Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií"

Transkript

1 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Obměna informačních technologií Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit. 1. Údaje o zadavateli: Zadavatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Sídlo: Široká 16, Ivančice Zastoupený: Ing. Jaromírem Hrubešem ředitelem IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoba pro výběrové řízení: Bc. Zdeněk Morávek, vedoucí obchodního oddělení a dopravy, tel.: , Kontaktní osoba pro předmět veřejné zakázky: Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel, tel , 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je pořízení informačních technologií formou koupě s uvedenou technickou specifikací, která stanoví minimální technické požadavky: 3 x výkonný server pro provoz virtualizace, s možností vzdáleného managementu, včetně licence Microsoft Windows Server Datacenter: Server v rackovém šasi o velikosti max. 2U 1 2 procesory s celkem 16ti jádry a výkonem PassMark CPU BenchMark bodů TPM chip na základní desce Operační paměť 96GB RAM (6x 16GB) s možností rozšíření přidáním 16GB RAM modulů až na 384GB Řadič disků umožňující RAID 0, 1, 5, 6, 10 s 1GB cache zálohovanou baterií 2 SSD disky o kapacitě 120GB Karta pro vzdálený management včetně plnohodnotného vzdáleného přístupu na konsolu Síťové rozhraní 4x 1Gb Ethernet Redundantní napájecí zdroj s dostatečným výkonem Licence operačního systému Windows server 2012 R2 Datacenter Zadávací dokumentace 1/5

2 1 x výkonný server pro provoz databázového software Microsoft SQL, včetně licence SQL standard vázané na jádra procesoru Microsoft Windows Server Standard: Server v rackovém šasi o velikosti max. 2U 1 procesor s celkem 6ti jádry a výkonem PassMark CPU BenchMark bodů TPM chip na základní desce Operační paměť 32GB RAM (2x 16GB) s možností rozšíření přidáním 16GB RAM modulů až na 384GB Řadič disků umožňující RAID 0, 1, 5, 6, 10 s 1GB cache zálohovanou baterií 2 SAS disky otáček o kapacitě 600GB Karta pro vzdálený management včetně plnohodnotného vzdáleného přístupu na konsolu Síťové rozhraní 4x1Gb Ethernet Redundantní napájecí zdroj s dostatečným výkonem Licence operačního systému Windows server 2012 R2 Standard Sdílené diskové pole s kapacitou min. 4.7TB a dostatečným výkonem IOPS, které umožňuje připojení všech serverů a využití technologie pro vysokou dostupnost cluster: Diskové pole v rackovém šasi o velikosti max. 3U Diskové pole typu RAID 10 s kapacitou 4.7TB po zformátování a min. výkonem IOPS při čtení a IOPS při zápisu a jedním hot-spare diskem Redundantní řadiče s možností síťového managementu Řadiče a kabeláž pro redundantní připojení 4 serverů technologií o rychlosti 12GBps Redundantní zdroj napájení Síťové diskové úložiště pro ukládání záloh a archivů s kapacitou min. 10TB: Diskové úložiště v rackovém šasi 2U 4 disky formátované v RAID 10 s celkovou kapacitou po zformátování 10TB Dvoujádrový procesor Rychlost zápisu 130 MB/s, rychlost čtení 210 MB/s Možnost výměny pevného disku za chodu 1GB RAM 2x USB 3.0 2x LAN 1Gb s podporou LACP Záruka 5 let v servisním středisku Rozšíření klientských licencí Microsoft Exchange Server o 20 ks: Licence Microsoft Exchange 2013 Standard CAL User 20 lic Databázový software Microsoft SQL Server vázaný na počet jader CPU: Licence Microsoft SQL server 2014 Standard (per Core) 4 lic (core) Zadávací dokumentace 2/5

