STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3"

Transkript

1

2 OBSAH 1. Identifikace stavby Konstrukční systém stavby Gabionová část Část z bednících dílců Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů Technologické podmínky postupu prací Zásady bouracích a podchycovacích prací Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Seznam použitých podkladů, norem a literatury Požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem... 5 Část: C2. SO 210 Opěrná zeď Strana: 2 Stupeň: DSP

3 1. Identifikace stavby Název stavby: Investor: Projektant části: III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi C2. SO 210 Opěrná zeď SÚS Plzeňského kraje, p.o. STATICA Plzeň s.r.o. Ing. Michaela Chmelíková 2. Konstrukční systém stavby Jedná se o celkovou rekonstrukci opěrné zdi lemující silnici II/1992 v obci Svojšín. Stávající opěrná zeď je kamenná, dlouhá cca 130m, její výška nad stávající komunikací se pohybuje od 0,6m - 4,6m. Vzhledem ke geologickému charakteru okolí a poměrně strmému svahu nad zdí je v projektu uvažováno s tím, že se za rubem opěrky nachází skalní masiv a stávající opěrná zeď tvoří jeho obložení. Tato informace byla potvrzena správcem objektu. Protože, z ekonomických důvodů, nebyly investorem provedeny sondy, není tento předpoklad ověřen. Pokud se při stavebních pracích tento předpoklad neprokáže, musí být návrh rekonstrukce opěrné zdi přizpůsoben zjištěným okolnostem. Rekonstruovaná zeď je navržena ze dvou konstrukčích částí z bednících dílců v místě nájezdu místní komunikace a z gabionů Gabionová část V délce 106,22m bude stávající opěrka nahrazena gabionouvou zdí. V této části bude stávající kamenná opěrka včetně základů odstraněna. Půdorysný tvar nové gabionové části zdi kopíruje odstraněné stávající kamenné zdivo, půdorysně ho přesahuje směrem ke komunikaci. Vzdálenost hlavy zdi od zpevněné části komunikace je 0,7-2,25m. Zeď je navržena šikmá, v úhlu cca 12 odkloněná od komunikace. Základní šířka gabionových košů 1000mm je snížena na 700mm pouze v místě sloupu elektrického vedení. Výškově je řešena kombinací košů výšky 1000mm a 500mm. Celková výška se pohybuje od 1,25m do 5,5m a je přizpůsobena výšce svahu nad zdí. Nová gabionová část bude založena na zhutněné štěrkové vrstvě frakce Základová spára je navržena v příčném sklonu 1:10 směrem ke svahu. Podélný sklon 6%, 4% a 8% kopíruje sklon přilehlé komunikace. Podélný sklon lze, v případě, mírných odchylek přizpůsobit sklonu komunikace, nesmí však překročit 8%. V místě stávající vpusti trubního propustku je budou gabiony přerušeny a nahrazeny železobetonovou jímkou, se zadní a bočními stěnami vybetonovanými v rozsahu celé výšky gabionové zdi Část z bednících dílců V délce 22,2m bude stávající kamenná opěra ponechána a zbavena nečistot a náletů. Bude odstraněna pouze část základového pasu bránící založení nové opěrné zdi tl. 400mm z bednících dílců. Nová zeď je půdorysně umístěna před stávající a její rub lícuje s lícem nejnižší části stávající opěry. Vzniklý prostor mezi rubem nové a lícem stávající opěry bude vyplněn zásypem z hubeného betonu. Část: C2. SO 210 Opěrná zeď Strana: 3 Stupeň: DSP

4 Výška nové opěrné zdi je 1050mm až 1900mm. Zdivo je zakončeno betonovou hlavicí tl. 150mm, šířky 500mm. V místě vpusti stávajícího propustku bude provedena železobetonová jímka. 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky - beton základových pasů... C12/15 - beton bednících dílců C25/30 - beton monolitických částí jímek... C25/30 XF2 - výztuž... B500B - betonové bednící dílce tl. 400mm - gabionové koše - pletivo pro gabion musí být vyrobeno z galvanizovaného ocelového drátu o průměru min. 2,7mm nebo 3,7mm (pro svařovaný gabion). Tahová pevnost před spletením musí být vyšší než 400MPa. Minimální pokovení drátu zinkem je 260g/m2 původního povrchu drátu. Pletivo musí být vyrobeno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jeho rozpletení při poškození jednoho drátu (min. dvojité kroucení). U svařovaného gabionu musí být pevnost svaru min 4kN ve smyku. - výplň gabionů - pro výplň musí být použity pevné úlomky hornin nebo valouny, které nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou křehké. Je nutné použít kámen čistý bez příměsi jemnozrnné zeminy. Velikost úlomků se musí být 1,5-2 násobek oka pletiva. Úlomky menší než průměr oka pletiva mohou být použity v množství max 10% celkového objemu gabionu pro výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionu 4. Hodnoty zatížení uvažované ve výpočtu V návrhu je uvažováno s vlastní tíhou konstrukcí a materiálů. Vzhledem k předpokladu, že se za rubem opěrky nachází skalní masiv, není opěrná zeď zatížena zemním tlakem. 5. Návrh zvláštních konstrukcí, detailů a technologických postupů Stavební postupy se budou řídit běžnými předpisy a pokyny výrobců jednotlivých konstrukčních materiálů. 6. Technologické podmínky postupu prací Základová spára pod základovými pasy musí být důkladně zhutněná, suchá nebo mírně vlhká. V žádném případě rozmočená. Hutnění zásypu pod základovým pasem bude provedeno po vrstvách v maximální tloušťce 200mm. Jednotlivé vrstvy budou hutněny na E def2 =30MPa přičemž poměr modulů přetvoření E def2 /E def1 =max2,2. Výztuž železobetonových částí bude mít předepsané krytí vytvořené systémovými podložkami. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami, především: - zákon č. 65/1965 sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Část: C2. SO 210 Opěrná zeď Strana: 4 Stupeň: DSP

5 - vyhláška č. 324/1990 sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích - vyhláška č. 48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 7. Zásady bouracích a podchycovacích prací Před zahájením veškerých demoličních prací musí být provedeno sondážní odkrytí částí stávajícího kamenného zdiva po vzdálenostech cca 10m. V případě, že nebude potvrzen předpoklad výskytu skalního masivu za rubem stávajícího zdiva musí být návrh opěrné zdi přizpůsoben skutečným geologickým poměrům za rubem stávajícího zdiva. U gabionové části musí být po odstranění kamenného zdiva skalní masiv vyčištěn od drolících se kousků, náletů... U části z bednících dílců je nutné očistit stávající kamenné zdivo. 8. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí Bude provedena přejímka sondážních prací hlavním projektantem. Před zabetonováním veškerých železobetonových prvků bude provedena přejímka výztuže dozorem stavby. 9. Seznam použitých podkladů, norem a literatury - geodetické zaměření stávajícího stavu zdi, ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí - ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí - ČSN EN Navrhování geotechnických konstrukcí: Obecná pravidla - ČSN EN Beton - specifikace, shoda, výroba - Statické tabulky J. Hořejší, J. Šafka a kol. 10. Požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem Musí být vyhotoveny výkresy tvaru a výztuže monolitických konstrukcí. Plzeň, prosinec 2013 Ing. Michaela Chmelíková Část: C2. SO 210 Opěrná zeď Strana: 5 Stupeň: DSP