AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION"

Transkript

1 AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání LOGO AKTION Zpráva o činnosti za rok 2007

2 Co je AKTION Česká republika Rakousko? AKTION Česká republika Rakousko je program na podporu bilaterální spolupráce ve vědě a vzdělávání v terciární sféře. Rok 2007 byl patnáctým rokem realizace programu. Celkem přibližně 700 studentů a 200 akademických pracovníků z univerzit obou zemí, kteří byli finančně podpořeni v rámci všech aktivit, jsou důkazem jeho úspěšnosti. V souladu s etablováním programu AKTION ve vysokoškolské veřejnosti a v souladu s hospodářským rozvojem České republiky se také měnil poměr financování programu oběma partnerskými zeměmi z poměru 3 : 1 v první, přes 2 : 1 ve druhé a třetí etapě, na 1 : 1 ve čtvrté etapě trvání programu počínaje rokem Celkový rozpočet pro rok 2007 činil EUR a Kč. Náplní programu AKTION je poskytování stipendií pro studenty a mladé vysokoškolské učitele z obou zemí za účelem uskutečnění jejich studijních nebo výzkumných záměrů, financování letních kolegií (společné letní jazykové kurzy pro české a rakouské studenty) a formou projektů podpora spolupráce ve vědě a výuce, bilaterálních vědeckých sympozií, odborných zasedání a seminářů, společných studentských seminářů a praktik, společného vypracování a vydání skript a učebnic a vědeckých studentských exkurzí. Předmluva Výroční zpráva o činnosti programu Aktion Česká republika - Rakousko přesvědčivě dokládá účinnost podpory univerzitního výzkumu stejně jako výměny studentů a vědeckých pracovníků mezi starým členským státem Evropské unie Rakouskem a novým členem Evropské unie - Českou republikou. Z finančních prostředků, které poskytují česká i rakouská vláda, bylo v roce 2007 uděleno 67 stipendií na podporu mladých vědeckých pracovníků a pracovnic, zrealizována tři letní kolegia a tři odborné letní školy, kterých se účastnilo 122 studentů z obou zemí a 31 projektů spolupráce ve výzkumu a výuce. Z rozmanitých forem vědecké spolupráce vznikly sítě, které umožňují další rozvoj započaté vědecké spolupráce. Z mnohých z těchto kooperací se rozvinuly trvalé institucionální a osobní vztahy, které jsou také důkazem přátelských vztahů mezi oběma našimi zeměmi. Všem čtenářkám a čtenářům výroční zprávy přeji napínavou četbu a podněty pro začátek nových projektů vedoucích k prohloubení meziuniverzitní spolupráce mezi Českou republikou Rakouskem. prof. Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerita Vídeň člen řídícího grémia od roku

3 Stipendia Program AKTION poskytuje stipendia na studijní a vědecko-výzkumné záměry v partnerské zemi pro vysokoškolské studenty do 35 let, pro vysokoškolské učitele do 45 let, pro zpracování disertační práce Dissertationsnetzwerke a také pro tandemové zpracování diplomové práce. Délka pobytu je stanovena v rozmezí 1 až 9 měsíců. Od roku 2007 jsou žádosti o stipendium podávány elektronicky. Za tímto účelem byl v Rakousku vyvinut elektronický systém pro podávání žádostí AH Plus. Po inidividuelním posouzení žádostí experty s maximálním počtem 100 bodů přiznala závěrečná stipendijní komise na základě výsledného pořadí na svém zasedání dne v Praze stipendijní měsíce. Členové stipendijní výběrové komise : Ing. Helena Hanžlová, jednatelství programu AKTION v Praze Mag. Walter Persché, Rakouské kulturní fórum v Praze Mag. Eva Philipp, BMWF ve Vídni Doc. Jan Staněk, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Mgr. Eva Šimková, jednatelství programu AKTION v Praze PhDr. Dagmar Švermová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha V průběhu roku 2007 byly elektronicky posuzovány také žádosti o jednoměsíční stipendia pro vysokoškolské učitele k termínům a a také žádosti rakouských studentů o stipendium na letní semestr r k termínu Celkové výsledky: českým uchazečům bylo uděleno celkem 124 měsíců pro 57 studentů z 80 žádostí v průběhu roku 2007 bylo ke třem termínům pro podávání žádostí podáno 16 žádostí v kategorii pro vysokoškolské učitele do 45 let, z toho bylo 12 žádostí posouzeno pozitivně u rakouských žadatelů bylo pozitivně posouzeno 10 ze 12 žádostí o semestrální až roční stipendium v celkové délce 48,5 měsíců a všech 11 žádostí o jednoměsíční kurzy českého jazyka na Letní školy slovanských studií v roce 2007 v kategoriích Stipendia pro zpracování disertační práce Dissertationsnetzwerke a Stipendia pro tandemové zpracování diplomové práce nebyla přiznána žádná stipendia. Ze závěrečných zpráv rakouských stipendistů: Karin Köckeis, Masarykova univerzita, Brno, Letní škola slovanských studií : Díky stipendiu programu Aktion jsem v letošním roce měla možnost účastnit se Letní školy slovanských studií na Masarykově univerzitě v Brně. V předchozím roce jsem se účastnila této letní školy češtiny na Univerzitě Karlově, tak jsem byla zvědavá na letošní kurz. Výuka se konala vždy od pondělí do čtvrtka a o sobotách. Celkově jsem byla kurzem velmi nadšena, neboť na nás byly kladeny vysoké nároky, ale nikdy ne takové, abychom ztratili nadšení. Kromě toho jsme odpoledne měli k dispozici knihovnu a studovny. Hodně účastníků kurzů mělo již relativně vysokou úroveň znalosti češtiny, což byla pro nás účastníky kurzů nižší úrovně praktickou výhodu i ve volném čase, neboť i účastníci ze zahraničí mezi sebou hovořili česky. Kromě výuky byla nabízena i široká škála přednášek a výletů. Kurz byl 3

