F. Pazdera, M. Valach. Report Řež - srpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F. Pazdera, M. Valach. Report Řež - srpen - 1980"

Transkript

1 tf-tv ЪЪЪъ - T F. Pazdera, M. Valach TESTOVÁNÍ PROGRAMU PIN NA EXPERIMENTECH ZE ZPRÁVY CENPD Report Řež - srpen - 198

2 NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE ŘEŽ - CZECHOSLOVAKIA INFORMATION CENTRE

3 &JV T F. Pazdera, M. Valach TESTOVAKÍ PROGRAMU PIN NA EXPERIMENTECH ZE ZPRÁVY CENPD Report Řež - srpen - 198

4 - - ^M.>» IPKÍVÍ 'pr.:va se zabývá čalsíia ovóřcii:.; vh^.iri'-.v'.i programu III- pro ter::.omechanl ok» z ~ <í*l-. vír.í ;^ivovýo:: Minků lehkovodních r>:.=.-:t: rv.. l;=va :;rl"-;;' :;*.dii /1/, v^ '.fer- " л.ivt.ler.a -. vr,l cás', cveřování programu, a -.isle :. v vrí;;.'e v!v.-- : iio.-t ггс.^то-ги pro ;чс;.с:imí výpočty pali.vov_.ch :lánki lehkovodr.ich ref;.«:icru. EVALUTICr! O? SODS pí:; r -.,.:' -..SÍrT?? "M RíiGRT 3EIIPL Л a 1 rac t ilis report describes fut:i-;r evalution of с--.pater code FI\* - ooáe for thcr.r.cr.eor.ar.t :ь1 '...del 1 i.ng of light water reactor íyftl г:--". ТЬ<> report supplement- 1 the itod-.,''1/.. i" -.r.i r и -ca-r: ""'jd the first car*: or Í..ore evs! ;tio!i, ar.d coníirrr.í- rui e'oiitv oř tne c..e. 'Г stationary moč2ll:ng oř llibt TOI;.' react r ři-,1 ride. (Z) Nuclear Г'чге'тгг. íotti tut<; - řež i^n >.кие -,/ecí.<j;;i jv4kio

5 isah:. Abstrakt str.. \п<;.-_., '. /ybrané modely použití v ргокгаши, i. Přepočet Jednotlivých experimentů. j 4.1. Variai t& A j 4.2. Varianta H..... T 4.3. Varianta С 1С 4.4. Varianta D.4. ohodnoceni programu.;' '"věr.

6 r "ft vclně na"-".z'-j'e :.н :'-' i..-i.::. integráiríi.uo terr.oaechnnickéiio aodelu oalá:i'íovjd:r..l.c reaktoru?_г. /1/..-. ov- --'voní.*? v tomto p:"!padě pjužitc -з~-.ч::усп. I-. 1- г J. :>.ге r.;:r: Oťr.i i:.te>-ralnic:;.-íodí-lů palivových ^l.nxi /../. :""3f г ^ "rcfiklí --; "í :Í-THÍL>-I'. ' -_,-'-/!-"-kter-' 'íprav-/ i.íaadněiší iil? v :-.!..;. V, --:-.- :-!'.,.-i ; Г*"; ;sou ^veder.;'?,ь-ли s úd^^í puolíkova-. '. "' r = tř kapitole Jt. ;rcvo :.-::.; ; jdn:";::" vr;rauu a rovovuríni s оя^а*.- :t s i, : o.'.r;-!i ;e Loir.?. E o."sat".--.i ! 2í or^řra-t. -řlfr.'* -hodnv s ICI.Í;.IV ; ' ih rsakt^ri.?ro :;o2'u:ov '.ni kontakt::i t omezen?.. Praiiíoe teplot v palivu, línku a akumulované energie v palivu :f:u.iovar.;b'.i v /2/ a /6/..:;> v?;-. V;. ; ".A.IU.vii..'.') ct-; ioležite.íší směny zabudované v pro írc/til"i uveueny pouze гянг.у na.;-.o; saaair..*-.' - 1л": rr.odel :.*<ťstr'.,ko o o n.li".oi, Tioiel io^mf i кчсэ paliva, modely uvolňování v.ly ': 'лг-:'я- o '.'-_ Lva 'i "eep ro/.rytí. i'eznair. ho-ir.ot řídíoích prom-jtmý :h pro»;ra-.vdne :v.;'."!.:, :h v oele atuaii,,*.veden v tat ' ; ::ÍC.:I:, uuyod:.. :.OÚ«± re.--*.:"j.-. JC. ;.-. i', VS, '.'počet i e va>ik provalen p' ilii'-i a ro - tri.; oe ;ť c.:átrír.4 ',-' ' p"vnt v :.v. o our"...,ik4':e "jvina i:i :>"< i::o<;;-'-,:ni. iv-liko -i t- der.nif ikv:e rnlivn,'e к.,<_.-,.:i r.:.wi,?-... ["'.Vd/t], kit В,..., :ча-:.k:nv:r.-i. '. ni..". v.-:"." > pul lva ДГ.... ;>: aiv-op v;t n.-. Ir: 1SN J В. E'; > ^ i' ; 1,8 n. -, и í ó J < Ь ;L " I V P>T,Ob v. i hu.4t.ota h''".llvi!, ':.!.. u "ij i Vři :o'/ гш ;: -.-!/.'.o:,. ;Lv.v.jlr -'ui:' ::-ulu :jtopeni 7, p.illva. Ste.iri'-.inko :,.:!; 'ú/. :'. *".'.. uvcir.--:. p'j yr. ;.-'o:' produktů štěpeni z niliva.'e '..-.. ';-<:.".. L - r. ',.:.!.',: z.úvlalé nouze ni topí ')!', "o-io.. i,,.,.,... ','-,',]. '... 1 "1.о-!;ч.т."' ;Ь; ooti^lto 1 :nofír;:..' in-

7 г с 8 1С 12 НОС 18 2 Г " р,65,315,185,2712,7394,8975,971 1, - Časoví závislý model /5/ počítá lokální relativní únik plynných produktu štěpení z paliva v závislosti na Saša. t [hod], lokální teplota, T [ к], hustota paliva <j> [* Тн] a předešlá osařovaoí historii. Lok;!lni relativní únik plynných produktu štěpení ua konci «-toho časového kroku je určen vztahem (2) i*1 1-1 kde (2) it, [h] dálka i-tého časového kroku, Pj [mol/h] rychlost produkce plynných produktu štípení v i-tám časovém Intervalu, n. [moll anoiatví plynných produktů štěpení uvolněných na konci i-tého časového intc valu stanovaná vztahem (3). nnj - p ±. [atj (1 - exp (-к ± At ± ))J C^, [I - exp (-k ± и\.^)\, kde k i (3) C. [moll množství plynných produktu štěpení neuvolněných z paliva na konci i-tého časového intervalu (C. "A Pj otj - п ± ), Ъ ±.,25. exp (-148/T), k A *= exp (-6Э2/Т 33,95 -,338. f ). Creepová deformace materiálu pokrytí je v programu PIH korelována závislostí (4) z /5/. 1, С/Г/ - ТГГ" -1/2.. k. ř. { / G 7 + B. e ). e. t, kde (4) k - 5, _29 В - 7, » С - 4,967. Ю -8 ; R - 1,987 l [1/s] - orsspová rychlost, ф [n/m 2 si- tok rychlýoh neutronů (E >1 MeV), fr- [Pa] - napětí, t [ш] - 5as a T [ K] - teplotě. -cdrobný popis ostatníoh modelů uvazovaných v programu PIN Je uveden v /3/. ICDP - 1 IDSWL - IGEH - NTIME** - ICOR - IGROW - 1 ICOND - ISWBL - 1 ICREP» -1 ILEfIN * N 2 JrtEř* - IPEAK ** - HCLAD IDENSP - 1 IPRPL X " - NCLADf - IECO - 1 IRELOC - 1 NFLX - IEC 1 IRELSE N7LXÍ IEPD - 1 IRL» U7UEL - IEPSW - 1 IRSTR - 2 NFUELJ» IEXPAK 1 ISTOR «1 HOH IGAS «1 IT "" - NPW** - ICRACK - 1 MINI - NPRFlť" - Tabulka 3.1.» Stínám řídíoích proměnných standardní uvaíovanýoh v předkládaných výpočtech - 2 v x pro PIN-1, IbKWIN - 9 PIN-3, ILEWT.N» 8 XK hodnoty proměnných IPEAK,IPROFL, IT.NPOW.NPRFlL a NTIME se míní dle konkrétního zadání ozařovací historie.

