CERTIFIKOVANÁ METODIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CERTIFIKOVANÁ METODIKA"

Transkript

1

2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Oha spolehlvost jenokrokových genomckých plemenných honot pro ojený skot Autoř Ing. Jří Bauer, Ph.D oc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. prof. Ing. Josef Přbyl, DrSc. Oponent prof. Ing. Jnřch Čítek, CSc. Jhočeská unverzta v Českých Buějovcích Ing. Zeňka Majzlíková Česká státní plemenářská nspekce, Praha Metoka byla vypracována v rámc řešení výzkumného projektu NAZV QI111A

3 ISBN

4 Obsah I. Cíl metoky... 3 II. Vlastní pops metoky... 3 II.1. Úvo... 3 II.2. Datové soubory a jejch příprava... 3 II.2.1. Struktura atových souborů... 4 II.2.2. Příprava souborů... 5 II.3. Pracovní postup... 5 II.3.1. Parametry potřebné pro průběh výpočtu... 6 II.3.2. Vlastní výpočet... 6 II.4. Ověření pracovních postupů a algortmy III. Srovnání novost postupů IV. Pops uplatnění Certfkované metoky V. Ekonomcké aspekty VI. Seznam použté souvsející lteratury VII. Seznam publkací, které přecházely metoce VIII. Přílohy... 15

5 I. Cíl metoky Cílem metoky je shrnout postup ohau spolehlvost běžných a jenokrokových genomckých (ssgblup) plemenných honot pro množství naojeného mléka skotu, který bue naále využíván v rutnním provozu. II. Vlastní pops metoky II.1. Úvo Záklaem pro účnné šlechtění je řízení plementby pole genetckého honocení, které lze vyjářt pomocí plemenných honot. Běžně používanou součástí šlechttelských programů je přepověď plemenné honoty (PH) metoou BLUP anmal moel. Díky věeckému pokroku lze využít k přepově plemenných honot genomcké nformace, jená se pak o přepověď genomcké plemenné honoty (GEPH). Exstují obecně va přístupy k přepově genomcké plemenné honoty. Vícekrokový postup (VanRaen, 2008) a jenokrokový postup (Msztal et al., 2009). Zatímco ve vícekrokových metoách jsou honocen pouze genotypovaní jenc, v jenokrokovém přístupu je možné honott pomocí přepově plemenných honot celou populac. Důležtou nformací pro chovatele je spolehlvost běžné genomcké plemenné honoty. Ta je vyjařena ruhou mocnnou korelace mez skutečnou PH a přepovíanou PH (Jakubec et al., 2010), tj. o jaké míry vypovíá přepovíaná plemenná honota o opravovém genetckém založení zvířete. Spolehlvost běžné plemenné honoty může být určena pomocí nverze levé strany soustavy rovnc v metoě BLUP (VanRaen, 2008). Tento přístup ovšem není většnou možné uskutečnt z ůvou velkého rozsahu honocených populací, což vee k obrovským požaavkům na výpočetní technku. Spolehlvost PH se tuíž ohauje pomocí jných postupů (např. Ter et Meyer, 2004 nebo Msztal et al., 1993). Spolehlvost GEPH se ohauje metoam uváěným Szyou et al., 2011 pro vícekrokový postup a Msztalem et al., 2013 pro jenokrokový postup. Postup pro rutnní přepově GEPH pomocí jenokrokové metoy byl popsán v metoce Úprava soustav rovnc pro přepověď genomcké plemenné honoty (GEPH) jenokrokovou metoou v roce Přepověď genomckých plemenných honot byla ále ověřována na populac holštýnského skotu chovaného v České republce a výsleky jsou uveeny v pracích Přbyl et al., 2012 a Přeevším pro potřeby celosvětového honocení je třeba spolu s plemenným honotam uváět správné spolehlvost, aby neocházelo k znevýhoňování zvířat z České republky. Ke stanovení plemenných honot patří proto navržení postupu pro oha spolehlvost přepovězených běžných a genomckých plemenných honot, který bue používán pro pravelné honocení ojeného skotu v České republce. II.2. Datové soubory a jejch příprava Pro oha spolehlvost genomckých plemenných honot jsou zapotřebí úaje z kontroly užtkovost, úaje o půvoech všech honocených zvířat z ústření evence skotu a přeem 3

6 přpravené nverze rookmenové ( A 22-1 ) a genomcké ( G -1 ) matce příbuznost, obojí u genotypovaných zvířat. Dále seznam genotypovaných zvířat. Postup vytvoření matc A 22 a G je popsaný v pracích Forn et al., 2011 a Vtezca et al., Inverze rookmenové a genomcké matce zvířat musí opovíat použtým matcím v přepově genomckých plemenných honot a celá příprava pro účely pravelné přepově GEPH (a tuíž spolehlvost GEPH) byla popsána v metoce Přbyl et al., Pro přepově GEPH lze využít jako alší vstupní nformace plemenné honoty býků z úajů organzace Interbull. Jená se o meznároní plemenné honoty býků z výpočtu MACE a převeené na poměry České republky. V tomto přípaě jsou pak pro ohay spolehlvostí GEPH ůležté spolehlvost nterbullových plemenných honot. Pro účel ohau spolehlvost GEPH jenokrokovou metoou jsou přeávány soubory s násleující strukturou: II.2.1. Struktura atových souborů II Soubor se skupnam vrstevníků le kontroly užtkovost - regstrační číslo (kó) zvířete - číslo (kó) skupny vrstevníků ( stáa-roku-obobí - zkráceně SRO, nebo ne kontroly - TD) aného záznamu v kontrole užtkovost, tj. zvířat, která byla měřena ve stejný en na stejném místě a stejného chovu II Soubor půvoů zvířat pocházející z ústření evence - číslo (kó) zvířete - číslo (kó) otce - číslo (kó) matky Soubor zahrnuje záznamy půvou zvířat z kontroly užtkovost a ále přeem stanoveného počtu generací jejch překů. II Soubory obsahující příbuzenské matce Tyto soubory obsahují nformace jen o genotypovaných zvířatech. matce A 22-1 : -číslo (kó) prvního zvířete -číslo (kó) ruhého zvířete zvířete -honota nverzního prvku matce vzájemné rookmenové příbuznost Jená se o část matce A, tj. rookmenové příbuzenské matce pro všechna zvířata v honocení. matce G -1 : -číslo (kó) prvního zvířete -číslo (kó) ruhého zvířete zvířete -honota nverzního prvku matce vzájemné genomcké příbuznost 4

7 II Soubor obsahující označení genotypovaných jenců -číslo (kó) zvířete II Soubory obsahující úaje o býcích z organzace Interbull -číslo (kó) zvířete -efektvní počet přípaů vycházejících z honoty spolehlvost přepovězené Interbullové PH, příkla výpočtu ze spolehlvost Interbullové PH je uveen ve II Pro oha spolehlvost PH a GEPH jsou vyžaovány úaje o půvou těchto zvířat ve stejném formátu jaký je uveen pro zvířata s užtkovostm v boě II II.2.2. Příprava souborů II Příprava atového souboru užtkovost Pro vlastní ohay spolehlvostí plemenných honot v prvním kroku metoy je nutné atový soubor upravt, přečíslovat jence a efekt skupny vrstevníků (SRO). Pro zajštění správného chou ohau spolehlvost PH GEPH je nutné mít jence (včetně rookmenu) přečíslované postupně o 1 až o maxmálního počtu zvířat, přčemž jenc označující genetcké skupny by měl mít nejlépe nejvyšší čísla. Stejným způsobem se přečíslovávají skupny vrstevníků. V přípaě výskytu více záznamů u stejného jence (tj. př opakovaných užtkovostech) je kažý záznam uveen v samostatném řáku. II Příprava rookmenového souboru Rookmenový soubor ve výše uveeném formátu je třeba přečíslovat. Jená se o čísla o 1 o maxmálního počtu zvířat, přčemž čísla jenotlvých zvířat musí vzájemně opovíat ve sloupcích jence, otce a matky, začlenění o SRO a označení v matcích A 22 a G. Zároveň musí platt shoa s atovým souborem z kontroly užtkovost. Kažý jenec uveený na jakékolv pozc v rookmenu musí mít svůj vlastní řáek, neznámý roč se uváí jako honota 0. I genetcké skupny musí mít svůj vlastní řáek a honoty jejch obou ročů jsou rovny 0. Přečíslování nemusí být závslé na stáří zvířete č příbuzenských vazbách, tj. není třeba, aby roč jence měl nžší číslo než potomek. II Příprava souborů matc příbuzností Čísla všech jenců v souboru musí opovíat číslům jenců v přpravených souborech užtkovost a rookmenu. II Příprava souboru označení genotypovaných jenců Čísla všech jenců v souboru musí opovíat číslům jenců v přpravených souborech užtkovost a rookmenu. II Příprava souboru Interbull Ientfkace všech jenců v souboru musí opovíat číslům jenců v přpravených souborech užtkovost a rookmenu. II.3. Pracovní postup Vlastní postup ohau spolehlvost GEPH je založen na metoách Msztal et al., 1993 a Msztal et al., 2013 a skláá se ze tří hlavních částí: 5

