KNEZÍ KATOLITÍ. ^í^-éé-th^^í^ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. SVAZKK I. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ //I'

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNEZÍ KATOLITÍ. ^í^-éé-th^^í^ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. SVAZKK I. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ //I'"

Transkript

1 i'4 (CD O)

2

3 3 Vf^f

4 *Jž:f.

5 KNEZÍ KATOLITÍ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ SVAZKK I. //I' ^í^-éé-th^^í^ NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO.

6 AHrt 1 8 ly/' %mlkluuam B. Oi T. latobl M KfiL TI

7 UtecleheU Jan Jeiek spisea.záslahy duchoteostra 'T^ o e a literatnni eskoa* (t Praie 1880.) a redaktor Tomái škrdle spisem ^Zásloby eského, moratikébo a slezského dachovenstva o zakládání knihoven, o rositováni knih a asopis po ddinách a mstech* (v Praxe r ) okázali pesvdiv, kterak vzdlavatelé novoeského písemnictví v prvé polovici na&eho století bjli nejvíce knii, jsooce ze viech stav nejhojnji tastoopeni jak mezi odbrateli, podporovateli a roziiovateli kterýchkoli knih a asopis eských tak i meii spisovateli a úastníce se co nejhorlivji, v ech podniku literárních. Náleií pak knéistva eskéma vbec nejvtší zásluha, ie s npímnoa láskoa k vlasti obtav pispl o kísí ti a zvelebo-?ati e a písemnicttí naie, ie tntéi láska iíilo a ndriovalo T lido, peojíc spolo tói o vzdlání jeho méronpísl ni noa. Velebné knéie

8 Tidlme meii prrými badit«h Dárodo frého, mexi pilnými pnootbíky nt poli literárním, anic bad^ji? JaijrkoTédé, dinách tetkách i Tiaobeených, rjuáujlce na itéuo iprárjr o etk6 minulosti, lby pfíklndem otca potxbodili pokletloa myil potomkav, aby nao ili Je eskou feé tuu( ináti a milovati i k tfelebé ji Ji pomáhati. Kiiés, poeháictje obyejné z lidu a stýki^^ m potom i t úade fám 8 lidem peiasto, Tmyilil le nejlépe doiemí iivot jeho a neodnárodnil se tak snadno jako synek méitaký, Jii od malikosti ifatláni némeckéma pivyklý. A tak stalo se, ie pnré polovici naiebo stoleti iádný stav Tecbácb neml tolik pracovnfka nanárodo roli dédiiné jako stav dnchovni, a to jmenovité esi lidem, s nímito rád, snfje i cíté poteby a taiby jeho a pokládaje za svatou svoji povinnost peiovati nejen o blaho jeho duievní, nýbri i hledéti zlepiiti bydlo jeho etdetjfti, délil se o slasti a strastí života naleho. Snahy a iny ty jevi se u éeského katolického knétstva dotud. Aby jeité vydatndjsí ruch v té píin po vlastech aaiioh tavládl a aby píkladné snahy a iny ony pohádaly A roncovaly knistvo Seské nynjií co uejmoenltli i aby Mbylo lapomínáno ani v obecenstva nejiirifm na to, Um katolické knistvo pisemnictvf eskému prosplo, jakoi i vabec aby paméc na viechno knistvo katolické o pisemnictví novoesk laslooiilé byla otvuena a co MíJvíce roziíena, sa tim úelem testaven Jeti spis pfítomnf. Aby úelu toho bylo doeaieno oiiérou nejbojnfjií.

9 hledéno, ahj spis ten byl etbo a sajfmatoo, ba Dannoie lábatnon, dacha i mysl každého idélance poutající. Vybráno tedy do ného pout to, co Joit fieobecn pozoinhodno a daleiito, a fio prateno tak, aby tenáe Denodilo a neonatoralo. Zo- Jnéna pihlíženo sasnaimuti rozmanité píhody a píbéby rásn anekdotického i jiné obrázky a události podobné 10 iifota a iiiiikmti (éek, o aieliito rozpráténo, protoio tím nejináse éotba Jest vsiiifea sigímayou, a tená, oaréiit 86 etbou tou, te potom rád i jiné ásti, nenud M jimi a neonat^je. Z udiga isté životopisných podány toliko nejnutnéjií, aby nebylo ve spise to, co jest povahy nehopámé a nezáživné ; za to innos( knéží probrána levrobné a obiírné dle toho, jak u kterého z nich jest pozoruhodná a dftležita. Veškera innost každého knéxe probrána z pravidla celkov na jednom miste spisv pohromad, takže celistvý jeden obrázek o ni jest podán, a jednotlivi knzi následují za sebou dílem poadím MOvým dílem i dle obor, v nichžto stali se zasloužilými ejvice. A nejsou ve spis pojati pouze ti knzi, kteí byli spisovateli, nýbrž i ti, kdo byli odbrateli, podporovateli a roziiovateli literárních podnik eských. Látka spisu erpána Jeat z rozliných pramen tiitných i iwulutiiýíh TÍco mén tlom, a nkteré z pramen téch jsou na svých místech pipomenuty. Obírajídiiia se déjinabi eského pisemmctvi nirá se mimodk myilénka, trotnávati pítomnost s minih

10 loiti a vybírati li píklada6 vzorj iminalotti pro pltonidoit A phblédneme-li t té ttrénky k loabám a iinám tetkých kaiii katouck/cb, loaaeoáim, ie o pemnohých z nich páti li Jett, abj popad k nim nevjmisel, oýbrž aby také za dn ntéicb li«ji a iiftu rotproadil se po národe ieském i vkocnil se mohotné? srdce kaidého úda národa toho. Jako obradme iraky fé k hvéidám, které velikosti a zái svoa nad Jiné vyaiki^i, podobné zirejroe také k téro snahám a éinm, které stkví se vlasteneckoo obétovnosti, neobroienosti, vytrvalosti, Šlechetnosti a jinými ctnostmi spasnými národa naienv, a rozebivejme lesku záe jejich srdce svá i

11 Hlavním ásilím bodit«ift DOTOeskébo pfsemnicttí nejpnre bylo a býti mosilo, aby oboorili pfernšeooa duietni spojitost mezi doboa noton a starší, aby spojili pitomoost eskoa s minalostí a úinkem tobo povznesli národ éetký k býralé sláté. Úkol pak ten pipadl piroxené méron nejttii djepisectví. I byli pnri sknteéní kisitelé TŠebo, co ieskébo, vétiinoa djepisci, jejicbito dfla, bjc i némecká nebo latinská, vitépo?ala vétsi a Ttií sálibo T národní starobylost a Tzbledem k cizin dokazovala i hájila práva národn svého. A knií katolických bylo hned na poéátka mezi djepisci nejvíce. Otcem nového, otcem kritického djepiso eského stal se koncem XVIil. století piarista GelasilS Dobner. Narodil se 30. kvtna r v Praze, vstoopil do ádn piaristského a vjíoval v kolejích ráda svého na rozliných místech, poalése v Praze, kde zemel 24. kvtna r Do Pnhy dostal te, když r jeho piinním ád piaríataký tam oveden byl, a pilel tam jako prefekt s 6 kaéimi, s nimiž zaal vyoovati ve 4 teakých a 2 némttkfth tídách v dom v Celetné Ud od hrabte Uartmana k tomi takoopeném. Kájí

12 6 poidéiji Ikoljr tj b/ly pf«omeojr do nofc ryiuvené kollcje nft NoTén nétté, Dobner byl zroloo u rektora kou«je té a ipratottl áfad ten po 16 let ( ) i nc J- \l lepuai Aéinkem a platoýn proipéchen ráda stého i mládeie stidojid. Jsa od STého mládí muotnikea éeekýeli d^in, Dobner birai materiál jfjích a konal itudie krmeité, eltjtli^

