CZ.1.07/1.1.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.02/01.0062"

Transkript

1 CZ.1.07/1.1.02/

2 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského Rájec-Jestřebí Kontakt: Autoři: Ing. Stanislav Laštůvka, Jiří Koumar, Mgr. Jana Adamová, Mgr. Ivana Černošková, Mgr. Michal Hnilička, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Mgr. Michaela Míčková, Kateřina Mrázková, Mgr. Monika Nováková, Mgr. Eliška Pantůčková, Mgr. Kateřina Pernicová, Mgr. Zlatuše Prudká, Mgr. Josef Sychra, Mgr. Miroslav Tesař Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s. dává svolení k využívání i kopírování částí publikace, a to výhradně bezúplantě ke vzdělávacím účelům. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním ropočtem České republiky.

3 Obsah: Název kurzu Fyzika mikrosvta Kurz pro studenty k tématu Atomová fyzika /jaderná fyzika a fyzika elektronového obalu/ a Kvantová fyzika Fyzika maturitní seminá Kurz pro maturanty z fyziky a úastníky semináe z fyziky Fyzika - optika Kurz paprskové a vlnové optiky urený hlavn studentm 4. roníku a sexty Fyzika elektina a magnetismus Kurz pro studenty 3. roníku a kvinty elektina a magnetismus Biologie tercie a 1. roník Tento kurz je uren studentm tercie a 1. roníku Biologie lovka MM Kurz obsahuje pracovní listy a další studijní materiály pro školní i domácí innost Biologický seminá pro maturanty (4. roník a sexta) Kurz obsahuje veejn pístupné materiály pro pípravu k maturit z biologie Geologická cviení Výuka v terénu, souástí jsou i pracovní listy Obecná biologie, genetika, mikrobiologie MM Kurz obsahuje studijní materiály k biologii pro studenty 4. roníku a sexty Chemické výpoty KP Kurz pokrývá celou oblast chemických výpot v prim a sekund šestiletého studia a je využitelný i v vyšších ronících Chemie Laboratorní cviení KP Laboratorní cviení podklady pro výuku Chemie Prima a sekunda E-learningový kurz chemie pro primu a sekundu šestiletého studia a slouží pro opakování ve vyšších ronících Chemie Tercie a I. roník Studenti 1. roníku a tercie naleznou v tomto kurzu nkteré poklady pro výuku v oblasti obecné a anorganické chemie

4 Název kurzu Chemie Kvarta a II. roník Studenti 2. roník a kvarty naleznou v tomto kurzu nkteré podklady pro výuku anorganické chemie a podklady pro výuku organické chemie Chemie Kvinta a III. roník Podklady pro výuku chemie ve 3. roníku a kvint šestiletého studia - organická chemie a biochemie Matematika maturitní seminá Kurz je uren pro maturanty z matematiky Matematika Goniometrické funkce a jejich využití Praktický prvodce goniometrickými funkcemi a rovnicemi International Mathematics JC + KP Kurz vytvoený ve spolupráci uitel matematiky z Francie a eské republiky, zamený na ešení zajímavých matematických problém Matematika Analytická geometrie Kurz z analytické geometrie pro studenty 3. roník Pedosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Základní údaje o pd: Vznik pd, pdní druhy a pdní typy; Zonalita a azonalita pdních typ; Pda a lovk Litosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Stavba a složení Zem; Zemská kra a litosférické desky; Základní poznatky o georeliéfu; Endogenní pochody; Exogenní pochody Kryosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem innost snhu a ledu; Voda ve snhu a ledu; Kryosféra a lovk Hydrosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Obh vody na Zemi; Oceány a moe; Vody pevnin; Hydrosféra a lovk Atmosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry; lenní atmosféry; Poasí a podnebí; Všeobecná cirkulace atmosféry /proudní a vtrná innost/; Podnebné pásy Zem; Atmosféra a lovk Regionální geografie Ameriky Kurz k tématu Regionální geografie Ameriky Zempis pírodní krajiny Kurz urený pro studenty 1. roníku a tercie šestiletého studia Zempisný seminá pro maturanty MM Kurz obsahuje veejn pístupné materiály pro pípravu k maturit ze zempisu

