Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch"

Transkript

1 Sftwre pr váš úspěch Prfil splečsti Vem,. s. Splečst Vem je pr své zákzíky ddvtelem uceleých řešeí v blsti ifrmčích systémů pr řízeí lidských zdrjů, ekmiky lgistiky ve státích i privátích rgizcích v České Slveské republice.

2 S wre pr Váš úspěch Zákldí údje splečs Histrie: 1990 VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. Rk zlžeí: 2000 Vem,. s. Sídl firmy: Br, Okruží 871/3 Pbčky: Prh, Olmuc, České Budějvice, Plzeň, Ostrv Dceřiá splečst: Vem, s. r.., Brtislv Pbčk: Bská Bystric Pčet prcvíků v ČR: 132 Pčet prcvíků v SR: 18 Obrt splečsti Vem z rk 2013: 161 mil. Kč Histrie Splečst Vem vzikl jk ryze česká fi rm bez účsti zhričíh kpitálu jk jed z prvích ve svém bru červeec 1990 zlžeí splečsti VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. prví distribuce prgrmu zprcváí mezd PAM Vem 1991 ekmický IS EKOS Vem 1992 mzdy pltfrmě UNIX tevřeí pbčky v Prze 1993 pbčk v Olmuci dceřiá splečst Vem, s. r.. v Brtislvě kždý devátý změstec v ČR má mzdu zprcvávu plikcí Mzdy Vem 1995 zlžeí dceřié splečsti VEMA Cmputers & Systems, s. r.. bídk prduktů rzšíře vé plikce Perslistik Vzděláváí 1997 přechd 32-bitvé plikce pbčk v Bské Bystrici 1998 prví istlce kmplexíh elektrickéh dcházkvéh systému říje zlžeí splečsti Vem,. s., d íž byl sluče VEMA pčítče prjektváí spl. s r.. + VEMA Cmputers & Systems, s. r vytvřeí plikcí pd Widws techlgie tekéh kliet V3 zřízeí služby Cll Cetrum Vem 2002 vé sídl splečsti v Brě 2003 prtálvé řešeí plikcí 2004 ukčeí přechdu plikcí z DOS Widws pbčk v Českých Budějvicích 2005 zřízeí služby ASP 2007 certifi kce ČSN EN ISO 9001 : 2000 prví umístěí v sutěži TOP 100 IT splečstí v ČR 2008 bídk utsurcigu zprcváí mezd pdpr eur, duálí zbrzeí mě 2009 spuštěí zákzickéh webu tevřeí pbčky v Plzi 2010 certifi kce ČSN ISO : vá pltfrm V bídk služby V4 Clud 2013 pbčk v Ostrvě 2

3 Zlev: Ig. Bc. Jrslv Šmrd, MBA ředitel divize Obchdě-prvzí, místpředsed předstvestv Ig. Michl Máčel, CSc., MBA ředitel splečsti divize Prdukt, předsed předstvestv Ig. Bc. J Tmíšek ředitel divize Služby, čle předstvestv Získé cer fikáty testy Úspěšé zvršeí prcesu certifi kce testce ptvrzuje, že kvlit šeh sftwru služeb spjeých s jeh využíváím ptří mezi še prvřdé cíle. Splečst Vem vlstí certifi kát, že její systém mgemetu jksti je v suldu s pždvky rmy ČSN EN ISO 9001 : Předmětem certifi kce jsu veškeré prcesy ávrhu vývje ifrmčích systémů, implemetce, prdeství, pskytváí ifrmčích systémů jk služby tké exterí zprcváí mezd. Dlší záruku kvlity je získý test, který ptvrzuje suld prjektvéh mgemetu v blsti implemetce plikcí služeb u zákzíků s pždvky rmy ČSN ISO : Hspdřeí splečs Vývj celkvéh brtu splečs Vem (v mil. Kč)

