KNEZÍ KATOLITÍ. ^í^-éé-th^^í^ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. SVAZKK I. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ //I'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNEZÍ KATOLITÍ. ^í^-éé-th^^í^ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. SVAZKK I. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ //I'"

Transkript

1 i'4 (CD O)

2

3 3 Vf^f

4 *Jž:f.

5 KNEZÍ KATOLITÍ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ SVAZKK I. //I' ^í^-éé-th^^í^ NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO.

6 AHrt 1 8 ly/' %mlkluuam B. Oi T. latobl M KfiL TI

7 UtecleheU Jan Jeiek spisea.záslahy duchoteostra 'T^ o e a literatnni eskoa* (t Praie 1880.) a redaktor Tomái škrdle spisem ^Zásloby eského, moratikébo a slezského dachovenstva o zakládání knihoven, o rositováni knih a asopis po ddinách a mstech* (v Praxe r ) okázali pesvdiv, kterak vzdlavatelé novoeského písemnictví v prvé polovici na&eho století bjli nejvíce knii, jsooce ze viech stav nejhojnji tastoopeni jak mezi odbrateli, podporovateli a roziiovateli kterýchkoli knih a asopis eských tak i meii spisovateli a úastníce se co nejhorlivji, v ech podniku literárních. Náleií pak knéistva eskéma vbec nejvtší zásluha, ie s npímnoa láskoa k vlasti obtav pispl o kísí ti a zvelebo-?ati e a písemnicttí naie, ie tntéi láska iíilo a ndriovalo T lido, peojíc spolo tói o vzdlání jeho méronpísl ni noa. Velebné knéie

8 Tidlme meii prrými badit«h Dárodo frého, mexi pilnými pnootbíky nt poli literárním, anic bad^ji? JaijrkoTédé, dinách tetkách i Tiaobeených, rjuáujlce na itéuo iprárjr o etk6 minulosti, lby pfíklndem otca potxbodili pokletloa myil potomkav, aby nao ili Je eskou feé tuu( ináti a milovati i k tfelebé ji Ji pomáhati. Kiiés, poeháictje obyejné z lidu a stýki^^ m potom i t úade fám 8 lidem peiasto, Tmyilil le nejlépe doiemí iivot jeho a neodnárodnil se tak snadno jako synek méitaký, Jii od malikosti ifatláni némeckéma pivyklý. A tak stalo se, ie pnré polovici naiebo stoleti iádný stav Tecbácb neml tolik pracovnfka nanárodo roli dédiiné jako stav dnchovni, a to jmenovité esi lidem, s nímito rád, snfje i cíté poteby a taiby jeho a pokládaje za svatou svoji povinnost peiovati nejen o blaho jeho duievní, nýbri i hledéti zlepiiti bydlo jeho etdetjfti, délil se o slasti a strastí života naleho. Snahy a iny ty jevi se u éeského katolického knétstva dotud. Aby jeité vydatndjsí ruch v té píin po vlastech aaiioh tavládl a aby píkladné snahy a iny ony pohádaly A roncovaly knistvo Seské nynjií co uejmoenltli i aby Mbylo lapomínáno ani v obecenstva nejiirifm na to, Um katolické knistvo pisemnictvf eskému prosplo, jakoi i vabec aby paméc na viechno knistvo katolické o pisemnictví novoesk laslooiilé byla otvuena a co MíJvíce roziíena, sa tim úelem testaven Jeti spis pfítomnf. Aby úelu toho bylo doeaieno oiiérou nejbojnfjií.

9 hledéno, ahj spis ten byl etbo a sajfmatoo, ba Dannoie lábatnon, dacha i mysl každého idélance poutající. Vybráno tedy do ného pout to, co Joit fieobecn pozoinhodno a daleiito, a fio prateno tak, aby tenáe Denodilo a neonatoralo. Zo- Jnéna pihlíženo sasnaimuti rozmanité píhody a píbéby rásn anekdotického i jiné obrázky a události podobné 10 iifota a iiiiikmti (éek, o aieliito rozpráténo, protoio tím nejináse éotba Jest vsiiifea sigímayou, a tená, oaréiit 86 etbou tou, te potom rád i jiné ásti, nenud M jimi a neonat^je. Z udiga isté životopisných podány toliko nejnutnéjií, aby nebylo ve spise to, co jest povahy nehopámé a nezáživné ; za to innos( knéží probrána levrobné a obiírné dle toho, jak u kterého z nich jest pozoruhodná a dftležita. Veškera innost každého knéxe probrána z pravidla celkov na jednom miste spisv pohromad, takže celistvý jeden obrázek o ni jest podán, a jednotlivi knzi následují za sebou dílem poadím MOvým dílem i dle obor, v nichžto stali se zasloužilými ejvice. A nejsou ve spis pojati pouze ti knzi, kteí byli spisovateli, nýbrž i ti, kdo byli odbrateli, podporovateli a roziiovateli literárních podnik eských. Látka spisu erpána Jeat z rozliných pramen tiitných i iwulutiiýíh TÍco mén tlom, a nkteré z pramen téch jsou na svých místech pipomenuty. Obírajídiiia se déjinabi eského pisemmctvi nirá se mimodk myilénka, trotnávati pítomnost s minih

10 loiti a vybírati li píklada6 vzorj iminalotti pro pltonidoit A phblédneme-li t té ttrénky k loabám a iinám tetkých kaiii katouck/cb, loaaeoáim, ie o pemnohých z nich páti li Jett, abj popad k nim nevjmisel, oýbrž aby také za dn ntéicb li«ji a iiftu rotproadil se po národe ieském i vkocnil se mohotné? srdce kaidého úda národa toho. Jako obradme iraky fé k hvéidám, které velikosti a zái svoa nad Jiné vyaiki^i, podobné zirejroe také k téro snahám a éinm, které stkví se vlasteneckoo obétovnosti, neobroienosti, vytrvalosti, Šlechetnosti a jinými ctnostmi spasnými národa naienv, a rozebivejme lesku záe jejich srdce svá i

11 Hlavním ásilím bodit«ift DOTOeskébo pfsemnicttí nejpnre bylo a býti mosilo, aby oboorili pfernšeooa duietni spojitost mezi doboa noton a starší, aby spojili pitomoost eskoa s minalostí a úinkem tobo povznesli národ éetký k býralé sláté. Úkol pak ten pipadl piroxené méron nejttii djepisectví. I byli pnri sknteéní kisitelé TŠebo, co ieskébo, vétiinoa djepisci, jejicbito dfla, bjc i némecká nebo latinská, vitépo?ala vétsi a Ttií sálibo T národní starobylost a Tzbledem k cizin dokazovala i hájila práva národn svého. A knií katolických bylo hned na poéátka mezi djepisci nejvíce. Otcem nového, otcem kritického djepiso eského stal se koncem XVIil. století piarista GelasilS Dobner. Narodil se 30. kvtna r v Praze, vstoopil do ádn piaristského a vjíoval v kolejích ráda svého na rozliných místech, poalése v Praze, kde zemel 24. kvtna r Do Pnhy dostal te, když r jeho piinním ád piaríataký tam oveden byl, a pilel tam jako prefekt s 6 kaéimi, s nimiž zaal vyoovati ve 4 teakých a 2 némttkfth tídách v dom v Celetné Ud od hrabte Uartmana k tomi takoopeném. Kájí

12 6 poidéiji Ikoljr tj b/ly pf«omeojr do nofc ryiuvené kollcje nft NoTén nétté, Dobner byl zroloo u rektora kou«je té a ipratottl áfad ten po 16 let ( ) i nc J- \l lepuai Aéinkem a platoýn proipéchen ráda stého i mládeie stidojid. Jsa od STého mládí muotnikea éeekýeli d^in, Dobner birai materiál jfjích a konal itudie krmeité, eltjtli^

13 M vydati Tlasteaecký slofnfk dljjtpiný, wbméfhaf a tivotopitoý. Sdéli? M o toto tré pedfotseti t pniským irétídm bitknpem Vokooniiuein, který byl také veliký milotník déjin eských, byl od ného potxbaxotán, aby epeal kritické djiny 6eaké, i sabral se Jeité TÍce nefli di?e do srých stadii. Kdyi pak ád piarístaký chtél Tydati Utiuský peklad kroniky Uájkory, kterýi oiinil piarista Victorínas a Sancta crace, vyztal Dobnera, aby pipojil kn pekladu torna své déjepisoé poznámky, r kterooito práci on se uvázal se tíí horlivosti. A tn se stalo, ie Dobner, pohronziv se dkladuéji do déjin eských, s koene vyrrátil dosavadní aaktorita.kroniky" Hájkovy, na které xakládal se po tu doba viecben déjepis eský, akázav bystrým rozamem svým nepodstatnosc jeji a Hájkovu nesvédomitost vzhledem k torna, že, sepisuje svou Kroniku*, dokládal se listin, jichžto bud ani nebylo nikdy nebo které zcela jiného smyslu byly, nežli jaký jím H^jek podkládal, cbtéje dodati viry svým smysiénkám a nepravdivým báchorkám. Vedle, Kroniky" Hájkovy, kteroa vydal v letech o iesti dílech s názvem ^Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohem orum e bohemica editione latine redditi et notis illustrati a P. Victoríno a S. Cnice... nunc plurimis animadversionibus bistoricis, chronologicis, criticis nec non diplomatibns... variique generis... monumenti^ aucti a Gel. D.'', Dobner vydával lárovea i listiny a jiné pomftcky déjepisné, dosud nevytiiténé, 8 názvem Monomenta bistoríca nusqaam antehac edita" (6 díl v týchie letech) a uveejoval rozliné rozpravy kritické o déjinách eských v asopisech i spisy zvláitni latinsky nebo némecky psané, zjednávi^e

