Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce: Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašují, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze, 20. prosince podpis

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat paní Ing. Lence Švecové, Ph.D. za velmi cenné připomínky, rady, čas a hlavně trpělivost při zpracování této diplomové práce. Také bych chtěl poděkovat společnosti Kaufland a osobně panu Ing. Jiřímu Krátkému za poskytnutí příležitostí účastnit se zajímavých projektů a poskytnutí cenných podkladu které mi pomohly se zpracováním této diplomové práce.

4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou přechodu na měnu euro a dopad na informační systém ERP SAP ve velké mezinárodní společnosti. V teoretické části jsou podrobně popsány obecné scénáře zavedení eura a vývoj zavedení eura v Slovenské republice. V další kapitole jsou popsány metodiky řízení projektu, základní pojmy, subjekty a zájmové skupiny, organizační struktury a fáze projektu. Na konci teoretické části je rozebrána funkcionalita ERP, hlavní funkční moduly a základní informace o ERP SAP. Druhá, praktická část je věnována samotnému projektu konverze euro v ERP SAP. V úvodní části je uvedená stručná informace o společnosti, organizační struktura a architektura IS. Další kapitoly se věnují rozboru a odůvodnění jednotlivých podprojektů v rámci hlavního projektu konverze, jejích popis, harmonogram a posloupnost. Abstract This diploma work is concerned about of euro conversion and its impact on information system ERP SAP in large multinational company. Theoretical part is focused on general scenarios of euro adoption and progress of adoption of euro in Slovakia. Next chapter is describing methods of project management, definitions, subjects and stakeholders, organizational structures and phases of the project. Theoretical parts ends with description of ERP functionality, basic functional modules and general information about ERP SAP. Second, practical part is dedicated to project of conversion of euro in ERP SAP itself. Practical part begins with describing of company, organizational structure and IS architecture. Next chapters are focused on analysis of particular subprojects defined on scope of general euro conversion project, their schedule and reasoning of the sequence of each subproject. Klíčová slova / Keywords: Euro, Euro Conversion, Konverze euro, EUR, Slovakia, ERP SAP, Project, Kaufland, currency changeover, konverze měny.

5 Obsah 1 Úvod Výběr tématu Cíle a přínos práce Měna euro Scénáře zavedení eura [čerpáno z pramenu EU1] Vývoj zavedení Euro v Slovenské republice [čerpáno z pramenu NB1] Řízení projektů Základní pojmy Zájmové skupiny a subjekty projektu Organizační struktury Fáze projektu Funkcionalita ERP Definice ERP (Enterprise resource planning) Funkční moduly ERP Základní informace o společnosti SAP AG Základní moduly ERP SAP Vývojové procesy ERP SAP Použité SAP pojmy Projekt konverze měny na euro Základní informace o firmě Kaufland Organizační struktura společnosti Architektura IS firmy Kaufland Cíle projektu Organizační struktura projektu Specifické subjekty projekčního týmu Plánování projektu Realizace projektu Kontrolní mechanizmy a risk management Závěr Příloha Seznam zkratek Seznam obrázků a tabulek Seznam použité literatury a zdrojů Kuročkin Michal Str. 1

6 1 ÚVOD 1.1 Výběr tématu Ve svojí práci se věnuji aktuálnímu tématu, které je diskutováno a analyzováno v různých odborných oblastech ekonomické, politické a v oblasti informační technologií. Jedná se o projekt konverze měny SKK na euro v systému ERP SAP. V moderní době, kdy jsou tendence k sjednocování ekonomik do jednotného ekonomického prostoru v rámci zjednodušení podnikání a ekonomické činnosti objektů a kdy každý ekonomický subjekt funguje pomocí informačních systémů, je jedním z aktuálních a unikátních témat přechod z národní měny na Evropskou společnou měnu Euro. Není vyloučeno, že i jiné geografické celky, jako Asie, Amerika a Afrika budou také, v rámci získaní ekonomických výhod, implementovat jednotné měny. Je velice pravděpodobné, že problematika přechodu na jinou měnu zůstane aktuální ještě po dobu následujících desetiletí a proto se mi toto téma jeví jako velice zajímavé. Důležitým aspektem přechodu na jinou měnu je dopad na informační systémy. Otázkou je, jak projekt pro konverzi měny byl strukturován, jaké byly hlavní fáze projektu a jaká byla jeho časová náročnost. Na tyto otázky se pokusím v mojí práci odpovědět. Společnost Kaufland, o které budu v této práci psát, patří v době psaní této diplomové práce mezi největší a nejziskovější obchodní řetězce v České republice. Za deset let působnosti na Českém a Slovenském trhu se dokázala dostat na špičku z hlediska obratu, ziskovosti a spokojenosti zákazníků. V České republice se nachází centrála pro podporu SAP a IS pro země střední a východní Evropy. Kuročkin Michal Str. 2

