CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERTIFIKOVANÁ METODIKA"

Transkript

1

2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Oha spolehlvost jenokrokových genomckých plemenných honot pro ojený skot Autoř Ing. Jří Bauer, Ph.D oc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. prof. Ing. Josef Přbyl, DrSc. Oponent prof. Ing. Jnřch Čítek, CSc. Jhočeská unverzta v Českých Buějovcích Ing. Zeňka Majzlíková Česká státní plemenářská nspekce, Praha Metoka byla vypracována v rámc řešení výzkumného projektu NAZV QI111A

3 ISBN

4 Obsah I. Cíl metoky... 3 II. Vlastní pops metoky... 3 II.1. Úvo... 3 II.2. Datové soubory a jejch příprava... 3 II.2.1. Struktura atových souborů... 4 II.2.2. Příprava souborů... 5 II.3. Pracovní postup... 5 II.3.1. Parametry potřebné pro průběh výpočtu... 6 II.3.2. Vlastní výpočet... 6 II.4. Ověření pracovních postupů a algortmy III. Srovnání novost postupů IV. Pops uplatnění Certfkované metoky V. Ekonomcké aspekty VI. Seznam použté souvsející lteratury VII. Seznam publkací, které přecházely metoce VIII. Přílohy... 15

5 I. Cíl metoky Cílem metoky je shrnout postup ohau spolehlvost běžných a jenokrokových genomckých (ssgblup) plemenných honot pro množství naojeného mléka skotu, který bue naále využíván v rutnním provozu. II. Vlastní pops metoky II.1. Úvo Záklaem pro účnné šlechtění je řízení plementby pole genetckého honocení, které lze vyjářt pomocí plemenných honot. Běžně používanou součástí šlechttelských programů je přepověď plemenné honoty (PH) metoou BLUP anmal moel. Díky věeckému pokroku lze využít k přepově plemenných honot genomcké nformace, jená se pak o přepověď genomcké plemenné honoty (GEPH). Exstují obecně va přístupy k přepově genomcké plemenné honoty. Vícekrokový postup (VanRaen, 2008) a jenokrokový postup (Msztal et al., 2009). Zatímco ve vícekrokových metoách jsou honocen pouze genotypovaní jenc, v jenokrokovém přístupu je možné honott pomocí přepově plemenných honot celou populac. Důležtou nformací pro chovatele je spolehlvost běžné genomcké plemenné honoty. Ta je vyjařena ruhou mocnnou korelace mez skutečnou PH a přepovíanou PH (Jakubec et al., 2010), tj. o jaké míry vypovíá přepovíaná plemenná honota o opravovém genetckém založení zvířete. Spolehlvost běžné plemenné honoty může být určena pomocí nverze levé strany soustavy rovnc v metoě BLUP (VanRaen, 2008). Tento přístup ovšem není většnou možné uskutečnt z ůvou velkého rozsahu honocených populací, což vee k obrovským požaavkům na výpočetní technku. Spolehlvost PH se tuíž ohauje pomocí jných postupů (např. Ter et Meyer, 2004 nebo Msztal et al., 1993). Spolehlvost GEPH se ohauje metoam uváěným Szyou et al., 2011 pro vícekrokový postup a Msztalem et al., 2013 pro jenokrokový postup. Postup pro rutnní přepově GEPH pomocí jenokrokové metoy byl popsán v metoce Úprava soustav rovnc pro přepověď genomcké plemenné honoty (GEPH) jenokrokovou metoou v roce Přepověď genomckých plemenných honot byla ále ověřována na populac holštýnského skotu chovaného v České republce a výsleky jsou uveeny v pracích Přbyl et al., 2012 a Přeevším pro potřeby celosvětového honocení je třeba spolu s plemenným honotam uváět správné spolehlvost, aby neocházelo k znevýhoňování zvířat z České republky. Ke stanovení plemenných honot patří proto navržení postupu pro oha spolehlvost přepovězených běžných a genomckých plemenných honot, který bue používán pro pravelné honocení ojeného skotu v České republce. II.2. Datové soubory a jejch příprava Pro oha spolehlvost genomckých plemenných honot jsou zapotřebí úaje z kontroly užtkovost, úaje o půvoech všech honocených zvířat z ústření evence skotu a přeem 3

6 přpravené nverze rookmenové ( A 22-1 ) a genomcké ( G -1 ) matce příbuznost, obojí u genotypovaných zvířat. Dále seznam genotypovaných zvířat. Postup vytvoření matc A 22 a G je popsaný v pracích Forn et al., 2011 a Vtezca et al., Inverze rookmenové a genomcké matce zvířat musí opovíat použtým matcím v přepově genomckých plemenných honot a celá příprava pro účely pravelné přepově GEPH (a tuíž spolehlvost GEPH) byla popsána v metoce Přbyl et al., Pro přepově GEPH lze využít jako alší vstupní nformace plemenné honoty býků z úajů organzace Interbull. Jená se o meznároní plemenné honoty býků z výpočtu MACE a převeené na poměry České republky. V tomto přípaě jsou pak pro ohay spolehlvostí GEPH ůležté spolehlvost nterbullových plemenných honot. Pro účel ohau spolehlvost GEPH jenokrokovou metoou jsou přeávány soubory s násleující strukturou: II.2.1. Struktura atových souborů II Soubor se skupnam vrstevníků le kontroly užtkovost - regstrační číslo (kó) zvířete - číslo (kó) skupny vrstevníků ( stáa-roku-obobí - zkráceně SRO, nebo ne kontroly - TD) aného záznamu v kontrole užtkovost, tj. zvířat, která byla měřena ve stejný en na stejném místě a stejného chovu II Soubor půvoů zvířat pocházející z ústření evence - číslo (kó) zvířete - číslo (kó) otce - číslo (kó) matky Soubor zahrnuje záznamy půvou zvířat z kontroly užtkovost a ále přeem stanoveného počtu generací jejch překů. II Soubory obsahující příbuzenské matce Tyto soubory obsahují nformace jen o genotypovaných zvířatech. matce A 22-1 : -číslo (kó) prvního zvířete -číslo (kó) ruhého zvířete zvířete -honota nverzního prvku matce vzájemné rookmenové příbuznost Jená se o část matce A, tj. rookmenové příbuzenské matce pro všechna zvířata v honocení. matce G -1 : -číslo (kó) prvního zvířete -číslo (kó) ruhého zvířete zvířete -honota nverzního prvku matce vzájemné genomcké příbuznost 4

7 II Soubor obsahující označení genotypovaných jenců -číslo (kó) zvířete II Soubory obsahující úaje o býcích z organzace Interbull -číslo (kó) zvířete -efektvní počet přípaů vycházejících z honoty spolehlvost přepovězené Interbullové PH, příkla výpočtu ze spolehlvost Interbullové PH je uveen ve II Pro oha spolehlvost PH a GEPH jsou vyžaovány úaje o půvou těchto zvířat ve stejném formátu jaký je uveen pro zvířata s užtkovostm v boě II II.2.2. Příprava souborů II Příprava atového souboru užtkovost Pro vlastní ohay spolehlvostí plemenných honot v prvním kroku metoy je nutné atový soubor upravt, přečíslovat jence a efekt skupny vrstevníků (SRO). Pro zajštění správného chou ohau spolehlvost PH GEPH je nutné mít jence (včetně rookmenu) přečíslované postupně o 1 až o maxmálního počtu zvířat, přčemž jenc označující genetcké skupny by měl mít nejlépe nejvyšší čísla. Stejným způsobem se přečíslovávají skupny vrstevníků. V přípaě výskytu více záznamů u stejného jence (tj. př opakovaných užtkovostech) je kažý záznam uveen v samostatném řáku. II Příprava rookmenového souboru Rookmenový soubor ve výše uveeném formátu je třeba přečíslovat. Jená se o čísla o 1 o maxmálního počtu zvířat, přčemž čísla jenotlvých zvířat musí vzájemně opovíat ve sloupcích jence, otce a matky, začlenění o SRO a označení v matcích A 22 a G. Zároveň musí platt shoa s atovým souborem z kontroly užtkovost. Kažý jenec uveený na jakékolv pozc v rookmenu musí mít svůj vlastní řáek, neznámý roč se uváí jako honota 0. I genetcké skupny musí mít svůj vlastní řáek a honoty jejch obou ročů jsou rovny 0. Přečíslování nemusí být závslé na stáří zvířete č příbuzenských vazbách, tj. není třeba, aby roč jence měl nžší číslo než potomek. II Příprava souborů matc příbuzností Čísla všech jenců v souboru musí opovíat číslům jenců v přpravených souborech užtkovost a rookmenu. II Příprava souboru označení genotypovaných jenců Čísla všech jenců v souboru musí opovíat číslům jenců v přpravených souborech užtkovost a rookmenu. II Příprava souboru Interbull Ientfkace všech jenců v souboru musí opovíat číslům jenců v přpravených souborech užtkovost a rookmenu. II.3. Pracovní postup Vlastní postup ohau spolehlvost GEPH je založen na metoách Msztal et al., 1993 a Msztal et al., 2013 a skláá se ze tří hlavních částí: 5

