Dvě zpětné analýzy stability založené na kontrolním sledování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dvě zpětné analýzy stability založené na kontrolním sledování"

Transkript

1 Dvě zpětné analýzy stability založené na kontrolním sledování J. Záleský České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Praha, Česká republika RESUME: Two back analyses of stability based on site monitoring An open-pit coal mine in the Czech Republic is under reclamation which forms a large lake inside. One side-slope about 40 hectares is still not stable. The slope has two different parts. The upper one with a small inclination consists mainly of virgin ground not directly affected by mining. The lower part is a side slope formed by former stripping partly supported by an internal waste dump. A long anchored pile wall has been designed as a support of the upper part of the area. In the lower part a huge stabilisation embankment on the internal waste dump is under construction. The existing monitoring was extended in 2007 in order to prove efficiency of remedial measures. The embankment is instrumented and monitored with respect to its construction phases. Besides the control of the construction process, all gathered monitoring results are used for reverse analyses. A parameter study based on a link of knowledge gained by boring for site instrumentation, CPT applied for installation of BAT pore pressure sensors and pore pressure development including results of 3D deformation monitoring of the waste dump was made. Probable values of shear resistance parameters of the soil on monitored slip surface were determined with the use of the limit state analysis. The study highlighted the effect of pore water pressure distribution to dump stability and another fact that soil parameters are often underestimated to meet monitored instability in calculations. Geotechnical monitoring has been applied for the wall performance control and the efficiency approval of remedial actions. Data gained by long-term high precision monitoring of deformations of two instrumented wall sections together with development of anchor forces are used for back analyses with direct interpretation of piles deflection curves and fitting of calculated deflection curves to measured ones. 1

2 1 ÚVOD V příspěvku jsou ukázány vybrané výsledky kontrolního sledování, na jejichž základě byly prováděny studie stability svahu vnitřní výsypky povrchového dolu a jeho bočního svahu. V obou případech bylo stanovení geotechnického modelu velmi obtížné. V prvém případě se jedná o výsypku, která je tvořena převážně jílovitými zeminami. Provedené průzkumy a polní zkušební metody potvrdily očekávanou významnou heterogenitu výsypkového tělesa, a proto i velmi omezenou až nemožnou výstižnou charakterizaci parametrů výsypky pomocí laboratorních a polních zkoušek. Ve druhém případě se jednalo o svah tvořený zčásti územím, které nebylo přímo zasaženo dobýváním uhlí, a zčásti svahem vytvořeným předstihovou skrývkou a vytěžením uhelné sloje. 2 STABILITA VNITŘNÍ VÝSYPKY 2.1 Podklady pro sestavení modelu výsypky pro studii stability Vzhledem k tomu, že práce byly prováděny v rámci výzkumného projektu, bylo možné jednotlivé etapy provádět postupně a využívat znalostí z etap předchozích i dřívějších prací, které projektu předcházely. V zájmovém území byly zhotoveny tři monitorovací vrty (MPD 05, 06 a 07) vystrojené kombinovanými pažnicemi pro měření prostorových deformací modifikovaným inklinometrem (vodorovných) a klouzavým deformetrem (svislých). Na základě vyhodnocení popisů jader vrtů pro měření prostorových deformací (vrstvy měkké konzistence) byly odhadnuty polohy možné smykové plochy. Výsledky nebyly jednoznačné, měkké polohy se ve vrtech opakovaly, obrázek 1. Na příkladu vrtu MPD 06 je patrná souvislost mezi rozsáhlou měkkou polohou v rozmezí m pod terénem a smykovou plochou, která byla sledování určena v hloubce 33 m v místě MPD 06. Výskyt měkkých poloh neměl jedinou příčinu a rozhodně nebyl výstižný pro určení smykové plochy. Obrázek 1. Účelový popis jádra vrtu s vyznačením měkkých poloh vrt MPD 06. 2