4 Ifrmčí systém Vem Pr pdpru řízeí blsti lidských zdrjů bízíme plikce ifrmčíh systému HR Vem. získejte dklý přehled prcesu ábru vých změstců přid te si ejrzšířeější plikci pr výpčet mezd v ČR SR evidujte přítmst i důvdy epřítmsti prcvišti tvřte tiskěte rgizčí schémt epstrdtelé pmcíky pr řízeí prvidelým hdceím prcvíků zvyšujte jejich mtivci zjeddušte si kmuikci s ČSSZ zdrvtími pjišt vmi vyúčtujte lehce služebí cesty 4 Pmcí systému EKOS Vem zvládete všechy běžé čisti spjeé s prblemtiku ekmiky lgistiky rgizce. ved te přehledě účetictví i dňvu evideci mějte kmplexí ifrmce hspdřeí rgizce jedduše idetifi kujte mžsti úspr sledujte ifrmce ddvtelích, dběrtelích prterských fi rmách evidujte sd dluhdbý i drbý mjetek s využitím čárvých kódů zutmtizujte bezhtvstí úhrdy desílejte pviá pdáí d dtvých schráek

5 Prč plikce Vem? ých e j k p s e c Tisí zákzíků íc e jíjí tisíc t y v yužív uk ty d r p e ř es š ž N íků ji pře ých zákz e j je jsu k i c p s izz k ždu rg r r P t t. á š e l t t 0 2 r ifik, pr á specifi itá rčit i r ri v t pická urč ty ěklilk bízíme v systém ách. tá Přístup k dkudkdtům Pr tál li l vé řeš e í um p r c žňuje vík í k ům p je v š e řístup iter m etv ý p ř es b prhlí ě ž sb ý že č ím i fi r ím emím k v ybrým M ž údjů e ř i m m. jíjí prs pr tálu tředic v í c i c t v í ím m přehle sv ýc ed h pd řízeý c h. Sledujeme legisl v í zm míst vás ěy Gr tu tuje jeme stá tá lý sul lý s plt ld pli tu legis lik kc í isl l t ti iv vu v ČR Veškeré i ré legis S R. isl lti tivví změ ifrmč y se d íc ích systé mů prm s pře ředsti ít ít jí tih hem, by s te se mhlili vč s s e z ámit it s úprv mi.i. řízeí r p y d l k d P u pár klik umetyty ické dk ic še dym še te j jte žňují e v ív ž ží u Vy u. Umžň rmě grfu e frm v i m y utítím lk u ik l lik b k t t rz e filttrvt d i -l t m v v vá řv tupě z tí z se pstu prvt dkzů d ž y řehled í pře jš ě b r r d p dece. vid evi Vše strsery še serv šeh rvz v zpečíme p Plě zbe ích jedi z prv t ému. Jk systé čli bíze hu jssme z HR íh českém tr x mple řešeí k ím tš ě cludvé j h ejv e se je stli jsm t e l e m. p s k y t v 5

6 Přehled plikcí systému HR Vem Výběrvá řízeí Zjištújí dmiistrtiví techicku pdpru prcesu výběru vých prcvíků. Prstředictvím plikce lze sledvt uchzeče pstupující i vyřzeé, jejich krespdeci, prbíhjící ábr veškeré dprvázející událsti. Perslis k Eviduje zákldí sbí údje změstce. Vystvuje rchivuje jeh persálí dkumety sbí krt, prcví zřzeí, prcví smluv, růzé idividuálě uzvíré dhdy. Aplikce řeší i cetrálí správu persálích dkumetů. Ty jsu vytvářey pdle předem připrveých vzrů s utmtickým dplňváím údjů změstci rgizci. Nástupí změvé listy Umžňují elektrický prces schvlváí. Frmulář ástupíh listu je p vyplěí přepsílá mezi schvlvteli. Výsledkem je bud jeh schváleí, pdle kteréh je vý prcvík zdá d plikcí Vem, eb zmítutí či zrušeí pždvku. Obdbý je Změvý list, který eviduje změy prcvíh zřzeí mzdy u stávjícíh prcvík. Pčet rgizcí, které mjí mzdy d Vem Výplty pr změstců Mzdy Úplý výpčet mezd pltů s výstupy pr zdrvtí pjišt vy, správu sciálíh zbezpečeí, peěží ústvy d účetictví. Pr jedtlivé typy rgizcí jsu defi váy stdrdy, které výzmě usdňují zprcváí. Pr jedh změstce je mžé suběžě zprcvávt více prcvěprávích vzthů. V čsvé pslupsti lze zbrzit změy, které u změstce pstupě stávly, prvy údjů d miulsti vyvljí utmtický přepčet hdt. Lze využívt růzé rzvrhy prcvích db. Orgizce pdléhjící záku pltu mjí řešey utmtické pltvé pstupy. Smzřejmstí je úplý výpčet pr rčí zúčtváí dě stveí dě z příjmu. Dcházkvý systém Zákldím prvkem je plikce Dcházk, která zjišt uje sběr, zprcváí evideci dcházkvých dt. Systém umžňuje sledvt příchdy dchdy prcvíků, přítmst prcvíků prcvišti. Údje přeeseé ze vstupích termiálů je mžé prhlížet prvvt. Je zde řeše pružá prcví db, zdáváí přesčsů i růzě zpčítávé prcví rzvrhy. N kci měsíce je utmticky spčte měsíčí bilce dprcvé i edprcvé dby pdkldy vstupují d zprcváí mezd. Vzděláváí Pr jedtlivé změstce můžete vytvřit plá vzděláváí vyhdcvt jeh plěí. Pdpruje e-lerigvu frmu studi. Služí též pr pláváí jedtlivých vzdělávcích kcí, kde eviduje účstíky, předášející ákldy. Systemizce Služí k vrhváí rgizčích struktur. Defi uje 6

