c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích"

Transkript

1

2 LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. předseda redakční rady prof. Ing. Jan Váchal, CSc. předseda dílčí redakční rady ekonomické prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. předseda dílčí redakční rady technické Ing. Jana Šimková, Ph.D. výkonná redaktorka Adresa redakce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní České Budějovice Tel.: Fax: Tisk: Tiskárna Jihočeský inzert expres, s. r. o. Na Barborce 2, Dobrá Voda u Českých Budějovic Povoleno MK ČR pod ev. č. MK ČR E ISSN X Datum vydání: prosinec 2012 Periodicita: 2x ročně c 2012 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

3 REDAKČNÍ RADA / EDITORIAL BOARD Hlavní redakční rada / Main editorial board: Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D. předseda / chairman prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc. prof. Ing. Milan DEMO, Ph.D., dr. h. c. prof. zw. dr hab. Stefan FORLICZ prof. Ing. Jan HRON, DrSc., dr. h. c. prof. Dr. Alois HEISSENHUBER, DrSc., dr. h. c. Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D. prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. prof. DSc Tech. Gennady Nikolayevich KOLESNIKOV prof. Ing. Miroslav PETRTÝL, DrSc. doc. Maxim A. PONOMAREV, Ph.D. prof. Ing. Miloslav SYNEK, CSc. prof. PaedDr. Gabriel ŠVEJDA, CSc. prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc. prof. Ing. Jan TRUNEČEK, CSc. prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc.

4 Dílčí redakční rada (technika a přírodní vědy) / Partial editorial board (Engineering and natural sciences): prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. předseda / chairman Ing. Petra BEDNÁŘOVÁ, Ph.D. Ing. Alena HYNKOVÁ, CSc. doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. doc. Ing. Vojtěch MERUNKA, Ph.D. prof. Ing. Ivan GROS, CSc. doc. Ing. Jaroslav VÝBORNÝ, CSc. Dílčí redakční rada (ekonomika) / Partial editorial board (Economics): prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc. předseda / chairman doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc. Mgr. Lenka HRUŠKOVÁ, Ph.D. Ing. Miroslav MÁČE, Ph.D., CSc. Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D. Ing. Ludmila OPEKAROVÁ, Ph.D. prof. Ing. Miroslav SVATOŠ, CSc. Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D.

5 Externí členové redakční rady / External editorial board members: Zahraniční / Foreign: prof. Ing. Mária ČARNOGURSKÁ, CSc. Technická univerzita v Košiciach (SK) prof. Ing. Milan DEMO, Ph.D., dr. h. c. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SK) prof. zw. dr hab. Stefan FORLICZ Wyższa Szko la Bankowa we Wroc lawiu (PL) prof. Dr. Alois HEISSENHUBER, DrSc., dr. h. c. Technische Universität München (D) prof. DSc Tech. Gennady Nikolayevich KOLESNIKOV Petrozavodsk State University (RU) doc. Maxim A. PONOMAREV, Ph.D. Plekhanov Russian University of Economics (RU) Tuzemští / Domestic: PhDr. Jan GREGOR, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice (ČR) prof. Ing. Jan HRON, DrSc., dr. h. c. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR) doc. Ing. Vojtěch MERUNKA, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR) Ing. Jakub NOVOTNÝ, Ph.D. Vysoká škola polytechnická Jihlava (ČR) prof. Ing. Miroslav PETRTÝL, DrSc. České vysoké učení technické v Praze (ČR) prof. Ing. Miroslav SVATOŠ, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČR) prof. Ing. Miloslav SYNEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze (ČR)

6 prof. PaedDr. Gabriel ŠVEJDA, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice (ČR) prof. Ing. Pavel TOMŠÍK, CSc. Mendelova univerzita v Brně (ČR) prof. Ing. Jan TRUNEČEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze (ČR) prof. Ing. Ivan GROS, CSc. Vysoká škola logistiky, Přerov (ČR) doc. Ing. Jaroslav VÝBORNÝ, CSc. České vysoké učení technické v Praze (ČR) Interní členové redakční rady / Internal editorial board members: Ing. Petra BEDNÁŘOVÁ, Ph.D. doc. Ing. Hana EZROVÁ, CSc. Mgr. Lenka HRUŠKOVÁ, Ph.D. Ing. Alena HYNKOVÁ, CSc. doc. Ing. Zdeněk KUTNAR, CSc. Ing. Miroslav MÁČE, Ph.D., CSc. prof. Ing. Radimír NOVOTNÝ, DrSc. Ing. Ludmila OPEKAROVÁ, Ph.D. prof. Ing. Jan VÁCHAL, CSc. Ing. Marek VOCHOZKA, MBA, Ph.D.