3 S odstupem času byly výše uvedeným měřením ve vrtech zjištěny polohy smykové plochy. V tomto případě se jednalo vždy o jedinou polohu smykových přetvoření naznačující poměrně ostré vymezení. U každého vrtu byly pak provedeny tři vpichy statické penetrace pro instalaci svazků trojic snímačů pórového tlaku BAT (filtrů) zatlačením, Záleský (2003) a Záleský et al (2009a). V každé trojici byl jeden z filtrů osazen přímo do úrovně aktivní smykové plochy, jeden nad a jeden pod ni (vždy ve svislé vzdálenosti od smykové plochy cca 5 m). Průběhy odporu hrotu a plášťového tření včetně třecího poměru se u statických penetrací v blízkosti vrtů MPD 05 až MPD 07 se značně lišily a potvrzovaly významnou heterogenitu prostředí výsypky. Polohy naznačující výskyt prohnětené zeminy v penetračních sondách nebyly zpravidla totožné, přestože jejich půdorysná vzdálenost ve svazku byla do cca 1 m. Inclinometer Measurements 0 Differential Plot (DX) 0 Integrated Plot (VX) Project: Slope Monitoring 2 2 Borehole: MPD 04/2004 Rabenov 4 4 Reference episode(s): 1 : 16 Sep Episode(s) Date 04 Nov May Dec Jul Oct Comments: Waste Dump Czech Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Geotechnics Thakurova 7, Praha 6 Czech Republic X direction +X direction -X direction +X direction (mm/m) (mm/m) (mm) (mm) Obrázek 2. Příklad výsledků sledování vodorovných deformací ve směru spádu svahu. 2.2 Výskyt smykové plochy v charakteristickém řezu V obrázku 2 je v levé části uveden vývoj vodorovných deformací diferenčním zobrazením. Součtové zobrazení vpravo poskytuje údaj o celkové vodorovné deformaci vztažené ke stabilnímu podloží výsypky. Zde jsou patrné tři oblasti s aktivními deformacemi, ze kterých se vyvinula smyková plocha v hloubce cca 19 m pod terénem. Výstroj vrtu MPD 04 z předchozího projektu byla smykovými deformacemi přerušena. Výsledky sledování vývoje vodorovných deformací a pórových tlaků na smykové ploše jsou schematicky uvedeny v obrázku 3. Čísla v řezu odpovídají hloubce smykové plochy. V době instrumentací vrtů pro liniová měření deformací byla již smyková plocha vyvinutá a výsledky sledování potvrzovaly existenci ostře vymezené smykové plochy, Záleský (2008). Stále byly patrné náznaky vývoje smykových deformací i v jiných úrovních v souladu s předpokladem postupného vývoje smykové plochy proti spádu svahu. Pórové tlaky uvedené v obrázku 3 byly měřeny periodicky švédským systémem BAT. 3

4 Obrázek 3. Charakteristický řez výsypkou s instrumentovanými vrty. Obrázek 4. Převýšený řez svahem s průběhem smykové plochy a materiály: 1 jíl nad smykovou plochou : γ = 18 kn/m 3, φ, c : větší než mat. 2, γ sat = 20 kn/m 3 2 jíl smykové plochy: γ = 18 kn/m 3, φ,c : hodnoty měněny viz dále, γ sat = 20 kn/m 3 3 jíl pod smykovou plochou: γ = 18 kn/m 3, φ, c : větší než mat. 2, γ sat = 20 kn/m 3 Naměřené pórové tlaky vykazovaly vysoké hodnoty a proti maximálnímu hydrostatickému tlaku vody byly vždy významně vyšší a byly měřeny opakovaně. Tlaky kolísaly s časem, ale byly naměřeny takové hodnoty (současná maxima), že po přepočtu na součinitel pórového tlaku r u = u w / σ, kde u w je naměřený pórový tlak vody a σ totální normálové napětí od vlastní tíhy zeminy, dosahovaly hodnoty až 0.8. Tato byla podél smykové plochy přibližně konstantní. Hodnota maximálního hydrostatického tlaku by při uvažovaných objemových tíhách nasycené výsypky odpovídala r u = Parametrické výpočty Stabilitní analýzy již byly prováděny pomocí Sarmovy metody s výslednou nekruhovou smykovou plochou uvedenou v obrázku 4. V prvé fázi studie byla ověřována možnost výskytu smykové plochy procházející polohami uvedenými v obrázku 3 s prodlužováním oblasti smykových deformací od paty sesuvu proti svahu a vložením reziduálních hodnot parametrů smykové pevnosti. Souborem výpočtů byla ověřena pravděpodobnost výskytu jediné aktivní smykové plochy, která je uvedena v obrázku 4, a která prochází polohami určenými kontrolním sledováním. Smykové porušení probíhá podél poměrně ploché křivky, přestože je zjištěná maximální hloubka 33 m. Cílem následujících zpětných analýz bylo nejprve nalezení vyhovujících kombinací parametrů smykové pevnosti materiálu výsypky na dané smykové ploše při stupni 4

