TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE"

Transkript

1 TVORBA KURZŮ v CMS MOODLE NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ V PRAZE JIŘÍ PAVLÍK, JITKA FEBEROVÁ Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Od roku 2004 vznikají na Univerzitě Karlově v Praze v rámci Rozvojového projektu MŠMT Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání na UK na řadě fakult nové distanční kurzy z nejrůznějších oborů od lékařských přes přírodovědné, humanitní, pedagogické až po kurzy z oblasti tělesné výchovy. Tyto kurzy se připravují v MS Moodle. Příspěvek informuje o projektu a zkušenostech s Moodlem na Univerzitě Karlově. Představuje také blíže čtyři z vytvořených kurzů. Klíčová slova: Univerzita Karlova, distanční vzdělávání, e-learning, Moodle Abstract: New distance courses are created on Charles University since 2004 within the development project of Czech Ministry of Education, Youth and Sports Creation of multimedia courses for development of e-learning on Charles University in Prague. It covers various specializations, e.g. medicine, pedagogy, theology, physical education. The courses are developed in the Course Management System Moodle. The paper acquaints with the project and with the gain of application of Moodle on Charles University. It presents four created courses as well. Key words: Charles University, distance learning, elearning, Moodle 1. PROJEKT Od roku 2004 má Univerzita Karlova integrovaný rozvojový projekt Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání. v rámci něho vznikají nové elearningové kurzy, které mají cíl rozšířit možnosti pro distanční formu studia akreditovaných studijních programů kombinovaného i prezenčního studia. Kurzy jsou součástí studijních plánů jednotlivých oborů.

2 Tab.1. Zúčastněné fakulty a ústavy Počet vytvářených e-kurzů Katolická teologická fakulta Husitská teologická fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta lékařská fakulta Lékařská fakulta v Plzni Filozofická fakulta Přírodovědecká fakulta Matematicko-fyzikální fakulta Pedagogická fakulta Fakulta sociálních věd Fakulta tělesné výchovy a sportu Ústav výpočetní techniky Ústav jazykové a odborné přípravy Celkem Spektrum pokrývaných oborů a oblastí Biologie Kinantropologie Biomedicína Matematika Egyptologie Mediální a komunikační studia elearning Ošetřovatelství Filologické obory Pedagogické obory Fyzika Tělesná výchova a sport Geologie Teologie Historické vědy Všeobecné lékařství Chemie Zubní lékařství Informatika 2. VÝBĚR LMS / CMS Pro tvorbu a provoz kurzů byl vybrán Course Management System Moodle. Při výběru systému se zvažovaly také jiné systémy, např. WebCT, LearningSpace. Pro volbu Moodlu mluvila nakonec následující kritéria: jeho původ na akademické půdě prostředí je vyvíjeno v praxi vysokoškolské výuky a odpovídá jejím potřebám; česká lokalizace; cena distribuce tohoto software probíhá pod licencí GNU zdarma;

3 modulární architektura a otevřený zdrojový kód Moodle lze rozšiřovat a modifikovat pro potřeby různých oborů; kompatibilita s připravovaným informačním systémem Univerzity Karlovy. Pochopitelně se při výběru systému zvažovala také rizika opensourceových projektů. Těmto rizikům se bude čelit například řešením exportu kurzů do standardizovaného formátu SCORM (Sharable Content Object Reference Model = referenční model sdíleného obsahu), který umožňuje přenos kurzů mezi různými LMS systémy. Moodle běží pod doménou dl.cuni.cz na serveru Ústavu výpočetní techniky. v dubnu 2006 byl ve verzi a ke dni měl 3075 registrovaných uživatelů. Je to aplikace určená především pro potřeby řešitelů projektu, ale mohou v ní vznikat a také vznikají i kurzy, které tvoří učitelé univerzity, kteří se projektu neúčastní. V průběhu řešení projektu došlo k dalšímu, spontánnímu rozšíření Moodlu na Univerzitě Karlově, takže v současné době existuje na různých fakultních serverech řada Moodlů, které se používají převážně k podpoře prezenční výuky. 3. VÝHODY a NEVÝHODY MOODLU Volba Moodlu i jeho další rozšíření se zakládá na tom, že je to systém účelný a dobrý, který jednak umožňuje tvorbu a provoz plnohodnotných distančních kurzů, jednak nabízí všechny nástroje, které může potřebovat vysokoškolský učitel, aby se v čase kontaktní výuky mohl věnovat plně pedagogické práci a aby činnosti spojené s organizací a administrací výuky zařídil pomocí internetu, a to co nejpohodlněji. Mluvit o výhodách a nevýhodách Moodlu je problematické, protože takové hodnocení vždy předpokládá konfrontaci nároků a očekávání hodnotitele se skutečnými možnostmi hodnoceného produktu. v případě tak velké a různorodé instituce jakou je Univerzita Karlova jsou ale ve hře potřeby a požadavky často značně protichůdné. Bude mnoho prvků, které jeden obor označí za přednost a druhý za naprostou zbytečnost, jeden za nevýhodu a druhý za vlastnost zcela lhostejnou.

