Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014

2

3

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatn. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. Byla jsem seznámena s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skuteností, že Univerzita Pardubice má právo na uzavení licenní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávnna ode mne požadovat imený píspvek na úhradu náklad, které na vytvoení díla vynaložila, a to podle okolností až do jejich skutené výše. Souhlasím s prezenním zpístupnním své práce v Univerzitní knihovn. V Pardubicích dne Lucie Blohlávková

5 PODKOVÁNÍ: Tímto bych ráda podkovala svému vedoucímu práce Ing. Tomáši Lelkovi, Ph.D., za jeho odbornou pomoc a cenné rady, které mi pomohly pi zpracování bakaláské práce. Dále bych chtla podkovat Jitce Kubíkové, vedoucí finanního odboru a editelkám mateských škol v Chocni za poskytnuté materiály.

6 ANOTACE Tato bakaláská práce se zamuje na analýzu preprimárního vzdlávání v eské republice a zpsob jeho financování. Teoretická ást vymezuje základní pojmy, právní úpravu a postavení školství v eské republice. Další ást zahrnuje socioekonomický význam a financování institucí preprimárního vzdlávání. Praktická ást se zamuje na projekt vybrané mateské školy, pedevším z hlediska jeho zdroj financování. KLÍOVÁ SLOVA preprimární vzdlávání, mateská škola, financování, školství TITLE The analysis of pre-primary education and ways of financing in the Czech Republic ANNOTATION The bachelor thesis is focused on the analysis of pre-primary education in the Czech Republic and the method of its financing. It defines the basic concepts, rules and status of education in the Czech Republic. The second part includes socio-economics importance and financing of the instituions of pre-primary education. The practical part is focused on the project on selected kindergarten, particularly in terms of its funding resources. KEYWORDS pre-primary education, kindergarten, financing, education

7 OBSAH ÚVOD CHARAKTERISTIKA PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH POJM VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJM ŠKOLSTVÍ POSTAVENÍ ŠKOLSTVÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁSTVÍ VZDLÁNÍ JAKO NÁSTROJ ROZVOJE LIDSKÉHO KAPITÁLU STRUKTURA VZDLÁVACÍ SOUSTAVY Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdlávání Klasifikace školství v R izovatelé škol PREPRIMÁRNÍ VZDLÁVÁNÍ POSTAVENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÝCH ŠKOL PRÁVNÍ ÚPRAVA ŠKOLSTVÍ VR Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) Vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÝCH ŠKOL Financování mateské školy Hospodaení mateské školy jako píspvkové organizace SOCIOEKONOMICKÝ VÝZNAM PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ SOCIALIZACE DÍTTE OSOBNÍ ROZVOJ DÍTTE EKONOMICKÁ OBLAST Tvorba pracovních míst Ekonomická situace rodiny ZAÍZENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V R DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ NAROZENÝCH DTÍ ZÍZENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ Jesle Mateské školy...32 Trend porodnosti a vývoj MŠ...33 Regionální mateské školy...35 Odmítnuté žádosti o pijetí dítte do mateské školy Další formy pée o dti...36 Pée o dít do tí let vku v denním režimu...36 Mimoškolní výchova a vzdlávání nebo Poskytování služeb pro rodinu a domácnost...37 tská skupina INSTITUCE PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V CHOCNI, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ VYBRANÉ MATESKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCÍCH PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V CHOCNI PEHLED INSTITUCÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V CHOCNI Veejné mateské školy Soukromé instituce FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÉ ŠKOLY VOSTELICE Základní informace o mateské škole Vostelice Financování mateské školy Vostelice Hospodaení mateské školy Vostelice jako píspvkové organizace PROJEKT VYBRANÉ MATESKÉ ŠKOLY VOSTELICE CHOCE ANALÝZA DEMOGRAFICKÝCH FAKTOR V CHOCNI POPTÁVKA PO UMÍSTNÍ DÍTTE V MATESKÉ ŠKOLCE, KAPACITY A JEJICH NAPLNNÍ...49

8 6.3 NÁVRHY EŠENÍ NEDOSTATKU KAPACITY V MATESKÝCH ŠKOLÁCH V CHOCNI ZE STRANY MSTA EŠENÍ NEDOSTATKU KAPACIT V MŠ VOSTELICE...54 ZÁVR...56 POUŽITÁ LITERATURA...58 SEZNAM PÍLOH...64