13 M vydati Tlasteaecký slofnfk dljjtpiný, wbméfhaf a tivotopitoý. Sdéli? M o toto tré pedfotseti t pniským irétídm bitknpem Vokooniiuein, který byl také veliký milotník déjin eských, byl od ného potxbaxotán, aby epeal kritické djiny 6eaké, i sabral se Jeité TÍce nefli di?e do srých stadii. Kdyi pak ád piarístaký chtél Tydati Utiuský peklad kroniky Uájkory, kterýi oiinil piarista Victorínas a Sancta crace, vyztal Dobnera, aby pipojil kn pekladu torna své déjepisoé poznámky, r kterooito práci on se uvázal se tíí horlivosti. A tn se stalo, ie Dobner, pohronziv se dkladuéji do déjin eských, s koene vyrrátil dosavadní aaktorita.kroniky" Hájkovy, na které xakládal se po tu doba viecben déjepis eský, akázav bystrým rozamem svým nepodstatnosc jeji a Hájkovu nesvédomitost vzhledem k torna, že, sepisuje svou Kroniku*, dokládal se listin, jichžto bud ani nebylo nikdy nebo které zcela jiného smyslu byly, nežli jaký jím H^jek podkládal, cbtéje dodati viry svým smysiénkám a nepravdivým báchorkám. Vedle, Kroniky" Hájkovy, kteroa vydal v letech o iesti dílech s názvem ^Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohem orum e bohemica editione latine redditi et notis illustrati a P. Victoríno a S. Cnice... nunc plurimis animadversionibus bistoricis, chronologicis, criticis nec non diplomatibns... variique generis... monumenti^ aucti a Gel. D.'', Dobner vydával lárovea i listiny a jiné pomftcky déjepisné, dosud nevytiiténé, 8 názvem Monomenta bistoríca nusqaam antehac edita" (6 díl v týchie letech) a uveejoval rozliné rozpravy kritické o déjinách eských v asopisech i spisy zvláitni latinsky nebo némecky psané, zjednávi^e

14 i 10 T«iiB i... iiúchod iitté pratdé d6jepiioé. 'í^*" i'í">hna pipomenou o néiii vukf djepisec Aogait Lu l9 «I)obDer byl pnrý, kdo t biftorii teilcé a pol«k6 pesul bloozditi (dclirare deiiit)", a doski* Fraot. FaaitiA i^rocbixka, le.dobner aiinil konec fleno Ibanf (Dobiicrat, acri vir indicii, falsltate detecta mentiendi fioem focit)v Oviem no?otá, i/ji uiásal pravda nejryiejli, na* raxi vidy na odpor. A tak i Dobner vzbadil proti sobe >dpor vftech, kdo mli Ul^ka xa vzomon anktoritn neomylnou. Popíraje, ie by Hájkv ecb, I^ch a Mech byli praotcové národa eikébo, polského a rukébo, Dobner popudil v té píéiné proti sobe mnoho déjepiscfl i nichi ozvali se proti nmn zvláité P. Václav Dnchovský, l\ Athanasios i sám Frantiiek Pobiika jakoi i kniie Jablonský, který pokládal se za sknte&nébo potomka Lechova. Vzešly pak z toho dlouholeté, s oboji strany velmi horlivé i také jizlivé vedené hádky literami, v nichžio Dobner svon ponékud podivinskoa domoéoku, ie by e- chové pocházeli od Zcch6 (ZichA ZinglA), národu o erného moe pavodné usedlého, snaiil se dohiiti proti DachoTskéma spisem.epištola apologetica adversoi lociferam orentem non locentem, qna gentis Czecbicae ohgo a vet«ribas Zecchis^ Asiae populis et ponti Euxini Maeotydisqoe accolis vindicator, seo Appendix et elucidstio prodromi Anosl. llagecianorom* (r ), proti A'' nasiovi rozpravou.examen criticom disquisitionis i:., a P. Athanasio in Incem editae* (r ) a proti Pnbiikovi spisem Kxamen alierom, qoo expeoduntur ct profligantor dnbia a P. Pnbitschka S. J. adversus origi* noi Cechomm obiecta* (r ). Viichni tito jmenováni

15 u bb^ieofé H^jkoTi odpofédéu use na spis/ i»uduero>7 JedMk pojedoáiiicb asocieuus Jablooensis* jduak rosprav»mi stláitnfdii, «to nezídka datklivé a neietrné, éimi Dobnar Tftak mýliti se nedal svém dalším sk<mání déjepiaaém. Ale jest litovatt, ie Doboer tolik iai«mail vyvracotiním lichých smjrllének IlájkoTých a ie pi sré d&ttipqosti a djepisné rsiélanoiti jii ihned dí?e nenastoopil na dráha samostatného skonmání, jakoi to tepnre pozdéji k?elikéma proq>écha historie domácí iinil pracemi kritickými, které, jsoacc obsaženy r pojednáních Uené spolenoeti teské (sa léta ), txtahnjí sa k církefnima i poutickéma déjepisn, archaeologii, bibliografii, diplomatice, heraldice a filosofii.*) Po obrate, oinném Dobnerem, i jiní záhy se zdarem tkrélým péatovali déjepis eský. R založena MMkromá spolenost nená, která r povýšena za veejné oznaný spolek s názvem.královská eská spoleaoii nauk*. Spolenost ta péstovala védy mathematické, pffrodni a déjepisné se svláitním zením k déjepisa éeakébi, a tu v déjepisném odboru té spolenosti shlukli ie kolem Dobnera mladsí djepisci, mezi nimížto z knéži katolických byl i Josef Dobrovský. JtMÍ Dobrovský slal vlastn Donbravský a podepisoval se nkdy tak i sám jeété za let dvacát/cb, éehoi doklady viz v.ifosejnika'' , 328. a S80. Knéz, neaméje teskj, jméno jeho do kestné knihy lito ydoabravflký* lapml.dobrovský*, pi kterémito *) Yfee o Doboerovi rit ve.svéiosoni* 1867., ti6. a S36, vkalmikovýeh,déjích kr. ées. spoleéaesti aáok' i v Riegrové»81«vaika náoaém".

16 18 páiobé ptui poid^ Hltáno.*) Narodil m 17. trpn**^ r f DnMta v Ukrách Rábo, kdei ot«c Jeho, tobda lotátoik n dragcoa, práré leiel; po rodicich vuk po- / ^ cbásel le Solnico t KráloTéhrtdeekv ochách, a Solaid dotod Jest rodina Doobrankých (bylté r taméju *) JoMf Joagsau alail, ie Dobrovaký JoMooTal ae tlaalal ^Dubronký*, jak patno s JdhM> dopiao i r ^^i*^ 'Víc r»!!»> MJDÍko* 1881., 167.) **) Tak udárigí viecbij llfotapli y doaaradaí, ala D»> brovaký aám tutil tré aafoaai«y 19.

17 13 JoMÍ Dovbranký ivoleo sa lurosta okresního saitapitolifefm)* Otee jeho, vytlooliv jako stráimistr, asadil m v Boriofé Týne, kde Josef u déiakého féki ttého loeu po teeeka byl fychotán, a teprf«posdiji? NteaekéM Rrodé ptíoóíl se fteitioé. VystodovaT gymnasiam Ném. Brode a T Klafeofech, odebral se na fysoké aeni boho> ilofoeké do Prahy a konené Tstoupil do ádn Jesoitskóho Bné. Když ád byl smien, rrátil se do Prahy a stal 10 ažitelein filosofie a mathematiky dom hrabte Frant. Ant Nottice, kde Frant. Martin Pelcl ml rrchní doklidkn na vychotáfaní mladých hrabat. Zde Pelcl obrátil vuyehtitos mladiího Dobrorského k stadia ieikýdi déyin a písemnicttí. Dav pak r TysTétiti se na knéisttí, stal se r vicerektorem a pozdji rektorem feminái t Hradišti a Olomooce, a kdyi tento byl zmsen, byl dán na odpoinek a iil potom ponejvice jakožto dimiád pítel domech hrabat Nostic a erníd dílem Flme dílem t roiliných venkovských sídlech tchto Beehtických rodin, vydávaje se odtad sám anebo se iákem ifýrn hrabtem Fridrichem NosUcem na rozliné mtj po Evrop za úelem stadií djepisných. Zemel, me^ se do ech, v Brn 6. ledna r a pochován Jeat na hbitov starobmnském, kde ma postaven železný obelisk. Y déjjepiseetví Dobrovský získal si veliké záslahy ^éna o djepisnoa kritika, ka které kritický jeho dncb pirozené jej vedl. Dobrovský byl v echách prvý, kdo kritiko djepisnoa, Dobnerem saloienon, zdokonaloval, rozebínue za píkladem Dobnerovým néených rozpravách starií ásti djin eských. Nejznámi^ z rozprav tch stala ae rozprava jeho 0ber den

