Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Sftwre pr váš úspěch Prfil splečsti Vem,. s. Splečst Vem je pr své zákzíky ddvtelem uceleých řešeí v blsti ifrmčích systémů pr řízeí lidských zdrjů, ekmiky lgistiky ve státích i privátích rgizcích v České Slveské republice.

2 S wre pr Váš úspěch Zákldí údje splečs Histrie: 1990 VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. Rk zlžeí: 2000 Vem,. s. Sídl firmy: Br, Okruží 871/3 Pbčky: Prh, Olmuc, České Budějvice, Plzeň, Ostrv Dceřiá splečst: Vem, s. r.., Brtislv Pbčk: Bská Bystric Pčet prcvíků v ČR: 132 Pčet prcvíků v SR: 18 Obrt splečsti Vem z rk 2013: 161 mil. Kč Histrie Splečst Vem vzikl jk ryze česká fi rm bez účsti zhričíh kpitálu jk jed z prvích ve svém bru červeec 1990 zlžeí splečsti VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. prví distribuce prgrmu zprcváí mezd PAM Vem 1991 ekmický IS EKOS Vem 1992 mzdy pltfrmě UNIX tevřeí pbčky v Prze 1993 pbčk v Olmuci dceřiá splečst Vem, s. r.. v Brtislvě kždý devátý změstec v ČR má mzdu zprcvávu plikcí Mzdy Vem 1995 zlžeí dceřié splečsti VEMA Cmputers & Systems, s. r.. bídk prduktů rzšíře vé plikce Perslistik Vzděláváí 1997 přechd 32-bitvé plikce pbčk v Bské Bystrici 1998 prví istlce kmplexíh elektrickéh dcházkvéh systému říje zlžeí splečsti Vem,. s., d íž byl sluče VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. + VEMA Cmputers & Systems, s. r vytvřeí plikcí pd Widws techlgie tekéh kliet V3 zřízeí služby Cll Cetrum Vem 2002 vé sídl splečsti v Brě 2003 prtálvé řešeí plikcí 2004 ukčeí přechdu plikcí z DOS Widws pbčk v Českých Budějvicích 2005 zřízeí služby ASP 2007 certifi kce ČSN EN ISO 9001 : 2000 prví umístěí v sutěži TOP 100 IT splečstí v ČR 2008 bídk utsurcigu zprcváí mezd pdpr eur, duálí zbrzeí mě 2009 spuštěí zákzickéh webu tevřeí pbčky v Plzi 2010 certifi kce ČSN ISO : vá pltfrm V bídk služby V4 Clud 2013 pbčk v Ostrvě 2

3 Zlev: Ig. Bc. Jrslv Šmrd, MBA ředitel divize Obchdě-prvzí, místpředsed předstvestv Ig. Michl Máčel, CSc., MBA ředitel splečsti divize Prdukt, předsed předstvestv Ig. Bc. J Tmíšek ředitel divize Služby, čle předstvestv Získé cer fikáty testy Úspěšé zvršeí prcesu certifi kce testce ptvrzuje, že kvlit šeh sftwru služeb spjeých s jeh využíváím ptří mezi še prvřdé cíle. Splečst Vem vlstí certifi kát, že její systém mgemetu jksti je v suldu s pždvky rmy ČSN EN ISO 9001 : Předmětem certifi kce jsu veškeré prcesy ávrhu vývje ifrmčích systémů, implemetce, prdeství, pskytváí ifrmčích systémů jk služby tké exterí zprcváí mezd. Dlší záruku kvlity je získý test, který ptvrzuje suld prjektvéh mgemetu v blsti implemetce plikcí služeb u zákzíků s pždvky rmy ČSN ISO : Hspdřeí splečs Vývj celkvéh brtu splečs Vem (v mil. Kč)