9 SEZNAM TABULEK TABULKA 1: JEDNOTLIVÉ ÚROVN VZDLÁVÁNÍ PODLE KLASIFIKACE ISCED TABULKA 2: POET JESLÍ V R V JEDNOTLIVÝCH LETECH TABULKA 3: PEHLED VŠECH TYP MATESKÝCH ŠKOL, TÍD A DTÍ ZA JEDNOTLIVÉ ŠKOLNÍ ROKY...34 TABULKA 4: NÁVŠTVNOST MATESKÝCH ŠKOL ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ TABULKA 5: ÚDAJE O ŠKOLCE ZA OBDOBÍ LET TABULKA 7: ZSTATKY MŠ VOSTELICE K TABULKA 8: PEHLED NÁKLAD MŠ VOSTELICE ERPANÝCH ZE ZDROJ OD KÚ...45 TABULKA 9: PEHLED VÝDAJ MŠ VOSTELICE ERPANÝCH Z ROZPOTU ZIZOVATELE...46 TABULKA 10: PEHLED NEJDLEŽITJŠÍCH DAT V JEDNOTLIVÝCH ŠKOLKÁCH ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/ TABULKA 11: POROVNÁNÍ KLAD A ZÁPOR PRO VÝSTAVBU NOVÉ ŠKOLKY...53 TABULKA 12: PEHLED NÁKLAD PRO ODLOUENOU TÍDU...55 SEZNAM ILUSTRACÍ OBRÁZEK 1: POET ŽIV NAROZENÝCH DTÍ V R ZA OBDOBÍ OBRÁZEK 2: VÝVOJ POTU MATESKÝCH ŠKOL OD ROKU 1995 DO ROKU OBRÁZEK 3: VÝVOJ POTU DTÍ V MŠ OD ROKU 1989 DO ROKU OBRÁZEK 4: POET JEDNOTLIVÝCH MATESKÝCH ŠKOL PODLE KRAJ V ROCE 2012/ OBRÁZEK 5: POET ODMÍTNUTÝCH ŽÁDOSTÍ O PIJETÍ DO MATESKÉ ŠKOLY ZA JEDNOTLIVÉ ROKY V ESKÉ REPUBLICE A V PARDUBICKÉM KRAJI...36 OBRÁZEK 6: PODÍL JEDNOTLIVÝCH PÍMÝCH NÁKLAD NA CELKOVÝCH NEINVESTINÍCH ZDROJÍCH ZE STÁTNÍHO ROZPOTU ZA ROK OBRÁZEK 7: PODÍL JEDNOTLIVÝCH PROVOZNÍCH NÁKLAD NA CELKOVÝCH ZDROJÍCH OD IZOVATELE ZA ROK OBRÁZEK 8: VÝVOJ POTU NAROZENÝCH DTÍ V CHOCNI ZA OBDOBÍ OBRÁZEK 9: POET POTENCIÁLNÍCH RODI VE VKU LET V CHOCNI ZA OBDOBÍ

10 SEZNAM ZKRATEK A ZNAEK R EU FO O ISCED eská republika Evropská unie fyzická osoba identifikaní íslo organizace International Standard Classification of Education (Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdlávání) KÚ MŠ MŠMT OECD krajský úad mateská škola Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy Organization for Economic Co-operation and Development (Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj) PO RVP PV Sb. právnická osoba Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání Sbírka zákon

11 ÚVOD Vzdlání, a už pedškolního, základního, stedního nebo vysokoškolského stupn je nedílnou a nezbytnou souástí každého jedince. Znalosti a dovednosti jsou tím nejdležitjším vlastnictvím každého lovka, nebo jsou pedpokladem pro uplatnitelnost na trhu práce. Proto je dležité vzdlávat se už od raného vku. S procesem vzdlávání je vhodné zaít již v rodin, kde probíhá od raného vku dítte edevším jeho výchova. Problematika pedškolního vzdlávání a umístní dtí od 3 let vku do pedškolních zaízení je v neposlední dob velmi aktuální téma, vzhledem k nedostatku kapacit pro edškolní dti. Služby pedškolních zaízení hrají velkou roli pi skloubení rodinného a pracovního života rodi, pedevším žen, které nastupují po rodiovské dovolené opt do práce. Vzhledem k tmto funkcím a poptávky po umístní dítte do školky by mla být zajištna dostatená kapacita zaízení preprimárního vzdlávání, resp. mateských škol. Cílem práce je vymezit socioekonomický význam preprimárního vzdlávání v R. Analyzovat jeho zdroje financování a na pípadové studii posoudit projekt vybrané instituce preprimárního vzdlávání zejména z hlediska jeho zdroj financování. Bakaláská práce bude rozdlena do šesti ástí. V první ásti bude vymezena základní charakteristika preprimárního vzdlávání a pojm týkající se školství. Ve druhé ásti bude vysvtleno postavení preprimárního vzdlávání v rámci školského systému R, financování a hospodaení mateských škol jako píspvkových organizací. etí ást bude vnována socioekonomickému významu preprimárního vzdlávání. tvrtá ást bude popisovat a charakterizovat instituce preprimárního vzdlávání v R a v Pardubickém kraji. V páté ásti bude vymezeno financování a hospodaení vybrané instituce preprimárního vzdlávání v Chocni Mateské školy Vostelice, za použití analýzy a kvantitativních ukazatel. Poslední ást bude zamena na pípadovou studii ve form projektu vybrané mateské školy ve mst Choce. 11

