Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014

2

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skuteností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavení licenní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávnna ode mne požadovat imený píspvek na úhradu náklad, které na vytvoení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutené výše. Souhlasím s prezenním zpístupnním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Lucie Blohlávková

5 PODKOVÁNÍ: Tímto bych ráda podkovala svému vedoucímu práce Ing. Tomáši Lelkovi, Ph.D., za jeho odbornou pomoc a cenné rady, které mi pomohly pi zpracování bakaláské práce. Dále bych chtla podkovat Jitce Kubíkové, vedoucí finanního odboru a editelkám mateských škol v Chocni za poskytnuté materiály.

6 ANOTACE Tato bakaláská práce se zamuje na analýzu preprimárního vzdlávání v eské republice a zpsob jeho financování. Teoretická ást vymezuje základní pojmy, právní úpravu a postavení školství v eské republice. Další ást zahrnuje socioekonomický význam a financování institucí preprimárního vzdlávání. Praktická ást se zamuje na projekt vybrané mateské školy, pedevším z hlediska jeho zdroj financování. KLÍOVÁ SLOVA preprimární vzdlávání, mateská škola, financování, školství TITLE The analysis of pre-primary education and ways of financing in the Czech Republic ANNOTATION The bachelor thesis is focused on the analysis of pre-primary education in the Czech Republic and the method of its financing. It defines the basic concepts, rules and status of education in the Czech Republic. The second part includes socio-economics importance and financing of the instituions of pre-primary education. The practical part is focused on the project on selected kindergarten, particularly in terms of its funding resources. KEYWORDS pre-primary education, kindergarten, financing, education

7 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH POJM VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM ŠKOLSTVÍ POSTAVENÍ ŠKOLSTVÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁSTVÍ VZDLÁNÍ JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LIDSKÉHO KAPITÁLU STRUKTURA VZDLÁVACÍ SOUSTAVY Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdlávání Klasifikace školství v R izovatelé škol PREPRIMÁRNÍ VZDLÁVÁNÍ POSTAVENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÝCH ŠKOL PRÁVNÍ ÚPRAVA ŠKOLSTVÍ VR Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) Vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÝCH ŠKOL Financování mateské školy Hospodaení mateské školy jako píspvkové organizace SOCIOEKONOMICKÝ VÝZNAM PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ SOCIALIZACE DÍTTE OSOBNÍ ROZVOJ DÍTTE EKONOMICKÁ OBLAST Tvorba pracovních míst Ekonomická situace rodiny ZAÍZENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V R DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ NAROZENÝCH DTÍ ZÍZENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ Jesle Mateské školy...32 Trend porodnosti a vývoj MŠ...33 Regionální mateské školy...35 Odmítnuté žádosti o pijetí dítte do mateské školy Další formy pée o dti...36 Pée o dít do tí let vku v denním režimu...36 Mimoškolní výchova a vzdlávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost...37 tská skupina INSTITUCE PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V CHOCNI, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ VYBRANÉ MATESKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V CHOCNI PEHLED INSTITUCÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V CHOCNI Veejné mateské školy Soukromé instituce FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÉ ŠKOLY VOSTELICE Základní informace o mateské škole Vostelice Financování mateské školy Vostelice Hospodaení mateské školy Vostelice jako píspvkové organizace PROJEKT VYBRANÉ MATESKÉ ŠKOLY VOSTELICE CHOCE ANALÝZA DEMOGRAFICKÝCH FAKTOR V CHOCNI POPTÁVKA PO UMÍSTNÍ DÍTTE V MATESKÉ ŠKOLCE, KAPACITY A JEJICH NAPLNNÍ...49

8 6.3 NÁVRHY EŠENÍ NEDOSTATKU KAPACITY V MATESKÝCH ŠKOLÁCH V CHOCNI ZE STRANY MSTA EŠENÍ NEDOSTATKU KAPACIT V MŠ VOSTELICE...54 ZÁVR...56 POUŽITÁ LITERATURA...58 SEZNAM PÍLOH...64

