F. Pazdera, M. Valach. Report Řež - srpen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F. Pazdera, M. Valach. Report Řež - srpen - 1980"

Transkript

1 tf-tv ЪЪЪъ - T F. Pazdera, M. Valach TESTOVÁNÍ PROGRAMU PIN NA EXPERIMENTECH ZE ZPRÁVY CENPD Report Řež - srpen - 198

2 NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE ŘEŽ - CZECHOSLOVAKIA INFORMATION CENTRE

3 &JV T F. Pazdera, M. Valach TESTOVAKÍ PROGRAMU PIN NA EXPERIMENTECH ZE ZPRÁVY CENPD Report Řež - srpen - 198

4 - - ^M.>» IPKÍVÍ 'pr.:va se zabývá čalsíia ovóřcii:.; vh^.iri'-.v'.i programu III- pro ter::.omechanl ok» z ~ <í*l-. vír.í ;^ivovýo:: Minků lehkovodních r>:.=.-:t: rv.. l;=va :;rl"-;;' :;*.dii /1/, v^ '.fer- " л.ivt.ler.a -. vr,l cás', cveřování programu, a -.isle :. v vrí;;.'e v!v.-- : iio.-t ггс.^то-ги pro ;чс;.с:imí výpočty pali.vov_.ch :lánki lehkovodr.ich ref;.«:icru. EVALUTICr! O? SODS pí:; r -.,.:' -..SÍrT?? "M RíiGRT 3EIIPL Л a 1 rac t ilis report describes fut:i-;r evalution of с--.pater code FI\* - ooáe for thcr.r.cr.eor.ar.t :ь1 '...del 1 i.ng of light water reactor íyftl г:--". ТЬ<> report supplement- 1 the itod-.,''1/.. i" -.r.i r и -ca-r: ""'jd the first car*: or Í..ore evs! ;tio!i, ar.d coníirrr.í- rui e'oiitv oř tne c..e. 'Г stationary moč2ll:ng oř llibt TOI;.' react r ři-,1 ride. (Z) Nuclear Г'чге'тгг. íotti tut<; - řež i^n >.кие -,/ecí.<j;;i jv4kio

5 isah:. Abstrakt str.. \п<;.-_., '. /ybrané modely použití v ргокгаши, i. Přepočet Jednotlivých experimentů. j 4.1. Variai t& A j 4.2. Varianta H..... T 4.3. Varianta С 1С 4.4. Varianta D.4. ohodnoceni programu.;' '"věr.

6 r "ft vclně na"-".z'-j'e :.н :'-' i..-i.::. integráiríi.uo terr.oaechnnickéiio aodelu oalá:i'íovjd:r..l.c reaktoru?_г. /1/..-. ov- --'voní.*? v tomto p:"!padě pjužitc -з~-.ч::усп. I-. 1- г J. :>.ге r.;:r: Oťr.i i:.te>-ralnic:;.-íodí-lů palivových ^l.nxi /../. :""3f г ^ "rcfiklí --; "í :Í-THÍL>-I'. ' -_,-'-/!-"-kter-' 'íprav-/ i.íaadněiší iil? v :-.!..;. V, --:-.- :-!'.,.-i ; Г*"; ;sou ^veder.;'?,ь-ли s úd^^í puolíkova-. '. "' r = tř kapitole Jt. ;rcvo :.-::.; ; jdn:";::" vr;rauu a rovovuríni s оя^а*.- :t s i, : o.'.r;-!i ;e Loir.?. E o."sat".--.i ! 2í or^řra-t. -řlfr.'* -hodnv s ICI.Í;.IV ; ' ih rsakt^ri.?ro :;o2'u:ov '.ni kontakt::i t omezen?.. Praiiíoe teplot v palivu, línku a akumulované energie v palivu :f:u.iovar.;b'.i v /2/ a /6/..:;> v?;-. V;. ; ".A.IU.vii..'.') ct-; ioležite.íší směny zabudované v pro írc/til"i uveueny pouze гянг.у na.;-.o; saaair..*-.' - 1л": rr.odel :.*<ťstr'.,ko o o n.li".oi, Tioiel io^mf i кчсэ paliva, modely uvolňování v.ly ': 'лг-:'я- o '.'-_ Lva 'i "eep ro/.rytí. i'eznair. ho-ir.ot řídíoích prom-jtmý :h pro»;ra-.vdne :v.;'."!.:, :h v oele atuaii,,*.veden v tat ' ; ::ÍC.:I:, uuyod:.. :.OÚ«± re.--*.:"j.-. JC. ;.-. i', VS, '.'počet i e va>ik provalen p' ilii'-i a ro - tri.; oe ;ť c.:átrír.4 ',-' ' p"vnt v :.v. o our"...,ik4':e "jvina i:i :>"< i::o<;;-'-,:ni. iv-liko -i t- der.nif ikv:e rnlivn,'e к.,<_.-,.:i r.:.wi,?-... ["'.Vd/t], kit В,..., :ча-:.k:nv:r.-i. '. ni..". v.-:"." > pul lva ДГ.... ;>: aiv-op v;t n.-. Ir: 1SN J В. E'; > ^ i' ; 1,8 n. -, и í ó J < Ь ;L " I V P>T,Ob v. i hu.4t.ota h''".llvi!, ':.!.. u "ij i Vři :o'/ гш ;: -.-!/.'.o:,. ;Lv.v.jlr -'ui:' ::-ulu :jtopeni 7, p.illva. Ste.iri'-.inko :,.:!; 'ú/. :'. *".'.. uvcir.--:. p'j yr. ;.-'o:' produktů štěpeni z niliva.'e '..-.. ';-<:.".. L - r. ',.:.!.',: z.úvlalé nouze ni topí ')!', "o-io.. i,,.,.,... ','-,',]. '... 1 "1.о-!;ч.т."' ;Ь; ooti^lto 1 :nofír;:..' in-