12 1 CHARAKTERISTIKA PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ A S NÍM SOUVISEJÍCÍCH POJM Cílem této kapitoly je vymezení základních pojm týkající se oblasti školství a s tím související i asto zamované pojmy, jako je vzdlávání a vzdlání. Kapitola se zamí na postavení školství v národním hospodáství, preprimární vzdlávání a vzdlání jako nástroj rozvoje lidského kapitálu. 1.1 Vymezení základních pojm školství V eské pedagogice se ve spojení s pojmem vzdlávání používá pojem výchova. Na jedné stran se pijímá, že výchova a vzdlávání jsou úzce propojené jevy, na druhé stran se však vzdlávání považuje za nco specifického. Zatímco pro teoretické úely výkladu lze pojem výchova a vzdlávání oddlit, v praxi toto nelze. Píkladem je školní vyuování, kdy uitel zárove vzdlává a zárove vychovává. Z toho se odvodil termín výchovn vzdlávací proces. Vzdlávání probíhá obvykle v njakém vzdlávacím zaízení, realizují jej profesionální uitelé, lektoi, instruktoi, aj. a je obvykle legislativn vymezeno.[16] Termínem vzdlávání se oznauje takový proces, ve kterém se rozvíjí vdomosti, dovednosti, návyky a schopnosti jedince.[15] V pedagogické teorii se vzdlávání chápe jako proces zámrného a organizovaného osvojování poznatk, dovedností, postoj, který je realizovaný prostednictvím školní výuky.[16] Vzdlání je chápáno jako výsledek vzdlávání. Tedy jako uritý dosažený stav rozvinutosti lovka.[47] Lze rozlišit tyto významy vzdlání: 1) Osobnostní pojetí: vzdlání se chápe jako souást socializace jedince. 2) Obsahové pojetí: vzdlání je zkonstruovaný systém informací a inností, které jsou plánovány v kurikulu rzných škol a vyuovacích pedm a realizovány ve výuce. 3) Institucionální pojetí: vzdlání je spoleensky organizovaná innost zabezpeovaná institucí. 4) Socioekonomické pojetí: vzdlání je chápáno jako jedna z kategorií, charakterizující populaci. 12