18 imyry ung det NanflM OMch', v nli opfrá otobttotc C«- I ^Ofn, i pokládftl poton proto, ie imfnka déj«m o nta T rnkopiie Zelenobonkéni, nikopii tento m poáwrumf; roipraro tu Dobronký pidal k tfctima tjáin\ Poldo?* dfla.kartgefuste Oescbichte der BOhnen', Tyiléas r Velni platné sloiby Í'<m> prokázal i dojepiftectti literárdiroo. VydaK t t<. dily spi»a pokre6ojicibo, podobného tesopira a Tycbázejicibo po nucich, jcboito dil prrý, vyilý r, (o tyreck BTaxdcb), má název Bdhmiscbe Litteratar aof das Jabr 1779.*, dmbý (o tecb svascicb) a tetí (o Jodnoaa ffukn), tyilý r , BAhmiscbe and nibritcbe Littorttor* a tvrtý, obaahqjld literami xpráry i lei , vyilý vtek teprve r a (o tfoeh ivaxdcb), náxev.litterariachei Magatin voa Béhaes nod Máhren*. tvrtý díl Jest objemný tak jako prvé ti dohromady a vytel teprve po delší pestávce z té píiny, ie bylo lakázáno jej v>dati. Palacký v iivotopise Dobrovského praví o tom :.Professor, jeni jedno místo v pedlove k roníka k sobe vstahoval, a t«bd«jit sudijní dvorské komité provedl, ie tisk se takásal, JalUrai Dobrovský ono mfsto odvolati nechtl.* Profeaaor ob«byl patrné Fr. Jan Béiín s BéSína, iditel právnické faknuy (od r dvorský rada ve Vídni), sa jehoi iditelstvi fakatu dopmula se té oeadaé chyby, ie ph promoci 20. kvétoa r kázala brániti doktorandovi veta:.kterakým práveb Rsdolf 1. pipojo rakoaaké mé králem teoým Oloa drieaé k íii." Okyba la Dobrovský pokáral, ka :.OU ovlem nebyl nikdy králaai tekým; má snad statí Otakar." Ale paaobily, aby xákac

19 : 15 tisku se stal, I Jiné okolnosti. Zlobický totii, professor ieské fei pi onitersité vídeské a spola též úedník pi nejtjruim soadnim dvoe, pevedl r na esko sond ní ád, kterýžto peklad Dobrovský nepíznivé po* soadil. ] stalo se, co Zlobický r tepn'e listem Ungarovi daným vysvétlil : Hrabe Klarjr, president e* akého senáto, byl tehda eským kancléem a presidentem cenauy, když Dobrovský.UObmiscbe Litteratar" psal, a 00 sám dalsí pokraování zastavil. NáS dvorský rada Béiín, kterébo v tom spise pro Otu místo Otakara smésným niioil. a jiní se mne zastávali, vyhlašujíce Dobrovského la OBoéovatele a útoníka dvorského úado, který m(u peklad byl schválil.* Dobrovský potom, vydav díl tvrtý. od dalsího vydávání opustil, jsa omrzen hádkami, orážkami choulostivých osob, ostudami censur}' a slabým odbytem, jakoi i z píiny, o které PelcI zanechal nám tuto zprávu, Dobrovský r ervna na dvorní rozkaz mnsil professora kanovníka Voldicha ped svédky odprositi, ponvadž jej v.bohmische Littcratur' z nevédomosti obvinil anebo ponévadž jej oslem nazval. Dne 8. po té chtél se dáti na knéze vysvétiti. Arcibiskup nechtél jej t«ntokráte pipustiti, musil díve 8 dní v kapucínském kláitee exercitia konati. Toto pronásledování vzniklo odtnd. Voldich ve veejných pednáškách tvrdil, že není nutno východním eím se uiti, ponévadž již vsechno do latiny jest peloženo. Dobrovský vypravoval to ve avém spise na dkaz, že východní literatora na pražské onirersité Spatné jest péstotána. Voldich popíral. Že to rekt Dobrovský dokasoval to tymi svédky, kteí to kouagin sly&eli. Yiichni tyi jaoo kleriky, dva již knéžmi. Nyní peilo se pes svédky a oznámeno ke dvora.

20 i6 ie Dobrovský královského ednflu neboli profeuorft Bostadil. Proto bylo odprotoni uspoádáno. V tonrenci pfiiel s Tjsokébo mfite roskat, ie Dobrovský pokraovati ve svém splm nesmi, ponévadi nic dokázati nemálo. K7I0 t«d7 vysoké misto liivé poa eno a o svédcich xmioka se nestala.* Probírá pak Dobrovský v onich ^rre^ dilecb, a to vico toliko bibliograficky neili kriticky pisemnictri své doby, ale ta a tam xabihá do doby starsi a vlimá si vedlo piiemnictvi také vcdélanosti vábec. Nejdelii a nejdokonalejli Jsoa posádky spisft djepisných a Jazyko* védných; bylté to vlastni obor Dobrovského. Mimo to poviimnnoti si jest, Ie, nvádéje knihy v echách vydané, avádi nctjprve latinské, potom nmecké a teprve na tetim miste eské. Kromé téchto ty díl Dobrovský sepsal rozpravu Geschichte der bohmiscben Spracbe", která byla otilténa poprvé r v.ncaere Abbaodloogen der bohmischwi CBsellschaft* a která, dotýk^jic se vétiinoo déjin eských památek Jazykových neboli pi»emnictvi, téhoi rok«1792. vyila téi o sob s názvem.gosehicbte der bohmiachen Sprache nnd Lttteratnr* ; s týmie názvem rozprava ta, jsonc áplné pepracováni a valné rozmnožena, vyila potfeti r , ale sahá toliko po rok 1526., kdeito prvotní strninéjii rozprava sahá ai k d<^''^ i> - brotského. Vétil záslnby neili v déjepisectvi Dobrovský ziskal li T Jftzykovédé. Upravilté jazykovd slovanské vbec a itaké irláit novon dráha, sta? se tvarcem slavistiky, tvarcem srovnávacího jaty kozpyta slovanského a oprávcem mlnvnice eské ijejiro prvým spisovatelem vdeckým. Ostatn

21 17 ped stolmin XIX. Dc^jen o jaijlra émktai, ale Tbee o ladném jaijka erroptkém mlatoice tédecké nebylo^ a kdeito pfed DobroTsk^ rydané mlatnice Seské dílem oéí prítm OMckaiiicky sklo&otati a tesofati dflem rozepiluji se toliko spaiobem eklektiekýb neboli ryhinrfm o TAibAdi syntaktických, doporoqjice tu neb ona?azba Ji jioé kárajice, Dobrovaký vystatíl bndotii jasyka Setkého 'P&sobem Tddeekým a tak dkladným, le potom o Tnéjii jeho trary tporo býti nemohlo, a dosud každému jazyko- ^pytci éetkému bedlifé jest míti sení ke spisflm jeho. Nepfwtánge totil na spytotáoí a ttadotánf ei a stariich mlsfiiic i splsa Ceakýob, jal i«ikounati a srotnátati veikery ei slovanaké, irláité pak ei staroilotanské a mikl byste ústrojí jejich. YýslraBy sré jazykotédné Dobrovský fynesl na tofejnosf soestamé nejprve r y pedmlnvé ke slomíkii ceaké, néasecké a latinské ei, který toho roku vydal Frant. Jan Tomsa, a potom r v eské mlavnid F'rant. Martina Pelcla, latinsky sepsané dle rukopisu Dobrovského. R vydal o sob ^.SIovo slavenicum in spede echicom*, totil rozpravu o asováni slovesa eského, kterou pracoval, jak lám se vyjádil,.za ivláltní píinou, aby totii jii jedikni lepu poádek v eskou mluvnici uveden byl* *), a Die Bildsamkeit der slavischen Sprache, an der Bildnng der Substantíve und Adjektiva in der bohmischen Sprache dargestell, totiž rozpravn o tvoivosti jazyka slovanského vbec a eského zvlást, v které vyložil náakn o tvorbé jmen podstatných a pi* davnýck. Tím Dobrovský položil meze ledabylé tvorbé *) Ohwr 1886^ S6. K««H katoimtf.

