KNEZÍ KATOLITÍ. ^í^-éé-th^^í^ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. SVAZKK I. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ //I'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KNEZÍ KATOLITÍ. ^í^-éé-th^^í^ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. SVAZKK I. NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ //I'"

Transkript

1 i'4 (CD O)

2

3 3 Vf^f

4 *Jž:f.

5 KNEZÍ KATOLITÍ o písemnictví NOVOCESKÉ ZASLOyZlLl. (S PODÍ)nT7\'A\TI^ SVAZKK I. //I' ^í^-éé-th^^í^ NÁKLADEM KNIHKUPECTVÍ DRA FRANT. BAKOVSKÉHO.

6 AHrt 1 8 ly/' %mlkluuam B. Oi T. latobl M KfiL TI

7 UtecleheU Jan Jeiek spisea.záslahy duchoteostra 'T^ o e a literatnni eskoa* (t Praie 1880.) a redaktor Tomái škrdle spisem ^Zásloby eského, moratikébo a slezského dachovenstva o zakládání knihoven, o rositováni knih a asopis po ddinách a mstech* (v Praxe r ) okázali pesvdiv, kterak vzdlavatelé novoeského písemnictví v prvé polovici na&eho století bjli nejvíce knii, jsooce ze viech stav nejhojnji tastoopeni jak mezi odbrateli, podporovateli a roziiovateli kterýchkoli knih a asopis eských tak i meii spisovateli a úastníce se co nejhorlivji, v ech podniku literárních. Náleií pak knéistva eskéma vbec nejvtší zásluha, ie s npímnoa láskoa k vlasti obtav pispl o kísí ti a zvelebo-?ati e a písemnicttí naie, ie tntéi láska iíilo a ndriovalo T lido, peojíc spolo tói o vzdlání jeho méronpísl ni noa. Velebné knéie

8 Tidlme meii prrými badit«h Dárodo frého, mexi pilnými pnootbíky nt poli literárním, anic bad^ji? JaijrkoTédé, dinách tetkách i Tiaobeených, rjuáujlce na itéuo iprárjr o etk6 minulosti, lby pfíklndem otca potxbodili pokletloa myil potomkav, aby nao ili Je eskou feé tuu( ináti a milovati i k tfelebé ji Ji pomáhati. Kiiés, poeháictje obyejné z lidu a stýki^^ m potom i t úade fám 8 lidem peiasto, Tmyilil le nejlépe doiemí iivot jeho a neodnárodnil se tak snadno jako synek méitaký, Jii od malikosti ifatláni némeckéma pivyklý. A tak stalo se, ie pnré polovici naiebo stoleti iádný stav Tecbácb neml tolik pracovnfka nanárodo roli dédiiné jako stav dnchovni, a to jmenovité esi lidem, s nímito rád, snfje i cíté poteby a taiby jeho a pokládaje za svatou svoji povinnost peiovati nejen o blaho jeho duievní, nýbri i hledéti zlepiiti bydlo jeho etdetjfti, délil se o slasti a strastí života naleho. Snahy a iny ty jevi se u éeského katolického knétstva dotud. Aby jeité vydatndjsí ruch v té píin po vlastech aaiioh tavládl a aby píkladné snahy a iny ony pohádaly A roncovaly knistvo Seské nynjií co uejmoenltli i aby Mbylo lapomínáno ani v obecenstva nejiirifm na to, Um katolické knistvo pisemnictvf eskému prosplo, jakoi i vabec aby paméc na viechno knistvo katolické o pisemnictví novoesk laslooiilé byla otvuena a co MíJvíce roziíena, sa tim úelem testaven Jeti spis pfítomnf. Aby úelu toho bylo doeaieno oiiérou nejbojnfjií.

9 hledéno, ahj spis ten byl etbo a sajfmatoo, ba Dannoie lábatnon, dacha i mysl každého idélance poutající. Vybráno tedy do ného pout to, co Joit fieobecn pozoinhodno a daleiito, a fio prateno tak, aby tenáe Denodilo a neonatoralo. Zo- Jnéna pihlíženo sasnaimuti rozmanité píhody a píbéby rásn anekdotického i jiné obrázky a události podobné 10 iifota a iiiiikmti (éek, o aieliito rozpráténo, protoio tím nejináse éotba Jest vsiiifea sigímayou, a tená, oaréiit 86 etbou tou, te potom rád i jiné ásti, nenud M jimi a neonat^je. Z udiga isté životopisných podány toliko nejnutnéjií, aby nebylo ve spise to, co jest povahy nehopámé a nezáživné ; za to innos( knéží probrána levrobné a obiírné dle toho, jak u kterého z nich jest pozoruhodná a dftležita. Veškera innost každého knéxe probrána z pravidla celkov na jednom miste spisv pohromad, takže celistvý jeden obrázek o ni jest podán, a jednotlivi knzi následují za sebou dílem poadím MOvým dílem i dle obor, v nichžto stali se zasloužilými ejvice. A nejsou ve spis pojati pouze ti knzi, kteí byli spisovateli, nýbrž i ti, kdo byli odbrateli, podporovateli a roziiovateli literárních podnik eských. Látka spisu erpána Jeat z rozliných pramen tiitných i iwulutiiýíh TÍco mén tlom, a nkteré z pramen téch jsou na svých místech pipomenuty. Obírajídiiia se déjinabi eského pisemmctvi nirá se mimodk myilénka, trotnávati pítomnost s minih

10 loiti a vybírati li píklada6 vzorj iminalotti pro pltonidoit A phblédneme-li t té ttrénky k loabám a iinám tetkých kaiii katouck/cb, loaaeoáim, ie o pemnohých z nich páti li Jett, abj popad k nim nevjmisel, oýbrž aby také za dn ntéicb li«ji a iiftu rotproadil se po národe ieském i vkocnil se mohotné? srdce kaidého úda národa toho. Jako obradme iraky fé k hvéidám, které velikosti a zái svoa nad Jiné vyaiki^i, podobné zirejroe také k téro snahám a éinm, které stkví se vlasteneckoo obétovnosti, neobroienosti, vytrvalosti, Šlechetnosti a jinými ctnostmi spasnými národa naienv, a rozebivejme lesku záe jejich srdce svá i

11 Hlavním ásilím bodit«ift DOTOeskébo pfsemnicttí nejpnre bylo a býti mosilo, aby oboorili pfernšeooa duietni spojitost mezi doboa noton a starší, aby spojili pitomoost eskoa s minalostí a úinkem tobo povznesli národ éetký k býralé sláté. Úkol pak ten pipadl piroxené méron nejttii djepisectví. I byli pnri sknteéní kisitelé TŠebo, co ieskébo, vétiinoa djepisci, jejicbito dfla, bjc i némecká nebo latinská, vitépo?ala vétsi a Ttií sálibo T národní starobylost a Tzbledem k cizin dokazovala i hájila práva národn svého. A knií katolických bylo hned na poéátka mezi djepisci nejvíce. Otcem nového, otcem kritického djepiso eského stal se koncem XVIil. století piarista GelasilS Dobner. Narodil se 30. kvtna r v Praze, vstoopil do ádn piaristského a vjíoval v kolejích ráda svého na rozliných místech, poalése v Praze, kde zemel 24. kvtna r Do Pnhy dostal te, když r jeho piinním ád piaríataký tam oveden byl, a pilel tam jako prefekt s 6 kaéimi, s nimiž zaal vyoovati ve 4 teakých a 2 némttkfth tídách v dom v Celetné Ud od hrabte Uartmana k tomi takoopeném. Kájí

12 6 poidéiji Ikoljr tj b/ly pf«omeojr do nofc ryiuvené kollcje nft NoTén nétté, Dobner byl zroloo u rektora kou«je té a ipratottl áfad ten po 16 let ( ) i nc J- \l lepuai Aéinkem a platoýn proipéchen ráda stého i mládeie stidojid. Jsa od STého mládí muotnikea éeekýeli d^in, Dobner birai materiál jfjích a konal itudie krmeité, eltjtli^

