Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Vedlejší specializace: Management Diplomová práce Projekt konverze měny SKK na EUR v ERP SAP Rok vydání: 2009 Autor: Kuročkin Michal Vedoucí práce: Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

2 Prohlášení Prohlašují, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze kterých jsem čerpal. V Praze, 20. prosince podpis

3 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat paní Ing. Lence Švecové, Ph.D. za velmi cenné připomínky, rady, čas a hlavně trpělivost při zpracování této diplomové práce. Také bych chtěl poděkovat společnosti Kaufland a osobně panu Ing. Jiřímu Krátkému za poskytnutí příležitostí účastnit se zajímavých projektů a poskytnutí cenných podkladu které mi pomohly se zpracováním této diplomové práce.

4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou přechodu na měnu euro a dopad na informační systém ERP SAP ve velké mezinárodní společnosti. V teoretické části jsou podrobně popsány obecné scénáře zavedení eura a vývoj zavedení eura v Slovenské republice. V další kapitole jsou popsány metodiky řízení projektu, základní pojmy, subjekty a zájmové skupiny, organizační struktury a fáze projektu. Na konci teoretické části je rozebrána funkcionalita ERP, hlavní funkční moduly a základní informace o ERP SAP. Druhá, praktická část je věnována samotnému projektu konverze euro v ERP SAP. V úvodní části je uvedená stručná informace o společnosti, organizační struktura a architektura IS. Další kapitoly se věnují rozboru a odůvodnění jednotlivých podprojektů v rámci hlavního projektu konverze, jejích popis, harmonogram a posloupnost. Abstract This diploma work is concerned about of euro conversion and its impact on information system ERP SAP in large multinational company. Theoretical part is focused on general scenarios of euro adoption and progress of adoption of euro in Slovakia. Next chapter is describing methods of project management, definitions, subjects and stakeholders, organizational structures and phases of the project. Theoretical parts ends with description of ERP functionality, basic functional modules and general information about ERP SAP. Second, practical part is dedicated to project of conversion of euro in ERP SAP itself. Practical part begins with describing of company, organizational structure and IS architecture. Next chapters are focused on analysis of particular subprojects defined on scope of general euro conversion project, their schedule and reasoning of the sequence of each subproject. Klíčová slova / Keywords: Euro, Euro Conversion, Konverze euro, EUR, Slovakia, ERP SAP, Project, Kaufland, currency changeover, konverze měny.

5 Obsah 1 Úvod Výběr tématu Cíle a přínos práce Měna euro Scénáře zavedení eura [čerpáno z pramenu EU1] Vývoj zavedení Euro v Slovenské republice [čerpáno z pramenu NB1] Řízení projektů Základní pojmy Zájmové skupiny a subjekty projektu Organizační struktury Fáze projektu Funkcionalita ERP Definice ERP (Enterprise resource planning) Funkční moduly ERP Základní informace o společnosti SAP AG Základní moduly ERP SAP Vývojové procesy ERP SAP Použité SAP pojmy Projekt konverze měny na euro Základní informace o firmě Kaufland Organizační struktura společnosti Architektura IS firmy Kaufland Cíle projektu Organizační struktura projektu Specifické subjekty projekčního týmu Plánování projektu Realizace projektu Kontrolní mechanizmy a risk management Závěr Příloha Seznam zkratek Seznam obrázků a tabulek Seznam použité literatury a zdrojů Kuročkin Michal Str. 1

6 1 ÚVOD 1.1 Výběr tématu Ve svojí práci se věnuji aktuálnímu tématu, které je diskutováno a analyzováno v různých odborných oblastech ekonomické, politické a v oblasti informační technologií. Jedná se o projekt konverze měny SKK na euro v systému ERP SAP. V moderní době, kdy jsou tendence k sjednocování ekonomik do jednotného ekonomického prostoru v rámci zjednodušení podnikání a ekonomické činnosti objektů a kdy každý ekonomický subjekt funguje pomocí informačních systémů, je jedním z aktuálních a unikátních témat přechod z národní měny na Evropskou společnou měnu Euro. Není vyloučeno, že i jiné geografické celky, jako Asie, Amerika a Afrika budou také, v rámci získaní ekonomických výhod, implementovat jednotné měny. Je velice pravděpodobné, že problematika přechodu na jinou měnu zůstane aktuální ještě po dobu následujících desetiletí a proto se mi toto téma jeví jako velice zajímavé. Důležitým aspektem přechodu na jinou měnu je dopad na informační systémy. Otázkou je, jak projekt pro konverzi měny byl strukturován, jaké byly hlavní fáze projektu a jaká byla jeho časová náročnost. Na tyto otázky se pokusím v mojí práci odpovědět. Společnost Kaufland, o které budu v této práci psát, patří v době psaní této diplomové práce mezi největší a nejziskovější obchodní řetězce v České republice. Za deset let působnosti na Českém a Slovenském trhu se dokázala dostat na špičku z hlediska obratu, ziskovosti a spokojenosti zákazníků. V České republice se nachází centrála pro podporu SAP a IS pro země střední a východní Evropy. Kuročkin Michal Str. 2

