U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Hranice, konané dne 15.01. 2008 na MěÚ Hranice od 15.00 hod."

Transkript

1 U S N E S E N Í 26. schůze Rady města Hranice, konané dne na MěÚ Hranice od hod. Usnesení č Usnesení č. 1/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídku firmy ITES s.r.o. na vytvoření společného projektu v oblasti Technických služeb a navrhuje ZM nevstupovat do společného podniku v poměru 50:50, ponechat Technické služby jako organizační složku do doby rozhodnutí o založení s.r.o. se 100 % účastí města. Usnesení č. 2/08 Rada města Hranice bere na vědomí návrh firmy ITES s.r.o. na opravy bytového fondu města Hranice na rok 2008 a navrhuje upřednostnit opravy domů č.p. 435 (lékárna) a č.p. 498 (ul. Husova) Usnesení č. 3/08 Rada města Hranice doporučuje ZM schválit navrhovaný rozpočet města Hranice na rok 2008 tak, jak byl předložen starostou města a doporučen Finančním výborem Usnesení č. 4/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost ZČP Net, s.r.o. o zřízení věcného břemene na poz.p.č. 675 v k.ú. Pastviny u Studánky a souhlasí s uzavřením smlouvy za účelem provozování a stavby plynárenského zařízení VTP na tomto pozemku Usnesení č.5/08 Rada města Hranice bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce z kontroly provedené v Základní škole Hranice ve dnech Usnesení č. 6/08 Rada města Hranice doporučuje ZM uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi Karlovarským krajem, IČ: a městem Hranice o budoucím převodu části silnice II/217 na město Hranice. Jedná se o poz.p.č. 3889/1, č. 3925/1, část č.3889/4 o výměře 214 m2 a část č. 3925/2 o výměře m2 vše v k.ú. Hranice u Aše. Usnesení č. 7/08 Rada města Hranice bere na vědomí sdělení České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Plzeň ve věci neoprávněného ukládání odpadů na hrázi rybníka Trojmezí v r a navrhuje požádat o vyjádření firmy Algon a poté podat stanovisko k věci, vyskytnou-li se nová fakta Usnesení č. 8/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost Jany Rešetárové o vrácení peněz ze zastavěného pozemku rodinným domem na st.p.č. 1340, č.p. 903 o rozloze 145 m2 doporučuje ZM schválit výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí a vrátit jmenované částku 9.425,-Kč.

2 Usnesení č. 9/08 Rada města Hranice neschvaluje prominutí penále pro paní Alenu Ladičovou ve výši 4.007,90Kč Usnesení č. 10/08 Rada města Hranice bere na vědomí uznání dluhu Bohumilem Vochomůrkou, Sportovní 847, Hranice z titulu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši 9.236,-Kč a souhlasí s uzavřením Dohody o splátkách splatného dluhu s měsíčními splátkami po 1.000,-Kč Usnesení č. 11/08 Rada města Hranice bere na vědomí oznámení Českého rybářského svazu v Aši o provedení prořezávky keřů v okolí rybníků a potoků v katastru města Hranice z důvodu jejich údržby. Usnesení č. 12/08 Rada města Hranice nesouhlasí s uzavřením dohody s panem Františkem Schmiedem, Třeboňská 29, Karlovy Vary o provozování lunaparků v roce 2008 v katastru města Hranice Usnesení č. 13/08 Rada města Hranice po projednání schvaluje s účinností od návrh: a) podmínek pro prodej palivového dříví z lesů v majetku města Hranice b) ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobového místa. Usnesení č. 14/08 Rada města Hranice po projednání návrhu doporučuje Zastupitelstvu města Hranice vydat obecně závaznou vyhlášku města Hranice č. 1/2008 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Usnesení č. 15/08 Rada města Hranice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku profesnímu sdružení tajemníků na rok 2008 ve výši 1.000,- Kč. Usnesení č. 16/08 Rada města Hranice v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. a s 24 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. pověřuje pana Jiřího Surovčiaka, zaměstnance města Hranice, s účinností od řízením organizační složky Technické služby města Hranice. Při výkonu funkce vedoucího této organizační složky bude postupovat podle článku IV. odst. 1 a 2 zřizovací listiny ze dne Usnesení č. 17/08 Rada města Hranice doplňuje své usnesení č. 461/07 ze dne o dodatečný souhlas s uzavřením sponzorské smlouvy mezi městem Hranice a firmou K.T. TRANS s.r.o. Hranice v souvislosti s poskytnutím finančního daru ve výši 5.000,- Kč určeného na zakoupení vánoční výzdoby města Hranice. Usnesení č. 18/08 Rada města Hranice bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Hranicích v oblasti poskytování informací za rok 2007 zpracovanou tajemníkem MěÚ Hranice na základě ust. 18 zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