13 Vzdlanost žeme chápat jako charakteristiku populace vyjadující úrove vzdlání, nebo jako vzdlanostní strukturu obyvatel zem. Ta mže být zjišována na základ vzdlávacích výsledk a kvalit vzdlání. Typickým píkladem mže být podíl vysokoškolsky vzdlaných osob v obyvatelstvu nebo kvalita vzdlání absolvent stedních škol.[38] Výchova je definovaná jako cílevdomá, zámrná innost, smující k všestrannému rozvoji osobnosti. Jejím cílem je rozvíjet aktivitu a osobnost vychovávaného a postupn ho tak zaleovat do spolenosti.[7] Ekonomie vzdlávání se zabývá financováním školství, efektivností prostedk vynakládaných na vzdlávání a to pedevším vztahy mezi vzdláváním lidských zdroj a uplatnní na trhu práce.[16] 1.2 Postavení školství v národním hospodáství Školství je jedním z dležitých odvtví neziskového veejného sektoru národního hospodáství. Prof. Y. Strecková definuje veejný sektor takto: Veejný sektor je ta ást národního hospodáství, která je financována z veejných financí, ízená a spravována veejnou správou, je v nm veejnou volbou a podléhá veejné kontrole. [43, str. 30] Národní hospodáství pedstavuje soustavu subjekt a vztah mezi nimi, které se vytvoily v procesu vývoje spolenosti za úelem produkce statk, kterými jsou uspokojovány poteby lidí, žijících na území daného státu. Národní hospodáství se lení podle kritérií. Dle kritéria sektoru moderního pojetí, adíme školství mezi sektor kvintární, tedy sektor rozvojových služeb, jehož souástí jsou služby sobící na uchování a kultivaci lidského potenciálu.[51] Z hlediska odvtvového spadá školství do odvtví služeb. Dle kritéria vlastnictví se školství nachází ve vlastnictví veejném u veejných škol i soukromém v pípad, že vlastníkem je fyzická nebo právnická osoba. Z hlediska zpsobu financování mžeme na školství nahlížet opt dvma smry. V pípad, kdy školu zakládá fyzická nebo právnická osoba, tedy za úelem zisku, se jedná o soukromé financování. Naopak školy ve veejném vlastnictví jsou financovány veejnými financemi. 1.3 Vzdlání jako nástroj rozvoje lidského kapitálu OECD vymezuje lidský kapitál jako: znalosti, dovednosti, kompetence a vlastnosti jednotlivce, které usnadují vytváení osobního, sociálního a ekonomického blaha.[17] 13

14 Lidský kapitál je rozdlován na dvásti. Na jedné stran základní lidský kapitál, který zahrnuje produktivní schopnosti a vlastnosti (fyzickou sílu, emeslné dovednosti, analytické myšlení, apod.), na stran druhé širší lidský kapitál, který jedinci umožuje uplatovat složky základního kapitálu. Mezi vlastnosti ovlivující úrove lidského kapitálu patí schopnosti získávat a rozvíjet dovednosti, vyhledávat nejvhodnjší místo pro uplatnní dovedností, nebo umt plánovat a rozvrhovat innosti. Na obásti lidského kapitálu mají vliv jak naerpané znalosti, vrozené a rozvinuté schopnosti, tak osvojené dovednosti i základní vlastnosti. Mezi ti hlavní faktory, ovlivující lidský kapitál mžeme zaadit geneticky zdné vrozené schopnosti, rodinné, sociální a další faktory prostedí a také formální, neformální a informativní vzdlávání. Vlastnosti a schopnosti jsou dány pedevším poáteními faktory, jsou geneticky zdné a vrozené. Tyto vlastnosti a schopnosti mohou být dále rozvíjeny psobením prostedí a vzdláváním. Výsledkem rozvoje tchto vlastností jsou nabyté a rozvíjené dovednosti a znalosti. Vlastnosti jedince mohou však pozitivn, ale i negativn ovlivnit osvojování znalostí nebo rozvíjení dovedností.[23] Školství a jeho koncepce je souástí vzdlávací politiky státu. Každý stát vnuje pozornost stavu svého školství, nebo úrove jednotlivých typ škol má vliv na hospodáský, sociální a kulturní rozvoj zem. Vzdlání psobí jako pozitivní externalita, z které má prospch každý subjekt. Vzdlaní lidé jsou pedpokladem pro další hospodáský rozvoj, snadnjší adaptabilitu na mnící se pomry na trhu práce, snadnjšího zvládání nových a nárojších technologií v národním hospodáství, zajištní produkce kvalitních statk všeho druhu aj.[42] 1.4 Struktura vzdlávací soustavy Vzdlávací soustavu tvoí školy a školská zaízení. Školy poskytují vzdlávání a školská zaízení poskytují služby a vzdlávání doplující vzdlávání ve školách. Do vzdlávací soustavy patí nejen klasifikace školství v R, ale také mezinárodní norma klasifikace vzdlávání. [67, 7] Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdlávání Školská soustava R vykazuje spolené principy se školskými systémy zemí EU. Vzhledem k odlišnostem vzdlávacích systém se pro jejich srovnání používá standardní mezinárodní norma pro klasifikaci stup vzdlávání ISCED International Standard Classification of Education. Aktuální verze klasifikace ISCED 1997 rozlišuje 7 úrovní 14