7 г с 8 1С 12 НОС 18 2 Г " р,65,315,185,2712,7394,8975,971 1, - Časoví závislý model /5/ počítá lokální relativní únik plynných produktu štěpení z paliva v závislosti na Saša. t [hod], lokální teplota, T [ к], hustota paliva <j> [* Тн] a předešlá osařovaoí historii. Lok;!lni relativní únik plynných produktu štěpení ua konci «-toho časového kroku je určen vztahem (2) i*1 1-1 kde (2) it, [h] dálka i-tého časového kroku, Pj [mol/h] rychlost produkce plynných produktu štípení v i-tám časovém Intervalu, n. [moll anoiatví plynných produktů štěpení uvolněných na konci i-tého časového intc valu stanovaná vztahem (3). nnj - p ±. [atj (1 - exp (-к ± At ± ))J C^, [I - exp (-k ± и\.^)\, kde k i (3) C. [moll množství plynných produktu štěpení neuvolněných z paliva na konci i-tého časového intervalu (C. "A Pj otj - п ± ), Ъ ±.,25. exp (-148/T), k A *= exp (-6Э2/Т 33,95 -,338. f ). Creepová deformace materiálu pokrytí je v programu PIH korelována závislostí (4) z /5/. 1, С/Г/ - ТГГ" -1/2.. k. ř. { / G 7 + B. e ). e. t, kde (4) k - 5, _29 В - 7, » С - 4,967. Ю -8 ; R - 1,987 l [1/s] - orsspová rychlost, ф [n/m 2 si- tok rychlýoh neutronů (E >1 MeV), fr- [Pa] - napětí, t [ш] - 5as a T [ K] - teplotě. -cdrobný popis ostatníoh modelů uvazovaných v programu PIN Je uveden v /3/. ICDP - 1 IDSWL - IGEH - NTIME** - ICOR - IGROW - 1 ICOND - ISWBL - 1 ICREP» -1 ILEfIN * N 2 JrtEř* - IPEAK ** - HCLAD IDENSP - 1 IPRPL X " - NCLADf - IECO - 1 IRELOC - 1 NFLX - IEC 1 IRELSE N7LXÍ IEPD - 1 IRL» U7UEL - IEPSW - 1 IRSTR - 2 NFUELJ» IEXPAK 1 ISTOR «1 HOH IGAS «1 IT "" - NPW** - ICRACK - 1 MINI - NPRFlť" - Tabulka 3.1.» Stínám řídíoích proměnných standardní uvaíovanýoh v předkládaných výpočtech - 2 v x pro PIN-1, IbKWIN - 9 PIN-3, ILEWT.N» 8 XK hodnoty proměnných IPEAK,IPROFL, IT.NPOW.NPRFlL a NTIME se míní dle konkrétního zadání ozařovací historie.

8 4.?ŘS?O?ST JE:::on.nrfcK Ехгнзгггпгтв Programem PIK byly přepočteny čtyři varianty palivových článku ozaačaných A С /2/, přičeš: varianta В sestávala ze dvou Slánku a různou ozařovací historii. Články byly osař' \- r.y v různých reaktorech. Roseau nejdůležitějších parametrů je pro přehled uveden v tab Ve všech případech byla к disposici řada experimentálních údajů. Teploty v centru paliva r-.ěřené temoélánky nebo stanovení na základě metalografického rozboru, sevístvi štěpných produktů uvolněných z paliva, axiální a radiální deformace pokrytí, eezera palivo pokryti ve studeněn stavu a velikost vytvořeného centrálního otvoru v palivu. Grafická znázornění výsledků bylo poněkud upraveno oproti /2/, tak aby bylo přehlednější a příno porovnatelné s výsledky programu PIU. Vynášená body představují vidy koncovou hodnotu časového kroku s konstantním výkonem. Hodnota po skokové směně výkonu není vynesena. Jednotlivé body jsou pro přehled spojeny úsečkami, které však mezi body nerepreaentují skutečný stav ve kterém se palivový článek nachází. Popis jednotlivých článků a osařovacich podmínek je úplný, aby bylo možno provést dle zprávy i testováni jiných programu. Tabulka 4И.t Parametry palivových článků Parametr íarianta A Varianta В Varianta С Varianta D Rozmezí Hustota paliva, % TH Densifikace paliva,* TH Průměr paliva, mm SJezera palivo pokrytí (na poloměru,mm Tlouštka pokrytí, mm Norm ilni tlak He, MPa Tiskový spád na pokryjí, "Fa Maximální lintilrr.i výlcon t kw/m Maximální tok rychlých neutronů, 1 n/m s Střední vyhoření, MWd/t 95,5 1, 12,54,3,47,1 2,79 54,5 3,3 95Ю I ,3 18,55,55,546,1 7,89 65,9 1, 1538 I ,6 18,55,55, ,89 68,9 1, 2,1 94,25 4,5 7,42,7,546,33 61,, , 3,5 9,64,18,66,1 13, 26,1 7, ,*97,6 * 4,5 7,42*18,55,3*,18,47*,66,1 *, ,1*68,9,1 * 7,5 2,1* Varianta A Jako varianta A je označeno přepočítání experimentu provedeného AB Atoeenergi v letech 1965 a 1966 na těžkevodním varném reaktoru Kalden v Norsku /2/. Popis parametrů palivového článku je uveden v tab V tab. 4.1,2» je uvedeno axiální rozložení výkonu v palivovém článku. Závislost některých údajů na lineárním výkonu je v tab a v tab Je ozařovací historie obr Výsledky modelování palivového článku programem PIN Jsou vyneseny na obr V tab Jsou porovnány predikce teplot v centru paliva s teplotami měřenými termočlánkem a v tab Je porovnána predikce množství uvolněného plynu z paliva s experimentem, Článek byl přepočítán programem FIN dvakrát. Jednou se standardním modelem uvolňování plynných produktů z paliva /6/ (označeno jako PIB-1) a po druhé a časově závislým modelam /5/ (označeno jako PIN-Э). Experimentálně zjištěné uvolnění Štěpných produktů z paliva činilo 2,3$. Vvpočet PIB-1 dával hodnoty 8,f/6«S a PIN-3 3,26*, což v druhém příoedá je v relativně uobré shodě s experimentem. Teploty v centru paliva 4. axiálního segmentu byly měřeny termočl.-ínkem. Při vyhoření OMWd/t byly v závislosti na výkonu změřeny teploty 543,3 C, 971,1 C a 1437,e C. ObSma výpočty programem PIN byly stanoveny prakticky totožné teploty 519,4 C, 869,2 C a 1313, C. Při vyhoření 471 UY»d/t byly uměřeny teploty 596,9 C, 132,2 C a 1232,2 C. Vypočten PIW-1 byly stanoveny teploty 583,2 C, 933,3 C a 1128, C a výpočtem - 3 -