5 íslo operaního programu: CZ.1.07 Název operaního programu: OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost íslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Poátení vzdlávání íslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdlávání Název výzvy: Jihomoravský kraj Výzva. 1 pro GP oblast podpory 1.1. Projekt: Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT íslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ Píjemce: Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Úvod Tato publikace obsahuje pehled kurz, které byly vytvoeny v prostedí moodle a jejich tvorba probíhala v rámci realizace výše uvedeného projektu. U každého kurzu je uvedena struná anotace a obsahová struktura, která je penesená z prostedí moodle. Anotace seznámí zájemce s možností využití tchto kurz v uritých ronících a oblastech uiva. Pro tvorbu e-learningových kurz byl zámrn zvolen program moodle, jedná se o tzv. Open Source Software, který je poskytován zdarma. Tento program lze nainstalovat na jakýkoliv poíta s pístupem na internet. Podmínkou je fungující www server s podporou PHP a databáze MySQL. Uživatel kurz nemusí mít tento program nainstalován ve svém poítai. Program je rozšíen nejen na stedních školách, ale je v hojné míe používán vysokými školami. Seznámení s kurzy a jejich aktivní využívání umožní studentm i úspšné zvládnutí nástupu na vysokou školu. S výukovými kurzy moodle se setkávají i vyuující pi rozšiujícím studiu nebo také pi píprav na novou maturitu. Tvorba výukových kurz zcela urit pispla k rozvoji jejich poítaové gramotnosti. Do kurz je možné vstoupit v roli administrátora, který má pístup do všech kurz, stanovuje tvrce a správce kurz. Roli administrátora zastával koordinátor projektu. Vyuující Gymnázia a Stední odborné školy Rájec-Jestebí pracovali v roli uitel, kteí vytváejí kurzy a tyto naplují studijním materiálem, nemají ale možnost kurzy zakládat. O založení kurzu musí požádat administrátora kurzu. Konení uživatelé jsou v roli student. Tito nemohou kurzy vytváet ani upravovat. Celkov bylo vytvoeno 27 kurz v pedmtech fyzika, biologie, chemie, matematika a zempis. Všechny kurzy jsou voln pístupné na Všechny studijní materiály vetn pracovních list, které byly do kurz vkládány, jsou uloženy na samostatném CD nosii.

6

7 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Název kurzu Fyzika mikrosvta Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 4. roník, sexta Anotace: (cíle, obsahové zamení, zpsob práce, testy a jejich vyhodnocení,...) E-learningový kurz Fyzika mikrosvta je uren studentm tvrtého roníku tyletého studijního cyklu a posledního roníku víceletého gymnázia. Dále je uren tm studentm, kteí maturují z fyziky. Nápl kurzu pokrývá celou problematiku uiva probíraného na gymnáziu v rámci tématu fyzika mikrosvta podle RVP a toto dále rozšiuje. Kurz zahrnuje oblasti fyziky elektronového obalu, jaderné fyziky a fyziky ástic. Díky velkému množství doplujících informací slouží kurz k rozšíení probírané látky a zájemcm nabízí další materiály. Kurz umožuje samostatnou práci student pes interaktivní rozhraní z domu i ze školy, podporuje pípravu student do výuky, umožuje ovování klíových znalostí a dovedností, obecn napomáhá k utváení a postupnému rozvíjení klíových kompetencí vedoucích k získání základ všeobecného vzdlání. Kurz napomáhá pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím dopluje jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto se obsah kurzu v prbhu jeho používání mní, dopluje a upravuje podle aktuálních požadavk. Kurz obsahuje následující kapitoly: Kvantová fyzika historický vývoj pedstav, Planckova teorie, foton, fotoelektrický jev, Comptonv rozptyl, de Broglieho hypotéza, vlnové chování ástic, základy kvantové mechaniky, Schrödingerova rovnice, kvantová ísla, zmna energie elektronu, Franckv-Hertzv experiment, Heisenbergova relace neuritosti, tunelový jev E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

8 Atomová fyzika - Fyzika elektronového obalu (vývoj pedstav na stavbu hmoty, objev elektronu, modely atomu, Rutherfordv rozptylový experiment, Bohrova hypotéza, energetické hladiny elektronu, popis orbital, princip nerozlišitelnosti ástic, Pauliho vyluovací princip, výstavbový princip, periodická soustava prvk, druhy chemických vazeb, záení emitované elektrony, rentgenka, laser, luminiscence, led-dioda), Jaderná fyzika (objev protonu a neutronu, složení jádra, izotopy, hmotnostní schodek, vazebná energie jádra, radioaktivita, radioaktivní rozpady, umlá radioaktivita, rozpadový zákon, pemnové ady, magnetická rezonance, štpení jádra, ízená a neízená štpná reakce, jaderná elektrárna, jaderná syntéza) Fyzika ástic detekce ástic, urychlovae, anihilace a kreace, rozdlení ástic, vlastnosti ástic, teorie 4 interakcí, kosmické záení, neutrino) Speciální teorie relativity základní principy, dilatace asu, kontrakce délek, relativistická hmotnost, vztah energie a hmotnosti, skládání rychlostí Struktura zpracování všech témat je stejná. Každé téma obsahuje detailn zpracovanou teoretickou ást, píklady k procviování, interaktivní test a odkazy na webové zdroje.v teoretické ásti najde uživatel veškeré teoretické znalosti, zákony, schémata a nártky, obrázky a vyvození vztah ve form výukových prezentací. Píklady k procviování obsahují úlohy pokrývající celé probírané téma a toto pípadn ješt dále rozšiuje. Interaktivní test je koncipován jednak jako procviovací, bhem jehož ešení se uživatel prbžn testuje v již získaných znalostech, a jednak jako závrený, jehož ešení je možné pouze jednou a je asov omezeno. Téma je pak doplnné o odkazy na zajímavé internetové zdroje, nap. na animace a videa, ešené úlohy nebo rozšiující faktické informace. Charakteristika kurzu: Napomáhá utváet a rozvíjet klíové kompetence dležité pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k uení, kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytuje snadno pehledné a jednoduše dostupné informace sloužící k dobré orientaci v tématu a ke kvalitnímu zvládání uiva. Nabízí studijní materiály v rzných formách sloužící k práci ve vyuování i k vlastnímu studiu. Pomáhá hlubšímu pochopení probírané problematiky, seznámení se s pírodními jevy spadající do této oblasti, rozvíjení logického myšlení a práci s informacemi. Díky interaktivním testm slouží kurz k vlastnímu procviování zvládnutého uiva a k sebehodnocení student. Díky využití ICT rozvíjí práce v kurzu poítaovou gramotnost a umožuje další vzdlání v informaních a komunikaních technologiích. Používané prostedky jsou textové i grafické stránky, PowerPointové prezentace, webové stránky, interaktivní testy, diskusní fóra a ankety. E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