8 I. oha spolehlvost běžné PH u celé populace II. oha spolehlvost GEPH pouze u genotypovaných zvířat III. zahrnutí změny spolehlvostí plemenných honot genotypovaných zvířat o spolehlvost běžné PH negenotypovaných příbuzných zvířat v celé populac Dále jsou popsány kromě výše uveených boů také úpravy pro použtí více záznamů na jeno zvíře, využtí plemenných honot oaných organzací Interbull o přepově GEPH a tuíž o ohau spolehlvost GEPH a úprava pro zohlenění příbuzenských vazeb př ohau spolehlvost PH. II.3.1. Parametry potřebné pro průběh výpočtu Koefcent α poíl rezuálního rozptylu vůč atvně genetckému rozptylu; lze určt z ěvost ( h 2 ) pomocí vzorce α =(1-h 2 )/h 2. Poku se př honocení zvířat vyskytují opakovaná pozorování, pak α =(1- r op )/h 2, ke r op je nex opakovatelnost. Celkový počet jenců v rookmenu (opovíá nejvyššímu použtému číslu) Celkový počet řáků v souboru kontroly užtkovost - počet pozorování Celkový počet skupn SRO v souboru kontroly užtkovost (opovíá nejvyššímu použtému číslu) Celkový počet genotypovných zvířat v souboru seznamu genotypovaných zvířat Celkový počet zvířat v souboru Interbull Koefcent τ poíl rezuálního rozptylu vůč rozptylu trvalého prostřeí použto jen poku mají jenc více pozorování II.3.2. Vlastní výpočet II Část I. - Oha spolehlvost běžné PH u celé populace Postup vychází z práce Msztal et al., 1993 a ohauje spolehlvost běžné PH pomocí efektvního počtu přípaů vyplývajícího ze záznamů kontroly užtkovost a z úajů o příbuzných jencích v rámc běžné metoy BLUP. Jená se o teratvně založený postup, ke pro jence platí, že spolehlvost r 2 rp pocházející z úajů kontroly užtkovost a z úajů příbuzných jenců je (Msztal et al., 1993): r 2 rp = rp rp +α ke α je poíl rezuálního rozptylu vůč atvně genetckému rozptylu a rp je efektvní počet přípaů jence př započítání úajů z kontroly užtkovost ( r ) a příbuzenských vztahů ( jp ) k jencům j, tj.: r lze vypočítat násleujícím způsobem: rp = r + j j p 6

9 1 r 1 n = k k ke n k opovíá počtu záznamů ve stáě, ročníku a sezóně (SRO) ané potříy k. Započítání příspěvků příbuzenských vztahů s jenc j k efektvnímu počtu přípaů zvířete se prováí pomocí teratvního postupu, ky jsou postupně přčítány ůsleky všech vztahů mez honoceným jenc na spolehlvost plemenných honot. Příbuznost k vrstevníkům Oha spolehlvost PH opovíá pouze v přípaě, že se jenec setká pouze s malým počtem (polo)sourozenců ve své skupně vrstevníků (SRO). V jném přípaě buou honoty jenotlvců nahonocené. r To lze ošetřt pomocí snížení příspěvku k efektvnímu počtu přípaů jence ze skupny vrstevníků le vah opovíajících poílu sourozenců ve skupně vrstevníků (Ter et Meyer, 2004): w k = nk q n k k př w k opovíající váze u jenotlvce pro efektvní počet přípaů ve skupně k, n k celkovém počtu záznamů ve skupně k, q k počtu sourozenců jence ve skupně vrstevníků k. Honota w m se pak používá změnou v půvoním vzorc výpočtu r a to násleujícím způsobem: 1 r = 1 k nk w k Tento vzorec v takovém přípaě plně nahrazuje vzorec uveený výše na částí Příbuznost k vrstevníkům. Vícečetná pozorování V přípaě opakovaných pozorování stejného jence je třeba lze provést pomocí vzorce (Msztal et al., 1991): ke # r τ r = τ + r r je efektvní počet přípaů z vlastních záznamů zvířete, # nová honota vstupující o první terace v metoě, r 7 pře vstupem o terací snížt. To r

10 aτ opovíá: δ τ = δ 2 e 2 tp 2 př δ e rezuálním rozptylu, 2 δ tp rozptylu trvalého prostřeí. Úaje Interbull Začlenění přípaných úajů plemenných honot býků le Interbullu je proveeno násleujícím způsobem: Honota efektvního počtu přípaů vyplývající obecně ze všech alších zrojů nformací je po určení násleujícím vzorcem přčtena k půvonímu : b = N p= 1 w p n w p b je efektvní počet přípaů vyplývající z alších zrojů nformací pro zvíře, w p honota váhy úajů konkrétního zvířete ve skupně vrstevníků p, n p je počet zvířat v ané p skupně vrstevníků, N je počet skupn vrstevníků p. j= 1 2 p w jp r 2 Váhy zvířat jsou určeny le spolehlvost PH býků uváěných organzací Interbull ( r ) a to pomocí vzorce: w p = α r r V proveených ohaech spolehlvost PH a GEPH jsou brány úaje Interbullu jako jeen rovnocenný zroj nformací, tuíž jako jena skupna vrstevníků. Pomocí tohoto postupu lze přávat nformace o jenc z více zrojů za přepoklau, že nformace z těchto zrojů nemají shoné úaje. Přčtení efektvního počtu přípaů vyplývajícího z úajů organzace Interbull je proveeno až po přípaném snížení efektvního počtu přípaů z ůvou vícečetných pozorování. Iterační cyklus Záklaním vstupem o terací je vektor efektvního počtu přípaů vyplývajícího ze záznamů jenců, tj. r. Tyto honoty jsou postupně navyšovány o příspěvky p násleujícím cyklem: 8

11 9 (začátek cyklu) 1. pro kažý příbuzenský vztah jence s roč o a m je vypočítán přírůstek v množství nformací u všech zúčastněných (tj. g pro jence, g o pro otce o a g m pro matku m ). To je proveeno pomocí řešení násleující nelneární soustavy rovnc: 1 * * * r r r m m o o x g g g A = * * * r r r m o α α α ke tečky označují pro výpočet nevýznamné prvky a * označuje aktuální honotu v aném probíhajícím cyklu. V tomto řešení soustavy rovnc je nutné, aby počáteční množství nformací jence a jeho ročů bylo nezáporné, nebol: poku 0 * < g r pak je stanoveno 0 * = g r, což platí stejným způsobem pro r o o g * a r m m g * x A je určeno jako 3 x 3 matce příbuznost mez jencem a jeho roč: = α α α α α α α α α 0,5 0,5 0,5 0,5 2 1 A 3x3

12 2. přírůstek v množství nformací je přčten k půvoním honotám, tj. * + 1 * = r + r = + * + 1 * o o r r r = + * + 1 * m m r g g g o m 3. násleuje krok, ky je přírůstek p aného cyklu snížen na polovnu u jence a obou ročů zprůměrňováním s výslekem přechozího cyklu, tj. obecně: * + 1 r = * + 1 * ( + ) 0, 5 r r Tento krok je o algortmu zařazen z ůvou lepší konvergence cyklů k jenotné honotě. (konec cyklu) Př ověřování metoy bylo zjštěno, že pro ojený skot chovaný v České republce je pro ustálení honot zvířat 100 terací ostačující. Výstupní úaj z cyklu úajem pro alší výpočty jako rp *+1 r je pak vstupním. Pro určení spolehlvost běžné plemenné honoty jence jako výsleku z této část postupu, lze r 2 rp = rp rp +α převést na spolehlvost le vzorce: rp II Část II. - Oha spolehlvost GEPH u genotypovaných zvířat Efektvní počet přípaů rp se využje př ohau spolehlvost GEPH u genotypovaných jenců tak, že jenotlvé honoty se umístí na agonálu nové matce D jako prvky. Ostatní prvky matce D jsou nulové. Matce D je pak zahrnuta o výpočtu matce Q -1 : Q = [ D + (I + G A ) α] ke I je jenotková matce, A 22-1 nverze rookmenové matce příbuznost genotypovaných zvířat, G -1 nverze genomcké matce příbuznost genotypovaných zvířat,

13 Vypočítané honoty u genotypovaných zvířat se pak převeou na spolehlvost GEPH genotypovaných zvířat pomocí: 2 rpg r = 1 α q q jsou agonální honoty matce Q -1. II Část III. - Oha spolehlvost celé populace se započtením GEPH u genotypovaných zvířat Tato část je shoná s první částí postupu (tj., s II ) s těmto výjmkam: 1. Do teračního cyklu vstupují u genotypovaných zvířat místo půvoních r honoty rpg ovozené z 2 rpg r le násleujícího vzorce: rpg = α r 2 rpg 2 1 r rpg 2. Na konc kažé terace jsou honoty u genotypovaných zvířat přepsány zpět na honotu rp rpg vypočítané v část II. - ohau spolehlvost GEPH u genotypovaných zvířat (tj., II ) Spolehlvost GEPH zvířete je ovozena z výsleného efektvního počtu přípaů z teračního cyklu II le vzorce: r 2 = +α Uveený postup byl ověřován pro využtí př ohau spolehlvost GEPH jenokrokovou metoou (ssgblup) a první krok samostatně pro oha spolehlvostí běžných plemenných honot z metoy BLUP. Dále byly ověřovány úpravy pro zohlenění úajů z Interbullu, opakovaných pozorování u jenotlvců a příbuzenských vazeb mez jenc ve skupnách vrstevníků. Z obecného hleska by měl být postup vhoný pro příbuzné metoy GBLUP a blenng ssgblup. V přípaě potřeby by bylo možné prováět ohay spolehlvost PH č GEPH popsaným postupem u tzv. Test Day moelu, poku by jenotlvé ny pozorování ( Test Day ) byly považovány za opakovaná pozorování. 11