15 (stup) vzdlávání a oboru vzdlávání, které jsou uvedeny v tabulce. 1. Podrobnjší lenní jednotlivých úrovní jsou zahrnuty v píloze A. eská republika klasifikaci pijala a byla vytvoena pevodní tabulka zaazující jednotlivé druhy škol u nás, podle normy mezinárodní úrovn.[3] Tabulka 1: Jednotlivé úrovn vzdlávání podle klasifikace ISCED 97 Kód Obvyklá Úrove Název úrovn délka vzdlání trvání Školský systém R 0 ISCED 0 Preprimární vzdlání 3 mateské školy 1 ISCED 1 Primární vzdlání 5 první stupe ZŠ (1. 5. tída) 2 ISCED 2 Nižší sekundární vzdlání 4 druhý stupe ZŠ (6. 9. tída) 3 ISCED 3 Vyšší sekundární vzdlání 4 A tyleté gymnázium B tída osmiletého gymnázia B stední odborná uilišt 4 ISCED 4 Postsekundární neterciární vzdlání 1 doplující a rozšiující studium (nástavbové), pomaturitní studium na jazykových školách 5 ISCED 5 Terciární vzdlání první stupe 5 A bakaláské studium, magisterské studium B vyšší odborné školy 6 ISCED 6 Zdroj: vlastní zpracování podle[25] Terciární vzdlání druhý 3+ Doktorská píprava ukonená stupe titulem Ph. D Klasifikace školství v R Školství se v R rámcov rozdluje na školství pímo ízené a školství regionální. [33] Vzdlávací soustavu dle školského zákona 7 a dle vysokoškolského zákona tvoí školy a školská zaízení. Druhy škol jsou: mateská škola, základní škola, stední škola (gymnázium, stední odborná škola a stední odborné uilišt), konzervato, 15

16 vyšší odborná škola, základní umlecká škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, vysoké školy (podle zákona. 111/2000 Sb., o vysokých školách). [67] Mateská, základní a stední škola se organizalení na tídy, vyšší odborná škola na studijní skupiny, konzervato a základní umlecká škola na oddlení a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky na kursy. ídy, studijní skupiny, oddlení a kursy, které jsou souástí jedné právnické osoby, se musí nacházet na území kraje, na nmž má tato právnická osoba sídlo. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy stanoví nejnižší poet dtí, žák a student v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší poet dtí, žáku a student ve tíd, studijní skupin nebo oddlení. Školské zaízení poskytuje služby a vzdlávání, které doplují nebo podporují vzdlávání ve školách, zajišují ústavní a ochranou výchovu nebo preventivní výchovnou péi. Druhy školských zaízení jsou: školská zaízení pro další vzdlávání pedagogických pracovník, školská poradenská zaízení, školská zaízení pro zájmové a další vzdlávání, školská úelová zaízení, výchovná a ubytovací zaízení, zaízení školního stravování, školská zaízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivn výchovnou péi. Aby školy nebo školská zaízení mohly vykonávat svou innost, musí být zapsány do školského rejstíku. Ve školách a školských zaízeních zajišují vzdlávací innost pedagogití pracovníci. [67, 7] 16

17 1.4.3 izovatelé škol Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy, kraj, obec a dobrovolný svazek obcí zizuje školy a školská zaízení jako školské právnické osoby nebo píspvkové organizace. Ministerstvo obrany, vnitra a spravedlnosti zizuje školy a školská zaízení jako organizaní složky státu. Ministerstvo zahraniních vcí zizuje školky pi diplomatické misi nebo konzulárním adu R, jako souást úad. Dalším zizovatelem škol a školských zaízení mohou být registrované církve a náboženské spolenosti, kterým bylo oprávnno zizovat církevní školy, školské právnické nebo fyzické osoby. Právnická osoba a organizaní složka státu mže vykonávat jednu i více inností škol nebo školních zaízení.[67, 8] Práce se dále zamuje na mateskou školu, jejímž zizovatelem je obec, z tohoto dvodu je zde uvedena definice. Obec je veejnoprávní územní korporace s vlastním územím, obyvatelstvem, právní subjektivitou, vlastním majetkem a hospodaením podle rozpotu. Obce byly tradi rozdlovány na vesnice, mstyse a msta. Pojem vesnice v právu vymezena není, obecn je vnímána jako obec. Obce s nejmén obyvateli urené pedsedou Poslanecké snmovny Parlamentu a obce, které byly msty s úinností zákona. 128/200 Sb. jsou považovány za sta.[19] 1.5 Preprimární vzdlávání edškolní vzdlávání podporuje výchovné psobení rodiny a dopluje je o specifické podnty, rozvíjí je a obohacuje. Je etapou vzdlávání, v nmž dít získává pedevším sociální zkušenosti, základní poznatky o život kolem sebe a první podnty pro pokraující vzdlávání i celoživotní uení. [60] Institucionální pedškolní vzdlávání je dnes organizováno pedevším v mateských školách a zahrnuje zpravidla dti od tí do šesti let. Pedškolní vzdlávání není povinné, je však doporuena docházka dítte rok ped nástupem do základní školy.[27] Poskytování pedškolního vzdlávání je v R podle školského zákona 2 odst. 3 považováno za veejnou službu. 17