13 M vydati Tlasteaecký slofnfk dljjtpiný, wbméfhaf a tivotopitoý. Sdéli? M o toto tré pedfotseti t pniským irétídm bitknpem Vokooniiuein, který byl také veliký milotník déjin eských, byl od ného potxbaxotán, aby epeal kritické djiny 6eaké, i sabral se Jeité TÍce nefli di?e do srých stadii. Kdyi pak ád piarístaký chtél Tydati Utiuský peklad kroniky Uájkory, kterýi oiinil piarista Victorínas a Sancta crace, vyztal Dobnera, aby pipojil kn pekladu torna své déjepisoé poznámky, r kterooito práci on se uvázal se tíí horlivosti. A tn se stalo, ie Dobner, pohronziv se dkladuéji do déjin eských, s koene vyrrátil dosavadní aaktorita.kroniky" Hájkovy, na které xakládal se po tu doba viecben déjepis eský, akázav bystrým rozamem svým nepodstatnosc jeji a Hájkovu nesvédomitost vzhledem k torna, že, sepisuje svou Kroniku*, dokládal se listin, jichžto bud ani nebylo nikdy nebo které zcela jiného smyslu byly, nežli jaký jím H^jek podkládal, cbtéje dodati viry svým smysiénkám a nepravdivým báchorkám. Vedle, Kroniky" Hájkovy, kteroa vydal v letech o iesti dílech s názvem ^Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohem orum e bohemica editione latine redditi et notis illustrati a P. Victoríno a S. Cnice... nunc plurimis animadversionibus bistoricis, chronologicis, criticis nec non diplomatibns... variique generis... monumenti^ aucti a Gel. D.'', Dobner vydával lárovea i listiny a jiné pomftcky déjepisné, dosud nevytiiténé, 8 názvem Monomenta bistoríca nusqaam antehac edita" (6 díl v týchie letech) a uveejoval rozliné rozpravy kritické o déjinách eských v asopisech i spisy zvláitni latinsky nebo némecky psané, zjednávi^e

14 i 10 T«iiB i... iiúchod iitté pratdé d6jepiioé. 'í^*" i'í">hna pipomenou o néiii vukf djepisec Aogait Lu l9 «I)obDer byl pnrý, kdo t biftorii teilcé a pol«k6 pesul bloozditi (dclirare deiiit)", a doski* Fraot. FaaitiA i^rocbixka, le.dobner aiinil konec fleno Ibanf (Dobiicrat, acri vir indicii, falsltate detecta mentiendi fioem focit)v Oviem no?otá, i/ji uiásal pravda nejryiejli, na* raxi vidy na odpor. A tak i Dobner vzbadil proti sobe >dpor vftech, kdo mli Ul^ka xa vzomon anktoritn neomylnou. Popíraje, ie by Hájkv ecb, I^ch a Mech byli praotcové národa eikébo, polského a rukébo, Dobner popudil v té píéiné proti sobe mnoho déjepiscfl i nichi ozvali se proti nmn zvláité P. Václav Dnchovský, l\ Athanasios i sám Frantiiek Pobiika jakoi i kniie Jablonský, který pokládal se za sknte&nébo potomka Lechova. Vzešly pak z toho dlouholeté, s oboji strany velmi horlivé i také jizlivé vedené hádky literami, v nichžio Dobner svon ponékud podivinskoa domoéoku, ie by e- chové pocházeli od Zcch6 (ZichA ZinglA), národu o erného moe pavodné usedlého, snaiil se dohiiti proti DachoTskéma spisem.epištola apologetica adversoi lociferam orentem non locentem, qna gentis Czecbicae ohgo a vet«ribas Zecchis^ Asiae populis et ponti Euxini Maeotydisqoe accolis vindicator, seo Appendix et elucidstio prodromi Anosl. llagecianorom* (r ), proti A'' nasiovi rozpravou.examen criticom disquisitionis i:., a P. Athanasio in Incem editae* (r ) a proti Pnbiikovi spisem Kxamen alierom, qoo expeoduntur ct profligantor dnbia a P. Pnbitschka S. J. adversus origi* noi Cechomm obiecta* (r ). Viichni tito jmenováni

15 u bb^ieofé H^jkoTi odpofédéu use na spis/ i»uduero>7 JedMk pojedoáiiicb asocieuus Jablooensis* jduak rosprav»mi stláitnfdii, «to nezídka datklivé a neietrné, éimi Dobnar Tftak mýliti se nedal svém dalším sk<mání déjepiaaém. Ale jest litovatt, ie Doboer tolik iai«mail vyvracotiním lichých smjrllének IlájkoTých a ie pi sré d&ttipqosti a djepisné rsiélanoiti jii ihned dí?e nenastoopil na dráha samostatného skonmání, jakoi to tepnre pozdéji k?elikéma proq>écha historie domácí iinil pracemi kritickými, které, jsoacc obsaženy r pojednáních Uené spolenoeti teské (sa léta ), txtahnjí sa k církefnima i poutickéma déjepisn, archaeologii, bibliografii, diplomatice, heraldice a filosofii.*) Po obrate, oinném Dobnerem, i jiní záhy se zdarem tkrélým péatovali déjepis eský. R založena MMkromá spolenost nená, která r povýšena za veejné oznaný spolek s názvem.královská eská spoleaoii nauk*. Spolenost ta péstovala védy mathematické, pffrodni a déjepisné se svláitním zením k déjepisa éeakébi, a tu v déjepisném odboru té spolenosti shlukli ie kolem Dobnera mladsí djepisci, mezi nimížto z knéži katolických byl i Josef Dobrovský. JtMÍ Dobrovský slal vlastn Donbravský a podepisoval se nkdy tak i sám jeété za let dvacát/cb, éehoi doklady viz v.ifosejnika'' , 328. a S80. Knéz, neaméje teskj, jméno jeho do kestné knihy lito ydoabravflký* lapml.dobrovský*, pi kterémito *) Yfee o Doboerovi rit ve.svéiosoni* 1867., ti6. a S36, vkalmikovýeh,déjích kr. ées. spoleéaesti aáok' i v Riegrové»81«vaika náoaém".

16 18 páiobé ptui poid^ Hltáno.*) Narodil m 17. trpn**^ r f DnMta v Ukrách Rábo, kdei ot«c Jeho, tobda lotátoik n dragcoa, práré leiel; po rodicich vuk po- / ^ cbásel le Solnico t KráloTéhrtdeekv ochách, a Solaid dotod Jest rodina Doobrankých (bylté r taméju *) JoMf Joagsau alail, ie Dobrovaký JoMooTal ae tlaalal ^Dubronký*, jak patno s JdhM> dopiao i r ^^i*^ 'Víc r»!!»> MJDÍko* 1881., 167.) **) Tak udárigí viecbij llfotapli y doaaradaí, ala D»> brovaký aám tutil tré aafoaai«y 19.

17 13 JoMÍ Dovbranký ivoleo sa lurosta okresního saitapitolifefm)* Otee jeho, vytlooliv jako stráimistr, asadil m v Boriofé Týne, kde Josef u déiakého féki ttého loeu po teeeka byl fychotán, a teprf«posdiji? NteaekéM Rrodé ptíoóíl se fteitioé. VystodovaT gymnasiam Ném. Brode a T Klafeofech, odebral se na fysoké aeni boho> ilofoeké do Prahy a konené Tstoupil do ádn Jesoitskóho Bné. Když ád byl smien, rrátil se do Prahy a stal 10 ažitelein filosofie a mathematiky dom hrabte Frant. Ant Nottice, kde Frant. Martin Pelcl ml rrchní doklidkn na vychotáfaní mladých hrabat. Zde Pelcl obrátil vuyehtitos mladiího Dobrorského k stadia ieikýdi déyin a písemnicttí. Dav pak r TysTétiti se na knéisttí, stal se r vicerektorem a pozdji rektorem feminái t Hradišti a Olomooce, a kdyi tento byl zmsen, byl dán na odpoinek a iil potom ponejvice jakožto dimiád pítel domech hrabat Nostic a erníd dílem Flme dílem t roiliných venkovských sídlech tchto Beehtických rodin, vydávaje se odtad sám anebo se iákem ifýrn hrabtem Fridrichem NosUcem na rozliné mtj po Evrop za úelem stadií djepisných. Zemel, me^ se do ech, v Brn 6. ledna r a pochován Jeat na hbitov starobmnském, kde ma postaven železný obelisk. Y déjjepiseetví Dobrovský získal si veliké záslahy ^éna o djepisnoa kritika, ka které kritický jeho dncb pirozené jej vedl. Dobrovský byl v echách prvý, kdo kritiko djepisnoa, Dobnerem saloienon, zdokonaloval, rozebínue za píkladem Dobnerovým néených rozpravách starií ásti djin eských. Nejznámi^ z rozprav tch stala ae rozprava jeho 0ber den