9 Fyzika mikrosvta Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Gymnázium Fy_mikrosvet Pepnout roli na... Zapnout režim úprav Osoby Úastníci innosti Osnova témat Poslední novinky Pidat nové téma... (Dosud nebyly vloženy žádné novinky) Fóra Studijní materiály Testy Prohledat fóra Prove Pokroilé vyhledávání Správa Zapnout režim úprav Nastavení Pidlit role Známky Skupiny Záloha Obnovit Importovat Reset Sestavy Úlohy Soubory 1 FYZIKA MIKROSVTA Poslední kapitolou probíranou v kurzu stedoškolské fyziky je oblast mikrosvta, tedy atom, jejich ástí a mikroástic. V tomto oboru se seznámíme se zcela novými pohledy, nebo mikrosvt není popsatelný klasickou fyzikou, se kterou jste se seznámili v minulých letech. Podíváme se na stavbu atomového jádra a elektronového obalu a závrem na systém mikroástic. Novinky Použité zdroje Kvantová fyzika Historickým pohledem si ukážeme vývoj myšlenek na popis mikrosvta. Zjitíme, že od poátku 20. století se bhem necelých ticeti let objevila a rozvinula úpln nová fyzikální disciplína pracující se zcela novými popisy, veliinami i matematickými operacemi. Nadcházející události Žádné nadcházející události Jdi do kalendáe... Nová událost... Kategorie kurz Výuka Švédský jazyk Všechny kurzy... Kvantová fyzika - prezentace (ppt) Kvantová fyzika - prezentace (PDF) Kvantová fyzika - prezentace - upraveno pro tisk (PDF) Fotoelektrický jev - úlohy Úlohy - fotoefekt, excitace elektronu *** Test - procviovací *** Test - 10 testových úloh z této kapitoly JAVA aplet - Fotoefekt - Kvantová teorie YouTube video - dvouštrbinový experiment s elektrony 2 Atomová fyzika Akoliv je stavba hmoty v dnešní dob zcela jasná záležitost, již na základní škole se uíme o protonech a elektronech tvoící atomy, jde o výsledek snažení, které trvalo více než 2000 let. Základní objevy byly uskutenny na samém konci 19. století a bhem první poloviny 20. stol. byl tento hon za složením hmoty v základech ukonen. V této kapitole se dozvíme, jak funguje atom, jak se chová elektronový obal i atomové jádro a seznámíme se s radioaktivitou.

10 3 Fyzika elektronového obalu - prezentace (PPT) Fyzika elektronového obalu - prezenatce (PDF) Fyzika elektronového obalu - prezentace - upraveno pro tisk (PDF) Výstavbový princip - Jak napsat elektronovou konfiguraci Jaderná fyzika - prezentace (PPT) Jaderná fyzika - prezentace (PDF) Rozpadový zákon - úlohy k procviování *** Test - procviovací *** Test - 20 testových úloh z této kapitoly JAVA aplet - Bohrv model atomu JAVA aplet - Elektronová konfigurace prvk JAVA aplet - Rozpadové ady JAVA aplet - Rozpadový zákon PSP - árová spektra všech prvk JAVA aplet - Systém stálosti atom (izotopy) JAVA aplet - Jaderná štpná reakce JAVA aplet - Modely orbital pro libov. kvantová ísla - Atomová fyzika Fyzika ástic Na závr se seznámíme podrobnji s mikroobjekty, s jejich možnou strukturou a podíváme se na možné dlení ástic podle rzných kritérií. Zavedeme všechny možné interakce mezi ásticemi a podíváme se i na átice, jež jsou "zatím" jen teoretické, ale dosud neobjevené. Fyzika ástic - prezentace (PPT) Fyzika ástic - prezentace (PDF) *** Test - procviovací Otázky z tématu Fyzika ástic jsou obsaženy už v testu z pedchozí kapitoly - Atomová fyzika! CERN - Evropské centrum pro jaderný výzkum Ústav jaderného výzkumu v eži u Prahy JAVA aplet - Sestavte si ástici z daných kvark YouTube video - LHC = Large Hadron Colider (CERN) YouTube video - ATLAS - detektor ástic pi srážce na urychlovai (CERN) YouTube video - ATLAS 2 - detektor ástic pi srážce na urychlovai (CERN)

11 Speciální teorie relativity V rozšiující nepovinné kapitole Speciální teorie relativity se mohou maturanti a další zájemci seznámit se základy této velmi zajímavé oblasti fyzikálního poznání. o výsledcích STR se asto mluví, jsou využívány v rzných popularizaních textech, ale samotné pochopení terie není snadným úkolem a mže vést k ukvapeným a nesprávným závrm. Akoliv se nkteré výsledky mohou zdát nereálné, spadající až do oblasti sci-fi, jsou všechny výsledky této teorie ovené a správné. Speciální teorie relativity - prezentace (ppt) JAVA aplet - Dilatace asu FLASH aplet - Relativita souasnosti Video na YouTube (eng) - Relativita souasnosti Video na YouTube (eng) - Dilatace asu Video na YouTube (eng) - Dilatace asu 2 7 omyl o STR - 4,5minutové video Albert Einstein: "Nejkrásnjší vc, kterou mžeme objevit, je záhada." Dokumentace k této stránce Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Titulní stránka 4