5 stability blízkém jedné. Přitom byl modelován pórový tlak odpovídající výsledkům monitoringu, tj. vysokými hodnotami součinitele pórového tlaku až do hodnot r u 0.8. Při optimalizaci tvaru smykové plochy programem GEO 5 nedocházelo k vybočení z vrstvy materiálu 2. Zadaná hodnota součinitele pórového tlaku r u byla konstantní ve vrstvách materiálu 2 i 3 a lineárně klesala k hodnotě 0.0 na povrchu terénu. Při hodnotě r u = 0.8 odpovídá na dané smykové ploše změně úhlu tření o 1 změna stupně stability o cca 0.05 a změně soudržnosti o 1 kpa změna stupně stability o cca Závěry Analýzou získané kombinace smykových parametrů odpovídají směrným normovým charakteristikám měkkých soudržných zemin uvedených v dnes již neplatné norměčsn v tab.11: F8: φ = 13-17, c 2 kpa; F7: φ = 15-19, c 4 kpa. Tuto shodu považujeme za významnou, přestože norma byla sestavena pro zeminy neporušené. Ze zkušenosti se vztahem vrcholových a reziduálních parametrů smykové pevnosti zemin je předpokládán při přechodu z vrcholových na reziduální malý až zanedbatelný pokles úhlu vnitřního tření a až úplná ztráta soudržnosti, Záleský (2009a). Možnou příčinou vysokých hodnot změřeného pórového tlaku může být artéská voda, která do podloží nepropustných jílovitých vrstev výsypky v okolí smykové plochy proniká ze svahu nad výsypkou prostřednictvím propustnějších těles hrubozrnnějšího materiálu. Druhou příčinou je nárůst pórového tlaku vody uzavřené ve stlačující se málo propustné vrstvě materiálu výsypky namáhaného smykem. Vyhodnocením 3D deformací ve vystrojených vrtech bylo potvrzeno kontraktantní chování při smyku. Vzhledem k malé půdorysné hustotě rozmístění snímačů pórového tlaku není jisté, zda lze takto vysoké změřené hodnoty pórového tlaku uvažovat celoplošně. Proto byly provedeny analýzy s nižšími hodnotami součinitele pórového tlaku r u = 0.7 až 0.5. Pro danou smykovou plochu poskytují reálné kombinace parametrů smykové pevnosti měkké soudržné zeminy výpočty se součiniteli pórového tlaku r u = 0.7. Zbývající výpočty (r u = 0.6 a 0.5) dávají hodnoty parametrů smykové pevnosti velmi nízké až nereálné (φ = ). V parametrické studii byla částečně využita bakalářské práce, Mejsnar (2009). I takto nízké hodnoty reziduálních parametrů jsou občas publikovány, ale v řešeném případě považuji za nutné upozornit, že se jedná o svah, který je z hlediska svahových pohybů aktivní. Zpětná analýza uvedeného svahu tvořeného výsypkou s vysokou pravděpodobností naznačuje, že často užívané parametry smykové pevnosti jsou nízké, aby byla vystižena kontrolním sledováním zjištěná nestabilita svahu při konzervativně uvažovaných hodnotách pórového tlaku, Záleský (2009). Pórový tlak a jeho rozdělení v nestabilním masivu se nesnadno sleduje, ale je nutné jej považovat za zpravidla dominující vliv na stabilitu. Při návrhu způsobu sledování a rozsahu vystrojení je naprosto nutné věnovat stanovení pórových tlaků náležitou pozornost a prostředky. Postupné vystrojování použité v tomto případě není však zpravidla možně při řešení praktických problémů z časových důvodů. 3 ZPĚTNÁ ANALÝZA KOTVENÉ PILOTOVÉ STĚNY Kotvená pilotová stěna byla vybudována ve svrchní části rozsáhlého nestabilního svahu, aby bránila sesouvání zemin na jeho spodní část tvořenou převážně vnitřní výsypkou povrchového dolu. Stěna, celkové délky cca 300 m, je složená z dilatačních celků, tvo- 5