18 imyry ung det NanflM OMch', v nli opfrá otobttotc C«- I ^Ofn, i pokládftl poton proto, ie imfnka déj«m o nta T rnkopiie Zelenobonkéni, nikopii tento m poáwrumf; roipraro tu Dobronký pidal k tfctima tjáin\ Poldo?* dfla.kartgefuste Oescbichte der BOhnen', Tyiléas r Velni platné sloiby Í'<m> prokázal i dojepiftectti literárdiroo. VydaK t t<. dily spi»a pokre6ojicibo, podobného tesopira a Tycbázejicibo po nucich, jcboito dil prrý, vyilý r, (o tyreck BTaxdcb), má název Bdhmiscbe Litteratar aof das Jabr 1779.*, dmbý (o tecb svascicb) a tetí (o Jodnoaa ffukn), tyilý r , BAhmiscbe and nibritcbe Littorttor* a tvrtý, obaahqjld literami xpráry i lei , vyilý vtek teprve r a (o tfoeh ivaxdcb), náxev.litterariachei Magatin voa Béhaes nod Máhren*. tvrtý díl Jest objemný tak jako prvé ti dohromady a vytel teprve po delší pestávce z té píiny, ie bylo lakázáno jej v>dati. Palacký v iivotopise Dobrovského praví o tom :.Professor, jeni jedno místo v pedlove k roníka k sobe vstahoval, a t«bd«jit sudijní dvorské komité provedl, ie tisk se takásal, JalUrai Dobrovský ono mfsto odvolati nechtl.* Profeaaor ob«byl patrné Fr. Jan Béiín s BéSína, iditel právnické faknuy (od r dvorský rada ve Vídni), sa jehoi iditelstvi fakatu dopmula se té oeadaé chyby, ie ph promoci 20. kvétoa r kázala brániti doktorandovi veta:.kterakým práveb Rsdolf 1. pipojo rakoaaké mé králem teoým Oloa drieaé k íii." Okyba la Dobrovský pokáral, ka :.OU ovlem nebyl nikdy králaai tekým; má snad statí Otakar." Ale paaobily, aby xákac

19 : 15 tisku se stal, I Jiné okolnosti. Zlobický totii, professor ieské fei pi onitersité vídeské a spola též úedník pi nejtjruim soadnim dvoe, pevedl r na esko sond ní ád, kterýžto peklad Dobrovský nepíznivé po* soadil. ] stalo se, co Zlobický r tepn'e listem Ungarovi daným vysvétlil : Hrabe Klarjr, president e* akého senáto, byl tehda eským kancléem a presidentem cenauy, když Dobrovský.UObmiscbe Litteratar" psal, a 00 sám dalsí pokraování zastavil. NáS dvorský rada Béiín, kterébo v tom spise pro Otu místo Otakara smésným niioil. a jiní se mne zastávali, vyhlašujíce Dobrovského la OBoéovatele a útoníka dvorského úado, který m(u peklad byl schválil.* Dobrovský potom, vydav díl tvrtý. od dalsího vydávání opustil, jsa omrzen hádkami, orážkami choulostivých osob, ostudami censur}' a slabým odbytem, jakoi i z píiny, o které PelcI zanechal nám tuto zprávu, Dobrovský r ervna na dvorní rozkaz mnsil professora kanovníka Voldicha ped svédky odprositi, ponvadž jej v.bohmische Littcratur' z nevédomosti obvinil anebo ponévadž jej oslem nazval. Dne 8. po té chtél se dáti na knéze vysvétiti. Arcibiskup nechtél jej t«ntokráte pipustiti, musil díve 8 dní v kapucínském kláitee exercitia konati. Toto pronásledování vzniklo odtnd. Voldich ve veejných pednáškách tvrdil, že není nutno východním eím se uiti, ponévadž již vsechno do latiny jest peloženo. Dobrovský vypravoval to ve avém spise na dkaz, že východní literatora na pražské onirersité Spatné jest péstotána. Voldich popíral. Že to rekt Dobrovský dokasoval to tymi svédky, kteí to kouagin sly&eli. Yiichni tyi jaoo kleriky, dva již knéžmi. Nyní peilo se pes svédky a oznámeno ke dvora.

20 i6 ie Dobrovský královského ednflu neboli profeuorft Bostadil. Proto bylo odprotoni uspoádáno. V tonrenci pfiiel s Tjsokébo mfite roskat, ie Dobrovský pokraovati ve svém splm nesmi, ponévadi nic dokázati nemálo. K7I0 t«d7 vysoké misto liivé poa eno a o svédcich xmioka se nestala.* Probírá pak Dobrovský v onich ^rre^ dilecb, a to vico toliko bibliograficky neili kriticky pisemnictri své doby, ale ta a tam xabihá do doby starsi a vlimá si vedlo piiemnictvi také vcdélanosti vábec. Nejdelii a nejdokonalejli Jsoa posádky spisft djepisných a Jazyko* védných; bylté to vlastni obor Dobrovského. Mimo to poviimnnoti si jest, Ie, nvádéje knihy v echách vydané, avádi nctjprve latinské, potom nmecké a teprve na tetim miste eské. Kromé téchto ty díl Dobrovský sepsal rozpravu Geschichte der bohmiscben Spracbe", která byla otilténa poprvé r v.ncaere Abbaodloogen der bohmischwi CBsellschaft* a která, dotýk^jic se vétiinoo déjin eských památek Jazykových neboli pi»emnictvi, téhoi rok«1792. vyila téi o sob s názvem.gosehicbte der bohmiachen Sprache nnd Lttteratnr* ; s týmie názvem rozprava ta, jsonc áplné pepracováni a valné rozmnožena, vyila potfeti r , ale sahá toliko po rok 1526., kdeito prvotní strninéjii rozprava sahá ai k d<^''^ i> - brotského. Vétil záslnby neili v déjepisectvi Dobrovský ziskal li T Jftzykovédé. Upravilté jazykovd slovanské vbec a itaké irláit novon dráha, sta? se tvarcem slavistiky, tvarcem srovnávacího jaty kozpyta slovanského a oprávcem mlnvnice eské ijejiro prvým spisovatelem vdeckým. Ostatn

21 17 ped stolmin XIX. Dc^jen o jaijlra émktai, ale Tbee o ladném jaijka erroptkém mlatoice tédecké nebylo^ a kdeito pfed DobroTsk^ rydané mlatnice Seské dílem oéí prítm OMckaiiicky sklo&otati a tesofati dflem rozepiluji se toliko spaiobem eklektiekýb neboli ryhinrfm o TAibAdi syntaktických, doporoqjice tu neb ona?azba Ji jioé kárajice, Dobrovaký vystatíl bndotii jasyka Setkého 'P&sobem Tddeekým a tak dkladným, le potom o Tnéjii jeho trary tporo býti nemohlo, a dosud každému jazyko- ^pytci éetkému bedlifé jest míti sení ke spisflm jeho. Nepfwtánge totil na spytotáoí a ttadotánf ei a stariich mlsfiiic i splsa Ceakýob, jal i«ikounati a srotnátati veikery ei slovanaké, irláité pak ei staroilotanské a mikl byste ústrojí jejich. YýslraBy sré jazykotédné Dobrovský fynesl na tofejnosf soestamé nejprve r y pedmlnvé ke slomíkii ceaké, néasecké a latinské ei, který toho roku vydal Frant. Jan Tomsa, a potom r v eské mlavnid F'rant. Martina Pelcla, latinsky sepsané dle rukopisu Dobrovského. R vydal o sob ^.SIovo slavenicum in spede echicom*, totil rozpravu o asováni slovesa eského, kterou pracoval, jak lám se vyjádil,.za ivláltní píinou, aby totii jii jedikni lepu poádek v eskou mluvnici uveden byl* *), a Die Bildsamkeit der slavischen Sprache, an der Bildnng der Substantíve und Adjektiva in der bohmischen Sprache dargestell, totiž rozpravn o tvoivosti jazyka slovanského vbec a eského zvlást, v které vyložil náakn o tvorbé jmen podstatných a pi* davnýck. Tím Dobrovský položil meze ledabylé tvorbé *) Ohwr 1886^ S6. K««H katoimtf.

22 io lov a ipola Tytekl zákoojr, kterými idtu m Jett dauim TsdilaTatoldm Jaiyka, taki«jomf JoogmAnD právem J«lté r vyjádil m o,bildsamkeif Ukto:.Spii tento nemfiio dosti ten a ietfen býti od teho, kdo nová ilova initi mnsi nebo chce."*) Podobné Dobrovský posdéji Jeité Jinými spisy dal pevný sáklad jaiykovédé vbec i eské xvláité. Hlavné proslavil se dvma spisy, spisem.lehrgebinde der bohmiscben Sprache" (r a 1819.). sonsuvoa te jasyka eakého, na které vlichni potemni spisovatelé své eské mlavnlee lakládali, a srovnávací mluvnici ^Institntiones lingvae slavicae dialecti veteris" (r ), kteroo zahájil nový vék slovanského jazykozpytn. O obou spisech tech Jangmaon amfnil se Antonina Markovi v dopise ze dne 29. protiiiee r tmito slovy: ^Dobrovský nyní na veliké donucování Kopitarovo a hrab. Ossoliského svon Slovanskou grammatiko vydá latinským jazykem. Bude výborná, viecko tohu moze hodná. eská jeho (Lehrgeb&nde) jii celá rozprodána ; Jodl prý chce a ní výtah pro Školy na svétlo dáti, já Dobrovského k tomo nabízím, aby nám Ji hodné obsírné a esky psanon vydal na památko.***) Dobrovský vsak i dmhé vydání vydal némecky, ale r mluvnici tu Václav Hanka pi^eloiil do estiny s rozlinými dodatky, a pi^klad ten dokal so trojího vydáni. Mimo to Dobrovský vydával po spásobé aaopiso spisy pro filologii a historii alovanskou, jeden násvem.slavín, Botscbaít aus BOhmen an allo slavischen Volker, oder Boitráge aur Kenntniss der alaviachea Litterator *) eaského.z dob naieho probnaenf', str. 6. ^ BIttMdttIk 188S., 180.