8 I. oha spolehlvost běžné PH u celé populace II. oha spolehlvost GEPH pouze u genotypovaných zvířat III. zahrnutí změny spolehlvostí plemenných honot genotypovaných zvířat o spolehlvost běžné PH negenotypovaných příbuzných zvířat v celé populac Dále jsou popsány kromě výše uveených boů také úpravy pro použtí více záznamů na jeno zvíře, využtí plemenných honot oaných organzací Interbull o přepově GEPH a tuíž o ohau spolehlvost GEPH a úprava pro zohlenění příbuzenských vazeb př ohau spolehlvost PH. II.3.1. Parametry potřebné pro průběh výpočtu Koefcent α poíl rezuálního rozptylu vůč atvně genetckému rozptylu; lze určt z ěvost ( h 2 ) pomocí vzorce α =(1-h 2 )/h 2. Poku se př honocení zvířat vyskytují opakovaná pozorování, pak α =(1- r op )/h 2, ke r op je nex opakovatelnost. Celkový počet jenců v rookmenu (opovíá nejvyššímu použtému číslu) Celkový počet řáků v souboru kontroly užtkovost - počet pozorování Celkový počet skupn SRO v souboru kontroly užtkovost (opovíá nejvyššímu použtému číslu) Celkový počet genotypovných zvířat v souboru seznamu genotypovaných zvířat Celkový počet zvířat v souboru Interbull Koefcent τ poíl rezuálního rozptylu vůč rozptylu trvalého prostřeí použto jen poku mají jenc více pozorování II.3.2. Vlastní výpočet II Část I. - Oha spolehlvost běžné PH u celé populace Postup vychází z práce Msztal et al., 1993 a ohauje spolehlvost běžné PH pomocí efektvního počtu přípaů vyplývajícího ze záznamů kontroly užtkovost a z úajů o příbuzných jencích v rámc běžné metoy BLUP. Jená se o teratvně založený postup, ke pro jence platí, že spolehlvost r 2 rp pocházející z úajů kontroly užtkovost a z úajů příbuzných jenců je (Msztal et al., 1993): r 2 rp = rp rp +α ke α je poíl rezuálního rozptylu vůč atvně genetckému rozptylu a rp je efektvní počet přípaů jence př započítání úajů z kontroly užtkovost ( r ) a příbuzenských vztahů ( jp ) k jencům j, tj.: r lze vypočítat násleujícím způsobem: rp = r + j j p 6

9 1 r 1 n = k k ke n k opovíá počtu záznamů ve stáě, ročníku a sezóně (SRO) ané potříy k. Započítání příspěvků příbuzenských vztahů s jenc j k efektvnímu počtu přípaů zvířete se prováí pomocí teratvního postupu, ky jsou postupně přčítány ůsleky všech vztahů mez honoceným jenc na spolehlvost plemenných honot. Příbuznost k vrstevníkům Oha spolehlvost PH opovíá pouze v přípaě, že se jenec setká pouze s malým počtem (polo)sourozenců ve své skupně vrstevníků (SRO). V jném přípaě buou honoty jenotlvců nahonocené. r To lze ošetřt pomocí snížení příspěvku k efektvnímu počtu přípaů jence ze skupny vrstevníků le vah opovíajících poílu sourozenců ve skupně vrstevníků (Ter et Meyer, 2004): w k = nk q n k k př w k opovíající váze u jenotlvce pro efektvní počet přípaů ve skupně k, n k celkovém počtu záznamů ve skupně k, q k počtu sourozenců jence ve skupně vrstevníků k. Honota w m se pak používá změnou v půvoním vzorc výpočtu r a to násleujícím způsobem: 1 r = 1 k nk w k Tento vzorec v takovém přípaě plně nahrazuje vzorec uveený výše na částí Příbuznost k vrstevníkům. Vícečetná pozorování V přípaě opakovaných pozorování stejného jence je třeba lze provést pomocí vzorce (Msztal et al., 1991): ke # r τ r = τ + r r je efektvní počet přípaů z vlastních záznamů zvířete, # nová honota vstupující o první terace v metoě, r 7 pře vstupem o terací snížt. To r

10 aτ opovíá: δ τ = δ 2 e 2 tp 2 př δ e rezuálním rozptylu, 2 δ tp rozptylu trvalého prostřeí. Úaje Interbull Začlenění přípaných úajů plemenných honot býků le Interbullu je proveeno násleujícím způsobem: Honota efektvního počtu přípaů vyplývající obecně ze všech alších zrojů nformací je po určení násleujícím vzorcem přčtena k půvonímu : b = N p= 1 w p n w p b je efektvní počet přípaů vyplývající z alších zrojů nformací pro zvíře, w p honota váhy úajů konkrétního zvířete ve skupně vrstevníků p, n p je počet zvířat v ané p skupně vrstevníků, N je počet skupn vrstevníků p. j= 1 2 p w jp r 2 Váhy zvířat jsou určeny le spolehlvost PH býků uváěných organzací Interbull ( r ) a to pomocí vzorce: w p = α r r V proveených ohaech spolehlvost PH a GEPH jsou brány úaje Interbullu jako jeen rovnocenný zroj nformací, tuíž jako jena skupna vrstevníků. Pomocí tohoto postupu lze přávat nformace o jenc z více zrojů za přepoklau, že nformace z těchto zrojů nemají shoné úaje. Přčtení efektvního počtu přípaů vyplývajícího z úajů organzace Interbull je proveeno až po přípaném snížení efektvního počtu přípaů z ůvou vícečetných pozorování. Iterační cyklus Záklaním vstupem o terací je vektor efektvního počtu přípaů vyplývajícího ze záznamů jenců, tj. r. Tyto honoty jsou postupně navyšovány o příspěvky p násleujícím cyklem: 8

11 9 (začátek cyklu) 1. pro kažý příbuzenský vztah jence s roč o a m je vypočítán přírůstek v množství nformací u všech zúčastněných (tj. g pro jence, g o pro otce o a g m pro matku m ). To je proveeno pomocí řešení násleující nelneární soustavy rovnc: 1 * * * r r r m m o o x g g g A = * * * r r r m o α α α ke tečky označují pro výpočet nevýznamné prvky a * označuje aktuální honotu v aném probíhajícím cyklu. V tomto řešení soustavy rovnc je nutné, aby počáteční množství nformací jence a jeho ročů bylo nezáporné, nebol: poku 0 * < g r pak je stanoveno 0 * = g r, což platí stejným způsobem pro r o o g * a r m m g * x A je určeno jako 3 x 3 matce příbuznost mez jencem a jeho roč: = α α α α α α α α α 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 A 3x3