14 i 10 T«iiB i... iiúchod iitté pratdé d6jepiioé. 'í^*" i'í">hna pipomenou o néiii vukf djepisec Aogait Lu l9 «I)obDer byl pnrý, kdo t biftorii teilcé a pol«k6 pesul bloozditi (dclirare deiiit)", a doski* Fraot. FaaitiA i^rocbixka, le.dobner aiinil konec fleno Ibanf (Dobiicrat, acri vir indicii, falsltate detecta mentiendi fioem focit)v Oviem no?otá, i/ji uiásal pravda nejryiejli, na* raxi vidy na odpor. A tak i Dobner vzbadil proti sobe >dpor vftech, kdo mli Ul^ka xa vzomon anktoritn neomylnou. Popíraje, ie by Hájkv ecb, I^ch a Mech byli praotcové národa eikébo, polského a rukébo, Dobner popudil v té píéiné proti sobe mnoho déjepiscfl i nichi ozvali se proti nmn zvláité P. Václav Dnchovský, l\ Athanasios i sám Frantiiek Pobiika jakoi i kniie Jablonský, který pokládal se za sknte&nébo potomka Lechova. Vzešly pak z toho dlouholeté, s oboji strany velmi horlivé i také jizlivé vedené hádky literami, v nichžio Dobner svon ponékud podivinskoa domoéoku, ie by e- chové pocházeli od Zcch6 (ZichA ZinglA), národu o erného moe pavodné usedlého, snaiil se dohiiti proti DachoTskéma spisem.epištola apologetica adversoi lociferam orentem non locentem, qna gentis Czecbicae ohgo a vet«ribas Zecchis^ Asiae populis et ponti Euxini Maeotydisqoe accolis vindicator, seo Appendix et elucidstio prodromi Anosl. llagecianorom* (r ), proti A'' nasiovi rozpravou.examen criticom disquisitionis i:., a P. Athanasio in Incem editae* (r ) a proti Pnbiikovi spisem Kxamen alierom, qoo expeoduntur ct profligantor dnbia a P. Pnbitschka S. J. adversus origi* noi Cechomm obiecta* (r ). Viichni tito jmenováni

15 u bb^ieofé H^jkoTi odpofédéu use na spis/ i»uduero>7 JedMk pojedoáiiicb asocieuus Jablooensis* jduak rosprav»mi stláitnfdii, «to nezídka datklivé a neietrné, éimi Dobnar Tftak mýliti se nedal svém dalším sk<mání déjepiaaém. Ale jest litovatt, ie Doboer tolik iai«mail vyvracotiním lichých smjrllének IlájkoTých a ie pi sré d&ttipqosti a djepisné rsiélanoiti jii ihned dí?e nenastoopil na dráha samostatného skonmání, jakoi to tepnre pozdéji k?elikéma proq>écha historie domácí iinil pracemi kritickými, které, jsoacc obsaženy r pojednáních Uené spolenoeti teské (sa léta ), txtahnjí sa k církefnima i poutickéma déjepisn, archaeologii, bibliografii, diplomatice, heraldice a filosofii.*) Po obrate, oinném Dobnerem, i jiní záhy se zdarem tkrélým péatovali déjepis eský. R založena MMkromá spolenost nená, která r povýšena za veejné oznaný spolek s názvem.královská eská spoleaoii nauk*. Spolenost ta péstovala védy mathematické, pffrodni a déjepisné se svláitním zením k déjepisa éeakébi, a tu v déjepisném odboru té spolenosti shlukli ie kolem Dobnera mladsí djepisci, mezi nimížto z knéži katolických byl i Josef Dobrovský. JtMÍ Dobrovský slal vlastn Donbravský a podepisoval se nkdy tak i sám jeété za let dvacát/cb, éehoi doklady viz v.ifosejnika'' , 328. a S80. Knéz, neaméje teskj, jméno jeho do kestné knihy lito ydoabravflký* lapml.dobrovský*, pi kterémito *) Yfee o Doboerovi rit ve.svéiosoni* 1867., ti6. a S36, vkalmikovýeh,déjích kr. ées. spoleéaesti aáok' i v Riegrové»81«vaika náoaém".

16 18 páiobé ptui poid^ Hltáno.*) Narodil m 17. trpn**^ r f DnMta v Ukrách Rábo, kdei ot«c Jeho, tobda lotátoik n dragcoa, práré leiel; po rodicich vuk po- / ^ cbásel le Solnico t KráloTéhrtdeekv ochách, a Solaid dotod Jest rodina Doobrankých (bylté r taméju *) JoMf Joagsau alail, ie Dobrovaký JoMooTal ae tlaalal ^Dubronký*, jak patno s JdhM> dopiao i r ^^i*^ 'Víc r»!!»> MJDÍko* 1881., 167.) **) Tak udárigí viecbij llfotapli y doaaradaí, ala D»> brovaký aám tutil tré aafoaai«y 19.

17 13 JoMÍ Dovbranký ivoleo sa lurosta okresního saitapitolifefm)* Otee jeho, vytlooliv jako stráimistr, asadil m v Boriofé Týne, kde Josef u déiakého féki ttého loeu po teeeka byl fychotán, a teprf«posdiji? NteaekéM Rrodé ptíoóíl se fteitioé. VystodovaT gymnasiam Ném. Brode a T Klafeofech, odebral se na fysoké aeni boho> ilofoeké do Prahy a konené Tstoupil do ádn Jesoitskóho Bné. Když ád byl smien, rrátil se do Prahy a stal 10 ažitelein filosofie a mathematiky dom hrabte Frant. Ant Nottice, kde Frant. Martin Pelcl ml rrchní doklidkn na vychotáfaní mladých hrabat. Zde Pelcl obrátil vuyehtitos mladiího Dobrorského k stadia ieikýdi déyin a písemnicttí. Dav pak r TysTétiti se na knéisttí, stal se r vicerektorem a pozdji rektorem feminái t Hradišti a Olomooce, a kdyi tento byl zmsen, byl dán na odpoinek a iil potom ponejvice jakožto dimiád pítel domech hrabat Nostic a erníd dílem Flme dílem t roiliných venkovských sídlech tchto Beehtických rodin, vydávaje se odtad sám anebo se iákem ifýrn hrabtem Fridrichem NosUcem na rozliné mtj po Evrop za úelem stadií djepisných. Zemel, me^ se do ech, v Brn 6. ledna r a pochován Jeat na hbitov starobmnském, kde ma postaven železný obelisk. Y déjjepiseetví Dobrovský získal si veliké záslahy ^éna o djepisnoa kritika, ka které kritický jeho dncb pirozené jej vedl. Dobrovský byl v echách prvý, kdo kritiko djepisnoa, Dobnerem saloienon, zdokonaloval, rozebínue za píkladem Dobnerovým néených rozpravách starií ásti djin eských. Nejznámi^ z rozprav tch stala ae rozprava jeho 0ber den

18 imyry ung det NanflM OMch', v nli opfrá otobttotc C«- I ^Ofn, i pokládftl poton proto, ie imfnka déj«m o nta T rnkopiie Zelenobonkéni, nikopii tento m poáwrumf; roipraro tu Dobronký pidal k tfctima tjáin\ Poldo?* dfla.kartgefuste Oescbichte der BOhnen', Tyiléas r Velni platné sloiby Í'<m> prokázal i dojepiftectti literárdiroo. VydaK t t<. dily spi»a pokre6ojicibo, podobného tesopira a Tycbázejicibo po nucich, jcboito dil prrý, vyilý r, (o tyreck BTaxdcb), má název Bdhmiscbe Litteratar aof das Jabr 1779.*, dmbý (o tecb svascicb) a tetí (o Jodnoaa ffukn), tyilý r , BAhmiscbe and nibritcbe Littorttor* a tvrtý, obaahqjld literami xpráry i lei , vyilý vtek teprve r a (o tfoeh ivaxdcb), náxev.litterariachei Magatin voa Béhaes nod Máhren*. tvrtý díl Jest objemný tak jako prvé ti dohromady a vytel teprve po delší pestávce z té píiny, ie bylo lakázáno jej v>dati. Palacký v iivotopise Dobrovského praví o tom :.Professor, jeni jedno místo v pedlove k roníka k sobe vstahoval, a t«bd«jit sudijní dvorské komité provedl, ie tisk se takásal, JalUrai Dobrovský ono mfsto odvolati nechtl.* Profeaaor ob«byl patrné Fr. Jan Béiín s BéSína, iditel právnické faknuy (od r dvorský rada ve Vídni), sa jehoi iditelstvi fakatu dopmula se té oeadaé chyby, ie ph promoci 20. kvétoa r kázala brániti doktorandovi veta:.kterakým práveb Rsdolf 1. pipojo rakoaaké mé králem teoým Oloa drieaé k íii." Okyba la Dobrovský pokáral, ka :.OU ovlem nebyl nikdy králaai tekým; má snad statí Otakar." Ale paaobily, aby xákac