4 Ifrmčí systém Vem Pr pdpru řízeí blsti lidských zdrjů bízíme plikce ifrmčíh systému HR Vem. získejte dklý přehled prcesu ábru vých změstců přid te si ejrzšířeější plikci pr výpčet mezd v ČR SR evidujte přítmst i důvdy epřítmsti prcvišti tvřte tiskěte rgizčí schémt epstrdtelé pmcíky pr řízeí prvidelým hdceím prcvíků zvyšujte jejich mtivci zjeddušte si kmuikci s ČSSZ zdrvtími pjišt vmi vyúčtujte lehce služebí cesty 4 Pmcí systému EKOS Vem zvládete všechy běžé čisti spjeé s prblemtiku ekmiky lgistiky rgizce. ved te přehledě účetictví i dňvu evideci mějte kmplexí ifrmce hspdřeí rgizce jedduše idetifi kujte mžsti úspr sledujte ifrmce ddvtelích, dběrtelích prterských fi rmách evidujte sd dluhdbý i drbý mjetek s využitím čárvých kódů zutmtizujte bezhtvstí úhrdy desílejte pviá pdáí d dtvých schráek

5 Prč plikce Vem? ých e j k p s e c Tisí zákzíků íc e jíjí tisíc t y v yužív uk ty d r p e ř es š ž N íků ji pře ých zákz e j je jsu k i c p s izz k ždu rg r r P t t. á š e l t t 0 2 r ifik, pr á specifi itá rčit i r ri v t pická urč ty ěklilk bízíme v systém ách. tá Přístup k dkudkdtům Pr tál li l vé řeš e í um p r c žňuje vík í k ům p je v š e řístup iter m etv ý p ř es b prhlí ě ž sb ý že č ím i fi r ím emím k v ybrým M ž údjů e ř i m m. jíjí prs pr tálu tředic v í c i c t v í ím m přehle sv ýc ed h pd řízeý c h. Sledujeme legisl v í zm míst vás ěy Gr tu tuje jeme stá tá lý sul lý s plt ld pli tu legis lik kc í isl l t ti iv vu v ČR Veškeré i ré legis S R. isl lti tivví změ ifrmč y se d íc ích systé mů prm s pře ředsti ít ít jí tih hem, by s te se mhlili vč s s e z ámit it s úprv mi.i. řízeí r p y d l k d P u pár klik umetyty ické dk ic še dym še te j jte žňují e v ív ž ží u Vy u. Umžň rmě grfu e frm v i m y utítím lk u ik l lik b k t t rz e filttrvt d i -l t m v v vá řv tupě z tí z se pstu prvt dkzů d ž y řehled í pře jš ě b r r d p dece. vid evi Vše strsery še serv šeh rvz v zpečíme p Plě zbe ích jedi z prv t ému. Jk systé čli bíze hu jssme z HR íh českém tr x mple řešeí k ím tš ě cludvé j h ejv e se je stli jsm t e l e m. p s k y t v 5

6 Přehled plikcí systému HR Vem Výběrvá řízeí Zjištújí dmiistrtiví techicku pdpru prcesu výběru vých prcvíků. Prstředictvím plikce lze sledvt uchzeče pstupující i vyřzeé, jejich krespdeci, prbíhjící ábr veškeré dprvázející událsti. Perslis k Eviduje zákldí sbí údje změstce. Vystvuje rchivuje jeh persálí dkumety sbí krt, prcví zřzeí, prcví smluv, růzé idividuálě uzvíré dhdy. Aplikce řeší i cetrálí správu persálích dkumetů. Ty jsu vytvářey pdle předem připrveých vzrů s utmtickým dplňváím údjů změstci rgizci. Nástupí změvé listy Umžňují elektrický prces schvlváí. Frmulář ástupíh listu je p vyplěí přepsílá mezi schvlvteli. Výsledkem je bud jeh schváleí, pdle kteréh je vý prcvík zdá d plikcí Vem, eb zmítutí či zrušeí pždvku. Obdbý je Změvý list, který eviduje změy prcvíh zřzeí mzdy u stávjícíh prcvík. Pčet rgizcí, které mjí mzdy d Vem Výplty pr změstců Mzdy Úplý výpčet mezd pltů s výstupy pr zdrvtí pjišt vy, správu sciálíh zbezpečeí, peěží ústvy d účetictví. Pr jedtlivé typy rgizcí jsu defi váy stdrdy, které výzmě usdňují zprcváí. Pr jedh změstce je mžé suběžě zprcvávt více prcvěprávích vzthů. V čsvé pslupsti lze zbrzit změy, které u změstce pstupě stávly, prvy údjů d miulsti vyvljí utmtický přepčet hdt. Lze využívt růzé rzvrhy prcvích db. Orgizce pdléhjící záku pltu mjí řešey utmtické pltvé pstupy. Smzřejmstí je úplý výpčet pr rčí zúčtváí dě stveí dě z příjmu. Dcházkvý systém Zákldím prvkem je plikce Dcházk, která zjišt uje sběr, zprcváí evideci dcházkvých dt. Systém umžňuje sledvt příchdy dchdy prcvíků, přítmst prcvíků prcvišti. Údje přeeseé ze vstupích termiálů je mžé prhlížet prvvt. Je zde řeše pružá prcví db, zdáváí přesčsů i růzě zpčítávé prcví rzvrhy. N kci měsíce je utmticky spčte měsíčí bilce dprcvé i edprcvé dby pdkldy vstupují d zprcváí mezd. Vzděláváí Pr jedtlivé změstce můžete vytvřit plá vzděláváí vyhdcvt jeh plěí. Pdpruje e-lerigvu frmu studi. Služí též pr pláváí jedtlivých vzdělávcích kcí, kde eviduje účstíky, předášející ákldy. Systemizce Služí k vrhváí rgizčích struktur. Defi uje 6

