CZ.1.07/1.1.02/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CZ.1.07/1.1.02/01.0062"

Transkript

1 CZ.1.07/1.1.02/

2 E-learningové kurzy k výuce přírodovědných předmětů v prostředí moodle Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Komenského Rájec-Jestřebí Kontakt: Autoři: Ing. Stanislav Laštůvka, Jiří Koumar, Mgr. Jana Adamová, Mgr. Ivana Černošková, Mgr. Michal Hnilička, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Mgr. Michaela Míčková, Kateřina Mrázková, Mgr. Monika Nováková, Mgr. Eliška Pantůčková, Mgr. Kateřina Pernicová, Mgr. Zlatuše Prudká, Mgr. Josef Sychra, Mgr. Miroslav Tesař Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestřebí, o. p. s. dává svolení k využívání i kopírování částí publikace, a to výhradně bezúplantě ke vzdělávacím účelům. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním ropočtem České republiky.

3 Obsah: Název kurzu Fyzika mikrosvta Kurz pro studenty k tématu Atomová fyzika /jaderná fyzika a fyzika elektronového obalu/ a Kvantová fyzika Fyzika maturitní seminá Kurz pro maturanty z fyziky a úastníky semináe z fyziky Fyzika - optika Kurz paprskové a vlnové optiky urený hlavn studentm 4. roníku a sexty Fyzika elektina a magnetismus Kurz pro studenty 3. roníku a kvinty elektina a magnetismus Biologie tercie a 1. roník Tento kurz je uren studentm tercie a 1. roníku Biologie lovka MM Kurz obsahuje pracovní listy a další studijní materiály pro školní i domácí innost Biologický seminá pro maturanty (4. roník a sexta) Kurz obsahuje veejn pístupné materiály pro pípravu k maturit z biologie Geologická cviení Výuka v terénu, souástí jsou i pracovní listy Obecná biologie, genetika, mikrobiologie MM Kurz obsahuje studijní materiály k biologii pro studenty 4. roníku a sexty Chemické výpoty KP Kurz pokrývá celou oblast chemických výpot v prim a sekund šestiletého studia a je využitelný i v vyšších ronících Chemie Laboratorní cviení KP Laboratorní cviení podklady pro výuku Chemie Prima a sekunda E-learningový kurz chemie pro primu a sekundu šestiletého studia a slouží pro opakování ve vyšších ronících Chemie Tercie a I. roník Studenti 1. roníku a tercie naleznou v tomto kurzu nkteré poklady pro výuku v oblasti obecné a anorganické chemie

4 Název kurzu Chemie Kvarta a II. roník Studenti 2. roník a kvarty naleznou v tomto kurzu nkteré podklady pro výuku anorganické chemie a podklady pro výuku organické chemie Chemie Kvinta a III. roník Podklady pro výuku chemie ve 3. roníku a kvint šestiletého studia - organická chemie a biochemie Matematika maturitní seminá Kurz je uren pro maturanty z matematiky Matematika Goniometrické funkce a jejich využití Praktický prvodce goniometrickými funkcemi a rovnicemi International Mathematics JC + KP Kurz vytvoený ve spolupráci uitel matematiky z Francie a eské republiky, zamený na ešení zajímavých matematických problém Matematika Analytická geometrie Kurz z analytické geometrie pro studenty 3. roník Pedosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Základní údaje o pd: Vznik pd, pdní druhy a pdní typy; Zonalita a azonalita pdních typ; Pda a lovk Litosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Stavba a složení Zem; Zemská kra a litosférické desky; Základní poznatky o georeliéfu; Endogenní pochody; Exogenní pochody Kryosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem innost snhu a ledu; Voda ve snhu a ledu; Kryosféra a lovk Hydrosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Obh vody na Zemi; Oceány a moe; Vody pevnin; Hydrosféra a lovk Atmosféra jako souást fyzickogeografické sféry Zem Fyzikální a chemické vlastnosti atmosféry; lenní atmosféry; Poasí a podnebí; Všeobecná cirkulace atmosféry /proudní a vtrná innost/; Podnebné pásy Zem; Atmosféra a lovk Regionální geografie Ameriky Kurz k tématu Regionální geografie Ameriky Zempis pírodní krajiny Kurz urený pro studenty 1. roníku a tercie šestiletého studia Zempisný seminá pro maturanty MM Kurz obsahuje veejn pístupné materiály pro pípravu k maturit ze zempisu