7 1.2 Cíle a přínos práce Cílem diplomové práce je sdílení zkušeností z projektu Konverze měny euro v systému SAP v mezinárodní společnosti. Během přípravné fáze projektu byl brán zřetel na to, že společnost bude používat nabyté zkušenosti v dalších projektech konverze měny v jiných zemích. V současné době se již rýsuje perspektiva konverze v Polsku, které plánuje přejít na euro v roce Další zemí může být v budoucnu i Česká republika. Proto jako jeden z výsledku projektu je vzniknutí tzv. implementační šablony, která by měla pomoci s implementací a ušetřit náklady v budoucnu. Při psaní této práce byl brán zřetel na to, aby tato práce mohla sloužit jako inspirační podklad pro budoucí projekty konverze měny i v jiných společnostech, a budoucí členové projekčních týmů měli alespoň hrubou představu, co s sebou obnáší projekt konverze měny v systému SAP jaké jsou hlavní etapy, kritické milníky a časová náročnost. Kuročkin Michal Str. 3

8 2 MĚNA EURO Jak uvádí na svých stránkách Ministerstvo financí ČR, euro bylo zavedeno v letech Proces zavedení byl dvoustupňový v bezhotovostní formě v roce 1999 (v Řecku v roce 2001), pevné oběživo (bankovky a mince) bylo uvedeno do oběhu k Paralelní oběh bankovek a mincí v dosavadních národních měnách a v euru se v jednotlivých zemích eurozóny lišil, skončil však na konci února Technické zvládnutí tohoto komplexního procesu bylo hodnoceno jako úspěšné. V řadě zemí se ale vyskytly dílčí problémy, zejména v oblasti logistiky oběživa. V rámci dnes již historického hodnocení je rovněž často poukazováno na fakt, že výše uvedené tříleté přechodné období mezi zavedením bezhotovostního eura a bankovek a mincí bylo neúměrně dlouhé. Současná situace nových členských států EU je odlišná: nové členské země si nemohly sjednat tzv. opt-out, tj. trvalou výjimku na zavedení eura, kterou mají v současnosti Velká Británie a Dánsko; závazek zavést jednotnou měnu byl součástí jejich vstupních podmínek do EU (v rámci tzv. kodaňských kritérií), země budou vstupovat již do existující měnové oblasti, tj. za podmínek, kdy euro existuje a je možné ho užívat i v nových členských státech EU (dobrovolně - na základě smluvní volnosti), do eurozóny nevstoupí všech deset nových členských zemí najednou, jednotlivé země vzhledem k různé úrovni připravenosti přijímají vlastní strategie ohledně vstupu včetně časování, řada zemí absolvovala výměnu národní měny v nedávné minulosti (např. v ČR to byla měnová odluka v roce 1993) a disponují tudíž v této oblasti cennými zkušenostmi. Postupy zavedení eura současnými členy eurozóny lze tedy v případě nových členských zemí aplikovat pouze v omezené míře Scénáře zavedení eura [čerpáno z pramenu EU1] Existují tři varianty, jakým způsobem lze v konkrétní zemi zavést společnou měnu euro, jsou nazývány: Madridský scénář, velký třesk, phasing-out. 1 Zdroj [EU1] Kuročkin Michal Str. 4

9 2.1.1 Madridský scénář Madrický scénář je scénářem s využitím přechodného období, to znamená, že: euro je zavedeno nejdříve v bezhotovostní podobě, národní měna se stává podjednotkou eura (tzv. nesetinnou denominací podle přepočítacího koeficientu), v přechodném období si bankovky a mince znějící na národní měnové jednotky zachovávají platnost, bankovky a mince v euru nejsou oficiálním platidlem, mezi bezhotovostním a hotovostním zavedením eura existuje přechodné období v maximální délce tří let, v bezhotovostním styku lze používat jak národní měnové jednotky, tak i euro (pravidlo dobrovolnosti, není možné žádné přinucení), dlužné částky na účet věřitele lze hradit jak v eurech, tak v národní měně, částka je připsána v měně, ve které je veden účet věřitele, případný přepočet se provede na základě přepočítacích koeficientů (z tohoto ustanovení vyplývá pro úvěrové instituce povinnost vést paralelně účty ve dvou měnách, za přepočet nelze vybírat kurzové poplatky), členské státy mohou v přechodném období přepočíst nesplacené vládní dluhopisy na euro a rovněž převést své vypořádací systémy pro cenné papíry a pro vypořádání plateb. V době vzniku eurozóny se jednalo o jediný platný existující scénář, další scénáře vznikly později. Rozhodnutí o zrušení výjimky Vstup do eurozóny bezhotov. Zavedení bankovek a mincí je jediným zákonným platidlem Předpřípravná fáze Přípravná fáze Přechodné období Duální cirkulace Obr. 2-1 "Madridcký" scénář zavedení eura, zdroj [EU1] Kuročkin Michal Str. 5