22 io lov a ipola Tytekl zákoojr, kterými idtu m Jett dauim TsdilaTatoldm Jaiyka, taki«jomf JoogmAnD právem J«lté r vyjádil m o,bildsamkeif Ukto:.Spii tento nemfiio dosti ten a ietfen býti od teho, kdo nová ilova initi mnsi nebo chce."*) Podobné Dobrovský posdéji Jeité Jinými spisy dal pevný sáklad jaiykovédé vbec i eské xvláité. Hlavné proslavil se dvma spisy, spisem.lehrgebinde der bohmiscben Sprache" (r a 1819.). sonsuvoa te jasyka eakého, na které vlichni potemni spisovatelé své eské mlavnlee lakládali, a srovnávací mluvnici ^Institntiones lingvae slavicae dialecti veteris" (r ), kteroo zahájil nový vék slovanského jazykozpytn. O obou spisech tech Jangmaon amfnil se Antonina Markovi v dopise ze dne 29. protiiiee r tmito slovy: ^Dobrovský nyní na veliké donucování Kopitarovo a hrab. Ossoliského svon Slovanskou grammatiko vydá latinským jazykem. Bude výborná, viecko tohu moze hodná. eská jeho (Lehrgeb&nde) jii celá rozprodána ; Jodl prý chce a ní výtah pro Školy na svétlo dáti, já Dobrovského k tomo nabízím, aby nám Ji hodné obsírné a esky psanon vydal na památko.***) Dobrovský vsak i dmhé vydání vydal némecky, ale r mluvnici tu Václav Hanka pi^eloiil do estiny s rozlinými dodatky, a pi^klad ten dokal so trojího vydáni. Mimo to Dobrovský vydával po spásobé aaopiso spisy pro filologii a historii alovanskou, jeden násvem.slavín, Botscbaít aus BOhmen an allo slavischen Volker, oder Boitráge aur Kenntniss der alaviachea Litterator *) eaského.z dob naieho probnaenf', str. 6. ^ BIttMdttIk 188S., 180.

23 ; 19 nach allen Mandarien* (6 STAzkA r ), k nénaito byla pidatkem ^Olagolitica" (r ), ktoréito spuy obt Huká poidéjt (r ) idota s mnokfnd zménami fydal, Jeden 8 Dázrem.SlOTanka, zor Kenntbím der alten ond neven tlatischen Litteratar, der Spnidikude nach allen Mandarten, der Gescbichte, Alter* tbtmr" (2 erasky r a 1816.)..SlaTin" jest prvý pokas literární Tsájemnosti sloyanské; obmh^je Oánky národopiiné, djepisné, JazykoTédné, potmskj atd., a jev! se nm maka, roziiotati snalos( iréta slotanskébo..slovanka" jest obsabem a úelem pokraotáním.slavina' ; ie jest pokraéotáním, patrno již i X toho, že na str. 90. podáno pokrajoráni popisn jibozápadnicb SloTanA, jehožto poátek otiitén.slavinn*.*) Dobrovský psal nejvíce némecky, nco také latinsky eeky napsal ponze nkolik mensfcb rozprav. Prvá jeho rosprava, kteroa napsal esky, vysla tiskem r ; jesti to pfedmlava k spisku, vydanéma spolen s Antonínem Piielym s názvem.eských pí4sloví sbírka. Po vydání mistra Jakoba Srnce a Fr. Ondeje Hornýho vnov rotmaoiená knžími J. D. a A. P.*. Ostatní eské rozpravy vydal skoro všechny teprve nedloobo ped svoa smrti. Nepomýilelt pivésti jazyk eský k aovémo života, tebaie rád avádl na pam sob i jiným slova Dalimilova: ave( kaidémn srdce po jazyka svému," která si byl heslem ninil ; **) on vidél v nm pouze jasyk vy- Tnir^ícf. Vzhledem k tomu bodtei uvedena ide eském peklade slova, která napni r mesi jiným ks )?.Uitelakých DOTioach" 188S., 160. eieno mylné, že Slarfn" a Slovaoka" jsou napsány desky. **) Brandl: ŽÍTOt J. Dobrovského, i. a 1S8.

24 20 konci prvého vydáni svých,(íc- lim > ira( lic".mnohé ústavy, ktoré Ukó ni;:..ii>... k luacoi ic io^kí' tcíi byly zhxeoy, dokazojl oriem, ie mnoti t«pfíinoq badoaciho ifébo povoláni oerooboa poftrádati ei, kterod potod asi 5 milioafl poddaných noeaáfttfi RakoBského mloví. Ale, aby mota se ojala, rotuhla a vzdélátána byla, k tomu Tiechoy tyto a podobné ústaty nemohou dojista tolik pfispéti jako Tlastenecké snahy nékolika oiencfl, kteh se piioji, nkazojice na mnohonásobný i toho oiitek, jiné k naacní se eské fei povzboditi nebo, roziiojfce eské spisy, zabrániti, aby zcela nezanikla. A i seznam eských knih, které za posledních 12 let v Cechách, na Moravé a Ubr^Sch Tjily, tak znaný jest, aé i eské dltadelni hry, které na Novém msté praiském od nkolika let nékolikrita za týden dávány jsoo, tak etné jsoa navštéfotány, a i poet pedplatitela na eské asopisy tak atiený jest, pfec? pochybuji velice, ie fe eská celkem mftle dosid skutené a znamenité vétélho stupni, na jakém byla za vlády krále Rudolfa, t j. za zlatého vékn, jeito závisi to na tak mnohých nahodilých okolnostech vnjilcb, které nejsou v moci nail (so zweifle ich doch aehr, dass die boehmische Spracbe im Ganzen zn einem wirklich nad merklich grossem Grade der Vollkommenheit gebrackt werden konne, als sie onter K. Rudolphs Regimng, d. i. in dem goldenen Zeitalter war, znmal da diess von so vielen zuf&lligen áussem Umatlnden abhlogt, die nicht in nnsfer Gewalt stehen). Yliatenecká páni Dobrovský pipomíná spis HankeAv a Tháa? s r nemohou spftsobiti n^aký perrtt t edém národ, hjt 1 mnohého k vétif pfll pohádala (kfinnen in der ganiot

25 áv Nation keine Kevolotion b«wirkea, wend sie f[lei^ dass diencn, Manchen zam (nrossera FleliM aniqsporoen)." Také pátelm, ceskjr omjicim, Dobroriký dopisofal nmecky, a to i kájí etké dopisy od nich dottátal; Ba na p. faráe sbislarskébo Frántiika Vambery, který ji(j látkoo k siotdíka zásoboval a esky ma ptával, se ptal, proé esky pí$e. Naiei ten mo odpovédél 27. ierma r :.Pro óeaky píin? Zepisáhl jsem se silné, silné jsem se xapisáhl, iádnéma vice nepsati a se žádným Tfce Jinak namlntiti, kdo esky sná, neili esky. Jestliie se to nám echftm od našicb pronárod posmésné vytýká, ie toliko cizich eícb sobe píseme a mezi sebon mlnvime, pro bychom nemohli toma odvyknouti? Jest ioma tak téiko odvykati? Já myslim, ie ne, a proto Jsem se sapisáhl.* *) Nkdy Dobrovský psával i týi dopis áataiaé ^esky a ástené nmecky, jaki akazojf jeho dopisy.masejnfkn" 1870., otistné. Frant Palacký ješt r , obdriev od Dobrovského do.mnsejnika* rozprava eskoo, pokládal to xa velikon ivláitnoac, osnámiv Jann KoUároTi 10. ledna r : abo^ravy o jméno Slovanfi v prvním svaski vydati Jsem sflmohl, ponévadi jii divé byl jsem o téml dostal pojednáni eaké, Yaiemn smyslu odporné, od p. Dobrovského, kterél pro nevídanosc samo, ano( eské bylo, od D o- 1»ro?ikého psané, do prmího svazkn s radostí jsem...'**) položil Jestliie DobroTský konen pece tniil, ie by snad *) Brandl, 120. **) Moscjnik 1879., U7.