3 150 uživatelů připojujících se tenkým klientem včetně softwarových licencí: Licence Microsoft Windows server 2012 CAL User - 50 lic Licence Microsoft Windows server 2012 CAL Device lic Licence Microsoft Windows 2012 RDS CAL User - 50 lic Licence Microsoft Windows 2012 RDS CAL Device lic Zálohovací software včetně příslušných licencí: Možnost zálohování všech virtuálních serverů s podporou zálohování a obnovy dat aplikací: MS-Exchange MS-SQL MS-AD MS-SharePoint Součástí licence zálohovací software bude 1-letá služba aktualizace software a podpory výrobcem. Součástí dodávky budou i instalační a implementační práce provedené v místě v tomto rozsahu: Montáž a zapojení všech zařízení do racku Propojení kabeláže, připojení do sítě, připojení napájení Konfigurace management modulů všech zařízení s nastavením hlášení alertů dle pokynů objednatele Instalace operačních systémů všech serverů Konfigurace diskového pole, vytvoření a mapování diskových oblastí dle pokynů objednatele Konfigurace Microsoft Cluster služby, Hyper-V cluster, Cluster Shared Volumes Migrace všech stávajících virtuálních serverů Migrace vybraných stávajících fyzických serverů, resp. jejich virtualizace Instalace a konfigurace zálohovacího software, nastavení zálohování virtuálních serverů dle pokynů objednatele Instalace a konfigurace síťového diskového úložiště a jeho využití pro ukládání záloh Instalace a konfigurace virtuálních serverů pro terminálové služby, vytvoření terminálové farmy dle pokynů objednatele Vytvoření dokumentace: - Technická dokumentace schema fyzického zapojení hardware - Technická dokumentace instalovaných služeb a jejich konfigurace Uchazeč uvede Technickou specifikaci dodávky na základě výše uvedených minimálních technických požadavků v příloze č. 1 Kupní smlouvy. 3. Předpokládaná doba plnění Předpokládaná doba pořízení: II. pololetí roku 2015 Předání předmětu veřejné zakázky nejpozději do dvou měsíců od podpisu kupní smlouvy. 4. Místo plnění: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 16, Ivančice Zadávací dokumentace 3/5

4 5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikačních předpokladů. Uchazeči prokážou splnění kvalifikačních předpokladů takto: 5.1. předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, 5.2. předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad o oprávnění provozovat živnost či licenci, 5.3. předložením čestného prohlášení, v němž uchazeč osvědčí splnění základních kvalifikačních předpokladů, viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace 5.4. zadavatel požaduje splnění technických kvalifikačních předpokladů. Technické kvalifikační předpoklady uchazeč prokáže: a. předložením seznamu obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech (roky ) s tím, že termín dokončení bude spadat do rozhodného období roků ). b. předložením osvědčení odběratelů o řádném plnění obdobných dodávek (viz níže). Toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu realizace a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně. c. uchazeči doloží realizaci alespoň dvou obdobných dodávek (např. osvědčení odběratelů). Za obdobné dodávky realizované uchazečem se považují dodávky s ohledem na předmět veřejné zakázky dle zadávacích podmínek s realizačními náklady ve výši alespoň tis. Kč bez DPH. 6. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek začíná dne v 08:00 hod a končí dne , v 10:00 hod. 7. Nabídková cena Nabídková cena bude uvedena bez DPH v korunách českých. Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku uchazeče. 8. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno dle nejnižší nabídkové ceny. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení. 9. Obchodní podmínky jsou obsaženy v příloze č. 2 Kupní smlouva. 10. Způsob podání nabídky a její obsah Uchazeči budou podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje Pro-ebiz. Veškeré informace týkající se výběrového řízení budou zveřejněny na adrese Požadované dokumenty budou vkládány formou příloh v elektronické podobě. Zadávací dokumentace 4/5

5 Zadavatel poskytne uchazečům neomezený, úplný a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci a to od uveřejnění oznámení až do ukončení elektronické poptávky. Uchazečům bude umožněno po celou dobu trvání elektronické poptávky podat elektronickou nabídku nebo ji upravovat. Elektronická poptávka bude ukončena v pevně stanoveném termínu, který nebude prodlužován. Nabídka bude vedle ceny předmětu zakázky dále obsahovat: a. doplněný návrh kupní smlouvy, jejíž znění je součástí zadávací dokumentace; b. technická specifikace dodávky (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Tato specifikace bude tvořit přílohu č. 1 kupní smlouvy. c. doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní jednání uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem; d. informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za uchazeče, pokud nabídku podává více osob společně; e. čestné prohlášení dle přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, další doklady a informace prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče dle bodu 5. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. 11. Další podmínky zadávacího řízení a) Zadavatel nepřipouští variantní řešení. b) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí. c) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). d) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadání veřejné zakázky. e) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo veřejnou zakázku zrušit. 12. Příloha zadávací dokumentace Příloha č. 1: Čestné prohlášení Příloha č. 2: Kupní smlouva V Ivančicích dne Za zadavatele: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace Zadávací dokumentace 5/5