23 ; 19 nach allen Mandarien* (6 STAzkA r ), k nénaito byla pidatkem ^Olagolitica" (r ), ktoréito spuy obt Huká poidéjt (r ) idota s mnokfnd zménami fydal, Jeden 8 Dázrem.SlOTanka, zor Kenntbím der alten ond neven tlatischen Litteratar, der Spnidikude nach allen Mandarten, der Gescbichte, Alter* tbtmr" (2 erasky r a 1816.)..SlaTin" jest prvý pokas literární Tsájemnosti sloyanské; obmh^je Oánky národopiiné, djepisné, JazykoTédné, potmskj atd., a jev! se nm maka, roziiotati snalos( iréta slotanskébo..slovanka" jest obsabem a úelem pokraotáním.slavina' ; ie jest pokraéotáním, patrno již i X toho, že na str. 90. podáno pokrajoráni popisn jibozápadnicb SloTanA, jehožto poátek otiitén.slavinn*.*) Dobrovský psal nejvíce némecky, nco také latinsky eeky napsal ponze nkolik mensfcb rozprav. Prvá jeho rosprava, kteroa napsal esky, vysla tiskem r ; jesti to pfedmlava k spisku, vydanéma spolen s Antonínem Piielym s názvem.eských pí4sloví sbírka. Po vydání mistra Jakoba Srnce a Fr. Ondeje Hornýho vnov rotmaoiená knžími J. D. a A. P.*. Ostatní eské rozpravy vydal skoro všechny teprve nedloobo ped svoa smrti. Nepomýilelt pivésti jazyk eský k aovémo života, tebaie rád avádl na pam sob i jiným slova Dalimilova: ave( kaidémn srdce po jazyka svému," která si byl heslem ninil ; **) on vidél v nm pouze jasyk vy- Tnir^ícf. Vzhledem k tomu bodtei uvedena ide eském peklade slova, která napni r mesi jiným ks )?.Uitelakých DOTioach" 188S., 160. eieno mylné, že Slarfn" a Slovaoka" jsou napsány desky. **) Brandl: ŽÍTOt J. Dobrovského, i. a 1S8.

24 20 konci prvého vydáni svých,(íc- lim > ira( lic".mnohé ústavy, ktoré Ukó ni;:..ii>... k luacoi ic io^kí' tcíi byly zhxeoy, dokazojl oriem, ie mnoti t«pfíinoq badoaciho ifébo povoláni oerooboa poftrádati ei, kterod potod asi 5 milioafl poddaných noeaáfttfi RakoBského mloví. Ale, aby mota se ojala, rotuhla a vzdélátána byla, k tomu Tiechoy tyto a podobné ústaty nemohou dojista tolik pfispéti jako Tlastenecké snahy nékolika oiencfl, kteh se piioji, nkazojice na mnohonásobný i toho oiitek, jiné k naacní se eské fei povzboditi nebo, roziiojfce eské spisy, zabrániti, aby zcela nezanikla. A i seznam eských knih, které za posledních 12 let v Cechách, na Moravé a Ubr^Sch Tjily, tak znaný jest, aé i eské dltadelni hry, které na Novém msté praiském od nkolika let nékolikrita za týden dávány jsoo, tak etné jsoa navštéfotány, a i poet pedplatitela na eské asopisy tak atiený jest, pfec? pochybuji velice, ie fe eská celkem mftle dosid skutené a znamenité vétélho stupni, na jakém byla za vlády krále Rudolfa, t j. za zlatého vékn, jeito závisi to na tak mnohých nahodilých okolnostech vnjilcb, které nejsou v moci nail (so zweifle ich doch aehr, dass die boehmische Spracbe im Ganzen zn einem wirklich nad merklich grossem Grade der Vollkommenheit gebrackt werden konne, als sie onter K. Rudolphs Regimng, d. i. in dem goldenen Zeitalter war, znmal da diess von so vielen zuf&lligen áussem Umatlnden abhlogt, die nicht in nnsfer Gewalt stehen). Yliatenecká páni Dobrovský pipomíná spis HankeAv a Tháa? s r nemohou spftsobiti n^aký perrtt t edém národ, hjt 1 mnohého k vétif pfll pohádala (kfinnen in der ganiot

25 áv Nation keine Kevolotion b«wirkea, wend sie f[lei^ dass diencn, Manchen zam (nrossera FleliM aniqsporoen)." Také pátelm, ceskjr omjicim, Dobroriký dopisofal nmecky, a to i kájí etké dopisy od nich dottátal; Ba na p. faráe sbislarskébo Frántiika Vambery, který ji(j látkoo k siotdíka zásoboval a esky ma ptával, se ptal, proé esky pí$e. Naiei ten mo odpovédél 27. ierma r :.Pro óeaky píin? Zepisáhl jsem se silné, silné jsem se xapisáhl, iádnéma vice nepsati a se žádným Tfce Jinak namlntiti, kdo esky sná, neili esky. Jestliie se to nám echftm od našicb pronárod posmésné vytýká, ie toliko cizich eícb sobe píseme a mezi sebon mlnvime, pro bychom nemohli toma odvyknouti? Jest ioma tak téiko odvykati? Já myslim, ie ne, a proto Jsem se sapisáhl.* *) Nkdy Dobrovský psával i týi dopis áataiaé ^esky a ástené nmecky, jaki akazojf jeho dopisy.masejnfkn" 1870., otistné. Frant Palacký ješt r , obdriev od Dobrovského do.mnsejnika* rozprava eskoo, pokládal to xa velikon ivláitnoac, osnámiv Jann KoUároTi 10. ledna r : abo^ravy o jméno Slovanfi v prvním svaski vydati Jsem sflmohl, ponévadi jii divé byl jsem o téml dostal pojednáni eaké, Yaiemn smyslu odporné, od p. Dobrovského, kterél pro nevídanosc samo, ano( eské bylo, od D o- 1»ro?ikého psané, do prmího svazkn s radostí jsem...'**) položil Jestliie DobroTský konen pece tniil, ie by snad *) Brandl, 120. **) Moscjnik 1879., U7.

26 i"'k\ 1»» jaz\k I iikii! uki bjrlo Uy tprvo iiii nkluiiku j' > phluné poidé, Aby tám ó to pokositi se mohl. Avíak probádav jej, vychoval takto netédomky obdív^j^f láky, kteh byli ctiiádoktí nadcbnoti, aby tomuto, tak a co6 obnotenébo oácf nový livot vdechli. Bez prad Dobrovikého vikfiiiti národnibo docha c^eskébo mohlo itati se toahoo nkolik*?}braiiéj&ich duchv, ale nebyl by dojista rsnikl onea Jednomyslný ruch, jeni uvdomil inenihla Hechoy vrstvy národu eského. Kterak ostatni pe^liv byl jazyka 2cakéko» xobrazige na p. pfihoda, o které vypran^je r Bóhmische Litteratur*. etl kdysi v Hájkové.Kronice* slovo sa* a nerozuml mu. I ptat se rozliných lidi T mésté, ale nikdo mu neuml povdti, co by to slovo snamenalo; Sel tedy pfed brány mstské hledat ttariich lidi a tu dovédil se konen, co to Jest.sa*. Dobrovský viak siskal si velikou zásluhu nejen o znovuzrození národa eského, ale téi o vznik viájemnosti slovanské. On prvý jal se srovnávati jazyky slovanské, stav se tvrcem srovnivaciho Jazykospyta slovanského tak, jako Frant Bopp jenž i prvý z Nmcv, ale pozdji neili Dobrovský, jazyky slovanské na jeviité Jasykozpylné uvedl tvrcem jest srovnávacího jazykozpyto vbec ; on p rvý osvtlil svými vdeckými výzkumy slovanskou starobylosc, ukázav buské phbuseustri kmen on p r vý uinil slovanských vbec a jejich náeí zvláit ; poksi literární vzájemnosti slovanské, apréc* Jeho byly skoro viechny rázu viaslovanského a nadchly táhj ideou vzájemnosti siovabské mnohé echy tehdc^li. A netoliko pérem, Dobrovský také výmluvným slovem obracel

