Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru"

Transkript

1 V úvodu èlánku je uvedena definice logistiky a její význam v souvislosti s øízením výroby. Dále jsou podrobnì rozebrány jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby. Jsou popsána teoretická východiska i zásady realizace v praxi. Z rozboru vyplývá, že pro každý typ výroby je vhodný jiný systém øízení logistiky. Jako obecnì nejvhodnìjší se však jeví kombinace softwarových koncepcí MRP-II a. MRP-II je univerzální nástroj pro. Aby se mohl uplatnit i v prostøedí, je tøeba do nìj zavést nìkteré funkce, které jsou popsány v závìru èlánku. Výrobní v systémech aplikaèního softwaru n podnikové, n a øízení výroby. Úkolem ho podnikového je vytvoøit úèelnou strukturu podniku, která by pøi optimálních nákladech na Výrobní logistick etïzec Jak vyplývá ze souèasných definic, je proces integrovaného, realizování a kontrolování hmotných a s tím souvisejících informaèních tokù z místa pùvodu do místa užití pøi snaze minimalizovat náklady, maximalizovat efektivnost a míru uspokojení požadavkù zákazníka. Výrobní se obecnì zabývá úkoly logistiky v oblasti vnitropodnikových transformací materiálových tokù. Podnik pøedstavuje systém, který je souèástí logistického øetìzce sdružujícího dodavatele i odbìratele. Na konci logistického øetìzce je zákazník, a teprve uspokojení jeho potøeb je potvrzením úèelnosti materiálového toku. Cílem logistiky tedy je zajiš ovat v oblasti své pùsobnosti tuto úèelnost materiálového toku. Naprosto klíèovou skuteèností, vyplývající z definice, podle mého názoru je to, že tyto materiálové toky nejsou samoúèelné, jejich smyslem je uspokojení potøeb a požadavkù zákazníka. Definice je dosti obecná, podstatný ale je pøedmìt logistiky, kterým je materiál v nejširším smyslu slova tzn. veškeré druhy materiálu od surovin až po finální produkty, a to i v podobì nehmotných služeb. Tab. 1. Úrovnì úkolù øízení výroby (podle [2], upraveno) Úroveò strategické výroby (hledání konkurenèní výhody) taktické výroby (obsah koncepce) operativní výroby (realizace) dodavatelé podnik odběratelé nákupní dílů Pøedmìt logistiky montáž polotovarů soustruhy frézky lisy prostředek pracovní síla zařízení Obr. 1. Výrobní (podle [2], upraveno) Pøedmìtem logistiky kromì mnoha prùøezových úkolù spojených s pøepravou a skladováním jsou: Úkoly koncepce výrobek - trh koncepce zdrojù konkurenèní pozice program kapacity (stroje, lidé) organizace zajištìní zdrojù lhùty a kapacity sledování a evidence prodejní finální montáž management logistiky v robnì f ze v robnì provozy (dìlny) pracoviötï výrobu, manipulaci a øízení zajistila požadovaný výstup v podobì reálnì poptávaného produktu. Zatímco pøedmìtem ho podnikového je vytvoøit systém, zabývá se a øízení výroby øízením tohoto systému, a to pøedevším v taktické a operativní úrovni. Obì problematiky jsou spolu znaènì provázány, protože øídicí podsystém je souèástí ho systému tak, jak byl popsán v pøedchozím textu. Výrobní podnikové je souèástí øízení výroby na strategické úrovni. Plánování a øízení výroby Podle [2] jsou úkoly øízení výroby rozdìleny do jednotlivých úrovní managementu tak, jak je uvedeno v tab. 1. Pro plnìní úkolù a øízení výroby se podle [1] využívají nástroje oznaèované jako systémy pro a øízení výroby PPC (Production Planning and Control). V nìmecky mluvících zemích se oznaèují jako PPS (Produktionsplanung und Steuerung). Systémy PPC tvoøí jednu z komponent koncepce CIM (Computer Integrated Manufacturing), která vzájemnì integruje rùzné AUTOMA (2001) èíslo 4 41