18 2 POSTAVENÍ PREPRIMÁRNÍHO VZDLÁVÁNÍ V RÁMCI ŠKOLSKÉHO SYSTÉMU, FINANCOVÁNÍ A HOSPODAENÍ MATESKÝCH ŠKOL Tato kapitola je zamena na právní úpravu v oblasti školství v eské republice. Dále zde bude charakterizováno financování a hospodaení mateských škol jako píspvkových organizací. Preprimární vzdlávání je jednou z životních etap vývoje dítte, kde získává pedevším sociální zkušenosti, poznává své okolí a je podntem pro jeho další rozvoj a uení. Preprimární vzdlávání poskytují pedevším mateské školy, pro dti ve vku od tí do šesti let, v pípad odkladu povinné školní docházky i dtem sedmiletým. 2.1 Právní úprava školství v R V eské republice školství a vzdlávání zaštiuje Ministerstvo školství, mládeže a lovýchovy. Podle právní úpravy R tvoí soustavu školství pedškolní a školská zaízení, základní, stední, vyšší odborné a vysoké školy. Nejvyšší právní normou v oblasti školství v R je Listina základních práv a svobod. Ta vymezuje základní práva v možnosti vzdlávat se, konkrétnlánek 33, který íká[21]: (1) Každý má právo na vzdlání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. (2) Obané mají právo na bezplatné vzdlání v základních a stedních školách, podle schopností obana a možností spolenosti též na vysokých školách. (3) Zizovat jiné školy než státní a vyuovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem; na takových školách se mže vzdlání poskytovat za úplatu. (4) Zákon stanoví, za jakých podmínek mají obané pi studiu právo na pomoc státu. V rámci preprimárního vzdlávání v R jsou nejdležitjšími právními pedpisy rámcový vzdlávací program, zákon o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (dále už jen školský zákon) a vyhláška MŠMT ze dne 29. prosince 2004 o edškolním vzdlávání. 18

19 2.1.1 Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání Systém vzdlávání v R je zakotven na vzdlávacích programech. Systém vzdlávacích program je základem kurikulárních dokument (souboru pedpis, dokument a rozhodnutí urující rámec vzdlávání).[8] Tento systém je tvoen: Národním programem vzdlávání v R (tzv. Bílá kniha) - tento dokument zdvoduje nezbytnost zmn, stanovuje cíle dalšího vývoje vzdlávací politiky, analyzuje a hodnotí jednotlivé oblasti vzdlávací soustavy a formuluje hlavní koncepní linie rozhodující pro její další rozvoj. Bílá kniha je následn realizována prostednictvím dlouhodobých zám vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy jak na republikové, tak na krajské úrovni. [71] Rámcovými vzdlávacími programy vydávané pro každý obor vzdlání, vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdlávání. Školními vzdlávacími programy vzdlávání v jednotlivých školách a školských zaízení se uskuteuje podle školního vzdlávacího programu, který musí být v souladu s rámcovými vzdlávacími programy a vytváí si jej každá škola.[8] Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání (RVPPV) vznikl v roce Na základ zkušeností a praxe byl po 3 letém fungování v souladu se zákonem. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) aktualizován. Rámcový vzdlávací program pro pedškolní vzdlávání (RVP PV) je souástí systému vzdlávacích program a vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdlávání dtí pedškolního vku. Tato pravidla se vztahují na pedagogickou innost probíhající ve vzdlávacích institucích zaazených do sít škol a školských zaízení.[40] Zákon. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) Tento zákon vycházel z Národního programu rozvoje vzdlávání v R z roku 2001 (tzv. Bílé knihy), Dlouhodobého zámru vzdlávání a rozvoje výchovn vzdlávací soustavy eské republiky z roku 2002, z Programového prohlášení vlády R z ervence 2002, z mezinárodních smluv a ze závazných pedpis EU. Školský zákon nabyl úinnosti [49] 19

