Microsoft Windows Small Business Server 2008 řešení pro malé a střední firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Windows Small Business Server 2008 řešení pro malé a střední firmy"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Microsoft Windows Small Business Server 2008 řešení pro malé a střední firmy Bakalářská práce Autor: Michal Zítko Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír Beneš Praha červen 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce se shoduje se svojí tištěnou podobou a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Michal Zítko

3 Poděkování: Tímto bych chtěl poděkovat svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Vladimíru Benešovi za spolupráci, rady a cenné připomínky, které mi v průběhu psaní práce poskytl.

4 Anotace Obsahem bakalářské práce je seznámení s Windows Small Business Server 2008, správou serveru a administrátorským a uţivatelským rozhraním. Součástí bakalářské práce jsou návody pro přidání funkcí či rolí, nastavení sítě, nastavení zálohování, sledování spolehlivosti a výkonu a obnovení serveru po výpadku. Cílem práce je představení Windows Small Business Serveru 2008 a jeho historie, pouţití serveru v malé a střední firmě a ukázka praktického vyuţití. Dalším cílem je porovnání Windows Small Business Server 2008 s podobnými síťovými operačními systémy. Klíčová slova: Windows Small Business Server, operační systém, software, zabezpečení, internet Annotation The content of this bachelor s thesis is the introduction with Windows Small Business Server 2008, with server administration and administrator and user interface. The thesis also includes the instructions to add functions or roles, the network settings, backup settings, reliability monitoring and performance monitoring and server recovery after failure. The aim of this work is to introduce the Windows Small Business Server 2008 and its history, application of servers in small and medium enterprises, and demonstration of practical use. Another objective is to compare the Windows Small Business Server 2008 with similar network operating systems. Keywords: Windows Small Business Server, operating system, software, security, internet

5 Obsah Úvod Historie Historie Windows Server Historie verzí Windows Small Business Server Teorie Windows SBS Windows Server Exchange Server Microsoft SharePoint Services Windows Server Update Services Microsoft Office Live, Small Business Metodologie Windows Small Business Server 2008 v praxi Sledování spolehlivosti a výkonu v systému Windows SBS Administrátorské a uţivatelské rozhraní Zabezpečení Zálohování a úloţiště serveru Implementace Windows SBS Náklady na zřízení Windows SBS Konkurenční systémy OS X Lion Server Red Hat Enterprise Linux Server Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázků a tabulek

6 Úvod Microsoft se jiţ od svého zaloţení snaţil zaujmout širokou část veřejnosti, ale i soukromý a veřejný sektor, především svým systémovým a aplikačním softwarem. Zakladatelé Microsoftu Bill Gates a Paul Allen se snaţili změnit svět pomocí své vize: Počítač na kaţdém stole, v kaţdé domácnosti. Jak se jim podařilo tuto vizi naplnit, vidíme sami. Postupem času začal Microsoft s tím, jak se firma rozrůstala, rozšiřovat svoje portfolio výrobků zejména pro firemní segment. S růstem popularity a oblíbenosti produktů mohl Microsoft investovat nemalou částku do vývoje nových softwarových řešení. Díky tomu Microsoft vytvořil první čistě serverový operační systém a další doplňkové produkty pro síťové systémy. Hlavní zdroj příjmu Microsoftu tvořily velké korporace, které kupovaly operační software Windows, kancelářské balíky Office a především síťový operační software. Z těchto důvodů se společnost Microsoft rozhodla rozšířit segment trhu i o malé a střední firmy vytvořením Windows Small Business Serveru (někdy jen Windows SBS). Windows Small Business Server představuje integrované serverové řešení, které obsahuje operační systém a serverové softwary, limitované počtem uţivatelskými PC. Jejich počet se od sebe liší verzí Windows Small Business Server. Microsoft poskytuje i malým firmám technologie, které pouţívají velké podniky. Patří mezi ně například Windows Server, Exchange Server a další produkty společnosti Microsoft. Cílem této bakalářské práce je představení komplexního balíku systémových softwarů nazývaný Windows Small Business Server 2008 od společnosti Microsoft, podrobný popis funkcí a nástrojů Windows Small Business Server 2008 a postup implementování serveru do malé nebo středně velké firmy. Dalším cílem bude srovnání Windows Small Business Serveru 2008 s konkurenčními systémy. 6

7 1 Historie 1.1 Historie Windows Server Windows NT 3.1 V roce 1993 na trh vstupuje první plně 32bitový systém z řady Windows NT vyvinutý společností Microsoft. Tento systém byl především určen pro pracovní stanice (verze Workstation 1 ), ale i pro servery v podnikové sféře. Zajímavou vlastností u tohoto OS (operačního systému) je podpora více procesorů, integrovaná podpora sítě nebo souborový systém NTFS 2 (New Technology File System). Obrázek č. 1: Windows NT 3.1 Zdroj: Windows NT 3.5 V témţe roce Microsoft uvedl další verzi Windows NT 3.5 (ihned následovala verze 3.51), která byla obohacena podporou OpenGL 3, účinnější podporou 32bitových aplikací, podporou souborových a tiskových NetWare serverů a také podporou dlouhých pojmenování souborů (dokonce aţ 255 znaků). Rozšíření u verze Windows NT 3.51 spočívalo ve větší kompatibilitě s platformami, navíc k platformě Intel přibyly také MIPS, Alpha a PowerPC. 1 Workstation stolní mikropočítač, který je obvykle pouţíván jedním uţivatel k technickému pouţití. 2 NTFS souborový systém od firmy Microsoft, jenţ lze přizpůsobit novým poţadavkům. 3 OpenGL multiplatformní rozhraní pro tvoření počítačové grafiky. 7

8 Obrázek č. 2: Windows NT 3.5 Zdroj: Windows NT 4.0 Rok 1996 představoval nasazení grafického rozhraní Windows 95 i do platformy NT, která byla označena Windows NT 4.0. Tento systém byl určen pro práci buď s jednoprocesorovými, nebo se symetrickými multi-procesorovými počítači. Platforma slavila nemalý úspěch v podnikové sféře, ba dokonce můţeme tuto platformu dodnes vidět u některých firem. Ačkoliv systém Windows NT 4.0 nezahrnoval multimediální výbavu jako Windows 95, disponoval větší robustností a lepšími vlastnostmi pro síťové prostředí. Obrázek č. 3: Windows NT 4.0 Zdroj: Windows 2000 Server Systém Microsoft Windows 200 Server poskytuje nejsnadnější řešení rozšíření činností společností do sítě internetu 4. Systém navazuje na úspěšné části předchozí verze Windows 4 Internet celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. 8

9 NT 4.0 a vytváří nový standard operačního systému, který lze integrovat se standardními adresářovými sluţbami, aplikacemi a sluţbami pro síť WWW (World Wide Web), soubory a tisk, se síťovými sluţbami, širokými moţnostmi výkonné správy a spolehlivostí. Windows 2000 Server vychází ve třech variantách: Windows 2000 Server operační systém určený pro podniky všech velikostí; Windows 2000 Advanced Server operační systém určený pro elektronický obchod a obchodní aplikace; Windows 2000 Datacenter Server operační systém určený pro obchodní řešení, poţadující nejvyšší úroveň škálovatelnosti. Obrázek č. 4: Windows 2000 Server Zdroj: Windows Server 2003 V roce 2003 vychází první čistě serverový produkt (není dostupný pro Workstation), nazývaný Windows Server Obsahuje základní technologie zaloţené na Windows 2000 Serveru. K přednostem Windows Serveru 2003 patří sofistikovanější zabezpečení, větší robustnost a snadnější správa systému. Jedná se o víceúčelový operační systém, jenţ můţe zastávat nejrůznější role serveru podle potřeby uţivatele. Windows Server 2003 zahrnuje tyto role: chráněný, spolehlivý operační systém, sdílení souborů, tiskáren a aplikací, firewall, 9

10 interní firemní web, ový klient, automatizovaná správa oprav a aktualizací, reporty o stavu serveru, řešení pro správu dat, odesílání a přijímání faxových zpráv pomocí u nebo na tiskárnu. Obrázek č. 5: Windows Server 2003 Zdroj: 20edition 1.2 Historie verzí Windows Small Business Server První koncept Small Business Serveru byl vydán v říjnu 1997 jako Back Office Small Business Server 4.0. Celkový přehled doposud uvedených verzí SBS lze nalézt v následující tabulce. 10

