INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového"

Transkript

1 evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky: Název Pl"02ramu: Ree:istrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Datum vyhluení výzvy k předkládání nabídek: Název/obchodní firma, sídlo a IČ zadavatele: Název/obchodní firma vybraného dodavatele: Sídlo dodavatele: IČ dodavatele: C Operační program Vzdělávání CZ.1.07/1.3.00/ INTERES - Informační technologie realizované spoluprací ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES - ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Sokolovská 1638/ Svitavy IČ Zdeněk Hejkal Větrná 619/7, Svitavy Další uchazeči, kteří Název/obchodní firma, sídlo a IČ dalších uchazečů: 1 předložili nabídky, dle dosaženého umístění I pořadí č pořadí č. 3 - Kontaktní osoba příjemce pro případ potřeby doplnění formuláře před jeho uveřejněním na ZS. Jméno: Alena Příjmení: Vašáková vasakovaéězsč.svitavy.cz Telefon: Doplňte řádky dle počtu podaných nabídek. 2 V případě zrušeného výběrového řízení se tabulka nevyplňuje. 3 V případě, že byla nabídka vyloučena, uved'te místo pořadí text "nabídka vyloučena".

2 ~ evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTví, fond v CR INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf o ~..' ~ t! OP Vzděláváni ZPRÁVA O POSOUZENí A HODNOCENí NABíDEK Zadavatel: Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Sídlo: Zastoupen: Sokolovská 1638/1 Ing. Alenou Vašákovou Veřejná zakázka: ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES - ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská 1 Název projektu: Reg. č. projektu: INTERES -Informační technologie realizované spoluprací CZ.1.07/1.3.00/ Seznam posouzených nabídek Pořadové Obchodní firma/název/jméno, číslo Sídlo/místo podnikání uchazeče IČ uchazeče příjmení uchazeče nabídky Zdeněk Hejkal Větrná 619/ Svitavy Seznam vyřazených nabídek včetně odůvodnění Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění Hodnotící komise hodnotila pouze jednu podanou nabídku dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena v Kč vč. DPH. Hodnocená nabídka: Zdeněk Hejkal, IČ: , Větrná 619/7,56802 Svitavy Pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč vč. DPH je následující: 1. Zdeněk Hejkal IČ: Větrná 619/ Svita vy Nabídková cena bez DPH: , 21 Kč Nabídková cena vč. DPH: ,' Kč Členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s uchazečem Zdeněk Hejkal, protože jeho nabídka splnila všechny požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou pro účely hodnocení. Veřejná zakázka let a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská Zpráva z posouzení a hodnocení nabídek

3 ~ evropský sociální MINISTERSTVO ŠKOLSTví, fond v CR,. I. ' ~ t I OP Vzděláváni INVESTICE DO ROZVOJE vzo~lavánf Složení hodnotící komise Člen hodnotící komise Funkce člena hodnotící Datum podpisu komise v rámci zadavatele zprávy 4 Ing. Alena Vašáková koordinátor partnera - hlavní L7~ Podpis Mgr. Jiřina Sirková Koordinátor partnera ICT 2. stupeň ~cj;nj Mgr. Dagmar Průšková Koordinátor partnera ICT 1. stupeň ~~'-;f~/j{ Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli Zpráva byla zadavateli předána dne Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele Ing. Alena Vašáková, ředitelka školy Podpis oprávněné osoby zadavatele.»> 7' 1_, a mateř~~á.')...i š' ola I"':fj'~'" l. L(.i J' Razítko zadavatele Sokolovs~á 1,56802 SVITAVY ICO: Veřejná zakázka ICT a mobilni dotyková zařizeni pro projekt INTERES ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská Zpráva z posouzeni a hodnocení nabídek

