Výsledky hospodaření l Economic Results

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výsledky hospodaření l Economic Results"

Transkript

1 58 Výsledky hospodaření l Economic Results

2 Více než energie More than Energy 59

3 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands of CZK Tržby za teplo l Revenues for heat Tržby za elektřinu l Revenues for electricity Tržby za chlad l Revenues for cooling Tržby za prodej investic městu l Sales revenue on the sale of investtments to the city Tržby za prodej zboží l Revenues from merchandise Ostatní tržby l Other revenues Aktivace l Capitalisation on assets Ostatní provozní výnosy l Other operating revenues Finanční výnosy l Financial revenues Mimořádné výnosy l Extraordinary revenues 0 Výnosy celkem l Total revenues Celkové náklady společnosti v tis. Kč Total Expenses of the Company in thousands of CZK Spotřeba materiálů a energií l Material and energy consumption Náklady vynaložené na prodané zboží l Costs for goods sold Služby l Services Osobní náklady l Personnel expenses Daně a poplatky l Taxes and fees Jiné provozní náklady l Other operating expenses Odpisy l Depreciation and amortisation Finanční náklady l Financial expenses Daň z příjmu splatná l Income tax payable Daň z příjmu odložená l Deferred Income Tax 548 Náklady celkem l Total expenses

4 Více než energie More than Energy Celkové výnosy a náklady společnosti (v mil. Kč) I Total Expences and Revenues of the company (in millions of CZK) celkové výnosy Total Revenues celkové náklady Total Expenses 61

5 Struktura majetku a kapitálu l Structure of Assets and Capital Struktura majetku l Structure of Assets Struktura kapitálu l Structure of Capital Aktiva v tis. Kč l Assets in thousands of CZK Dlouhodobý hmotný majetek l Receivables for subscriptions Dlouhodobý nehmotný majetek l Tangible fixed assets Dlouhodobý finanční majetek l Long-term financial assets Zásoby l Inventory Dlouhodobé pohledávky l Long-term receivables Krátkodobé pohledávky l Short-term receivables Krátkodobý finanční majetek l Capitalisation on assets Ostatní aktiva l Other assets Aktiva celkem l Total assets Pasiva v tis. Kč l Liabilities in thousands of CZK Základní kapitál l Registered capital Kapitálové fondy l Capital funds Fondy ze zisku l Funds created from profit Výsledek hospodaření minulých let l Profit (loss) of previous years Výsledek hospodaření l Profit (loss) Rezervy l Reserves Krátkodobé závazky l Short-term payables Dlohodobé závazky l Long-term payables Bankovní úvěry a výpomoci l Bank loans and assistance Ostatní pasiva l Other liabilities Pasiva celkem l Total liabilities

6 Více než energie More than Energy Dlouhodobý hmotný majetek a zásoby materiálu l Tangible Fixed Assets and Stores of Material Dlouhodobý hmotný majetek (zůstatková hodnota) v tis. Kč Tangible Fixed Assets (Residual Value) in thousands of CZK Pozemky l Land Zásoby materiálu (vyjma pořízení materiálu) v tis. Kč Material Inventory (except Acqisition of Material) in thousands of CZK Materiál a náhradní díly l Material and spare parts Budovy, stavby, haly l Buildings, structures and halls Pevné palivo l Solid fuel Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředkyl Machinery, instruments and equipment, means of transportation Ostatní palivo l Liquid fuel 0 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek l Tangible assets under construction Ostatní l Other 628 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek l Advance payments for tangible assets Celkem l Total Oceňovací rozdíl k nabytému majetku l Difference in valuation of the assets acquired Celkem l Total

7 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Skutečnost v účetním období Označení TEXT Číslo řádku Bežném Minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III v tom: povolenky na emise III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F v tom: povolenky na emise F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) IV. Ostatní provozní výnosy IV. 1. v tom: povolenky na emise H. Ostaní provozní náklady H. 1. v tom: povolenky na emise * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v ÚJ pod podstatným vlivem VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1. splatná Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