12

13 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Název kurzu Fyzika maturitní seminá Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 4. roník, sexta Anotace: (cíle, obsahové zamení, zpsob práce, testy a jejich vyhodnocení,...) E-learningový kurz Fyzika maturitní seminá je uren tm studentm závrených roník tyletého i šestiletého studijního cyklu gymnázia, kteí maturují z fyziky. Obsahová nápl kurzu pokrývá celou šíi uiva fyziky probíraného na gymnáziu a dále je rozšiuje. Kurz obsahuje 25 ucelených témat, která odpovídají maturitním tématm z fyziky. V každém tématu je podrobn rozpracována teorie vetn vztah a doplujících informací, dále se v tématech nachází testové úlohy, poetní úlohy maturitního typu a otázky k tématu. Díky doplujícím informacím slouží kurz k rozšíení probírané látky a zájemcm nabízí další materiály. Kurz je uren pedevším pro samostatnou práci student s využitím internetu a to z domu i ze školy, podporuje pípravu student do výuky, umožuje ovování klíových znalostí a dovedností, obecn napomáhá k utváení a postupnému rozvíjení klíových kompetencí vedoucích k získání základ všeobecného vzdlání. Kurz napomáhá pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím dopluje jakoukoliv uebnici a sbírku užívanou pi opakování a shrnutí fyzikálního uiva. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto se obsah kurzu v prbhu jeho používání mní, dopluje a upravuje podle aktuálních požadavk. Kurz obsahuje následující kapitoly: Požadavky k maturit profilová a spolená ást maturitní zkoušky z fyziky, doporuená literatura Mechanika kinematika hmotného bodu Pohyb rovnomrný, rovnomrn zrychlený, grafy závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na ase, dráha a trajektorie, skládání pohyb E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

14 Mechanika dynamika hmotného bodu Newtonovy pohybové zákony, hybnost, zákon zachování hybnosti, tecí síly, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, fiktivní síly Pohyb po kružnici z hlediska kinematiky i dynamiky - Perioda, frekvence, úhlová a obvodová rychlost, dostedivé zrychlení, dostedivá a odstedivá síla Mechanická práce a energie, výkon - Urení práce z grafu, kinetická a potenciální tíhová energie, celková mechanická energie, zákon zachování mechanické energie, výkon, úinnost, píkon Gravitaní pole - Popis gravitaního pole, gravitaní a tíhové zrychlení, pohyby v homogenním tíhovém poli Zem, Keplerovy zákony, pohyby družic a planet Mechanika tuhého tlesa - Tžišt tlesa, rovnovážná poloha, moment síly, rovnováha na páce, jednoduché stroje Mechanika kapalin a plyn - Hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla, Pascalv a Archimédv zákon, Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, obtékání tles a odporová síla Kmitavý pohyb hmotného bodu - Periodické pohyby, harmonický oscilátor, okamžitá výchylka, rychlost a zrychlení, perioda a frekvence kmitání, pemny energie v mechanickém oscilátoru Mechanické vlnní a akustika - Vznik vlnní, zdroj a šíení vlnní, rovnice postupné vlny, druhy vlnní, skládání vlnní, stojaté vlnní, zvuk, hlasitost, výkon zvukového vlnní Kinetická teorie, vnitní energie, teplo a teplota - Kinetické teorie látek, termodynamické zákony, teplota a její mení, rovnovážný stav soustavy, tepelná výmna, kalorimetrická rovnice Dje s ideálním plynem, stavová rovnice, tepelné stroje - Ideální plyn, energie a rychlost ástic plynu, tlak plynu, izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický dj, práce plynu, kruhový dj, tepelné motory a jejich úinnost Struktura a vlastnosti pevných látek - Krystalické a amorfní látky, poruchy krystalické míže, deformace tlesa, normálové naptí, kivka deformace, Hookv zákon, teplotní roztažnost Struktura a vlastnosti kapalin - Povrchová vrstva, povrchová síla a energie, povrchové naptí, kapilární jevy, kapilární tlak, stykový úhel, teplotní roztažnost Zmny skupenství - Fázový diagram, pechod pevné, kapalné a plynné fáze za normálních podmínek a pi zmn tlaku, regelace ledu, skupenské teplo, spalné teplo Elektrostatické pole - Elektrování tles, elektrický náboj a jeho mení, siloáry elektrického pole, Coulombv zákon, permitivita prostedí, práce elektrických sil, kondenzátor Elektrický proud v kovech a polovodiích - Vodie, polovodie a izolanty, elektrický odpor, Ohmv zákon, voltampérová charakteristika, zatžovací charakteristika zdroje, vlastní a nevlastní polovodie, polovodiová dioda, tranzistor E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