27 23 sení ecbá k ostatním SIoTanm. V oriíté doby pficbáxelf totii TjToleiií k torno studojfci a jiné osoby fidélao^ci do byto Dobrovského, kdei, osednavie kolem nebo, n*- sloacbali bedlivé ujímavým jeho pedniákám o jaiyko> ipyté, pisemnictví a jiných vécecb, týkajících se Slovanstfa. Ze zmídných pravé pednášek nelie zde nepipomenooti pfibébo, jenž nkazoje k tomn, jak pravdivá byla alotft, která tehdejší professor aniversitní Bernard Bolsano nejednou o Dobrovském pronesl, ikige, Ze Dobrovský jest jediným mesi tfemi miliony e- chem, který poiívá sa hranicemi váinosti vieobecué. Kdyi totiž r jedenkráte Dobrovský své posluchae kolem sebe shromáždil, vstoupil do jeho obydlí vyiií dstojník ruský, žádi^ za povolenou, aby velitel jeho Dobrovskému svoji úctu osobné a ústné mohl dáti na jevo. Kdyi k tomu Dobrovský milerád svolil a dftitojnik se vzdálil, posluchai jali se nakvap skrovný píbytek uitele svého jakž takž uspoádávati a istiti, nebo( leželo tu obyejné vie knihy, spisy, iaty a jiné véci v nejvétsím nepoádku, a skfné i jiné náiini bývalo popráseno i sem tam rozestaveno. Sot7a pak vie bylo trochu v poádku, veiel do skrovného obydlí nej> véufko slavisty v pravcdé nékolika vyžších d&stojníkf generál mský etnými ády vyznaený. Ukloniv se hluboce, skládal svoji úctu Dobrovskému slovy nejvýic pochlebnými, ano poníženými, pokládige sebe ta itostna, ie poznal osobné muže, kterého veikero Slovanstvo, ba veikera stední Evropa adí mezi své nejuenéjsí a nc jvsácnéjfti muže. Po té rozmlouval s Dobrovským asi pl bodiay o roslinýeh vcech Uterámich a poaléze projevil, odckásctje s prvodem ivýn, Jeité jednoa m^ úcta Do-

28 24 brovtkému. Uyl to tuvo/ ruky voj6?dc«brabé nardajr de Tolly, který toho ímd leiel tiboren te iborea trým u rraby.*) Jiný doklad podoboý, jak Dobrofiký byl cién a Táien, dáti nám dopit KopiUrAv, poalaný Dobronkéma 81^ tijtí r ^ v némi pift«: Baron Zoia ml ptal, ic inrzatosti témé plakal, ponévadi jste tak ceremoniilnfm todcm s nim inlavil; ped Vaiootti necbce býti Excellenci, nýbri byl by si pfál, abyste i afin byl nakládal jako se ctitelem svým."**) Batei ntedeoa ide také slova proslatenóho bátnika némockého Ooethe, který veliký výsnam DobroTtkébo ve véd a pisemnictvl slovadskéro vytekl r v, Berli ner JalirbUcbcr fur wisscdscbaftlichc Kritik" tak jako -' 'o jiný: Abbé Josef Dobrovský, starosta kritického jiyto v OccbAcb, neobyejný tento mni, který xáby jii obecné stadionu jazykav a djin slovanských vedl dmyslooa v knihácb pilnosti a Uérodotakými cettami, neostával obraceti se záliboa vleliký výtéiek svilj na zveleba známosti národa ieského a semé eské a tpojovol takto nejvét i sláva védeckoo s idii slávou obecné obliby. K emoikoli pfistoopil, ihned bylo vidéti mistra, který pjfodmt svj odev&ad obsáhl a kterémo ilomky honem poádají te celek." V originále némackte tlo?a ta 8 jinými je&té Dr. I. J. Hanoi pedetlal tréara apln Literární p&sobcnljosefa Dobrovského*, Tydaaéai r Akoli pak Dobrovský jak doma tak I citiné faliee byl ctén a tlaven, pece neopadl v chybo mnohých ktei slávoa svojí zpyiní a iiduého vedle ) Svétosor 1871., tsl. * ) Braadl: Život J. Dobr

29 25 trpéu uecbtéji, nýhri povibosottl a podporoval muds{ Ulenty a staral se, aby bmotnými starostmi tileni nejioace, Tédé TénoTati se mohli. Tak n)ax se Tbáma, Tomsy, Joiigmanoa, PiSely bo, Pacbmajera, Kopitara, Hanky a ivlásté též otcorsky mladého Fr. Palackého, když 11. dabna do Prahy piiel UvedlC Palackého do doma hrabete Šternberka. pfimlootal mo, aby z Prahy ueodcháxel, nýbrž domo? v ni si zídil, sa kteroužto piinoa dbal dvojnásobnoq pelirosti, aby Hanka stal se knihoy* nfkem v Olomouci, chtje dosíci, aby Palacký Hankovo misto pi Mnsen obdržeti mohl, a když se to nepodailo, doporuoval mladého uence hrabatflm Štemberkflm a eminflm, aby rodopisy a rodokmeny jejich sepsal a nabyr takto znamenitého honoráe, snáze v Praze setrvati mohl, ba vymohl a hr. Frant Šternberka, že Palackého jmenoval svým archiváem s roním platem. Dobrovský pispél i nemálo k tomu, že r zízena byla pi pražské universit stolice jazyka eského.*) Císa Leopold II., sotva vládu svoo nastoupil, zavdil se echm i tím, ie dal ae r v Praze velmi slavnostoé nft krále ietkébo komnovati. A ta také Král. eská apoianosc nauk, která byla císai nejedním díkem zavázána, konala porady, kterak by pítomnost císaovu v Praze oslavila; porad tch úatten byl i Dobrovský. Byl pak dsa 25. záí r pítomen slavnostnímu xaaedání spolenosti té, pi emž nkteí lenové mli pednášky, a Dobrovaký etl svou rozpravu.cber die Ergebenheit uud Anhlnglichkeit der slavíschcn Yúlker ) Via DaMtevifcfllo spisek.k d^iaáa stolice jasjka ieskébo ph pndské onivenlti*, vydaoý r. 18M.

30 26 ao dftf Krzbuii Osterreich*, t nli od<uaoi( ilovanikýck národa k domo lubsborskéma velebil. Pednáikoa DobroTského, Jeni i nfikteré eské básné, vyduié sa pfiláno^ slfttnosti konidova^ni, paootníkoti odetzdal, dui byl Telice fpokojen a vykázal spolenosti k iielam TMeekým 6000 si. Dobrovský sám piie o pednáice té Cerroniaa s Miic 9. f^na 1791.:.Mé malé pojednání, které jsem ietl, do&lo mnobé zcela neoekávané pocbvsly. Jednala o oddanosti slovanskýcb národfi k doma Rakooakéma od ccba ai do Lecba; i Stacbova píse jsem a jinými vécmi J. Velienstva odevzdal." Konce pfednáiky, v némi Dobrovský obhajaje jazyk eský a dokazoje, jak potebí jest stolice jazyka eskébo pfi praiské aniversité, ped králem neetl; konec ten byl jen oveejnn, kdyl pednáška Dobrovského potom o aobd tiskem nmecky i eaky vyila. eský peklad její od Ignáce Tbáma pinesly také Kraméríosovy.Noviny* r , ími oviem snáaotc obsahá jcjibo valné se roziíila. Konené bnte podány jeité nékteré zajímavosti o Dobrovském, a to vétáinon dle Brandlova spisa.život Josefa Dobrovského* (Rrno 1683.). Náhoda, že Dobrovský v Uhrách se narodil, spsobila, ie Maai, kdyi pracemi svými byl proslal, národnosti maarské jej piosobovali ; Dobrovský viak tnto^ anahn Maarflv odmítal a sebe vidy za echa problaioval. Tak ptal jii r Zlobickéma:.Sklená pftliioé mnoho deklamaje a v&ecko slovy pepíná; ostatné jest vlaateneaa, ovlea nikoli mým, který Jaea tiee v Uhrách narodil, ale i rodiii teekýcb. M^ otee byl te SoWee v Královéhradecko." A r psal KopiUrovi:.S Madkrj nehe nic zaíti... Snad nevíte, ie jsem se v DéraatA