7 1.2 Cíle a přínos práce Cílem diplomové práce je sdílení zkušeností z projektu Konverze měny euro v systému SAP v mezinárodní společnosti. Během přípravné fáze projektu byl brán zřetel na to, že společnost bude používat nabyté zkušenosti v dalších projektech konverze měny v jiných zemích. V současné době se již rýsuje perspektiva konverze v Polsku, které plánuje přejít na euro v roce Další zemí může být v budoucnu i Česká republika. Proto jako jeden z výsledku projektu je vzniknutí tzv. implementační šablony, která by měla pomoci s implementací a ušetřit náklady v budoucnu. Při psaní této práce byl brán zřetel na to, aby tato práce mohla sloužit jako inspirační podklad pro budoucí projekty konverze měny i v jiných společnostech, a budoucí členové projekčních týmů měli alespoň hrubou představu, co s sebou obnáší projekt konverze měny v systému SAP jaké jsou hlavní etapy, kritické milníky a časová náročnost. Kuročkin Michal Str. 3

8 2 MĚNA EURO Jak uvádí na svých stránkách Ministerstvo financí ČR, euro bylo zavedeno v letech Proces zavedení byl dvoustupňový v bezhotovostní formě v roce 1999 (v Řecku v roce 2001), pevné oběživo (bankovky a mince) bylo uvedeno do oběhu k Paralelní oběh bankovek a mincí v dosavadních národních měnách a v euru se v jednotlivých zemích eurozóny lišil, skončil však na konci února Technické zvládnutí tohoto komplexního procesu bylo hodnoceno jako úspěšné. V řadě zemí se ale vyskytly dílčí problémy, zejména v oblasti logistiky oběživa. V rámci dnes již historického hodnocení je rovněž často poukazováno na fakt, že výše uvedené tříleté přechodné období mezi zavedením bezhotovostního eura a bankovek a mincí bylo neúměrně dlouhé. Současná situace nových členských států EU je odlišná: nové členské země si nemohly sjednat tzv. opt-out, tj. trvalou výjimku na zavedení eura, kterou mají v současnosti Velká Británie a Dánsko; závazek zavést jednotnou měnu byl součástí jejich vstupních podmínek do EU (v rámci tzv. kodaňských kritérií), země budou vstupovat již do existující měnové oblasti, tj. za podmínek, kdy euro existuje a je možné ho užívat i v nových členských státech EU (dobrovolně - na základě smluvní volnosti), do eurozóny nevstoupí všech deset nových členských zemí najednou, jednotlivé země vzhledem k různé úrovni připravenosti přijímají vlastní strategie ohledně vstupu včetně časování, řada zemí absolvovala výměnu národní měny v nedávné minulosti (např. v ČR to byla měnová odluka v roce 1993) a disponují tudíž v této oblasti cennými zkušenostmi. Postupy zavedení eura současnými členy eurozóny lze tedy v případě nových členských zemí aplikovat pouze v omezené míře Scénáře zavedení eura [čerpáno z pramenu EU1] Existují tři varianty, jakým způsobem lze v konkrétní zemi zavést společnou měnu euro, jsou nazývány: Madridský scénář, velký třesk, phasing-out. 1 Zdroj [EU1] Kuročkin Michal Str. 4