19 : 15 tisku se stal, I Jiné okolnosti. Zlobický totii, professor ieské fei pi onitersité vídeské a spola též úedník pi nejtjruim soadnim dvoe, pevedl r na esko sond ní ád, kterýžto peklad Dobrovský nepíznivé po* soadil. ] stalo se, co Zlobický r tepn'e listem Ungarovi daným vysvétlil : Hrabe Klarjr, president e* akého senáto, byl tehda eským kancléem a presidentem cenauy, když Dobrovský.UObmiscbe Litteratar" psal, a 00 sám dalsí pokraování zastavil. NáS dvorský rada Béiín, kterébo v tom spise pro Otu místo Otakara smésným niioil. a jiní se mne zastávali, vyhlašujíce Dobrovského la OBoéovatele a útoníka dvorského úado, který m(u peklad byl schválil.* Dobrovský potom, vydav díl tvrtý. od dalsího vydávání opustil, jsa omrzen hádkami, orážkami choulostivých osob, ostudami censur}' a slabým odbytem, jakoi i z píiny, o které PelcI zanechal nám tuto zprávu, Dobrovský r ervna na dvorní rozkaz mnsil professora kanovníka Voldicha ped svédky odprositi, ponvadž jej v.bohmische Littcratur' z nevédomosti obvinil anebo ponévadž jej oslem nazval. Dne 8. po té chtél se dáti na knéze vysvétiti. Arcibiskup nechtél jej t«ntokráte pipustiti, musil díve 8 dní v kapucínském kláitee exercitia konati. Toto pronásledování vzniklo odtnd. Voldich ve veejných pednáškách tvrdil, že není nutno východním eím se uiti, ponévadž již vsechno do latiny jest peloženo. Dobrovský vypravoval to ve avém spise na dkaz, že východní literatora na pražské onirersité Spatné jest péstotána. Voldich popíral. Že to rekt Dobrovský dokasoval to tymi svédky, kteí to kouagin sly&eli. Yiichni tyi jaoo kleriky, dva již knéžmi. Nyní peilo se pes svédky a oznámeno ke dvora.

20 i6 ie Dobrovský královského ednflu neboli profeuorft Bostadil. Proto bylo odprotoni uspoádáno. V tonrenci pfiiel s Tjsokébo mfite roskat, ie Dobrovský pokraovati ve svém splm nesmi, ponévadi nic dokázati nemálo. K7I0 t«d7 vysoké misto liivé poa eno a o svédcich xmioka se nestala.* Probírá pak Dobrovský v onich ^rre^ dilecb, a to vico toliko bibliograficky neili kriticky pisemnictri své doby, ale ta a tam xabihá do doby starsi a vlimá si vedlo piiemnictvi také vcdélanosti vábec. Nejdelii a nejdokonalejli Jsoa posádky spisft djepisných a Jazyko* védných; bylté to vlastni obor Dobrovského. Mimo to poviimnnoti si jest, Ie, nvádéje knihy v echách vydané, avádi nctjprve latinské, potom nmecké a teprve na tetim miste eské. Kromé téchto ty díl Dobrovský sepsal rozpravu Geschichte der bohmiscben Spracbe", která byla otilténa poprvé r v.ncaere Abbaodloogen der bohmischwi CBsellschaft* a která, dotýk^jic se vétiinoo déjin eských památek Jazykových neboli pi»emnictvi, téhoi rok«1792. vyila téi o sob s názvem.gosehicbte der bohmiachen Sprache nnd Lttteratnr* ; s týmie názvem rozprava ta, jsonc áplné pepracováni a valné rozmnožena, vyila potfeti r , ale sahá toliko po rok 1526., kdeito prvotní strninéjii rozprava sahá ai k d<^''^ i> - brotského. Vétil záslnby neili v déjepisectvi Dobrovský ziskal li T Jftzykovédé. Upravilté jazykovd slovanské vbec a itaké irláit novon dráha, sta? se tvarcem slavistiky, tvarcem srovnávacího jaty kozpyta slovanského a oprávcem mlnvnice eské ijejiro prvým spisovatelem vdeckým. Ostatn

21 17 ped stolmin XIX. Dc^jen o jaijlra émktai, ale Tbee o ladném jaijka erroptkém mlatoice tédecké nebylo^ a kdeito pfed DobroTsk^ rydané mlatnice Seské dílem oéí prítm OMckaiiicky sklo&otati a tesofati dflem rozepiluji se toliko spaiobem eklektiekýb neboli ryhinrfm o TAibAdi syntaktických, doporoqjice tu neb ona?azba Ji jioé kárajice, Dobrovaký vystatíl bndotii jasyka Setkého 'P&sobem Tddeekým a tak dkladným, le potom o Tnéjii jeho trary tporo býti nemohlo, a dosud každému jazyko- ^pytci éetkému bedlifé jest míti sení ke spisflm jeho. Nepfwtánge totil na spytotáoí a ttadotánf ei a stariich mlsfiiic i splsa Ceakýob, jal i«ikounati a srotnátati veikery ei slovanaké, irláité pak ei staroilotanské a mikl byste ústrojí jejich. YýslraBy sré jazykotédné Dobrovský fynesl na tofejnosf soestamé nejprve r y pedmlnvé ke slomíkii ceaké, néasecké a latinské ei, který toho roku vydal Frant. Jan Tomsa, a potom r v eské mlavnid F'rant. Martina Pelcla, latinsky sepsané dle rukopisu Dobrovského. R vydal o sob ^.SIovo slavenicum in spede echicom*, totil rozpravu o asováni slovesa eského, kterou pracoval, jak lám se vyjádil,.za ivláltní píinou, aby totii jii jedikni lepu poádek v eskou mluvnici uveden byl* *), a Die Bildsamkeit der slavischen Sprache, an der Bildnng der Substantíve und Adjektiva in der bohmischen Sprache dargestell, totiž rozpravn o tvoivosti jazyka slovanského vbec a eského zvlást, v které vyložil náakn o tvorbé jmen podstatných a pi* davnýck. Tím Dobrovský položil meze ledabylé tvorbé *) Ohwr 1886^ S6. K««H katoimtf.

22 io lov a ipola Tytekl zákoojr, kterými idtu m Jett dauim TsdilaTatoldm Jaiyka, taki«jomf JoogmAnD právem J«lté r vyjádil m o,bildsamkeif Ukto:.Spii tento nemfiio dosti ten a ietfen býti od teho, kdo nová ilova initi mnsi nebo chce."*) Podobné Dobrovský posdéji Jeité Jinými spisy dal pevný sáklad jaiykovédé vbec i eské xvláité. Hlavné proslavil se dvma spisy, spisem.lehrgebinde der bohmiscben Sprache" (r a 1819.). sonsuvoa te jasyka eakého, na které vlichni potemni spisovatelé své eské mlavnlee lakládali, a srovnávací mluvnici ^Institntiones lingvae slavicae dialecti veteris" (r ), kteroo zahájil nový vék slovanského jazykozpytn. O obou spisech tech Jangmaon amfnil se Antonina Markovi v dopise ze dne 29. protiiiee r tmito slovy: ^Dobrovský nyní na veliké donucování Kopitarovo a hrab. Ossoliského svon Slovanskou grammatiko vydá latinským jazykem. Bude výborná, viecko tohu moze hodná. eská jeho (Lehrgeb&nde) jii celá rozprodána ; Jodl prý chce a ní výtah pro Školy na svétlo dáti, já Dobrovského k tomo nabízím, aby nám Ji hodné obsírné a esky psanon vydal na památko.***) Dobrovský vsak i dmhé vydání vydal némecky, ale r mluvnici tu Václav Hanka pi^eloiil do estiny s rozlinými dodatky, a pi^klad ten dokal so trojího vydáni. Mimo to Dobrovský vydával po spásobé aaopiso spisy pro filologii a historii alovanskou, jeden násvem.slavín, Botscbaít aus BOhmen an allo slavischen Volker, oder Boitráge aur Kenntniss der alaviachea Litterator *) eaského.z dob naieho probnaenf', str. 6. ^ BIttMdttIk 188S., 180.

