Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Sftwre pr váš úspěch Prfil splečsti Vem,. s. Splečst Vem je pr své zákzíky ddvtelem uceleých řešeí v blsti ifrmčích systémů pr řízeí lidských zdrjů, ekmiky lgistiky ve státích i privátích rgizcích v České Slveské republice.

2 S wre pr Váš úspěch Zákldí údje splečs Histrie: 1990 VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. Rk zlžeí: 2000 Vem,. s. Sídl firmy: Br, Okruží 871/3 Pbčky: Prh, Olmuc, České Budějvice, Plzeň, Ostrv Dceřiá splečst: Vem, s. r.., Brtislv Pbčk: Bská Bystric Pčet prcvíků v ČR: 132 Pčet prcvíků v SR: 18 Obrt splečsti Vem z rk 2013: 161 mil. Kč Histrie Splečst Vem vzikl jk ryze česká fi rm bez účsti zhričíh kpitálu jk jed z prvích ve svém bru červeec 1990 zlžeí splečsti VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. prví distribuce prgrmu zprcváí mezd PAM Vem 1991 ekmický IS EKOS Vem 1992 mzdy pltfrmě UNIX tevřeí pbčky v Prze 1993 pbčk v Olmuci dceřiá splečst Vem, s. r.. v Brtislvě kždý devátý změstec v ČR má mzdu zprcvávu plikcí Mzdy Vem 1995 zlžeí dceřié splečsti VEMA Cmputers & Systems, s. r.. bídk prduktů rzšíře vé plikce Perslistik Vzděláváí 1997 přechd 32-bitvé plikce pbčk v Bské Bystrici 1998 prví istlce kmplexíh elektrickéh dcházkvéh systému říje zlžeí splečsti Vem,. s., d íž byl sluče VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. + VEMA Cmputers & Systems, s. r vytvřeí plikcí pd Widws techlgie tekéh kliet V3 zřízeí služby Cll Cetrum Vem 2002 vé sídl splečsti v Brě 2003 prtálvé řešeí plikcí 2004 ukčeí přechdu plikcí z DOS Widws pbčk v Českých Budějvicích 2005 zřízeí služby ASP 2007 certifi kce ČSN EN ISO 9001 : 2000 prví umístěí v sutěži TOP 100 IT splečstí v ČR 2008 bídk utsurcigu zprcváí mezd pdpr eur, duálí zbrzeí mě 2009 spuštěí zákzickéh webu tevřeí pbčky v Plzi 2010 certifi kce ČSN ISO : vá pltfrm V bídk služby V4 Clud 2013 pbčk v Ostrvě 2

3 Zlev: Ig. Bc. Jrslv Šmrd, MBA ředitel divize Obchdě-prvzí, místpředsed předstvestv Ig. Michl Máčel, CSc., MBA ředitel splečsti divize Prdukt, předsed předstvestv Ig. Bc. J Tmíšek ředitel divize Služby, čle předstvestv Získé cer fikáty testy Úspěšé zvršeí prcesu certifi kce testce ptvrzuje, že kvlit šeh sftwru služeb spjeých s jeh využíváím ptří mezi še prvřdé cíle. Splečst Vem vlstí certifi kát, že její systém mgemetu jksti je v suldu s pždvky rmy ČSN EN ISO 9001 : Předmětem certifi kce jsu veškeré prcesy ávrhu vývje ifrmčích systémů, implemetce, prdeství, pskytváí ifrmčích systémů jk služby tké exterí zprcváí mezd. Dlší záruku kvlity je získý test, který ptvrzuje suld prjektvéh mgemetu v blsti implemetce plikcí služeb u zákzíků s pždvky rmy ČSN ISO : Hspdřeí splečs Vývj celkvéh brtu splečs Vem (v mil. Kč)

