O B Z O R SLÁNSKÝ S L A N Ý P O D V E D E N Í M Z O R Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B Z O R SLÁNSKÝ S L A N Ý 2 0 0 1 P O D V E D E N Í M Z O R Y"

Transkript

1 S L A N Ý R O Č N Í K 8 R O Č E N K A S P O L E Č N O S T IP A T R IA, V L A S T IV Ě D N É H O M U Z E A V E S L A N É M A S T Á T N Í H O O K R E S N Í H O A R C H IV U V K L A D N Ě Ř Í D Í R E D A K Č N Í R A D A P O D V E D E N Í M Z O R Y D V O Ř Á K O V É O B Z O R SLÁNSKÝ S L Á N S K Ý O B Z O R 3 NA PRAHU 8.R OČNÍKU OBN OVENÉH O SLÁNSKÉHO OBZORU Máme-li vyprovodit na cestu ke čtenáři 8. ročnk obnovenho Slánskho obzoru, je vhodn i v jeho přpadě (jako tomu bylo v mnoha přpadech jiných) podotknout, že se tak děje na prahu jedenadvacátho stolet a třetho tiscilet. Navc tohoto roku společnost Patria, která stoj u kolbky obnovenho Slánskho obzoru, si připomná desát výroč svho vzniku tomu je však věnována pozornost v jin části Slánskho obzoru v jeho Kronice. V návaznosti na uvedená kalendářn data jsme z pohnutek zvdavých i citových vzali do rukou Slánský obzor sto let starý, abychom se podvali, jak naši předchůdci uzavrali v kronikářskm záznamu posledn roky končcho devatenáctho stolet a jak vzhlželi ke stolet nadcházejcmu dvacátmu. Množstv údajů, kter dokázali shromáždit o královskm městě Slanm a o slánskm venkovu za lta 1899 a 1900, je ohromujc. Podrobně zaznamenali, jak v roce 1900 vypadal v královskm městě Slanm pohyb obyvatelstva, jak pracovalo obecn zastupitelstvo, městská rada, jak vypadal účet městsk obce, jak se činilo okresn zastupitelstvo, okresn hejtmanstv, jak pracoval okresn soud, peněžn ústavy a všechny úřady zde sdlc, jak se snažila bezpečnost a jak prosperoval průmysl. Obzvlášť důkladně zmapovali vešker školstv, zdravotnictv a lidumilná opatřen. S amostatnou kapitolu tvoř pasáž popisujc, jak město a jeho okol žilo po stránce osvětov, kulturn a společensk, pro což zvolili přznačný název Pokrokový ruch. Je to přehldka obrovsk aktivity, v nž nechyb dlouhá řada přednášek pořádaných ve Slanm i na slánskm venkově, divadeln představen, koncerty, slavnosti při různých jubilech a na paměť významných událost. Kulturn a osvětový profil města formovalo muzeum, knihovna, množstv vzdělávacch

2 kursů a několik destek spolků v čele se Sokolem, Občanskou besedou, zpěváckým spolkem Dalibor, muzejnm a literárnm spolkem Palacký, Spolkem divadelnch ochotnků, Budč slánskou, vzdělávac besedou Omladina, Občanským klubem, politickým spolkem Osvěta, Dělnickou jednotou, Hospodářsko-průmyslovým spolkem, Řemeslnickou besedou a dalšmi. Zábavu a rozptýlen poskytovaly plesy, bály, sokolsk šibřinky, letn slavnosti i různá sportovn klán většinou pod záštitou Tělocvičn jednoty Sokol. Za zmnku ještě stoj, že ve Slanm na přelomu stolet vycházely někter časopisy a různ publikace. Byly to: Svobodný občan (ročnk 30.), Světlo (ročnk 23.), Slánský obzor (ročnk 9.), Úředn list (ročnk 8.). Nechyběly výročn zprávy slánských škol a publikace s regionáln tematikou. Ačkoliv výčet činnosti potvrzuje velkou aktivitu, neznamená to, že každý počin byl úspěšný. Trpkou zkušenost se stal nezájem o čtárnu v mstnostech veřejn knihovny, která vznikla z popudu spolku Palacký. Ve výročn zprávě se pravilo: Ač dvře čtárny otevřeny každmu, přece nebylo tto přležitosti ke vzdělán až na nepatrn výjimky použito. Čtárna byla zakrátko zrušena. 4 S L Á N S K Ý O B Z O R Takových zklamán bylo vce, ale pravdou je, že se iniciátoři těchto záměrů nevzdali, přicházeli s novými nápady u vědom, že někter z těchto zasvaných semnek přece jen vzklč což se tak stalo. Tm jako by i nám poslali povzbuzujc vzkaz: I když narazte na potže, nevzdejte to! I když se hned napoprv něco nepodař, zkuste to znova! Buďte aktivn! Naši předchůdci, kteř založili Slánský obzor a po dlouhá lta o jeho existenci pečovali, se řdili myšlenkou J. J. Rousseaua: Žt, to nen dýchat, nýbrž jednat... A dnes na prahu jednadvacátho stolet nám i přes vzdálenost sto roků vzkazuj, abychom se tou myšlenkou nadále řdili má totiž trvalou platnost. Zora Dvořáková 5 JAN ANDERLE, M ARTIN JEŽEK Výzkum s tředov ěkho domu v Sakách u Slan ho Usedlost čp. 2 v Sakách (okr.kladno), kter á uzavr á od jihoz ápadu náves, sest ává z několika hospod ářsk ých budov a obytn ho staven (obr.1a, b). V roce 1987 byla pro hodnotu sv klasicistn zástavby prohl ášena za kulturn památku. Tehdy však je št ě nikdo netu šil,jak á vzá cnost se pod fas ádou obytn ho staven ve skute čnostiskr ýv á. V roce 1999 byly pi ř stavebn ch úprav ách sejmuty omtky a v interi ru obytn budovy, v hlavn mstnosti,se objevildoposud nejstar š zná m ý stojc pozů statek vesnick ho domu v Čechá ch část rouben jizby z přelomu 15. a 16. stolet. Dky pochopen nov ho majitele objektu byl zah ájen stavebn ě historick ý pr ůzkum, na kter ý navá zal výzkum archeologick ý. Nečekan á zjit š ěn pisp ř ěla podstatn ě nejen k dějin ám okol Slan ho, ale ik pozn án doposud nedokumentovan ho způ sobu zsk ává n nerostn ých surovin ve st ředov ěkých Čech ách 1). S T A T Ě A P O J E D N Á N Í Obr. 1a: Saky, já dro vsi podle katastr áln mapy z roku Uvedena domovn popisn á čsla. Obr. 1b: Saky, čp. 2, vyzna čena poloha usedlosti. a b 6 S L Á N S K Ý O B Z O R V podlaze obytn mstnostise po zači št ěn rý soval objekt ováln ho půdorysu o pr ů měru přibli žn ě 3,05 m a ž 3,65 m (obr.4, 6). Dvě ma protilehl ými sondami byla výpl ň objektu zkoum ána a ž na úrove ň jeho dna, tvo řen ho podlo žn pskovcovou ská lou. Z výpln ě objektu, sest ávajc z početn ých zásypov ých vrstev (obr.5), byly vyzdvi ženy zlomky keramiky ze 13., 14. a 15. stolet. Při okrajch já my v jej úrovni při povrchu ter nu le žely st řepy z stolet, mezi nimi ifragmenty kamnov ho kachle (obr.7 vpravo naho ře). St ěny já my se mrn ě sva žovaly, v nejni žš části,kopan do ská ly, však jihoz ápadn st ěna vyb hala a ž pod