9 2.1.1 Madridský scénář Madrický scénář je scénářem s využitím přechodného období, to znamená, že: euro je zavedeno nejdříve v bezhotovostní podobě, národní měna se stává podjednotkou eura (tzv. nesetinnou denominací podle přepočítacího koeficientu), v přechodném období si bankovky a mince znějící na národní měnové jednotky zachovávají platnost, bankovky a mince v euru nejsou oficiálním platidlem, mezi bezhotovostním a hotovostním zavedením eura existuje přechodné období v maximální délce tří let, v bezhotovostním styku lze používat jak národní měnové jednotky, tak i euro (pravidlo dobrovolnosti, není možné žádné přinucení), dlužné částky na účet věřitele lze hradit jak v eurech, tak v národní měně, částka je připsána v měně, ve které je veden účet věřitele, případný přepočet se provede na základě přepočítacích koeficientů (z tohoto ustanovení vyplývá pro úvěrové instituce povinnost vést paralelně účty ve dvou měnách, za přepočet nelze vybírat kurzové poplatky), členské státy mohou v přechodném období přepočíst nesplacené vládní dluhopisy na euro a rovněž převést své vypořádací systémy pro cenné papíry a pro vypořádání plateb. V době vzniku eurozóny se jednalo o jediný platný existující scénář, další scénáře vznikly později. Rozhodnutí o zrušení výjimky Vstup do eurozóny bezhotov. Zavedení bankovek a mincí je jediným zákonným platidlem Předpřípravná fáze Přípravná fáze Přechodné období Duální cirkulace Obr. 2-1 "Madridcký" scénář zavedení eura, zdroj [EU1] Kuročkin Michal Str. 5

10 2.1.2 Big Bang Jednorázový přechod na euro je nazýván velký třesk. Je založen na následujících pravidlech: jedná se o současné zavedení bezhotovostního a hotovostního eura v jeden časový moment, nařízení č. 974/98, ve znění pozdějších změn, velký třesk přímo nedefinuje zmiňuje se pouze o možnosti zavést bezhotovostní i hotovostní euro ke stejnému datu, z toho lze dovodit konstrukci, že se jedná o zavedení eura s přechodným obdobím v délce 0 časových jednotek, od zavedení hotovostního eura nové právní nástroje mohou znít pouze na euro, dosavadní nástroje znějící na národní měnové jednotky se přepočtou pomocí přepočítacího koeficientu Rozhodnutí o zrušení výjimky Vstup do eurozóny, zavedení bezhot., bankovek a mincí je jediným zákonným platidlem Big bang Předpřípravná fáze Přípravná fáze Duální cirkulace Obr. 2-2 Scénář "Big Bang", zdroj [EU1] Výše popsaný scénář Big Bang bude využit právě pro přechod na euro ve Slovenské republice Phasing-Out Scénář Phasing-Out je scénářem s obdobím postupného zrušení a lze jej využít pouze při volbě scénáře velkého třesku: po určitou dobu po zavedení eura (max. však po dobu jednoho roku) je možné používat vybrané právní nástroje1 znějící na národní měnu (jde tedy o dílčí výjimku z Kuročkin Michal Str. 6

11 obecné zásady, že po zavedení hotovostního eura nelze používat národní měnové jednotky v nových právních nástrojích), použití této zásady by mělo být časově i věcně omezeno na určité oblasti (např. fakturace malých podnikatelů, živnostníků), placení a účtování je však nutné provést vždy v eurech, za přepočet z fakturované národní měny na eura by podle dosavadního výkladu EK odpovídal variantně buď příjemce faktury, nebo ten, kdo pro něj technicky zajistí platbu (banka, pošta ). Rozhodnutí o zrušení výjimky Vstup do eurozóny, zavedení bezhot., bankovek a mincí je jediným zákonným platidlem Big bang Předpřípravná fáze Přípravná fáze Duální cirkulace Obr. 2-3 Scénář Phasing out, zdroj [EU1[ Hlavní rozdíly mezi jednotlivými scénáři Hlavní rozdíly mezi jednotlivými scénáři uvádí následující tabulka, která zobrazuje jednotlivé operace, nebo užití právního nástroje po vstupu země do eurozóny. Tuto tabulku sestavila Česká národní banka a je uvedena v příloze č. 1 dokumentu Volba scénáře zavedení eura v České republice publikovaného na stránkách Ministerstva financí ČR, blíže viz [EU1]. Tabulka 2-1 Operace / užití právního nástroje po vstupu země do eurozóny, zdroj [EU1] Operace / užité právního nástroje PO vstupu země do eurozóny Madridský scénář Big Bang Phasing Out Vedení účtů v národní měně ANO NE NE Provádění bezhotovostních transakcí v národní měně ANO NE NE Provádění hotovostních plateb v národní měně ANO NE* NE* Provádění hotovostních plateb v NE** ANO ANO Vydávání faktur aj. instrumentů v národní měně (časově omezeno) ANO NE ANO * s výjimkou období duální cirkulace ** euro je možné užívat pro hotovostní platby, pokud se na tom dohodnou obě strany kontraktu Kuročkin Michal Str. 7