5 íslo operaního programu: CZ.1.07 Název operaního programu: OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost íslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Poátení vzdlávání íslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdlávání Název výzvy: Jihomoravský kraj Výzva. 1 pro GP oblast podpory 1.1. Projekt: Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT íslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ Píjemce: Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Úvod Tato publikace obsahuje pehled kurz, které byly vytvoeny v prostedí moodle a jejich tvorba probíhala v rámci realizace výše uvedeného projektu. U každého kurzu je uvedena struná anotace a obsahová struktura, která je penesená z prostedí moodle. Anotace seznámí zájemce s možností využití tchto kurz v uritých ronících a oblastech uiva. Pro tvorbu e-learningových kurz byl zámrn zvolen program moodle, jedná se o tzv. Open Source Software, který je poskytován zdarma. Tento program lze nainstalovat na jakýkoliv poíta s pístupem na internet. Podmínkou je fungující www server s podporou PHP a databáze MySQL. Uživatel kurz nemusí mít tento program nainstalován ve svém poítai. Program je rozšíen nejen na stedních školách, ale je v hojné míe používán vysokými školami. Seznámení s kurzy a jejich aktivní využívání umožní studentm i úspšné zvládnutí nástupu na vysokou školu. S výukovými kurzy moodle se setkávají i vyuující pi rozšiujícím studiu nebo také pi píprav na novou maturitu. Tvorba výukových kurz zcela urit pispla k rozvoji jejich poítaové gramotnosti. Do kurz je možné vstoupit v roli administrátora, který má pístup do všech kurz, stanovuje tvrce a správce kurz. Roli administrátora zastával koordinátor projektu. Vyuující Gymnázia a Stední odborné školy Rájec-Jestebí pracovali v roli uitel, kteí vytváejí kurzy a tyto naplují studijním materiálem, nemají ale možnost kurzy zakládat. O založení kurzu musí požádat administrátora kurzu. Konení uživatelé jsou v roli student. Tito nemohou kurzy vytváet ani upravovat. Celkov bylo vytvoeno 27 kurz v pedmtech fyzika, biologie, chemie, matematika a zempis. Všechny kurzy jsou voln pístupné na Všechny studijní materiály vetn pracovních list, které byly do kurz vkládány, jsou uloženy na samostatném CD nosii.

6

7 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Název kurzu Fyzika mikrosvta Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 4. roník, sexta Anotace: (cíle, obsahové zamení, zpsob práce, testy a jejich vyhodnocení,...) E-learningový kurz Fyzika mikrosvta je uren studentm tvrtého roníku tyletého studijního cyklu a posledního roníku víceletého gymnázia. Dále je uren tm studentm, kteí maturují z fyziky. Nápl kurzu pokrývá celou problematiku uiva probíraného na gymnáziu v rámci tématu fyzika mikrosvta podle RVP a toto dále rozšiuje. Kurz zahrnuje oblasti fyziky elektronového obalu, jaderné fyziky a fyziky ástic. Díky velkému množství doplujících informací slouží kurz k rozšíení probírané látky a zájemcm nabízí další materiály. Kurz umožuje samostatnou práci student pes interaktivní rozhraní z domu i ze školy, podporuje pípravu student do výuky, umožuje ovování klíových znalostí a dovedností, obecn napomáhá k utváení a postupnému rozvíjení klíových kompetencí vedoucích k získání základ všeobecného vzdlání. Kurz napomáhá pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím dopluje jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto se obsah kurzu v prbhu jeho používání mní, dopluje a upravuje podle aktuálních požadavk. Kurz obsahuje následující kapitoly: Kvantová fyzika historický vývoj pedstav, Planckova teorie, foton, fotoelektrický jev, Comptonv rozptyl, de Broglieho hypotéza, vlnové chování ástic, základy kvantové mechaniky, Schrödingerova rovnice, kvantová ísla, zmna energie elektronu, Franckv-Hertzv experiment, Heisenbergova relace neuritosti, tunelový jev E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

