12. ročník studentské soutěže Xella 2006/ ročník mezinárodní soutěže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "12. ročník studentské soutěže Xella 2006/2007 4. ročník mezinárodní soutěže"

Transkript

1 12. ročník studentské soutěže Xella 2006/ ročník mezinárodní soutěže Téma: Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově; zakomponování nové výstavby do historické části městské památkové rezervace

2 2 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PODLE 847 OBČ. ZÁKONÍKU ČR NEBO PODLE ZÁKONA NRSR č. 263/99 MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 Vypisovatel soutěže: Česká republika: Xella Porobeton CZ s.r.o. se sídlem v Hrušovanech u Brna Vodní Hrušovany u Brna Slovenská republika: XELLA Slovensko, spol. s r.o. Zápotočná Šaštín-Stráže Sekretariát soutěže: Česká republika: PaedDr. Hana Šimánová Xella Porobeton CZ s.r.o. U Keramičky Chlumčany tel.: fax: Slovenská republika: Silvia Frimmelová XELLA Slovensko, spol. s r.o. Obchodno-poradenská kancelária Bajkalská 25, Bratislava tel.: fax: Tajemník soutěže: Česká republika: Ing. Arch. Jan Paroubek ČVUT Praha fa architektury Thákurova 7, Praha 6 Kancelář A 1021 tel.: Slovenská republika: Ing. Arch. Ľubica Selcová Fakulta architektúry STU Ústav architektúry 1 nám. Slobody Bratislava tel.: fax: Odborný poradce: Ing. Arch. Pavel Jiroudek Regionprojekt s.r.o. Ústí nad Labem Poděkování: Touto cestou chce vypisovatel soutěže poděkovat Ing. Lumírovi Luštickému, vedoucímu odboru územního rozvoje, investic a památkové péče, jeho spolupracovnicím a Ing. Luboši Jedličkovi, tajemníkovi MěÚ Český Krumlov, za spolupráci při přípravě 12. ročníku studentské soutěže. Cíl soutěže: Podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a rozšíření znalostí stavebního systému z pórobetonu a možností jeho využití v praxi. Účastníci soutěže: Studenti / studentky (též sdruženi do pracovních skupin) oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách v České a Slovenské republice, kteří nevlastní diplom v žádném z těchto oborů. Ceny a sponzorské dary: 1. cena cena cena 300 Dle rozhodnutí poroty a vyhlašovatele budou minimálně tři práce odměněny věcným darem v hodnotě 150. Věcným darem může být ohodnocena kterákoli z odevzdaných prací bez ohledu na pořadí. Porota má právo některou cenu neudělit,

