky. Nalaďte si nás i mezi 13. a 15. hodinou každý všední den. PROGRAM NOVÉHO DOBRÉHO RÁNA Z LIBERCE 5.00 Liberecké zprávy 5.07 Téma dne a vaše názory 5.11 Ahoj rádio ptáme se dětí 5.20 Liberecké zprávy 5.25 Regionální kalendárium 5.30 Co se děje v Libereckém kraji 5.40 Liberecké zprávy 5.44 Co píší dnešní noviny 5.50 Horoskopy pro dnešní den 6.00 Liberecké zprávy 6.07 Regionální kalendárium 6.12 Rozhledny našeho kraje 6.20 Liberecké zprávy 6.25 Tip, kam dnes vyrazit 6.30 Co se děje v Libereckém kraji 6.40 Liberecké zprávy 6.45 Retro cvičení po ránu 6.50 Téma dne a vaše názory 7.00 Liberecké zprávy 7.07 Co se děje v Libereckém kraji 7.15 Téma dne a vaše názory 7.20 Liberecké zprávy 7.25 Co píší dnešní noviny 7.30 O počasí s meteorologem 7.35 Tip, kam dnes vyrazit 7.40 Liberecké zprávy 7.44 Host z našeho kraje 7.50 Co se děje v Libereckém kraji Český rozhlas Sever 9

10 BŘEZEN 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA SÍDLIŠTĚ NA LYŽÍCH I letos jsme všichni v mateřské škole Sídliště sledovali napjatě sněhovou nadílku. Měsíc únor se vydařil, a tak děti opět vyrazily na lyžařský výcvik. Letos zájemci o bílý sport navštívili areál v Bedřichově. Akce byla zaštítěna dětskou sportovní agenturou SPORTKIDS. Výcviku se zúčastnilo okolo 25 dětí začátečníci, středně i více pokročilí. Počasí k nám bylo vcelku přívětivé. Zažili jsme mrazík, sněhové vločky i paprsky sluníčka. Děti si sněhové peřiny užívaly. Je úžasné sledovat jejich rychlé a překvapivé pokroky v tak krátkém časovém období. Ve čtvrtek a pátek již zakusili jízdu na vleku všichni do jednoho. Výcvik byl tradičně zakončen závody a všechny děti si odnesly diplom, medaili a sladkost. Děkujeme všem instruktorům i pracovnicím školy za vstřícnost, sportovní nadšení a obětavou pomoc. Bc. Hana Šimková, ředitelka MŠ Z LYŽÍ ROVNOU ZA ZVÍŘÁTKY ANEB KDO SE BOJÍ, NESMÍ DO LESA V polovině měsíce února jsme jezdili celý týden do Bedřichova na Dolinu, kde nás bezvadní instruktoři naučili a některé i zdokonalili v základech lyžování. V pátek jsme při závodech našim rodičům i fanouškům ukázali naše lyžařské umění. Myslíte, že jsme byli unavení? Ale ne, právě naopak! Již od pondělí jsme se všichni chystali na tajný výlet s názvem Kdo se bojí, nesmí do lesa. A kdo žije v lese? No přece zvířátka! A tak jsme si pro ně nachystali drobné pamlsky. Ze semínek slunečnice, které jsme si vypěstovali na naší školní zahradě, jsme vyrobili lojová krmítka pro ptáky. V úterý se školka proměnila v karnevalový les plný zvířátek a ve středu nás autobus odvezl ke Sloním kamenům, kde už na nás čekal myslivec Ráďa i s dalekohledem. Cestou za zvířátky jsme plnili několik úkolů, u kterých jsme si mohli ověřit naše znalosti a dovednosti o životě v lese. Ve sněhu jsme objevili opravdové stopy lišky, srnky, krkavce i zajíce a ty nás dovedly ke krmelci, kde jsme zanechali připravené dobrůtky. Pan myslivec nás za odměnu pozval do hájovny v Chotyni, kde nám ukázal různé trofeje a vycpaná zvířata. Na závěr pro nás měl připravené obrovské překvapení všichni jsme si mohli zkusit střelbu ze vzduchovky. Tím, že jsme si celý den užili venku v přírodě, jsme zjistili, že se v zimním lese není čeho bát, že je plný života a zajímavých věcí. Romana Černá, Romana Šimůnková, učitelky MŠ Lísteček a děti z Lístečku 10 PROGRAM MC KAMÍNEK NA BŘEZEN Milé maminky, v březnu vás zveme po jarních prázdninách na maškarní karneval Kamínku. Děti mohou přijít v libovolných maskách, zúčastní se soutěží, proběhne dětská diskotéka a v závěru děti dostanou drobné odměny. Zároveň vás zveme na burzu dětského oblečení. Úterý Jarní prázdniny MC Kamínek se nekoná Čtvrtek Jarní prázdniny MC Kamínek se nekoná Úterý Malý maškarní karneval Čtvrtek Pohádka Úterý MC Kamínek se nekoná z důvodu akce MO Vratislavice v multimediálním sále (náhradní termín MC je ve středu ) Čtvrtek Burza dětského oblečení od 9 do 12 a od 15 do18 hodin. Úterý Výtvarničení kuřátko Středa Velikonoční příběh + tvoření Čtvrtek Velikonoční prázdniny MC Kamínek se nekoná za MC Kamínek Renata Zítová