8 Atomová fyzika - Fyzika elektronového obalu (vývoj pedstav na stavbu hmoty, objev elektronu, modely atomu, Rutherfordv rozptylový experiment, Bohrova hypotéza, energetické hladiny elektronu, popis orbital, princip nerozlišitelnosti ástic, Pauliho vyluovací princip, výstavbový princip, periodická soustava prvk, druhy chemických vazeb, záení emitované elektrony, rentgenka, laser, luminiscence, led-dioda), Jaderná fyzika (objev protonu a neutronu, složení jádra, izotopy, hmotnostní schodek, vazebná energie jádra, radioaktivita, radioaktivní rozpady, umlá radioaktivita, rozpadový zákon, pemnové ady, magnetická rezonance, štpení jádra, ízená a neízená štpná reakce, jaderná elektrárna, jaderná syntéza) Fyzika ástic detekce ástic, urychlovae, anihilace a kreace, rozdlení ástic, vlastnosti ástic, teorie 4 interakcí, kosmické záení, neutrino) Speciální teorie relativity základní principy, dilatace asu, kontrakce délek, relativistická hmotnost, vztah energie a hmotnosti, skládání rychlostí Struktura zpracování všech témat je stejná. Každé téma obsahuje detailn zpracovanou teoretickou ást, píklady k procviování, interaktivní test a odkazy na webové zdroje.v teoretické ásti najde uživatel veškeré teoretické znalosti, zákony, schémata a nártky, obrázky a vyvození vztah ve form výukových prezentací. Píklady k procviování obsahují úlohy pokrývající celé probírané téma a toto pípadn ješt dále rozšiuje. Interaktivní test je koncipován jednak jako procviovací, bhem jehož ešení se uživatel prbžn testuje v již získaných znalostech, a jednak jako závrený, jehož ešení je možné pouze jednou a je asov omezeno. Téma je pak doplnné o odkazy na zajímavé internetové zdroje, nap. na animace a videa, ešené úlohy nebo rozšiující faktické informace. Charakteristika kurzu: Napomáhá utváet a rozvíjet klíové kompetence dležité pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k uení, kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytuje snadno pehledné a jednoduše dostupné informace sloužící k dobré orientaci v tématu a ke kvalitnímu zvládání uiva. Nabízí studijní materiály v rzných formách sloužící k práci ve vyuování i k vlastnímu studiu. Pomáhá hlubšímu pochopení probírané problematiky, seznámení se s pírodními jevy spadající do této oblasti, rozvíjení logického myšlení a práci s informacemi. Díky interaktivním testm slouží kurz k vlastnímu procviování zvládnutého uiva a k sebehodnocení student. Díky využití ICT rozvíjí práce v kurzu poítaovou gramotnost a umožuje další vzdlání v informaních a komunikaních technologiích. Používané prostedky jsou textové i grafické stránky, PowerPointové prezentace, webové stránky, interaktivní testy, diskusní fóra a ankety. E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

9 Fyzika mikrosvta Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Gymnázium Fy_mikrosvet Pepnout roli na... Zapnout režim úprav Osoby Úastníci innosti Osnova témat Poslední novinky Pidat nové téma... (Dosud nebyly vloženy žádné novinky) Fóra Studijní materiály Testy Prohledat fóra Prove Pokroilé vyhledávání Správa Zapnout režim úprav Nastavení Pidlit role Známky Skupiny Záloha Obnovit Importovat Reset Sestavy Úlohy Soubory 1 FYZIKA MIKROSVTA Poslední kapitolou probíranou v kurzu stedoškolské fyziky je oblast mikrosvta, tedy atom, jejich ástí a mikroástic. V tomto oboru se seznámíme se zcela novými pohledy, nebo mikrosvt není popsatelný klasickou fyzikou, se kterou jste se seznámili v minulých letech. Podíváme se na stavbu atomového jádra a elektronového obalu a závrem na systém mikroástic. Novinky Použité zdroje Kvantová fyzika Historickým pohledem si ukážeme vývoj myšlenek na popis mikrosvta. Zjitíme, že od poátku 20. století se bhem necelých ticeti let objevila a rozvinula úpln nová fyzikální disciplína pracující se zcela novými popisy, veliinami i matematickými operacemi. Nadcházející události Žádné nadcházející události Jdi do kalendáe... Nová událost... Kategorie kurz Výuka Švédský jazyk Všechny kurzy... Kvantová fyzika - prezentace (ppt) Kvantová fyzika - prezentace (PDF) Kvantová fyzika - prezentace - upraveno pro tisk (PDF) Fotoelektrický jev - úlohy Úlohy - fotoefekt, excitace elektronu *** Test - procviovací *** Test - 10 testových úloh z této kapitoly JAVA aplet - Fotoefekt - Kvantová teorie YouTube video - dvouštrbinový experiment s elektrony 2 Atomová fyzika Akoliv je stavba hmoty v dnešní dob zcela jasná záležitost, již na základní škole se uíme o protonech a elektronech tvoící atomy, jde o výsledek snažení, které trvalo více než 2000 let. Základní objevy byly uskutenny na samém konci 19. století a bhem první poloviny 20. stol. byl tento hon za složením hmoty v základech ukonen. V této kapitole se dozvíme, jak funguje atom, jak se chová elektronový obal i atomové jádro a seznámíme se s radioaktivitou.