7 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ EKONOMICKÁ SEKCE 21 Způsoby získávání volných zdrojů a práce s dárci u NNO Barbora Čapková 35 Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald 43 Kvalitativní hodnocení rizik finančních zdrojů nestátních neziskových organizací Pavlína Haltofová, Marta Lapková 53 (Ne)dokonalý obraz boží dokonalosti Lenka Hrušková, Ludmila Opekarová, Miroslav Somr 63 O jedné metodě řešení krize a přínosech krize pro malou NNO Milan Konečný 75 Typologizace daňových mixů v zemích OECD Květa Kubátová 83 Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD Martin Maršík, Daniel Kopta 95 Finanční a ekonomická krize a MSP Věra Mulačová 105 Nové výzvy regionální a strukturální politiky pro připravované období se specifikací na region NUTS 2 Jihozápad Petra Pártlová, Veronika Humlerová 117 Spokojenost studentů s oborem andragogika na Ostravské univerzitě v Ostravě a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Tomáš Sadílek 129 Podpora malého a středního podnikání z operačního programu Podnikání a inovace Lenka Smékalová 141 Příjmová situace jihočeských domácností v roce 2008 Ladislav Stejskal

8 151 Vývoj agrárního zahraničního obchodu České republiky v letech Miroslav Svatoš, Luboš Smutka 173 Účinnost politiky ochrany půdního fondu v České republice Marie Štolbová, Marie Trantinová 187 Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice Marek Vochozka, Vojtěch Stehel TECHNICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE 205 Nakládání s konstrukčními a demoličními odpady v EU Prabir Ganguly 219 Analýza vybraných detailů obvodového pláště budovy pro školství pomocí termovizních metod Petr Junga, Petr Trávníček, Tomáš Vítěz 233 Vliv různých agrotechnologií na nasycenou hydraulickou vodivost K s hlinité půdy v lokalitě Bohaté Málkovice Ivana Kameníčková, Lucie Larišová, Adéla Stoklásková 243 Vliv nesprávného určení výskytu druhu na modelování distribuce druhů: Případová studie s kachnou divokou (Anas Platyrhynchos) Vítězslav Moudrý, Petra Šímová 251 Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity Radimír Novotný 261 Vliv účinnosti ČOV na kvalitu vody v recipientu Petra Oppeltová, Tomáš Vítěz, Jana Ševčíková 275 Objemová hmotnost asfaltových pásů jako jedno z kritérií pro výběr vhodného hydroizolačního materiálu Jan Plachý, Vít Petránek 287 Metoda ekologického a estetického hodnocení společných zařízení pozemkových úprav Dagmar Stejskalová, Jana Konečná, Petr Karásek, Jana Podhrázská 305 Zvýšení hodnoty faktoru erozní účinnosti deště R ve vztahu k návrhu protierozních opatření Kateřina Vašinová, Jan Váchal, Petra Pártlová, Radka Váchalová 317 Možnosti vizualizace numerických dat v GeoGebře Petr Volný, Jana Volná, Dana Smetanová

9 CONTENT INTRODUCTORY WORD REVIEW PROCEEDINGS ECONOMIC SECTION 21 Way of Obtaining Free Resources and Work with Donors for NGOs Barbora Čapková 35 Use of the Value at Risk Model by Stocks from the Prague Stock Exchange Radim Gottwald 43 Qualitative Risk Assessment of Financial Resources of NGOs Pavlína Haltofová, Marta Lapková 53 (Im)Perfect Image of God s Perfection Lenka Hrušková, Ludmila Opekarová, Miroslav Somr 63 About One Method of Crisis Management and Crisis Benefits for a Small NGO Milan Konečný 75 Typology of Tax Mixes in OECD Countries Květa Kubátová 83 Screening of Risk in an Investment Plans of Agricultural Cooperative Martin Maršík, Daniel Kopta 95 The Financial and Economic Crisis and SMEs Věra Mulačová 105 New Challenges of Regional and Structural Policy for the Upcoming Period with Specification for NUTS 2 South- West Petra Pártlová, Veronika Humlerová 117 Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín Tomáš Sadílek 129 Support of SMEs from Operational Program Enterprise and Innovation Lenka Smékalová 141 Income Situation of South Bohemian Households in 2008 Ladislav Stejskal