4 doplněn řadou českých filmů, které byly promítány. Závěrem mohu pouze konstatovat, že jsem se za čtyři týdny naučila mnoho nejenom po stránce jazykové, ale též kulturní a jsem velmi ráda, že mi stipendium tuto možnost zprostředkovalo. Victoria Brückl, Vysoká škola ekonomická, Praha, semestrální stipendium: Díky stipendiu Aktion Česká republika Rakousko jsem měla možnost strávit letní semestr 2007 jakožto zahraniční student na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tento pobyt mi umožnil nejenom lépe poznat lidi sousední země a jejich způsob života, ale také uskutečnit své osobní cíle. Vzhledem k tomu, že jsem češtinu pro ekonomy studovala již dva roky na Hospodářské univerzitě ve Vídni, mohla jsem své zkušenosti využívat a prohlubovat v každodenním životě. Velmi pozitivně mě překvapila různorodá nabídka kurzů pro zahraniční studenty, které byly vedeny velmi prakticky a interaktivně. Na VŠE jsem mohla pokračovat ve svém studijním plánu a doplnit jej o zajímavé přednášky a v červnu a v červenci se navíc podílet na výzkumu o chování českých, rakouských a německých manažerů. Jsem si jista, že tento zahraniční pobyt byl pro mě velkým přínosem nejenom po stránce jazykové, ale umožnil mi též získat kulturní náhled i nové poznatky. Stefan Reichhold, Univerzita Palackého v Olomouci, semestrální stipendium: Pro můj primární cíl podstatně zlepšit svoje znalosti angličtiny jsem na Palackého univerzitě nalezl velkou nabídku kurzů angličtiny s částečně rodilými mluvčími jakožto přednášejícími. Dále mi pomohly kontakty na jiné zahraniční studenty, se kterými jsem denně mluvil anglicky, takže jsem v této oblasti udělal velké pokroky.také jsem využil možnosti složit mezinárodně uznávanou zkoušku z angličtiny (CAE). Kromě toho jsem měl možnost navštěvovat kurzy češtiny pro začátečníky. Vzhledem k tomu, že to byly moje první kontakty se slovanským jazykem, kurz byl pro mě velmi náročný, ale nakonec úspěšný. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že znalost českého jazyka bude pro mou další profesní dráhu výhodou, mám v úmyslu přihlásit se v příštím roce na kurz češtiny na Letní školu slovanských studií v Olomouci, abych zlepšil své jazykové znalosti. Na závěr bych chtěl vyjádřit velkou pochvalu celému týmu Univerzity Palackého, se kterými jsem byl během kurzů v kontaktu i těm, kteří vše zajišťovali organizačně. Ze závěrečných zpráv českých stipendistů: Tereza Dvořáková, Zemědělská univerzita Vídeň, Institut hydrauliky a vodního hospodářství: Výzkum proběhl v laboratoři Institutu hydrauliky a vodního hospodářství pod vedením prof. Dipl.-Ing. Dr. Andrease Klika. Hlavním cílem bylo získat důkazy pro mou diplomovou práci. Během prvních třech týdnů jsem prováděla tři pokusy na simulátoru deště typu Norton Ladder Rainfall Simulator a sama jsem zkoušela pokusy připravit, provést a vyhodnotit údaje. Tak jsem dobře poznala jejich metodiku. Vzhledem k tomu, že na ČVUT, Fakultě strojního inženýrství používáme stejný simulátor, zkoušela jsem porovnávat výsledky z obou pokusů. To bylo velké urychlení časově náročného výzkumu. Ukázalo se, že údaje z Prahy a Vídně jsou srovnatelné. Martina Faltýnová, Univerzita Vídeň, Institut dějin umění: Cílem mého disertačního projektu je rozšíření dosavadního výzkumu jihočeských gotických nástěnných maleb, s cílem ukázat na kulturní souvislost se sousedními rakouskými oblastmi Horní a Dolní Rakousy, ale také se vzdálenějšími Štýrskem a Tyrolskem, tedy s oblastmi, které italský vliv do Čech zprostředkovaly. Řešený projekt navazuje tematickým a časovým 4