10 3 Fyzika elektronového obalu - prezentace (PPT) Fyzika elektronového obalu - prezenatce (PDF) Fyzika elektronového obalu - prezentace - upraveno pro tisk (PDF) Výstavbový princip - Jak napsat elektronovou konfiguraci Jaderná fyzika - prezentace (PPT) Jaderná fyzika - prezentace (PDF) Rozpadový zákon - úlohy k procviování *** Test - procviovací *** Test - 20 testových úloh z této kapitoly JAVA aplet - Bohrv model atomu JAVA aplet - Elektronová konfigurace prvk JAVA aplet - Rozpadové ady JAVA aplet - Rozpadový zákon PSP - árová spektra všech prvk JAVA aplet - Systém stálosti atom (izotopy) JAVA aplet - Jaderná štpná reakce JAVA aplet - Modely orbital pro libov. kvantová ísla - Atomová fyzika Fyzika ástic Na závr se seznámíme podrobnji s mikroobjekty, s jejich možnou strukturou a podíváme se na možné dlení ástic podle rzných kritérií. Zavedeme všechny možné interakce mezi ásticemi a podíváme se i na átice, jež jsou "zatím" jen teoretické, ale dosud neobjevené. Fyzika ástic - prezentace (PPT) Fyzika ástic - prezentace (PDF) *** Test - procviovací Otázky z tématu Fyzika ástic jsou obsaženy už v testu z pedchozí kapitoly - Atomová fyzika! CERN - Evropské centrum pro jaderný výzkum Ústav jaderného výzkumu v eži u Prahy JAVA aplet - Sestavte si ástici z daných kvark YouTube video - LHC = Large Hadron Colider (CERN) YouTube video - ATLAS - detektor ástic pi srážce na urychlovai (CERN) YouTube video - ATLAS 2 - detektor ástic pi srážce na urychlovai (CERN)

11 Speciální teorie relativity V rozšiující nepovinné kapitole Speciální teorie relativity se mohou maturanti a další zájemci seznámit se základy této velmi zajímavé oblasti fyzikálního poznání. o výsledcích STR se asto mluví, jsou využívány v rzných popularizaních textech, ale samotné pochopení terie není snadným úkolem a mže vést k ukvapeným a nesprávným závrm. Akoliv se nkteré výsledky mohou zdát nereálné, spadající až do oblasti sci-fi, jsou všechny výsledky této teorie ovené a správné. Speciální teorie relativity - prezentace (ppt) JAVA aplet - Dilatace asu FLASH aplet - Relativita souasnosti Video na YouTube (eng) - Relativita souasnosti Video na YouTube (eng) - Dilatace asu Video na YouTube (eng) - Dilatace asu 2 7 omyl o STR - 4,5minutové video Albert Einstein: "Nejkrásnjší vc, kterou mžeme objevit, je záhada." Dokumentace k této stránce Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Titulní stránka 4