12 [čerpáno z pramenu NB1] 2.2 Vývoj zavedení Euro v Slovenské republice Podpisem Přístupové smlouvy k Evropské unii (16. dubna 2003 v Aténách) se Slovenská republika zavázala ke vstupu do Hospodářské a měnové unie a k zavedení společné měny eura. Přípravy na zavedení eura na Slovensku se započaly ještě před vstupem Slovenské republiky do Evropské unie. Následuje přehled klíčových milníků pro zavedení eura: 16. června 2003 vláda SR schválila Strategii přijetí eura v SR a společný postup vlády SR a Národní banky Slovenska při vstupu Slovenské republiky do eurozóny. 8. září 2004 vláda SR schválila Konkretizaci strategie přijetí eura v SR. 6. června 2005 vláda SR schválila Národní plán zavedení eura ve Slovenské republice. Na to navázaly aktualizace tohoto materiálu ze dne 21. března 2007 a 16. dubna října 2005 slovenská koruna (SKK) vstoupila do mechanizmu výměnných kurzů ERM II. Centrální parita slovenské koruny vůči euru byla stanovená na úrovni tržního kurzu 38,4550 EUR/SKK. Slovenská koruna od té doby využívala v ERM II standardní fluktuační pásmo ±15 procent okolo centrální parity. To znamená, že výměnný kurz se mohl pohybovat pouze v rozpětí 32,6868 SKK/EUR až 44,2233 SKK/EUR. 14. prosince 2005 vláda SR schválila návrh na výměnu zplnomocněnce vlády SR pro zavedení eura. 1. ledna 2006 do této funkce vyjmenovala p. Ivana Štefance. Funkční období p. Ivana Štefance bylo ukončeno 9. srpna března 2006 vláda SR schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v SR k 31. lednu ledna 2007 vláda SR jmenovala do funkce zplnomocněnce vlády SR pro zavedení eura p. Igora Baráta, který se ujal funkce 15. února března 2007 na žádost Slovenska a po dohodě ministrů financí zemí eurozóny, prezidenta ECB a ministrů financí a guvernérů centrálních bank Kypru, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska centrální parita slovenské koruny v ERM II revalvovala. Nová centrální parita koruny vůči euru byla stanovená na úrovni 1 euro = 35,4424 SKK. Rozpětí pro povinné intervence bylo stanoveno na 30,1260 SKK/EUR až 40,7588 SKK/EUR. Kuročkin Michal Str. 8

13 8. srpna 2007 vláda SR schválila Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v SR k 30. červnu září 2007 vláda SR schválila zákon o zavedení eura ve Slovenské republice a o změně a doplnění některých zákonů, tzv. generální zákon. 29. května 2008 po dohodě ministrů financí zemí eurozóny, prezidenta ECB a ministrů financí a guvernérů centrálních bank Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska a Slovenska centrální parita slovenské koruny v ERM II opět revalvovala o 17,6472 %. Nová centrální parita koruny vůči euru byla stanovená na úrovni 1 euro = 30,1260 SKK. Spodní hranice pro povinné intervence je 25,6071 SKK/EUR a horní hranice je 34,6449 SKK/EUR. 3. června 2008 ministři financí členských zemí Evropské unie na zasedání Rady EU pro ekonomické a finanční otázky (ECOFIN) v Lucemburku doporučili vstup Slovenska do eurozóny k 1. lednu červen 2008 Rada Evropské unie ve složení hlav států definitivně potvrdila přijetí Slovenska do eurozóny. 8. července 2008 Rada Evropské unie na úrovni ministrů financí členských zemí Evropské unie (ECOFIN) stanovila neodvolatelný přepočítávací koeficient mezi eurem a slovenskou korunou (tzv. konverzní kurz) na úrovni 1 = 30,1260 SKK. Slovenská republika se dne 1. ledna 2009 stává v pořadí 16. zemí eurozóny. Národní plán zavedení eura představuje plán jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro bezproblémové a úspěšné zavedení eura v celém hospodářství Slovenska. Ve smyslu Národního plánu zavedení eura byl zřízen Národní koordinační výbor, který je nejvyšším řídícím a koordinačním orgánem při přípravě zavedení eura na Slovensku Plnění maastrichtských kritérií [čerpáno z pramenu NB1] Obecnou podmínkou pro vstup do eurozóny je splnění čtyř konvergenčních kritérií, tzv. maastrichtských kritérií: 1. Veřejné finance: Kritérium pro hospodaření veřejných financí zahrnuje v sobě 2 oblasti. Veřejný deficit za poslední rok před hodnocením nesmí přesáhnout 3 % HDP a veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP. Kuročkin Michal Str. 9