12 2. přírůstek v množství nformací je přčten k půvoním honotám, tj. * + 1 * = r + r = + * + 1 * o o r r r = + * + 1 * m m r g g g o m 3. násleuje krok, ky je přírůstek p aného cyklu snížen na polovnu u jence a obou ročů zprůměrňováním s výslekem přechozího cyklu, tj. obecně: * + 1 r = * + 1 * ( + ) 0, 5 r r Tento krok je o algortmu zařazen z ůvou lepší konvergence cyklů k jenotné honotě. (konec cyklu) Př ověřování metoy bylo zjštěno, že pro ojený skot chovaný v České republce je pro ustálení honot zvířat 100 terací ostačující. Výstupní úaj z cyklu úajem pro alší výpočty jako rp *+1 r je pak vstupním. Pro určení spolehlvost běžné plemenné honoty jence jako výsleku z této část postupu, lze r 2 rp = rp rp +α převést na spolehlvost le vzorce: rp II Část II. - Oha spolehlvost GEPH u genotypovaných zvířat Efektvní počet přípaů rp se využje př ohau spolehlvost GEPH u genotypovaných jenců tak, že jenotlvé honoty se umístí na agonálu nové matce D jako prvky. Ostatní prvky matce D jsou nulové. Matce D je pak zahrnuta o výpočtu matce Q -1 : Q = [ D + (I + G A ) α] ke I je jenotková matce, A 22-1 nverze rookmenové matce příbuznost genotypovaných zvířat, G -1 nverze genomcké matce příbuznost genotypovaných zvířat,

13 Vypočítané honoty u genotypovaných zvířat se pak převeou na spolehlvost GEPH genotypovaných zvířat pomocí: 2 rpg r = 1 α q q jsou agonální honoty matce Q -1. II Část III. - Oha spolehlvost celé populace se započtením GEPH u genotypovaných zvířat Tato část je shoná s první částí postupu (tj., s II ) s těmto výjmkam: 1. Do teračního cyklu vstupují u genotypovaných zvířat místo půvoních r honoty rpg ovozené z 2 rpg r le násleujícího vzorce: rpg = α r 2 rpg 2 1 r rpg 2. Na konc kažé terace jsou honoty u genotypovaných zvířat přepsány zpět na honotu rp rpg vypočítané v část II. - ohau spolehlvost GEPH u genotypovaných zvířat (tj., II ) Spolehlvost GEPH zvířete je ovozena z výsleného efektvního počtu přípaů z teračního cyklu II le vzorce: r 2 = +α Uveený postup byl ověřován pro využtí př ohau spolehlvost GEPH jenokrokovou metoou (ssgblup) a první krok samostatně pro oha spolehlvostí běžných plemenných honot z metoy BLUP. Dále byly ověřovány úpravy pro zohlenění úajů z Interbullu, opakovaných pozorování u jenotlvců a příbuzenských vazeb mez jenc ve skupnách vrstevníků. Z obecného hleska by měl být postup vhoný pro příbuzné metoy GBLUP a blenng ssgblup. V přípaě potřeby by bylo možné prováět ohay spolehlvost PH č GEPH popsaným postupem u tzv. Test Day moelu, poku by jenotlvé ny pozorování ( Test Day ) byly považovány za opakovaná pozorování. 11

14 II.4. Ověření pracovních postupů a algortmy K přípravě atových souborů, ohau spolehlvost běžných genomckých plemenných honot a k rozebrání výsleků byl používán program vytvořený v systému SAS (SAS, 2005). Samotný oha spolehlvostí probíhal v moulu pro matcové výpočty SAS / IML. Výsleky ověřování jsou uveeny v pracích Bauer (2013) a Bauer et al. (2014a; 2014b), samotný program vytvořený v SAS pro oha spolehlvostí je uveen jako příloha této certfkované metoky. III. Srovnání novost postupů Pravelné genetcké honocení zvířat je nyní založeno na přepově plemenných honot metoou BLUP. Díky věeckému pokroku je nyní možné využít úaje o zvířatech přímo uložené v jejch DNA. V takovém přípaě se pak jená o přepověď genomckých plemenných honot. Pro správnou šlechttelskou prác je třeba znát spolehlvost těchto genomckých plemenných honot. Přepověď genomckých plemenných honot se nyní zaváí o praxe a s těmto honotam by měla být šlechttelům a chovatelům oána spolehlvost genomckých plemenných honot. Jak přepověď genomckých plemenných honot tak oha jejch spolehlvostí jsou v rámc pravelných honocení zvířat novou záležtostí. IV. Pops uplatnění Certfkované metoky Tato metoka je poklaem pro rutnní ohay spolehlvost genomckých plemenných honot pro množství naojeného mléka skotu. Je j ovšem možné využít u alších vlastností, jejchž plemenné honoty jsou přepovíány metoou BLUP č ssgblup. Metoka bue uplatněna prostřenctvím ze zákona pověřenou organzací ČMSCH, a.s.. Výsleky této metoky buou využty příslušným chovatelským svazy. V. Ekonomcké aspekty Pole zákona č. 110/1997 Sb. O potravnách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plementbě a evenc hospoářských zvířat ve znění pozějších přepsů je ČMSCH právncká osoba pověřená mnsterstvem k výkonu čnností pole jenotlvých boů 23c. Jmenovtě pole ostavců 1 a 2 a 7 je povnna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám úaje, zpracovávat, zveřejňovat a evovat výsleky, což se týká všech chovatelsky ůležtých vlastností, včetně mléčné užtkovost skotu. V soulau s oporučením Ray vláy pro výzkum uváíme, že ČMSCH nevytváří těmto čnnostm zsk, ale poskytuje šroké chovatelské veřejnost co nejobjektvnější úaje a vyhonocením celostátních atabází vytváří poklay pro prokázání kvalty plemenářské práce chovatelů. Nová objektvní honocení jsou také nutná pro meznároní honocení zvířat prostřenctvím organzace Interbull, které je Česká republka členem. Poku porovnáme spolehlvost genomcké plemenné honoty s běžnou plemennou honotou zvířat z BLUP metoy, může opovíat přínos genomckých úajů 10t až 20t alším cerám honoceného jence (VanRaen, 2008). Jako ůsleek tohoto jevu je, že mlaý neprověřený býk může mít spolehlvost pohybující se okolo 0,6 (oprot běžným 0,4) a tím má přepovíaná 12

15 plemenná honota větší vypovíací schopnost o jeho genetckém založení a o jeho možném využtí v plementbě, a to říve než se ostane o testace. Ačkolv se pozěj tento náskok ve spolehlvost se vzrůstajícím počtem potomků ostatních býků zmenšuje, umožňuje to šlechttelům vybírat o plementby mlaší zvířata se stejnou spolehlvostí, jaká byla osahována u zvířat starších. Zkrátí se tím generační nterval a náklay s testací spojené. Schaeffer (2006) ohauje u programu mlaých býků v USA 12,8 krát nžší náklay na rok, 2,2 krát vyšší roční genetcký zsk a 27,8 krát lacnější posun v genetckém založení plemeníků o jenu směroatnou ochylku. V pomínkách České Republky ohaoval přínos využtí spolehlvějších (genomckých) plemenných honot Pešek a Přbyl (2014). Došl k závěru, že použtím genomcké selekce oje íky vyššímu genetckému zsku př vhoném selekčním programu ke zvýšení mléčné užtkovost o 67,6 kg mléka na rok a ojnc oprot selekc pomocí běžných plemenných honot. Ve výpočtech po zahrnutí náklaů na genotypování a navazující výaje ošl k vyššímu zsku u ojnce o 37,1 Kč na laktac. V přípaě přepočtu na počet krav ve stávající kontrole užtkovost (tj ) se jená o přínos metoy přblžně Kč ročně. Tento příkla je ukázkou, jak se výsleek šlechtění projeví v ekonomce chovu. Není možné v tuto chvíl přesně určt, jak vysoký bue ve skutečnost genetcký zsk an za jak louho se populace ostane na tuto přepokláanou úroveň, neboť selekční rozhonutí závsí na rozhonutí chovatelů. Z uveeného vyplývá, že kyž by byl přínos poměrně malý, v rozsahu celé chované populace osahuje vysokých honot. Šlechtění má kumulatvní účnek a tuíž ekonomcký přínos př účnnějším šlechtění bue kažoročně násobně narůstat. VI. Seznam použté souvsející lteratury Forn S., Agular, I., Msztal, I Dfferent genomc relatonshp matrces for sngle step analyss usng phenotypc, pegree an genomc nformaton. Genetcs Selecton Evoluton : 1. o: / Jakubec, V., Bezíček, J., Loua, F Selekce nbríng hybrzace. Agrovýzkum Rapotín s. r. o. Rapotín. 382s. ISBN Msztal, I., Lawlor, T.J., Short, T.H., Wggans, G.R., Contnuous genetc evaluaton of Holstens for type. Journal of Dary Scence. 74 (6) Msztal, I., Legarra A., Agular. I Computng proceures for genetc evaluaton nclung phenotypc, full pegree, an genomc nformaron. Journal of Dary Scence Msztal, I., Legarra, A., Short, T. H Implementaton of sngle- an multple-trat Anmal moels for genetc evaluaton of Holsten type trats. Journal of Dary Scence. 76 (5) Msztal, I., Tsuruta, S., Agular, I., Leggara, A., Van Raen, P. M., Lawlor, T. J Methos to approxmate relabltes n sngle-step genomc evaluaton. Journal of Dary Scence. 96 (1) Pešek, P., Přbyl, J Genomka - možnost zvyšování zsku u ojeného skotu. Náš chov, 74 (1), Přbyl, J., Bolečková, J., Haman, J., Kott, T., Přbylová, J., Šmečková, M., Vostrý, L., Zavalová, L Úprava soustav rovnc pro přepověď genomcké plemenné honoty (GEPH) jenokrokovou metoou. Metoka. VÚŽV v.v.., Praha Uhříněves. ISBN

