c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"

Transkript

1

2 LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. předseda redakční rady prof. Ing. Jan Váchal, CSc. předseda dílčí redakční rady ekonomické prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. předseda dílčí redakční rady technické Ing. Jana Šimková, Ph.D. výkonná redaktorka Adresa redakce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní České Budějovice Tel.: Fax: Tisk: Tiskárna Jihočeský inzert expres, s. r. o. Na Barborce 2, Dobrá Voda u Českých Budějovic Povoleno MK ČR pod ev. č. MK ČR E ISSN X Datum vydání: prosinec 2012 Periodicita: 2x ročně c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

3 REDAKČNÍ RADA / EDITORIAL BOARD Hlavní redakční rada / Main editorial board: Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D. předseda / chairman prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc. prof. Ing. Milan DEMO, Ph.D., dr. h. c. prof. zw. dr hab. Stefan FORLICZ prof. Ing. Jan HRON, DrSc., dr. h. c. prof. Dr. Alois HEISSENHUBER, DrSc., dr. h. c. Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D. prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. prof. DSc Tech. Gennady Nikolayevich KOLESNIKOV prof. Ing. Miroslav PETRTÝL, DrSc. doc. Maxim A. PONOMAREV, Ph.D. prof. Ing. Miloslav SYNEK, CSc. prof. PaedDr. Gabriel ŠVEJDA, CSc. prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc. prof. Ing. Jan TRUNEČEK, CSc. prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc.

4 Dílčí redakční rada (technika a přírodní vědy) / Partial editorial board (Engineering and natural sciences): prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. předseda / chairman Ing. Petra BEDNÁŘOVÁ, Ph.D. Ing. Alena HYNKOVÁ, CSc. doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. doc. Ing. Vojtěch MERUNKA, Ph.D. prof. Ing. Ivan GROS, CSc. doc. Ing. Jaroslav VÝBORNÝ, CSc. Dílčí redakční rada (ekonomika) / Partial editorial board (Economics): prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc. předseda / chairman doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc. Mgr. Lenka HRUŠKOVÁ, Ph.D. Ing. Miroslav MÁČE, Ph.D., CSc. Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D. Ing. Ludmila OPEKAROVÁ, Ph.D. prof. Ing. Miroslav SVATOŠ, CSc. Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D.

5 Externí členové redakční rady / External editorial board members: Zahraniční / Foreign: prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc. Technická univerzita v Košiciach (SK) prof. Ing. Milan DEMO, Ph.D., dr. h. c. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK) prof. zw. dr hab. Stefan FORLICZ Wyższa Szko la Bankowa we Wroc lawiu (PL) prof. Dr. Alois HEISSENHUBER, DrSc., dr. h. c. Technische Universität München (D) prof. DSc Tech. Gennady Nikolayevich KOLESNIKOV Petrozavodsk State University (RU) doc. Maxim A. PONOMAREV, Ph.D. Plekhanov Russian University of Economics (RU) Tuzemští / Domestic: PhDr. Jan GREGOR, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice (ČR) prof. Ing. Jan HRON, DrSc., dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR) doc. Ing. Vojtěch MERUNKA, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR) Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D. Vysoká škola polytechnická Jihlava (ČR) prof. Ing. Miroslav PETRTÝL, DrSc. České vysoké učení technické v Praze (ČR) prof. Ing. Miroslav SVATOŠ, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR) prof. Ing. Miloslav SYNEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze (ČR)

6 prof. PaedDr. Gabriel ŠVEJDA, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice (ČR) prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc. Mendelova univerzita v Brně (ČR) prof. Ing. Jan TRUNEČEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze (ČR) prof. Ing. Ivan GROS, CSc. Vysoká škola logistiky, Přerov (ČR) doc. Ing. Jaroslav VÝBORNÝ, CSc. České vysoké učení technické v Praze (ČR) Interní členové redakční rady / Internal editorial board members: Ing. Petra BEDNÁŘOVÁ, Ph.D. doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc. Mgr. Lenka HRUŠKOVÁ, Ph.D. Ing. Alena HYNKOVÁ, CSc. doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. Ing. Miroslav MÁČE, Ph.D., CSc. prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. Ing. Ludmila OPEKAROVÁ, Ph.D. prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc. Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D.