4 Ifrmčí systém Vem Pr pdpru řízeí blsti lidských zdrjů bízíme plikce ifrmčíh systému HR Vem. získejte dklý přehled prcesu ábru vých změstců přid te si ejrzšířeější plikci pr výpčet mezd v ČR SR evidujte přítmst i důvdy epřítmsti prcvišti tvřte tiskěte rgizčí schémt epstrdtelé pmcíky pr řízeí prvidelým hdceím prcvíků zvyšujte jejich mtivci zjeddušte si kmuikci s ČSSZ zdrvtími pjišt vmi vyúčtujte lehce služebí cesty 4 Pmcí systému EKOS Vem zvládete všechy běžé čisti spjeé s prblemtiku ekmiky lgistiky rgizce. ved te přehledě účetictví i dňvu evideci mějte kmplexí ifrmce hspdřeí rgizce jedduše idetifi kujte mžsti úspr sledujte ifrmce ddvtelích, dběrtelích prterských fi rmách evidujte sd dluhdbý i drbý mjetek s využitím čárvých kódů zutmtizujte bezhtvstí úhrdy desílejte pviá pdáí d dtvých schráek

5 Prč plikce Vem? ých e j k p s e c Tisí zákzíků íc e jíjí tisíc t y v yužív uk ty d r p e ř es š ž N íků ji pře ých zákz e j je jsu k i c p s izz k ždu rg r r P t t. á š e l t t 0 2 r ifik, pr á specifi itá rčit i r ri v t pická urč ty ěklilk bízíme v systém ách. tá Přístup k dkudkdtům Pr tál li l vé řeš e í um p r c žňuje vík í k ům p je v š e řístup iter m etv ý p ř es b prhlí ě ž sb ý že č ím i fi r ím emím k v ybrým M ž údjů e ř i m m. jíjí prs pr tálu tředic v í c i c t v í ím m přehle sv ýc ed h pd řízeý c h. Sledujeme legisl v í zm míst vás ěy Gr tu tuje jeme stá tá lý sul lý s plt ld pli tu legis lik kc í isl l t ti iv vu v ČR Veškeré i ré legis S R. isl lti tivví změ ifrmč y se d íc ích systé mů prm s pře ředsti ít ít jí tih hem, by s te se mhlili vč s s e z ámit it s úprv mi.i. řízeí r p y d l k d P u pár klik umetyty ické dk ic še dym še te j jte žňují e v ív ž ží u Vy u. Umžň rmě grfu e frm v i m y utítím lk u ik l lik b k t t rz e filttrvt d i -l t m v v vá řv tupě z tí z se pstu prvt dkzů d ž y řehled í pře jš ě b r r d p dece. vid evi Vše strsery še serv šeh rvz v zpečíme p Plě zbe ích jedi z prv t ému. Jk systé čli bíze hu jssme z HR íh českém tr x mple řešeí k ím tš ě cludvé j h ejv e se je stli jsm t e l e m. p s k y t v 5

6 Přehled plikcí systému HR Vem Výběrvá řízeí Zjištújí dmiistrtiví techicku pdpru prcesu výběru vých prcvíků. Prstředictvím plikce lze sledvt uchzeče pstupující i vyřzeé, jejich krespdeci, prbíhjící ábr veškeré dprvázející událsti. Perslis k Eviduje zákldí sbí údje změstce. Vystvuje rchivuje jeh persálí dkumety sbí krt, prcví zřzeí, prcví smluv, růzé idividuálě uzvíré dhdy. Aplikce řeší i cetrálí správu persálích dkumetů. Ty jsu vytvářey pdle předem připrveých vzrů s utmtickým dplňváím údjů změstci rgizci. Nástupí změvé listy Umžňují elektrický prces schvlváí. Frmulář ástupíh listu je p vyplěí přepsílá mezi schvlvteli. Výsledkem je bud jeh schváleí, pdle kteréh je vý prcvík zdá d plikcí Vem, eb zmítutí či zrušeí pždvku. Obdbý je Změvý list, který eviduje změy prcvíh zřzeí mzdy u stávjícíh prcvík. Pčet rgizcí, které mjí mzdy d Vem Výplty pr změstců Mzdy Úplý výpčet mezd pltů s výstupy pr zdrvtí pjišt vy, správu sciálíh zbezpečeí, peěží ústvy d účetictví. Pr jedtlivé typy rgizcí jsu defi váy stdrdy, které výzmě usdňují zprcváí. Pr jedh změstce je mžé suběžě zprcvávt více prcvěprávích vzthů. V čsvé pslupsti lze zbrzit změy, které u změstce pstupě stávly, prvy údjů d miulsti vyvljí utmtický přepčet hdt. Lze využívt růzé rzvrhy prcvích db. Orgizce pdléhjící záku pltu mjí řešey utmtické pltvé pstupy. Smzřejmstí je úplý výpčet pr rčí zúčtváí dě stveí dě z příjmu. Dcházkvý systém Zákldím prvkem je plikce Dcházk, která zjišt uje sběr, zprcváí evideci dcházkvých dt. Systém umžňuje sledvt příchdy dchdy prcvíků, přítmst prcvíků prcvišti. Údje přeeseé ze vstupích termiálů je mžé prhlížet prvvt. Je zde řeše pružá prcví db, zdáváí přesčsů i růzě zpčítávé prcví rzvrhy. N kci měsíce je utmticky spčte měsíčí bilce dprcvé i edprcvé dby pdkldy vstupují d zprcváí mezd. Vzděláváí Pr jedtlivé změstce můžete vytvřit plá vzděláváí vyhdcvt jeh plěí. Pdpruje e-lerigvu frmu studi. Služí též pr pláváí jedtlivých vzdělávcích kcí, kde eviduje účstíky, předášející ákldy. Systemizce Služí k vrhváí rgizčích struktur. Defi uje 6