3 nenaru šen podlo ž. V tomto mst ě, nezapln ěn m zásypem, dochá zelo k prokles ává n výpln ě objektu. Při zapl ňov án prohlubn ě v ran m novov ěku se zde ocitly izlomky ran ě novov ěk keramiky. Na dn ě objektu le žela železn á motyka (obr.8, 9a) se zbytky dubov násady (obr.9b). Podobn nástroje byly ve st ředov ěku použv ány k hornick ým pracem. Stopy sek án ostr ým nástrojem byly patrn ina skalnat ých st ěnách objektu. Jeho dno le želo pibli ř žn ě 4,4 m pod dochovanou úrovn ter nu v obytn mstnosti. Výpl ň já my obsahovala zna čn množstv přrodn ch konkrec nepravideln ho tvaru a rozli čn velikosti.jejich rozbor umožnilodhalitn ěkdej š účel odkryt situace. Che mick á a rentgenometrick á anal ýza vybran ých konkrec prok ázala zvýš ený obsah železa. Někter ze vzork ů obsahovaly a ž 29 % užitkov slo žky. Nositeli železa byly miner ály goethita limonit.zv ýšen ý výskyt železa v okol Sak zjistilji ždřvě j š geologick ý prů zkum zaměřen ý na jin potenci áln suroviny Obr. 2: Saky, čp. 2, pohled na obytn staven od východu v pr ůběhu archeologick ho výzkumu v roce 1999 S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 7 vhodn pro těž bu. Při ter nn ch úprav ách prostranstv severoz ápadn ě od obytn ho staven byla registrov ána podobn á situace. K jej mu časov mu zař azen pisp ř ěly opět zlomky keramiky z 13., 14. a 15. stolet. Nen vylou čeno, že v okol obytn budovy nebo icel usedlostijsou pod povrchem ter nu skryty dal š objekty t ho ž charakteru. Význam tě chto poznatk ů vystupuje při konfrontaci s ran ě st ředov ěký mi psemn ý mi prameny k okol Sak. V 11. stolet žiliv nedalek m Knov zi "rudnici" 2). K prvn tetin ř ě 13. stolet je dolo žen název sousedn vsi Jemnky 3),odvozovaný od lid pracujc ch v jam ách. Šachtice odkryt v Sakách jsou svě dectv m způsobu těž by, jak ý z česk ých zem doposud nebyl dolo žen. Přpovrchov á ru čn těž ba nebo pokusy o zsk án rentabiln rudy zřejm ě prob haly v mstech zvýš enho výskytu železit ých konkrec. Takov anom álie bylo možno v ter nu snadno rozpoznat. Jednoduch á horn dla byla po exploataci lehce dostupn ých poloh opou št ěna. Uveden psemn prameny naznač uj, že jejich využ ván mohlo být důle žitou součá st ekonomiky zázem ji žran ě stř edově kho Libu šna4).k jeho slu žebn mu zázem se ostatn ě krom ě ozna čen Jemnky vztahuj iná zvy vs v okol Sak: Pchery (vý roba pohár ů), Vinaice ř (pě stov án vna) ad. 5).V ýznam rudonosn ých poloh však nezaniklani pozd ěji,jak ukazuje přtomnost keramick ých zlomk ů z vrcholn ho st ředov ěku ve výplni objekt ů odkryt ých v Sakách. Archeologick ý výzkum přinesl nejstar š doposud zná m doklady st ředov ěk ho os dlen ze Sak, reprezentovan keramick ý mi zlomky z 13. stolet. V dochovan ých Obr. 3: Saky, čp. 2, severov ýchodn st ěna býval jizby s dymný m oknkem, stav před restaurov ánm (ozna čeno šipkou) 8 S L Á N S K Ý O B Z O R psemn ých pramenech pitom ř Saky vystupuj teprve k záv ěru 14. stolet 6).Zm něn st řepy le ž v druhotn poloze, v zásypu mlad šch objekt ů. K jejich zapln ěn došlo podle nejmlad š slo žky keramick ho invent áře z vlastn výpln ě někdy v pr ůběhu 15. stolet. Dosp vá me tak k ot ázce př m souvislostiz ániku těž ebn šachty se zřzen m staveni št ě zčástidochovan ho srubu, budovan ho kolem přelomu 15. a 16. stolet. Jedna z jeho st ěn výpl ň ji žzasypan ho objektu překryla. Zachovan částijizby, jej ž půdorys čin 5,5 m x 6 m, byly roubeny z kmenů jedle o pr ů měru kolem 30 cm (obr.3). Dendrochronologick ý rozbor ur čiljako datum jejich smýcen sezonu na přelomu let ).Ke stavb ě pak s ohledem na prosych áván dřeva došlo někdy v letech Spáry mezi kul áči byly ut ěsn ěny mechem, přes n ě byla přemazána hlna s př měs plev. Severoz ápadn a severov ýchodn st ěny původn srubov stavby se dochovaly t m ěř kompletn ě, včetn ě stop po bidlech, lavicia dal š m vybaven interi ru. Sest ávaj z 11 kul áčů sahajc ch do výše bezmála 4 m. Z původn jihoz ápadn a jihov ýchodn stě ny zbyly jen fragmenty, jejich ž rozsah však dovoluje rekonstruovat někdej š podobu jizby. Částikulatin obr ácen do interi ru jsou na povrchu začern ěn. V mstech mezi obě ma pr ůčeln mi okny, v úrovni nad jejich horn špaletou, je dochovan mal ok nko, dočerna zač azen (obr.3 ozna čeno šipkou). Tyto poznatky vedou Obr. 4: Severov ýchodn kout srubu v pr ůběhu výzkumu těž ebn šachty S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 9 Obr. 6: Půdorys interi ru srubu s vyzna čen m archeologick ých sond