4 Moodle je systém, který je navržený na základě konkrétních didaktických přístupů, a tak je pochopitelné, že vyhovuje některým výukovým strategiím lépe než jiným (srov. Jeho hodnocení bude proto záviset také na míře flexibility na straně systému i na straně hodnotícího uživatele. E-pedagog se zkušenostmi z jiných LMS bude srovnávat a bude některé funkce postrádat (systémově například nelze nastavovat prerekvizity jednotlivých kurzů nebo lekcí v kurzu). Začínající e-pedagog se možná naopak nechá vést možnostmi Moodlu při formování vlastní výukové strategie. Z uvedených důvodů se nebudeme snažit o obsáhlejší přehled možných výhod a nevýhod a shrneme jen některé hlavní kladné a záporné rysy. Při tom pro podrobnější přehled odkazujeme na moodle.org, (nyní pro Moodle 1.4 a 1.5.2), (nyní pro Moodle 1.5.2), nebo na článek Poulová, P.: Komparace vybraných LMS (pravděpodobně pro Moodle 1.3). 3.1 Přednosti Konfigurovatelné nástroje pro separátní i skupinovou komunikaci vlastní systém zpráv a diskusní fórum, chat, nástroje na odevzdávání a hodnocení písemných prací (modul Úkol); možnost kooperativního vytváření a vzájemného hodnocení studentských projektů (moduly Wiki, Workshop, Slovník); volba oddělených výukových skupin umožňuje provoz téhož kurzu zvlášť na různých fakultách; mnohojazyčnost: Moodle se v současné době distribuuje v lokalizaci do 54 jazyků. Každý uživatel si ve svém profilu může preferovat vlastní jazyk uživatelského rozhraní, což oceňují zahraniční studenti. a naopak pro každý kurz je možno pevně nastavit jiný komunikační a systémový jazyk, než je jazyk zvolený při instalaci aplikace, což je výhodné například pro studijní programy akreditované v cizím jazyce nebo pro pokročilé jazykové kurzy.

5 3.2 Zápory Jediná slabá stránka, která se uvádí na stránkách jsou nedostatečně podrobné manuály pro pokročilejší výukové nástroje. Kromě toho bychom mohli uvést určité limity využití Moodlu, které vyplývají z nemožnosti nastavovat prerekvizity jednotlivých kurzů nebo lekcí v kurzu. Nevýhodami Moodlu jsou dále všeobecné nevýhody všech webových elearningových systémů, spočívající v požadavku, aby student a učitel měli poměrně rychlé připojení k internetu. Moodle nemá žádný autorský software a kurz se musí tvořit on-line. Tato vlastnost je obecně spíše výhodou, protože autor kurzů není závislý na žádném speciálním software, a nemusí být proto vázán na konkrétní operační systém. Jako nevýhodu to bude hodnotit pouze takový tvůrce kurzů, který nemá dostatečně rychlý přístup na internet. Zvolí pak pravděpodobně raději cestu off-line předpřípravy prvků a objektů ve standardizovaných formátech (html, pdf) a jejich publikování z počítače připojeného do sítě vysoké školy, což bude poněkud limitovat výběr nástrojů, které Moodle pro výuku nabízí. 4. ZKUŠENOSTI S MOODLEM Zkušenosti s Moodlem se už částečně promítly do převážně pozitivního hodnocení v předchozí kapitole. Pokud bychom chtěli napsat něco více, měli bychom upozornit, že v rámci projektu Tvorba multimediálních kurzů pro rozvoj distančního vzdělávání neproběhla, a ani se nepřipravuje žádná všeobecná a cílená evaluace didaktických výsledků elearningové výuky (Vyhodnocování ale provádějí některá pracoviště ve vlastní režii srov. kap. 4.1). Ohlasy se sbírají pouze v rámci průběžné a závěrečné zprávy o řešení projektu. Tento fakt bude zajisté silně limitovat relevanci následujících výpovědí. Mezi určitou částí studentů i pedagogů se objevuje nedůvěra k elearningovým prvkům ve výuce. Její důvody se zatím nediskutovaly, protože elearning není na Univerzitě Karlově ještě rozšířen do takové míry, aby byla tato skupina nucena