9 SEZNAM TABULEK TABULKA 1: JEDNOTLIVÉ ÚROVN VZDLÁVÁNÍ PODLE KLASIFIKACE ISCED TABULKA 2: POET JESLÍ V R V JEDNOTLIVÝCH LETECH TABULKA 3: PEHLED VŠECH TYP MATESKÝCH ŠKOL, TÍD A DTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ŠKOLNÍ ROKY...34 TABULKA 4: NÁVŠTVNOST MATESKÝCH ŠKOL ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ TABULKA 5: ÚDAJE O ŠKOLCE ZA OBDOBÍ LET TABULKA 7: ZSTATKY MŠ VOSTELICE K TABULKA 8: PEHLED NÁKLAD MŠ VOSTELICE ERPANÝCH ZE ZDROJ OD KÚ...45 TABULKA 9: PEHLED VÝDAJ MŠ VOSTELICE ERPANÝCH Z ROZPOTU ZIZOVATELE...46 TABULKA 10: PEHLED NEJDLEŽITJŠÍCH DAT V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLKÁCH ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ TABULKA 11: POROVNÁNÍ KLAD A ZÁPOR PRO VÝSTAVBU NOVÉ ŠKOLKY...53 TABULKA 12: PEHLED NÁKLAD PRO ODLOUENOU TÍDU...55 SEZNAM ILUSTRACÍ OBRÁZEK 1: POET ŽIV NAROZENÝCH DTÍ V R ZA OBDOBÍ OBRÁZEK 2: VÝVOJ POTU MATESKÝCH ŠKOL OD ROKU 1995 DO ROKU OBRÁZEK 3: VÝVOJ POTU DTÍ V MŠ OD ROKU 1989 DO ROKU OBRÁZEK 4: POET JEDNOTLIVÝCH MATESKÝCH ŠKOL PODLE KRAJ V ROCE 2012/ OBRÁZEK 5: POET ODMÍTNUTÝCH ŽÁDOSTÍ O PIJETÍ DO MATESKÉ ŠKOLY ZA JEDNOTLIVÉ ROKY V ESKÉ REPUBLICE A V PARDUBICKÉM KRAJI...36 OBRÁZEK 6: PODÍL JEDNOTLIVÝCH PÍMÝCH NÁKLAD NA CELKOVÝCH NEINVESTINÍCH ZDROJÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOTU ZA ROK OBRÁZEK 7: PODÍL JEDNOTLIVÝCH PROVOZNÍCH NÁKLAD NA CELKOVÝCH ZDROJÍCH OD IZOVATELE ZA ROK OBRÁZEK 8: VÝVOJ POTU NAROZENÝCH DTÍ V CHOCNI ZA OBDOBÍ OBRÁZEK 9: POET POTENCIÁLNÍCH RODI VE VKU LET V CHOCNI ZA OBDOBÍ

10 SEZNAM ZKRATEK A ZNAEK R EU FO O ISCED eská republika Evropská unie fyzická osoba identifikaní íslo organizace International Standard Classification of Education (Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdlávání) KÚ MŠ MŠMT OECD krajský úad mateská škola Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj) PO RVP PV Sb. právnická osoba Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání Sbírka zákon

11 ÚVOD Vzdlání, a už pedškolního, základního, stedního nebo vysokoškolského stupn je nedílnou a nezbytnou souástí každého jedince. Znalosti a dovednosti jsou tím nejdležitjším vlastnictvím každého lovka, nebo jsou pedpokladem pro uplatnitelnost na trhu práce. Proto je dležité vzdlávat se už od raného vku. S procesem vzdlávání je vhodné zaít již v rodin, kde probíhá od raného vku dítte edevším jeho výchova. Problematika pedškolního vzdlávání a umístní dtí od 3 let vku do pedškolních zaízení je v neposlední dob velmi aktuální téma, vzhledem k nedostatku kapacit pro edškolní dti. Služby pedškolních zaízení hrají velkou roli pi skloubení rodinného a pracovního života rodi, pedevším žen, které nastupují po rodiovské dovolené opt do práce. Vzhledem k tmto funkcím a poptávky po umístní dítte do školky by mla být zajištna dostatená kapacita zaízení preprimárního vzdlávání, resp. mateských škol. Cílem práce je vymezit socioekonomický význam preprimárního vzdlávání v R. Analyzovat jeho zdroje financování a na pípadové studii posoudit projekt vybrané instituce preprimárního vzdlávání zejména z hlediska jeho zdroj financování. Bakaláská práce bude rozdlena do šesti ástí. V první ásti bude vymezena základní charakteristika preprimárního vzdlávání a pojm týkající se školství. Ve druhé ásti bude vysvtleno postavení preprimárního vzdlávání v rámci školského systému R, financování a hospodaení mateských škol jako píspvkových organizací. etí ást bude vnována socioekonomickému významu preprimárního vzdlávání. tvrtá ást bude popisovat a charakterizovat instituce preprimárního vzdlávání v R a v Pardubickém kraji. V páté ásti bude vymezeno financování a hospodaení vybrané instituce preprimárního vzdlávání v Chocni Mateské školy Vostelice, za použití analýzy a kvantitativních ukazatel. Poslední ást bude zamena na pípadovou studii ve form projektu vybrané mateské školy ve mst Choce. 11