10 151 Czech Agrarian Foreign Trade Development in Miroslav Svatoš, Luboš Smutka 173 Efficiency of Agricultural Land Resources Protection Policy in the Czech Republic Marie Štolbová, Marie Trantinová 187 Regional Disparities in the Development of the Construction Sector in the Czech Republic Marek Vochozka, Vojtěch Stehel ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES SECTION 205 Construction and Demolition Waste Handling in the EU Prabir Ganguly 219 Analysis of Selected Details of the External Cladding of the Building for Education with Use of Thermovision Methods Petr Junga, Petr Trávníček, Tomáš Vítěz 233 Impact of Different Agro-Technologies on Saturated Hydraulic Conductivity K s of Loamy Soil in Locality Bohaté Málkovice Ivana Kameníčková, Lucie Larišová, Adéla Stoklásková 243 The Effects of False Positive Errors in Species Occurrence Data on the Performance of Species Distribution Models: Case Study on the Wild Duck (Anas platyrhynchos) Vítězslav Moudrý, Petra Šímová 251 A Few Notes to Buildings Stereometry in Terms of Energy Efficiency Radimír Novotný 261 Comparing the Efficiency of a Chosen Wastewater Treatment Plant with the Recipient Petra Oppeltová, Tomáš Vítěz, Jana Ševčíková 275 The Density of Asphalt Belts as One of the Criterions for Selection of Suitable Waterproofing Material Jan Plachý, Vít Petránek 287 Method of Ecological and Aesthetical Evaluation of Common Facilities of Land Consolidations Dagmar Stejskalová, Jana Konečná, Petr Karásek, Jana Podhrázská 305 Increasing Values of the Rainfall Factor R in Relation to the Design of Erosion Control Measures Kateřina Vašinová, Jan Váchal, Petra Pártlová, Radka Váchalová 317 Visualization of Numerical Data in GeoGebra Petr Volný, Jana Volná, Dana Smetanová

11 ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, těší mě, že vám před koncem letošního roku mohu představit druhé vydání časopisu Littera Scripta za rok Časopis je již standardně rozdělen na dvě sekce ekonomickou a technickou a přírodovědnou. V uplynulém pololetí se zvýšil počet doručených příspěvků jak v českém, tak anglickém jazyce. Počet publikovaných článků sice stoupl jen nepatrně, ale věříme, že o to kvalitnější práce vám můžeme nabídnout. Vzhledem ke skutečnosti, že je v současné době dokončován rozvojový projekt MŠMT ČR zaměřený na tvorbu nového redakčního a publikačního portálu, dojde v příštím období k některým podstatným změnám, které se dotknou procesu přípravy, schvalování a vydávání našeho odborného recenzovaného časopisu. Jednou z podstatných změn je i rozšíření formy vydávání časopisu o elektronickou verzi, která bude přístupná všem zájemcům z nového publikačního portálu VŠTE, jenž bude součástí internetových stránek školy. Tento portál vám nabídne nejen časopis Littera Scripta, ale i celou řadu dalších publikací interních, ale i externích pracovníků naší školy. Další výraznou změnou, kterou obnáší přechod na nový redakční systém, je způsob zasílání příspěvků do časopisu Littera Scripta. V novém roce se již nebudou příspěvky zasílat em na adresu redakce, ale budou se vkládat prostřednictvím publikačního portálu. Při vkládání si autor zároveň přečte a potvrdí prohlášení o dodržování autorského zákona a o původnosti svého příspěvku a bude upozorněn na dodržování pokynů pro autory, které jsou pro všechny tvůrce závazné. Po zaslání příspěvku bude autorovi potvrzeno, že příspěvek byl redakcí přijat a že bude zahájeno schvalovací řízení. Věříme, že nově vytvořený redakční systém zpříjemní a zjednoduší přípravu a zasílání vašich příspěvků vzhledem k tomu, že bude poskytovat všechny potřebné informace v přehledné a srozumitelné formě koncentrované na jednom místě. Tištěná forma časopisu bude i nadále zachována a bude dostupná v knihovnách a zasílána jako autorský výtisk. Děkuji všem autorům z řad odborníků z akademické sféry i z podnikové praxe, kteří se ve stále větší míře přiklání k publikování příspěvků v časopise Littera Scripta a věřím, že vzrůstající zájem o náš časopis bude pokračovat i v následujícím roce. Čtenářům přeji příjemné chvíle strávené nad stránkami tohoto čísla, které, jak pevně věřím, přinesou řadě z vás nové poznatky. Závěrem mi dovolte popřát vám jménem svým i celé redakční rady příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně pracovních i osobních úspěchů. Nezbývá než popřát všem čtenářům příjemné a poučné čtení, které vám nabízí následující stránky. České Budějovice, prosinec 2012 Za redakční radu prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 11