7 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ EKONOMICKÁ SEKCE 21 Způsoby získávání volných zdrojů a práce s dárci u NNO Barbora Čapková 35 Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald 43 Kvalitativní hodnocení rizik finančních zdrojů nestátních neziskových organizací Pavlína Haltofová, Marta Lapková 53 (Ne)dokonalý obraz boží dokonalosti Lenka Hrušková, Ludmila Opekarová, Miroslav Somr 63 O jedné metodě řešení krize a přínosech krize pro malou NNO Milan Konečný 75 Typologizace daňových mixů v zemích OECD Květa Kubátová 83 Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD Martin Maršík, Daniel Kopta 95 Finanční a ekonomická krize a MSP Věra Mulačová 105 Nové výzvy regionální a strukturální politiky pro připravované období se specifikací na region NUTS 2 Jihozápad Petra Pártlová, Veronika Humlerová 117 Spokojenost studentů s oborem andragogika na Ostravské univerzitě v Ostravě a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Tomáš Sadílek 129 Podpora malého a středního podnikání z operačního programu Podnikání a inovace Lenka Smékalová 141 Příjmová situace jihočeských domácností v roce 2008 Ladislav Stejskal

8 151 Vývoj agrárního zahraničního obchodu České republiky v letech Miroslav Svatoš, Luboš Smutka 173 Účinnost politiky ochrany půdního fondu v České republice Marie Štolbová, Marie Trantinová 187 Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice Marek Vochozka, Vojtěch Stehel TECHNICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE 205 Nakládání s konstrukčními a demoličními odpady v EU Prabir Ganguly 219 Analýza vybraných detailů obvodového pláště budovy pro školství pomocí termovizních metod Petr Junga, Petr Trávníček, Tomáš Vítěz 233 Vliv různých agrotechnologií na nasycenou hydraulickou vodivost K s hlinité půdy v lokalitě Bohaté Málkovice Ivana Kameníčková, Lucie Larišová, Adéla Stoklásková 243 Vliv nesprávného určení výskytu druhu na modelování distribuce druhů: Případová studie s kachnou divokou (Anas Platyrhynchos) Vítězslav Moudrý, Petra Šímová 251 Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity Radimír Novotný 261 Vliv účinnosti ČOV na kvalitu vody v recipientu Petra Oppeltová, Tomáš Vítěz, Jana Ševčíková 275 Objemová hmotnost asfaltových pásů jako jedno z kritérií pro výběr vhodného hydroizolačního materiálu Jan Plachý, Vít Petránek 287 Metoda ekologického a estetického hodnocení společných zařízení pozemkových úprav Dagmar Stejskalová, Jana Konečná, Petr Karásek, Jana Podhrázská 305 Zvýšení hodnoty faktoru erozní účinnosti deště R ve vztahu k návrhu protierozních opatření Kateřina Vašinová, Jan Váchal, Petra Pártlová, Radka Váchalová 317 Možnosti vizualizace numerických dat v GeoGebře Petr Volný, Jana Volná, Dana Smetanová

9 CONTENT INTRODUCTORY WORD REVIEW PROCEEDINGS ECONOMIC SECTION 21 Way of Obtaining Free Resources and Work with Donors for NGOs Barbora Čapková 35 Use of the Value at Risk Model by Stocks from the Prague Stock Exchange Radim Gottwald 43 Qualitative Risk Assessment of Financial Resources of NGOs Pavlína Haltofová, Marta Lapková 53 (Im)Perfect Image of God s Perfection Lenka Hrušková, Ludmila Opekarová, Miroslav Somr 63 About One Method of Crisis Management and Crisis Benefits for a Small NGO Milan Konečný 75 Typology of Tax Mixes in OECD Countries Květa Kubátová 83 Screening of Risk in an Investment Plans of Agricultural Cooperative Martin Maršík, Daniel Kopta 95 The Financial and Economic Crisis and SMEs Věra Mulačová 105 New Challenges of Regional and Structural Policy for the Upcoming Period with Specification for NUTS 2 South- West Petra Pártlová, Veronika Humlerová 117 Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín Tomáš Sadílek 129 Support of SMEs from Operational Program Enterprise and Innovation Lenka Smékalová 141 Income Situation of South Bohemian Households in 2008 Ladislav Stejskal