2 dílèí aplikace výpoèetní techniky v oblasti výroby a logistiky. Systémy pro a øízení výroby pøedstavují sadu dílèích nástrojù podporujících nìkterou obecnou koncepci (resp. metodiku) øízení výroby, které budou shrnuty v následujícím textu. Na trhu informaèních technologií jsou dostupné rùzné balíky aplikaèního softwaru, které tyto koncepce podporují implementací jednotlivých nástrojù. Jednotlivé druhy tìchto balíkù mohou být rozlišovány na základì podporovaných koncepcí (napø. MRP, KANBAN apod.). Je tøeba øíci, že zatímco nìkteré z tìchto koncepcí jsou urèeny pro využití výpoèetní techniky, jiné (napø. KANBAN) lze úspìšnì uplatnit i bez použití poèítaèù. Pro potøeby srovnání jednotlivých koncepcí v dalším textu je nejprve tøeba vymezit jednotlivé funkce, resp. nástroje, které jsou pøi a øízení výroby požadovány. vrcholov management podniku management v robnìho provozu dìlensk mistr, vedoucì smïny obchodnï provoznì pl nov nì (SOP) Obr. 2. Koncepce MRP-II (podle [3] a [4]) Tab. 2. Pokrytí funkcí PPC koncepcemi PPC; n plné pokrytí, q èásteèné pokrytí Funkce/koncepce MRP II KANBAN BOA hlavní plán výroby (MPS) n n množství n n pl nov nì hospod skèho v sledku pl nov nì prodeje pl nov nì v roby hlavnì v robnì pl nov nì (MPS) pl nov nì spot eby materi lu (MRP) rozvrhov nì kapacit operativnì (dìlenskè) ÌzenÌ v roby (SFC) OPT pl novan zisk, podnikatelsk strategie hrub pl n v roby strategick ch fin lnìch produkt pl nov nì zak zky a objedn vky komponent realizace a zpïtn hl öenì zak zek pøedchází odsouhlasení rozvrhu práce podle jednotlivých operací a jejich návazností. Zahrnuje také kontrolu disponibility materiálu a kapacit. Zakázka je uvolnìna, je-li rozvrh práce pevnì dán a jsou-li dostupné potøebné materiály, kapacity a pomocné prostøedky. Po uvolnìní je zakázka pøipravena k realizaci podle daného rozvrhu práce. kapacitní n n q q uvolòování zakázek n n n n n dílenské øízení výroby q q n q n sbìr dat o výrobì n n q n n nákup n n q q øízení kvality q n controlling q q Funkce a øízení výroby 1. Hlavní Hlavní (MPS) je objemù a termínù produkce finálních produktù tvoøících program. To je souèást ho programu, které dále souvisí i s m prodejù a m m na agregované úrovni. 2. Plánování množství Plánování množství, resp. sekundárních potøeb materiálù, které do výroby vstupují, jako díly, suroviny, sestavy, podsestavy apod. vstupující dávky pracoviště průměrná zátěž průměrná zásoba zásobník dávek na pracovišti 5. Dílenské øízení výroby Dílenské øízení výroby zahrnuje dispeèink, sledování stavu zakázky, kontrolu apod. 6. Sbìr dat ve m provozu Sbìr dat ve m provozu zahrnuje vytváøení tzv. zpìtných hlášení zakázek, evidenci spotøebovaného materiálu apod., tj. zajištìní zpìtné vazby pro øízení výroby. Mezi funkce, které výhradì nejsou v kompetenci a øízení výroby, ale jsou do průměrná doba zpracování průměrná zásoba průměrný průtok 3. Kapacitní Kapacitní je stanovení lhùt a kapacit pøi koordinování èasového prùbìhu zakázek. Zahrnuje pøedevším stanovení potøebné kapacity, pøidìlení disponibilních kapacit, rozhodování o poøadí atd. 4. Uvolòování zakázek Uvolòování zakázek je procedura, které zpracované dávky průměrný průtok potenciální kapacita využitá kapacita Obr. 3. BOA uvolòování zakázek podle vytížení (podle [1], upraveno) 42 (2001) èíslo 4 AUTOMA

