Sadové úpravy Předzahrádka Löw Beerovy vily Brno zakázka č.: 1110 březen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sadové úpravy Předzahrádka Löw Beerovy vily Brno zakázka č.: 1110 březen 2011"

Transkript

1 Obsah: 1.Identifikační údaje stavby Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Přehled výchozích podkladů Současný stav Návrh sadových úprav Návrh jednotlivých prací Požadavky na vybavení Napojení na stávající technickou infrastrukturu Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení Požadavky na postup stavebních a montážních prací Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Důsledky na životní prostředí Nakládání s odpady Inženýrské sítě BOZ... 7 Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::

2 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Obnova secesní památky Vila a život rodiny Löw-Beerů Investor: Adresa: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, Brno Zadavatel: Arch.Design, s.r.o. Adresa: Sochorova 3178/23, Brno Kraj: Jihomoravský Telefon: Místo: Brno Černá Pole Drobného 297/22 Část: Sadové úpravy Zhotovitel: Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno Adresa: Mathonova 60, Brno IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú /0800 Statutární zástupce: Ing. Aleš Finstrle Odpovědný pracovník oprávněný k jednání: Ing. Yvona Lacinová tel./fax.: Datum: březen 2011 Vypracoval: Ing. Helena Finstrlová Ing. Eva Kejdušová Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::

3 2. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 2.1. Přehled výchozích podkladů Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 1. Situace stavby poskytnutá zadavatelem v digitální podobě 2. Terénní průzkum provedený firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno, Mathonova 60, leden Fotodokumentace pořízená firmou Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Brno, Mathonova 60, leden Současný stav Řešené území se nachází v katastrálním území Brno Černá Pole. Řešenou lokalitou je vstupní část zahrady secesní vily v ulici Drobného 297/22. Tato vila je registrovanou nemovitou kulturní památkou s r.č / Předzahrádka je ohraničena kovovým oplocením a je členěna dvěma štěrkovými chodníky na jednotlivé plochy. Na těchto plochách se nacházely přerostlé keře a keřové skupiny a několik náletových stromů. Všechny dřeviny v řešeném území byly v rámci předcházejícího stupně projektové dokumentace navrženy k odstranění. Část předzahrádky je tvořena zpevněnou plochou s povrchem dlážděným Návrh sadových úprav Cílem návrhu sadových úprav je nové ztvárnění předprostoru secesní vily, které by lépe odráželo charakter stavby a podtrhovalo její historickou hodnotu. Dispozice navrhovaného řešení vychází z tvarů a prvků objevujících se v hlavní části zahrady za domem a snaží se tak se zahradou vytvořit jednotný celek. Dominantní je zde funkce reprezentativní. V ústřední travnaté ploše jsou symetricky navrženy dva oválné záhony s výsadbou růží ve dvou odrůdách s rozdílnou barvou květu (bíle kvetoucí Rosa 'Schneewittchen' a růžově kvetoucí Rosa 'Milrose'). Tvar záhonů vychází z tvarů objevujících se v zadní části zahrady. Záhony jsou lemovány živým plůtkem z tvarovaného zimostrázu (Buxus sempervirens), který v zahradní části tvoří kostru výsadeb. Podél přístupového chodníku je navržen doprovodný pás z hortenzií (Hydrangea macrophylla 'Bodensee'). V úzké ploše pod okny vily bude založen trávník. Druhové složení výsadeb bylo zvoleno tak, aby barevnost kvetení byla v souladu s pozadím, které tvoří fasáda vily světlé barvy. Navrhovány jsou taxony typické pro období začátku 20. století. Rozsah sadových úprav je vyznačen ve výkresové části (výkres č. 01 Situace sadových úprav). Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::