7 rgizčí útvry vzthy dřízesti pdřízesti. Sučsě umžňuje v čsvé se vytvářet i jedtlivá systemizvá míst včetě příslušých chrkteristik kvlifi kčích pždvků. Nástrjem mdelváí lze vytvřit více vrit buducích rgizčích změ. Kmpetečí mdely Ppisuje kmpetece, tj. zlsti, dvedsti, zkušesti, sbstí chrkteristiky, le tké pstje hdty, které jsu uté pr pždvý výk v dé pzici. Mderím efektivím způsbem mpuje kvlifi kčí pždvky jedtlivých prcvích míst. Lze jej ktulizvt sd přizpůsbvt rzvji fi rmy. Dvleá Pláváí schvlváí dvleé bízí webvé rzhrí pr pláváí, žádsti schvlváí vl frmu elektrickéh schvlvcíh prcesu. Hdceí Prvidelé hdceí pdle růzých typů škál stupic umžňuje prváí sledváí vývje prcvíků. Klíčvé výkstí ukztele Služí k pláváí vyhdceí výkstích ukztelů prcvíků s ásledu ávzstí dměňváí. Beefity Eviduje čerpáí prstředků, které byly jedtlivým změstcům přiděley rgizcí jk frm epeěžíh dměňváí. Umžňuje vytvářet plá čerpáí prstředků ze změsteckéh fdu libvlý pčet let d buducsti. Strveky Aplikce sleduje řídí prces přízeí výdejů strveek. Při prpjeí s dcházkvým systémem je árk strveky vypčítává utmticky pdle dprcvé dby. Autmticky djde tké k výpčtu srážky ze mzdy z čerpé strveky pskytutéh beefi tu. Prcví cesty Itretvá plikce usdňuje pláváí tuzemských i zhričích prcvích cest d zdáí cestvíh příkzu, přes schváleí veducíh, vyplceí zálhy, p ásledé zúčtváí celé cesty. 7

8 Přehled plikcí systému EKOS Vem Účetictví, fičí ukztele, sldkt účtů Účetictví bízí efektiví vedeí účetích kih, kmpletí zprcváí dňvé evidece výkzů, širké mžsti vribilích výstupů ástrjů pr tvrbu vlstích výkzů i dymicku lýzu účetích dt. Řeší vícezdrjvé fi cváí. V plikci Účetictví můžeme prvádět i rzbr ukztelů fi čí lýzy. Pr mžst kmfrtíh párváí sldktích účtů, jk jsu příkld účty přízeí mteriálu, zbží, mjetku, zálhvé účty, peíze cestě pd., existuje smsttá plikce Sldkt účtů. Fkturce, pkld, bk Fkturce služí ke zprcváí vystveých přijtých fkturčích dkldů, k prvidelým úhrdám, upmíáí pelizci fktur, utmtickému vytvářeí vzájemých zápčtů, pstupeí phledávek evideci zádržéh eb prvých plžek k phledávkám. Elektrické fktury lze vytvářet i ve frmátu ISDOC. Pkld zprcvává všechy htvstí tky rgizce v tuzemské i zhričí měě. Pskytuje kmžitý přehled stvu peěz, pčítá kurzvé rzdíly. Bk zjišt uje utmtizci zprcváí bezhtvstích bkvích úhrd ve styku s peěžími ústvy. Pskytuje kmžitý přehled stvu peěz bkvích účtech. Mjetky, skldy, čárvé kódy Dluhdbý drbý mjetek zjišt ují sdu evideci hmtéh ehmtéh mjetku, účetí i dňvé dpisy pdpru ivetur s využitím čárvých kódů. Ve skldech (včetě ksigčích) evidujete přesý stv veškerý phyb mteriálů, výrbků eb zbží, i s využitím čárvých kódů. 8