8 4.?ŘS?O?ST JE:::on.nrfcK Ехгнзгггпгтв Programem PIK byly přepočteny čtyři varianty palivových článku ozaačaných A С /2/, přičeš: varianta В sestávala ze dvou Slánku a různou ozařovací historii. Články byly osař' \- r.y v různých reaktorech. Roseau nejdůležitějších parametrů je pro přehled uveden v tab Ve všech případech byla к disposici řada experimentálních údajů. Teploty v centru paliva r-.ěřené temoélánky nebo stanovení na základě metalografického rozboru, sevístvi štěpných produktů uvolněných z paliva, axiální a radiální deformace pokrytí, eezera palivo pokryti ve studeněn stavu a velikost vytvořeného centrálního otvoru v palivu. Grafická znázornění výsledků bylo poněkud upraveno oproti /2/, tak aby bylo přehlednější a příno porovnatelné s výsledky programu PIU. Vynášená body představují vidy koncovou hodnotu časového kroku s konstantním výkonem. Hodnota po skokové směně výkonu není vynesena. Jednotlivé body jsou pro přehled spojeny úsečkami, které však mezi body nerepreaentují skutečný stav ve kterém se palivový článek nachází. Popis jednotlivých článků a osařovacich podmínek je úplný, aby bylo možno provést dle zprávy i testováni jiných programu. Tabulka 4И.t Parametry palivových článků Parametr íarianta A Varianta В Varianta С Varianta D Rozmezí Hustota paliva, % TH Densifikace paliva,* TH Průměr paliva, mm SJezera palivo pokrytí (na poloměru,mm Tlouštka pokrytí, mm Norm ilni tlak He, MPa Tiskový spád na pokryjí, "Fa Maximální lintilrr.i výlcon t kw/m Maximální tok rychlých neutronů, 1 n/m s Střední vyhoření, MWd/t 95,5 1, 12,54,3,47,1 2,79 54,5 3,3 95Ю I ,3 18,55,55,546,1 7,89 65,9 1, 1538 I ,6 18,55,55, ,89 68,9 1, 2,1 94,25 4,5 7,42,7,546,33 61,, , 3,5 9,64,18,66,1 13, 26,1 7, ,*97,6 * 4,5 7,42*18,55,3*,18,47*,66,1 *, ,1*68,9,1 * 7,5 2,1* Varianta A Jako varianta A je označeno přepočítání experimentu provedeného AB Atoeenergi v letech 1965 a 1966 na těžkevodním varném reaktoru Kalden v Norsku /2/. Popis parametrů palivového článku je uveden v tab V tab. 4.1,2» je uvedeno axiální rozložení výkonu v palivovém článku. Závislost některých údajů na lineárním výkonu je v tab a v tab Je ozařovací historie obr Výsledky modelování palivového článku programem PIN Jsou vyneseny na obr V tab Jsou porovnány predikce teplot v centru paliva s teplotami měřenými termočlánkem a v tab Je porovnána predikce množství uvolněného plynu z paliva s experimentem, Článek byl přepočítán programem FIN dvakrát. Jednou se standardním modelem uvolňování plynných produktů z paliva /6/ (označeno jako PIB-1) a po druhé a časově závislým modelam /5/ (označeno jako PIN-Э). Experimentálně zjištěné uvolnění Štěpných produktů z paliva činilo 2,3$. Vvpočet PIB-1 dával hodnoty 8,f/6«S a PIN-3 3,26*, což v druhém příoedá je v relativně uobré shodě s experimentem. Teploty v centru paliva 4. axiálního segmentu byly měřeny termočl.-ínkem. Při vyhoření OMWd/t byly v závislosti na výkonu změřeny teploty 543,3 C, 971,1 C a 1437,e C. ObSma výpočty programem PIN byly stanoveny prakticky totožné teploty 519,4 C, 869,2 C a 1313, C. Při vyhoření 471 UY»d/t byly uměřeny teploty 596,9 C, 132,2 C a 1232,2 C. Vypočten PIW-1 byly stanoveny teploty 583,2 C, 933,3 C a 1128, C a výpočtem - 3 -

9 *г.^у.-± prur.er? n.liva Vrr.':!;. -r'.."-ir paliva vtsitl-i. Vv.jitb. tlívcvi- tabletky A^.--Y-I vi-ka ylí-vicce paliv?. H ÍJ* :ía paliva.ír.aifi!cace pilíva Otoha:>';ni paliva Velikost Г.ГГ. y.-aliva Ob^er.;o jkgv.'oh vybrání?"1и*-г '-"citových vybrání Drsnost povrchu aalíva Dranoat povrchu pokr-.-tí ínltmi průměr pokrytí llouíitka pokrytí Те; icta plym'-'-'ho plena Složení plnicího plv.iu Nor.-.ální tlř-.k plní-; -.> : Lvnu : D : ез pi.-moveho pl-::".a ::ak ;hl-i;ivu U ')i r -1Mb,i nv.<= "Pa 4 -, C-.-.'i. ) r3- Г.-1'r-ilk.-i : VarLar.ta A,o;iálr.i uzl-". ":... vvkon; ;xip'ln: teeíjme.-.t! Relativní výkon 1,75 2 O.S45 1, 4 (t.гтг.осхкпек) ' O.SOé 5.Й42 í,ř,34..: -:tv<.t- :<. -tvoru Tabalk--; 4. i...: Var I tin ta Л Zřívj.ňLo.5t některých pivd.-aetrú na i. IÍK-- il'. ř.áirií lineární Ivýkon paliva [k«/m] i [k.v/ítj ) teplotu f:r.l";d:v e j V.i.-i.ií '-j-iota Loj i L f i )! и^г/t.. ' r u. ', г о.. I Ток г. :i.lý. (;/íii i;, (,) ^, <1,'>4) г; i,' к ' i,', ' 4 4 / кя,7 (44';.) ; ''Л, (477; 3,.- 4 -

10 Tmbulka : TarUnt* * Otařortcí hi«torl* См h MTtmálm* W/ ,3 54, ,2, 42,3 45,3 4,7 42,3 54,5 TýkO. kw/řt ,8 16, ,7, 12,9 13,8 12,