14 2. Inflační kritérium: Průměrná inflace za posledních 12 měsíců, měřená podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen, nesmí přesáhnout průměr třech zemí EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability o víc než 1,5 procentuálního bodu. 3. Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb: Průměrná dlouhodobá úroková sazba za posledních 12 měsíců nesmí přesáhnout průměr dlouhodobých úrokových sazeb třech zemí EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability o víc než 2 procentní body. 4. Stabilita směnného kurzu: Dva roky před hodnocením musí být národní měna zapojená do mechanizmu směnných kurzů (ERM II). Během tohoto období nesmí stát měnu jednostranně devalvovat, měna nesmí vybočit z dohodnutého fluktuačního pásma, musí se pohybovat blízko centrální parity a při vývoji kurzu se nesmí vyskytnout vážné napětí. Tabulka 2-2 Splnění mastrichtských kriterií, zdroj [ B1] Kritérium Referenční hodnota Stav k březnu 2008 Status plnění Veřejný deficit (% z HDP) 3,0 2,2 Veřejný dluh (% z HDP) 60,0 29,4 Míra inflace (%) 3,2 2,2 Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb (%) Stabilita směnného kurzu 6,5 4,5 Dva roky před hodnocením musí být národní měna zapojena Členství v ERM II od listopadu 2005 Kuročkin Michal Str. 10

15 2.2.2 Proces zavedení eura na Slovensku [převzato z NB1] Listopad 2005 Červenec 2008 Srpen leden 2009 Leden 2010 Vstup SR do ERM II Vyhlášení Zavedení eura Euro je lokální měnou konverzního kurzu 16. ledna 2009 Duální oběh měn Zobrazení duálních cen Obr. 2-4 Proces zavedení eura na Slovensku, zdroj [ B1] Tabulka 2-3 Proces zavedení eura na Slovensku, zdroj [ B1] 1. etapa po vstup do ERM II 2005 Absolvovaní přístupových procedur na vstup do mechanizmu směnných kurzů ERM II 2. etapa od vstupu do ERM II až do rozhodnutí o vstupu SR do eurozóny Vstup do ERM II do května 2008 květen červen 2008 červenec 2008 červenec 2008 Konvergenční zprávy Evropské komise a ECB Hodnotící procedura v evropských institucích Rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky Stanovení konverzního kurzu SKK/EUR Radou EU 3. etapa od rozhodnutí o vstupu SR do eurozóny až do vstupu do eurozóny červenec prosinec 2008 září prosinec 2008 Prosinec 2008 spren 2008 prosinec 2009 do 31. prosince etapa po vstupu do eurozóny 1. leden 2009 do 16. ledna 2009 od 17. ledna 2009 do 31. prosince 2009 do června 2010 Zabezpečení potřebného množství euro bankovek a ražba mincí pro hotovostní oběh v SR Předzásobení komerčních bank euro bankovkami a mincemi Zásobení maloobchodního sektoru euro bankovkami a mincemi Povinné duální zobrazení cen veškeré maloobchodní ceny, výplatní pásky, důchodové šeky apod. budou povinně uváděné ve slovenských korunách i v eurech Konverze bankomatů, automatů a jiných zařízení fungujících na mince nebo bankovky Euro se na Slovensku zavede k současně do hotovostního a bezhotovostního oběhu bez přechodního období způsobem, tzv. Velkého třesku ( Big-Bang Scenario ) a stane se zákonným platidlem na území Slovenské republiky. Koruna se stane částkovou jednotkou eura v konverzním kurzu stanoveném Radou EU. Duální oběh po dobu krátkého období duálního oběhu se na území Slovenské republiky bude platit eurem, ale i korunovými bankovkami a mincemi. Ty se však už nebudou vydávat zpět do peněžního oběhu, ale budou se postupně stahovat, zpracovávat a ničit v prostorech Národní banky Slovenska. Pokračovaní výměny korunového oběživa za euro bankovky a mince v komerčních bankách a NBS. Slovenské oběhové euro mince budou platné ve všech zemích eurozóny a oběhové mince ostatních zemí eurozóny budou platným oběživem i na Slovensku. Bankovky jsou v celé eurozóně stejné. Povinné duální zobrazovaní cen Konec duálního zobrazování cen Kuročkin Michal Str. 11