26 i"'k\ 1»» jaz\k I iikii! uki bjrlo Uy tprvo iiii nkluiiku j' > phluné poidé, Aby tám ó to pokositi se mohl. Avíak probádav jej, vychoval takto netédomky obdív^j^f láky, kteh byli ctiiádoktí nadcbnoti, aby tomuto, tak a co6 obnotenébo oácf nový livot vdechli. Bez prad Dobrovikého vikfiiiti národnibo docha c^eskébo mohlo itati se toahoo nkolik*?}braiiéj&ich duchv, ale nebyl by dojista rsnikl onea Jednomyslný ruch, jeni uvdomil inenihla Hechoy vrstvy národu eského. Kterak ostatni pe^liv byl jazyka 2cakéko» xobrazige na p. pfihoda, o které vypran^je r Bóhmische Litteratur*. etl kdysi v Hájkové.Kronice* slovo sa* a nerozuml mu. I ptat se rozliných lidi T mésté, ale nikdo mu neuml povdti, co by to slovo snamenalo; Sel tedy pfed brány mstské hledat ttariich lidi a tu dovédil se konen, co to Jest.sa*. Dobrovský viak siskal si velikou zásluhu nejen o znovuzrození národa eského, ale téi o vznik viájemnosti slovanské. On prvý jal se srovnávati jazyky slovanské, stav se tvrcem srovnivaciho Jazykospyta slovanského tak, jako Frant Bopp jenž i prvý z Nmcv, ale pozdji neili Dobrovský, jazyky slovanské na jeviité Jasykozpylné uvedl tvrcem jest srovnávacího jazykozpyto vbec ; on p rvý osvtlil svými vdeckými výzkumy slovanskou starobylosc, ukázav buské phbuseustri kmen on p r vý uinil slovanských vbec a jejich náeí zvláit ; poksi literární vzájemnosti slovanské, apréc* Jeho byly skoro viechny rázu viaslovanského a nadchly táhj ideou vzájemnosti siovabské mnohé echy tehdc^li. A netoliko pérem, Dobrovský také výmluvným slovem obracel

27 23 sení ecbá k ostatním SIoTanm. V oriíté doby pficbáxelf totii TjToleiií k torno studojfci a jiné osoby fidélao^ci do byto Dobrovského, kdei, osednavie kolem nebo, n*- sloacbali bedlivé ujímavým jeho pedniákám o jaiyko> ipyté, pisemnictví a jiných vécecb, týkajících se Slovanstfa. Ze zmídných pravé pednášek nelie zde nepipomenooti pfibébo, jenž nkazoje k tomn, jak pravdivá byla alotft, která tehdejší professor aniversitní Bernard Bolsano nejednou o Dobrovském pronesl, ikige, Ze Dobrovský jest jediným mesi tfemi miliony e- chem, který poiívá sa hranicemi váinosti vieobecué. Kdyi totiž r jedenkráte Dobrovský své posluchae kolem sebe shromáždil, vstoupil do jeho obydlí vyiií dstojník ruský, žádi^ za povolenou, aby velitel jeho Dobrovskému svoji úctu osobné a ústné mohl dáti na jevo. Kdyi k tomu Dobrovský milerád svolil a dftitojnik se vzdálil, posluchai jali se nakvap skrovný píbytek uitele svého jakž takž uspoádávati a istiti, nebo( leželo tu obyejné vie knihy, spisy, iaty a jiné véci v nejvétsím nepoádku, a skfné i jiné náiini bývalo popráseno i sem tam rozestaveno. Sot7a pak vie bylo trochu v poádku, veiel do skrovného obydlí nej> véufko slavisty v pravcdé nékolika vyžších d&stojníkf generál mský etnými ády vyznaený. Ukloniv se hluboce, skládal svoji úctu Dobrovskému slovy nejvýic pochlebnými, ano poníženými, pokládige sebe ta itostna, ie poznal osobné muže, kterého veikero Slovanstvo, ba veikera stední Evropa adí mezi své nejuenéjsí a nc jvsácnéjfti muže. Po té rozmlouval s Dobrovským asi pl bodiay o roslinýeh vcech Uterámich a poaléze projevil, odckásctje s prvodem ivýn, Jeité jednoa m^ úcta Do-

28 24 brovtkému. Uyl to tuvo/ ruky voj6?dc«brabé nardajr de Tolly, který toho ímd leiel tiboren te iborea trým u rraby.*) Jiný doklad podoboý, jak Dobrofiký byl cién a Táien, dáti nám dopit KopiUrAv, poalaný Dobronkéma 81^ tijtí r ^ v némi pift«: Baron Zoia ml ptal, ic inrzatosti témé plakal, ponévadi jste tak ceremoniilnfm todcm s nim inlavil; ped Vaiootti necbce býti Excellenci, nýbri byl by si pfál, abyste i afin byl nakládal jako se ctitelem svým."**) Batei ntedeoa ide také slova proslatenóho bátnika némockého Ooethe, který veliký výsnam DobroTtkébo ve véd a pisemnictvl slovadskéro vytekl r v, Berli ner JalirbUcbcr fur wisscdscbaftlichc Kritik" tak jako -' 'o jiný: Abbé Josef Dobrovský, starosta kritického jiyto v OccbAcb, neobyejný tento mni, který xáby jii obecné stadionu jazykav a djin slovanských vedl dmyslooa v knihácb pilnosti a Uérodotakými cettami, neostával obraceti se záliboa vleliký výtéiek svilj na zveleba známosti národa ieského a semé eské a tpojovol takto nejvét i sláva védeckoo s idii slávou obecné obliby. K emoikoli pfistoopil, ihned bylo vidéti mistra, který pjfodmt svj odev&ad obsáhl a kterémo ilomky honem poádají te celek." V originále némackte tlo?a ta 8 jinými je&té Dr. I. J. Hanoi pedetlal tréara apln Literární p&sobcnljosefa Dobrovského*, Tydaaéai r Akoli pak Dobrovský jak doma tak I citiné faliee byl ctén a tlaven, pece neopadl v chybo mnohých ktei slávoa svojí zpyiní a iiduého vedle ) Svétosor 1871., tsl. * ) Braadl: Život J. Dobr

29 25 trpéu uecbtéji, nýhri povibosottl a podporoval muds{ Ulenty a staral se, aby bmotnými starostmi tileni nejioace, Tédé TénoTati se mohli. Tak n)ax se Tbáma, Tomsy, Joiigmanoa, PiSely bo, Pacbmajera, Kopitara, Hanky a ivlásté též otcorsky mladého Fr. Palackého, když 11. dabna do Prahy piiel UvedlC Palackého do doma hrabete Šternberka. pfimlootal mo, aby z Prahy ueodcháxel, nýbrž domo? v ni si zídil, sa kteroužto piinoa dbal dvojnásobnoq pelirosti, aby Hanka stal se knihoy* nfkem v Olomouci, chtje dosíci, aby Palacký Hankovo misto pi Mnsen obdržeti mohl, a když se to nepodailo, doporuoval mladého uence hrabatflm Štemberkflm a eminflm, aby rodopisy a rodokmeny jejich sepsal a nabyr takto znamenitého honoráe, snáze v Praze setrvati mohl, ba vymohl a hr. Frant Šternberka, že Palackého jmenoval svým archiváem s roním platem. Dobrovský pispél i nemálo k tomu, že r zízena byla pi pražské universit stolice jazyka eského.*) Císa Leopold II., sotva vládu svoo nastoupil, zavdil se echm i tím, ie dal ae r v Praze velmi slavnostoé nft krále ietkébo komnovati. A ta také Král. eská apoianosc nauk, která byla císai nejedním díkem zavázána, konala porady, kterak by pítomnost císaovu v Praze oslavila; porad tch úatten byl i Dobrovský. Byl pak dsa 25. záí r pítomen slavnostnímu xaaedání spolenosti té, pi emž nkteí lenové mli pednášky, a Dobrovaký etl svou rozpravu.cber die Ergebenheit uud Anhlnglichkeit der slavíschcn Yúlker ) Via DaMtevifcfllo spisek.k d^iaáa stolice jasjka ieskébo ph pndské onivenlti*, vydaoý r. 18M.