7 rgizčí útvry vzthy dřízesti pdřízesti. Sučsě umžňuje v čsvé se vytvářet i jedtlivá systemizvá míst včetě příslušých chrkteristik kvlifi kčích pždvků. Nástrjem mdelváí lze vytvřit více vrit buducích rgizčích změ. Kmpetečí mdely Ppisuje kmpetece, tj. zlsti, dvedsti, zkušesti, sbstí chrkteristiky, le tké pstje hdty, které jsu uté pr pždvý výk v dé pzici. Mderím efektivím způsbem mpuje kvlifi kčí pždvky jedtlivých prcvích míst. Lze jej ktulizvt sd přizpůsbvt rzvji fi rmy. Dvleá Pláváí schvlváí dvleé bízí webvé rzhrí pr pláváí, žádsti schvlváí vl frmu elektrickéh schvlvcíh prcesu. Hdceí Prvidelé hdceí pdle růzých typů škál stupic umžňuje prváí sledváí vývje prcvíků. Klíčvé výkstí ukztele Služí k pláváí vyhdceí výkstích ukztelů prcvíků s ásledu ávzstí dměňváí. Beefity Eviduje čerpáí prstředků, které byly jedtlivým změstcům přiděley rgizcí jk frm epeěžíh dměňváí. Umžňuje vytvářet plá čerpáí prstředků ze změsteckéh fdu libvlý pčet let d buducsti. Strveky Aplikce sleduje řídí prces přízeí výdejů strveek. Při prpjeí s dcházkvým systémem je árk strveky vypčítává utmticky pdle dprcvé dby. Autmticky djde tké k výpčtu srážky ze mzdy z čerpé strveky pskytutéh beefi tu. Prcví cesty Itretvá plikce usdňuje pláváí tuzemských i zhričích prcvích cest d zdáí cestvíh příkzu, přes schváleí veducíh, vyplceí zálhy, p ásledé zúčtváí celé cesty. 7

8 Přehled plikcí systému EKOS Vem Účetictví, fičí ukztele, sldkt účtů Účetictví bízí efektiví vedeí účetích kih, kmpletí zprcváí dňvé evidece výkzů, širké mžsti vribilích výstupů ástrjů pr tvrbu vlstích výkzů i dymicku lýzu účetích dt. Řeší vícezdrjvé fi cváí. V plikci Účetictví můžeme prvádět i rzbr ukztelů fi čí lýzy. Pr mžst kmfrtíh párváí sldktích účtů, jk jsu příkld účty přízeí mteriálu, zbží, mjetku, zálhvé účty, peíze cestě pd., existuje smsttá plikce Sldkt účtů. Fkturce, pkld, bk Fkturce služí ke zprcváí vystveých přijtých fkturčích dkldů, k prvidelým úhrdám, upmíáí pelizci fktur, utmtickému vytvářeí vzájemých zápčtů, pstupeí phledávek evideci zádržéh eb prvých plžek k phledávkám. Elektrické fktury lze vytvářet i ve frmátu ISDOC. Pkld zprcvává všechy htvstí tky rgizce v tuzemské i zhričí měě. Pskytuje kmžitý přehled stvu peěz, pčítá kurzvé rzdíly. Bk zjišt uje utmtizci zprcváí bezhtvstích bkvích úhrd ve styku s peěžími ústvy. Pskytuje kmžitý přehled stvu peěz bkvích účtech. Mjetky, skldy, čárvé kódy Dluhdbý drbý mjetek zjišt ují sdu evideci hmtéh ehmtéh mjetku, účetí i dňvé dpisy pdpru ivetur s využitím čárvých kódů. Ve skldech (včetě ksigčích) evidujete přesý stv veškerý phyb mteriálů, výrbků eb zbží, i s využitím čárvých kódů. 8