12 INTRODUCTORY WORD Dear readers, I am pleased that before the end of this year I can introduce you the second edition of the journal Scripta Littera in The journal is traditionally divided into two sections economic and technical and natural science. In the last half-year the number of received contributions written in both languages Czech and English increased. Although the number of published articles has increased only slightly, we believe that we can offer you papers of better quality. Due to the fact that the development project of the Ministry of Education focused on creation of new editorial and publishing portal is currently finished, some significant changes will be launched next year that will affect the process of preparation, approval and publishing of our professional reviewed journal. One of the major changes is the expansion of forms of publishing with an electronic version of the journal, which will be accessible to all interested persons from a new publishing portal, that will be a part of the website of our institution. This site will offer you not only the journal Littera Scripta, but also a number of publications from internal, as well as external staff of our school. Another significant change that involves the transition to the new editorial system, is a way of sending contributions to the journal Scripta Littera. In the new year, contributions will no longer be sent by to the editor s address, but will be inserted through the publishing portal. Before the author inputs the article, he/she will have to read and confirm the statement of compliance with the copyright law and the originality of his/her contribution and will be alerted to comply with the instructions for authors, which are binding for all creators. After posting the article the acceptance will be confirmed. Afterwards the editors will initiate the approval procedure. We believe that the newly created editorial system will simplify and make the preparation and sending of your contributions more pleasant due to providing all the necessary information in a clear and understandable form concentrated in one place. The printed form of the journal will continue to be maintained and will be available in libraries and sent as an author s copy. I thank to all authors who are experts from academic sphere and from proffesional experience, who are increasingly inclined to publish articles in the journal Littera Scripta and I believe that the growing demand for our journal will continue into next year. I wish to the readers to have a nice time spent over the pages of this issue, which, I believe, will bring you a number of new findings. Finally, let me wish you on behalf of myself and the entire editorial board Merry Christmas and into the new year a lot of professional and personal success. České Budějovice, December 2012 In the name of the editorial board Prof. Ing. Jan Váchal, CSc. 12

13 PRŮBĚH RECENZNÍHO ŘÍZENÍ / REVIEW PROCEEDINGS Do čísla 2/2012 bylo zařazeno 25 recenzovaných příspěvků od 49 autorů z 13 pracovišť. / In issue 2/ reviewed articles written by 49 authors from 13 institutions were included. Články / Articles Počet doručených článků / Number of articles received: 40 Počet článků vyřazených v 1. kole recenzního řízení / Number of articles rejected in 1 st round of review proceedings: 3 Počet článků vyřazených ve 2. kole recenzního řízení / Number of articles rejected in 2 nd round of review proceedings: 12 Počet článků přijatých k tisku po dokončení recenzního řízení / Number of articles agreed to be published: 25 Recenzní rozhodnutí / Review conclusions Počet zpracovaných recenzí / Number of reviews delivered: 75 z toho recenzováno recenzentem s titulem doc. nebo prof. / from which was reviewed by reviewer with Doc. or Prof. degree: 57 (76 %) Přijato beze změn Published without changes Přijato, doporučeno zohlednit navrhované úpravy Published, suggested considering some remarks Přijato po celkové revizi příspěvku Published after over-all revision Odmítnuto Denied Recenzenti s doc. či prof. Ostatní Celkem Reviewers with Doc. Other In total or Prof. degree

14 Recenzní sbor / Reviewers board Ing. Petr BOUKAL, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Mgr. Daniela BÍMOVÁ, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Ing. Martina ČERNÍKOVÁ, Ph.D. Technická univerzita v Liberci doc. Ing. Marie DOHNALOVÁ, CSc. Univerzita Karlova v Praze doc. RNDr. Dušan DRBOHLAV, CSc. Univerzita Karlova v Praze doc. Ing. Miroslav DUMBROVSKÝ, CSc. Vysoké učení technické v Brně prof. Ing. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. PhDr. Marek FRANĚK, CSc. Ph.D. Univerzita Hradec Králové prof. Ing. Petr HÁJEK, CSc. České vysoké učení technické v Praze Ing. Eva HAMPLOVÁ, Ph.D. Univerzita Hradec Králové Mgr. Roman HAŠEK, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc. Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích prof. PhDr. Miroslav HLADÍLEK, CSc. Soukromá osoba doc. Ing. Jaroslava HOLEČKOVÁ, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. PaedDr. Josef HORÁK, CSc. Technická univerzita v Liberci doc. Ing. Milan HRDÝ, Ph.D. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo 14

15 Ing. Martin HRUBÝ, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Ing. Vladimír HYÁNEK, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně Dr. Ing. Vítězslav HYBLER Mendelova univerzita v Brně prof. Ing. Miloslav JANEČEK, DrSc. Česká zemědělská univerzita v Praze doc. Ing. Jana JANOUŠKOVÁ, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc. Univerzita Karlova v Praze prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Alena KLOSOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. Ing. Vladimír KOČÍ, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze doc. Ing. Jana KORYTÁROVÁ, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně doc. Ing. Magdalena KOTÝNKOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze doc. Ing. Jan KOUDELKA, CSc. vysoká škola ekonomická v Praze doc. Ing. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Darja KUBEČKOVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ing. Lea KUBÍČKOVÁ, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně 15

