Montážní postup SolidMur a SolidStone

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Montážní postup SolidMur a SolidStone"

Transkript

1 Návod k montáži fasádních obkladů Decobrick (SolidMur) Montážní postup SolidMur a SolidStone Obkladové panely se upevňují na nosnou konstrukci (rošt). Na tento rošt můžete použít dřevěné, plastové nebo plechové profily. Pokud je obkládaná plocha absolutně rovná, lze na ní přímo uchytit obkladové panely (zde platí obdobné postupy montáže jako při použití nosného roštu) Příprava nosné konstrukce (roštu) Varianta bez zateplení : jako podklad pro obkladové panely nachystáme nosnou konstrukci ve svislé poloze, která je tvořená buď dřevěnými latěmi s impregnací (ideální je střešní lať 30x50mm) nebo plastovými (profil 35x50, popřípadě i větší v naší nabídce) či plechové (hliníkové) profily. Při navrhování roštu a během montáže postupujeme vždy směrem z leva do prava (viz obrázek postupu) Vzdálenost mezi jednotlivými svislými latěmi (profily) musí být 300 mm. V případě použití vnějšího rohu upevníme první lať od počátku nároží do vzdálenosti 70 mm na střed osy latě. U vnitřního rohu do vzdálenosti 140 mm na střed osy latě. Pokračujeme poté dále v rozteči 300 mm. Nosná konstrukce musí vykazovat patřičnou pevnost a tuhost v příčném i v podélném směru a musí vytvářet rovnou podkladní plochu. Pokud není obkladová plocha rovná je nezbytné nosný rošt vypodložit (zarovnat) nebo použít nějaké vhodné kotvící prvky (např. přímé závěsy systému Knauf latě se pomocí těchto závěsů ustaví do ideální roviny). V případě vlhkých stěn je doporučováno použít na vytvoření nosné konstrukce pouze plastové latě nebo pozinkované plechové profily. Varianta se zateplením : při této variantě instalujeme nejdříve na požadovanou obkládanou plochu vodorovný rošt (dřevěný, plastový či z plechových profilů). Tento rošt vytvoříme z latí o stejné tloušťce jakou jsme zvolili sílu izolačního materiálu. Mezeru (světlou vzdálenost) mezi vodorovnými latěmi nastavíme dle rozměru použitého izolačního materiálu. Nejlépe je tuto mezeru nechat přibližně o 10 mm menší než je rozměr izolace, tak aby následně došlo k ideálnímu vyplnění prostoru mezi latěmi izolací. Lépe je použít izolaci z minerální vlny pro odvětrávané fasády než polystyrenové desky. Na tento vytvořený podkladový systém s tepelnou izolací instalujeme svislý nosný rošt (konstrukci), kterou popisujeme výše. Velmi důležité je ponechat na horním i spodním okraji obkládané plochy volný průchod vzduchu, který zajišťuje provětrávání mezery vzniklé mezi obkladem a izolací. hroucz

2 Schématické znázornění nosné konstrukce se zateplovacím materiálem a podkladovým roštem Vlastní montáž obkladového systému Založení : montáž systému začneme upevněním počáteční lišty, kterou namontujeme na nejnižším místě obkladové plochy na předem připravenou nosnou konstrukci. Počáteční lištu nemontujeme v místě, kde budou osazeny rohové profily. Lištu přichytíme pomocí nerezových šroubů (můžete použít svoje či z naší nabídky). Mezi jednotlivými počátečními lištami ponecháme dilatační mezeru přibližně mm. Prosím věnujte pozornost při montáži této počáteční lišty, musí být naprosto ve vodor ovné poloze. Je od toho odvislé správné kladení obkladových panelů a tím pádem i celkový vzhled Vaší obkládané plochy. V případech, kdy počáteční lištu není možné upevnit vodorovně (např. spodní část obkládané plochy je ve spádu, atd), lze nahradit počáteční lištu koncovou lištou. Koncovou lištu upevníme pomoci šroubů (vrutů) k roštu tak, že bude kopírovat spodní hranu (spád) obkladové plochy, potažmo linii přilehlého terénu. Poté zařízneme spodní okraj obkladových panelů pod stejným úhlem pod jakým je přichycena koncová lišta. Při uchycení počátečních lišt je dobré do těchto profilů vyvrtat menší dírky (přibližné každý metr) na případný odtok vody. Montáž obkladových panelů a rohových profilů : samotnou montáž obkladu začneme vnějším nebo vnitřním rohovým profilem, které upevníme k nosnému roštu. Důležité je, aby rohy byli opravdu ve svislé polohy, to znamená nenakloněné, ale naprosto v rovině. Vždy montujeme maximálně dva kusy rohových profilů současně nad sebou, ne více. Po upevnění rohů zjistíme kolik obkladových panelů se mezi tyto rohové profily vsune. První panel je třeba vždy seříznout z levé strany tak, aby byl vsunut do drážky v rohovém profilu.

3 Řez prvním panelem vedeme přesně 10 mm vždy vlevo od osy jednoho z otvorů na horním okraji panelu (viz obrázek). Tento postup je nutné dodržet, aby se upevňovací otvory v panelech kryli s latěmi nosné konstrukce. Délku prvního panelu zvolíme tak, aby poslední obkladový panel v řadě měl délku minimálně 500 mm (ideální rozměr pro zasunutí do drážky protilehlého rohového profilu). Pokud neuvažujeme s použitím rohového profilu tak postupujeme obdobně, pouze seříznutí prvního panelu provedeme tak, že střed prvního otvoru pro šroub bude souhlasit s osou první svislé podkladové latě. OBKLADOVÉ PANELY OSAZUJEME POKAŽDÉ Z LEVÉ STRANY A SMĚREM ZE SPODU NAHORU. První osazený panel pečlivě přichytíme všemi úchyty na jeho zadní straně k počáteční liště. Poté ho přisuneme do drážky v rohovém profilu tak, aby byla vymezena dilatační mezera 2-3 mm. Zkontrolujeme, zda je vše v rovině a posléze obkladový panel přišroubujeme k roštu nerezovými šrouby. Šrouby šroubujeme vždy do středů otvorů v panelech (umožní se takto dilatace celého fasádního systému). Šrouby upevňujte výlučně uprostřed otvorů Vruty nesmí zcela přilehat (nedotahujte na pevno), aby desky mohly dilatovat. Použít šrouby (vruty) s rovnou spodní stranou hlavy,

4 Dobře Špatně Pokračujeme dalším panelem, který opět osadíme do počáteční líšty a přisuneme k již přišroubovanému panelu, po přisunutí upravíme vzdálenost mezi panely na přibližně 3 4 mm, kvůli kompenzaci tepelné roztažnosti. Zkontrolujeme vodorovnost a panel přišroubujeme. Stejným způsobem pokračujeme dále směrem z leva do prava s osazováním následujících panelů, než zůstane místo pro poslední dva obkladové panely v řadě. Předposlední panel napřed volně osadíme bez přišroubování a vsuneme do něj poslední panel v řadě, který budeme seřezávat. Nyní si na tomto posledním panelu poznačíme bod příčného křížení s rohovým profilem tak, aby po vsunutí panelu pod okraj rohového profilu vznikla 2-3 mm mezera pro dilataci. Poté seřízneme délku posledního panelu, který vsuneme do počáteční lišty zároveň s předposledním obkladovým panelem, přičemž zámkové spoje do sebe na doraz zasuneme. Následným roztáhnutím těchto spojů vsuneme okraj posledního panelu do drážky v rohovém profilu. Zkontrolujeme zda lícují spáry v cihelném nebo kamenném reliéfu a oba panely přišroubujeme v otvorech k nosné konstrukci. Další řady panelů montujeme stejným postupem jako dolní (nejnižší) řadu. Musíme přitom dávat pozor, aby se dolní úchyty na panelech vždy pevně zasunuli do horního okraje panelů ze spodní řady. Všechny zámky musí zapadnout! Je velmi důležité aby jste si panely v každé další řadě rozvrhli a založili tak, aby zámkové spoje na panelech v jednotlivých řadách byli střídavě a nebyli nad sebou v jedné linii. Zakončení : pokud výška plochy, kterou chcete obložit vychází přesně na celé kusy panelů, tak připevníme poslední řadu panelů přišroubováním v originálních otvorech. V případě, že výška nevychází na celé panely, je potřeba panely podélně seříznout na potřebný rozměr a ty poté upevníme pomocí spoje skrz vodorovnou spáru v reliéfu desky. Šrouby umístíme nejméně 15 mm od seříznutého okraje.doplníme také nosnou konstrukci (rošt) o vodorovnou lať, kterou umístíme v rovině se seříznutým okrajem panelu. Pro skrytí seříznutého okraje můžeme použít koncovou lištu, kterou přišroubujeme zároveň s panelem v místě vodorovné spáry. Při obložení soklu nebo římsy lze použít soklový (římsový) profil jako zvýraznění horního okraje. Tento profil můžete využít i jako nastavení výšky obkladu o přibližně 100 m m. Postup montáže je obdobný jako u obkladových panelů. Pokud potřebujete obložit okenní a dveřní otvory ve fasádě můžete jako ostění použít vnější rohový profil.

5 Odskok od zdi, způsobený tloušťkou obkladu a nosné konstrukce můžete z vrchu zakrýt použitím pěnového plastového parapetu či hliníkového nebo pozinkovaného parapetu. Po montáži : doporučujeme ihned po montáži utěsnit silikonovým tmelem všechny vzniklé spáry, mezery, otvory a popřípadě další netěsnosti v obkladu. Silikonový tmel vybírejte pro použití v exteriérech a v barvě spáry obkladu. Údržba fasádního systému : obklady můžete umývat vodou, nejlépe vlažnou s přídavkem tekutého neagresivního čistícího prostředku. K čištění nikdy nepoužívejte acetonová rozpouštědla, agresivní prostředky nebo ostré nástroje. Dá se použít i vysokotlaké ostřikovaní vodou Na závěr vždy omyjte obklad čistou vodou, aby jste se zbavili zbytků saponátu.

6 Důležité informace Skladebné rozměry panelů a efektivní plocha obložení: SolidMur SolidStone Výška rohových profilů : pro systém SolidMur 44 cm / pro systém SolidStone 42 cm. Délka počáteční a koncové lišty : 300 cm Délka a výška soklového (římsového) profilu : 90 cm x 10 cm Při montáži je nezbytné dodržovat veškeré zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při montáží používejte ochranné pomůcky.