14 II.4. Ověření pracovních postupů a algortmy K přípravě atových souborů, ohau spolehlvost běžných genomckých plemenných honot a k rozebrání výsleků byl používán program vytvořený v systému SAS (SAS, 2005). Samotný oha spolehlvostí probíhal v moulu pro matcové výpočty SAS / IML. Výsleky ověřování jsou uveeny v pracích Bauer (2013) a Bauer et al. (2014a; 2014b), samotný program vytvořený v SAS pro oha spolehlvostí je uveen jako příloha této certfkované metoky. III. Srovnání novost postupů Pravelné genetcké honocení zvířat je nyní založeno na přepově plemenných honot metoou BLUP. Díky věeckému pokroku je nyní možné využít úaje o zvířatech přímo uložené v jejch DNA. V takovém přípaě se pak jená o přepověď genomckých plemenných honot. Pro správnou šlechttelskou prác je třeba znát spolehlvost těchto genomckých plemenných honot. Přepověď genomckých plemenných honot se nyní zaváí o praxe a s těmto honotam by měla být šlechttelům a chovatelům oána spolehlvost genomckých plemenných honot. Jak přepověď genomckých plemenných honot tak oha jejch spolehlvostí jsou v rámc pravelných honocení zvířat novou záležtostí. IV. Pops uplatnění Certfkované metoky Tato metoka je poklaem pro rutnní ohay spolehlvost genomckých plemenných honot pro množství naojeného mléka skotu. Je j ovšem možné využít u alších vlastností, jejchž plemenné honoty jsou přepovíány metoou BLUP č ssgblup. Metoka bue uplatněna prostřenctvím ze zákona pověřenou organzací ČMSCH, a.s.. Výsleky této metoky buou využty příslušným chovatelským svazy. V. Ekonomcké aspekty Pole zákona č. 110/1997 Sb. O potravnách a zákona č. 154/2000 Sb. O šlechtění, plementbě a evenc hospoářských zvířat ve znění pozějších přepsů je ČMSCH právncká osoba pověřená mnsterstvem k výkonu čnností pole jenotlvých boů 23c. Jmenovtě pole ostavců 1 a 2 a 7 je povnna poskytovat chovatelům a oprávněným osobám úaje, zpracovávat, zveřejňovat a evovat výsleky, což se týká všech chovatelsky ůležtých vlastností, včetně mléčné užtkovost skotu. V soulau s oporučením Ray vláy pro výzkum uváíme, že ČMSCH nevytváří těmto čnnostm zsk, ale poskytuje šroké chovatelské veřejnost co nejobjektvnější úaje a vyhonocením celostátních atabází vytváří poklay pro prokázání kvalty plemenářské práce chovatelů. Nová objektvní honocení jsou také nutná pro meznároní honocení zvířat prostřenctvím organzace Interbull, které je Česká republka členem. Poku porovnáme spolehlvost genomcké plemenné honoty s běžnou plemennou honotou zvířat z BLUP metoy, může opovíat přínos genomckých úajů 10t až 20t alším cerám honoceného jence (VanRaen, 2008). Jako ůsleek tohoto jevu je, že mlaý neprověřený býk může mít spolehlvost pohybující se okolo 0,6 (oprot běžným 0,4) a tím má přepovíaná 12

15 plemenná honota větší vypovíací schopnost o jeho genetckém založení a o jeho možném využtí v plementbě, a to říve než se ostane o testace. Ačkolv se pozěj tento náskok ve spolehlvost se vzrůstajícím počtem potomků ostatních býků zmenšuje, umožňuje to šlechttelům vybírat o plementby mlaší zvířata se stejnou spolehlvostí, jaká byla osahována u zvířat starších. Zkrátí se tím generační nterval a náklay s testací spojené. Schaeffer (2006) ohauje u programu mlaých býků v USA 12,8 krát nžší náklay na rok, 2,2 krát vyšší roční genetcký zsk a 27,8 krát lacnější posun v genetckém založení plemeníků o jenu směroatnou ochylku. V pomínkách České Republky ohaoval přínos využtí spolehlvějších (genomckých) plemenných honot Pešek a Přbyl (2014). Došl k závěru, že použtím genomcké selekce oje íky vyššímu genetckému zsku př vhoném selekčním programu ke zvýšení mléčné užtkovost o 67,6 kg mléka na rok a ojnc oprot selekc pomocí běžných plemenných honot. Ve výpočtech po zahrnutí náklaů na genotypování a navazující výaje ošl k vyššímu zsku u ojnce o 37,1 Kč na laktac. V přípaě přepočtu na počet krav ve stávající kontrole užtkovost (tj ) se jená o přínos metoy přblžně Kč ročně. Tento příkla je ukázkou, jak se výsleek šlechtění projeví v ekonomce chovu. Není možné v tuto chvíl přesně určt, jak vysoký bue ve skutečnost genetcký zsk an za jak louho se populace ostane na tuto přepokláanou úroveň, neboť selekční rozhonutí závsí na rozhonutí chovatelů. Z uveeného vyplývá, že kyž by byl přínos poměrně malý, v rozsahu celé chované populace osahuje vysokých honot. Šlechtění má kumulatvní účnek a tuíž ekonomcký přínos př účnnějším šlechtění bue kažoročně násobně narůstat. VI. Seznam použté souvsející lteratury Forn S., Agular, I., Msztal, I Dfferent genomc relatonshp matrces for sngle step analyss usng phenotypc, pegree an genomc nformaton. Genetcs Selecton Evoluton : 1. o: / Jakubec, V., Bezíček, J., Loua, F Selekce nbríng hybrzace. Agrovýzkum Rapotín s. r. o. Rapotín. 382s. ISBN Msztal, I., Lawlor, T.J., Short, T.H., Wggans, G.R., Contnuous genetc evaluaton of Holstens for type. Journal of Dary Scence. 74 (6) Msztal, I., Legarra A., Agular. I Computng proceures for genetc evaluaton nclung phenotypc, full pegree, an genomc nformaron. Journal of Dary Scence Msztal, I., Legarra, A., Short, T. H Implementaton of sngle- an multple-trat Anmal moels for genetc evaluaton of Holsten type trats. Journal of Dary Scence. 76 (5) Msztal, I., Tsuruta, S., Agular, I., Leggara, A., Van Raen, P. M., Lawlor, T. J Methos to approxmate relabltes n sngle-step genomc evaluaton. Journal of Dary Scence. 96 (1) Pešek, P., Přbyl, J Genomka - možnost zvyšování zsku u ojeného skotu. Náš chov, 74 (1), Přbyl, J., Bolečková, J., Haman, J., Kott, T., Přbylová, J., Šmečková, M., Vostrý, L., Zavalová, L Úprava soustav rovnc pro přepověď genomcké plemenné honoty (GEPH) jenokrokovou metoou. Metoka. VÚŽV v.v.., Praha Uhříněves. ISBN

16 Přbyl, J., Haman, J., Kott, T., Přbylová, J., Šmečková, M., Vostrý, L., Zavalová, L., Čermák, V., Růžčka, Z., Šplíchal, J., Verner, M., Motyčka, J., Vonrášek, L., Sngle-step precton of genomc breeng value n a small ary cattle populaton wth strong mport of foregn genes. Czech Journal of Anmal Scence. 57 (4) Přbyl, J., Masen P., Bauer J., Přbylová, J., Šmečková M., Vostrý, L., Zavalová, L Contrbuton of omestc proucton recors, Interbull estmate breeng values, an sngle nucleote polymorphsm genetc markers to the sngle-step genomc evaluaton of mlk proucton. Journal of Dary Scence. 96 (2) SAS (2005): SAS/STAT 9.1 User's Gue. Cary. NC: SAS Insttute Inc. 5121p. Schaeffer, L.R Strategy for applyng genome-we selecton n ary cattle. Journal of Anmal Breeng an Genetcs Szya J., Zarneck, A., Suchock, T., Kamnsk, S Fttng an valatng the genomc evaluaton moel to Polsh Holsten-Fresan cattle. Journal of Apple Genetcs Ter, B., Meyer, K Approxmatng precton error covarances among atve genetc effects wthn anmals n multple-trat an ranom regresson moels. Journal of Anmal Breeng an Genetcs VanRaen, P.M., Effcent methos to compute genomc prectons. Journal of Dary Scence VII. Seznam publkací, které přecházely metoce Bauer, J., Genomcká selekce ojeného skotu - spolehlvost genomckých plemenných honot. Dsertační práce, Česká zeměělská unverzta v Praze, 119s., bez ISBN. Bauer J., Přbyl J., Vostrý L., Zavalová, L. Contrbuton of omestc proucton recors an Interbull EBV on approxmate relabltes of sngle-step genomc breeng values for trats n cattle. Journal of Anmal Scence (oponentské řízení) Bauer J., Vostrý L., Svtáková A Spolehlvost genomckých plemenných honot. Náš chov, 73, (10), Bauer J., Vostrý L., Přbyl J., Svtáková A., Zavalová L. Approxmaton of the relablty of snglestep genomc breeng values for ary cattle n the Czech Republc. Anmal Scence Papers an Reports (oponentské řízení) Přbyl, J., Haman, J., Kott, T., Přbylová, J., Šmečková, M., Vostrý, L., Zavalová, L., Čermák, V., Růžčka, Z., Šplíchal, J., Verner, M., Motyčka, J., Vonrášek, L., Sngle-step precton of genomc breeng value n a small ary cattle populaton wth strong mport of foregn genes. Czech Journal of Anmal Scence. 57 (4) Přbyl, J., Masen P., Bauer J., Přbylová, J., Šmečková M., Vostrý, L., Zavalová, L Contrbuton of omestc proucton recors, Interbull estmate breeng values, an sngle nucleote polymorphsm genetc markers to the sngle-step genomc evaluaton of mlk proucton. Journal of Dary Scence. 96 (2)