16 doc. Dr. Ing. Radmila KUČEROVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. František KUDA, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. PhDr. Pavel KUCHAŘ, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. Ing. Václav LEDNICKÝ, CSc. Slezská univerzita v Karviné doc. RNDr. Zdeněk LIPSKÝ, CSc. Univerzita Karlova v Praze doc. PhDr. Růžena LUKÁŠOVÁ, CSc. Masarykova univerzita v Brně doc. Mgr. Jiří MÁLEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze RNDr. Jaroslav MARYÁŠ, CSc. Masarykova univerzita v Brně doc. PhDr. Pavel NAVRÁTIL, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně doc. Ing. Jiří NĚMEC, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem doc. Ing. Jiří NOVOTNÝ, CSc. Masarykova univerzita v Brně doc. Ing. Ilona OBRŠÁLOVÁ, CSc. Univerzita Pardubice Ing. Petra PÁRTLOVÁ, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc. Vysoká škola finanční a správní v Brně RNDr. Vilém PECHANEC, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci doc. Ing. Eduard POKORNÝ, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně 16

17 Ing. Bc. Libor Rejf, CSc. České vysoké učení technické v Praze doc. Ing. Jaroslav SOLAŘ, Ph.D. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Vojtěch SPÁČIL, CSc. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava doc. Ing. Jitka SRPOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc. Mendelova univerzita v Brně doc. Ing. Petr SUCHÁNEK, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně doc. PhDr. Jana ŠAFRÁNKOVÁ, CSc. České vysoké učení technické v Praze doc. Ing. Radoslav ŠKAPA, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně doc. Dr. Ing. Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. Ing. Jan ŠKRAMLÍK, Ph.D. Vysoké učení technické Brno doc. Ing. PhDr. Karel ŠRÉDL, CSc. Česká zemědělská univerzita v Praze prof. Ing. František TOMAN, CSc. Mendelova univerzita v Brně prof. Mgr. Jan TOMAN, DrSc. České vysoké učení technické v Praze Ing. Marie TRANTINOVÁ, Ph.D. Ústav zemědělské ekonomiky a informací doc. PhDr. Martina URBANOVÁ, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně prof. Ing. Josef VALACH, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze 17

18 doc. RNDr. Antonín VĚŽNÍK, CSc. Masarykova univerzita v Brně PhDr. Mgr. Jiří VINOPAL, Ph.D. Akademie věd České republiky doc. Ing. Milan VLČEK, CSc. Vysoké učení technické Brno prof. Ing. František ZICH, DrSc. Vysoká škola finanční a správní doc. Ing. Martin ZRALÝ, CSc. České vysoké učení technické v Praze doc. Ing. Jan ŽIŽKA, CSc. Mendelova univerzita v Brně 18

19 EKONOMICKÁ SEKCE / ECONOMIC SECTION 21 Způsoby získávání volných zdrojů a práce s dárci u NNO Barbora Čapková 35 Použití modelu Value at Risk u akcií z pražské Burzy cenných papírů Radim Gottwald 43 Qualitative Risk Assessment of Financial Resources of NGOs Pavlína Haltofová, Marta Lapková 53 (Im)Perfect Image of God s Perfection Lenka Hrušková, Ludmila Opekarová, Miroslav Somr 63 O jedné metodě řešení krize a přínosech krize pro malou NNO Milan Konečný 75 Typologizace daňových mixů v zemích OECD Květa Kubátová 83 Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD Martin Maršík, Daniel Kopta 95 The Financial and Economic Crisis and SMEs Věra Mulačová 105 Nové výzvy regionální a strukturální politiky pro připravované období se specifikací na region NUTS 2 Jihozápad Petra Pártlová, Veronika Humlerová 117 Students Satisfaction with the Study Programme of Adult Education at University of Ostrava and Tomas Bata University in Zlín Tomáš Sadílek 129 Support of SMEs from Operational Program Enterprise and Innovation Lenka Smékalová 141 Příjmová situace jihočeských domácností v roce 2008 Ladislav Stejskal 151 Czech Agrarian Foreign Trade Development in Miroslav Svatoš, Luboš Smutka

20 173 Efficiency of Agricultural Land Resources Protection Policy in the Czech Republic Marie Štolbová, Marie Trantinová 187 Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice Marek Vochozka, Vojtěch Stehel