16 3 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ Projektové řízení nabylo největšího růstu po druhé světové válce. Mezi hlavními důvody byl nárůst komplexnosti a nákladů na nové technologie, zintenzívnění konkurenčního prostředí a rostoucí nároky pro kvalitu. 3.1 Základní pojmy Projekt Projekt je nejdůležitějším prvkem projektového řízení. Existuje několik definic pojmu projekt, jeden z nich je následující: Projekt (project) - specifický způsob dosažení změny; dočasná aktivita, která sjednocuje a organizuje úsilí různých odborností, vynaložené na vytvoření jedinečného záměru (zpravidla produktu nebo služby). Jde o nerutinní, neopakovatelný, jednorázový úkol se specifickými časovými a nákladovými cíli. [VE1] Podle [FI1] projekt je výsledek materiální nebo nemateriální povahy, založený na strategickém plánu, navržený, organizovaný a realizovaný pod řízením někoho v zájmu vlastníka nebo zadavatele. Projekt je jednorázová činnost, která prochází řadou etap a fází, má určitý časový limit pro dosažení stanoveného cíle a obsahuje značné množství charakteristických rysů, ke kterým podle [FI1] patří: výsledek musí sloužit užívání po celou dobu předně určenou zadavatelem projektu, úspěch projektu při jeho zahájení není zřejmý, trvání projektu je časově omezeno, projekt je uskutečňován mimo běžnou podnikatelskou rutinu, zdroje pro realizaci projektu jsou limitovány, projekt má jen jeden výsledek. Jak již bylo zmíněno, projekt má určitý časový limit má začátek a konec formou, kterou uvádí [VE1] takto: data zahájení a data ukončení, data zahájení a stavem naplnění cílů projektu, Kuročkin Michal Str. 12

17 data zahájení a konstatováním, že z nějakých důvodů cílu nelze dosáhnout, neboť došlo ke změně podmínek nebo potřeb realizace projektu. Podle [SV1] projekt je charakterizován pojmy jedinečný, unikátní a neopakovatelný: kvůli specifickým potřebám a cílům, jejichž naplnění je účelem projektu, pro přechodnost vlastní potřeby realizace projektu, z důvodu dočasné existence projektového týmu v té podobě, v jaké je při obsazení projektu vytvořena, pro specifické vlastnosti a rozsah aplikovaných zdrojů, pro neopakovatelnost souhry a dopadů působících projektových rizik, pro existenci jedinečného projektového okolí uplatňujícího vlivy na vlastní projekt Řízení projektu Dalším pojmem je řízení projektu, který má také několik obecných definic, jednou z nich je: Řízení projektu (project management) uplatnění specifických nástrojů, technik, znalostí a dovedností v projektových činnostech s cílem splnit (popř. překročit) očekávání, jež jsou s projektem spojena. [VE1] Řízení projektu má podle [FI1] následující specifické rysy: Projekt má definován začátek i konec. Existuje vysoká míra nejistoty. Používají se pružné organizační struktury. Složení řešitelského týmu projektu je proměnlivé. Mezi hlavní charakteristiky řízení projektu podle [FI1] patří: Časová analýza projektu určuje možné termíny začátku a konce projektu a jednotlivých činností. Analýza zdrojů porovnává časový průběh nároků na čerpání zdrojů s disponibilním množstvím zdrojů. Rozlišují se jednorázové použité zdroje, jako jsou materiály, energie, finance, a opakovaně používané, jako jsou lidské zdroje, provozní prostředky a vybavení. Kuročkin Michal Str. 13

