Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní logistika v systémech aplikaèního softwaru"

Transkript

1 V úvodu èlánku je uvedena definice logistiky a její význam v souvislosti s øízením výroby. Dále jsou podrobnì rozebrány jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby. Jsou popsána teoretická východiska i zásady realizace v praxi. Z rozboru vyplývá, že pro každý typ výroby je vhodný jiný systém øízení logistiky. Jako obecnì nejvhodnìjší se však jeví kombinace softwarových koncepcí MRP-II a. MRP-II je univerzální nástroj pro. Aby se mohl uplatnit i v prostøedí, je tøeba do nìj zavést nìkteré funkce, které jsou popsány v závìru èlánku. Výrobní v systémech aplikaèního softwaru n podnikové, n a øízení výroby. Úkolem ho podnikového je vytvoøit úèelnou strukturu podniku, která by pøi optimálních nákladech na Výrobní logistick etïzec Jak vyplývá ze souèasných definic, je proces integrovaného, realizování a kontrolování hmotných a s tím souvisejících informaèních tokù z místa pùvodu do místa užití pøi snaze minimalizovat náklady, maximalizovat efektivnost a míru uspokojení požadavkù zákazníka. Výrobní se obecnì zabývá úkoly logistiky v oblasti vnitropodnikových transformací materiálových tokù. Podnik pøedstavuje systém, který je souèástí logistického øetìzce sdružujícího dodavatele i odbìratele. Na konci logistického øetìzce je zákazník, a teprve uspokojení jeho potøeb je potvrzením úèelnosti materiálového toku. Cílem logistiky tedy je zajiš ovat v oblasti své pùsobnosti tuto úèelnost materiálového toku. Naprosto klíèovou skuteèností, vyplývající z definice, podle mého názoru je to, že tyto materiálové toky nejsou samoúèelné, jejich smyslem je uspokojení potøeb a požadavkù zákazníka. Definice je dosti obecná, podstatný ale je pøedmìt logistiky, kterým je materiál v nejširším smyslu slova tzn. veškeré druhy materiálu od surovin až po finální produkty, a to i v podobì nehmotných služeb. Tab. 1. Úrovnì úkolù øízení výroby (podle [2], upraveno) Úroveò strategické výroby (hledání konkurenèní výhody) taktické výroby (obsah koncepce) operativní výroby (realizace) dodavatelé podnik odběratelé nákupní dílů Pøedmìt logistiky montáž polotovarů soustruhy frézky lisy prostředek pracovní síla zařízení Obr. 1. Výrobní (podle [2], upraveno) Pøedmìtem logistiky kromì mnoha prùøezových úkolù spojených s pøepravou a skladováním jsou: Úkoly koncepce výrobek - trh koncepce zdrojù konkurenèní pozice program kapacity (stroje, lidé) organizace zajištìní zdrojù lhùty a kapacity sledování a evidence prodejní finální montáž management logistiky v robnì f ze v robnì provozy (dìlny) pracoviötï výrobu, manipulaci a øízení zajistila požadovaný výstup v podobì reálnì poptávaného produktu. Zatímco pøedmìtem ho podnikového je vytvoøit systém, zabývá se a øízení výroby øízením tohoto systému, a to pøedevším v taktické a operativní úrovni. Obì problematiky jsou spolu znaènì provázány, protože øídicí podsystém je souèástí ho systému tak, jak byl popsán v pøedchozím textu. Výrobní podnikové je souèástí øízení výroby na strategické úrovni. Plánování a øízení výroby Podle [2] jsou úkoly øízení výroby rozdìleny do jednotlivých úrovní managementu tak, jak je uvedeno v tab. 1. Pro plnìní úkolù a øízení výroby se podle [1] využívají nástroje oznaèované jako systémy pro a øízení výroby PPC (Production Planning and Control). V nìmecky mluvících zemích se oznaèují jako PPS (Produktionsplanung und Steuerung). Systémy PPC tvoøí jednu z komponent koncepce CIM (Computer Integrated Manufacturing), která vzájemnì integruje rùzné AUTOMA (2001) èíslo 4 41