9 Nákup dbyt Zbezpečuje čisti spjeé s phyby zbží z rgizce směrem k dběrteli d ddvtele směrem d rgizce. Služí ke zprcváí pždvků ákupy ddvtelských bjedávek strě jedé k evideci ifrmcí bchdích přípdech relizvých v rgizci, dběrtelských bjedávek všech dlších dkldů suvisejících s bchdím přípdem strě druhé. Zkázky Aplikce Zkázk bshuje evideci zkázek včetě jejich zákldích chrkteristik sledváí plávých skutečých ákldů ě. Umžňuje zdávt slžeí zkázky pmcí číselíků mteriálů, prcí, sttích ákldů předem zklkulvých výrbků. Můžete pčítt plávu klkulci zkázky při změě kdykliv prvést její reklkulci. Při zdáí d výrby se vytváří pždvky mteriál, práci, sttí ákldy subddávky tisku se mteriálvé mzdvé lístky. Okmžitě prváte ákldy režie jedtlivých zkázek. Evidece písems dtvé schráky Evidece písemstí je urče k evideci ulžeí přijté i deslé pšty dpisů i přílh, běhu dkumetů v rgizci mezi jedtlivými prcvíky, včetě zchváí histrie. Krmě klsické pšty v písemé pdbě kmuikuje i prstředictvím e-milů bustrě spluprcuje s dtvými schrákmi. Kmuikce s dtvými schrákmi je spleču dstvbu šich plikcí, je tedy mžé desílt i výkzy, fktury jk strukturvé subry pd. 9

10 Služby splečs Splečst Vem pskytuje rzsáhlé spektrum prfesiálích služeb, v rámci kterých je pčetý tým kzulttů připrve budvt udržvt ifrmčí systém k zákzíkvě spkjesti. Oper ví kzultce Veškeré pždvky služby můžete zpisvt pmcí elektrickéh frmuláře iteretu eb prstředictvím Cll Cetr Vem (CCV), kde můžete zdt svůj pždvek teleficky. Dále můžete sledvt pstup jeh řešeí Zákzickém webu. Váš pždvek může být vyřeše t již teleficku či sbí kzultcí, tk i úprvu prduktu. Zákzický web Je urče pr efektivější kmuikci s uživteli, kteří zde mjí všechy ptřebé ifrmce jedm místě. Báze zlstí služí pr rychlý přístup k ejrůzějším metdikám ppisu pstupů. je pdrbým ávdem, jk zvést, pužívt řídit ifrmčí systém v prstředí kkrétíh zákzík. Je zákldím itegrčím dkumetem, který řeší zčleěí ifrmčíh systému d prcesů prbíhjících v rgizci. Prces spuštěí d stréh prvzu prbíhá z sistece šich kzulttů. Bezpečstí prjekt psuzuje chru systému před úikem zeužitím dt. Akce pr zákzíky Škleí jsu rzděle pdle pkrčilsti účstíků využívé plikce. K vým verzím plikcí přádáme semiáře, kde uživtelům předstvujeme prvedeé změy. Kždý rk se ká Setkáí uživtelů, ěmž jsu stávjící zákzíci sezámei s vými či ktulizvými prdukty Vem. Zprávy Vem V elektrické pdbě jsu k dispzici pr získáí rychléh přehledu vikách z blstí, které zákzík zjímjí. Zbrzují se přím v pužívých plikcích dkzují Zákzický web Vem, kde jsu pdrbé ifrmce. Implemetčí služby Zprvzěí systému předcházejí lýzy dt, prcesů ifrmčích tků v úzké splupráci se zákzíkem. Implemetčí prjekt 10