4 a obrysem těž ebn šachty Obr. 5: Profiljihoz ápadn části šachty s ozna čen m jednotliv ých vrstev, pohled od severoz ápadu k záv ěru o dymnm či polodymn m provozu v původn jizb ě, ze kter se kou, ř hromad c se pi ř stropu a ohřvajc vzduch v nižš ch partich interi ru, odvá děl mal ým oknkem v pr ůčel. Vývoj omtek inález zlomk ů renesan čnho kachle v dodate čn m zásypu deprese uprost řed mstnostinazna čuj, že v pokro čil fá zi 16. stolet prob ěhla prom ěna jizby ve svě tnici.v konstrukc ch se to projevuje odstran ěn m bidel.dymný provoz byl tehdy přenesen do čern kuchyn ě, ustaven v zadn partiin ěkdej š sn ě. Součást interi ru svě tnice se stala kachlov á kamna, z nich ž byl dý m odvá děn kom novou šachtou. Mstnost byla vyblena a stala se svě tlou (odtud svě tnice). Patrn ě teprve dodate čn ě byl srub obezd ěn. Výsledky stavebn ě historick ho výzkumu pak umožňuj rekonstruovat imlad š fá ze vývoje staven (viz 10 S L Á N S K Ý O B Z O R Anderle Jež ek Zavř el 2000). Ve zkouman usedlostinebyly zjit š ěny stopy pozdn ě gotick ho zdě nho stavitelstv. V nejbli žš m okol přitom jsou dochov ány fragmenty vysp ěl stavebn kultury pozdn ho stolet 8). V sou časn dob ě prob h á restaurov án vzá cn budovy, na n ž m á podstatn ý podl majitelusedlosti.k objevu neč ekan ých skute čnost přisp ěla pozornost památk ářů, směrovan á původn ě jin ý m zájme m. St ěž lze odhadnout, kolik obdobn ých památek zásadn ho významu se dnes skr ýv á pod vce či mn ě nápadnou fas ádou řady dom ů na Sl ánsku a kolik jich v sou časn dob ě zanik á. Bez šťastn souhry okolnost, zejmna vst řcn ho přstupu majitele objektu a projektanta rekonstrukce by bez povš imnut mohl zaniknout jak pozů statek nejstar š stojc venkovsk zástavby zná m ý z našich zem, tak dosud jedin ý, velmi významn ý doklad specifick ho způsobu zsk áván železn rudy ve st ředov ěkých Čech ách. Obr. 7: Vybran zlomky keramiky s ozna čen m vrstev, z nich ž byly vyzdvi ženy S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 11 Obr. 8: Železn á motyka po konzervaci Obr. 9: Nejni žš část těž ebn šachty. Na dně patrn á železn á motyka (a) se zbytky dubov násady (b). 12 S L Á N S K Ý O B Z O R Poznámky: 1) Podrobn ějiviz Anderle Ježek Zavřel ) CDB I, č. 387, s ) CDB II, č. 378, s ) Viz Anderle Ježek Zavřel 2000, ) Krzemie ńska Třeštk 1965, ) A Č 31, č. 35, s ) Kyncl ) Saky čp. 12, Pchery, Hu mny ad.,viz Škabrada Dost ál 1984, 119, Prameny a literatura: A Č: Archiv česk ý 31. Prvn kniha provolac desk dvorsk ých z let , ed. G. Friedrich, Praha Anderle, J.,Je žek, M., Zavřel,J. 2000: Prů zkum selsk usedlosti čp. 2 v Sakách na Sl ánsku, Prů zkumy památek VII/1, C DB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I:ed. G. Friedrich, Praha ; II:ed. G. Friedrich, Praha Krzemie ńska, B., Třeštk, D. 1965: Přemyslovsk á hradi št ě a slu žebn á organizace přemyslovsk ho st átu, Archeologick rozhledy XVII, Kyncl,J. 2000: Dendrochronologie rouben ho domu čp. 2 v Sakách, Prů zkumy památek VII/1, Škabrada, J.,Dost ál,p. 1984: Pozdn gotika ve vesnick ých usedlostech na okrese Kladno, in:urbes mediiaevi investigationes