2 dílèí aplikace výpoèetní techniky v oblasti výroby a logistiky. Systémy pro a øízení výroby pøedstavují sadu dílèích nástrojù podporujících nìkterou obecnou koncepci (resp. metodiku) øízení výroby, které budou shrnuty v následujícím textu. Na trhu informaèních technologií jsou dostupné rùzné balíky aplikaèního softwaru, které tyto koncepce podporují implementací jednotlivých nástrojù. Jednotlivé druhy tìchto balíkù mohou být rozlišovány na základì podporovaných koncepcí (napø. MRP, KANBAN apod.). Je tøeba øíci, že zatímco nìkteré z tìchto koncepcí jsou urèeny pro využití výpoèetní techniky, jiné (napø. KANBAN) lze úspìšnì uplatnit i bez použití poèítaèù. Pro potøeby srovnání jednotlivých koncepcí v dalším textu je nejprve tøeba vymezit jednotlivé funkce, resp. nástroje, které jsou pøi a øízení výroby požadovány. vrcholov management podniku management v robnìho provozu dìlensk mistr, vedoucì smïny obchodnï provoznì pl nov nì (SOP) Obr. 2. Koncepce MRP-II (podle [3] a [4]) Tab. 2. Pokrytí funkcí PPC koncepcemi PPC; n plné pokrytí, q èásteèné pokrytí Funkce/koncepce MRP II KANBAN BOA hlavní plán výroby (MPS) n n množství n n pl nov nì hospod skèho v sledku pl nov nì prodeje pl nov nì v roby hlavnì v robnì pl nov nì (MPS) pl nov nì spot eby materi lu (MRP) rozvrhov nì kapacit operativnì (dìlenskè) ÌzenÌ v roby (SFC) OPT pl novan zisk, podnikatelsk strategie hrub pl n v roby strategick ch fin lnìch produkt pl nov nì zak zky a objedn vky komponent realizace a zpïtn hl öenì zak zek pøedchází odsouhlasení rozvrhu práce podle jednotlivých operací a jejich návazností. Zahrnuje také kontrolu disponibility materiálu a kapacit. Zakázka je uvolnìna, je-li rozvrh práce pevnì dán a jsou-li dostupné potøebné materiály, kapacity a pomocné prostøedky. Po uvolnìní je zakázka pøipravena k realizaci podle daného rozvrhu práce. kapacitní n n q q uvolòování zakázek n n n n n dílenské øízení výroby q q n q n sbìr dat o výrobì n n q n n nákup n n q q øízení kvality q n controlling q q Funkce a øízení výroby 1. Hlavní Hlavní (MPS) je objemù a termínù produkce finálních produktù tvoøících program. To je souèást ho programu, které dále souvisí i s m prodejù a m m na agregované úrovni. 2. Plánování množství Plánování množství, resp. sekundárních potøeb materiálù, které do výroby vstupují, jako díly, suroviny, sestavy, podsestavy apod. vstupující dávky pracoviště průměrná zátěž průměrná zásoba zásobník dávek na pracovišti 5. Dílenské øízení výroby Dílenské øízení výroby zahrnuje dispeèink, sledování stavu zakázky, kontrolu apod. 6. Sbìr dat ve m provozu Sbìr dat ve m provozu zahrnuje vytváøení tzv. zpìtných hlášení zakázek, evidenci spotøebovaného materiálu apod., tj. zajištìní zpìtné vazby pro øízení výroby. Mezi funkce, které výhradì nejsou v kompetenci a øízení výroby, ale jsou do průměrná doba zpracování průměrná zásoba průměrný průtok 3. Kapacitní Kapacitní je stanovení lhùt a kapacit pøi koordinování èasového prùbìhu zakázek. Zahrnuje pøedevším stanovení potøebné kapacity, pøidìlení disponibilních kapacit, rozhodování o poøadí atd. 4. Uvolòování zakázek Uvolòování zakázek je procedura, které zpracované dávky průměrný průtok potenciální kapacita využitá kapacita Obr. 3. BOA uvolòování zakázek podle vytížení (podle [1], upraveno) 42 (2001) èíslo 4 AUTOMA