17 VIII. Přílohy Příloha 1: Program vytvořený v SAS pro oha spolehlvost běžných a genomckých plemenných honot /************************** V1 *********************************/ proc prntto prnt= '/home/prbyl/spolehjb/output.lst' ; proc prntto log= '/home/prbyl/spolehjb/log.lst' ; ata uzt; nfle '/home/prbyl/spolehjb/uzo5'; nput sro j; ata ro; nfle '/home/prbyl/spolehjb/mapr5'; nput j o m ; run;/*rookmen*/ ata bull; nfle '/home/prbyl/spolehjb/bullenr' termstr=crlf; nput j v ; run; /*honoty efekt poctu prpau z nterbullu*/ proc means ata=uzt;run; proc means ata=ro;run; proc means ata=bull;run; ata ro;set ro; f o<0 then o=0; f m<0 then m=0; run; /*v7 prprava at*/ proc sql; create table souroz as SELECT uzt.sro, ro.j, ro.o, ro.m FROM uzt, ro WHERE uzt.j=ro.j; qut; /*v7 konec prpravy*/ /*vypocet*/ proc ml; /*oha spol negenotyp pro vsechny*/ prnt "nactan uztkovost a rookmenu"; use uzt; rea all nto xxx; close uzt; use ro; rea all nto yyy; close ro; prnt "nacteno"; /*efnce konstant*/ /*h2=0.25; a= (1-h2)/h2; a=roun(a,.01);*/ a=3; tau=0;/*rezual varance lomeno varance trvaleho prostre*/; 15

18 pa= ; *...pocet v rookmenu.; pcg=67459; *...pocet sro.; pozorov = nrow(xxx); *...pocet raku s pozorovanm.; opakovan=0; bul=1; prbuz=0; prnt "efnovany rozmery promennych"; /*zacatek vypoctu ohau spolehlvost*/ anm=xxx[,2]; *...jenc s uztkovost.; cg=xxx[,1]; *...vrstevnc.; a=yyy[,1]; s=yyy[,2]; =yyy[,3]; *...vektor jencu.; *...vektor otcu.; *...vektor matek.; b=yyy*0; *...prprava matc b.; r=b; *...prprava matce r.; s=b; bx=b; prnt "efnovany honoty vektoru"; *...pocty jencu v jenotlvych SRO.; tcg=j(pcg,1,0) ; *prnt tcg; *... pocet sro.; o =1 to pozorov; tcg[cg[]]= tcg[cg[]]+1; prnt "vytvoreno tcg"; *...jencu s pozorovnanm.; /**v7-prbuznost v sro**/ f prbuz=1 then o; use souroz; rea all nto sour;close souroz; /*..v7...matce sourozencu...*/ prnt "prbuzenska kontrola sro"; o sro=1 to pcg; rows2keep = loc(sour[,1]=sro); sou = sour[rows2keep,]; o =1 to nrow(sou); x=0; o j=1 to nrow(sou); /*sou=sro j o m*/ f sou[,2]=sou[j,3] sou[,2]=sou[j,4] sou[,3]=sou[j,2] sou[,4]=sou[j,2] (sou[,3]=sou[j,3] & sou[j,3]^=0) (sou[,4]=sou[j,4]^=0 & sou[j,4]^=0) then x=x+1; x=x-1; zapsat=(sou[,2] sro x); q=q//zapsat; /*vyhozen uplkac*/ call sortnx (sortsez, q,1:2); unque_rows = unqueby(q, 1:2, sortsez); qk = q[sortsez[unque_rows], 1:3]; 16

19 /*konec vyhozen uplkac*/ prnt "prbuzenska kontrola okoncena"; /**konec v7**/ z= j(pa,1,0); = j(pa,1,0); *...prprava vektoru - jencu.; f prbuz=1 then o; o =1 to pozorov; row= loc(qk[,1]=anm[] & qk[,2]=cg[]); w=sqrt ((tcg[cg[]]-qk[row,3])/tcg[cg[]]); z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/(tcg[cg[]]*w))); /*nacten v prpae prbuznych-v7*/ else o; o =1 to pozorov; *...jencu s pozorovnanm...z...; z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/tcg[cg[]])); *... vytvoren vektoru...; f opakovan=1 then o; /*zapoctan opakovan*/ =tau*z/(tau+z); else o; =z; f bul=1 then o; use bull; rea all nto zzz; close bull; pozorovbul = nrow(zzz); bulj=zzz[,1]; *entfkace jencu nterbull; bul=zzz[,3]; *honota efekt poctu jencu z nterbull; bulro=j(pa,1,0); *vektor pro vsechny jence v rook; o =1 to pozorovbul; bulro[bulj[]]=bul[]; =+bulro; /*nactan efekt poctu prpau z vce zroju*/ prnt "vytvoren vektor pro "; 0=; elta= j(pa,1,10); o m=1 to 100; o =1 to pa; 17

20 ba=[a[]]; f s[]=0 then bs=0; else bs=[s[]]; f []=0 then b=0; else b=[[]]; b[,]=ba bs b; q=b; o j=1 to 10; o =1 to pa; qa=q[,1]; qs=q[,2]; q=q[,3]; bxs=0.5*a+qs-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-(a**3)+(a**2)*(1.5*a+q))/((1.5*a+q)*(2*a+qa)-(a**2)); bx=0.5*a+q-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(2*a+qa)-a**2); bxa=a+qa-((a**2)*(1.5*a+q)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(1.5*a+q)-0.25*(a**2)); bx[,]=bxa bxs bx; o k=1 to pa; o l=1 to 3; f abs(b[k,l])< then s[k,l]=0; else s[k,l]=bx[k,l]-b[k,l]; q=q-s; o k=1 to pa; o l=1 to 3; f q[k,l]<0 then q[k,l]=0;/*else q[k,l]=q1[k,l]; */ r=bx-q; *prnt r; 1=0; o k=1 to pa; tem=a[k]; 1[tem]=1[tem]+r[k,1]; o k=1 to pa; tem=s[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,2]; *...cslo otce - 2. sloupec v r patr otc...; 18

21 o k=1 to pa; tem=[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,3]; matce...; *...cslo matky - 3. sloupec v r patr =0.5*(+1); prnt "cyklus prvnch terac c." m;/*kontroln na cyklus stovkovy*/ *...; /*stovkova en*/ prnt "konec prvnch terac"; c= j(pa,1,0); =j(pa,1,0); o =1 to pa; c[]=1/(a+[]);/*# aproksmace agonalnch prvnku matce C...*/ spol=1-(a*c); []=a*(spol[]/(1-spol[]));/*efektvn pocet prpau*/ *prnt c spol ; prnt "vypocteno c,spol,"; vysl1=c spol ; create vysleky1 from vysl1; appen from vysl1; qut; ata vysleky1;set vysleky1; flename out '/home/prbyl/spolehjb/vysleky1'; fle out;put col1-col3; run; /************************** V2 *********************************/ proc prntto prnt= '/home/prbyl/spolehjb/output2.lst' ; proc prntto log= '/home/prbyl/spolehjb/log2.lst' ; ata matceg; nfle '/home/prbyl/spolehjb/slog5'; nput zvrex zvrey honota ; run; /*nactan g matce*/ ata matce22; nfle '/home/prbyl/spolehjb/a224';nput zvrex zvrey honota ; run; /*nactan a22 matce*/ ata sezge; 19

22 nfle '/home/prbyl/spolehjb/sezgen5';nput pora ; run;/*nactan kter jsou genotypovan*/ ata vysleky1; nfle '/home/prbyl/spolehjb/vysleky1'; nput c spol ;run; /*precslovan genotyp*/ ata sezge;set sezge; ko=_n_; run; proc sql noprnt; create table matce22 as SELECT matce22.honota, matce22.zvrey, sezge.ko as kox FROM matce22, sezge WHERE matce22.zvrex=pora; create table matce22 as SELECT matce22.honota, matce22.kox, sezge.ko as koy FROM matce22, sezge WHERE matce22.zvrey=pora; create table matceg as SELECT matceg.honota, matceg.zvrey, sezge.ko as kox FROM matceg, sezge WHERE matceg.zvrex=pora; create table matceg as SELECT matceg.honota, matceg.kox, sezge.ko as koy FROM matceg, sezge WHERE matceg.zvrey=pora; qut; proc ml;/*oha pro genotyp*/ prnt "prprava na nverz matc g,a22"; a=3; /*nacten matc*/ prnt "nactan uztkovost a rookmenu"; use matceg; rea all nto matg; close matceg; use matce22; rea all nto mat22; close matce22; prnt "nacteno"; /*konec*/ prnt "nactan vysleku1"; /*nacten seznamu genotypovanych*/ use sezge;rea all nto sezgenot;close sezge; /*nacten vysleku negenot*/ use vysleky1;rea all nto vysl1;close vysleky1; prnt "nacteno"; nogenotyp=nrow(sezgenot); *...pocet genotypovanych.; nomatce=nogenotyp; *...rozmer matc g,a22.; 20

23 noumatce=((nomatce*nomatce)/2)+(nomatce/2); trojuhelnku matc g, a22.; *...pocet uaju v /*nverze matc g,a22*/ mg=j(nomatce,nomatce,0); ma22=j(nomatce,nomatce,0); o =1 to noumatce; tempa=matg[,2];tempb=matg[,3]; mg[tempa,tempb]=matg[,1]; mg[tempb,tempa]=matg[,1]; o =1 to noumatce; tempa=mat22[,2];tempb=mat22[,3]; ma22[tempa,tempb]=mat22[,1]; ma22[tempb,tempa]=mat22[,1]; /*o =1 to noumatce; f mg[,]<1 then o; gag=mg[,]; prnt gag; mg[,]=1; f ma22[,]<1 then o; m22ag=ma22[,]; prnt m22ag; ma22[,]=1; */ gnv=nv(mg); a22nv=nv(ma22); *prnt gnv; *prnt a22nv; /*vypocet nverze (bo 3) le Msztal Stavanger matce Q*/ =j(nogenotyp,nogenotyp,0); o =1 to nogenotyp; /*nogenotyp je jch genotypovano*/ j=sezgenot[,1]; [,]=vysl1[j,3]; *prnt ; /****/ jen=(nogenotyp); qq=+((jen+gnv-a22nv)*a); 21