6 řených vždy sedmi pilotami profilu mm. Piloty jsou v úrovni hlav ztuženy masivní, trojúhelníkovými žebry zpevněnou úhlovou zdí, přes kterou byl opěrný systém stabilizován pramencovými kotvami. Piloty byly vystrojeny pro sledování deformací. Cílem sledování bylo ověřit skutečné chování stěny, zejména pro nejistoty v sestavení geotechnického modelu prostředí, a ověřit celkovou účinnost nápravných opatření. Výsledky sledování byly využity k zpětné analýze zatížení stěny zemními tlaky a kalibraci numerického modelování průběhu aktivace stěny tlakem zajištěného svahu. Sledování zahrnuje geodetická měření posunů bodů na koruně stěny, měření náklonů koruny, kotevních sil vybraných kotev i lokálního přetvoření výztuže pilot. Součástí je sledování ohybových čar pilot ve dvou příčných řezech pomocí měření modifikovaným inklinometrem a klouzavým mikrometrem, Záleský (2009b). S ohledem na heterogenitu horninového prostředí a z toho plynoucí nejistoty při stanovení vstupních parametrů geotechnického modelu jsou výsledky sledování vyhodnocovány též s cílem provést analýzu zatížení a modelovat průběh aktivace stěny tlakem stabilizovaného svahu. K zpětné analýze zatížení z výsledků měření ohybových čar a kotevních sil byly použity metody přímé interpretace změřených ohybových čar a metody sbližování vypočtených ohybových čar se skutečností. 3.1 Derivování ohybových čar pilot Natural hazards (optimisation of protection, interaction with structures) Ohybové čáry pilot byly vypočteny z párových hodnot poměrných přetvoření rubu a líce ohýbané piloty změřených posuvným mikrometrem, Záleský (2009b). Byly použity pro výpočty zatížení a vnitřních sil pilotové stěny postupným derivováním ohybových čar a deformační metodou. Deformační metoda se známým vektorem deformace z vodorovných posunů nebo se zadanými posuny i pootočeními zatím poskytuje nepřijatelně velké oscilace výsledků a vyžaduje další zpracování. Obrázek 5. Deformace piloty a průběhy vnitřních sil získané derivováním ohybové čáry Postupné derivování ohybové čáry poskytuje průběhy výsledného zatížení pilotové stěny po výšce. Zatěžovací obrazec je však superpozicí totálních tlaků zemin (včetně tlaků pórových) z obou stran stěny i sil kotevního systému. Vzhledem k závislosti zemních tlaků na posunech a obtížnému stanovení průběhů skutečných tlaků podzemní vody 6

7 v heterogenním svažitém prostředí je určení pravděpodobných výchozích tlaků po obou stranách stěny (před superpozicí) prakticky nemožné. Hodnoty vodorovných posunů pilot jsou v rozsahu řádu tisícin mm až prvních desítek mm, proto hraje značnou roli přesnost stanovení výchozích hodnot. Zde uvažujeme přesnost stanovení změn délek rubu a líce pilot ± 0,003 mm při délce měřické základny 1,000 m. Jako náhrada ohybových čar byl zvolen polynom 10. stupně s metodou nejmenších čtverců, který je dostatečně poddajný a přispívá k vyrovnání hodnot. Postupy lze použít především pro porovnání průběhů ohybového momentu, posouvající síly i zatížení s projektem a pro porovnání se sbližováním ohybových čar, Záleský (2010). 3.2 Sbližování naměřených a vypočtených ohybových čar pilot Postup je založen na úpravách profilu a vstupních charakteristik zemin do výpočetního programu založeného na metodě závislých tlaků, například GEO5 Pažení posudek. Cílem je dosáhnout co možná nejlepší shody vypočtené ohybové čáry pilotové stěny s výsledky měření a souladu kotevních sil. Jako výchozí hodnoty charakteristik zemin byly použity výsledky dříve provedených analýz stability svahu blízkého mezní rovnováze s užitím změřených hodnot pórových tlaků. Základním předpokladem pro použití tohoto postupu je zatížení stěny zemními tlaky a nikoliv zeminou, která se nasouvá na stěnu jako důsledek nestability území. V tomto případě se dosud jedná dle postupného vývoje deformací o aktivaci stěny a působení zemních tlaků. Výhodou tohoto postupu je to, že lze získat rozdělení tlaků zeminy na líci a rubu stěny s jednoznačně zadaným rozdělením tlaku vody na stěnu. Obrázek 6. Příklad výsledků sbližování ohybových čar a vlivu pórového tlaku. Jednu z výsledných variant řešení s dobrou shodou výpočtu se skutečností (model C) ukazuje obrázek 6. Této shody bylo dosaženo při zvýšeném pórovém tlaku artéské vody ve svahu nad stěnou (přidaný lichoběžníkový obrazec). Při rozdělení tlaku vody podle standardního trojúhelníku hydrostatického tlaku (model D) byla vypočtená deformace stěny výrazně nižší. Měřené mezní deformace stěny se pohybují v rozsahu mm. Nerostou však soustavně, ale periodicky se střídají vyšší a nižší hodnoty. To spíše odpovídá změnám pórového tlaku a možným změnám zatížení při bobtnání a smršťování zemin v blízkosti povrchu terénu. Dle vlastních měření svislých přetvoření ve stejném souvrství zemin ve vrtech může tato oblast zasahovat až do 3 4 m. 7