11 ŠKOLNÍ VOLEJBAL DRUHÁCI V IQ PARKU BAREVNÝ MINIVOLEJBAL Žáci tříd se v neděli 3. února zúčastnili 2. kola krajského přeboru Barevného minivolejbalu v Novém Boru. Tento velký turnaj byl tradičně velmi dobře zorganizován panem Mitiskou a zahrálo si v něm 35 družstev. Týmy jednotlivých barev si mohly zahrát ve více zápasech a posbírat zkušenosti. Naši ZŠ reprezentovalo celkem 7 dvojic, které se umístily od 5. do 10. místa. Všichni si užili radost ze hry a i s rodiči strávili hezké dopoledne plné sportovního nadšení a zážitků. Gratulujeme hráčům za umístění ve svých barevných kategoriích: Kristýnka Ptuchová s Michalem Knollem (6. místo); Adélka Dlouhá a Deny Franzová (5. místo); Danča Glaserová a Vendy Mráčková (6. místo); Eli Mihočková a Denisa Fraňková (9. místo); Jitka Doubravová a Leonka Šimůnková (10. místo); Lenka Máchalová a Niky Valentová (6. místo); Adam Plašil a Josef Fizek (10. místo). STARŠÍ ŽÁKYNĚ HRÁLY DOMA V sobotu 9. února jsme organizovali v tělocvičnách ZŠ Vratislavice nad Nisou 3. kolo krajského přeboru starších žákyň. V atmosféře domácího prostředí naše děvčata vybojovala v prvním zápase vítězství 2:0 nad TU Liberec B. Ve druhém utkání proti Ještědské jsme soupeře potrápili a sehráli s ním kvalitní výměny. Přestože jsme se v průběhu zápasu dokázali dostat i do vedení, po chybách v příjmech tvrdého podání jsme dramatickou koncovku druhého setu nezvládli a náskok vedení neudrželi. Prohra 0:2 nás přesvědčila, jak důležité je udržet si koncentraci na každý míč. V závěrečném zápase s TU Liberec A nám moc sil nezbylo, a tak vyhrál lépe psychicky i fyzicky připravený tým TU Liberec. Zatím průběžné 3. místo v krajském přeboru nebylo před rokem ani naším nejodvážnějším snem. Všem fandícím děkujeme za podporu a gratulujeme hráčkám Káje Adamcové, Míše Kocourové, Katce Vackové, Johy Bocheňské, Jitce Pavlatové, Káje Smolíkové, Kátě Šolcové a Báře Podzimkové. V pátek jsme se v rámci předmětu Člověk a jeho svět vydali do libereckého IQ parku. Učili jsme se zrovna o lidském těle a IQ park nabízel program Lidské smysly. Děti si při něm vyzkoušely všechny lidské smysly hádaly poslepu předměty, ochutnávaly různé nápoje, po čichu jsme poznávali různá koření, sluch jsme trénovali při rozeznávání zvuků z přehrávače a zrak při malé laserové show. Program trval necelou hodinku a pak na nás už čekal IQ park. Začali jsme ve čtvrtém patře, kde jsme prozkoumali lidské tělo infrakamerou i zjistili, co je rentgen. Dokonce si někteří vyzkoušeli i fakírovo lože. Ve třetím patře byla nejpopulárnější paluba potápějícího se Titaniku a předpovídání počasí v televizi. Ve druhém patře jsme prověřili lidské tělo v malé VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ tělocvičně na různých kladkách, houpačkách a podobně. V prvním patře pak byl zrcadlový labyrint a vodní svět, odkud jsem děti jen těžko dostávala zpět do školy. Celý den jsme si užili a určitě se ještě do IQ parku vrátíme. Mgr. Zuzana Vraná, třídní 2.C KADETKY V neděli 17. února sehrály naše hráčky v kategorii kadetek 5. kolo krajského přeboru v Jablonci n. N. Naše děvčata, většina mladších oproti soupeřkám, se utkala ve třech zápasech. Vyrovnaně hrála s týmem Bižu Jablonec, kde vítězství bylo nejblíže. Na zkušený tým TJ Turnov pouhé nadšení ze hry nestačilo, soupeř byl výrazně lepší. Těsná porážka od Loko Liberec nás mrzela, ale i to ke sportu patří. Přestože jsme domů žádné vítězství nepřivezli, účast v turnaji se staršími hráčkami nám ukázala, že i s nimi lze bojovat a co máme na sobě zlepšovat. Za ZŠ Vratislavice hrály: Kája Adamcová, Míša Kocourová, Katka Vacková, Johy Bocheňská, Jíťá Pavlatová, Niky Patzaková, Bára Svobodová, Aneta Futerová. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Bára Podzimková, Terka Kleinerová a Lucka Toločková jako Vratislavice A společně s Káťou Mráčkovou, Lenkou Máchalovou a Aničkou Fořtovou jako Vratislavice B bojovaly v 3. kole krajského přeboru v minivolejbalu (3 na 3) mladších žákyň. Ve své výkonnostní skupině děvčata potkala postupně týmy Technická univerzita Liberec C, Doksy, Nový Bor A, Nový Bor C a Tanvald. Sehrály celkem 6 zápasů a konečné 3. a 4. místo ve skupině je příznivý výsledek. Abychom se vyrovnali těm nejlepším, musíme absolvovat ještě mnoho tréninků. NEJMENŠÍ VOLEJBALISTI Natan Starčevič, Alex Fiala a Tonda Prouza z 2. tříd naší ZŠ Vratislavice hráli v neděli žluťáskový turnaj v přehazované, který organizoval volejbalový klub Dukla Liberec. Celkem se zúčastnilo 10 dvojčlenných družstev a stejný počet jednotlivců z Liberce, Jablonce a Mnichova Hradiště. Kluci se během turnaje postupně rychle zlepšovali a dosahovali lepších a lepších výsledků a měli více a více radosti z povedených akcí. Konečná medaile pro každého byla hezkým ukončením nedělního dopoledne. Kluci a děvčata si mohli vyzkoušet palubovku, kde hrají nejlepší volejbalisté České republiky. Děkujeme Petře, Josefovi, Ondrovi Smolkovi a ostatním Duklákům za organizování turnaje pro nejmenší. Více fotek a podrobné info najdete na Mgr. Jan Kvapil 11