7 rgizčí útvry vzthy dřízesti pdřízesti. Sučsě umžňuje v čsvé se vytvářet i jedtlivá systemizvá míst včetě příslušých chrkteristik kvlifi kčích pždvků. Nástrjem mdelváí lze vytvřit více vrit buducích rgizčích změ. Kmpetečí mdely Ppisuje kmpetece, tj. zlsti, dvedsti, zkušesti, sbstí chrkteristiky, le tké pstje hdty, které jsu uté pr pždvý výk v dé pzici. Mderím efektivím způsbem mpuje kvlifi kčí pždvky jedtlivých prcvích míst. Lze jej ktulizvt sd přizpůsbvt rzvji fi rmy. Dvleá Pláváí schvlváí dvleé bízí webvé rzhrí pr pláváí, žádsti schvlváí vl frmu elektrickéh schvlvcíh prcesu. Hdceí Prvidelé hdceí pdle růzých typů škál stupic umžňuje prváí sledváí vývje prcvíků. Klíčvé výkstí ukztele Služí k pláváí vyhdceí výkstích ukztelů prcvíků s ásledu ávzstí dměňváí. Beefity Eviduje čerpáí prstředků, které byly jedtlivým změstcům přiděley rgizcí jk frm epeěžíh dměňváí. Umžňuje vytvářet plá čerpáí prstředků ze změsteckéh fdu libvlý pčet let d buducsti. Strveky Aplikce sleduje řídí prces přízeí výdejů strveek. Při prpjeí s dcházkvým systémem je árk strveky vypčítává utmticky pdle dprcvé dby. Autmticky djde tké k výpčtu srážky ze mzdy z čerpé strveky pskytutéh beefi tu. Prcví cesty Itretvá plikce usdňuje pláváí tuzemských i zhričích prcvích cest d zdáí cestvíh příkzu, přes schváleí veducíh, vyplceí zálhy, p ásledé zúčtváí celé cesty. 7

8 Přehled plikcí systému EKOS Vem Účetictví, fičí ukztele, sldkt účtů Účetictví bízí efektiví vedeí účetích kih, kmpletí zprcváí dňvé evidece výkzů, širké mžsti vribilích výstupů ástrjů pr tvrbu vlstích výkzů i dymicku lýzu účetích dt. Řeší vícezdrjvé fi cváí. V plikci Účetictví můžeme prvádět i rzbr ukztelů fi čí lýzy. Pr mžst kmfrtíh párváí sldktích účtů, jk jsu příkld účty přízeí mteriálu, zbží, mjetku, zálhvé účty, peíze cestě pd., existuje smsttá plikce Sldkt účtů. Fkturce, pkld, bk Fkturce služí ke zprcváí vystveých přijtých fkturčích dkldů, k prvidelým úhrdám, upmíáí pelizci fktur, utmtickému vytvářeí vzájemých zápčtů, pstupeí phledávek evideci zádržéh eb prvých plžek k phledávkám. Elektrické fktury lze vytvářet i ve frmátu ISDOC. Pkld zprcvává všechy htvstí tky rgizce v tuzemské i zhričí měě. Pskytuje kmžitý přehled stvu peěz, pčítá kurzvé rzdíly. Bk zjišt uje utmtizci zprcváí bezhtvstích bkvích úhrd ve styku s peěžími ústvy. Pskytuje kmžitý přehled stvu peěz bkvích účtech. Mjetky, skldy, čárvé kódy Dluhdbý drbý mjetek zjišt ují sdu evideci hmtéh ehmtéh mjetku, účetí i dňvé dpisy pdpru ivetur s využitím čárvých kódů. Ve skldech (včetě ksigčích) evidujete přesý stv veškerý phyb mteriálů, výrbků eb zbží, i s využitím čárvých kódů. 8