5 ohraničením na projekt české Akademie věd Korpus nástěnných maleb v Čechách Jakožto stipendistka jsem měla příležitost poznat projekt výzkumné pracovnice Dr. Elgy Lanc, která zpracovává a systematicky zkoumá rakouské středověké nástěnné malby v projektu Rakouské akademie věd Korpus středověké rakouské nástěnné malby Komise pro dějiny umění Rakouské akadmie věd. Doufám, že můj projekt přispěje k propojení a reflexi českého a rakouského výzkumu. Dagmar Kubatová, Univerzita Jana Kepplera v Linci, Pedagogická fakulta: Během mého pobytu na univerzitě v Linci jsem měla velmi dobrou možnost uskutečnit svůj plánovaný záměr. Účastnila jsem se mnoha českých výukových aktivití nejen pasivně, ale také aktivně. Lektorky mi umožnily vyučovat a také v praxi využít vlastní vymyšlené výukové písně i další přivezené materiály. Získala jsem velmi užitečné zkušenosti s výukou češtiny jako cizího jazyka, které popíši v mé záverečné práci. Získala jsem přehled o nejčastějších chybách a těžkostech při výuce češtiny u německy mluvících studentů na různých úrovních jazykové pokročilosti, na základě kterých sestavím nové materiály pro výuku češtiny. Letní kolegia Letní kolegia (LK) patří k nejúspěšnějším aktivitám programu AKTION. Srdečný dík za to patří především všem organizátorům a vyučujícím. Celkem 61 českých a 61rakouských studentů dostalo v roce 2007 možnost účastnit se tří třítýdenních letních kolegií. V denním kontaktu s německy/česky hovořícími kolegy a pod vedením kvalifikovaného a angažovaného týmu vyučujících z obou zemí probíhala zajímavě vedená výuka s atraktivním doplňkovým programem. S cílem umožnit každodenní komunikaci v běžných denních situacích je ubytován společně vždy rakouský a český student. Uskutečnění tohoto záměru umožňuje větší pokroky v jazykových znalostech, než je tomu u jazykových kurzů pořádaných v zahraničí, kde každý student mluví jiným mateřským jazykem. V roce 2007 se studenti podíleli na nákladech na tyto jazykové kurzy částkou Kč, resp. 200 na osobu. Všichni účastníci dostanou na konci kurzu diplom s vyznačenou úrovní svých dosažených jazykových znalostí v německém/českém jazyce. Letní kolegium Liberec 2007 Pořádala PhDr. Jana Černá z Univerzity Karlovy v Praze, Institutu pro odbornou a jazykovou přípravu a Mag. Michaela Kuklová z Institutu slavistiky Univerzity ve Vídni. Osvědčené rozdělení výuky do čtyřhodinové dopolední jazykové výuky a odpoledního doprovodného programu sestávajícího ze seminářů, přednášek, exkurzí a filmových večerů bylo zachováno i v roce Slavnostní rámec letního kolegia byl obsažen již v samém počátku přijetím na liberecké radnici místostarostou Ing. Ondřejem Červinkou. Doc. PhDr. Rudolf Anděl, historik Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, umožnil účastníkům pohled do historických, kulturních a socioekonomický vývojových linií libereckého regionu a též podrobnou prohlídku města. Další čtyři přednášky přednesli: Dr. Heinz Knotzer z České spořitelny, 5

