AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION"

Transkript

1 AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION Zpráva o činnosti za rok 2007

2 Co je AKTION Česká republika Rakousko? AKTION Česká republika Rakousko je program na podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání v terciární sféře. Rok 2007 byl patnáctým rokem realizace programu. Celkem přibližně 700 studentů a 200 akademických pracovníků z univerzit obou zemí, kteří byli finančně podpořeni v rámci všech aktivit, jsou důkazem jeho úspěšnosti. V souladu s etablováním programu AKTION ve vysokoškolské veřejnosti a v souladu s hospodářským rozvojem České republiky se také měnil poměr financování programu oběma partnerskými zeměmi z poměru 3 : 1 v první, přes 2 : 1 ve druhé a třetí etapě, na 1 : 1 ve čtvrté etapě trvání programu počínaje rokem Celkový rozpočet pro rok 2007 činil EUR a Kč. Náplní programu AKTION je poskytování stipendií pro studenty a mladé vysokoškolské učitele z obou zemí za účelem uskutečnění jejich studijních nebo výzkumných záměrů, financování letních kolegií (společné letní jazykové kurzy pro české a rakouské studenty) a formou projektů podpora spolupráce ve vědě a výuce, bilaterálních vědeckých sympozií, odborných zasedání a seminářů, společných studentských seminářů a praktik, společného vypracování a vydání skript a učebnic a vědeckých studentských exkurzí. Předmluva Výroční zpráva o činnosti programu Aktion Česká republika - Rakousko přesvědčivě dokládá účinnost podpory univerzitního výzkumu stejně jako výměny studentů a vědeckých pracovníků mezi starým členským státem Evropské unie Rakouskem a novým členem Evropské unie - Českou republikou. Z finančních prostředků, které poskytují česká i rakouská vláda, bylo v roce 2007 uděleno 67 stipendií na podporu mladých vědeckých pracovníků a pracovnic, zrealizována tři letní kolegia a tři odborné letní školy, kterých se účastnilo 122 studentů z obou zemí a 31 projektů spolupráce ve výzkumu a výuce. Z rozmanitých forem vědecké spolupráce vznikly sítě, které umožňují další rozvoj započaté vědecké spolupráce. Z mnohých z těchto kooperací se rozvinuly trvalé institucionální a osobní vztahy, které jsou také důkazem přátelských vztahů mezi oběma našimi zeměmi. Všem čtenářkám a čtenářům výroční zprávy přeji napínavou četbu a podněty pro začátek nových projektů vedoucích k prohloubení meziuniverzitní spolupráce mezi Českou republikou Rakouskem. prof. Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerita Vídeň člen řídícího grémia od roku

3 Stipendia Program AKTION poskytuje stipendia na studijní a vědecko-výzkumné záměry v partnerské zemi pro vysokoškolské studenty do 35 let, pro vysokoškolské učitele do 45 let, pro zpracování disertační práce Dissertationsnetzwerke a také pro tandemové zpracování diplomové práce. Délka pobytu je stanovena v rozmezí 1 až 9 měsíců. Od roku 2007 jsou žádosti o stipendium podávány elektronicky. Za tímto účelem byl v Rakousku vyvinut elektronický systém pro podávání žádostí AH Plus. Po inidividuelním posouzení žádostí experty s maximálním počtem 100 bodů přiznala závěrečná stipendijní komise na základě výsledného pořadí na svém zasedání dne v Praze stipendijní měsíce. Členové stipendijní výběrové komise : Ing. Helena Hanžlová, jednatelství programu AKTION v Praze Mag. Walter Persché, Rakouské kulturní fórum v Praze Mag. Eva Philipp, BMWF ve Vídni Doc. Jan Staněk, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Mgr. Eva Šimková, jednatelství programu AKTION v Praze PhDr. Dagmar Švermová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha V průběhu roku 2007 byly elektronicky posuzovány také žádosti o jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele k termínům a a také žádosti rakouských studentů o stipendium na letní semestr r k termínu Celkové výsledky: českým uchazečům bylo uděleno celkem 124 měsíců pro 57 studentů z 80 žádostí v průběhu roku 2007 bylo ke třem termínům pro podávání žádostí podáno 16 žádostí v kategorii pro vysokoškolské učitele do 45 let, z toho bylo 12 žádostí posouzeno pozitivně u rakouských žadatelů bylo pozitivně posouzeno 10 ze 12 žádostí o semestrální až roční stipendium v celkové délce 48,5 měsíců a všech 11 žádostí o jednoměsíční kurzy českého jazyka na Letní školy slovanských studií v roce 2007 v kategoriích Stipendia pro zpracování disertační práce Dissertationsnetzwerke a Stipendia pro tandemové zpracování diplomové práce nebyla přiznána žádná stipendia. Ze závěrečných zpráv rakouských stipendistů: Karin Köckeis, Masarykova univerzita, Brno, Letní škola slovanských studií : Díky stipendiu programu Aktion jsem v letošním roce měla možnost účastnit se Letní školy slovanských studií na Masarykově univerzitě v Brně. V předchozím roce jsem se účastnila této letní školy češtiny na Univerzitě Karlově, tak jsem byla zvědavá na letošní kurz. Výuka se konala vždy od pondělí do čtvrtka a o sobotách. Celkově jsem byla kurzem velmi nadšena, neboť na nás byly kladeny vysoké nároky, ale nikdy ne takové, abychom ztratili nadšení. Kromě toho jsme odpoledne měli k dispozici knihovnu a studovny. Hodně účastníků kurzů mělo již relativně vysokou úroveň znalosti češtiny, což byla pro nás účastníky kurzů nižší úrovně praktickou výhodu i ve volném čase, neboť i účastníci ze zahraničí mezi sebou hovořili česky. Kromě výuky byla nabízena i široká škála přednášek a výletů. Kurz byl 3