3 Usnesení č. 19/08 Rada města Hranice v souladu s ust. 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, odvolává pana Zdeňka Wolderta z funkce předsedy komise životního prostředí a současně do této funkce jmenuje s účinností od Mgr. Radomíru Benešovou a jako člena uvedené komise jmenuje pana Zdeňka Pěnkavu. Usnesení č. 20/08 Rada města Hranice upravuje své usnesení ze dne pod č. 490/07 ve věci uzavření dohody o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků ve vlastnictví města Hranice v honitbě Smrčina Podhradí a v honitbě Hranice takto: uvedené období od do se nahrazuje obdobím od do Usnesení č. 21/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části p.p.č. 2229/1 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše Zdeňku Woldertovi, Luční 111, Hranice po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce. Dále navrhuje ZM udělit výjimku ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem nemovitých věcí z důvodu odpuštění nájemného. Usnesení č. 22/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 409/7 o výměře 275 m2 v k.ú. Studánka u Aše Veronice Repčíkové, Studánka 171, za účelem zřízení zahrady po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 23/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části p.p.č. 2286/1 o výměře 420 m2 v k.ú. Hranice u Aše Marii Wunderlichové, Zahradní 866, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 24/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části p.p.č.2313/1 o výměře 408 m2 v k.ú. Hranice u Aše Ladislavu Balkovi, Vítězná 827, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 25/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 229/23, č. 229/22, č. 229/25, č. 229/92 a č. 229/95 o celkové výměře m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Miroslavu Čerňanskému, Pastviny 175 za účelem užívání louky a pastviny po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 26/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2/143 o výměře 316 m2 a č. 2/144 o výměře 323 m2, obě v k.ú. Pastviny u Studánky Pavlu Jůnovi, Studánka 169 v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 27/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č.2286/1 v k.ú. Hranice u Aše Marcele Křepelkové, Masarykovo nám. 825, Hranice o výměře 375 m2 v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce

4 Usnesení č. 28/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 2303/3 v k.ú. Hranice o výměře 652 m2 Haně Viktorové, Masarykovo nám. 817, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 29/08 Rada města Hranice bere na vědomí odstoupení od žádosti na koupi poz.p.č. 2/49 o výměře m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Stanislavem Kašparem, Dobrovského 10, Aš a s Petry Čerňanské, Pastviny 175 Usnesení č. 30/08 Rada města Hranice nedoporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 2/49 v k.ú. Pastviny Studánky Stanislavu Kašparovi, Dobrovského 10, Aš a Petře Čerňanské, Pastviny 175 o výměře m2 za účelem stavby rodinného domu Usnesení č. 31/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem p.p.č. 164/6 v k.ú. Pastviny u Studánky o výměře 768 m2 Janu Heištejnovi, Pastviny 184 jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 32/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 409/33 o výměře 521 m2, č. 409/17 výměře 134 m2 a st.p.č. 167 o výměře 20 m2, všechny v k.ú. Studánka u Aše Romanu Söllnerovi, Pastviny 77 jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 33/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 129/1 o výměře 355 m2 a st.p.č. 72 o výměře 11 m2, obě v k.ú. Hranice u Aše Stanislavu Trnkovi, Zahradní 229, Hranice jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 34/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 113/1 o výměře 700 m2 a č. 111/1 o výměře 463 m2, obě v k.ú. Studánka u Aše Liboru Plzákovi, Písečná č. 2, Cheb jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 35/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č.3599/1 o výměře cca 380 m2 v k.ú. Hranice u Aše Jarmile Vaiglové, Slovenská 129, Hranice jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 36/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č o výměře 280 m2 v k.ú. Hranice u Aše Daně Malinové, Vilová 830, Hranice jako zahradu po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 37/08