11 Tstolk* t Variant» A Pvnwaéai pradikc* taplat «antm paliva Vyhnrw Sd/t Taalat* «tntr* nallvi» *t rfi T Йеаак M/n 16.4 И/в M/b 48.2 k»/n РОП1ЮТ rasdil ad axpariaant* recdil «4 Kpari ntu rasdíl od xparlawetu i 3E8ATS-4 COURUBvIH I crseo , ,T 5( t 558.» 81, 921,7 976,1 -« ,4 5, 133.3! 1281,7 141*,«\ ! } ! %7 J OAPCOS-ТВЯШЬ- 1 LTPS-rsnmb-i ra- i та - э Я ,4 «1,1 27,8-23,5-23,5 992,2 95, » i -64,5 -«.5 [ -126,7! M/n 32.8 k*/n 3^,7 W/e 471 ЕХРПШЕШТ BEKATI - 4 соиткв-ш к стаю - 3 PHOML CAPCOR-ТКП- AL - 1 ЫГО-ТЯЕШЛЬ-1 РИ - 1 Pí» ,5 524, ,3 495,5-571,7 583,2 62,1-74,1 33,3-3, ,2-15,7 3,2 132, , ,8 933,3 962,4-156,6-76,1-31,1-143,3-5,6-98,5-69,8 1232,2 141, , , *,5-125, »T,7-2T , EXPERIKSIT ВЕЯА'/В - 4 C1ETHB-III И CYGRO - 3 PHOML OAřCOE-THER- MAL - 1 LIP2-THE«Ab-1 PIH ,7 1443,3 1747,2 142,8 1381,1 1734,4 1649, 51. H/s PIH , Tabulka t Variant* A Porovnáni prvdikc* urolněni ttipnvcb plynů x paliva EXPERIMENT BEHAVE - 4 COMETH» - Ш CYGRO - 3 Н I ftlodel I dapcoh - THERMAL - 1 LIPS - THERMAL - 1 IPIE - 1 hie-j Relativní nnoiatvi uvolněného sinu * 2.3 1,1 2И - 1,1,1 1,5 8,86 (2,12)" pfad poslední» try unia výkonu.

12 HAM I MAIN I» UMAMI f t VÝHON ftu/mj so' VARIANTA -A 4 5 K- «1 >»- woo 4 J ««OOP "755" ČAS С U l'l.r. 4.1,'.

13 TEPLOTA v евn TRU PALIVA VE VÝŠCE 4m tcj #eo то o O a W л o o GAPCON THERMAL 4 BEHAVE -* COME THE -Щ-Н LIFE THERMAL- -/ FMODEL CYGRO-3 EXPERIMENT PIN 4 VARIANTA-A 9 6 LOKÁLNÍ VYHOŘENI MWd/t 3 *o so LINEÁRNÍ VÝKON[bWlmJ Obr

14 TEPLOTA V CENTRU PALIVA VE VÝŠCE Am Ve] 4hOO VARIANTA-A o GAPCON THERMAL -1 С BEHAVE-V о СОМЕТНЕ -Ш-Н H LITE THERMAL- 4 Л FMODEL O CYGRO - 3 О EXPERIMENT PIN -f LOHALNI VYHOŘENI 1,71 MWd/t го JO LINEÁRNÍ VÝKON[kW/mJ Obr

15 VARIANTA-A KONTAKTNÍ TLAK PALIVO \ POKRYTI Vf VYÍC o GAPCON THERMAL BCHAVE-Ь O COMETHZ - Ш- И W L.FE THFRMAL4 Л FMODCL O CYGRO-3 PIN 4 4 ОЪг

16 '.2. нгиш'"! 2 Variantou Б ;* označen přepočet experiney:u p'y -','hyvrr, Ай " г- : --akt v'u %':-.:., p.-v-:" 1!, :Q y -рс. lva podobáš články (X a ) s oily."-"j ozařovat- h:. torií /i,., řopis parametrů palivového článi.-.i je uveden.-ib 4.2.!. V" LÍ:-, 4.;.: ?. ýi :" ;v?.',-, ozařovaoí hibtorie ргз ;..ýník X - 26 rys.-ekti-.-e X obr '.--". :tr a 4.2.) ;.io;; rías--'.'-l průběhy kontaktních tlak"; palivo - pc.-yy-- -. Časový г,?л,.\у daiáí^h ; oč i'. o.oy.'o:; ve- -i5;n (teploť. - v ce ;tru piliva atd,) гчът!;- v,2/ uvedeny. 2 ;e i! no Ičeletn exr'tri:.-;!., který tyl гая-'.ren na defoim-ici- pokrytí, Predikce k.-.utaktríího tlaku -го/.-яаел r l'. 'e.- rovr:a~ talné s ostatními programy. poro'uání pru''.' l :.e řep Lot v centra paliva F»v.r-vp......«'.'... - loty stanovená metalografickým ro^'crea) j : pfove'.cr,. v t"b. 4,2.4 9 po oy,ár.:' :.'-'.-.? ->.-.:- то1'л4пг štěpných plynu z paliva,iednotiivý~.í pro..у ary, ( т яоо..~ Inota '^-vla zp оно ; у.a - г í experimentálním rozboru) je uvedeno v tab , Oba články byly přepočteny Opět a oběma modely uvolňováni > pných produktů z pall"a (}' T 'Í-" a PIÍi-3). Z metalografického rozboru byly,:ró=uy teploty v centru paliva pro ; ly; ; : >' - ^ ;; 215,5 C a pro článek X - 2ft4 2165,5 C běna v'počty PIÍi-1 a."'::i-3 byly sr.odné v.r eny t>.-pioty (nekonečně velký objem plynového plena modelující udržován;' tlaku na konstantní hoc- Dnte během experimentu) 21, respektive 2122, C. Predikce teplot Je v dobré.-.'..1. uhlaee s experimentem. Množství plynných proluktu otépení uvolněných z paliva nebylo erp^ri'.ient:-''..- ne zjištcváno. Možno je porovnat pouze výsledky výpo-.tu PIII-1 \2,o",) re spek';'o. o i.'.'--3 (6,3S) s výsledky ostatních programu, které ээ pohybovaly v rozaezí 2,7 * 1 ', y» ',y-,r. ;n hodnota 11,8 ). Z tohoto hlediska.jsou výsledky сго^гаии PIS э oběma rodely uvi, : i,- - -.:.-' plynných produktů štěpení z paliva srovnatelné s ostatními y-cgramy. labulka : Varianta В V:.: tupna d.;... ;y:.. '" : :ek I - 26 Vnější průměr p-.1 íva (,^33 in, Vnitry.' prilmér paliva "',2 ::.>.' у,' '< Výáka piiivové tablety 24,',.. Í,' j tó in, Aktivní výská Kioupce paliva 46,6 x,'' -. in) Hustota paliva Obohacení paliva Stochiometrie : U Vyl'v-yt irn paliva rrliib'-r čočkových vy'orcni Hloubka č.dčr.v.-ýoh vyprání Э7.6 % l- : 1.3 i 1-.Í/ <--,^3 6 (wm,ó : '.,'B.тш;,G3^.--..и (2,2 in) (,25 in) Zrn.,(.Ltt povrchu paliva 1,16,Í«. n (,4 in) Lr.'jnont povrchu pokrytí Vnitřní prúatěr pokrytí Tloučíki-i pokr"tí o,5r; (us 18,66 mm,54t. кг (.2 in) ',7346 in) ;C,215 in) Slcčeuí plr.i-'ho plynu Co.jem píyr.ověho plena Teplota plynového plena :.г~1 3 2 C (1 in' 5 ) (68?) Normální tlak plnícího plynu, l J^O> r - "I'a (I at, V."ti.pní data pro <'12nek X - 2ó4 (ro.?.d;iy Oproti. X - 26) Vy. kn přílivové tabletky 23,^76 :;ir. (,74 in) Aktivní výška sloupce paliva 3' J 2,'ň тип (1",4 in) Hu.4t.Q-.a palivy 96,3 o 7:1 Or.ohacení po.. va 1» r '7. ' - ': '/' Stici-i "y.ietrie '! : 2,oy