9 Nákup dbyt Zbezpečuje čisti spjeé s phyby zbží z rgizce směrem k dběrteli d ddvtele směrem d rgizce. Služí ke zprcváí pždvků ákupy ddvtelských bjedávek strě jedé k evideci ifrmcí bchdích přípdech relizvých v rgizci, dběrtelských bjedávek všech dlších dkldů suvisejících s bchdím přípdem strě druhé. Zkázky Aplikce Zkázk bshuje evideci zkázek včetě jejich zákldích chrkteristik sledváí plávých skutečých ákldů ě. Umžňuje zdávt slžeí zkázky pmcí číselíků mteriálů, prcí, sttích ákldů předem zklkulvých výrbků. Můžete pčítt plávu klkulci zkázky při změě kdykliv prvést její reklkulci. Při zdáí d výrby se vytváří pždvky mteriál, práci, sttí ákldy subddávky tisku se mteriálvé mzdvé lístky. Okmžitě prváte ákldy režie jedtlivých zkázek. Evidece písems dtvé schráky Evidece písemstí je urče k evideci ulžeí přijté i deslé pšty dpisů i přílh, běhu dkumetů v rgizci mezi jedtlivými prcvíky, včetě zchváí histrie. Krmě klsické pšty v písemé pdbě kmuikuje i prstředictvím e-milů bustrě spluprcuje s dtvými schrákmi. Kmuikce s dtvými schrákmi je spleču dstvbu šich plikcí, je tedy mžé desílt i výkzy, fktury jk strukturvé subry pd. 9

10 Služby splečs Splečst Vem pskytuje rzsáhlé spektrum prfesiálích služeb, v rámci kterých je pčetý tým kzulttů připrve budvt udržvt ifrmčí systém k zákzíkvě spkjesti. Oper ví kzultce Veškeré pždvky služby můžete zpisvt pmcí elektrickéh frmuláře iteretu eb prstředictvím Cll Cetr Vem (CCV), kde můžete zdt svůj pždvek teleficky. Dále můžete sledvt pstup jeh řešeí Zákzickém webu. Váš pždvek může být vyřeše t již teleficku či sbí kzultcí, tk i úprvu prduktu. Zákzický web Je urče pr efektivější kmuikci s uživteli, kteří zde mjí všechy ptřebé ifrmce jedm místě. Báze zlstí služí pr rychlý přístup k ejrůzějším metdikám ppisu pstupů. je pdrbým ávdem, jk zvést, pužívt řídit ifrmčí systém v prstředí kkrétíh zákzík. Je zákldím itegrčím dkumetem, který řeší zčleěí ifrmčíh systému d prcesů prbíhjících v rgizci. Prces spuštěí d stréh prvzu prbíhá z sistece šich kzulttů. Bezpečstí prjekt psuzuje chru systému před úikem zeužitím dt. Akce pr zákzíky Škleí jsu rzděle pdle pkrčilsti účstíků využívé plikce. K vým verzím plikcí přádáme semiáře, kde uživtelům předstvujeme prvedeé změy. Kždý rk se ká Setkáí uživtelů, ěmž jsu stávjící zákzíci sezámei s vými či ktulizvými prdukty Vem. Zprávy Vem V elektrické pdbě jsu k dispzici pr získáí rychléh přehledu vikách z blstí, které zákzík zjímjí. Zbrzují se přím v pužívých plikcích dkzují Zákzický web Vem, kde jsu pdrbé ifrmce. Implemetčí služby Zprvzěí systému předcházejí lýzy dt, prcesů ifrmčích tků v úzké splupráci se zákzíkem. Implemetčí prjekt 10