3 3 případně stanovenou částku rozdělit jinak. Informace o místě a datu předání cen a věcných darů bude účastníkům soutěže zaslána nejpozději 14 dnů před uvedeným termínem. Všichni odměnění účastníci soutěže jsou povinni se na slavnostní předání cen dostavit osobně, kde každý účastník krátce zhodnotí svoji práci. Každá fakulta obdrží sponzorský dar jako finanční příspěvek (ve výši 35 / soutěžní návrh) na uhrazení nákladů studentům, kteří splní soutěžní podmínky. Tento sponzorský dar bude splatný na základě darovací smlouvy vystavené fakultou zaslané vyhlašovateli soutěže nejpozději do Vzor této smlouvy bude na Porota soutěže: Pavel Jiroudek ČR Eva Jiřičná ČR Pavel Koubek ČR Ivan Kubík SR Emil Makara SR Vlado Milunić ČR Peter Moravčík SR Jaromír Veselák ČR Lubomír Závodný SR Náhradníci: Josef Pleskot ČR Dragan Savićević Srbsko Personální obsazení poroty zajišťuje vyhlašovatel soutěže a jeho zástupce soutěžícím porotu veřejně představuje před vyhlášením jejího rozhodnutí. Předsedu poroty zvolí porotci před začátkem vyhodnocení soutěže. Všechna rozhodnutí poroty jsou svobodná a nenapadnutelná s vyloučením právní cesty. Označení: Práce musí být na všech částech opatřeny šestimístným číselným označením vysokým 1 cm a dlouhým 4 cm umístěným v pravém horním rohu a pro zajištění anonymity musí být odevzdány neutrálně v rolích, které odpovídají formátu plánů A1 a v elektronické formě na CD. Tyto role a CD musí být rovněž opatřeny příslušným číselným označením. Jako číselné označení se vylučují: sled číslic atd. a obráceně sled stejných číslic ( ) nebo ( ) Jméno, datum narození, jakož i přesnou adresu (pokud možno s telefonním číslem) s podpisem autora je nutno předat v uzavřené obálce opatřené pouze zvoleným číselným označením (číslo uveďte i vedle svého jména uvnitř obálky). Současně musí být uvedena i vysoká škola, obor a příslušný pedagogický pracovník. Podklady: Podklady pro soutěž (všeobecné vytyčení problému, úkol a soutěžní výkony) budou vysokým školám dány k dispozici a prostřednictvím příslušných vysokoškolských učitelů poskytnuty účastníkům soutěže. Provedení: Soutěžní výkresy (černobílé, případně barevné) je nutno předat srolované a nepřeložené v rolích a na CD. Pro výkresy je nutno jednotně používat formát listů A1. Výkresy nesmí být podlepeny kartonem. Přípustné je předložení maximálně tří soutěžních výkresů. Výkresy musí být očíslovány. Popisy a případné doplňující texty budou pouze v anglickém jazyce. Neplatí pro místní názvy a označení uvedené v oficiálních soutěžních podkladech. Autorské právo: Autorské právo patří autorovi návrhu. Účastí na soutěži se vypisovateli přiznává právo na uveřejnění prací s uvedením příslušného autora, k čemuž vypisovatel nepotřebuje autorův souhlas. Oceněné a odměněné soutěžní práce přecházejí do majetku vypisovatele soutěže. Pro roz-množování vypisovatelem poskytne oceněný účastník soutěže na přechodnou dobu originály výkresů, případně elektronickou formu. Termín pro odevzdání prací: Práce je nutno odevzdat do do hodin v České republice tajemníku soutěže Ing. Arch. Janu Paroubkovi, Fa ČVUT Praha, Thákurova 7, Praha 6, kancelář A 1021, a ve Slovenské republice Silvii Frimmelové, XELLA Slovensko spol. s r.o., obchodnoporadenská kancelária, Bajkalská 25, Bratislava. Soutěžní grafické výkony se jejich odevzdáním přenechávají do trvalého držení vyhlašovatele a jsou nevratné. Odevzdáním soutěžní práce s její identifikací podle výše uvedených pravidel číselným kódem a uzavřené obálky s osobními daty soutěžící bezvýhradně s vyloučením právní cesty přistupuje k vyhlášeným pravidlům a podmínkám této soutěže. Kritéria pro posuzování prací: Podle zadání soutěže s podmínkou aplikace stavebního systému z pórobetonu budou jednotlivé anonymní výkony soutěžitelů posuzovány nezávislou odbornou porotou v rámci obecně platných měřítek kritérií přijatého architek-

4 4 tonického řešení úkolu. Výroky poroty jsou utvářeny neveřejným většinovým volním úsudkem porotců, veškerá rozhodnutí poroty jsou svobodná a nenapadnutelná s vyloučením právní cesty. Výrok poroty o ocenitelných soutěžních výkonech vč. určenípořadí umístění a ocenění se stručným odůvodněním je s uvedením nacionálií konkrétního soutěžitele však vyhlašován veřejně. Veřejné vyhodnocení soutěže bude realizováno nejpozději do 90 dnů od její uzávěrky. K zajištění práv osobní účasti soutěžitelů je vyhlašovatel soutěže povinen ve lhůtě do 7 dnů před zjištěným datem vyhlášením výroku poroty prostřednictvím jedn. fakult zveřejnit konkrétní datum, čas a místo vyhlašování rozhodnutí poroty. Průběh vyhlašování rozhodnutí poroty a jeho výsledky je vyhlašovatel soutěže oprávněn podle svého vlastního uvážení medializovat. Vyhlašovatel soutěže je povinen nejpozději do 14 dnů od vyhlášení výsledků vystavit jakkoli oceněnému soutěžiteli písemné potvrzení o jeho účasti a umístění v soutěži. Jednotlivé práce budou posuzovány podle následujících hledisek: - urbanistické řešení zvolené lokality v kontextu celého území - vztah k prostředí a stávající zástavbě - architektonické řešení - dispoziční a funkční řešení zpracovaných objektů