17 >, - - Tabulka ! Varianta В Qzařovací historie pro Jlánek X 26 бае h,,7 1,4 2,5 3,5 5,5 1427, 143, 1433, 1436, l lineární ks/m, 16,4 32,8 59,7, 65,9 65,9, 65,9, výkon (klk/řt) (,) (5,) (1,) (18,2) (,) (2,1) (2,1) (,) (2,1) (,) tok rychlých ;ou tronů ( E>1'.!eV; -> n/m a,,2. I 1 '.5. 1С 17,9. Ю 17,C 1,. 1' 7 1,. 1С 17, 1,. 1' 7, ' ' - " " :«!Pa tlak,1 e,o 9,o 6,,1 í, tí.o,1 F» C.1 ohladiva ÍU,7) (116,, : П6.) (116,) ( 1 4,7) (116,) (116,) (14,7) (116,) (и, 7 ; t-jij lota povrc::u c 1 jr. 2-'8 O 'l Г. 2*~ >: 2' 25 - i.'-i vn?;; >o:-:rvli > o v, (ó; 1.4 : (-'.5 ;»"" -.-- :бе Hfc- Aií- Tabulka : Varianta В Ozařovací historie pro Slánek X бае h,,8 1,5 2,6 3, 5,3 lineám í výkon kw/m (kw/ft), (,) 16,4 (5,) 32,8 (1,) 59,7 (18,2) 68,9 (21,), (,) tok rychlých neutronů (E>1 MeV), 2 f./var s,, ,5. Ю 17, ,. 1С 17, tlak Mía,1 8, 8, e,o 6,,1 chladivá (PSi) (14,7) (116,) (116,) (116,) (116,) (14,7) teplota na vrvv.-н povrhu 'i.:irr.-ti i.... л-л1. 2, (66' 22f> (44 2' - rií 5.'1'4) 2í" j.4 77) T-A \ ч..-,) 2I.I : trj. Tatmlka i Varianta Б Porovnání predikce tepj.ot v centru paliva Teplota v centru peliva ( C)! *?. 'nok X 26 X 264 Lineární výkon kv//m 65,9 68,9 ЕХРЕНШЕНТ BEHAVE - 4 COMETHE - III H OYGRO - 3 r-moíel GAPCON - THEKIAi - 1 LIM - THERMAL - 1 PIN 1 i'::i3 2:5, '; 2C>2 * 1845,^ 238.4) , 21,o rozdíl oproti experimentu (-13,8) (-79,4) (-16,7) (-17,5) (+23,4) (+51,7) (-14,5) (-14,5) 2165,'.> 2'SO 243,..'?<r "5,5 ^3,9 "'165,5? 1 в'., ; 21 Ort,'', 21 Oi.,. I",.; iíl ti O;' O-.fH-.-ii (~ 1''<.-,5 > i -, '., ) (-25', ó, í'--,, (> t ;,. : í- 57,5 ) 12 -

18 'inanta Б ~ '-.'/' -lnění plynu z paliva O 4 i 3 it 5 M7 4ЬЗО MS ČAS [hi

19 VARIANTA-В CLANEK Х-26 KONTAKTNÍ TLAK PALIVO - POKRYTÍ Ю 6' SO- «. CťKi. f o GAPCON THERMAL-4 8EWAVT-4- O COMETHE - Ш- H tí LITE THCBMAL -4 A FMOOEL o с^едо-j PIN 4 а. CITKÍ. J. CWíi O JO- bií i*»*í''"_'.-> io«- Í.5/-.V; LINEÁRNÍ VY-kON

20 VARIANTA-B CLANEK X-26k KONTAKTNÍ i TLAK PALIVO - POKRYTÍ [flpa] 4- ao- o д GAPCON THERMAL -4 BEHAVE -4- LIFE THERMAL - i FMOOZL, CYGfíO - 3 PIN 4 / >to- зо- го А 4 i - i i I i 1 1 у 1 уг' j/y/' 1 1» -1 1 i V" / //7 /' " т " ' / / i 1 ^ ^ л Jí -- o * so LINEA ft NI VÝKON 1**1*11 Л, Obr

21 4.3. Varianta С Jako varianta С je označen přepočet, článku z experimentu &L? provedeném CEA na experirnentáiním těžkcvodním reaktoru SL 3 v Saclay /2/. Popis parametru palivového člán4u je uveden v tab V ťib je axiální rozložení výkonu v palivovém článku a jeho oz řovací historie obr časové průběhy uvolňování plynných produktu štěpení z paliva, a teplot v centru paliva, součinitele prostupu tepla a mezery palivo pokrytí ve výšce,5 m jsou na obr » Porovnání výsledků výpočtů s experimenty je provedeno v tab Slánek byl přepočten cět a oběma modely uvolňování štěpných produktu z paliva (PIN-1 а PIII-3) Predikce podstatně vyšších teplot v centru paliva ve srovnání experimentem u výpočtu PIK-1 a PIIí-Э je způsobena velkou mezerou palivo-pokrytí při "tepelném" kontaktu (3,2 x celková střední drsnost paliva-pokrytí). Tato skutečnost se však neprojevila v /1/ ani u zbývajících článků v této zprávě, jelikož byly počítány vesměs články u kterých bua nedošlo ke kontaktu, nebo doálo přímo ke kontaktu e tlakem palivo pokrytí nebo byla celková střední drsnost malá. Neúměrná velikost mezery při "tepelném" kontaktu je též patrná z obr. 4.3.j. v porovnání s programy BSHAVE-4 a GAPCON-THERMAL-1 s obdobnou koncepcí "tepelného" kontaktu. Proto byl proveden doplňující výpočet ÍPIN-5) e korigovanou velikostí drsnosti, tak a^y mezeře palivo-pokrytí byla při "tepelném" kontaktu shodná s údaji programu BEHAVE-4 a GAFCON-THERMAL-1. Z metalografického rozboru byla stanovena maximální teplota v centru paliva ve výšce,5 m 2198,9 C. Programem PIN byly určeny nesledující teploty. Výpočtem PIU C, PIN ,5 " a PIN , C. Pradikoa vysokých teplot a výpočtů PIN-1 a PIN-3 Je z větší části způsobena nadměrnou velikostí mezery při "tepelném" kontaktu palivo pokrytí. Výpočet PIN-5 dává v celku hodnoty srovnatelné a ostatními programy. Rozdíly mohou být též částečně vysokou nestabilitou paliva (densifikace z 94,25 na 98,75 % TH). Tím jsou pak zvýraznóny rozdíly ve г.ри.чоbu výpočtu restrukce paliva (tvorba centrálního otvoru) a akomodace napuchání do porozity paliva. U modelu obou Jevů rozhoduje, která z huatot paliva (před densifikaoí či po vjai- paliva uvolnilo 2ó,4 pív>i:.y.:ii nrod>>u'i 73,6%, PIN-3 44,6% a PIN-5 25,8-5. Celkov odpovídá predikci teplot а и výpočtu PIN- 1я v огоягяп" ",v..->av4r, '.vábnější nodel chování i o a.i..íteno, že se z.-."ni. V. [ byla stanovena hodnota lz-" konstatovat, že predikce uvolněných plynů 5 je ve velmi dobré shodě в experimentem. Tabulka S Varianta С Vstupní data pro článek Низtota. paliva Beneifikaoe paliva.' likost zrn paliva Vy.ika palivové tablety Aktivní výška sloupce paliva Obohacení paliva Hloubka čočkových vybrání Průměr čočkových vybrání Vnější průměr paliva Vnitřní průměr paliva Vnitřní průměr pokrytí Tlou.jtke pokrytí Objem čočkových vybrání Teplota pokrytí na vnějším poloměru plný výkon nulový výkon Objem plynového plena Normální objem He v plnícím plynu 94,25 % TH 4,5 % TH 4 (»*m 12,14 mm 18,38 mm 4,5 % U-235,2997 mm 5,412 mm 7,4168 mm, mm 7,569 mm,5461 mra 1,32 % 117,777 C 4, C 3359 mm ,7 mm 3 (,478 in) (3S7 in) (,118 in) (,213 in) (,292 in) (, in),298 in) (,215 in) (244 F) (14 F) (,25 in 3 ) (1,25 in*) 16