8 Profit and Loss Statement - Long Form as at 31 December 2007 (in whole thousands of CZK) Facts in the Accounting Period Title ITEM Line No. Current Previous I. Income on sales of goods 01 37,070 21,894 A. Costs of goods sold 02 37,070 21,894 II. Performance 03 1,767,193 1,690,853 II. 1. Income for sales of own products and services 04 1,800,869 1,651, Change in the level of stock from own activity 05-35,660 36, Activation 06 1,984 3,327 B. Performance consumption , ,075 B. 1. Material and energy consumption , ,855 B. 2. Services , ,220 + Added value , ,778 C. Personnel costs , ,357 C. 1. Wage costs , ,760 C. 2. Rewards to members of company bodies and associations 13 1,445 1,607 C. 3. Costs for social security and health insurance 14 41,756 42,109 C. 4. Social costs 15 1,969 1,881 D. Taxes and fees 16 1,307 1,166 E. Amortisation of long-term intangible and tangible assets , ,967 III. Income from sales of fixed assets and material 18 9,673 55,123 III. 1. Income from sales of fixed assets 19 9,562 55,055 III Of which: emissions permits ,190 III. 2. Income from sales of material F. Remaining price of fixed assets and material sold 22 42,328 79,732 F. 1. Remaining price of fixed assets sold 23 41,885 79,664 F Of which: emission permits 24 32,998 72,700 F. 2. Material sold G. Change of the level of reserves and rectifying items in the operating area and complex costs of future periods (+/-) 26-10,450-19,491 IV. Other operating revenues 27 41, ,006 IV. 1. Of which: emission permits 28 39, ,868 H. Other operating costs 29 17, ,897 H. 1. of which: emission permits 30 6, ,168 * Operating economic result , ,279 VII. Revenues from fixed financial assets 32 8,727 57,946 VII. 1. Revenues from shares in controlled entities and in the AU under significant influence ,080 VII. 2. Revenues from other fixed securities and shares VII. 3. Revenues from other fixed financial assets 35 8,727 8,727 VIII. Revenues from short-term financial assets X. Revenue interests 37 3,535 4,564 N. Cost interests 38 12,479 25,688 XI. Other financial revenues O. Other financial costs 40 7,859 8,540 * Financial economic result 41-7,840 28,562 Q. Income tax for regular activity , ,887 Q. 1. payable ,602 99,139 Q. 2. delayed ,748 ** Economic result for regular activity , ,954 *** Economic result for accounting period (+/-) , ,954 **** Economic result before taxation (+/-) , ,841 65

9 Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Běžné účetní Běžné období účetní období Minulé účetní období Označení AKTIVA Číslo.řádku Brutto Korekce Netto Netto Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 3. Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek v tom: povolenky na emise Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů C. II. 7. Jiné pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

10 Rozvaha v plném rozsahu k (v celých tis. Kč) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. II. 2 Ostatní Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní v tom: povolenky na emise Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

11 Balance Sheet - Long Form in Full Scope as at 31 December 2007 (in whole thousands of CZK) Current accounting period Previous accounting period Title ASSETS Line No. Gross Correction Net Net Total Assets 001 6,063,344 2,722,990 3,340,354 3,814,556 B. Fixed assets 002 5,624,314 2,720,770 2,903,544 3,433,302 B. I. Fixed intangible assets ,,946 50,893 23, ,914 B. I. 3. Software ,889 50,893 4,996 5, Other fixed intangible assets ,950 17, , Of which: emission permits ,950 17, , Unfinished fixed intangible assets B. II. Fixed tangible assets 008 5,384,428 2,669,877 2,714,551 2,664,525 B. II. 1. Land ,870 29,870 21, Buildings 010 1,819, , , , Separate movable objects and sets of movable objects 011 3,038,124 1,727,342 1,310,782 1,397, Other fixed tangible assets Unfinished fixed tangible assets ,500 3, , , Advance payments provided for fixed tangible assets 014 1,340 1,340 11, Appreciation difference to acquired assets (+/-) ,173 76,116 38,057 45,669 B. III. Long-term financial assets , , ,863 B. III. 1. Shares in controlled entities ,867 26,867 26, Shares in accounting units under significant influence Other fixed securities and shares Loans and credits - controlling entity, significant influence , , , Other fixed financial assets 021 1,024 1,024 1,359 C. Current assets ,361 2, , ,182 C. I. Stock ,197 48,197 91,951 C. I. 1. Material ,220 47,220 55, Unfinished production and semi-finished products , Provided advance payments for stock C. II. Long-term receivables , ,923 0 C. II. 1. Receivables from business relationships , ,109 0 C. II. 7. Other Receivables , ,814 0 C. III. Short-term receivables ,286 2, , ,149 C. III. 1. Receivables from business relationships ,200 2, ,980 66, State - tax receivables 032 4,802 2,220 4,802 10, Short-term advance payments provided ,308 17,308 7, Active conjectural accounts Other receivables ,244 42, ,885 C. IV. Short-term financial assets ,955 93,955 79,082 C. IV. 1. Cash Accounts in banks ,816 93,816 73, Short-term securities and shares ,000 D. I. Time resolution 040 3,669 3,669 3,072 D. I. 1. Costs of future periods 041 1,619 1,619 2, Income of future periods 042 2,050 2,