10 2.1.2 Big Bang Jednorázový přechod na euro je nazýván velký třesk. Je založen na následujících pravidlech: jedná se o současné zavedení bezhotovostního a hotovostního eura v jeden časový moment, nařízení č. 974/98, ve znění pozdějších změn, velký třesk přímo nedefinuje zmiňuje se pouze o možnosti zavést bezhotovostní i hotovostní euro ke stejnému datu, z toho lze dovodit konstrukci, že se jedná o zavedení eura s přechodným obdobím v délce 0 časových jednotek, od zavedení hotovostního eura nové právní nástroje mohou znít pouze na euro, dosavadní nástroje znějící na národní měnové jednotky se přepočtou pomocí přepočítacího koeficientu Rozhodnutí o zrušení výjimky Vstup do eurozóny, zavedení bezhot., bankovek a mincí je jediným zákonným platidlem Big bang Předpřípravná fáze Přípravná fáze Duální cirkulace Obr. 2-2 Scénář "Big Bang", zdroj [EU1] Výše popsaný scénář Big Bang bude využit právě pro přechod na euro ve Slovenské republice Phasing-Out Scénář Phasing-Out je scénářem s obdobím postupného zrušení a lze jej využít pouze při volbě scénáře velkého třesku: po určitou dobu po zavedení eura (max. však po dobu jednoho roku) je možné používat vybrané právní nástroje1 znějící na národní měnu (jde tedy o dílčí výjimku z Kuročkin Michal Str. 6

11 obecné zásady, že po zavedení hotovostního eura nelze používat národní měnové jednotky v nových právních nástrojích), použití této zásady by mělo být časově i věcně omezeno na určité oblasti (např. fakturace malých podnikatelů, živnostníků), placení a účtování je však nutné provést vždy v eurech, za přepočet z fakturované národní měny na eura by podle dosavadního výkladu EK odpovídal variantně buď příjemce faktury, nebo ten, kdo pro něj technicky zajistí platbu (banka, pošta ). Rozhodnutí o zrušení výjimky Vstup do eurozóny, zavedení bezhot., bankovek a mincí je jediným zákonným platidlem Big bang Předpřípravná fáze Přípravná fáze Duální cirkulace Obr. 2-3 Scénář Phasing out, zdroj [EU1[ Hlavní rozdíly mezi jednotlivými scénáři Hlavní rozdíly mezi jednotlivými scénáři uvádí následující tabulka, která zobrazuje jednotlivé operace, nebo užití právního nástroje po vstupu země do eurozóny. Tuto tabulku sestavila Česká národní banka a je uvedena v příloze č. 1 dokumentu Volba scénáře zavedení eura v České republice publikovaného na stránkách Ministerstva financí ČR, blíže viz [EU1]. Tabulka 2-1 Operace / užití právního nástroje po vstupu země do eurozóny, zdroj [EU1] Operace / užité právního nástroje PO vstupu země do eurozóny Madridský scénář Big Bang Phasing Out Vedení účtů v národní měně ANO NE NE Provádění bezhotovostních transakcí v národní měně ANO NE NE Provádění hotovostních plateb v národní měně ANO NE* NE* Provádění hotovostních plateb v NE** ANO ANO Vydávání faktur aj. instrumentů v národní měně (časově omezeno) ANO NE ANO * s výjimkou období duální cirkulace ** euro je možné užívat pro hotovostní platby, pokud se na tom dohodnou obě strany kontraktu Kuročkin Michal Str. 7

