Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň"

Transkript

1 Zápis z 25. jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne od 13,00 hodin v ZOO Dvůr Králové Přítomni : Omluveni: Přizváni : Ing. Petra Škopová, MBA, Ing.,RSDr. Otakar Ruml, Radomír Sedláček, Petr Hejn, Ing. Miroslava Součková, Ing. Lubomír Svatý,CSc.,Ing. Jaroslav Vojtěch, Ing. Miroslav Uchytil, Jan Štěpánek, Ing. Václav Dobeš Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň xxx ZOO Dvůr Králové a.s. RNDr. Miroslav Krejzlík odbor ŽP a zemědělství Ing. Ondřej Slavík - odbor ŽP a zemědělství Ing. František Novák - odbor ŽP a zemědělství Ing. Miloš Čejka - odbor ŽP a zemědělství Ing. Miloslav Chlápek - odbor ŽP a zemědělství Mgr. Iva Matějková - odbor ŽP a zemědělství Program: Jednání zahájila a řídila předsedkyně Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Ověřovatelem zápisu byl určen Petr Hejn. Zápis z 24. jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne byl vzat na vědomí všemi přítomnými členy výboru. V úvodu xxx stručně představil členům výboru zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. K bodu 1. Schválení zápisu a usnesení z 24. jednání výboru ze dne Zápis a usnesení z 24. jednání výboru ze dne byl schválen. USNESENÍ 25/181/2008/VŽP I. s c h v a l u j e zápis a usnesení z 24. jednání výboru ze dne K bodu 2. Volba ověřovatele zápisu Ověřovatelem zápisu byl zvolen Petr Hejn. Strana 1 (celkem 6)

2 Pro 9 Zdržel se 1 USNESENÍ 25/182/2008/VŽP I. v o l í ověřovatelem zápisu Petra Hejna K bodu 3. Představení Královéhradeckého lesnicko dřevařského klastru Z důvodu neúčasti zástupců Královéhradeckého lesnicko dřevařského klastru nebyl bod projednán. K bodu 4. Změna zakladatelské smlouvy Silvestris HK a.s. Členové výboru byli informováni o dalším vývoji ve věci založení společnosti Silvestris HK a.s. v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne USNESENÍ 25/183/2008/VŽP I. b e r e n a v ě d o m í informaci o dalším vývoji ve věci založení společnosti Silvestris HK a.s. K bodu 5. Poskytnutí neinvestičních dotací Městu Náchod a Městu Kostelec nad Orlicí k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod Červený Kostelec hydraulická bariéra V-5 - opatření navazuje na již dříve započaté bariérové ochranné čerpání z vrtu V-5, který se nachází mezi ohniskem znečištění v někdejším závodě s.p. TIBA v Červeném Kostelci (dnes MW s.r.o.) a vodárenským vrtem V-16 Větrník. Tato hydraulická ochrana se po sérii experimentů a pokusů o lokalizaci a odstranění staré ekologické zátěže Cl-U ukázala být nejekonomičtějším opatřením k ochraně vodních zdrojů pro zdejší městský vodovod. Provoz bariéry kontinuálně navazuje na již dříve odsouhlasená a provedená opatření. Náklady na opatření činí ,00 Kč Křivice znečištění zdroje obecního vodovodu chlorovanými uhlovodíky V říjnu 2007 byl provozovatelem veřejného vodovodu v Křivicích (AQUA SERVIS a.s.) ve vodě z vodovodního řadu zjištěn vysoký obsah chlorovaných uhlovodíků. Šetřením vodoprávního úřadu a odborné firmy byl zjištěno, že se jedná o kontaminaci související s činností zaniklého subjektu Kovodružstvo, výrobní kovodružstvo Rychnov nad Kněžnou, který zde prováděl odmašťování kovů před jejich další povrchovou úpravou. Lokalita se nachází v ochranném pásmu prameniště Litá, významného zdroje Východočeské vodárenské soustavy. Jelikož původce kontaminace již zanikl (bez právní kontinuity) a není možno mu opatření k nápravě uložit, nařídil v souladu s ustanovením Strana 2 (celkem 6)