12 Balance Sheet - Long Form in Full Scope as at 31 December 2007 (in whole thousands of CZK) Title LIABILITIES Line No. Level in current accounting period Level in previous accounting period TOTAL LIABILITIES 043 3,340,354 3,814,556 A. Own capital 044 2,749,518 2,498,088 A. I. Basic capital 045 1,092,957 1,092,957 A. I. 1. Basic capital 046 1,092,957 1,092,957 A. II. Capital funds ,015 38,015 A. II. 2 Other capital funds ,015 38,015 A. III. Reserve funds, indivisible fund, and other profit funds , ,029 A. III. 1. Legal reserve fund/indivisible fund , , Statutory and other funds ,500 13,477 A. IV. Economic result of previous years 052 1,059, ,133 A. IV. 1. Undivided profit of previous years 053 1,059, ,133 A. V. Economic result of current accounting period (+/-) , ,954 B. Foreign resources ,046 1,292,684 B. I. Reserves ,907 30,833 B. I. 1. Reserves according to special legal regulations ,907 30,833 B. II. Long-term liabilities , ,267 B. II. 1. Delayed tax liability , ,267 B. III. Short-term liabilities , ,314 B. III. 1. Liabilities from business relationships , , Liabilities to employees ,284 35, Liabilities from social security and health insurance 063 3,611 3, State - tax liabilities and endowments ,600 40, Short-term advance payments received Passive conjectural accounts , , Of which: emission permits , , Other liabilities 068 1,891 1,885 B. IV. Bank credits and assistances , ,270 B. IV. 1 Long-term bank credits ,220 79, Short-term bank credits , ,774 C. I. Time resolution ,790 23,784 C. I. 1. Future period expenses 073 2,154 5, Future period revenues ,636 18,636 69

13 Cash Flow k (v celých tis. Kč) Označení TEXT Přírustek / Úbytek Číslo řádku P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1. Úpravy o nepeněžní operace A Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek umořování opravné položky k nabytému majetku (+) (+/-) Změna stavu opr. pol., rezerv. (+/-) Zisk +, ztráta - z prodeje stálých aktiv (-/+) (-/+) Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou investiční spol. a fondů (-) Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných (-) (+) Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace (+/-) A* Čistý penežní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami prac. kap. a mim. pol A. 2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv (+/-) Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv (+/-) Změna stavu zásob (-/+) Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. 3. Vyplacené úroky z výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A. 4. Přijaté úroky (+) A. 5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou čicnnost a za doměrky za min. období (-) A. 6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními připady, které tvoří mimoř. výsl. hos. včetně uhrazené daně (-) A. 7. Přijaté divididendy a podíly na zisku (+) A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) B. 3. Půjčky a úvěry spřizněným osobám B. 4. Změna stavu investičních závazků B. 5. Změna stavu pohledávek z prodeje dlouhodobého majetku B. 6. Komplexní pronájem B*** Peněžní toky z investičních činnosti (-) Peněžní toky z finanční činnosti C. 1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků, které spadají do obl. fin. čin C. 2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (+/-) Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu, em. Ažia, event. rezervního fondu vč. složených záloh (+) Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) Úhrada ztráty společníky (+) Přímé platby na vrub fondů (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacení srážkové daně C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (+) F. Čisté zvýšení, resp. Snížení peněžních prostředků (+) R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku (+)