23 ; 19 nach allen Mandarien* (6 STAzkA r ), k nénaito byla pidatkem ^Olagolitica" (r ), ktoréito spuy obt Huká poidéjt (r ) idota s mnokfnd zménami fydal, Jeden 8 Dázrem.SlOTanka, zor Kenntbím der alten ond neven tlatischen Litteratar, der Spnidikude nach allen Mandarten, der Gescbichte, Alter* tbtmr" (2 erasky r a 1816.)..SlaTin" jest prvý pokas literární Tsájemnosti sloyanské; obmh^je Oánky národopiiné, djepisné, JazykoTédné, potmskj atd., a jev! se nm maka, roziiotati snalos( iréta slotanskébo..slovanka" jest obsabem a úelem pokraotáním.slavina' ; ie jest pokraéotáním, patrno již i X toho, že na str. 90. podáno pokrajoráni popisn jibozápadnicb SloTanA, jehožto poátek otiitén.slavinn*.*) Dobrovský psal nejvíce némecky, nco také latinsky eeky napsal ponze nkolik mensfcb rozprav. Prvá jeho rosprava, kteroa napsal esky, vysla tiskem r ; jesti to pfedmlava k spisku, vydanéma spolen s Antonínem Piielym s názvem.eských pí4sloví sbírka. Po vydání mistra Jakoba Srnce a Fr. Ondeje Hornýho vnov rotmaoiená knžími J. D. a A. P.*. Ostatní eské rozpravy vydal skoro všechny teprve nedloobo ped svoa smrti. Nepomýilelt pivésti jazyk eský k aovémo života, tebaie rád avádl na pam sob i jiným slova Dalimilova: ave( kaidémn srdce po jazyka svému," která si byl heslem ninil ; **) on vidél v nm pouze jasyk vy- Tnir^ícf. Vzhledem k tomu bodtei uvedena ide eském peklade slova, která napni r mesi jiným ks )?.Uitelakých DOTioach" 188S., 160. eieno mylné, že Slarfn" a Slovaoka" jsou napsány desky. **) Brandl: ŽÍTOt J. Dobrovského, i. a 1S8.

24 20 konci prvého vydáni svých,(íc- lim > ira( lic".mnohé ústavy, ktoré Ukó ni;:..ii>... k luacoi ic io^kí' tcíi byly zhxeoy, dokazojl oriem, ie mnoti t«pfíinoq badoaciho ifébo povoláni oerooboa poftrádati ei, kterod potod asi 5 milioafl poddaných noeaáfttfi RakoBského mloví. Ale, aby mota se ojala, rotuhla a vzdélátána byla, k tomu Tiechoy tyto a podobné ústaty nemohou dojista tolik pfispéti jako Tlastenecké snahy nékolika oiencfl, kteh se piioji, nkazojice na mnohonásobný i toho oiitek, jiné k naacní se eské fei povzboditi nebo, roziiojfce eské spisy, zabrániti, aby zcela nezanikla. A i seznam eských knih, které za posledních 12 let v Cechách, na Moravé a Ubr^Sch Tjily, tak znaný jest, aé i eské dltadelni hry, které na Novém msté praiském od nkolika let nékolikrita za týden dávány jsoo, tak etné jsoa navštéfotány, a i poet pedplatitela na eské asopisy tak atiený jest, pfec? pochybuji velice, ie fe eská celkem mftle dosid skutené a znamenité vétélho stupni, na jakém byla za vlády krále Rudolfa, t j. za zlatého vékn, jeito závisi to na tak mnohých nahodilých okolnostech vnjilcb, které nejsou v moci nail (so zweifle ich doch aehr, dass die boehmische Spracbe im Ganzen zn einem wirklich nad merklich grossem Grade der Vollkommenheit gebrackt werden konne, als sie onter K. Rudolphs Regimng, d. i. in dem goldenen Zeitalter war, znmal da diess von so vielen zuf&lligen áussem Umatlnden abhlogt, die nicht in nnsfer Gewalt stehen). Yliatenecká páni Dobrovský pipomíná spis HankeAv a Tháa? s r nemohou spftsobiti n^aký perrtt t edém národ, hjt 1 mnohého k vétif pfll pohádala (kfinnen in der ganiot

25 áv Nation keine Kevolotion b«wirkea, wend sie f[lei^ dass diencn, Manchen zam (nrossera FleliM aniqsporoen)." Také pátelm, ceskjr omjicim, Dobroriký dopisofal nmecky, a to i kájí etké dopisy od nich dottátal; Ba na p. faráe sbislarskébo Frántiika Vambery, který ji(j látkoo k siotdíka zásoboval a esky ma ptával, se ptal, proé esky pí$e. Naiei ten mo odpovédél 27. ierma r :.Pro óeaky píin? Zepisáhl jsem se silné, silné jsem se xapisáhl, iádnéma vice nepsati a se žádným Tfce Jinak namlntiti, kdo esky sná, neili esky. Jestliie se to nám echftm od našicb pronárod posmésné vytýká, ie toliko cizich eícb sobe píseme a mezi sebon mlnvime, pro bychom nemohli toma odvyknouti? Jest ioma tak téiko odvykati? Já myslim, ie ne, a proto Jsem se sapisáhl.* *) Nkdy Dobrovský psával i týi dopis áataiaé ^esky a ástené nmecky, jaki akazojf jeho dopisy.masejnfkn" 1870., otistné. Frant Palacký ješt r , obdriev od Dobrovského do.mnsejnika* rozprava eskoo, pokládal to xa velikon ivláitnoac, osnámiv Jann KoUároTi 10. ledna r : abo^ravy o jméno Slovanfi v prvním svaski vydati Jsem sflmohl, ponévadi jii divé byl jsem o téml dostal pojednáni eaké, Yaiemn smyslu odporné, od p. Dobrovského, kterél pro nevídanosc samo, ano( eské bylo, od D o- 1»ro?ikého psané, do prmího svazkn s radostí jsem...'**) položil Jestliie DobroTský konen pece tniil, ie by snad *) Brandl, 120. **) Moscjnik 1879., U7.

26 i"'k\ 1»» jaz\k I iikii! uki bjrlo Uy tprvo iiii nkluiiku j' > phluné poidé, Aby tám ó to pokositi se mohl. Avíak probádav jej, vychoval takto netédomky obdív^j^f láky, kteh byli ctiiádoktí nadcbnoti, aby tomuto, tak a co6 obnotenébo oácf nový livot vdechli. Bez prad Dobrovikého vikfiiiti národnibo docha c^eskébo mohlo itati se toahoo nkolik*?}braiiéj&ich duchv, ale nebyl by dojista rsnikl onea Jednomyslný ruch, jeni uvdomil inenihla Hechoy vrstvy národu eského. Kterak ostatni pe^liv byl jazyka 2cakéko» xobrazige na p. pfihoda, o které vypran^je r Bóhmische Litteratur*. etl kdysi v Hájkové.Kronice* slovo sa* a nerozuml mu. I ptat se rozliných lidi T mésté, ale nikdo mu neuml povdti, co by to slovo snamenalo; Sel tedy pfed brány mstské hledat ttariich lidi a tu dovédil se konen, co to Jest.sa*. Dobrovský viak siskal si velikou zásluhu nejen o znovuzrození národa eského, ale téi o vznik viájemnosti slovanské. On prvý jal se srovnávati jazyky slovanské, stav se tvrcem srovnivaciho Jazykospyta slovanského tak, jako Frant Bopp jenž i prvý z Nmcv, ale pozdji neili Dobrovský, jazyky slovanské na jeviité Jasykozpylné uvedl tvrcem jest srovnávacího jazykozpyto vbec ; on p rvý osvtlil svými vdeckými výzkumy slovanskou starobylosc, ukázav buské phbuseustri kmen on p r vý uinil slovanských vbec a jejich náeí zvláit ; poksi literární vzájemnosti slovanské, apréc* Jeho byly skoro viechny rázu viaslovanského a nadchly táhj ideou vzájemnosti siovabské mnohé echy tehdc^li. A netoliko pérem, Dobrovský také výmluvným slovem obracel

27 23 sení ecbá k ostatním SIoTanm. V oriíté doby pficbáxelf totii TjToleiií k torno studojfci a jiné osoby fidélao^ci do byto Dobrovského, kdei, osednavie kolem nebo, n*- sloacbali bedlivé ujímavým jeho pedniákám o jaiyko> ipyté, pisemnictví a jiných vécecb, týkajících se Slovanstfa. Ze zmídných pravé pednášek nelie zde nepipomenooti pfibébo, jenž nkazoje k tomn, jak pravdivá byla alotft, která tehdejší professor aniversitní Bernard Bolsano nejednou o Dobrovském pronesl, ikige, Ze Dobrovský jest jediným mesi tfemi miliony e- chem, který poiívá sa hranicemi váinosti vieobecué. Kdyi totiž r jedenkráte Dobrovský své posluchae kolem sebe shromáždil, vstoupil do jeho obydlí vyiií dstojník ruský, žádi^ za povolenou, aby velitel jeho Dobrovskému svoji úctu osobné a ústné mohl dáti na jevo. Kdyi k tomu Dobrovský milerád svolil a dftitojnik se vzdálil, posluchai jali se nakvap skrovný píbytek uitele svého jakž takž uspoádávati a istiti, nebo( leželo tu obyejné vie knihy, spisy, iaty a jiné véci v nejvétsím nepoádku, a skfné i jiné náiini bývalo popráseno i sem tam rozestaveno. Sot7a pak vie bylo trochu v poádku, veiel do skrovného obydlí nej> véufko slavisty v pravcdé nékolika vyžších d&stojníkf generál mský etnými ády vyznaený. Ukloniv se hluboce, skládal svoji úctu Dobrovskému slovy nejvýic pochlebnými, ano poníženými, pokládige sebe ta itostna, ie poznal osobné muže, kterého veikero Slovanstvo, ba veikera stední Evropa adí mezi své nejuenéjsí a nc jvsácnéjfti muže. Po té rozmlouval s Dobrovským asi pl bodiay o roslinýeh vcech Uterámich a poaléze projevil, odckásctje s prvodem ivýn, Jeité jednoa m^ úcta Do-