4 doplněn řadou českých filmů, které byly promítány. Závěrem mohu pouze konstatovat, že jsem se za čtyři týdny naučila mnoho nejenom po stránce jazykové, ale též kulturní a jsem velmi ráda, že mi stipendium tuto možnost zprostředkovalo. Victoria Brückl, Vysoká škola ekonomická, Praha, semestrální stipendium: Díky stipendiu Aktion Česká republika Rakousko jsem měla možnost strávit letní semestr 2007 jakožto zahraniční student na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tento pobyt mi umožnil nejenom lépe poznat lidi sousední země a jejich způsob života, ale také uskutečnit své osobní cíle. Vzhledem k tomu, že jsem češtinu pro ekonomy studovala již dva roky na Hospodářské univerzitě ve Vídni, mohla jsem své zkušenosti využívat a prohlubovat v každodenním životě. Velmi pozitivně mě překvapila různorodá nabídka kurzů pro zahraniční studenty, které byly vedeny velmi prakticky a interaktivně. Na VŠE jsem mohla pokračovat ve svém studijním plánu a doplnit jej o zajímavé přednášky a v červnu a v červenci se navíc podílet na výzkumu o chování českých, rakouských a německých manažerů. Jsem si jista, že tento zahraniční pobyt byl pro mě velkým přínosem nejenom po stránce jazykové, ale umožnil mi též získat kulturní náhled i nové poznatky. Stefan Reichhold, Univerzita Palackého v Olomouci, semestrální stipendium: Pro můj primární cíl podstatně zlepšit svoje znalosti angličtiny jsem na Palackého univerzitě nalezl velkou nabídku kurzů angličtiny s částečně rodilými mluvčími jakožto přednášejícími. Dále mi pomohly kontakty na jiné zahraniční studenty, se kterými jsem denně mluvil anglicky, takže jsem v této oblasti udělal velké pokroky.také jsem využil možnosti složit mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny (CAE). Kromě toho jsem měl možnost navštěvovat kurzy češtiny pro začátečníky. Vzhledem k tomu, že to byly moje první kontakty se slovanským jazykem, kurz byl pro mě velmi náročný, ale nakonec úspěšný. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že znalost českého jazyka bude pro mou další profesní dráhu výhodou, mám v úmyslu přihlásit se v příštím roce na kurz češtiny na Letní školu slovanských studií v Olomouci, abych zlepšil své jazykové znalosti. Na závěr bych chtěl vyjádřit velkou pochvalu celému týmu Univerzity Palackého, se kterými jsem byl během kurzů v kontaktu i těm, kteří vše zajišťovali organizačně. Ze závěrečných zpráv českých stipendistů: Tereza Dvořáková, Zemědělská univerzita Vídeň, Institut hydrauliky a vodního hospodářství: Výzkum proběhl v laboratoři Institutu hydrauliky a vodního hospodářství pod vedením prof. Dipl.-Ing. Dr. Andrease Klika. Hlavním cílem bylo získat důkazy pro mou diplomovou práci. Během prvních třech týdnů jsem prováděla tři pokusy na simulátoru deště typu Norton Ladder Rainfall Simulator a sama jsem zkoušela pokusy připravit, provést a vyhodnotit údaje. Tak jsem dobře poznala jejich metodiku. Vzhledem k tomu, že na ČVUT, Fakultě strojního inženýrství používáme stejný simulátor, zkoušela jsem porovnávat výsledky z obou pokusů. To bylo velké urychlení časově náročného výzkumu. Ukázalo se, že údaje z Prahy a Vídně jsou srovnatelné. Martina Faltýnová, Univerzita Vídeň, Institut dějin umění: Cílem mého disertačního projektu je rozšíření dosavadního výzkumu jihočeských gotických nástěnných maleb, s cílem ukázat na kulturní souvislost se sousedními rakouskými oblastmi Horní a Dolní Rakousy, ale také se vzdálenějšími Štýrskem a Tyrolskem, tedy s oblastmi, které italský vliv do Čech zprostředkovaly. Řešený projekt navazuje tematickým a časovým 4

5 ohraničením na projekt české Akademie věd Korpus nástěnných maleb v Čechách Jakožto stipendistka jsem měla příležitost poznat projekt výzkumné pracovnice Dr. Elgy Lanc, která zpracovává a systematicky zkoumá rakouské středověké nástěnné malby v projektu Rakouské akademie věd Korpus středověké rakouské nástěnné malby Komise pro dějiny umění Rakouské akadmie věd. Doufám, že můj projekt přispěje k propojení a reflexi českého a rakouského výzkumu. Dagmar Kubatová, Univerzita Jana Kepplera v Linci, Pedagogická fakulta: Během mého pobytu na univerzitě v Linci jsem měla velmi dobrou možnost uskutečnit svůj plánovaný záměr. Účastnila jsem se mnoha českých výukových aktivití nejen pasivně, ale také aktivně. Lektorky mi umožnily vyučovat a také v praxi využít vlastní vymyšlené výukové písně i další přivezené materiály. Získala jsem velmi užitečné zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka, které popíši v mé záverečné práci. Získala jsem přehled o nejčastějších chybách a těžkostech při výuce češtiny u německy mluvících studentů na různých úrovních jazykové pokročilosti, na základě kterých sestavím nové materiály pro výuku češtiny. Letní kolegia Letní kolegia (LK) patří k nejúspěšnějším aktivitám programu AKTION. Srdečný dík za to patří především všem organizátorům a vyučujícím. Celkem 61 českých a 61rakouských studentů dostalo v roce 2007 možnost účastnit se tří třítýdenních letních kolegií. V denním kontaktu s německy/česky hovořícími kolegy a pod vedením kvalifikovaného a angažovaného týmu vyučujících z obou zemí probíhala zajímavě vedená výuka s atraktivním doplňkovým programem. S cílem umožnit každodenní komunikaci v běžných denních situacích je ubytován společně vždy rakouský a český student. Uskutečnění tohoto záměru umožňuje větší pokroky v jazykových znalostech, než je tomu u jazykových kurzů pořádaných v zahraničí, kde každý student mluví jiným mateřským jazykem. V roce 2007 se studenti podíleli na nákladech na tyto jazykové kurzy částkou Kč, resp. 200 na osobu. Všichni účastníci dostanou na konci kurzu diplom s vyznačenou úrovní svých dosažených jazykových znalostí v německém/českém jazyce. Letní kolegium Liberec 2007 Pořádala PhDr. Jana Černá z Univerzity Karlovy v Praze, Institutu pro odbornou a jazykovou přípravu a Mag. Michaela Kuklová z Institutu slavistiky Univerzity ve Vídni. Osvědčené rozdělení výuky do čtyřhodinové dopolední jazykové výuky a odpoledního doprovodného programu sestávajícího ze seminářů, přednášek, exkurzí a filmových večerů bylo zachováno i v roce Slavnostní rámec letního kolegia byl obsažen již v samém počátku přijetím na liberecké radnici místostarostou Ing. Ondřejem Červinkou. Doc. PhDr. Rudolf Anděl, historik Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, umožnil účastníkům pohled do historických, kulturních a socioekonomický vývojových linií libereckého regionu a též podrobnou prohlídku města. Další čtyři přednášky přednesli: Dr. Heinz Knotzer z České spořitelny, 5