14 Cash Flow as at 31 December 2007 (in whole thousands of CZK) Title ITEM Increase/Decrease Line No P, Financial means level and financial equivalents at the beginning of the year 01 79, , ,112 Cash flow from the main income activity (operating activity) Z. Accounting profit or loss from regular activity before taxation , , ,509 A. 1. Adjustment by non-financial operations , , ,487 A Amortisation of fixed assets, amortisation of receivables, amortisation of the adjusting item for acquired assets (+) (+/-) , , , Amortisation of fixed assets, amortisation of receivables, amortisation of the adjusting item for acquired assets (+/-) 05-10,450-19,491 7, Profit +, loss - from fixed asset sales (-/+) (-/+) ,091-65, Revenues from dividends and shares in profit with the exception of investment comp. and funds (-) Cleared cost and revenue interests with the exception of capitalised (-) (+) ,124 38, Possible adjustments and other non-financial operations (+/-) A* Net cash flow from operating activity before taxation, changes of working capital and extraordinary items , , ,996 A. 2. Change of the level of non-financial component of working capital 11-34,172-97,510 3,082 A Change of the level of receivables from operating activity, transition accounts of assets (+/-) 12-51, ,228-16, Change of the level of short-term liabilities from operating activity, transition accounts of liabilities (+/-) 13-26,130 47,594 26, Stock level change (-/+) 14 43,754-32,876-6, Change of the level of short-term financial assets not falling into financial means and equivalents A** Net cash flow from operating activity before taxation and extraordinary items , , ,078 A. 3. Paid interests with the exception of capitalised interests (-) 17-12,479-25,688-44,102 A. 4. Accepted interests (+) 18 12,261 4,564 5,570 A. 5. Paid income tax for regular activity and for retroactive assessments of taxes for previous periods (-) , , ,833 A. 6. Income and expenses related to extraordinary accounting cases, which form the extraordinary economic result including tax paid (-) A. 7. Received dividends and profit shares (+) A*** Net cash flow from operating activity , , ,713 Cash flow from investment activity B. 1. Expenses related to fixed asset acquisition (-) , , ,137 B. 2. Income from fixed asset sales (+) 24 9,562 65,055 65,518 B. 3. Loans and credits to affiliated entities 25-9, B. 4. Change of the level of investment obligations , , ,895 B. 5. Change of the level of receivables from fixed asset sales ,879-1,836 B. 6. Comprehensive lease ,081 B*** Cash flow from investment activity (-) , , ,269 Cash flow from financial activity C. 1. Impacts of changes of fixed or short-term obligations, which fall into the area of financial activity 30 99, ,683 C. 2. Impacts of changes of own capital on financial means and financial equivalents (+/-) , , Increase of the financial means from the title of an increase of the basic capital, emission agio, possible reserve fund including deposited advance payments (+) Payment of the share in own capital to partners (-) , Further deposits of financial means of partners and shareholders (+) Payment of loss by partners (+) Direct payments to the debit of funds (-) 36-5,553-6,730-7, Paid dividends of profit shares including payment of deduction tax , ,172-23,749 C*** Net cash flow related to financial activity (+) 38-59, , ,753 F. Net increase or decrease of financial means (+) 39 14, ,721-1,309 R. Level of financial means and financial equivalents at the end of the year (+) 40 93,955 79, ,803 71