12 BŘEZEN 2013 VYDAŘENÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE ANEB VRATISLAVICKÉ SKI 2013 V sobotu 16. února se před koupalištěm Sluníčko a na přilehlých loukách uskutečnil v pořadí již 4. ročník závodu Vratislavické SKI aneb běžecké závody. Přestože letošní zima VRATISLAVIČTÍ VČELAŘI NA CESTÁCH V souvislosti se změnou jednatele základní organizace Českého svazu včelařů v nedávné minulosti jsme se pokusili navázat spolupráci s městským obvodem Vratislavice nad Nisou, do jehož kompetence spadá Motto: S námi jen all inclusive! Knihovna ve Vratislavicích se připojila k celostátní akci Březen měsíc čtenářů. V rámci této akce knihovna pořádá: VÝSTAVU K 160. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA VRCHLICKÉHO Výstava obsahuje 15 panelů k 160. výročí narození Jaroslava Vrchlického a je připravená ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví a Literární akademií Soukromou vysokou školou Josefa Škvoreckého DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KNIHOVNY Knihovna bude otevřena po celý den od 8 do 18 hodin. Celý den se budou moci registrovat noví čtenáři zdarma. Registrace bude platit do konce roku DEN WEBOVÝCH STRÁNEK KNIHOVNY Seznamování čtenářů se stránkami knihovny na vratislavických webových stránkách, zejména s využitím on-line katalogu vratislavické knihovny (např. možnost on-line rezervace, on-line prodloužení vypůjčených knih, prohlížení knižních novinek aj.). Naše knihovna by v tomto roce ráda začala s tradicí oceňování nejlepších čtenářů vratislavické knihovny. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby naší území, které obhospodařuje drtivá většina včelstev vratislavických včelařů. Za finanční spolupráce MO se nám podařilo uskutečnit několik úspěšných projektů, na které v roce 2012 navázal další, který realizoval vzdělávací činnost v oboru včelařství. Konkrétně se jednalo o soubor přednášek, které jsou otevřeny široké veřejnosti, a exkurze do vzdělávacího centra v Nasavrkách a na včelí farmu Apifarm v Novém Městě nad Metují. Dovolím si tvrdit, že zvláště obě exkurze byly velmi povedené i proto, že se sešla malá skupinka lidí, kteří jsou ochotni trávit společně svůj volný čas. První červnovou sobotu jsme se vypravili do Nasavrk u Chrudimi, kde průvodci naši 15člennou skupinku seznámili s areálem a představili nám místní úchvatné arboretum se zaměřením na včelařské byliny a dřeviny. Zde jsme také absolvovali přednášku na toto téma. V sobotu 7. července jsme pak v počtu 14 lidí vyrazili na včelí farmu Apifarm. Tam jsme se seznámili s výrobou úlů, vlastním včelařským provozem a navštívili jednu včelnici. Při cestě zpět pak skupina absolvovala návštěvu zámku v Novém Městě n. M., který je v soukromých rukách. Za hojného sdělování zážitků jsme se BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ VE VRATISLAVICKÉ KNIHOVNĚ 12 ve Vratislavicích sněhem příliš neoplývá, podařilo se pořadatelům zajistit potřebné běžecké stopy, a tak nic nebránilo tomu, aby v půl jedenácté postupně vyrazili na trať všichni milovníci bílé stopy. Sešlo se jich na čtyři desítky, počínaje těmi nejmladšími, mezi nimiž si zvláštní uznání zasloužila nejmladší účastnice, čtyřletá Lucie Flossmannová, a konče početnou kategorií veteránů. Celkově si účastníci změřili své síly v pěti kategoriích, včetně dvou dětských. Po skončení závodů na účastníky v cíli čekalo vydatné a teplé občerstvení. Vítězům v jednotlivých kategoriích předal za potlesku ostatních závodníků a diváků medaile a hodnotné ceny starosta městského obvodu Lukáš Pohanka. Všem kdo zajišťovali technické zabezpečení a značení trati, organizátorům, pořadatelům, ale i sponzorům patří poděkování. Kompletní výsledky a fotografie z průběhu závodů najdete na Ing. Jaroslav Čech vrátili nabití vědomostmi. Spolkový život vratislavických včelařů je každoročně živen souborem odborných přednášek, které jsou otevřeny široké veřejnosti prezentací některých včelařských provozů. Množství aktivit a podnětů je podporováno MO Vratislavice n. N., za což bych rád jménem naší organizace představitelům obce poděkoval. za vratislavické včelaře Miloš Zástěra knihovny nejvíce využívají. V roce 2013 budeme v knihovně oceňovat naše dětské čtenáře. Hlavním kritériem bude počet přečtených knih v roce NOC S ANDERSENEM SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ ČTENÁŘ ROKU 2012 PROBĚHNE V PÁTEK BĚHEM NOCI S ANDERSENEM. Do naší knihovny zveme školáky, kteří chtějí strávit páteční odpoledne a podvečer netradičním způsobem. Děti se mohou těšit tak jako v uplynulých letech na poslech pohádek, luštění pohádkových kvízů, výtvarnou a literární soutěž (samozřejmostí jsou odměny) a divadelní pohádku. Bližší informace a přihlášky na tuto akci jsou k dispozici v knihovně. Pozor, počet míst je omezen. UZAVŘENÍ KNIHOVNY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH Upozorňujeme čtenáře na uzavření knihovny od pondělí do pátku v době jarních prázdnin. Děkujeme za pochopení. Markéta Fizková, knihovnice