10 151 Czech Agrarian Foreign Trade Development in Miroslav Svatoš, Luboš Smutka 173 Efficiency of Agricultural Land Resources Protection Policy in the Czech Republic Marie Štolbová, Marie Trantinová 187 Regional Disparities in the Development of the Construction Sector in the Czech Republic Marek Vochozka, Vojtěch Stehel ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES SECTION 205 Construction and Demolition Waste Handling in the EU Prabir Ganguly 219 Analysis of Selected Details of the External Cladding of the Building for Education with Use of Thermovision Methods Petr Junga, Petr Trávníček, Tomáš Vítěz 233 Impact of Different Agro-Technologies on Saturated Hydraulic Conductivity K s of Loamy Soil in Locality Bohaté Málkovice Ivana Kameníčková, Lucie Larišová, Adéla Stoklásková 243 The Effects of False Positive Errors in Species Occurrence Data on the Performance of Species Distribution Models: Case Study on the Wild Duck (Anas platyrhynchos) Vítězslav Moudrý, Petra Šímová 251 A Few Notes to Buildings Stereometry in Terms of Energy Efficiency Radimír Novotný 261 Comparing the Efficiency of a Chosen Wastewater Treatment Plant with the Recipient Petra Oppeltová, Tomáš Vítěz, Jana Ševčíková 275 The Density of Asphalt Belts as One of the Criterions for Selection of Suitable Waterproofing Material Jan Plachý, Vít Petránek 287 Method of Ecological and Aesthetical Evaluation of Common Facilities of Land Consolidations Dagmar Stejskalová, Jana Konečná, Petr Karásek, Jana Podhrázská 305 Increasing Values of the Rainfall Factor R in Relation to the Design of Erosion Control Measures Kateřina Vašinová, Jan Váchal, Petra Pártlová, Radka Váchalová 317 Visualization of Numerical Data in GeoGebra Petr Volný, Jana Volná, Dana Smetanová

11 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, těší mě, že vám před koncem letošního roku mohu představit druhé vydání časopisu Littera Scripta za rok Časopis je již standardně rozdělen na dvě sekce ekonomickou a technickou a přírodovědnou. V uplynulém pololetí se zvýšil počet doručených příspěvků jak v českém, tak anglickém jazyce. Počet publikovaných článků sice stoupl jen nepatrně, ale věříme, že o to kvalitnější práce vám můžeme nabídnout. Vzhledem ke skutečnosti, že je v současné době dokončován rozvojový projekt MŠMT ČR zaměřený na tvorbu nového redakčního a publikačního portálu, dojde v příštím období k některým podstatným změnám, které se dotknou procesu přípravy, schvalování a vydávání našeho odborného recenzovaného časopisu. Jednou z podstatných změn je i rozšíření formy vydávání časopisu o elektronickou verzi, která bude přístupná všem zájemcům z nového publikačního portálu VŠTE, jenž bude součástí internetových stránek školy. Tento portál vám nabídne nejen časopis Littera Scripta, ale i celou řadu dalších publikací interních, ale i externích pracovníků naší školy. Další výraznou změnou, kterou obnáší přechod na nový redakční systém, je způsob zasílání příspěvků do časopisu Littera Scripta. V novém roce se již nebudou příspěvky zasílat em na adresu redakce, ale budou se vkládat prostřednictvím publikačního portálu. Při vkládání si autor zároveň přečte a potvrdí prohlášení o dodržování autorského zákona a o původnosti svého příspěvku a bude upozorněn na dodržování pokynů pro autory, které jsou pro všechny tvůrce závazné. Po zaslání příspěvku bude autorovi potvrzeno, že příspěvek byl redakcí přijat a že bude zahájeno schvalovací řízení. Věříme, že nově vytvořený redakční systém zpříjemní a zjednoduší přípravu a zasílání vašich příspěvků vzhledem k tomu, že bude poskytovat všechny potřebné informace v přehledné a srozumitelné formě koncentrované na jednom místě. Tištěná forma časopisu bude i nadále zachována a bude dostupná v knihovnách a zasílána jako autorský výtisk. Děkuji všem autorům z řad odborníků z akademické sféry i z podnikové praxe, kteří se ve stále větší míře přiklání k publikování příspěvků v časopise Littera Scripta a věřím, že vzrůstající zájem o náš časopis bude pokračovat i v následujícím roce. Čtenářům přeji příjemné chvíle strávené nad stránkami tohoto čísla, které, jak pevně věřím, přinesou řadě z vás nové poznatky. Závěrem mi dovolte popřát vám jménem svým i celé redakční rady příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně pracovních i osobních úspěchů. Nezbývá než popřát všem čtenářům příjemné a poučné čtení, které vám nabízí následující stránky. České Budějovice, prosinec 2012 Za redakční radu prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 11