28 24 brovtkému. Uyl to tuvo/ ruky voj6?dc«brabé nardajr de Tolly, který toho ímd leiel tiboren te iborea trým u rraby.*) Jiný doklad podoboý, jak Dobrofiký byl cién a Táien, dáti nám dopit KopiUrAv, poalaný Dobronkéma 81^ tijtí r ^ v némi pift«: Baron Zoia ml ptal, ic inrzatosti témé plakal, ponévadi jste tak ceremoniilnfm todcm s nim inlavil; ped Vaiootti necbce býti Excellenci, nýbri byl by si pfál, abyste i afin byl nakládal jako se ctitelem svým."**) Batei ntedeoa ide také slova proslatenóho bátnika némockého Ooethe, který veliký výsnam DobroTtkébo ve véd a pisemnictvl slovadskéro vytekl r v, Berli ner JalirbUcbcr fur wisscdscbaftlichc Kritik" tak jako -' 'o jiný: Abbé Josef Dobrovský, starosta kritického jiyto v OccbAcb, neobyejný tento mni, který xáby jii obecné stadionu jazykav a djin slovanských vedl dmyslooa v knihácb pilnosti a Uérodotakými cettami, neostával obraceti se záliboa vleliký výtéiek svilj na zveleba známosti národa ieského a semé eské a tpojovol takto nejvét i sláva védeckoo s idii slávou obecné obliby. K emoikoli pfistoopil, ihned bylo vidéti mistra, který pjfodmt svj odev&ad obsáhl a kterémo ilomky honem poádají te celek." V originále némackte tlo?a ta 8 jinými je&té Dr. I. J. Hanoi pedetlal tréara apln Literární p&sobcnljosefa Dobrovského*, Tydaaéai r Akoli pak Dobrovský jak doma tak I citiné faliee byl ctén a tlaven, pece neopadl v chybo mnohých ktei slávoa svojí zpyiní a iiduého vedle ) Svétosor 1871., tsl. * ) Braadl: Život J. Dobr

29 25 trpéu uecbtéji, nýhri povibosottl a podporoval muds{ Ulenty a staral se, aby bmotnými starostmi tileni nejioace, Tédé TénoTati se mohli. Tak n)ax se Tbáma, Tomsy, Joiigmanoa, PiSely bo, Pacbmajera, Kopitara, Hanky a ivlásté též otcorsky mladého Fr. Palackého, když 11. dabna do Prahy piiel UvedlC Palackého do doma hrabete Šternberka. pfimlootal mo, aby z Prahy ueodcháxel, nýbrž domo? v ni si zídil, sa kteroužto piinoa dbal dvojnásobnoq pelirosti, aby Hanka stal se knihoy* nfkem v Olomouci, chtje dosíci, aby Palacký Hankovo misto pi Mnsen obdržeti mohl, a když se to nepodailo, doporuoval mladého uence hrabatflm Štemberkflm a eminflm, aby rodopisy a rodokmeny jejich sepsal a nabyr takto znamenitého honoráe, snáze v Praze setrvati mohl, ba vymohl a hr. Frant Šternberka, že Palackého jmenoval svým archiváem s roním platem. Dobrovský pispél i nemálo k tomu, že r zízena byla pi pražské universit stolice jazyka eského.*) Císa Leopold II., sotva vládu svoo nastoupil, zavdil se echm i tím, ie dal ae r v Praze velmi slavnostoé nft krále ietkébo komnovati. A ta také Král. eská apoianosc nauk, která byla císai nejedním díkem zavázána, konala porady, kterak by pítomnost císaovu v Praze oslavila; porad tch úatten byl i Dobrovský. Byl pak dsa 25. záí r pítomen slavnostnímu xaaedání spolenosti té, pi emž nkteí lenové mli pednášky, a Dobrovaký etl svou rozpravu.cber die Ergebenheit uud Anhlnglichkeit der slavíschcn Yúlker ) Via DaMtevifcfllo spisek.k d^iaáa stolice jasjka ieskébo ph pndské onivenlti*, vydaoý r. 18M.

30 26 ao dftf Krzbuii Osterreich*, t nli od<uaoi( ilovanikýck národa k domo lubsborskéma velebil. Pednáikoa DobroTského, Jeni i nfikteré eské básné, vyduié sa pfiláno^ slfttnosti konidova^ni, paootníkoti odetzdal, dui byl Telice fpokojen a vykázal spolenosti k iielam TMeekým 6000 si. Dobrovský sám piie o pednáice té Cerroniaa s Miic 9. f^na 1791.:.Mé malé pojednání, které jsem ietl, do&lo mnobé zcela neoekávané pocbvsly. Jednala o oddanosti slovanskýcb národfi k doma Rakooakéma od ccba ai do Lecba; i Stacbova píse jsem a jinými vécmi J. Velienstva odevzdal." Konce pfednáiky, v némi Dobrovský obhajaje jazyk eský a dokazoje, jak potebí jest stolice jazyka eskébo pfi praiské aniversité, ped králem neetl; konec ten byl jen oveejnn, kdyl pednáška Dobrovského potom o aobd tiskem nmecky i eaky vyila. eský peklad její od Ignáce Tbáma pinesly také Kraméríosovy.Noviny* r , ími oviem snáaotc obsahá jcjibo valné se roziíila. Konené bnte podány jeité nékteré zajímavosti o Dobrovském, a to vétáinon dle Brandlova spisa.život Josefa Dobrovského* (Rrno 1683.). Náhoda, že Dobrovský v Uhrách se narodil, spsobila, ie Maai, kdyi pracemi svými byl proslal, národnosti maarské jej piosobovali ; Dobrovský viak tnto^ anahn Maarflv odmítal a sebe vidy za echa problaioval. Tak ptal jii r Zlobickéma:.Sklená pftliioé mnoho deklamaje a v&ecko slovy pepíná; ostatné jest vlaateneaa, ovlea nikoli mým, který Jaea tiee v Uhrách narodil, ale i rodiii teekýcb. M^ otee byl te SoWee v Královéhradecko." A r psal KopiUrovi:.S Madkrj nehe nic zaíti... Snad nevíte, ie jsem se v DéraatA

31 2T a h«0q oarodil, ale mt) otec byl ech, jeui t dragoonském ploka prince Jote& ^looiil. Proto nesmýilim mádtnkj.* Podobné tél od NéiDC byl prohlaiotin t^ Nénce. ponétadi skoro toliko nmecky ptal ; avfok i naproti takotým hlas&m Dobrovský inal te npimné k národa eskéma a k národnosti slotanaké. Jii tvrcbadott^ené doklady dokaxojí, ie Dobrovský echem se cítil, ale nad to Tice pokládal zemi eskon za STláStní k driav Rakooské pipojeni' královstri, o erni vyjádil se r T.BiJhmische Litterator" takto:.vydáno sice Das gelehrte Oesterreich, kteréito dílo také éeské aéence obsahnje ; avíak iádný nehledá echfl ve spise Das gelehrte Oesterreich, jakož také ae nehledá Anglian ve spise nieoých Uanoveranech pojednávajícím." Byl si védom historíckého a genetického spojeni ech s Moravou, jaki tamie se pronesl :.Chceme-li mj echové a Moravané,^ aby podniky naie v iii nené se daily, máme si vzájemné pomocni býti, své síly spojiti a takto spolené v obapolný prospéch pracovati. i nám naši pedkové nedali v tom krásného a následování hodného píkladu?* Kopitarovi psal r :.Uvalte, ie nám éiniti jest 1 Némci, kteí nás jii tak dlouho ntlaéují.* Do ech z Uker Dobrovský dostal se, když mu bylo teprve Šest nedél; obdrželt otec jeho tehdái od vojska propastný list a navrátil se do ech, kdei osadil se Horiové Týne, mésté némeckém. Katecheta taméjfi ikoly zalíbil si? bystrém, neobyejné nadanéa ko^a a radil otci, aby Jej dal oa stadie. Otec, boje se \7dání M ttadi*, sdrábal se. Ale Mastná náhoda, Ie mu píbasný v Nin. Brode byl dlolan penise, kterých nikterak od ného dostati nemohl, pohnula jím konené dáti syna^

32 l'tt Hvébo (io toho in6»u, aby \ i1omi«' orujlin dlužníka mét opatfcni ZA ten dlob. V Ném. Iiroil«\ jsa imuhýni Nmrcm, TysUl dosti od spoloiáka svých, Jik lám o tom Hankofi r , t«dy nedlooho ped stoa smrti psal:.kdji jsem T Ném. Brode do ikoly chodil, eiti holi irádéh na Nmce (t. j. ua mne) leckterý klakotský koosek a vysmívali ae mné, pokiknjice za mooo:.nteec broak, hrnce tloak, pod lavici je házel," házeli kuneny po mné, žo jsem mél krvavé rány na hlav." Kdyi pak ryitodottl KTammatikálDÍ tidy v N6m. Brod, pfála mu tái Dáhoda, která ma do Broda na stadie pomohla, ie také homacitni tijy studovati mohl. Otec jeho totiž i v Klatovech mél <iluinika, ncchtéjicibo platiti, i poslal syna na gymnasium klatovské. Po colé gymnasiom Dobrovský býval vidy prvým iákem a jsa takto výtenými vysvdeními opaten, odebral hc v patnáctém veka svém do Prahy na fakulta filosockoa. Akoli pak v Praze sám výživy dobývati si mosil sookroroým vyuováním, nicmén pilností a bystrosti rozumu svého vysinoi se uad ostatní studqjíci tak, ie ihfi povýiení kandidát filosofie na mistrovství v oamnáctén roce svém obdržel mezi viemi magistry misto prvé a ie byl vadn i ped tak zvaným Šlechtien z vavinu* -(nobilis de Lauro), kterému podle starébo zvyku filosofie tajiti bylo. Literární práce své Dobrovský poal oti^kuvati jbko bohoslovec r NcJdAleiitéjií viak a n^záalainjií firace jeho Tmikly teprve la let, kdy duch jeho býval týréa ekoroagnlnosti. iní-li choromyslnosf obycijného loréka Jil tmntný dojem, dojista bolestné srdce aale jest rozryto, vidíme- li, ie duch bystrý, Bohitaý flá^y