22 Normální objem N~ v plnícím plynu Normální objem H~ v plníoím plynu Normální tlak plnícího plynu Tlak chladivá Relativní výkon ve středu paliva na povrchu paliva Drsnost povrohu paliva Drsnost povrchu pokrytí Tok rychlých neutronu 1753,4 шт Э (,1 С in 3 ) 54,77 mm 3 (,33 in 3 ),339 MPe (48 psia),3447 KPa (5 psia),98 1,92 3,31 ^м (С.С15 in) 1,16 *»m (,4 in), n/m 2 s Tabulka s Varianta С Axiální rozložení výkonu Výška m,127,254,381,58,635,762,889,998 in ,3 Relativní výkon,8,93 1,5 1,1 '.,12 1,1 1,2,9.,8 Ozařovací historie Čae 1 h 8' Maximální line kw/m 56,4 58,1 61, за,7 59, 55,1 5,8! 47,9 ární výkon kw/ft 17,2 17,7 18,6 11,8 18, 16,8 15,5! U.6 i Tabulka t Variante С Porovnání predlkoe teplot v centru palive ve výšce,5 m. Progran BEHAVE - 4 COIÍSTHE-III H CYGRO - 3 PMODEL GAPCOH-THER- I_AL - 1 LIFE-THEM.mL-1 PIK - 1 PIK - 3 J PIU - 5 бае h Lineární výkon kw/m 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 6,5 6,5 6,5 Teplota v centru paliva Predikce programem 2843,9 2137,8 1927,6 2122,8 239,5 235, 2671, 2628,5 2319, Experimet 2198,9 2198,1 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 Rozdíl C +645, -61,1-271,1-76,1 +191,6-163,9 +672,1 +429,6 + 12,1 I

23 Tabulka s Varianta С Porovnání predikce uvolnění plynu z paliva EXPERIMENT BEHAVE - 4 COMETHE - III H CYGRO - 3 PMODEL GAPCON - THERMAL - 1 LIPE - THERMAL - 1 PIN - 1 PIN - 3 PIN - 5 Relativní množství uvolněného plynu 26,4 17,6 6,3 T,6 27,7 3,1 73,6 44,6 25,8 ft Tabulka 4.3.5»: Varianta С Porovnaní predikce radiální mezera palivo pokrytí [1-5 ] a poloměry centrálního otvoru na konoi ozařování ve studeném stavu Axiální pozioe,7 m Mezeře,5 m,3 m,7 m Otvor,5 m,3 л EXPERIMENT 3EHAVE-4 COMETHE-III H CYGRO - 3 řmodel GAPCN-THBRI.1AL-1 LIFE-THERMAL-1 PIN - 1 PIN - 3 PIN - 5 3,56 2,92 2, , 2,79, 12,15 11,45 7,79 3,56 2,92 2,67 1,2, 2,92, 12,39 11,81 7,91 4,44 2,92 2,67 -, 2,79, 12,31 11,27 7,82,9,74,29 -,74,11 -,7,7,5,3,81,25 -,76,12 -,7,7,5,21,81,3 -,74,11 -,7,7,5-18 -

24 VARIANTA - С MAXIMÁLNÍ LINEÁRNÍ VÝKON frwm] W 6 j-t so O- зо- го- 4-4 tooo ČASM Obr

25 RELATIVU! HMO±STVÍ_ UVOLNĚNÉHO PLYNU Ctí VARIANTA - С so- 2 ю- г- 4 о О а я л» GAPCON THERMAL- / StHAs/E -* сометнс -ш-н LlFC THCRMAL- 1 FMOOEL EXPERIMENT PIN 4 PIN 3 PIN S 4OD am ČAS[hJ Obr

26 TCPLOTA v ссытаи PALIVA VC vřsc Qf~ 1%1 VARIANTA -С o o и o 6APCN THC*MAL-1 COMÍTMC -ЯН LlfC TMtHHAL - t fmooíl СГ6ЯО J tkpkmimcnt PIH 4 PlN» PIN S luo 55- ČAS[KJ ;hr. ',.).3. - ii -

27 SV-'CINITEL PROSTUPU TEPLA V VÝŠCE QSm Lkvl*ř'K] VARIANTA-С * o O a tí GAPCON THERMAL - BEHAVE-Ь COME THE -Ш-Н LIFE THERMAL - 1 FMOOEL PIN 4 PIN 3 PIN S 4 2 ČAS M Obr

28 VARIANTA-С MEZ PA. rif. 21 T PALiVEMA $.. VOr-i RYTÍM VE VÝŠCE,5m :> a Ь с * Ж..'..- ' : \:Q!\ fritpma денлус -v CO>'t ГНГ -2П-Н _,Г Г 7ríťí?MAt. - <f řmoofí- -УЙЧС1 -Э p;/v 4 PIN 3 Pih s CAS[hJ