12 INTRODUCTORY WORD Dear readers, I am pleased that before the end of this year I can introduce you the second edition of the journal Scripta Littera in The journal is traditionally divided into two sections economic and technical and natural science. In the last half-year the number of received contributions written in both languages Czech and English increased. Although the number of published articles has increased only slightly, we believe that we can offer you papers of better quality. Due to the fact that the development project of the Ministry of Education focused on creation of new editorial and publishing portal is currently finished, some significant changes will be launched next year that will affect the process of preparation, approval and publishing of our professional reviewed journal. One of the major changes is the expansion of forms of publishing with an electronic version of the journal, which will be accessible to all interested persons from a new publishing portal, that will be a part of the website of our institution. This site will offer you not only the journal Littera Scripta, but also a number of publications from internal, as well as external staff of our school. Another significant change that involves the transition to the new editorial system, is a way of sending contributions to the journal Scripta Littera. In the new year, contributions will no longer be sent by to the editor s address, but will be inserted through the publishing portal. Before the author inputs the article, he/she will have to read and confirm the statement of compliance with the copyright law and the originality of his/her contribution and will be alerted to comply with the instructions for authors, which are binding for all creators. After posting the article the acceptance will be confirmed. Afterwards the editors will initiate the approval procedure. We believe that the newly created editorial system will simplify and make the preparation and sending of your contributions more pleasant due to providing all the necessary information in a clear and understandable form concentrated in one place. The printed form of the journal will continue to be maintained and will be available in libraries and sent as an author s copy. I thank to all authors who are experts from academic sphere and from proffesional experience, who are increasingly inclined to publish articles in the journal Littera Scripta and I believe that the growing demand for our journal will continue into next year. I wish to the readers to have a nice time spent over the pages of this issue, which, I believe, will bring you a number of new findings. Finally, let me wish you on behalf of myself and the entire editorial board Merry Christmas and into the new year a lot of professional and personal success. České Budějovice, December 2012 In the name of the editorial board Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 12

13 PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ / REVIEW PROCEEDINGS Do čísla 2/2012 bylo zařazeno 25 recenzovaných příspěvků od 49 autorů z 13 pracovišť. / In issue 2/ reviewed articles written by 49 authors from 13 institutions were included. Články / Articles Počet doručených článků / Number of articles received: 40 Počet článků vyřazených v 1. kole recenzního řízení / Number of articles rejected in 1 st round of review proceedings: 3 Počet článků vyřazených ve 2. kole recenzního řízení / Number of articles rejected in 2 nd round of review proceedings: 12 Počet článků přijatých k tisku po dokončení recenzního řízení / Number of articles agreed to be published: 25 Recenzní rozhodnutí / Review conclusions Počet zpracovaných recenzí / Number of reviews delivered: 75 z toho recenzováno recenzentem s titulem doc. nebo prof. / from which was reviewed by reviewer with Doc. or Prof. degree: 57 (76 %) Přijato beze změn Published without changes Přijato, doporučeno zohlednit navrhované úpravy Published, suggested considering some remarks Přijato po celkové revizi příspěvku Published after over-all revision Odmítnuto Denied Recenzenti s doc. či prof. Ostatní Celkem Reviewers with Doc. Other In total or Prof. degree

14 Recenzní sbor / Reviewers board Ing. Petr BOUKAL, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Mgr. Daniela BÍMOVÁ, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Ing. Martina ČERNÍKOVÁ, Ph.D. Technická univerzita v Liberci doc. Ing. Marie DOHNALOVÁ, CSc. Univerzita Karlova v Praze doc. RNDr. Dušan DRBOHLAV, CSc. Univerzita Karlova v Praze doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc. Vysoké učení technické v Brně prof. Ing. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. PhDr. Marek FRANĚK, CSc. Ph.D. Univerzita Hradec Králové prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. České vysoké učení technické v Praze Ing. Eva HAMPLOVÁ, Ph.D. Univerzita Hradec Králové Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích prof. PhDr. Miroslav HLADÍLEK, CSc. Soukromá osoba doc. Ing. Jaroslava HOLEČKOVÁ, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. PaedDr. Josef HORÁK, CSc. Technická univerzita v Liberci doc. Ing. Milan HRDÝ, Ph.D. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 14

15 Ing. Martin HRUBÝ, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Ing. Vladimír HYÁNEK, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně Dr. Ing. Vítězslav HYBLER Mendelova univerzita v Brně prof. Ing. Miloslav JANEČEK, DrSc. Česká zemědělská univerzita v Praze doc. Ing. Jana JANOUŠKOVÁ, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Univerzita Karlova v Praze prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Alena KLOSOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. Ing. Vladimír KOČÍ, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně doc. Ing. Magdalena KOTÝNKOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. Ing. Jan KOUDELKA, CSc. vysoká škola ekonomická v Praze doc. Ing. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Darja KUBEČKOVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ing. Lea KUBÍČKOVÁ, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně 15