6 Ing. Markus Rövekamp z RWE Transgas Prof. Dr. Jürgen Siebeck z Evropské komise Prof. Jiří Všetečka z FAMU v Praze. Mimořádným zážitkem bylo pro studenty vyprávění Alice Klímové, jedné ze zachráněných Wintonových dětí, které následovalo po shlédnutí dokumentárního filmu Síla lidskosti, pojednávajícího o činu sira Nicholase Wintona. Program byl doplněn dvěma celodenními exkurzemi - do Prahy a do Českého ráje a polodenní exkurzí do závodů ŠKODA Mladá Boleslav a také video-večery v obou jazycích (5 českých a 5 rakouských filmů). Letní kolegium Poděbrady 2007 Bylo pořádáno Mgr. Zdeňkou Žmudovou z Ústavu intenzivní výuky cizích jazyků Univerzity Karlovy a prof. Mgr. Ingrid Schwab-Matkovits z Odborné vysoké školy mezinárodních hospodářských vztahů v Eisenstadtu. Kromě čtyřhodinové jazykové výuky a šesti tandemů byly předneseny tyto tematicky zaměřené přednášky: Mgr. Daniel Křivánek - Turismus v České republice, Mag. Sandra Dudek - vedoucí Rakouského institutu v Brně o kurzech, zkouškách, a certifikátech, které Rakouský institut organizuje, Mag. Evelyne Jamek z Rakouského vyslanectví v Praze o práci diplomata, Michal Viehwegh, který organizoval autorské čtení v místě svého pobytu na Sázavě. Program doplnily tři exkurze - do Závodů ŠKODA Mladá Boleslav, Skláren v Poděbradech, do podniku Niehoff v Nymburku a čtyři výlety - do Prahy, výlet lodí k soutoku Labe a Cidliny, do okolí Poděbrad a do Ostré u Lysé nad Labem - prohlídka středověké vesnice. K tradicím kolegia patří i přijetí u starosty města Poděbrad s následnou prohlídkou města, čtyři filmové večery a slavnostní závěrečný večer, který studenti sami připravují. Letní kolegium České Budějovice 2007 Bylo pořádáno PaedDr. Vladimírou Květounovou, z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedry germanistiky a prof. Mag. Hanou Sodeyfi z Univerzity ve Vídni, Institutu slavistiky. Tento tým organizoval letní kolegium podruhé, ovšem na základě zkušeností z dřívějších kolegií pořádaných v Lanštejně ( ) a v Kravsku ( ). Poprvé se konalo přijetí u místostarosty Českých Budějovic první den odpoledne. Těžištěm kolegia byla každodenní čtyřhodinová jazyková výuka po dvou skupinách českých a dvou skupinách rakouských studentů. Program byl doplněn o čtyři volitelné semináře: literární pro vídeňskou skupinu (německy), dále o překladatelský (česky/německy) a o geografii Rakouska a České republiky. Součástí programu byla též přednáška prof. Wendelina Schmidt- Denglera o moderní rakouské literatuře, filmový seminář vedený doc. Borisem Jachninem na téma Český film ve filmové historii a autorská čtení Elisabeth Reichart a Michala Viewegha. Byly uskutečněny čtyři exkurze v Českých Budějovicích návštěva pivovaru, v Českém Krumlově prohlídka barokního divadla, ve Vyšším Brodě prohlídka cisterciáckého kláštera, v Kerschbaumu návštěva muzea koněspřežné dráhy a v Třeboni prohlídka hrobky Schwarzenbergů. 6