3 Tab. 3. Vhodná koncepce PPC podle typu výroby [3] Typ procesní Pøíklady produktù chemikálie, ocel, elektroinstalaèní materiál, nápoje s ériová automobily, telefony, textil kusová náøadí, speciální nástroje a mìøidla, pøístroje, pøípravky p rojekt budovy, továrny, silnice, lodì systémù PPC alespoò zèásti integrovány, dále patøí: n nákup rozumí se pokyn k externímu poøízení materiálù a surovin vstupujících do výroby, n øízení kvality v souvislosti s øízením výroby jde zejména o sledování stavu výroby, namátkovou kontrolu a mìøení, sbìr údajù v souvislosti s odpovìdností pracovníkù za kvalitu apod., n logistický controlling to je zajištìní aktualizace systému logistických ukazatelù, kalkulace nákladù a výnosù, které slouží pro logistické (tedy i výroby). Jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby Každá koncepce je založena na urèitých teoretických východiscích. Vìtšinou se zamìøuje na nìkterou specifickou problematiku, spojenou napø. jen s urèitými typy ho systému. Žádná z teoretických koncepcí plnì nepokrývá všechny funkce vymezené v pøedcházejícím textu. Srovnávané koncepce plánovaní a øízení výroby jsou tyto: n MRP, MRP-II materiálových potøeb a ch zdrojù, n KANBAN, (just in time) smyèka s vlastní regulací, synchronizované zásobování, n BOA uvolòování zakázek podle vytížení, n OPT øízení úzkých míst. 1. MRP, MRP-II MRP (Material Requirements Planning) je dominantní koncepce a øízení výroby. Využívá kusovníky a stavy zásob pro navrhování a èasové rozvrhování ch zakázek. MRP-II (Manufacturing Resource Planning) je koncepce, která definuje jednotlivé úrovnì v podniku. Všechny úrovnì jsou propojeny zpìtnou vazbou. MRP-II sice je Charakteristiky automatizované stroje, èásteèná automatizovaná manipulace, montážní linky, nìkolik modelù produktu organizovaná centra, funkèní uspoøádání, velký podíl pracovní síly, univerzální stroje s delším dobou zahájení práce, manipulace není pøíliš automatizována, široký program na místì primárnì urèena pro výroby ve vìtších ch dávkách, využívající zakázky, její použití je ale univerzální. Pokrývá vìtšinu funkcí PPC, pøestože standardnì nemá konkrétní nástroje pro dílenské øízení. Nabízí se ale její kombinace s dalšími nástroji. s vlastní regulací s obìhem omezeného množství kart, které reprezentují pokyn k dodání urèitého množství materiálu. Techniku KAN- BAN lze realizovat i bez použití výpoèetní techniky. je obecnìji pojatá koncepce synchronizace zásobování s výrobou, která se zamìøuje pøedevším na udržování úzkých vztahù v rámci odbìratelsko-dodavatelského øetìzce a klade velký dùraz na kvalitu a øízení lidských zdrojù. Tyto koncepce se výraznì zamìøují na vylouèení zásob na skladì. Udržují se jen minimální zásoby pøímo na pracovišti v podobì rozpracované výroby. Využitelnost tìchto koncepcí je ovšem omezena na hromadné výroby s témìø stabilizovanou poptávkou (napø. automobilový prùmysl). Obì koncepce byly pùvodnì vyvinuty v Japonsku a po drobných úpravách našly své uplatnìní i ve Spojených státech a v Evropì. Koncepce v nìkterých ohledech poskytují konkrétní návody na øízení, pøièemž poèítají se znaènì decentralizovaným øízením a pøenesením odpovìdnosti na jednotlivé provozy. Koncepci just in time je vìnována jedna z dalších kapitol v tomto texkusovnìky pl nov nì kritick ch aktivit Nástroje øízení plná automatizace, malý podíl pracovní síly, velký objem, vše zamì- øeno na jeden produkt metody lineárního programo- vání, KANBAN MRP, MRP II, simulace s íová analýza, PERT, CPM pracovnì postupy OPT za ÌzenÌ sìùov anal za sìùov diagram rozdïlenì ÌzenÌ v roby SERVE Obr. 4. OPT øízení úzkých míst (podle [1], upraveno) Implementace systému MRP-II mùže pomoci k pozitivní zmìnì podnikových procesù, ale zavedení MRP-II samo o sobì zmìnou není, a mùže dokonce nìkteré neefektivní vnitropodnikové procesy zakonzervovat ve výchozí podobì. V tom vidím nejvìtší možné riziko spojené s implementací systémù MRP-II. 2. KANBAN, KANBAN je japonská koncepce øízení výroby. Podstatou je vytvoøení tzv. smyèky z soby anal za zatìûenì kritick cesta v robnì pl n pl nov nì nekritick ch aktivit tu, kde je i její detailnìjší srovnání s koncepcí MRP-II. 3. BOA uvolòování zakázekpodle vytížení BOA (Belastungsorientierte Auftragsfreigabe uvolòování zakázek podle vytížení) je koncepce vyvinutá na univerzitì v Hannoveru. Podle [1] a [2] se zamìøuje na zásoby na pracovišti a proces je modelován trychtýøem (obr. 3). Vyústìní trychtýøe pøedstavuje disponibilní kapacitu pracovištì, AUTOMA (2001) èíslo 4 43