8 O tom, že se v lokalitě vyskytuje napjatá podzemní vody, svědčí vlastní měření pórových tlaků nad pilotovou stěnou, výtoky vody kotevními otvory i lokálně zjištěná napjatá voda při zemních pracích pod stěnou. Scénář uvedený v modelu C není nereálný. Výsledky modelování charakteristiky zemin pro model C byly stanoveny na základě smykových zkoušek zemin z potenciální smykové plochy a jsou v souladu s hodnotami obvyklými pro zeminy CL CI, jíly s nízkou až střední plasticitou. 3.3 Závěry Pro zpětnou analýzu zatížení kotvené pilotové stěny byly použity metody přímé interpretace změřených ohybových čar a metody sbližování vypočtených ohybových čar se skutečností prostřednictvím variací vstupních charakteristik zemin a pórových tlaků. Přímá interpretace ohybové čáry pilotové stěny jejím postupným derivováním vyžaduje vyrovnání naměřených hodnot posunů vhodnou spojitou funkcí. Dalším problémem je, v tomto případě pouze v jedné úrovni, existence kotevní síly. Pro přímou interpretaci byla vhodná náhrada ohybových čar polynomem desátého stupně pro poddajnost i částečné vyrovnání ohybové čáry. Vhodné náhrady, které by bylo možné obecně doporučit, vyžadují další studium a ověřování. Z uvedených metod zpětné analýzy vychází jako optimální sbližování ohybových čar za použití programů pro výpočet pažících stěn, zde GEO5, Fine s.r.o. Metoda je sice časově náročnější, ale výsledkem je model řešené situace, který lze následně použít k dalším analýzám a prognózám chování pilotové stěny a jí zabezpečeného svahu. Nutnou podmínkou je však stav, kdy se jedná o působení zemních tlaků a ne nasouvaného zemního tělesa. V opačném případě je nutné určit kontrolním sledováním mocnost nestabilní zeminy a řešit podmínky rovnováhy mezi stěnou a nasouvající se zeminou. Při zpětné analýze je třeba dbát, aby celkové množství vstupních parametrů modelu (neznámých) nepřekročilo množství bodů shody ohybových čar (rovnic). Jinak má úloha teoreticky neomezené množství řešení, tj. kombinací vstupních parametrů. K výsledkům zpětné analýzy je vždy třeba přistupovat obezřetně a postupy kombinovat. 4 REFERENCE Natural hazards (optimisation of protection, interaction with structures) Mejsnar, L Hodnocení stability svahů s užitím metod kontrolního sledování. In Bakalářská práce, ČVUT v Praze, fakulta stavební, 2009, 34 str. + přílohy. Záleský, J. & Kurka, J Výzkum a verifikace metod sledování svahových pohybů - průběh prací na úkolu GAČR 103/02/1166 v roce In Sb. přednášek: 23. mezin. semináře Polní geotechnické metody 2003, září 2003, AZ Consult, spol. s r.o. Ústí n.l., ISSN , str Záleský, M. & Záleský, J. & Kuklík, P. & Hánek, P Monitoring of a large slide and slope reclamation in a former open-pit mine. In Measuring the Changes - 4th IAG Symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering. Lisbon- May 2008, CD ROM. Záleský, J. & Kurka, J. & Kos, J. & Záleská, O. 2009a. Odhad parametrů smykové pevnosti výsypky na základě monitoringu a statické penetrace. In Sb. přednášek: 29. mezin. semináře Polní geotechnické metody 2009, září 2009, AZ Consult, spol. s r.o. Ústí n.l., ISSN , str Záleský, J. & KOS, J. 2009b. Kotvená pilotová stěna kontrolní sledování jako podklad pro zpětnou analýzu. In: Sborník příspěvků 37. konf. se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2009, Sekurkon, s.r.o., ISBN: , str

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI Petr Kábrt Jan Šanovec ČVUT FS Praha, Ústav strojírenské technologie Abstrakt Numerická simulace procesu lisování nachází stále větší uplatnění jako činný

Více

5 Navrhování vyztužených zděných prvků

5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5 Navrhování vyztužených zděných prvků 5.1 Úvod Při navrhování konstrukcí z nevyztuženého zdiva se často dostáváme do situace, kdy zděný konstrukční prvek (stěna, pilíř) je namáhán zatížením, vyvolávajícím

