Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce. Rozvoj finanční kapacity - zdroje. NNO výklad pojmů. Jiří Kozák České Budějovice 15. 4."

Transkript

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - vlastní činnost příjemce Jiří Kozák České Budějovice Rozvoj finanční kapacity - zdroje Veřejné = Dotace, granty, příspěvky Vlastní = Výdělečná činnost organizace Soukromé = Dary, sponzoring fundraising Úvěry a půjčky?? NNO výklad pojmů Nezisková organizace je pojem, který je obecně užíván, aniž by byl definován nějakým platným právním předpisem v České republice. 1

2 NNO výklad pojmů V určité míře se o neziskových organizacích hromadně zmiňuje zákon o daních z příjmů, aniž by zde byl tento pojem výslovně uveden a blíže vysvětlen, vyjmenovává však jejich výčet a definuje v podstatě všechny subjekty jako jednu skupinu ( s výjimkou VŠ s jiným daňovým režimem). NNO výklad pojmů Nyní je tato kategorie organizací označována jako subjekty, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání, nebyly za tímto účelem založeny či zřízeny. Jsou to organizace, o jejichž činnost je jiný zájem, např. státu, společnosti nebo určité skupiny lidí. NNO výklad pojmů NNO jsou založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem na jejich zřízení. Je zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, přičemž výše příjmů z něj stojí obvykle až na druhém místě. Tyto organizace nemusí být vždy nutně neziskové, i když nejsou zřízeny proto, aby zisku dosahovaly. 2

3 NNO právní základ NNO jsou právnické osoby, mají svého zřizovatele či zakladatele, zakládají se podle různých právních předpisů a podléhají registraci na místech určených jim zákonem, podle kterého jsou zřízeny. NNO jsou také vedeny v seznamu ekonomických subjektů, který vede Český statistický úřad, a mají přiděleno identifikační číslo. NNO jsou povinovány registrací u místně příslušného FÚ pro účely daní. NNO právní základ Základní rozdělení právnických osob je uvedeno v 18 občanského zákoníku. Zákon o daních z příjmů uvádí výčet těchto subjektů v 18 odst. 8, výčet je uvozen slůvkem zejména, nejedná se tedy o výčet vyčerpávající. Obchodní zákoník v 56 dovoluje, aby i společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti byly založeny i za jiným účelem, než podnikání, pokud to zvláštní zákon nezakazuje. NNO právní základ Z toho vyplývá, že i tyto dva druhy společností mohou být založeny k výkonu činností, které jsou svým charakterem považovány za neziskové, avšak současná úprava zákona 18 zákona o daních z příjmů takto založené obchodní společnosti nepovažuje za subjekty neziskové, a nemohou tedy využít výhody odpočtu 30% z daňového základu jako jiné neziskové organizace, na druhé straně jsou zbaveny povinnosti sledovat hlavní činnosti podle jednotlivých druhů. 3

4 Hlavní a hospodářské činnosti NNO Definice uvedená v zákoně o daních z příjmů uvozuje subjekty, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, ale z tohoto nevyplývá všeobecný zákaz podnikání jako takového. Můžeme konstatovat, že se nejedná o zcela systémově dořešenou záležitost z důvodu nevyjasněnosti hranice mezi rozsahem hlavní a hospodářské činnosti, především jejich vzájemného poměru. Hlavní a hospodářské činnosti NNO Převažuje-li obratem hospodářská činnost, můžeme zvažovat, zda se jedná stále ještě o subjekt založený k jiným účelům, než je podnikání. Přetrvává nepřesné určení hranice mezi činnostmi charakterizovanými jako hlavní, doplňkové a hospodářské v příslušných zákonech, tuto nepřesnost v praxi vyřešily účetní předpisy, které vše kromě hlavní činnosti řadí mezi hospodářskou činnost. Alespoň pro účely účetnictví je hlavní činností vše, co je definováno ve zřizovacích listinách, statutech nebo stanovách. Zájmové sdružení právnických osob ( s právní sujektivitou, dle zákona č.40/1964 Sb., 20f a násl.) Má-li být toto sdružení ( de facto korporace) považováno za NNO, musí být založeno za jiným účelem, než je dosahování výdělečné činnosti. Způsob založení: písemná zakladatelská smlouva, schválení účelu na ustavující členské schůzi. Právní způsobilost: zápis do registru sdružení, který vede krajský úřad místně příslušný. Dokumentace: viz. založení, dále : stanovy. 4