5 archaeologicae, Praha, S T A T A P O J E D N N Ě Á Í 13 STANISLAV KRAJNÍK VLADIM ÍR PŘIBYL Přspěvek k renesan čn m dějin ám kostela N e js v ě t ě j š Tr o jic e v e Slan m Dnes znovuožvajc kláštern kostel Nejsvětějš Trojice ve Slanm představuje nejen pozoruhodnou architekturu renesance a baroku, ale je i němým svědkem pohnutých dějin města a celho okol. Jeho renesančn jádro nám připomná velký rozkvět města před rokem 1620, kdy Slánšt stáli na straně stavů, a to v přkr opozici s nedalekým katolickým martinickým Smečnem. V době katolick reformace přecház Slaný do držen právě Martiniců, kteř sem uvedli františkány. Ti kostel zahrnuli do nově vystavenho konventu, pozdějšho důležitho duchovnho centra kraje. Františkáni zde sloužili mše svat až do osud14 S L Á N S K Ý O B Z O R n noci ze 13. na 14. dubna 1950, kdy byli násilně vystěhováni a internováni.1) V dalšm obdob, kdy byla snaha zlikvidovat duchovn vědom národa, se několika obětavým lidem přece jen podařilo klášter zachovat a závěrem osmdesátých let je dokončena i záchrana ohroženho kostela. Přtomnost zase vypovdá o osudech česk společnosti po roce 1989, kdy se duchovn aktivity nových majitelů bosých karmelitánů postupně stávaj běžnou součást života Slanho a okol. Hřbitovn kostel Nejsv ět ěj š Trojice 2) vzniklpo zalo žen nov ho hřbitova ve Slan m, nebo ť star ý hřbitov okolo kostela sv. Gotharda nesta čilpot řebá m města už ani ve st ředov ěku. 3) Proto tak obec zakoupila v roce 1571 pozemek, jen ž byl teprve roku 1579 o svá tcch svatodu šnch slavnostn ě vysv ěcen. Kdy byla stavba zah ájena, zat m nev me, nicm n ě se uvád, že začal mistr Wolf pro chr ám tesat ká men. 4) V roce 1585 musela být hrub á stavba dokon čena, nebo ť tehdy uzav řelisl ánš t radn dohodu s roudnick ý m mistrem Janem Hoffmanem5)o zhotoven krovu a následn m pokryt střechy šindelem. Předpokl ádá me, že ji žv t dob ě měl kostel podobu, kterou zachytilna kresb ě kolem roku 1600 Willenberg, 6) by ť zat m nebyl zaklenut,chyb ěla řada architektonick ých prvk ů a nebyl upraven interi r.z mněn á smlouva vypov dá o krovu nad lod a kněžištěm,vžce se zvonkem,věžch kostela, v nich ž byly upraveny hranice pro nov zvony.st řecha byla pokryta šindelem nat řený m červenou (!)barvou. Psemn prameny nav c nazna čuj, že po roce 1585 došlo v budov án chr á mu k dlouh odmlce a teprve rok l598 zahajuje kr átk, v podstat ě dvoulet obdob, kdy byl hřbitovn kostel v podstat ě dokon čen. V t to dob ě se toti žuj m á stavby Vlach Jacopo Mazzetti,7) jeden z mnoha putujc ch vla šsk ých stavitel ů v tehdej šch Čech ách. Z roku 1598 se dochovala ismlouva řezan á cedule 8) mezi radn mi a mistrem Jakubem Macetou, kter ý je ve smlouv ě uvá děn jako Vlach z Bušt ěhradu. Přdomek z Bušt ěhradu patrn ě souvis s jeho předch ázejc činnost pi ř úprav ách bušt ěhradsk ho hradu. 9) Sl ánsk ý m radn m předlo žilmistr Jakub Maceta v únoru roku 1598 kresbu s návrhem způsobu zaklenut kostela,co ž bylo odsouhlaseno, a nav c s n m bylo dohodnuto proveden vnitřnch vápenných omtek interi ru. Z původn ho chr á mu se zachoval presbyt ář s upraven ý mi lomen ý mi okny, kter ý svrchu klenou dv ě žebrov klenby s osov ým přetn án m v záv ěre čn m poli.zp ůsob zaklenut chó ru ná m umožňuje udělat si představu io celkov m zaklenut hlavn ho prostoru. Tato etapa prob ěhla poměrn ě rychle, a tak ji žkoncem července ( ) sjednalisl ánšt radn s mistrem Jakubem dal š prá ce zaklenut prostor pod věž,zhotoven omtek (dynchován),položen dlažby v celm kostele.