20 ást první, 1 vymezuje pedmt úpravy: Tento zákon upravuje pedškolní, základní, stední, vyšší odborné a nkteré jiné vzdlávání ve školách a školských zaízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdlávání a výchova uskuteuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob pi vzdlávání a stanoví psobnost orgán vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. [67, 1] edškolnímu vzdlávání je vnována druhá ást tohoto zákona, zahrnující Cílem pedškolního vzdlávání je rozvoj osobnosti dítte pedškolního vku, podíl na jeho zdravém citovém, rozumovém a tlesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztah. Pedškolní vzdlávání napomáhá vyrovnávat nerovnomrnosti vývoje dítte ped vstupem do základní školy a poskytuje speciáln pedagogickou péi dtem se speciálními vzdlávacími potebami. edškolní vzdlávání je poskytováno dtem ve vku zpravidla od 3 do 6 let. V pípad odkladu povinné školní docházky dítte do vku 7 let. editel mateské školy: stanovuje a zveejní termín a dobu pro podání žádostí o pijetí dtí k pedškolnímu vzdlávání do následujícího školního roku, rozhoduje o pijetí dítte do MŠ, popípad o stanovení zkušebního pobytu dítte, který však nesmí pesáhnout délku 3 msíc. K pedškolnímu vzdlávání se pednostn pijímají dti, které jsou v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dít v posledním roce ped zahájením povinné školní docházky pijmout do mateské školy, je obec, v níž má dít trvalé bydlišt, povinna zajistit mu umístní v jiné mateské škole. Dít mže být pijato k pedškolnímu vzdlávání i v prhu školního roku. V msíci ervenci a srpnu je možno pijmout do mateské školy i dti z jiných mateských škol, nejvýše však na dobu, po kterou jiná mateská škola perušila svj provoz. Nesmí však být pekroen nejvyšší povolený poet dtí v mateské škole. Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy stanoví vyhláškou. 14/2005 Sb., o edškolním vzdlávání podrobnosti o podmínkách provozu mateské školy, organizaci edškolního vzdlávání, zajištní bezpenosti a ochrany zdraví dtí, jejich stravování a další speciální péi o dti. [67] 20

21 2.1.3 Vyhláška. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání Tato vyhláška nabyla úinnosti dnem 11. ledna 2005 a je souástí zákona. 561/2004 Sb., školského zákona. Provoz mateské školy Mateská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítte a dalšími FO a PO s cílem vyvíjet aktivity a organizovat innost ve prospch rozvoje dtí, prohloubení vzdlávacího a výchovného psobení MŠ, rodiny a spolenosti. Lze zizovat mateské školy s: celodenním provozem poskytuje vzdlávání v délce od 6,5 hodiny do 12 hodin denn, polodenním provozem poskytuje vzdlávání nejdéle 6,5 hodiny denn, internátním provozem poskytuje celodenní vzdlávání i noní péi, v této škole lze zídit tídy s celodenním nebo polodenním provozem.[59, 1] Organizace mateské školy Školní rok trvá od 1. záí do 31. srpna následující roku. edškolní vzdlávání má 3 roníky: v 1. roníku MŠ se vzdlávají dti, které v píslušném roce dovrší vku 4 roky, ve 2. roníku MŠ se vzdlávají dti, které v píslušném roce dovrší vku 5 let, ve 3. roníku MŠ se vzdlávají dti, které v píslušném roce dovrší vku 6 let a ti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné tídy lze však zaadit dti z rzných roník. [59, 1a] Poty pijatých dtí ve tídách V mateské škole s jednou tídou mže být umístno nejmén 15 dtí, se dvma a více ídami nejmén v prru 18 dtí ve tíd. Pokud je v obci pouze jedna mateská škola s jednou tídou, povolený minimální limit je 13 dtí, se dvma tídami nejmén v prru 16 tí ve tíd. ídu mateské školy je možno naplnit do potu 24 dtí. Pokud školu navštvují dti se zdravotním postižením, limit stanovený pro jednu tídu je v potu od 12 do 19 dtí. [59, 2] 21