30 26 ao dftf Krzbuii Osterreich*, t nli od<uaoi( ilovanikýck národa k domo lubsborskéma velebil. Pednáikoa DobroTského, Jeni i nfikteré eské básné, vyduié sa pfiláno^ slfttnosti konidova^ni, paootníkoti odetzdal, dui byl Telice fpokojen a vykázal spolenosti k iielam TMeekým 6000 si. Dobrovský sám piie o pednáice té Cerroniaa s Miic 9. f^na 1791.:.Mé malé pojednání, které jsem ietl, do&lo mnobé zcela neoekávané pocbvsly. Jednala o oddanosti slovanskýcb národfi k doma Rakooakéma od ccba ai do Lecba; i Stacbova píse jsem a jinými vécmi J. Velienstva odevzdal." Konce pfednáiky, v némi Dobrovský obhajaje jazyk eský a dokazoje, jak potebí jest stolice jazyka eskébo pfi praiské aniversité, ped králem neetl; konec ten byl jen oveejnn, kdyl pednáška Dobrovského potom o aobd tiskem nmecky i eaky vyila. eský peklad její od Ignáce Tbáma pinesly také Kraméríosovy.Noviny* r , ími oviem snáaotc obsahá jcjibo valné se roziíila. Konené bnte podány jeité nékteré zajímavosti o Dobrovském, a to vétáinon dle Brandlova spisa.život Josefa Dobrovského* (Rrno 1683.). Náhoda, že Dobrovský v Uhrách se narodil, spsobila, ie Maai, kdyi pracemi svými byl proslal, národnosti maarské jej piosobovali ; Dobrovský viak tnto^ anahn Maarflv odmítal a sebe vidy za echa problaioval. Tak ptal jii r Zlobickéma:.Sklená pftliioé mnoho deklamaje a v&ecko slovy pepíná; ostatné jest vlaateneaa, ovlea nikoli mým, který Jaea tiee v Uhrách narodil, ale i rodiii teekýcb. M^ otee byl te SoWee v Královéhradecko." A r psal KopiUrovi:.S Madkrj nehe nic zaíti... Snad nevíte, ie jsem se v DéraatA

31 2T a h«0q oarodil, ale mt) otec byl ech, jeui t dragoonském ploka prince Jote& ^looiil. Proto nesmýilim mádtnkj.* Podobné tél od NéiDC byl prohlaiotin t^ Nénce. ponétadi skoro toliko nmecky ptal ; avfok i naproti takotým hlas&m Dobrovský inal te npimné k národa eskéma a k národnosti slotanaké. Jii tvrcbadott^ené doklady dokaxojí, ie Dobrovský echem se cítil, ale nad to Tice pokládal zemi eskon za STláStní k driav Rakooské pipojeni' královstri, o erni vyjádil se r T.BiJhmische Litterator" takto:.vydáno sice Das gelehrte Oesterreich, kteréito dílo také éeské aéence obsahnje ; avíak iádný nehledá echfl ve spise Das gelehrte Oesterreich, jakož také ae nehledá Anglian ve spise nieoých Uanoveranech pojednávajícím." Byl si védom historíckého a genetického spojeni ech s Moravou, jaki tamie se pronesl :.Chceme-li mj echové a Moravané,^ aby podniky naie v iii nené se daily, máme si vzájemné pomocni býti, své síly spojiti a takto spolené v obapolný prospéch pracovati. i nám naši pedkové nedali v tom krásného a následování hodného píkladu?* Kopitarovi psal r :.Uvalte, ie nám éiniti jest 1 Némci, kteí nás jii tak dlouho ntlaéují.* Do ech z Uker Dobrovský dostal se, když mu bylo teprve Šest nedél; obdrželt otec jeho tehdái od vojska propastný list a navrátil se do ech, kdei osadil se Horiové Týne, mésté némeckém. Katecheta taméjfi ikoly zalíbil si? bystrém, neobyejné nadanéa ko^a a radil otci, aby Jej dal oa stadie. Otec, boje se \7dání M ttadi*, sdrábal se. Ale Mastná náhoda, Ie mu píbasný v Nin. Brode byl dlolan penise, kterých nikterak od ného dostati nemohl, pohnula jím konené dáti syna^

32 l'tt Hvébo (io toho in6»u, aby \ i1omi«' orujlin dlužníka mét opatfcni ZA ten dlob. V Ném. Iiroil«\ jsa imuhýni Nmrcm, TysUl dosti od spoloiáka svých, Jik lám o tom Hankofi r , t«dy nedlooho ped stoa smrti psal:.kdji jsem T Ném. Brode do ikoly chodil, eiti holi irádéh na Nmce (t. j. ua mne) leckterý klakotský koosek a vysmívali ae mné, pokiknjice za mooo:.nteec broak, hrnce tloak, pod lavici je házel," házeli kuneny po mné, žo jsem mél krvavé rány na hlav." Kdyi pak ryitodottl KTammatikálDÍ tidy v N6m. Brod, pfála mu tái Dáhoda, která ma do Broda na stadie pomohla, ie také homacitni tijy studovati mohl. Otec jeho totiž i v Klatovech mél <iluinika, ncchtéjicibo platiti, i poslal syna na gymnasium klatovské. Po colé gymnasiom Dobrovský býval vidy prvým iákem a jsa takto výtenými vysvdeními opaten, odebral hc v patnáctém veka svém do Prahy na fakulta filosockoa. Akoli pak v Praze sám výživy dobývati si mosil sookroroým vyuováním, nicmén pilností a bystrosti rozumu svého vysinoi se uad ostatní studqjíci tak, ie ihfi povýiení kandidát filosofie na mistrovství v oamnáctén roce svém obdržel mezi viemi magistry misto prvé a ie byl vadn i ped tak zvaným Šlechtien z vavinu* -(nobilis de Lauro), kterému podle starébo zvyku filosofie tajiti bylo. Literární práce své Dobrovský poal oti^kuvati jbko bohoslovec r NcJdAleiitéjií viak a n^záalainjií firace jeho Tmikly teprve la let, kdy duch jeho býval týréa ekoroagnlnosti. iní-li choromyslnosf obycijného loréka Jil tmntný dojem, dojista bolestné srdce aale jest rozryto, vidíme- li, ie duch bystrý, Bohitaý flá^y

33 . aad sebou poibyi, ie dacb» jeni šero dáraé minulosti a hlobinj jasykospjrts jasnoa pochodoi ostéuoral, lám temnem cborébo beivédomi sebe sama jest xabalen. Ale atáiime*li, ie ^asto opakiijícf se lácbrat nebyl s to, aby ducbotoa práci DobroTskébo pekazil, nýbri ie pece prací Tédeckoo položil perný, posud nepohnatý sáklad^ na némi Telikolepá pyramida slatistiky do jasné T^ie sméle M statí, jisté nabýráme toieni, jak mobntný, ttoivý, objemný genius to byl, jemni TrstoTníci se obdítovali, jeboi nejlepší s nicb milofali a jehožto jméno vidy a tiady s áctoa se vysloví, pokud a kde véda váinosti a neitéstí lidského ducha soustrasti nepozbude. Neni píjemno pi neštésti velikého ducha a choromyslnos( dojista jest neitéstí hrozné dlouho meškati. Protoie viak vseobecné výroky tu nieho nevysvétlaji, nýbri obraiotvomosti tenáové široké pole k rozmanitým peludným domyslm a výmyslm se ponechává, bu zde také nékolik zpráv za úelem, aby se poznalo, jakého spftsobu bývalo zatemnní ducha Do* brovskébo. Jii za doby, kdy Dobrovský byl jako rektor semináe zahrnut mnohonásobnými pracemi, vyvinula se u ného pfedráidénost nerva, protoie pílišné ducha svého napínal, jsa vedle prací téch neunavené ve studiích svýcb stále zabrán a horlivé dopisuje si s pátely. Pátelé jej sice napomínali, aby v prácí se mírnil, a jmenovité Durych jej varoval, aby svého zdraví dbal, napsav mu 1. íjna r :.Pátelsky Yás napomínám, abyste o zdraví STé peiotal ; nepracqjte více, neili síly Vaše snáieti nohou.. Yy se pflii namáháte ; nebo< diviti se mi jest, ie, jsouce tak mrzutými pracemi obtiien, ješt tak dlouhé a lite-