5 5 MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ 2006/2007 TÉMA SOUTĚŽE: ZAHRADY PIVOVARU EGGENBERG V ČESKÉM KRUMLOVĚ; ZAKOMPONOVÁNÍ NOVÉ VÝSTAVBY DO HISTORICKÉ ČÁSTI MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE Základním úkolem soutěžících je urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Jedná se o teoretické školní zadání, které není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nezohledňuje vlastnické vztahy k pozemkům. MOTTO : Urbanistické a funkční regulativy stanovené územně plánovací dokumentací nemusí vždy zaručit ideální fungování územního celku nebo jeho části. ZADÁNÍ SOUTĚŽE A. Důvody k výběru zadání: Příležitost nabídnout alternativu k územnímu plánu na oživení v současné době nefunkční části historického jádra města. Východní část historického centra města v těsné blízkosti atraktivního Latránu není dostatečně navštěvována ani turisty ani obyvateli města i přesto, že jsou zde významné památkové objekty (konvent klarisek, kostel Božího těla a Zvěstování Panny Marie, hradební věž, minoritský klášter a pivovar Eggenberg) a zároveň rozsáhlé plochy městské zeleně (klášterní zahrady a pivovarské zahrady). Příčinou nízké návštěvnosti je současná izolovanost území a nepřístupné nebo částečně přístupné plochy zeleně. Významné městské plochy zeleně (zámecké zahrady, městské sady, klášterní a pivovarské zahrady) ne- jsou vzájemně propojené pohodlnými pěšími trasami a mnohé z těchto ploch jsou navíc obtížně přístupné a tím se snižuje jejich atraktivita a návštěvnost. Levobřežní Náplavka od Lazebnického mostu k pivovaru Eggenberg představuje současnou nejrozsáhlejší přístupnou nábřežní pěší promenádu ve městě avšak minimálně využívanou i přesto, že skýtá jedinečné, nepříliš známé panoramatické pohledy na centrum města s významnými budovami kostelem svatého Víta, muzeem a Městským divadlem včetně pohledů na pitoreskní panorama zadních traktů domů Parkánu. Současné historické centrum města neposkytuje dostatečně přitažlivé možnosti alternativního kulturně společeského vyžití pro mladé lidi turisty, vodáky i obyvatele města. Současné dopravní řešení neumožňuje bezproblémové vedení cyklostezky historickým centrem města. Účastníkům studentské soutě že se nabízí jedinečná příležitost uplatnění současných architektonických prvků nové zástavby v panoramatu historické části města v exponovaných pohledech z teras muzea a Městského divadla a zároveň příležitost k významnému zásahu do současné urbanistické struktury města. Založení umělecké Školy svaté Anežky (scénografie a umělecká fotografie) v objektu bývalého minoritského kláštera může být impulsem k uměleckému oživení této části města.