4 ' MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, ~.. '!r t OP Vzdělávání KUPNí SMLOUVY podle 2079 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní I. strany: Základní škola a mateřská škola Svítavy, Sokolovská 1 Sokolovská 1638/1, Svitavy zastoupená: Ing. Alenou Vašákovou, ředitelkou školy IČ: DIČ: CZ Kontaktní osoby: Ing. Alena Vašáková, tel , Bankovní spojení: Česká spořitelna Číslo účtu: /0800 (dále jen "kupující") a obchodní firma Zdeněk Hejkal, se sídlem: Větrná 619/7,56802 Svitavy zastoupená: Zdeňkem Hejkalem IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: GE Money bank a.s. Číslo účtu: /0600 (dále jen "prodávající") uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen "smlouva") II. Účel a předmět smlouvy 1. Účelem této smlouvy je dodat pro kupujícího ICT a mobilní dotyková zařízení pro účely projektu INTERES - Informační technologie realizované spoluprací (registrační číslo projektu CZ.1.07l1.3.00/ ) a pro Základní školu a mateřskou školu Svitavy, Sokolovská 1, za podmínek této smlouvy a v souladu s nabídkou podanou prodávajícím do veřejné zakázky ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES - ZŠ a MŠ Svita vy, Sokolovská 1 financovaného prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

5 sociální nfevr.~p~ký ~ fondvčr L..- --:-_--' MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, OP Vzdělávání 2. Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu dodat zboží podle příloh 1 až 3 této smlouvy, poskytnout licence k tomuto zboží a převést na kupujícího k takto dodávanému zboží vlastnické právo vč. oprávnění k užití licencí dodaných prodávajícím k tomuto zboží. 3. Kupující se zavazuje předmět koupě na základě této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 4. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy. III. Doba plnění 1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v době trvání této smlouvy, v termínu předem dohodnutém mezi kontaktními osobami kupujícího a prodávajícím, nejpozději však do 25 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 2. Prodávající a kupující si dohodnou a potvrdí termín dodání předmětu koupě tak, aby předmět koupě byl v celém rozsahu vč. dokladů vztahujících se k předmětu koupě dodán nejpozději v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. IV. Místo plnění 1. Místem plnění je Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 V. Kupní cena 1. Celková kupní cena je sjednána pro technickou vybavenost, množství, jakost a provedení zboží dle specifikace uvedené v přílohách 1 až 3 na částku ,- Kč vč. DPH. Cena díla bez DPH činí ,21 Kč. Hodnota DPH činí ,79 Kč. 2. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou. 3. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy, tj. zejména náklady spojené s dopravou a odevzdáním věci, instalací, školením apod. VI. Platební podmínky 1. Podkladem pro zaplacení celkové kupní ceny je potvrzený předávací protokol a daňový doklad - faktura, který je prodávající oprávněn vystavit po předání a převzetí předmětu koupě kupujícím. Podkladem pro vystavení daňového dokladu - faktury je předávací protokol dle či. VII. odst. 2. této smlouvy. 2. Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od jeho doručení kupujícímu. 3. Platba za poskytnutou dodávku bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. 4. Kupující neposkytuje zálohy. 5. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména tyto náležitosti: a. označení a číslo, b. označení smluvních stran, c. důvod fakturace, popis práce, přesné označení služby - na faktuře bude uvedena informace o tom, že výdaj je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, d. označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, e. den odeslání faktury a lhůta splatnosti, f. datum uskutečněného zdanitelného plnění, g. částka k úhradě.

6 sociální rffevr.~p~ký -.., fondvčr MINISTERSTVO ŠKOLSTVí,,- ~.. '!r t- OP Vzděláváni 6. Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury), přestává běžet původní lhůta splatnosti. Po doručení opraveného daňového dokladu začne běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. VII. Předání a převzetí předmětu koupě 1. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě je splněn dodáním předmětu koupě v celém rozsahu vč. dokladů vztahujících se k předmětu koupě do místa plnění v termínu dle či. III. této smlouvy, a to bez vad s vlastnostmi vymíněnými v této smlouvě. 2. Při předání a převzetí předmětu koupě vyhotoví zástupce prodávajícího předávací protokol s uvedením předávaného zboží. Zástupce kupujícího potvrdí svým podpisem na kopii předávacího protokolu převzetí předmětu koupě dle této smlouvy, správnost údajů o dodaném předmětu koupě uvedených v předávacím protokolu a převzetí jeho originálu. 3. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu uživatelské příručky nebo uživatelské návody zboží v českém, příp. i anglickém jazyce. 4. Předáním předávacího protokolu a jeho převzetím a podepsáním zástupcem kupujícího se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny za dodané zboží odpovídající ceně dle či. V. této smlouvy. 5. Předáním a převzetím předmětu koupě nabývá kupující vlastnické právo k předmětu koupě a přechází na něj nebezpečí škody na věci. VIII. Další práva a povinnosti prodávajícího 1. Prodávající je povinen podle 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [např. 11 písmo c) a dl, 12 odst. 2 písmo D zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění]. Prodávající je povinen smluvně zavázat výše uvedenou povinnosti spolupůsobit při výkonu finanční kontroly také své subdodavatele. 2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této zakázky, a to podobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2025 a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. IX. Záruky 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží, garantuje, že je v bezvadném stavu a způsobilé k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. 2. Záruční doba na zboží se sjednává v délce trvání 24 měsíců od okamžiku jejího předání a převzetí kupujícím v souladu s touto smlouvou. 3. Má se za to, že vada zboží v záruční době, je podstatným porušením smlouvy prodávajícím. 4. Kupující má vůči prodávajícímu na výběr tato práva vyplývající ze záruky: a) právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; nebo b) právo na odstranění vady opravou věci; c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo d) právo na odstoupení od smlouvy.