31 2T a h«0q oarodil, ale mt) otec byl ech, jeui t dragoonském ploka prince Jote& ^looiil. Proto nesmýilim mádtnkj.* Podobné tél od NéiDC byl prohlaiotin t^ Nénce. ponétadi skoro toliko nmecky ptal ; avfok i naproti takotým hlas&m Dobrovský inal te npimné k národa eskéma a k národnosti slotanaké. Jii tvrcbadott^ené doklady dokaxojí, ie Dobrovský echem se cítil, ale nad to Tice pokládal zemi eskon za STláStní k driav Rakooské pipojeni' královstri, o erni vyjádil se r T.BiJhmische Litterator" takto:.vydáno sice Das gelehrte Oesterreich, kteréito dílo také éeské aéence obsahnje ; avíak iádný nehledá echfl ve spise Das gelehrte Oesterreich, jakož také ae nehledá Anglian ve spise nieoých Uanoveranech pojednávajícím." Byl si védom historíckého a genetického spojeni ech s Moravou, jaki tamie se pronesl :.Chceme-li mj echové a Moravané,^ aby podniky naie v iii nené se daily, máme si vzájemné pomocni býti, své síly spojiti a takto spolené v obapolný prospéch pracovati. i nám naši pedkové nedali v tom krásného a následování hodného píkladu?* Kopitarovi psal r :.Uvalte, ie nám éiniti jest 1 Némci, kteí nás jii tak dlouho ntlaéují.* Do ech z Uker Dobrovský dostal se, když mu bylo teprve Šest nedél; obdrželt otec jeho tehdái od vojska propastný list a navrátil se do ech, kdei osadil se Horiové Týne, mésté némeckém. Katecheta taméjfi ikoly zalíbil si? bystrém, neobyejné nadanéa ko^a a radil otci, aby Jej dal oa stadie. Otec, boje se \7dání M ttadi*, sdrábal se. Ale Mastná náhoda, Ie mu píbasný v Nin. Brode byl dlolan penise, kterých nikterak od ného dostati nemohl, pohnula jím konené dáti syna^

32 l'tt Hvébo (io toho in6»u, aby \ i1omi«' orujlin dlužníka mét opatfcni ZA ten dlob. V Ném. Iiroil«\ jsa imuhýni Nmrcm, TysUl dosti od spoloiáka svých, Jik lám o tom Hankofi r , t«dy nedlooho ped stoa smrti psal:.kdji jsem T Ném. Brode do ikoly chodil, eiti holi irádéh na Nmce (t. j. ua mne) leckterý klakotský koosek a vysmívali ae mné, pokiknjice za mooo:.nteec broak, hrnce tloak, pod lavici je házel," házeli kuneny po mné, žo jsem mél krvavé rány na hlav." Kdyi pak ryitodottl KTammatikálDÍ tidy v N6m. Brod, pfála mu tái Dáhoda, která ma do Broda na stadie pomohla, ie také homacitni tijy studovati mohl. Otec jeho totiž i v Klatovech mél <iluinika, ncchtéjicibo platiti, i poslal syna na gymnasium klatovské. Po colé gymnasiom Dobrovský býval vidy prvým iákem a jsa takto výtenými vysvdeními opaten, odebral hc v patnáctém veka svém do Prahy na fakulta filosockoa. Akoli pak v Praze sám výživy dobývati si mosil sookroroým vyuováním, nicmén pilností a bystrosti rozumu svého vysinoi se uad ostatní studqjíci tak, ie ihfi povýiení kandidát filosofie na mistrovství v oamnáctén roce svém obdržel mezi viemi magistry misto prvé a ie byl vadn i ped tak zvaným Šlechtien z vavinu* -(nobilis de Lauro), kterému podle starébo zvyku filosofie tajiti bylo. Literární práce své Dobrovský poal oti^kuvati jbko bohoslovec r NcJdAleiitéjií viak a n^záalainjií firace jeho Tmikly teprve la let, kdy duch jeho býval týréa ekoroagnlnosti. iní-li choromyslnosf obycijného loréka Jil tmntný dojem, dojista bolestné srdce aale jest rozryto, vidíme- li, ie duch bystrý, Bohitaý flá^y

33 . aad sebou poibyi, ie dacb» jeni šero dáraé minulosti a hlobinj jasykospjrts jasnoa pochodoi ostéuoral, lám temnem cborébo beivédomi sebe sama jest xabalen. Ale atáiime*li, ie ^asto opakiijícf se lácbrat nebyl s to, aby ducbotoa práci DobroTskébo pekazil, nýbri ie pece prací Tédeckoo položil perný, posud nepohnatý sáklad^ na némi Telikolepá pyramida slatistiky do jasné T^ie sméle M statí, jisté nabýráme toieni, jak mobntný, ttoivý, objemný genius to byl, jemni TrstoTníci se obdítovali, jeboi nejlepší s nicb milofali a jehožto jméno vidy a tiady s áctoa se vysloví, pokud a kde véda váinosti a neitéstí lidského ducha soustrasti nepozbude. Neni píjemno pi neštésti velikého ducha a choromyslnos( dojista jest neitéstí hrozné dlouho meškati. Protoie viak vseobecné výroky tu nieho nevysvétlaji, nýbri obraiotvomosti tenáové široké pole k rozmanitým peludným domyslm a výmyslm se ponechává, bu zde také nékolik zpráv za úelem, aby se poznalo, jakého spftsobu bývalo zatemnní ducha Do* brovskébo. Jii za doby, kdy Dobrovský byl jako rektor semináe zahrnut mnohonásobnými pracemi, vyvinula se u ného pfedráidénost nerva, protoie pílišné ducha svého napínal, jsa vedle prací téch neunavené ve studiích svýcb stále zabrán a horlivé dopisuje si s pátely. Pátelé jej sice napomínali, aby v prácí se mírnil, a jmenovité Durych jej varoval, aby svého zdraví dbal, napsav mu 1. íjna r :.Pátelsky Yás napomínám, abyste o zdraví STé peiotal ; nepracqjte více, neili síly Vaše snáieti nohou.. Yy se pflii namáháte ; nebo< diviti se mi jest, ie, jsouce tak mrzutými pracemi obtiien, ješt tak dlouhé a lite-

34 : 30 rárniini novinami naplnéni* listy mi psau molcte.' Ale marné bylo o Dobroviikého takové oapomíoáoí, I itjfltotmly 86 víc a tím náalodky pepínáni dacba, ai naiul pro néj osadný rok kde Jej daiernf eboroba tachtátila. Jit 14. ledna r Dobrovský ptal Dorjcbovi.Chtél jsem Vám jen oblásiti, ie na Vás pamatoji, a nikoli njaké sávainó yei psáti. Nebo( dacb maj není starostí prost ani, abych piavdn ekl, dosti pminý, abj pfckonal ochablosc a rozmrzelosf moo." Nicmén Hšk ustaviné mojhl dncha svého hojnými pracemi védeckými. Ti, co kolem ného byli, potorovali na ném neobycejné pradkoa popndlivosf a jakési podivínství, které viak ta roztriitosf, jakái a nsenca asto se jeví, pokládali, al konené hrozný Týb>.rh inivosti, který pi ném nkázal se poprvé v p.loviri ervna r n faráe v Nové Koli na panství Falknovském, kde Dobrovský pravé meikal, vsechny o lítostném stave, o dolevni chorobé jeho pesvédil. Jakmile se ponkad ntilil, zajel do Karlových Varflv a pil potom Cbebskon hokon vodo, aby zácpy žaladkové pozbyl, a dosti brzo obstojné se zotavil. Sán psal 7. záí Dnrychovi:,Snadné mi prominete, ie jsea na dvojí list Vá, daný 15. a 19. ervna, neodpovdl. Hyl jsem totii trápen po dva msíce zlým dochem bypocbondrie, ilem ernon žlaí spftsobeným a tak pndkým, že aui lázn Karlovarské ani vody Chebské zlo úpln vyhnbiti nemohly. Nyní jsem v Praie a uiivám Svato* václavských lásni a jiných prostedk, kterými nalilékah zácpy moje zmkiti chtjí. Akoli bych ísti a psáti mohl, pece mí radí, abych dncha nenamáhal, aviak dovolají, abych pátel&m krátce psáti sml.* Kterak Dobrovský rady lékatké nedbal, dokazuje