21 Způsoby získávání volných zdrojů a práce s dárci u NNO Barbora Čapková Vysoká škola ekonomická Abstrakt Financování z Evropských fondů končí a neziskové organizace stojí před otázkou, jakým způsobem budou financovány a jak své služby udržet. V současné době existují organizace, kterým se daří získávat volné zdroje, přičemž jsou zcela, či víceméně nezávislé na státních a evropských dotacích. Cílem je upozornit na funkční prvky při získávání volných zdrojů a principy dlouhodobé spolupráce s dárci. Tento článek organizacím, které s touto formou financování mají menší množství zkušeností, ukazuje osvědčené principy. Uváděné informace vycházejí z výzkumu realizovaného v rámci disertační práce na téma: možnosti aplikace principů projektového řízení v českém občanském sektoru. Informace získané formou strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami se zpracovávají kvalitativní analýzou. Při vedení polo-strukturovaných otázek byl kladen důraz na způsob práce organizací, které jsou úspěšné v získávání volných zdrojů. Výzkum ukázal, že základním principem úspěšnosti s dárci je systematický a strategický přístup. Klíčová slova: neziskové organizace, projektové řízení, získávání volných zdrojů Úvod V České republice je jedním z častých způsobů možnosti získání finančních prostředků pro činnost nestátní neziskové organizace napsání projektové žádosti. Pokud je tato žádost úspěšná a organizace naplňuje cíle projektu, peníze získá. Financování neziskového sektoru prošlo po roce 1989 určitým vývojovým procesem. Do roku 2004 směřovalo velké množství finančních prostředků z programů vlád evropských zemí a ze soukromých zdrojů z USA. Po vstupu do EU vzniklo několik programů, ze kterých mohly na základě podaných projektů získávat peníze neziskové organizace. Tento zdroj financování se postupně zužuje a dochází také k rapidnímu snižování státních dotací. Nastupuje nezbytnost získávat peníze jinými způsoby a to především fundraisingem. České nestátní neziskové organizace to příliš nedělají a podle výzkumu publikovaného Novotným, Lukešem a kol. (2008, s. 77) se na tento zdroj financí spoléhalo pouze 21

22 22 Littera Scripta, 2012, roč. 5, č. 2 8 % organizací. Problematika financování neziskových organizací je klíčovým problémem (Boukal 2009). Existuje několik nestátních neziskových organizací, které se nespoléhají pouze na výše zmíněné varianty financování, a to jsou především obecně prospěšné organizace (o.p.s.), jimiž se v tomto článku zabýváme. Metodika Tento článek reprezentuje výsledek výzkumu u obecně prospěšných společností. Do výzkumu byly zahrnuty níže popsané organizace. Cílem je odhalení způsobů získávání dárců a práce s nimi u obecně prospěšných společností. Tabulka 1: Organizace zahrnuté do zveřejněného výzkumu Kód Organizace OPS1 La Strada, o.p.s. OPS2 Pomocné tlapky, o.p.s. OPS3 Rozmarýna, o.p.s. OPS4 Transparency International, o.p.s. OPS5 Spolu dětem, o.p.s. OPS6 Salesiánské středisko mládeže, o.p.s. OPS7 ProFem, o.p.s. OPS8 Člověk v tísni, o.p.s. OPS9 Elpida plus, o.p.s. OPS10 Domov SueRyder, o.p.s. Zdroj: Čapková, B. Osobní výzkum na téma: možnosti aplikace principů projektového řízení v českém občanském sektoru (dosud nepublikovaná data) Při výběru vzorku respondentů byla využita metoda záměrného, kriteriálního výběru. Vhodnou organizací pro výzkum je taková organizace, která podle výroční zprávy využívá vícezdrojové financování. Vícezdrojové financování se vyznačuje finančními prostředky od individuálních, firemních dárců, prodejem zboží či služby apod. Tento parametr byl ověřován a dohledáván vždy ve třech výročních zprávách dané organizace. Na základě této analýzy bylo osloveno 22 organizací a 10 z nich souhlasilo s realizací rozhovorů. Samostatný výzkum byl proveden na základě strukturovaných rozhovorů s otevřenými otázkami. Otázky pro rozhovory byly tvořeny na základě předchozího výzkumu mé diplomové práce a obohaceny o další otázky po konzultaci s Mgr. Vrzáčkem, Ing. Novotným a na základě pobytu na holandské univerzitě. Vytipované organizace byly osloveny v období listopad 2010 až únor Jednotlivé organizace jsem oslovovala na základě jimi zveřejněných informací ve výročních zprávách a na internetových stránkách pomocí ového dopisu. byl směřován ředitelům organizace či přímo fundraiserům, pokud taková pozice a kontakt na ni byl zveřejněn. Rozhovory byly vedeny v sídlech uvedených organizací či na jiných předem domluvených veřejných místech. Rozhovory probíhaly v období prosince 2010 a března 2011 a trvaly od 50 do 120 minut. Výzkum je realizován využíváním kvalitativních metod, byla zvolena kvalitativní strategie. Pro tuto strategii je příznačné, že výzkum probíhá v přiro-