16 Přbyl, J., Haman, J., Kott, T., Přbylová, J., Šmečková, M., Vostrý, L., Zavalová, L., Čermák, V., Růžčka, Z., Šplíchal, J., Verner, M., Motyčka, J., Vonrášek, L., Sngle-step precton of genomc breeng value n a small ary cattle populaton wth strong mport of foregn genes. Czech Journal of Anmal Scence. 57 (4) Přbyl, J., Masen P., Bauer J., Přbylová, J., Šmečková M., Vostrý, L., Zavalová, L Contrbuton of omestc proucton recors, Interbull estmate breeng values, an sngle nucleote polymorphsm genetc markers to the sngle-step genomc evaluaton of mlk proucton. Journal of Dary Scence. 96 (2) SAS (2005): SAS/STAT 9.1 User's Gue. Cary. NC: SAS Insttute Inc. 5121p. Schaeffer, L.R Strategy for applyng genome-we selecton n ary cattle. Journal of Anmal Breeng an Genetcs Szya J., Zarneck, A., Suchock, T., Kamnsk, S Fttng an valatng the genomc evaluaton moel to Polsh Holsten-Fresan cattle. Journal of Apple Genetcs Ter, B., Meyer, K Approxmatng precton error covarances among atve genetc effects wthn anmals n multple-trat an ranom regresson moels. Journal of Anmal Breeng an Genetcs VanRaen, P.M., Effcent methos to compute genomc prectons. Journal of Dary Scence VII. Seznam publkací, které přecházely metoce Bauer, J., Genomcká selekce ojeného skotu - spolehlvost genomckých plemenných honot. Dsertační práce, Česká zeměělská unverzta v Praze, 119s., bez ISBN. Bauer J., Přbyl J., Vostrý L., Zavalová, L. Contrbuton of omestc proucton recors an Interbull EBV on approxmate relabltes of sngle-step genomc breeng values for trats n cattle. Journal of Anmal Scence (oponentské řízení) Bauer J., Vostrý L., Svtáková A Spolehlvost genomckých plemenných honot. Náš chov, 73, (10), Bauer J., Vostrý L., Přbyl J., Svtáková A., Zavalová L. Approxmaton of the relablty of snglestep genomc breeng values for ary cattle n the Czech Republc. Anmal Scence Papers an Reports (oponentské řízení) Přbyl, J., Haman, J., Kott, T., Přbylová, J., Šmečková, M., Vostrý, L., Zavalová, L., Čermák, V., Růžčka, Z., Šplíchal, J., Verner, M., Motyčka, J., Vonrášek, L., Sngle-step precton of genomc breeng value n a small ary cattle populaton wth strong mport of foregn genes. Czech Journal of Anmal Scence. 57 (4) Přbyl, J., Masen P., Bauer J., Přbylová, J., Šmečková M., Vostrý, L., Zavalová, L Contrbuton of omestc proucton recors, Interbull estmate breeng values, an sngle nucleote polymorphsm genetc markers to the sngle-step genomc evaluaton of mlk proucton. Journal of Dary Scence. 96 (2)

17 VIII. Přílohy Příloha 1: Program vytvořený v SAS pro oha spolehlvost běžných a genomckých plemenných honot /************************** V1 *********************************/ proc prntto prnt= '/home/prbyl/spolehjb/output.lst' ; proc prntto log= '/home/prbyl/spolehjb/log.lst' ; ata uzt; nfle '/home/prbyl/spolehjb/uzo5'; nput sro j; ata ro; nfle '/home/prbyl/spolehjb/mapr5'; nput j o m ; run;/*rookmen*/ ata bull; nfle '/home/prbyl/spolehjb/bullenr' termstr=crlf; nput j v ; run; /*honoty efekt poctu prpau z nterbullu*/ proc means ata=uzt;run; proc means ata=ro;run; proc means ata=bull;run; ata ro;set ro; f o<0 then o=0; f m<0 then m=0; run; /*v7 prprava at*/ proc sql; create table souroz as SELECT uzt.sro, ro.j, ro.o, ro.m FROM uzt, ro WHERE uzt.j=ro.j; qut; /*v7 konec prpravy*/ /*vypocet*/ proc ml; /*oha spol negenotyp pro vsechny*/ prnt "nactan uztkovost a rookmenu"; use uzt; rea all nto xxx; close uzt; use ro; rea all nto yyy; close ro; prnt "nacteno"; /*efnce konstant*/ /*h2=0.25; a= (1-h2)/h2; a=roun(a,.01);*/ a=3; tau=0;/*rezual varance lomeno varance trvaleho prostre*/; 15

18 pa= ; *...pocet v rookmenu.; pcg=67459; *...pocet sro.; pozorov = nrow(xxx); *...pocet raku s pozorovanm.; opakovan=0; bul=1; prbuz=0; prnt "efnovany rozmery promennych"; /*zacatek vypoctu ohau spolehlvost*/ anm=xxx[,2]; *...jenc s uztkovost.; cg=xxx[,1]; *...vrstevnc.; a=yyy[,1]; s=yyy[,2]; =yyy[,3]; *...vektor jencu.; *...vektor otcu.; *...vektor matek.; b=yyy*0; *...prprava matc b.; r=b; *...prprava matce r.; s=b; bx=b; prnt "efnovany honoty vektoru"; *...pocty jencu v jenotlvych SRO.; tcg=j(pcg,1,0) ; *prnt tcg; *... pocet sro.; o =1 to pozorov; tcg[cg[]]= tcg[cg[]]+1; prnt "vytvoreno tcg"; *...jencu s pozorovnanm.; /**v7-prbuznost v sro**/ f prbuz=1 then o; use souroz; rea all nto sour;close souroz; /*..v7...matce sourozencu...*/ prnt "prbuzenska kontrola sro"; o sro=1 to pcg; rows2keep = loc(sour[,1]=sro); sou = sour[rows2keep,]; o =1 to nrow(sou); x=0; o j=1 to nrow(sou); /*sou=sro j o m*/ f sou[,2]=sou[j,3] sou[,2]=sou[j,4] sou[,3]=sou[j,2] sou[,4]=sou[j,2] (sou[,3]=sou[j,3] & sou[j,3]^=0) (sou[,4]=sou[j,4]^=0 & sou[j,4]^=0) then x=x+1; x=x-1; zapsat=(sou[,2] sro x); q=q//zapsat; /*vyhozen uplkac*/ call sortnx (sortsez, q,1:2); unque_rows = unqueby(q, 1:2, sortsez); qk = q[sortsez[unque_rows], 1:3]; 16