12 1 CHARAKTERISTIKA PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH POJM Cílem této kapitoly je vymezení základních pojm týkající se oblasti školství a s tím související i asto zamované pojmy, jako je vzdlávání a vzdlání. Kapitola se zamí na postavení školství v národním hospodáství, preprimární vzdlávání a vzdlání jako nástroj rozvoje lidského kapitálu. 1.1 Vymezení základních pojm školství V eské pedagogice se ve spojení s pojmem vzdlávání používá pojem výchova. Na jedné stran se pijímá, že výchova a vzdlávání jsou úzce propojené jevy, na druhé stran se však vzdlávání považuje za nco specifického. Zatímco pro teoretické úely výkladu lze pojem výchova a vzdlávání oddlit, v praxi toto nelze. Píkladem je školní vyuování, kdy uitel zárove vzdlává a zárove vychovává. Z toho se odvodil termín výchovn vzdlávací proces. Vzdlávání probíhá obvykle v njakém vzdlávacím zaízení, realizují jej profesionální uitelé, lektoi, instruktoi, aj. a je obvykle legislativn vymezeno.[16] Termínem vzdlávání se oznauje takový proces, ve kterém se rozvíjí vdomosti, dovednosti, návyky a schopnosti jedince.[15] V pedagogické teorii se vzdlávání chápe jako proces zámrného a organizovaného osvojování poznatk, dovedností, postoj, který je realizovaný prostednictvím školní výuky.[16] Vzdlání je chápáno jako výsledek vzdlávání. Tedy jako uritý dosažený stav rozvinutosti lovka.[47] Lze rozlišit tyto významy vzdlání: 1) Osobnostní pojetí: vzdlání se chápe jako souást socializace jedince. 2) Obsahové pojetí: vzdlání je zkonstruovaný systém informací a inností, které jsou plánovány v kurikulu rzných škol a vyuovacích pedm a realizovány ve výuce. 3) Institucionální pojetí: vzdlání je spoleensky organizovaná innost zabezpeovaná institucí. 4) Socioekonomické pojetí: vzdlání je chápáno jako jedna z kategorií, charakterizující populaci. 12

13 Vzdlanost žeme chápat jako charakteristiku populace vyjadující úrove vzdlání, nebo jako vzdlanostní strukturu obyvatel zem. Ta mže být zjišována na základ vzdlávacích výsledk a kvalit vzdlání. Typickým píkladem mže být podíl vysokoškolsky vzdlaných osob v obyvatelstvu nebo kvalita vzdlání absolvent stedních škol.[38] Výchova je definovaná jako cílevdomá, zámrná innost, smující k všestrannému rozvoji osobnosti. Jejím cílem je rozvíjet aktivitu a osobnost vychovávaného a postupn ho tak zaleovat do spolenosti.[7] Ekonomie vzdlávání se zabývá financováním školství, efektivností prostedk vynakládaných na vzdlávání a to pedevším vztahy mezi vzdláváním lidských zdroj a uplatnní na trhu práce.[16] 1.2 Postavení školství v národním hospodáství Školství je jedním z dležitých odvtví neziskového veejného sektoru národního hospodáství. Prof. Y. Strecková definuje veejný sektor takto: Veejný sektor je ta ást národního hospodáství, která je financována z veejných financí, ízená a spravována veejnou správou, je v nm veejnou volbou a podléhá veejné kontrole. [43, str. 30] Národní hospodáství pedstavuje soustavu subjekt a vztah mezi nimi, které se vytvoily v procesu vývoje spolenosti za úelem produkce statk, kterými jsou uspokojovány poteby lidí, žijících na území daného státu. Národní hospodáství se lení podle kritérií. Dle kritéria sektoru moderního pojetí, adíme školství mezi sektor kvintární, tedy sektor rozvojových služeb, jehož souástí jsou služby sobící na uchování a kultivaci lidského potenciálu.[51] Z hlediska odvtvového spadá školství do odvtví služeb. Dle kritéria vlastnictví se školství nachází ve vlastnictví veejném u veejných škol i soukromém v pípad, že vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba. Z hlediska zpsobu financování mžeme na školství nahlížet opt dvma smry. V pípad, kdy školu zakládá fyzická nebo právnická osoba, tedy za úelem zisku, se jedná o soukromé financování. Naopak školy ve veejném vlastnictví jsou financovány veejnými financemi. 1.3 Vzdlání jako nástroj rozvoje lidského kapitálu OECD vymezuje lidský kapitál jako: znalosti, dovednosti, kompetence a vlastnosti jednotlivce, které usnadují vytváení osobního, sociálního a ekonomického blaha.[17] 13