15 Elektrický proud v kapalinách a plynech - Elektrolýza, elektrický lánek, Faradayovy zákony, galvanické pokovování, ionizace plynu, samostatné a nesamostatné výboje v plynech Elektrické obvody, Ohmv zákon - Základní prvky elektrického obvodu, azení rezistor, potenciometr a reostat, micí pístroje, zvtšení rozsahu ampérmetru a voltmetru, Ohmv zákon pro uzavený obvod, Kirchhoffovy zákony Stacionární magnetické pole - Magnetická indukce, magnetické indukní áry, magnetické pole vodie s proudem a cívky, Ampérovo pravidlo, Flemingovo pravidlo, vodi v magnetickém poli, nabitá ástice v magnetickém poli, vzájemné silové psobení magnetických polí Nestacionární magnetické pole - Zmny magnetického indukního toku, vlastní indukce cívky, induknost, Faradayv zákon elektromagnetické indukce, Lenzv zákon, transformátor, generátor stídavého naptí Stídavý proud, elektromagnetický oscilátor - Generování stídavého proudu, jednofázový a tífázový stídavý proud, obvody stídavého proudu, rezistance, kapacitance, induktance, úiník, výkon stídavého proudu, penos a výroba elektrické energie, elektromagnetický oscilátor, vznik elektromagnetického vlnní, anténa Geometrická optika, optické zobrazování - Šíení svtla, dje na rozhraní dvou prostedí, index lomu, rovinné a kulové zrcadlo, tenká oka, zobrazovací rovnice, oko a jeho vady, optické pístroje Vlnová optika, elektromagnetické vlnní - Vlnové vlastnosti svtla, interference svtla, ohyb svtla na optické mížce, polarizace svtla, spektrum elektromagnetického vlnní, emisní a absorpní spektra látek Základní poznatky atomové fyziky - Složení atomu, elementární ástice, elektronová konfigurace, složení jádra, jaderné reakce, radioaktivita, rozpadový zákon, záení emitovaná atomy Základní poznatky kvantové fyziky a relativistické fyziky - Teorie tepelného záení, fotoefekt, základy kvantové mechaniky, kvantování energie, dje souasné a soumístné, dilatace asu, kontrakce délek, relativistické skládání rychlostí, vztah mezi hmotností a energií Struktura zpracování všech témat je stejná. Každé téma obsahuje detailn zpracovanou teoretickou ást, otázky k tématu, píklady k procviování a ukázkové zadání. V teoretické ásti najde uživatel veškeré teoretické znalosti, zákony, schémata a nártky a vyvození vztah. Otázky k tématu pedstavují úinnou kontrolu, byla-li teorie pochopena správn. Otázky testují logickou strukturu tématu a pochopení základních souvislostí. Píklady k procviování obsahují velké množství úloh pokrývající celé probírané téma a toto ješt dále rozšiuje. Ukázkové zadání pedstavuje vzorové zadání s nkolika úlohami, které tvoí prez celého tématu a mže být použité jako test. E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

16 Charakteristika kurzu: Napomáhá utváet a rozvíjet klíové kompetence dležité pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k uení, kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytuje snadno pehledné a jednoduše dostupné informace sloužící k dobré orientaci v tématu a ke kvalitnímu zvládání uiva. Nabízí studijní materiály v rzných formách sloužící k práci ve vyuování i k vlastnímu studiu. Pomáhá hlubšímu pochopení probírané problematiky, seznámení se s zákonitostmi spadající do této oblasti, rozvíjení logického myšlení a práci s informacemi. Díky využití ICT rozvíjí práce v kurzu poítaovou gramotnost a umožuje další vzdlání v informaních a komunikaních technologiích. Používané prostedky jsou textové i grafické stránky, PowerPointové prezentace, webové stránky, testy, diskusní fóra a ankety. E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

17 Fyzika - maturitní seminá Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Gymnázium Fy_sem Pepnout roli na... Zapnout režim úprav Osoby Úastníci innosti Osnova témat Poslední novinky Pidat nové téma... (Dosud nebyly vloženy žádné novinky) Fóra Studijní materiály Prohledat fóra Nadcházející události Žádné nadcházející události Prove Pokroilé vyhledávání Správa Zapnout režim úprav Nastavení Pidlit role Známky Skupiny Záloha Obnovit Importovat Reset Sestavy Úlohy Soubory Kategorie kurz Výuka Švédský jazyk Všechny kurzy... Fyzikální seminá Novinky Kurz obsahuje materiály ke všem maturitním tématm z fyziky, tedy ke všem fyzikálním kapitolám probíraným bhem studia. Témata obsahují podrobn zpracovanou teoretickou ást obsahující všechny potebné vztahy, na ni navazují otázky, které by ml student seznámený s tématem umt zodpovdt, následují procviovací píklady s výsledky a na závr je vytvoen test na nejdležitjší úlohy z daného oboru. Zamte se nejdíve na teoretické pochopení základních bod každého tématu v návaznosti na využití vzorc v poetních úlohách. Neustále mjte na pamti, pro daný vztah funguje tak, jak funguje, že výsledky uvádíme na "vhodný" poet platných cifer a že výsledek musí odpovídat realit (ádový odhad výsledku). MATURITA: - PROFILOVÁ ÁST (školní maturita) - ešení úloh, prezentace tématu, pokusy - SPOLENÁ ÁST (státní maturita) - písemný test ve dvou možnostech úrovní - více na Maturitní témata - pehled Maturitní témata - pehled s popisem DOPORUENÁ LITERATURA: Jdi do kalendáe... Nová událost... Odmaturuj z fyziky (vynikající pehled celého uivo stedoškolské fyziky) Fyzika v kostce (pehled podobný první knize, ale ne tak zdailý) vlastní poznámky Základní jednotky, pedpony, pevody jednotek - Tabulky, Pevody jednotek apod. Použité zdroje 1 Mechanika - kinematika hmotného bodu 01 - KINEMATIKA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh 2 Mechanika - dynamika hmotného bodu 02 - DYNAMIKA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh

18 Pohyb po kružnici z hlediska kinematiky i dynamiky 03 - POHYB PO KRUŽNICI - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanická práce a energie, výkon 04 - MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE, VÝKON - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k proviování Ukázkové zadání úloh Gravitaní pole 05 - GRAVITANÍ POLE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanika tuhého tlesa 06 - MECHANIKA TUHÉHO TLESA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanika kapalin a plyn 07 - MECHANIKA KAPALIN A PLYN - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Kmitavý pohyb hmotného bodu 08 - MECHANICKÉ KMITÁNÍ - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanické vlnní a akustika 09 - MECHANICKÉ VLNNÍ - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh 3

19 Kinetická teorie, vnitní energie, teplo a teplota 10 - KINETICKÁ TEORIE, TEPLO, TEPLOTA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Dje s ideálním plynem, stavová rovnice, tepelné stroje 11 - DJE S IDEÁLNÍM PLYNEM, STAVOVÁ ROVNICE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Struktura a vlastnosti pevných látek 12 - STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Struktura a vlastnosti kapalin 13 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Zmny skupenství 14 - ZMNY SKUPENSTVÍ - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Elektrostatické pole 15 - ELEKTROSTATICKÉ POLE - pehled tématu a vzorc Otázky k tématu Ukázkové zadání Elektrický proud v kovech a polovodiích 16 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH A POLOVODIÍCH - pehled tématu a vzorc Otázky k tématu Ukázkové zadání Elektrický proud v kapalinách a plynech 17 - ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH - pehled tématu a vzorce

20 Otázky k tématu Ukázkové zadání Elektrické obvody, Ohmv zákon 18 - ELEKTRICKÉ OBVODY, OHMV ZÁKON - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Stacionární magnetické pole 19 - STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Nestacionární magnetické pole 20 - NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Stídavý proud, elektromagnetický oscilátor 21 - STÍDAVÝ PROUD - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Geometrická optika, optické zobrazování 22 - GEOMETRICKÁ OPTIKA - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Vlnová optika, elektromagnetické vlnní 23 - VLNOVÁ OPTIKA - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Základní poznatky atomové fyziky 24 - ZÁKLADNÍ POZNATKY ATOMOVÉ FYZIKY - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Základní poznatky kvantové fyziky a relativistické fyziky

21 25 - SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY - pehled tématu a vzorce 25 - KVANTOVÁ FYZIKA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Dokumentace k této stránce Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Titulní stránka

22

23 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Název kurzu Fyzika Optika Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 4. roník, sexta Anotace: (cíle, obsahové zamení, zpsob práce, testy a jejich vyhodnocení,...) E-learningový kurz Fyzika - Optika je uren studentm tvrtého roníku tyletého studijního cyklu a posledního roníku šestiletého gymnázia. Kurz je možné využití i pro závrený roník osmiletého studijního cyklu. Dále je uren tm studentm, kteí maturují z fyziky. Nápl kurzu pokrývá celou problematiku uiva probíraného na gymnáziu v rámci tématu optika podle RVP a toto dále rozšiuje. Kurz zahrnuje oblasti paprskové a vlnové optiky, elektromagnetického záení a atmosférické optiky. Díky velkému množství doplujících informací slouží kurz k rozšíení probírané látky a zájemcm nabízí další materiály. Kurz umožuje samostatnou práci student pes interaktivní rozhraní z domu i ze školy, podporuje pípravu student do výuky, umožuje ovování klíových znalostí a dovedností, obecn napomáhá k utváení a postupnému rozvíjení klíových kompetencí vedoucích k získání základ všeobecného vzdlání. Kurz napomáhá pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím dopluje jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto se obsah kurzu v prbhu jeho používání mní, dopluje a upravuje podle aktuálních požadavk. Kurz obsahuje následující kapitoly: Úvod do optiky, odraz a lom vlastnosti svtla, šíení svtla, dje na rozhraní dvou prostedí, index lomu, Snellv zákon lomu, zákon odrazu, disperze svtla, totální odraz, dvojlom Optické zobrazování - rovinné a kulové zrcadlo, tenká oka, zobrazovací rovnice, vady oek, oko a jeho vady, objektivní a subjektivní optické pístroje E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti

Více

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1.1 Fyzika 5.5.1.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika 5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda 5.5.1 Fyzika 5.5.2 Blok přírodovědných předmětů - Fyzika Ročník 3. 4. Hodinová dotace Fyzika 2 2 0 0 Hodinová dotace Blok přírodovědných předmětů - fyzika 0 0 R