19 /*konec vyhozen uplkac*/ prnt "prbuzenska kontrola okoncena"; /**konec v7**/ z= j(pa,1,0); = j(pa,1,0); *...prprava vektoru - jencu.; f prbuz=1 then o; o =1 to pozorov; row= loc(qk[,1]=anm[] & qk[,2]=cg[]); w=sqrt ((tcg[cg[]]-qk[row,3])/tcg[cg[]]); z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/(tcg[cg[]]*w))); /*nacten v prpae prbuznych-v7*/ else o; o =1 to pozorov; *...jencu s pozorovnanm...z...; z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/tcg[cg[]])); *... vytvoren vektoru...; f opakovan=1 then o; /*zapoctan opakovan*/ =tau*z/(tau+z); else o; =z; f bul=1 then o; use bull; rea all nto zzz; close bull; pozorovbul = nrow(zzz); bulj=zzz[,1]; *entfkace jencu nterbull; bul=zzz[,3]; *honota efekt poctu jencu z nterbull; bulro=j(pa,1,0); *vektor pro vsechny jence v rook; o =1 to pozorovbul; bulro[bulj[]]=bul[]; =+bulro; /*nactan efekt poctu prpau z vce zroju*/ prnt "vytvoren vektor pro "; 0=; elta= j(pa,1,10); o m=1 to 100; o =1 to pa; 17

20 ba=[a[]]; f s[]=0 then bs=0; else bs=[s[]]; f []=0 then b=0; else b=[[]]; b[,]=ba bs b; q=b; o j=1 to 10; o =1 to pa; qa=q[,1]; qs=q[,2]; q=q[,3]; bxs=0.5*a+qs-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-(a**3)+(a**2)*(1.5*a+q))/((1.5*a+q)*(2*a+qa)-(a**2)); bx=0.5*a+q-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(2*a+qa)-a**2); bxa=a+qa-((a**2)*(1.5*a+q)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(1.5*a+q)-0.25*(a**2)); bx[,]=bxa bxs bx; o k=1 to pa; o l=1 to 3; f abs(b[k,l])< then s[k,l]=0; else s[k,l]=bx[k,l]-b[k,l]; q=q-s; o k=1 to pa; o l=1 to 3; f q[k,l]<0 then q[k,l]=0;/*else q[k,l]=q1[k,l]; */ r=bx-q; *prnt r; 1=0; o k=1 to pa; tem=a[k]; 1[tem]=1[tem]+r[k,1]; o k=1 to pa; tem=s[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,2]; *...cslo otce - 2. sloupec v r patr otc...; 18

21 o k=1 to pa; tem=[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,3]; matce...; *...cslo matky - 3. sloupec v r patr =0.5*(+1); prnt "cyklus prvnch terac c." m;/*kontroln na cyklus stovkovy*/ *...; /*stovkova en*/ prnt "konec prvnch terac"; c= j(pa,1,0); =j(pa,1,0); o =1 to pa; c[]=1/(a+[]);/*# aproksmace agonalnch prvnku matce C...*/ spol=1-(a*c); []=a*(spol[]/(1-spol[]));/*efektvn pocet prpau*/ *prnt c spol ; prnt "vypocteno c,spol,"; vysl1=c spol ; create vysleky1 from vysl1; appen from vysl1; qut; ata vysleky1;set vysleky1; flename out '/home/prbyl/spolehjb/vysleky1'; fle out;put col1-col3; run; /************************** V2 *********************************/ proc prntto prnt= '/home/prbyl/spolehjb/output2.lst' ; proc prntto log= '/home/prbyl/spolehjb/log2.lst' ; ata matceg; nfle '/home/prbyl/spolehjb/slog5'; nput zvrex zvrey honota ; run; /*nactan g matce*/ ata matce22; nfle '/home/prbyl/spolehjb/a224';nput zvrex zvrey honota ; run; /*nactan a22 matce*/ ata sezge; 19

22 nfle '/home/prbyl/spolehjb/sezgen5';nput pora ; run;/*nactan kter jsou genotypovan*/ ata vysleky1; nfle '/home/prbyl/spolehjb/vysleky1'; nput c spol ;run; /*precslovan genotyp*/ ata sezge;set sezge; ko=_n_; run; proc sql noprnt; create table matce22 as SELECT matce22.honota, matce22.zvrey, sezge.ko as kox FROM matce22, sezge WHERE matce22.zvrex=pora; create table matce22 as SELECT matce22.honota, matce22.kox, sezge.ko as koy FROM matce22, sezge WHERE matce22.zvrey=pora; create table matceg as SELECT matceg.honota, matceg.zvrey, sezge.ko as kox FROM matceg, sezge WHERE matceg.zvrex=pora; create table matceg as SELECT matceg.honota, matceg.kox, sezge.ko as koy FROM matceg, sezge WHERE matceg.zvrey=pora; qut; proc ml;/*oha pro genotyp*/ prnt "prprava na nverz matc g,a22"; a=3; /*nacten matc*/ prnt "nactan uztkovost a rookmenu"; use matceg; rea all nto matg; close matceg; use matce22; rea all nto mat22; close matce22; prnt "nacteno"; /*konec*/ prnt "nactan vysleku1"; /*nacten seznamu genotypovanych*/ use sezge;rea all nto sezgenot;close sezge; /*nacten vysleku negenot*/ use vysleky1;rea all nto vysl1;close vysleky1; prnt "nacteno"; nogenotyp=nrow(sezgenot); *...pocet genotypovanych.; nomatce=nogenotyp; *...rozmer matc g,a22.; 20

23 noumatce=((nomatce*nomatce)/2)+(nomatce/2); trojuhelnku matc g, a22.; *...pocet uaju v /*nverze matc g,a22*/ mg=j(nomatce,nomatce,0); ma22=j(nomatce,nomatce,0); o =1 to noumatce; tempa=matg[,2];tempb=matg[,3]; mg[tempa,tempb]=matg[,1]; mg[tempb,tempa]=matg[,1]; o =1 to noumatce; tempa=mat22[,2];tempb=mat22[,3]; ma22[tempa,tempb]=mat22[,1]; ma22[tempb,tempa]=mat22[,1]; /*o =1 to noumatce; f mg[,]<1 then o; gag=mg[,]; prnt gag; mg[,]=1; f ma22[,]<1 then o; m22ag=ma22[,]; prnt m22ag; ma22[,]=1; */ gnv=nv(mg); a22nv=nv(ma22); *prnt gnv; *prnt a22nv; /*vypocet nverze (bo 3) le Msztal Stavanger matce Q*/ =j(nogenotyp,nogenotyp,0); o =1 to nogenotyp; /*nogenotyp je jch genotypovano*/ j=sezgenot[,1]; [,]=vysl1[j,3]; *prnt ; /****/ jen=(nogenotyp); qq=+((jen+gnv-a22nv)*a); 21

24 qqnv=nv(qq); *prnt nv qq qqnv gnv a22nv; prnt "vypocteno qq le msztal (3)"; /*prevo na r (bo 4)*/ rg=j(nogenotyp,1,0); o =1 to nogenotyp; rg[]=1-(a*qqnv[,]);/*spolehlvost genotypovanych*/ *prnt rg;/*spolehlvost genotypova*/ o =1 to nogenotyp;/*nulovan a vyps zapornych rg*/ f rg[]<0 then o; genomr=rg[]; prnt genomr; rg[]=0; /*rozl stejne zvre genr-negenr*/ elta=j(nogenotyp,3,0); o =1 to nogenotyp; j=sezgenot[,1]; elta[,1]=rg[];/*genot*/ elta[,2]=vysl1[j,2];/*negenot*/ elta[,3]=elta[,1]-elta[,2];/*rozl*/ *prnt elta; create vysleky2 from elta; appen from elta; qut; ata vysleky2;set vysleky2; flename out '/home/prbyl/spolehjb/vysleky2'; fle out;put col1-col3; run; /************************** V3 *********************************/ proc prntto prnt= '/home/prbyl/spolehjb/output3.lst' ; proc prntto log= '/home/prbyl/spolehjb/log3.lst' ; ata uzt; nfle '/home/prbyl/spolehjb/uzo5'; nput sro j /*ml vek vek2 sp sp2*/ ; ata ro; nfle '/home/prbyl/spolehjb/mapr5'; nput j o m ; run;/*rookmen*/ 22