3 Tab. 3. Vhodná koncepce PPC podle typu výroby [3] Typ procesní Pøíklady produktù chemikálie, ocel, elektroinstalaèní materiál, nápoje s ériová automobily, telefony, textil kusová náøadí, speciální nástroje a mìøidla, pøístroje, pøípravky p rojekt budovy, továrny, silnice, lodì systémù PPC alespoò zèásti integrovány, dále patøí: n nákup rozumí se pokyn k externímu poøízení materiálù a surovin vstupujících do výroby, n øízení kvality v souvislosti s øízením výroby jde zejména o sledování stavu výroby, namátkovou kontrolu a mìøení, sbìr údajù v souvislosti s odpovìdností pracovníkù za kvalitu apod., n logistický controlling to je zajištìní aktualizace systému logistických ukazatelù, kalkulace nákladù a výnosù, které slouží pro logistické (tedy i výroby). Jednotlivé koncepce systémù pro a øízení výroby Každá koncepce je založena na urèitých teoretických východiscích. Vìtšinou se zamìøuje na nìkterou specifickou problematiku, spojenou napø. jen s urèitými typy ho systému. Žádná z teoretických koncepcí plnì nepokrývá všechny funkce vymezené v pøedcházejícím textu. Srovnávané koncepce plánovaní a øízení výroby jsou tyto: n MRP, MRP-II materiálových potøeb a ch zdrojù, n KANBAN, (just in time) smyèka s vlastní regulací, synchronizované zásobování, n BOA uvolòování zakázek podle vytížení, n OPT øízení úzkých míst. 1. MRP, MRP-II MRP (Material Requirements Planning) je dominantní koncepce a øízení výroby. Využívá kusovníky a stavy zásob pro navrhování a èasové rozvrhování ch zakázek. MRP-II (Manufacturing Resource Planning) je koncepce, která definuje jednotlivé úrovnì v podniku. Všechny úrovnì jsou propojeny zpìtnou vazbou. MRP-II sice je Charakteristiky automatizované stroje, èásteèná automatizovaná manipulace, montážní linky, nìkolik modelù produktu organizovaná centra, funkèní uspoøádání, velký podíl pracovní síly, univerzální stroje s delším dobou zahájení práce, manipulace není pøíliš automatizována, široký program na místì primárnì urèena pro výroby ve vìtších ch dávkách, využívající zakázky, její použití je ale univerzální. Pokrývá vìtšinu funkcí PPC, pøestože standardnì nemá konkrétní nástroje pro dílenské øízení. Nabízí se ale její kombinace s dalšími nástroji. s vlastní regulací s obìhem omezeného množství kart, které reprezentují pokyn k dodání urèitého množství materiálu. Techniku KAN- BAN lze realizovat i bez použití výpoèetní techniky. je obecnìji pojatá koncepce synchronizace zásobování s výrobou, která se zamìøuje pøedevším na udržování úzkých vztahù v rámci odbìratelsko-dodavatelského øetìzce a klade velký dùraz na kvalitu a øízení lidských zdrojù. Tyto koncepce se výraznì zamìøují na vylouèení zásob na skladì. Udržují se jen minimální zásoby pøímo na pracovišti v podobì rozpracované výroby. Využitelnost tìchto koncepcí je ovšem omezena na hromadné výroby s témìø stabilizovanou poptávkou (napø. automobilový prùmysl). Obì koncepce byly pùvodnì vyvinuty v Japonsku a po drobných úpravách našly své uplatnìní i ve Spojených státech a v Evropì. Koncepce v nìkterých ohledech poskytují konkrétní návody na øízení, pøièemž poèítají se znaènì decentralizovaným øízením a pøenesením odpovìdnosti na jednotlivé provozy. Koncepci just in time je vìnována jedna z dalších kapitol v tomto texkusovnìky pl nov nì kritick ch aktivit Nástroje øízení plná automatizace, malý podíl pracovní síly, velký objem, vše zamì- øeno na jeden produkt metody lineárního programo- vání, KANBAN MRP, MRP II, simulace s íová analýza, PERT, CPM pracovnì postupy OPT za ÌzenÌ sìùov anal za sìùov diagram rozdïlenì ÌzenÌ v roby SERVE Obr. 4. OPT øízení úzkých míst (podle [1], upraveno) Implementace systému MRP-II mùže pomoci k pozitivní zmìnì podnikových procesù, ale zavedení MRP-II samo o sobì zmìnou není, a mùže dokonce nìkteré neefektivní vnitropodnikové procesy zakonzervovat ve výchozí podobì. V tom vidím nejvìtší možné riziko spojené s implementací systémù MRP-II. 2. KANBAN, KANBAN je japonská koncepce øízení výroby. Podstatou je vytvoøení tzv. smyèky z soby anal za zatìûenì kritick cesta v robnì pl n pl nov nì nekritick ch aktivit tu, kde je i její detailnìjší srovnání s koncepcí MRP-II. 3. BOA uvolòování zakázekpodle vytížení BOA (Belastungsorientierte Auftragsfreigabe uvolòování zakázek podle vytížení) je koncepce vyvinutá na univerzitì v Hannoveru. Podle [1] a [2] se zamìøuje na zásoby na pracovišti a proces je modelován trychtýøem (obr. 3). Vyústìní trychtýøe pøedstavuje disponibilní kapacitu pracovištì, AUTOMA (2001) èíslo 4 43