6 Tehdy bylo tak ujedn áno postaven kruchty,kazatelny a oltáře (patrn ě kamenn menzy). A proto že pr ůčel kostela ji žnepř zniv ě poznamenala pově trnost, bylo mistru Jakubovi ulo ženo opravit pilře,a to iv souvislostise stavbou le šen pro sklen áře. Prá v ě se sklen ářem Lorencem ze Star ho Města pra žsk ho a pra žsk ým mal řem Janem Svčnkem bylo jedn áno ji žpočá tkem měsce, pi ř čem ž s prvn m o zasklen chr ámových oken do olova a druh mu byl odsouhlasen návrh na vý malbu interi ru ( prutov án barvami ).Zat mco sklen ářsk pr áce pra žsk ho mistra dávno zanikly,zachovala se alespo ň část malby na klenb ě pod hlavn v ěž kostela, kde hřeb nky renesan čn klenby, vrcholc hodnotnou kamennou růž ic a dosedajc na čabrakov konzolky, zhodnocuje dekorativn malba.10) Znak krej čovsk ho cechu s uveden m r.1594 nad vnit řn m port álem nazna čuje spš e zásluhy korporace na stavb ě městsk ho kostela než S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 15 S mlouva mezi městem Slan ý a Janem Hoffmanem z roku 1585 dataci mal řsk výzdoby, kter á mohla vzniknout a ž po zaklenut předs n ě v roce Následujc ho roku v srpnu 1599 sjednaliradn s mistrem Jakubem str žen star a vystavěn nov ohradn zdi hřbitova s troj mi dve ř mi se štty. Na Wil 16 S L Á N S K Ý O B Z O R S mlouva mezi městem Slan ý a Jakubem Macetou z roku 1598 S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 17 lenbergov ě kresb ě (na str.13) je patrn á hřbitovn br ána k městu s nazna čený m oblou čkov ý m šttem. Dodnes se zachoval úsek zdi,a to včetn ě dvou renesan čnch epitaf ů. 11) V roce 1600 se pr áce na stavb ě renesan čnho hřbitovn ho kostela chý lila ke konci.v lednu tohoto roku bylo ujedn áno s truhl ářem zhotoven lavic pro muže a ženy, sedes pro duchovn ho a architektury oltáře, o několik dn pozd ějipak s mal řem Janem (patrn ě Svčnkem) 12),kter ý měl na olt áři v duchu luter ánsk ho sola scriptura msto postav svat ých (maňas ů) namalovat Modlitbu Pán ě, Vyzná n vry a Desatero. V červenci (31. 7.) dohodlisl ánš t s vla šsk ý m kamenkem Janem Falkounem zhotoven hlavnho kamennho portálu, který se dochoval do dnešn ch dn ů. 13) Teprve v únoru 1602 pak byly poř zeny nov varhany,kter obstaral kněz Ondřej Franc,a to zárove ň jako věno sv ženě Al žbět ě. Býval ý hřbitovn kostel Nejsv ět ěj š Trojice ve Slan m. Na pr ůčel patrn á renesan čn (kamenn zdivo před r.1587) a barokn etapa (po r.1665). Foto Jaroslav Vyšn 18 S L Á N S K Ý O B Z O R Architektonick ý význam sl ánsk ho hřbitovn ho kostela v jeho renesan čn podob ě, a to ipř es pozd ěj š barokn přestavbu, nazna čuje porovn án s obdobnou stavbou v martinick m S mečn ě. Tamn kostel Nejsv ět ěj š Trojice představuje přes někter spole čn goticko-renesan čn prvky (zp ůsob klenut, kru žby oken) přece jen stavbu umělecky náro čněj š a slohov ě pokro čilej š, inspirujc se vce rom ánsk ý m katolick ý m jihem, co ž odpov dalo ispole čensk ý m ambic m stavebn ka Ji řho Bořity z Martinic. Oprotitradi čn mu a v podstat ě jednoduch mu řešen v Slan m vynik á smečensk ý kostel zejm na progresivn m uplatn ěn m vysok ho řádu hlavn ho pr ůčel s hodnotn ý m port álem. Sl ánsk ý hřbitovn kostel Nejsv ět ěj š Trojice slou žilsl ánsk ý m měšťanů m a ž do roku 1622, pot se stal chr á me m katolick ý m a po roce 1655 sou část nov ho franti šká nsk ho kl áštera 14). Býval ý hřbitovn kostel Nejsv ět ěj š Trojice ve Slan m, klenut kněži št ě Jakub Maceta (1598) Foto Jaroslav Vyšn Prameny k renesančn stavbě kostela Nejsvětějš Trojice ve Slanm Řezan cedule (smlouvy) mezi městem Slaným a Janem Hoffmanem z Roudnice (1585)

7 a Jakubem Macetou (1598) St átn okresn archiv Kladno, pracovi št ě Slan ý; tzv. Miltnerova sbrka, karton č , červenec Lta Pán ě 1585, v pátek po svat m Kyli ánu S mlouva (= 9. /12. července 1585), za purgmistrstv pana s mistrem Janem Ji řka Balasa, projedn áno na rad ě dlo spraven Hoffmanem a uděl án krov ův na nov ý kostel svat Trojice z Roudnice mistru Janovi Hoffmanovi z města Roudnice, st řecha a krov a to tak a na ten způsob: že on, mistr Jan, na kostela takov ý krovy na t m ž kostele st ále, pevn ě, dobř e a na schv álen jin ých dobr ých lid a mistr ův dobr ých a přse žných, tak aby ipod šindel ipod cihlu, kdyby pot řeba byla, býtimohly, udělati. Nejprv krov nad kostelem a nad kůrem a v ně m vžku pro zvonce, krovy na věži a na šneku k n, a ty špi čat, a do t ž věže hranicike tem ř zvon ům, t ž ty zvony vt áhnoutia pově siti, šrouby, kter ých ž v věži nebo kde jinde bude pot řeba, sá m zvrtati a sob ě dátispraviti,ty krovy oupravn ě zla ťovati, šindelem pobti,jej červenou barvou zbarviti,a to všecko, co ž k t mu ž dlu tý ch ž krov ův a hranice nále ž, nádob sv ho iprovaz ů ke všemu užvaje, s dostatkem udělatia spraviti,aby na ni čemž žádnho nedostatku se vyhledatia nadjti(sic!) nemohlo. A pakliby se co toho jak ho nedostatku našlo, kdy žby t ž krovov ji žpostaven byli,aby na to misti ř přse žn odkudkolipovol áni byli,a cožby za nedostatek uznali,to on Jan na svů j náklad vopravitia spravitise podvolil,a že při t m ž dle sá m ustavi čn ě přtomen býtichce, a žádn mu jin mu ho nesv ěřiti,p řipov ědě l.za kter žto jeho dlo pan purgmistr páni,star š obecn ina mst ě t ho ž zádu š svat Trojice maj dátijemu, Janovi Hoffmanovi,na hotov sum m ě, bez všech přdavk ů a př měnk ů 280 kop m. Na kterou ž sum mu pi ř acm (= actum) smlouvy zavd áno 10 kop m. A co se kdy dále na tou ž sum mu dávatibude, to se na tě chto cedulch řezan ých mezi stranami pro lep š jistotu toho všeho zdě lan ých, poznamen ávatim á. Stalo se lta a dne uts (= ut supra). 1598, únor Lta Pán ě 1598, v pátek den s. panny Doroty S mlouva s Vlachem (6. února 1598), za purgmistrstv pana Jana Jakubem Macetou Hlineck ýho projedn áno v mst ě radn m dlo, klenut z Bušt ěhradu kostela nov ho svat Trojice, mistru Jakubovi Maczeto, Vlachu z Bušt ěhradu, a to tak a na ten způ sob: že on, mistr Jakub Maczeto, na t ýž kostel S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 19 tak na tu formu, jak ž jest panu purgmistru pánů m na papř e vyrejsovan ho způ sob klenut přednesl a ukázal,st ále, pevn ě, dobře, na schv álen jin ých dobr ých, poctiv ých lid, cihlami sklenouti,m sto prutov án vápnem od vrchu a ž pr áv ě dol ů do země obvrci a vydynchovatiivybliti.co ž on, mistr Jakub Maczeto, k sob ě pijav ř še, pipov ř ěděl, že chce pi ř takov ým dle a klenut pi ř čeledi sá m osobn ě přtomen býtia to všecko dobře, bytedln ě, jak na dobr ho a poctiv ho člov ěka a řemesln ka nále ž, spraviti,tak aby nebylo pot řeb o č k ně mu se domlouvati.za kterou žto pr áci jeho a dlo pan purgmistr páni,p áni star š obecn maj jemu, mistru Jakubovi,beze všech jin ých přdavk ů dvě st ě kop mšeňský ch dáti,a to t m způsobem, kdy ž bude dělatika ždho tý hodne, jak mnoho čel ádky bude mti,m á jemu vyd áváno býti.a co se kdy na tou ž sumu dávatibude, to se na tě chto cedulch