7 Projekty spolupráce Program AKTION podporuje různými způsoby vědeckou a pedagogickou spolupráci mezi minimálně dvěma univerzitními institucemi, příp. dalšími výzkumnými a vzdělávacími institucemi. Ke třem termínům pro podávání návrhů projektů jich bylo v roce 2007 podáno celkem 46, z nichž bylo 37 posouzeno kladně s celkovou dotací a Kč (včetně letních kolegií). Procento úspěšnosti dosáhlo 80 % z podaných návrhů projektů. Od zimního semestru r jsou závěrečné zprávy a další údaje o projektech k dispozici na webových stránkách programu AKTION: Dále je uveden přehled schválených projektů dle jejich obsahu: Vědecká spolupráce Projekty vědecké spolupráce mohou být v rámci programu AKTION při jejich úspěšné realizaci podpořeny maximálně po tři roky. Při potřebě další podpory jsou předkladatelům doporučovány Program Vědecko-technické spolupráce a další národní programy a programy Evropské unie. 50p1 Kommunikationsstrategien in mehrsprachigen Fußballteams: Fallstudien zur diskursiven Integration slawischsprachiger und frankophoner Spieler und Trainer in Österreich und der Tschechischen Republik Lavric Eva, Univ.-Prof. Mag. Dr., Universität Innsbruck, Institut für Romanistik Polická Alena, Mgr. Ph.D., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav románských jazyků a literatur 50p7 --- Cooperation in the field of emissions abatement technology Winter Franz, ao. Univ.-Prof. DI Dr., TU Wien, Institut für Verfahrens-, Umwelttechnik u. Techn. Biowissenschaften Obalová Lucie, doc. Ing. Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 50p9 --- Zelluläre Immunantwort gegen Isospora-suis-Infektionen bei Schweinen Joachim Anja, Prof. Dr. med. vet., University of Veterinary Medicine Vienna, Department for Diagnostic, Institute of Parasitology and Zoology Koudela Břetislav, Prof. MVDr CSc.., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav parazitologie FVL 50p Stress hormones and social dominance in Barbary macaques (Macaca sylvanus) Wallner Bernard, Doz. Dr., Universität Wien, Department of Anthropology Konečná Martina, Mgr., JU České Budějovice, Přírodovědecká fakulta 50p Effective estimation support the risk assessment for Basel II Stehlík Milan, doc.dr., Universität Linz, Institute for Applied Statistics Fabián Zdeněk, Dr., ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Ústav řídící techniky a telematiky 50p Investigation of antiviral and anticancer properties of some aroma samples Jirovetz Leopold, Mag. Dr., Universität Wien, Department of Clinical Pharmacy and Diagnostics Ryabchenko Boris, Mgr., UK Praha, Přírodovědecká fakulta, Katedra genetiky a mikrobiologie 49p6 --- Estrogen Receptor Beta Neuwirt Hannes, MD., Medizinische Universität Innsbruck, Department of Urology Bouchal Jan, MSc. Ph.D., UP Olomouc, Laboratoř molekulární patologie 48p3 --- Österreichische Gesellschaft für Germanistik: Jahresgang 2007/Thema: "Der Kanon" Lengauer Hubert, Ao. Univ.-Prof. Dr. (Vizerektor f. Inter. Beziehungen u. Interne Kommunikation), Universität Klagenfurt, Institut für Germanistk Fialová-Fürst Ingeborg, Prof. PhDr. Dr., UP Olomouc, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 48p Realistic Real-Time Rendering of Trees and Vegetation Purgathofer Werner, Univ.-Prof. Dr. DI, TU Wien, Institute of Computer Graphics and Algorithms Žára Jiří, Prof. Ing. CSc., ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta 7