12 [čerpáno z pramenu NB1] 2.2 Vývoj zavedení Euro v Slovenské republice Podpisem Přístupové smlouvy k Evropské unii (16. dubna 2003 v Aténách) se Slovenská republika zavázala ke vstupu do Hospodářské a měnové unie a k zavedení společné měny eura. Přípravy na zavedení eura na Slovensku se započaly ještě před vstupem Slovenské republiky do Evropské unie. Následuje přehled klíčových milníků pro zavedení eura: 16. června 2003 vláda SR schválila Strategii přijetí eura v SR a společný postup vlády SR a Národní banky Slovenska při vstupu Slovenské republiky do eurozóny. 8. září 2004 vláda SR schválila Konkretizaci strategie přijetí eura v SR. 6. června 2005 vláda SR schválila Národní plán zavedení eura ve Slovenské republice. Na to navázaly aktualizace tohoto materiálu ze dne 21. března 2007 a 16. dubna října 2005 slovenská koruna (SKK) vstoupila do mechanizmu výměnných kurzů ERM II. Centrální parita slovenské koruny vůči euru byla stanovená na úrovni tržního kurzu 38,4550 EUR/SKK. Slovenská koruna od té doby využívala v ERM II standardní fluktuační pásmo ±15 procent okolo centrální parity. To znamená, že výměnný kurz se mohl pohybovat pouze v rozpětí 32,6868 SKK/EUR až 44,2233 SKK/EUR. 14. prosince 2005 vláda SR schválila návrh na výměnu zplnomocněnce vlády SR pro zavedení eura. 1. ledna 2006 do této funkce vyjmenovala p. Ivana Štefance. Funkční období p. Ivana Štefance bylo ukončeno 9. srpna března 2006 vláda SR schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v SR k 31. lednu ledna 2007 vláda SR jmenovala do funkce zplnomocněnce vlády SR pro zavedení eura p. Igora Baráta, který se ujal funkce 15. února března 2007 na žádost Slovenska a po dohodě ministrů financí zemí eurozóny, prezidenta ECB a ministrů financí a guvernérů centrálních bank Kypru, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska centrální parita slovenské koruny v ERM II revalvovala. Nová centrální parita koruny vůči euru byla stanovená na úrovni 1 euro = 35,4424 SKK. Rozpětí pro povinné intervence bylo stanoveno na 30,1260 SKK/EUR až 40,7588 SKK/EUR. Kuročkin Michal Str. 8

13 8. srpna 2007 vláda SR schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v SR k 30. červnu září 2007 vláda SR schválila zákon o zavedení eura ve Slovenské republice a o změně a doplnění některých zákonů, tzv. generální zákon. 29. května 2008 po dohodě ministrů financí zemí eurozóny, prezidenta ECB a ministrů financí a guvernérů centrálních bank Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Slovenska centrální parita slovenské koruny v ERM II opět revalvovala o 17,6472 %. Nová centrální parita koruny vůči euru byla stanovená na úrovni 1 euro = 30,1260 SKK. Spodní hranice pro povinné intervence je 25,6071 SKK/EUR a horní hranice je 34,6449 SKK/EUR. 3. června 2008 ministři financí členských zemí Evropské unie na zasedání Rady EU pro ekonomické a finanční otázky (ECOFIN) v Lucemburku doporučili vstup Slovenska do eurozóny k 1. lednu červen 2008 Rada Evropské unie ve složení hlav států definitivně potvrdila přijetí Slovenska do eurozóny. 8. července 2008 Rada Evropské unie na úrovni ministrů financí členských zemí Evropské unie (ECOFIN) stanovila neodvolatelný přepočítávací koeficient mezi eurem a slovenskou korunou (tzv. konverzní kurz) na úrovni 1 = 30,1260 SKK. Slovenská republika se dne 1. ledna 2009 stává v pořadí 16. zemí eurozóny. Národní plán zavedení eura představuje plán jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro bezproblémové a úspěšné zavedení eura v celém hospodářství Slovenska. Ve smyslu Národního plánu zavedení eura byl zřízen Národní koordinační výbor, který je nejvyšším řídícím a koordinačním orgánem při přípravě zavedení eura na Slovensku Plnění maastrichtských kritérií [čerpáno z pramenu NB1] Obecnou podmínkou pro vstup do eurozóny je splnění čtyř konvergenčních kritérií, tzv. maastrichtských kritérií: 1. Veřejné finance: Kritérium pro hospodaření veřejných financí zahrnuje v sobě 2 oblasti. Veřejný deficit za poslední rok před hodnocením nesmí přesáhnout 3 % HDP a veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP. Kuročkin Michal Str. 9