11 Pskytváí plikcí frmu služby Všechy plikce Vem je mžé využívt vzdáleě přes iteret jk cludvu službu. Služb je vhdá pr všechy typy uživtelů. Splečst Vem,. s. dispuje ptřebým techlgickým, dbrým i ivestičím pteciálem pr bezpečé pskytváí tét ejmderější frmy užíváí plikcí. Clud jsme zčli prvzvt již d rku 2005 stli jsme se tk prvími českém slveském trhu pdikvých ifrmčích systémů. Získáte: grci prvzu dstupsti vysku úrveň zbezpečeí dt efektivější služby Nvíc Vám dpdá: ivestice d licecí péče dt prvz plikcí ptřeb budváí vlstí techické ifrstruktury Ovládáí bsluh plikcí je shdá s lkálím puži m Pricip služeb Vem V4 Clud Pricip cludu je jedduchý. Aplikce i dt jsu ulžey v zbezpečeém dtvém cetru uživtel k im přistupuje vzdáleě přes iteret. N jeh pčítči je istlvá puze eárčý teký kliet. Péče dt prvz plikcí je tk přeese z uživtele pskytvtele služby. V tmt mdelu si epřizujete liceci užívých plikcí je si prjímáte jejich fukcilitu. Dstupst služeb Vem V4 Clud Zákldem Vem V4 Clud je smluví grce dstupsti služby tk, by uživtelé mhli splehlivě plit pvisti vyplývjící z jejich prcvích čistí. Bezpečst Celý systém je budvá s důrzem dsžeí mximálí bezpečsti dt uživtelů zjištěí erušeéh užíváí služby v suldu se smluvími grcemi. Kmuikce mezi servery uživteli je rbustě šifrvá pužívá bezpečé prtkly. Autetizce uživtele prbíhá výhrdě pmcí certifi kátu ulžeéh v USB siči. Dlší výhdy Pr svá ceá dt získáte vyspělé rchivčí mechismy, chru dt prti virům i cizím útkům. Nvíc bízíme velmi efektiví službu kzultt může se suhlsem uživtele pertivě přistupit k jeh dtům kmžitě pmci s vyřešeím prblému. 11

12 Exterí zprcváí mezd Vem Řešeí s ejvyšší přidu hdtu trhu Nbízíme utsurcig zprcváí mezd Vem zcel vém pricipu, který dává uživtelům dříve emyslitelé mžsti. Hlvím přísem je vyská pružst pertivst řešeí. Díky využití mderích kmuikčích techlgií má zákzík mžst hlížet d dt kdykliv v průběhu zprcváí mezd může si vytiskut libvlu sestvu či věřit ějký údj. Záruku kvlity je i tým zkušeých specilistů, kteří již přes dvcet let úspěšě vyvíjí sftwre pr zprcváí mezd. Výhdy: smluví převzetí zdpvědsti, šetřeí ktrl před úřdy přístup všech změstců ke svým persálím údjům vyská mír zbezpečeí plhdtý přístup d dt, mžst tisků lýz prpjeí s sttími plikcemi HR Vem cetrálí řešeí pr distribuvé fi rmy 12 Pricip řešeí Celý systém služeb je vybudvá d Vem V4 Clud, se kterým mjí pzitiví zkušest již stvky uživtelů. Aplikce, které je výpčet prvádě, běží v dtvém cetru přes iteret k í přistupuje jk zprcvtel, tk i zákzík. Zákzík může vzdáleě sledvt průběh výpčtu mezd i tiskut pždvé sestvy či hlížet libvlé ifrmce ve svých dtech. Kmuikce je šifrvá přístup je chráěý certifi kátem. Využití služby V4 Clud umžňuje prvzvt všechy sttí plikce z rdiy Vem, které se mzdmi přím sdílí dt persálí údje, dcházk, vzděláváí td. Vyčleěí mzdvé gedy mim rgizci prt ečií žádé prvzí prblémy. Zprcvtel zprcvává rgizce mhu být d sebe gegrfi cky velmi vzdálei, iž by t měl egtiví dpd kvlitu služby. Ptřebé dkldy mhu být zsíláy pštu, eb lépe v elektrické pdbě zšifrvým pdepsým e-milem. V ceě služby je iteretvý prtál, který bízí změstcům přístup k persálím mzdvým údjům.