24 qqnv=nv(qq); *prnt nv qq qqnv gnv a22nv; prnt "vypocteno qq le msztal (3)"; /*prevo na r (bo 4)*/ rg=j(nogenotyp,1,0); o =1 to nogenotyp; rg[]=1-(a*qqnv[,]);/*spolehlvost genotypovanych*/ *prnt rg;/*spolehlvost genotypova*/ o =1 to nogenotyp;/*nulovan a vyps zapornych rg*/ f rg[]<0 then o; genomr=rg[]; prnt genomr; rg[]=0; /*rozl stejne zvre genr-negenr*/ elta=j(nogenotyp,3,0); o =1 to nogenotyp; j=sezgenot[,1]; elta[,1]=rg[];/*genot*/ elta[,2]=vysl1[j,2];/*negenot*/ elta[,3]=elta[,1]-elta[,2];/*rozl*/ *prnt elta; create vysleky2 from elta; appen from elta; qut; ata vysleky2;set vysleky2; flename out '/home/prbyl/spolehjb/vysleky2'; fle out;put col1-col3; run; /************************** V3 *********************************/ proc prntto prnt= '/home/prbyl/spolehjb/output3.lst' ; proc prntto log= '/home/prbyl/spolehjb/log3.lst' ; ata uzt; nfle '/home/prbyl/spolehjb/uzo5'; nput sro j /*ml vek vek2 sp sp2*/ ; ata ro; nfle '/home/prbyl/spolehjb/mapr5'; nput j o m ; run;/*rookmen*/ 22

25 ata bull; nfle '/home/prbyl/spolehjb/bullenr' termstr=crlf; nput j v ; run;/*honoty efekt poctu prpau z nterbullu*/ ata vysleky2; nfle '/home/prbyl/spolehjb/vysleky2'; nput rg spol rozl;run; ata sezge; nfle '/home/prbyl/spolehjb/sezgen5';nput pora ; run;/*nactan kter jsou genotypovan*/ proc means ata=uzt;run; proc means ata=ro;run; proc means ata=bullenr;run; ata ro;set ro; f o<0 then o=0; f m<0 then m=0; run; /*v7 prprava at*/ proc sql; create table souroz as SELECT uzt.sro, ro.j, ro.o, ro.m FROM uzt, ro WHERE uzt.j=ro.j; qut; /*v7 konec prpravy*/ /*precslovan genotyp*/ ata sezge;set sezge; ko=_n_; run; proc ml;/*bo 5 - teracn uprava spolehlvost negenotypovanych zvrat pres prbuznost*/ prnt "nactan uztkovost a rookmenu"; use uzt; rea all nto xxx; close uzt; use ro; rea all nto yyy; close ro; prnt "nacteno"; /*seznam honot genotypovanych*/ prnt "nactan vysleku2"; use vysleky2;rea all nto vysl2;close vysleky2; /*nacten seznamu genotypovanych*/ use sezge;rea all nto sezgenot;close sezge; prnt "nacteno"; a=3; tau=0;/*rezual varance lomeno varance trvaleho prostre*/; pa= ; *...pocet v rookmenu.; 23

26 pcg=67459; *...pocet sro.; pozorov = nrow(xxx); *...pocet raku s pozorovanm.; opakovan=0; bul=1; prbuz=0; nogenotyp=nrow(sezgenot); prnt "efnovany rozmery promennych"; /*zacatek vypoctu ohau spolehlvost*/ anm=xxx[,2]; *...jennc s uztkovost.; cg=xxx[,1]; *...vrstevnc.; a=yyy[,1]; s=yyy[,2]; =yyy[,3]; *...vektor jencu.; *...vektor otcu.; *...vektor matek.; b=yyy*0; *...prprava matc b.; r=b; *...prprava matce r.; s=b; bx=b; prnt "efnovany honoty vektoru"; *...pocty jencu v jenotlvych SRO.; tcg=j(pcg,1,0) ; *prnt tcg; *...pocet sro.; o =1 to pozorov; *...jencu s pozorovnanm.; tcg[cg[]]= tcg[cg[]]+1; prnt "vytvoreno tcg pro oplnen negenotypovanych"; *prnt tcg; /**v7-prbuznost v sro**/ f prbuz=1 then o; use souroz; rea all nto sour;close souroz; /*..v7...matce sourozencu...*/ prnt "prbuzenska kontrola sro"; o sro=1 to pcg; rows2keep = loc(sour[,1]=sro); sou = sour[rows2keep,]; o =1 to nrow(sou); x=0; o j=1 to nrow(sou); /*sou=sro j o m*/ f sou[,2]=sou[j,3] sou[,2]=sou[j,4] sou[,3]=sou[j,2] sou[,4]=sou[j,2] (sou[,3]=sou[j,3] & sou[j,3]^=0) (sou[,4]=sou[j,4]^=0 & sou[j,4]^=0) then x=x+1; x=x-1; zapsat=(sou[,2] sro x); q=q//zapsat; /*vyhozen uplkac*/ call sortnx (sortsez, q,1:2); 24

27 unque_rows = unqueby(q, 1:2, sortsez); qk = q[sortsez[unque_rows], 1:3]; /*konec vyhozen uplkac*/ prnt "prbuzenska kontrola okoncena"; /**konec v7**/ rg=vysl2[,1]; genot=j(13,2,0); genot=j(nogenotyp,2,0); o =1 to nogenotyp; genot[,1]=sezgenot[,1];/*csla genotypovanych zvrat*/ genot[,2]=a*(rg[]/(1-rg[]));/*prevo na efektvn pocet prpau*/ *prnt rg genot; /*vytvoren matce */ z= j(pa,1,0); = j(pa,1,0); *...prprava vektoru - jencu.; f prbuz=1 then o; o =1 to pozorov; row= loc(qk[,1]=anm[] & qk[,2]=cg[]); w=sqrt ((tcg[cg[]]-qk[row,3])/tcg[cg[]]); z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/(tcg[cg[]]*w))); /*nacten v prpae prbuznych-v7*/ else o; o =1 to pozorov; *...jencu s pozorovnanm...z...; z[anm[]]= z[anm[]]+((1-1/tcg[cg[]])); *... vytvoren vektoru...; f opakovan=1 then o; /*zapoctan opakovan*/ =tau*z/(tau+z); else o; =z; f bul=1 then o; use bull; rea all nto zzz; close bull; pozorovbul = nrow(zzz); bulj=zzz[,1]; *entfkace jencu nterbull; bul=zzz[,3]; *honota efekt poctu jencu z nterbull; bulro=j(pa,1,0); *vektor pro vsechny jence v rook; 25

28 o =1 to pozorovbul; bulro[bulj[]]=bul[]; =+bulro; prnt "vytvoren vektor pro pro oplnen negenotypovanych"; *prnt ; o =1 to nogenotyp;/*preps honot u genotypovanych*/ tem=genot[,1]; [tem]=genot[,2]; *prnt ; 0=; elta= j(pa,1,10); o m=1 to 100; o =1 to pa; ba=[a[]]; f s[]=0 then bs=0; else bs=[s[]]; f []=0 then b=0; else b=[[]]; b[,]=ba bs b; q=b; o j=1 to 10; o =1 to pa; qa=q[,1]; qs=q[,2]; q=q[,3]; bxs=0.5*a+qs-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-(a**3)+(a**2)*(1.5*a+q))/((1.5*a+q)*(2*a+qa)-(a**2)); bx=0.5*a+q-(0.25*(a**2)*(2*a+qa)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(2*a+qa)-a**2); bxa=a+qa-((a**2)*(1.5*a+q)-a**3+(a**2)*(1.5*a+qs))/((1.5*a+qs)*(1.5*a+q)-0.25*(a**2)); bx[,]=bxa bxs bx; o k=1 to pa; o l=1 to 3; f abs(b[k,l])< then s[k,l]=0; else s[k,l]=bx[k,l]-b[k,l]; q=q-s; 26

29 o k=1 to pa; o l=1 to 3; f q[k,l]<0 then q[k,l]=0; r=bx-q; *prnt r; 1=0; o k=1 to pa; tem=a[k]; 1[tem]=1[tem]+r[k,1]; o k=1 to pa; tem=s[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,2]; o k=1 to pa; tem=[k]; f tem^=0 then 1[tem]=1[tem]+r[k,3]; *...cslo otce - 2. sloupec v r patr otc.; *...cslo matky - 3. sloupec v r patr matce.; =0.5*(+1); prnt "cyklus ruhych terac c." m;/*kontroln na cyklus stovkovy*/ *...; /*opraven genotypovanych pro novy cyklus*/ o =1 to nogenotyp;/*preps honot u genotypovanych*/ tem=genot[,1]; [tem]=genot[,2]; /*konec uprav le genotypovanych*/ *...; /*stovkova en*/ prnt "konec ruhych terac"; c= j(pa,1,0); =j(pa,1,0); o =1 to pa; c[]=1/(a+[]);/*# aproksmace agonalnch prvku matce C...*/ spol=1-(a*c); []=a*(spol[]/(1-spol[]));/*efektvn pocet prpau*/ 27

30 *prnt c spol ; prnt "vypocteno c,spol,"; vysl3=c spol ; create vysleky3 from vysl3; appen from vysl3; qut; ata vysleky3;set vysleky3; flename out '/home/prbyl/spolehjb/vysleky3'; fle out;put col1-col3; run; 28

31 Vyal: Výzkumný ústav žvočšné výroby, v.v.. Přátelství 815, Praha Uhříněves Název: Oha spolehlvost jenokrokových genomckých plemenných honot pro ojený skot Autoř: Ing. Jří Bauer, Ph.D. (poíl práce 70 %) oc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. (poíl práce 20 %) prof. Ing. Josef Přbyl, DrSc. (poíl práce 10 %) Oponent: prof. Ing. Jnřch Čítek, CSc. Jhočeská unverzta v Českých Buějovcích Ing. Zeňka Majzlíková Česká státní plemenářská nspekce, Praha ISBN Metoka byla vypracována v rámc řešení výzkumného projektu NAZV QI111A167. Vyáno bez jazykové úpravy. Výzkumný ústav žvočšné výroby, v.v.., Praha Uhříněves

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup)

Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE (Metodický postup) Praha 15. srpna 2013 Postup při měření rchlosti přenosu at v mobilních sítích le stanaru LTE (Metoický postup Zveřejněno v souvislosti s vhlášením výběrového řízení za účelem uělení práv k vužívání ráiových

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Chromatografie Zroj: http://www.scifun.org/homeexpts/homeexpts.html [34] Diaktický záměr: Vysvětlení pojmu chromatografie. Popis: Žáci si vyzkouší velmi jenouché ělení látek pomocí papírové chromatografie.