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

ešené píklady z fyzikální chemie VI

ešené píklady z fyzikální chemie VI Masarykova univerzita v Brn Pedagogická fakulta ešené píklady z fyzikální chemie VI Vybrané optické fyzikáln chemické metody Koloidní soustavy Hana Cídlová Ludk Janá Renata Nmcová Brno 2004 Copyright Hana

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie PŘEDMĚT: FYZIKA ROČNÍK: SEXTA VÝSTUP UČIVO MEZIPŘEDM. VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ TÉMATA, PROJEKTY, KURZY POZNÁMKY Zná 3 základní poznatky kinetické teorie látek a vysvětlí jejich praktický význam Vysvětlí pojmy

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny

Fyzikální veličiny jejich soustavy a jednotky skalární a vektorové veličiny měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření rozliší skalární veličiny od vektorových a využívá je při řešení fyzikálních a úloh zvládá převody jednotek různých

Více

2. Smykové tření a valivý odpor

2. Smykové tření a valivý odpor 1. Struktura pevných látek ANOTACE: Prezentace slouží k zopakování struktury a vlastností pevných látek. Materiál popisuje vlastnosti pevných látek, rozebírá strukturu krystalických látek, zabývá se pružnou

Více

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika

Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 9. Fyzika 343 Vzdlávací oblast: lovk a píroda Vzdlávací obor: Fyzika Vyuovací pedmt:fyzika 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Vzdlávací pedmt fyzika vznikl

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie

Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná pro rozvoj moderních technologií,

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika. 4.8.13. Fyzikální seminář Předmět Fyzikální seminář je vyučován v sextě, septimě a v oktávě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzikální seminář vychází ze vzdělávací oblasti

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 GARANT PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI) VYUUJÍCÍ PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI), CSc., Mgr. Vlastimil Kápek, Ph.D. (ÚFI) JAZYK VÝUKY:

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr.

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika I. Gymnázium Dr. školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Maturitní otázky z fyziky 2015/16

Maturitní otázky z fyziky 2015/16 Maturitní otázky z fyziky 2015/16 1. Pohyby těles z hlediska kinematiky a dynamiky 2. Mechanika tuhého tělesa 3. Mechanika kapalin a plynů 4. Fyzikální pole a jejich interakce s látkovým prostředím 5.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem je zprostředkovat základní fyzikální poznatky potřebné v odborném i dalším vzdělání a praktickém životě a také naučit žáky

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího

Více

FYZIKA Gymnázium Nový PORG. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace

FYZIKA Gymnázium Nový PORG. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV

6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV 6.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP GV Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

ŠVP PŘEDMĚTU FYZIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA

ŠVP PŘEDMĚTU FYZIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA Gymnázium Pacov Školní vzdělávací program ŠVP PŘEDMĚTU FYZIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět fyzika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda RVP Gymnázia

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie

Atom a molekula - maturitní otázka z chemie Atom a molekula - maturitní otázka z chemie by jx.mail@centrum.cz - Pond?lí, Únor 09, 2015 http://biologie-chemie.cz/atom-a-molekula-maturitni-otazka-z-chemie/ Otázka: Atom a molekula P?edm?t: Chemie P?idal(a):

Více

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL

7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL 7.11 Pojetí vyučovacího předmětu Fyzika RVP EL Obecné cíle výuky Fyziky Cílem výuky vyučovacího předmětu Fyzika je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, rozvíjení přirozené touhy po poznání

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém: pro stupeň výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF 6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 2 Platnost učební osnovy: od 1.9.2016 1) Pojetí vyučovacího

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu fyzika Obecná pravidla: Při klasifikaci písemných prací bude brán jako zaklad tento klasifikační systém pro stupeň: výborný 100% až 90% chvalitebný do 70% dobrý do

Více

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok 2014-15 Stavba hmoty Elementární částice; Kvantové jevy, vlnové vlastnosti částic; Ionizace, excitace; Struktura el. obalu atomu; Spektrum

Více

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2

ročník ročník 4. hodinová dotace hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Tématický plán Školní rok: 2015/2016 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66

Tématický plán Školní rok: 2015/2016 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66 Třída: 1.A, 1.B Vyučující: Kyc, Kyc PT 1.3, 1.5, 1.9, 5.2, 5.3 průběžně v celém školním roce I. Úvod Fyzika a život, motivační pokusy II. Látky Vlastnosti látek, pojem skupenství III. Síly Magnetická síla

Více

Fyzikální seminář. Zákon zachování hybnosti a energie, ráz těles. gravitačním poli. Keplerovy zákony. Rovnovážná poloha tuhého tělesa.

Fyzikální seminář. Zákon zachování hybnosti a energie, ráz těles. gravitačním poli. Keplerovy zákony. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Fyzikální seminář OVO ŠVP Tématický celek Učivo ŠVP Integrace Mezipředmětové vztahy Rozhodne v dané situaci, zda jsou splněny podmínky pro použití zákona zachování hybnosti a mechanické energie. Využívá

Více

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2

ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 FYZIKA Časové, obsahové a organizační vymezení Povinné Volitelné ročník 1. 2. 3. 4. ročník 4. hodinová dotace 2 2 3 2 hodinová dotace 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Realizují se

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Fyzika II mechanika zkouška 2014 Fyzika II mechanika zkouška 2014 Přirozené složky zrychlení Vztahy pro tečné, normálové a celkové zrychlení křivočarého pohybu, jejich odvození, aplikace (nakloněná rovina, bruslař, kruhový závěs apod.)

