U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Hranice, konané dne 15.01. 2008 na MěÚ Hranice od 15.00 hod."

Transkript

1 U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od hod. Usnesení č Usnesení č. 1/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídku firmy ITES s.r.o. na vytvoření společného projektu v oblasti Technických služeb a navrhuje ZM nevstupovat do společného podniku v poměru 50:50, ponechat Technické služby jako organizační složku do doby rozhodnutí o založení s.r.o. se 100 % účastí města. Usnesení č. 2/08 Rada města Hranice bere na vědomí návrh firmy ITES s.r.o. na opravy bytového fondu města Hranice na rok 2008 a navrhuje upřednostnit opravy domů č.p. 435 (lékárna) a č.p. 498 (ul. Husova) Usnesení č. 3/08 Rada města Hranice doporučuje ZM schválit navrhovaný rozpočet města Hranice na rok 2008 tak, jak byl předložen starostou města a doporučen Finančním výborem Usnesení č. 4/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost ZČP Net, s.r.o. o zřízení věcného břemene na poz.p.č. 675 v k.ú. Pastviny u Studánky a souhlasí s uzavřením smlouvy za účelem provozování a stavby plynárenského zařízení VTP na tomto pozemku Usnesení č.5/08 Rada města Hranice bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce z kontroly provedené v Základní škole Hranice ve dnech Usnesení č. 6/08 Rada města Hranice doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, IČ: a městem Hranice o budoucím převodu části silnice II/217 na město Hranice. Jedná se o poz.p.č. 3889/1, č. 3925/1, část č.3889/4 o výměře 214 m2 a část č. 3925/2 o výměře m2 vše v k.ú. Hranice u Aše. Usnesení č. 7/08 Rada města Hranice bere na vědomí sdělení České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň ve věci neoprávněného ukládání odpadů na hrázi rybníka Trojmezí v r a navrhuje požádat o vyjádření firmy Algon a poté podat stanovisko k věci, vyskytnou-li se nová fakta Usnesení č. 8/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost Jany Rešetárové o vrácení peněz ze zastavěného pozemku rodinným domem na st.p.č. 1340, č.p. 903 o rozloze 145 m2 doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí a vrátit jmenované částku 9.425,-Kč.

2 Usnesení č. 9/08 Rada města Hranice neschvaluje prominutí penále pro paní Alenu Ladičovou ve výši 4.007,90Kč Usnesení č. 10/08 Rada města Hranice bere na vědomí uznání dluhu Bohumilem Vochomůrkou, Sportovní 847, Hranice z titulu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 9.236,-Kč a souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách splatného dluhu s měsíčními splátkami po 1.000,-Kč Usnesení č. 11/08 Rada města Hranice bere na vědomí oznámení Českého rybářského svazu v Aši o provedení prořezávky keřů v okolí rybníků a potoků v katastru města Hranice z důvodu jejich údržby. Usnesení č. 12/08 Rada města Hranice nesouhlasí s uzavřením dohody s panem Františkem Schmiedem, Třeboňská 29, Karlovy Vary o provozování lunaparků v roce 2008 v katastru města Hranice Usnesení č. 13/08 Rada města Hranice po projednání schvaluje s účinností od návrh: a) podmínek pro prodej palivového dříví z lesů v majetku města Hranice b) ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobového místa. Usnesení č. 14/08 Rada města Hranice po projednání návrhu doporučuje Zastupitelstvu města Hranice vydat obecně závaznou vyhlášku města Hranice č. 1/2008 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Usnesení č. 15/08 Rada města Hranice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku profesnímu sdružení tajemníků na rok 2008 ve výši 1.000,- Kč. Usnesení č. 16/08 Rada města Hranice v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. a s 24 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. pověřuje pana Jiřího Surovčiaka, zaměstnance města Hranice, s účinností od řízením organizační složky Technické služby města Hranice. Při výkonu funkce vedoucího této organizační složky bude postupovat podle článku IV. odst. 1 a 2 zřizovací listiny ze dne Usnesení č. 17/08 Rada města Hranice doplňuje své usnesení č. 461/07 ze dne o dodatečný souhlas s uzavřením sponzorské smlouvy mezi městem Hranice a firmou K.T. TRANS s.r.o. Hranice v souvislosti s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000,- Kč určeného na zakoupení vánoční výzdoby města Hranice. Usnesení č. 18/08 Rada města Hranice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Hranicích v oblasti poskytování informací za rok 2007 zpracovanou tajemníkem MěÚ Hranice na základě ust. 18 zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3 Usnesení č. 19/08 Rada města Hranice v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, odvolává pana Zdeňka Wolderta z funkce předsedy komise životního prostředí a současně do této funkce jmenuje s účinností od Mgr. Radomíru Benešovou a jako člena uvedené komise jmenuje pana Zdeňka Pěnkavu. Usnesení č. 20/08 Rada města Hranice upravuje své usnesení ze dne pod č. 490/07 ve věci uzavření dohody o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků ve vlastnictví města Hranice v honitbě Smrčina Podhradí a v honitbě Hranice takto: uvedené období od do se nahrazuje obdobím od do Usnesení č. 21/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části p.p.č. 2229/1 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše Zdeňku Woldertovi, Luční 111, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce. Dále navrhuje ZM udělit výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí z důvodu odpuštění nájemného. Usnesení č. 22/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 409/7 o výměře 275 m2 v k.ú. Studánka u Aše Veronice Repčíkové, Studánka 171, za účelem zřízení zahrady po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 23/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části p.p.č. 2286/1 o výměře 420 m2 v k.ú. Hranice u Aše Marii Wunderlichové, Zahradní 866, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 24/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části p.p.č.2313/1 o výměře 408 m2 v k.ú. Hranice u Aše Ladislavu Balkovi, Vítězná 827, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 25/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 229/23, č. 229/22, č. 229/25, č. 229/92 a č. 229/95 o celkové výměře m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Miroslavu Čerňanskému, Pastviny 175 za účelem užívání louky a pastviny po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 26/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2/143 o výměře 316 m2 a č. 2/144 o výměře 323 m2, obě v k.ú. Pastviny u Studánky Pavlu Jůnovi, Studánka 169 v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 27/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č.2286/1 v k.ú. Hranice u Aše Marcele Křepelkové, Masarykovo nám. 825, Hranice o výměře 375 m2 v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce

4 Usnesení č. 28/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2303/3 v k.ú. Hranice o výměře 652 m2 Haně Viktorové, Masarykovo nám. 817, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 29/08 Rada města Hranice bere na vědomí odstoupení od žádosti na koupi poz.p.č. 2/49 o výměře m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Stanislavem Kašparem, Dobrovského 10, Aš a s Petry Čerňanské, Pastviny 175 Usnesení č. 30/08 Rada města Hranice nedoporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 2/49 v k.ú. Pastviny Studánky Stanislavu Kašparovi, Dobrovského 10, Aš a Petře Čerňanské, Pastviny 175 o výměře m2 za účelem stavby rodinného domu Usnesení č. 31/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem p.p.č. 164/6 v k.ú. Pastviny u Studánky o výměře 768 m2 Janu Heištejnovi, Pastviny 184 jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 32/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 409/33 o výměře 521 m2, č. 409/17 výměře 134 m2 a st.p.č. 167 o výměře 20 m2, všechny v k.ú. Studánka u Aše Romanu Söllnerovi, Pastviny 77 jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 33/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 129/1 o výměře 355 m2 a st.p.č. 72 o výměře 11 m2, obě v k.ú. Hranice u Aše Stanislavu Trnkovi, Zahradní 229, Hranice jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 34/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 113/1 o výměře 700 m2 a č. 111/1 o výměře 463 m2, obě v k.ú. Studánka u Aše Liboru Plzákovi, Písečná č. 2, Cheb jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 35/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č.3599/1 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Hranice u Aše Jarmile Vaiglové, Slovenská 129, Hranice jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 36/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č o výměře 280 m2 v k.ú. Hranice u Aše Daně Malinové, Vilová 830, Hranice jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 37/08