6 6 B. Vymezení řešeného území, širší vztahy: Řešené území zahrnuje následující plochy: - západní část pivovarských zahrad (plocha pro novou zástavbu) - východní část pivovarských zahrad (plocha pro nový veřejně přístupný městský park) - levobřežní Náplavku od stávající brány Fortny po budovu pivovaru Eggenberg včetně kamenné ohradní zdi a vyvýšené terasy ve východní části Náplavky - prostor pro návrh nového přemostění Vltavy mezi stávající Myší dírou a levobřežní Náplavkou Řešené území je vymezeno takto: - ze severu ohradní zdi a částečnou stávající zástavbou podél ulice Nové Město - z jihu levým břehem řeky Vltavy - z východu renesančním křídlem pivovaru (tzv. Vdovské sídlo Anny Rožmberské z Rogendorfu) - ze západu skupinou objektů s ohradní zdí a grotou v blízkosti Fortny Celá řešená plocha leží v záplavovém území stoleté vody řeky Vltavy. Vymezení řešeného území je znázorněno na přiložené schematické situaci. STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ: Pozemek Celé území je volný téměř rovinatý pozemek s mírným sklonem k řece; výškový rozdíl mezi Náplavkou a ulicí Nové Město je cca 2,0 m. Rozdíl mezi normální hladinou Vltavy a Náplavkou je cca 1,5 m. Výškový rozdíl mezi úrovní Náplavky a zvýšenou terasou ve východní části je cca 1,5 m. Náplavka je v současné době částečně zpevněný neudržovaný pruh nábřeží šířky 8,0 až 10,0 metrů. Pivovarské (Panské) zahrady Byly založeny jako částečně okrasné a částečně užitkové zahrady při Vdovském sídle a v průběhu jejich existence přebíraly funkci čistých užitkových zahrad. V současnosti se v zahradách konají příležitostné kulturní akce. Podrobný historický popis je k dispozici na webových stránkách studentské soutěže. Pivovar Eggenberg (Panský pivovar) Jedná se o významnou dominantu východní části historického centra města. V současné době východní část areálu slouží jako pivovar a restaurace a západní část bude přestavěna na hotel. Přestavba na hotel není předmětem soutěže. Podrobný historický popis areálu je k dispozici na webových stránkách studentské soutěže. Ohradní zeď podél Náplavky Jedná se o kamennou ohradní a ochrannou zeď dvojí výškové úrovně, západní část má výšku 2,8 m 3,0 metry, východní část 4,8 m 5,0 metrů. V kamenné zdi je několik otvorů a 3 kamenné pilíře v blízkosti Fortny. Tloušťka zdi je odhadnuta na cca 1 metr. Objekty v ulici Nové Město Jedná se o skupinu dvoupodlažních obytných a ubytovacích objektů se sedlovou střechou a využitým prostorem podkroví. Ohradní zeď v ulici Nové Město je asi 3 metry vysoká ze smíšeného částečně omítnutého zdiva. ŠIRŠÍ VZTAHY: Vjezd do řešeného území je v současnosti velmi omezen a je možný pouze Budějovickou branou a prostorem Latránu. Lepší možnost přístupu bude po dokončení nového otočného mostu východně od pivovaru, ale bude limitována povolením průjezdu pivovarem. Pěší přístup je možný pouze z prostoru Latránu Fortnou (na Náplavku) nebo ulicí Nové Město. Přístup na Náplavku je možný také po stávající pěší lávce v blízkosti pivovaru. Územím prochází několik významných městských inženýrských sítí (kanalizace, kolektor). V těsné návaznosti severně od řešeného území leží klášterní komplex sestávající se z minoritského kláštera s rajskou zahradou, kostelem Božího těla a Zvěstování Panny Marie a klášterem klarisek. Součástí klášterního komplexu jsou rozsáhlé klášterní zahrady oddělené od ulice Nové Město ohradní zdí se zachovanými historickými fragmenty (viz. fotodokumentace).