13 Referece splečs Pdiktelské subjekty Agrservis spl. s r.., Svdí Ass Ably Czech & Slvki, s.r.., Rychv d Kěžu AVG Techlgies CZ, s. r.., Br ČSOB,. s., Brtislv Ekstvby Br,. s. G4S Csh Slutis (CZ),. s., Prh IMI Itertil, s. r.., Humplec KS Klbeschmidt Czech Republic,. s., Trmice Oky Slvki, s. r.., Brtislv Splv kmuálí dpdy Br,. s. Slveská utbusvá dprv Bská Bystric,. s. Tepláry Br,. s. Uited Bkeries,. s., Prh Veletrhy Br,. s. Ifrmčí systém Vem ám umžňuje bezprblémvé zprcváí persálích dt, ddržeí legisltivíh rámce kvlití prvázáí sttí iterí systémy. Velku přidu hdtu sptřujeme v tm, že změstci i mžeři mjí mžst přistupvt k persálím dtům prcesům prstředictvím prtálu. Implemetce frmu ASP Vem (yí V4 Clud) ám pskytl výzmu úspru prvzích ákldů. Ig. Tmáš Krup, Ph.D., veducí dbru persálíh, Veletrhy Br,. s. Českslveská bchdá bk tiež využív mzdvý persály systém Vem pstupe h zvádz j d sttých splčstí fi čej skupiy. Mgr. Mári Mjerčákvá dmeňvie persály ctrllig Z, ČSOB,. s. Šklství Dům dětí mládeže Kutá Hr Htelvá škl, Obchdí kdemie SPŠ Teplice Jáčkv kzervtř Gymázium v Ostrvě Stredé dbré učiliste elektrtechické, Piešt y Šprtvé gymázium Jzef Herdu, Trv Techická uiverzit v Liberci Uiverzit Prdubice Zákldí škl mteřská škl Frýdek-Místek Zdrvtictví Fkultí emcice Mtl, Prh Fkultí emcice Ostrv Istitut kliické experimetálí medicíy, Prh Msrykův klgický ústv, Br Psychitrická emcice Bhice, Prh Uiverzitá emcic Brtislv Všebecá zdrvtí pjišt v ČR, Prh Jié epdiktelské subjekty Diecézí chrit Br Geerály biskupský úrd, Brtislv Městské divdl Br Nárdí lékřská kihv, Prh Nárdí pmátkvý ústv, Prh Výchdčeské divdl Prdubice Zlgická zhrd hl. m. Prhy Státí správ smspráv Geerálí fi čí ředitelství v ČR, Prh Králvéhrdecký krj Mgistrát hlvéh mest SR Brtislv Sttutárí měst Ostrv Trvský smsprávy krj Úřd pr zstupváí státu ve věcech mjetkvých, Prh Úřd vlády České republiky, Prh

14 Ktkty Česká republik Vem,. s. Okruží 871/ Br IČ: tel.: fx: Cll Cetrum: Žlutá lik: (20 Kč/mi.) Zeleá lik: Prh Br Plzeň Pbčky: Prh LONGIN Busiess Ceter N Rybíčku 5/ Prh 2 Tel.: Olmuc České Budějvice České Budějvice Kmrytv České Budějvice Tel: Olmuc Ibsev 496/ Olmuc Tel: Plzeň Šfříkvy sdy 2455/ Plzeň Tel: Slveská republik Vem, s. r.. Prievzská 14/A Brtislv IČ: Tel: Cll Cetrum Vem: Žlutá lik: (1 /mi.) Registrce pždvků: Pbčk: Ostrv Brtislv Ostrv Rháčv 3339/ Ostrv Tel: Bská Bystric Zvleská cest Bská Bystric Tel.: Bská Bystric 2014 Vem,. s.