18 Cílem analýzy zdrojů může být: minimalizace potřeby zdrojů, dodržení limitů zdrojů, rovnoměrné čerpání zdrojů. ákladová analýza se zabývá optimalizací vztahu času a nákladů na realizaci a projektu. Zahrnuje určení druhů nákladů, a přiřazením druhů nákladů k balíkům práce. Rozsah projektu je dán objemem práce potřebné pro jeho realizaci. Kvalita projektu je měřítkem plnění požadovaných cílů projektu. Zahrnuje jak řízení kvality projektu, tak i kvality produktu, který je projektem poskytován. Rizika projektu vyplývají z faktu, že každý projekt je jednorázovou záležitostí. Riziko je možné měřit pravděpodobností, že se projekt nepodaří realizovat podle určitých parametrů. Na Obr. 3-1 je uveden základní rámec celého řízení projektů, na kterém je tuto problematiku lépe pochopit. Podle [SC1] klíčovými prvky tohoto obecného rámce jsou účastníci projektu, nástroje a techniky pro řízení projektu a konečně přínosy úspěšných projektů pro podnik jako celek. Portfolio projektů Potřeby a očekávání účastníků Řízení rozsahu Řízení int. projektů 9 oblastí poznatků Základní funkce Řízení času Řízení komunik. Řízení nákladů Řízení lidských zdrojů Řízení rizik Řízení kvality Řízení obstaráv. Nástroje a techniky Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Úspěch projektu Úspěch projektu Podpůrné fuknce Obr. 3-1 Základní rámec řízení projektů, zdroj [SC1], str. 42. Oblasti poznatků pro řízení projektu podle [SC1] popisují nejdůležitější schopnost či kvalifikace, které si každý projektový manažer musí vypěstovat. Řízení rozsahu projektu znamená definování a řízení veškerých prací, nezbytných k úspěšnému dokončení projektu. Kuročkin Michal Str. 14

19 Řízení času projektu představuje odhad doby potřebné k dokončení prací, návrh přijatelného časového plánu projektu a zajištění včasného dokončení projektu. Řízení nákladů v projektu se skládá z přípravy rozpočtu na projekt a jeho řízení. Řízení kvality projektu zajišťuje, že projekt naplní stanovené nebo předpokládané potřeby, pro jejichž splnění byl původně řešen. Čtyři další oblasti poznatků při řízení se označují v [SC1] jako podpůrné: Řízení lidských zdrojů v projektu se zabývá efektivním nasazením lidí (pracovních sil) do řešeného projektu. Řízení komunikací znamená generování, shromažďování, distribuci a ukládání informací o projektu. Řízení rizik se skládá z identifikace rizik, jejich analýzy a reakce na rizika související s projektem. Řízení obstarávání znamená akvizici, pořizování neboli obstarávání zboží a služeb potřebných pro řešení projektu, jež pocházejí z vnějších organizací. Devátou oblastí poznatků je řízení integrace projektu, která se vzájemně ovlivňuje se všemi ostatními oblastmi poznatků Projektový trojúhelník Projektové manažeři často hovoří o tzv. projektovém trojúhelníku. Při řízení projektu a pro dosažení kvalitního produktu projektu je třeba brat zřetel na následující limitující faktory a jejích optimální kombinaci: čas, cena (náklady), rozsah projektu. Kuročkin Michal Str. 15

20 rozsah kvalita cena čas Obr. 3-2 Projektový trojúhelník, zdroj [WI1] Podle [PM1], tyto tři základní charakteristiky jsou navzájem propojeny a je nutné hledat optimální řešení z hlediska preferencí zájmových subjektů. Kvalita projektu je ovlivňována vyvážením těchto tří faktorů. Vysoce kvalitní projekty jsou projekty, dokončené v rozsahu, v čas, a v rozmezích rozpočtu. Vztah je mezi těmito faktory takový, že pokud dojde ke změně jednoho, alespoň jeden z dalších faktorů bude ovlivněn Projektové procesy Podle [FI1] každý projekt je realizován v postupných, sebe navazujících krocích. Projekt, z procesního pohledu, není jediným probíhajícím procesem. Jedná se o soustavu pěti skupin procesů: iniciační procesy - vedoucí ke vzniku či zahájení procesu nebo fáze, plánovací procesy definují a upřesňují cíle a vybírají nejlepší variantu způsobu dosažení těchto cílů, realizační procesy koordinují lidské a další zdroje pro uskutečnění plánu, kontrolní procesy zajišťují dosahování cílů monitorováním a měřením postupu pro určení odchylek od plánu, aby v případě nutnosti mohla být provedena nápravná opatření, závěrečné procesy formují převzetí projektu. Tyto skupiny se vzájemně doplňují a existují v souběhu, a netvoří jediný procesní sousledný tok. Následující diagram (Obr. 3-3) znázorňuje vztahy mezi procesy řízení projektů. Kuročkin Michal Str. 16

