âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s."

Transkript

1 a. s. Pekárenská 255/77 / 255/77 Pekárenská Street âeské Budûjovice Czech Republic IâO: , DIâ: CZ Company Identification no. (IâO): , Income Tax Identification no. (DIâ): CZ spoleãnost je zapsána v OR u KS v â. Budûjovicích oddíl B, vloïka 892 Registered in the Companies Register, kept by the Regional Court in âeské Budûjovice, part B, entry 892 Telefon / Telephone: , fax:

2 2

3 OBSAH / TABLE OF CONTENS Charakteristika spoleãnosti Nature of Business 4 âlenové statutárních orgánû spoleãnosti Members of the Statutory Bodies of the Company 5 V znamné události ve spoleãnosti v roce 2003 Important Company events in Zpráva pfiedsedy dozorãí rady Report of the Chairman of the Supervisory Board 7 Zpráva pfiedsedy pfiedstavenstva Report of the Chairman of the Board of Directors 8 Organizaãní struktura Organizational Structure 10 Pracovi tû spoleãnosti /Various Divisions of the Company 11 Divize nákladní dopravy / Goods Transport Division 12 Divize autobusové dopravy / Bus Traffic Division 13 Divize sluïeb motoristûm / Motorist Services Division 14 Divize T n nad Vltavou / T n nad Vltavou Division 15 Divize celních a sbûrn ch sluïeb Division of Customs and Collection Services 16 Divize Kaplice / Kaplice Division 17 Divize Vimperk / Vimperk Division 18 Spediãní kanceláfi JIHOSPED / Forwarding Agency JIHOSPED 19 JIHOTRANS cestovní kanceláfi / JIHOTRANS Travel Agency 20 âsad STTRANS a.s. / âsad STTRANS a.s. 21 Jakost a péãe o Ïivotní prostfiedí, normy ISO Quality and the Protection of the Environment, ISO norms 22 V znamní obchodní partnefii Important Business Partners 23 Finanãní ãást v roãní zprávy Financial Section of the Annual Report 25 Úãetní v kazy Financial Statements 26 Pfiehled o penûïních tocích Cash Flow Statement 32 Pfiíloha k úãetní uzávûrce Attachment to Financial Statements 34 Zpráva auditora Auditor s Report 50 3

4 CHARAKTERISTIKA SPOLEâNOSTI / CHARACTERISTIC OF COMPANY Podíl na trhu dopravních sluïeb v Jihoãeském kraji / Share in the regional transport services market osobní doprava / passenger transport 31 % nákladní doprava / goods transport 35 % Základní pfiedmûty ãinnosti / Principal activities of the Company provozování vefiejné linkové osobní a nákladní dopravy tuzemské a zahraniãní public intercity traffic and goods transport service, both inland and abroad provozování a zprostfiedkování sluïeb cestovního ruchu travel agency operations and provision of mediation services provádûní oprav a údrïby dopravních prostfiedkû vehicle repairs and maintenance pfiepravy kusov ch zásilek a celní sluïby Unit load transportation and Customs services Hlavní ukazatelé / Main indicators ( tis. Kã / CZK thousands ) âsad STTRANS Základní kapitál / Basic capital Aktiva / Assets Vlastní kapitál / Equity Zamûstnanci a vlastní vozov park / Employees & Fleet Celkem / Total âsad STTRANS Poãet zamûstnancû / Number of employees Nákladní vozidla / Lorries * Pfiívûsy a návûsy / Trailers and semi-trailers * Autobusy / Buses * Dodávková a osobní vozidla / Passenger cars and vans * * stav k / as at Vlastnická struktura / Ownership structure M.I.C.B. a.s. 33,4 % Ing. Miloslav Mrkviãka 33,3 % Robert Krigar 33,3 % âlenství v organizacích / Membership in Organizations âesmad BOHEMIA / CESMAD BOHEMIA Asociace dopravních, spediãních a servisních firem âech, Moravy a Slezka Association of Transportation, Forwarding and Servicing Companies of Bohemia, Moravia and Silesia Jihoãeská hospodáfiská komora / South Bohemian Chamber of Commerce âeská spoleãnost pro jakost / Czech Institute for Quality Assurance 4

5 P EDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS Ing. Miloslav Mrkviãka pfiedseda pfiedstavenstva a personální fieditel Chairman of the Board of Directors and Personnel Director Robert Krigar ãlen pfiedstavenstva a generální fieditel Member of the Board of Directors and General Director Ing. Franti ek Lafata ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro strategii Member of the Board of Directors and Director of Strategy DOZORâÍ RADA / SUPERVISORY BOARD Ing. Miroslav Dvofiák pfiedseda dozorãí rady a pfiedseda pfiedstavenstva M.I.C.B. a.s. Charrman of the Supervisory Board and Member of the Board of Directors M.I.C.B., Ltd. Ing. Lubomír PÛlpán ãlen dozorãí rady a finanãní fieditel Member of the Supervisory Board and Financial Manager Vojtûch Bene ãlen dozorãí rady a pfiedseda ZO OSD Member of the Supervisory Board and Charman of the ZO OSD 5