12

13 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Název kurzu Fyzika maturitní seminá Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 4. roník, sexta Anotace: (cíle, obsahové zamení, zpsob práce, testy a jejich vyhodnocení,...) E-learningový kurz Fyzika maturitní seminá je uren tm studentm závrených roník tyletého i šestiletého studijního cyklu gymnázia, kteí maturují z fyziky. Obsahová nápl kurzu pokrývá celou šíi uiva fyziky probíraného na gymnáziu a dále je rozšiuje. Kurz obsahuje 25 ucelených témat, která odpovídají maturitním tématm z fyziky. V každém tématu je podrobn rozpracována teorie vetn vztah a doplujících informací, dále se v tématech nachází testové úlohy, poetní úlohy maturitního typu a otázky k tématu. Díky doplujícím informacím slouží kurz k rozšíení probírané látky a zájemcm nabízí další materiály. Kurz je uren pedevším pro samostatnou práci student s využitím internetu a to z domu i ze školy, podporuje pípravu student do výuky, umožuje ovování klíových znalostí a dovedností, obecn napomáhá k utváení a postupnému rozvíjení klíových kompetencí vedoucích k získání základ všeobecného vzdlání. Kurz napomáhá pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím dopluje jakoukoliv uebnici a sbírku užívanou pi opakování a shrnutí fyzikálního uiva. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto se obsah kurzu v prbhu jeho používání mní, dopluje a upravuje podle aktuálních požadavk. Kurz obsahuje následující kapitoly: Požadavky k maturit profilová a spolená ást maturitní zkoušky z fyziky, doporuená literatura Mechanika kinematika hmotného bodu Pohyb rovnomrný, rovnomrn zrychlený, grafy závislosti dráhy, rychlosti a zrychlení na ase, dráha a trajektorie, skládání pohyb E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

14 Mechanika dynamika hmotného bodu Newtonovy pohybové zákony, hybnost, zákon zachování hybnosti, tecí síly, inerciální a neinerciální vztažné soustavy, fiktivní síly Pohyb po kružnici z hlediska kinematiky i dynamiky - Perioda, frekvence, úhlová a obvodová rychlost, dostedivé zrychlení, dostedivá a odstedivá síla Mechanická práce a energie, výkon - Urení práce z grafu, kinetická a potenciální tíhová energie, celková mechanická energie, zákon zachování mechanické energie, výkon, úinnost, píkon Gravitaní pole - Popis gravitaního pole, gravitaní a tíhové zrychlení, pohyby v homogenním tíhovém poli Zem, Keplerovy zákony, pohyby družic a planet Mechanika tuhého tlesa - Tžišt tlesa, rovnovážná poloha, moment síly, rovnováha na páce, jednoduché stroje Mechanika kapalin a plyn - Hydrostatický tlak, hydrostatická tlaková síla, Pascalv a Archimédv zákon, Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity, obtékání tles a odporová síla Kmitavý pohyb hmotného bodu - Periodické pohyby, harmonický oscilátor, okamžitá výchylka, rychlost a zrychlení, perioda a frekvence kmitání, pemny energie v mechanickém oscilátoru Mechanické vlnní a akustika - Vznik vlnní, zdroj a šíení vlnní, rovnice postupné vlny, druhy vlnní, skládání vlnní, stojaté vlnní, zvuk, hlasitost, výkon zvukového vlnní Kinetická teorie, vnitní energie, teplo a teplota - Kinetické teorie látek, termodynamické zákony, teplota a její mení, rovnovážný stav soustavy, tepelná výmna, kalorimetrická rovnice Dje s ideálním plynem, stavová rovnice, tepelné stroje - Ideální plyn, energie a rychlost ástic plynu, tlak plynu, izotermický, izobarický, izochorický a adiabatický dj, práce plynu, kruhový dj, tepelné motory a jejich úinnost Struktura a vlastnosti pevných látek - Krystalické a amorfní látky, poruchy krystalické míže, deformace tlesa, normálové naptí, kivka deformace, Hookv zákon, teplotní roztažnost Struktura a vlastnosti kapalin - Povrchová vrstva, povrchová síla a energie, povrchové naptí, kapilární jevy, kapilární tlak, stykový úhel, teplotní roztažnost Zmny skupenství - Fázový diagram, pechod pevné, kapalné a plynné fáze za normálních podmínek a pi zmn tlaku, regelace ledu, skupenské teplo, spalné teplo Elektrostatické pole - Elektrování tles, elektrický náboj a jeho mení, siloáry elektrického pole, Coulombv zákon, permitivita prostedí, práce elektrických sil, kondenzátor Elektrický proud v kovech a polovodiích - Vodie, polovodie a izolanty, elektrický odpor, Ohmv zákon, voltampérová charakteristika, zatžovací charakteristika zdroje, vlastní a nevlastní polovodie, polovodiová dioda, tranzistor E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