4 Tab. 4. Srovnání koncepcí MRP-II a [GODDARD, W.: Kanban vs. MRP2] Charakteristika zásoby MRP II žádoucí; ochrana pøed chybami pøedpovìdí, výpadkem výroby, pozdními dodávkami; vìtší zásoba znamená bezpeèí velikost dávky optimalizace fixních nákladù a ná- kladù na pøepravu fixní náklady dodavatel kvalita prùbìžná doba pracovníci nejsou tak dùležité, protože jsou rozpuštìny ve velkém objemu výstupu druhá strana, více vzájemnì konkurujících dodavateù vstup pøedstavují èekající zakázky nebo dávky. Koncepce vychází z pøedpokladu, že pøílišné snižování zásob na pracovištích mùže vést k obrovskému nárùstu prùbìžné doby výroby. Na základì tohoto modelu je pro daný èasový úsek vytvoøen diagram prùbìhu výroby. Aby bylo dosaženo cíle, kterým je rovnomìrnì plánovaný prùbìh výroby, musí být prùbìžná doba na všech pracovištích stejná. Podle [2] je celý princip charakterizován dvìma kroky: 1. Výrobní úkoly jsou zadávány do výroby tehdy, jestliže jejich termín zaèátku leží v intervalu termínových hranic a jestliže jejich pracnost nezpùsobí pøekroèení vytìžovací hranice na jednotlivých pracovištích. 2. Vytìžování pracoviš je tøeba trvale pøehodnocovat s ohledem na budoucí stav systému v dalších obdobích. 4. OPT øízení úzkých míst OPT (Optimized Production Technology) je koncepce založená na algoritmu, který byl patentován ve Spojených státech amerických. Výchozí je úvaha, že nìkteré prvky ho systému pøedstavují úzká místa, která mají si podstatný vliv na úèelné materiálové toky ve výrobì. Smyslem je tedy pomocí metod sí ové analýzy prvkù ho systému identi- Tab. 5. Pøehled významných charakteristik koncepcí MRP-II a z hlediska funkce IS/IT Charakteristika kusovníky umístìní zásob sestavení hlavního plánu výroby (MPS) expedice nežádoucí; snahou je zásoby nemít malá dávka; vyrábí okamžitì odebráno informace požadované managementem výroby zjiš ování a aktualizace stavu zásob se jen to, co bude neustálý tlak na jejich minimalizaci, protože se vyrábí v malých dávkách partner, souèást týmu zamìøeno na stanovenou toleranci neustále øízení jakosti, protože zhor- šená jakost mùže ochromit celou výrobu nákupèí a obchodní agenti na prodlužování doby pùsobí direktivní hierarchická struktura øízení n ástroje hlavní plán výroby (MPS), kusovníky (BOM), stav zásob na skladì pøístup