14 2. Inflační kritérium: Průměrná inflace za posledních 12 měsíců, měřená podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, nesmí přesáhnout průměr třech zemí EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability o víc než 1,5 procentuálního bodu. 3. Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb: Průměrná dlouhodobá úroková sazba za posledních 12 měsíců nesmí přesáhnout průměr dlouhodobých úrokových sazeb třech zemí EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability o víc než 2 procentní body. 4. Stabilita směnného kurzu: Dva roky před hodnocením musí být národní měna zapojená do mechanizmu směnných kurzů (ERM II). Během tohoto období nesmí stát měnu jednostranně devalvovat, měna nesmí vybočit z dohodnutého fluktuačního pásma, musí se pohybovat blízko centrální parity a při vývoji kurzu se nesmí vyskytnout vážné napětí. Tabulka 2-2 Splnění mastrichtských kriterií, zdroj [ B1] Kritérium Referenční hodnota Stav k březnu 2008 Status plnění Veřejný deficit (% z HDP) 3,0 2,2 Veřejný dluh (% z HDP) 60,0 29,4 Míra inflace (%) 3,2 2,2 Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb (%) Stabilita směnného kurzu 6,5 4,5 Dva roky před hodnocením musí být národní měna zapojena Členství v ERM II od listopadu 2005 Kuročkin Michal Str. 10

15 2.2.2 Proces zavedení eura na Slovensku [převzato z NB1] Listopad 2005 Červenec 2008 Srpen leden 2009 Leden 2010 Vstup SR do ERM II Vyhlášení Zavedení eura Euro je lokální měnou konverzního kurzu 16. ledna 2009 Duální oběh měn Zobrazení duálních cen Obr. 2-4 Proces zavedení eura na Slovensku, zdroj [ B1] Tabulka 2-3 Proces zavedení eura na Slovensku, zdroj [ B1] 1. etapa po vstup do ERM II 2005 Absolvovaní přístupových procedur na vstup do mechanizmu směnných kurzů ERM II 2. etapa od vstupu do ERM II až do rozhodnutí o vstupu SR do eurozóny Vstup do ERM II do května 2008 květen červen 2008 červenec 2008 červenec 2008 Konvergenční zprávy Evropské komise a ECB Hodnotící procedura v evropských institucích Rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky Stanovení konverzního kurzu SKK/EUR Radou EU 3. etapa od rozhodnutí o vstupu SR do eurozóny až do vstupu do eurozóny červenec prosinec 2008 září prosinec 2008 Prosinec 2008 spren 2008 prosinec 2009 do 31. prosince etapa po vstupu do eurozóny 1. leden 2009 do 16. ledna 2009 od 17. ledna 2009 do 31. prosince 2009 do června 2010 Zabezpečení potřebného množství euro bankovek a ražba mincí pro hotovostní oběh v SR Předzásobení komerčních bank euro bankovkami a mincemi Zásobení maloobchodního sektoru euro bankovkami a mincemi Povinné duální zobrazení cen veškeré maloobchodní ceny, výplatní pásky, důchodové šeky apod. budou povinně uváděné ve slovenských korunách i v eurech Konverze bankomatů, automatů a jiných zařízení fungujících na mince nebo bankovky Euro se na Slovensku zavede k současně do hotovostního a bezhotovostního oběhu bez přechodního období způsobem, tzv. Velkého třesku ( Big-Bang Scenario ) a stane se zákonným platidlem na území Slovenské republiky. Koruna se stane částkovou jednotkou eura v konverzním kurzu stanoveném Radou EU. Duální oběh po dobu krátkého období duálního oběhu se na území Slovenské republiky bude platit eurem, ale i korunovými bankovkami a mincemi. Ty se však už nebudou vydávat zpět do peněžního oběhu, ale budou se postupně stahovat, zpracovávat a ničit v prostorech Národní banky Slovenska. Pokračovaní výměny korunového oběživa za euro bankovky a mince v komerčních bankách a NBS. Slovenské oběhové euro mince budou platné ve všech zemích eurozóny a oběhové mince ostatních zemí eurozóny budou platným oběživem i na Slovensku. Bankovky jsou v celé eurozóně stejné. Povinné duální zobrazovaní cen Konec duálního zobrazování cen Kuročkin Michal Str. 11