6 Ing. Markus Rövekamp z RWE Transgas Prof. Dr. Jürgen Siebeck z Evropské komise Prof. Jiří Všetečka z FAMU v Praze. Mimořádným zážitkem bylo pro studenty vyprávění Alice Klímové, jedné ze zachráněných Wintonových dětí, které následovalo po shlédnutí dokumentárního filmu Síla lidskosti, pojednávajícího o činu sira Nicholase Wintona. Program byl doplněn dvěma celodenními exkurzemi - do Prahy a do Českého ráje a polodenní exkurzí do závodů ŠKODA Mladá Boleslav a také video-večery v obou jazycích (5 českých a 5 rakouských filmů). Letní kolegium Poděbrady 2007 Bylo pořádáno Mgr. Zdeňkou Žmudovou z Ústavu intenzivní výuky cizích jazyků Univerzity Karlovy a prof. Mgr. Ingrid Schwab-Matkovits z Odborné vysoké školy mezinárodních hospodářských vztahů v Eisenstadtu. Kromě čtyřhodinové jazykové výuky a šesti tandemů byly předneseny tyto tematicky zaměřené přednášky: Mgr. Daniel Křivánek - Turismus v České republice, Mag. Sandra Dudek - vedoucí Rakouského institutu v Brně o kurzech, zkouškách, a certifikátech, které Rakouský institut organizuje, Mag. Evelyne Jamek z Rakouského vyslanectví v Praze o práci diplomata, Michal Viehwegh, který organizoval autorské čtení v místě svého pobytu na Sázavě. Program doplnily tři exkurze - do Závodů ŠKODA Mladá Boleslav, Skláren v Poděbradech, do podniku Niehoff v Nymburku a čtyři výlety - do Prahy, výlet lodí k soutoku Labe a Cidliny, do okolí Poděbrad a do Ostré u Lysé nad Labem - prohlídka středověké vesnice. K tradicím kolegia patří i přijetí u starosty města Poděbrad s následnou prohlídkou města, čtyři filmové večery a slavnostní závěrečný večer, který studenti sami připravují. Letní kolegium České Budějovice 2007 Bylo pořádáno PaedDr. Vladimírou Květounovou, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedry germanistiky a prof. Mag. Hanou Sodeyfi z Univerzity ve Vídni, Institutu slavistiky. Tento tým organizoval letní kolegium podruhé, ovšem na základě zkušeností z dřívějších kolegií pořádaných v Lanštejně ( ) a v Kravsku ( ). Poprvé se konalo přijetí u místostarosty Českých Budějovic první den odpoledne. Těžištěm kolegia byla každodenní čtyřhodinová jazyková výuka po dvou skupinách českých a dvou skupinách rakouských studentů. Program byl doplněn o čtyři volitelné semináře: literární pro vídeňskou skupinu (německy), dále o překladatelský (česky/německy) a o geografii Rakouska a České republiky. Součástí programu byla též přednáška prof. Wendelina Schmidt- Denglera o moderní rakouské literatuře, filmový seminář vedený doc. Borisem Jachninem na téma Český film ve filmové historii a autorská čtení Elisabeth Reichart a Michala Viewegha. Byly uskutečněny čtyři exkurze v Českých Budějovicích návštěva pivovaru, v Českém Krumlově prohlídka barokního divadla, ve Vyšším Brodě prohlídka cisterciáckého kláštera, v Kerschbaumu návštěva muzea koněspřežné dráhy a v Třeboni prohlídka hrobky Schwarzenbergů. 6