9 *г.^у.-± prur.er? n.liva Vrr.':!;. -r'.."-ir paliva vtsitl-i. Vv.jitb. tlívcvi- tabletky A^.--Y-I vi-ka ylí-vicce paliv?. H ÍJ* :ía paliva.ír.aifi!cace pilíva Otoha:>';ni paliva Velikost Г.ГГ. y.-aliva Ob^er.;o jkgv.'oh vybrání?"1и*-г '-"citových vybrání Drsnost povrchu aalíva Dranoat povrchu pokr-.-tí ínltmi průměr pokrytí llouíitka pokrytí Те; icta plym'-'-'ho plena Složení plnicího plv.iu Nor.-.ální tlř-.k plní-; -.> : Lvnu : D : ез pi.-moveho pl-::".a ::ak ;hl-i;ivu U ')i r -1Mb,i nv.<= "Pa 4 -, C-.-.'i. ) r3- Г.-1'r-ilk.-i : VarLar.ta A,o;iálr.i uzl-". ":... vvkon; ;xip'ln: teeíjme.-.t! Relativní výkon 1,75 2 O.S45 1, 4 (t.гтг.осхкпек) ' O.SOé 5.Й42 í,ř,34..: -:tv<.t- :<. -tvoru Tabalk--; 4. i...: Var I tin ta Л Zřívj.ňLo.5t některých pivd.-aetrú na i. IÍK-- il'. ř.áirií lineární Ivýkon paliva [k«/m] i [k.v/ítj ) teplotu f:r.l";d:v e j V.i.-i.ií '-j-iota Loj i L f i )! и^г/t.. ' r u. ', г о.. I Ток г. :i.lý. (;/íii i;, (,) ^, <1,'>4) г; i,' к ' i,', ' 4 4 / кя,7 (44';.) ; ''Л, (477; 3,.- 4 -

10 Tmbulka : TarUnt* * Otařortcí hi«torl* См h MTtmálm* W/ ,3 54, ,2, 42,3 45,3 4,7 42,3 54,5 TýkO. kw/řt ,8 16, ,7, 12,9 13,8 12,

11 Tstolk* t Variant» A Pvnwaéai pradikc* taplat «antm paliva Vyhnrw Sd/t Taalat* «tntr* nallvi» *t rfi T Йеаак M/n 16.4 И/в M/b 48.2 k»/n РОП1ЮТ rasdil ad axpariaant* recdil «4 Kpari ntu rasdíl od xparlawetu i 3E8ATS-4 COURUBvIH I crseo , ,T 5( t 558.» 81, 921,7 976,1 -« ,4 5, 133.3! 1281,7 141*,«\ ! } ! %7 J OAPCOS-ТВЯШЬ- 1 LTPS-rsnmb-i ra- i та - э Я ,4 «1,1 27,8-23,5-23,5 992,2 95, » i -64,5 -«.5 [ -126,7! M/n 32.8 k*/n 3^,7 W/e 471 ЕХРПШЕШТ BEKATI - 4 соиткв-ш к стаю - 3 PHOML CAPCOR-ТКП- AL - 1 ЫГО-ТЯЕШЛЬ-1 РИ - 1 Pí» ,5 524, ,3 495,5-571,7 583,2 62,1-74,1 33,3-3, ,2-15,7 3,2 132, , ,8 933,3 962,4-156,6-76,1-31,1-143,3-5,6-98,5-69,8 1232,2 141, , , *,5-125, »T,7-2T , EXPERIKSIT ВЕЯА'/В - 4 C1ETHB-III И CYGRO - 3 PHOML OAřCOE-THER- MAL - 1 LIP2-THE«Ab-1 PIH ,7 1443,3 1747,2 142,8 1381,1 1734,4 1649, 51. H/s PIH , Tabulka t Variant* A Porovnáni prvdikc* urolněni ttipnvcb plynů x paliva EXPERIMENT BEHAVE - 4 COMETH» - Ш CYGRO - 3 Н I ftlodel I dapcoh - THERMAL - 1 LIPS - THERMAL - 1 IPIE - 1 hie-j Relativní nnoiatvi uvolněného sinu * 2.3 1,1 2И - 1,1,1 1,5 8,86 (2,12)" pfad poslední» try unia výkonu.

12 HAM I MAIN I» UMAMI f t VÝHON ftu/mj so' VARIANTA -A 4 5 K- «1 >»- woo 4 J ««OOP "755" ČAS С U l'l.r. 4.1,'.

13 TEPLOTA v евn TRU PALIVA VE VÝŠCE 4m tcj #eo то o O a W л o o GAPCON THERMAL 4 BEHAVE -* COME THE -Щ-Н LIFE THERMAL- -/ FMODEL CYGRO-3 EXPERIMENT PIN 4 VARIANTA-A 9 6 LOKÁLNÍ VYHOŘENI MWd/t 3 *o so LINEÁRNÍ VÝKON[bWlmJ Obr

14 TEPLOTA V CENTRU PALIVA VE VÝŠCE Am Ve] 4hOO VARIANTA-A o GAPCON THERMAL -1 С BEHAVE-V о СОМЕТНЕ -Ш-Н H LITE THERMAL- 4 Л FMODEL O CYGRO - 3 О EXPERIMENT PIN -f LOHALNI VYHOŘENI 1,71 MWd/t го JO LINEÁRNÍ VÝKON[kW/mJ Obr

15 VARIANTA-A KONTAKTNÍ TLAK PALIVO \ POKRYTI Vf VYÍC o GAPCON THERMAL BCHAVE-Ь O COMETHZ - Ш- И W L.FE THFRMAL4 Л FMODCL O CYGRO-3 PIN 4 4 ОЪг