7 7 C. Hlavní úkoly soutěže: Zpracování urbanisticko architektonické studie nové zástavby a stavebních úprav stávajících objektů ve východní části historického jádra města a vyřešení nových urbanistických vazeb, které by vedly k zatraktivnění a oživení této lokality. Zpracování návrhu nové zástavby v prostoru západní části pivovarských zahrad formou zónování při současném zakomponování kamenné ohradní zdi do nové zástavby. Vyřešení protipovodňové ochrany území pivovarských zahrad. Návrh stavebních úprav levobřežní Náplavky a zajímavých forem využití této lokality (promenáda, cyklostezka, vodácké kotviště, zahrádky restaurací, volné výstavní plochy). Vyřešení urbanistického propojení významných městských veřejných ploch zeleně formou návrhu nového přemostění Vltavy pro pěší a cyklisty v prostoru Myší díry mezi muzeem a Městským divadlem. Mimo soutěž zpracování koncepce návrhu nového městského parku ve východní části pivovarské zahrady. D. Urbanistické vazby, regulační podmínky: V rámci zpracování úkolu nutno řešit následující žádoucí urbanistické a funkční vazby: 1. Nová městská pěší osa propojující 3 významné stávající a nové lokality veřejné městské zeleně Městské sady pivovarské zahrady klášterní zahrady přes nové přemostění Vltavy a prostor Náplavky. 2. Nová trasa městské cyklostezky Městské sady nové přemostění Náplavka. 3. Nový městský turistický okruh Budějovická brána Latrán klášterní komplex klášterní zahrady pivovarské zahrady Náplavka Fortna Latrán. 4. Propojení prostoru Náplavky s první zónou zástavby v pivovarských zahradách formou průchodů v ohradní a ochranné zdi, které mohou být v období povodně hermeticky uzavírány. Regulační podmínky Respektovat vymezené území pro novou zástavbu vyznačené na situaci, vyznačená hranice mezi 1. a 2. zónou zástavby je informativní, obě zóny se mohou prolínat. Zachovat stávající ohradní a ochrannou kamennou zeď podél Náplavky a zakomponovat ji do řešeného území. Otvory a průchody ve zdi navrhovat jen v nezbytně nutném rozsahu tak, aby se za povodně daly hermeticky uzavřít. Uvažovat, že celé řešené území je klasifikováno jako záplavové při výši hladiny Q100 cca 4,5 m nad normálním průtokem. Respektovat dominantní budovy v této části města: kostel svatého Jošta, pivovar Eggenberg, klášterní komplex zvláště pak kostelní věž. Neopomenout význam místa s ohledem na historický horizont. Výškové ani hmotové limity pro novou zástavbu nejsou stanoveny, nutno k tomuto problému přistupovat velmi citlivě s ohledem na existenci významných staveb v okolí. Nutno zachovat horizont stávající ohradní zdi s dvojí výškovou úrovní, nové objekty mohou výškově tuto zeď přesahovat. Ze stávajících objektů v pivovarských zahradách respektovat pouze grotu v západní části zahrady. Nové přemostění navrhovat na výši hladiny stoleté vody (cca 4,5 m nad normální hladinu). Forma ochrany mostu je individuální (otočný most, zvedací most, pobřežní rampy apod.).