7 Projekty spolupráce Program AKTION podporuje různými způsoby vědeckou a pedagogickou spolupráci mezi minimálně dvěma univerzitními institucemi, příp. dalšími výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Ke třem termínům pro podávání návrhů projektů jich bylo v roce 2007 podáno celkem 46, z nichž bylo 37 posouzeno kladně s celkovou dotací a Kč (včetně letních kolegií). Procento úspěšnosti dosáhlo 80 % z podaných návrhů projektů. Od zimního semestru r jsou závěrečné zprávy a další údaje o projektech k dispozici na webových stránkách programu AKTION: Dále je uveden přehled schválených projektů dle jejich obsahu: Vědecká spolupráce Projekty vědecké spolupráce mohou být v rámci programu AKTION při jejich úspěšné realizaci podpořeny maximálně po tři roky. Při potřebě další podpory jsou předkladatelům doporučovány Program Vědecko-technické spolupráce a další národní programy a programy Evropské unie. 50p1 Kommunikationsstrategien in mehrsprachigen Fußballteams: Fallstudien zur diskursiven Integration slawischsprachiger und frankophoner Spieler und Trainer in Österreich und der Tschechischen Republik Lavric Eva, Univ.-Prof. Mag. Dr., Universität Innsbruck, Institut für Romanistik Polická Alena, Mgr. Ph.D., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav románských jazyků a literatur 50p7 --- Cooperation in the field of emissions abatement technology Winter Franz, ao. Univ.-Prof. DI Dr., TU Wien, Institut für Verfahrens-, Umwelttechnik u. Techn. Biowissenschaften Obalová Lucie, doc. Ing. Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 50p9 --- Zelluläre Immunantwort gegen Isospora-suis-Infektionen bei Schweinen Joachim Anja, Prof. Dr. med. vet., University of Veterinary Medicine Vienna, Department for Diagnostic, Institute of Parasitology and Zoology Koudela Břetislav, Prof. MVDr CSc.., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav parazitologie FVL 50p Stress hormones and social dominance in Barbary macaques (Macaca sylvanus) Wallner Bernard, Doz. Dr., Universität Wien, Department of Anthropology Konečná Martina, Mgr., JU České Budějovice, Přírodovědecká fakulta 50p Effective estimation support the risk assessment for Basel II Stehlík Milan, doc.dr., Universität Linz, Institute for Applied Statistics Fabián Zdeněk, Dr., ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Ústav řídící techniky a telematiky 50p Investigation of antiviral and anticancer properties of some aroma samples Jirovetz Leopold, Mag. Dr., Universität Wien, Department of Clinical Pharmacy and Diagnostics Ryabchenko Boris, Mgr., UK Praha, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie 49p6 --- Estrogen Receptor Beta Neuwirt Hannes, MD., Medizinische Universität Innsbruck, Department of Urology Bouchal Jan, MSc. Ph.D., UP Olomouc, Laboratoř molekulární patologie 48p3 --- Österreichische Gesellschaft für Germanistik: Jahresgang 2007/Thema: "Der Kanon" Lengauer Hubert, Ao. Univ.-Prof. Dr. (Vizerektor f. Inter. Beziehungen u. Interne Kommunikation), Universität Klagenfurt, Institut für Germanistk Fialová-Fürst Ingeborg, Prof. PhDr. Dr., UP Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 48p Realistic Real-Time Rendering of Trees and Vegetation Purgathofer Werner, Univ.-Prof. Dr. DI, TU Wien, Institute of Computer Graphics and Algorithms Žára Jiří, Prof. Ing. CSc., ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta 7

8 Spolupráce ve výuce 50p12 ( 47p6, 49p7 ) Seminare mit forschungsorientierten Führungen in Wien, bzw. in Prag Heiss Gernot, A. o. Prof. Dr. Phil., Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geschichte Pešek Jiří, Prof. PhDr., UK Praha, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií 50p19 (47p8, 44p26) Joint Degree Study Programm der Palacký-Universität und Paris Lodron Universität Salzburg Puntscher-Riekmann Sonja, Univ.-Prof. Dr. Vizerektorin, Universität Salzburg, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fak., Geschichts- und Politikwissenschaft Malacka Michal, JUDr. Mag. Ph.D., UP Olomouc, Právnická fakulta, Ústav mezinárodního práva 50p22 [34p11] State-of-art agrometeorological instrumentation - Development and Realization of an Advanced Course of Agrometeorogical Measurements Eitzinger Josef, Ao. Prof. Dr. Dipl.-Ing., BOKU Wien, Institut für Meteorologie Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Trnka Miroslav, Mgr. Ing. Ph.D., MZLU Brno, Ústav agrosystemů a bioklimatologie 50p23 (46p11, 43p10) Scientific and pedagogical cooperation with Austrian film historian and theoretist Drehli Robnik Robnik Andreas Drehli, Mag., Universität Wien, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Szczepanik Petr, Mgr. Ph.D., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury 49p1 ( 46p1, 43p4 ) Seminar über elektrotechnische Sensoren und Biosensoren Kalcher Kurt, Univ.-Prof. Dr., Universität Graz, Institut für Chemie - Analytische Chemie Vytřas Karel, Prof. Ing. DrSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie 49p2 --- Die Tschechische Republik als Handelspartner - Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Erschließung und Bearbeitung des tschechischen Marktes durch österreichische Unternehmen Rathmayr Renate, Univ.-Prof. Dr., WU Wien, Institut für Slawische Sprachen Taušer Josef, Ing., Ph.D., VŠE Praha, Institut zahraničního obchodu 49p3 --- Second International Workshop for Ph.D students Erschbamer Brigitta, Dr., Uni Innsbruck, Institut für Botanik Prach Karel, Prof., RNDr. CSc., JU České Budějovice, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky 49p4 --- Cooperation in Marketing Education Buber Renate, Mag. Dr., WU Wien, Institute of Retailing and Marketing Simová Jozefina, Ing. Ph.D., TU Liberec, Hospodářská fakulta, Katedra marketingu 49p Interdisziplinäre Mittelalterstudien: " Mittelalterliches Prag und Zentralböhmen" Dopsch Heinz, Univ.-Prof. Dr., Universität Salzburg, Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät Kuthan Jiří, Prof. PhDr., Dr.Sc., UK Praha, Katolická teologická fakulta, Ústav historie křesťanského umění Vědecká odborná zasedání / Workshopy 50p3 --- "Zeit-Brücken: Art Déco, Kubismus und Antike" Blakolmer Fritz, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr., Universität Wien, Institut für Klassische Archäologie Bouzek Jan, Prof. Dr., UK Praha, Fakulta humanitních studií 50p Forum über das neue tschechische ZGB: Symposium - Sachenrecht Iro Gert, Dr., Universität Wien, Institut für Zivilrecht Tichý Luboš, Prof. Dr. CSc., UK Praha, Právnická fakulta, katedra evropského práva 50p Internationales wirtschaftliches Symposium "Hermann Broch und die Künste" Fetz Bernhard, Priv. Doz. Mag. Dr., Universität Wien, Philosophisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik Stašková Alice, Mgr. Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií 50p20 [49p11] (46p3) 2. Bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in application of photo- and electrocatalysis Grabner Gottfried, Dr., Universität Wien, Institut für Biomolekulare Strukturchemie Krýsa Josef, Doc. Dr. Ing., VŠCHT, Ústav anorganické technologie 49p8 ( 46p10, 43p5 ) Umweltfreundliche industrielle Technologien, neue Werkstoffe und erneubare Energiequellen für eine nachhaltige Entwicklung Raupenstrauch Harald, Prof. Dr. techn., Universität Leoben, Lehrstuhl f. Wärmetechnik, Industrieofenbau u. Energiewirtschaft Toman Zdeněk, Doc. Ing. CSc., VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 8