7 nf -..., 6. evr.~p~ký soclálnl fondvcr '------;----' EVROPSKÁ ~.. p- ~ ~f MINISTERSTVO UNIE MLÁDEŽE ŠKOLSTVí. A TĚLOVÝCHOVY OP Vzdělávání Kontaktní osoba nebo jiná pověřená osoba kupujícího je povinna sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolila při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. X Sankce, odstoupení od smlouvy Bude-Ii kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovanou smluvní pokutu zaplatit. Nesplní-Ii prodávající svůj závazek řádně a včas dodat předmět koupě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby dodání předmětu koupě nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy. Nesplní-Ii prodávající řádně a včas svůj závazek k odstranění vad předmětu koupě, na něž se vztahuje záruka za podmínek sjednaných v této smlouvě, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty v částce 500,- Kč za každý započatý den, po který bude prodávající v prodlení s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka. V případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí neposkytnutí plnění v požadovaném množství, jakosti, provedení, nedodání dokladů vztahujících se k předmětu koupě nebo nedodání předmětu koupě v dohodnutém termínu plnění. Odstoupení musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení prodávajícímu. Tímto dnem se také tato smlouva od počátku ruší. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta. Smluvní pokuty, úroky a náhrady škody požadované na základě této smlouvy jsou splatné na písemnou výzvu oprávněné smluvní strany doručenou straně povinné. V případě pochybností o doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody dle této smlouvy, se má za to, že povinná smluvní strana si písemnou výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy převzala 10. pracovní den poté, co listovní zásilka obsahující výzvu na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení nebo náhrady škody dle této smlouvy byla oprávněnou smluvní stranou předána držiteli poštovní licence k poštovní přepravě. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat běžný úrok z prodlení. XI. Ostatní ujednání Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající. Součástí smlouvy je příloha Č. 1 - technická specifikace Součástí této smlouvy je příloha Č. 2 - cenový přehled Součástí této smlouvy je příloha Č. 3 - popis zboží (technický list, příp. dodavatelova specifikace dodávaného zboží)

8 flf evropský sociálnt -., fond vcr L ,..._--1 MINISTERSTVO ŠKOLSTví, o,...f t OP Vzdělávání 7. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 9. Smluvní strany se s obsahem smlouvy včetně jejích příloh Č. 1, 2 a 3 seznámily a souhlasí s ním. Ve Svitavách dne:...ct..:f..~c:/6 Ve Svitavách dne:..r..f.~.f~('f...~~.... /L~ Ing. Alena Vašáková ředitelka školy kupující Základní škola a mateřská škola Svitavv, Sokolovská 1, 56H 02 SVITAVY IČú: ~ Zdeněk Hejkal ;;?fy,;/. Majitel prodávající Zde_U Hejlcal PROFYLAKTIKA J'I'V(iei, servis a IkIrlba počftač6 PC - V!tmá 7, ~8 02 svrrwv CD telefon: , mobil: ~t1:!t.,~..,.,,,,~'ně: ez5r0111\71w