4 2.3. Návrh jednotlivých prací Úprava půdy a ohumusování ornicí Výsadba rostlinného materiálu Úprava půdy a ohumusování ornicí V rámci sadových úprav budou na plochách určených k výsadbě odstraněny zbytky travního drnu a bude provedena plošná příprava půdy, ohumusování 5 cm ornice a následné jemné domodelování a uhrabání. Na takto upravené ploše bude následně provedena výsadba keřů a založení trávníkových ploch. Před výsevem trávníku budou z plochy odstraněny případné stavební zbytky Výsadba rostlinného materiálu Prováděné úpravy musí splňovat ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Práce s půdou a ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rostliny a jejich výsadba. Před započetím jakýchkoliv prací, zejména prací výkopových je nutné vytyčit vedení všech podzemních i případných nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo při zemních pracích k jejich poškození. Předpokladem a podmínkou dobrého ujmutí výsadeb, následného růstu a očekávaného efektu v průběhu následujících let je zajištění následné povýsadbové a udržovací péče Výsadba keřů Před výsadbou keřů bude provedena plošná příprava půdy. V plochách navrhovaných záhonů bude pro zlepšení půdních podmínek před výsadbou aplikován půdní kondicionér Terracottem v množství 100 g na m 2 (promíchat s půdou v kořenové zóně do hloubky 20 cm). Výsadba růží a zimostrázu v oválných záhonech bude provedena do vyhloubených jamek bez výměny půdy v jamkách. Výsadba hortenzií v pásu podél přístupového chodníku bude provedena do vyhloubených jamek s 50% výměnou půdy v jamkách. K výměně bude použit substrát pro kyselomilné rostliny. K výsadbám budou použity sazenice v kontejnerech. Kořenový systém bude umístěn v přirozené poloze a sazenice budou zasazeny o 5 cm hlouběji něž byly doposud pěstovány. Poškozené části rostlin budou hladce odstraněny. Proti výparu vody budou výsadby v záhonech zamulčovány 10 cm vrstvou drcené borky. Po výsadbě dojde k následnému zalití v množství 10 l vody/m 2. Navržený rostlinný materiál: Taxon číslo Název Počet ks 1 Hydrangea macrophylla 'Bodensee' 5 2 Buxus sempervirens 80 3 Rosa 'Schneewittchen' 28 4 Rosa 'Milrose' 24 Celkem bude vysazeno 138 ks keřů. Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::

5 Povýsadbová udržovací péče o keře Péče o keře bude realizována dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Po výsadbě budou výsadby udržovány především v bezplevelném stavu s dostatečnou zálivkou. V případě částečného vyschnutí (hlavní větve) a nebo odumření části rostliny, bude tato rostlina ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou Založení trávníku Plochu pro založení trávníku nakypříme, zbavíme nežádoucích příměsí (kameny, rostlinné zbytky) a upravíme do potřebné roviny hrabáním tak, aby byly odstraněny terénní nerovnosti. Před vlastním výsevem plochu utužíme válcováním. Na takto upravenou plochu vysejeme travní osivo v množství 25g/m². Osivo vyséváme rovnoměrně při teplotě půdy minimálně 8 C. Mělce jej zapravíme, ale ne hlouběji než 1 cm a přitlačíme (válcování). Trávník bude po výsadbě zavlažen množstvím 10 l vody/m2. Povýsadbová udržovací péče o trávník Péče o trávník bude realizována dle ČSN Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Po výsevu bude trávník udržován především v bezplevelném stavu a s dostatečnou zálivkou. Trávník bude kosen při min. výšce porostu 6 cm a max. výšce porostu 10 cm. Výška seče bude 3-4 cm, počítá se 8-15 sečí ročně. Při kosení trávníku je třeba dbát na ochranu nových výsadeb. 3. Požadavky na vybavení 4. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 5. Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 6. Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::

6 7. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 1. Úprava půdy a ohumusování ornicí 2. Výsadba keřů 4. Založení trávníku 5. Povýsadbová udržovací péče 8. Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování apod. Rostliny je nutno přepravovat tak, aby se zabránilo jejich poškození, např. zaschnutím, mrazem nebo neodbornou manipulací. Při přepravě, skladování, v zakládce a při výsadbě na staveništi nesmí dojít k poškození rostlin a rostliny je nutno chránit před vysycháním, přehřátím a mrazem. Rostliny mají být vysázeny ihned po dodání. Není-li to možné, mohou se rostliny uskladnit po dobu 48 hodin. Během této doby je nutno rostliny chránit jednoduchými opatřeními, např. zvlhčováním a přikrýváním, aby bylo vyloučeno jejich poškození vysycháním, mrazem nebo přehřátím. 9. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 10. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce Důsledky na životní prostředí Stavba je přínosem pro životní prostředí Nakládání s odpady V průběhu realizace úprav dojde k produkci běžných odpadů (obaly, kontejnery), které zneškodní zhotovitel skládkováním nebo recyklací. V případě, že dojde k úniku olejů či jiných ropných produktů z mechanismů zhotovitele, je tento povinen neprodleně zjednat nápravu zneškodněním kontaminované zeminy dle dispozic stavbyvedoucího (bezpečný odvoz do spalovny) Inženýrské sítě Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí! Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::

7 Stavbou prochází inženýrské sítě, které jsou zakresleny ve výkrese č. 01 Situace sadových úprav BOZ Povinnosti zhotovitele vyplývají z obecně platných předpisů a obecných technologických pravidel. Z toho vyplývá zejména: dodržování bezpečnostních předpisů při práci v ochranných pásmech VN a NN vedení, plynovodů vodovodů apod. zajištění dopravního značení a dodržování pravidel silničního provozu dodržování organizačních pravidel daných stavbyvedoucím (hlavním inženýrem) v návaznosti na další stavební práce a dodavatele Projekce zahradní, krajinná a GIS, s..r. o. Tel., fax::