16 doc. Dr. Ing. Radmila KUČEROVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. František KUDA, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. PhDr. Pavel KUCHAŘ, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. Ing. Václav LEDNICKÝ, CSc. Slezská univerzita v Karviné doc. RNDr. Zdeněk LIPSKÝ, CSc. Univerzita Karlova v Praze doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. Masarykova univerzita v Brně doc. Mgr. Jiří MÁLEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze RNDr. Jaroslav MARYÁŠ, CSc. Masarykova univerzita v Brně doc. PhDr. Pavel NAVRÁTIL, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně doc. Ing. Jiří NĚMEC, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Masarykova univerzita v Brně doc. Ing. Ilona OBRŠÁLOVÁ, CSc. Univerzita Pardubice Ing. Petra PÁRTLOVÁ, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc. Vysoká škola finanční a správní v Brně RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci doc. Ing. Eduard POKORNÝ, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně 16

17 Ing. Bc. Libor Rejf, CSc. České vysoké učení technické v Praze doc. Ing. Jaroslav SOLAŘ, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Vojtěch SPÁČIL, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Jitka SRPOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc. Mendelova univerzita v Brně doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně doc. PhDr. Jana ŠAFRÁNKOVÁ, CSc. České vysoké učení technické v Praze doc. Ing. Radoslav ŠKAPA, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně doc. Dr. Ing. Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. Ing. Jan ŠKRAMLÍK, Ph.D. Vysoké učení technické Brno doc. Ing. PhDr. Karel ŠRÉDL, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze prof. Ing. František TOMAN, CSc. Mendelova univerzita v Brně prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc. České vysoké učení technické v Praze Ing. Marie TRANTINOVÁ, Ph.D. Ústav zemědělské ekonomiky a informací doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně prof. Ing. Josef VALACH, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze 17

18 doc. RNDr. Antonín VĚŽNÍK, CSc. Masarykova univerzita v Brně PhDr. Mgr. Jiří VINOPAL, Ph.D. Akademie věd České republiky doc. Ing. Milan VLČEK, CSc. Vysoké učení technické Brno prof. Ing. František ZICH, DrSc. Vysoká škola finanční a správní doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc. České vysoké učení technické v Praze doc. Ing. Jan ŽIŽKA, CSc. Mendelova univerzita v Brně 18

19 EKONOMICKÁ SEKCE / ECONOMIC SECTION 21 Způsoby získávání volných zdrojů a práce s dárci u NNO Barbora Čapková 35 Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald 43 Qualitative Risk Assessment of Financial Resources of NGOs Pavlína Haltofová, Marta Lapková 53 (Im)Perfect Image of God s Perfection Lenka Hrušková, Ludmila Opekarová, Miroslav Somr 63 O jedné metodě řešení krize a přínosech krize pro malou NNO Milan Konečný 75 Typologizace daňových mixů v zemích OECD Květa Kubátová 83 Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD Martin Maršík, Daniel Kopta 95 The Financial and Economic Crisis and SMEs Věra Mulačová 105 Nové výzvy regionální a strukturální politiky pro připravované období se specifikací na region NUTS 2 Jihozápad Petra Pártlová, Veronika Humlerová 117 Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín Tomáš Sadílek 129 Support of SMEs from Operational Program Enterprise and Innovation Lenka Smékalová 141 Příjmová situace jihočeských domácností v roce 2008 Ladislav Stejskal 151 Czech Agrarian Foreign Trade Development in Miroslav Svatoš, Luboš Smutka

20 173 Efficiency of Agricultural Land Resources Protection Policy in the Czech Republic Marie Štolbová, Marie Trantinová 187 Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice Marek Vochozka, Vojtěch Stehel