9 sociální nfevr.~p~ký ~ fondvčr L J MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, OP Vzdělávání Příloha Č. 1 kupní smlouvy Technícká specifíkace KOD ZARIZENI POCET KUSŮ 1 Notebook I 4 2 Notebook II 2 3 Tablet 14 4 Microsoft Office 2013 standard 6 1) Notebook I Procesor: Passmark CPU Mark min bodů Disk: min. 128 GB SOD nebo 500 GB Operační paměť: min. 4 GB Display: min. 14" a maximálně 15,6", dotykový, rozlišení min x 1080 Hmotnost: max. 2,1 kg Výdrž: min. 6 hodin Rozhraní: minimálně 2 USB z toho min. 1xUSB 3.0, HDMI, Bluetooth 4.0, Wi-Fi B/G/N, Webkamera, čtečka karet Operační systém: 64bitový, plně kompatibilní se stávajícím zařízením zadavatele (tedy Windows 8 Pro nebo 8.1 Pro) 2) Notebook II Procesor: Passmark CPU Mark min bodů Disk: min. 128 GB SOD nebo 500 GB Operační paměť: min. 4 GB Display: min. 14" a max. 15,6", dotykový, rozlišení min. 1366x768 Hmotnost: max. 2,1 kg Výdrž: min. 6 hodin Rozhraní: 3x USB z toho min. 1xUSB 3.0, HDMI, RJ45, Bluetooth 4.0, Wi-Fi B/G/N, Webkamera, čtečka karet Operační systém: 64bitový, plně kompatibilní se stávajícím zařízením zadavatele (tedy Windows 8 Pro nebo 8.1 Pro) 3) Tablet Úhlopříčka displeje minimálně 10", dotykový, rozlišení obrazovky minimálně 1920x1 080 Úložiště: min. 32 GB Operační paměť: min. 2 GB Hmotnost: max. 615 g Výdrž: min mah Rozhraní: Bluetooth 4.0, Wi-Fi B/G/N, přední a zadní webkamera, GPS, 3G, slot na paměťovou kartu 4) Microsoft Office 2013 standard

10 Rtevrop;;ký ~ ~f sociální ~ ~.. n {r MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, OP Vzděláváni.., fondvcr pro konkurenceschopn ost Cenový přehled Příloha Č. 2 kupní smlouvy cenový přehled Kód Název ks Cena/ks vt: DPH Cena celkem 1 Notebook I ,-Kč 91120,-Kč 2 Notebook II ,-Kč 39220,-Kč 3 Tablet ,-Kč ,-Kč 4 Microsoft Office 2013 standard 1860,-Kč ,-Kč 6 I CELKEM vé, DPH D I ,-Kč I Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ," Kč bez DPH, vč. DPH činí ," Kč. KOD ZARIZENI CENAVKC VČ. DPH /1KS Notebook I Kč 2 Notebook II Kč 3 Tablet Kč 4 Microsoft Office 2013 standard Kč Uvedená předpokládaná hodnota jednotlivých položek a veřejné zakázky je rovněž cenou maximálně přípustnou! Zadavatel si vyhrazuje právo nevyužít nabídku, pokud nabídková cena překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nebo jednotlivých položek. Taková nabídka může být posuzována jako nepřijatelná a vyřazena z výběrového řízení.

11 IIf evr.~p~ký sociální -..., fondvcr '-----: ' MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNí OP Vzdělávání Popis zboží (technický líst, příp. dodavatelova specifikace dodávaného zboží) Příloha Č. 3 kupní smlouvy Pozn.: doplní uchazeč Notebook I: Lenovo FLEX 2 14 i5-421 OU S příslušenstvím Parametry: Chipset: Intel HM?? Procesor: Intel Core ' i5-4210u Processor 1,7 GHz(3M Cache, up to 2.70 GHz), 2-cores, 15W Paměť/volný slot: 8GB DDR3L SDRAM v jednom slotu (8GB max) Harddisk: Harddisk: 500GB SSHD 5400rpm + 8GB hybrid (NAND flash) Optická mechanika: NE Grafika: nvidia GeForce 840M, 2GB Displej: 14" FHD 10-point multitouch display (16:9 widescreen) (1920x1080) IPS, integrovaná HD web camera 720p Audio: stereo reproduktory s Dolby Advanced Audio V2, Polohovací zařízení: touchpad Podsvícená klávesnice: ANO Numerická klávesnice: ne Čtečka otisku prstů: ne Komunikace: Bluetooth 4.0 Síť: Intel 7260 (2x2) wifi 802,11 BGN, 10/100M LAN Porty: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,Audio kombo Jack 3.5mm (sluchátka/mikrofon), HDMI-out, čtečka karet 2v1 (SD, MMC), RJ45 Operační systém: Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit, při prvním spuštění možnost výběru mezi CZ, SK a EN jazykovou mutací systému Baterie: 4 článková - 42Wh Výdrž baterie: až 6 hodin práce ve WIN Hmotnost: 2kg Rozměry: 343 x 254,2 x 20 mm