16 '.2. нгиш'"! 2 Variantou Б ;* označen přepočet experiney:u p'y -','hyvrr, Ай " г- : --akt v'u %':-.:., p.-v-:" 1!, :Q y -рс. lva podobáš články (X a ) s oily."-"j ozařovat- h:. torií /i,., řopis parametrů palivového článi.-.i je uveden.-ib 4.2.!. V" LÍ:-, 4.;.: ?. ýi :" ;v?.',-, ozařovaoí hibtorie ргз ;..ýník X - 26 rys.-ekti-.-e X obr '.--". :tr a 4.2.) ;.io;; rías--'.'-l průběhy kontaktních tlak"; palivo - pc.-yy-- -. Časový г,?л,.\у daiáí^h ; oč i'. o.oy.'o:; ve- -i5;n (teploť. - v ce ;tru piliva atd,) гчът!;- v,2/ uvedeny. 2 ;e i! no Ičeletn exr'tri:.-;!., který tyl гая-'.ren na defoim-ici- pokrytí, Predikce k.-.utaktríího tlaku -го/.-яаел r l'. 'e.- rovr:a~ talné s ostatními programy. poro'uání pru''.' l :.e řep Lot v centra paliva F»v.r-vp......«'.'... - loty stanovená metalografickým ro^'crea) j : pfove'.cr,. v t"b. 4,2.4 9 po oy,ár.:' :.'-'.-.? ->.-.:- то1'л4пг štěpných plynu z paliva,iednotiivý~.í pro..у ary, ( т яоо..~ Inota '^-vla zp оно ; у.a - г í experimentálním rozboru) je uvedeno v tab , Oba články byly přepočteny Opět a oběma modely uvolňováni > pných produktů z pall"a (}' T 'Í-" a PIÍi-3). Z metalografického rozboru byly,:ró=uy teploty v centru paliva pro ; ly; ; : >' - ^ ;; 215,5 C a pro článek X - 2ft4 2165,5 C běna v'počty PIÍi-1 a."'::i-3 byly sr.odné v.r eny t>.-pioty (nekonečně velký objem plynového plena modelující udržován;' tlaku na konstantní hoc- Dnte během experimentu) 21, respektive 2122, C. Predikce teplot Je v dobré.-.'..1. uhlaee s experimentem. Množství plynných proluktu otépení uvolněných z paliva nebylo erp^ri'.ient:-''..- ne zjištcváno. Možno je porovnat pouze výsledky výpo-.tu PIII-1 \2,o",) re spek';'o. o i.'.'--3 (6,3S) s výsledky ostatních programu, které ээ pohybovaly v rozaezí 2,7 * 1 ', y» ',y-,r. ;n hodnota 11,8 ). Z tohoto hlediska.jsou výsledky сго^гаии PIS э oběma rodely uvi, : i,- - -.:.-' plynných produktů štěpení z paliva srovnatelné s ostatními y-cgramy. labulka : Varianta В V:.: tupna d.;... ;y:.. '" : :ek I - 26 Vnější průměr p-.1 íva (,^33 in, Vnitry.' prilmér paliva "',2 ::.>.' у,' '< Výáka piiivové tablety 24,',.. Í,' j tó in, Aktivní výská Kioupce paliva 46,6 x,'' -. in) Hustota paliva Obohacení paliva Stochiometrie : U Vyl'v-yt irn paliva rrliib'-r čočkových vy'orcni Hloubka č.dčr.v.-ýoh vyprání Э7.6 % l- : 1.3 i 1-.Í/ <--,^3 6 (wm,ó : '.,'B.тш;,G3^.--..и (2,2 in) (,25 in) Zrn.,(.Ltt povrchu paliva 1,16,Í«. n (,4 in) Lr.'jnont povrchu pokrytí Vnitřní prúatěr pokrytí Tloučíki-i pokr"tí o,5r; (us 18,66 mm,54t. кг (.2 in) ',7346 in) ;C,215 in) Slcčeuí plr.i-'ho plynu Co.jem píyr.ověho plena Teplota plynového plena :.г~1 3 2 C (1 in' 5 ) (68?) Normální tlak plnícího plynu, l J^O> r - "I'a (I at, V."ti.pní data pro <'12nek X - 2ó4 (ro.?.d;iy Oproti. X - 26) Vy. kn přílivové tabletky 23,^76 :;ir. (,74 in) Aktivní výška sloupce paliva 3' J 2,'ň тип (1",4 in) Hu.4t.Q-.a palivy 96,3 o 7:1 Or.ohacení po.. va 1» r '7. ' - ': '/' Stici-i "y.ietrie '! : 2,oy

17 >, - - Tabulka ! Varianta В Qzařovací historie pro Jlánek X 26 бае h,,7 1,4 2,5 3,5 5,5 1427, 143, 1433, 1436, l lineární ks/m, 16,4 32,8 59,7, 65,9 65,9, 65,9, výkon (klk/řt) (,) (5,) (1,) (18,2) (,) (2,1) (2,1) (,) (2,1) (,) tok rychlých ;ou tronů ( E>1'.!eV; -> n/m a,,2. I 1 '.5. 1С 17,9. Ю 17,C 1,. 1' 7 1,. 1С 17, 1,. 1' 7, ' ' - " " :«!Pa tlak,1 e,o 9,o 6,,1 í, tí.o,1 F» C.1 ohladiva ÍU,7) (116,, : П6.) (116,) ( 1 4,7) (116,) (116,) (14,7) (116,) (и, 7 ; t-jij lota povrc::u c 1 jr. 2-'8 O 'l Г. 2*~ >: 2' 25 - i.'-i vn?;; >o:-:rvli > o v, (ó; 1.4 : (-'.5 ;»"" -.-- :бе Hfc- Aií- Tabulka : Varianta В Ozařovací historie pro Slánek X бае h,,8 1,5 2,6 3, 5,3 lineám í výkon kw/m (kw/ft), (,) 16,4 (5,) 32,8 (1,) 59,7 (18,2) 68,9 (21,), (,) tok rychlých neutronů (E>1 MeV), 2 f./var s,, ,5. Ю 17, ,. 1С 17, tlak Mía,1 8, 8, e,o 6,,1 chladivá (PSi) (14,7) (116,) (116,) (116,) (116,) (14,7) teplota na vrvv.-н povrhu 'i.:irr.-ti i.... л-л1. 2, (66' 22f> (44 2' - rií 5.'1'4) 2í" j.4 77) T-A \ ч..-,) 2I.I : trj. Tatmlka i Varianta Б Porovnání predikce tepj.ot v centru paliva Teplota v centru peliva ( C)! *?. 'nok X 26 X 264 Lineární výkon kv//m 65,9 68,9 ЕХРЕНШЕНТ BEHAVE - 4 COMETHE - III H OYGRO - 3 r-moíel GAPCON - THEKIAi - 1 LIM - THERMAL - 1 PIN 1 i'::i3 2:5, '; 2C>2 * 1845,^ 238.4) , 21,o rozdíl oproti experimentu (-13,8) (-79,4) (-16,7) (-17,5) (+23,4) (+51,7) (-14,5) (-14,5) 2165,'.> 2'SO 243,..'?<r "5,5 ^3,9 "'165,5? 1 в'., ; 21 Ort,'', 21 Oi.,. I",.; iíl ti O;' O-.fH-.-ii (~ 1''<.-,5 > i -, '., ) (-25', ó, í'--,, (> t ;,. : í- 57,5 ) 12 -

18 'inanta Б ~ '-.'/' -lnění plynu z paliva O 4 i 3 it 5 M7 4ЬЗО MS ČAS [hi

19 VARIANTA-В CLANEK Х-26 KONTAKTNÍ TLAK PALIVO - POKRYTÍ Ю 6' SO- «. CťKi. f o GAPCON THERMAL-4 8EWAVT-4- O COMETHE - Ш- H tí LITE THCBMAL -4 A FMOOEL o с^едо-j PIN 4 а. CITKÍ. J. CWíi O JO- bií i*»*í''"_'.-> io«- Í.5/-.V; LINEÁRNÍ VY-kON