13 KULTURNÍ CENTRUM VRATISLAVICE DORA ČECHOVA AUTORSKÉ ČTENÍ A NÁSLEDNÁ BESEDA SE SPISOVATELKOU, autorkou bestselleru Nechtěl jsem být Leninem. Tato kniha povídek vypráví o vztazích, oddanosti, věrnosti i nevěrách. O Rusku, jaké je. O dějinných souvislostech po rozpadu SSSR, ale i před ním. O prodělaných strastech a o ranách, které se nikdy nezahojí. D. Čechova si pro svůj literární debut zvolila téma ruské reálie s ohledem na skutečnost, že její otec má ruské kořeny, a nevyrůstala tak pouze v českém kulturním prostředí. Autorčinou devizou je nejen dokonalá znalost ruských reálií, ale také hluboce lidský pohled do duše ruského člověka. Čtvrtek v 18 hodin. PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ Jihočeská písničkářka Pavlína Jíšová má na svém kontě 8 sólových alb a její repertoár skýtá více než 150 původních českých písní. Její hlas je možné slyšet na více než šedesáti albech české produkce. Spolupracuje s různými muzikanty, kteří ji doprovázejí, v současnosti je aktuální a originální čistě dámská sestava: Petra Šany Šanclová (akustická kytara, elektrická kytara, mandolína, zpěv) Adéla Jonášová (akustická kytara, piano, irské flétny, mandolína, zpěv) Romana Tomášková (basová kytara) Zájem o písně Pavlíny Jíšové dokládá autorská spolupráce s Věrou Martinovou, Marií Rottrovou a Pavlem Bobkem. Šestkrát po sobě získala ocenění Zpěvačka roku od hudebního časopisu Folk & Country. Českými hudebními médii je často označována jako první dáma českého folku. Přijďte oslavit 8. březen, Den žen po našem aneb Bababand. Pátek v hodin. talentem, ale především svým charakterem. Opravdového muže, který bez váhání obětuje svou lásku a pomáhá svému sokovi jen proto, aby žena, kterou sám miluje, byla šťastná. Uvádí Docela velké divadlo Litvínov, v hlavní roli David Suchařípa. Dále hrají: Lenka Lavičková, Petr Erlitz, Robert Stodůlka, Petr Kozák, Jana Galinová, Lukáš Masár, Jiří J. Kohout, Jan Bouše a další. Středa v hodin. RADOSTI PRO NEJMENŠÍ (A NEJEN PRO NĚ) Pohádku O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE zahraje Divadlo Polná. Neděle v 10 hodin. Pohádku ČERVENÁ KARKULKA v podání oblíbeného Sváťova dividla si jistě nenechají děti ujít. Neděle v 10 hodin FINANČNÍ GRAMOTNOST I NÁSTRAHY FINANČNÍHO TRHU První ze dvou přednášek týkajících se finanční gramotnosti, tentokrát na téma Nástrahy finančního trhu jak je poznat a na co si dát pozor. Přednášející pan Michal Farský vás seznámí se základními finančními pojmy, upozorní vás na úskalí současného finančního světa a ochotně zodpoví veškeré vaše dotazy od do hodin, multimediální sál, vstupné: 50 Kč v předprodeji a 70 Kč v den akce. VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ můžete na velikonoční trhy, výtvarné dílničky pro děti, pletení pomlázek nebo zdobení perníčků. Program: zahájení vystoupení mateřských školek hudební skupina DANČA BAND soutěže pro děti cvičení rodičů s dětmi Sluníčka ukončení V průběhu akce bude probíhat burza knih ve foyer kulturního centra od 14 do 17 hodin, vstup zdarma. KONCERT JIŘÍ SCHMITZER Originální humor a improvizace, tak by se dalo charakterizovat vystoupení známého herce, zpěváka, textaře i skladatele. Pro většinu lidí je Jiří Schmitzer v povědomí zapsán jako herec. Málokdo ale možná ví, že Jiří Schmitzer vydal již čtyři sólová alba, skládal hudbu k několika filmům nebo pro Národní divadlo. Můžete se tedy těšit i na kvalitní hudební zážitek, prokládaný zábavným vyprávěním od do hodin, hlavní sál, vstupné: 200 Kč v předprodeji a 230 Kč v den akce. HOLANDSKO NA LODI Holandsko na lodi je velké dobrodružství a romantika. Stačí se chopit kormidla lodi, popohnat posádku a záhy zjistíte, že z vody je země úplně jiná. Poplujeme po kanálech i jezerech mezi nejhezčími holandskými městy, malebnými vesničkami a překrásnou krajinou, pro niž jsou typické větrné mlýny a pokojně se pasoucí stáda ovcí, krav a koní. Budeme kotvit v malých přístavištích i centrech historických měst, kam stojí za to vypravit se za památkami i večerní zábavou. Jak už to v Holandsku bývá, nebudou chybět ani pestrobarevná pole plná tulipánů, velký květinový karneval nebo sýrová farma. A také se podíváme na oslavu narozenin královny, což je obrovská akce s milionem slavících obyvatel. Přednáškou s výpravnou projekcí z cest vás provede Tomáš Kubeš od 18 do hodin, multimediální sál, vstupné: 50 Kč v předprodeji a 70 Kč v den akce. UBOHÝ CYRANO Romantický příběh o nesobecké lásce Cyrana z Bergeracu ke krásné Roxaně dojímá diváky po celém světě více než 100 let. Máte jedinečnou možnost zhlédnout nové přepracování hry v příběhu muže, který se vymyká svému okolí schopnostmi, odvahou, fantazií, VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE Vítání jara ve Vratislavicích, to je již tradiční akce nejen pro děti a jejich rodiče. Těšit se 13