21 Způsoby získávání volných zdrojů a práce s dárci u NNO Barbora Čapková Vysoká škola ekonomická Abstrakt Financování z Evropských fondů končí a neziskové organizace stojí před otázkou, jakým způsobem budou financovány a jak své služby udržet. V současné době existují organizace, kterým se daří získávat volné zdroje, přičemž jsou zcela, či víceméně nezávislé na státních a evropských dotacích. Cílem je upozornit na funkční prvky při získávání volných zdrojů a principy dlouhodobé spolupráce s dárci. Tento článek organizacím, které s touto formou financování mají menší množství zkušeností, ukazuje osvědčené principy. Uváděné informace vycházejí z výzkumu realizovaného v rámci disertační práce na téma: možnosti aplikace principů projektového řízení v českém občanském sektoru. Informace získané formou strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami se zpracovávají kvalitativní analýzou. Při vedení polo-strukturovaných otázek byl kladen důraz na způsob práce organizací, které jsou úspěšné v získávání volných zdrojů. Výzkum ukázal, že základním principem úspěšnosti s dárci je systematický a strategický přístup. Klíčová slova: neziskové organizace, projektové řízení, získávání volných zdrojů Úvod V České republice je jedním z častých způsobů možnosti získání finančních prostředků pro činnost nestátní neziskové organizace napsání projektové žádosti. Pokud je tato žádost úspěšná a organizace naplňuje cíle projektu, peníze získá. Financování neziskového sektoru prošlo po roce 1989 určitým vývojovým procesem. Do roku 2004 směřovalo velké množství finančních prostředků z programů vlád evropských zemí a ze soukromých zdrojů z USA. Po vstupu do EU vzniklo několik programů, ze kterých mohly na základě podaných projektů získávat peníze neziskové organizace. Tento zdroj financování se postupně zužuje a dochází také k rapidnímu snižování státních dotací. Nastupuje nezbytnost získávat peníze jinými způsoby a to především fundraisingem. České nestátní neziskové organizace to příliš nedělají a podle výzkumu publikovaného Novotným, Lukešem a kol. (2008, s. 77) se na tento zdroj financí spoléhalo pouze 21

22 22 Littera Scripta, 2012, roč. 5, č. 2 8 % organizací. Problematika financování neziskových organizací je klíčovým problémem (Boukal 2009). Existuje několik nestátních neziskových organizací, které se nespoléhají pouze na výše zmíněné varianty financování, a to jsou především obecně prospěšné organizace (o.p.s.), jimiž se v tomto článku zabýváme. Metodika Tento článek reprezentuje výsledek výzkumu u obecně prospěšných společností. Do výzkumu byly zahrnuty níže popsané organizace. Cílem je odhalení způsobů získávání dárců a práce s nimi u obecně prospěšných společností. Tabulka 1: Organizace zahrnuté do zveřejněného výzkumu Kód Organizace OPS1 La Strada, o.p.s. OPS2 Pomocné tlapky, o.p.s. OPS3 Rozmarýna, o.p.s. OPS4 Transparency International, o.p.s. OPS5 Spolu dětem, o.p.s. OPS6 Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. OPS7 ProFem, o.p.s. OPS8 Člověk v tísni, o.p.s. OPS9 Elpida plus, o.p.s. OPS10 Domov SueRyder, o.p.s. Zdroj: Čapková, B. Osobní výzkum na téma: možnosti aplikace principů projektového řízení v českém občanském sektoru (dosud nepublikovaná data) Při výběru vzorku respondentů byla využita metoda záměrného, kriteriálního výběru. Vhodnou organizací pro výzkum je taková organizace, která podle výroční zprávy využívá vícezdrojové financování. Vícezdrojové financování se vyznačuje finančními prostředky od individuálních, firemních dárců, prodejem zboží či služby apod. Tento parametr byl ověřován a dohledáván vždy ve třech výročních zprávách dané organizace. Na základě této analýzy bylo osloveno 22 organizací a 10 z nich souhlasilo s realizací rozhovorů. Samostatný výzkum byl proveden na základě strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Otázky pro rozhovory byly tvořeny na základě předchozího výzkumu mé diplomové práce a obohaceny o další otázky po konzultaci s Mgr. Vrzáčkem, Ing. Novotným a na základě pobytu na holandské univerzitě. Vytipované organizace byly osloveny v období listopad 2010 až únor Jednotlivé organizace jsem oslovovala na základě jimi zveřejněných informací ve výročních zprávách a na internetových stránkách pomocí ového dopisu. byl směřován ředitelům organizace či přímo fundraiserům, pokud taková pozice a kontakt na ni byl zveřejněn. Rozhovory byly vedeny v sídlech uvedených organizací či na jiných předem domluvených veřejných místech. Rozhovory probíhaly v období prosince 2010 a března 2011 a trvaly od 50 do 120 minut. Výzkum je realizován využíváním kvalitativních metod, byla zvolena kvalitativní strategie. Pro tuto strategii je příznačné, že výzkum probíhá v přiro-