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Kofax TotalAgility 7 v kostce

Kofax TotalAgility 7 v kostce y r d í l r p e d v rů du p ý l h h b y R sti l b v x f 7 K ility g A l t E C T T S O K V ů t e m u k d e z i l t i g t d Di í á v ž ě t y ů s e v r p í e z í ř í v i t p e Ad á r p u l p s í s e r P í

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Řízení otáček změnou počtu pólů

Řízení otáček změnou počtu pólů Řízeí táček změu pčtu pólů Tet způsb řízeí táček mtrů umžňuje změu táček puze p stupích. čet stupňů však ebývá veliký, běžě se pužívá puze dvu stupňů. r zvláští účel lze pužít i větší pčet stupňů. T však

Více

PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA

PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA PERSPEKTIVA 7 BN PŘÍRUČKA 2 Obsh. Úvdem....4. Pjišťv Kpertiv.... 5.2 Oceěí.... 5 2. Chrkteristik PERSPEKTIVY....6 2. Pjištěí pr jedtlivce i celu rdiu....6 2.2 Prmetry pjištěí.... 7 2.3 Busvá pjištěí....

Více

Platforma pro elektronické zdravotnictví v ČR

Platforma pro elektronické zdravotnictví v ČR Platfrma pr elektrické zdravtictví v ČR Kferece ehealth Day 2016 IKEM Praha 16.úra 2016 MUDr. Mgr. Petr Struk Krdiátr Platfrmy Cíl prezetace Ifrmace čisti Platfrmy a jejích dalších záměrech v pdpře rzvje

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Opakovací test. Posloupnosti A, B

Opakovací test. Posloupnosti A, B VY INOVACE_MAT_189 Opkovcí test Poslouposti A, B Mgr. Rdk Mlázovská Období vytvořeí: prosiec 01 Ročík: čtvrtý Temtická oblst: mtemtické vzděláváí Předmět: mtemtik, příprv k mturitě, příprv VŠ, opkováí,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

( ) Spoříme a půjčujeme II. Předpoklady:

( ) Spoříme a půjčujeme II. Předpoklady: 4..14 Spříme a půjčujeme II Předpklady: 04013 Př. 1: Hza ulžil a 3 rky d baky 20 000 Kč s rčí úrkvu míru 0,48 %. Úrk mu baka každý rk desílá a běžý účet. Jaku částku bude p třech letech dispvat, pkud ic

Více

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39

O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 5. OSTATNÍ FONDY 39 O B S A H 1. ÚVOD 3 2. OBECNÁ ČÁST 5 3. POJIŠTĚNCI 10 4. ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP V ROCE 2014 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Evaluační systém MŠ SEDMIKRÁSKA Horní Ves ve školním roce 2011/2012

Evaluační systém MŠ SEDMIKRÁSKA Horní Ves ve školním roce 2011/2012 Mteřská škl SEDMIKRÁSKA, kres Pelhřimv, příspěvkvá rgnizce Mteřská škl SEDMIKRÁSKA Hrní Ves 71 393 01 Pelhřimv e-mil: ms.sedmikrskhv@seznm.cz tel: 565 381 027 IČO: 710 02 171 č. účtu:181837220/0300 Evluční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu :

Změny detekované monitorem služeb na OPM 1. Konec SZ Vybere ta OPM, která v intervalu <aktuální den, D>: Redesign mnitru služeb 16. 9. 2014 V CS OTE služí pr mnitrvání a detekvání významných změn ve službách na OPM tzv. mnitrvací nástrj služeb na OPM. Na jaře 2014 připravujeme v prduktivním CS OTE prvést

Více

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití

HiPath 1200. Analogové telefony s impulsní volbou IWV s tónovou volbou MFV. Návod k použití HiPath 1200 Aalgvé telefy s impulsí vlbu IWV s tóvu vlbu MFV Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými aalgvými telefy s impulsí eb tóvu

Více

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

á Ž í É úč é í š Ú á á Č čí ě č í á ž í é úč í á ě Á Í á í Á Ě Í é í á í é á Ú ů á ě í á úč íá ě ž éúč í áš í ú ý ě á í á úč í ě í á ě ě Í Úč í á ě ý ří úč í ý ů á Zpráva auditra Sdruženítaistickéh tai

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Využití ukazatelů aktivity pro určení výše oběžného majetku