20 VARIANTA-B CLANEK X-26k KONTAKTNÍ i TLAK PALIVO - POKRYTÍ [flpa] 4- ao- o д GAPCON THERMAL -4 BEHAVE -4- LIFE THERMAL - i FMOOZL, CYGfíO - 3 PIN 4 / >to- зо- го А 4 i - i i I i 1 1 у 1 уг' j/y/' 1 1» -1 1 i V" / //7 /' " т " ' / / i 1 ^ ^ л Jí -- o * so LINEA ft NI VÝKON 1**1*11 Л, Obr

21 4.3. Varianta С Jako varianta С je označen přepočet, článku z experimentu &L? provedeném CEA na experirnentáiním těžkcvodním reaktoru SL 3 v Saclay /2/. Popis parametru palivového člán4u je uveden v tab V ťib je axiální rozložení výkonu v palivovém článku a jeho oz řovací historie obr časové průběhy uvolňování plynných produktu štěpení z paliva, a teplot v centru paliva, součinitele prostupu tepla a mezery palivo pokrytí ve výšce,5 m jsou na obr » Porovnání výsledků výpočtů s experimenty je provedeno v tab Slánek byl přepočten cět a oběma modely uvolňování štěpných produktu z paliva (PIN-1 а PIII-3) Predikce podstatně vyšších teplot v centru paliva ve srovnání experimentem u výpočtu PIK-1 a PIIí-Э je způsobena velkou mezerou palivo-pokrytí při "tepelném" kontaktu (3,2 x celková střední drsnost paliva-pokrytí). Tato skutečnost se však neprojevila v /1/ ani u zbývajících článků v této zprávě, jelikož byly počítány vesměs články u kterých bua nedošlo ke kontaktu, nebo doálo přímo ke kontaktu e tlakem palivo pokrytí nebo byla celková střední drsnost malá. Neúměrná velikost mezery při "tepelném" kontaktu je též patrná z obr. 4.3.j. v porovnání s programy BSHAVE-4 a GAPCON-THERMAL-1 s obdobnou koncepcí "tepelného" kontaktu. Proto byl proveden doplňující výpočet ÍPIN-5) e korigovanou velikostí drsnosti, tak a^y mezeře palivo-pokrytí byla při "tepelném" kontaktu shodná s údaji programu BEHAVE-4 a GAFCON-THERMAL-1. Z metalografického rozboru byla stanovena maximální teplota v centru paliva ve výšce,5 m 2198,9 C. Programem PIN byly určeny nesledující teploty. Výpočtem PIU C, PIN ,5 " a PIN , C. Pradikoa vysokých teplot a výpočtů PIN-1 a PIN-3 Je z větší části způsobena nadměrnou velikostí mezery při "tepelném" kontaktu palivo pokrytí. Výpočet PIN-5 dává v celku hodnoty srovnatelné a ostatními programy. Rozdíly mohou být též částečně vysokou nestabilitou paliva (densifikace z 94,25 na 98,75 % TH). Tím jsou pak zvýraznóny rozdíly ve г.ри.чоbu výpočtu restrukce paliva (tvorba centrálního otvoru) a akomodace napuchání do porozity paliva. U modelu obou Jevů rozhoduje, která z huatot paliva (před densifikaoí či po vjai- paliva uvolnilo 2ó,4 pív>i:.y.:ii nrod>>u'i 73,6%, PIN-3 44,6% a PIN-5 25,8-5. Celkov odpovídá predikci teplot а и výpočtu PIN- 1я v огоягяп" ",v..->av4r, '.vábnější nodel chování i o a.i..íteno, že se z.-."ni. V. [ byla stanovena hodnota lz-" konstatovat, že predikce uvolněných plynů 5 je ve velmi dobré shodě в experimentem. Tabulka S Varianta С Vstupní data pro článek Низtota. paliva Beneifikaoe paliva.' likost zrn paliva Vy.ika palivové tablety Aktivní výška sloupce paliva Obohacení paliva Hloubka čočkových vybrání Průměr čočkových vybrání Vnější průměr paliva Vnitřní průměr paliva Vnitřní průměr pokrytí Tlou.jtke pokrytí Objem čočkových vybrání Teplota pokrytí na vnějším poloměru plný výkon nulový výkon Objem plynového plena Normální objem He v plnícím plynu 94,25 % TH 4,5 % TH 4 (»*m 12,14 mm 18,38 mm 4,5 % U-235,2997 mm 5,412 mm 7,4168 mm, mm 7,569 mm,5461 mra 1,32 % 117,777 C 4, C 3359 mm ,7 mm 3 (,478 in) (3S7 in) (,118 in) (,213 in) (,292 in) (, in),298 in) (,215 in) (244 F) (14 F) (,25 in 3 ) (1,25 in*) 16

22 Normální objem N~ v plnícím plynu Normální objem H~ v plníoím plynu Normální tlak plnícího plynu Tlak chladivá Relativní výkon ve středu paliva na povrchu paliva Drsnost povrohu paliva Drsnost povrchu pokrytí Tok rychlých neutronu 1753,4 шт Э (,1 С in 3 ) 54,77 mm 3 (,33 in 3 ),339 MPe (48 psia),3447 KPa (5 psia),98 1,92 3,31 ^м (С.С15 in) 1,16 *»m (,4 in), n/m 2 s Tabulka s Varianta С Axiální rozložení výkonu Výška m,127,254,381,58,635,762,889,998 in ,3 Relativní výkon,8,93 1,5 1,1 '.,12 1,1 1,2,9.,8 Ozařovací historie Čae 1 h 8' Maximální line kw/m 56,4 58,1 61, за,7 59, 55,1 5,8! 47,9 ární výkon kw/ft 17,2 17,7 18,6 11,8 18, 16,8 15,5! U.6 i Tabulka t Variante С Porovnání predlkoe teplot v centru palive ve výšce,5 m. Progran BEHAVE - 4 COIÍSTHE-III H CYGRO - 3 PMODEL GAPCOH-THER- I_AL - 1 LIFE-THEM.mL-1 PIK - 1 PIK - 3 J PIU - 5 бае h Lineární výkon kw/m 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 56,4 6,5 6,5 6,5 Teplota v centru paliva Predikce programem 2843,9 2137,8 1927,6 2122,8 239,5 235, 2671, 2628,5 2319, Experimet 2198,9 2198,1 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 2198,9 Rozdíl C +645, -61,1-271,1-76,1 +191,6-163,9 +672,1 +429,6 + 12,1 I