11 Pskytváí plikcí frmu služby Všechy plikce Vem je mžé využívt vzdáleě přes iteret jk cludvu službu. Služb je vhdá pr všechy typy uživtelů. Splečst Vem,. s. dispuje ptřebým techlgickým, dbrým i ivestičím pteciálem pr bezpečé pskytváí tét ejmderější frmy užíváí plikcí. Clud jsme zčli prvzvt již d rku 2005 stli jsme se tk prvími českém slveském trhu pdikvých ifrmčích systémů. Získáte: grci prvzu dstupsti vysku úrveň zbezpečeí dt efektivější služby Nvíc Vám dpdá: ivestice d licecí péče dt prvz plikcí ptřeb budváí vlstí techické ifrstruktury Ovládáí bsluh plikcí je shdá s lkálím puži m Pricip služeb Vem V4 Clud Pricip cludu je jedduchý. Aplikce i dt jsu ulžey v zbezpečeém dtvém cetru uživtel k im přistupuje vzdáleě přes iteret. N jeh pčítči je istlvá puze eárčý teký kliet. Péče dt prvz plikcí je tk přeese z uživtele pskytvtele služby. V tmt mdelu si epřizujete liceci užívých plikcí je si prjímáte jejich fukcilitu. Dstupst služeb Vem V4 Clud Zákldem Vem V4 Clud je smluví grce dstupsti služby tk, by uživtelé mhli splehlivě plit pvisti vyplývjící z jejich prcvích čistí. Bezpečst Celý systém je budvá s důrzem dsžeí mximálí bezpečsti dt uživtelů zjištěí erušeéh užíváí služby v suldu se smluvími grcemi. Kmuikce mezi servery uživteli je rbustě šifrvá pužívá bezpečé prtkly. Autetizce uživtele prbíhá výhrdě pmcí certifi kátu ulžeéh v USB siči. Dlší výhdy Pr svá ceá dt získáte vyspělé rchivčí mechismy, chru dt prti virům i cizím útkům. Nvíc bízíme velmi efektiví službu kzultt může se suhlsem uživtele pertivě přistupit k jeh dtům kmžitě pmci s vyřešeím prblému. 11

12 Exterí zprcváí mezd Vem Řešeí s ejvyšší přidu hdtu trhu Nbízíme utsurcig zprcváí mezd Vem zcel vém pricipu, který dává uživtelům dříve emyslitelé mžsti. Hlvím přísem je vyská pružst pertivst řešeí. Díky využití mderích kmuikčích techlgií má zákzík mžst hlížet d dt kdykliv v průběhu zprcváí mezd může si vytiskut libvlu sestvu či věřit ějký údj. Záruku kvlity je i tým zkušeých specilistů, kteří již přes dvcet let úspěšě vyvíjí sftwre pr zprcváí mezd. Výhdy: smluví převzetí zdpvědsti, šetřeí ktrl před úřdy přístup všech změstců ke svým persálím údjům vyská mír zbezpečeí plhdtý přístup d dt, mžst tisků lýz prpjeí s sttími plikcemi HR Vem cetrálí řešeí pr distribuvé fi rmy 12 Pricip řešeí Celý systém služeb je vybudvá d Vem V4 Clud, se kterým mjí pzitiví zkušest již stvky uživtelů. Aplikce, které je výpčet prvádě, běží v dtvém cetru přes iteret k í přistupuje jk zprcvtel, tk i zákzík. Zákzík může vzdáleě sledvt průběh výpčtu mezd i tiskut pždvé sestvy či hlížet libvlé ifrmce ve svých dtech. Kmuikce je šifrvá přístup je chráěý certifi kátem. Využití služby V4 Clud umžňuje prvzvt všechy sttí plikce z rdiy Vem, které se mzdmi přím sdílí dt persálí údje, dcházk, vzděláváí td. Vyčleěí mzdvé gedy mim rgizci prt ečií žádé prvzí prblémy. Zprcvtel zprcvává rgizce mhu být d sebe gegrfi cky velmi vzdálei, iž by t měl egtiví dpd kvlitu služby. Ptřebé dkldy mhu být zsíláy pštu, eb lépe v elektrické pdbě zšifrvým pdepsým e-milem. V ceě služby je iteretvý prtál, který bízí změstcům přístup k persálím mzdvým údjům.

