Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu května 2015 Hotel Růže Český Krumlov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015. 29. 30. května 2015 Hotel Růže Český Krumlov"

Transkript

1 Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu května 2015 Hotel Růže Český Krumlov

2 Léčba ED není jen o návratu erekce 1 Nabídněte svým pacientům VÍC Denní léčba ED 1 tableta 1x denně 2 Přirozený sexuální život bez plánování 3 Účinkuje taktéž v léčbě LUTS/BPH 4 Nabídněte svým pacientům život jako před tím nabídnětě jim Účinnost Kontinuální 24 hodin denně 6 Zachována i při dlouhodobém podávání 7 Není ovlivněna jídlem ani alkoholem 2 Zkrácená informace o přípravku Cialis: Název přípravku: CIALIS 5 mg, potahované tablety k perorálnímu podání. Léčivá látka: Tadalafil 5 mg v tabletě. Indikace: Léčba erektilní dysfunkce. K dosažení účinku tadalafilu pro léčbu erektilní dysfunkce je nezbytné sexuální dráždění. Léčba známek a příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů. CIALIS není indikován k užití u žen. Dávkování a způsob podání: Erektilní dysfunkce u dospělých mužů - Obvyklá doporučená dávka je 10 mg nejpozději 30 minut před předpokládanou sexuální aktivitou nezávisle na příjmu potravy. Pokud dávka 10 mg tadalafilu nevede k přiměřenému účinku, je možno použít dávku 20 mg. Maximální četnost užití dávky je jedenkrát denně. U pacientů, kteří předpokládají častější užívání přípravku CIALIS (tj. alespoň dvakrát týdně), může být vhodné zvážit dávkování s nejnižšími dávkami přípravku CIALIS jednou denně. U těchto pacientů se doporučuje dávka 5 mg jednou denně v přibližně stejnou dobu. Dávku je možné snížit na 2,5 mg jednou denně podle snášenlivosti pacienta. Vhodnost kontinuálního podávání jednou denně se má pravidelně přehodnocovat. Benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů - Doporučená dávka je 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu nezávisle na jídle. U dospělých mužů léčených jak pro benigní hyperplazii prostaty, tak i pro erektilní dysfunkci je doporučená dávka také 5 mg užívaná každý den přibližně ve stejnou dobu. U pacientů netolerujících při léčbě benigní hyperplazie prostaty dávku tadalafilu 5 mg by se měla zvážit jiná léčba, protože účinnost tadalafilu 2,5 mg v léčbě benigní hyperplazie prostaty nebyla prokázána. U starších pacientů a u pacientů s lehkou až středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky přípravku. Podávání tadalafilu 2,5 mg nebo 5 mg jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i benigní hyperplazie prostaty, není doporučeno u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin. Podávání přípravku CIALIS jednou denně jak pro léčbu erektilní dysfunkce, tak i pro léčbu benigní hyperplazie prostaty nebylo hodnoceno u pacientů s poruchou funkce jater, a proto musí lékař v případě předepsání přípravku individuálně a důsledně zvážit poměr prospěchu a rizika. U pacientů s diabetem není nutná úprava dávky přípravku. Kontraindikace: Hypersenzitivita na tadalafil nebo kteroukoli pomocnou látku přípravku. Současné použití s organickými nitráty v jakékoli formě. U pacientů s onemocněním srdce, pro které není sexuální aktivita vhodná. Lékaři by měli pečlivě zvážit riziko srdečních příhod u pacientů s pre-existujícím kardiovaskulárním onemocněním. Infarkt myokardu v uplynulých 90ti dnech nebo nestabilní angina pectoris, anginózní bolesti v průběhu pohlavního styku, srdeční selhání (NYHA 2 a závažnější) během posledních 6ti měsíců, neléčené poruchy rytmu, hypotenze (<90/50 mm Hg) nebo neléčená hypertenze, cévní mozková příhoda v uplynulých 6ti měsících, ztráta zraku na jednom oku z důvodu NAION. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Diagnóza erektilní dysfunkce nebo benigní hyperplazie prostaty se stanoví na základě anamnézy a lékařského vyšetření, a určí se možné skryté příčiny dysfunkce před zahájením farmakologické léčby. Před zahájením léčby erektilní dysfunkce by měl být posouzen kardiovaskulární stav pacienta. Před zahájením léčby benigní hyperplazie prostaty tadalafilem by měl být vyšetřením vyloučen karcinom prostaty a podrobně zhodnocen kardiovaskulární stav. Interakce: U pacientů užívajících současně antihypertenziva může tadalafil vyvolat snížení krevního tlaku. Na začátku léčby tadalafilem jednou denně je zapotřebí zvážit případnou úpravu dávky antihypertenzívní terapie. U pacientů užívajících alfa1blokátory může současné podání přípravku CIALIS vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi. Pacienti s erekcí přetrvávající déle než 4 hodiny by měli neodkladně vyhledat lékařskou pomoc. Není-li léčba priapismu zahájena včas, může nastat poškození tkáně penisu a trvalá ztráta potence. Přípravek CIALIS je třeba užívat s opatrností u pacientů s anatomickými deformacemi penisu nebo u pacientů trpících onemocněními, která mohou predisponovat ke vzniku pripapismu. Opatrnosti je třeba při předepisování přípravku CIALIS pacientům užívajícím ritonavir, saquinavir, ketoconazol, itraconazol, erytromycin, klaritromycin a grapefruitovou šťávu, neboť v kombinaci s těmito léky a látkami byla pozorována zvýšená systémová expozice tadalafilu. Bezpečnost a účinnost kombinace přípravku CIALIS s jinými inhibitory PDE5 nebo s jinými formami léčby erektilní dysfunkce nebyla zjišťována. Pacienti by měli být informováni, aby přípravek CIALIS v těchto kombinacích neužívali. Přípravek CIALIS obsahuje laktózu. Pacienti s dědičnými poruchami jako je nesnášenlivost galaktózy, Lappův nedostatek laktázy nebo porucha vstřebávání glukózygalaktózy by neměli tento přípravek užívat. Současné podání doxazosinu a tadalafilu se nedoporučuje. Při použití tadalafilu u pacientů léčených jakýmkoli alfa blokátorem je zapotřebí zvýšené opatrnosti, zejména u starších pacientů. Léčba by měla být zahájena nejmenší dávkou a upravována postupně. Pacienti by měli znát svoji reakci na přípravek CIALIS dříve, než budou řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. Těhotenství a kojení: CIALIS není indikován k použití u žen. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek CIALIS byly bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad a bolest svalů. Hlášené nežádoucí účinky byly přechodné a obvykle mírné nebo středně závažné. Ve srovnání s placebem byl u pacientů léčených jednou denně tadalafilem hlášený mírně zvýšený výskyt abnormalit EKG, především sinusové bradykardie. Většina těchto abnormalit EKG nebyla spojena s výskytem nežádoucích účinků. Doba použitelnosti, skladování: 3 roky. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Balení: Blistr v papírové skládačce obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet. Držitel rozhodnutí o registraci: Eli Lilly Nederland B.V.,Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko. Registrační číslo: EU/1/02/237/ Datum revize textu: Před předepsáním přípravku si pečlivě prostudujte úplné znění Souhrnu údajů o přípravku, které naleznete na webových stránkách VPOIS spol. Lilly: https://www.lilly.cz/info/default-page/vpois nebo se obraťte na zastoupení ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, Praha 8, tel , fax: Lék je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků zdravotního pojištění. Tato zkrácená verze SPC je platná ke dni Literatura: 1. Hatzichristou D. et al. Patterns of switching phosphodiesterase type 5 inhibitors in the treatment of erectile dysfunction: results from the Erectile Dysfunction Observational Study. Int J Clin Pract, November 2007, 61, 11, SPC Cialis. 3. Costa P. et al. Tadalafi l once daily in the management of erectile dysfunction: patient and partner perspectives. Patient Preference and Adherence 2009; 3: Oelke M. at al. Monotherapy with Tadalafil or Tamsulosin Similarly Improved Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Hyperplasia in an International, Randomised, Parallel, Placebo-Controlled Clinical Trial, EuroUrol 2012; 61: Rubio Aurioles E, et al. Impact on Erectile Function and Sexual Quality of Life of Couples: A Double Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial of Tadalafil Taken Once Daily, J Sex Med 2009;6: Wrishko R et al. Safety, efficacy and pharmacokinetic overview of low-dose daily administration of tadalafil. J Sex Med 2009; 6: Porst H, et al. Long term safety and efficacy of tadalafil 5 mg dosed once daily in men with erectile dysfunction. J Sex Med 2008; 5(9): ED = erektilní dysfunkce, LUTS/BPH = symptomy dolních močových cest při benigní hyperplazii prostaty ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, Praha 8, tel.: , fax: CZCLS00295

3 Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu 2015 Pořadatel: Česká společnost pro sexuální medicínu, člen European Society for Sexual Medicine, Ve spolupráci se Sexuologickou společností ČLS JEP a Okresním sdružením ČLK Český Krumlov Organizační sekretariát a pronájem výstavní plochy: Czech-Congress s.r.o. Šárka Topičová tel Generální partner: Hlavní partneři:

4 Program Sympatibula ČSSM 2015 Pátek 29. května 2015 Registrace: od Slavnostní zahájení s trubači na terase Hotelu Růže MI: začátek Moderátor Vladimír Kubíček Adámková Věra: Léčba erektilní dysfunkce u pacientů s ICHS a DM v ambulantní praxi Češka Richard: Poruchy metabolizmu lipidů Pirk Jan: Kardiovaskulární onemocnění u mužů z hlediska kardiochirurga Přestávka: MII: začátek Moderátor Zlatko Pastor Sympozium Berlin Chemie Menarini: Pastor Zlatko, Zámečník Libor, Vrzáčková Petra: Na rychlosti ne/záleží aneb sexuální dysfunkce pohledem muže a ženy * Přestávka na oběd: Valná hromada výroční setkání ČSSM Krčma u Dwau Maryí MIII: začátek Moderátor Vladimír Kubíček Tauwinklová Gabriela: Vztah mezi parametry spermiogramu a oplozením oocytu Kočí Karel: Inhibitory aromatázy v léčbě mužské infertility Kubíček Vladimír: Mužská neplodnost program GARGAREAN Kočí Karel: Farmakologická příprava zvyšuje výtěžnost mikrotese

5 MIV: začátek Moderátor Viktor Vik Sympozium Eli Lilly Vik Viktor: Vývoj lidské sexuality * Pokuta Pavel: Resekční a plikační plastika kurvatury penisu Přestávka: FI: začátek Moderátor Ondřej Trojan Bronner Gila: Masturbatory habits as a leading hint to evaluate sexual problems in men and women. The use of masturbarory intervention in the treatment of sexual disorders Bronner Gila: Hypersexual behavior (HB) in neurological disorders MV: začátek Moderátor Petr Weiss Novinky v substituční léčbě testosteronem (TRT). Vítězství nebo enfant terrible? J. P. Deslypere: TRT From past to future * Šrámková Taťána: Každý svého štěstí strůjcem * Zámečník Libor: AndroGel Nic nového pod sluncem? * Diskuse, Křest Androgelu Doprovodný a společenský program od hodin.

6 Program Sympatibula ČSSM 2015 Sobota 30. května 2015 Registrace: od 8.30 Paralelní SEKCE I. MVI: začátek 9.00 Moderátor Jaroslav Zvěřina (Michal Pohanka) Zvěřina Jaroslav, Pohanka Michal: Obezita a sexuální dysfunkce Šrámková Taťána: Erektilní dysfunkce jako prediktor kardiovaskulárního rizika Cajthamlová Kateřina: Kazuistika pacienta s metabolickým syndromem Turčan Pavel: Terapie rázovou vlnou a její využití v sexuologickoandrologické praxi Unger Rajmund: Nové možnosti v léčbě erektilní dysfunkce lineární nízkoenergetickou fokusovanou rázovou vlnou * Přestávka: VARIA začátek Moderátor Petr Weiss Krejčová Lucie: Partnerské sexuální aktivity a spokojenost mužů a žen v partnerském vztahu Trojan Ondřej: PPG a VTR užití ve forenzní sexuologii Lukáčová Vanda: Sexualita lidí s vysocefunkčním autismem Jandová K., Rusňák I., Šedivá D.: Psycho-sociálne a medicínske aspekty genitálního piercingu u žien Chovanec Michal: Sexuálne dysfunkcie při abúze alkoholu Sandwich break: MVII: začátek Moderátor Marek Broul Broul Marek: Aplikace rázové vlny u mužů s morbus Peyronie desetileté zkušenosti Bittner Lukáš: Alternativní možnosti léčby předčasné ejakulace Jarabák Jaroslav, Zachoval Roman: Androgenní substituce testosteron undekanoátem u mužů po oboustranné orchiektomii pro nádory varlat

7 Paralelní SEKCE II. FII: začátek Moderátor Zlatko Pastor Pastor Zlatko: Ženské sexuální tekutiny Turčan Pavel: Excesivní masturbace u žen v pozdní postmenopauze a seniu Šedivá Dana, Jandová Katarina: Pohľady na sexualitu ženy v epochách dějin starého kontinentu Řezáčová Jitka: Gynekologická onemocnění zhoršující kvalitu sexuálního života ženy Janáčková Laura: Rehabilitace sexuálního života u uroonkologického onemocnení Přestávka: FIII: začátek Moderátor Dana Nováková Šimotová Petra: Moderní metody intimní rejuvenace a léčby inkontinence * Nováková Dana: Existuje vztah mezi léčbou neplodnosti a rizikem rakoviny štítné žlázy a gynekologických nádorů? Riziko nádorů u dětí narozených po léčbě neplodnosti Žáková Jana: Sexuálně přenosné choroby, role slizniční imunity Máslová Helena: Psychosomatická terapie v gynekologii a reprodukční medicíně Sandwich break: FIV: začátek Moderátor Kateřina Cajthamlová Cajthamlová Kateřina: Dietářství a jeho psychofyzické dopady na ženu v různých obdobích života Březinová Jana: Psychologická zátěž při infertilitě Šteflová Eva: Gynekologická sexuologie v obrazech Marešová Anna: Pro klid ženy (design Woman by Woman) Společné ukončení Sympatibula 2015 Vyhlášení a ocenění nejlepších prezentací Moderátoři: Petr Weiss, Ondřej Trojan *) komerční prezentace - povinné označení dle 7 Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory

8 Místo konání: Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov Výroční setkání (valná hromada) České společnosti pro sexuální medicínu: 29. května 2015 v hodin v restauraci Krčma u Dwau Maryí, Parkán č.p. 104, Český Krumlov Společenský program: Varianta I PO STOPÁCH EGONA SCHIELEHO - Prohlídka se zaměřením na Egona Schieleho v Českém Krumlově, od hodin Varianta II PROHLÍDKA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU - kombinovaná prohlídka Státního hradu a zámku Český Krumlov výběr nejkrásnějších prohlídkových interiérů I. a II. prohlídkové trasy a zkrácená prohlídka zámeckého barokního divadla, od hodin Koncert Janis Joplin Revival, od Divadelní kavárna Ántré, Městské divadlo Český Krumlov Registrační poplatky: lékař I (sympozium) 500 Kč lékař II (sympozium + společenský večer) 900 Kč sestra I (sympozium) 250 Kč sestra II (sympozium + společenský večer) 650 Kč student, důchodce (sympozium) 200 Kč Při platbě na místě přirážka 100 Kč. Účast na společenském večeru 400 Kč. Registrační poplatek je nevratný. Registrační formulář naleznete na webových stránkách: Sympozium je pořádáno dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci sympozia získají kredity v rámci celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Ubytování: Zájemci laskavě kontaktují Infocentrum Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, Český Krumlov, tel ,

9 Děkujeme za podporu všem vystavovatelům a partnerům Generální partner: Hlavní partneři: Vystavovatelé:

10 Inhibitor PDE 5 2,6 Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů 6 Rychlý nástup účinku 1,2,3,5 Dlouhodobý erektogenní účinek 1,2,3 Nízký výskyt specifických nežádoucích účinků 3,4 Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb. Informace o léčivém přípravku Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg naleznete na následující straně.

11 Zkrácená informace o přípravku Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. Složení: Avanafil 50 mg, 100 mg, 200 mg v jedné tabletě. Terapeutické indikace: Léčba erektilní dysfunkce u dospělých mužů. Aby byl přípravek účinný, je nutná sexuální stimulace. Farmakodynamické vlastnosti: Ve všech pivotních studiích s avanafilem bylo procento úspěšných pokusů o pohlavní styk významně vyšší u všech dávek avanafilu v porovnání s placebem. Platí to pro všechny pokusy ve všech hodnocených časových intervalech po podání dávky. Dávkování a způsob podání: K perorálnímu podání. Použití u dospělých mužů: Doporučenou dávku 100 mg užít podle potřeby přibližně 15 až 30 minut před sexuální aktivitou. Dávku lze zvýšit na 200 mg nebo snížit na 50 mg. Přípravek se doporučuje užívat maximálně jednou denně. U starších mužů, u mírné až středně závažné renální insuficience (clearance creatininu >= 30 ml/min) nebo u diabetu není nutná úprava dávky. U pacientů s mírnou až středně závažnou hepatální insuficiencí (Child-Pughova třída A nebo B) by měla být léčba zahájena minimální účinnou dávkou a dávkování upraveno podle snášenlivosti. U pacientů, kteří jsou současně léčeni středně silnými inhibitory CYP3A4 nemá maximální doporučená dávka avanafilu překročit 100 mg s odstupem nejméně 48 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pokud se přípravek užije s jídlem, může být nástup účinku pozdější než při užití nalačno. Kontraindikace: Hypersenzitivita na složky přípravku. Užívání organických nitrátů nebo donorů oxidu dusnatého. U pacientů, kteří prodělali kardiovaskulární onemocnění, by měli lékaři před rozhodnutím o předepsání přípravku zvážit potenciální riziko srdečních příhod spojené se sexuální aktivitou. Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo život ohrožující arytmie v posledních 6 měsících. Klidová hypotenze (< 90/50 mmhg) nebo hypertenze (> 170/100 mmhg). Nestabilní angina pectoris, angina pectoris při pohlavním styku, městnavé srdeční selhání (NYHA 2 a vyšší). Závažná hepatální (Child-Pughova třída C) nebo renální insuficience (clearance creatininu < 30 ml/min). Ztráta vidění jednoho oka v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu. Vrozené degenerativní poruchy sítnice. Užívání silných inhibitorů CYP3A4 (jako např. ketokonazol, clarithromycin, ritonavir). Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před rozhodnutím o farmakologické léčbě je nutno zjistit anamnézu a provést lékařské vyšetření ke stanovení diagnózy erektilní dysfunkce a určit potenciální příčiny. Kardiovaskulární funkce před zahájením jakékoli léčby erektilní dysfunkce by lékaři měli posoudit kardiovaskulární funkci svých pacientů. Je třeba poučit pacienty, aby v případě priapismu okamžitě vyhledali lékařskou pomoc. Avanafil by měl být používán s opatrností u pacientů s anatomickou deformací penisu nebo u pacientů s onemocněními, které mohou vést k priapismu. Je nutné pacienta poučit, aby v případě náhlé poruchy zraku přestal přípravek Spedra užívat a neprodleně vyhledal lékaře. Údaje o bezpečnosti podávání avanafilu pacientům s poruchami krvácivosti nebo aktivním peptickým vředem nejsou k dispozici; proto by měl být avanafil těmto pacientům podáván pouze po důkladném posouzení poměru přínosů a rizik. Pacienty je třeba poučit, aby v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestali užívat inhibitory PDE-5, včetně avanafilu, a vyhledali okamžitou lékařskou pomoc. Současné užívání alfa-blokátorů a avanafilu může vést u některých pacientů k symptomatické hypotenzi v důsledku aditivních vazodilatačních účinků. Bezpečnost a účinnost kombinací přípravku Spedra s jinými inhibitory PDE-5 nebo jinou léčbou erektilní dysfunkce nebyla zkoumána; pacienti by měli být poučeni, aby přípravek Spedra v takových kombinacích neužívali. Pacienti by měli být poučeni, že souběžné užití avanafilu a alkoholu může zvýšit pravděpodobnost hypotenze, závratí nebo synkopy. Avanafil nebyl hodnocen u pacientů s erektilní dysfunkcí vyvolanou poraněním páteřní míchy nebo jinými neurologickými poruchami a u pacientů se závažnou renální nebo hepatální insuficiencí. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Přípravek Spedra má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Vzhledem k tomu, že v rámci klinických studií s avanafilem byly hlášeny závratě a poruchy zraku, měli by pacienti znát své reakce na přípravek Spedra před tím, než budou řídit nebo obsluhovat stroje. Interakce: Užívání avanafilu s organickými nitráty nebo donory oxidu dusnatého je kontraindikováno. V kombinaci s jiným přípravkem, který snižuje systémový krevní tlak, může avanafil způsobit symptomatickou hypotenzi. Alfa-blokátory jiná antihypertenziva, alkohol, středně silné inhibitory CYP3A4 maximální doporučená dávka avanafilu je 100 mg s odstupem nejméně 48 hodin mezi jednotlivými dávkami. Pacienti s obstrukcí odtoku krve z levé komory a pacienti se závažným narušením autonomní kontroly krevního tlaku mohou být zvláště citliví na působení vazodilatancií včetně avanafilu. V průběhu 24 hodin před užitím avanafilu by pacienti neměli pít grapefruitový džus. Souběžné užívání avanafilu a induktorů CYP se nedoporučuje. Podrobnosti a další interakce jsou uvedeny v plném znění SPC. Nežádoucí účinky: Velmi časté ( 1/10): žádné. Časté ( 1/100 až <1/10): bolest hlavy, zrudnutí, kongesce nosní sliznice. Méně časté ( 1/1000 až <1/100): závratě, ospalost, bolest vedlejších nosních dutin, rozmazané vidění, palpitace, návaly horka, kongesce vedlejších nosních dutin, dušnost při námaze, dyspepsie, nauzea, zvracení, nepříjemný pocit v žaludku, bolest zad, svalové napětí, únava, zvýšené hladiny jaterních enzymů, abnormální výsledky EKG, zvýšení srdeční frekvence. Vzácné ( 1/10000 až <1/1000): chřipka, nazofaryngitida, sezonní alergie, dna, nespavost, předčasná ejakulace, nepřiměřený afekt, psychomotorická hyperaktivita, angina pectoris, tachykardie, hypertenze, rinorea, kongesce horních dýchacích cest, sucho v ústech, gastritida, bolest v podbřišku, průjem, vyrážka, bolest v tříslech, myalgie, svalové spasmy, polakizurie, poruchy penisu, spontánní erekce penisu, svědění genitálií, astenie, bolest na hrudi, onemocnění podobné chřipce, periferní edém, zvýšený krevní tlak, přítomnost krve v moči, srdeční šelest, zvýšená hladina prostatického specifického antigenu, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená hladina bilirubinu v krvi, zvýšená hladina kreatininu v krvi, zvýšená tělesná teplota. Balení: 4, 8 tablet v hliníkovém blistru. Držitel registrace: Menarini International Operations Luxembourg S.A., Avenue de la Gare 1, 1611 Luxembourg, Lucembursko. Reg. číslo: Spedra 50 mg: EU/1/13/841/001, Spedra 100 mg: EU/1/13/841/ , Spedra 200 mg: EU/1/13/841/ Datum poslední revize: Leden Přípravek je vydáván pouze na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním si přečtěte celý Souhrn údajů o přípravku. V licenci Vivus Inc. a Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Reference: 1. Goldstein I et al. J Sex Med 2012; 9 (4): Kedia GT et al. Ther Adv Urol 2013; 5 (1): Belkoff LH et al. Int J Clin Pract 2013; 67 (4): Wang R et al. J Sex Med 2012; 9: Porst H et al. J Sex 2013; 10(1); SPC léčivého přípravku Spedra 50 mg, 100 mg, 200 mg, poslední revize CZ-SPE Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Určeno pouze odborníkům ve smyslu zákona 40/1995 Sb. Berlin-Chemie/A. Menarini Ceska republika s. r. o. Budějovická 778/3, Praha 4 Michle tel.: , fax: ,

12

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium. 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium. 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED také

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocná látka se známým účinkem:

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. C 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-109-1 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Hradci Králové 12. 13. června 2015 Hotel Nové Adalbertinum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CIALIS 2,5 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 2,5 mg tadalafilum Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013

Více

Pro dosažení účinku přípravku Silfeldrem je nezbytné sexuální dráždění.

Pro dosažení účinku přípravku Silfeldrem je nezbytné sexuální dráždění. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silfeldrem 50 mg, potahované tablety Silfeldrem 100 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum

Více

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba

Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba NOVÁ INDIKACE 2 problémy 1 pacient 2v19 Cialis 5 mg denně je jediný lék schválený k léčbě ED a LUTS-BPH.1 První kombinovaná léãba ED a LUTS-BPH v jednom1,2,3 ProvÇÓÓená úãinnostt BezpeÃnostt Minimáální

Více

Jedna tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg.

Jedna tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Sildenafil Actavis 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg. Pomocná látka se známým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Levitra 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg vardenafilum (ve formě hydrochloridu). Úplný seznam pomocných

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Silfeldrem 50 mg, potahované tablety Silfeldrem 100 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls75960/2014 a k sp.zn.sukls75962/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Modrasil 50 mg Modrasil 100 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Modrasil 50 mg: jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum 20 mg (ve formě citrátu).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum 20 mg (ve formě citrátu). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Revatio 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafilum 20 mg (ve formě citrátu). Pomocná látka

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls190382/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls190382/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls190382/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SILDENAFIL PHARMACENTER 25 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace

Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace 4 2013 11. ročník Benigní prostatická hyperplazie Mikční dysfunkce Erektilní dysfunkce Guidelines BPH Americké urologické asociace NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED 2 problémy 1 řešení Cialis 5 mg denně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Revatio 0,8 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr roztoku obsahuje sildenafilum 0,8 mg (ve formě citrátu). Jedna 20ml

Více

Moravského urologického sympozia

Moravského urologického sympozia Suppl. A 2015 17. ročník ISBN 978-80-7471-095-7 Moravského urologického sympozia Pořadatel: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a občanské sdružení Muž 21. století, o.s. 5. 6. 3. 2015 Karlova

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje doxazosinum 4 mg ve formě doxazosini mesilas.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje doxazosinum 4 mg ve formě doxazosini mesilas. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CARDURA XL 4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje doxazosinum 4 mg

Více

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje atomoxetini hydrochloridum, což odpovídá atomoxetinum 4 mg.

Jeden ml perorálního roztoku obsahuje atomoxetini hydrochloridum, což odpovídá atomoxetinum 4 mg. sp.zn. sukls32089/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU STRATTERA 4 mg/ml perorální roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml perorálního roztoku obsahuje atomoxetini hydrochloridum,

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Pořadatel: Česká

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prestarium Neo Forte, potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Perindoprilum argininum. Jedna potahovaná tableta obsahuje perindoprilum 6,790

Více

30mg tablety: modrozelené bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, na jedné straně vyraženo

30mg tablety: modrozelené bikonvexní potahované tablety ve tvaru jablka, na jedné straně vyraženo 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ARCOXIA 30 mg, potahované tablety ARCOXIA 60 mg, potahované tablety ARCOXIA 90 mg, potahované tablety ARCOXIA 120 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna

Více

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje atomoxetinum hydrochloridum odpovídající atomoxetinum 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg a 100 mg. Sp.zn.sukls174696/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU STRATTERA 10 mg STRATTERA 18 mg STRATTERA 25 mg STRATTERA 40 mg STRATTERA 60 mg STRATTERA 80 mg STRATTERA 100 mg tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38227/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38227/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls38227/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RITALIN 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Methylphenidati hydrochloridum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Kylotan

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 8 mg perindoprilum erbuminum, odpovídá 6,676 mg perindoprilum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 8 mg perindoprilum erbuminum, odpovídá 6,676 mg perindoprilum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Pinbarix 8 mg Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 8 mg perindoprilum erbuminum, odpovídá 6,676 mg perindoprilum. Obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZOREM 5 mg ZOREM 10 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje amlodipini besilas odpovídající amlodipinum 5 mg. Jedna tableta

Více