8 řezan ých mezi stranami pro lep š toho všeho jistotu sdě lan ých, m á poznamen ávati.stalo se l ta a dne svrchu psan ho. Lta 98, v pátek po s. Školastice zavd áno mistru Jakubovi na předepsan dlo 10 kop mšeňsk ých Item v pátek, den s. Stanislava, dáno 6 kop mšeňský ch Item v neděli,den s. Trojice 6 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Trojici10 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Urbanu 15 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Marcellu 7 kop mšeňský ch Item v sobotu po s. Medardu 20 kop mšeňský ch Item v sobotu po s. Vtu 30 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Janu Křtiteli18 kop mšeňský ch Item v sobotu, den s. Prokopa 15 kop mšeňský ch Item v sobotu po s. Prokopu 10 kop mšeňský ch Item v sobotu po s. Mark t ě 8 kop mšeňský ch Item v sobotu, den s. Jakuba 10 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Jakubu 12 kop mšeňský ch Item v sobotu po Památce prom ěněn K. P. 12 kop mšeňský ch Lta 98, v pátek po s. M ář Magdal n ě (24. 7.),pan purgmistr páni,p áni star š obecn zjednaliostatn dlo v kostele nov m s. Trojice mistru Jakubovi Vlachu, zejmna toto: jeden sklpek nad kaplou a dva v věži že m á sklenouti,potom kruchtu a kazatelnicipostaviti,to vše vydynchovati a vybliti,k ůr z nov ý ivš ecek kostel vydla žiti,olt ář 20 S L Á N S K Ý O B Z O R S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 21 postaviti,pil ř e při kostele deš tě m vypran zase vymazatia le šen sklen áři připravitia jin všecko, cokoliv k dostaven t ho ž kostela zapot řeb bude, na msto postaviti,kamen ka k t pot řeb ě sob ě zjednatia jemu platiti.za to všecko pan purgmistr páni a páni star š obecn maj jemu 118 kop mšeňský ch, 4 strychy žita dáti.av šak pi ř tom to jest vym nno, kdy ž kamen k bude tesati,aby se na to pozor měl, kdy kter ho času dělatibude, aby se poznamen ávalo, a co se jemu vyd á od dla, to aby v poznamen án šlo, jestli že by pan purgmistr páni uznali, že by jemu, mistru Jakubovi,nějak ubl žen se mělo st áti,aby jemu to vynahra ženo bylo, že protitomu necht ěj býti. Item v sobotu, den Nanebevzet Panny Marie 6 kop mšeňsk ých Item v sobotu, den St ět s. Jana 6 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Jilj 8 kop mšeňsk ých Item v sobotu po Narozen Panny Marie 5 kop mšeňsk ých Býval ý hřbitovn kostel Nejsv ět ěj š Trojice ve Slan m, hlavn port ál od Jana Falkouna (1600) Foto Jaroslav Vyšn 22 S L Á N S K Ý O B Z O R Item v sobotu v viglii s. Matou še 10 kop mšeňsk ých Item v sobotu, po s. Matou ši 3 kopy mšeňský ch Item v sobotu po s. Václav ě 10 kop mšeňský ch Item v sobotu po s. Divi ši 10 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Havlu 10 kop mšeňský ch