29 4.4. Varianta D Variantcu i; je označen přepočet palivového čláa',";. isářvr..-г. v ti.ko.'ci: :-; ГЙЧ.-.- elektrárny alaine Yankee firmy Cgnoustioa i.u^,i;ieerir.g /Z/. Uveden.'; či a.--:':. ^. i j u r.íř byl proveden hromadný experimentální r.zbor. Koiiorei bylo z ji. :-'-..o, : i identických článků s podobnou ozařcvaci hir^ť.rií i-о.ге týt rozdělena do dvou ;- s aaiým podílem plynných štěpnýjh produktu uvcln-sný ".i: -o c...'.: (sáně -; ' 'и, o kým mnosotvín otopných produktů uvolně-ť.ých ď.- мегег.: :, 11 - i i ' /II. Z t^s.i - nutno posuzovat výsledky této varianty, ve кт-г-э byl vyčx-áx: čiánok " -nožs*...'-. riyc do mezery 12,7%. Гог-гИп; popis parrjnetrů palivového člán':;u je i.vedsví v '^í:. -,;.*, Cstatr.i.'i. přepočítání chování článku jsou uvedeny v :-it t r.'-:ir.okládr_-.-.ri.l rie článku je na obr Jasoví r.-r'aohj *.-:.'.-L v jen.ru palivu, součin;-..=!<; la, veii.iosti mezery palivo pokrytí a plt.stické deformace poicrytí ve vý.?kř- - ř., a uvolňování produktu štěpení z paliva -д-u na otr Ю. lcro"r,rr; údajů s experimenty je provedeno v tab. 4.t.4. * Článek byl přepočten opět з oběčna modly v ;: r.uvár.í plynný;:; p:-;duktů štěpeni i а Р1Я-3). V souladu e /1/ (kde je přepočítáván podobný čiane* roaitoru '.'ai: ".'и veden navíc výpočet s korigovanou velikostí creepu pokryti ( rsdur.-ván na :"-.>. PIH-11. Tento výpočet potvrdil velkou citlivost výsieiku tonoťo případu na кто tlivých parametrů, čímž lze vysvětlit v některých přvpadech z.-^cné :c.:--ylky GJ ně zjištěných hodnot и tohoto článku. Lze tím však též vysvětlit n^láity гогъс piny palivových článků vykqiujících velké robily v teplotách e rel. -'vnirr...v,-i jak bylo Konstatováno výše. Z sxp^rimentálního rozboru bylo 3tanc."v,-,o ovv:.ri á r.;'.3te\" ny;,h ;>rodu4tu Í n.v: iv:. p-ičty Pi;í-1 byly stanoveny hodnoty 4,13,.-":."-3 3,1% a Pii!-11 в,3, r.or. le.,,. souladu 3 experimentem. Teploty v centru,«j'.i-a ve v>..kach С. 2 í> n a Z, r.> г O 4% byly stanoveny metal-grafickým rozt-jren. ''ýpočtec byly určenv ní."". ч 1и, л íní hv : n C a 1342 C, PIN-3: 1114 C a 1266,b C C a PIN-11: 1314 " a "54 C. obn. r.ovat, že nejlepší predikce uvolnění Ste.-.iíých plynů (PIH-11; " -,'-.'id.i neji.-.-" l.c v centru paliva a naopak. Tabulka : varianta D ;otupni data pro článek ifnť'í"í průměr paliva z, 393 ти '.'.!"'95 i-- V nit-"-ní průměr paliva,;,c. та i;, in ) Výška ralivove tabletky ifc.si (,'',-;: íní 'ittív ' - /ěka sloupce paliva 3;.'2,18 mm ;'j6,'/.:.-..iaifikace paliva 33, >í TH Obohacení paliva 2,1 ',í U-2J5 Velikost zrn paliva 4 (М-т Primer čočkový c._ vybrání 7. ; ' 6íi rraa ',(,,2-2 i", 1 Hloubka čočkových vybrání 73^1 :oi\ '3,15 mj 3 3 Objair. čočkových vybrání 3-i 41 P 2B nim '..', Z1 in ) "Jer.3ifikaae paliva r.ři 4OC MV/d/t 3,5 ;í TH Drsnost povrchu paliva ;-,4o9 ^ш ((',ОН'-.Й I..) Drsnost povrchu pokrytí С,? С Л (i»t (,ULM' '«I) '-.ložení plnícího plynu <38 C- ťi'..-/12 :"' - : vnitrn. prtii.ičr pokrytí З,''-- 1 ).'' Jim ',У-Р.О.:.> 'tltuátía pokrytí,664 ma {, r 26 lni N'oi'isalni tluk planícího plynu,1.34 '^Z-\ ''-' pp.in. 1 Obji;r-i plynovéno plena 34t [ ' s :,,'./-i3 «mu"* (2,^' in )

30 - V i-.."u tesla do 3,2. -.,'' V/V 'C :.:.L3div-a 1,16 x WÍJ.S.:- -iii lineární ( x. 3!.axi:/.«ilr.i lineám' výkon v.-:'a'/m С výkon v >,','/ft '? ) Í Varianta E.".ani v/konu Ajiiair^; ;;r ш! С : ;,?v!.,. "' : ; 1...; 1 *Vr i ^ 1 ' ;,ь,! 3,21 3,'.-! -,: in, 1,75 3.:,7ž 51,^6 6c,35 85,44 13,^4 i?6,45 ; ''-' 7-1 С. 55 C.73 o, u 4 1,.O1,67,28 г o,66 C.tS,96 1,,93,74 С И 3,73 С, SB С, 95,99 1,,9,38 С OzarcVd з peric da i * п! \,72,91 ; С, 95 i,97 I 1.С!,94 i,4 3 I о 5,b9,93,95,5 1,,95,46 ř о,69,94,95 С,93 1,,-7,47 ' í\6o,95 С,94 1,,98,46 *! t - с,7 ; о с '.-5, 9 V,95 ; с 5 о,9 ; с 1, ОС, -.о I, :,ic i '- ^ i _ i "3...o ' r J.alka 4.i.: Varianta D rrvaci i o ď\ Ot ředili vyhoření 355 ii 5 5>JG ЧЮ ř^7c 1 1 Ob 1 1 3? Kaxin.úlní výkon k'ff/ш. 21,6 1-, 8,5 23,6 25,5 23,6 25,6 27,2 22,6 lineární kw/ft 6,6 5,5-2,6 7,2 7 ^ 7,2 7,8 ři.3 6,9 owartami role ryjti^y. iuútronů b, 5, , ,5. 17 'O 7, ,3 Ю.17 6,2 (E > 1MeV) 5 n/m в -^п ak -hiid: va 13,8 1 f ~- f 12,4 IťCO 12, ,4 1 ^ 12,4 1Э 1,4 1 H 12, ,4 1 8

31 Tabulka i Varianta D Porovnání predikce teplot v centru paliva Program BEHAVE - 4 COMETHE-III H CYGRO - 3 íltcdel GAPCCB-TKERKAL- - 1 LIFE-THERKAL-1 PIN - 1?1Я - 3 PIN - 11 Axiální pozice 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 čas DO C65 Ю Elíatní line ární výkon [kw/m] 24,4 17, 22, 16,3 22,7 17, 26,1 18,3 25,4 17, 22,7 16,4 25,6 16,3 25,6 18,3 25,6 18,3 Teplote v 3 entru paliva 'C] Predikce programem 1292,8 117,2 17, 1586,7 935,5 887,2 1322,2 158,9 166,1 1498,9 999,4 861, ,5 1114, Experiment 1633,5 1531,7 165,5 1545,5 1613,3 1531,7 1655, 1545,5 1646,7 1531,7 1613,3 1525, 1646,7 1545,5 1646,7 1545,5 1646,7 1545,5 1 Rozdíl 1-341,1 I -514,5 +94,5 +41,2 j -677,8 : -644,5-332,8, -466,6-4,6-32,8-613,9-663,3-3C ,5-3ův,2-431,5-16,7-231,5 Tabulka t Varianta D Porovnání predikce radiální mezery palivo pokrytí a tlaku plynu na konci ozařování -h Mezera palivo pokrytí 1~ 5 Axiální pozice m,25 2,4 m -,,. 7 1 Tlak plynu MPa Reletivní množství \ uvolneneno dynu BEiíAVE - 4?;MSTK - III - H CiORO - 3 MODEL GAPCOH-THERMAL-1 LIPE-THEHMAL-1 PIK - 1 PIN - 3 PIK - 11 EXPERIMENT ,7 7,6 12,9 12,9 7,1 8, ,9 7, ,8 4.7 j 1,2 6,1,5 6,3 8,5 8,8 5,3,117,82,214,138,648, ,441 1, 21,3 1. i'-,5 1, 4,1 3,1 6,3 12,7-26 -