15 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 2007 (v celých tis. Kč) I Consolidated Profit and Loss Statement for 2007 (in whole thousands of CZK) Označení TEXT I. A. (+) II. B. (+) C. E. (+/-) * * ** *** **** Tržby za zboží Revenues from Goods Náklady vynaložené na prodané zboží Expenses for goods sold Obchodní marže Sale Margin Výroba Production Výrobní Spotřeba Production Consumption Přidaná hodnota Added Value Osobní náklady Staff Cost Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Depreciations of Intangible and Tangible Fixed Assets Zúčtování (odpis) konsolidačního rozdílu (+/-). Accounting (Depreciation) of Consolidation Difference (+/-) Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů Accounting of Reserves, Adjusments and Accruals and Defferrals of Operating Revenues Další provozní výnosy Other Operating Revenues Další provozní náklady Other Operating Expenses Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření Consolidated Operating Profit (Loss) Finanční výnosy Fianancial Revenues Finanční náklady Fianacial Expenses Konsolidovaný výsledek hospodaření z finančních operací Consolidated Profit (Loss) from Financial Operations Daň z příjmu za běžnou činnost (odložená a splatná) Income Tax on Ordinary Income (Deffered and Due) Konsolidovaný výsledek hospodaření za bežnou činnost Consolidated Profit (Loss) from Ordinary Income Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období bez rozdílu ekvivalence Consolidated Profit (Loss) for Accounting Period, excluding Equivalents z toho: Výsledek hopsodaření bez menšinových podílů including: Profit (Loss), excluding Minor Particiaption Menšinový výsledek hospodaření Minor Profit (Loss) Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci Particiaption in Profit (Loss) in Equivalents Konsolidovaný výsledek hospodaření Consolidated Profit (Loss)

16 Konsolidovaná rozvaha 2007 (v celých tis. Kč) I Consolidated Balance Sheet for 2007 (in whole thousands of CZK) Označení TEXT AKITVA I ASSETS B. STÁLÁ AKTIVA I Fixed Assets B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek I Intangible fixed assets B.II. Dlouhodobý hmotný majek I Tangible fixed assets B.III. Dlouhodobý finanční majetek I Long-term financial assets B.IV. Aktivní konsolidační rozdíl /(-) Záporný konsolidační rozdíl I Active consolidation difference /(-) Negative consolidation difference B.V. Cenné papíry v ekvivalenci I Securities in equivalents 0 0 C. Oběžná aktiva I Current assets C.I. Zásoby I Inventory C.II. Dlouhodobé pohledávky I Long-term receivables C.III. Krátkodobé pohledávky I Short-term receivables C.IV. Finační majetek I Financial assets D. Ostatní aktiva-přechodné účty aktiv I Other assets - temporary assets accounts PASIVA I LIABILITIES A. Vlastní kapitál I Equity A.I. Základní kapitál I Registered capital A.II. Kapitálové fondy I Capital funds A.III. Fondy ze zisku I Funds from profit A.IV. Výsledek hospodaření minulých let I Profit (loss) of previous years A.V. Výsledek hospodaření za účetní období bez menšinových podílů (+/-) I Profit (loss) of accounting period, excl. minor participation (+/-) A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) I Profit (loss) of current accounting period (+/-) A.V.2. Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci (+/-) I Participation in profit (loss) in equivalents (+/-) 0 0 A.VI. Konsolidační rezervní fond I Consolidation reserve fund 0 0 B. Cizí zdroje I Other resources B.I. Rezervy I Reserves B.II. Dlouhodobé závazky I Long-term payables B.III. Krátkodobé závazky I Short-term payables B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci I Bank loans and assistance C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv I Other liabilities - temporary liabilities accounts D. Menšinový vlastní kapitál I Minor equity D.I. Menšinový základní kapitál I Minor registered capital D.II. Menšinové kapitálové fondy I Minor capital funds D.III. Menšinové fondy včetně nerozděleného zisku minulých let I Minor funds, including retained profit from previous years D.IV. Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) I Minor profit (loss) of current accounting period (+/-)

17 74 Výroky nezávislého auditora

18 Více než energie More than Energy 75

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP

Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP Výroční zpráva 2010 skupina CE GROUP 2 3 Obsah 1. Zpráva představenstva 7 2. PŘEDSTAVENÍ Představení skupiny CE GROUP 11 Představení České energie 12 Představení České plynárenské 15 Představení GSCeP

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Jestřebí hory; IČO 69155372; Pod městem 624, 542 32 Úpice Svazek obcí Předmět činnosti: sestavena k

Více