9 Item v sobotu po s. Lukáš i 10 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Šimonu Judovi 10 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Martinu 10 kop mšeňský ch Item v sobotu, den Obětov án P. Marie 8 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Barbo ře 5 kop mšeňsk ých Item v sobotu po s. Lucii3 kopy mšeňsk ých Item v sobotu po Nov m lt ě 3 kopy mšeňský ch Item v sobotu po s. Šťastn ým 4 kopy mšeňsk ých Item v sobotu po s. Pavlu na V. O. 4 kopy mšeňsk ých Item v sobotu po s. Zuzan ě 4 kopy mšeňsk ých Facitv šeho 318 kop mšeňský ch Solutum. Manuál radn (acta forensia) St átn okresn archiv Kladno, Archiv města Slan ho, sign. 54/ , únor Páni star š obecn a volenci bylido raddy povol áni, Jedn án a tu jednalidlo klenut v kostele S. TrojiciJakubovi s Jakubem Macetovi Vlachu, kter ýž aby od kůru a ž do konce Macetou.sklenul,od toho maj mu dáti200 kop m. On aby Zápis z jedn án zjednal rukojm ě, že t ž klenut na schv álen dobr ých městsk rady mistr ův, jak ž mustr uká zal,ud ělatichce a uděl á, ff6. ipsa die a vápnem obmete a vobl od vrchu a ž do zem ě. S. Dorotheae Platitise mu m á podle řezan ých cedul každ ho anno 1598 tý hodne po 15 kop ách m. Klenoutim á do polovice (= 6. února 1598) nejprv,a kdy ž to dokon á, tehdy druhou polovicikostela. /Ne čiteln á margin áln pozn ámka/. K tomu ozn ámil t ýž mistr Jakub, že 9 kop prken dlouh ých na pokš tele, 8 tr ámův vpě tmectma loket,it.10 tr ámův v 23 loket.it.5 tr ámův v 22 lok. It.5 tr ámův v 16 loket.it.dv ě kop ě krokv vrchn ch /ne čiteln ý text/toliko po 2 stran ách tesan ých mocných. It. 15 kop hřebk ů. It.100 tisc cihel,a 100 džber ův vápna, pot řeba bude, a co nejd řv páni s pot řebami nahotov ě budou, že on se hned do dla dátichce. 1598, únor Páni star š obecn a volenci do raddy jsou povol áni, Jedn án a na tom se s panem purgkmistrem a pány snesli, s Jakubem že Jakuba Maceto, mistra Vlacha, kter ý klenut Macetou. Zápis kostela S. Trojice zjednal,bez rukojm připustiti z jedn án městsk k t mu ž dlu cht ěj a jemu se důvěř uj. Jako ž pak S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 23 rady ff.6. post imistr Jakub Maceto jest připov ědě l,toho jest tak Invocavitanno s pány smluvilna schv álen dobr ých mistr ův 1598 udělati.na potvrzen toho ruku jest podal panu (= 13. února 1598) purgkmistru, na mst ě v š obce. 1598, červenec Janovi Svčnkovi a Lorencovi mal ři z Prahy Jedn án s mal řem projedn áno dlo malov án v klenut kostela Janem Svčnkem S. Trojice, prutov án s barvami, jak ž mustr uká zali, a Lorencem.se čty ř mi figurami, kter se jim o Zjeven S. Trojice Zápis z jedn án vyk áž, a to pokud stolice klenut jdou. Za kter žto městsk rady ff.4. dlo dáno jim býtim á sto kop a 10 kop m š. ipsa die S. Kiliani anno 1598 (= 8. července 1598) 1598, červenec Lorencovi sklen áři z Star ho Města Pra žsk ho Jedn án se projedn áno dlo skeln ch voken v kostele S. Trojice, sklen ářem za kter žto dlo 45 kop m. dáno jemu, a jestli že to Lorencem.mistrovsky ve všech voknech uděl á, tehdy že mu Zápis z jedn án 5 kop m. pid ř áno býtim á, však on Lorenc z obecn ho Býval ý hřbitovn kostel Nejsv ět ěj š Trojice ve Slan m. Hlavn port ál od Jana Falkouna (1600) detail.

10 Foto Jaroslav Vyšn 24 S L Á N S K Ý O B Z O R městsk rady volova a cejnu sá m sob ě volovo tá hnouti,a toliko ff.6. post dr át mosazn ý k heft ům dátipovinen bude. S. Kyliani 1598 (= 10. července 1598) 1598, červenec Jakub Vlach zjednal od pana purgkmistra pánů v Jedn án v přtomnostip. star šch obecn ch, sklenouti s Jakubem kruchtu na pil ře a kavince ř v tesan ý m kameni,t ž Macetou.udě lá n kazatedlnice dvojit, ý it.dva sklepy v věži, Zápis z jedn án s obmtkou, vydla žen m, t ž kostela všeho od olt áře městsk rady v kůru kamenem, a od stupn ě do kostela ostatek ff.6. post vše vydl áždě n cihlou. It.zhotoven olt áře druh ho S. Mariae na msto vyk ázáno. Sum mou co by ji žpi ř t mž Magdalenae kostele vypraviti,t ž ile šen sklen ářů m a mal řů m Anno 1598 děl án, zapot řeb bude, od toho m á se mu dáti (= 24. července 100 kop a 4 strychy žita. K tomu jest přpov ěď 1598) mu učin ěna, jestli že by na tom jakou škodu nsti měl, že páni jeho škody žádatiner áč. 1599, květen Mistr Jakub Maceto Vlach ohl ášen sv učinil, Jedn án poně vad ž to dlo u S. Trojice v kostele podle jedn s Jakubem idruh smlouvy dodě lal a dokonal,jejp ánů m Macetou.vyk ázal,aby jemu vysv ědčen fedrunk bylo dáno Zápis z jedn án hodnov ěrn. Nicm n ě že jest mimo to, co jest jemu městsk rady přes smlouvu obil ze dvoru obecn ho svěř eno, feria 2. post nemohl podle t smlouvy na sum m ě pr áv býti, Ascensionem žádaje pp., aby jemu to obil passerovali,a to Do mini anno k tomu, co z lá sky cht ěj, pidali,a ř tovary šů m 1599 (= 24. kvě tna jeho na pivo (ne čit.slovo) dali. Po vystoupen 1599) a zase vstoupen jeho z uváž en pana purgkmistra a pánův ozn ámeno: že to dlo dobře od mistra Jakuba Maceta v kostele S. Trojice podle smlouvy jedn idruh dokonan se pij ř m á, a poněvad ž prav, že jest na tom dle podle list (?) smluv pr áv býtinemohl,tehdy to obil, kter jest z dvoru obecn ho vzal,jemu se passeruje, a k tomu ticeti ř kop m š. pid ř áv á, aby z tě ch, co se mu lbitibude, tovary šů m svý m dal. Jakub Maceto z takov povolnostipp. uctiv ě podě koval a připov ědě l, s ochotnost tto ý obci řemeslem svý m v mrnosti posluhovati. 1599, srpen Jakubovi Macetovi mistru Vlachu zjedn ána ze ď při Jedn án kostele S. Trojice tak, jak ž mu jest vyk ázá no od s Jakubem pana purgkmistra a pánů v, aby jizboila ř zase Macetou.vystav ěl s obmtkou a troj mi dve řmi, od ltra á má Zápis z jedn án se mu po 30 d. m. platiti,nadto 4 strychy žita, městsk rady 1 strych je č mena a 1 vě rtelhrachu přidati.kde ž ff.6. post mistr Jakub uvolilse nad dve ř mi aneb vraty štty S. Bartholomei podle mistrovstv sv ho udě lati. Grunty vybrati Anno 1599 náden ci maj, kter ým úředn k platitim á, však S T A T Ě A P O J E D N Á N Í 25 (= 27. srpna 1599) mistr Jakub t ž náden ky zjednatia jim, kterak dělatimaj, ukázatia k nim často, aby se dobře dělalo, dohldati,povinnost na sebe přejal a pipov ř ěděl. 1600, leden Učin ěn účet s truhl ářem, kter ý u S. Trojice dělal, Jedn án od 32 stolic mužský ch a žensk ých 32 kopy, od s truhlářem.archy 15 kop, od stolice pana děkana 4 kopy m., to Zápis z jedn án vše z obecn ch prken. A tak za pr áci jeho dostane městsk rady se 51 kop. Na to vzal od pana Ji řka Vojny, ff.4. post úředn ka, pomalu 49 kop, jest dodatimu S. AntoniiAnno 2 kopy m., ty u pana Ji řka najde (?) (= 19. ledna 1600)