12 gfevr.~p~ký sociální ~ fondvčr L..- -:----J MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, OP Vzděláváni Notebook II: Lenovo FLEX 2 14 i5-4210u bez příslušenství Parametry: Chipset: Intel HM?? Procesor: Intel Core i5-4210u Processor 1,7 GHz(3M Cache, up to 2.70 GHz), 2-cores, 15W Pamět'/volný slot: 8GB DDR3L SDRAM v jednom slotu (8GB max) Harddisk: Harddisk: 500GB SSHD 5400rpm + 8GB hybrid (NAND flash) Optická mechanika: NE Grafika: nvidia GeForce 840M, 2GB Displej: 14" FHD 10-point multitouch display (16:9 widescreen) (1920x1080) IPS, integrovaná HD web camera 720p Audio: stereo reproduktory s Dolby Advanced Audio V2, Polohovací zařízení: touchpad Podsvícená klávesnice: ANO Numerická klávesnice: ne Čtečka otisku prstů: ne Komunikace: Bluetooth 4.0 Sít': Intel 7260 (2x2) wifi 802,11 BGN, 10/1 OOMLAN Porty: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0,Audio kombo Jack 3.5mm (sluchátka/mikrofon), HDMI-out, čtečka karet 2v1 (SD, MMC), RJ45 Operační systém: Microsoft Windows 8.1 Pro 64bit, při prvním spuštění možnost výběru mezi CZ, SK a EN jazykovou mutací systému Baterie: 4 článková - 42Wh Výdrž baterie: až 6 hodin práce ve WIN Hmotnost: 2kg Rozměry: 343 x 254,2 x 20 mm

13 sociální nfevropský ~ fondvčr '------:----' MINISTERSTVO ŠKOLSTVí,,- 1/ 1!r A- T! OP Vzděláváni Tablet: Lenovo Yoga Tablet 10, Full HD, 32GB, 3G, stříbrná s příslušenstvím Tablet s 10.1" mutidotykovým IPS displejem s rozlišením FullHD 1920 x 1080 bodů, čtyřjádrový procesor Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228 s taktem 1.6 GHz, 2 GB operační paměti DDR2, 32GB interní paměť (e-mmc), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, stereo reproduktory s funkcí Dolby Digital Plus, kamery 1.6MP + 5 Mpx, microusb, výdrž 9000mAh Li-Pol baterie až 18 hodin, OS Android 4.3 Jelly Bean, 3G modul. Parametry: Procesor: Qualcomm Snapdragon MSM8228, Quad-Core Processor, 1.60GHz, 4x ARM Cortex-A7 MPcore Paměť: 2GB LP-DDR2 Harddiskluživatelská paměť: 32GB (e-mmc), rozšiřitelná via microsdhc (64GBmax) Optická mechanika: ne Grafika: integrovaná PowerVR SGX544MP2 Displej: Premium 10,1" IPS, FHD 1920x1080, multitouch, pozorovací úhel 178 Fotoaparát-kamera: čelní webkamera pro Skype apod. 1,6M, zadní fotoaparát 8M autofocus Integrované senzory: Akcelerometr (G-sensor), vibrace, GPS Ovládání: multitouch (prsty), HW tlačítka (zap/vyp + hlasitost) Audio: podpora Dolby Digital Plus, duální stereo reproduktory Komunikace: Bluetooth 4.0, WCDMA 3G modem Síť: WiFi b/g/n Porty/sloty: 3,5mm audio/mic jack, microusb (OTG), slot pro microsd Operační systém: Android" 4.3 Jelly Bean Baterie: 3čl 9000mAh Li-Polymer Adaptér: 5,2V, 2.0A Výdrž baterie: až 18 hodin (!!!) při práci přes WiFi Hmotnost: 610g Rozměry: 261 mm x 180 mm x 35,7 mm (3,0-8,1) mm MS Office 2013: Microsoft- MS Office 2013 SNGl OlP Nl Standard MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Licence určené pouze pro školství z programu Microsoft Open Volume Licensing

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více