14 BŘEZEN 2013 MĚSTO KOBERCŮ VRATISLAVICE, 5. ČÁST Dokončení putování časem po ginzkeyovském impériu na severu Čech V dnešním závěrečném pokračování nahlédneme do bezprostředního okolí zámeckého areálu, v němž se nacházelo ještě několik dalších objektů, které k němu patřily a měly vazbu na podnikání rodu Ginzkeyů. Přímo u vjezdové brány do zámeckého parku stojí objekt s výrazným hrázděným zdivem a fasádou obloženou žlutým hořickým pískovcem, stejně jako hlavní budova zámečku nesoucí výrazné typické znaky Griesebachovy ruky. V časech života zámečku zde byly umístěny stáje pro koně, zásobárny sena a ubytování pro personál. Svojí architekturou jako první budova zámeckého areálu musel ohromit a zanechat hluboký dojem u návštěvníka svojí výstavností, stejně jako blízké dolní jezírko. V posledních letech byl tento objekt renovován a přestavěn na hotelové zařízení. Hotel Konírna je zasvěcený libereckému rodáku Vlastovi Burianovi. Další hrázděné objekty stojí při západním okraji parku. Můžeme zde vidět starou hasičskou zbrojnici s výraznou věžičkou. Dále pak vilu v dnešní Poštovní ulici č. 233, ve které měla údajně bydlet až do konce 2. světové války Ada Ginzkeyová, sestra Heinze Ginzkeye a vnučka starého pana Ignáze. Dům byl v posledních letech pečlivě zrekonstruován, nicméně při opravě jeho fasády došlo k odstranění značné části patrně již hodně zašlé původní zámecké elegance budovy. Na opačné východní straně parku nedaleko současné příjezdové komunikace do zámku stojí na rohu ulic vila č. 315 s názvem Felicitas čili Štěstí. Vila sice patří do někdejšího areálu obytných budov vratislavických kobercářů, nicméně bude již mladšího data než původní hlavní objekty zámeckého areálu. O původních obyvatelích této vily se ví pouze to, že se jmenovali Baudischovi. Je to jméno, které bylo ve Vratislavicích úzce propojeno s Ginzkeyovými. Josef Baudisch ( ) uzavřel sňatek s Julií, jednou z dcer Ingnaze Ginzkeye. Později se stal ředitelem textilní továrny. Vilu pak užívala rodina některého z jeho tří dětí. Další z ředitelů Ginzkeyových továren, pan Pelzer, žil nedaleko ve vile č. 282, která byla situována již mimo zámecký areál, v Tanvaldské ulici. Dnes je známá jako Bartošova vila, kde je umístěna mateřská škola. Na kopci na Nové Rudě stojí dva velké secesní domy. Lidé je nazývají Domovem důchodců, chodí okolo nevšímavě a v podstatě o nich nevědí nic. Zaopatřování starých, nemocných či chudých lidí bylo až do 20. stol. výlučně v rukou církve, šlechty, obcí a bohatých podnikatelů. 14 HASIČI VRATISLAVICE NAD NISOU VÝJEZDY JEDNOTKY LEDEN (6.15) ul. Hanychovská, požár rodinného domu (11.31) ul. Ječná, požár rodinného domu (11.10) ul. Chrastavská, požár bytového domu (21.45) ul. Na Žižkově, požár bytového domu (0.01) ul. Vysoká, požár bytového domu (7.49) ul. Rumjancevova, požár bytového domu (17.24) ul. Rumjancevova, požár bytového domu (17.51) ul. Kaprová, neohlášené pálení porostu (2.59) ul. Aloisina výšina, požár panelového domu Na vesnicích i ve městech bývaly obecní chudobince či starobince, ve kterých takoví lidé žili, či spíše živořili. Ve Vratislavicích však žádné takové vyhovující zařízení neexistovalo. Proto se rozhodla manželka zdejšího nejbohatšího muže, továrníka Ginzkeye, paní Martha, že při cestě spojující Liberec s Vratislavicemi nechá postavit zaopatřovací ústav pro zdejší přestárlé občany s tím, že do tohoto zařízení budou přednostně přijímáni bývalí zaměstnanci továrny jejího manžela. Dílo bylo hotovo roku Je to překrásná secesní budova s dvěma podlažími, podkrovím, perfektním zázemím, 24 pokoji pro 54 přestárlých lidí. Štít domu byl ozdoben reliéfem slunce, symbolem klidného a důstojného života. Stavba byla skutečně velkolepá a ve své době více než záslužná. Svému bývalému poslání slouží tento objekt dodnes. Pouze v padesátých letech minulého století zde krátce bydleli mladí zaměstnanci podniku a později zde sídlil Státní veterinární ústav. Dnes dům opět slouží jako pension pro důchodce. Vlastní zámeček v parku vyhořel a čas jej změnil k nepoznání. Z parku vymizela rádoby šlechtická elegance objektu. Prostřední vila byla přetvořena na zdravotní středisko a dolní nejstarší vila byla zbořena úplně. Park postupně chátral a pustnul. Jeho původní eleganci zastřely stavby nových panelových budov školky a jeslí, panelových obytných domů a především pak instalace nových plotů a umístění v tomto místě opravdu brutálního parovodního vedení (odstraněn v roce 2011). Také hrobka na vratislavickém hřbitově zpustla. Květiny k ní nikdo po dlouhá desetiletí nenosil. Nebýt iniciál IG na mřížích krypty, značících nepochybně zkratky jména dávno mrtvého zakladatele rodu Ignaze Ginzkeye, nenašli bychom nikde žádnou připomínku kdysi tolik slavného rodu. Poválečné vynucené přestavby, díky nimž zámek dodnes stojí, sice sebraly zámecké budově velkou část její původní kompozice, šlechtické okázalosti a někdejší krásy a elegance, naštěstí však zásahy byly prováděny šetrně, takže se téměř nedotkly cenných fasád s pískovcovými ozdobami. Vnější plášť budovy dodnes z velké části připomíná původní výjimečné architektonické řešení, symbolizující bohatství Ginzkeyova rodu na konci 19. století. A tak snad i díky tehdejším poválečným stavitelům a architektům může návštěvník tohoto zámečku dodnes obdivovat jemnou práci rukou někdejších kameníků a krásu pískovcových ornamentů. Lze na nich najít myšku, kocoura, lišku, veverku či ptáčky anebo krásu vinných hroznů či vysoko nad hlavou na věži sedícího orla anebo obdivovat krásu mramorových lvů při schodišti k jezírku. I když se mnohému bude zdát, že zdejší kraj nelze slovy popsat, je na takovýchto místech nutnost zpomalit svůj každodenní spěch, shon stresuplného života a pak i ta nejjednodušší slova jsou těmi nejdůležitějšími! Naším přáním, přáním všech, kteří o tento zámek a okolní park pečují, je aby naši hosté se k těmto místům a věcem, které nám předkové zde zanechali, chovali šetrně a s úctou, neboť právě tato místa jsou součástí našeho kulturního dědictví, jsou naší kolébkou, naším domovem, místem, v němž se lidé potkávají a kde potkáváme zpětně sami sebe a svoji minulost. A pokud odejdou z míst, jako jsou tato, spokojeni, tak pak děláme svoji práci zde na vratislavickém zámečku a okolním přilehlém parku dobře. Vždyť je to vizitka našeho města, místa, kde žijeme, místa, které jednou předáme našim dětem, našim pokračovatelům. Lubor Šimek, certifikovaný průvodce EU autor: Ondřej Marčák