4 Tab. 4. Srovnání koncepcí MRP-II a [GODDARD, W.: Kanban vs. MRP2] Charakteristika zásoby MRP II žádoucí; ochrana pøed chybami pøedpovìdí, výpadkem výroby, pozdními dodávkami; vìtší zásoba znamená bezpeèí velikost dávky optimalizace fixních nákladù a ná- kladù na pøepravu fixní náklady dodavatel kvalita prùbìžná doba pracovníci nejsou tak dùležité, protože jsou rozpuštìny ve velkém objemu výstupu druhá strana, více vzájemnì konkurujících dodavateù vstup pøedstavují èekající zakázky nebo dávky. Koncepce vychází z pøedpokladu, že pøílišné snižování zásob na pracovištích mùže vést k obrovskému nárùstu prùbìžné doby výroby. Na základì tohoto modelu je pro daný èasový úsek vytvoøen diagram prùbìhu výroby. Aby bylo dosaženo cíle, kterým je rovnomìrnì plánovaný prùbìh výroby, musí být prùbìžná doba na všech pracovištích stejná. Podle [2] je celý princip charakterizován dvìma kroky: 1. Výrobní úkoly jsou zadávány do výroby tehdy, jestliže jejich termín zaèátku leží v intervalu termínových hranic a jestliže jejich pracnost nezpùsobí pøekroèení vytìžovací hranice na jednotlivých pracovištích. 2. Vytìžování pracoviš je tøeba trvale pøehodnocovat s ohledem na budoucí stav systému v dalších obdobích. 4. OPT øízení úzkých míst OPT (Optimized Production Technology) je koncepce založená na algoritmu, který byl patentován ve Spojených státech amerických. Výchozí je úvaha, že nìkteré prvky ho systému pøedstavují úzká místa, která mají si podstatný vliv na úèelné materiálové toky ve výrobì. Smyslem je tedy pomocí metod sí ové analýzy prvkù ho systému identi- Tab. 5. Pøehled významných charakteristik koncepcí MRP-II a z hlediska funkce IS/IT Charakteristika kusovníky umístìní zásob sestavení hlavního plánu výroby (MPS) expedice nežádoucí; snahou je zásoby nemít malá dávka; vyrábí okamžitì odebráno informace požadované managementem výroby zjiš ování a aktualizace stavu zásob se jen to, co bude neustálý tlak na jejich minimalizaci, protože se vyrábí v malých dávkách partner, souèást týmu zamìøeno na stanovenou toleranci neustále øízení jakosti, protože zhor- šená jakost mùže ochromit celou výrobu nákupèí a obchodní agenti na prodlužování doby pùsobí direktivní hierarchická struktura øízení n ástroje hlavní plán výroby (MPS), kusovníky (BOM), stav zásob na skladì pøístup ke zmìnì zamìøení požadovaná data provozování krátká - rychlost odezvy odbìratele je klíèová na požadavek kolektivní øízení na základì konsensu hlavní plán výroby (MPS), KANBAN pasivní - konzervuje výchozí stav aktivní - motivuje k neustálému zdo- konalování, vylouèení plýtvání a zásob a øízení odstranìní plýtvání, neustálé zdokona- lování detailní a pøesná s využitím IS/IT nižší požadavky, ovìøení jednoduché øízení napø. KANBAN (i bez IT) preferuje vizuální kartami MRP-II více úrovní sklady, pracovištì pevný plán období pro následující minimální plánovací cyklus: jeden týden vychází z poptávky a pøedpovìdi princip push princip nulové zásoby na sklad on-line, detailní okamžité a detailní fikovat kritickou cestu. Právì v meziskladech u tìchto úzkých míst je tøeba udržovat vìtší zásoby rezerv, aby bylo garantováno plné využití kapacit. Podstatou a rozvrhování kapacit je rozdìlit zakázky podle toho, zda si nárokují úzká místa. Takové zakázky jsou plánovány pøednostnì (obr. 4). Podle [3] lze principy koncepce OPT shrnout do tìchto bodù: 1. Pøi se primárnì optimalizuje tok, ne využití kapacit. 2. Stupeò užití jedné výkonné jednotky, která nepøedstavuje úzké místo, není dán její vlastní kapacitou, ale je odvozen od ho toku v úzkých místech ho systému. 3. Pohotovost a užití kapacity rùzných zaøízení nemají stejný význam. 4. Jedna hodina kapacity nebo prùbìžné doby ztracená na jednom úzkém místì znamená ztrátu hodiny pro celý systém. 5. Jedna hodina ušetøená na pracovišti, které není úzkým místem, je bezvýznamná. 6. Úzká místa urèují jak prùbìh, tak zásobu. 7. Transportní dávka by nemìla být identická s dávkou. 8. Výrobní dávka by mìla být pohyblivá, nikoliv fixní. 9. Když jsou plány sestaveny, musí být všechny pøedpoklady souèasnì pøezkoušeny. Prùbìžné doby jsou výsledkem plánu a nemohou být pøedem urèeny. 10. Suma jednotlivých optim není rovna celkovému optimu. Srovnání koncepcí a øízení výroby V tab. 2 jsou popsané koncepce srovnány podle toho, do jaké míry plní jednotlivé døí- jedna úroveò pracovištì plán denní produkce adaptabilní podle zmìn poptávky minimální plánovací cyklus: jeden den vychází výhradnì z poptávky princip pull princip minimální zásoby okamžitý odbìr produkce pozorování, systém kart periodická inventura 44 (2001) èíslo 4 AUTOMA