16 3 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Projektové řízení nabylo největšího růstu po druhé světové válce. Mezi hlavními důvody byl nárůst komplexnosti a nákladů na nové technologie, zintenzívnění konkurenčního prostředí a rostoucí nároky pro kvalitu. 3.1 Základní pojmy Projekt Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Existuje několik definic pojmu projekt, jeden z nich je následující: Projekt (project) - specifický způsob dosažení změny; dočasná aktivita, která sjednocuje a organizuje úsilí různých odborností, vynaložené na vytvoření jedinečného záměru (zpravidla produktu nebo služby). Jde o nerutinní, neopakovatelný, jednorázový úkol se specifickými časovými a nákladovými cíli. [VE1] Podle [FI1] projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele. Projekt je jednorázová činnost, která prochází řadou etap a fází, má určitý časový limit pro dosažení stanoveného cíle a obsahuje značné množství charakteristických rysů, ke kterým podle [FI1] patří: výsledek musí sloužit užívání po celou dobu předně určenou zadavatelem projektu, úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý, trvání projektu je časově omezeno, projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu, zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány, projekt má jen jeden výsledek. Jak již bylo zmíněno, projekt má určitý časový limit má začátek a konec formou, kterou uvádí [VE1] takto: data zahájení a data ukončení, data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, Kuročkin Michal Str. 12

17 data zahájení a konstatováním, že z nějakých důvodů cílu nelze dosáhnout, neboť došlo ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu. Podle [SV1] projekt je charakterizován pojmy jedinečný, unikátní a neopakovatelný: kvůli specifickým potřebám a cílům, jejichž naplnění je účelem projektu, pro přechodnost vlastní potřeby realizace projektu, z důvodu dočasné existence projektového týmu v té podobě, v jaké je při obsazení projektu vytvořena, pro specifické vlastnosti a rozsah aplikovaných zdrojů, pro neopakovatelnost souhry a dopadů působících projektových rizik, pro existenci jedinečného projektového okolí uplatňujícího vlivy na vlastní projekt Řízení projektu Dalším pojmem je řízení projektu, který má také několik obecných definic, jednou z nich je: Řízení projektu (project management) uplatnění specifických nástrojů, technik, znalostí a dovedností v projektových činnostech s cílem splnit (popř. překročit) očekávání, jež jsou s projektem spojena. [VE1] Řízení projektu má podle [FI1] následující specifické rysy: Projekt má definován začátek i konec. Existuje vysoká míra nejistoty. Používají se pružné organizační struktury. Složení řešitelského týmu projektu je proměnlivé. Mezi hlavní charakteristiky řízení projektu podle [FI1] patří: Časová analýza projektu určuje možné termíny začátku a konce projektu a jednotlivých činností. Analýza zdrojů porovnává časový průběh nároků na čerpání zdrojů s disponibilním množstvím zdrojů. Rozlišují se jednorázové použité zdroje, jako jsou materiály, energie, finance, a opakovaně používané, jako jsou lidské zdroje, provozní prostředky a vybavení. Kuročkin Michal Str. 13

18 Cílem analýzy zdrojů může být: minimalizace potřeby zdrojů, dodržení limitů zdrojů, rovnoměrné čerpání zdrojů. ákladová analýza se zabývá optimalizací vztahu času a nákladů na realizaci a projektu. Zahrnuje určení druhů nákladů, a přiřazením druhů nákladů k balíkům práce. Rozsah projektu je dán objemem práce potřebné pro jeho realizaci. Kvalita projektu je měřítkem plnění požadovaných cílů projektu. Zahrnuje jak řízení kvality projektu, tak i kvality produktu, který je projektem poskytován. Rizika projektu vyplývají z faktu, že každý projekt je jednorázovou záležitostí. Riziko je možné měřit pravděpodobností, že se projekt nepodaří realizovat podle určitých parametrů. Na Obr. 3-1 je uveden základní rámec celého řízení projektů, na kterém je tuto problematiku lépe pochopit. Podle [SC1] klíčovými prvky tohoto obecného rámce jsou účastníci projektu, nástroje a techniky pro řízení projektu a konečně přínosy úspěšných projektů pro podnik jako celek. Portfolio projektů Potřeby a očekávání účastníků Řízení rozsahu Řízení int. projektů 9 oblastí poznatků Základní funkce Řízení času Řízení komunik. Řízení nákladů Řízení lidských zdrojů Řízení rizik Řízení kvality Řízení obstaráv. Nástroje a techniky Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Úspěch projektu Úspěch projektu Podpůrné fuknce Obr. 3-1 Základní rámec řízení projektů, zdroj [SC1], str. 42. Oblasti poznatků pro řízení projektu podle [SC1] popisují nejdůležitější schopnost či kvalifikace, které si každý projektový manažer musí vypěstovat. Řízení rozsahu projektu znamená definování a řízení veškerých prací, nezbytných k úspěšnému dokončení projektu. Kuročkin Michal Str. 14