8 Spolupráce ve výuce 50p12 ( 47p6, 49p7 ) Seminare mit forschungsorientierten Führungen in Wien, bzw. in Prag Heiss Gernot, A. o. Prof. Dr. Phil., Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geschichte Pešek Jiří, Prof. PhDr., UK Praha, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií 50p19 (47p8, 44p26) Joint Degree Study Programm der Palacký-Universität und Paris Lodron Universität Salzburg Puntscher-Riekmann Sonja, Univ.-Prof. Dr. Vizerektorin, Universität Salzburg, Kultur- und Gesellschaftswissenschaftliche Fak., Geschichts- und Politikwissenschaft Malacka Michal, JUDr. Mag. Ph.D., UP Olomouc, Právnická fakulta, Ústav mezinárodního práva 50p22 [34p11] State-of-art agrometeorological instrumentation - Development and Realization of an Advanced Course of Agrometeorogical Measurements Eitzinger Josef, Ao. Prof. Dr. Dipl.-Ing., BOKU Wien, Institut für Meteorologie Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt Trnka Miroslav, Mgr. Ing. Ph.D., MZLU Brno, Ústav agrosystemů a bioklimatologie 50p23 (46p11, 43p10) Scientific and pedagogical cooperation with Austrian film historian and theoretist Drehli Robnik Robnik Andreas Drehli, Mag., Universität Wien, Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft Szczepanik Petr, Mgr. Ph.D., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav filmu a audiovizuální kultury 49p1 ( 46p1, 43p4 ) Seminar über elektrotechnische Sensoren und Biosensoren Kalcher Kurt, Univ.-Prof. Dr., Universität Graz, Institut für Chemie - Analytische Chemie Vytřas Karel, Prof. Ing. DrSc., Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie 49p2 --- Die Tschechische Republik als Handelspartner - Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Erschließung und Bearbeitung des tschechischen Marktes durch österreichische Unternehmen Rathmayr Renate, Univ.-Prof. Dr., WU Wien, Institut für Slawische Sprachen Taušer Josef, Ing., Ph.D., VŠE Praha, Institut zahraničního obchodu 49p3 --- Second International Workshop for Ph.D students Erschbamer Brigitta, Dr., Uni Innsbruck, Institut für Botanik Prach Karel, Prof., RNDr. CSc., JU České Budějovice, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky 49p4 --- Cooperation in Marketing Education Buber Renate, Mag. Dr., WU Wien, Institute of Retailing and Marketing Simová Jozefina, Ing. Ph.D., TU Liberec, Hospodářská fakulta, Katedra marketingu 49p Interdisziplinäre Mittelalterstudien: " Mittelalterliches Prag und Zentralböhmen" Dopsch Heinz, Univ.-Prof. Dr., Universität Salzburg, Gesellschaftswissenschaftliche Fakultät Kuthan Jiří, Prof. PhDr., Dr.Sc., UK Praha, Katolická teologická fakulta, Ústav historie křesťanského umění Vědecká odborná zasedání / Workshopy 50p3 --- "Zeit-Brücken: Art Déco, Kubismus und Antike" Blakolmer Fritz, Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr., Universität Wien, Institut für Klassische Archäologie Bouzek Jan, Prof. Dr., UK Praha, Fakulta humanitních studií 50p Forum über das neue tschechische ZGB: Symposium - Sachenrecht Iro Gert, Dr., Universität Wien, Institut für Zivilrecht Tichý Luboš, Prof. Dr. CSc., UK Praha, Právnická fakulta, katedra evropského práva 50p Internationales wirtschaftliches Symposium "Hermann Broch und die Künste" Fetz Bernhard, Priv. Doz. Mag. Dr., Universität Wien, Philosophisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Germanistik Stašková Alice, Mgr. Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav germánských studií 50p20 [49p11] (46p3) 2. Bilateral Czech-Austrian scientific workshop: New trends in application of photo- and electrocatalysis Grabner Gottfried, Dr., Universität Wien, Institut für Biomolekulare Strukturchemie Krýsa Josef, Doc. Dr. Ing., VŠCHT, Ústav anorganické technologie 49p8 ( 46p10, 43p5 ) Umweltfreundliche industrielle Technologien, neue Werkstoffe und erneubare Energiequellen für eine nachhaltige Entwicklung Raupenstrauch Harald, Prof. Dr. techn., Universität Leoben, Lehrstuhl f. Wärmetechnik, Industrieofenbau u. Energiewirtschaft Toman Zdeněk, Doc. Ing. CSc., VŠB - TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 8