6 formulovat a hájit své stanovisko (situace bývá na některých pracovištích spíše opačná). Ta část populace studentů, která kurzy v Moodle využívá, hodnotí kladně zvýšení dostupnosti a aktuálnosti výukových materiálů a obohacení výuky o multimediální prvky, popřípadě možnost individuálního studijního tempa. Učitelé upozorňují především na znatelné zvýšení připravenosti a znalostí studentů a na minimalizaci prezenčních konzultací. Stížnosti na neúnosnou zátěž e- konzultacemi nebyly ve větší míře zaznamenány, což může vypovídat o tom, že si pedagogové umějí dobře zorganizovat čas nebo také o tom a to spíše že se řada studentů písemně konzultovat ostýchá. Byly skutečně zaznamenány ohlasy, že je nutné studenty ke komunikaci podněcovat. 4.1 Pilotní hodnocení kurzu Lékařská informatika v bakalářských oborech v akademickém roce 2005/2006 na 2. lékařské fakultě UK Zkušenosti z výuky je možno vyhodnotit např. na základě dotazníků, hodnotících kvalitu výukových on-line programů. Za kvalitní je pokládán takový program, ve kterém jsou použité technologie a nástroje schopny eliminovat nepřítomnost vyučujícího. Přichází v úvahu 7 oblastí (flexibilita, podpora studenta, cíle a výstupní znalosti, interakce, zvládnutí technologie, technická podpora studenta a programu, spokojenost studenta) s celkem 60 tvrzeními, které jsou hodnoceny Likertovou škálou. Hodnocení kurzu v 7 oblastech Kurz poskytoval dostatečnou interaktivitu zcela nesouhlasím spíše nesouhlasím nemám vyhraněný názor spíše souhlasím zcela souhlasím Kurz byl výhodný z hlediska flexibility Technologie používané v kurzu byly užitečné a zvládnutelné Cíle a výstupní znalosti studenta jsou jasně definovány Studenti měli dostatečný přístup ke studijním zdrojům a informacím o kurzu Technická podpora byla dostatečná Byl jsem spokojen s aktivitami kurzu

7 Obr. 1. Graf výsledků hodnocení Obr. 2. Ukázka části evaluačního dotazníku pro oblast Flexibilita 5. PŘEDSTAVENÍ NĚKTERÝCH KURZŮ 5.1 Základy řeckého jazyka I a II Kurzy Základy řeckého jazyka I a II jsou navrženy jako podpora samostudia novozákonní řečtiny pro studenty kombinovaného studia teologie, ale využívají je také studenti prezenčního studia teologie i jiných oborů na Husitské teologické fakultě UK. Kurzy jsou rozsahem probrané látky ekvivalentní stejnojmenným prezenčním kurzům. Protože elearningová forma studia mrtvého jazyka je mnohem vhodnější pro gramatický dril než pro úvody do interpretace textů, je ve srovnání s prezenčními kurzy větší důraz položen právě na gramatiku. Hlavními didaktickými prostředky jsou strukturované studijní materiály a autotesty. Každý studijní text obsahuje přesně formulované studijní cíle na začátku lekce. Výklady gramatických témat jsou přizpůsobené pro samostudium a tabulky

8 gramatických paradigmat doprovázejí upozornění na rozdíly, analogie, anomálie apod., které by neměly uniknout pozornosti. Obr. 3. Určení témat a cílů 1. lekce Základů řeckého jazyka II V každé lekci jsou autotesty a jejich zaměření vždy odpovídá studijním cílům lekce. Jejich smyslem je napomáhat procvičení probírané gramatiky, a proto se studentům po každém odeslání testového formuláře zobrazuje vyhodnocení, kde je označeno správné řešení a jsou případně okomentovány některé předvídané chyby. Obr. 4. Náhled na výsledek autotestu

9 Jako pomocné didaktické prostředky obsahují kurzy diskusní fórum pro konzultace s tutorem, lexikální i terminologické slovníky a texty k překladu s klíčem. Hlavním technickým problémem, který se řešil v souvislosti s výukou řečtiny, bylo korektní zobrazování některých alfabetických znaků, které má stará řečtina oproti novořečtině odlišné. Studenti dostali k dispozici freewarový font a ve studijních materiálech, v testových otázkách a odpovědích, v diskuzních fórech a slovnících se pro řecké sekvence deklaroval tento font kaskádovým stylem. v Moodle 1.4 se proto musel dopsat kód, který umožňoval tvůrcům jednotlivých kurzů používat pro svůj kurz zvláštní stylopis. v Moodle 1.5 už je v každém kurzu možné uživatelské nastavení grafického tématu, a proto jsme na základě standardního skinu Moodlu vytvořili téma, které odpovídající styly zahrnuje. Obr. 5. Pohled do kurzu Základy řeckého jazyka II