34 : 30 rárniini novinami naplnéni* listy mi psau molcte.' Ale marné bylo o Dobroviikého takové oapomíoáoí, I itjfltotmly 86 víc a tím náalodky pepínáni dacba, ai naiul pro néj osadný rok kde Jej daiernf eboroba tachtátila. Jit 14. ledna r Dobrovský ptal Dorjcbovi.Chtél jsem Vám jen oblásiti, ie na Vás pamatoji, a nikoli njaké sávainó yei psáti. Nebo( dacb maj není starostí prost ani, abych piavdn ekl, dosti pminý, abj pfckonal ochablosc a rozmrzelosf moo." Nicmén Hšk ustaviné mojhl dncha svého hojnými pracemi védeckými. Ti, co kolem ného byli, potorovali na ném neobycejné pradkoa popndlivosf a jakési podivínství, které viak ta roztriitosf, jakái a nsenca asto se jeví, pokládali, al konené hrozný Týb>.rh inivosti, který pi ném nkázal se poprvé v p.loviri ervna r n faráe v Nové Koli na panství Falknovském, kde Dobrovský pravé meikal, vsechny o lítostném stave, o dolevni chorobé jeho pesvédil. Jakmile se ponkad ntilil, zajel do Karlových Varflv a pil potom Cbebskon hokon vodo, aby zácpy žaladkové pozbyl, a dosti brzo obstojné se zotavil. Sán psal 7. záí Dnrychovi:,Snadné mi prominete, ie jsea na dvojí list Vá, daný 15. a 19. ervna, neodpovdl. Hyl jsem totii trápen po dva msíce zlým dochem bypocbondrie, ilem ernon žlaí spftsobeným a tak pndkým, že aui lázn Karlovarské ani vody Chebské zlo úpln vyhnbiti nemohly. Nyní jsem v Praie a uiivám Svato* václavských lásni a jiných prostedk, kterými nalilékah zácpy moje zmkiti chtjí. Akoli bych ísti a psáti mohl, pece mí radí, abych dncha nenamáhal, aviak dovolají, abych pátel&m krátce psáti sml.* Kterak Dobrovský rady lékatké nedbal, dokazuje

35 31 t^t pr&fé xffliaa/ Jeho dopis, aéaiio mimo filologické réd robopis^je le Uké, ie RosoTé, Jio«e«pA? odea Skin* 4iiiftTd, Uif M od SloTan genoticky, na kt«ré Jméno «Bm* od onéch pfe^lo. Dopis ten neaknzoje ani niý* mezm stopj dnietni poowtenotti, n to bvlo ifláitní prroa doba pfi jeho aenod, ie BéUaký m byl doeha úplné jasného, ua«i opétaé se ikalíl Tak na p. brto po tomto dopise napsal iáios k cisafí, aby mu propij il proboistri Staroboleslavské. Žádost celá neprojemje nieho neobyéejného, ale konec Její protrasige, ie Dobrovský, kooélt ji. jii pi jasné mysli nebyl. Pravi totil :,Žadat«l doatt Jisté, ie vyslyéso bade, protoie prosba jeho Jest épini ipratedufá, a Y. H. Jako aál a^milostitéj&i král od milosti a milosrdohilií Pána Boha nstanoven Jste lepií poádek a oás a skne nás echy, kteh svéma králi apiamé oddáni jsme, uvésti.* Žádost ta poslal Dorychovi, aby Ji dsai odevzdal. Darych zaraxil se nad slovy pravé dotéenými i nad tím, ie prosba mimo obyej, podávati ji niiiimi úady, spíma císai odevzdána býti má. Psal tedy Dobrovskénra S2. zái velmi pátelský list, v némi npozomil jej na neobvyklost jeho poínání a stran avedeqých výie slov pipomenul : jeni téi,chcete-li, aby tento výrok, od úedník, kteí echy nejsoa, ten bade, Yám pro vieckn badoacnost Škodil?* Z pátelství tedy k Dobrovskému ie iádosti císai neodevzdal. Dobrovský k to* muto dopisb klidné 4. íjna odpovédél. O probosstrf prý se hláiil ae tak sobe, nýbri k vflli píteli, jeni, jsa v okolí faráem, nikterak, a mnoho zásluh má, pohnat býti nemohl iádati za ta prebenda, kterou kdyby Dobrovský byl dostal, ást dchod tomuto píteli byl by poposto; souhlasil s neodevsdáním iádosti a praví,

36 ; když od cottj obtyklé, címm i odstoapiu nelze, císa nikdy neu mél od nékobo, Jeni noboji se prardo Hd, á< vk:.znám nesnáze, nabýti milosti, když Ji popuzení adéliti necbce. Já po niem j.....v...<..»., po niiem netonžim a niebo iádati nebodo, i kdybych TSÍm právem to ainiti mohl. * V témie dopise také éini filologickou poznámka: ^K ostanotenf pvoda slova.bfth* napadá mi obyklé na Morav reni do Boha na p, mám toho", t J. dosti, hojné, takie by Bh byl bytotc sobe stanici, co Némci íkají.selbstgenogsam". Více povím pi jiné píležitosti. Podlo rady lékaské od néjaké doby nepracuji, akoli síly dn&orni áplné se zotavily avsak télo jest jeité ponékad ochablé poiívám jen ovoce a vody a proto jest se mi napínání sil varo- Tatí." Ale dniemí jeho síly nebyly tak zotaveny, jak se do* mníval; 15. listopada navltívil z Méiic Dlabáe v Praze,^ kdyi viak navrátil se do MéSic, okázaly se znova známky jeho choroby. Domníval se, že dostal od Boba dar prorocký, ie jest ustanoven pipravovati lid na píchod atoho, jeni pijíti má", ie jest aréen osvéiovati slovanské národy, ie notá doba vzejiti má v echách, kde viiehtti dobí sejíti se m«jí, atd. Zvláátní pi ném bylo, i«, Jia chorobou tt^ita^ vedle nejvzneienéjií mluvy kladl wfnxj méné spasobné, nékdy ai sprosté, takie takové sioto, jemni vyhýbal ée redle jemných mravfi svých v obcování, vidy jett utamoin, ie duch jeho v té chvíli nebyl úplné lobé Tolným. Utkvlé jeho myilénky sáleiely na bloasni- Tosti, T nfi oviem jeho ilechetná povaha se inovovala: naráiky písma Svatého na dobu panování istého dncha^ idea o chiliasmu ftplítal s filantropickými myilénkabi

37 33 tehd^jiibo sednátltf, fnotoflekýml Dásorj Pythigorejcáv o cislidcb. Jel OTiem i v zednástri sfoa daleiitost Bély; jindy saie blosanil, ie by pece bylo moino na- Míti protcedek od smrtí, a horlil pro iii nebes nn imii, pro blaho Tlastí a nirodn. Aviak nc^jlépe poxoati Jdio Mouoéni s dopisa, i niehi otísténo ide nco badii. Dorychori Dobrorský paal 24. listopadu r :,Dne 9. i. n. nabyl jsem úplného idrari a pedpovédél jsem?^edek bityy dne 10. aredmié krabéti s Nostíc a jiným; to jelt dkai, ie mi ottetai mocnosti docha nescházejí a ie bidn lidi mod pftafédiití, že dar proroctri propeený mn od Otce írétla není peludem lotika nemocného. Dékqji tedy Bohu, od nhož kaidé dobré nadlení piehisí, sa ten dar, kterého kdyi dobe ni^i, Tlaali prospti bndn mod. A co mn po Bobo draiiim mie býti nešli rlast? Aviak i cisincam a fiamv lidatfv chd býti prospiným; protož od 11. t. m. niieho tén neiním, leé k emn mne dnch pohani. Vru moha k iow TstaboTati onen výrok DanielAT 7, 28.:.Já Daniel mnoho myfltekami ivými kormoutil jsem se a trá má promnila 8«na mn, siot pak srdci srém xachoral jsem.* Divným ipiaobem naložila se mnoa ProsetaliKMC Boii od dtinttri mého, jeit Tice Tiak nyni, kde ryikoaitti jmm nedoiitoetí tla. Evandlinm st. Blatonie kap. 24. o rcecb, které pichod KrístA? pedcházeti B^ji, dimým omylem etl jsem jii na 24. nedli rolnfkam méiidíýn a optn, kdyi, jsa Praxe, za jakousi phiam aa nmk masi], stalo se, ie t nedli 26. éiu pi mii, posladnf tál evaaduma jsem taaie ett latinsky naeeky a éesky po mii. Slnii totii t tetím vékn sréta tfeasi jasyky kasali erandlinm, pedkem SIovanAm, trnul kmolmtf. a potom