14 Lidský kapitál je rozdlován na dvásti. Na jedné stran základní lidský kapitál, který zahrnuje produktivní schopnosti a vlastnosti (fyzickou sílu, emeslné dovednosti, analytické myšlení, apod.), na stran druhé širší lidský kapitál, který jedinci umožuje uplatovat složky základního kapitálu. Mezi vlastnosti ovlivující úrove lidského kapitálu patí schopnosti získávat a rozvíjet dovednosti, vyhledávat nejvhodnjší místo pro uplatnní dovedností, nebo umt plánovat a rozvrhovat innosti. Na obásti lidského kapitálu mají vliv jak naerpané znalosti, vrozené a rozvinuté schopnosti, tak osvojené dovednosti i základní vlastnosti. Mezi ti hlavní faktory, ovlivující lidský kapitál mžeme zaadit geneticky zdné vrozené schopnosti, rodinné, sociální a další faktory prostedí a také formální, neformální a informativní vzdlávání. Vlastnosti a schopnosti jsou dány pedevším poáteními faktory, jsou geneticky zdné a vrozené. Tyto vlastnosti a schopnosti mohou být dále rozvíjeny psobením prostedí a vzdláváním. Výsledkem rozvoje tchto vlastností jsou nabyté a rozvíjené dovednosti a znalosti. Vlastnosti jedince mohou však pozitivn, ale i negativn ovlivnit osvojování znalostí nebo rozvíjení dovedností.[23] Školství a jeho koncepce je souástí vzdlávací politiky státu. Každý stát vnuje pozornost stavu svého školství, nebo úrove jednotlivých typ škol má vliv na hospodáský, sociální a kulturní rozvoj zem. Vzdlání psobí jako pozitivní externalita, z které má prospch každý subjekt. Vzdlaní lidé jsou pedpokladem pro další hospodáský rozvoj, snadnjší adaptabilitu na mnící se pomry na trhu práce, snadnjšího zvládání nových a nárojších technologií v národním hospodáství, zajištní produkce kvalitních statk všeho druhu aj.[42] 1.4 Struktura vzdlávací soustavy Vzdlávací soustavu tvoí školy a školská zaízení. Školy poskytují vzdlávání a školská zaízení poskytují služby a vzdlávání doplující vzdlávání ve školách. Do vzdlávací soustavy patí nejen klasifikace školství v R, ale také mezinárodní norma klasifikace vzdlávání. [67, 7] Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdlávání Školská soustava R vykazuje spolené principy se školskými systémy zemí EU. Vzhledem k odlišnostem vzdlávacích systém se pro jejich srovnání používá standardní mezinárodní norma pro klasifikaci stup vzdlávání ISCED International Standard Classification of Education. Aktuální verze klasifikace ISCED 1997 rozlišuje 7 úrovní 14