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ.

KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ. KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ. MÍSTOPIS OKRESNÍHO HEJTMANSTVÍ. ÁST II. SOUDNÍ OKRES UHLÍ SKOJANOVICKÝ. VYDÁNO

Více

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK

zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUM SÍ NÍK DVOUM SÍ NÍK 40 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník zá í 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Hynek Bo an K místu pat í lidé, tedy lidé d lají místo místem, vytvá ejí

Více

EMANUEL LEMINGER STARÁ KUTNÁ HORA

EMANUEL LEMINGER STARÁ KUTNÁ HORA EMANUEL LEMINGER STARÁ KUTNÁ HORA ÁST 2. D JINY Kuttna Kutná Hora 2006 OBSAH Registra ko ská 3 Stavba hradu pražského za krále Vladislava II. 4 Zpráva o požáru v Kutné Ho e dne 6. února 1585. 7 Pách kutnohorský

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ.

KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ. KUTNOHORSKO SLOVEM I OBRAZEM. PRÁCE VEŠKERÉHO U ITELSTVA OKRESU. USPO ÁDAL ODBOR ZEM PISNÝ REDAKCÍ ANT. J. ZAVADILA. DÍL DRUHÝ. MÍSTOPIS OKRESNÍHO HEJTMANSTVÍ. ÁST I. SOUDNÍ OKRES KUTNOHORSKÝ. VYDÁNO PÉ

Více

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a

nejvíce se v mé práci v nuji celodenní exkurzi s názvem Den v Novohradském hrad ur ené pro pátou t ídu základní školy a zam ené na historii hradu a OBSAH : ÚVOD... 6 ÁST I Teoretická ást... 8 1. Poloha a znak m sta... 8 2. P írodní podmínky... 10 3. Historie m sta Nové Hrady... 15 3.1 Od po átku do roku 1279... 15 3.2 Od roku 1279 do 1620... 15 3.3

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007

Sv. Gothard. ve Slaném v proměnách věků. Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků Královské město Slaný 2007 1137 2007 Sv. Gothard ve Slaném v proměnách věků

Více

str. 5 str. 9 str. 23

str. 5 str. 9 str. 23 MĚSÍČNÍK POUTNÍHO MĚSTA NEPOMUK RODIŠTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO číslo 3, březen 2013, ročník XXII., ZDARMA Nařízení obce Setkání partnerských Rozvojový plán 1/2013 měst 2014-2020 str. 5 str. 9 str. 23

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný

Do husitské doby se vrátilo m sto Slaný informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 6 ročník XI červen 2008 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, kv tnový m síc byl velmi bohatý na události.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS

ÚNOR 2014 JAK MOUD ˇ RE INVESTOVAT ˇ ČAS !"#2 ÚNOR 2014 JAK MOUD RE INVESTOVAT ČAS !"#2 V TOMTO C ISLE V ICE ONLINE www.jw.org MLAD I LID E I T EMA HLAVN Jak moud re investovat čas STRANY 6 9 r Pre ct ete si biblick e odpovedi na des tky ot azek,

Více

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí

Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Ročník 4 březen/duben 2012 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí Vrábí p edstavuje významný urbanisticko-architektonický fenomén NOVÝ KABÁT

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09

KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 KH 12/09 SEDLECKÝ KLÁŠTER KUTNOHORSKO - VLASTIV DNÝ SBORNÍK 12/09 Název: Kutnohorsko - vlastiv dný sborník 12/09 Vydal: Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna) 17. listopadu 97, 284 01 Kutná

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková

POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Bc. Kristýna Rožánková POUTNÍ MÍSTO : ANEŽSKÝ KLÁŠTER Bc. Kristýna Rožánková Diplomová práce Autor: Bc. Kristýna Rožánková Vedoucí práce: prof. ing. arch. Irena Šestáková Odborný asistent: ing.arch. Ondřej Dvořák Ústav Nauky

Více

Geschichte der Juden in Budin. Dějiny Židů v Budyni n./o.

Geschichte der Juden in Budin. Dějiny Židů v Budyni n./o. Geschichte der Juden in Budin. Bearbeitet von Anton n Janda, Archivar in Budin. \J Židech v Budyni nad Ohř z prvn ch dob jich usazen nen nániv.nic známo, ale domýšleti se mů žeme,..že tu již asi záhy za

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším.

DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První červnový den patří již tradičně našim nejmladším. Ročník 6 květen/červen 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Radovánky, skota iny, vylomeniny... vše dovoleno! DĚTEM ZÁBAVU, RODIČŮM PEVNÉ NERVY První

Více

Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba

Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Seminá dějin umění Kostel Nejsvětější Trojice v Jind ichově Hradci Architektura a umělecká výzdoba Bakalá ská diplomová práce Tereza Nejedlá Vedoucí práce: Mgr.

Více

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K

RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K RO NÍK 19 ÍSLO 5 KV TEN 2009 CENA 10,- K DEN PAMÁTEK Probudila jsem se do uplakaného sobotního rána, které napovídalo, že den se bude vyvíjet podobn. Letmý pohled na venkovní teplom r mne utvrdil, že budu

Více