9 49p9 --- Gemeinsames Fachseminar zum Thema "Gemeinden in Österreich und in der Tschechischen Republik - organisatorische und verfahrensrechtliche Aspekte" Janko Andreas, Univ.-Prof., Dr., Universität Linz, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften Horáková Monika, JUDr. Ph.D., UP Olomouc, Právnická fakulta 48p6 --- Literarisch-wissenschaftliches Symposium "Landschaft ohne Eigenschaften. Literatur und Mitteleuropa" Schmidt-Dengler Wendelin, o.univ.-prof., Mag. Dr., Universität Wien, Institut für Germanistik Bílek Petr A., Doc. PhDr. CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro českou literaturu a literární vědu Odborné exkurze pro studenty 48p9 --- Wissenschaftliche Studienreise für Studenten Willinger Reinhard, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr., TU Wien, Institut f. Thermodynamik ud Energiewandlung Pospíšil Jiří, Doc. Ing. Ph.D., VUT Brno, Energetický ústav 48p10 ( 43p9 ) Kulturelles und landeskundliches Umfeld der Mährisch-schlesischen Region und ausgewählte Kapitel aus der Literaturgeschichte von Ostrava und Opava Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Neumayer-El Bakri Silvia, Mag., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky Studijní nebo výzkumné pobyty 48p5 --- Internationales Studentenseminar "Umwelthaftung im Rechtsvergleich Tschechien und Österreich" Kerschner Ferdinand, Univ.-Prof. Dr., Universität Linz, Institut für Umweltrecht Damohorský Milan, Prof. JUDr., DrSc., Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí 48p8 --- Advanced course in cell biology 2007 Madeo Frank, Prof. PhD., Universität Graz, Institute of Molecular Biology, Microbiology Červinka Miroslav, Prof. MUDr. Ph.D. proděkan, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Publikace 49p7 ( 47p6 ) Publikation des Sammelbandes "Tschechien und Österreich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs" Heiss Gernot, A. o. Prof. Dr. Phil., Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geschichte Pešek Jiří, Prof. PhDr., UK Praha, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií 48p4 (44p3, 39p2) Lösungsschlüssel zum Tschechisch-Lehrbuch Tschechisch - Faszination der Vielfalt, mit CD für Studierende aus deutschsprachigen Ländern Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Vojtová Jarmila, PhDr., PhD., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka Letní kolegia 50p4 (47p1 + Kravsko) Sommerkolleg České Budějovice 2008 Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Květounová Vladimíra, PeadDr., JU České Budějovice, Pedagogická fakulta, Institut germanistiky 50p8 (47p7, 44p16) Sommerkolleg Liberec 2008 Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Černá Jana, PhDr., Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy 50p15 (47p Vorpr.) Sommerkolleg Poděbrady 2008 Schwab-Matkovits Ingrid, Prof. FH, Mag., FHS Burgenland GmbH, FHS Internationale Wirtschaftsbeziehungen u. Weinmanagement Žmudová Zdeňka, Mgr., UK Praha, SJOP ÚJOP a INTEX 9

10 Odborné letní školy 50p10 ( 47p14 ) Sommerschule der literarischen Übersetzung: Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der literarischen Übersetzung Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Neumayer-El Bakri Silvia, Mag., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 50p17 (47p9, 44p11) Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austria and the Czech Republic Schleicher Stefan, Prof., Universität Graz, Wegener Center for Climate and Global Change Jílková Jiřina, Prof., VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku 48p Summer School of Law and Information Technologies 2007 Wiebe Andreas, Univ.-Prof. Dr., WU Wien, Information Law and Intellectual Property Law Group Polčák Radim, JUDr. Ph.D., Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Prac. skupina pro právo a ICT Četnost zájmu jednotlivých univerzit na spolupráci v r. 2007: Instituce v České republice Počet schválených projektů Instituce v Rakousku Počet schválených projektů Karlova univerzita v Praze 13 Univerzita Vídeň 17 Masarykova univerzita 5 Technická univerzita Vídeň 5 Univerzita Palackého v Olomouci 4 Univerzita Štýrský Hradec 3 Technická univerzita v Ostravě 4 Univerzita Linec 3 Jihočeská univerzita v Českých 3 Univerzita Innsbruck 3 Budějovicích Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem 2 Hospodářská univerzita Vídeň 3 Vysoké učení technické v Brně 2 Universzita Salzburg 2 Ostravská univerzita v Ostravě 2 Univerzita Klagenfurt 1 Univerzita Pardubice 2 Zemědělská univerzita Vídeň 1 Vysoká škola chemicko-technologická 2 Veterinární a lékařská univerzita 1 v Praze Vídeň České vysoké učení technické v Praze 2 Univerzita Leoben 1 Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Vysoká škola pedagogická Vídeň 1 Veterinární a farmaceutická univerzita 1 Odborná vysoká škola Hospodářské 1 Brno komory Vídeň Mendelova zemědělská a lesnická 1 Odborná vysoká škola Burgenland, 1 univerzita v Brně spol. s r. o. Eisenstadt Technická univerzita v Liberci 1 Vysoká škola pedagogická 1 diecézelinec Vysoká škola pedagogická Spolku 1 Vídeň ARC Siebersdorf 1 Řídící grémium Členové řídícího grémia: doc. RNDr. Jan STANĚK, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze, předseda řídícího grémia prof. Ing. Zdeněk KOVÁŘ, CSc., Technická univerzita v Liberci Ing. Jan MAREK, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha doc. Dr. Otakar VESELÝ, CSc., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 10