35 31 t^t pr&fé xffliaa/ Jeho dopis, aéaiio mimo filologické réd robopis^je le Uké, ie RosoTé, Jio«e«pA? odea Skin* 4iiiftTd, Uif M od SloTan genoticky, na kt«ré Jméno «Bm* od onéch pfe^lo. Dopis ten neaknzoje ani niý* mezm stopj dnietni poowtenotti, n to bvlo ifláitní prroa doba pfi jeho aenod, ie BéUaký m byl doeha úplné jasného, ua«i opétaé se ikalíl Tak na p. brto po tomto dopise napsal iáios k cisafí, aby mu propij il proboistri Staroboleslavské. Žádost celá neprojemje nieho neobyéejného, ale konec Její protrasige, ie Dobrovský, kooélt ji. jii pi jasné mysli nebyl. Pravi totil :,Žadat«l doatt Jisté, ie vyslyéso bade, protoie prosba jeho Jest épini ipratedufá, a Y. H. Jako aál a^milostitéj&i král od milosti a milosrdohilií Pána Boha nstanoven Jste lepií poádek a oás a skne nás echy, kteh svéma králi apiamé oddáni jsme, uvésti.* Žádost ta poslal Dorychovi, aby Ji dsai odevzdal. Darych zaraxil se nad slovy pravé dotéenými i nad tím, ie prosba mimo obyej, podávati ji niiiimi úady, spíma císai odevzdána býti má. Psal tedy Dobrovskénra S2. zái velmi pátelský list, v némi npozomil jej na neobvyklost jeho poínání a stran avedeqých výie slov pipomenul : jeni téi,chcete-li, aby tento výrok, od úedník, kteí echy nejsoa, ten bade, Yám pro vieckn badoacnost Škodil?* Z pátelství tedy k Dobrovskému ie iádosti císai neodevzdal. Dobrovský k to* muto dopisb klidné 4. íjna odpovédél. O probosstrf prý se hláiil ae tak sobe, nýbri k vflli píteli, jeni, jsa v okolí faráem, nikterak, a mnoho zásluh má, pohnat býti nemohl iádati za ta prebenda, kterou kdyby Dobrovský byl dostal, ást dchod tomuto píteli byl by poposto; souhlasil s neodevsdáním iádosti a praví,

36 ; když od cottj obtyklé, címm i odstoapiu nelze, císa nikdy neu mél od nékobo, Jeni noboji se prardo Hd, á< vk:.znám nesnáze, nabýti milosti, když Ji popuzení adéliti necbce. Já po niem j.....v...<..»., po niiem netonžim a niebo iádati nebodo, i kdybych TSÍm právem to ainiti mohl. * V témie dopise také éini filologickou poznámka: ^K ostanotenf pvoda slova.bfth* napadá mi obyklé na Morav reni do Boha na p, mám toho", t J. dosti, hojné, takie by Bh byl bytotc sobe stanici, co Némci íkají.selbstgenogsam". Více povím pi jiné píležitosti. Podlo rady lékaské od néjaké doby nepracuji, akoli síly dn&orni áplné se zotavily avsak télo jest jeité ponékad ochablé poiívám jen ovoce a vody a proto jest se mi napínání sil varo- Tatí." Ale dniemí jeho síly nebyly tak zotaveny, jak se do* mníval; 15. listopada navltívil z Méiic Dlabáe v Praze,^ kdyi viak navrátil se do MéSic, okázaly se znova známky jeho choroby. Domníval se, že dostal od Boba dar prorocký, ie jest ustanoven pipravovati lid na píchod atoho, jeni pijíti má", ie jest aréen osvéiovati slovanské národy, ie notá doba vzejiti má v echách, kde viiehtti dobí sejíti se m«jí, atd. Zvláátní pi ném bylo, i«, Jia chorobou tt^ita^ vedle nejvzneienéjií mluvy kladl wfnxj méné spasobné, nékdy ai sprosté, takie takové sioto, jemni vyhýbal ée redle jemných mravfi svých v obcování, vidy jett utamoin, ie duch jeho v té chvíli nebyl úplné lobé Tolným. Utkvlé jeho myilénky sáleiely na bloasni- Tosti, T nfi oviem jeho ilechetná povaha se inovovala: naráiky písma Svatého na dobu panování istého dncha^ idea o chiliasmu ftplítal s filantropickými myilénkabi

37 33 tehd^jiibo sednátltf, fnotoflekýml Dásorj Pythigorejcáv o cislidcb. Jel OTiem i v zednástri sfoa daleiitost Bély; jindy saie blosanil, ie by pece bylo moino na- Míti protcedek od smrtí, a horlil pro iii nebes nn imii, pro blaho Tlastí a nirodn. Aviak nc^jlépe poxoati Jdio Mouoéni s dopisa, i niehi otísténo ide nco badii. Dorychori Dobrorský paal 24. listopadu r :,Dne 9. i. n. nabyl jsem úplného idrari a pedpovédél jsem?^edek bityy dne 10. aredmié krabéti s Nostíc a jiným; to jelt dkai, ie mi ottetai mocnosti docha nescházejí a ie bidn lidi mod pftafédiití, že dar proroctri propeený mn od Otce írétla není peludem lotika nemocného. Dékqji tedy Bohu, od nhož kaidé dobré nadlení piehisí, sa ten dar, kterého kdyi dobe ni^i, Tlaali prospti bndn mod. A co mn po Bobo draiiim mie býti nešli rlast? Aviak i cisincam a fiamv lidatfv chd býti prospiným; protož od 11. t. m. niieho tén neiním, leé k emn mne dnch pohani. Vru moha k iow TstaboTati onen výrok DanielAT 7, 28.:.Já Daniel mnoho myfltekami ivými kormoutil jsem se a trá má promnila 8«na mn, siot pak srdci srém xachoral jsem.* Divným ipiaobem naložila se mnoa ProsetaliKMC Boii od dtinttri mého, jeit Tice Tiak nyni, kde ryikoaitti jmm nedoiitoetí tla. Evandlinm st. Blatonie kap. 24. o rcecb, které pichod KrístA? pedcházeti B^ji, dimým omylem etl jsem jii na 24. nedli rolnfkam méiidíýn a optn, kdyi, jsa Praxe, za jakousi phiam aa nmk masi], stalo se, ie t nedli 26. éiu pi mii, posladnf tál evaaduma jsem taaie ett latinsky naeeky a éesky po mii. Slnii totii t tetím vékn sréta tfeasi jasyky kasali erandlinm, pedkem SIovanAm, trnul kmolmtf. a potom

38 84 jiným. Co Vy Jit«o ftlovftntkéa vmbd národa spoleném tk drkernlm jaqrka ve imjrsle déjepliném blodoé upeal, sprétoé Jíte potédél re tmytle prorockém, t. j. o dobé, která nyní te ce íaá a v které národ tlotreoský daleko iiroko roiloieoý po zemi jméno vezme od.blávy*, jelikoi Bfth veliké véci na Slovanech a skrze Slovany zjeví svétu pasobenfro toho, jejž Dach Svatý fidf. Viíchni milovnici pravdy a dobra naplnéni bodon dary ; splní se totiž nyní potfeti ono sluvo Joclovo:.Vyleji ducha svého na všeliké télo." Každé proroctví tfikráto se splní, jeito jsoo ti, kteft svédectví dávají, a trojí jest Hie Prozfetelností lioií : pfirody neboli Otce, milonti neboli Syna, svobody a lásky neboli Docha Svatého, který vyvolené pipravaje na pfichod krále lovenstva, jenž kralovati bode po skonení vékn. Co pak žádný z VídeanA nevidí nebo neto8í zaátek strastí? ta evandóliaro poslední nedéle po némecku, nemohl jsem se slzí zdržeti, jelikoi nefitésti ccló *íii Nmecké hrozí. Do zemí Slovan, kteí mír roilají, sejdou se viicbni vyvoleni, jimi rádi práva pohotitinská prokážeme. Doufám, že Vy brzo do ech pijdete. Vfiecbno totiž má se na dívéjií stav pivésti. Také doofám, že Josef Frantiiek, uynf cisa némecký, te svou nevérton, dcerou krále francouzského, a se svon sestrou, která echy miluje, pijde k nám. Kd>ž Fran* conzové, jak snadné státi ác mže, od hranic nmeckých odraženi budou, navráu se eské pluky doma, aby synové aohli té iti matky ovdovélé a bezdtné, jejichžto modlitbami naáe zbran požehnány budou. Divný, neslýchaný, k We nepodobný (tm, kdo jediné své sile dav^í) pevrat viech véd nvidímc vsichni, kdož až na konec vytrváme. Mor a klad nedoteknoo se nás, ale jiných.