5 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 2286/1 o výměře 400m2 v k.ú. Hranice u Aše Jaroslavu Vaiglovi, Nová 835, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 38/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 604 o výměře m2 v k.ú. Studánka u Aše Dagmar Čičmanské, Zahradní 867, Hranice k zemědělské činnosti po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 39/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem části poz.p.č.2/49 o výměře 100 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Ing. Zdeňku Piskovi, Pastviny 91 Usnesení č. 40/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem poz.p.č.239/2 část o výměře 60 m2 v k.ú. Hranice u Aše Frigyesu Demeterovi, Husova 416, Hranice Usnesení č. 41/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem poz.p.č o výměře 1153 m2 a č. 2661/2 o výměře 644 m2, obě v k.ú. Hranice u Aše Karin Kimákové, Luční 507, Hranice do doby prověření otázky rybníka Usnesení č. 42/08 Rada města Hranice nedoporučuje ZM prodej části p.p.č v k.ú. Hranice u Aše Věře Henzlové, Strádovská 386, Chlumec Usnesení č. 43/08 Rada města Hranice nedoporučuje ZM prodej části poz.p.č o výměře m2 a st.p.č. 957 o výměře 132 m2, obě v k.ú. Hranice u Aše Josefu a Marii Tomšů, Potoční 567, Hranice do doby místního šetření skutečného stavu Usnesení č. 44/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej bytu v ul. Nová 836/8, Hranice Antonínu Kloudovi, U pošty 182, Hranice za cenu dle Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých, zvýšenou o 50% ve výši ,-Kč Usnesení č. 45/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej bytu v ul. Zahradní 867/9 manželům Moravcovým, bytem tamtéž za cenu dle Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých za cenu ,-Kč Usnesení č. 46/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej bytu ve Studánce 170/3 Blance Švihlové Studánka 170 a Davidu Demjanovičovi, Aš, Sokolská 8 za cenu dle Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých za cenu ,-Kč Usnesení č. 47/08 Rada města Hranice schvaluje výměnu bytu v Tylově ulici č.p. 468, posch. 1, č. 3 za byt v ulici Nádražní č.p. 522, č.5 pro paní Renatu Šášikovou, která je nájemníkem bytu v ulici Tylova 468

6 Usnesení č. 48/08 Rada města Hranice schvaluje přidělení bytu v Tylově ulici č.p. 468, posch. 1., č.3 po uvolnění bytu paní Renatou Šášikovou pro pana Lukáše Ortha, bytem Lidická 600/78, Most Lidická 600/78, Most Usnesení č. 49/08 Rada města Hranice schvaluje přidělení bytu ve Studánce č.p. 97 panu Václavu Kudláčkovi t.č. bez bytu Usnesení č. 50/08 Rada města Hranice souhlasí se zařazením do seznamu žadatelů o přidělení bytu : Milada Honková, Sokolov, Slavíčkova 1685 Lukáš Moulis, Neumannova 15, Aš Jaroslav Škařupa, U pošty 182, Hranice Usnesení č. 51/08 Rada města Hranice souhlasí s vyřazením zájemců o pronájem bytu ze seznamu uchazečů : č.j. 829/96 - Vasil Muška, Studentská 1170/15, Aš důvod : odhlášení z trvalého pobytu v Hranicích č.j. 310/97 - Rudolf Šabat, Hranice, Habrmanova 180 důvod : vlastnictví nemovitosti čp. 180 č.j. 714/07 - Alena Ladičová, Hranice, Krátká 425 důvod : nájemní smlouva na byt na výše uvedené adrese č.j. 71/01 - Jindřich Koman, Hranice, Boční 892 důvod: vlastnictví novostavby RD na výše uvedené adrese č.j. 229/01 - Pavel Svozil, Hranice, Saské údolí 517 důvod: vlastnictví nemovitosti čp. 517 č.j. 336/01 č.j. 129/02 - Olga Daubková, posledně bytem Masarykovo nám. 819, Hranice důvod: úmrtí - Markéta Borovcová, Dobrovského 1890/5, Aš důvod: odhlášení trvalého pobytu v Hranicích č.j. 950/02 - Karel Škráda, Studánka 123 důvod: vlastnictví nemovitosti RD čp. 123 ve Studánce č.j. 237/04 - Drahoslav Mik, Studánka 156 důvod: jmenovanému byl přidělen holobyt ve Studánce, ve kterém se již delší dobu nezdržuje č.j. 504/04 č.j. 625/04 - Roman Cihi, Pod Háječkem 1359, Sokolov důvod: jmenovanému byl přidělen holobyt ve Studánce, ve kterém se již delší dobu nezdržuje - Milan Matejovič, Krátká 425, Hranice