ke zmìnì zamìøení požadovaná data provozování krátká - rychlost odezvy odbìratele je klíèová na požadavek kolektivní øízení na základì konsensu hlavní plán výroby (MPS), KANBAN pasivní - konzervuje výchozí stav aktivní - motivuje k neustálému zdo- konalování, vylouèení plýtvání a zásob a øízení odstranìní plýtvání, neustálé zdokona- lování detailní a pøesná s využitím IS/IT nižší požadavky, ovìøení jednoduché øízení napø. KANBAN (i bez IT) preferuje vizuální kartami MRP-II více úrovní sklady, pracovištì pevný plán období pro následující minimální plánovací cyklus: jeden týden vychází z poptávky a pøedpovìdi princip push princip nulové zásoby na sklad on-line, detailní okamžité a detailní fikovat kritickou cestu. Právì v meziskladech u tìchto úzkých míst je tøeba udržovat vìtší zásoby rezerv, aby bylo garantováno plné využití kapacit. Podstatou a rozvrhování kapacit je rozdìlit zakázky podle toho, zda si nárokují úzká místa. Takové zakázky jsou plánovány pøednostnì (obr. 4). Podle [3] lze principy koncepce OPT shrnout do tìchto bodù: 1. Pøi se primárnì optimalizuje tok, ne využití kapacit. 2. Stupeò užití jedné výkonné jednotky, která nepøedstavuje úzké místo, není dán její vlastní kapacitou, ale je odvozen od ho toku v úzkých místech ho systému. 3. Pohotovost a užití kapacity rùzných zaøízení nemají stejný význam. 4. Jedna hodina kapacity nebo prùbìžné doby ztracená na jednom úzkém místì znamená ztrátu hodiny pro celý systém. 5. Jedna hodina ušetøená na pracovišti, které není úzkým místem, je bezvýznamná. 6. Úzká místa urèují jak prùbìh, tak zásobu. 7. Transportní dávka by nemìla být identická s dávkou. 8. Výrobní dávka by mìla být pohyblivá, nikoliv fixní. 9. Když jsou plány sestaveny, musí být všechny pøedpoklady souèasnì pøezkoušeny. Prùbìžné doby jsou výsledkem plánu a nemohou být pøedem urèeny. 10. Suma jednotlivých optim není rovna celkovému optimu. Srovnání koncepcí a øízení výroby V tab. 2 jsou popsané koncepce srovnány podle toho, do jaké míry plní jednotlivé døí- jedna úroveò pracovištì plán denní produkce adaptabilní podle zmìn poptávky minimální plánovací cyklus: jeden den vychází výhradnì z poptávky princip pull princip minimální zásoby okamžitý odbìr produkce pozorování, systém kart periodická inventura 44 (2001) èíslo 4 AUTOMA