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Fyzika vyšší gymnázium

Fyzika vyšší gymnázium Fyzika vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda v. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika. Do vyučovacího předmětu Fyzika

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

Tématický plán Školní rok: 2016/2017 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66

Tématický plán Školní rok: 2016/2017 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66 Školní rok: 2016/2017 Předmět: Fyzika Počet hodin za rok: 66 Třída: 1.A, 1.B Vyučující: EliI, TučM PT 1.3, 1.5, 1.9, 5.2, 5.3 průběžně v celém školním roce I. Úvod Fyzika a život, motivační pokusy II.

Více

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole Historie Staréecko: elektrizace tením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec pitahuje železo Hans Christian Oersted objevil souvislost mezi elektinou a magnetismem procházející proud vytváí magnetické

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Slovo praktikum setkává se u m s nevolí. Pesto nepodléhám snm. Vím, že praktikum je eholí.

Slovo praktikum setkává se u m s nevolí. Pesto nepodléhám snm. Vím, že praktikum je eholí. http://www.mff.cuni.cz/zfp Do roku 1952 souást Pírodovdecké fakulty UK Praktiku se vnují po válce doc. dr. V. Petržílka, dr. F. Krista pozdji prof. J. Beneš, prof. E. Klier Od roku 1952 samostatná Matematicko

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta S (časové dotace 2 + 2 + 2 + 0)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta S (časové dotace 2 + 2 + 2 + 0) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta S (časové dotace 2 + 2 + 2 + 0) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (3 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia Obsah: Informace o projektu 2 Úvod 3 Pokyny ke studiu 4 Přehled kapitol 6 Literatura 9 Modul 1. Mechanika 10 Modul 2. Mechanika tekutin a termodynamika 139 Modul 3. Elektromagnetické pole 201 Modul 4.

Více

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

FYZIKA II Otázky ke zkoušce FYZIKA II Otázky ke zkoušce 1. Formy fyzikálního pohybu. Hmotný bod, trajektorie, dráha, zákon pohybu, vztažná soustava. Pohyb hmotného bodu podél přímky: vektor posunutí, rychlost posunutí, okamžitá rychlost,

Více

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10

Obsah: 0. Modul 1 MECHANIKA 10 Obsah: 0 Informace o projektu 5 Úvod 6 Pokyny ke studiu 7 Literatura 9 Modul 1 MECHANIKA 10 1.1 Úvodní pojmy 10 1.1.1. Soustava fyzikálních veličin s jednotek 11 1.1.2. Skalární a vektorové fyzikální veličiny

Více

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická

LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Stední prmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 LABORATORNÍ CVIENÍ Stední prmyslová škola elektrotechnická Píjmení: Hladna íslo úlohy: 9 Jméno: Jan Datum mení: 23.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 7 Fyzika

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 7 Fyzika 5. 7 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

Více

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009

TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009 TÉMATA K OPAKOVÁNÍ LÁTKY Z FYZIKY školní rok 2008/2009 1. Fyzikální obraz světa Předmět a metody zkoumání fyziky, rozdělení fyziky podle různých hledisek, význam experimentu ve fyzice (fyzikální měření),

Více

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA

MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA MAKRO- A MIKRO- MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA STAV... (v dřívějším okamţiku)...... info o vnějším působení STAV... (v určitém okamţiku) ZÁKLADNÍ INFO O... (v tomto okamţiku) VŠCHNY DALŠÍ

Více

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu FYZIKA: 6.roník

Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu FYZIKA: 6.roník Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu FYZIKA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, uvede konkrétní píklady jev dokazujících, že se ástice látek neustále pohybují a vzájemn

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE

SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE SEZNAM VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - ANOTACE Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0797 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT 3F3 Kvanta

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

METRA BLANSKO a.s. 03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory

METRA BLANSKO a.s.  03/2005. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory METRA BLANSKO a.s. KLEŠ!OVÉ P"ÍSTROJE www.metra.cz KLEŠ!OVÉ AMPÉRVOLTMETRY S ANALOGOVÝM ZOBRAZENÍM Proud AC Nap!tí AC 1,5 A, 3 A, 6 A, 15 A, 30 A, 60 A 150 A, 300 A 150 V, 300 V, 600 V T"ída p"esnosti

Více

Efektivní hodnota proudu a nap tí

Efektivní hodnota proudu a nap tí Peter Žilavý: Efektivní hodnota proudu a naptí Efektivní hodnota proudu a naptí Peter Žilavý Katedra didaktiky fyziky MFF K Praha Abstrakt Píspvek experimentáln objasuje pojem efektivní hodnota stídavého

Více

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012

Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Tematický plán uiva z matematiky pro 6. roník na školní rok 2011-2012 Msíc: Záí Uivo: Shrnutí a opakování uiva z 5.roníku Pirozená ísla íselná osa, porovnávání, zaokrouhlování, operace s nimi, pevody,

Více

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012 Název školy Dvojí povaha světla Název a registrační číslo projektu Označení RVP (název RVP) Vzdělávací oblast (RVP) Vzdělávací obor (název ŠVP) Předmět/modul (ŠVP) Tematický okruh (ŠVP) Název DUM (téma)

Více

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F3 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je nezbytná

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více