32 STŘEDNÍ L/VEyífiN/' VÝKON [kw/mj VARIANTA - D го П3 C\S [h] :ir

33 RELATIVNÍ, 4NZSTVÍ JVOLNÍNÍHO PLYNU VARIANTA-D [%] maso 2 D s SAPCON THERMAL -4 BíHAVE-lr * LIFE THERMAL- 1 S FMODEL COMETHE- K-H EXPERIMENT PIN 4 PIN 2 PIN 44 Л -* Г~ o,s,h 5 4ООО ČAS />J

34 TEPLOTA V CENTRU PALIVA VE VÝŠCE Q2Sm ['CJ 4U 4НЮ- SAPCON THERMAL' ВЕН AVU -Ir CQMETE - ш-н LIFE THERMAL "I FMOOEL CYURO 3 PIN 4 PIN 2 PIN 44 VARIANTA - D 5 loooo ČAS [h] Ctr

35 VARIANTA-D TEPLOTA VCCNTňU PALIVA VE VŤÍCĚ. i, Om L'ci MOO ACO 4Я o CAPCON THERMAL-1 Ь BEHAVE-* a COMETHE -ЛГ-н fí ИГЕ THERMAL-1 A FMOOEL O CY6R-3 Ф PIN 4 Ф PIN г m PIN M К ŽAt [h] Cbr

36 VARIANTA - D SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VĚ VÝŠCE Q*S~ ikwjm^kj Д A UAPCON THERMAL ВС HAVE -f COMETHE -Ш-Н LIFE THERMAL -4 FMODEL PIN A PIN 2 PIN M 5 «ČAS h] Obr

37 VARIANTA- D SOUČINITEL PHOSTUPV TEPLA VC\HŠC 4*m [k\zr**k] o O W л &APCON THEfíMAL- B HAV -f СОМЕТНЕ-Ш-Н LIFE FMOD L PIN 4 PIN 2 PIN 44 THERMAL-4 3 юооо ČAS [h] ОЪг

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ó š Ž šť Č Č š ů š ž š š š ž Ž š š š š š š š š š Ú Í Š Ě Ú Í š É Ý Á Š Š ú ň Í š Ý š ň Š É É š š š ň Š š Ů š ž ž š Í Ž š ú Č Á š Č š š š ú ú š ží ž ň š Ť Á š Ř Ě Š Ě Á Á Á š ž š ž š ž š š š ú š Í š š š

Více

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8

S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 OBSAH ' q ^ rj, j S A H... 3 M Á C N O S T, D Ú M A A U T O... 8 64BITOVÉ OVLÁDÁNÍ s v ě t e i... 8 V y pín a c í a u t o m a t...10 Au t o a l a r m s d e t e k t o r e m n a p ě t í... 10 4. A u t o

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

ď šť Ť Ž Ý Á é Š É íž í Ž í ř Í Í ý ř Á Á Čí í Ť Á š ů ď ý Ď Ž ř Ý Á é Š ř Ě í É Ú š éú ž ó ř í í ý ž ř í í Š ú é í í ž Ř ý Á Č Í é ř í Ě Ú é é ž í é Í í ř í ů ý í ř ý ří ý é í í í í ý ň ž ú í ž é é í

Více

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19

Ú vod... I 7. In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 11 OBSAH Ú vod... I 7 In te rd is c ip lin á rn í p řís tu p k p ro b le m a tic e u m ír á n í a s m r t i...19 T h a n a to lo g ie...19 T h a n a to p s y c h o lo g ie...20 T hanatosociologie... 22

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy

Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy Statický návrh a posouzení kotvení hydroizolace střechy podle ČSN EN 1991-1-4 Stavba: Stavba Obsah: Statické schéma střechy...1 Statický výpočet...3 Střecha +10,000...3 Schéma kotvení střechy...9 Specifikace

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu.

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu. Analýza rozptylu Analýza rozptylu umožňuje ověřit významnost rozdílu mezi výběrovými průměry většího počtu náhodných výběrů, umožňuje posoudit vliv různých faktorů. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme

Více

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1910-1953 PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1 1910-1953 Něktrá roká přídvá jé, příkld bro jí v čště víc výzů, ktré j třb právě rozlšovt. Bro ůž zt VLÝ, DLUHÝ, VYSÝ bo tké HLUBÝ. Sldjt áldjící příkldy: Bro vš Hlboký l Br čr Vyoká tráv

Více

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce"

Ú v o d... 15. K ojení... 24 Energie / Tekutiny / Bílkoviny / Tuky / Vitamíny a minerály / Zakázané ovoce OBSAH Ú v o d... 15 STR A V A T Ě H O T N É A K O J ÍC Í Ž E N Y... 17 T ě h o te n s tv í... 17 P rvní príznaky těhotenství / Co s ranní nevolností? / Co s pálením žáhy? / Zácpa - častý problém / Energie

Více

Í á í í ří č ý ř ů á ý á é í í ů ě ší ž í č é í á í ů ží ý í é á é č í ž é ří šů ý á í ě á é ý č č é í í í ě ý í á í ú ý ří ě ě ž ě á í á í í á á á é í é í ý ů é í ě í é í á í é í ě ší í í ě č é ě í á

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

ž ú Á Í úč ů ú Í ů ů ú Í č č ů ú ů Í č ó Í ž Ž Íč č ó ž Ž č úč ů ů Í ž Í úč ů Í ž Ž Š Č Á Ř ŘÍ ž Ú ž Í š ž Í č ňň Ú Í Ě Ž č Ž č č ó ÓČ ú č Í čšě ž ňč Ťž Í ů ž ž č č š Ž ž č Í č Í Č Ý Ť ó ú ó ň Ž ň Č ů

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

2 Materiály, krytí výztuže betonem

2 Materiály, krytí výztuže betonem 2 Materiály, krytí výztuže betonem 2.1 Beton V ČSN EN 1992-1-1 jsou běžné třídy betonu (C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60) rozšířeny o tzv. vysokopevnostní třídy (C55/67,

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika NUMERICKÉ ŘEŠENÍ BUDÍCÍCH SIL NA LOPATKY ROTORU ZA RŮZNÝCH OKRAJOVÝCH PODMÍNEK SVOČ FST 2008 ABSTRAKT Martin Červenka, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Úkolem

Více

ý š ý á á ě ý š říť í á ý á ě á ěř žší é í ň í í á ě é š ř á ů í ů Ž č ů ží á í ě ť ů í Ž č ů í í ý í á č á ř ě Í í ž ř ě ů á ů ě é á í ů í á č ů í č ř á ý š í ý éž í ř š í ů ů í ů ěř á ěř í í á ř á ěř

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 Obsah O BSAH strana O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 I. V la s tn o s ti p ly n ů a p ly n n ý c h paliv 1.1 Fyzikální vlastnosti plynů Tlak p ly n u...15 Teplota plynu...16 Normální stavy plynu...17

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

Více

Ě Ý Ě í í é ě í ý š ě í Ó Č Á Ě Ý ÚČ é í ě í ý řé Ů í ě ř č ý ú í č ů ě í ý ř ú ý š ě Í í ť í Í č í Ěš í éří Ú é ě í ří ů ý ů Ž č é Ž é ý š ě é ý Ů Í č ú ř é é é Ž ě Ťý š ě í í Ž Č č ě řú Ů ý ů ň é ř