15 Elektrický proud v kapalinách a plynech - Elektrolýza, elektrický lánek, Faradayovy zákony, galvanické pokovování, ionizace plynu, samostatné a nesamostatné výboje v plynech Elektrické obvody, Ohmv zákon - Základní prvky elektrického obvodu, azení rezistor, potenciometr a reostat, micí pístroje, zvtšení rozsahu ampérmetru a voltmetru, Ohmv zákon pro uzavený obvod, Kirchhoffovy zákony Stacionární magnetické pole - Magnetická indukce, magnetické indukní áry, magnetické pole vodie s proudem a cívky, Ampérovo pravidlo, Flemingovo pravidlo, vodi v magnetickém poli, nabitá ástice v magnetickém poli, vzájemné silové psobení magnetických polí Nestacionární magnetické pole - Zmny magnetického indukního toku, vlastní indukce cívky, induknost, Faradayv zákon elektromagnetické indukce, Lenzv zákon, transformátor, generátor stídavého naptí Stídavý proud, elektromagnetický oscilátor - Generování stídavého proudu, jednofázový a tífázový stídavý proud, obvody stídavého proudu, rezistance, kapacitance, induktance, úiník, výkon stídavého proudu, penos a výroba elektrické energie, elektromagnetický oscilátor, vznik elektromagnetického vlnní, anténa Geometrická optika, optické zobrazování - Šíení svtla, dje na rozhraní dvou prostedí, index lomu, rovinné a kulové zrcadlo, tenká oka, zobrazovací rovnice, oko a jeho vady, optické pístroje Vlnová optika, elektromagnetické vlnní - Vlnové vlastnosti svtla, interference svtla, ohyb svtla na optické mížce, polarizace svtla, spektrum elektromagnetického vlnní, emisní a absorpní spektra látek Základní poznatky atomové fyziky - Složení atomu, elementární ástice, elektronová konfigurace, složení jádra, jaderné reakce, radioaktivita, rozpadový zákon, záení emitovaná atomy Základní poznatky kvantové fyziky a relativistické fyziky - Teorie tepelného záení, fotoefekt, základy kvantové mechaniky, kvantování energie, dje souasné a soumístné, dilatace asu, kontrakce délek, relativistické skládání rychlostí, vztah mezi hmotností a energií Struktura zpracování všech témat je stejná. Každé téma obsahuje detailn zpracovanou teoretickou ást, otázky k tématu, píklady k procviování a ukázkové zadání. V teoretické ásti najde uživatel veškeré teoretické znalosti, zákony, schémata a nártky a vyvození vztah. Otázky k tématu pedstavují úinnou kontrolu, byla-li teorie pochopena správn. Otázky testují logickou strukturu tématu a pochopení základních souvislostí. Píklady k procviování obsahují velké množství úloh pokrývající celé probírané téma a toto ješt dále rozšiuje. Ukázkové zadání pedstavuje vzorové zadání s nkolika úlohami, které tvoí prez celého tématu a mže být použité jako test. E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

16 Charakteristika kurzu: Napomáhá utváet a rozvíjet klíové kompetence dležité pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k uení, kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytuje snadno pehledné a jednoduše dostupné informace sloužící k dobré orientaci v tématu a ke kvalitnímu zvládání uiva. Nabízí studijní materiály v rzných formách sloužící k práci ve vyuování i k vlastnímu studiu. Pomáhá hlubšímu pochopení probírané problematiky, seznámení se s zákonitostmi spadající do této oblasti, rozvíjení logického myšlení a práci s informacemi. Díky využití ICT rozvíjí práce v kurzu poítaovou gramotnost a umožuje další vzdlání v informaních a komunikaních technologiích. Používané prostedky jsou textové i grafické stránky, PowerPointové prezentace, webové stránky, testy, diskusní fóra a ankety. E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