25 ata bull; nfle '/home/prbyl/spolehjb/bullenr' termstr=crlf; nput j v ; run;/*honoty efekt poctu prpau z nterbullu*/ ata vysleky2; nfle '/home/prbyl/spolehjb/vysleky2'; nput rg spol rozl;run; ata sezge; nfle '/home/prbyl/spolehjb/sezgen5';nput pora ; run;/*nactan kter jsou genotypovan*/ proc means ata=uzt;run; proc means ata=ro;run; proc means ata=bullenr;run; ata ro;set ro; f o<0 then o=0; f m<0 then m=0; run; /*v7 prprava at*/ proc sql; create table souroz as SELECT uzt.sro, ro.j, ro.o, ro.m FROM uzt, ro WHERE uzt.j=ro.j; qut; /*v7 konec prpravy*/ /*precslovan genotyp*/ ata sezge;set sezge; ko=_n_; run; proc ml;/*bo 5 - teracn uprava spolehlvost negenotypovanych zvrat pres prbuznost*/ prnt "nactan uztkovost a rookmenu"; use uzt; rea all nto xxx; close uzt; use ro; rea all nto yyy; close ro; prnt "nacteno"; /*seznam honot genotypovanych*/ prnt "nactan vysleku2"; use vysleky2;rea all nto vysl2;close vysleky2; /*nacten seznamu genotypovanych*/ use sezge;rea all nto sezgenot;close sezge; prnt "nacteno"; a=3; tau=0;/*rezual varance lomeno varance trvaleho prostre*/; pa= ; *...pocet v rookmenu.; 23

26 pcg=67459; *...pocet sro.; pozorov = nrow(xxx); *...pocet raku s pozorovanm.; opakovan=0; bul=1; prbuz=0; nogenotyp=nrow(sezgenot); prnt "efnovany rozmery promennych"; /*zacatek vypoctu ohau spolehlvost*/ anm=xxx[,2]; *...jennc s uztkovost.; cg=xxx[,1]; *...vrstevnc.; a=yyy[,1]; s=yyy[,2]; =yyy[,3]; *...vektor jencu.; *...vektor otcu.; *...vektor matek.; b=yyy*0; *...prprava matc b.; r=b; *...prprava matce r.; s=b; bx=b; prnt "efnovany honoty vektoru"; *...pocty jencu v jenotlvych SRO.; tcg=j(pcg,1,0) ; *prnt tcg; *...pocet sro.; o =1 to pozorov; *...jencu s pozorovnanm.; tcg[cg[]]= tcg[cg[]]+1; prnt "vytvoreno tcg pro oplnen negenotypovanych"; *prnt tcg; /**v7-prbuznost v sro**/ f prbuz=1 then o; use souroz; rea all nto sour;close souroz; /*..v7...matce sourozencu...*/ prnt "prbuzenska kontrola sro"; o sro=1 to pcg; rows2keep = loc(sour[,1]=sro); sou = sour[rows2keep,]; o =1 to nrow(sou); x=0; o j=1 to nrow(sou); /*sou=sro j o m*/ f sou[,2]=sou[j,3] sou[,2]=sou[j,4] sou[,3]=sou[j,2] sou[,4]=sou[j,2] (sou[,3]=sou[j,3] & sou[j,3]^=0) (sou[,4]=sou[j,4]^=0 & sou[j,4]^=0) then x=x+1; x=x-1; zapsat=(sou[,2] sro x); q=q//zapsat; /*vyhozen uplkac*/ call sortnx (sortsez, q,1:2); 24

27 unque_rows = unqueby(q, 1:2, sortsez); qk = q[sortsez[unque_rows], 1:3]; /*konec vyhozen uplkac*/ prnt "prbuzenska kontrola okoncena"; /**konec v7**/ rg=vysl2[,1]; genot=j(13,2,0); genot=j(nogenotyp,2,0); o =1 to nogenotyp; genot[,1]=sezgenot[,1];/*csla genotypovanych zvrat*/ genot[,2]=a*(rg[]/(1-rg[]));/*prevo na efektvn pocet prpau*/ *prnt rg genot; /*vytvoren matce */ z= j(pa,1,0); = j(pa,1,0); *...prprava vektoru - jencu.; f prbuz=1 then o; o =1 to pozorov; row= loc(qk[,1]=anm[] & qk[,2]=cg[]); w=sqrt ((tcg[cg[]]-qk[row,3])/tcg[cg[]]); z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/(tcg[cg[]]*w))); /*nacten v prpae prbuznych-v7*/ else o; o =1 to pozorov; *...jencu s pozorovnanm...z...; z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/tcg[cg[]])); *... vytvoren vektoru...; f opakovan=1 then o; /*zapoctan opakovan*/ =tau*z/(tau+z); else o; =z; f bul=1 then o; use bull; rea all nto zzz; close bull; pozorovbul = nrow(zzz); bulj=zzz[,1]; *entfkace jencu nterbull; bul=zzz[,3]; *honota efekt poctu jencu z nterbull; bulro=j(pa,1,0); *vektor pro vsechny jence v rook; 25

28 o =1 to pozorovbul; bulro[bulj[]]=bul[]; =+bulro; prnt "vytvoren vektor pro pro oplnen negenotypovanych"; *prnt ; o =1 to nogenotyp;/*preps honot u genotypovanych*/ tem=genot[,1]; [tem]=genot[,2]; *prnt ; 0=; elta= j(pa,1,10); o m=1 to 100; o =1 to pa; ba=[a[]]; f s[]=0 then bs=0; else bs=[s[]]; f []=0 then b=0; else b=[[]]; b[,]=ba bs b; q=b; o j=1 to 10; o =1 to pa; qa=q[,1]; qs=q[,2]; q=q[,3]; bxs=0.5*a+qs-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-(a**3)+(a**2)*(1.5*a+q))/((1.5*a+q)*(2*a+qa)-(a**2)); bx=0.5*a+q-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(2*a+qa)-a**2); bxa=a+qa-((a**2)*(1.5*a+q)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(1.5*a+q)-0.25*(a**2)); bx[,]=bxa bxs bx; o k=1 to pa; o l=1 to 3; f abs(b[k,l])< then s[k,l]=0; else s[k,l]=bx[k,l]-b[k,l]; q=q-s; 26

29 o k=1 to pa; o l=1 to 3; f q[k,l]<0 then q[k,l]=0; r=bx-q; *prnt r; 1=0; o k=1 to pa; tem=a[k]; 1[tem]=1[tem]+r[k,1]; o k=1 to pa; tem=s[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,2]; o k=1 to pa; tem=[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,3]; *...cslo otce - 2. sloupec v r patr otc.; *...cslo matky - 3. sloupec v r patr matce.; =0.5*(+1); prnt "cyklus ruhych terac c." m;/*kontroln na cyklus stovkovy*/ *...; /*opraven genotypovanych pro novy cyklus*/ o =1 to nogenotyp;/*preps honot u genotypovanych*/ tem=genot[,1]; [tem]=genot[,2]; /*konec uprav le genotypovanych*/ *...; /*stovkova en*/ prnt "konec ruhych terac"; c= j(pa,1,0); =j(pa,1,0); o =1 to pa; c[]=1/(a+[]);/*# aproksmace agonalnch prvku matce C...*/ spol=1-(a*c); []=a*(spol[]/(1-spol[]));/*efektvn pocet prpau*/ 27

30 *prnt c spol ; prnt "vypocteno c,spol,"; vysl3=c spol ; create vysleky3 from vysl3; appen from vysl3; qut; ata vysleky3;set vysleky3; flename out '/home/prbyl/spolehjb/vysleky3'; fle out;put col1-col3; run; 28

31 Vyal: Výzkumný ústav žvočšné výroby, v.v.. Přátelství 815, Praha Uhříněves Název: Oha spolehlvost jenokrokových genomckých plemenných honot pro ojený skot Autoř: Ing. Jří Bauer, Ph.D. (poíl práce 70 %) oc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (poíl práce 20 %) prof. Ing. Josef Přbyl, DrSc. (poíl práce 10 %) Oponent: prof. Ing. Jnřch Čítek, CSc. Jhočeská unverzta v Českých Buějovcích Ing. Zeňka Majzlíková Česká státní plemenářská nspekce, Praha ISBN Metoka byla vypracována v rámc řešení výzkumného projektu NAZV QI111A167. Vyáno bez jazykové úpravy. Výzkumný ústav žvočšné výroby, v.v.., Praha Uhříněves