9 Nákup dbyt Zbezpečuje čisti spjeé s phyby zbží z rgizce směrem k dběrteli d ddvtele směrem d rgizce. Služí ke zprcváí pždvků ákupy ddvtelských bjedávek strě jedé k evideci ifrmcí bchdích přípdech relizvých v rgizci, dběrtelských bjedávek všech dlších dkldů suvisejících s bchdím přípdem strě druhé. Zkázky Aplikce Zkázk bshuje evideci zkázek včetě jejich zákldích chrkteristik sledváí plávých skutečých ákldů ě. Umžňuje zdávt slžeí zkázky pmcí číselíků mteriálů, prcí, sttích ákldů předem zklkulvých výrbků. Můžete pčítt plávu klkulci zkázky při změě kdykliv prvést její reklkulci. Při zdáí d výrby se vytváří pždvky mteriál, práci, sttí ákldy subddávky tisku se mteriálvé mzdvé lístky. Okmžitě prváte ákldy režie jedtlivých zkázek. Evidece písems dtvé schráky Evidece písemstí je urče k evideci ulžeí přijté i deslé pšty dpisů i přílh, běhu dkumetů v rgizci mezi jedtlivými prcvíky, včetě zchváí histrie. Krmě klsické pšty v písemé pdbě kmuikuje i prstředictvím e-milů bustrě spluprcuje s dtvými schrákmi. Kmuikce s dtvými schrákmi je spleču dstvbu šich plikcí, je tedy mžé desílt i výkzy, fktury jk strukturvé subry pd. 9

10 Služby splečs Splečst Vem pskytuje rzsáhlé spektrum prfesiálích služeb, v rámci kterých je pčetý tým kzulttů připrve budvt udržvt ifrmčí systém k zákzíkvě spkjesti. Oper ví kzultce Veškeré pždvky služby můžete zpisvt pmcí elektrickéh frmuláře iteretu eb prstředictvím Cll Cetr Vem (CCV), kde můžete zdt svůj pždvek teleficky. Dále můžete sledvt pstup jeh řešeí Zákzickém webu. Váš pždvek může být vyřeše t již teleficku či sbí kzultcí, tk i úprvu prduktu. Zákzický web Je urče pr efektivější kmuikci s uživteli, kteří zde mjí všechy ptřebé ifrmce jedm místě. Báze zlstí služí pr rychlý přístup k ejrůzějším metdikám ppisu pstupů. je pdrbým ávdem, jk zvést, pužívt řídit ifrmčí systém v prstředí kkrétíh zákzík. Je zákldím itegrčím dkumetem, který řeší zčleěí ifrmčíh systému d prcesů prbíhjících v rgizci. Prces spuštěí d stréh prvzu prbíhá z sistece šich kzulttů. Bezpečstí prjekt psuzuje chru systému před úikem zeužitím dt. Akce pr zákzíky Škleí jsu rzděle pdle pkrčilsti účstíků využívé plikce. K vým verzím plikcí přádáme semiáře, kde uživtelům předstvujeme prvedeé změy. Kždý rk se ká Setkáí uživtelů, ěmž jsu stávjící zákzíci sezámei s vými či ktulizvými prdukty Vem. Zprávy Vem V elektrické pdbě jsu k dispzici pr získáí rychléh přehledu vikách z blstí, které zákzík zjímjí. Zbrzují se přím v pužívých plikcích dkzují Zákzický web Vem, kde jsu pdrbé ifrmce. Implemetčí služby Zprvzěí systému předcházejí lýzy dt, prcesů ifrmčích tků v úzké splupráci se zákzíkem. Implemetčí prjekt 10