33 . aad sebou poibyi, ie dacb» jeni šero dáraé minulosti a hlobinj jasykospjrts jasnoa pochodoi ostéuoral, lám temnem cborébo beivédomi sebe sama jest xabalen. Ale atáiime*li, ie ^asto opakiijícf se lácbrat nebyl s to, aby ducbotoa práci DobroTskébo pekazil, nýbri ie pece prací Tédeckoo položil perný, posud nepohnatý sáklad^ na némi Telikolepá pyramida slatistiky do jasné T^ie sméle M statí, jisté nabýráme toieni, jak mobntný, ttoivý, objemný genius to byl, jemni TrstoTníci se obdítovali, jeboi nejlepší s nicb milofali a jehožto jméno vidy a tiady s áctoa se vysloví, pokud a kde véda váinosti a neitéstí lidského ducha soustrasti nepozbude. Neni píjemno pi neštésti velikého ducha a choromyslnos( dojista jest neitéstí hrozné dlouho meškati. Protoie viak vseobecné výroky tu nieho nevysvétlaji, nýbri obraiotvomosti tenáové široké pole k rozmanitým peludným domyslm a výmyslm se ponechává, bu zde také nékolik zpráv za úelem, aby se poznalo, jakého spftsobu bývalo zatemnní ducha Do* brovskébo. Jii za doby, kdy Dobrovský byl jako rektor semináe zahrnut mnohonásobnými pracemi, vyvinula se u ného pfedráidénost nerva, protoie pílišné ducha svého napínal, jsa vedle prací téch neunavené ve studiích svýcb stále zabrán a horlivé dopisuje si s pátely. Pátelé jej sice napomínali, aby v prácí se mírnil, a jmenovité Durych jej varoval, aby svého zdraví dbal, napsav mu 1. íjna r :.Pátelsky Yás napomínám, abyste o zdraví STé peiotal ; nepracqjte více, neili síly Vaše snáieti nohou.. Yy se pflii namáháte ; nebo< diviti se mi jest, ie, jsouce tak mrzutými pracemi obtiien, ješt tak dlouhé a lite-

34 : 30 rárniini novinami naplnéni* listy mi psau molcte.' Ale marné bylo o Dobroviikého takové oapomíoáoí, I itjfltotmly 86 víc a tím náalodky pepínáni dacba, ai naiul pro néj osadný rok kde Jej daiernf eboroba tachtátila. Jit 14. ledna r Dobrovský ptal Dorjcbovi.Chtél jsem Vám jen oblásiti, ie na Vás pamatoji, a nikoli njaké sávainó yei psáti. Nebo( dacb maj není starostí prost ani, abych piavdn ekl, dosti pminý, abj pfckonal ochablosc a rozmrzelosf moo." Nicmén Hšk ustaviné mojhl dncha svého hojnými pracemi védeckými. Ti, co kolem ného byli, potorovali na ném neobycejné pradkoa popndlivosf a jakési podivínství, které viak ta roztriitosf, jakái a nsenca asto se jeví, pokládali, al konené hrozný Týb>.rh inivosti, který pi ném nkázal se poprvé v p.loviri ervna r n faráe v Nové Koli na panství Falknovském, kde Dobrovský pravé meikal, vsechny o lítostném stave, o dolevni chorobé jeho pesvédil. Jakmile se ponkad ntilil, zajel do Karlových Varflv a pil potom Cbebskon hokon vodo, aby zácpy žaladkové pozbyl, a dosti brzo obstojné se zotavil. Sán psal 7. záí Dnrychovi:,Snadné mi prominete, ie jsea na dvojí list Vá, daný 15. a 19. ervna, neodpovdl. Hyl jsem totii trápen po dva msíce zlým dochem bypocbondrie, ilem ernon žlaí spftsobeným a tak pndkým, že aui lázn Karlovarské ani vody Chebské zlo úpln vyhnbiti nemohly. Nyní jsem v Praie a uiivám Svato* václavských lásni a jiných prostedk, kterými nalilékah zácpy moje zmkiti chtjí. Akoli bych ísti a psáti mohl, pece mí radí, abych dncha nenamáhal, aviak dovolají, abych pátel&m krátce psáti sml.* Kterak Dobrovský rady lékatké nedbal, dokazuje

35 31 t^t pr&fé xffliaa/ Jeho dopis, aéaiio mimo filologické réd robopis^je le Uké, ie RosoTé, Jio«e«pA? odea Skin* 4iiiftTd, Uif M od SloTan genoticky, na kt«ré Jméno «Bm* od onéch pfe^lo. Dopis ten neaknzoje ani niý* mezm stopj dnietni poowtenotti, n to bvlo ifláitní prroa doba pfi jeho aenod, ie BéUaký m byl doeha úplné jasného, ua«i opétaé se ikalíl Tak na p. brto po tomto dopise napsal iáios k cisafí, aby mu propij il proboistri Staroboleslavské. Žádost celá neprojemje nieho neobyéejného, ale konec Její protrasige, ie Dobrovský, kooélt ji. jii pi jasné mysli nebyl. Pravi totil :,Žadat«l doatt Jisté, ie vyslyéso bade, protoie prosba jeho Jest épini ipratedufá, a Y. H. Jako aál a^milostitéj&i král od milosti a milosrdohilií Pána Boha nstanoven Jste lepií poádek a oás a skne nás echy, kteh svéma králi apiamé oddáni jsme, uvésti.* Žádost ta poslal Dorychovi, aby Ji dsai odevzdal. Darych zaraxil se nad slovy pravé dotéenými i nad tím, ie prosba mimo obyej, podávati ji niiiimi úady, spíma císai odevzdána býti má. Psal tedy Dobrovskénra S2. zái velmi pátelský list, v némi npozomil jej na neobvyklost jeho poínání a stran avedeqých výie slov pipomenul : jeni téi,chcete-li, aby tento výrok, od úedník, kteí echy nejsoa, ten bade, Yám pro vieckn badoacnost Škodil?* Z pátelství tedy k Dobrovskému ie iádosti císai neodevzdal. Dobrovský k to* muto dopisb klidné 4. íjna odpovédél. O probosstrf prý se hláiil ae tak sobe, nýbri k vflli píteli, jeni, jsa v okolí faráem, nikterak, a mnoho zásluh má, pohnat býti nemohl iádati za ta prebenda, kterou kdyby Dobrovský byl dostal, ást dchod tomuto píteli byl by poposto; souhlasil s neodevsdáním iádosti a praví,

36 ; když od cottj obtyklé, címm i odstoapiu nelze, císa nikdy neu mél od nékobo, Jeni noboji se prardo Hd, á< vk:.znám nesnáze, nabýti milosti, když Ji popuzení adéliti necbce. Já po niem j.....v...<..»., po niiem netonžim a niebo iádati nebodo, i kdybych TSÍm právem to ainiti mohl. * V témie dopise také éini filologickou poznámka: ^K ostanotenf pvoda slova.bfth* napadá mi obyklé na Morav reni do Boha na p, mám toho", t J. dosti, hojné, takie by Bh byl bytotc sobe stanici, co Némci íkají.selbstgenogsam". Více povím pi jiné píležitosti. Podlo rady lékaské od néjaké doby nepracuji, akoli síly dn&orni áplné se zotavily avsak télo jest jeité ponékad ochablé poiívám jen ovoce a vody a proto jest se mi napínání sil varo- Tatí." Ale dniemí jeho síly nebyly tak zotaveny, jak se do* mníval; 15. listopada navltívil z Méiic Dlabáe v Praze,^ kdyi viak navrátil se do MéSic, okázaly se znova známky jeho choroby. Domníval se, že dostal od Boba dar prorocký, ie jest ustanoven pipravovati lid na píchod atoho, jeni pijíti má", ie jest aréen osvéiovati slovanské národy, ie notá doba vzejiti má v echách, kde viiehtti dobí sejíti se m«jí, atd. Zvláátní pi ném bylo, i«, Jia chorobou tt^ita^ vedle nejvzneienéjií mluvy kladl wfnxj méné spasobné, nékdy ai sprosté, takie takové sioto, jemni vyhýbal ée redle jemných mravfi svých v obcování, vidy jett utamoin, ie duch jeho v té chvíli nebyl úplné lobé Tolným. Utkvlé jeho myilénky sáleiely na bloasni- Tosti, T nfi oviem jeho ilechetná povaha se inovovala: naráiky písma Svatého na dobu panování istého dncha^ idea o chiliasmu ftplítal s filantropickými myilénkabi