11 Univ.-Prof. Dr. Manfred ROTTER, Univerzita Linec, zástupce předsedy Univ.-Prof. Dr. Stefan Michael NEWERKLA, Unniverzita Vídeň Univ.-Prof. Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerzita Vídeň Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adolf STEPAN, Technická univerzita Vídeň Mag. Eva PHILIPP, Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum Vídeň Konsultační člen: Prof. Dr. Jiří PEŠEK, Karlova univerzita v Praze Konala se tři zasedání řídícího grémia: zasedání 14. a 15. června 2007 v Salzburgu zasedání 4. října 2007 v Brně zasedání 6. a 7. prosince 2007 ve Vídni Rozhodnutí řídícího grémia: Na 48. zasedání: Bylo rozhodnuto o zvýšení výše účastnického polatku pro české účastníky letních jazykových škol z na Kč počínaje rokem Aby byla možnost vyčerpat disponibilní korunové prostředky roku 2007 do , byl vypsán mimořádný termín pro podávání návrhů projektů září 2007 na období říjen až prosinec Bylo rozhodnuto, že u všech projektů zaměřených na výuku a schválených již na tomto zasedání musí být v závěrečné zprávě uveden počet bodů ECTS. Tento požadavek bude v budoucnu uveden ve formuláři Návrhu projektu. Oslava 15-letého výročí programu AKTIO Česká republika Rakousko - byly diskutovány možnosti prezentace 15-leté činnosti programu AKTION. Bylo navrhnuto zorganizování oslavy takovým způsobem, aby zapůsobila na veřejnost, a aby přítomnost politických představitelů z obou zemí umožnila co možná nejlépe prezentovala pozitivní výsledky spolupráce obou států. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že oslava bude uspořádána v Praze v říjnu r Na 50. zasedání: Termín pro podávání žádostí o stipendium pro české uchazeče k Na základě četných dotazů ze strany studentů bylo rozhodnuto, že v rozpočtu roku 2008 bude naplánováno 10 stipendijních měsíců pro české stipendisty na podzimní termín pro podávání žádostí o stipendium k na období a že prostředky zbylé po schválení projektů na červnovém zasedání budou moci být použity na tento účel. Public Relations Jednatelství programu AKTION průběžně zveřejňovalo na svých webových stránkách všechny aktuální informace (včetně vypsání mimořádného termínu k ) v obou jazycích. Informace byly obsaženy též v brožuře BULLETIN Akademické informační agentury DZS MŠMT, která vychází každoročně. V březnu 2007 navštívila paní Hanžlová veletrh o vzdělávání Best 3 ve Vídni. V květnu 2007 navštívila paní Hanžlová 2 projekty spolupráce programu AKTION - projekt č. 47p3 v Brně, Zlíně a Luhačovicích pro rakouské studenty ze Štýrského Hradce 11

12 a projekt č. 47p22 - odborný seminář pro doktorandy Univerzity Karlovy a univerzity v Linci na téma Ochrana životního prostředí v územním plánování v Kašperských Horách. V květnu 2007 navštívila paní Šimková projekt AKTION č. 47p 8 v Olomouci, kde studenti ze Salzburgu absolvovali dvoutýdenní studijní pobyt v rámci Joint Degree Study Programm. V červnu 2007 prezentovala paní Hanžlová aktuální informace o programu AKTION na semináři koordinátorů CEEPUS v Praze. V červenci navštívila paní Hanžlová letní kolegia v Liberci a v Poděbradech a paní Šimková letní kolegium v Českých Budějovicích. Všichni tři pořadatelé kolegií vyjádřili spokojenost s jednotlivými programy i s úrovní výuky. V tomto roce se poprvé podařilo obsadit rakouskými účastníky všechna místa, která pro ně byla naplánována. Rozdělení rakouských studentů do jednotlivých letních kolegií v závislosti na jejich dosažené jazykové úrovni se ukázalo jako správné rozhodnutí. Vyplatila se rovněž rozsáhlá propagace lektorů letních kolegií a jednatelky programu na rakouských univerzitách v průběhu roku. V srpnu navštívila paní Hanžlová poprvé se konající letní školu literárního překladu ve Znojmě - projekt č. 47p14. Studenti obou zemí vyjádřili spokojenost s úrovní práce a konstatovali, že literární překlad v rámci výuky na jejich domácích univerzitách není tak podrobně a precizně zohledněn. Ve dne ch 26. do se paní Hanžlová, paní Philipp, paní Stalujanis a paní Šimková účastnily setkání pracovníků zahraničních oddělení rakouských univerzit a ÖAD ve Vídni. Paní Hanžlová a paní Šimková se zúčastnily Literárně-vědeckého sympozia projektu č. 48p6 dne v Praze a Pátých dnů pro evropský výzkum dne v Praze. Obě pracovnice prezentovaly: program AKTION na veletrhu vzdělávání EXPOLINGUA v Praze ve dnech , program AKTION a vzdělávání v České republice na 1. veletrhu vzdělávání v Bolzanu (Jižní Tyrolsko). Paní Hanžlová navštívila účastníky projektu mezi ČVUT Praha a BOKU Vídeň Paní Šimková prezentovala informace o nabídce stipendií programu AKTION na semináři na Univerzitě Karlově v Praze Finanční zpráva Základ objemu finančních prostředků tvořila dotace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky pro rok 2007 ve výši Kč. Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum Rakouské republiky (BMWF) vkládá dle Protokolu k AKTION Česká republika Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání ze 17. listopadu 2004 pro roky příspěvek, který odpovídá jednonásobku výše dotace MŠMT. V r činil vklad BMWF Návrh rozpočtu v obou měnách byl schválen řídícím grémiem na 48. zasedání, které se konalo ve dnech 14. a 15. června 2007 v Salzburgu. Konečná bilance dílčího rozpočtu EUR roku 2006 k Vzhledem k 2-letému zúčtovacímu období eurových vkladů je dílčí rozpočet roku 2006 uzavřen až na konci roku