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

REKONSTRUKCE VZNIKU A VÝVOJE PRIVILEGOVANÉ PRŮSAKOVÉ CESTY NA PŘEHRADĚ MOSTIŠTĚ

REKONSTRUKCE VZNIKU A VÝVOJE PRIVILEGOVANÉ PRŮSAKOVÉ CESTY NA PŘEHRADĚ MOSTIŠTĚ 1. Úvod REKONSTRUKCE VZNIKU A VÝVOJE PRIVILEGOVANÉ PRŮSAKOVÉ CESTY NA PŘEHRADĚ MOSTIŠTĚ Marek Čejda, Jaromír Říha V období 1995-2004 se na vodním díle (VD) Mostiště periodicky objevoval zvýšený průsak

Více

Technická zpráva ke konstrukční části:

Technická zpráva ke konstrukční části: Technická zpráva ke konstrukční části: ČOV Skalka: Popis navrženého konstrukčního systému: Objekt ČOV je dvoupodlažní. Nadzemní část je provedena jako tradiční zděná stavba, kterou lze charakterizovat

Více

STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE

STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE STATICKÁ ÚNOSNOST 3D MODELU SVĚRNÉHO SPOJE Autoři: prof. Ing. Petr HORYL, CSc., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB TU OSTRAVA, e- mail: petr.horyl@vsb.cz Ing. Hana ROBOVSKÁ, Ingersoll Rand Equipment

Více

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY

SKLÁDANÉ OPĚRNÉ STĚNY Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nabízí také prvky, z nichž lze buď suchou montáží anebo kombinací suché montáže a monolitického betonu zhotovit opěrné stěny. Opěrná stěna je velmi

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Příručka uživatele návrh a posouzení

Příručka uživatele návrh a posouzení Příručka uživatele návrh a posouzení OBSAH 1. Všeobecné podmínky a předpoklady výpočtu 2. Uvažované charakteristiky materiálů 3. Mezní stav únosnosti prostý ohyb 4. Mezní stav únosnosti smyk 5. Mezní stavy

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Mechanické vlastnosti

Více

Měření základních vlastností OZ

Měření základních vlastností OZ Měření základních vlastností OZ. Zadání: A. Na operačním zesilovači typu MAA 74 a MAC 55 změřte: a) Vstupní zbytkové napětí U D0 b) Amplitudovou frekvenční charakteristiku napěťového přenosu OZ v invertujícím

Více

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s.

ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. ZESÍLENÍ ZÁKLADŮ PŘI PŘESTAVBĚ A NÁSTAVBĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY ZENTIVA a.s. Emanuel Novák 1 Úvod Návrh a provedení rekonstrukce je obvykle dosti složitější než návrh nové budovy. Při velkém rozsahu rekonstrukce

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Brno VMO, Pražská radiála, Pisárecký tunel

Brno VMO, Pražská radiála, Pisárecký tunel Anotace : Brno VMO, Pražská radiála, Pisárecký tunel Autoři : Firma : Ing. Vlastimil Horák, Ing. Jiří Pechman AMBERG Engineering Brno a.s., Ptašínského 10, 602 00 Brno Úvod Pisárecký tunel je prvním dokončeným

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015

UNIFORM. Podlahové lišty. Technická příručka. Systém podlahových lišt / ztraceného bednění. Verze: CZ 12/2015 Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Verze: CZ 12/2015 Technická příručka Podlahové lišty Systém podlahových lišt / ztraceného bednění Výhody systému Univerzální modulový bednící

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky Měření fyzikálních veličin Bakalářská práce Vedoucí práce: Vypracoval: doc. Ing. Josef Filípek,

Více

Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka

Metoda konečných prvků. 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Metoda konečných prvků 6. přednáška Tělesové prvky - úvod (lineární trojúhelník a lineární čtyřstěn) Martin Vrbka, Michal Vaverka Diskretizace Analýza pomocí MKP vyžaduje rozdělení řešené oblasti na konečný

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 1O POLOHOVÉ VYTYČOVÁNÍ Pod pojem polohového vytyčování se

Více

Vysvětlivky k odborným výrazům

Vysvětlivky k odborným výrazům 2/7 Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku je zatížení na mezi pevnosti vztažené na celou ložnou plochu (tlačená plocha průřezu včetně děrování). Zkoušky a zařazení cihel PORO- THERM do pevnostních tříd se uskutečňují

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu: Úloha Autoři Zaměření FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE 2. Měření modulu pružnosti v tahu a modulu pružnosti ve smyku Martin Dlask Měřeno 11. 10., 18. 10., 25. 10. 2012 Jakub Šnor SOFE Klasifikace