15 POZVÁNKA NA ZIMNÍ CHŮZI KU ZDRAVÍ A POHODĚ Na měsíce březen a duben jsme pro vás připravili tyto středeční akce: Středa 13. března Účastníci se sejdou do 13 hodin před Úřadem MO Vratislavice n. N. a odtud se pod vedením určeného vedoucího vydají na blíže neuvedenou trasu dle domluvy. Středa 20. března Výletníci se sejdou do 13 hodin na terminálu MHD a odtud povede pěší trasa do Pavlovic. Vedoucím akce bude Ing. Robert Jokl. JUBILANTI V měsíci lednu 2013 oslavili svá jubilea: 70 let Zdenka Wernerová František Ječmeň Jiří Zít Jana Kmínková 75 let Ladislav Hokynář 80 let Olga Hladíková Václav Jiřímský 85 let Marie Vodová 91 let Otakar Šmíd Všem jmenovaným gratulujeme a přejeme mnoho zdraví a spokojenosti. NOVINKY VE STUDIU KANO! Zumbatomic a dětský aerobic Přijďte si vyzkoušet lekce plné pohybu pro děti od 5 let do tělocvičny ZŠ Vratislavice n. N. Pondělí od 17 do 18 hodin zumbatomic (zumba pro děti) Úterý od 17 do 18 hodin dětský aerobic Čtvrtek od 18 do 19 hodin dětský aerobic (redakčně kráceno) Středa 27. března Výletní trasa povede ze zastávky ČD Dlouhý Most do Vratislavic. Vlak z Liberce odjíždí ve hodin a vedoucím byl určen Josef Žežulka. Středa 3. dubna Plánovaná trasa Jindřichov Jablonec n. N. Účastníci se sejdou v Jabloneckých Pasekách u stanice ČD. Vlak vyjíždí z Liberce ve hod. Vedoucím bude Luboš Třešňák. Miloslav Špidlen (redakčně kráceno) ZÁBAVNĚ O STÁŘÍ? ALE ANO! Známý moderátor Aleš Cibulka a bavič Vladimír Hron se rozhodli zpopularizovat téma stárnutí ve Zdravých městech ČR. S představením Zábavně o stáří přijeli 13. února v 18 hodin také do zcela zaplněného sálu Kulturního centra VRATISLAVICE Diváci přišli nejen z blízkého okolí, ale velkou část tvořili i senioři a seniorky z Jablonce nad Nisou a ostatních částí Liberce. Hlavní protagonisté si do programu pozvali i několik hostů. Sešli se zde sociální pracovnice, lékařka, ředitel Domova pro seniory Vratislavice n. N., zástupce politické sféry a městské policie. Oba moderátoři humornou formou diskutovali s těmito odborníky o praktických tématech, která se týkala nejen péče o seniory, kriminality na nich páchané, ale i zdravého a aktivního stárnutí. Do diskuse několikrát zapojili i diváky, což VELIKONOCE A SENIOŘI Už se u nás stalo tradicí, že členky komise komunitního plánování pořádají před Velikonocemi veselici pro seniory. Ani letos tomu nebude jinak. A proto si, milí senioři a seniorky, poznamenejte do kalendáře nejlépe červenou nebo třeba zelenou tužkou naši společnou velikonoční akci. Bude se konat ve čtvrtek 21. března 2013 v 16 hodin ve velkém sále vratislavického kulturního domu. K poslechu, k tanci a hlavně k dobré náladě nám zahraje pan Voslař a malé pohoštění pro vás všechny bude také připraveno. Budeme mít radost, když přinesete na tradiční výstavku krasličky, pomlázky nebo něco upečeného. Na ty nejkrásnější výrobky čekají ceny, ale všichni se rádi potěšíme pohledem na velikonoční krásu vytvořenou šikovnýma rukama, která bude vystavená a všemi obdivovaná. Tak nezapomeňte, moc se na setkání s vámi všemi těšíme. za komisi komunitního plánování Gisa Tichá POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Výkonný výbor TJ Jiskra Vratislavice nad Nisou zve své členy na zasedání valné hromady v pátek od 17 hodin v prostorách tělocvičny TJ Jiskra. TJ Jiskra VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ ve většině případů vyvolalo salvu smíchu. Každý návštěvník obdržel během přestávky dárkovou tašku, ve které mimo kosmetickou pozornost a katalog sociálních služeb v Libereckém kraji byl i blok a tužka. Všem se tak naskytla možnost napsat a posléze vložit do krabice jakýkoliv dotaz, který byl ve druhé polovině programu zodpovězen přítomnými hosty. Závěrem byl vylosován jeden z tazatelů, který obdržel bomboniéru a měřič krevního tlaku. Během programu zazpíval dvě písničky i ředitel Domova pro seniory Vratislavice n. N. Avšak pěvecké vystoupení Vladimíra Hrona, kterým celý pořad ukončil, všechny přítomné strhlo ke společné účasti. Závěrečný potlesk neměl konce. Diváci tak poděkovali nejen jemu, ale i všem hostům za opravdu vydařený večer. Eva Mužíková NOVÁ RESTAURACE Ve Vratislavicích nad Nisou na Tanvaldské ulici č. 34 (křižovatka u lékárny) byl otevřen bar U Porscheho, který provozují majitelé nekuřácké restaurace Vinkolo manželé Lucie a Petr Bobko. Otevřeno je denně od 16 do 24 hodin, v pátek a sobotu od 16 do 3 hodin. Po dohodě lze uspořádat i mimo provozní dobu rodinné a firemní akce, srazy, školení atd. Na nápojovém lístku najdete točené i lahvové pivo Bernard, kávu Manuel, česká a moravská vína a jiné dobroty. Jídla jsou nabízena formou aktuální nabídky (vepřová žebra, pečená vepřová kolena, grilovaná kuřata atd.). Odpovědný vedoucí a majitel Petr Bobko, Petr Bobko 15