13 Aktiva dotace BMWF ,00 vrácené nevyčerpané prostředky z projektů spolupráce I. - XII ,40 Pasiva výdaje I. - XII ,05 I.-XII vyplacené: podpory pro projekty ,84 stipendia ,00 správa programu 0,00 saldo k , , ,40 Dílčí rozpočet roku 2006 byl uzavřen k se zůstatkem ve výši ,49 EUR. Tato částka byla pokryta ze zbylých prostředků z předchozích let. Bilance dílčího eurového rozpočtu roku 2007 k Následující tabulka představuje srovnání návrhu rozpočtu (A) ve vztahu k rozhodnutím řídícího grémia (B).Ve sloupci C jsou uvedeny výdaje uskutečněné do konce r a ve sloupci D jsou uvedeny závazky pro rok 2008 (prostředky schválené v r na stipendia a projekty, které budou vypláceny v roce 2008). Nákladové položky 1. správa - jednatelství - zasedání říd. grémia 2. stipendia - pro Čechy - doplňková stipendia pro Rakušany 3. projekty spolupráce - projekty včetně exkurzí - letní kolegia návrh rozpočtu 2007 schválené částky I. - XII výdaje I. - XII závazky schválené pro rok 2008 A B C D * celkem * Na základě rozhodnutí ŘG a MŠMT Čj. 13/2005 z je část stipendií v Rakousku pro české stipendisty hrazena z korunového vkladu ve výši 240 na osobu a měsíc. Částka představuje 130 stipendijních měsíců x 700 na osobu a měsíc. Z prostředků, které byly pro rok 2007 k dispozici, nebyla částka ,- [ A - B -( C1. - B1.) ] schválena na žádný účel, tudíž tato částka zůstává k dispozici pro rok Bilance korunového rozpočtu Korunový vklad je dle zákona č. 218/2000 zúčtováván každoročně. Od roční dotace jsou odečteny všechny výdaje uskutečněné v daném roce a taktéž výdaje schválené pro projekty a stipendia z předchozího roku. 13

14 Z toho vyplývá následující bilance korunových vkladů a výdajů k : Aktiva dotace MŠMT Pasiva výdaje I. - XII. 2007: správa programu včetně zasedání ŘG stipendia pro Rakušany doplňková stipendia pro Čechy LŠSS pro Rakušany projekty spolupráce letní kolegia zůstatek k K termínu pro zúčtování se státním rozpočtem roku 2007 (stanoven českým ministerstvem financí v r. 2008) činily dle sdělení MŠMT nevyčerpané finanční prostředky Kč. Tato částka byla dle českých rozpočtových pravidel vrácena do státního rozpočtu. Celková suma výdajů z korunového rozpočtu MŠMT činí k Kč. Přehled závazků k pro projekty a stipendia schválená v roce 2007, které budou čerpány až v r. 2008: Kč na stipendia pro rakouské stipendisty na období I. VI ca Kč na doplňková stipendia pro české stipendisty na období I. VI (závisí na směnném kurzu Kč vůči EUR) Kč na projekty realizované v roce Kč na 3 letní kolegia pořádaná v létě 2008 Tyto závazky v celkové výši Kč budou čerpány z korunového rozpočtu MŠMT pro rok Finanční kontrola za rok 2007 Finanční kontrola se konala v kanceláři jednatelství AKTION Česká republika - Rakousko v Domě zahraničních služeb MŠMT České republiky. Přítomni byli: český kontrolor programu AKTION Ing. Josef Beneš CSc, rakouský kontrolor Mag. Bernhard Baier, programu AKTION, Ing. Helena Hanžlová a Mgr. Eva Šimková za jednatelství AKTION. Na základě namátkové kontroly dokladů s respektováním zásady úspornosti, hospodárnosti a účelnosti bylo řídícímu grémiu AKTION navrženo zproštění odpovědnosti jednatelství za rok 2007 (podrobněji viz. Zpráva o finanční kontrole 2007). 14