19 Řízení času projektu představuje odhad doby potřebné k dokončení prací, návrh přijatelného časového plánu projektu a zajištění včasného dokončení projektu. Řízení nákladů v projektu se skládá z přípravy rozpočtu na projekt a jeho řízení. Řízení kvality projektu zajišťuje, že projekt naplní stanovené nebo předpokládané potřeby, pro jejichž splnění byl původně řešen. Čtyři další oblasti poznatků při řízení se označují v [SC1] jako podpůrné: Řízení lidských zdrojů v projektu se zabývá efektivním nasazením lidí (pracovních sil) do řešeného projektu. Řízení komunikací znamená generování, shromažďování, distribuci a ukládání informací o projektu. Řízení rizik se skládá z identifikace rizik, jejich analýzy a reakce na rizika související s projektem. Řízení obstarávání znamená akvizici, pořizování neboli obstarávání zboží a služeb potřebných pro řešení projektu, jež pocházejí z vnějších organizací. Devátou oblastí poznatků je řízení integrace projektu, která se vzájemně ovlivňuje se všemi ostatními oblastmi poznatků Projektový trojúhelník Projektové manažeři často hovoří o tzv. projektovém trojúhelníku. Při řízení projektu a pro dosažení kvalitního produktu projektu je třeba brat zřetel na následující limitující faktory a jejích optimální kombinaci: čas, cena (náklady), rozsah projektu. Kuročkin Michal Str. 15

20 rozsah kvalita cena čas Obr. 3-2 Projektový trojúhelník, zdroj [WI1] Podle [PM1], tyto tři základní charakteristiky jsou navzájem propojeny a je nutné hledat optimální řešení z hlediska preferencí zájmových subjektů. Kvalita projektu je ovlivňována vyvážením těchto tří faktorů. Vysoce kvalitní projekty jsou projekty, dokončené v rozsahu, v čas, a v rozmezích rozpočtu. Vztah je mezi těmito faktory takový, že pokud dojde ke změně jednoho, alespoň jeden z dalších faktorů bude ovlivněn Projektové procesy Podle [FI1] každý projekt je realizován v postupných, sebe navazujících krocích. Projekt, z procesního pohledu, není jediným probíhajícím procesem. Jedná se o soustavu pěti skupin procesů: iniciační procesy - vedoucí ke vzniku či zahájení procesu nebo fáze, plánovací procesy definují a upřesňují cíle a vybírají nejlepší variantu způsobu dosažení těchto cílů, realizační procesy koordinují lidské a další zdroje pro uskutečnění plánu, kontrolní procesy zajišťují dosahování cílů monitorováním a měřením postupu pro určení odchylek od plánu, aby v případě nutnosti mohla být provedena nápravná opatření, závěrečné procesy formují převzetí projektu. Tyto skupiny se vzájemně doplňují a existují v souběhu, a netvoří jediný procesní sousledný tok. Následující diagram (Obr. 3-3) znázorňuje vztahy mezi procesy řízení projektů. Kuročkin Michal Str. 16

21 Realizační procesy Inicializační procesy Plánovací procesy Závěrečné procesy Kontrolní procesy Obr. 3-3 Diagram projektových procesů, zdroj [FI1] Projektové řízení Podle [FI1] projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Jedna se o účinný nástroj řízení změn, který umožňuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření organizační struktury a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů. Projektový management se liší podle [SV1] od běžné formy operativního řízení v liniově řízené společnosti zejména svou dočasností a v přidělení zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu. Pokud je dosaženo cílů u projektu, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního řízení, jsou nastaveny nové cíle a práce jednotky pokračuje. Pro projekt jsou plánovány a přiděleny pracovní, finanční nebo technologické zdroje podle jeho plánovaných potřeb a po jeho skončení jsou tyto zdroje spotřebovány nebo převedeny do jiných projektů. Zdroje pracovních jednotek podléhajících operativnímu řízení jsou kontinuálně plánovány a doplňovány, po ukončení potřeby jejich užívání mohou být uvolněny pro skladování, likvidaci nebo převod mimo společnost jiným způsobem, který však vždy nemusí znamenat jejich efektivní využití, neboť tyto zdroje nemusí patřit k primárním prvkům řízení a náklady na jejich nečinnost nejsou průběžně sledovány. Dále, jak uvádí [SV1], úspěšný projektový management může být definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných Kuročkin Michal Str. 17