15 (stup) vzdlávání a oboru vzdlávání, které jsou uvedeny v tabulce. 1. Podrobnjší lenní jednotlivých úrovní jsou zahrnuty v píloze A. eská republika klasifikaci pijala a byla vytvoena pevodní tabulka zaazující jednotlivé druhy škol u nás, podle normy mezinárodní úrovn.[3] Tabulka 1: Jednotlivé úrovn vzdlávání podle klasifikace ISCED 97 Kód Obvyklá Úrove Název úrovn délka vzdlání trvání Školský systém R 0 ISCED 0 Preprimární vzdlání 3 mateské školy 1 ISCED 1 Primární vzdlání 5 první stupe ZŠ (1. 5. tída) 2 ISCED 2 Nižší sekundární vzdlání 4 druhý stupe ZŠ (6. 9. tída) 3 ISCED 3 Vyšší sekundární vzdlání 4 A tyleté gymnázium B tída osmiletého gymnázia B stední odborná uilišt 4 ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdlání 1 doplující a rozšiující studium (nástavbové), pomaturitní studium na jazykových školách 5 ISCED 5 Terciární vzdlání první stupe 5 A bakaláské studium, magisterské studium B vyšší odborné školy 6 ISCED 6 Zdroj: vlastní zpracování podle[25] Terciární vzdlání druhý 3+ Doktorská píprava ukonená stupe titulem Ph. D Klasifikace školství v R Školství se v R rámcov rozdluje na školství pímo ízené a školství regionální. [33] Vzdlávací soustavu dle školského zákona 7 a dle vysokoškolského zákona tvoí školy a školská zaízení. Druhy škol jsou: mateská škola, základní škola, stední škola (gymnázium, stední odborná škola a stední odborné uilišt), konzervato, 15

16 vyšší odborná škola, základní umlecká škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, vysoké školy (podle zákona. 111/2000 Sb., o vysokých školách). [67] Mateská, základní a stední škola se organizalení na tídy, vyšší odborná škola na studijní skupiny, konzervato a základní umlecká škola na oddlení a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na kursy. ídy, studijní skupiny, oddlení a kursy, které jsou souástí jedné právnické osoby, se musí nacházet na území kraje, na nmž má tato právnická osoba sídlo. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy stanoví nejnižší poet dtí, žák a student v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší poet dtí, žáku a student ve tíd, studijní skupin nebo oddlení. Školské zaízení poskytuje služby a vzdlávání, které doplují nebo podporují vzdlávání ve školách, zajišují ústavní a ochranou výchovu nebo preventivní výchovnou péi. Druhy školských zaízení jsou: školská zaízení pro další vzdlávání pedagogických pracovník, školská poradenská zaízení, školská zaízení pro zájmové a další vzdlávání, školská úelová zaízení, výchovná a ubytovací zaízení, zaízení školního stravování, školská zaízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivn výchovnou péi. Aby školy nebo školská zaízení mohly vykonávat svou innost, musí být zapsány do školského rejstíku. Ve školách a školských zaízeních zajišují vzdlávací innost pedagogití pracovníci. [67, 7] 16

17 1.4.3 izovatelé škol Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, kraj, obec a dobrovolný svazek obcí zizuje školy a školská zaízení jako školské právnické osoby nebo píspvkové organizace. Ministerstvo obrany, vnitra a spravedlnosti zizuje školy a školská zaízení jako organizaní složky státu. Ministerstvo zahraniních vcí zizuje školky pi diplomatické misi nebo konzulárním adu R, jako souást úad. Dalším zizovatelem škol a školských zaízení mohou být registrované církve a náboženské spolenosti, kterým bylo oprávnno zizovat církevní školy, školské právnické nebo fyzické osoby. Právnická osoba a organizaní složka státu mže vykonávat jednu i více inností škol nebo školních zaízení.[67, 8] Práce se dále zamuje na mateskou školu, jejímž zizovatelem je obec, z tohoto dvodu je zde uvedena definice. Obec je veejnoprávní územní korporace s vlastním územím, obyvatelstvem, právní subjektivitou, vlastním majetkem a hospodaením podle rozpotu. Obce byly tradi rozdlovány na vesnice, mstyse a msta. Pojem vesnice v právu vymezena není, obecn je vnímána jako obec. Obce s nejmén obyvateli urené pedsedou Poslanecké snmovny Parlamentu a obce, které byly msty s úinností zákona. 128/200 Sb. jsou považovány za sta.[19] 1.5 Preprimární vzdlávání edškolní vzdlávání podporuje výchovné psobení rodiny a dopluje je o specifické podnty, rozvíjí je a obohacuje. Je etapou vzdlávání, v nmž dít získává pedevším sociální zkušenosti, základní poznatky o život kolem sebe a první podnty pro pokraující vzdlávání i celoživotní uení. [60] Institucionální pedškolní vzdlávání je dnes organizováno pedevším v mateských školách a zahrnuje zpravidla dti od tí do šesti let. Pedškolní vzdlávání není povinné, je však doporuena docházka dítte rok ped nástupem do základní školy.[27] Poskytování pedškolního vzdlávání je v R podle školského zákona 2 odst. 3 považováno za veejnou službu. 17