8 8 E. Stavební program, konstrukční řešení: I. Nová zástavba bude navržena do západní části pivovarských zahrad ve dvou zónách směrem od řeky: 1. zóna - alternativní veřejná kulturní, společenská a restaurační zařízení: (minimální předepsaná funkční náplň) - výstavní prostory (možno i pro uměleckou školu) - alternativní dílny - klubové zařízení - malá alternativní scéna - restaurace Limit celkové zastavěné plochy všech podlaží pro tato zařízení je m zóna - koleje pro studenty umělecké Školy svaté Anežky: (minimální předepsaná funkční náplň) - kapacita kolejí studentů - řešení ubytování (buňky s hygienickým zařízením pro 2+3 studenty) - celková čistá plocha (8 m 2 /1 student) - stravovací zařízení (pouze snídárna bez vaření) - studovny, společné prostory NE - technické vybavení (nejnutnější rozsah) - parkování vozidel mimo areál kolejí v prostoru pivovaru - celková maximální zastavěná plocha všech podlaží m 2, možno využít i plochu dalších podlaží nad 1. zónou II. Stavební úpravy ohradní a ochranné zdi a prostoru Náplavky: Kamenná zeď bude citlivě zrekonstruována a upravena jako protipovodňová zábrana. Navržené otvory ve zdi budou opatřeny architektonicky nerušícími hermetickými uzávěry pro případ povodně (platí i pro průchody do pivovarské zahrady). Zeď bude citlivě vkomponována do nové zástavby. Náplavka bude upravena jako zpevněná promenáda s cyklostezkou a vodáckým kotvištěm. Možno uvažovat s umístěním venkovních výstavních ploch, zahrádek restaurací a mobilního městského mobiliáře. Při řešení nutno uvažovat také s využitím vyvýšené terasy ve východní části Náplavky. III. Nový most pro pěší a cyklisty: Architektonické a konstrukční řešení je volné. Nutno umístit most do prostoru Myší díry. Navrhnout úpravy mostu s ohledem na výšku hladiny stoleté vody (otočný most, zvedací most, pobřežní rampy apod.). Součástí soutěže bude návrh přemostění Vltavy pouze mezi Myší dírou (Jakešův mlýn) a Náplavkou. IV. Mimo soutěž návrh koncepce parkových úprav v pivovarské zahradě, možno i moderní zahradní a krajinářské pojetí. Konstrukční řešení Při návrhu nové zástavby nutno uvažovat, že významné části staveb musí být proveditelné z prvků pórobetonového konstrukčního systému YTONG. Doplňkové konstrukce mohou být navrženy železobetonové, dřevěné nebo ocelové. Výkresy detailů týkající se konstrukčního systému se nepožadují. FORMA ZPRACOVÁNÍ: Dokumentace bude řešena ve formě urbanisticko architektonické studie zpracované na 3 archy formátu A1 na šířku. Případné textové doplnění a legendy budou součástí výkresů a budou napsány v angličtině. Neplatí pro místní názvy a označení uvedené v oficiálních soutěžních podkladech. Soutěžní práce budou nahrány na CD. ARCH č. 1 - Vizualizace objektů řešeného území včetně přilehlých stávajících dominantních budov: - Varianta 1 Perspektivní nadhled z prostoru vyhlídkových teras u Městského divadla a muzea. - Varianta 2 Zákres stavby do fotografie pořízené z téhož místa. - Varianta 3 Fotodokumentace modelu, který bude zpracován včetně souvisejících nejbližších objektů. - Dokumentace návrhu nového přemostění Vltavy včetně zachycení souvisejících stávajících objektů hlavně budovy Jakešova mlýna. ARCH č. 2 - situace řešeného území včetně vyznačení širších vztahů a urbanistických vazeb, pěších tras, přemostění a cyklostezky - detailní řešení nového přemostění Vltavy a prostoru Náplavky - mimo soutěž architektonické řešení parkových úprav východní části pivovarské zahrady ARCH č. 3 - Výkresová dokumentace nové zástavby: - půdorysy jednotlivých podlaží - charakteristické řezy

9 9 - pohledy včetně pohledu na stávající kamennou zeď se zakomponovanou novou zástavbou od řeky Vltavy UPŘESNĚNÍ: V soutěžních návrzích bude jednotně používán zkrácený anglický název tématu soutěže: Eggenberg Brewery Gardens in Cesky Krumlov; New Construction in Historical Town Centre. Pro název Náplavka bude používán anglický termín Riverside. Zadaná forma zpracování je povinná. Na půdorysy a řezy budou zakresleny základní kóty tak, aby byly zřejmé rozměry stavby. Půdorysy je možno dle vlastního uvážení řešit včetně návrhu vnitřního vybavení. Grafická forma zpracování studie není předepsána (počítačové nebo ruční zpracování). Řešení technické infrastruktury není požadováno. Požadavky vypisovatele soutěže budou upřesněny při přednáškách, které proběhnou na vybraných školách na začátku zimního semestru. PŘÍLOHY ZADÁNÍ: Budou k dispozici na webových stránkách soutěže. - katastrální mapa - ortofotomapa - historie budov českokrumlovského pivovaru (zpracovala Anna Kubíková) - panská zahrada na Novém Městě v Českém Krumlově (zpracovala Anna Kubíková) - fotodokumentace (autor Pavel Jiroudek) - pivovar na Latráně č.p. 27 popis kulturní památky - mapa záplavového území stoleté vody - anglický překlad zadání soutěže Další informace (například územní plán města) je možno najít na městských webových stránkách: Webové stránky soutěže: (aktuality)

10

11 Xella Porobeton CZ s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Tel.: Fax:

Foto: MAFA - Michal Růžička. studentské. zadání 2002/2003 OBNOVA POLABSKÉ VESNICE STAVEBNÍHO SYSTÉMU Z PÓROBETONU.