5 ve vymezené funkce a øízení výroby. V tabulce byly oddìleny koncepce KAN- BAN a, protože KANBAN je jen jednou z možných technik implementace. Z tabulky vyplývá dominantní postavení koncepce MRP-II i skuteènost, že pro efektivní oblast dílenského øízení výroby je vhodné uvážit i kombinaci této koncepce s ostatními, pøedevším japonskými koncepcemi. Další srovnání koncepcí PPC je v tab. 3, která uvádí nejvhodnìjší koncepci podle typu výroby a charakteru dávky. Pøi srovnání koncepcí PPC je podle mého názoru úèelné zamìøit se speciálnì na srovnání koncepce MRP-II a, protože to jsou koncepce, o nichž se nejèastìji diskutuje, a v nìkterých aspektech jsou naprosto rozdílné. Srovnání podle charakteristik hlavního zamìøení koncepcí shrnuje tab. 4. Další tabulka porovnává nìkteré charakteristiky MRP-II a, které vyplývají z jejich zamìøení a mají dopad na požadovanou funkci IS/IT (tab. 5). Smìøováním koncepce je neustále odstraòovat plýtvání, èímž se rozumí vše, co nepøidává hodnotu vyrábìného produktu. Prùzkumy ve Spojených státech amerických ukazují, že mimoøádných úspìchù v tomto smìru dosahují spoleènosti, které souèasnì s úspìšnì využívají MRP-II. Spoleèným cílem koncepcí MRP-II a je stát se konkurenceschopným podnikem a tuto konkurenceschopnost udržet. Koncepci MRP-II je vyèítáno, že sama o sobì netlaèí na omezování plýtvání a zlepšování ch procesù. MRP-II ale poskytuje univerzální nástroje pro. Tato robustnost a široká využitelnost, které jsou výhodou a dùvodem velkého množství aplikací, jsou zároveò i nevýhodou v tom smyslu, že jsou využitelné i pro špatnì øízený podnik. Integrace MRP-II a : ERP Z pøedešlého srovnání koncepcí vyplývá, že ideálním zpùsobem a øízení výroby by v nìkterých pøípadech mohlo být kombinování nìkterých vlastností obou koncepcí. Domnívám se, že vhodnou platformou pro takové øešení by bylo možné využít nìkteré balíky typového aplikaèního softwaru typu ERP (Enterprise Resource Planning), které jsou postaveny na koncepci MRP-II, ale zároveò poskytují funkce k realizaci prostøedí. Aby byl software primárnì vytvoøený na základì MRP-II schopen uplatnit se i v prostøedí, mìly by být jeho funkce rozšíøeny v tìchto smìrech: 1. denní nebo ještì kratší èasová období (time buckets), 2. úrovnì nebo objemu výstupu (místo použití zakázek), 3. aktualizace on-line, 4. automatické zaúètování výdeje komponent kusovníku, 5. sledování celkové zásoby jako souhrnu rozpracované výroby na jednotlivých pracovištích, 6. dílenské øízení nezávislé na zakázkách, 7. možnost pøe s denní nebo ještì kratší periodou, 8. rozvrhování dodávek na týdenním i denním základì, 9. zmìnové kapacitní s možností simulace, 10. funkce umožòující využít klasické zakázky pouze jako rámcovì plánovaný objem výroby pro dané období, 11. rozhraní pro systémy úèetnictví, øízení jakosti, preventivní údržba, 12. možnost využití EDI pro spojení s dodavateli, 13. funkce pro práci s kartami KANBAN. Èlánek vznikl jako souèást autorovy diplomové práce. V uvedené práci ([5], lze si ji vypùjèit v knihovnì VŠE) lze nalézt podrobnìjší rozbor úlohy logistiky i jednotlivých softwarových systémù. V práci je obsažena také pøípadová studie, která podporuje závìry teoretické èásti. Tato studie vychází z osobní úèasti autora v projektovém týmu implementace podnikového informaèního systému SAP R/3 v èeské poboèce nadnárodní spoleènosti. Literatura: [1] SCHULTE, C.: Logistik (èeský pøeklad). Victoria Publishing [2] TOMEK, G. VÁVROVÁ, V.: Øízení výroby. Grada [3] CHASE, R. AQUILANO, N.: Production and Operations Management. Irwin [4] VASAK, P. J.: Modern Management in Manufacturing. In: Intertechno 90, sborník International Conference on the Factory of the Future to Realise [5] ŠILER, J.: Výrobní v systémech aplikaèního software. [Diplomová práce.] Praha KIT VŠE. Ing. Jiøí Šiler, Mibcon s. r. o. AUTOMA (2001) èíslo 4 45