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Při rozhodování o splátkové společnosti se budeme řídit výší RPSN. Pro nákup zboží si zvolíme. Dl = >k=0 Úloha 4 - Koupě DVD reoréru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Mlaá roina si chce poříit DVD reorér v honotě 9 900,-Kč. Má možnost se rozhonout mezi třemi splátovými společnosti, teré mají násleující pomíny: a) První

Více

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU

6. ZÁSOBOVÁNÍ 6.1. BILANCE MATERIÁLU 6.2. PROPOČTY SPOTŘEBY MATERIÁLU 6. ZÁSOBOVÁÍ 6.1. Bilance materiálu 6.2. Propočty potřeby materiálu 6.3. Řízení záob (plánování záob) Záobování patří mezi velmi ůležité ponikové aktivity. Při řízení záob e jená v potatě o řešení tří

Více

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot?

Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Proč nový systém odhadu plemenných hodnot? Faktory ovlivňující užitkovost Chovatel Výživa Prostředí Užitkovost Genetická výbava 5-15% Zisk chovatele Spotřebitel Hodnocení zvířat 1900 KU 1920 vývoj metod

Více

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti

Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Popis modelu pro odhady PH mléčné užitkovosti Zvířata zařazená do hodnocení V modelu plemene H jsou hodnoceny krávy s podílem krve H nebo 75% a výše. V modelu plemene C jsou hodnoceny krávy s podílem krve

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Ampérův zákon Peter Dourmashkin MIT 26, překla: Jan Pacák (27) Obsah 5 AMPÉRŮV ZÁKON 3 51 ÚKOLY 3 52 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 3 ÚLOHA 1: VÁLCOVÝ PLÁŠŤ

Více

Konečný automat Teorie programovacích jazyků

Konečný automat Teorie programovacích jazyků Konečný automat Teorie programovacích jazyků oc. Ing. Jiří Rybička, Dr. ústav informatiky PEF MENDELU v Brně rybicka@menelu.cz Automaty v běžném životě Konečný automat Metoy konstrukce konečného automatu

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem

4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných vodičů s proudem 4.5.5 Magnetické působení rovnoběžných voičů s prouem Přepoklay: 4502, 4503, 4504 Př. 1: Dvěma velmi louhými svislými voiči prochází elektrický prou. Rozhoni pomocí rozboru magnetických inukčních čar polí

Více

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví

Úvod - vymezení základních pojmů v zákoně o DPH ve vazbě na účetnictví v účetnictví příspěvkové organizace (včetně vazby na aňové přiznání) Program semináře Úvo - vymezení záklaních pojmů v zákoně o ve vazbě na účetnictví I. Blok uskutečněná plnění Plnění poléhající ani a

Více

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška

POHYB SPLAVENIN. 8 Přednáška POHYB SPLAVENIN 8 Přenáška Obsah: 1. Úvo 2. Vlastnosti splavenin 2.1. Hustota splavenin a relativní hustota 2.2. Zrnitost 2.3. Efektivní zrno 3. Tangenciální napětí a třecí rychlost 4. Počátek eroze 5.

Více

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera

Genetické hodnocení rodní? Josef Kučera Genetické hodnocení národní nebo mezinárodn rodní? Josef Kučera Legislativa Plemenářský zákon Pověřená osoba zajišťuje ve spolupráci s uznaným chovatelským sdružením Pravomoc a zodpovědnost uznaného chovatelského

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katera geotechniky a pozemního stavitelství Zakláání staveb Návrh záklaů pole mezních stavů oc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace stuijního oboru Geotechnika CZ.1.7/2.2./28.9. Tento projekt je spolufinancován

Více

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY

1. POLOVODIČOVÉ TEPLOMĚRY Úkol měření 1. POLOVODČOVÉ EPLOMĚY 1. entfkujte neznámý perlčkový termstor. Navrhněte zapojení pro jeho lnearzac.. rčete teplotní závslost napětí na oě protékané konstantním prouem a charakterstku teplotního

Více

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU

FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU FYZIKÁLNÍ MODEL KYVADLA NA VOZÍKU F. Dušek, D. Honc Katera řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Parubice Abstrakt Článek se zabývá sestavením nelineárního ynamického moelu

Více

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali

Vypracoval Datum Hodnocení. V celé úloze jsme používali He-Ne laser s vlnovou délkou λ = 632, 8 nm. Paprsek jsme nasměrovali Název a číslo úlohy - Difrakce světelného záření Datum měření 3.. 011 Měření proveli Tomáš Zikmun, Jakub Kákona Vypracoval Tomáš Zikmun Datum. 3. 011 Honocení 1 Difrakční obrazce V celé úloze jsme používali

Více

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu

Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Ekonomické hodnoty znaků masného skotu Krupa E., Wolfová M., Wolf, J., Krupová, Z. I Výzkumný Ústav Živočišné Výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Obsah přednášky Celková plemenná hodnota Co to je Ekonomická

Více

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ

Klasifikace a predikce. Roman LUKÁŠ 1/28 Klasfkace a predkce Roman LUKÁŠ 2/28 Základní pomy Klasfkace = zařazení daného obektu do sté skupny na základě eho vlastností Dvě fáze klasfkace: I. Na základě trénovacích vzorů (u nchž víme, do aké

Více

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO

Předpokládáme ideální chování, neuvažujeme autoprotolýzu vody ve smyslu nutnosti číselného řešení simultánních rovnováh. CH3COO Pufr ze slabé kyseliny a její soli se silnou zásaou např CHCOOH + CHCOONa Násleujíí rozbor bue vyházet z počátečního stavu, ky konentrae obou látek jsou srovnatelné (největší pufrační kapaita je pro ekvimolární

Více

Jednokriteriální rozhodování za rizika a nejistoty

Jednokriteriální rozhodování za rizika a nejistoty Jeokrterálí rozoováí za rzka a estoty U eokrterálíc úlo e vžy pouze eo krtérum optmalty, a to buď maxmalzačí ebo mmalzačí. araty rozoováí sou zaáy mplctě - pomíkam, které musí být splěy (vz úloy leárío

Více

Laboratorní a analytické váhy

Laboratorní a analytické váhy Laboratorní a analytické váhy Precizní vážení Počítání kusů Laboratorní váhy VIBRA řay SJ s ílkem o 0,01 g Laboratorní váhy VIBRA řay AJ s ílkem o 0,001 g Analytické váhy VIBRA řay HT s ílkem 0,0001 g

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování Noralzace fyzkálních velčn pro číslcové zpracování Vypracoval: Petr Kaaník Aktualzace: 15. října 2003 Kažý realzovaný říící systé usel projít vě hlavní stá. Nejprve je to vlastní návrh. Na záklaě ostupných

Více

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE

E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ NÁVOD K OBSLUZE E51 / E51A ČÍSLICOVÝ TERMOSTAT PRO CHLAZENÍ / TOPENÍ 5 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). 2 - PROGRAMOVÁNÍ 2.1 PROGRAMOVÁNÍ

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění dojeného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Postupy při šlechtění Testování a posuzování vlastností zvířat Kontrola dědičnosti Šlechtitelské programy Šlechtění stád Testace

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akaemický rok 2011/2012 na ČVUT v Praze Masarykově ústavu vyšších stuií le Vyhlášky MŠMT č. 343/202 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její novely

Více

Regresní a korelační analýza

Regresní a korelační analýza Regresní a korelační analýza Závslost příčnná (kauzální). Závslostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt druhé jevu (a často naopak). Z pravděpodobnostního hledska

Více

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu

Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Zdeňka Veselá Oddělení šlechtění hospodářských zvířat VÚŽV 25.9.2012, Skalský Dvůr INTERBEEF Příklady genetického hodnocení masného skotu v některých členských

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P.