22 nákladů nebo jiných čerpaných zdrojů (např. u interních projektů to může být časový limit přidělených pracovníků), s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo úrovně technologie a s akceptací zákazníka projektu. Za další - měkčí - kritéria úspěchu můžeme dále považovat možnost užití zákazníkova jména v referencích, minimum změn v původním projektovém záměru, realizaci dalších návazných projektů a minimální zatížení běžného pracovního života zákazníka projektu. Potenciální výhody projektového managementu je možné vymezit následujícím výčtem: Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez ohledu na případné změny realizačního personálu. Je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace. Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a efektivitu ve využívání těchto zdrojů. Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat korektivní akce. Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka/sponzora projektu. Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného cíle projektu. Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou použitelných pro realizaci dalších projektů. Samozřejmě, že projektové řízení má i své problematické stránky, které vytvářejí celou řadu situací, často obtížně předvídatelných, které jsou pro každého projektového manažera výzvou. Jejich úspěšné řešení pak záleží na jeho zkušenosti, připravenosti a talentu. Za mnohé zmiňme alespoň: komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou součástí komplexního programu, Kuročkin Michal Str. 18

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro Alena Sojková ČNB Sekce kancelář Odbor EU a mezinárodních organizací prosinec 2008 Osnova prezentace 1. Úvod, shrnutí situace v nových členských zemích, které dosud nezavedly euro

Více

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace,

Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského náměstí 2, příspěvková organizace, Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Uplatnění řízení týmu a projektů v praxi Evropská obchodní akademie, Děčín I., Komenského

Více

Hlavní výzvy z pohledu ČNB. Ing. Petr Procházka,CSc. ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18.

Hlavní výzvy z pohledu ČNB. Ing. Petr Procházka,CSc. ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18. Národní plán n zavedení eura v ČR Hlavní výzvy z pohledu ČNB Ing. Petr Procházka,CSc. náměstek ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Hradec Králové a Pardubice 18. března 2008 Osnova prezentace

Více

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

Zavedení eura v Estonsku na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz na semináři k aktuálnímu vývoji v eurozóně 6.4.2011 Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova: Plánovaný vstup členských zemí do eurozóny. Scénář velkého třesku. Průběh zavedení eura

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. DISPOZICE PROJEKTU, MANAŽER PROJEKTU, ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU, PLÁNOVACÍ PROCES Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III. Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST III SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 1 Česká národní banka (ČNB) a euro klíčová instituce v procesu přípravy

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Přípravy na zavedení eura v České republice

Přípravy na zavedení eura v České republice Přípravy na zavedení eura v České republice Petr Očko vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura Ministerstvo financí ČR listopad 2006 Nebo také: Proč (a kdy) zavést euro?

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura EURO NAŠE PŘÍŠTÍ MĚNA Praha, 4. října 2007 Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky, FMV, VŠE

Více

VOLBA SCÉNÁŘE ZAVEDENÍ EURA

VOLBA SCÉNÁŘE ZAVEDENÍ EURA III. VOLBA SCÉNÁŘE ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ SKUPINA PRO ZAVEDENÍ EURA V ČR ČERVEN 2006 VOLBA SCÉNÁŘE ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE 1. Úvod Euro bylo zavedeno v letech 1999

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST

PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST PROJEKTOVÁ VÝUKA, ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A VÝZNAM CERTIFIKACE PRO BUDOUCÍ KARIÉRNÍ RŮST Ing. Jan Doležal Agenda 2 Projektové řízení a projektová výuka Jaké jsou požadavky praxe? Význam a možnosti certifikace

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Aktuální postřehy z politik EU důležitých pro Českou republiku: národní výzvy a možná rizika jejich naplňování

Aktuální postřehy z politik EU důležitých pro Českou republiku: národní výzvy a možná rizika jejich naplňování Aktuální postřehy z politik EU důležitých pro Českou republiku: národní výzvy a možná rizika jejich naplňování Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro pracovní skupinu k EU, Olomoucký

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu

Monetárn a vývoj kurzu v kontextu Monetárn rní politika ČNB a vývoj kurzu v kontextu společné měny euro Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kouty u Ledče nad Sázavou 22. května 2008 Struktura prezentace 1 Základní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Odůvodnění veřejné zakázky 1

Odůvodnění veřejné zakázky 1 Příloha č. II k Návrhu na realizaci zadávacího řízení Odůvodnění veřejné zakázky 1 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Plánovaný cíl nebo očekávaný budoucí stav po splnění smlouvy na veřejnou zakázku,

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Evropská hospodářská a měnová

Evropská hospodářská a měnová Rozšiřování eurozóny Evropská hospodářská a měnová unie Vstup zemí SVE do EU - historické milníky 12/1991 - asociační dohody (evropské) s Pol, Maď, ČSFR (prozatímní dohoda), 10/1993 s ČR a SR 6/1993 -

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků

T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Všeobecná ženijní podpora T10/1 - Efektivnost a optimalizace použití sil a prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více