Využití ukazatelů aktivity pro určení výše oběžného majetku FRP 5. předáška Využití ukazatelů aktivity pr určeí výše běžéh majetku Pdik by měl mít tlik běžéh majetku (zásb, survi, materiálu, htvých peěz, phledávek) klik hspdárý prvz pdiku vyžaduje. Má-li majetku

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

971 Kohout kulový PN 160

971 Kohout kulový PN 160 971 971 Khut kulvý PN 160 Pužití k úplému uzavřeí eb tevřeí průtku prvzí tekutiy, která může kulvým khutem prudit běma směry jsu určey pr pužití v běžých měřících kruzích systémů průmyslvé autmatizace

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Zpráva k faktuře č

Zpráva k faktuře č Přílha faktury č. 2017103 Zpráva prvedených činnstech dle Smluvy díl na realizaci prjektu Rdinné pasy a Senir Pas 2016-2017 Zpráva k faktuře č. 2017103 Prvz a aktualizace webvých stránek Adresa webvých

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013

ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 Sídl: Ibsenva 124/11, 638 00 Brn, Tel.: 545 175 235, E-mail: audit@rsaudit.cz DIČ: CZ46963421, Zapsána: Krajský sud Brn, ddíl C, vlžka 6569 ZPRÁVA O PRŮHLEDNOSTI 2013 (zpracván dle 43 zákna č. 93/2009

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni R z v a v y h l á Ú č e t n ú č e t n s d r u z a d a ň z p ř íj m ů 1 x pří slu šn ém u fin an ční mu úřa du ROZVAHA v plném rzsahu ke dni 31.12.2009 ( v celých tisících Kč ) Rk Měsíc IČ 2009 25927698

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

bez DP 141,- s DPH 20% 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm 327 x 137 x 1069 mm 83 kg 93 kg 124 kg 135 kg

bez DP 141,- s DPH 20% 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm 327 x 137 x 1069 mm 83 kg 93 kg 124 kg 135 kg Vše c dmácí díla chata a chalupa ptřebuje ka kdr kdr KOMBIOVAÉ BRUSKY Válcá bruska KOMBIOVAÉ BRUSKY služí k brušeí a leštěí dřea aglmerátů a plastů Jsu určey pr kutly a řemeslíky Mají stablí kstrukc zajšťující

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691

Mateřská škola speciální, Praha 8, Štíbrova 1691 Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 INFORMACE O POVINNÉM SUBJEKTU pdle vyhlášky č. 442/2006 Sb. Označení a uvzvací Obsah plžky text 1. Název Mateřská škla speciální, Praha 8, Štíbrva 1691 2.

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce

KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ konstrukce KLUZNÁ LOŽISKA DĚLENÁ strue. Rzevřeí 7. Dé fxčíh výstupu. Šíř fxčíh výstupu 8. Tušť xáíh žs. Vzdáest fxčíh výstupu 9. Kuzá ph rd. žs. Fxčí výstupe 0. Kuzá ph x. žs 5. Šíř žs. Mzí dráž 6. Výběh mzí drážy.

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM P Á ' KMSP00E2W PERAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ '- 1S; ( r í V;: ' ). \"\r: Ly Vt.- \Vfty-M-- (ffr. EVRPSjKA 1F. I Pr vd, Fd sdržst 4 'vzdrárírpřrhftr 1. Mrvskslezský krj se sídíe: zstpe: IČ: DIČ: bkví spjeí:

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku

Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném podniku Vyská škla technická a eknmická v Českých Budějvicích Ústav pdnikvé strategie Analýza účetní uzávěrky a závěrky ve vybraném pdniku Autr bakalářské práce: Veducí bakalářské práce: Opnent bakalářské práce:

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve

v kat. situaci pozemek je projektu vyznačeno uváděn ve Pomocá tbulk pro kotrolu formálí správosti úplosti projektu OPŽP pro příprvu věcého hodoceí verze pro směr podpory 6.4. Odvozeo dle podmíek 6. výzvy v r. 2008. Jedá se o ezávzou epoviou pomůcku pro práci

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ

INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ Katedra knstruvání strjů Fakulta strjní K 5 PLASTOVÉ INFORMACE O KLÍČOVÉ AKTIVITĚ dc. Ing. Martin Hynek, PhD. a klektiv verze - 1.0 Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více