Západočeská univerzita v Plzni. Technologický postup volně kovaného výkovku. Návody na cvičení. Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Zápaočeská univerzita v Plzni Technologický postup volně kovaného výkovku Návoy na cvičení Benešová S. - Bernášek V. - Bulín P. Plzeň 01 1 ISBN 980-1-00- Vyala Zápaočeská univerzita v Plzni, 01 Ing. Soňa

Více

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků

K 25 Obklad Knauf Fireboard - ocelových sloupů a nosníků K 25 07/2007 K 25 Obkla Knauf Fireboar - ocelových sloupů a nosníků K 252 - Knauf Fireboar Obklay ocelových nosníků - se sponí konstrukcí - bez sponí konstrukce K 253 - Knauf Fireboar Obklay ocelových

Více

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE

STAD. Vyvažovací ventily ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventily STAD Vyvažovací ventily Uržování tlaku & Kvalita voy Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE Vyvažovací ventil STAD umožňuje přesné hyronické vyvážení v širokém

Více

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické

Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Kuličkové šrouby a matice - ekonomické Tiskové chyby, rozměrové a konstrukční změny vyhrazeny. Obsah Obsah 3 Deformační zatížení 4 Kritická rychlost 5 Kuličková matice FSU 6 Kuličková matice FSE 7 Kuličková

Více

2 Diferenciální rovnice

2 Diferenciální rovnice 2 Diferenciální rovnice 2 Moely růstu V této apitole bueme zabývat jenouchými eterministicými moely růstu, napříla růstu populací, objemu nějaé omoity apo Funce y(t bue označovat veliost populace v čase

Více

Genetická diverzita masného skotu v ČR

Genetická diverzita masného skotu v ČR Genetická diverzita masného skotu v ČR Mgr. Jan Říha Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Ing. Irena Vrtková 26. listopadu 2009 Genetická diverzita skotu pojem diverzity Genom skotu 30 chromozomu, genetická

Více

Experimentální identifikace regulovaných soustav

Experimentální identifikace regulovaných soustav Expermetálí etfkace reglovaých sostav Cílem je zhotoveí matematckého moel a záklaě formací získaých měřeím. Požívá se možství meto. Výběr metoy je ůležtý, protože a ěm závsí přesost áhraího moel. Záklaím

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE MODELOVÁNÍ A SIMULACE základní pojmy a postupy vytváření matematckých modelů na základě blancí prncp numerckého řešení dferencálních rovnc základy práce se smulačním jazykem PSI Základní pojmy matematcký

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST

ANALÝZA RIZIKA A CITLIVOSTI JAKO SOUČÁST STUDIE PROVEDITELNOSTI 1. ČÁST Abstrakt ANALÝZA ZKA A CTLOST JAKO SOUČÁST STUDE POVEDTELNOST 1. ČÁST Jří Marek Úspěšnost nvestce závsí na tom, jaké nejstoty ovlvní její předpokládaný žvotní cyklus. Pomocí managementu rzka a analýzy

Více

Porovnání GUM a metody Monte Carlo

Porovnání GUM a metody Monte Carlo Porovnání GUM a metody Monte Carlo Ing. Tomáš Hajduk Nejstota měření Parametr přřazený k výsledku měření Vymezuje nterval, o němž se s určtou úrovní pravděpodobnost předpokládá, že v něm leží skutečná

Více

- Definice inbreedingu a jeho teorie

- Definice inbreedingu a jeho teorie Negativní důsledky inbrední deprese v chovu skotu Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín 26. listopadu 2009 - Definice inbreedingu a jeho teorie - Proč je inbreeding v

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 8 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 7 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 014 16 PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice PM Generators with Different Number of Poles an Wining Types for

Více

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1

Selekční efekt. Úvod do šlechtění zvířat 1 Selekční efekt Úvod do šlechtění zvířat 1 Dědičnost tělesné výšky u lidí ( F. Galton 1800-1911) Generac Odchylky od průměru populace e Rodičů -6,0-4,5-3,0-1,5 0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,0 Potomků -4,0-2,5-1,5-1,0

Více

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR

CX51MC MODULAČNÍ PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR X51M MODULAČNÍ OVATELNÝ REGULÁTOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Programovatelný regulátor s mnoha nastavitelnými a zobrazitelnými parametry určený pro optimální řízení topného zařízení s moulací výkonu. OpenTherm

Více

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice...

Obsah. Převody ozubenými řemeny s metrickou roztečí AT 5, AT 10 Ozubené řemeny... 117 Řemenice... 121 Ozubené tyče...124 Příruby pro řemenice... Obsah Převoy válečkovými řetězy Válečkové řetězy... 4 Válečkové řetězy nerezové... 10 Řetězová kola SPECIÁ... 11 Řetězová kola... 18 Řetězová kola litinová...55 Řetězová kola napínací a pro opravní pásy...59

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Předpověď plemenných hodnot pro výsledky testace masných býků v odchovnách masného skotu Autoři doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské stuium 05 Stuijní program: Stuijní obor: Řešení příklaů pečlivě oůvoněte. Příkla (5 boů) Spočtěte ke M {(y, x) R ; x 0, x + y a}. Příkla (5 boů) Nalezněte supremum

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometre Specální případy použtí MNČ Cvčení 9 Zuzana Dlouhá Specální případy použtí MNČ cvčení 1 8 = ekonometrcký model, který byl lneární v proměnných v parametrech MNČ můžeme použít,

Více

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě.

Diferenciální (dynamický) odpor diody v pracovním bodě P. U lim. du = di. Diferenciální (dynamická) vodivost diody v pracovním bodě. Difeenciální (ynamický) opo ioy v pacovním boě P lim P Difeenciální (ynamická) voivost ioy v pacovním boě g ( P) lim P P P Výpočet užitím Shockleyho ovnice: ( e T ) P ( g e T T T g T ) V popustném směu:

Více

í '' c/ MMB2015000000988 f/i 7M1I 040?. Rada města Brna

í '' c/ MMB2015000000988 f/i 7M1I 040?. Rada města Brna Raa města Brna MMB2015000000988 a 7M1I 040?. Z7/11. zaání Zastupitelstva města Brna konané ne 10. 11.2015 Název: Návrh nabytí spoluvlastnického poílu i. 2/3 na pozemcích p.č. 173/1,173/2,173/3 a 174 (jehož

Více

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list

VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_42_Inovace_24_MA_2.04_Množiny ve slovních úlohách pracovní list Název školy Stření oborná škola a Stření oborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo

Více

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2

Iterační výpočty. Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS. 22. listopadu projekt č. 2 Dokumentace k projektu pro předměty IZP a IUS Iterační výpočty projekt č.. lstopadu 1 Autor: Mlan Setler, setl1@stud.ft.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologí Vysoké Učení Techncké v Brně Obsah 1 Úvod...

Více

MTS spol. s r.o. NEJLEPŠÍ GENETIKA NEJLEPŠÍ KNOW-HOW Už více jak 20 let

MTS spol. s r.o. NEJLEPŠÍ GENETIKA NEJLEPŠÍ KNOW-HOW Už více jak 20 let MTS spol. s r.o. NEJLEPŠÍ GENETIKA NEJLEPŠÍ KNOW-HOW Už více jak 20 let Mezníky před zavedením do praxe. Beckman a Soller (1983) - genetické markery bude moţné vyuţít v praxi plemenářské práce Lande a

Více

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability

Heritabilita. Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability Heritabilita Heritabilita = dědivost Podíl aditivního rozptylu na celkovém fenotypovém rozptylu Výpočet heritability h 2 = V A / V P Výpočet genetické determinance znaku h 2 = V G / V P Heritabilita závisí

Více

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE

TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY NÁVOD K OBSLUZE TLE 20 MIKROPROCESOROVÝ ČÍSLICOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 4 - Le : inikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo oloženo pro ochranný čas (bliká). - Le AL : inikuje alarmová stav

Více

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

Ing. Barbora Chmelíková 1

Ing. Barbora Chmelíková 1 Numercká gramotnost 1 Obsah BUDOUCÍ A SOUČASNÁ HODNOTA TYPY ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ vs SLOŽENÉ ÚROČENÍ JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ SLOŽENÉ ÚROČENÍ FREKVENCE ÚROČENÍ KOMBINOVANÉ ÚROČENÍ EFEKTIVNÍ ÚROKOVÁ MÍRA SPOJITÉ

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL

IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL IDENTIFIKACE REGULOVANÉ SOUSTAVY APLIKACE PRO PARNÍ KOTEL Ing. Zeněk Němec, CSc. VUT v Brně, Fakulta trojního inženýrtví, Útav automatizace a informatiky. Úvo, vymezení problematiky Přípěvek ouvií řešením

Více

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT

NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT NUMERICAL INTEGRATION AND DIFFERENTIATION OF SAMPLED TIME SIGNALS BY USING FFT J. Tuma Summary: The paper deals wth dfferentaton and ntegraton of sampled tme sgnals n the frequency doman usng the FFT and

Více

Optika CD přehrávače. Zdeněk Bochníček, Přírodovědecká fakulta MU v Brně

Optika CD přehrávače. Zdeněk Bochníček, Přírodovědecká fakulta MU v Brně Optika CD přehrávače Zeněk Bochníček, Příroověecká fakulta MU v Brně V roce 1977, právě 100 let po vynálezu fonografu T. A. Eisona, byl firmami Sony a Philips uveen na trh nový revoluční systém reproukce

Více

GENOMIKA - "STATUS QUO A QUO VADIS"

GENOMIKA - STATUS QUO A QUO VADIS GENOMIKA - "STATUS QUO A QUO VADIS" Je tomu relativně nedávno, co byli chovatelé seznámeni s novým odborným termínem GENOMIKA. Následně se objevila v různých materiálech pro chovatele série článků, vysvětlujících

Více

Stanow občanskéhosdruženíarabfest Clánek 1 Název a sídlo Název sdruženíje: Občanskésdružení ARABFEST (dále jen..sdružení"). Sídlo Sdružení je na adrese: Brázdmská 1548/B- Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Více

GZW / SIC. Kdo, nebo co určuje směřování plemene?

GZW / SIC. Kdo, nebo co určuje směřování plemene? CHD IMPULS Chovatelské družstvo Impuls, družstvo je osob založeným 21.03.2001 za účelem společného GZW / SIC Komu celkový selekční index slouží? Chovateli? Inseminačním stanicím? Kdo, nebo co určuje směřování

Více

Průřezové charakteristiky základních profilů.