23 Ekonomická sekce / Economic section 23 zených sociálních podmínkách, ke zkoumané problematice se přistupuje komplexně. Od výzkumníka se vyžaduje neutralita a celý výzkumný proces má pružný charakter. Cílem kvalitativního výzkumu je popis a porozumění sociálnímu jevu. Právě s ohledem na tento cíl byla zvolena kvalitativní strategie. K přepsání rozhovorů byla využita metoda doslovné transkripce, která umožnila přesné zachycení rozhovorů. Dále jsou rozhovory a závěrečné zprávy jednotlivých organizací podrobeny metodě otevřeného kódování. Na základě takto získaných informací došlo k interpretaci dat a ke konečnému doporučení. Díky využití dvou druhů dat došlo k datové triangulaci. Díky využití metody otevřeného kódování vzniklo 5 kategorií. 2 kategorie popisují téma tohoto článku a jsou níže popsány se svými subkategoriemi a pojmy. Tabulka 2: Souhrn všech rozkrytých kategorií, subkategorií a pojmů Kategorie Sub-kategorie Pojmy Vyhledávání a iniciace spolupráce s dárcem Dlouhodobá spolupráce s dárcem Firemní dárci Individuální dárci Pečování o dárce Výběr firemního dárce Oslovení firemního dárce První schůzka Systematický přístup Partnerský přístup Dárcova motivace Pro-aktivní přístup Systematičnost Pojmenovaný rozsah spolupráce Pravidelná komunikace Odměňování dárce Delegace odpovědnosti za společnou práci Systematický a strategický přístup Patronace Pro-aktivní přístup Péče dárce o zvolenou organizaci Zdroj: Čapková, B. Vlastní klasifikace výzkumu na téma: možnosti aplikace projektového řízení v českém občanském sektoru (dosud nepublikovaná data) Vyhledávání a iniciace spolupráce s dárcem Kategorie vyhledávání a iniciace spolupráce s dárci je velmi diskutovaným tématem všech neziskových organizací. Přístup k tomuto tématu je odlišný u individuálního či firemního dárce. Z toho vyplývá pojmenování subkategorií. Firemní dárci jsou první subkategorií. Jsou většinou oslovováni na základě předem daných kritérií. Prvním pojmem je výběr dárce. Nejčastěji zmiňovaným kritériem je, aby organizaci s firmou něco pojilo. Může se jednat o společný náhled na danou problematiku, podobné téma, obdobný přístup k veřejnosti apod. Já vidím třeba i to spojení s Čechomorem. Že se na nás nelepí mediálně známé hvězdy, které jsou samý skandál. Ale nabídne nám spolupráci Čechomor,

24 24 Littera Scripta, 2012, roč. 5, č. 2 Tabulka 3: Pojmenované subkategorie a pojmy v kategorii vyhledávání a iniciace spolupráce s dárci Subkategorie Pojmy Výběr firemního dárce Oslovení firemního dárce První schůzka Firemní dárci Systematický přístup Partnerský přístup Dárcova motivace Pro-aktivní přístup Individuální dárci Systematičnost Zdroj: Čapková, B. Vlastní klasifikace výzkumu na téma: možnosti aplikace projektového řízení v českém občanském sektoru (dosud nepublikovaná data) který v bulváru nemá žádné místo. Je to hudební spolek, který je perfektní a je stejně laděný... (OPS2). Přitom my se tam ještě snažíme provázat ten business s tou naší misí a s naším posláním... my pracujeme s lidmi, kteří byli obětí organizovaného zločinu, takže naším partnerem je jedna personální agentura, protože ji toto téma také tíží (OPS1). S tímto pojmem souvisí strategičnost zvoleného dárce. Organizace při výběru dárce musejí přemýšlet o již současných dárcích a odlišnostech jejich působení tak, aby co nejvíce diverzifikovaly své zdroje. Objevuje se zde souvislost se strategickým plánováním a potřebou mít zajištěny zdroje pro plánované a pravidelné činnosti organizace, které naplňují stanovené cíle a mise. Dalším kritériem jsou jasně nastavená pravidla, limity a mantinely, které mají jednotlivé organizace nastavené odlišně. Jasně stanovená pravidla jsou činnosti, které musí být vždy ve stejných situacích zopakovány, zaznamenány a jsou vymahatelné. Limity organizací vycházejí z poznání svých možností a stanovení jasných pravidel. Nejčastěji se jedná o pravidla, za kterých jsou ochotní spolupracovat, a hranice, které není možné překročit. Cílem jasně stanovených pravidel, limitů a mantinelů je zachování synchronního jednání a zajištění ochrany organizace a dárce. Specifičnost těchto kritérií závisí na poslání dané organizace a na jejím vedení.... musíme mít limity, koho případně ano a s jakou firmou ne. My řekněme, máme dva takové přístupy, které jsme ověřili. Jeden je, že když něco s nějakou firmou podepíšeme, tak si vyhradíme podmínku, že to je zveřejnitelné, pokud by něco nastalo a že to je na nějakou konkrétní aktivitu, nebo projekt a že to můžeme zrušit, kdyby nastal tento případ (OPS4). Máme dané takové zásady, že neoslovujeme firmy, které jsou podezřelé z nějaké korupce... (OPS3). V momentě, když začneme spolupracovat s firmou, tak si v první řadě tu firmu proklepneme, jestli nemá někde nějaký průšvih. Je to pro nás důležité z té perspektivy, že se snažíme i tlačit na Corporate Social Responsibility (OPS1). Častým kritériem je, že pokud organizace už s nějakou firmou spolupracuje, neoslovují konkurenty současných dárců.... samozřejmě když nás nyní podporuje Oriflame, tak bychom neoslovili Avon (OPS3). Poslední, minoritně zmíněnou vlastností je tvorba seznamu organizací, které je vhodné oslovit, a mapování jejich zpětné vazby. Tento seznam je u daných