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC

Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Parametrizace ozařovacích míst v aktivní zóně školního reaktoru VR-1 VRABEC Kohos Antonín, Katovský Karel Huml Ondřeji Vinš Miloslav Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Katedra jaderných reaktorů,

Více

MERENI PILATACE PALIVOVÉHO &ANKU PU SMYČKOVÉM EXPERIMENTU S MOPELEM ŽEBROVANÉHO TRUBKOVÉHO &&IKU

MERENI PILATACE PALIVOVÉHO &ANKU PU SMYČKOVÉM EXPERIMENTU S MOPELEM ŽEBROVANÉHO TRUBKOVÉHO &&IKU UJV2492*R,Á \ ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VÉD ÚSTAV JADERNÉHO *E 2 VÝZKUMU И. KRVÍ.OVA v v MERENI PILATACE PALIVOVÉHO &ANKU PU SMYČKOVÉM EXPERIMENTU S MOPELEM ŽEBROVANÉHO TRUBKOVÉHO &&IKU IrffORMAČNÍ ÍI*IDtíKO

Více

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e...

/ P ře d m lu v a...11. / Úvod... 14. / Vysoký krevn í tla k, definice, rozdělení, p rim árn í a sekundární h y p e r te n z e... Obsah / P ře d m lu v a...11 / Úvod... 14 1. O k re v n ím tla k u se stále m lu v í a m lu v í... M á sm ysl se z a jím a t o k re v n í tla k, když n e m á m ž á d n é p o tíže? Je a le fa k t, že d

Více

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA

REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA REKUPERAČNÍ VÝMĚNÍK TEPLA 0. Zaáí cičí - a záklaě měří rkupračího ýměíku pla yhooť pomíky ílí pla pro růzá plooá mia (ou, zuch) j. urč hooy oučiilů přupu pla (), [W.m -.K - ] a o za růzých pomík - rychloí

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY" (nebo svatební koláčky)

KVÁSKOVÉ BUCHTY HONZOVKY (nebo svatební koláčky) Tiy iy P č č j řišl ůzé fgl, j i řý ži i, i yž j ěy j bi. A lě l é é fgl řiz j ě lý ýz. Č ě řb lii j, j z ůb Pz gié. P, řilš b zgij ř. Pě b l bi lň, řb i š iy, yž i j š. @i.z KVÁSKOVÉ BUCHTY "HONZOVKY"

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI TOMÁŠ BARTOŠ, JAN PĚNČÍK Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

Ě í Á ÁŘ í í š š Ř ťá á á Í ě í Á Á Ú á ř í é š í ý á í ář ě Í ě ě í ří š ý ťá íúř á á ě ě ě ď á ů ě í ě ší Ř ů íá á í ě ří š ý á í á Š á á ř ě ě ší ř ú í á ířá íě í í á í á í ě í ý é á í ř á é áš áď í

Více

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20

PROBÍHAJÍCÍ únor 2015 -20. BO5Č44,60 Kč. Pro Pá: 6 815869. r ičko z. 0 Kč. na od 1. 2. do 2 8. 2 -20. or: Ø 85 mm -20 PROBÍHAJÍCÍ AKCE w w w. l k o v. c z únor 2015 60 1 LM jt O k s YM MA a zí 0! D a DAR k D1 LM16 v tko Z pás va í t Š i 5 tko NÍ N -20 % s ští t A p Ku ARM ZD ky: pás tyto AB na é bíl uz na po é rná a bíl

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14

P O D R O B N Ý O B S A H PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 P O D R O B N Ý O B S A H STRUČNÝ OBSAH 5 PODROBNÝ OBSAH 7 PODĚKOVÁNÍ 14 ÚVOD Cíle a obsah knihy Klasické a m im o řá d n é projekty 15 16 17 K rátký p ře h le d lite ra tu ry k té m a tu institu cio n

Více

Í Č Ý Ó Ó á á á š ž Ť Ť č Í á á ž č Ó čť š š á Č Ť á Í č Í Í á á š š š ť Í Ť č Ť á Č á á ť Í š č Ť Í š š ť š á Ý á š Č ň č č š á č á č á á á č š Ť á ň č ť ň Ť á á á á á č á š á č š č č č Ť č á á á á Ď

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o.

PŘÍSTAVBA KLINIKY SV. KLIMENTA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ GENNET STUDIE DENNÍHO OSVĚTLENÍ. Gennet Letná s.r.o. PŘÍSTAVBA KLNKY SV. KLMENTA ul. Kostelní, p.č. 2118/9, k.ú. Holešovce, 170 00, Praha 7 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ výškový systém b.p.v. ±0,000 = +230,030 m.n.m., souřadncový systém S - JTSK Gennet

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Raichová. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons. ze sady: 3 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika: 18-20-M/01 Informační

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

á Č Í ř í čí Ý Č Í é č í é č á á é é ř š ř í í é č í ó é í á ř é á á š ř á í ř í í ú č í č í ó ř í š ú č í ú č á é é ř í á í á č á í é ří š á é á é í á í ř í ř í č í á á í ř í ř í á á ř á í í á ř í ř é

Více

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE

LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE LASEROVÉ SVAZKY PRO OPTICKÉ MANIPULACE Katedra optiky, PřF UP 17. Listopadu 50, 772 07 Olomouc Řešitelé grantu MPO: Z. Bouchal, Z. Hradil, J. Řeháček, J. Wagner, I. Vyšín PGS studenti : R. Čelechovský,

Více

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice

Zadavatel: KRONEN LABE spol. s r. o. Tylova 410/24, 400 04 Trmice ÚSTAV TECHNIK Y A ŘÍZENÍ V ÝROBY Ústav techniky a řízení výroby Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Na Okraji 11 Tel.: +42 475 285 511 96 Ústí nad Labem Fax: +42 475 285 566 Internet: www.utrv.ujep.cz

Více

í ý á ř ů ř ě í Ď ě ě ě á ě á ří ý ě í á ř ů ň á ó Š á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á íí ý í á á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý ě í Ó ří á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ří ý á ř ů ř ě í ř ý ří í á ř ů ř ě í ě ě ě á ě á ý ě

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Plánování jakosti na zakázkách

Plánování jakosti na zakázkách Plánování jakosti na zakázkách Ing. Václav Honejsek, CSc. V současné době je stále častějším požadavkem zákazníků při přípravě smlouvy jasné definování způsobu zajištění jakosti na zakázkách. Splnění tohoto

Více

ČKAIT 12.5.2011 - AGEL

ČKAIT 12.5.2011 - AGEL Euroó v přílaech Dřevěné onstruce Návrh a posouení jenotlivých prvů rovu ČKAIT 1.5.011 - AGEL Ing. Petr Agel, oc. Ing. Antonín Loaj, Ph.D. 1 1. Geometrie rovu. Zatížení rovu.1 Stálé atížení. Proměnné atížení.

Více

č íř é é á í í č ýú č í ž í Ž ř á í ž ž í í ř šíú í í Ž í ž í í é á á ší ší í í ý ů í Íí ůž ý ří ů á ř š č í íž á é Ííž ž á ů í í ř ší í říč é ž í ý é á Íá á š í í é á á ý ž í š Ž ží é á í ž á á á í í

Více