7 důvod: odstěhování č.j. 464/05 č.j. 695/05 - Josef Zsiga, 5. května 7, Bor důvod: odhlášení trvalého pobytu v Hranicích - Josef Nový, posledně bytem Ašská 542, Hranice důvod: úmrtí Usnesení č. 52/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem parcel Farmě Trojmezí a.s.,trojmezí 173, Hranice o celkové výměře m2 v k.ú. Hranice, m2 v k.ú. Trojmezí a stav.p m2 v k.ú. Trojmezí a doporučuje ZM udělení výjimky ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých k pronájmu uvedených pozemků na dobu 6 let poz.p.č. 352 o výměře 926 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 353 o výměře 186 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 418/1 o výměře 7737 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 418/15 o výměře 1478 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 418/16 o výměře 60 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 761 o výměře 648 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1092/5 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 1120 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1544/2 o výměře 181 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1544/3 o výměře 565 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2026 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 655 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1632/4 o výměře 249 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1635/1 o výměře 621 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1700/2 o výměře 667 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1803/5 o výměře 795 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 162 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 125 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2271/1 o výměře 3572 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2326/2 o výměře 1805 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2326/3 o výměře 655 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 585 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2467/2 o výměře 435 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2539/8 o výměře 496 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2543/2 o výměře 654 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 90 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3220/4 o výměře 1371 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/5 o výměře 396 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/6 o výměře 298 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/7 o výměře 393 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/8 o výměře 419 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/9 o výměře 18 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3238/6 o výměře 272 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3263/2 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3314/2 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše

8 poz.p.č. 3320/3 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3416/2 o výměře 615 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3417/1 o výměře 814 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3417/2 o výměře 926 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3419/1 o výměře 421 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3419/2 o výměře 4009 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 1886 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2853 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2428 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3473/2 o výměře 712 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 7012 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3485/2 o výměře 1475 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 752 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3495/3 o výměře 2536 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2549 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3510/1 o výměře 2493 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3635/1 o výměře 3002 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3702/2 o výměře 776 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3739/1 o výměře 265 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3739/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 113 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3744/1 o výměře 1325 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 195 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3750/1 o výměře 228 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 40 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 1140 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1/2 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1/6 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1/7 o výměře 179 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 2/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 20/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 20/2 o výměře 6885 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 30/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 30/2 o výměře 2461 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 324/1 o výměře 1133 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 376/5 o výměře 1019 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 400/3 o výměře 115 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 465/2 o výměře 164 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 468/9 o výměře 2251 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 468/42 o výměře 196 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 474/14 o výměře 2834 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 857 o výměře 424 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 869 o výměře 74 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 927/2 o výměře 4599 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1005/2 o výměře 3131 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1440/1 o výměře 429 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1440/2 o výměře 230 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1631/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1631/2 o výměře 6316 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1633/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí

9 poz.p.č. 1633/3 o výměře 8314 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1633/4 o výměře 4876 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 412 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 585 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 85 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 712 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 473 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 93 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1686/3 o výměře 937 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 1421 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 226 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1782/1 o výměře 448 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 225 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 114 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1857/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1857/2 o výměře 649 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 1581 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 132 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 250 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 45 o výměře 175 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 61/2 o výměře 91 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 115 o výměře 637 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 137 o výměře 459 m2 v k.ú. Trojmezí Usnesení č. 53/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem parcel Farmě Pastviny a.s.,trojmezí 173, Hranice o celkové výměře m2 v k.ú. Studánka a m2 v k.ú. Pastviny a doporučuje ZM udělení výjimky ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých k pronájmu uvedených pozemků na dobu 6 let poz.p.č. 19/9 o výměře m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 43/1 o výměře 1108 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 45/2 o výměře 3674 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 95 o výměře 8797 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 115/1 o výměře 833 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 115/2 o výměře 1169 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 120/1 o výměře 1225 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 355/3 o výměře 1234 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 453 o výměře 391 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 601/2 o výměře 1372 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 755/6 o výměře 194 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 2/38 o výměře 1761m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/39 o výměře 812 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/56 o výměře 860 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/63 o výměře 1663 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/75 o výměře 4187 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/89 o výměře 1468 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/110 o výměře 69 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/113 o výměře 276 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/115 o výměře 131 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 17/1 o výměře 1427 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky

10 poz.p.č. 74/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 74/5 o výměře 714 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 164/1 o výměře 1302 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/1 o výměře 1291 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/2 o výměře 2730 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/3 o výměře 485 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/4 o výměře 178 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/26 o výměře 2812 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/30 o výměře 2695 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/34 o výměře 1308 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/46 o výměře 9463 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/85 o výměře 1785 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/112 o výměře 623 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 491 o výměře 416 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 542 o výměře 40 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 966/1 o výměře 615 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 966/2 o výměře 516 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 975/7 o výměře 307 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 998/2 o výměře 1084 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č o výměře 7035 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Usnesení č. 54/08 Rada města Hranice schvaluje s účinností od následující ceník za pořizování výpisů v rámci CZECHPOINTu následně: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík 50 Obchodní rejstřík 50 Rejstřík trestů - 50 Usnesení č. 55/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost paní Veroniky Pulkové o přidělení obecního bytu Usnesení č. 56/08 Rada města Hranice ruší s platností od komisi pro výstavbu a rozvoj Mgr. Milan LEMÁK místostarosta města Ing. Jan HÝBL starosta města

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 21. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 26. března místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.30 hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl, František

Více

U S N E S E N Í. z 86. schůze Rady města Hranice, konané dne 21.05.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 86. schůze Rady města Hranice, konané dne 21.05.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Hranice, konané dne 21.05.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 14. jednání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 9. 9. 2016 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Mgr. Vladimíra Kábová, Zdeňka

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Hranice, konané dne 5.3.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Hranice, konané dne 5.3.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 81. schůze Rady města Hranice, konané dne 5.3.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, František Jurčák Omluven: Zdeňka Heišteinová

Více

z 1. zasedání Zastupitelstva města Hranice

z 1. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 16. prosince 2010 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.00 hod. ukončení : 21.00 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, Ludvík Grísnik,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U S N E S E N Í ze 64. schůze Rady města Hranice,konané dne 22. 5. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í ze 64. schůze Rady města Hranice,konané dne 22. 5. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 64. schůze Rady města Hranice,konané dne 22. 5. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Černý,PhDr. Hana Levá, Zdeňka Heišteinová Omluveni: František Jurčák

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 rady města konané 04.09.2013 Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček, Mgr. Jan Mlynář

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška

Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 42 rady města konané 29.10.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Mgr. Jan

Více

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 3. schůze Rady města Jirkov konané dne 26.1.2009 37/3/R/2009 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.1/1/r/2009, 4/1/R/2009, 5/1/R/2009. II. schvaluje začlenění rozhodčí

Více

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014

Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Usnesení 79. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 9. dubna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo usnesení Obsah 1893/79/14 1. schvaluje program 79. schůze rady

Více

U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Hranice konané dne od hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Hranice konané dne od hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Hranice konané dne 29. 8. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá, Zdeňka Heišteinová, František Černý U S

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

USNESENÍ č. 429-454. Usnesení č. 431/12

USNESENÍ č. 429-454. Usnesení č. 431/12 U S N E S E N Í z 51. schůze Rady města Hranice, konané dne 21. 11. 2012 od 14.30 hod. na Měú Hranice ------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 553 Rada města souhlasí se stavbou Nástavba rekreační chaty č.e. 810, stpč. 3704, Česká Třebová, která sousedí s pozemkem Města Česká Třebová ppč. 2572/7 v katastrálním území a obci Česká Třebová. č.

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 17. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 9. listopadu 1999 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. Přítomni:

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.9.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.9.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.9.2009 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 7 zastupitelů Omluveni : p.masařík, p.mňuk Ověřovatelé zápisu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 03 konaného 14. března 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/31/01/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesní hospodářství b) Bytový fond obce c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 025/2006 d) ZŠ a MŠ

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města:

Město Králíky. Zápis z jednání č. 03 rady města konané Přítomni členové rady města: Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 03 rady města konané 18.01.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 22/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 15. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 22. 9. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 399/15/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Hranice, konané dne 13.04. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Hranice, konané dne 13.04. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 11. schůze Rady města Hranice, konané dne 13.04. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 30.05.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 631/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu paní Danu

Více

u s n e s e n í č. 1 25

u s n e s e n í č. 1 25 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Hranice, konané dne 14. 1. 2015 na MěÚ Hranice, od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Nová Martina, Švecová Marcela u s n

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 8. ledna 2013 od 09:00 hodin do 10:20 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16

Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne /43/16 s c h v a l u j e 459/43/16 s c h v a l u j e 460/43/16 Usnesení přijatá na 43. schůzi Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 458/43/16 Rada obce Doubrava program 43. schůze Rady obce Doubrava konané dne 31. 08. 2016 1. Zahájení a procesní záležitosti 2.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více