9 49p9 --- Gemeinsames Fachseminar zum Thema "Gemeinden in Österreich und in der Tschechischen Republik - organisatorische und verfahrensrechtliche Aspekte" Janko Andreas, Univ.-Prof., Dr., Universität Linz, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften Horáková Monika, JUDr. Ph.D., UP Olomouc, Právnická fakulta 48p6 --- Literarisch-wissenschaftliches Symposium "Landschaft ohne Eigenschaften. Literatur und Mitteleuropa" Schmidt-Dengler Wendelin, o.univ.-prof., Mag. Dr., Universität Wien, Institut für Germanistik Bílek Petr A., Doc. PhDr. CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro českou literaturu a literární vědu Odborné exkurze pro studenty 48p9 --- Wissenschaftliche Studienreise für Studenten Willinger Reinhard, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr., TU Wien, Institut f. Thermodynamik ud Energiewandlung Pospíšil Jiří, Doc. Ing. Ph.D., VUT Brno, Energetický ústav 48p10 ( 43p9 ) Kulturelles und landeskundliches Umfeld der Mährisch-schlesischen Region und ausgewählte Kapitel aus der Literaturgeschichte von Ostrava und Opava Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Neumayer-El Bakri Silvia, Mag., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky Studijní nebo výzkumné pobyty 48p5 --- Internationales Studentenseminar "Umwelthaftung im Rechtsvergleich Tschechien und Österreich" Kerschner Ferdinand, Univ.-Prof. Dr., Universität Linz, Institut für Umweltrecht Damohorský Milan, Prof. JUDr., DrSc., Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí 48p8 --- Advanced course in cell biology 2007 Madeo Frank, Prof. PhD., Universität Graz, Institute of Molecular Biology, Microbiology Červinka Miroslav, Prof. MUDr. Ph.D. proděkan, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta Publikace 49p7 ( 47p6 ) Publikation des Sammelbandes "Tschechien und Österreich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs" Heiss Gernot, A. o. Prof. Dr. Phil., Universität Wien, Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Geschichte Pešek Jiří, Prof. PhDr., UK Praha, Fakulta sociálních věd, Katedra německých a rakouských studií 48p4 (44p3, 39p2) Lösungsschlüssel zum Tschechisch-Lehrbuch Tschechisch - Faszination der Vielfalt, mit CD für Studierende aus deutschsprachigen Ländern Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Vojtová Jarmila, PhDr., PhD., Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka Letní kolegia 50p4 (47p1 + Kravsko) Sommerkolleg České Budějovice 2008 Sodeyfi Hana, Prof. Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Květounová Vladimíra, PeadDr., JU České Budějovice, Pedagogická fakulta, Institut germanistiky 50p8 (47p7, 44p16) Sommerkolleg Liberec 2008 Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Černá Jana, PhDr., Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy 50p15 (47p Vorpr.) Sommerkolleg Poděbrady 2008 Schwab-Matkovits Ingrid, Prof. FH, Mag., FHS Burgenland GmbH, FHS Internationale Wirtschaftsbeziehungen u. Weinmanagement Žmudová Zdeňka, Mgr., UK Praha, SJOP ÚJOP a INTEX 9

10 Odborné letní školy 50p10 ( 47p14 ) Sommerschule der literarischen Übersetzung: Entwicklung der Sprachkompetenz im Bereich der literarischen Übersetzung Kuklová Michaela, Mag., Universität Wien, Institut für Slawistik Neumayer-El Bakri Silvia, Mag., Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky 50p17 (47p9, 44p11) Interdisciplinary Bilateral Winter and Summer School on Energy Systems in Austria and the Czech Republic Schleicher Stefan, Prof., Universität Graz, Wegener Center for Climate and Global Change Jílková Jiřina, Prof., VŠE v Praze, Fakulta národohospodářská, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku 48p Summer School of Law and Information Technologies 2007 Wiebe Andreas, Univ.-Prof. Dr., WU Wien, Information Law and Intellectual Property Law Group Polčák Radim, JUDr. Ph.D., Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Prac. skupina pro právo a ICT Četnost zájmu jednotlivých univerzit na spolupráci v r. 2007: Instituce v České republice Počet schválených projektů Instituce v Rakousku Počet schválených projektů Karlova univerzita v Praze 13 Univerzita Vídeň 17 Masarykova univerzita 5 Technická univerzita Vídeň 5 Univerzita Palackého v Olomouci 4 Univerzita Štýrský Hradec 3 Technická univerzita v Ostravě 4 Univerzita Linec 3 Jihočeská univerzita v Českých 3 Univerzita Innsbruck 3 Budějovicích Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem 2 Hospodářská univerzita Vídeň 3 Vysoké učení technické v Brně 2 Universzita Salzburg 2 Ostravská univerzita v Ostravě 2 Univerzita Klagenfurt 1 Univerzita Pardubice 2 Zemědělská univerzita Vídeň 1 Vysoká škola chemicko-technologická 2 Veterinární a lékařská univerzita 1 v Praze Vídeň České vysoké učení technické v Praze 2 Univerzita Leoben 1 Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Vysoká škola pedagogická Vídeň 1 Veterinární a farmaceutická univerzita 1 Odborná vysoká škola Hospodářské 1 Brno komory Vídeň Mendelova zemědělská a lesnická 1 Odborná vysoká škola Burgenland, 1 univerzita v Brně spol. s r. o. Eisenstadt Technická univerzita v Liberci 1 Vysoká škola pedagogická 1 diecézelinec Vysoká škola pedagogická Spolku 1 Vídeň ARC Siebersdorf 1 Řídící grémium Členové řídícího grémia: doc. RNDr. Jan STANĚK, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze, předseda řídícího grémia prof. Ing. Zdeněk KOVÁŘ, CSc., Technická univerzita v Liberci Ing. Jan MAREK, CSc., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha doc. Dr. Otakar VESELÝ, CSc., Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem prof. Ing. Zdeněk ŽALUD, CSc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 10