18 2 POSTAVENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÝCH ŠKOL Tato kapitola je zamena na právní úpravu v oblasti školství v eské republice. Dále zde bude charakterizováno financování a hospodaení mateských škol jako píspvkových organizací. Preprimární vzdlávání je jednou z životních etap vývoje dítte, kde získává pedevším sociální zkušenosti, poznává své okolí a je podntem pro jeho další rozvoj a uení. Preprimární vzdlávání poskytují pedevším mateské školy, pro dti ve vku od tí do šesti let, v pípad odkladu povinné školní docházky i dtem sedmiletým. 2.1 Právní úprava školství v R V eské republice školství a vzdlávání zaštiuje Ministerstvo školství, mládeže a lovýchovy. Podle právní úpravy R tvoí soustavu školství pedškolní a školská zaízení, základní, stední, vyšší odborné a vysoké školy. Nejvyšší právní normou v oblasti školství v R je Listina základních práv a svobod. Ta vymezuje základní práva v možnosti vzdlávat se, konkrétnlánek 33, který íká[21]: (1) Každý má právo na vzdlání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Obané mají právo na bezplatné vzdlání v základních a stedních školách, podle schopností obana a možností spolenosti též na vysokých školách. (3) Zizovat jiné školy než státní a vyuovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se mže vzdlání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají obané pi studiu právo na pomoc státu. V rámci preprimárního vzdlávání v R jsou nejdležitjšími právními pedpisy rámcový vzdlávací program, zákon o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (dále už jen školský zákon) a vyhláška MŠMT ze dne 29. prosince 2004 o edškolním vzdlávání. 18

19 2.1.1 Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání Systém vzdlávání v R je zakotven na vzdlávacích programech. Systém vzdlávacích program je základem kurikulárních dokument (souboru pedpis, dokument a rozhodnutí urující rámec vzdlávání).[8] Tento systém je tvoen: Národním programem vzdlávání v R (tzv. Bílá kniha) - tento dokument zdvoduje nezbytnost zmn, stanovuje cíle dalšího vývoje vzdlávací politiky, analyzuje a hodnotí jednotlivé oblasti vzdlávací soustavy a formuluje hlavní koncepní linie rozhodující pro její další rozvoj. Bílá kniha je následn realizována prostednictvím dlouhodobých zám vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy jak na republikové, tak na krajské úrovni. [71] Rámcovými vzdlávacími programy vydávané pro každý obor vzdlání, vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdlávání. Školními vzdlávacími programy vzdlávání v jednotlivých školách a školských zaízení se uskuteuje podle školního vzdlávacího programu, který musí být v souladu s rámcovými vzdlávacími programy a vytváí si jej každá škola.[8] Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání (RVPPV) vznikl v roce Na základ zkušeností a praxe byl po 3 letém fungování v souladu se zákonem. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) aktualizován. Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání (RVP PV) je souástí systému vzdlávacích program a vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdlávání dtí pedškolního vku. Tato pravidla se vztahují na pedagogickou innost probíhající ve vzdlávacích institucích zaazených do sít škol a školských zaízení.[40] Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) Tento zákon vycházel z Národního programu rozvoje vzdlávání v R z roku 2001 (tzv. Bílé knihy), Dlouhodobého zámru vzdlávání a rozvoje výchovn vzdlávací soustavy eské republiky z roku 2002, z Programového prohlášení vlády R z ervence 2002, z mezinárodních smluv a ze závazných pedpis EU. Školský zákon nabyl úinnosti [49] 19