37 33 tehd^jiibo sednátltf, fnotoflekýml Dásorj Pythigorejcáv o cislidcb. Jel OTiem i v zednástri sfoa daleiitost Bély; jindy saie blosanil, ie by pece bylo moino na- Míti protcedek od smrtí, a horlil pro iii nebes nn imii, pro blaho Tlastí a nirodn. Aviak nc^jlépe poxoati Jdio Mouoéni s dopisa, i niehi otísténo ide nco badii. Dorychori Dobrorský paal 24. listopadu r :,Dne 9. i. n. nabyl jsem úplného idrari a pedpovédél jsem?^edek bityy dne 10. aredmié krabéti s Nostíc a jiným; to jelt dkai, ie mi ottetai mocnosti docha nescházejí a ie bidn lidi mod pftafédiití, že dar proroctri propeený mn od Otce írétla není peludem lotika nemocného. Dékqji tedy Bohu, od nhož kaidé dobré nadlení piehisí, sa ten dar, kterého kdyi dobe ni^i, Tlaali prospti bndn mod. A co mn po Bobo draiiim mie býti nešli rlast? Aviak i cisincam a fiamv lidatfv chd býti prospiným; protož od 11. t. m. niieho tén neiním, leé k emn mne dnch pohani. Vru moha k iow TstaboTati onen výrok DanielAT 7, 28.:.Já Daniel mnoho myfltekami ivými kormoutil jsem se a trá má promnila 8«na mn, siot pak srdci srém xachoral jsem.* Divným ipiaobem naložila se mnoa ProsetaliKMC Boii od dtinttri mého, jeit Tice Tiak nyni, kde ryikoaitti jmm nedoiitoetí tla. Evandlinm st. Blatonie kap. 24. o rcecb, které pichod KrístA? pedcházeti B^ji, dimým omylem etl jsem jii na 24. nedli rolnfkam méiidíýn a optn, kdyi, jsa Praxe, za jakousi phiam aa nmk masi], stalo se, ie t nedli 26. éiu pi mii, posladnf tál evaaduma jsem taaie ett latinsky naeeky a éesky po mii. Slnii totii t tetím vékn sréta tfeasi jasyky kasali erandlinm, pedkem SIovanAm, trnul kmolmtf. a potom

38 84 jiným. Co Vy Jit«o ftlovftntkéa vmbd národa spoleném tk drkernlm jaqrka ve imjrsle déjepliném blodoé upeal, sprétoé Jíte potédél re tmytle prorockém, t. j. o dobé, která nyní te ce íaá a v které národ tlotreoský daleko iiroko roiloieoý po zemi jméno vezme od.blávy*, jelikoi Bfth veliké véci na Slovanech a skrze Slovany zjeví svétu pasobenfro toho, jejž Dach Svatý fidf. Viíchni milovnici pravdy a dobra naplnéni bodon dary ; splní se totiž nyní potfeti ono sluvo Joclovo:.Vyleji ducha svého na všeliké télo." Každé proroctví tfikráto se splní, jeito jsoo ti, kteft svédectví dávají, a trojí jest Hie Prozfetelností lioií : pfirody neboli Otce, milonti neboli Syna, svobody a lásky neboli Docha Svatého, který vyvolené pipravaje na pfichod krále lovenstva, jenž kralovati bode po skonení vékn. Co pak žádný z VídeanA nevidí nebo neto8í zaátek strastí? ta evandóliaro poslední nedéle po némecku, nemohl jsem se slzí zdržeti, jelikoi nefitésti ccló *íii Nmecké hrozí. Do zemí Slovan, kteí mír roilají, sejdou se viicbni vyvoleni, jimi rádi práva pohotitinská prokážeme. Doufám, že Vy brzo do ech pijdete. Vfiecbno totiž má se na dívéjií stav pivésti. Také doofám, že Josef Frantiiek, uynf cisa némecký, te svou nevérton, dcerou krále francouzského, a se svon sestrou, která echy miluje, pijde k nám. Kd>ž Fran* conzové, jak snadné státi ác mže, od hranic nmeckých odraženi budou, navráu se eské pluky doma, aby synové aohli té iti matky ovdovélé a bezdtné, jejichžto modlitbami naáe zbran požehnány budou. Divný, neslýchaný, k We nepodobný (tm, kdo jediné své sile dav^í) pevrat viech véd nvidímc vsichni, kdož až na konec vytrváme. Mor a klad nedoteknoo se nás, ale jiných.

39 35 kdjri pfijde sioto j«ko :.Posílá m prorok, kterého poslal liotpodib vpratdé* (Jerem ). Poibade imloatoloaaý král pruský Slesska, které ka královstil etkéma nálemo, Sesik, protože poslechl Spatné rady jeho, po* ibsde Lolice. KrálotrttTi eské roxmooií se nesmiraé a tyrine te mohutné; Polska, trestaná pro lanedbáni e i matefské (ilechti totiž milorala rice francouzštinu, mrav a lat dd) pokvete opét; ruiké cárstvi se rozmnoží a rotuff ai k hranicím Persie a Indie, t. j. slovanský árod zpétnýffl chodem dotekne se téch krigin, které pvodn obýval. Odtud píbuznost jazykftv a náiodftv a myslím, ie pokynutím Prozetelnosti ruská cárovna vydati kázala slovník vsech jazyk, který já správnéji po ástkách znova vydávati budu. Již opétné chystám se na cestu do Ruska se soudruhy prací, které naleznu. Ale dále mi bude cestovati, aby se vidélo, že moudrost Ind, filosofie ftek, sprostnost evandélia z jeduoho pramene se vyprýstily a k némn se navracají. Rozlije se tedy svétlo 8 výie po vsemmirn díve, nežli pijde ten, jeni ukáie se v slavé. Zaíná se oddlováni ovcí od kosl. the prosím hlavu XI. ad Hebraeos, a vira Vaie se pemi. MieC B6h zajisté jesté vétií véci uiniti, ale nyní užívá prostedk podle zdání pirozených. Hvézdy spadnou, t j. vlasatíce piblíží se zemi, sp&sobi pívaly moské, pokazí vzduch, odtud pijde mor atd. Že tlak Tidnchu nemocným Škodí, okázalo se 11. listopadu u bratí MiloBrdných. 2e rodí se pfiery, které iravoi>tí krev a i(ávy kasf, svlme skrae Angliany, kteí jazyk a náboženství Iranv od tolika století potlaovali. Ale jii nyní zane se jiný poádek, jiný obrat. Co bylo první, bnde poslední, a na- -opak. První pede vsemi budou echové, jako kdysi a*

40 židé, nejen potllc etymologie ((ech ou ijlti^ : i -; i joln ZAchováráni xdédén^cb pootiích ctnoítí, t j 'lo' r,u.\ oti. vérnoiti ft trpélitostl. Co jsem o vérnosu»1. i ;. h : Ar. lu pfcd I^opoldem ekl, torna Jen málo lidi! i rozamélo, a lovék Jisté nezoaboh a nepítel V^Ayf ta e < i tiskem se vydávala, dmyslnó a rouim* /uh iin ona prorocká slova.es ist in Wabrbeit aller Aafmerksamkeit wertb, wie wanderbar dic Vorsebong dic Scbicksale gauer Nationen leitet nnd bestimmt*' v ta slova, která v ti-.^téném spiska se tou: ^wie sebr stcb die Lage aller Vlkerscbaften ge&ndert bát." Ghlapovský onen ilovék, kterýž, ani se mne netázav, má slova byl zfalloval, Jest nynf pedseda. Jak slyifm, té rady ve Vídni, kterái o opravé ^kol se rádi. My ecbové nepotebajeme rady técb lidi. My sami sobe v tom jsme dostatení, jelikoi nadáni "^f> od Doba témi vlobami, kterými svét íditi cbtéji vó TídeHÍ. Ma nás žádati se má vzor, podle kterého stadic opraviti se máji. U nás narodí se svéuo a Již se narodilo, které také rozliiti se má k jiným, jii je vdéné pijati clitgi. Videú tí vžak a( bedlivé nvažiuí slova Luk. 'JI, 34.:.Varujte se, aby snad nebyla obtížena srdce vase obžerstvím a opilstvím a peováním o tento život, aby nepiiel na vás náblý ten den.' O nás vžak, mníme, že eeno jest:.bdéte, vželikébo asa se modlíce, abytte bodni jmlni byli njíti técb viech véd, které bodoa se díti a státi ped synem lovéka.* Radim tedy vftem dobrým, aby co možná rycble do ech se odebrali neb» cítíce vnaknnti dncba, aspo déle ma neodporovali. Ó, kdybyste, brate, Již byl zde, abych Vám o poteboval-u byste jehé aého návoda jsa lasvécw do vfteho, ct> Boží Prozetelnost ttran blaha, vykoapení a svobody ni-