17 Fyzika - maturitní seminá Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Gymnázium Fy_sem Pepnout roli na... Zapnout režim úprav Osoby Úastníci innosti Osnova témat Poslední novinky Pidat nové téma... (Dosud nebyly vloženy žádné novinky) Fóra Studijní materiály Prohledat fóra Nadcházející události Žádné nadcházející události Prove Pokroilé vyhledávání Správa Zapnout režim úprav Nastavení Pidlit role Známky Skupiny Záloha Obnovit Importovat Reset Sestavy Úlohy Soubory Kategorie kurz Výuka Švédský jazyk Všechny kurzy... Fyzikální seminá Novinky Kurz obsahuje materiály ke všem maturitním tématm z fyziky, tedy ke všem fyzikálním kapitolám probíraným bhem studia. Témata obsahují podrobn zpracovanou teoretickou ást obsahující všechny potebné vztahy, na ni navazují otázky, které by ml student seznámený s tématem umt zodpovdt, následují procviovací píklady s výsledky a na závr je vytvoen test na nejdležitjší úlohy z daného oboru. Zamte se nejdíve na teoretické pochopení základních bod každého tématu v návaznosti na využití vzorc v poetních úlohách. Neustále mjte na pamti, pro daný vztah funguje tak, jak funguje, že výsledky uvádíme na "vhodný" poet platných cifer a že výsledek musí odpovídat realit (ádový odhad výsledku). MATURITA: - PROFILOVÁ ÁST (školní maturita) - ešení úloh, prezentace tématu, pokusy - SPOLENÁ ÁST (státní maturita) - písemný test ve dvou možnostech úrovní - více na Maturitní témata - pehled Maturitní témata - pehled s popisem DOPORUENÁ LITERATURA: Jdi do kalendáe... Nová událost... Odmaturuj z fyziky (vynikající pehled celého uivo stedoškolské fyziky) Fyzika v kostce (pehled podobný první knize, ale ne tak zdailý) vlastní poznámky Základní jednotky, pedpony, pevody jednotek - Tabulky, Pevody jednotek apod. Použité zdroje 1 Mechanika - kinematika hmotného bodu 01 - KINEMATIKA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh 2 Mechanika - dynamika hmotného bodu 02 - DYNAMIKA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh

18 Pohyb po kružnici z hlediska kinematiky i dynamiky 03 - POHYB PO KRUŽNICI - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanická práce a energie, výkon 04 - MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE, VÝKON - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k proviování Ukázkové zadání úloh Gravitaní pole 05 - GRAVITANÍ POLE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanika tuhého tlesa 06 - MECHANIKA TUHÉHO TLESA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanika kapalin a plyn 07 - MECHANIKA KAPALIN A PLYN - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Kmitavý pohyb hmotného bodu 08 - MECHANICKÉ KMITÁNÍ - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Mechanické vlnní a akustika 09 - MECHANICKÉ VLNNÍ - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh 3

19 Kinetická teorie, vnitní energie, teplo a teplota 10 - KINETICKÁ TEORIE, TEPLO, TEPLOTA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Dje s ideálním plynem, stavová rovnice, tepelné stroje 11 - DJE S IDEÁLNÍM PLYNEM, STAVOVÁ ROVNICE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání úloh Struktura a vlastnosti pevných látek 12 - STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Struktura a vlastnosti kapalin 13 - STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Zmny skupenství 14 - ZMNY SKUPENSTVÍ - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Elektrostatické pole 15 - ELEKTROSTATICKÉ POLE - pehled tématu a vzorc Otázky k tématu Ukázkové zadání Elektrický proud v kovech a polovodiích 16 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH A POLOVODIÍCH - pehled tématu a vzorc Otázky k tématu Ukázkové zadání Elektrický proud v kapalinách a plynech 17 - ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH - pehled tématu a vzorce

20 Otázky k tématu Ukázkové zadání Elektrické obvody, Ohmv zákon 18 - ELEKTRICKÉ OBVODY, OHMV ZÁKON - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Stacionární magnetické pole 19 - STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Nestacionární magnetické pole 20 - NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Stídavý proud, elektromagnetický oscilátor 21 - STÍDAVÝ PROUD - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Ukázkové zadání Geometrická optika, optické zobrazování 22 - GEOMETRICKÁ OPTIKA - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Vlnová optika, elektromagnetické vlnní 23 - VLNOVÁ OPTIKA - Pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Základní poznatky atomové fyziky 24 - ZÁKLADNÍ POZNATKY ATOMOVÉ FYZIKY - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Základní poznatky kvantové fyziky a relativistické fyziky