16 Kulturní centrum VRATISLAVICE Nad školou 1675, Liberec 30 Vstupenky v prodeji v síti Změny programu vyhrazeny. BŘEZEN PD 70 Kč DANCE 4 PORSCHE 2. ročník taneční soutěže PD 70 Kč ZLATÁ HUSA divadlo Buchty a loutky Praha Pohádka pro děti hraná loutkářským souborem P 50 Kč D 70 Kč DORA ČECHOVÁ autorské čtení a beseda Autorka bestselleru Nechtěl jsem být Leninem P 160 Kč D 190 Kč PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé První dáma českého folku P 240 Kč D 270 Kč UBOHÝ CYRANO David Suchařípa v hlavní roli slavné hry P 50 Kč D 70 Kč FINANČNÍ GRAMOTNOST Nástrahy finančního trhu Přednáší Michal Farský PD 50 Kč O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Divadlo Polná zahraje klasickou českou pohádku PD zdarma VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE Prodejní stánky, vystoupení dětí z MŠ a ze Sluníčka, dětské kreativní dílny, živá hudba, občerstvení. V průběhu akce bude probíhat burza knih ve foyer KC P 200 Kč D 230 Kč JIŘÍ SCHMITZER Písničkový recitál známého herce, zpěváka i skladatele P 50 Kč D 70 Kč HOLANDSKO na lodi Tomáš Kubeš přednáší zážitky z putování po Holandsku PD 50 Kč ČERVENÁ KARKULKA Pohádku pro děti hraje oblíbené Sváťovo divadlo. DUBEN P 60 Kč D 80 Kč Přednáška DOMŮ DO IRSKA Přednáší Karel Tampier, zpěvem doprovází Věra Klásková P 330 Kč D 350 Kč DON QUIJOTE Oldřich Kaiser a Jiří Lábus v komedii Divadla Kalich PD 50 Kč ČTYŘI POHÁDKY podle Františka Hrubína Kuřátko a obilí, Otesánek, Zvířatka a loupežníci a O veliké řepě P 240 Kč D 270 Kč CHANTAL POULLAIN a Štěpán Markovič Trio Koncert známé herečky a šansoniérky P 50 Kč D 70 Kč Přednáška Z KALIFORNIE DO WOODSTOCKU J. Prchal ve 2. cyklu přednášek o historii moderní hudby PD dobrovolné Hudba v kavárně: BIT MAP COLLECTIVE Hudební produkce v Kavárně PD zdarma Jarní koncert ZŠ VRATISLAVICE Vystoupení žáků nejenom pro rodiče a přátele školy P 50 Kč D 70 Kč Přednáška EXPEDICE ALTIPLANO Monika a Jiří Vackovi přednáší o cestě po Jižní Americe PD 50 Kč ČERT A KÁČA Oblíbenou pohádku hraje Divadlo Polná. cena v předprodeji cena v den akce VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2013

17 BŘEZEN 2013 PROGRAM AKCÍ BŘEZEN 2013 Přijďte se bavit do Tipsport areny v Liberci! BÍLÍ TYGŘI LIBEREC Aktuální informace o dění v libereckém hokejovém klubu včetně rozpisu zápasů naleznete na webových stránkách NIGHT OF WARRIORS III / hod. Již tře galavečer bojovníků opět nabídne souboje v K-1, MMA a dalších disciplínách včetně tulových zápasů o profesionální pásy. LIBERECKÉ VŠEHO TRHY / hod. V březnu se na centrální parkoviště u Tipsport areny opět vrací oblíbené bleší trhy. Až do listopadu zde budou probíhat 2x měsíčně. TESTY VÝKONNOSTI ČKS A JEŠTĚDSKÁ BRUSLE 23. a Liberecký krasobruslařský klub BK Variace pořádá výkonnostní testy a nejstarší libereckou krasobruslařskou soutěž. Vstup zdarma. BAVTE SE V AREÁLU SPORT PARKU LIBEREC VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH O jarních prázdninách jsme připravili rozšířené termíny veřejného bruslení. Ve Svijanské aréně se v tomto období bruslí každý den. Vstupenky v sí www. cketpro.cz Volejte zdarma www. psportarena.cz PŘÍLOHA