5 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem části poz.p.č. 2286/1 o výměře 400m2 v k.ú. Hranice u Aše Jaroslavu Vaiglovi, Nová 835, Hranice v zahrádkářské kolonii po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 38/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem poz.p.č. 604 o výměře m2 v k.ú. Studánka u Aše Dagmar Čičmanské, Zahradní 867, Hranice k zemědělské činnosti po uplynutí lhůty pro vyvěšení a v případě nezájmu dalšího nájemce Usnesení č. 39/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem části poz.p.č.2/49 o výměře 100 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Ing. Zdeňku Piskovi, Pastviny 91 Usnesení č. 40/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem poz.p.č.239/2 část o výměře 60 m2 v k.ú. Hranice u Aše Frigyesu Demeterovi, Husova 416, Hranice Usnesení č. 41/08 Rada města Hranice nesouhlasí s pronájmem poz.p.č o výměře 1153 m2 a č. 2661/2 o výměře 644 m2, obě v k.ú. Hranice u Aše Karin Kimákové, Luční 507, Hranice do doby prověření otázky rybníka Usnesení č. 42/08 Rada města Hranice nedoporučuje ZM prodej části p.p.č v k.ú. Hranice u Aše Věře Henzlové, Strádovská 386, Chlumec Usnesení č. 43/08 Rada města Hranice nedoporučuje ZM prodej části poz.p.č o výměře m2 a st.p.č. 957 o výměře 132 m2, obě v k.ú. Hranice u Aše Josefu a Marii Tomšů, Potoční 567, Hranice do doby místního šetření skutečného stavu Usnesení č. 44/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej bytu v ul. Nová 836/8, Hranice Antonínu Kloudovi, U pošty 182, Hranice za cenu dle Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých, zvýšenou o 50% ve výši ,-Kč Usnesení č. 45/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej bytu v ul. Zahradní 867/9 manželům Moravcovým, bytem tamtéž za cenu dle Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých za cenu ,-Kč Usnesení č. 46/08 Rada města Hranice doporučuje ZM prodej bytu ve Studánce 170/3 Blance Švihlové Studánka 170 a Davidu Demjanovičovi, Aš, Sokolská 8 za cenu dle Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých za cenu ,-Kč Usnesení č. 47/08 Rada města Hranice schvaluje výměnu bytu v Tylově ulici č.p. 468, posch. 1, č. 3 za byt v ulici Nádražní č.p. 522, č.5 pro paní Renatu Šášikovou, která je nájemníkem bytu v ulici Tylova 468