21 25 - SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY - pehled tématu a vzorce 25 - KVANTOVÁ FYZIKA - pehled tématu a vzorce Otázky k tématu Úlohy k procviování Ukázkové zadání Dokumentace k této stránce Jste pihlášeni jako Administrator školy (Odhlásit se) Titulní stránka

22

23 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE E-LEARNINGOVÉHO KURZU Název kurzu Fyzika Optika Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 4. roník, sexta Anotace: (cíle, obsahové zamení, zpsob práce, testy a jejich vyhodnocení,...) E-learningový kurz Fyzika - Optika je uren studentm tvrtého roníku tyletého studijního cyklu a posledního roníku šestiletého gymnázia. Kurz je možné využití i pro závrený roník osmiletého studijního cyklu. Dále je uren tm studentm, kteí maturují z fyziky. Nápl kurzu pokrývá celou problematiku uiva probíraného na gymnáziu v rámci tématu optika podle RVP a toto dále rozšiuje. Kurz zahrnuje oblasti paprskové a vlnové optiky, elektromagnetického záení a atmosférické optiky. Díky velkému množství doplujících informací slouží kurz k rozšíení probírané látky a zájemcm nabízí další materiály. Kurz umožuje samostatnou práci student pes interaktivní rozhraní z domu i ze školy, podporuje pípravu student do výuky, umožuje ovování klíových znalostí a dovedností, obecn napomáhá k utváení a postupnému rozvíjení klíových kompetencí vedoucích k získání základ všeobecného vzdlání. Kurz napomáhá pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím dopluje jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Kurz je koncipován jako interaktivní, proto se obsah kurzu v prbhu jeho používání mní, dopluje a upravuje podle aktuálních požadavk. Kurz obsahuje následující kapitoly: Úvod do optiky, odraz a lom vlastnosti svtla, šíení svtla, dje na rozhraní dvou prostedí, index lomu, Snellv zákon lomu, zákon odrazu, disperze svtla, totální odraz, dvojlom Optické zobrazování - rovinné a kulové zrcadlo, tenká oka, zobrazovací rovnice, vady oek, oko a jeho vady, objektivní a subjektivní optické pístroje E-learningové kurzy k výuce pírodovdných pedmt v prostedí moodle

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Volitelné pedmty píloha ŠVP

Volitelné pedmty píloha ŠVP Volitelné pedmty píloha ŠVP strana 1 Gymnázium, Brno, t. Kpt. Jaroše 14, Volitelné pedmty - píloha ŠVP Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu Systém volitelných pedmt na vyšším gymnáziu matematická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2)

UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) UČEBNÍ OSNOVY PRO FYZIKU varianta O (časová dotace 2 + 2 + 3 + 2) 1. ROČNÍK Očekávané školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, poznámky 1. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY (4 + 2) používá s porozuměním učivem

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.8 Fyzika. 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.8 Fyzika 6.8.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Fyzika je zařazen jako povinný předmět v 5. 8. ročníku osmiletého studia a 1. 4. ročníku studia čtyřletého.

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku

Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Fyzika F51 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika patří mezi přírodní vědy. Žáky vede k pochopení, že fyzika je součástí každodenního života a je

Více

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008

Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Maturitní okruhy z fyziky 2 007 / 2 008 Základní okruhy 1. ročník: - obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, vztah fyziky k ostatním vědám (matematice, chemii, biologii,...) - fyzikální veličiny

Více

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava

ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava ízená termojaderná syntéza energie budoucnosti? Jií Orsava Bakaláská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakaláská práce podává struný popis problematiky jaderné syntézy. V první kapitole je nastínna definice pojmu

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta

eská zem d lská univerzita v Praze, Technická fakulta 4. Jaderná fyzika Stavba atomu Atomy byly dlouho považovány za nedlitelné. Postupem asu se zjistilo, že mají jádro složené z proton a z neutron a elektronový obal tvoený elektrony. Jaderná fyzika se zabývá

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:

Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,

Více

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie

Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici Dynamika Mechanická práce a mechanická energie Okruhy k opakování z FYZIKY Kinematika přímočarých pohybů mechanický pohyb, hmotný bod, vztažná soustava (inerciální, neinerciální), trajektorie, dráha, pohyb rovnoměrný, nerovnoměrný, přímočarý, křivočarý,

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více