23 Tabulka s Varianta С Porovnání predikce uvolnění plynu z paliva EXPERIMENT BEHAVE - 4 COMETHE - III H CYGRO - 3 PMODEL GAPCON - THERMAL - 1 LIPE - THERMAL - 1 PIN - 1 PIN - 3 PIN - 5 Relativní množství uvolněného plynu 26,4 17,6 6,3 T,6 27,7 3,1 73,6 44,6 25,8 ft Tabulka 4.3.5»: Varianta С Porovnaní predikce radiální mezera palivo pokrytí [1-5 ] a poloměry centrálního otvoru na konoi ozařování ve studeném stavu Axiální pozioe,7 m Mezeře,5 m,3 m,7 m Otvor,5 m,3 л EXPERIMENT 3EHAVE-4 COMETHE-III H CYGRO - 3 řmodel GAPCN-THBRI.1AL-1 LIFE-THERMAL-1 PIN - 1 PIN - 3 PIN - 5 3,56 2,92 2, , 2,79, 12,15 11,45 7,79 3,56 2,92 2,67 1,2, 2,92, 12,39 11,81 7,91 4,44 2,92 2,67 -, 2,79, 12,31 11,27 7,82,9,74,29 -,74,11 -,7,7,5,3,81,25 -,76,12 -,7,7,5,21,81,3 -,74,11 -,7,7,5-18 -

24 VARIANTA - С MAXIMÁLNÍ LINEÁRNÍ VÝKON frwm] W 6 j-t so O- зо- го- 4-4 tooo ČASM Obr

25 RELATIVU! HMO±STVÍ_ UVOLNĚNÉHO PLYNU Ctí VARIANTA - С so- 2 ю- г- 4 о О а я л» GAPCON THERMAL- / StHAs/E -* сометнс -ш-н LlFC THCRMAL- 1 FMOOEL EXPERIMENT PIN 4 PIN 3 PIN S 4OD am ČAS[hJ Obr

26 TCPLOTA v ссытаи PALIVA VC vřsc Qf~ 1%1 VARIANTA -С o o и o 6APCN THC*MAL-1 COMÍTMC -ЯН LlfC TMtHHAL - t fmooíl СГ6ЯО J tkpkmimcnt PIH 4 PlN» PIN S luo 55- ČAS[KJ ;hr. ',.).3. - ii -

27 SV-'CINITEL PROSTUPU TEPLA V VÝŠCE QSm Lkvl*ř'K] VARIANTA-С * o O a tí GAPCON THERMAL - BEHAVE-Ь COME THE -Ш-Н LIFE THERMAL - 1 FMOOEL PIN 4 PIN 3 PIN S 4 2 ČAS M Obr

28 VARIANTA-С MEZ PA. rif. 21 T PALiVEMA $.. VOr-i RYTÍM VE VÝŠCE,5m :> a Ь с * Ж..'..- ' : \:Q!\ fritpma денлус -v CO>'t ГНГ -2П-Н _,Г Г 7ríťí?MAt. - <f řmoofí- -УЙЧС1 -Э p;/v 4 PIN 3 Pih s CAS[hJ

29 4.4. Varianta D Variantcu i; je označen přepočet palivového čláa',";. isářvr..-г. v ti.ko.'ci: :-; ГЙЧ.-.- elektrárny alaine Yankee firmy Cgnoustioa i.u^,i;ieerir.g /Z/. Uveden.'; či a.--:':. ^. i j u r.íř byl proveden hromadný experimentální r.zbor. Koiiorei bylo z ji. :-'-..o, : i identických článků s podobnou ozařcvaci hir^ť.rií i-о.ге týt rozdělena do dvou ;- s aaiým podílem plynných štěpnýjh produktu uvcln-sný ".i: -o c...'.: (sáně -; ' 'и, o kým mnosotvín otopných produktů uvolně-ť.ých ď.- мегег.: :, 11 - i i ' /II. Z t^s.i - nutno posuzovat výsledky této varianty, ve кт-г-э byl vyčx-áx: čiánok " -nožs*...'-. riyc do mezery 12,7%. Гог-гИп; popis parrjnetrů palivového člán':;u je i.vedsví v '^í:. -,;.*, Cstatr.i.'i. přepočítání chování článku jsou uvedeny v :-it t r.'-:ir.okládr_-.-.ri.l rie článku je na obr Jasoví r.-r'aohj *.-:.'.-L v jen.ru palivu, součin;-..=!<; la, veii.iosti mezery palivo pokrytí a plt.stické deformace poicrytí ve vý.?kř- - ř., a uvolňování produktu štěpení z paliva -д-u na otr Ю. lcro"r,rr; údajů s experimenty je provedeno v tab. 4.t.4. * Článek byl přepočten opět з oběčna modly v ;: r.uvár.í plynný;:; p:-;duktů štěpeni i а Р1Я-3). V souladu e /1/ (kde je přepočítáván podobný čiane* roaitoru '.'ai: ".'и veden navíc výpočet s korigovanou velikostí creepu pokryti ( rsdur.-ván na :"-.>. PIH-11. Tento výpočet potvrdil velkou citlivost výsieiku tonoťo případu na кто tlivých parametrů, čímž lze vysvětlit v některých přvpadech z.-^cné :c.:--ylky GJ ně zjištěných hodnot и tohoto článku. Lze tím však též vysvětlit n^láity гогъс piny palivových článků vykqiujících velké robily v teplotách e rel. -'vnirr...v,-i jak bylo Konstatováno výše. Z sxp^rimentálního rozboru bylo 3tanc."v,-,o ovv:.ri á r.;'.3te\" ny;,h ;>rodu4tu Í n.v: iv:. p-ičty Pi;í-1 byly stanoveny hodnoty 4,13,.-":."-3 3,1% a Pii!-11 в,3, r.or. le.,,. souladu 3 experimentem. Teploty v centru,«j'.i-a ve v>..kach С. 2 í> n a Z, r.> г O 4% byly stanoveny metal-grafickým rozt-jren. ''ýpočtec byly určenv ní."". ч 1и, л íní hv : n C a 1342 C, PIN-3: 1114 C a 1266,b C C a PIN-11: 1314 " a "54 C. obn. r.ovat, že nejlepší predikce uvolnění Ste.-.iíých plynů (PIH-11; " -,'-.'id.i neji.-.-" l.c v centru paliva a naopak. Tabulka : varianta D ;otupni data pro článek ifnť'í"í průměr paliva z, 393 ти '.'.!"'95 i-- V nit-"-ní průměr paliva,;,c. та i;, in ) Výška ralivove tabletky ifc.si (,'',-;: íní 'ittív ' - /ěka sloupce paliva 3;.'2,18 mm ;'j6,'/.:.-..iaifikace paliva 33, >í TH Obohacení paliva 2,1 ',í U-2J5 Velikost zrn paliva 4 (М-т Primer čočkový c._ vybrání 7. ; ' 6íi rraa ',(,,2-2 i", 1 Hloubka čočkových vybrání 73^1 :oi\ '3,15 mj 3 3 Objair. čočkových vybrání 3-i 41 P 2B nim '..', Z1 in ) "Jer.3ifikaae paliva r.ři 4OC MV/d/t 3,5 ;í TH Drsnost povrchu paliva ;-,4o9 ^ш ((',ОН'-.Й I..) Drsnost povrchu pokrytí С,? С Л (i»t (,ULM' '«I) '-.ložení plnícího plynu <38 C- ťi'..-/12 :"' - : vnitrn. prtii.ičr pokrytí З,''-- 1 ).'' Jim ',У-Р.О.:.> 'tltuátía pokrytí,664 ma {, r 26 lni N'oi'isalni tluk planícího plynu,1.34 '^Z-\ ''-' pp.in. 1 Obji;r-i plynovéno plena 34t [ ' s :,,'./-i3 «mu"* (2,^' in )