22 erušení nebo omezení provozu mateské školy Provoz mateské školy je možno omezit nebo perušit v msíci ervenci a srpnu nebo v obou msících. Rozsah omezení stanoví editel spolu se zizovatelem školy. Provoz mateské školy lze omezit i ze závažných technických i organizaních dvod, editel školy však musí toto omezení zveejnit na pístupném míst.[59, 3] Stravování dtí i pijetí dítte do mateské školy se stanoví po dohod se zákonnými zástupci zpsob a rozsah stravování dítte a to tak, aby se dít stravovalo vždy, je-li v dob podávání jídla ítomno. [59, 4] Pée o zdraví a bezpenost dtí Právnická osoba, vykonávající innost mateské školy vykonává dohled nad díttem od doby, kdy jej pedagogický pracovník pevezme od jeho zákonného zástupce nebo jiné povené osoby, až do doby kdy jej této osob opt pedá. Pedat dít povené osob je možné pouze na základ písemného povení zákonným zástupcem. V souvislosti s bezpeností dtí pi pobytu mimo místo vzdlávání, stanoví editel poet pedagogických pracovník a to tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka pipadalo nejvýše 20 dtí z bžných tíd nebo 12 dtí ve tíd, kde jsou zaazeny i dti se zdravotním postižením. editel školy mže tyto poty dtí i zvýšit a to podle 5 Vyhlášky. 14/2005 Sb., o pedškolním vzdlávání. [59, 5] Úplata za pedškolní vzdlávání (školné) editel školy stanoví a zveejní msíní výši tzv. školného za pedškolní vzdlávání na období školního roku nejpozdji 30. ervna pedcházejícího školního roku. síní výše školného nesmí pesáhnout 50% skutených prrných neinvestiních náklad PO vykonávající innosti mateské školy, které pipadají na pedškolní vzdlávání dítte. Školné se stanovuje pro píslušný rok pro všechny dti mateské školy ve stejné msíní výši. Od školného je osvobozen: zákonný zástupce dítte pobírající pravidelnou dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopateného dítte, náleží-li tomuto dítti zvýšení píspvku na péi, 22

23 rodi, kterému náleží zvýšení píspvku na péi z dvodu pée o nezaopatené dít, fyzická osoba, která o dít peuje a pobírá dávky pstounské pée. [59, 6] 2.2 Financování a hospodaení mateských škol Tato podkapitola se zamuje na financování a hospodaení mateských škol jako íspvkových organizací Financování mateské školy izovatel mže píspvkové organizaci poskytovat investiní píspvek nebo píspvek na provoz, stanovit hospodáský výsledek organizace, rozhodnout o rozdlení zlepšeného hospodáského výsledku mezi fondy, požadovat odvod ásti provozních výnos do vlastního rozpotu. [36] Mateská škola získává finanní prostedky ze dvou hlavních zdroj. Prvním zdrojem jsou finanní prostedky ze státního rozpotu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy, prostednictvím krajského úadu na pímé náklady na vzdlávání a poskytování školských služeb. Závaznými ukazateli jsou limity prostedk na platy a prostedk na ostatní platby a na poet zamstnanc. Odbor školství krajského úadu idluje školám finanní prostedky na mzdy pracovníkm, náklady na uebnice, školní pomcky a školní poteby, náklady na zdravotn postižené žáky a úelové investice z rozpotu MŠMT. Finanní prostedky jsou poskytovány v závislosti na potu žák a výši nákladovosti. Rozpis finanních prostedk na jednotlivé Odbory školství krajských úad jsou realizovány pomocí normativní metody. Normativy jsou republikové a krajské: Republikové normativy stanovuje ministerstvo, jako prrný píspvek státu na výši výdaj pipadajících na vzdlávání a školské služby pro jedno dít, žáka i studenta píslušné vkové kategorie v oblasti vzdlávání. Celkový objem neinvestiních výdaj se lení na mzdové prostedky, odvody a ostatní neinvestiní výdaje. Slouží pro rozpis finanních prostedk na jednotlivé kraje. Krajský úad pak pidluje finanní prostedky školám podle krajských ukazatel. Krajské normativy stanoví kraj, jako výši výdaj pipadající na jednotku výkonu na kalendání rok v daném kraji. Odbor školství pak rozepisuje finanní prostedky pro školské organizace. Krajské normativy stanovují odbory školství na základ místního dohadovacího ízení, které probíhá mezi Odborem školství a editeli škol a školských zaízení pes úady obcí s rozšíenou psobností. Výše normativ 23

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013

Závrený úet obce Horní Bekovice. za rok 2013 Závrený úet obce Horní Bekovice za rok 2013 Obec Horní Bekovice, Podipská 13, IO 00263621, DI 00263621 podle 17, odst. 6, zák.. 250/2000 Sb. o rozpotových pravidlech územních rozpot a zákona. 128/2000

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více