21 Realizační procesy Inicializační procesy Plánovací procesy Závěrečné procesy Kontrolní procesy Obr. 3-3 Diagram projektových procesů, zdroj [FI1] Projektové řízení Podle [FI1] projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Jedna se o účinný nástroj řízení změn, který umožňuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními nároky na čas a ostatní zdroje. Projektové řízení zahrnuje řízení jednotlivých projektů a vytvoření organizační struktury a koordinaci projektů z hlediska termínů a disponibilních zdrojů. Projektový management se liší podle [SV1] od běžné formy operativního řízení v liniově řízené společnosti zejména svou dočasností a v přidělení zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu. Pokud je dosaženo cílů u projektu, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního řízení, jsou nastaveny nové cíle a práce jednotky pokračuje. Pro projekt jsou plánovány a přiděleny pracovní, finanční nebo technologické zdroje podle jeho plánovaných potřeb a po jeho skončení jsou tyto zdroje spotřebovány nebo převedeny do jiných projektů. Zdroje pracovních jednotek podléhajících operativnímu řízení jsou kontinuálně plánovány a doplňovány, po ukončení potřeby jejich užívání mohou být uvolněny pro skladování, likvidaci nebo převod mimo společnost jiným způsobem, který však vždy nemusí znamenat jejich efektivní využití, neboť tyto zdroje nemusí patřit k primárním prvkům řízení a náklady na jejich nečinnost nejsou průběžně sledovány. Dále, jak uvádí [SV1], úspěšný projektový management může být definován jako dosažení plánovaného cíle projektu, a to při dodržení časového limitu, předpokládaných Kuročkin Michal Str. 17

22 nákladů nebo jiných čerpaných zdrojů (např. u interních projektů to může být časový limit přidělených pracovníků), s dosažením požadovaného cílového výkonu nebo úrovně technologie a s akceptací zákazníka projektu. Za další - měkčí - kritéria úspěchu můžeme dále považovat možnost užití zákazníkova jména v referencích, minimum změn v původním projektovém záměru, realizaci dalších návazných projektů a minimální zatížení běžného pracovního života zákazníka projektu. Potenciální výhody projektového managementu je možné vymezit následujícím výčtem: Ke všem aktivitám, které jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez ohledu na případné změny realizačního personálu. Je jasně identifikován časový a nákladový rámec realizace. Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu a efektivitu ve využívání těchto zdrojů. Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v průběhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně směřovat korektivní akce. Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka/sponzora projektu. Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení plánovaného cíle projektu. Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou použitelných pro realizaci dalších projektů. Samozřejmě, že projektové řízení má i své problematické stránky, které vytvářejí celou řadu situací, často obtížně předvídatelných, které jsou pro každého projektového manažera výzvou. Jejich úspěšné řešení pak záleží na jeho zkušenosti, připravenosti a talentu. Za mnohé zmiňme alespoň: komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou součástí komplexního programu, Kuročkin Michal Str. 18

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová

Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Projekt implementace projektového řízení do společnosti CB s. r. o. Bc. Miroslava Sochorcová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je vytvoření projektu implementace projektového řízení

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Obor: Podniková ekonomika a management Aplikace projektového řízení v obchodní firmě Application of Project Management in the Commercial Organization Vypracovala:

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2013 Bc. Václav Kocián Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Integrace metodiky PRINCE2 do internetové

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň

Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Zpracoval Martin Havlík Luděk Kryšpín Petra Lavičková Vladimír Bartoň Datum 8.4. 2011 vydání (verze 1.00) Obsah 1 SWOT analýza a manažerské shrnutí... 5 1.1 SWOT analýza... 5 1.2 Manažerské shrnutí...

Více

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT

STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT STUDIJNÍ OPORA MANAGEMENT 3. část Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza rizik a možností využití metody PPP při projektech dopravní infrastruktury v České republice Bc. Magdaléna Jebavá Diplomová práce 2012 Ráda

Více

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ

NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ NÁRODNÍ PLÁN ZAVEDENÍ EURA V ČESKÉ REPUBLICE ČÁST II KONKRETIZACE ÚKOLŮ V JEDNOTLIVÝCH SEKTORECH 2007 Verze: 10 Schválena vládou ČR dne 11. dubna 2007 Národní plán zavedení eura v České republice část

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010

Masarykova univerzita Brno. ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky. ELLA-CS, s.r.o. červen 2010 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno ve spolupráci s výrobcem zdravotnické techniky ELLA-CS, s.r.o. EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ červen 2010 Skripta pro projekt

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více