39 35 kdjri pfijde sioto j«ko :.Posílá m prorok, kterého poslal liotpodib vpratdé* (Jerem ). Poibade imloatoloaaý král pruský Slesska, které ka královstil etkéma nálemo, Sesik, protože poslechl Spatné rady jeho, po* ibsde Lolice. KrálotrttTi eské roxmooií se nesmiraé a tyrine te mohutné; Polska, trestaná pro lanedbáni e i matefské (ilechti totiž milorala rice francouzštinu, mrav a lat dd) pokvete opét; ruiké cárstvi se rozmnoží a rotuff ai k hranicím Persie a Indie, t. j. slovanský árod zpétnýffl chodem dotekne se téch krigin, které pvodn obýval. Odtud píbuznost jazykftv a náiodftv a myslím, ie pokynutím Prozetelnosti ruská cárovna vydati kázala slovník vsech jazyk, který já správnéji po ástkách znova vydávati budu. Již opétné chystám se na cestu do Ruska se soudruhy prací, které naleznu. Ale dále mi bude cestovati, aby se vidélo, že moudrost Ind, filosofie ftek, sprostnost evandélia z jeduoho pramene se vyprýstily a k némn se navracají. Rozlije se tedy svétlo 8 výie po vsemmirn díve, nežli pijde ten, jeni ukáie se v slavé. Zaíná se oddlováni ovcí od kosl. the prosím hlavu XI. ad Hebraeos, a vira Vaie se pemi. MieC B6h zajisté jesté vétií véci uiniti, ale nyní užívá prostedk podle zdání pirozených. Hvézdy spadnou, t j. vlasatíce piblíží se zemi, sp&sobi pívaly moské, pokazí vzduch, odtud pijde mor atd. Že tlak Tidnchu nemocným Škodí, okázalo se 11. listopadu u bratí MiloBrdných. 2e rodí se pfiery, které iravoi>tí krev a i(ávy kasf, svlme skrae Angliany, kteí jazyk a náboženství Iranv od tolika století potlaovali. Ale jii nyní zane se jiný poádek, jiný obrat. Co bylo první, bnde poslední, a na- -opak. První pede vsemi budou echové, jako kdysi a*

40 židé, nejen potllc etymologie ((ech ou ijlti^ : i -; i joln ZAchováráni xdédén^cb pootiích ctnoítí, t j 'lo' r,u.\ oti. vérnoiti ft trpélitostl. Co jsem o vérnosu»1. i ;. h : Ar. lu pfcd I^opoldem ekl, torna Jen málo lidi! i rozamélo, a lovék Jisté nezoaboh a nepítel V^Ayf ta e < i tiskem se vydávala, dmyslnó a rouim* /uh iin ona prorocká slova.es ist in Wabrbeit aller Aafmerksamkeit wertb, wie wanderbar dic Vorsebong dic Scbicksale gauer Nationen leitet nnd bestimmt*' v ta slova, která v ti-.^téném spiska se tou: ^wie sebr stcb die Lage aller Vlkerscbaften ge&ndert bát." Ghlapovský onen ilovék, kterýž, ani se mne netázav, má slova byl zfalloval, Jest nynf pedseda. Jak slyifm, té rady ve Vídni, kterái o opravé ^kol se rádi. My ecbové nepotebajeme rady técb lidi. My sami sobe v tom jsme dostatení, jelikoi nadáni "^f> od Doba témi vlobami, kterými svét íditi cbtéji vó TídeHÍ. Ma nás žádati se má vzor, podle kterého stadic opraviti se máji. U nás narodí se svéuo a Již se narodilo, které také rozliiti se má k jiným, jii je vdéné pijati clitgi. Videú tí vžak a( bedlivé nvažiuí slova Luk. 'JI, 34.:.Varujte se, aby snad nebyla obtížena srdce vase obžerstvím a opilstvím a peováním o tento život, aby nepiiel na vás náblý ten den.' O nás vžak, mníme, že eeno jest:.bdéte, vželikébo asa se modlíce, abytte bodni jmlni byli njíti técb viech véd, které bodoa se díti a státi ped synem lovéka.* Radim tedy vftem dobrým, aby co možná rycble do ech se odebrali neb» cítíce vnaknnti dncba, aspo déle ma neodporovali. Ó, kdybyste, brate, Již byl zde, abych Vám o poteboval-u byste jehé aého návoda jsa lasvécw do vfteho, ct> Boží Prozetelnost ttran blaha, vykoapení a svobody ni-

41 roda tam^lí, okázati mohl Ugemstvi písem. Ud6 dje le totil to, co dtto se apoitoln Pavlori. Vidél jsem svétlo oe jedenkrát, nýbri attéji mél jsem sny, ridéni, avuk njtd Tiecbno vykládati nemoha. Doch vje, kdy a kde chce. Stran iaso, kdybych to TysTétliti chtél, nejvice jsem -^-'.ffcb, atšak jest potebí trpélivosti. Den ode dne... VSecko má svikj as. Znali jste borliyosf ducha mého, proffpírati ve TÍech nlitených vidácb. Tak odmtt^je Bh vémé slnlebníky né, Kdyi jsem ped temi lety te slovaotkých kodex Moakré rzná Stenf vypiaoral, jelté jsem netniil, ie stane se kdysi, abych mimo písmena také smyslu apokalypse poroznmél. tete prosím kapitola XUL a avažojte, zdaliž o Francii a Nmcckn není potdéno to, co se tam te. Pozdravnjte v e> ky pátely a viecky dobré lidi- Jakoito podpis Dobro?sk> pod dopis teo uakreslil rotnostranný trojahelnik a do ného trojka. Podpis ten jakoi i asté narážky na íslo 3 s dostatek dokazají, >e v pomatenosti Dobrovského velmi bojnély myšlénky zednáské. Rovnéž bloaznéní chiliastické a oekávání iie dobra a istého dacha mocné psobily v ném, a pepínání sil nstaviným stodováním jmenovité biblí staroslovanských pivádlo do chnravé mytu jeho též obrazy apokalypse. Sebevdomí, které pes viechna skromnost v ném vidy iivé bylo, pedráždéností nerv velmi zmohatnélo ai na nejvyiií stope pepjatosti, a odtud snad zrodila se v ném chorá myilénka, že dnchem prorockým oadán a povolán jest, aby pipravoval íši istého ducha, a to pomocí Slovanstva, a ie tento obrod svta má vy- cháieti s ech, které, byvie potud posledními, n>*ní jii státi 16 mi^í prvními.

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,-

#$!%%%&'.,/ -01.2 0,- !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/ -01.2 0,-,*/33/ PRAVLAST A EXPANZE KELT http://cs.wikipedia.org/wiki/keltov%c3%a9 Úkol: Vyhledej interaktivní mapu keltské a ímské expanze - http://resourcesforhistory.com/map.htm

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

É Ě ů Č ú Č ň ň Č Ť Ý ň ú ň ť ů ú ů ů ů ú ů ň Ě ú ň ů É Ň ú Ť ŤÁŇ ť ť Ť Ý Áň Ť Ý Ď Ď Á Ň Ť ů ň ú Ň ň ů ň ů ú Ý ú ů ú ť ů ů Á ť ú ň ů ů Ů ů Ý Ú ň ť Á Č Č ň É ť Á ť ť ň Ť Č Č Č ú É Ť ť ť Á Ť Ť ů ň Ú ů ť

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha

Veejné zdravotnictví z pohledu historie. PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Veejné zdravotnictví z pohledu historie PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. ŠVZ IPVZ Praha Obsah prezentace Myšlenkové zdroje a vývojové etapy VZ v našich zemích Struná charakteristika jednotlivých etap VZ po

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007

CH L U M S V A T É M A Í. Usnesení. Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 O B E C CH L U M S V A T É M A Í Usnesení Z 5. Veejného zasedání obecního zastupitelstva Chlumu Svaté Maí konaného dne 3.12.2007 Schválený program 1. Kontrola plnní usnesení ze 4.veejného zasedání 2007

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!" "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!

!  # $ %& # ' (%! & ! ( # ) !! !!!! # %! % +,. % ! % + %! +!! %! -!!% !/ +  % 0-1# -!! 0-1 &! %!2% & 3 #3 % %3 & %+ # )! %!! ! " # $ %& # ' "(%!" & "! ( # ) "!!"!(%!# *!%+,- "!!!! # %! % +,. % "!" % + %! +!!" %! -!!% "!/ + " % 0-1# -!! 0-1 &!" %!2% & 3 #3 % %3 "& %+ # )! %!!!/ ZPRÁVY Z CELOSVTOVÉHO SETKÁNÍ MLÁDEŽE 2011 V MADRIDU

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : b PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Eva Slováčková nj9-jes-slo-psa-04 Z á k l a d o v ý t e x t : M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Tematická

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory

Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory Výbr z nových knih 12/2009 ostatní spoleenskovdní obory 1. Co je evoluce : aktuální pohled na evoluní biologii / Ernst Mayr ; [z anglického originálu... peložil Zdenk Urban] Praha : Academia, 2009 -- 354

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko

Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Název vzdlávacího materiálu: Stední Evropa Polsko, Slovensko, Maarsko Autor: Mgr. Martin Kovaka VY_32_INOVACE_Z1.14 Pedmt: Zempis Roník: 9. Tematický celek: Geografie svtadíl Evropa. Struný popis aktivity:

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více