11 Pskytváí plikcí frmu služby Všechy plikce Vem je mžé využívt vzdáleě přes iteret jk cludvu službu. Služb je vhdá pr všechy typy uživtelů. Splečst Vem,. s. dispuje ptřebým techlgickým, dbrým i ivestičím pteciálem pr bezpečé pskytváí tét ejmderější frmy užíváí plikcí. Clud jsme zčli prvzvt již d rku 2005 stli jsme se tk prvími českém slveském trhu pdikvých ifrmčích systémů. Získáte: grci prvzu dstupsti vysku úrveň zbezpečeí dt efektivější služby Nvíc Vám dpdá: ivestice d licecí péče dt prvz plikcí ptřeb budváí vlstí techické ifrstruktury Ovládáí bsluh plikcí je shdá s lkálím puži m Pricip služeb Vem V4 Clud Pricip cludu je jedduchý. Aplikce i dt jsu ulžey v zbezpečeém dtvém cetru uživtel k im přistupuje vzdáleě přes iteret. N jeh pčítči je istlvá puze eárčý teký kliet. Péče dt prvz plikcí je tk přeese z uživtele pskytvtele služby. V tmt mdelu si epřizujete liceci užívých plikcí je si prjímáte jejich fukcilitu. Dstupst služeb Vem V4 Clud Zákldem Vem V4 Clud je smluví grce dstupsti služby tk, by uživtelé mhli splehlivě plit pvisti vyplývjící z jejich prcvích čistí. Bezpečst Celý systém je budvá s důrzem dsžeí mximálí bezpečsti dt uživtelů zjištěí erušeéh užíváí služby v suldu se smluvími grcemi. Kmuikce mezi servery uživteli je rbustě šifrvá pužívá bezpečé prtkly. Autetizce uživtele prbíhá výhrdě pmcí certifi kátu ulžeéh v USB siči. Dlší výhdy Pr svá ceá dt získáte vyspělé rchivčí mechismy, chru dt prti virům i cizím útkům. Nvíc bízíme velmi efektiví službu kzultt může se suhlsem uživtele pertivě přistupit k jeh dtům kmžitě pmci s vyřešeím prblému. 11

12 Exterí zprcváí mezd Vem Řešeí s ejvyšší přidu hdtu trhu Nbízíme utsurcig zprcváí mezd Vem zcel vém pricipu, který dává uživtelům dříve emyslitelé mžsti. Hlvím přísem je vyská pružst pertivst řešeí. Díky využití mderích kmuikčích techlgií má zákzík mžst hlížet d dt kdykliv v průběhu zprcváí mezd může si vytiskut libvlu sestvu či věřit ějký údj. Záruku kvlity je i tým zkušeých specilistů, kteří již přes dvcet let úspěšě vyvíjí sftwre pr zprcváí mezd. Výhdy: smluví převzetí zdpvědsti, šetřeí ktrl před úřdy přístup všech změstců ke svým persálím údjům vyská mír zbezpečeí plhdtý přístup d dt, mžst tisků lýz prpjeí s sttími plikcemi HR Vem cetrálí řešeí pr distribuvé fi rmy 12 Pricip řešeí Celý systém služeb je vybudvá d Vem V4 Clud, se kterým mjí pzitiví zkušest již stvky uživtelů. Aplikce, které je výpčet prvádě, běží v dtvém cetru přes iteret k í přistupuje jk zprcvtel, tk i zákzík. Zákzík může vzdáleě sledvt průběh výpčtu mezd i tiskut pždvé sestvy či hlížet libvlé ifrmce ve svých dtech. Kmuikce je šifrvá přístup je chráěý certifi kátem. Využití služby V4 Clud umžňuje prvzvt všechy sttí plikce z rdiy Vem, které se mzdmi přím sdílí dt persálí údje, dcházk, vzděláváí td. Vyčleěí mzdvé gedy mim rgizci prt ečií žádé prvzí prblémy. Zprcvtel zprcvává rgizce mhu být d sebe gegrfi cky velmi vzdálei, iž by t měl egtiví dpd kvlitu služby. Ptřebé dkldy mhu být zsíláy pštu, eb lépe v elektrické pdbě zšifrvým pdepsým e-milem. V ceě služby je iteretvý prtál, který bízí změstcům přístup k persálím mzdvým údjům.