41 roda tam^lí, okázati mohl Ugemstvi písem. Ud6 dje le totil to, co dtto se apoitoln Pavlori. Vidél jsem svétlo oe jedenkrát, nýbri attéji mél jsem sny, ridéni, avuk njtd Tiecbno vykládati nemoha. Doch vje, kdy a kde chce. Stran iaso, kdybych to TysTétliti chtél, nejvice jsem -^-'.ffcb, atšak jest potebí trpélivosti. Den ode dne... VSecko má svikj as. Znali jste borliyosf ducha mého, proffpírati ve TÍech nlitených vidácb. Tak odmtt^je Bh vémé slnlebníky né, Kdyi jsem ped temi lety te slovaotkých kodex Moakré rzná Stenf vypiaoral, jelté jsem netniil, ie stane se kdysi, abych mimo písmena také smyslu apokalypse poroznmél. tete prosím kapitola XUL a avažojte, zdaliž o Francii a Nmcckn není potdéno to, co se tam te. Pozdravnjte v e> ky pátely a viecky dobré lidi- Jakoito podpis Dobro?sk> pod dopis teo uakreslil rotnostranný trojahelnik a do ného trojka. Podpis ten jakoi i asté narážky na íslo 3 s dostatek dokazají, >e v pomatenosti Dobrovského velmi bojnély myšlénky zednáské. Rovnéž bloaznéní chiliastické a oekávání iie dobra a istého dacha mocné psobily v ném, a pepínání sil nstaviným stodováním jmenovité biblí staroslovanských pivádlo do chnravé mytu jeho též obrazy apokalypse. Sebevdomí, které pes viechna skromnost v ném vidy iivé bylo, pedráždéností nerv velmi zmohatnélo ai na nejvyiií stope pepjatosti, a odtud snad zrodila se v ném chorá myilénka, že dnchem prorockým oadán a povolán jest, aby pipravoval íši istého ducha, a to pomocí Slovanstva, a ie tento obrod svta má vy- cháieti s ech, které, byvie potud posledními, n>*ní jii státi 16 mi^í prvními.

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče

Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Učebnice pro děti od 0 do 2 let a pro jejich rodiče Z r nk Z učebního cyklu Pouta milosti (GraceLink) Ročník I., první čtvrtletí Přeloženo z anglického originálu: Beginner Bible Study Guide, GraceLink

Více

Prameny. Hry středověku

Prameny. Hry středověku Vypracoval: Lukáš Hetmánek 438553 Stolní hry ve středověku Mezi jedny z nejoblíbenějších volnočasových aktivit člověka patří nepochybně hra. Hra a hraní si jde ruku v ruce s lidským bytím a za mnoho let

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,.. tl _.,.",..1.,.. r. r -... ut sequamini uestigia eius". (I Pe 2, 22.) ' ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svaz.ek II. APOŠTOLSKÝ ŽIVOT KRISTA PÁNA OD POČÁTKU VEŘEJNÉHO

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta.

BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Andrea Hudáková: MALÝ SLOVNÍK ABSTRAKTNÍCH POJM BILÍKOVÁ, Adéla. Malý slovník abstraktních pojm. Knihovna msta Police nad Metují, 2000, 27 volných list v deskách+ videokazeta. Diplomová práce Adély Bilíkové

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Studie o andělech Osnova pro studenty

Studie o andělech Osnova pro studenty Studie o andělech Osnova pro studenty O andělech 1. Co jsou andělé a. Bytosti stvořené Bohem a mající podíl na Božím plánu pro věřící, nebo ti, kteří mu odporují spolu se Satanem, jejich vůdcem b. Anděl

Více

Modřanský farní zpravodaj

Modřanský farní zpravodaj Modřanský farní zpravodaj Listopad 2012 Slovo ke čtenářům: Obchod, nebo zvláštní milost? V týdnu modliteb za zemřelé je možné získat pro duše v očistci plnomocné odpustky. Zdá se, že stačí splnit tři podmínky

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben

ZLATÉ HORY KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST KDO JSME. 2005 duben 2005 duben ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉHO SPOLEČENSTVÍ REACH OUT FOR CHRIST ZLATÉ HORY KDO JSME Reach Out For Christ (ROFC) je mezinárodní misijní organizace, která byla založena australským evangelistou Stevem

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

vek Jana Václava Póla k v!voji slovanské jazykov"

vek Jana Václava Póla k v!voji slovanské jazykov P! ísp" vek Jana Václava Póla k v!voji slovanské jazykov" dy Tilman Berger Univerzita v Tubinkách O # em budu mluvit!!ivot a dílo Jana Václava Póla! Pólovy návrhy pro reformu "eského pravopisu! Gramatická

Více

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA ROK 2005 - ERVEN M ARTINOVY NOVINY 06/2005 RONIK IX. Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trplivost, laskavost, dobrota, vrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Gal 5, 22-23 S LOVO NA

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI

ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI JAN VAN RUYSBROECK PODIVUHODNÝ ZRCADLO VĚČNÉ BLAŽENOSTI čili VZESTUP DUŠE K BOHU S KRI STE M, V NĚ M A S KRZE NĚHO Z kritického vlámskéh o vydání přeložil P. EM. SOU KUP O. P. 1 9 4 G Dominikánská edi

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 2.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 2.část Lidová slovesnost většina obrozenců sbírala a vydávala lidovou slovesnost k nejvýznamnějším patřil: František Ladislav Čelakovský (1799-1852) František Ladislav Čelakovský

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-

#$!%%%&'.,/-01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/ ECKO PERSKÉ VÁLKY ROZSAH PERSKÉ ÍŠE Kolem roku 500 p.n.l. byla Perskáíše nejvtší na svt. Její východní hranici tvoila eka Indus, na západ sahala

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah:

Láska. Láska a odpovědné předávání lidského života. Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života. Obsah: Láska Téma: Láska a odpovědné předávání lidského života Cíl: Poznání zákonitosti odpovědného předávání lidského života Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Přednáška o odpovědném rodičovství Čtvrtek 18.00

Více

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová Mezi námi draky Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi draky Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 045 EX 7882/09-100 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr.MUDr. Radan Kuča, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012

3. Zpráva o hospodaení SRPŠ k 13.9.2012. viz píloha píjm a výdaj za rok 2011, II.pololetí 2011/2012 Zpráva z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 13.9.2012 1. Zahájení zasedání- pí. Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. V úvodu pronesla pár slov k bývalému editeli p. Sedlákovi a byl

Více

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace

Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Církev československá (husitská) Snaha o dokončení české reformace Kdo jsme? Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým,

Více

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou

Jindřiška Šindlerová. Projdi se mnou Jindřiška Šindlerová Projdi se mnou Tribun EU 2013 Jindřiška Šindlerová Cover Jindřiška Šindlerová Illustrations Jindřiška Šindlerová Obsah Projdi se mnou... 8 Noční sonety... 10 Lásko prolhaná!... 11

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s...

2.2.2 Ú m y sln á u b lížen í n a zd rav í a d alší n á siln é tre stn é čin y N ásiln o sti - les v io le n c e s... 1. K rim in o lo g ic k á č á s t... 13 1.1 V y m ezen í n á siln é k rim in a lity a so u v isejících p o jm ů... 13 1.1.1 N ásilí a n á siln á k r im in a lita... 14 1.1.2 A grese, k rim in á ln í a

Více

10 je 0,1; nebo taky, že 256

10 je 0,1; nebo taky, že 256 LIMITY POSLOUPNOSTÍ N Á V O D Á V O D : - - Co to je Posloupnost je parta očíslovaných čísel. Trabl je v tom, že aby to byla posloupnost, musí těch čísel být nekonečně mnoho. Očíslovaná čísla, to zavání

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁV VA 2014 SKAUTSKÉHO STŘEDISKA KONICE Junák český skaut, středisko Konice, z.s. Junák český skaut, středisko Konice, z.s. 1 SLOVO VEDOUCÍHO STŘEDISKA KONICE Milí členové a přátelé skautingu,

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

1 3Statistika I (KMI/PSTAT)

1 3Statistika I (KMI/PSTAT) 1 3Statistika I (KMI/PSTAT) Cvi 0 0en prvn aneb Suma 0 0n symbolika, vod do popisn statistiky Statistika I (KMI/PSTAT) 1 / 17 1 3Obsah hodiny Po dne 0 8n hodin byste m li b 0 5t schopni: spr vn pou 0 6

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE

DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE 13 7. ledna 2001 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V PASTORAČNÍ SLUŽBĚ CÍRKVE Směrnice ČBK VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 DUCHOVNÍ PÉČE O LAIKY PŮSOBÍCÍ V

Více

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

NÁŠ STÁT. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_24_CJ3 NÁŠ STÁT Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková NÁŠ STÁT Celý svět je rozdělený na několik států (téměř 200).

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové

Hodně svátků Gábiny Kratochvílové JAK SLAVÍ VÁNOCE IVANA GOTTOVÁ, GABRIELA KRATOCHVÍLOVÁ A PETR VÁGNER? Tváře známé z televizní obrazovky FTV Prima se sešly při bohulibé činnosti nafotily kalendář, z jehož prodeje se podpoří SOS dětské

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30

08.00 FK. 10.00 FK Za + rodiče, setru a živ. rodinu 18.00 FK Za + Jana a Jarmilu Klabanovy 07.30 09.00 10.30 Farnost: Místek filiální kostely: Lysůvky Sviadnov Hodoňovice Rok: 2015 Po P OŘAD B O H O S L U Ž E B V týdnu od 08. 11. 2015 do 15. 11. 2015 32. DĚLE Udílení svátosti pomazání nemocných při mši sv. v

Více