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce

Posouzení metody částečného hedgingu na případu řízení měnového rizika nefinanční instituce Posouzení metoy částečného hegingu na přípau řízení měnového rizika neinanční instituce omáš ICHÝ, VŠB-U Ostrava i Abstract Financial risk management is an inherent part o each business activity. he analysis

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě. Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu:

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo*

Model asynchronního motoru pro dynamické výpočty Karel Máslo* Moel asynchronního motoru pro ynamické výpočty Karel Máslo* Anotace Článek popisuje zokonalené moely asynchronního motoru určené pro výpočty přechoových ějů v elektrické síti. Pozornost je zaměřena na

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Technika vedení potrubí měď/červený bronz

Technika vedení potrubí měď/červený bronz Profipress G s SC-Contur CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Technika veení potrubí měď/červený bronz Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z měi pole DIN EN 07 a DVGW pracovního listu

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

5.2.11 Lupa, mikroskop

5.2.11 Lupa, mikroskop 5.2.11 Lupa, mikroskop Přepokla: 5210 Rozlišovací schopnost oka (schopnost rozlišit va bo): závisí na velikosti obrazu přemětu na oční sítnici, poku chceme rozlišit va tmavé bo, nesmí jejich obraz opanout

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat

4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat část 3. (rough draft version) 4. Genetické základy šlechtění hospodářských zvířat Obecné principy postupu šlechtění Šlechtění je ekonomicky výhodnější než prostá produkce živočišných produktů ať v krátkodobém

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Centrální plemenná kniha Metodické zásady pro práci se šlechtitelskou základnou v chovu prasat Zpracoval: Ing. Čestmír Pražák, CSc. Platnost: od 14.4.2006 V

Více

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2.

a 1 = 2; a n+1 = a n + 2. Vyjářeí poloupoti Poloupot můžeme určit ěkolik růzými způoby. Prvím je protý výčet prvků. Npříkl jeouchá poloupot uých číel by e výčtem l zpt tkto:,, 6,,... Dlší možotí je vzorec pro tý čle. Stejá poloupot

Více

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů

Optimalizační přístup při plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Optmalzační přístup př plánování rekonstrukcí vodovodních řadů Ladslav Tuhovčák*, Pavel Dvořák**, Jaroslav Raclavský*, Pavel Vščor*, Pavel Valkovč* * Ústav vodního hospodářství obcí, Fakulta stavební VUT

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz

d d 4. vydání zpravodaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz 4. vyání zpravoaje - prosinec 2011 www.masvhv.cz Vážení a milí čtenáři, ostává se o Vašich rukou alší, v pořaí již čtvrtý Zpravoaj Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko za obu její existence. Je to

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A ibbsova a Helmholtzova energie Def. ibbsovy energie H Def. Helmholtzovy energie U, jsou efinovány omocí stavových funkcí jená se o stavové funkce. ibbsova energie charakterizuje rovnovážný stav (erzibilní

Více

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s.

1. Úvod. 4. doplněné vydání. V Hradištku dne 4.6.2007. Ing. Zdeněk Růžička. ředitel ČMSCH, a.s. 1. Úvod Kontrola mléčné užitkovosti u krav v jednotlivých chovech je jedním ze základních chovatelských opatření, které slouží chovatelům a šlechtitelům, pro selekci zvířat, práci se stádem, a je zároveň

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Úprava soustav rovnic pro předpověď genomické plemenné hodnoty (GEPH) jednokrokovou metodou Autoři prof. Ing. J. Přibyl, DrSc.,

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE

3. SIMULTÁNNÍ REAKCE 3. IMULTÁNNÍ REKCE 3. Protsměrné (vratné) reae... 3.. Reae, obě ílčí reae prvého řáu... 3.. Reae D E, D, D E...4 3..3 Kneta & termoynama (vratné reae & hemá rovnováha)...4 Příla 3- Protsměrné reae...6

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2

BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 BCS calculator V1 Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1 Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 University of Kentucky, Department of Animal and Food Sciences Vývoj

Více

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost

KLÍČOVÁ SLOVA: český strakatý skot, mléčná užitkovost, masná užitkovost, plemenné hodnoty, plodnost ORIGINAL ARTICLE INFLUENCE OF SIRE S BREEDING VALUES AT MILK PRODUCTION AND REPRODUCTION OF DAIRY COWS VLIV PLEMENNÝCH HODNOT OTCŮ NA MLÉČNOU UŽITKOVOST A REPRODUKCI DOJNIC KECLÍK 1 *, R., M. ŠTÍPKOVÁ

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4.

V. Stacionární proudové pole... 2 V.1. Elektrický proud... 2 V.2. Proudová hustota... 2 V.3. Rovnice kontinuity proudu... 3 V.4. tconární rouové oe ektrcký rou Prouová hustot ovnce kontnuty rouu 4 Ohmův zákon v ferencáním tvru 5 oueův zákon 5 6 Anoge eektrosttckého stconárního rouového oe 6 7 Pomínky n rozhrní 7 8 Oor rezstorů řzených

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí

Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Možnosti selekce na zlepšenou konverzi krmiva u ovcí Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Příspěvek byl publikován v upravené podobě v časopise Farmář Z praxe a celé řady výzkumných

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Mléčná plemena skotu. Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Mléčná plemena skotu Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Plemena skotu Nejvíce zvířat v Asii a Americe, stavy skotu v Evropě tvoří přibližně 9 %, populace skotu = 300-350 plemeny (mléko,

Více

VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA VARIANT ZA JISTOTY

VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA VARIANT ZA JISTOTY VÍCEKRITERIÁLNÍ ANALÝZA VARIANT ZA JISTOTY Záklaí pom Rozhoutí výběr eé ebo více varat z mož všech přípustých varat. Rozhoovatel subekt, který má za úkol učt rozhoutí. V úlohách vícekrterálí aalýz varat

Více

(25. 01. 1736 10. 04. 1813)

(25. 01. 1736 10. 04. 1813) Joseph L. LAGRANGE F. KOUTNÝ, Zlín (5.. 736. 4. 83) Joseph Louis Lagrange patří k největším matematikům 8. století. Byl skoro o 3 let mlaší než L. Euler a v ílech obou je mnoho stejných témat. Půvoem Ital

Více

Hádanka kněží boha Ra

Hádanka kněží boha Ra Háanka kněží boha Ra Stojíš pře stěno, a ktero je stna Lotos jako krh Slnce. Vele stny je položen jeen kámen, jeno láto a va stvoly třtiny. Jeen stvol je lohý tři míry, rhý vě míry. Stvoly (opřené ve stabilní

Více

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus

Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus Šlechtitelský program plemene Aberdeen Angus 1. Historie a základní charakteristika plemene Domovem jednoho z nejrozšířenějších masných plemen skotu na světě je severovýchodní Skotsko. Již na počátku 18.

Více

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC Metodika pro praxi Metodický list 05/07 SKOT - DOJNICE POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC I. Cíl metodiky Návrh postupu pro nastavení velikosti pracovního podtlaku pro dojení

Více

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO

VÍCE NEŽ 6.000 NORMOVANÝCH KONSTRUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHRADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ MATERIÁLY DODÁVKY PØÍMO ZE SKLADU DO 24 HODIN STŘEDISKO STŘEDISKO VÍCE NEŽ 6.000 NOOVANÝCH KONSTUKÈNÍCH DÍLÙ VÝHADNÌ VYSOKOJAKOSTNÍ ATEIÁLY DODÁVKY PØÍO ZE SKLADU DO 24 HODIN HENNLICH INDUSTIETECHNIK, spol. s r. o., STØEDISKO tel.: 416 711 450 fax: 416 711

Více

Mléčná užitkovost skotu. cvičení

Mléčná užitkovost skotu. cvičení Mléčná užitkovost skotu cvičení Terminologie Laktace = úsek od otelení do zaprahnutí Normální laktace = laktace s řádným průběhem trvající 250 a více dnů, s minimální užitkovosti 2000 kg mléka Nenormální

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU

ŘÍZENÍ OTÁČEK ASYNCHRONNÍHO MOTORU ŘÍZENÍ OTÁČEK AYNCHONNÍHO MOTOU BEZ POUŽITÍ MECHANICKÉHO ČIDLA YCHLOTI Petr Kadaník ČVUT FEL Praha, Techncká 2, Praha 6 Katedra elektrckých pohonů a trakce e-mal: kadank@feld.cvut.cz ANOTACE V tomto příspěvku

Více

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace

Jiří Militky Škály měření Nepřímá měření Teorie měření Kalibrace Tetlní zkušebnctv ebnctví II Jří Mltky Škály měření epřímá měření Teore měření Kalbrace Základní pojmy I PRAVDĚPODOBOST Jev A, byl sledován v m pokusech. astal celkem m a krát. Relatvní četnost výskytu

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ

NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Kartografcké lsty / Cartographc Letters, 2013, 21 (2), 35-49 NOVÝ POSTUP GEOREFERENCOVÁNÍ MAP III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ Mlan TALICH, Lubomír SOUKUP, Jan HAVRLANT, Klára AMBROŽOVÁ, Ondřej BÖHM, Flp ANTOŠ

Více

7 Součinitele tlaků a sil

7 Součinitele tlaků a sil 7 Součinitele tlaků a sil 7.1 Oecná ustanovení 7.1.1 Druy součinitelů Eurokó uváí součinitele tlaků, sil a tření pro ěžné typy konstrukcí. Jejic onoty yly o Eurokóu převzaty z různýc zrojů, zejména z norem

Více

katalog nabídky vzdělávacích programů

katalog nabídky vzdělávacích programů katalog nabídky vzdělávacích programů Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publkace, jejímž vydáním jsme završl více než čtyřletou prác na řešení projektu UNIV 2 KRAJE. Cílem tohoto projektu bylo a

Více

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah:

- 1 - Zdeněk Havel, Jan Hnízdil. Cvičení z Antropomotoriky. Obsah: - - Zdeněk Havel, Jan Hnízdl Cvčení z Antropomotorky Obsah: Úvod... S Základní charakterstky statstckých souborů...3 S Charakterstka základních výběrových technk a teoretcká rozložení četností...9 S 3

Více

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Přenos embryí skotu v České republice v roce 2007 V ý r o č n í z p r á v a Květen, 2008 Vypracovala: Ing. Jiřina Petelíková,CSc. Metoda ET u skotu v České republice

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Bezporuchovost a pohotovost

Bezporuchovost a pohotovost Bezporuchovost a pohotovost Materály z 59. semnáře odborné skupny pro spolehlvost Konaného dne 24. 2. 205 Česká společnost pro jakost, ovotného lávka 5, 6 68 raha, www.csq.cz ČJ 205 Obsah: Ing. Jan Kamencký,

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia

Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia (CZ.1.07/2.2.00/28.0020) Brožura stáží Mendelova univerzita v Brně 2013 1 Účelem této brožury je představit studentům nabídku možností

Více

Ipilimumab je plně lidská monoklonální protilátka anti-ctla-4 (IgG1κ) produkovaná ovariálními buňkami čínského křečka rekombinantní DNA technologií.

Ipilimumab je plně lidská monoklonální protilátka anti-ctla-4 (IgG1κ) produkovaná ovariálními buňkami čínského křečka rekombinantní DNA technologií. Tento léčivý přípravek poléhá alšímu sleování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žááme zravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli poezření na nežáoucí účinky. Porobnosti o hlášení

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných

Metody zkoumání závislosti numerických proměnných Metody zkoumáí závslost umerckých proměých závslost pevá (fukčí) změě jedoho zaku jedozačě odpovídá změa druhého zaku (podle ějakého fukčího vztahu) (matematka, fyzka... statstcká (volá) změám jedé velčy

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ PROSTOROVÁ NEURČITOST GEODAT V ANALÝZÁCH DISTRIBUCE VYBRANÝCH DRUHŮ PTÁKŮ DIPLOMOVÁ

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Uverzta Karlova v Praze Pedagogcká fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z OBECNÉ ALGEBRY DĚLITELNOST CELÝCH ČÍSEL V SOUSTAVÁCH O RŮZNÝCH ZÁKLADECH / Cfrk C. Zadáí: Najděte pět krtérí pro děltelost v jých soustavách

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s.

Výroční zpráva - 2012 - Madio o.s. Maio vyává pravielně výroční zprávy. Tato výroční zpráva se ohlíží za rokem 2012. Maio touto formou informuje veřejnost o své činnosti a o plnění jeho záklaního cíle: Prevenci rizikového chování. Výroční

Více

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO

PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO 112 PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ NA JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO Systém tísňových volání je v České republce propracovaný. Máme čtyř národní telefonní čísla tísňového volání na: 150 - Hasčský záchranný

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE KONSTRUKCE TRATIVODU STUDY OF PIPE DRAIN CONSTRUCTION

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE KONSTRUKCE TRATIVODU STUDY OF PIPE DRAIN CONSTRUCTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV ŽELEZNIČNÍCH KONSTRUKCÍ A STAVEB FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF RAILWAY STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS STUDIE

Více

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty

Pracovní list č. 3: Pracujeme s kategorizovanými daty Pracovní lt č. 3: Pracujeme kategorzovaným daty Cíl cvčení: Tento pracovní lt je určen pro cvčení ke 3. a. přednášce předmětu Kvanttatvní metody B (.1 Třídění tattckých dat a. Číelné charaktertky tattckých

Více

d d Přání starostů Hornovsacka

d d Přání starostů Hornovsacka 8. vyání zpravoaje prosinec 2013 ZDARMA www.masvhv.cz Vážení a milí spoluobčané, čas běží jako o závo a alší rok se nám blíží ke svému konci. Pro naše sružení je to rok, ky i pro nás končí takzvané programovací

Více

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK OBSAH 4 O společnost 6 Přednost automatckých kotlů TEKLA 8 Hořáky a palva 10 Elektroncké regulátory 12 Šetříme žvotní prostředí 14 16 DUO 18 DUO VERSA 20 BIO COMPACT 22 BIO 24 DUO

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ

ŘEŠENÍ OBVODŮ S TRANSIMPEDANČNÍMI OPERAČNÍMI ZESILOVAČI POMOCÍ GRAFŮ SIGNÁLOVÝCH TOKŮ ŘEŠENÍ OBVODŮ S ANSMPEDANČNÍM OPEAČNÍM ESLOVAČ POMOÍ AFŮ SNÁLOVÝH OŮ ÚVOD Dlior Biolek, VA Brno rnsimpenční operční zesilovče (O) jsou perspektivní tegrovné ovoy, které jsou svými přenosovými vlstnostmi

Více

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel

Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Metodické pokyny pro práci s modulem Řešitel v tabulkovém procesoru Excel Modul Řešitel (v anglické verzi Solver) je určen pro řešení lineárních i nelineárních úloh matematického programování. Pro ilustraci

Více

CZ Venkovní žaluzie sesit_venkovni_zaluzie.indd 1 6/30/11 9:07 AM

CZ Venkovní žaluzie sesit_venkovni_zaluzie.indd 1 6/30/11 9:07 AM Venkovní žaluzie CZ Obsah - Venkovní žaluzie Označení výrobků CE 3 Záklaní technická specifikace 4 Výšky nábalu 4 Venkovní žaluzie Cetta 35 5 Záklaní specifikace prouktu 6 Venkovní žaluzie Cetta 50 7 Záklaní

Více

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo

B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo B. Vyavení laoratoře Záklaním pracovním prostorem při laoratorních cvičeních je pracovní stůl. Osahuje všechny záklaní pomůcky potřené pro zpracování jenotlivých úkolů. Pracovní stoly jsou očíslované a

Více

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus

Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Algoritmus Pracovní listy - programování (algoritmy v jazyce Visual Basic) Předmět: Seminář z informatiky a výpočetní techniky Třída: 3. a 4. ročník vyššího stupně gymnázia Algoritmus Zadání v jazyce českém: 1. Je

Více