13 Referece splečs Pdiktelské subjekty Agrservis spl. s r.., Svdí Ass Ably Czech & Slvki, s.r.., Rychv d Kěžu AVG Techlgies CZ, s. r.., Br ČSOB,. s., Brtislv Ekstvby Br,. s. G4S Csh Slutis (CZ),. s., Prh IMI Itertil, s. r.., Humplec KS Klbeschmidt Czech Republic,. s., Trmice Oky Slvki, s. r.., Brtislv Splv kmuálí dpdy Br,. s. Slveská utbusvá dprv Bská Bystric,. s. Tepláry Br,. s. Uited Bkeries,. s., Prh Veletrhy Br,. s. Ifrmčí systém Vem ám umžňuje bezprblémvé zprcváí persálích dt, ddržeí legisltivíh rámce kvlití prvázáí sttí iterí systémy. Velku přidu hdtu sptřujeme v tm, že změstci i mžeři mjí mžst přistupvt k persálím dtům prcesům prstředictvím prtálu. Implemetce frmu ASP Vem (yí V4 Clud) ám pskytl výzmu úspru prvzích ákldů. Ig. Tmáš Krup, Ph.D., veducí dbru persálíh, Veletrhy Br,. s. Českslveská bchdá bk tiež využív mzdvý persály systém Vem pstupe h zvádz j d sttých splčstí fi čej skupiy. Mgr. Mári Mjerčákvá dmeňvie persály ctrllig Z, ČSOB,. s. Šklství Dům dětí mládeže Kutá Hr Htelvá škl, Obchdí kdemie SPŠ Teplice Jáčkv kzervtř Gymázium v Ostrvě Stredé dbré učiliste elektrtechické, Piešt y Šprtvé gymázium Jzef Herdu, Trv Techická uiverzit v Liberci Uiverzit Prdubice Zákldí škl mteřská škl Frýdek-Místek Zdrvtictví Fkultí emcice Mtl, Prh Fkultí emcice Ostrv Istitut kliické experimetálí medicíy, Prh Msrykův klgický ústv, Br Psychitrická emcice Bhice, Prh Uiverzitá emcic Brtislv Všebecá zdrvtí pjišt v ČR, Prh Jié epdiktelské subjekty Diecézí chrit Br Geerály biskupský úrd, Brtislv Městské divdl Br Nárdí lékřská kihv, Prh Nárdí pmátkvý ústv, Prh Výchdčeské divdl Prdubice Zlgická zhrd hl. m. Prhy Státí správ smspráv Geerálí fi čí ředitelství v ČR, Prh Králvéhrdecký krj Mgistrát hlvéh mest SR Brtislv Sttutárí měst Ostrv Trvský smsprávy krj Úřd pr zstupváí státu ve věcech mjetkvých, Prh Úřd vlády České republiky, Prh

14 Ktkty Česká republik Vem,. s. Okruží 871/ Br IČ: tel.: fx: Cll Cetrum: Žlutá lik: (20 Kč/mi.) Zeleá lik: Prh Br Plzeň Pbčky: Prh LONGIN Busiess Ceter N Rybíčku 5/ Prh 2 Tel.: Olmuc České Budějvice České Budějvice Kmrytv České Budějvice Tel: Olmuc Ibsev 496/ Olmuc Tel: Plzeň Šfříkvy sdy 2455/ Plzeň Tel: Slveská republik Vem, s. r.. Prievzská 14/A Brtislv IČ: Tel: Cll Cetrum Vem: Žlutá lik: (1 /mi.) Registrce pždvků: Pbčk: Ostrv Brtislv Ostrv Rháčv 3339/ Ostrv Tel: Bská Bystric Zvleská cest Bská Bystric Tel.: Bská Bystric 2014 Vem,. s.