15 Program Vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem Program Vědecko-technické spolupráce vznikl v r zejména s cílem umožnit neuniverzitním výzkumným institucím mobilitu vědeckých pracovníků při spolupráci s rakouskými výzkumnými institucemi. Program podporuje dvouleté výzkumné projekty ze všech vědních oborů, přednost však mají zejména návrhy projektů z přírodních a technických věd. O podporu mohou žádat vědečtí pracovníci z univerzit, vysokých škol, odborných vysokých škol a dalších veřejných vědecko-výzkumných institucí. Obě partnerské země poskytují náklady na mobilitu osob spojenou s plánovanou spoluprácí ve výzkumu. V odůvodněných případech může být českým partnerům spolupráce pozitivně posouzených projektů poskytnut příspěvek z národního programu KONTAKT na materiálové náklady, příp. další, které jsou nezbytné pro provedení projektu. Jednatelství AKTION bylo i v r tak jako v předchozích letech místem kontaktním, poradenským a také místem pro podávání návrhů projektů programu WTZ. Místem zodpovědným za financování projektů byla Kancelář vědecko-technické spolupráce Rakouské výměnné služby ve Vídni a odboru MŠMT pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v Praze (resp. Agentura inovačního podnikání). Zasedání výběrové komise programu WTZ se koná jednou ročně, v r se konalo 14. února ve Vídni. Schválena byla finanční podpora pro 10 z 18 nově podaných návrhů projektů pro rok 2007 a pro všech 15 projektů schválených v předchozím roce na základě dodané průběžné zprávy, tedy na 2. rok realizace projektu pro rok Celkem byly pro rok 2007 pro tyto projekty schváleny částky ve výši a Kč. Příští termín pro podávání návrhů projektů na roky 2008/09 byl stanoven na 15. říjen Formulář návrhu projektu a směrnice pro sestavení a podávání návrhů projektů stejně jako přehledy projektů spolupráce se schválenými částkami jsou uvedeny na webových stránkách: a Členové výběrové komise programu WTZ: Mag. Heribert BUCHBAUER, BMWF, odd. pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu Mag. Christine BUZECKI, BMWF, odd. pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu Ing. Jan MAREK, CSc., MŠMT, ředitel odboru 32 Mag. Agnieszka MOLOZEJ, MAS, Kancelář pro akademickou spolupráci a mobilitu Rakouské výměnné služby Prof. RNDr. Jiří ŠVEJCAR, VUT Brno 15

16 Administrace programu AKTION Kancelář jednatelství programu AKTION v Praze: vedoucí kanceláře: Ing. Helena Hanžlová odborná referentka: Mgr. Eva Šimková Senovážné náměstí 26, Praha 1 poštovní adresa: P.O. Box 8, Praha 1 tel: , Fax: internet: Kancelář pro akademickou spolupráci a mobilitu Rakouské výměnné služby ve Vídni: referentka pro ČR: Mag. Sabine Stalujanis Alserstraße 4/1/15/7, A Vídeň tel: , Fax: internet: Děkujeme jménem podpořených studentů, pedagogů i vědeckých pracovníků všem, kteří se podíleli na výběru žádostí o stipendia i návrhů projektů. Tato zpráva je uveřejněna také na webových stránkách programu AKTION červen 2008 Helena Hanžlová Eva Philipp překlad: Eva Šimková 16

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Na začátku byla myšlenka podpory sousedních reformujících se států bývalého východního bloku tehdejšího Československa

Více

AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION

AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION Zpráva o činnosti za rok 2008 Co je AKTION Česká republika Rakousko? AKTION Česká republika Rakousko je program na podporu

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2004/2005 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže

Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Cena Wernera von Siemense 2013 Všeobecná pravidla a podmínky soutěže Společnost Siemens, s.r.o., reprezentant všech společností Siemens v České republice (dále jen Siemens), ve snaze podpořit prestiž českého

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice

Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií U Kříže 8, 158 00 Praha Jinonice Univerzity Karlovy pořádá ve dnech 20. 22. března 2009 mezinárodní mezioborovou konferenci HOMOSEXUALITA V ČESKÝCH ZEMÍCH A HUMANITNÍ VĚDY pátek 20. března 2009: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných

Příloha č. 3.2. Stanovisko Komise projektu Safety AGENT k mobilitě akademických a vědeckovýzkumných Aleš Bernatík 040 59 732 2833, Ales.bernatik@vsb.cz Konference/stáž proběhne ve dnech: Spolupráce s Universitou v Petrohradě Saint-Petersburg University of State Fire Service Listopad 2012 (5 dní) Petrohrad,

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM

ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM ZPRÁVA Z REALIZOVANÉ AKTIVITY ZAHRANIČNÍ JAZYKOVÝ KURZ TECHNICKÉ NĚMČINY VE FRANKFURTU NAD MOHANEM v rámci projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství

Více

AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2011

AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2011 AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2011 ISBN xxx-xx-xxxxxx-xx-x Co je AKTION Česká republika Rakousko? AKTION Česká republika Rakousko je program

Více

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE)

Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) V rámci projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0021 Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (AKADEMIE) se v roce 2015

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Obr. 1: Hotel Myslivna

Obr. 1: Hotel Myslivna Akce: Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081) Věc: Zápis z pracovního jednání Datum: 8.10.2009

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. ÚJOP UK středisko Krystal a Hochschule für angewandte Wissenschaften Amberg - Weiden ve spolupráci s Česko německým fondem budoucnosti pořádají Víkendové setkání učitelů češtiny jako cizího jazyka. Datum

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá

ROZPIS PRO ROK 2011. a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989. pořádá ROZPIS 58. ROČNÍKU BĚHU 17. LISTOPADU a 48. ROČNÍKU AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU PRO ROK 2011 a v rámci vzpomínkových oslav 72. výročí 17. listopadu 1939 a 22. výročí 17. listopadu 1989

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27 Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 27 ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.5.2002 Přítomni: Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof.

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce

Navazování spolupráce s vysokou školou v USA. Jakub Tesař Studijní poradce Navazování spolupráce s vysokou školou v USA Jakub Tesař Studijní poradce Rozhodující faktory Vzájemně odpovídající profily škol (fit) Osobní kontakty Dohoda o spolupráci Převoditelnost kreditů Propagace

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2005 Praha, 2006 1 Obsah:

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239

Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Zpráva o řešení projektu rozvojového programu 2d/2004 č. 239 Název projektu: Řešitel projektu: Spoluřešitelé: Zpřístupnění studijních programů Ostravské univerzity v Ostravě zahraničním studentům PhDr.

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci

oktorát Studovat ve Francii Podmínky žádosti [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Rok 2012 Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzské velvyslanectví v České republice Sekce pro vědeckou a univerzitní spolupráci Studovat ve Francii [stipendium na doktorát pod dvojím vedením] Podmínky žádosti Rok 2012 oktorát Prezentace Francouzské

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více