20 ást první, 1 vymezuje pedmt úpravy: Tento zákon upravuje pedškolní, základní, stední, vyšší odborné a nkteré jiné vzdlávání ve školách a školských zaízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdlávání a výchova uskuteuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob pi vzdlávání a stanoví psobnost orgán vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. [67, 1] edškolnímu vzdlávání je vnována druhá ást tohoto zákona, zahrnující Cílem pedškolního vzdlávání je rozvoj osobnosti dítte pedškolního vku, podíl na jeho zdravém citovém, rozumovém a tlesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztah. Pedškolní vzdlávání napomáhá vyrovnávat nerovnomrnosti vývoje dítte ped vstupem do základní školy a poskytuje speciáln pedagogickou péi dtem se speciálními vzdlávacími potebami. edškolní vzdlávání je poskytováno dtem ve vku zpravidla od 3 do 6 let. V pípad odkladu povinné školní docházky dítte do vku 7 let. editel mateské školy: stanovuje a zveejní termín a dobu pro podání žádostí o pijetí dtí k pedškolnímu vzdlávání do následujícího školního roku, rozhoduje o pijetí dítte do MŠ, popípad o stanovení zkušebního pobytu dítte, který však nesmí pesáhnout délku 3 msíc. K pedškolnímu vzdlávání se pednostn pijímají dti, které jsou v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dít v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky pijmout do mateské školy, je obec, v níž má dít trvalé bydlišt, povinna zajistit mu umístní v jiné mateské škole. Dít mže být pijato k pedškolnímu vzdlávání i v prhu školního roku. V msíci ervenci a srpnu je možno pijmout do mateské školy i dti z jiných mateských škol, nejvýše však na dobu, po kterou jiná mateská škola perušila svj provoz. Nesmí však být pekroen nejvyšší povolený poet dtí v mateské škole. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy stanoví vyhláškou. 14/2005 Sb., o edškolním vzdlávání podrobnosti o podmínkách provozu mateské školy, organizaci edškolního vzdlávání, zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí, jejich stravování a další speciální péi o dti. [67] 20

21 2.1.3 Vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání Tato vyhláška nabyla úinnosti dnem 11. ledna 2005 a je souástí zákona. 561/2004 Sb., školského zákona. Provoz mateské školy Mateská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítte a dalšími FO a PO s cílem vyvíjet aktivity a organizovat innost ve prospch rozvoje dtí, prohloubení vzdlávacího a výchovného psobení MŠ, rodiny a spolenosti. Lze zizovat mateské školy s: celodenním provozem poskytuje vzdlávání v délce od 6,5 hodiny do 12 hodin denn, polodenním provozem poskytuje vzdlávání nejdéle 6,5 hodiny denn, internátním provozem poskytuje celodenní vzdlávání i noní péi, v této škole lze zídit tídy s celodenním nebo polodenním provozem.[59, 1] Organizace mateské školy Školní rok trvá od 1. záí do 31. srpna následující roku. edškolní vzdlávání má 3 roníky: v 1. roníku MŠ se vzdlávají dti, které v píslušném roce dovrší vku 4 roky, ve 2. roníku MŠ se vzdlávají dti, které v píslušném roce dovrší vku 5 let, ve 3. roníku MŠ se vzdlávají dti, které v píslušném roce dovrší vku 6 let a ti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné tídy lze však zaadit dti z rzných roník. [59, 1a] Poty pijatých dtí ve tídách V mateské škole s jednou tídou mže být umístno nejmén 15 dtí, se dvma a více ídami nejmén v prru 18 dtí ve tíd. Pokud je v obci pouze jedna mateská škola s jednou tídou, povolený minimální limit je 13 dtí, se dvma tídami nejmén v prru 16 tí ve tíd. ídu mateské školy je možno naplnit do potu 24 dtí. Pokud školu navštvují dti se zdravotním postižením, limit stanovený pro jednu tídu je v potu od 12 do 19 dtí. [59, 2] 21