11 Datum vydání Název Tabulka 1: Vydané verze SBS Operační systém a produkty Počet klientů 22. říjen 1997 Back Office SBS 4.0 Windows NT Server 4.0 SP3, Exchange Server 5.0 SP1. IIS 3.0, SQL Server 6.5, Proxy Server 1.0, Internet Explorer 3.02 nebo 4.01 a Outlook květen 1999 Back Office SBS 4.5 Windows NT Server 4.0 SP4, Exchange Server 5.5.SP2, IIS 4.0, SQL Server 7.0, Proxy Server 2.0, Internet Explorer 5.0 Outlook 2000 a FrontPage únor 2001 Microsoft SBS 2000 Windows 2000 Server, Exchange Server 2000, IIS 5.0, SQL Server 2000, ISA Server 2000, Internet Explorer 5.0 Outlook 2000 a FrontPage říjen 2003 Microsoft SBS 2003 Windows 2003 Server, Exchange Server 2003, WSS 2.0 a ve verzi Premium navíc SQL Server 2000, ISA Server 2004 (od SP1, předtím verze 2000) a FrontPage červen 2006 Microsoft SBS 2003 R2 Windows 2003 Server R2, Exchange Server 2003 (limit schránky navýšen na 75GB), WSS 2.0, WSUS a ve verzi Premium navíc SQL Server 2005, Workgroup Edition, ISA Server 2004 a FrontPage, srpen 2008 Microsoft SBS 2008 Windows Server 2008, Windows, Exchange Server, Windows Live OneCare, Microsoft SharePoint Services 3.0, Windows Server Update Services 3.0, Microsoft Office Live, Small Business prosinec 2010 Microsoft SBS 2011 Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010 SP1, SharePoint Foundation 2010, Windows Server Update Services 3.0 SP2 75 Zdroj: /mid/1303/itemid/192/language/cs-cz/default.aspx a vlastní úprava 11

12 Změny v rozhraní oproti systému Windows Small Business Server 2003 Zpočátku se zdá rozhraní systému Windows Small Business Server 2008 rozdílné od toho rozhraní v systému Small Business Server 2003, coţ se v konečném důsledku potvrdilo. Inovativní konzola Správce serveru (Server Manager) je zcela nová a vydává se naprosto novým směrem na rozdíl od předešlých verzí systému Windows Small Business Server. Je vskutku praktická a uţitečná, ale významnější je, ţe to je právě ta metoda, která je podporovaná pro přidávání rolí a funkcí do systému Windows Small Business Server Zapojováním veškerého řízení a správy do jediného prostředí Správce serveru (Server Manager) rázem mění pohled na skutečnost i dojem z toho, jak se řídí systém Windows Small Business Server Pod touto četnou změnou je však mnoho základních konzol ve skutečnosti nezměněných. Jako jeden z mnoha příkladů, Správce DNS (DNS Manager) je naprosto totoţný. Spustitelný soubor, dnsmgmt.msc, je shodný a názor a dojmy z něj jsou identické, jaké byly přinejmenším od systému Windows 2000 Server. Dnes se lze dostat ke Správci DNS 5 (DNS Manager) buď jako element konzoly Správce serveru (Server Manager), nebo přímo. Změny zahrnují: Prohlíţeč událostí (Event Viewer) byl rozšířen a vylepšen; Centrum sítí a sdílení (Network And Sharing Center), náhrada za Síťová spojení (Network Connections), coţ lze hodnotit jako velký krok zpět. Je však stále moţné se dostat do dialogového okna Síťová spojení (Network Connections) jen to zabere klepnutí nebo dvě navíc; Správa počítače (Computer Management) byla nahrazena konzolou Správce serveru (Server Manager), ale stále se lze dostat ke Správě počítače (Computer Management) pomocí příkazového řádku: compmgmt.msc. 5 DNS Domain Name System tato sluţba umoţňuje překlad názvů počítačů na adresy IP pomocí vyuţití protokolů TCP/IP. 12

13 2 Teorie Windows SBS 2008 Microsoft Small Business Server je operační systém pro provoz centrálního serveru firemní sítě. Systémové řešení Windows SBS 2008 disponuje několika serverovými technologiemi v rámci jediné licence, a proto je jeho výhodou minimalizace potřebného času pro implementace jednoho serverového řešení. Díky systému Windows SBS 2008 není potřeba kupovat nebo licencovat vícero serverových zařízení, není nutné vyhledávat příslušné technologie pro odpovídající hardware. Další přednost Windows SBS 2008 nám usnadňuje moţnost nasazení, které kompletně integruje konfigurace všech základních serverových produktů do jediného průvodce instalací. Systém Windows SBS 2008 umoţňuje simplifikované eventuality instalace a řízení a obstarává takřka bezproblémový mezistupeň ze sítí typu peer-to-peer na serverové technologie. Napomáhá taktéţ uchovávat data a systémy včetně ů a dokumentů, vysoce zabezpečenými před škodlivými útoky, haváriemi a technologickým selháním. Windows SBS 2008 je vydáván ve dvou verzích, které se liší jednotlivými produkty: Windows Small Business Server 2008 Standard Windows Server 2008; Windows Exchange Server 2007; Vylepšené vzdálené webové pracoviště; Roční předplatné pro Windows Live OneCare; Microsoft SharePoint Services 3.0; Windows Server Update Services 3.0; Integrace s Microsoft Office Live, Small Business; Maximální počet klientů 50. Windows Small Business Server 2008 Premium Veškeré produkty z verze Windows SBS 2008 Standard; Druhá licenci pro Windows Server 2008 Standard; Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition. 13

14 Obrázek č. 6: Rozdíl mezi verzemi SBS Zdroj: ver/tabid/429/ctl/details/mid/1315/itemid/162/language/cs-cz/default.aspx 2.1 Windows Server 2008 Předností systému Windows Server 2008 je vysoký výkon, plně vybavený serverový operační systém, který staví na základech vylepšení, jeţ společnost Microsoft uvolnila v opravných balíčcích Service Pack 1 a Release 2 pro systém Windows Server Systémy Windows Server a Windows Vista sdílí celou skupinu běţných funkcí, protoţe byly navrţeny při jednom vývojovém projektu. Tyto sdílené funkce vlastní společný základní kód a dotýkají se skupiny oblastí těchto operačních systémů včetně správy zabezpečení, práce v síti a ukládání dat. Z tohoto důvodu můţeme aplikovat mnoţství vědomostí o systému Windows Vista i na systém Windows Server Obdobně jako systém Windows Vista má i systém Windows Server 2008 revoluční architekturu, která aplikuje následující funkce: Modularita nezávislostí na jazyku a bitové kopie pro nezávislost na hardwaru díky modularitě je kaţdý element operačního systému navrţen jako nezávislý modul, který lze lehce přidat nebo odebrat. Tato funkčnost tvoří základ nové architektury konfigurace systému Windows Server Společnost Microsoft distribuuje systém na médiu s bitovými kopiemi disků ve formátu Windows 14

15 Imaging Fomrat (WIM), který pouţívá kompresi a ukládání jediné instance, čímţ dramaticky sniţuje velikost souborů bitových kopií. Prostředí předinstalace a předspuštění Windows Preinstallation Enviroment 2.0 (Windows PE 2.0) nahrazuje MS-DOS coby prostředí předinstalace a nabízí spouštěcí prostředí pro instalaci, nasazení, obnovu a řešení problémů. Prostředí Windows Preinstallation obsahuje spouštěcí prostředí se správcem spouštění, jenţ umoţňuje výběr spouštěcí aplikace pro načtení operačního systému. U systémů s více operačními systémy máme ve spouštěcím prostředí, vyuţívajícím odkazy na operační systémy, přístup k operačnímu systémům předcházejícím systému Windows Vista. Řízení uţivatelských účtů a zvýšení oprávnění nástroj Řízení uţivatelských účtů (User Account Control UAC) zvyšuje zabezpečení počítačů zajištěním skutečného oddělení účtů běţných uţivatelů a správců. Díky UAC všechny aplikace běţí buď s oprávněním běţného uţivatele, nebo s oprávněním správce a bezpečnostní výzvu uvidíme standardně při kaţdém spuštění aplikace, která vyţaduje oprávnění správce. Způsob, jakým bezpečnostní výzva funguje, závisí na nastavení Zásad skupiny. Při přihlášení pomocí vestavěného účtu správce nejsou typicky bezpečnostní výzvy zobrazeny. Funkce systémů Windows Vista a Windows Server 2008 se společnými základy kódů mají stejná rozhraní správy. Vlastně téměř kaţdý nástroj v Ovládacích panelech (Control Panel), který je dostupný v systému Windows Server 2008, je stejný nebo téměř stejný jako jeho protějšek v systému Windows Vista. Samozřejmě v některých případech standardních výchozích nastavení existují výjimky. Jelikoţ systém Windows Server 2008 nepouţívá hodnocení výkonu, servery se systémem Windows nemají skóre indexu uţivatelských zkušeností. Vzhledem k tomu, ţe systém Windows Server 2008 nepouţívá reţim spánku nebo podobné stavy, servery se systémem Windows nedisponují funkcemi spánku, hibernace nebo obnovení. Jelikoţ se po serverech se systémem Windows nevyţaduje pouţít moţnosti řízení spotřeby, systém Windows Server 2008 má omezenou mnoţinu moţností řízení spotřeby. Dále pak systém Windows Server 2008 neobsahuje vylepšení prostředí Windows Aero (Aero Glass atd.), Windows Sidebar, Windows Gadgets nebo další vylepšení vzhledu. Důvodem je, 15