13 Referece splečs Pdiktelské subjekty Agrservis spl. s r.., Svdí Ass Ably Czech & Slvki, s.r.., Rychv d Kěžu AVG Techlgies CZ, s. r.., Br ČSOB,. s., Brtislv Ekstvby Br,. s. G4S Csh Slutis (CZ),. s., Prh IMI Itertil, s. r.., Humplec KS Klbeschmidt Czech Republic,. s., Trmice Oky Slvki, s. r.., Brtislv Splv kmuálí dpdy Br,. s. Slveská utbusvá dprv Bská Bystric,. s. Tepláry Br,. s. Uited Bkeries,. s., Prh Veletrhy Br,. s. Ifrmčí systém Vem ám umžňuje bezprblémvé zprcváí persálích dt, ddržeí legisltivíh rámce kvlití prvázáí sttí iterí systémy. Velku přidu hdtu sptřujeme v tm, že změstci i mžeři mjí mžst přistupvt k persálím dtům prcesům prstředictvím prtálu. Implemetce frmu ASP Vem (yí V4 Clud) ám pskytl výzmu úspru prvzích ákldů. Ig. Tmáš Krup, Ph.D., veducí dbru persálíh, Veletrhy Br,. s. Českslveská bchdá bk tiež využív mzdvý persály systém Vem pstupe h zvádz j d sttých splčstí fi čej skupiy. Mgr. Mári Mjerčákvá dmeňvie persály ctrllig Z, ČSOB,. s. Šklství Dům dětí mládeže Kutá Hr Htelvá škl, Obchdí kdemie SPŠ Teplice Jáčkv kzervtř Gymázium v Ostrvě Stredé dbré učiliste elektrtechické, Piešt y Šprtvé gymázium Jzef Herdu, Trv Techická uiverzit v Liberci Uiverzit Prdubice Zákldí škl mteřská škl Frýdek-Místek Zdrvtictví Fkultí emcice Mtl, Prh Fkultí emcice Ostrv Istitut kliické experimetálí medicíy, Prh Msrykův klgický ústv, Br Psychitrická emcice Bhice, Prh Uiverzitá emcic Brtislv Všebecá zdrvtí pjišt v ČR, Prh Jié epdiktelské subjekty Diecézí chrit Br Geerály biskupský úrd, Brtislv Městské divdl Br Nárdí lékřská kihv, Prh Nárdí pmátkvý ústv, Prh Výchdčeské divdl Prdubice Zlgická zhrd hl. m. Prhy Státí správ smspráv Geerálí fi čí ředitelství v ČR, Prh Králvéhrdecký krj Mgistrát hlvéh mest SR Brtislv Sttutárí měst Ostrv Trvský smsprávy krj Úřd pr zstupváí státu ve věcech mjetkvých, Prh Úřd vlády České republiky, Prh

14 Ktkty Česká republik Vem,. s. Okruží 871/ Br IČ: tel.: fx: Cll Cetrum: Žlutá lik: (20 Kč/mi.) Zeleá lik: Prh Br Plzeň Pbčky: Prh LONGIN Busiess Ceter N Rybíčku 5/ Prh 2 Tel.: Olmuc České Budějvice České Budějvice Kmrytv České Budějvice Tel: Olmuc Ibsev 496/ Olmuc Tel: Plzeň Šfříkvy sdy 2455/ Plzeň Tel: Slveská republik Vem, s. r.. Prievzská 14/A Brtislv IČ: Tel: Cll Cetrum Vem: Žlutá lik: (1 /mi.) Registrce pždvků: Pbčk: Ostrv Brtislv Ostrv Rháčv 3339/ Ostrv Tel: Bská Bystric Zvleská cest Bská Bystric Tel.: Bská Bystric 2014 Vem,. s.