22 erušení nebo omezení provozu mateské školy Provoz mateské školy je možno omezit nebo perušit v msíci ervenci a srpnu nebo v obou msících. Rozsah omezení stanoví editel spolu se zizovatelem školy. Provoz mateské školy lze omezit i ze závažných technických i organizaních dvod, editel školy však musí toto omezení zveejnit na pístupném míst.[59, 3] Stravování dtí i pijetí dítte do mateské školy se stanoví po dohod se zákonnými zástupci zpsob a rozsah stravování dítte a to tak, aby se dít stravovalo vždy, je-li v dob podávání jídla ítomno. [59, 4] Pée o zdraví a bezpenost dtí Právnická osoba, vykonávající innost mateské školy vykonává dohled nad díttem od doby, kdy jej pedagogický pracovník pevezme od jeho zákonného zástupce nebo jiné povené osoby, až do doby kdy jej této osob opt pedá. Pedat dít povené osob je možné pouze na základ písemného povení zákonným zástupcem. V souvislosti s bezpeností dtí pi pobytu mimo místo vzdlávání, stanoví editel poet pedagogických pracovník a to tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka pipadalo nejvýše 20 dtí z bžných tíd nebo 12 dtí ve tíd, kde jsou zaazeny i dti se zdravotním postižením. editel školy mže tyto poty dtí i zvýšit a to podle 5 Vyhlášky. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání. [59, 5] Úplata za pedškolní vzdlávání (školné) editel školy stanoví a zveejní msíní výši tzv. školného za pedškolní vzdlávání na období školního roku nejpozdji 30. ervna pedcházejícího školního roku. síní výše školného nesmí pesáhnout 50% skutených prrných neinvestiních náklad PO vykonávající innosti mateské školy, které pipadají na pedškolní vzdlávání dítte. Školné se stanovuje pro píslušný rok pro všechny dti mateské školy ve stejné msíní výši. Od školného je osvobozen: zákonný zástupce dítte pobírající pravidelnou dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopateného dítte, náleží-li tomuto dítti zvýšení píspvku na péi, 22

23 rodi, kterému náleží zvýšení píspvku na péi z dvodu pée o nezaopatené dít, fyzická osoba, která o dít peuje a pobírá dávky pstounské pée. [59, 6] 2.2 Financování a hospodaení mateských škol Tato podkapitola se zamuje na financování a hospodaení mateských škol jako íspvkových organizací Financování mateské školy izovatel mže píspvkové organizaci poskytovat investiní píspvek nebo píspvek na provoz, stanovit hospodáský výsledek organizace, rozhodnout o rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku mezi fondy, požadovat odvod ásti provozních výnos do vlastního rozpotu. [36] Mateská škola získává finanní prostedky ze dvou hlavních zdroj. Prvním zdrojem jsou finanní prostedky ze státního rozpotu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy, prostednictvím krajského úadu na pímé náklady na vzdlávání a poskytování školských služeb. Závaznými ukazateli jsou limity prostedk na platy a prostedk na ostatní platby a na poet zamstnanc. Odbor školství krajského úadu idluje školám finanní prostedky na mzdy pracovníkm, náklady na uebnice, školní pomcky a školní poteby, náklady na zdravotn postižené žáky a úelové investice z rozpotu MŠMT. Finanní prostedky jsou poskytovány v závislosti na potu žák a výši nákladovosti. Rozpis finanních prostedk na jednotlivé Odbory školství krajských úad jsou realizovány pomocí normativní metody. Normativy jsou republikové a krajské: Republikové normativy stanovuje ministerstvo, jako prrný píspvek státu na výši výdaj pipadajících na vzdlávání a školské služby pro jedno dít, žáka i studenta píslušné vkové kategorie v oblasti vzdlávání. Celkový objem neinvestiních výdaj se lení na mzdové prostedky, odvody a ostatní neinvestiní výdaje. Slouží pro rozpis finanních prostedk na jednotlivé kraje. Krajský úad pak pidluje finanní prostedky školám podle krajských ukazatel. Krajské normativy stanoví kraj, jako výši výdaj pipadající na jednotku výkonu na kalendání rok v daném kraji. Odbor školství pak rozepisuje finanní prostedky pro školské organizace. Krajské normativy stanovují odbory školství na základ místního dohadovacího ízení, které probíhá mezi Odborem školství a editeli škol a školských zaízení pes úady obcí s rozšíenou psobností. Výše normativ 23

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY

Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY Zákon. 2/2003 Sb. PEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znní zákona. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), jak vyplývá ze zmn provedených zákonem. 273/2001 Sb., zákonem. 320/2001 Sb., zákonem. 450/2001 Sb.,

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem

Vnitní pedpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 20. listopadu 2006 pod

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2011-2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 10, U Vršovického nádraží 1/950 VÝRONÍ ZPRÁVA za školní rok 2011-2012 Výroní zpráva základní školy Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, za školní rok 2011/2012 1. Pesný název školy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více