23 Ekonomická sekce / Economic section 23 zených sociálních podmínkách, ke zkoumané problematice se přistupuje komplexně. Od výzkumníka se vyžaduje neutralita a celý výzkumný proces má pružný charakter. Cílem kvalitativního výzkumu je popis a porozumění sociálnímu jevu. Právě s ohledem na tento cíl byla zvolena kvalitativní strategie. K přepsání rozhovorů byla využita metoda doslovné transkripce, která umožnila přesné zachycení rozhovorů. Dále jsou rozhovory a závěrečné zprávy jednotlivých organizací podrobeny metodě otevřeného kódování. Na základě takto získaných informací došlo k interpretaci dat a ke konečnému doporučení. Díky využití dvou druhů dat došlo k datové triangulaci. Díky využití metody otevřeného kódování vzniklo 5 kategorií. 2 kategorie popisují téma tohoto článku a jsou níže popsány se svými subkategoriemi a pojmy. Tabulka 2: Souhrn všech rozkrytých kategorií, subkategorií a pojmů Kategorie Sub-kategorie Pojmy Vyhledávání a iniciace spolupráce s dárcem Dlouhodobá spolupráce s dárcem Firemní dárci Individuální dárci Pečování o dárce Výběr firemního dárce Oslovení firemního dárce První schůzka Systematický přístup Partnerský přístup Dárcova motivace Pro-aktivní přístup Systematičnost Pojmenovaný rozsah spolupráce Pravidelná komunikace Odměňování dárce Delegace odpovědnosti za společnou práci Systematický a strategický přístup Patronace Pro-aktivní přístup Péče dárce o zvolenou organizaci Zdroj: Čapková, B. Vlastní klasifikace výzkumu na téma: možnosti aplikace projektového řízení v českém občanském sektoru (dosud nepublikovaná data) Vyhledávání a iniciace spolupráce s dárcem Kategorie vyhledávání a iniciace spolupráce s dárci je velmi diskutovaným tématem všech neziskových organizací. Přístup k tomuto tématu je odlišný u individuálního či firemního dárce. Z toho vyplývá pojmenování subkategorií. Firemní dárci jsou první subkategorií. Jsou většinou oslovováni na základě předem daných kritérií. Prvním pojmem je výběr dárce. Nejčastěji zmiňovaným kritériem je, aby organizaci s firmou něco pojilo. Může se jednat o společný náhled na danou problematiku, podobné téma, obdobný přístup k veřejnosti apod. Já vidím třeba i to spojení s Čechomorem. Že se na nás nelepí mediálně známé hvězdy, které jsou samý skandál. Ale nabídne nám spolupráci Čechomor,

24 24 Littera Scripta, 2012, roč. 5, č. 2 Tabulka 3: Pojmenované subkategorie a pojmy v kategorii vyhledávání a iniciace spolupráce s dárci Subkategorie Pojmy Výběr firemního dárce Oslovení firemního dárce První schůzka Firemní dárci Systematický přístup Partnerský přístup Dárcova motivace Pro-aktivní přístup Individuální dárci Systematičnost Zdroj: Čapková, B. Vlastní klasifikace výzkumu na téma: možnosti aplikace projektového řízení v českém občanském sektoru (dosud nepublikovaná data) který v bulváru nemá žádné místo. Je to hudební spolek, který je perfektní a je stejně laděný... (OPS2). Přitom my se tam ještě snažíme provázat ten business s tou naší misí a s naším posláním... my pracujeme s lidmi, kteří byli obětí organizovaného zločinu, takže naším partnerem je jedna personální agentura, protože ji toto téma také tíží (OPS1). S tímto pojmem souvisí strategičnost zvoleného dárce. Organizace při výběru dárce musejí přemýšlet o již současných dárcích a odlišnostech jejich působení tak, aby co nejvíce diverzifikovaly své zdroje. Objevuje se zde souvislost se strategickým plánováním a potřebou mít zajištěny zdroje pro plánované a pravidelné činnosti organizace, které naplňují stanovené cíle a mise. Dalším kritériem jsou jasně nastavená pravidla, limity a mantinely, které mají jednotlivé organizace nastavené odlišně. Jasně stanovená pravidla jsou činnosti, které musí být vždy ve stejných situacích zopakovány, zaznamenány a jsou vymahatelné. Limity organizací vycházejí z poznání svých možností a stanovení jasných pravidel. Nejčastěji se jedná o pravidla, za kterých jsou ochotní spolupracovat, a hranice, které není možné překročit. Cílem jasně stanovených pravidel, limitů a mantinelů je zachování synchronního jednání a zajištění ochrany organizace a dárce. Specifičnost těchto kritérií závisí na poslání dané organizace a na jejím vedení.... musíme mít limity, koho případně ano a s jakou firmou ne. My řekněme, máme dva takové přístupy, které jsme ověřili. Jeden je, že když něco s nějakou firmou podepíšeme, tak si vyhradíme podmínku, že to je zveřejnitelné, pokud by něco nastalo a že to je na nějakou konkrétní aktivitu, nebo projekt a že to můžeme zrušit, kdyby nastal tento případ (OPS4). Máme dané takové zásady, že neoslovujeme firmy, které jsou podezřelé z nějaké korupce... (OPS3). V momentě, když začneme spolupracovat s firmou, tak si v první řadě tu firmu proklepneme, jestli nemá někde nějaký průšvih. Je to pro nás důležité z té perspektivy, že se snažíme i tlačit na Corporate Social Responsibility (OPS1). Častým kritériem je, že pokud organizace už s nějakou firmou spolupracuje, neoslovují konkurenty současných dárců.... samozřejmě když nás nyní podporuje Oriflame, tak bychom neoslovili Avon (OPS3). Poslední, minoritně zmíněnou vlastností je tvorba seznamu organizací, které je vhodné oslovit, a mapování jejich zpětné vazby. Tento seznam je u daných