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití

HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000. Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou. Návod k použití HiPath 500 HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 Telefy s tóvu vlbu Telefy s impulsí vlbu Návd k pužití K ávdu k pužití K ávdu k pužití Tet ávd k pužití ppisuje fukce, které můžete prvádět běžými telefy

Více

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM P Á ' KMSP00E2W PERAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ '- 1S; ( r í V;: ' ). \"\r: Ly Vt.- \Vfty-M-- (ffr. EVRPSjKA 1F. I Pr vd, Fd sdržst 4 'vzdrárírpřrhftr 1. Mrvskslezský krj se sídíe: zstpe: IČ: DIČ: bkví spjeí:

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh:

PRACOVNÍ SEŠIT POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA. 5. tematický okruh: Připrv se státí mturití zkoušku z MATEMATIKY důkldě, z pohodlí domov olie PRACOVNÍ SEŠIT 5. temtický okruh: POSLOUPNOSTI A FINANČNÍ MATEMATIKA vytvořil: RNDr. Věr Effeberger expertk olie příprvu SMZ z

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH

Město Slavičín přijme hasiče pro jednotku SDH BŘEZEN/215 Rčík XXXIX zprvdj peridický tisk územíh smsprávéh celku SLAVIČÍNS KÝ správéh celku Vlšský kumšt pr rdsť j užitek 26. břez 215, d 9. d 16.3 hdi, Sklv Slvičí Vystupí: Flklrí subr Slvičáek MŠ Vlár

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

Kupní smlouva č. P15V10000052 6/2015

Kupní smlouva č. P15V10000052 6/2015 Přílh č. 1 Kupí smluv č. P15V10000052 6/2015 (dále je Smluv ) uzvřeá pdle ustveí 2079 ásl. zák č. 89/2012 Sb., Občský zákík, ve zěí pzdějších předpsů (dále je zák ). I. Smluví sty Kupující: Zápdčeská uvezt

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

č ú ř č ř č č ř ú Í ř č č ří č č č č č ž ř č Íř ř ř Š ř ř č ř č č ž č č Í ř ž ž Í ú ř ř ú ž ř č č ž ž č ž Š ž č č Č ř ř ú č č č č č Í č ž Ů č ř č úč ž ř č č č Í Í č ř ří č ř Í č ó ŘÍ č ž č ž č č ž ř ž

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 12.12.2014 08:35:02 prkazující stav evidvaný k datu 12.12.2014 08:35:02 A Vlastník, jiný právněný Identifikátr Pdíl B Jedntky Č.p./ Č.jedntky B1 C Vlastnictví jedntky vymezené pdle zákna č. 72/1994 Sb. Vyhtven dálkvým přístupem

Více

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list

Majetek a zdroje krytí, inventarizace, pracovní list Název škly Čísl prjektu Název prjektu Klíčvá aktivita Dstupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, rčník, br: Tematická blast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU Prdej části pdniku splečnsti EXCON Steel a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NABÍZENÉM PODNIKU stav k 6.2.2015 Dkument služí puze pr získání základníh přehledu prdávaném pdniku a nenahrazuje DueDilligence ani jiný

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem

Uživatelský manuál služby. pro klienty s ERP pístupem Uživatelský manuál služby pr klienty s ERP pístupem Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je mderní frma fakturace, která Vám umžní vystavvat, desílat a pijímat faktury v elektrnické pdb. Služba

Více

Software project management

Software project management Sftware prject management Bhumír Zubek, Vladimír Rytíř bhumir.zubek@prfinit.eu, vladimir.rytir@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka.html Kde se s prjektvým řízením ptkáme?

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK Vyhdncení statistik dsavadníh využití elektrnických infrmačních zdrjů knsrcií NTK NTK (d 30. 6. 2009 Státní technická knihvna, STK) je již d rku 2000 řešitelským pracvištěm prjektů (LI200028 a LI01018,

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová

Bakalářská práce. Redesign procesu testů a test management. Redesign of Test and Test Management Processes. Kateřina Urbanová Bakalářská práce Redesign prcesu testů a test management Redesign f Test and Test Management Prcesses Kateřina Urbanvá Unicrn Cllege 2010 Unicrn Cllege, V Kapslvně 2767/2, Praha 3, 130 00 Název práce v

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. SPŘAHOVÁNÍ OCELOBETONOVÝCH STROPŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Spřhovcí prvky Technologie spřhovcích prvků spočívá v připevnění prvků přímo k pásnici ocelového nosníku, nebo připevnění k pásnici přes

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

č Í Ř É á á é á á á á á í í í á č á á Á Ř É Á á é á í š í ěš č ě čá č éý ě Č ÍÚ í á í é í é ěš í í á í í é í č í é ěš ě íž á ě á é č ě á č ÍÚ Í Í í ť á í é í í č í Č á ě á í í á É Ž Á Á Í Ě Í ž ě í ě á

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více