3 42 odst. 4 a 115 odst. 16 vodního zákona místně příslušný vodoprávní úřad (MěÚ Kostelec na Orlicí) zpracování analýzy rizika a návrhu opatření vedoucích k obnovení kvality vody ve vodovodním řadu Křivice odborné firmě k tomu způsobilé. Náklady na opatření činí ,50 Kč USNESENÍ 25/184/2008/VŽP Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí neinvestiční dotace 1. Městu Náchod k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod v Červeném Kostelci, tj. k provozu hydraulické ochranné bariéry V-5 ve výši ,00 Kč 2. Městu Kostelec nad Orlicí k úhradě té části nákladů, kterou nelze uložit soukromému subjektu, vynaložených na eliminaci starého znečištění podzemních vod ve zdroji obecního vodovodu Křivice ve výši ,50 Kč K bodu 6. Hodnocení žádostí o finanční podporu v rámci dotačních programů Královéhradeckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství pro rok část Pro oblast životního prostředí a zemědělství bylo usnesením č. RK/3/68/2008 vyhlášeno pro rok dotačních programů s uzávěrkou doručení žádostí do 11. dubna V I. kole bylo výborem pro životní prostředí a zemědělství schváleno 41 žádostí v celkovém rozsahu 5,719 mil. Kč ( ) a následně schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne Ve II. kole je doporučeno 12 žádostí v celkovém rozsahu 2,710 mil. Kč z prostředků kapitoly 02 - životní prostředí a zemědělství. Nevyužité prostředky budou využity na samostatné projekty v oblasti životního prostředí a zemědělství. USNESENÍ 25/185/2008/VŽP Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit poskytnutí finanční podpory v rámci grantových, dílčích programů a samostatných projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství 12 žádostem v rozsahu 2,710 mil. Kč 2. část Strana 3 (celkem 6)

4 K bodu 7. Postup schvalování, předkládání a financování projektů do operačních programů Postup schvalování, předkládání a financování projektů do OP řeší proces přípravy a realizace individuálních projektů ve vztahu k orgánům kraje a ve vztahu k jejich financování. Na jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne byl schválen "Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů" s požadavkem dodatečného projednání ve výborech.odbor životního prostředí a zemědělství doporučil do předloženého postupu schvalování, předkládání a financování projektů do OP začlenit též možnost předfinancování a spolufinancování projektů, u nichž nositeli není kraj. USNESENÍ 25/186/2008/VŽP I. p r o j e d n a l Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů včetně připomínek zpracovaných odborem životního prostředí a zemědělství I Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Postup schvalování, předkládání a financování projektů do Operačních programů po zapracování připomínek předložených odborem životního prostředí a zemědělství K bodu 8. Proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití Usneseními Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/7/349/2005 ze dne a ZK/21/1336/2007 ze dne byla schválena Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsob kontroly jejich využití pro období Na základě schválených pravidel byly podány žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích. K bylo zaevidováno 78 žádostí o příspěvek v celkovém finančním objemu 7,47 mil. Kč. Žádosti jsou průběžně kontrolovány v pořadí, ve kterém byly zaevidovány. Žádosti, které splnily veškeré dané podmínky pro poskytnutí dotace, jsou předloženy orgánům Královéhradeckého kraje ke schválení příspěvku na hospodaření v lesích. Finanční prostředky na poskytování příspěvků do lesního hospodářství budou poskytnuty z kapitoly 02 životní prostředí. Strana 4 (celkem 6)

5 USNESENÍ 25/187/2008/VŽP Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit proplacení žádostí o finanční příspěvek na hospodaření v lesích dle Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití K bodu 9. Informace o zástřelném za odlov selete a lončáka prasete divokého Zástřelné je vypláceno Královéhradeckým krajem od roku 2003 a do roku 2007 se vyplácelo za období od 1.4. do běžného roku. Od do se vyplácí zástřelné za odlov selat a lončáků prasete divokého samičího pohlaví (bachyněk).za 1. čtvrtletí 2008 bylo vyplaceno zástřelné ve výši Kč za odlov 516 ks selat a lončáků prasete divokého samičího pohlaví (bachyněk). USNESENÍ 25/188/2008/VŽP I. b e r e n a v ě d o m í informaci o zástřelném za odlov selat a lončáků prasete divokého za 1. čtvrtletí 2008 K bodu 10. Různé Výbor projednal a schválil mimořádné odměny členů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, za práci ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok Rozpis odměn je přílohou k usnesení z tohoto zápisu. USNESENÍ 25/189/2008/VŽP Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit mimořádné odměny členů, kteří nejsou členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, za práci ve Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2008 Strana 5 (celkem 6)

6 Vzhledem k tomu, že program 25. jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje byl vyčerpán, ukončila předsedkyně výboru jednání v 15,00 hodin. Příští jednání výboru bude dne ve 13,00 hodin. Předsedkyně výboru: Ing. Petra Škopová, MBA Ověřovatel zápisu: Petr Hejn Zapisovatelka: Ivana Loudová Strana 6 (celkem 6)