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník xx, číslo xx, 201x Volume xx, Number xx, 201x Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015

Představení projektu. Magdalena Chmelařová, Helena Kolibová. Opava, 11. 9. 2015 Projekt Specializované mapy a systémy na podporu seniorů a spolupráce participujících aktérů pro rozvoj dobrovolnictví, registrační číslo TD020048 je řešen s finanční podporou TA ČR Představení projektu

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov).

Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). Souhrn přihlášky Vyplňte prosím následující list souhrnu na jednu stránku. Délka nesmí překročit jeden list papíru A4 (přibližně 500 slov). EVROPSKÉ CENY ZA PODPORU PODNIKÁNÍ 2015 Shrnutí přihlášky Seznam

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09

WWW. Petr Jarolímek, DiS. Školní rok: 2008-09 WWW prezentace firmy v ASP.NET Petr Jarolímek, DiS PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Nastudovat, porovnat, vyhodnotit problematiku modulárních systémů, vyhodnotit výhody a nevýhody. Dále naprogramovat

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe

Nadpis článku: Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována:

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika

Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Pravidla recenzního řízení časopisu Andragogika Článek I. Autoři 1. Časopis Andragogika otiskuje pouze původní, dříve nepublikované, odborné a vědecké příspěvky autora, autorky či autorů (dále jen autor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU

Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU 2. WORKSHOP Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji Partnerství ZČU se středními školami, zkušenosti z prvních měsíců provozu komunikačního portálu ZČU Jaroslav Dokoupil Plzeň, 07.10.2014 ZČU

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností)

ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) Prezentace pilotního projektu ELefANTS E-Learning for Acquiring New Types of Skills (E-learning pro získávání nových dovedností) a (zmínkou) E-Learning for Acquiring New Types of Skills Continued (projektu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu

Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Alternativní a augmentativní komunikace z jiného úhlu pohledu Termín realizace: 15. 7. 2014 Máte povědomí o tom, co to AAK je, protože už jste byli na kurzu? Přesto si někdy nevíte úplně rady nebo vaše

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury

Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury Blok expertů Průzkum znalostí o šedé literatuře v rámci přednášky Národní úložiště šedé literatury V rámci stáže v NTK zpracovala: Gabriela Nováková Březen 2011 Praha V rámci vzdělávání budoucích knihovníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Pavel Švejda. Praha, 4. 12. 2013 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 4. 12. 2013 4. Celostátní konference projektu SPINNET 1 Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014 Rozpočet

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Eva HEJNOVÁ, Růţena KOLÁŘOVÁ Abstrakt V příspěvku je prezentováno další z řady CD (Vlastnosti látek a těles) určených pro učitele základních

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Název: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 Datum založení:

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Den finanční gramotnosti. Potřetí

Den finanční gramotnosti. Potřetí Potřetí Základní informace a hlavní cíle 2 Den finanční gramotnosti projekt, který Partners spustili v září 2011 Veřejně diskutovat o problémech finanční negramotnosti obyvatel FINANČNÍ GRAMOTNOST JINAK

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více