30 - V i-.."u tesla do 3,2. -.,'' V/V 'C :.:.L3div-a 1,16 x WÍJ.S.:- -iii lineární ( x. 3!.axi:/.«ilr.i lineám' výkon v.-:'a'/m С výkon v >,','/ft '? ) Í Varianta E.".ani v/konu Ajiiair^; ;;r ш! С : ;,?v!.,. "' : ; 1...; 1 *Vr i ^ 1 ' ;,ь,! 3,21 3,'.-! -,: in, 1,75 3.:,7ž 51,^6 6c,35 85,44 13,^4 i?6,45 ; ''-' 7-1 С. 55 C.73 o, u 4 1,.O1,67,28 г o,66 C.tS,96 1,,93,74 С И 3,73 С, SB С, 95,99 1,,9,38 С OzarcVd з peric da i * п! \,72,91 ; С, 95 i,97 I 1.С!,94 i,4 3 I о 5,b9,93,95,5 1,,95,46 ř о,69,94,95 С,93 1,,-7,47 ' í\6o,95 С,94 1,,98,46 *! t - с,7 ; о с '.-5, 9 V,95 ; с 5 о,9 ; с 1, ОС, -.о I, :,ic i '- ^ i _ i "3...o ' r J.alka 4.i.: Varianta D rrvaci i o ď\ Ot ředili vyhoření 355 ii 5 5>JG ЧЮ ř^7c 1 1 Ob 1 1 3? Kaxin.úlní výkon k'ff/ш. 21,6 1-, 8,5 23,6 25,5 23,6 25,6 27,2 22,6 lineární kw/ft 6,6 5,5-2,6 7,2 7 ^ 7,2 7,8 ři.3 6,9 owartami role ryjti^y. iuútronů b, 5, , ,5. 17 'O 7, ,3 Ю.17 6,2 (E > 1MeV) 5 n/m в -^п ak -hiid: va 13,8 1 f ~- f 12,4 IťCO 12, ,4 1 ^ 12,4 1Э 1,4 1 H 12, ,4 1 8

31 Tabulka i Varianta D Porovnání predikce teplot v centru paliva Program BEHAVE - 4 COMETHE-III H CYGRO - 3 íltcdel GAPCCB-TKERKAL- - 1 LIFE-THERKAL-1 PIN - 1?1Я - 3 PIN - 11 Axiální pozice 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 2,4,25 čas DO C65 Ю Elíatní line ární výkon [kw/m] 24,4 17, 22, 16,3 22,7 17, 26,1 18,3 25,4 17, 22,7 16,4 25,6 16,3 25,6 18,3 25,6 18,3 Teplote v 3 entru paliva 'C] Predikce programem 1292,8 117,2 17, 1586,7 935,5 887,2 1322,2 158,9 166,1 1498,9 999,4 861, ,5 1114, Experiment 1633,5 1531,7 165,5 1545,5 1613,3 1531,7 1655, 1545,5 1646,7 1531,7 1613,3 1525, 1646,7 1545,5 1646,7 1545,5 1646,7 1545,5 1 Rozdíl 1-341,1 I -514,5 +94,5 +41,2 j -677,8 : -644,5-332,8, -466,6-4,6-32,8-613,9-663,3-3C ,5-3ův,2-431,5-16,7-231,5 Tabulka t Varianta D Porovnání predikce radiální mezery palivo pokrytí a tlaku plynu na konci ozařování -h Mezera palivo pokrytí 1~ 5 Axiální pozice m,25 2,4 m -,,. 7 1 Tlak plynu MPa Reletivní množství \ uvolneneno dynu BEiíAVE - 4?;MSTK - III - H CiORO - 3 MODEL GAPCOH-THERMAL-1 LIPE-THEHMAL-1 PIK - 1 PIN - 3 PIK - 11 EXPERIMENT ,7 7,6 12,9 12,9 7,1 8, ,9 7, ,8 4.7 j 1,2 6,1,5 6,3 8,5 8,8 5,3,117,82,214,138,648, ,441 1, 21,3 1. i'-,5 1, 4,1 3,1 6,3 12,7-26 -

32 STŘEDNÍ L/VEyífiN/' VÝKON [kw/mj VARIANTA - D го П3 C\S [h] :ir

33 RELATIVNÍ, 4NZSTVÍ JVOLNÍNÍHO PLYNU VARIANTA-D [%] maso 2 D s SAPCON THERMAL -4 BíHAVE-lr * LIFE THERMAL- 1 S FMODEL COMETHE- K-H EXPERIMENT PIN 4 PIN 2 PIN 44 Л -* Г~ o,s,h 5 4ООО ČAS />J

34 TEPLOTA V CENTRU PALIVA VE VÝŠCE Q2Sm ['CJ 4U 4НЮ- SAPCON THERMAL' ВЕН AVU -Ir CQMETE - ш-н LIFE THERMAL "I FMOOEL CYURO 3 PIN 4 PIN 2 PIN 44 VARIANTA - D 5 loooo ČAS [h] Ctr

35 VARIANTA-D TEPLOTA VCCNTňU PALIVA VE VŤÍCĚ. i, Om L'ci MOO ACO 4Я o CAPCON THERMAL-1 Ь BEHAVE-* a COMETHE -ЛГ-н fí ИГЕ THERMAL-1 A FMOOEL O CY6R-3 Ф PIN 4 Ф PIN г m PIN M К ŽAt [h] Cbr

36 VARIANTA - D SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA VĚ VÝŠCE Q*S~ ikwjm^kj Д A UAPCON THERMAL ВС HAVE -f COMETHE -Ш-Н LIFE THERMAL -4 FMODEL PIN A PIN 2 PIN M 5 «ČAS h] Obr

37 VARIANTA- D SOUČINITEL PHOSTUPV TEPLA VC\HŠC 4*m [k\zr**k] o O W л &APCON THEfíMAL- B HAV -f СОМЕТНЕ-Ш-Н LIFE FMOD L PIN 4 PIN 2 PIN 44 THERMAL-4 3 юооо ČAS [h] ОЪг

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

GSfifjof*?/ МШУ JADERNÉHO VÝZKUMU ftež. МопмНМ ftfodlfko ÚJV 8701-T, HAVARIJNÍ ANALÝZY REAKTORU LVR-15 Imaitmatický modal) Report.