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková

Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek. Iva Honzková Propagace neziskové organizace Dotek pomocí projektu Fashion show Dotek Iva Honzková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu neziskového sektoru, popis neziskové organizace

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 6. 7. května 2014 Sychrov, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 6

Více

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností

Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Technická univerzita v Liberci Společenská odpovědnost firem, lidský kapitál, rovné příležitosti a environmentální management s využitím zahraničních zkušeností Monografie Prosinec 2008 1 Prskavcová M.,

Více

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI

MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Administration Publique (Veřejná správa) MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ POMOC A EFEKTIVNOST CHARITATIVNÍCH SBÍREK NA HAITI International Humanitarian

Více

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva

Programy pro ohroženou mládež. výroční zpráva Programy pro ohroženou mládež výroční zpráva 2013 1 Mezinárodní cena Nadace ERSTE za přínos sociální integraci 2013 obsah... 3 Představení Laty 4 Úvodní slovo ředitelky 5 Lidé v Latě 6 Projekty v Latě

Více

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze

16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze Rozhovor s Helenou Houdovou Jak na mezinárodní spolupráci Základy úspěchu NNO Proč lidé pomáhají? Volby naoko 16. dubna 2010 Národní technická knihovna v Praze .. The International Visegrad Fund supports

Více

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět!

Výroční zpráva 2012. Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! Výroční zpráva 2012 Neziskovky.cz, o. p. s I pomáhat se musí umět! OBSAH OBSAH...2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 SPOLUPRÁCE A ČLENSTVÍ...

Více

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky

Bakalářská práce. Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Pedagogická fakulta. Katedra pedagogiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Dobrovolnictví jako specifická forma rozvoje komunity Vypracoval: Vedoucí práce: Jan Panocha, obor Sociální pedagogika

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s 2011 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT!. 1 OBSAH OBSAH...... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 5 HISTORIE......

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

Strojírenské technologie jsou sexy

Strojírenské technologie jsou sexy Ročník 17 (8/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Strojírenské technologie jsou sexy Podnikatelské mise HK ČR do zahraničí zažívají rekordní rok Patří strojaři do starého železa? Tato otázka, pro někoho možná

Více

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011

KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNICKÁ RADA KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2011 Sborník z 19. konference, konané ve dnech 13. 15. září 2011 v Českých Budějovicích Září 2011 1 Sdružení knihoven ČR, Ostrava 2011

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá

Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá Analýza a návrh struktury firemního tisku společnosti Meopta-optika s. r. o. Eva Suchá Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato práce se zabývá významem podnikového tisku jako jednoho z nástrojů vnitropodnikové

Více

OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2015 Kam kráčíš univerzito, ve výzkumu a vývoji? Příprava strategie do roku 2020 Strana 04 Den s... Mojmírem Helískem prorektorem

Více

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Neziskovky.cz, o. p. s. ... Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Neziskovky.cz, o. p. s. 211 I POMÁHAT SE MUSÍ UMĚT! Výroční zpráva 211 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 3 NEZISKOVKY.CZ STRUČNĚ, JASNĚ, VÝSTIŽNĚ... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...

Více

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010 Roztančená Žihadla - známe výsledky! editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2

ROZ. VOR Více na str. 7-8. Žihadlo roku 2010 Roztančená Žihadla - známe výsledky! editorial. Dále v tomto čísle: Aktuality str. 2 SVĚT 12/ zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK ROZ HO Aktuality str. 2 Žihadlo roku Roztančená Žihadla - známe výsledky! VOR Více na str. 7-8 Poradna str. 5 Soutěž pro nestátní

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007

Praxe a supervize v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA 4/2007 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví a dárcovství v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor: Adéla

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová

Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Analýza image firmy Elpremont elektromontáže s. r. o. Lucie Fraisová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Má bakalářská práce se zabývá analýzou image firmy Elpremont s.r.o. V teoretické části se práce zabývá

Více

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová

OBČANSKÁ PRAXE. Studijní materiál KFI/OBPRX. Mgr. Petra Šobáňová OBČANSKÁ PRAXE KFI/OBPRX Studijní materiál Mgr. Petra Šobáňová Obsah 1) Základní vymezení NNO 2) Založení občanského sdružení 3) Dobrovolnictví 4) Grantové žádosti a projekty 5) Fundraising 6) Public relations

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním

Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Koncept CSR v praxi průvodce odpovědným podnikáním Předmluva Vážené čtenářky, vážení čtenáři, do rukou

Více