38 84 jiným. Co Vy Jit«o ftlovftntkéa vmbd národa spoleném tk drkernlm jaqrka ve imjrsle déjepliném blodoé upeal, sprétoé Jíte potédél re tmytle prorockém, t. j. o dobé, která nyní te ce íaá a v které národ tlotreoský daleko iiroko roiloieoý po zemi jméno vezme od.blávy*, jelikoi Bfth veliké véci na Slovanech a skrze Slovany zjeví svétu pasobenfro toho, jejž Dach Svatý fidf. Viíchni milovnici pravdy a dobra naplnéni bodon dary ; splní se totiž nyní potfeti ono sluvo Joclovo:.Vyleji ducha svého na všeliké télo." Každé proroctví tfikráto se splní, jeito jsoo ti, kteft svédectví dávají, a trojí jest Hie Prozfetelností lioií : pfirody neboli Otce, milonti neboli Syna, svobody a lásky neboli Docha Svatého, který vyvolené pipravaje na pfichod krále lovenstva, jenž kralovati bode po skonení vékn. Co pak žádný z VídeanA nevidí nebo neto8í zaátek strastí? ta evandóliaro poslední nedéle po némecku, nemohl jsem se slzí zdržeti, jelikoi nefitésti ccló *íii Nmecké hrozí. Do zemí Slovan, kteí mír roilají, sejdou se viicbni vyvoleni, jimi rádi práva pohotitinská prokážeme. Doufám, že Vy brzo do ech pijdete. Vfiecbno totiž má se na dívéjií stav pivésti. Také doofám, že Josef Frantiiek, uynf cisa némecký, te svou nevérton, dcerou krále francouzského, a se svon sestrou, která echy miluje, pijde k nám. Kd>ž Fran* conzové, jak snadné státi ác mže, od hranic nmeckých odraženi budou, navráu se eské pluky doma, aby synové aohli té iti matky ovdovélé a bezdtné, jejichžto modlitbami naáe zbran požehnány budou. Divný, neslýchaný, k We nepodobný (tm, kdo jediné své sile dav^í) pevrat viech véd nvidímc vsichni, kdož až na konec vytrváme. Mor a klad nedoteknoo se nás, ale jiných.

39 35 kdjri pfijde sioto j«ko :.Posílá m prorok, kterého poslal liotpodib vpratdé* (Jerem ). Poibade imloatoloaaý král pruský Slesska, které ka královstil etkéma nálemo, Sesik, protože poslechl Spatné rady jeho, po* ibsde Lolice. KrálotrttTi eské roxmooií se nesmiraé a tyrine te mohutné; Polska, trestaná pro lanedbáni e i matefské (ilechti totiž milorala rice francouzštinu, mrav a lat dd) pokvete opét; ruiké cárstvi se rozmnoží a rotuff ai k hranicím Persie a Indie, t. j. slovanský árod zpétnýffl chodem dotekne se téch krigin, které pvodn obýval. Odtud píbuznost jazykftv a náiodftv a myslím, ie pokynutím Prozetelnosti ruská cárovna vydati kázala slovník vsech jazyk, který já správnéji po ástkách znova vydávati budu. Již opétné chystám se na cestu do Ruska se soudruhy prací, které naleznu. Ale dále mi bude cestovati, aby se vidélo, že moudrost Ind, filosofie ftek, sprostnost evandélia z jeduoho pramene se vyprýstily a k némn se navracají. Rozlije se tedy svétlo 8 výie po vsemmirn díve, nežli pijde ten, jeni ukáie se v slavé. Zaíná se oddlováni ovcí od kosl. the prosím hlavu XI. ad Hebraeos, a vira Vaie se pemi. MieC B6h zajisté jesté vétií véci uiniti, ale nyní užívá prostedk podle zdání pirozených. Hvézdy spadnou, t j. vlasatíce piblíží se zemi, sp&sobi pívaly moské, pokazí vzduch, odtud pijde mor atd. Že tlak Tidnchu nemocným Škodí, okázalo se 11. listopadu u bratí MiloBrdných. 2e rodí se pfiery, které iravoi>tí krev a i(ávy kasf, svlme skrae Angliany, kteí jazyk a náboženství Iranv od tolika století potlaovali. Ale jii nyní zane se jiný poádek, jiný obrat. Co bylo první, bnde poslední, a na- -opak. První pede vsemi budou echové, jako kdysi a*

40 židé, nejen potllc etymologie ((ech ou ijlti^ : i -; i joln ZAchováráni xdédén^cb pootiích ctnoítí, t j 'lo' r,u.\ oti. vérnoiti ft trpélitostl. Co jsem o vérnosu»1. i ;. h : Ar. lu pfcd I^opoldem ekl, torna Jen málo lidi! i rozamélo, a lovék Jisté nezoaboh a nepítel V^Ayf ta e < i tiskem se vydávala, dmyslnó a rouim* /uh iin ona prorocká slova.es ist in Wabrbeit aller Aafmerksamkeit wertb, wie wanderbar dic Vorsebong dic Scbicksale gauer Nationen leitet nnd bestimmt*' v ta slova, která v ti-.^téném spiska se tou: ^wie sebr stcb die Lage aller Vlkerscbaften ge&ndert bát." Ghlapovský onen ilovék, kterýž, ani se mne netázav, má slova byl zfalloval, Jest nynf pedseda. Jak slyifm, té rady ve Vídni, kterái o opravé ^kol se rádi. My ecbové nepotebajeme rady técb lidi. My sami sobe v tom jsme dostatení, jelikoi nadáni "^f> od Doba témi vlobami, kterými svét íditi cbtéji vó TídeHÍ. Ma nás žádati se má vzor, podle kterého stadic opraviti se máji. U nás narodí se svéuo a Již se narodilo, které také rozliiti se má k jiným, jii je vdéné pijati clitgi. Videú tí vžak a( bedlivé nvažiuí slova Luk. 'JI, 34.:.Varujte se, aby snad nebyla obtížena srdce vase obžerstvím a opilstvím a peováním o tento život, aby nepiiel na vás náblý ten den.' O nás vžak, mníme, že eeno jest:.bdéte, vželikébo asa se modlíce, abytte bodni jmlni byli njíti técb viech véd, které bodoa se díti a státi ped synem lovéka.* Radim tedy vftem dobrým, aby co možná rycble do ech se odebrali neb» cítíce vnaknnti dncba, aspo déle ma neodporovali. Ó, kdybyste, brate, Již byl zde, abych Vám o poteboval-u byste jehé aého návoda jsa lasvécw do vfteho, ct> Boží Prozetelnost ttran blaha, vykoapení a svobody ni-

41 roda tam^lí, okázati mohl Ugemstvi písem. Ud6 dje le totil to, co dtto se apoitoln Pavlori. Vidél jsem svétlo oe jedenkrát, nýbri attéji mél jsem sny, ridéni, avuk njtd Tiecbno vykládati nemoha. Doch vje, kdy a kde chce. Stran iaso, kdybych to TysTétliti chtél, nejvice jsem -^-'.ffcb, atšak jest potebí trpélivosti. Den ode dne... VSecko má svikj as. Znali jste borliyosf ducha mého, proffpírati ve TÍech nlitených vidácb. Tak odmtt^je Bh vémé slnlebníky né, Kdyi jsem ped temi lety te slovaotkých kodex Moakré rzná Stenf vypiaoral, jelté jsem netniil, ie stane se kdysi, abych mimo písmena také smyslu apokalypse poroznmél. tete prosím kapitola XUL a avažojte, zdaliž o Francii a Nmcckn není potdéno to, co se tam te. Pozdravnjte v e> ky pátely a viecky dobré lidi- Jakoito podpis Dobro?sk> pod dopis teo uakreslil rotnostranný trojahelnik a do ného trojka. Podpis ten jakoi i asté narážky na íslo 3 s dostatek dokazají, >e v pomatenosti Dobrovského velmi bojnély myšlénky zednáské. Rovnéž bloaznéní chiliastické a oekávání iie dobra a istého dacha mocné psobily v ném, a pepínání sil nstaviným stodováním jmenovité biblí staroslovanských pivádlo do chnravé mytu jeho též obrazy apokalypse. Sebevdomí, které pes viechna skromnost v ném vidy iivé bylo, pedráždéností nerv velmi zmohatnélo ai na nejvyiií stope pepjatosti, a odtud snad zrodila se v ném chorá myilénka, že dnchem prorockým oadán a povolán jest, aby pipravoval íši istého ducha, a to pomocí Slovanstva, a ie tento obrod svta má vy- cháieti s ech, které, byvie potud posledními, n>*ní jii státi 16 mi^í prvními.