18 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Kulturní centrum VRATISLAVICE Nad školou 1675, Liberec 30 Vstupenky v prodeji v síti Změny programu vyhrazeny. BŘEZEN PD 70 Kč DANCE 4 PORSCHE 2. ročník taneční soutěže PD 70 Kč ZLATÁ HUSA divadlo Buchty a loutky Praha Pohádka pro děti hraná loutkářským souborem P 50 Kč D 70 Kč DORA ČECHOVÁ autorské čtení a beseda Autorka bestselleru Nechtěl jsem být Leninem P 160 Kč D 190 Kč PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé První dáma českého folku P 240 Kč D 270 Kč UBOHÝ CYRANO David Suchařípa v hlavní roli slavné hry P 50 Kč D 70 Kč FINANČNÍ GRAMOTNOST Nástrahy finančního trhu Přednáší Michal Farský PD 50 Kč O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Divadlo Polná zahraje klasickou českou pohádku PD zdarma VRATISLAVICKÉ VELIKONOCE Prodejní stánky, vystoupení dětí z MŠ a ze Sluníčka, dětské kreativní dílny, živá hudba, občerstvení. V průběhu akce bude probíhat burza knih ve foyer KC P 200 Kč D 230 Kč JIŘÍ SCHMITZER Písničkový recitál známého herce, zpěváka i skladatele P 50 Kč D 70 Kč HOLANDSKO na lodi Tomáš Kubeš přednáší zážitky z putování po Holandsku PD 50 Kč ČERVENÁ KARKULKA Pohádku pro děti hraje oblíbené Sváťovo divadlo. DUBEN P 60 Kč D 80 Kč Přednáška DOMŮ DO IRSKA Přednáší Karel Tampier, zpěvem doprovází Věra Klásková P 330 Kč D 350 Kč DON QUIJOTE Oldřich Kaiser a Jiří Lábus v komedii Divadla Kalich PD 50 Kč ČTYŘI POHÁDKY podle Františka Hrubína Kuřátko a obilí, Otesánek, Zvířatka a loupežníci a O veliké řepě P 240 Kč D 270 Kč CHANTAL POULLAIN a Štěpán Markovič Trio Koncert známé herečky a šansoniérky P 50 Kč D 70 Kč Přednáška Z KALIFORNIE DO WOODSTOCKU J. Prchal ve 2. cyklu přednášek o historii moderní hudby PD dobrovolné Hudba v kavárně: BIT MAP COLLECTIVE Hudební produkce v Kavárně PD zdarma Jarní koncert ZŠ VRATISLAVICE Vystoupení žáků nejenom pro rodiče a přátele školy P 50 Kč D 70 Kč Přednáška EXPEDICE ALTIPLANO Monika a Jiří Vackovi přednáší o cestě po Jižní Americe PD 50 Kč ČERT A KÁČA Oblíbenou pohádku hraje Divadlo Polná. cena v předprodeji cena v den akce PŘÍLOHA

19 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA DOVOZ OBĚDŮ Dovoz obědů od firmy (zakřížkujte): Gastron Koloseum Údaje o strávníkovi (příjemci obědů): jméno: příjmení: ulice a číslo popisné trvalého pobytu: město a PSČ trvalého pobytu: telefon: Vyplní úřad městského obvodu doložení trvalého bydliště v Liberci XXX (OP) věk strávníka na 70 let strávník je držitelem průkazu ZP, ZTP, ZTP/P ξ ξ ξ příspěvek ve výši 10 Kč / oběd bude poskytnut firmě (Gastron nebo Koloseum), od které strávník obědy odebírá, na základě měsíčního vyúčtování firmou za konkrétní měsíc. Vyplněním osobních údajů souhlasím s jejich užíváním výhradně pro účely poskytnutí příspěvku. Podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. V Liberci XXX dne:. podpis příjemce obědů

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Místní lidová knihovna Borkovany

Místní lidová knihovna Borkovany Místní lidová knihovna Borkovany V obci žije 772 obyvatel Zřizovatel: Obec Borkovany Starosta obce : Mgr. Radek Valenta Knihovnice : Vladimíra Nádeníčková Malebná obec Borkovany se rozkládá v jednom z

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou

VNITŘNÍ PRAVIDLA PROVOZNÍ DOBA. Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou VNITŘNÍ PRAVIDLA Rozesmáté děcko, z.s. se sídlem Jizbice 84, Náchod - IČ 033 42 034 - zastoupený Bc. Vladimírou Balcarovou Dětská skupina,,rozesmáté děcko max. 12 dětí - provozovna Sokolská 575, Náchod

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 27. 9. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH. pro školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA RS PŘI MŠ VE VEDROVICÍCH pro školní rok 2013/2014 ÚVOD: Výroční zpráva Vás seznámí s údaji o činnostech RS s akcemi pořádanými RS s informacemi o hospodaření ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Název

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec ZAHRANIČNÍ STÁŽ LONDÝN 2014 TERMÍN 21.-26.9.2014 Věra Martinová, DiS., ZŠ a MŠ pro TP Liberec NEDĚLĚ 21.9.2014 * odlet Praha Luton * transfer z letiště Luton Victoria * schůzka s organizátorkou (předání

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Prusinovice konaného dne 15.12.2015 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hod. Přivítal přítomné, konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné. Přítomni: 6 zastupitelé

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 28. února 2014 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 4 x výkonný výbor CKK + 17 přítomných členů + 28 přítomných příznivců Omluveni:

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více