16 ţe systém Windows Server 2008 je navrţen k poskytování optimálního výkonu serverových úloh a není navrţen pro rozsáhlejší personalizaci vzhledu pracovní plochy. Služba Active Directory Domain Services Adresářová sluţba Active Directory Domain Services je rozšířitelná a škálovatelná adresářová sluţba, kterou můţeme pouţít k efektivnímu uspořádání síťových prostředků. Téměř kaţdá úloha správy, kterou provedeme, nějakým způsobem ovlivní sluţbu Active Directory. Sluţba Active Directory je zaloţena na standardních internetových protokolech a je navrţena tak, aby umoţnila jednoznačně definovat strukturu sítě. 2.2 Exchange Server 2007 Exchange Server 2007 je nová verze softwaru firmy Microsoft, která stojí v čele softwarového odvětví zaměřeného na y, kalendář a jednotné zasílání zpráv. Exchange Server 2007 je povaţován za velikou revoluci skupiny produktů Exchange v historii. Byl zcela přepracován a většina kódu je nová. Kromě toho je Exchange Server 2007 prvním produktem Microsoftu, který vyuţívá nového prostředí Windows PowerShell (dříve známého pod názvem Monad), jemuţ se říká EMS6. Číslo 2007 naznačuje, ţe toto vydání úzce souvisí s vlnou produktů Microsoft Office 2007, jeţ dohromady vytvářejí nejlepší moţné řešení ve své třídě pro firemní zprávy a spolupráci. Pří vývoji Exchange Serveru 2007 měla produktová skupina Exchange v oblasti architektury čtyři hlavní cíle: Jednoduchost dodat produkt s jednoduchým a intuitivním uţivatelským rozhraním; Flexibilita vytvořit přizpůsobivý produkt, obzvláště v oblasti instalace a správy; Důvěryhodnost ve výchozím nastavení zabezpečit veškerou komunikaci (OWA 7 pouţívá šifrování SSL 8 Hub Transport Server a Transport Layer Security 9 ); Škálovatelnost škálovatelnosti lze dosáhnout přes 64bitový kód. Sluţby vyuţívané různými rolemi Exchange Server 2007 jsou buď zcela nové, nebo jde o sluţby, jeţ se od Exchange 2003 změnily. V tabulce číslo 2 je seznam všech sluţeb Exchange Serveru 2007 s krátkými popisy. 6 EMS Expanded Memory Specification expandovaná paměť. 7 OWA Outlook Web Access webová ová sluţba Microsoft Exchange Serveru SSL Secure Sockets Layer protokol, který umoţňuje šifrování a autentizaci komunikujících stran. 9 Transport Layer Security kryptografické protokoly, které zabezpečují komunikaci na internetu. 16

17 Služba Exchange Active Directory Topology Service Microsoft Exchange ADAM Microsoft Exchange Credential Service Microsoft Exchange EdgeSync Microsoft Exchnage File Distribution Tabulka 2: Služby Exchange Serveru 2007 Popis Poskytuje sluţbám Exchange informaci o topologii Active Directory. Jeli tato sluţba zastavena, nelze většinu sluţeb Exchange spustit. Poskytuje Edge Transport Serveru funkci sluţby adresáře ADAM. Spravuje přihlašovací údaje, které Hub Transport Server pouţívá k autentizaci podepsaného Edge Transport Serveru do ADAM. Poskytuje pro podepsaný Edge Transport Server replikaci dat a synchronizaci mezi Active Directory a ADAM. Poskytuje souborovou distribuci. Microsoft Exchange IMAP4 Poskytuje sluţby IMAP4 pro klienty. Je-li tato sluţba vypnuta, klientské aplikace se nemohou připojit do počítače pomocí protokolu IMAP4. Microsoft Exchange Information Store Microsoft Exchange Mailbox Assistants Microsoft Exchange Mail Submission Service Microsoft Exchange Monitoring Spravuje úloţiště Microsoft Exchange Information Store. Do něj patří poštovní schránky a veřejné sloţky. Je-li tato sluţba zastavena, nejsou úloţiště poštovních schránek a veřejných sloţek na daném počítači dostupné. Je-li sluţba zakázána, ţádná sluţba, která na ní explicitně závisí, se nespustí. Poskytuje zpracování poštovních schránek v úloţišti Exchange na pozadí. Posílá zprávy z Mailbox Serveru na Hub Transport Servery. Umoţňuje, aby aplikace volaly diagnostické skripty Exchange. Microsoft Exchange POP3 Poskytuje klientům protokol POP3. Je-li tato sluţba zastavena, klientské programy se nemohou připojit na daný počítač pomocí protokolu POP3. 17

18 Služba Microsoft Exchange Replication Service Microsoft Exchange Search Indexer Microsoft Exchange Service Host Microsoft Exchange Speech Engine Microsoft Exchange System Attendant Microsoft Exchange Transport Log Search Microsoft Exchange Transport Service Microsoft Exchange Unifed Messaging Popis Nabízí replikační funkce pouţívané v procesech Local Continuous backup a CCR. Určuje indexování obsahu schránky. Zvyšuje se tak výkon při prohledávání obsahu. Poskytuje prostor pro několik sluţeb Microsoft Exchange. Zpracovává pro Microsoft Exchange řeč. Je-li tato sluţba zastavena, sluţby rozeznávání řeči nebudou pro klienty Unified Messaging dostupné. Poskytuje sledování, údrţbu a vyhledávací sluţby pro Active Directory (například sledování sluţeb a spojení, defragmentace úloţiště Exchange a přesměrovávání vyhledávání v Active Directory na globální katalogový server). Je-li tato sluţba zastavena, sledování, údrţba ani vyhledávání nejsou dostupné. Je-li sluţba zakázána, ţádná sluţba, která na ní explicitně závisí, se nespustí. Nabízí vzdálené prohledávání protokolů Microsoft Exchange Transport. Poskytuje SMTP pro transportní servery Exchange Povoluje Microsoft Exchnage Unified Messanging. Tím se povolí ukládání hlasu, faxů a zpráv do Microsoft Exchange a uţivatelům se umoţní telefonní přístup k u, hlasovým zprávám, kalendáři, kontaktům či automatickému hlasovému navigátoru. Je-li sluţba zastavena, uţivatelé nemohou Unified Messaging vyuţívat. Microsoft Search (Exchange) Rychle vytváří fulltextové indexy obsahu a vlastnosti strukturovaných dat, coţ umoţňuje rychlé jazykové prohledávání daných dat. Zdroj: WALTHER, Henrik a Sharon CRAWFORD. Jak vyzrát na Microsoft Exchange Server 2007: správa, konfigurace, upgrade. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, 504 s. Administrace (Computer Press). ISBN , str a vlastní úprava 18

19 2.3 Microsoft SharePoint Services 3.0 Sluţba Windows SharePoint Services 3.0 je součástí Windows Small Business Serveru Umoţňuje vytvářet webové aplikace pro řízení a sdílení informací a kooperaci na jejich vytváření. Weby sluţby SharePoint vytváří pracovní komunity pro týmovou spolupráci a umoţňují uţivatelům spolupracovat na dokumentech, úkolech, projektech, aplikacích. Sluţba Windows SharePoint Services, která je klíčovou součástí infrastruktury pro uţivatele pracující s informacemi dodávané se serverem Microsoft Windows Server 2003, poskytuje další funkce k systému Microsoft Office System a dalším aplikacím. 10 Windows SharePoint Services 3.0 pracuje jako velice vhodná platforma pro konfiguraci a vývoj rozdílných webových aplikací, jeţ pouţívají atributy a funkcionality Windows SharePoint Services 3.0. Prostředí Windows SharePoint Services 3.0 je navrţeno pro nenáročné a flexibilní aplikování a správu. Oblasti vyuţití Windows SharePoint Services 3.0: Intranet (Extranet); Portálové řešení; Zavádění managamentu (Dokument, Kontentu, Informací, Znalostí); Správa procesů a činnosti; Integrace systémů a aplikací; Správa projektů a zdrojů; Webová rozhraní pro přístup k DB; Webové formuláře (dynamické Forms Server). 2.4 Windows Server Update Services 3.0 Sluţba Windows Server Update Services 3.0 je součástí systému Windows SBS 2008 a umoţnuje administrátorovi spravovat procesy, které získávají aktualizace vydávané prostřednictvím webu Microsoft Update, a distribuuje tyto aktualizace do serverů a klientských počítačů v síti. 10 Citace z: Co jsou Windows SharePoint Services 3.0. EMRIS, spol. s r o. [online]. Dostupné z: <http://www.emris.cz/wss30/pages/default.aspx>. 19

20 Obrázek č. 7: Update Services Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava 2.5 Microsoft Office Live, Small Business Office Live Small Business obsahuje balík online nástrojů, které přispívají k propagaci a pomáhají se správou firmy online prostřednictvím jediného účtu. Úspěšné nastavení sluţby Office Live Small Business zprostředkuje následující poloţky: Veřejný web, který umoţňuje vytváření profesionální online přítomnosti pomocí srozumitelných webových nástrojů. Web podnikových aplikací, který usnadňuje správu a sledování všech informací nezbytných k vedení firmy. Systém Windows Small Business Server 2008 se jednoduše integruje s weby Office Live Small Business a spravuje je prostřednictvím console Windows Small Business Server, vzdáleného webového pracoviště a miniaplikacemi Odkazy na ploše. 20

21 3 Metodologie Nejvíce vyuţívanými zdroji teoretické části bakalářské práce byla odborná literatura, internetové servery a odborná periodika. Hlavním podkladem pro vypracování praktické části byly především vlastní zkušenosti ze zaměstnání, kde je nedílnou součástí práce autora správa serveru. Veškeré obrázky a postupy byly po souhlasu vedení firmy vypracovány z firemního serveru Finapry a. s. Pokud nebyly potřebné informace dostupné na firemním serveru, byly zajištěny z internetových stránek, odborné literatury a odborných periodik. Pro výběr optimálního hardwaru byly pouţity servery a Zvolená tři základní kritéria, podle kterých probíhal výběr, byla: výkon, spolehlivost a cena. Pro srovnání konkurenčních síťových operačních systémů byly zvoleny internetové stránky vývojových společností a Mezi zvolené poţadavky pro srovnání patřily: ceny, sluţby a funkce a hardwarové poţadavky. Součástí komparací je výčet a stručný popis sluţeb a funkcí systémových softwarů, přehledné tabulky, podle kterých lze určit, jaká je minimální poţadované hardwarové vybavení, a porovnat ceny jednotlivých softwarových systémů. 21

22 4 Windows Small Business Server 2008 v praxi 4.1 Sledování spolehlivosti a výkonu v systému Windows SBS 2008 Sledování spolehlivosti a výkonu v systému Windows (Windows Reliability And Performance Monitor) tvoří tři nástroje: Přehled prostředků (Resource View), Sledování výkonu (Performance monitor) a Sledování spolehlivosti (Reliability Monitor). Obrazovka Přehled prostředků (Resource View) je domovskou stránkou pro Sledování spolehlivosti a výkonu (Reliability And Performance Monitor). Tato obrazovka ukazuje čtyři jedoucí grafy, které umoţňují v reálném čase sledovat vyuţití procesoru (CPU), disku, sítě a paměti. Ukázkou domovské stránky je obrázek číslo 8: Přehled prostředků (Resource View). Obrázek č. 8: Spolehlivost a výkon Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava 22

23 Sledování výkonu K vizualizaci děje v naší síti a na jednotlivých počítačích nám pomáhá jednoduchý nástroj Sledování výkonu (Performanece Monitor). Sledování výkonu můţe zobrazit události v reálném čase jako Přehled prostředků (Resource View), ale navíc má tu moţnost, ţe umoţňuje uchovat data v protokolech pro budoucí prohlíţení. Úzká hrdla, která závaţně sniţují výkon, můţou nastat, pokud je nouze o paměti nebo procesorový výkon. Optimální funkci sítě můţe také zabránit nevyváţené zatíţení sítě a pomalé přístupové doby k disku. Úzká hrdla vznikají, kdyţ jeden prostředek postihuje funkci jiného prostředku. Například jestliţe si jedna aplikace vymezí procesor pro sebe tak, ţe vyloučí všechny ostatní operace, vznikne úzké hrdlo na procesoru. Nejčastější místa výskytu Úzkých hrdel se objevují v podsystémech Windows nebo v jakékoli jiné součásti sítě včetně následujících: Nedostatek dostupných prostředků; Program nebo klient si vyhradí prostředek; Program, zařízení nebo sluţba selţou; Software je nesprávně nainstalován nebo nakonfigurován; Systém je nesprávně nakonfigurován pro dané zatíţení. Sledování výkonu (Performance Monitor) napomáhá k identifikování Úzkých hrdel tak, ţe je následně můţeme odstranit. Ukazuje procento vyuţití procesoru v čase. 23

24 Obrázek č. 9: Sledování výkonu Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava Sledování spolehlivosti Nástroj Sledování spolehlivosti (Reliability Monitor) zobrazuje index stability systému, který odráţí, zda nepředvídatelné problémy zmenšují spolehlivost systému. Graf indexu stability v průběhu času rychle identifikuje data, kdy se začal objevovat problém. Průvodní Sestava stability systému (Systém Stability Report) poskytuje detaily, které pomohou nalézt a opravit základní příčinu sníţené stability. Při zkoumání změn v systému (aktualizace operačního systému nebo přidání či odebrání softwaru) společně s poruchami (poruchy aplikací, operačního systému nebo hardwaru) lze odvodit metodu nakládání s problémy. Nástroj Sledování spolehlivosti shromaţďuje data tak, ţe pouţívá data shromáţděná plánovaným úkolem RACAgent, který se ve výchozím nastavení spustí po nainstalování operačního systému. Interpretace indexu stability systému Sledování spolehlivosti (Reliability Monitor) udrţuje aţ roční historii událostí stability a spolehlivosti systém. Graf stability systému (obrázek) zobrazuje jedoucí graf setříděný podle data. Index stability systému (SSI Systém Stability Index) hodnotí denně stabilitu systému od číslice 1 (velmi nestabilní) do číslice 10 (vysoce stabilní). Jedná se o váţené měření získané v průběhu času. 24

25 Míra váţnosti poruchy je brána od posledně zjištěné poruchy sestupně aţ po poruchy dříve odhalené. Index SSI vzroste tedy ihned, jakmile se problém vyřeší. Jsou případy, kdy má čára grafu tečkovanou podobu. To je důsledek nedostatku dat pro kalkulaci spolehlivého indexu stability systému. Do SSI se nezapočítávají dny, kdy je server vypnutý. Index stability systému pouţívá, jak lze vidět ve spodní polovině okna, pět kategorií pro sledování událostí, které buď usměrňují velikost indexu, nebo zaznamenají nainstalování softwaru, aktualizaci systému nebo jeho odinstalování či odebrání, anebo násilné vypnutí. Názornou ukázkou je obrázek číslo 10. (Od)instalace softwaru (Software (un)installations); Chyby aplikací (Application failures); Chyby hardwaru (Hardware Failures); Chyby systému Windows (Windows Failures); Různé chyby (Miscellaneous Failures). 25

26 Obrázek č. 10: Sledování spolehlivosti Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava 4.2 Administrátorské a uživatelské rozhraní Windows Small Business Server Console Windows SBS Console je jedním z hlavních a základních rozhraní pro správu serveru, který usnadňuje konfiguraci a správu sítě. Spouští se automaticky po přihlášení Windows SBS. Pomocí konzole systému Windows SBS můţeme realizovat následující úlohy správy: Souhrn základních údajů o síti; Správa uţivatelů, rolí uţivatelů a skupin ( ové distribuční skupiny nebo skupiny zabezpečení); Správa počítače, zařízení a připojení k internetu; Správa sdílených sloţek a webů; Správa zálohy a úloţišť serveru; 26

27 Správa sestav o stavu sítě; Správa zabezpečení a aktualizací. Obrázek č. 11: Windows SBS Console Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava Správce serveru Správce serveru je inovativní integrovaná konzola, která zobrazuje přehled o stavu serveru, informaci o počítači, o konfiguraci serveru, stavu rolí a funkcí nainstalovaných na serveru, průvodce přidání nebo odebrání rolí nebo funkcí. Ve Správci serveru dále najdeme nástroje Správce zařízení, Prohlíţeč událostí a Sledování výkonu a je zde také umoţněno provádět zálohování a konfigurovat sluţby. Definice rolí serveru Systém Windows Server 2008 rozeznává roli serveru, sluţbu role a funkci. Role serveru znamenají obecná sdruţení běţných funkcí, které přispívají k vymezení smyslu vyuţití serveru. Z tohoto důvodu by měl mít souborový server nainstalovánu roli Souborová sluţba (File Services) a terminálový server by měl mít nainstalovánu roli Terminálová sluţba (Terminal Services). 27

28 Kaţdá z těchto obecně vymezených rolí má k poskytnutí jednu nebo více sluţeb rolí. Sluţba role je určitá funkčnost, která je přístupná jenom pro roli, pro niţ pracuje jako sluţba role. Pro souborový server s nainstalovanou rolí Souborová sluţba (File Services) jsou poskytnuty další sluţby rolí, které jdou nainstalovat jako součást role Souborová sluţba: Souborový server (File Server); Systém souborů DFS (Distributed File Systém) a její pomocné sluţby Obory názvů DFS (DFS Namespaces) a Replikace distribuovaného systému souborů (DFS Replication); Správce prostředků souborového serveru (File Server Resource Manager); Services for NFS (Services for Network File System); Sluţba Windows Search (Windows Search Service); Windows Server 2003 File Services včetně jejích dvou pomocných sluţeb Sluţba replikace souborů (File Replication Service) a Sluţba indexování (Indexing Service). Pro roli Terminálové suţby (Teminal Services) jsou dostupné následující sluţby: Terminálový server (Terminal Server); Sluţba licencování TS (TS Licensing); Zprostředkovatel relací Terminálové sluţby (TS Session Broker), Brána TS (TS Gateway); Program TS Web Access (TS Web Access). 28

29 Obrázek č. 12: Správce serveru - Role Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava Funkce obstarávají fungování systému Windows Server 2008, které nevyţadují nainstalování konkrétní role. Funkce jsou uţitečné napříč širokým spektrem konfigurací rolí serveru. Obsahují obecné univerzální funkce, například prostředí Windows PowerShell, podobně jako specializované funkce, ne však specifické pro určitou roli jako například Server isns (Internet Storage Name Server isns) nebo Řízení front zpráv (Message Queuing). Obrázek číslo 13 obsahuje seznam funkcí dostupných v systému Windows Server

30 Obrázek č. 13: Průvodce přidáním funkcí 4.3 Zabezpečení Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava V dřívější době povaţovali IT specialisté za zabezpečení pouze přidání hardwaru nebo softwaru do sítě a dále tento problém neřešili, povaţovali ho za vyřešený a předpokládali, ţe zabezpečili vše před nebezpečím z online světa. V dnešní době by takové zabezpečení nestačilo. Vedle toho, co tvrdí několik výrobců, zabezpečení není produkt, nýbrţ proces, který nutí strategicky přemýšlet a plánovat aplikaci technických řešení k naplnění cílů principů podnikového zabezpečení. Naskýtá se moţnost proaktivně rozlišit, popsat a pojmenovat rizika ohroţující podnikové informace a zavést efektivní bezpečnostní opatření pro daný podnik. Zabezpečení nevede k vyhnutí se problému, jde pouze o sníţení rizika. Ke sníţení rizika pomáhá pravidelná prevence a aktualizování hardwaru a softwaru. 30

31 Na základě předem odsouhlasených a přijatelných odhadů rizika pro danou organizaci se učiní rozhodnutí. Kaţdý podnik definuje odlišně přijatelné riziko, coţ způsobí, ţe i řešení zabezpečení je pro kaţdý podnik odlišné. Základní zásady zabezpečení Bezpečnostní softwary mají více cílů, kterým se chtějí co nejvíce přiblíţit a v lepším případě je i plně dosáhnout, při ochraně informací. Součástí všech bezpečnostních řešení by měly být základní principy, které tvoří tzv. CIA 11 triádu, a to jsou důvěrnost, jednota a dostupnost, viz obrázek číslo 14. Obrázek č. 14: CIA triáda Zdroj: a vlastní úprava Důvěrnost Důvěrnost znamená zaručení, ţe informace zůstane zachována v soukromí. Jsou informace, které jsou veřejné přístupné, jako je webová stránka podniku, i informace, které jsou výhradně interní záleţitosti a rozhodně by neměly být veřejně dostupné, např. záznamy podniku o zdravotním a sociálním pojištění zaměstnanců, zdravotní záznamy pacientů atd. Jak bývá důvěrnost nejčastěji porušena? Obvyklé cíle narušení soukromí zahrnují sledování sítě, nahlíţení přes rameno, krádeţ účtu nebo hesla a sociotechnika 12. Posledně jmenovaný útok bývá nejčastěji opomíjen a to i přesto, ţe se proti sociotechnice nejobtíţněji chrání. Pokud uţivatelé budou informaci chránit v průběhu zpracování tím, ţe ji nebudou odhalovat, 11 Zkratka pro výrazy: Confidentiality (důvěrnost), Integrity (jednota), Availability (dostupnost). 12 Sociotechnika sociální inţenýrství termín pro metodu, jeţ vede legitimní počítačové uţivatele k poskytnutí uţitečných informací, které pomáhají útočníkovi získat neautorizovaný přístup do jejich počítačového systému. 31

32 budou ji posílat nechráněným kanálem (síť nebo internet) pouze zašifrovanou, budou nechávat informaci jen bezpečně uschovanou na pevném disku, kdyţ se s informací nepracuje, pak můţeme dosáhnout příslušné důvěrnosti informace. Systém Windows Small Business Server 2008 disponuje spoustou funkcí, které napomáhají důvěrnosti, nevyjímaje níţe zmíněných: Jednota Sluţby správy přístupových práv; Virtuální privátní sítě protokoly PPTP a L2TP; Sluţba IPSec; Ověřovací protokoly zahrnující Kerberos, Secure Socket Layer (SSL), správce protokolu NT LAN (NTLM) a protokol MSCHAP2 (Microsoft Challendge Handshake Protocol v2); Sluţby certifikátů; Volitelný seznam řízení přístupu (DACL); Systém souborů EFS; Sluţba BitLocker. Jednota znamená zajištění dat v nezměněné podobě a slouţí k zajištění důvěryhodnosti, přesnosti a spolehlivosti informace. Jednota obsahuje dvojici důleţitých konceptů: Jednota zdroje je zajištění, ţe odesílatel je skutečně ten, za koho se vydává. Jednota dat je zajištění, ţe obdrţená zpráva nebyla změněna v průběhu přenosu. Jednotu brání proti eventuálnímu narušení informace nebo nakaţení informace útočníky bezpečnostní opatření. Největší riziko hrozí pro jednotu informace mezi odesláním, následným přenosem a v poslední řadě před přijetím, kdy ji útoky mohou změnit. Klasickým příkladem techniky útoku je phishing 13, jenţ přesměruje uţivatele na svoji webovou stránku, která na první pohled se jeví jako důvěryhodná, avšak vlastníkem stránky je útočník. Systém Windows Small Business Server 2008 disponuje několika funkcemi k zabezpečení jednoty, jako jsou: 13 Slovem Phishing označujeme podvodné ové útoky na uţivatele internetu, jejichţ cílem je vylákat důvěrné informace. 32

33 Digitálně podepsané zprávy PKCS#7; Sluţby správy práv; Certifikační sluţby; Sluţby IPSec; Prohlíţeč Internet Explorer 7 a vyšší verze. Dostupnost Dostupnost zajišťuje přístup pouze autorizovaným osobám v přiměřené časové prodlevě. Při zajištění dostupnosti je nezbytné, aby se ţádost o data realizovala konzistentní a předvídatelnou metodou při akceptovatelné míře výkonu. Kterákoliv ţádost o data, která selţe, musí mít zajištěné brzké zotavení z napadení z důvodu minimalizace újmy na výkonu při izochronním zajištění bezpečnosti v kterémkoliv čase. Zanedbání implementace tohoto principu CIA triády můţe mít za následek negativní ovlivnění produktivity a dostupnosti. Útoky s cílem zapříčinit odmítnutí sluţby (DoS Denial of Service) mohou napadnout sluţby organizace a znemoţnit zaměstnancům přístup ke zdrojům. Systém Windows Small Business Server 2008 zahrnuje funkce, které přispívají k ochraně a napomáhají dostupnosti dat při současné protekci před útoky DoS, jsou jimi: Sluţby firewallu na hostitelském počítači se současným filtrováním vstupu i výstupu; Individuální a skupinové zásady uzamykání hesel pomocí objektu nastavení hesel (PSO Password Setting Object); Virtuální privátní sítě s protokoly PPTP a L2TP. Terminálové sluţby. Osm pravidel zabezpečení Pod pojmem zabezpečení si zpravidla kaţdý představí firewally a antivirové softwary. Často jsou zákazníci od prodejců nepřesně a chybně informování, ţe se touto cestou systém zabezpečuje. Computer Security Institute (CSI) kaţdým rokem v kooperaci s oddělením počítačové kriminality FBI poskytují statistický bezpečnostní průzkum u podniků a vývoj trvalých trendů. Studie z roku 2009 ukázala (www.gocsi.com), ţe z podniků, které nahlásily narušení zabezpečení, mělo 98 procent spuštěný firewall a 97 procent z nich pouţívalo antivirový software. V dnešní době trend útoků opadá, v roce 33

34 2009 bylo zaznamenáno 144 milionů útoků, o rok později pouze 4 miliony. Útočníci přestávají mít v hledáčku velké podniky a raději se zaměřují na malé a střední podniky, které nemají tak silné a důmyslné zabezpečení. Z výše uvedených informací lze odvodit, ţe dosaţení bezpečnosti nezávisí pouze na jednom produktu. Jednotlivé technologie nemohou ochránit před všemi moţnými riziky. Zabezpečení znamená proces, při němţ je potřeba uvaţovat o hodnotách informací, které se pokoušíme ochránit před neoprávněným přístupem, a technickými bezpečnostními pojistkami minimalizujeme nebezpečí na pro podnik akceptovatelnou úroveň. Kevin Day ve své knize Inside the Security Mind: Making the Tough Dicisions uvádí osm nenápadných, ale důleţitých pravidel k intenzívnější efektivitě zabezpečení, ve smyslu zabezpečení jako procesu: Pravidlo minimálních práv; Pravidlo správy změn; Pravidlo důvěry; Pravidlo nejslabšího článku; Pravidlo oddělování; Pravidlo trojdílného procesu; Pravidlo preventivních opatření; Pravidlo okamţité a řádné odpovědi. 4.4 Zálohování a úložiště serveru Vývoj strategií zálohování Pro systém Windows Small Business Server 2008 je k dispozici mnoho řešení zálohování a obnovení. Při výběru zálohovacího nástroje je vhodné zohlednit typy záloh, které chceme vytvářet, a typy dat, které budeme zálohovat. Systém Windows Small Business Server 2008 obsahuje nástroj Zálohování serveru (Windows Server Backup) a zálohovací nástroje pro příkazový řádek. Zálohování serveru je jednoduchý a snadno pouţitelný nástroj na zálohování a obnovení. Kdyţ nainstalujeme na server příslušnou funkci, nalezneme odpovídající moţnost v nabídce Nástroje pro správu (Administrative Tools). Nástroj je také integrován do Správce serveru (Server Manager). Sada příkazů pro zálohování a obnovení je dostupná pomocí nástroje Wbadmin pro příkazový 34

35 řádek. Nástroj Wbadmin se spouští a pouţívá z příkazového řádku se zvýšenými oprávněními pro správu. Nástroj Zálohování serveru dovoluje vytvářet úplné, kopírovací a přírůstkové zálohy místních i vzdálených systémů. Nástroj nedovoluje generovat rozdílové zálohy. Nástroj Zálohovaní serveru pomocí sluţby Stínová kopie svazku (Volume Shadow Copy Service VSS) vytváří rychlé zálohy na úrovni bloků pro operační systém, soubory a sloţky a diskové svazky. Jakmile vytvoříme první úplnou zálohu, můţeme nástroj Zálohování serveru nakonfigurovat tak, aby automaticky podle pravidelného plánu vytvářel plné nebo přírůstkové zálohy. Při práci s nástrojem Zálohování serveru potřebujeme samostatná vyhrazená média k uloţení archivů či plánovaných záloh. Nelze sice zálohovat na pásky, ale můţeme zálohovat na externí či interní disky, disky DVD a do sdílených sloţek. Podpora zálohování na disky DVD je novinkou. Ačkoli lze ze záloh na discích DVD obnovit úplné svazky, není moţné z nich obnovovat jednotlivé soubory, sloţky či aplikační data. Nástroj Zálohování serveru spravuje záloţní disky automaticky. Rotaci záloh na více disků zajistíme jednoduše tím, ţe kaţdý disk přidáme jako naplánované umístění zálohy. Jakmile nakonfigurujeme disk jako naplánované umístění zálohy, nástroj Zálohování serveru automaticky spravuje diskové úloţiště a zajišťuje, ţe se není nutné obávat nedostatku místa na disku. Nástroj Zálohování serveru při vytváření novějších záloh automaticky opakovaně pouţívá volné místo starších záloh. Kvůli snadnějšímu plánování dodatečných poţadavků na úloţné místo zobrazuje nástroj Zálohování serveru dostupné zálohy a informace o vyuţití aktuálního disku. Pří obnovení lze nástroj Zálohování serveru pouţít několika způsoby. Místo manuálního obnovení souborů z více záloh, pokud byly soubory uloţeny v přírůstkových zálohách, lze obnovit soubory a sloţky volbou data, kdy se zálohovaly dané verze poloţky či poloţek. Data lze obnovit na stejný serverový hardware nebo na nový serverový hardware bez operačního systému. Zálohy jsou jednoduše popsány jako pojistné plány a předpokládá se, ţe kaţdý správce serveru na ně klade velký důraz. V případě, ţe se definitivně implementoval důmyslně promyšlený plán zálohování a byly vyzkoušeny nezbytné procesy obnovení, není nefungující server nic neţ nepříjemnost, i kdyby to znamenalo obnovení serveru od zaloţení. 35

36 Zálohování dat Při plánování zálohování serveru, je nutné zváţit, které svazky se budou zálohovat a zda budou svazky zahrnovat data obnovení stavu systému, aplikační data nebo oba typy dat. Pokud je povolena brána firewall systému Windows a je pracováno se vzdáleným počítačem, můţe se stát, ţe bude nutné vytvořit výjimku, která umoţní provádění operací zálohování a obnovení. Dále je nutné určit umístění úloţiště záloh. Při výběru úloţného umístění je potřeba se řídit následujícími pokyny: Při pouţití interního pevného disku jsou moţnosti obnovení systému omezeny. Lzeobnovit data ze svazku, ale nelze znovu vytvořit celou strukturu disku. Pokud k uloţení záloh slouţí externí pevný disk, bude tento disk vyhrazen pro uloţení záloh a nebude viditelný v Průzkumníku Windows. Vybraný disk nebo disky budou naformátovány a všechna stávající data budou odstraněna. Při ukládání zálohy do vzdálené sdílené sloţky bude záloha přepsána pokaţdé po vytvoření nové zálohy. Tato moţnost není vhodná pro ukládání více záloh pro kaţdý server. V případě umístění zálohy na výměnná média nebo disky DVD jdou obnovit pouze celé svazky, nikoli aplikace nebo jednotlivé soubory. Pouţitá média musí mít kapacitu alespoň 1GB. 36

37 Určení místa úloţiště Umístění úložiště Tabulka 3: Umístění zálohy Co lze obnovit Co nelze obnovit Podrobnosti Místní pevný disk Soubory, sloţky, aplikace a svazky. Stav systému a operační systém, pokud záloha obsahuje všechny kritické svazky. Operační systém, pokud je záloha na stejném fyzickém disku jako jeden nebo více kritických svazků. Místní disk, který vyberete, bude vyhrazen pro uloţení vašich plánovaných záloh a Průzkumník Windows (Windows Explorer) jej neuvidí. Soubory, sloţky, Externí pevný disk aplikace a svazky. Stav systému a operační systém, pokud pouţitá záloha obsahuje všechny Zálohy je moţné jednoduše přesunout pro ochranu před nebezpečím, jako jsou ţivelné pohromy. kritické svazky Disky DVD, jiná optická média, vyměnitelná Celé svazky. Aplikace, jednotlivé soubory. Média musí mít alespoň 1 gigabajt (GB) volného místa. média Zdroj: RUSSEL, Charlie a Sharon CRAWFORD. Microsoft Windows Server 2008: velký průvodce administrátora. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 1271 s. Administrace (Computer Press). ISBN , str a vlastní úprava Plánování zálohy: Před plánováním zálohy je nutné stanovit následující měřítka: Kolikrát za den a ve kterou hodinu je poţadováno naplánovat zálohu. Zda se bude zálohovat celý server nebo pouze vybrané svazky. 37

38 Výběr svazků pro zálohování Zda můţe záloha být potenciálně pouţita pro obnovení systému. Zda budeme pouţívat pro uschování zálohy jeden disk nebo svazek disků. Výběr svazků k zálohování ovlivňuje to, co by mohlo být obnoveno. Pokud se zálohuje celý server, lze server obnovit kompletně veškeré soubory, data, aplikace a stav systému. Je nutné zazálohovat kritické svazky (svazky obsahující soubory operačního systému), pokud se obnovuje operační systém nebo stav systému. V případě zazálohování nekritických svazků půjdou obnovit soubory, aplikace nebo data z těchto svazků. Lze také zálohovat do vzdálené sdílené sloţky, ale záloha se přepíše pokaţdé, kdyţ je vytvořena nová záloha. Je moţné to obejít pomocí vytvoření podsloţek ve sdílené sloţce pro uchování záloh. Podsloţky jsou vhodné z několika důvodů: Při zálohování do sloţky, která jiţ zálohu obsahuje, můţe dojít k selhání procesu a nezůstane ţádná záloha. Základní typy zálohování: Normální při normálním zálohování se vytváří úplné zálohy všech vybraných souborů a sloţek bez ohledu na nastavení archivního atributu. Kdyţ je soubor zálohován, archivní atribut je vypnut. Kopírovací kopírovací záloha je úplná záloha všech vybraných souborů a sloţek bez ohledu na nastavení archivního atributu. Na rozdíl od normálního zálohování se nevypíná archívní atribut souborů. To znamená, ţe pomocí kopírovacího zálohování můţete lze dodatečnou nebo doplňující zálohu systému bez stávající strategii zálohování. Přírůstkové přírůstkové (inkrementální) zálohování dovoluje vytvořit zálohu všech souborů, které se změnily od poslední normální nebo přírůstkové zálohy. Jedná se o částečnou zálohu. Zálohovací program pomocí archivního atributu určí, které soubory je nutné zálohovat, a po jejich zálohování archivní atribut vypne. To znamená, ţe kaţdá přírůstková záloha obsahuje pouze nejaktuálnější změny. Rozdílové rozdílové (diferenciální) zálohování umoţňuje vytvořit zálohu všech souborů, které se změnily od poslední normální zálohy. Podobně jako u přírůstkového zálohování také v případě rozdílového zálohování vytváří zálohovací program zálohu na základě nastavení archivního atributu. Zálohovací program však tento atribut nezmění. To znamená, ţe rozdílové zálohy obsahují všechny změny. Denní denní zálohování pouţívá místo archivního atributu datum úpravy souboru. Pokud se soubor změnil ve stejný den, kdy je provedena záloha, je tento soubor zálohován. Tento postup nemění archivní atribut souborů a hodí se v případech vytváření dodatečné zálohy bez narušení aktuální strategie zálohování. 38

39 4.5 Implementace Windows SBS 2008 Pro úspěšné implementování serveru do firemního prostředí je potřeba jako jeden z prvních kroků nastavit firemní síť, přizpůsobit server vlastním potřebám, počítačové stanice a v neposlední řadě také zvolit dostačující připojení k internetu a s tím i související výběr vhodného poskytovatele internetového připojení. Další důleţitou částí je vybrání vhodného umístění serveru, jak umístění serveru v rámci sítě, tak i fyzického umístění v budově. Konfigurace sítě Ve výchozím nastavení má nový server zapnut protokol IPv4 i IPv6, a pokud v síti běţí server DHCP, automaticky má nakonfigurovány adresy pro oba protokoly. Pokud nebyl ţádný server DHCP dostupný, přidělil si server tzv. adresu v link-local (LLA) IP adresa automatické konfigurace, která je v síti jedinečná, ale směrovače ji nemohou předat jiné síti. U serverů je důrazně doporučeno, aby alespoň adresa protokolu IPv4 byla statickou adresou. Ve většině situací můţe být adresa IPv6 bezstavovou adresou automatické konfigurace nebo adresou LLA, poskytnutou serverem DHCP. Nastavení pevné IP adresy serveru: 1. Klepnutím na odkaz Konfigurovat síť (Configure Networking) v průvodci Úlohami počáteční konfigurace (Initial Configuration Tasks Wizard) se otevře aplikace Ovládacích panelů s názvem Síťová připojení (Network Connections), zobrazenou na obrázku číslo 15. Obrázek č. 15: Síťová připojení 39

40 Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava 2. Pomocí pravého tlačítka myši se zvolí připojení, které bude konfigurováno, a kliknutím na poloţky Vlastnosti (Properties) v místní nabídce se otevře dialog Připojení k místní síti vlastnosti (Local Area Connection Properties), znázorněný na obrázku číslo 16. Obrázek č. 16: Připojení k místní síti vlastnosti Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava 3. Vybereme poloţku TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a klepneme na tlačítko Vlastnosti (Properties). 4. Zvolíme moţnost Pouţít následující adresu IP (Use The Following IP Address) jako na obrázku Zadáme IP adresu, masku podsítě a výchozí bránu pro naši síť. 6. Určíme upřednostňovaný server DNS pro síť. (Měl by jím být řadič domény, pokud pouţíváme server DNS, který je součástí sluţby Active Directory.). 40

41 Rovněţ můţeme zadat náhradní server DNS, pokud v dané síti existuje. V našem případě přiděluje adresy tentýţ server, u kterého nastavujeme pevnou IP adresu. 7. Na tlačítko Upřesnit (Advanced) klepneme pouze v případě, ţe potřebujeme nastavit některé další vlastnosti tohoto síťového připojení. Můţeme zadat další IP adresy, alternativní brány, další nastavení serverů DNS a nastavení serveru WINS. Výchozí hodnoty těchto pokročilých nastavení jsou ve většině sítí dostačující, zejména pro tuto počáteční konfiguraci. Klepnutím na tlačítko OK se vrátíme na hlavní stránku vlastností. 8. Klepnutím na tlačítko OK zavřeme dialog Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol verze 4 vlastnosti (Internet Protocol Version 4 (TCP/IP) Properties), a poté klepneme na tlačítko Zavřít (Close), dokončíme konfiguraci tohoto připojení. Obrázek č. 17: Protokol TCP/IPv4 Zdroj: Copyright 2007 Microsoft Corporation a vlastní úprava 41

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy

Symantec Protection Suite Small Business Edition Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Jednoduché, účinné a cenově dostupné řešení navržené pro malé firmy Přehled Sada Symantec Protection Suite Small Business Edition představuje jednoduché a cenově dostupné řešení zabezpečení a zálohování.

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled

Ope p r e a r čn č í s ys y té t m é y y Windo d w o s Stručný přehled Windows 2008 R2 - úvod Jan Žák Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows CE, Windows Mobile Windows Phone

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu:

ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: ešení pro správu klientských počítač a mobilní tisk Číslo dokumentu: 410173-221 Leden 2006 Obsah 1 ešení pro správu klientských počítač Konfigurace a nasazení....................... 1 2 Správa a aktualizace

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat

Windows 2008 R2 - úvod. Lumír Návrat Windows 2008 R2 - úvod Lumír Návrat Operační systémy Windows Stručný přehled Klientské OS Windows 95, 98, ME Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Reporting a Monitoring

Reporting a Monitoring Reporting a Monitoring IBM Tivoli Storage Manager 6.3 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.5 Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader 2010 IBM Corporation Administrátorské rozhraní

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011

Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Nejčastější dotazy pro řešení Symantec System Recovery 2011 Obnova vašeho systému kdykoli, kamkoli a během několika minut Co je Symantec System Recovery? Symantec System Recovery 2011, dříve známý jako

Více

Zálohování a obnova dat

Zálohování a obnova dat Zálohování a obnova dat Rychlá záloha a obnovení dat StorageCraft nabízí sadu nástrojů a služeb, které pomáhají obnovit data, kdykoli, kdekoli a za jakékoliv situace. Skvěle doplňuje antivirovou ochranu

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19

KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Obsah Úvod 17 Poděkování 18 KAPITOLA 1 Instalace Exchange Server 2003 19 Příprava instalace 20 Co vše instalace serveru Exchange 2003 ovlivňuje 20 Požadavky na instalaci 21 Exchange Server 2003 a Active

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ

O b s a h ÚVOD. Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ O b s a h ÚVOD PROČ POČÍTAČOVOU SÍŤ? Výhody sítí Druhy sítí ZÁKLADNÍ PRVKY SÍTĚ Vybavení počítače Prvky sítě mimo PC Klasické dělení součástí sítí Kapitola 1 HARDWAROVÉ PRVKY SÍTÍ KABELY Koaxiální kabel

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12

Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Obsah Zpětná vazba od čtenářů 11 Dotazy 11 Zdrojové kódy ke knize 11 Errata 11 Typografické konvence použité v knize 12 Úvod do Microsoft SharePoint Foundation 2010 13 Základní pojmy používané v této knize

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze

Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Cloudové služby kancelářského softwaru hostované společností Microsoft Kvalitní nástroje pro firemní nasazení za přijatelnou cenu Vždy aktuální verze Office, e-mail, sdílení dokumentů, videokonference

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows

Symantec Backup Exec System Recovery Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Nejvyšší standard úplného obnovení systémů Windows Přehled Software Symantec Backup Exec System Recovery 8 je úplné diskové řešení obnovení systému pro servery a stolní a přenosné počítače s operačním

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Představení Kerio Control

Představení Kerio Control Představení Kerio Control UTM - Bezpečnostní řešení bez složitostí Prezentující Pavel Trnka Agenda O společnosti Kerio Kerio Control Přehled jednotlivých vlastností Možnosti nasazení Licenční model O společnosti

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2013/2014 Jan Fiedor, přednášející Peter Solár ifiedor@fit.vutbr.cz, solar@pocitacoveskoleni.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně

Více

Příručka pro rychlou instalaci

Příručka pro rychlou instalaci Kerio Control VMware Virtual Appliance Příručka pro rychlou instalaci 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument popisuje instalaci a základní nastavení produktu Kerio Control

Více

Správa stanic a uživatelského desktopu

Správa stanic a uživatelského desktopu Správa stanic a uživatelského desktopu Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 2014 1 Správa stanic v rámci DVZ Slouží pro Zajištění opakovatelné výsledné konfigurace nových a reinstalovaných stanic Převod uživatelských

Více

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows

Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Aktualizace a zabezpečení systémů Windows Microsoft Windows Server Update Services 2006, Microsoft Corporation Česká republika Aktualizace a zabezpečení systémů Windows pomocí služby Microsoft Windows

Více

verze GORDIC spol. s r. o.

verze GORDIC spol. s r. o. Compatibility List verze 01.1 199-01 GORDIC spol. s r. o. Obsah 1 Obsah 1 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Webový aplikační server Kancelářský software Úložiště souborů

Více

Slovník pro Acronis True Image 2017

Slovník pro Acronis True Image 2017 Slovník pro Acronis True Image 2017 A Acronis Secure Zone Spolehlivý diskový oddíl určený k zálohování (str. 172) na pevném disku. Výhody: Umožňuje obnovení disku na stejný disk, kde je umístěna záloha

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace

Maturitní témata pro 1.KŠPA Kladno, s.r.o. Počítačové sítě a komunikace Maturitní témata pro 1KŠPA Kladno, sro Předmět Typ zkoušky Obor Forma Zkoušející Období Počítačové sítě a komunikace Profilová ústní Informační technologie Denní / Dálková Mgr Martin Štorek MZ2017 strana

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional

Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize. Část i základy Microsoft Windows XP Professional Obsah Poděkování Úvod Komu je tato kniha určena? Jak je kniha uspořádána? Konvence použité v té to knize podpora xix xxi xxi xxii xxiii xxiv Část i základy Microsoft Windows XP Professional KAPITOLA 1

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11

Obsah. Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 Úvod 9 Komu je kniha určena 11 Konvence použité v knize 11 KAPITOLA 1 Instalace a úvod do Windows Vista 13 Instalace z disku DVD 14 Volba uživatelského účtu 16 První kroky v grafickém rozhraní 18 Práce

Více

Co je nového v aplikaci PaperPort 12?

Co je nového v aplikaci PaperPort 12? Vítejte! Aplikace PaperPort společnosti Nuance je softwarový balíček pro správu dokumentů pracovní plochy, který vám usnadní skenování, uspořádání, sdílení, správu a přístup k papírovým a digitálním dokumentům

Více

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění komplexních sluţeb pro provoz systémové infrastruktury OSMS ZADÁVACÍ PŘÍLOHA Č. 4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU Následující kapitola přináší popis stávající informačně-technologické systémové infrastruktury

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol

Šifrování ve Windows. EFS IPSec SSL. - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol Šifrování ve Windows EFS IPSec SSL PPTP - Encrypting File System - Internet Protocol Security - Secure Socket Layer - Private Point to Point Protocol 18.11.2003 vjj 1 Bezpečnost? co chci chránit? systém

Více

Zálohování dat a disaster recovery

Zálohování dat a disaster recovery Zálohování dat a disaster recovery Petr Šváb Senior Systems Engineer GAPP, 7.4.2016 Vítá vás Veeam Veeam je globální společnost se sídlem ve švýcarském Baaru Společnost Veeam byla založena v roce 2006

Více

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2

Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Úvod - Podniková informační bezpečnost PS1-2 VŠFS; Aplikovaná informatika - 2006/2007 2 Literatura Kovacich G.L.:

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy

Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Důvěryhodná výpočetní základna v prostředí rozsáhlých IS státní správy Petr Řehoř, S.ICZ a.s. 25. září 2014 1 Důvěryhodná výpočetní základna Vlastní metodika pro návrh a implementaci počítačové infrastruktury

Více

IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager (FCM)

IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager (FCM) IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager (FCM) Ondřej Bláha CEE+R CoP / Tivoli Storage Team Leader 2009 IBM Corporation 2010 IBM Corporation Výzvy při zálohování firemních aplikací poštovní, databázové či

Více

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti

Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Není cloud jako cloud, rozhodujte se podle bezpečnosti Marcel Jánský Manažer útvaru produktů a podpory prodeje 26. 2. 2013 České Radiokomunikace Vysílací služby Profesionální telekomunikační operátor Poskytovatel

Více

PRODUKTY Tovek Server 6

PRODUKTY Tovek Server 6 Tovek Server je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených strukturovaných i nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Desktop systémy Microsoft Windows

Desktop systémy Microsoft Windows Desktop systémy Microsoft Windows IW1/XMW1 2011/2012 Jan Fiedor ifiedor@fit.vutbr.cz Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Revize 12.12.2011 12.12.2011

Více

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA

Windows Server 2012. Novinky. Petr Špetlík Cloud & Server PTA Windows Server 2012 Novinky Petr Špetlík Cloud & Server PTA TOP Hotel Praha Více než virtualizace Síla mnoha serverů, jednoduchost jednoho Každá aplikace, Jakýkoliv Cloud 7. 8. 3. 2012 2 Moderní Pracovní

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

POŽADAVKY NA INSTALACI

POŽADAVKY NA INSTALACI DATAPOINT POŽADAVKY NA INSTALACI Verze 1.0 Status: Rozpracováno Konica Minolta BCZ Jana Babáčková OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 2 2. Hardwarové požadavky, operační systém... 3 3. SharePoint... 6 4. servisní

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation

Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy. Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Windows Live@edu - bezplatné služby pro školy Jakub Vlček Live@edu Specialist Microsoft Corporation Co je Windows Live? Windows Live Fotky Kalendář Komunikace Sdílení Přístup odkudkoliv Soubory Kontakty

Více

Instalace Active Directory

Instalace Active Directory Instalace Active Directory Proces implementace Active Directory se sestává z několika kroků. Před vlastní instalací je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. Špatně navržená struktura Active Directory způsobí

Více

edice Windows 10 je pro vás nejvhodnější? Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Správa a nasazení Home Pro Enterprise Education

edice Windows 10 je pro vás nejvhodnější? Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Správa a nasazení Home Pro Enterprise Education Firemní prostředí Kancelářské a uživatelské prostředí Dobře známé a produktivní uživatelské prostředí Home Pro Enterprise Education Continuum pro telefony 1 Cortana 2 Windows Ink 3 Nabídka Start a živé

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System)

Strom funkcí Lenovo Solution Center: Systémové nástroje (System) Solution Center funguje jako jednotné centrum, které sleduje stav počítače, hlásí případné problémy a pomůže s jejich řešením (proto Solution Center centrum řešení). Aplikace je mnohem přívětivější pro

Více

2. Nízké systémové nároky

2. Nízké systémové nároky FIREMNÍ ŘEŠENÍ ESET firemní řešení 1/6 Při každodenním používání bezpečnostního softwaru jsou nejdůležitější jeho vlastnosti. V ESETu si myslíme, že firemní řešení má být rychlé a snadno spravovatelné.

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Podzim 2008. Boot možnosti

Podzim 2008. Boot možnosti Sedí dva velmi smutní informatici v serverové místnosti. Přijde k nim třetí a ptá se: "A cože jste tak smutní?" "No, včera jsme se trošku ožrali a měnili jsme hesla... Podzim 2008 PV175 SPRÁVA MS WINDOWS

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD

Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD Bc. David Gešvindr MSP MCSA MCTS MCITP MCPD 1. Příprava k instalaci SQL Serveru 2. Instalace SQL Serveru 3. Základní konfigurace SQL Serveru Vychází ze Sybase SQL Server Verze Rok Název Codename 7.0 1998

Více

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového

Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Wonderware InTouch 2012 R2 Co je nového Ivan Picek Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci, sběr dat a supervizní řízení technologických procesů kategorie

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Správa a tisk Uživatelská příručka

Správa a tisk Uživatelská příručka Správa a tisk Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel a Centrino jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation nebo

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP

Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě. Jan Pilař, MVP Praktické využití Windows Server 2012 Essentials ve firmě Jan Pilař, MVP Obsah Nějak bylo Nějak bude 2 Jan Pilař, MVP NĚJAK BYLO 3 SBS 2011 Standard WSUS Další App Foundation Ochrana identit Zálohování

Více