GSfifjof*?/ МШУ JADERNÉHO VÝZKUMU ftež. МопмНМ ftfodlfko ÚJV 8701-T, HAVARIJNÍ ANALÝZY REAKTORU LVR-15 Imaitmatický modal) Report. GSfifjof*?/ МШУ JADERNÉHO VÝZKUMU ftež ÚJV 8701-T, J. Mactk, II. Malička HAVARIJNÍ ANALÝZY REAKTORU LVR-15 Imaitmatický modal) Report ftaft, bufh 1989 МопмНМ ftfodlfko NUCLEAR RESEARCH INSTITUTE ŘEŽ -

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Technická zpráva ZÓNA HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ Studie stanovení zóny havarijního plánování pro hlubinné úložiště v hypotetické lokalitě Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. J. Švanda Listopad 2002 Správa úložišť

Více

KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPISŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ REFERÁTY Z KONFERENCE O VĚDECKO -VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ELEKTROTECHNICKÉ FAKULTY VUT

KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPISŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ REFERÁTY Z KONFERENCE O VĚDECKO -VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ELEKTROTECHNICKÉ FAKULTY VUT KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH SPISŮ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ REFERÁTY Z KONFERENCE O VĚDECKO -VÝZKUMNÉ ČINNOSTI ELEKTROTECHNICKÉ FAKULTY VUT Brno, listopad 1972 B'32/3 KNIŽNICE ODBORNÝCH A VĚDECKÝCH

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Český svaz vědeckotechnických společností Česká vodíková technologická platforma

Více

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ

DLOUHODOBÉ MECHANICKÉ POD VLIVEM KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ. INIS-mf 10145 SEMINÁŘ Krajské rada čtskoslovtntké spolatnosti Sa kraj* ÓstřtdM odbornừkc«csvtf Žéruptvné aattrtélr Cs. společnost pro nauku a«t«m*ltefc f>»4 ČSAV Pobočka ÍSVTS VÔHŽ ftobré - étffewrné *«N*4IM Octli pro tntrff«f4kw

Více

Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze

Fakulta lesnická a dřevařská Česká zemědělská univerzita v Praze Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Projekt SESTAVENÍ VÝKONOVÝCH NOREM PRO HARVESTORY A VYVÁŽECÍ TRAKTORY PODLE VÝKONOVÝCH TŘÍD STROJŮ A VÝROBNÍCH

Více

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM

České dráhy, a.s. VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM České dráhy, a.s. ČD SR 103/4 (S) VYUŽÍVÁNÍ MĚŘICÍCH VOZŮ PRO ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK S KONTINUÁLNÍM MĚŘENÍM TRATĚ POD ZATÍŽENÍM Úroveň přístupu B ČD SR 103/4(S)- Účinnost od 1.5.2007 České dráhy, a.s. ČD SR

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje

Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Možné dopady klimatické změny na vodní zdroje Pr vní studie Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masar yka k dopadům klimatické změny v oblasti vody, uskutečněné v devadesátých letech minulého století

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2011 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o. s. Český svaz vědeckotechnických společností Jaderná energetika, transmutační

Více

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. za podpory Asociace leteckých výrobců ČR a České technologické. spolufinancované fondem EU 17. 9.

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. za podpory Asociace leteckých výrobců ČR a České technologické. spolufinancované fondem EU 17. 9. 3 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. za podpory Asociace leteckých výrobců ČR a České technologické platformy pro letectví a kosmonautiku spolufinancované fondem EU Modelování proudění v leteckých

Více

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007

REQUEST 06. Sborník příspěvků 1. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 30. 1. 1. 2. 2007 REQUEST 6 Sborník příspěvků. konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby Praha, 3... 2. 27 CQR 27 Tato publikace vznikla za podpory projektu Ministerstva školstvi, mládeže a tělovýchovy, číslo M647

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů

Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Disertační práce Optimalizace radiační geometrie světlých plynových zářičů Technika prostředí Obor Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. Školitel Prof. Dr. Ir.

Více

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017

SKRIPTA. ke vzdělávacímu programu Energetický specialista. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 SKRIPTA ke vzdělávacímu programu Energetický specialista Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/04.0017 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního

Více

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE

UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE Stavebně technický ústav-e a.s. 2005 UŽITÍ EN NOREM PRO VÝPOČET POTŘEBY TEPLA A VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ ENERGIE STÚ-E, a.s. Stavebně technický

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRAHA 2014 Sandra PÁNKOVÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OBOR

Více

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití

Informace o spolehlivosti produktů v provozu a jejich využití ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 51. SEMINÁŘ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivost k problematice Informace o spolehlivosti produktů

Více

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě

Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě Ú Z E M N Í E N E R G E T I C K Á K O N C E P C E M Ě S T A P L Z N Ě n a o b d o b í 2 0 0 2 a ž 2 0 2 2 Z p r a c o v a t e l : Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů A u t o ř i : Ing.

Více

, s.r.o. D r. M. H o rá k o v é 5 5 9, 4 6 0 0 6 L ib e re c 7 te l. 0 4 8 / 5 1 3 0 3 1 4, fa x 0 4 8 / 5 1 3 0 1 1 2 e m a il : k m b @ k m b.c z, in te rn e t : w w w.k m b.c z Regulátory jalového výkonu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU PŘI RYCHLOSTECH VYŠŠÍCH NEŽ 50 KM/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PROBLEMATIKA ZNALECKÉ ANALÝZY JÍZDY A BRZDĚNÍ VOZIDLA V OBECNÉM PROSTOROVÉM OBLOUKU

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2006 VUT v Brně, Fakulta strojní, Energetický ústav, Odbor energetického inženýrství Český svaz vědeckotechnickcýh společností Česká nukleární společnost Energovýzkum, spol. s r.o., Brno Jaderná energetika

Více

5 Tepelná ochrana budov

5 Tepelná ochrana budov 5 5.1 Širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, jako součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby

5 Tepelná ochrana budov a dřevostavby 5 5.1 Úvod širší souvislosti Hlavními úkoly tepelné ochrany budov (stavební tepelné techniky, součásti stavební fyziky) je přispět ke kvalitnímu vnitřnímu prostředí pro uživatele budov, nízké energetické

Více