5 ve vymezené funkce a øízení výroby. V tabulce byly oddìleny koncepce KAN- BAN a, protože KANBAN je jen jednou z možných technik implementace. Z tabulky vyplývá dominantní postavení koncepce MRP-II i skuteènost, že pro efektivní oblast dílenského øízení výroby je vhodné uvážit i kombinaci této koncepce s ostatními, pøedevším japonskými koncepcemi. Další srovnání koncepcí PPC je v tab. 3, která uvádí nejvhodnìjší koncepci podle typu výroby a charakteru dávky. Pøi srovnání koncepcí PPC je podle mého názoru úèelné zamìøit se speciálnì na srovnání koncepce MRP-II a, protože to jsou koncepce, o nichž se nejèastìji diskutuje, a v nìkterých aspektech jsou naprosto rozdílné. Srovnání podle charakteristik hlavního zamìøení koncepcí shrnuje tab. 4. Další tabulka porovnává nìkteré charakteristiky MRP-II a, které vyplývají z jejich zamìøení a mají dopad na požadovanou funkci IS/IT (tab. 5). Smìøováním koncepce je neustále odstraòovat plýtvání, èímž se rozumí vše, co nepøidává hodnotu vyrábìného produktu. Prùzkumy ve Spojených státech amerických ukazují, že mimoøádných úspìchù v tomto smìru dosahují spoleènosti, které souèasnì s úspìšnì využívají MRP-II. Spoleèným cílem koncepcí MRP-II a je stát se konkurenceschopným podnikem a tuto konkurenceschopnost udržet. Koncepci MRP-II je vyèítáno, že sama o sobì netlaèí na omezování plýtvání a zlepšování ch procesù. MRP-II ale poskytuje univerzální nástroje pro. Tato robustnost a široká využitelnost, které jsou výhodou a dùvodem velkého množství aplikací, jsou zároveò i nevýhodou v tom smyslu, že jsou využitelné i pro špatnì øízený podnik. Integrace MRP-II a : ERP Z pøedešlého srovnání koncepcí vyplývá, že ideálním zpùsobem a øízení výroby by v nìkterých pøípadech mohlo být kombinování nìkterých vlastností obou koncepcí. Domnívám se, že vhodnou platformou pro takové øešení by bylo možné využít nìkteré balíky typového aplikaèního softwaru typu ERP (Enterprise Resource Planning), které jsou postaveny na koncepci MRP-II, ale zároveò poskytují funkce k realizaci prostøedí. Aby byl software primárnì vytvoøený na základì MRP-II schopen uplatnit se i v prostøedí, mìly by být jeho funkce rozšíøeny v tìchto smìrech: 1. denní nebo ještì kratší èasová období (time buckets), 2. úrovnì nebo objemu výstupu (místo použití zakázek), 3. aktualizace on-line, 4. automatické zaúètování výdeje komponent kusovníku, 5. sledování celkové zásoby jako souhrnu rozpracované výroby na jednotlivých pracovištích, 6. dílenské øízení nezávislé na zakázkách, 7. možnost pøe s denní nebo ještì kratší periodou, 8. rozvrhování dodávek na týdenním i denním základì, 9. zmìnové kapacitní s možností simulace, 10. funkce umožòující využít klasické zakázky pouze jako rámcovì plánovaný objem výroby pro dané období, 11. rozhraní pro systémy úèetnictví, øízení jakosti, preventivní údržba, 12. možnost využití EDI pro spojení s dodavateli, 13. funkce pro práci s kartami KANBAN. Èlánek vznikl jako souèást autorovy diplomové práce. V uvedené práci ([5], lze si ji vypùjèit v knihovnì VŠE) lze nalézt podrobnìjší rozbor úlohy logistiky i jednotlivých softwarových systémù. V práci je obsažena také pøípadová studie, která podporuje závìry teoretické èásti. Tato studie vychází z osobní úèasti autora v projektovém týmu implementace podnikového informaèního systému SAP R/3 v èeské poboèce nadnárodní spoleènosti. Literatura: [1] SCHULTE, C.: Logistik (èeský pøeklad). Victoria Publishing [2] TOMEK, G. VÁVROVÁ, V.: Øízení výroby. Grada [3] CHASE, R. AQUILANO, N.: Production and Operations Management. Irwin [4] VASAK, P. J.: Modern Management in Manufacturing. In: Intertechno 90, sborník International Conference on the Factory of the Future to Realise [5] ŠILER, J.: Výrobní v systémech aplikaèního software. [Diplomová práce.] Praha KIT VŠE. Ing. Jiøí Šiler, Mibcon s. r. o. AUTOMA (2001) èíslo 4 45