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Schöck Tronsole typ Z

Schöck Tronsole typ Z Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Schöck Tronsole typ Slouží k přerušení akustických mostů mezi schodišťovou stěnou a podestou. Podesta může být provedena jako monolit nebo jako plně prefabrikovaný

Více

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové 1.1. Nepřímá metoda měření teploty Pro nepřímé měření oteplení z přírůstků elektrických

Více

ODBORNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ

ODBORNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ ODBORNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ POSOUZENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V DÍLČÍM POVODÍ OBCE BAŠŤ S UZÁVĚRNÝM PROFILEM MEZI HORNÍM A DOLNÍM RYBNÍKEM, NÁVRH NA SNÍŽENÍ VYSOKÉ ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY Objednatel:

Více

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY

VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY VYUŽITÍ DISPEĆINKU PRO SNIŽOVÁNÍ ZTRÁT VODY Abstrakt Oldřich Hladký 1 Způsob snižování ztrát vody ve vodovodní síti popsaný v příspěvku je nutno chápat jako soubor dlouhodobých opatření postupně realizovaných.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV AKCE: MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV D202b - Dokumentace pro stavební povolení Místo stavby: p.p.č. 185/3, 180/2, 180/1, 6018, 6016, 190/1, 127, 6015 a st.p. 638/1, 638/6 Investor: Město Jiříkov, Náměstí 464/1,

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Podrobné podmínky zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Svoz papíru ALBA WASTE sběrné nádoby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) pro zadání nabídky

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6

o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 Znalecký posudek č.8428/2016 o ceně nemovité věci jednotka č.345/2 v bytovém domě čp. 344, 345 a 346 v kat. území Veleslavín, m.č. Praha 6 - 2/9 - Vlastník nemovitosti: Slivka Pert Šumberova 345/6, Praha

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Kritická síla imperfektovaných systémů

Kritická síla imperfektovaných systémů Kritická síla imperfektovaných systémů Petr Frantík 1, Jiří Macur 2 Úvod V minulém století nově vzniklé obory, opírající se o studium silně nelineárních systémů, jako jsou teorie katastrof, teorie bifurkací

Více

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ Autoři: Ing. Zdeněk CHÁRA, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., e-mail: chara@ih.cas.cz Ing. Bohuš KYSELA, Ph.D., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR,

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI Národního akreditačního orgánu České republiky MPA 30-02-08 Návaznost měřidel a výsledků měření

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název:

Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV. Dlouhodobý majetek. Typ vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Typ vnitřní normy: Směrnice DSO Horní Dunajovice a Želetice - tlaková kanalizace a intenzifikace ČOV Identifikační znak: Název: Dlouhodobý majetek Vazba na legislativu: Závazné pro: Zákon č. 563/1991 Sb.,

Více

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU

ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALÝZA A EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ VELIČIN ŠROUBOVÉHO SPOJE KOLA AUTOMOBILU ANALYSES AND EXPERIMENTAL VERIFICATION VALUE CONSTANTS THREADED JOINT CAR WHEELS Ing. Zdeněk FOLTA Katedra Částí a mechanismů strojů

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Prof. Ing. Ivo Černý, CSc., Pelclova 6, Ostrava 1, 702 00

Prof. Ing. Ivo Černý, CSc., Pelclova 6, Ostrava 1, 702 00 Prof. Ing. Ivo Černý, CSc., Pelclova 6, Ostrava 1, 702 00 Odborný báňský znalecký posudek o možném ovlivnění lokality Nad Barborou v k.ú. Karviná Doly V Ostravě dne 15. ledna 2015 - 2 - O b s a h str.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY Přednáška č.7 Demolici stavebních objektů lze provést: Inovace studijního oboru Geotechnika 7. Přednáška Trhací práce při destrukcích a) ručně (rozebírání objektu ruční

Více

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ 2 Filtr srážkových vod AS-PURAIN FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ Platnost od 28.1. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz

Více

Katalog výrobků 2007/2008

Katalog výrobků 2007/2008 Katalog výrobků 2007/2008 Více než svařování www.kemper.cz Odsávací stoly Všeobecné informace... 85-86 Odsávací stoly se systémem 87-88 Konstrukce, volba velikosti... 89-90 Odsávací a filtrační technika

Více

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů

Obr. 30 - Příklady ručních nástrojů Často je zapotřebí opracovat pultrudované profily před jejich konečným použitím. Jde o jednoduchý proces. Obrábění pultrudovaných profilů se dá porovnat s obráběním dřeva, a proto se také používá stejného

Více

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok.

systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry www.kb-blok. systém vibrolisovaných betonových prvků TECHNICKÁ ČÁST STATIKA tvarovky KB tabulky překladů výpočetní postupy dilatační spáry TECHNICKÁ ČÁST OBSAH 1. TVAROVKY KB 1.1 Informativní rozměry tvarovek str.