11 Univ.-Prof. Dr. Manfred ROTTER, Univerzita Linec, zástupce předsedy Univ.-Prof. Dr. Stefan Michael NEWERKLA, Unniverzita Vídeň Univ.-Prof. Dr. Reiner SPRINGER, Hospodářská univerzita Vídeň Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Adolf STEPAN, Technická univerzita Vídeň Mag. Eva PHILIPP, Spolkové ministerstvo pro vědu a výzkum Vídeň Konsultační člen: Prof. Dr. Jiří PEŠEK, Karlova univerzita v Praze Konala se tři zasedání řídícího grémia: zasedání 14. a 15. června 2007 v Salzburgu zasedání 4. října 2007 v Brně zasedání 6. a 7. prosince 2007 ve Vídni Rozhodnutí řídícího grémia: Na 48. zasedání: Bylo rozhodnuto o zvýšení výše účastnického polatku pro české účastníky letních jazykových škol z na Kč počínaje rokem Aby byla možnost vyčerpat disponibilní korunové prostředky roku 2007 do , byl vypsán mimořádný termín pro podávání návrhů projektů září 2007 na období říjen až prosinec Bylo rozhodnuto, že u všech projektů zaměřených na výuku a schválených již na tomto zasedání musí být v závěrečné zprávě uveden počet bodů ECTS. Tento požadavek bude v budoucnu uveden ve formuláři Návrhu projektu. Oslava 15-letého výročí programu AKTIO Česká republika Rakousko - byly diskutovány možnosti prezentace 15-leté činnosti programu AKTION. Bylo navrhnuto zorganizování oslavy takovým způsobem, aby zapůsobila na veřejnost, a aby přítomnost politických představitelů z obou zemí umožnila co možná nejlépe prezentovala pozitivní výsledky spolupráce obou států. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že oslava bude uspořádána v Praze v říjnu r Na 50. zasedání: Termín pro podávání žádostí o stipendium pro české uchazeče k Na základě četných dotazů ze strany studentů bylo rozhodnuto, že v rozpočtu roku 2008 bude naplánováno 10 stipendijních měsíců pro české stipendisty na podzimní termín pro podávání žádostí o stipendium k na období a že prostředky zbylé po schválení projektů na červnovém zasedání budou moci být použity na tento účel. Public Relations Jednatelství programu AKTION průběžně zveřejňovalo na svých webových stránkách všechny aktuální informace (včetně vypsání mimořádného termínu k ) v obou jazycích. Informace byly obsaženy též v brožuře BULLETIN Akademické informační agentury DZS MŠMT, která vychází každoročně. V březnu 2007 navštívila paní Hanžlová veletrh o vzdělávání Best 3 ve Vídni. V květnu 2007 navštívila paní Hanžlová 2 projekty spolupráce programu AKTION - projekt č. 47p3 v Brně, Zlíně a Luhačovicích pro rakouské studenty ze Štýrského Hradce 11

AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2011

AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2011 AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2011 ISBN xxx-xx-xxxxxx-xx-x Co je AKTION Česká republika Rakousko? AKTION Česká republika Rakousko je program

Více

AKTION. Česká Republika - Rakousko. spolupráce ve vědě a vzdělávání

AKTION. Česká Republika - Rakousko. spolupráce ve vědě a vzdělávání AKTION Česká Republika - Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Zpráva o činnosti za rok 2013 Co je AKTION Česká republika Rakousko? AKTION Česká republika Rakousko je program na podporu bilaterální

Více

Česko rakouská inspirace. AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání

Česko rakouská inspirace. AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Česko rakouská inspirace AKTION ČR Rakousko spolupráce ve vědě a vzdělávání Obsah Úvod 4 Do Rakouska se stipendiem 5 Stipendia pro přípravu diplomové a disertační práce Stipendia pro účast na letních jazykových

Více

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání

Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Program AKTION Česká republika Rakousko. 20 let spolupráce s Rakouskem ve vědě a vzdělávání Na začátku byla myšlenka podpory sousedních reformujících se států bývalého východního bloku tehdejšího Československa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003

Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Univerzita Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 Hradec Králové 2004 Předloženou Výroční zprávu o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2003 vypracovanou ve

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia?

Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Informační brožura pro studenty. Roz ífií vstup mé zemû do Evropské unie moïnosti mého studia? Publikace, kterou právě otvíráte, vznikla jako

Více