6 Usnesení č. 48/08 Rada města Hranice schvaluje přidělení bytu v Tylově ulici č.p. 468, posch. 1., č.3 po uvolnění bytu paní Renatou Šášikovou pro pana Lukáše Ortha, bytem Lidická 600/78, Most Lidická 600/78, Most Usnesení č. 49/08 Rada města Hranice schvaluje přidělení bytu ve Studánce č.p. 97 panu Václavu Kudláčkovi t.č. bez bytu Usnesení č. 50/08 Rada města Hranice souhlasí se zařazením do seznamu žadatelů o přidělení bytu : Milada Honková, Sokolov, Slavíčkova 1685 Lukáš Moulis, Neumannova 15, Aš Jaroslav Škařupa, U pošty 182, Hranice Usnesení č. 51/08 Rada města Hranice souhlasí s vyřazením zájemců o pronájem bytu ze seznamu uchazečů : č.j. 829/96 - Vasil Muška, Studentská 1170/15, Aš důvod : odhlášení z trvalého pobytu v Hranicích č.j. 310/97 - Rudolf Šabat, Hranice, Habrmanova 180 důvod : vlastnictví nemovitosti čp. 180 č.j. 714/07 - Alena Ladičová, Hranice, Krátká 425 důvod : nájemní smlouva na byt na výše uvedené adrese č.j. 71/01 - Jindřich Koman, Hranice, Boční 892 důvod: vlastnictví novostavby RD na výše uvedené adrese č.j. 229/01 - Pavel Svozil, Hranice, Saské údolí 517 důvod: vlastnictví nemovitosti čp. 517 č.j. 336/01 č.j. 129/02 - Olga Daubková, posledně bytem Masarykovo nám. 819, Hranice důvod: úmrtí - Markéta Borovcová, Dobrovského 1890/5, Aš důvod: odhlášení trvalého pobytu v Hranicích č.j. 950/02 - Karel Škráda, Studánka 123 důvod: vlastnictví nemovitosti RD čp. 123 ve Studánce č.j. 237/04 - Drahoslav Mik, Studánka 156 důvod: jmenovanému byl přidělen holobyt ve Studánce, ve kterém se již delší dobu nezdržuje č.j. 504/04 č.j. 625/04 - Roman Cihi, Pod Háječkem 1359, Sokolov důvod: jmenovanému byl přidělen holobyt ve Studánce, ve kterém se již delší dobu nezdržuje - Milan Matejovič, Krátká 425, Hranice

7 důvod: odstěhování č.j. 464/05 č.j. 695/05 - Josef Zsiga, 5. května 7, Bor důvod: odhlášení trvalého pobytu v Hranicích - Josef Nový, posledně bytem Ašská 542, Hranice důvod: úmrtí Usnesení č. 52/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem parcel Farmě Trojmezí a.s.,trojmezí 173, Hranice o celkové výměře m2 v k.ú. Hranice, m2 v k.ú. Trojmezí a stav.p m2 v k.ú. Trojmezí a doporučuje ZM udělení výjimky ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých k pronájmu uvedených pozemků na dobu 6 let poz.p.č. 352 o výměře 926 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 353 o výměře 186 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 418/1 o výměře 7737 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 418/15 o výměře 1478 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 418/16 o výměře 60 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 761 o výměře 648 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1092/5 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 1120 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1544/2 o výměře 181 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1544/3 o výměře 565 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2026 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 655 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1632/4 o výměře 249 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1635/1 o výměře 621 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1700/2 o výměře 667 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1803/5 o výměře 795 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 162 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 125 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2271/1 o výměře 3572 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2326/2 o výměře 1805 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2326/3 o výměře 655 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 585 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2467/2 o výměře 435 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2539/8 o výměře 496 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 2543/2 o výměře 654 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 90 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3220/4 o výměře 1371 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/5 o výměře 396 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/6 o výměře 298 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/7 o výměře 393 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/8 o výměře 419 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3232/9 o výměře 18 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3238/6 o výměře 272 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3263/2 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3314/2 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše

8 poz.p.č. 3320/3 o výměře m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3416/2 o výměře 615 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3417/1 o výměře 814 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3417/2 o výměře 926 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3419/1 o výměře 421 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3419/2 o výměře 4009 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 1886 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2853 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2428 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3473/2 o výměře 712 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 7012 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3485/2 o výměře 1475 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 752 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3495/3 o výměře 2536 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 2549 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3510/1 o výměře 2493 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3635/1 o výměře 3002 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3702/2 o výměře 776 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3739/1 o výměře 265 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3739/2 o výměře 121 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 113 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3744/1 o výměře 1325 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 195 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 3750/1 o výměře 228 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 40 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č o výměře 1140 m2 v k.ú. Hranice u Aše poz.p.č. 1/2 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1/6 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1/7 o výměře 179 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 2/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 20/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 20/2 o výměře 6885 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 30/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 30/2 o výměře 2461 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 324/1 o výměře 1133 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 376/5 o výměře 1019 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 400/3 o výměře 115 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 465/2 o výměře 164 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 468/9 o výměře 2251 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 468/42 o výměře 196 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 474/14 o výměře 2834 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 857 o výměře 424 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 869 o výměře 74 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 927/2 o výměře 4599 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1005/2 o výměře 3131 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1440/1 o výměře 429 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1440/2 o výměře 230 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1631/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1631/2 o výměře 6316 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1633/1 o výměře m2 v k.ú. Trojmezí

9 poz.p.č. 1633/3 o výměře 8314 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1633/4 o výměře 4876 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 412 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 585 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 85 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 712 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 473 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 93 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1686/3 o výměře 937 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 1421 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 226 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1782/1 o výměře 448 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 225 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 114 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1857/1 o výměře 120 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č. 1857/2 o výměře 649 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 1581 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 132 m2 v k.ú. Trojmezí poz.p.č o výměře 250 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 45 o výměře 175 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 61/2 o výměře 91 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 115 o výměře 637 m2 v k.ú. Trojmezí st.p.č. 137 o výměře 459 m2 v k.ú. Trojmezí Usnesení č. 53/08 Rada města Hranice souhlasí s pronájmem parcel Farmě Pastviny a.s.,trojmezí 173, Hranice o celkové výměře m2 v k.ú. Studánka a m2 v k.ú. Pastviny a doporučuje ZM udělení výjimky ze Zásad postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem a nájmem věcí nemovitých k pronájmu uvedených pozemků na dobu 6 let poz.p.č. 19/9 o výměře m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 43/1 o výměře 1108 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 45/2 o výměře 3674 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 95 o výměře 8797 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 115/1 o výměře 833 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 115/2 o výměře 1169 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 120/1 o výměře 1225 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 355/3 o výměře 1234 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 453 o výměře 391 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 601/2 o výměře 1372 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 755/6 o výměře 194 m2 v k.ú. Studánka u Aše poz.p.č. 2/38 o výměře 1761m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/39 o výměře 812 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/56 o výměře 860 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/63 o výměře 1663 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/75 o výměře 4187 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/89 o výměře 1468 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/110 o výměře 69 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/113 o výměře 276 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 2/115 o výměře 131 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 17/1 o výměře 1427 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky

10 poz.p.č. 74/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 74/5 o výměře 714 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 164/1 o výměře 1302 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/1 o výměře 1291 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/2 o výměře 2730 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/3 o výměře 485 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 220/4 o výměře 178 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/26 o výměře 2812 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/30 o výměře 2695 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/34 o výměře 1308 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/46 o výměře 9463 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/85 o výměře 1785 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 229/112 o výměře 623 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 491 o výměře 416 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 542 o výměře 40 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 966/1 o výměře 615 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 966/2 o výměře 516 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 975/7 o výměře 307 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č. 998/2 o výměře 1084 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky poz.p.č o výměře 7035 m2 v k.ú. Pastviny u Studánky Usnesení č. 54/08 Rada města Hranice schvaluje s účinností od následující ceník za pořizování výpisů v rámci CZECHPOINTu následně: Katastr nemovitostí Živnostenský rejstřík 50 Obchodní rejstřík 50 Rejstřík trestů - 50 Usnesení č. 55/08 Rada města Hranice bere na vědomí žádost paní Veroniky Pulkové o přidělení obecního bytu Usnesení č. 56/08 Rada města Hranice ruší s platností od komisi pro výstavbu a rozvoj Mgr. Milan LEMÁK místostarosta města Ing. Jan HÝBL starosta města