Více

HPM LAZ 01 (10.12.2013, Mareš Tomáš, Ing.) Most LAZ 01. Most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 12

HPM LAZ 01 (10.12.2013, Mareš Tomáš, Ing.) Most LAZ 01. Most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 12 Most LAZ 01 Most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 12 Objekt: Most ev. č. LAZ 01 (Most v obci Láz přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku provedl:

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu

SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu SOUTĚŽNÍ ŘÁD soutěží ČSOB v orientačním běhu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád soutěží ČSOB v orientačním běhu (SŘ) stanovuje podmínky mistrovských a dlouhodobých soutěží v orientačním běhu na území

Více

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Jaub Vágner, Aleš Hába Možnosti stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin Klíčová slova: vypružení, flexi-coil, příčná tuhost, MKP, šroubovitá pružina. Úvod Vinuté pružiny typu flexi-coil jsou dnes jedním

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek White Paper #19 Revize 0 Resumé V tomto dokumentu jsou popsány okolnosti, které daly podnět k vývoji a používání zvýšených

Více

Repeatery pro systém GSM

Repeatery pro systém GSM Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2010 12 3 Repeatery pro systém GSM Repeaters for GSM system Petr Kejík, Jiří Hermany, Stanislav Hanus xkejik00@stud.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a

Více

Česká geologická služba

Česká geologická služba zn.: SOG-441/108/2014 - str. 1/6 Česká geologická služba SPRÁVA OBLASTNÍCH GEOLOGŮ Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 http://www.geology.cz Městská část Praha - Satalice Úřad městské části K Radonicům 81 190

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích Pöyry Environment a.s. SRPEN 2011 Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích D. VODOHOSPODÁ SKÉ EŠENÍ Objednatel: Protipovod ová opat ení na ece Úhlav v P ešticích O B S

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků.

Obsah: Archivní rešerše. Popis stávajícího stavu mostků č.1 5. Stavební vývoj. Vyjádření k hodnotě mostků. Vyjádření ke stavu mostků. OPERATIVNÍ DOKUMENTACE PĚTI MOSTKŮ V PODZÁMECKÉ ZAHRADĚ V KROMĚŘÍŽI NPÚ ÚOP V KROMĚŘÍÍŽII RADIIM VRLA ZÁŘÍÍ- PROSIINEC 2011 1 2 Obsah: Úvod Archivní rešerše Popis stávajícího stavu mostků č.1 5 Stavební

Více

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky

Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Hydrologické charakteristiky OBSAH: Úvod... 3 Trvale zamokřené půdy... 4 Periodicky zamokřené půdy... 6 Hydrologické skupiny půd...

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Snímače tlaku a síly. Snímače síly Snímače tlaku a síly Základní pojmy Síla Moment síly Tlak F [N] M= F.r [Nm] F p = S [ Pa; N / m 2 ] 1 bar = 10 5 Nm -2 1 torr = 133,322 Nm -2 (hydrostatický tlak rtuťového sloupce 1 mm) Atmosférický (barometrický)

Více

GENEREL ODKANALIZOVÁNÍ

GENEREL ODKANALIZOVÁNÍ GENEREL ODKANALIZOVÁNÍ města Hodonín A.1 Stručná informace o projektu červen 2010 Generel odkanalizování města Hodonín Generel Stručná informace o projektu HYDROPROJEKT CZ a.s. OBSAH 1. TITULNÍ LIST DOKUMENTACE

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV

TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV TUNELY NA SOKP 513 PROJEKT A REALIZACE VZDUCHOTECHNICKÉHO OBJEKTU NOUZOV Radan Bohman, Jiří Krajíček, Libor Mařík 1 Úvod Projektování a realizace tunelů dnes již neznamená jen perfektní zvládnutí geotechnické

Více

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY 3. TELEMATIKA A PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY Informace sehrávaly v podniku bezesporu již dříve důležitou roli, ale v současnosti mohou vhodné informace v kombinaci se zlepšenými podnikovými procesy a vhodnou

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč

Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění. 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Základy sálavého vytápění (2162063) 6. Stropní vytápění 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku

zadávací dokumentace Opěrná zeď v Kroužku Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více