Foto: MAFA - Michal Růžička. studentské. zadání 2002/2003 OBNOVA POLABSKÉ VESNICE STAVEBNÍHO SYSTÉMU Z PÓROBETONU. Foto: MAFA - Michal Růžička 8. ročník studentské soutěže zadání 2002/2003 TÉMA: OBNOVA POLABSKÉ VESNICE S POUŽITÍM STAVEBNÍHO SYSTÉMU Z PÓROBETONU. UKÁZKY HISTORICKÝCH SCHÉMAT VESNIC gotická kolonizační

Více

10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže. zadání 2004/2005 Téma: Brněnské centrum moderní architekury

10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže. zadání 2004/2005 Téma: Brněnské centrum moderní architekury 10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže zadání 2004/2005 Téma: Brněnské centrum moderní architekury foto: Pavel Jiroudek 10.ročník studentské soutěže 2. ročník mezinárodní soutěže zadání

Více

14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009 6. ročník mezinárodní soutěže

14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009 6. ročník mezinárodní soutěže 14. ročník studentské soutěže Xella 2008/2009 6. ročník mezinárodní soutěže Téma: Pavilon člověka / ZOO Praha Troja Motto: Lidé jsou ušlechtilá zvířata... proto je někdy těžko pochopíme. (Z. Šmíd, Za písní

Více

16. ročník studentské soutěže 8. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2010/2011

16. ročník studentské soutěže 8. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2010/2011 16. ročník studentské soutěže 8. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2010/2011 Téma: Koncertní síň pro Plzeňskou filharmonii / ČRo Plzeň Motto: Mluvit o hudbě je jako tančit o architektuře. (Ondřej

Více

20. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015

20. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 20. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2014-2015 TÉMA: DŮM A POUTNÍ MÍSTO U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA, PRAHA STARÉ MĚSTO, FRANTIŠEK DOBRÁ ARCHITEKTURA NEMUSÍ BÝT VŽDY AMBICIÓZNÍ. RESPEKT A POKORA JE

Více

9. roãník studentské soutûïe

9. roãník studentské soutûïe Ytong CZ s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna Tel.: 547 101 137 Fax: 547 101 213 Internet obchod.cz@ytong.com www.ytong.cz Ytong CZ s.r.o. U keramičky 249 334 42 Chlumčany Tel.: 377 973 426 Fax: 377

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D.

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2009 / 2010 kód pro zápis do KOS: 104 VYPSANÉ ATELIÉRY:

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Továrna, Dolní Řasnice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Liaz Habartice, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

MOTTO: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. Mark Twain

MOTTO: Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání. Mark Twain Téma soutěže: LESNÍ ŠKOLA ZICHOVEC Veřejná soutěž podle 847 obč. zákoníku ČR nebo podle zákona NRSR č. 263/99 18. ročník studentské soutěže 10. ročník mezinárodní soutěže pro akademický rok 2012/2013 MOTTO:

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Elitex Vilémov, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení Dopravní

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA

HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA HORNÍ HRAD ZOO STAVBY - HERALDICKÁ ZOO DIPLOMOVÁ PRÁCE TEXTOVÁ ZPRÁVA Vypracovala: Bc. Jana Valchová, 2. ročník magisterského studia, LS 2014/15 Vedoucí práce: Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D. 1 FA VUTBR 2

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4.

Letní semestr 2007 / 2008. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Letní semestr 2007 / 2008 kód

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4.