Průřezové charakteristiky základních profilů. Stření průmyslová škola a Vyšší oborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřenictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Průřezové

Více

Hodnocení využití parku vozidel

Hodnocení využití parku vozidel Hodnocení využtí parku vozdel Všechna kolejová vozdla přdělená jednotlvým DKV (provozním jednotkám) tvoří bez ohledu na jejch okamžté použtí jejch nventární stav. Evdenční stav se skládá z vozdel vlastního

Více

8 Odhad plemenné hodnoty (OPH)

8 Odhad plemenné hodnoty (OPH) Genetika ve šlechtění zvířat TGU 006 část 7. (rough draft version) 8 Odhad plemenné hodnot (OPH) V populaci jedinců je genetická variabilita způsobená jedinci s různými genotp. U kvantitativních vlastností

Více

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Vedení vvn a vyšší parametry vedení Veení vvn a vyšší parametry veení Při řešení těchto veení je třeba vzhleem k jejich élce uvažovat nejenom opor veení R a inukčnost veení L, ale také kapacitu veení C. Svo veení G se obvykle zanebává. Tyto

Více

Základní principy šlechtění a hodnocení skotu v ČR

Základní principy šlechtění a hodnocení skotu v ČR Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky Základní principy šlechtění a hodnocení skotu v ČR 3. přepracované vydání Ing.

Více

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ

PŘÍSPĚVEK K ODHADŮM ÚČINNOSTI SPÍNANÝCH STEJNOSMĚRNÝCH MĚNIČŮ Slaboprouý obzor oč 69 (3) Čílo 4 J Kalou: Přípěvek k ohaům účinnoti pínaných tejnoměrných měničů PŘÍSPĚVEK K OHAŮM ÚČNNOS SPÍNANÝH SEJNOSMĚNÝH MĚNČŮ oc ng Jarolav Kalou Sc Katera elektrotechniky; Fakulta

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY

APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APLIKACE METOD VÍCEKRITERIÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ KVALITY VEŘEJNÉ DOPRAVY APPLICATION OF METHODS MULTI-CRITERIA DECISION FOR EVALUATION THE QUALITY OF PUBLIC TRANSPORT Ivana Olvková 1 Anotace:

Více

2.2.6 Tepelné izolace

2.2.6 Tepelné izolace ..6 Tepelné izolace Přepoklay: 5 Pomůcky: le, talířek, va mikrotenové pytlíky, Opakování z minulé hoiny: Vnitřní energie se přenáší třemi způsoby: veení prouění záření Př. 1: Máme va stejné kousky leu.

Více

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze

Grantový řád Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoké školy ekonomcké v Praze Strana / 6 Grantový řád Vysoké školy ekonomcké v Praze Anotace: Tato směrnce s celoškolskou působností stanoví zásady systému pro poskytování účelové podpory na specfcký

Více

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové.

Čísla a aritmetika. Řádová čárka = místo, které odděluje celou část čísla od zlomkové. Příprava na cvčení č.1 Čísla a artmetka Číselné soustavy Obraz čísla A v soustavě o základu z: m A ( Z ) a z (1) n kde: a je symbol (číslce) z je základ m je počet řádových míst, na kterých má základ kladný

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Uiverzita Tomáše Bati ve Zlíě LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Název úlohy: Iterferece a teké vrstvě Jméo: Petr Luzar Skupia: IT II/ Datum měřeí: 3.říja 007 Obor: Iformačí techologie Hooceí: Přílohy: 0

Více

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP

Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Genetické parametry a plemenná hodnota pro hodnocení JUT skotu systémem SEUROP Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. vesela.zdenka@vuzv.cz Hodnocení jatečně upravených těl systémem SEUROP Hmotnost JUT Zmasilost 6

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Bakalářská práce. Zpracování výsledků vstupních testů z matematiky Západočeská unverzta v Plzn Fakulta aplkovaných věd Katedra matematky Bakalářská práce Zpracování výsledků vstupních testů z matematky Plzeň, 13 Tereza Pazderníková Prohlášení Prohlašuj, že jsem bakalářskou

Více

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy

Posuzování dynamiky pohybu drážních vozidel ze záznamu jejich jízdy Posuzování dynamky pohybu drážních vozdel ze záznamu jejch jízdy Ing. Jaromír Šroký, Ph.D. ŠB-Techncká unverzta Ostrava, Fakulta strojní, Insttut dopravy, tel: +40 597 34 375, jaromr.sroky@vsb.cz Úvod

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LBORTORÍ PŘÍSTROJE POSTPY CHOVÁÍ PRVKŮ PŘI SPLOVÁÍ HLÍ POROVÁÍ JEJICH OBSHŮ V EDOPL, HLÍ POPEL LCIE BRTOŇOVÁ Katera analytické chemie a zkoušení materiálů, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,

Více

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB Analýza arametrů měřených řive aomoace a vergence oa v rogramu MATLAB Václav Baxa*, Jarolav Duše*, Mirolav Dotále** *Katera raioeletroniy, FEL ČVUT Praha **Oční oělení, Nemocnice, Litomyšl Abtrat Práce

Více

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Zásady tvorby mapových výstupů. Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Zásay tvorby mapových výstupů Doc. RNDr. Vít Voženílek, CSc. Příroověecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc Ostrava, 2002 P2-1 1. OBSAH TEMATICKÝCH MAP Obsah map zahrnuje všechny objekty, jevy a jejich

Více

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah

Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah 4..8 ETR3c.oc Elektrická trakce 3 - Plynulá regulace cize buzeného motoru Obsah Doc. ng. Jiří Danzer CSc. ELEKTRCKÁ TRAKCE 3. PLYNLÁ REGLACE CZE BZENÉHO MOTOR. vyání Obsah Cize buzený motor... 3. Záklaní

Více

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky. 5. Vazník posuek pruů 5. Vzpěrné élky Tab.: Vzpěrné élky pruů příhraových vazníků Úhelníkový vazník v rovině vzálenos uzlů Horní pás z roviny vzálenos vaznic vzálenos svislého zužení Dolní pás z roviny

Více

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H

Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Popis stanovení plemenné hodnoty pro plodnost u plemene H Vyhodnocují se inseminace provedené před třemi měsíci a starší, tedy po vyšetření březosti. Inseminace provedené dříve než v roce 1995 nejsou do

Více

MĚŘENÍ JEDNODUCHÝCH SPEKTER DIFRAKČNÍM SPEKTROMETREM

MĚŘENÍ JEDNODUCHÝCH SPEKTER DIFRAKČNÍM SPEKTROMETREM Úloha č. 9 MĚŘENÍ JENOUCHÝCH SPEKTER IFRAKČNÍM SPEKTROMETREM ÚKOL MĚŘENÍ:. Kalibrujte spektrometr pomocí He spektra a určete mřížkovou konstantu použité ifrakční mřížky.. Stanovte vlnovou élku spektrálních

Více

Mléčná farma roku 2015

Mléčná farma roku 2015 Mléčná farma roku 2015 Současné \ Současné perspektivy šlechtění proti výskytu mastitid u dojeného skotu Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Mastitida u dojnic

Více

Teploměrové jímky pro vysoké parametry

Teploměrové jímky pro vysoké parametry JSP Měření a regulace Teploměrové jímky pro vysoké parametry TEPLOTA PŘEVODNÍKY TLAK HLADINA PRŮTOK PŘÍSTROJE KOMUNIKACE ARMATURY www.jsp.cz ANALÝZA JSP Měření a regulace JSP, s.r.o. je pření český oavatel

Více

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku)

VLHKOST HORNIN. Dělení vlhkostí : Váhová (hmotnostní) vlhkost w - poměr hmotnosti vody ve vzorku k hmotnosti pevné fáze (hmotnosti vysušeného vzorku) VLHKOST HORNIN Definice : Vlhkot horniny je efinována jako poěr hotnoti voy k hotnoti pevné fáze horniny. Pro inženýrkou praxi e používá efinice vlhkoti na záklaě voy, která e uvolňuje při vyoušení při

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU

Oko NOKu. Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci fondů EU pozm 2015 Oko NOKu Bulletn Mnsterstva pro místní rozvoj ČR Nároního orgánu pro koornac fonů EU Téma: Integrované nástroje v obobí 2014 2020 Evropské fony pro obce Přesenctví ČR ve skupně V4 1 Obsah EDITORIAL

Více

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení

VF vedení. λ /10. U min. Obr.1.Stojaté vlnění na vedení VF veení Rozělení Nejříve si položíme otázku, ky se stává z běžného voiče veení. Opověď rozělme na vě části. V analogových obvoech, poku je élka voiče srovnatelná s vlnovou élkou nebo větší, můžeme v prvním

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2

BCS calculator V1. Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1. Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 BCS calculator V1 Michal Richter1, Jeffrey Bewley2 1 Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Oddělení výživy zvířat a kvality živočišných produktů 2 University of Kentucky, Department of Animal and Food Sciences Vývoj

Více

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení

KEE / MS Modelování elektrických sítí. Přednáška 2 Modelování elektrických vedení KEE / MS Moelování elektrických sítí Přenáška Moelování elektrických veení Moelování elektrických veení Různý přístup pro veení: Venkovní Kabelová Různý přístup pro veení: Krátká (vzhleem k vlnové élce)

Více

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF

Pojistky omezující proud, CEF Pojistky pro motorové obvody, CMF Pojistky omezující prou, Pojistky pro motorové obvoy, Vysokonapěťové pojistkové tavné vložky omezující prou typu Jmenovité napětí:,/- kv prou: - Obsah 1. Všeobecně.... Přepětí.... Výměna přetavených pojistkových

Více

typ CS Pojistný třmen Min. síla pro oddělení čepu d H9/h9 d1 d2 d3 l l1 R h min. s [N] g

typ CS Pojistný třmen Min. síla pro oddělení čepu d H9/h9 d1 d2 d3 l l1 R h min. s [N] g l DIN 71802 Kulové klouby Pozinkované ocelové těleso s kulovým čepem se závitem a pojistným třmenem (typ CS) nebo bez pojistného třmenu (typ C). Kulový čep kalený, pouzro mazané. Závit 1 je k ispozici

Více

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON

DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON DEHA ÚCHYTY S KULOVOU HLAVOU KKT 08 BETON Informace o výrobku Přepravní úchyty DEHA s kulovou hlavou se zabetonují společně s vynechávkou. Po ostranění vynechávky se vytvoří spojení zaháknutím univerzální

Více