10 5.2 Zpracování informačních údajů pro hodnocení klinických případů Kurz Zpracování informačních údajů pro hodnocení klinických případů je určen k výuce vyhledávání informací v bibliografických databázích, zdrojích EBM (Evidence Based Medicine) a dalších internetových zdrojích. Jednotlivé lekce mají standardní strukturu v tomto pořadí: stanovení cílů lekce a podmínek pro jejich splnění, seznámení s problematikou pomocí hypertextových materiálů a úkoly procvičující danou problematiku (úkoly jsou pro učitele kurzu modelově vyřešeny) Kurz je zakončen závěrečnou prací, která shrnuje praktické dovednosti při vyhledávání konkrétních informací v různých typech informačních zdrojů, získané v jednotlivých lekcích. Obr. 6. Struktura standardní lekce Obr. 7. Zadání úkolu

11 Obr. 8. Řešení úkolu 5.3 Ústní a čelistní nádory Struktura kurzu Ústní a čelistní nádory odráží klinický přístup řešení problémů a vede studenty k vyhledávání a zpracovávání informace. Kurz obsahuje také správné řešení zadaných úkolů (pro učitele). Obr. 9. Vyhledání základních údajů o diagnóze zadání

12 Obr. 10. Vyhledání informací o diagnóze řešení První část lekce je vždy zakončena znalostním testem. Ve druhé části lekce studenti pracují s danou diagnózou v rámci využití kazuistik. Studenti jsou nuceni prokázat schopnost diagnosticko-léčebné rozvahy na základě všech údajů získaných v první části lekce. Obr. 11. Řešení případu Obr. 12. Určení diagnózy

13 Rozsah kurzů Zpracování informačních údajů pro hodnocení klinických případů a Ústní a čelistní nádory je 2 x 7 lekcí, které odpovídají 2 x 2 hodinám prezenční výuky, tj. 28 výukových hod. Literatura 1. Feberová, J.: Zkušenosti s podporou tvorby kurzů distanční výuky na UK a provozem kurzů distanční výuky lékařské informatiky. In: Sborník Medsoft 2006, Nupaky, s McGorry, S. Y.: Measuring Quality in Online Programs. In: The Internet and Higher Education, Vol. 6, 2003, is. 2, s (Dostupné na: ) 3. Poulová, P.: Komparace vybraných LMS. In: E-learning v České a Slovenské republice, Stav a Perspektivy, Sborník konference BELCOM'04, Praha, s Šimonová, I.: Příspěvek k měření kvality výukových online programů. In: Sborník konference BELCOM'06, Praha, s. 14 Mgr. Jiří Pavlík Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta, katedra biblistiky Adresa: Pacovská 350, Praha 4 Krč MUDr. Jitka Feberová Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav lékařské informatiky Adresa: v Úvalu 84, Praha 5 Motol

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová

Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Návrh a realizace www stránek pro ZŠ Křižná pomocí redakčního systému Joomla! Gabriela Stejskalová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací webových stránek pro Základní

Více

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů

Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová. Moodle. Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Martin Drlík, Peter Švec, Jozef Kapusta, Miroslava Mesárošová Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů Computer Press Brno 2013 Moodle Kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

DIDAKTICKÉ TESTY V MACROMEDIA AUTHORWARE PRO VÝUKU ZEMĚPISU MACROMEDIA AUTHORWARE DIDACTIC TESTS FOR THE GEOGRAPHY EDUCATION

DIDAKTICKÉ TESTY V MACROMEDIA AUTHORWARE PRO VÝUKU ZEMĚPISU MACROMEDIA AUTHORWARE DIDACTIC TESTS FOR THE GEOGRAPHY EDUCATION Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor (kombinace) Pedagogiky a Psychologie M7503 Učitelství pro 2. stupeň základní školy zeměpis

Více

Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem

Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství Informační a komunikační technologie a jejich využití ve výuce předmětu práce s počítačem Závěrečná písemná práce Vedoucí: Ing. Jiří

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference

Sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké konference Reviewed Papers of the International Scientific Conference Pedagogické fakulta Univerzity Hradec Králové Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Katedra Teorii i Filozofii Wychovania Uniwersytetu Zielonogorskiego Časopis Media4u Magazine Sborník

Více

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle

E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle Vysoká škola polytechnická Jihlava pořádá konferenci E-learning na VŠ s využitím LMS Moodle 7. června 2011 Sborník příspěvků z konference V rámci projektu E-learning na VŠPJ Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/07.0317

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Základní škola Kovářov, okres Písek Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Absolventská práce Mgr. Libor Mandovec 9. třída školní rok 2014-2015 Obsah Úvod..... 3 Teoretická část...

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Úvod do studia. PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Úvod do studia PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF u K Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

Metodika psaní závěrečné práce

Metodika psaní závěrečné práce Metodika psaní závěrečné práce PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod

Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Abstrakt Úvod Nové trendy a jejich aplikace ve výuce anglického jazyka pro obor Marketingová komunikace Mgr. Štěpánka Hronová, MBA, PhDr. Ladislava Knihová (Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.) Abstrakt: Příspěvek

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

3/2008 Media4u Magazine

3/2008 Media4u Magazine 3/2008 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou České

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více