Zimní semestr 2008 / 2009. kód pro zápis do KOS: 106 VYPSANÉ ATELIÉRY: 1. URBANISMUS 2. SOUBOR STAVEB 3. BYTOVÝ DŮM - COHOUSING 4. Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2008 / 2009 kód

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

❶.1. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚPSÚ HOŘICE č. 12/1

❶.1. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚPSÚ HOŘICE č. 12/1 OBSAH DOKUMENTACE ❶. ŘEŠENÍ ZMĚNY ÚPSÚ HOŘICE č. 12 GRAFICKÉ PŘÍLOHY MIMO TEXTOVÝ ELABORÁT: Samostatná grafická příloha - 3 KOMPLEXNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH, M 1 : 5 000 se zákresem změn ÚPSÚ Hořice č.12/1,

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové

Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové Příloha č. 1 smlouvy o dílo Zadání podklad pro podání cenové nabídky Územní studie přeložky silnice II. třídy č. 209 v prostoru Chodova, Nového Sedla a Mírové územní studie bude podkladem pro aktualizaci

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO VYPRACOVÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE REBEŠOVICE Zpracování změny č.1 ÚPO Rebešovice bylo zadáno firmě Urbanistické středisko Brno, spol.s.r.o., Ing.arch.Emilu Přikrylovi. Pořizovatelem

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Regulační zásady a prvky :

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Regulační zásady a prvky : K ARLOVY VARY - Z AHRADNICTVÍ NA VYHLÍDCE REGULAČNÍ PLÁN Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu : Platný ÚPm KV definuje řešené území jako smíšené území lázeňství. Jendá se o ucelenou plochu většího

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky

Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky A. Přechody pro chodce Pitkovice dopravní situace - FÁZE 1 Komentáře a vysvětlivky Označení: PR 01 Popis situace: Chybějící přechod na severní straně mostku přes potok v ulici V Pitkovičkách pro bezpečné

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. architektonicko - inženýrský atelier Martin Krupauer, Jiří Střítecký Radniční 7 370 01 České Budějovice

Zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. architektonicko - inženýrský atelier Martin Krupauer, Jiří Střítecký Radniční 7 370 01 České Budějovice Ú Z E M N Í S T U D I E L I P N O C E N T R U M Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno nad Vltavou 83 382 78 Lipno nad Vltavou Zpracovatel: ATELIER 8000 spol. s r.o. architektonicko - inženýrský

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADÁNÍ KE STUDII ZPŘÍSTUPNĚNÍ VRCHOLU SNĚŽKY A. ÚVOD V České republice žije asi 433 000 invalidů, 550 000 dětí do 5 let (které mají zhruba 1 000 000 rodičů, protože průměrná česká

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Nabídka stavebních pozemků k prodeji v k.ú. Louny

Nabídka stavebních pozemků k prodeji v k.ú. Louny Nabídka stavebních pozemků k prodeji v k.ú. Louny Společnost SPGroup a.s. si Vám tímto dovoluje předložit seznam pozemků o celkové výměře 50 419 m 2 určených k prodeji. Pozemky se nacházejí v areálu společnosti

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 2 regulačního plánu Plavská

Změna č. 2 regulačního plánu Plavská Změna č. 2 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 a

Více

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA VARIANTA A OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU A JEJÍ PROVOZ 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ, SOULAD STAVBY S NIMI 4. ZDŮVODNĚNÍ

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ URBANISMUS I ROZBOR ÚZEMÍ : PRAHA 1 STARÉ MĚSTO, NOVÉ MĚSTO Kateřina Stiehlová FA ČVUT, LS 2010/2011, 29.4.2011 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Hranice Starého a Nového Města, část Malé Strany Pro celou oblast je

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y

N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y N Á V R H Z A D Á N Í Z měny č. 1 Ú z e m n í h o p l á n u H o r k a u S t a r é P a k y Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Horka u Staré Paky 512 34 Horka u Staré Paky Obecní úřad Horka u Staré Paky

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 3. územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE

Z A D Á N Í. zmìny è. 3. územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE Z A D Á N Í zmìny è. 3 územního plánu zóny ZELENEÈ ÈÁST MSTÌTICE zpracované přiměřeně podle 47 stavebního zákona č. 183/200 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/200 Sb., o územně analytických podkladech,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více