5 Zájmové sdružení právnických osob ( zákon č.40/1964 Sb., 20f ) Hospodaření se řídí výhradně stanovami a obecně platnými právními předpisy. Ručení za závazky sdružení: za nesplnění závazků odpovídá sdružení svým majetkem, nikoli majetkem zakladatelů nebo členů Doba trvání organizace: dle povahy, možno založit také na dobu určitou nebo k dosažení určitého cíle. Zrušení: formou likvidace, společnost zaniká výmazem Občanské sdružení ( podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů) Dle tohoto zákona se mohou občané svobodně sdružovat bez povolení státního orgánu tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání. Členy mohou být fyzické i právnické osoby. Způsob založení: návrh na registraci stanov ( nejméně 3 občané, alespoň 1 starší 18 let) Právní způsobilost: registrace MV ČR ( automaticky: evidence ČSÚ) Dokumentace: stanovy. Občanské sdružení (zákon č.83/1990 Sb.,) Prioritně se předpokládá, že se OS zakládá k uspokojování zájmů svých členů a občanů v jejich okolí. Členská základna je velmi specifickým znakem OS, členové nemají postavení zaměstnanců ( problematické z hlediska odměňování, doporučeno řešit stanovami!) 5

6 Občanské sdružení (zákon č.83/1990 Sb.,) Hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy a vše, co není právně upraveno, je nutné zakotvit do stanov. Zrušení: není upraveno zvláštním zákonem, postup dle 20 Občan.zák odkaz na likvidaci dle obchod. Zákonálu ( např. zaké povinnost zveřejnění v Obchodním věstníku, ). Doporučeno: řešit ve stanovách. Obecně prospěšné společnosti ( zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) O.P.S. je právnickou osobou, je založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek. Výsledek hospodaření nesmí být použit ve prospěch ani zakladatelů, ani zaměstnanců o.p.s., ale musí být použit na poskytování služeb,pro které byla společnost zřízena. Výsledek hospodaření vždy převádí celý do rezervního fondu. Obecně prospěšné společnosti ( zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Způsob založení: společnost vzniká sepsáním zakladatelské smlouvy, zakladateli mohou být fyzické i právnické osoby, také stát. Právní způsobilost: zápis do rejstříku obecně prospěšných společností, který vede příslušný soud ( obdobně OR). 6

7 Obecně prospěšné společnosti ( zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) O.P.S. může kromě hlavních služeb provozovat i činnost doplňkovou nebo hospodářskou za splnění platných právních podmínek, nesmí se však účastnit na podnikání jiných osob. O.P.S. odděleně sleduje náklady vynaložené k dosažení obecně prospěšného cíle, náklady na doplňkovou činnost, popř. činnost hospodářskou, náklady na správu a náklady a výnosy nepatřící do dříve uvedeného členění. Obecně prospěšné společnosti ( zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Zánik: zrušením s likvidací, nebo bez likvidace dnem výmazu z rejstříku. Dále: uplynutím doby nebo účelu stanoveného při vzniku, rozhodnutím správní rady nebo soudu, prohlášením konkurzu. Při likvidaci se prodá jen tolik majetku, aby výtěžek pokryl závazky, zbytek se převede na jinou o.p.s. ( je-li taková vybrána a schválena ve statutu) nebo na obec. Tvorba rozpočtu organizace definice rozpočtů, druhy rozpočtů TYPOLOGIE ROZPOČTŮ JAKÝ ROZPOČET JE NEJLEPŠÍ? 7

8 Tvorba rozpočtu organizace specifika rozpočtu neziskové organizace ZAPOJENÍ PROJEKTOVÝCH ROZPOČTŮ DO ROZPOČTU ORGANIZACE Tvorba rozpočtu organizace příjmová a výdajová stránka rozpočtu AKTUÁLNOST OBJEKTIVITA ÚČELNOST Tvorba rozpočtu organizace schvalování rozpočtu POSTUP SCHVALOVÁNÍ PROBLÉMY SE SCHVALOVÁNÍM IDENTIFIKACE KLÍČOVÝCH PROBLÉMŮ 8

9 Tvorba rozpočtu organizace kontrola a úpravy rozpočtu CHYBA vs. NEPŘEDVÍDATELNÁ OKOLNOST NESTABILNÍ ROZPOČET = ZAČÁTEK KONCE Tvorba rozpočtu organizace rozpočtový výhled ROZPOČTOVÉ PLÁNOVÁNÍ Tvorba rozpočtu organizace cvičení cvičný rozpočet NNO 9

10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Děkuji Vám za pozornost Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. 10