dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Jiří Pálek Telefon: Fax: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Implementace řešení prostředí pro MS Active Directory, MS Exchange a podpora SW technologií dle Prováděcí smlouvy 54/2009 Ministerstva vnitra licenční program Enterprise Identifikační údaje zadavatele: Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kaplanova 1931, Praha 11 Chodov, PSČ: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Petr Štěpánek, ředitel 1. PŘEDMĚT SMLOUVY 1.1. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy podle 10 zákona mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou v trvání jednoho roku od data podpisu smlouvy, jejímţ předmětem je poskytnutí sluţeb proaktivní podpory zajišťující preventivní kroky vedoucí k předcházení kritickým situacím, zajištění profylaktických a konzultačních sluţeb v rozsahu do 155 hodin, poskytnutí reaktivních sluţeb pro řešení incidentů či problémů vzniklých v souvislosti s nasazováním či provozem produktů společnosti Microsoft v rozsahu do 30 hodin, poskytnutí podpory na základě potřeb zákazníka v rozsahu do 100 hodin Výchozí stav IT infrastruktury u zadavatele: technologie LDAP SAMBA a IBM Lotus Domino, 20 licencí Windows Server a 500 přístupových licencí pro Windows Server a MS Exchange Server (pořízené na základě Enterprise Agreement dle Prováděcí smlouvy Č. 54/2009 MInistestva Vnitra) licenční program Enterprise pro zadavatele.

2 1.3. Provedení analýzy heterogenního prostředí zadavatele s ohledem na rozhodnutí migrovat do prostředí MS Active Directory a MS Exchange. Výstupem této analýzy bude dokument obsahující soupis pouţívaných systémů/aplikací včetně posouzení jejich začlenění do plánované infrastruktury. V některých případech můţe analýza obsahovat i přehled změnových poţadavků nezbytných pro zajištění hladké migrace do prostředí Active Directory a Exchange, jako jsou například hardwarové zajištění běhu nových systémů, doporučení pro oblast sítí WAN apod Realizace migrace do prostředí MS Active Directory a MS Exchange. (dále projekt ADEX). V obou případech budou vyuţity nejnovější technologie, které zaručují dlouhou dobu ţivotnosti implementovaného řešení. Architektura řešení a následně i podrobný technický návrh konfigurace systémů i způsobu migrace bude vycházet z poţadavků a moţností zadavatele. Návrh všech systémů bude od počátku navrhován s důrazem na vysokou dostupnost. Vzhledem k aktuálně vyuţívaným technologiím bude návrh MS Active Directory koncipován jako nový návrh, protoţe současné technologie na jiných platformách nejsou pro jeho výstavbu vyuţitelné. Součástí implementačního projektu ADEX bude: Vedení projektu Návrh architektury MS Active Directory a MS Exchange v podmínkách zadavatele Technický návrh nasazení MS Active Directory a MS Exchange Sizing HW pro ADEX Implementace MS Active Directory na všechny lokality zadavatele Vytvoření struktury MS Active Directory včetně všech základních objektů jako jsou uţivatelé a skupiny Implementace serverové infrastruktury MS Exchange Návrh a realizace propojení MS Exchange se stávajícím systémem IBM Lotus Notes Integrace pracovních stanic do MS Active Directory Integrace serverů platformy Windows do MS Active Directory Vhodný způsob integrace serverů ostatních platforem 1.5. Časování projektu ADEX musí být takové, aby byl projekt dokončen do konce roku Místem plnění zakázky je pracoviště zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4 Michle, Kaplanova 1931/1, Praha 11 a krajská pracoviště zadavatele (adresy viz [http://www.sfzp.cz/sekce/156/krajska-pracoviste/]) Předmět zakázky dle klasifikace CPV: (informační technologie).

3 1.8. Maximální celková cena za předmět plnění smlouvy uvedené v článku 1.1 nepřesáhne částku Kč bez DPH Předmět zakázky je financován z TA OPŢP a TA Programu Zelená úsporám. 2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE 2.1. Zadavatel poţaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) h), i) a j) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace Zadavatel poţaduje prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 písm. a) a b) zákona předloţením následujících listin: a) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. a) předloţením výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán, či předloţením výpisu z jiné obdobné evidence (je-li v ní dodavatel zapsán) a b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení 54 písm. b) předloţením výpisu ze ţivnostenského rejstříku pokrývající celý předmět smlouvy. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dodavatelé předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii. Dodavatelé mohou profesní kvalifikační předpoklady splnit dle 127 odst. 1 písm. b) výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 133 a násl. zákona certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených Zadavatel poţaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 1 písm. a) zákona. Dodavatel v rámci prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů předloţí pojistnou smlouvu uzavřenou se subjektem uvedeným v 3 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb., (pojišťovna), na základě které bude dodavatel pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát musí být předloţena v úředně ověřené kopii a její trvání musí pokrývat období plnění předmětu zakázky. Minimální hodnota kvalifikačního předpokladu:

4 Pojistná smlouva bude znít na minimální pojistnou částku ,- Kč a její podmínky budou pokrývat moţné způsobení škody dodavatelem zadavateli v rámci plnění předmětu smlouvy dle článku Zadavatel poţaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu dle 56 odst. 2 zákona. Dodavatel k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloţí: Oprávnění vydané výrobcem produktů v rozsahu licenčního programu Enterprise dodávat sluţby k těmto produktům uvedené v předmětu plnění dle čl. 1.1 Rozsah poţadovaných informací, způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu a minimální hodnota kvalifikačního předpokladu: Dodavatel doloţí úředně ověřenou kopii výše uvedeného oprávnění vydaného společností Microsoft Uchazeč můţe k prokázání kvalifikace předloţit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu ( zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona Uchazeč můţe prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náleţitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm uvedené musí být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, tento certifikát nahrazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Certifikát dodavatel předloţí ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace. Certifikát musí být platný ve smyslu 140 odst. 1 zákona Uchazeč, který neprokáţe ve lhůtě pro podání nabídek splnění kvalifikace, bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 3. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 3.1. Zadavatel poţaduje, aby uchazeč v nabídce a v závazném návrhu smlouvy uvedl maximální nepřekročitelnou cenu podle čl. 1.1 této ZD bez DPH Členění nabídkové ceny dle čl. 3.1 bude toto: Cenu za jednorázové poskytnutí sluţeb podpory SW technologií na jeden rok od podpisu smlouvy Cena za analýzu heterogenního prostředí Objednatele Cena za projekt ADEX 3.3 Ceny budou uvedeny jako ceny bez DPH, samostatně DPH a ceny s DPH. 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 4.1. Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona Zadavatel poţaduje, aby uchazeči v rámci nabídky předloţili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy s tím, ţe a) Uchazeč není oprávněn v závazném vzoru smlouvy měnit ţádná ustanovení

5 b) Uchazeč je povinen vyplnit ta ustanovení závazného vzoru smlouvy, která jsou označena jako vyplní uchazeč. Jedná se o následující ustanovení vzoru smlouvy: identifikace uchazeče (dodavatele) adresa pro doručování maximální cena poskytovaných sluţeb přílohy č Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: a) krycí list nabídky (dle vzoru) b) čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru) c) doklady k prokázání splnění kvalifikace d) nabídková cena e) návrh harmonogramu projektu ADEX f) vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče g) doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy jednat za uchazeče h) příp. další dokumenty 4.4. Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadu a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem uchazeče). Nabídka bude předloţena v českém jazyce ve dvojím tištěném vyhotovení (jeden originál, jedna prostá kopie) a na CD Uchazeč podá nabídku v listinné podobě v uzavřené neporušené obálce označené viditelně Nabídka Implementace řešení prostředí pro MS Active Directory, MS Exchange a podpora SW technologií dle Prováděcí smlouvy 54/2009 Ministerstva vnitra licenční program Enterprise- NEOTEVÍRAT, na níţ bude uvedena kontaktní adresa uchazeče Nabídku je moţno ve lhůtě pro podání nabídek doručit (osobně kurýrní sluţbou nebo poštou) do podatelny zadavatele, která je v kanc. č ve čtvrtém patře budovy na adrese Olbrachtova 2006/9, , Praha Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě povinen předloţit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 5.1 Nabídky budou hodnoceny podle základního kritéria ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil následující dílčí kritéria a přidělil jim následující váhy: a) cena dle specifikace v čl váha 10 % b) cena dle specifikace v čl váha 20 %

6 c) cena dle specifikace v čl váha 30 % d) harmonogram ADEX váha 40% 5.2 Hodnocení nabídek bude provedeno bodovací metodou. Bodové hodnocení provede hodnotící komise v souladu se svým jednacím řádem podle následujících pravidel: a) V rámci dílčího hodnotícího kriteria dle 5.1 a) (Cena dle specifikace v čl ) bude hodnocena celková nabídková cena. Maximální počet bodů v rámci tohoto kriteria činí 100. Tímto počtem bodů bude hodnocena nejvýhodnější nabídka (nejniţší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, které vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. b) V rámci dílčího hodnotícího kriteria dle 5.1 b) (Cena dle specifikace v čl ) bude hodnocena celková nabídková cena. Maximální počet bodů v rámci tohoto kriteria činí 100. Tímto počtem bodů bude hodnocena nejvýhodnější nabídka (nejniţší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, které vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. c) V rámci dílčího hodnotícího kriteria dle 5.1 c) (Cena dle specifikace v čl ) bude hodnocena celková nabídková cena. Maximální počet bodů v rámci tohoto kriteria činí 100. Tímto počtem bodů bude hodnocena nejvýhodnější nabídka (nejniţší nabídková cena). Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, které vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. d) V rámci dílčího hodnotícího kriteria dle bodu 5.1 d) (Harmonogram ADEX) bude hodnocen harmonogram, která nejlépe splní záměr zadavatel specifikovaný v bodě 1.4 a to analýza stávajícího stavu, návrh architektury Active Directory a Exchange a návrh implementace projektu ADEX. Maximální počet bodů v rámci tohoto kriteria činí 100. Body budou v rámci tohoto kritéria přidělovány tak, ţe hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a kaţdé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. 5.3 Po přidělení bodů v rámci dílčích hodnotících kritérií budou provedeny následující kroky: a) (počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího hodnotícího kritéria (Cena dle specifikace v čl ) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,1 (10 %), b) (počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího hodnotícího kritéria (Cena dle specifikace v čl ) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,2 (20 %), c) (počet bodů přidělených v rámci prvního dílčího hodnotícího kritéria (Cena dle specifikace v čl ) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,3 (30 %), d) počet bodů přidělených v rámci druhého dílčího hodnotícího kritéria (Harmonogram ADEX) bude vynásoben váhou dílčího kritéria 0,4 (40%), e) bude sečten počet bodů přidělených jednotlivým nabídkám a stanoveno jejich pořadí podle výše jejich bodového zisku.

7 6. ČASOVÉ LIMITY 6.1 Lhůta pro doručení písemných dotazů k zadávací dokumentaci končí dne Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hod. 6.3 Otevírání obálek se uskuteční dne v 11:00 hod. 6.4 Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 7. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 71 Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné ţádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona. Ţádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději dvanáct dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná. Přílohy: 1. krycí list nabídky 2. vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace