12. ročník studentské soutěže Xella 2006/ ročník mezinárodní soutěže

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. ročník studentské soutěže Xella 2006/2007 4. ročník mezinárodní soutěže"

Transkript

1 12. ročník studentské soutěže Xella 2006/ ročník mezinárodní soutěže Téma: Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově; zakomponování nové výstavby do historické části městské památkové rezervace

2 2 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PODLE 847 OBČ. ZÁKONÍKU ČR NEBO PODLE ZÁKONA NRSR č. 263/99 MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 Vypisovatel soutěže: Česká republika: Xella Porobeton CZ s.r.o. se sídlem v Hrušovanech u Brna Vodní Hrušovany u Brna Slovenská republika: XELLA Slovensko, spol. s r.o. Zápotočná Šaštín-Stráže Sekretariát soutěže: Česká republika: PaedDr. Hana Šimánová Xella Porobeton CZ s.r.o. U Keramičky Chlumčany tel.: fax: Slovenská republika: Silvia Frimmelová XELLA Slovensko, spol. s r.o. Obchodno-poradenská kancelária Bajkalská 25, Bratislava tel.: fax: Tajemník soutěže: Česká republika: Ing. Arch. Jan Paroubek ČVUT Praha fa architektury Thákurova 7, Praha 6 Kancelář A 1021 tel.: Slovenská republika: Ing. Arch. Ľubica Selcová Fakulta architektúry STU Ústav architektúry 1 nám. Slobody Bratislava tel.: fax: Odborný poradce: Ing. Arch. Pavel Jiroudek Regionprojekt s.r.o. Ústí nad Labem Poděkování: Touto cestou chce vypisovatel soutěže poděkovat Ing. Lumírovi Luštickému, vedoucímu odboru územního rozvoje, investic a památkové péče, jeho spolupracovnicím a Ing. Luboši Jedličkovi, tajemníkovi MěÚ Český Krumlov, za spolupráci při přípravě 12. ročníku studentské soutěže. Cíl soutěže: Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a rozšíření znalostí stavebního systému z pórobetonu a možností jeho využití v praxi. Účastníci soutěže: Studenti / studentky (též sdruženi do pracovních skupin) oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách v České a Slovenské republice, kteří nevlastní diplom v žádném z těchto oborů. Ceny a sponzorské dary: 1. cena cena cena 300 Dle rozhodnutí poroty a vyhlašovatele budou minimálně tři práce odměněny věcným darem v hodnotě 150. Věcným darem může být ohodnocena kterákoli z odevzdaných prací bez ohledu na pořadí. Porota má právo některou cenu neudělit,

3 3 případně stanovenou částku rozdělit jinak. Informace o místě a datu předání cen a věcných darů bude účastníkům soutěže zaslána nejpozději 14 dnů před uvedeným termínem. Všichni odměnění účastníci soutěže jsou povinni se na slavnostní předání cen dostavit osobně, kde každý účastník krátce zhodnotí svoji práci. Každá fakulta obdrží sponzorský dar jako finanční příspěvek (ve výši 35 / soutěžní návrh) na uhrazení nákladů studentům, kteří splní soutěžní podmínky. Tento sponzorský dar bude splatný na základě darovací smlouvy vystavené fakultou zaslané vyhlašovateli soutěže nejpozději do Vzor této smlouvy bude na Porota soutěže: Pavel Jiroudek ČR Eva Jiřičná ČR Pavel Koubek ČR Ivan Kubík SR Emil Makara SR Vlado Milunić ČR Peter Moravčík SR Jaromír Veselák ČR Lubomír Závodný SR Náhradníci: Josef Pleskot ČR Dragan Savićević Srbsko Personální obsazení poroty zajišťuje vyhlašovatel soutěže a jeho zástupce soutěžícím porotu veřejně představuje před vyhlášením jejího rozhodnutí. Předsedu poroty zvolí porotci před začátkem vyhodnocení soutěže. Všechna rozhodnutí poroty jsou svobodná a nenapadnutelná s vyloučením právní cesty. Označení: Práce musí být na všech částech opatřeny šestimístným číselným označením vysokým 1 cm a dlouhým 4 cm umístěným v pravém horním rohu a pro zajištění anonymity musí být odevzdány neutrálně v rolích, které odpovídají formátu plánů A1 a v elektronické formě na CD. Tyto role a CD musí být rovněž opatřeny příslušným číselným označením. Jako číselné označení se vylučují: sled číslic atd. a obráceně sled stejných číslic ( ) nebo ( ) Jméno, datum narození, jakož i přesnou adresu (pokud možno s telefonním číslem) s podpisem autora je nutno předat v uzavřené obálce opatřené pouze zvoleným číselným označením (číslo uveďte i vedle svého jména uvnitř obálky). Současně musí být uvedena i vysoká škola, obor a příslušný pedagogický pracovník. Podklady: Podklady pro soutěž (všeobecné vytyčení problému, úkol a soutěžní výkony) budou vysokým školám dány k dispozici a prostřednictvím příslušných vysokoškolských učitelů poskytnuty účastníkům soutěže. Provedení: Soutěžní výkresy (černobílé, případně barevné) je nutno předat srolované a nepřeložené v rolích a na CD. Pro výkresy je nutno jednotně používat formát listů A1. Výkresy nesmí být podlepeny kartonem. Přípustné je předložení maximálně tří soutěžních výkresů. Výkresy musí být očíslovány. Popisy a případné doplňující texty budou pouze v anglickém jazyce. Neplatí pro místní názvy a označení uvedené v oficiálních soutěžních podkladech. Autorské právo: Autorské právo patří autorovi návrhu. Účastí na soutěži se vypisovateli přiznává právo na uveřejnění prací s uvedením příslušného autora, k čemuž vypisovatel nepotřebuje autorův souhlas. Oceněné a odměněné soutěžní práce přecházejí do majetku vypisovatele soutěže. Pro roz-množování vypisovatelem poskytne oceněný účastník soutěže na přechodnou dobu originály výkresů, případně elektronickou formu. Termín pro odevzdání prací: Práce je nutno odevzdat do do hodin v České republice tajemníku soutěže Ing. Arch. Janu Paroubkovi, Fa ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, kancelář A 1021, a ve Slovenské republice Silvii Frimmelové, XELLA Slovensko spol. s r.o., obchodnoporadenská kancelária, Bajkalská 25, Bratislava. Soutěžní grafické výkony se jejich odevzdáním přenechávají do trvalého držení vyhlašovatele a jsou nevratné. Odevzdáním soutěžní práce s její identifikací podle výše uvedených pravidel číselným kódem a uzavřené obálky s osobními daty soutěžící bezvýhradně s vyloučením právní cesty přistupuje k vyhlášeným pravidlům a podmínkám této soutěže. Kritéria pro posuzování prací: Podle zadání soutěže s podmínkou aplikace stavebního systému z pórobetonu budou jednotlivé anonymní výkony soutěžitelů posuzovány nezávislou odbornou porotou v rámci obecně platných měřítek kritérií přijatého architek-

4 4 tonického řešení úkolu. Výroky poroty jsou utvářeny neveřejným většinovým volním úsudkem porotců, veškerá rozhodnutí poroty jsou svobodná a nenapadnutelná s vyloučením právní cesty. Výrok poroty o ocenitelných soutěžních výkonech vč. určenípořadí umístění a ocenění se stručným odůvodněním je s uvedením nacionálií konkrétního soutěžitele však vyhlašován veřejně. Veřejné vyhodnocení soutěže bude realizováno nejpozději do 90 dnů od její uzávěrky. K zajištění práv osobní účasti soutěžitelů je vyhlašovatel soutěže povinen ve lhůtě do 7 dnů před zjištěným datem vyhlášením výroku poroty prostřednictvím jedn. fakult zveřejnit konkrétní datum, čas a místo vyhlašování rozhodnutí poroty. Průběh vyhlašování rozhodnutí poroty a jeho výsledky je vyhlašovatel soutěže oprávněn podle svého vlastního uvážení medializovat. Vyhlašovatel soutěže je povinen nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků vystavit jakkoli oceněnému soutěžiteli písemné potvrzení o jeho účasti a umístění v soutěži. Jednotlivé práce budou posuzovány podle následujících hledisek: - urbanistické řešení zvolené lokality v kontextu celého území - vztah k prostředí a stávající zástavbě - architektonické řešení - dispoziční a funkční řešení zpracovaných objektů

5 5 MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2006/2007 TÉMA SOUTĚŽE: ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG V ČESKÉM KRUMLOVĚ; ZAKOMPONOVÁNÍ NOVÉ VÝSTAVBY DO HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE Základním úkolem soutěžících je urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Jedná se o teoretické školní zadání, které není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nezohledňuje vlastnické vztahy k pozemkům. MOTTO : Urbanistické a funkční regulativy stanovené územně plánovací dokumentací nemusí vždy zaručit ideální fungování územního celku nebo jeho části. ZADÁNÍ SOUTĚŽE A. Důvody k výběru zadání: Příležitost nabídnout alternativu k územnímu plánu na oživení v současné době nefunkční části historického jádra města. Východní část historického centra města v těsné blízkosti atraktivního Latránu není dostatečně navštěvována ani turisty ani obyvateli města i přesto, že jsou zde významné památkové objekty (konvent klarisek, kostel Božího těla a Zvěstování Panny Marie, hradební věž, minoritský klášter a pivovar Eggenberg) a zároveň rozsáhlé plochy městské zeleně (klášterní zahrady a pivovarské zahrady). Příčinou nízké návštěvnosti je současná izolovanost území a nepřístupné nebo částečně přístupné plochy zeleně. Významné městské plochy zeleně (zámecké zahrady, městské sady, klášterní a pivovarské zahrady) ne- jsou vzájemně propojené pohodlnými pěšími trasami a mnohé z těchto ploch jsou navíc obtížně přístupné a tím se snižuje jejich atraktivita a návštěvnost. Levobřežní Náplavka od Lazebnického mostu k pivovaru Eggenberg představuje současnou nejrozsáhlejší přístupnou nábřežní pěší promenádu ve městě avšak minimálně využívanou i přesto, že skýtá jedinečné, nepříliš známé panoramatické pohledy na centrum města s významnými budovami kostelem svatého Víta, muzeem a Městským divadlem včetně pohledů na pitoreskní panorama zadních traktů domů Parkánu. Současné historické centrum města neposkytuje dostatečně přitažlivé možnosti alternativního kulturně společeského vyžití pro mladé lidi turisty, vodáky i obyvatele města. Současné dopravní řešení neumožňuje bezproblémové vedení cyklostezky historickým centrem města. Účastníkům studentské soutě že se nabízí jedinečná příležitost uplatnění současných architektonických prvků nové zástavby v panoramatu historické části města v exponovaných pohledech z teras muzea a Městského divadla a zároveň příležitost k významnému zásahu do současné urbanistické struktury města. Založení umělecké Školy svaté Anežky (scénografie a umělecká fotografie) v objektu bývalého minoritského kláštera může být impulsem k uměleckému oživení této části města.

6 6 B. Vymezení řešeného území, širší vztahy: Řešené území zahrnuje následující plochy: - západní část pivovarských zahrad (plocha pro novou zástavbu) - východní část pivovarských zahrad (plocha pro nový veřejně přístupný městský park) - levobřežní Náplavku od stávající brány Fortny po budovu pivovaru Eggenberg včetně kamenné ohradní zdi a vyvýšené terasy ve východní části Náplavky - prostor pro návrh nového přemostění Vltavy mezi stávající Myší dírou a levobřežní Náplavkou Řešené území je vymezeno takto: - ze severu ohradní zdi a částečnou stávající zástavbou podél ulice Nové Město - z jihu levým břehem řeky Vltavy - z východu renesančním křídlem pivovaru (tzv. Vdovské sídlo Anny Rožmberské z Rogendorfu) - ze západu skupinou objektů s ohradní zdí a grotou v blízkosti Fortny Celá řešená plocha leží v záplavovém území stoleté vody řeky Vltavy. Vymezení řešeného území je znázorněno na přiložené schematické situaci. STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: Pozemek Celé území je volný téměř rovinatý pozemek s mírným sklonem k řece; výškový rozdíl mezi Náplavkou a ulicí Nové Město je cca 2,0 m. Rozdíl mezi normální hladinou Vltavy a Náplavkou je cca 1,5 m. Výškový rozdíl mezi úrovní Náplavky a zvýšenou terasou ve východní části je cca 1,5 m. Náplavka je v současné době částečně zpevněný neudržovaný pruh nábřeží šířky 8,0 až 10,0 metrů. Pivovarské (Panské) zahrady Byly založeny jako částečně okrasné a částečně užitkové zahrady při Vdovském sídle a v průběhu jejich existence přebíraly funkci čistých užitkových zahrad. V současnosti se v zahradách konají příležitostné kulturní akce. Podrobný historický popis je k dispozici na webových stránkách studentské soutěže. Pivovar Eggenberg (Panský pivovar) Jedná se o významnou dominantu východní části historického centra města. V současné době východní část areálu slouží jako pivovar a restaurace a západní část bude přestavěna na hotel. Přestavba na hotel není předmětem soutěže. Podrobný historický popis areálu je k dispozici na webových stránkách studentské soutěže. Ohradní zeď podél Náplavky Jedná se o kamennou ohradní a ochrannou zeď dvojí výškové úrovně, západní část má výšku 2,8 m 3,0 metry, východní část 4,8 m 5,0 metrů. V kamenné zdi je několik otvorů a 3 kamenné pilíře v blízkosti Fortny. Tloušťka zdi je odhadnuta na cca 1 metr. Objekty v ulici Nové Město Jedná se o skupinu dvoupodlažních obytných a ubytovacích objektů se sedlovou střechou a využitým prostorem podkroví. Ohradní zeď v ulici Nové Město je asi 3 metry vysoká ze smíšeného částečně omítnutého zdiva. ŠIRŠÍ VZTAHY: Vjezd do řešeného území je v současnosti velmi omezen a je možný pouze Budějovickou branou a prostorem Latránu. Lepší možnost přístupu bude po dokončení nového otočného mostu východně od pivovaru, ale bude limitována povolením průjezdu pivovarem. Pěší přístup je možný pouze z prostoru Latránu Fortnou (na Náplavku) nebo ulicí Nové Město. Přístup na Náplavku je možný také po stávající pěší lávce v blízkosti pivovaru. Územím prochází několik významných městských inženýrských sítí (kanalizace, kolektor). V těsné návaznosti severně od řešeného území leží klášterní komplex sestávající se z minoritského kláštera s rajskou zahradou, kostelem Božího těla a Zvěstování Panny Marie a klášterem klarisek. Součástí klášterního komplexu jsou rozsáhlé klášterní zahrady oddělené od ulice Nové Město ohradní zdí se zachovanými historickými fragmenty (viz. fotodokumentace).

7 7 C. Hlavní úkoly soutěže: Zpracování urbanisticko architektonické studie nové zástavby a stavebních úprav stávajících objektů ve východní části historického jádra města a vyřešení nových urbanistických vazeb, které by vedly k zatraktivnění a oživení této lokality. Zpracování návrhu nové zástavby v prostoru západní části pivovarských zahrad formou zónování při současném zakomponování kamenné ohradní zdi do nové zástavby. Vyřešení protipovodňové ochrany území pivovarských zahrad. Návrh stavebních úprav levobřežní Náplavky a zajímavých forem využití této lokality (promenáda, cyklostezka, vodácké kotviště, zahrádky restaurací, volné výstavní plochy). Vyřešení urbanistického propojení významných městských veřejných ploch zeleně formou návrhu nového přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty v prostoru Myší díry mezi muzeem a Městským divadlem. Mimo soutěž zpracování koncepce návrhu nového městského parku ve východní části pivovarské zahrady. D. Urbanistické vazby, regulační podmínky: V rámci zpracování úkolu nutno řešit následující žádoucí urbanistické a funkční vazby: 1. Nová městská pěší osa propojující 3 významné stávající a nové lokality veřejné městské zeleně Městské sady pivovarské zahrady klášterní zahrady přes nové přemostění Vltavy a prostor Náplavky. 2. Nová trasa městské cyklostezky Městské sady nové přemostění Náplavka. 3. Nový městský turistický okruh Budějovická brána Latrán klášterní komplex klášterní zahrady pivovarské zahrady Náplavka Fortna Latrán. 4. Propojení prostoru Náplavky s první zónou zástavby v pivovarských zahradách formou průchodů v ohradní a ochranné zdi, které mohou být v období povodně hermeticky uzavírány. Regulační podmínky Respektovat vymezené území pro novou zástavbu vyznačené na situaci, vyznačená hranice mezi 1. a 2. zónou zástavby je informativní, obě zóny se mohou prolínat. Zachovat stávající ohradní a ochrannou kamennou zeď podél Náplavky a zakomponovat ji do řešeného území. Otvory a průchody ve zdi navrhovat jen v nezbytně nutném rozsahu tak, aby se za povodně daly hermeticky uzavřít. Uvažovat, že celé řešené území je klasifikováno jako záplavové při výši hladiny Q100 cca 4,5 m nad normálním průtokem. Respektovat dominantní budovy v této části města: kostel svatého Jošta, pivovar Eggenberg, klášterní komplex zvláště pak kostelní věž. Neopomenout význam místa s ohledem na historický horizont. Výškové ani hmotové limity pro novou zástavbu nejsou stanoveny, nutno k tomuto problému přistupovat velmi citlivě s ohledem na existenci významných staveb v okolí. Nutno zachovat horizont stávající ohradní zdi s dvojí výškovou úrovní, nové objekty mohou výškově tuto zeď přesahovat. Ze stávajících objektů v pivovarských zahradách respektovat pouze grotu v západní části zahrady. Nové přemostění navrhovat na výši hladiny stoleté vody (cca 4,5 m nad normální hladinu). Forma ochrany mostu je individuální (otočný most, zvedací most, pobřežní rampy apod.).

8 8 E. Stavební program, konstrukční řešení: I. Nová zástavba bude navržena do západní části pivovarských zahrad ve dvou zónách směrem od řeky: 1. zóna - alternativní veřejná kulturní, společenská a restaurační zařízení: (minimální předepsaná funkční náplň) - výstavní prostory (možno i pro uměleckou školu) - alternativní dílny - klubové zařízení - malá alternativní scéna - restaurace Limit celkové zastavěné plochy všech podlaží pro tato zařízení je m zóna - koleje pro studenty umělecké Školy svaté Anežky: (minimální předepsaná funkční náplň) - kapacita kolejí studentů - řešení ubytování (buňky s hygienickým zařízením pro 2+3 studenty) - celková čistá plocha (8 m 2 /1 student) - stravovací zařízení (pouze snídárna bez vaření) - studovny, společné prostory NE - technické vybavení (nejnutnější rozsah) - parkování vozidel mimo areál kolejí v prostoru pivovaru - celková maximální zastavěná plocha všech podlaží m 2, možno využít i plochu dalších podlaží nad 1. zónou II. Stavební úpravy ohradní a ochranné zdi a prostoru Náplavky: Kamenná zeď bude citlivě zrekonstruována a upravena jako protipovodňová zábrana. Navržené otvory ve zdi budou opatřeny architektonicky nerušícími hermetickými uzávěry pro případ povodně (platí i pro průchody do pivovarské zahrady). Zeď bude citlivě vkomponována do nové zástavby. Náplavka bude upravena jako zpevněná promenáda s cyklostezkou a vodáckým kotvištěm. Možno uvažovat s umístěním venkovních výstavních ploch, zahrádek restaurací a mobilního městského mobiliáře. Při řešení nutno uvažovat také s využitím vyvýšené terasy ve východní části Náplavky. III. Nový most pro pěší a cyklisty: Architektonické a konstrukční řešení je volné. Nutno umístit most do prostoru Myší díry. Navrhnout úpravy mostu s ohledem na výšku hladiny stoleté vody (otočný most, zvedací most, pobřežní rampy apod.). Součástí soutěže bude návrh přemostění Vltavy pouze mezi Myší dírou (Jakešův mlýn) a Náplavkou. IV. Mimo soutěž návrh koncepce parkových úprav v pivovarské zahradě, možno i moderní zahradní a krajinářské pojetí. Konstrukční řešení Při návrhu nové zástavby nutno uvažovat, že významné části staveb musí být proveditelné z prvků pórobetonového konstrukčního systému YTONG. Doplňkové konstrukce mohou být navrženy železobetonové, dřevěné nebo ocelové. Výkresy detailů týkající se konstrukčního systému se nepožadují. FORMA ZPRACOVÁNÍ: Dokumentace bude řešena ve formě urbanisticko architektonické studie zpracované na 3 archy formátu A1 na šířku. Případné textové doplnění a legendy budou součástí výkresů a budou napsány v angličtině. Neplatí pro místní názvy a označení uvedené v oficiálních soutěžních podkladech. Soutěžní práce budou nahrány na CD. ARCH č. 1 - Vizualizace objektů řešeného území včetně přilehlých stávajících dominantních budov: - Varianta 1 Perspektivní nadhled z prostoru vyhlídkových teras u Městského divadla a muzea. - Varianta 2 Zákres stavby do fotografie pořízené z téhož místa. - Varianta 3 Fotodokumentace modelu, který bude zpracován včetně souvisejících nejbližších objektů. - Dokumentace návrhu nového přemostění Vltavy včetně zachycení souvisejících stávajících objektů hlavně budovy Jakešova mlýna. ARCH č. 2 - situace řešeného území včetně vyznačení širších vztahů a urbanistických vazeb, pěších tras, přemostění a cyklostezky - detailní řešení nového přemostění Vltavy a prostoru Náplavky - mimo soutěž architektonické řešení parkových úprav východní části pivovarské zahrady ARCH č. 3 - Výkresová dokumentace nové zástavby: - půdorysy jednotlivých podlaží - charakteristické řezy

9 9 - pohledy včetně pohledu na stávající kamennou zeď se zakomponovanou novou zástavbou od řeky Vltavy UPŘESNĚNÍ: V soutěžních návrzích bude jednotně používán zkrácený anglický název tématu soutěže: Eggenberg Brewery Gardens in Cesky Krumlov; New Construction in Historical Town Centre. Pro název Náplavka bude používán anglický termín Riverside. Zadaná forma zpracování je povinná. Na půdorysy a řezy budou zakresleny základní kóty tak, aby byly zřejmé rozměry stavby. Půdorysy je možno dle vlastního uvážení řešit včetně návrhu vnitřního vybavení. Grafická forma zpracování studie není předepsána (počítačové nebo ruční zpracování). Řešení technické infrastruktury není požadováno. Požadavky vypisovatele soutěže budou upřesněny při přednáškách, které proběhnou na vybraných školách na začátku zimního semestru. PŘÍLOHY ZADÁNÍ: Budou k dispozici na webových stránkách soutěže. - katastrální mapa - ortofotomapa - historie budov českokrumlovského pivovaru (zpracovala Anna Kubíková) - panská zahrada na Novém Městě v Českém Krumlově (zpracovala Anna Kubíková) - fotodokumentace (autor Pavel Jiroudek) - pivovar na Latráně č.p. 27 popis kulturní památky - mapa záplavového území stoleté vody - anglický překlad zadání soutěže Další informace (například územní plán města) je možno najít na městských webových stránkách: Webové stránky soutěže: (aktuality)

10

11 Xella Porobeton CZ s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Tel.: Fax:

10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže. zadání 2004/2005 Téma: Brněnské centrum moderní architekury

10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže. zadání 2004/2005 Téma: Brněnské centrum moderní architekury 10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže zadání 2004/2005 Téma: Brněnské centrum moderní architekury foto: Pavel Jiroudek 10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže zadání

Více

14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009 6. ročník mezinárodní soutěže

14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009 6. ročník mezinárodní soutěže 14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009 6. ročník mezinárodní soutěže Téma: Pavilon člověka / ZOO Praha Troja Motto: Lidé jsou ušlechtilá zvířata... proto je někdy těžko pochopíme. (Z. Šmíd, Za písní

Více

20. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015

20. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 20. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 TÉMA: DŮM A POUTNÍ MÍSTO U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA, PRAHA STARÉ MĚSTO, FRANTIŠEK DOBRÁ ARCHITEKTURA NEMUSÍ BÝT VŽDY AMBICIÓZNÍ. RESPEKT A POKORA JE

Více

9. roãník studentské soutûïe

9. roãník studentské soutûïe Ytong CZ s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna Tel.: 547 101 137 Fax: 547 101 213 Internet obchod.cz@ytong.com www.ytong.cz Ytong CZ s.r.o. U keramičky 249 334 42 Chlumčany Tel.: 377 973 426 Fax: 377

Více

16. ročník studentské soutěže 8. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2010/2011

16. ročník studentské soutěže 8. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2010/2011 16. ročník studentské soutěže 8. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2010/2011 Téma: Koncertní síň pro Plzeňskou filharmonii / ČRo Plzeň Motto: Mluvit o hudbě je jako tančit o architektuře. (Ondřej

Více

MOTTO: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. Mark Twain

MOTTO: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. Mark Twain Téma soutěže: LESNÍ ŠKOLA ZICHOVEC Veřejná soutěž podle 847 obč. zákoníku ČR nebo podle zákona NRSR č. 263/99 18. ročník studentské soutěže 10. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2012/2013 MOTTO:

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

CENA PARLÉŘE 8. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY NÁRODNÍ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KŘIVOKLÁT ODŮVODNĚNÍ. textová část

ÚZEMNÍ PLÁN KŘIVOKLÁT ODŮVODNĚNÍ. textová část ÚZEMNÍ PLÁN KŘIVOKLÁT ODŮVODNĚNÍ textová část 10/2010 Pořizovatel: Městský úřad Rakovník, Husovo nám. 27 269 18 Rakovník Zadavatel: Městys Křivoklát, Dr. M. Tyrše 93 270 23 Křivoklát Projektant konceptu

Více

Obec Průhonice Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice

Obec Průhonice Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice Obec Průhonice Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice ÚZEMNÍ PLÁN (ÚP) PRŮHONIC vyhotovení právního stavu po změně č. 1 prosinec 2012 POŘIZOVATEL: Obecní úřad Průhonice Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice

Více

REGULAČNÍ PLÁN VYPRACOVAL: Ing.arch.Tadeáš Matoušek ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: doprava: Ing.Ivan Kňourek. ekologie a zeleň: Božena Příkaská.

REGULAČNÍ PLÁN VYPRACOVAL: Ing.arch.Tadeáš Matoušek ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: doprava: Ing.Ivan Kňourek. ekologie a zeleň: Božena Příkaská. Ing.arch.tadeáš matoušek, praha 6, nad šárkou 23 REGULAČNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VYPRACOVAL: Ing.arch.Tadeáš Matoušek ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: doprava: Ing.Ivan Kňourek ekologie

Více

Smíchov Station Development, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. v y h l a š u j e

Smíchov Station Development, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. v y h l a š u j e Smíchov Station Development, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy v y h l a š u j e v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění

Více

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY

NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH NOVÁ ŠKOLA PRO PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY Obec Psáry vyhlašuje podle ustanovení 103 a následujících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VRANOV NAD DYJÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VRANOV NAD DYJÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VRANOV NAD DYJÍ Datum: duben 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Více

Opatření obecné povahy č. 2/2015

Opatření obecné povahy č. 2/2015 Opatření obecné povahy č. 2/2015 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk O vydání rozhodlo zastupitelstvo města dne 29.06.2015 usnesení č.. nabytí účinnosti dne..07.

Více

Pozvánka k mezinárodní soutěži v návrhu Multi- Komfortního domu ISOVER Výšková stavba

Pozvánka k mezinárodní soutěži v návrhu Multi- Komfortního domu ISOVER Výšková stavba Pozvánka k mezinárodní soutěži v návrhu Multi- Komfortního domu ISOVER Výšková stavba Mezinárodní dvoukolová soutěž Zadání: Výšková stavba ve čtvrti Greenwich v New Yorku Účastníci: Studenti Organizátor:

Více

P R O G R A M R E G E N E R A C E M Ě S T S K É P A M Á T K O V É Z Ó N Y ČESKÝ BROD [4] AKTUALIZACE

P R O G R A M R E G E N E R A C E M Ě S T S K É P A M Á T K O V É Z Ó N Y ČESKÝ BROD [4] AKTUALIZACE P R O G R A M R E G E N E R A C E M Ě S T S K É P A M Á T K O V É Z Ó N Y ČESKÝ BROD [4] AKTUALIZACE 27.02. 2015 Program regenerace MPZ Český Brod 27.02.2015 strana 2 Č.zak. UK24-0310-01 Program regenerace

Více

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura

2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura 2. ročník Architektonické soutěže HELIKA pro vysokoškolské studenty oboru Architektura Kampus lékařské university - GHANA, HO 1/ VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE HELIKA, a. s., Beranových 65, 199 21 Praha 9, www.helika.cz

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN

STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REGULAČNÍ PLÁN BRNO - KAŠTANOVÁ - ČERNOVICKÝ HÁJEK ČISTOPIS

REGULAČNÍ PLÁN BRNO - KAŠTANOVÁ - ČERNOVICKÝ HÁJEK ČISTOPIS REGULAČNÍ PLÁN BRNO - KAŠTANOVÁ - ČERNOVICKÝ HÁJEK ČISTOPIS ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE BYLA POŘIZOVATELEM ZADÁNA JAKO ÚZEMNÍ PLÁN ZÓNY ( VE SMYSLU ZNĚNÍ STAVEBNÍHO ZÁKONA PLATNÉHO DO 30.6.1998 ) POŘIZOVATEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZBEČNO. NÁVRH textová část. 03/2009 čistopis

ÚZEMNÍ PLÁN ZBEČNO. NÁVRH textová část. 03/2009 čistopis ÚZEMNÍ PLÁN ZBEČNO NÁVRH textová část 03/2009 čistopis ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2009 správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Zbečno číslo jednací: 145/2009 ze

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.6.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC

BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC ÚZEMNÍ STUDIE BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC NÁVRH POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OBJEDNATEL: BYTY KLADENSKÁ S.R.O. JEDNATEL SPOLEČNOSTI:ING. IVO SEMERÁK SÍDLO:U

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Pozvánka k účasti na mezinárodní studentské soutěži, týkající se návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER 2013

Pozvánka k účasti na mezinárodní studentské soutěži, týkající se návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER 2013 Pozvánka k účasti na mezinárodní studentské soutěži, týkající se návrhu Multi-Komfortního domu ISOVER 2013 Mezinárodní studentská dvoukolová soutěž pro rok 2013 Zadání: Účastníci: Organizátor: Obnova a

Více