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

LOGISTIKA. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Logistika. Část 6.

LOGISTIKA. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Logistika. Část 6. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 6. v ý r K o b a t PROČ KDE KDY n í c h e d r s a CO ZA KOLIK JAK KDO y s t ů é m leden 2008 František

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Podniková informatika

Podniková informatika Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management

Efektivní správa dokumentù Co nabízí Enterprise Content Management Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164

Řízení zásob v automotive. Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 Řízení zásob v automotive Ing. Miroslav Kaňok m.kanok@seznam.cz Mobil: 725 524 164 1. Co jsou zásoby? zásobou se rozumí množství materiálu/komponent, které jsou v daném okamžiku disponibilní k mat. zabezpečení

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E

Profil spoleènosti. www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Profil spoleènosti www.efg.cz S L A B O P R O U D É T E C H N O L O G I E S Y S T É M A K T I O N S L U Þ B Y R E F E R E N C E Slaboproudé technologie Hledáte øešení v oblasti slaboproudých systémù? Nevyhovuje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Kooperace v přípravě CIM učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Vytvořeno za podpory projektu: Consulting point pro rozvoj spolupráce v oblasti řízení

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele

VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE. Ministerstvo životního prostředí. Příručka pro podnikatele vaspodnik_upr.qxd 8.1.2004 23:01 StrÆnka 1 Ministerstvo životního prostředí VÁŠ PODNIK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE Příručka pro podnikatele PRAHA 2004 vaspodnik_upr.qxd

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení

Mobilní sbìr dat. Dùležitá data. 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy. Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 1 Mobilní sbìr dat Dùležitá data 22 certifikovaných distributorù v 15 zemích Evropy Ve svìte více než 150 000 uživatelù Baracoda øešení 2 Technologie a inovace produktivita a úspìch Od roku 2001 Baracoda

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

SAP R/3 v hutnictví. Přednášející : KŘIŽKA VÁCLAV. E-mail : vaclav.krizka@initova.cz

SAP R/3 v hutnictví. Přednášející : KŘIŽKA VÁCLAV. E-mail : vaclav.krizka@initova.cz SAP R/3 v hutnictví Přednášející : KŘIŽKA VÁCLAV E-mail : vaclav.krizka@initova.cz International Management Consulting Představujeme se.. Kdo jsme? Síla inovací 2000... Plaut zítra... minulost Management

Více

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních

Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních Petra Majorová, Goran Andonov, Roche Diagnostics Standardizace stanovení glukózy v nestandardních - nelaboratorních podmínkách Projekt ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze - profesionální øízení a dálková

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více