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Informační systémy plánování výroby

Informační systémy plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Systémy plánování a řízení výroby

Systémy plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO ROZVOJE

Více

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování

Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy plánování výroby - pokročilé rozvrhování Technická univerzita

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

..."..-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA

.....-- 5TUDlVŇ,Ä. Logistika PRAHA "-- 5TUDlVŇ,Ä t Christa! Schulte Logistika t ( i n VCTORA ~ PUBLlSHNG PRAHA OBSAH Ị Pi'edmluva k českému vydání 1 Základy 11 Pojem logistiky 12 CHe logistiky i 121 Logistické služby 122 Logistické náklady

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk

Modul VÝROBA. Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One. Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Modul VÝROBA Krátké shrnutí významu modulu VÝROBA v SAP Business One Ing. Radomír Možnar Servis/Helpdesk Základní kritéria pro nasazení modulu VÝROBA Společnost, která dodává produkty na základně objednávek

Více

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX

:5$ =islv GDW V DOWHUQDFt QHMY\ããtKRELWX Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

LOGISTIKA. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Logistika. Část 6.

LOGISTIKA. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů. é m. Logistika. Část 6. Technická univerzita v Liberci Katedra výrobních systémů Pracovní texty předmp edmětu LOGISTIKA Část 6. v ý r K o b a t PROČ KDE KDY n í c h e d r s a CO ZA KOLIK JAK KDO y s t ů é m leden 2008 František

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 0 4 Edice Management v informaèní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3

OBSAH. Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi. 1 Podniková strategie: úvod... 3 Podniková strategie vii OBSAH Seznam ilustrací... xv Seznam schémat... xvii Pøedmluva... xxi Èást I Úvod... 1 1 Podniková strategie: úvod... 3 1.1 Podstata strategie a strategických rozhodnutí... 4 1.1.1

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání

Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Alena Svozilová, MBA Projektový management Systémový pøístup k øízení projektù 2., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Plánování a řízení výroby Technická univerzita v Liberci Technické univerzity

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje

Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Linet, spol. s r.o. Kolísání prodeje Základní metody Objednávky na zakázku Výhody: Žádné zbytkové zásoby Nenáročné na software

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Návrh informačních systémů (NIS) Strukturální analýza informačních systémů (SAI) Softwarové inženýrství

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL

INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL INSTALACE SYSTÉMÙ MICROPEL APLIKAÈNÍ LIST 12.2006 Systém PLC MICROPEL Souhrn malých, kompaktních automatù pro realizaci øídících a regulaèních funkcí, pro øízení strojù, mìøení a regulaci, anebo pro sbìr

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc.

Øízení výroby a nákupu. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc. Doc. Ing. Vìra Vávrová, CSc. Øízení výroby a nákupu Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Metody průmyslového inženýrství Logistické technologie

Metody průmyslového inženýrství Logistické technologie Metody průmyslového inženýrství Logistické technologie 1 Metody průmyslového inženýrství KAIZEN kontinuální vylepšování všech věcí, všemi pracovníky TOC (Theory Of Constrains) úzká místa SIX SIGMA identifikace

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza podpůrných logistických procesů České pošty s. p. Barbora Chromcová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Předmětem práce jsou veřejné zakázky. Je to

Více

Systémy plánování a řízení výroby AROP III

Systémy plánování a řízení výroby AROP III Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Systémy plánování a řízení výroby AROP III Technická univerzita v Liberci Výrobní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Systematika plánování ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o.

Systematika plánování ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Studijní obor: Management Název diplomové práce: Systematika plánování ve společnosti Bosch Diesel, s. r. o. Autor diplomové práce: Bc. Ondřej Pavlovič

Více

Podniková informatika

Podniková informatika Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130

Armatury a systémy Premium Armatury pro solární techniku Regusol-130 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Rozsah použití: Program armatur Oventrop pro solární techniku umožòuje propojení kolektoru se zásobníkem v okruhu solárního systému.

Více

Termostatické smìšovací ventily

Termostatické smìšovací ventily Termostatické smìšovací ventily Opaøení horkou vodou je èastou pøíèinou opaøení dìtí v pøedškolním vìku. Aby byla voda ochránìna pøed bakteriemi rodu Legionella, musí být ohøáta nejménì na 60 C. V mnoha

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. REALIZACE PROJEKTU, SLEDOVÁNÍ STAVU, PŘÍPRAVA PROVOZU, ZKUŠEBNÍ PROVOZ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB

Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Manažerská ekonomika přednáška OPTIMALIZACE ZÁSOB, MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ ZÁSOB, STRATEGIE NÁKUPU 1. OPTIMALIZACE ZÁSOB Jaký je základní přístup k řízení zásob? Je to tzv. optimalizační přístup, který

Více