6 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 / MAJOR EVENTS IN 2003 Leden / úãast CK JIHOTRANS na Mezinárodním kontraktaãním a prodejním veletrhu prûmyslu cestovního ruchu GO v Brnû January / Attendance of Travel Agency (further only TA) JIHOTRANS at the International Contracting and Sales Travel Trade Fair held in Brno Únor / slavnostní vyhodnocení soutûïe Jízda bez nehod a ocenûní 17 fiidiãû, úãast CK JIHOTRANS na Stfiedoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze February / Prizegiving ceremony of the Driving without accidents contest, during which 17 drivers were awarded; attendance of TA JIHOTRANS at the Central European Holiday World Travel Fair in Prague. Bfiezen / slavnostní otevfieni rekonstruovan ch dílen dopravního uãili tû v areálu âsad JIHOTRANS March / inauguration of the reconstructed workshops of the Transportation Training Centre, situated in the precincts of Duben / pfievzetí ãásti spoleãnosti âsad âeské Budûjovice a.s., a âsad Prachatice a.s./ areály: â. Budûjovice, â. Krumlov, Kaplice, Vimperk, Volary, Prachatice, Písek a Milevsko / úãast na v stavû MOBIL SALON 2003 v âesk ch Budûjovicích April / takeover of part of the âsad âeské Budûjovice a.s., âsasd Prachatice a.s. (Ltd) Company, / and its precincts at: â. Budûjovice, â. Krumlov, Kaplice, Vimperk, Volary, Prachatice, Písek and Milevsko Kvûten / úãast na evropském veletrhu dopravy a logistiky TRANSPORT LOGISTIC v Mnichovû, v dílnách dopravního uãili tû probûhla celostátní soutûï Automechanik junior May / attendance at the European tradefair TRANSPORT LOGISTIC, held in Munich; national competition, titled Automechanik Junior, took place at the workshops of the Transportation Training Centre âerven / zahájení provozu ãtyfi pravideln ch autobusov ch linek dopravního systému CYKLOTRANS, likvidace a odprodej 47 neekologick ch vozidel, odprodej provozovny Milevsko June / commencement of operation of four regular bus lines of the CYKLOTRANS system, liquidation and clearance sale of 47 non-ecological vehicles, sale of business premises at Milevsko Záfií / pronájem a následn odprodej provozovny â. Krumlov, úãast na mezinárodním veletrhu Transport a Logistika 2003 v Brnû, uvedení do provozu speciálního odtahového a vypro Èovacího vozidla na podvozku MAN, soutûïní posádka sponzorovaná âsad JIHOTRANS Pavel Kundrát a Franti ek Poláãek s vozem Volkswagen Polo V vyhrála v kategorii N1 soutûï AAA Auto Rally Pfiíbram September/ lease and subsequent sale of business premises in âesk Krumlov, attendance at the International Trade fair Transport and Logistics 2003, held in Brno, putting into service a special salvage lorry, fitted on the MAN chassis, by, sponsored racing team Pavel Kundrát and Franti ek Poláãek, with Volkswagen Polo V vehicle, won N1 category race AAA Auto Rally Pfiíbram íjen / uspofiádání setkání Klubu historick ch autobusû v âesk ch Budûjovicích October / co-ordination of the meeting of vintage buses in âeské Budûjovice Lispopad / gesce nad v jezdním zasedáním Asociace dopravních, spediãních a servisních firem âech, Moravy a Slezska November / sponsorship of conference venue of the Association of Transportation, Forwarding and Servicing Companies of Bohemia, Moravia and Silesia Prosinec / nav ení základního kapitálu spoleãnosti na 137 mil. Kã, zahájení provozu pravideln ch autobusov ch linek dopravního systému SKITRANS do lyïafisk ch areálû Kramolín a Zadov, uspofiádání DnÛ otevfien ch dvefií pro obchodní partnery ve spolupráci s obchodní spoleãností MAN Praha December / Company s Basic Capital increased to 137 mil. CZK; commencement of operation of the SKITRANS regular bus lines transport system to the ski resorts of Kramolín and Zadov, organizing of Open-Door Days for business partners in cooperation with trading company MAN Praha 6

7 ZPRÁVA P EDSEDY DOZORâÍ RADY / REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorãí rada se zab vala problematikou, která jí pfiíslu í podle stanov spoleãnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovan mi obecnû závazn mi právními pfiedpisy, zejména obchodním zákoníkem. Pfiedseda dozorãí rady se pravidelnû úãastnil zasedání pfiedstavenstva. Na jednáních dozorãí rady byly projednány informace o hospodafiení a stavu spoleãnosti a vzaty na vûdomí závûry a usnesení pfiedstavenstva. Hlavním úkolem pro pfií tí období fungování spoleãnosti je úspû né dokonãení transformace spoleãnosti po provedeném nákupu ãástí podnikû âsad â. Budûjovice a âsad Prachatice a nastavení stabilního chodu. Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2003 a konstatuje, Ïe úãetní závûrka byla sestavena na základû fiádnû vedeného úãetnictví v souladu s obecnû závazn mi pfiedpisy. Úãetní závûrka byla podrobena externímu auditu, kter provedla spoleãnost HZ Praha, spol. s r. o. Auditorská spoleãnost do la k závûru, Ïe úãetní závûrka, v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví ve v ech v znamn ch aspektech vûrnû zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmûní, finanãní situaci k a v sledky hospodafiení za rok Dozorãí rada posuzuje hospodafiení spoleãnosti s pfiihlédnutím ke stanovisku auditora a konstatuje, Ïe úãetní závûrka poskytuje úplné a vûrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním jmûní a finanãní situaci spoleãnosti za rok The Supervisory Board has carried out its duties in terms of the Articles of Association, and worked under competencies delegated by the laws in force, especially the Commercial Law Code. The Chairman of the Supervisory Board has regularly attended the meetings held by the Board of Directors. At the meetings held by the Supervisory Board, information concening the management and the economic state of the Company has been taken up, and the conclusions and resolutions taken into account. The main task for the next period of the functioning of the Company is the successful completion of the Company s transformation, after the transacted acquisition of the parts of the âsad âeské Budûjovice and âsad Prachatice companies and resetting of the stability of the operation. The Supervisory Board has reviewed the final accounts for 2003, stating that the final accounts have been prepared in conformity with generally accepted accounting practice, and in accordance with generally binding rules of Law. The final accounts have been submitted for external audit, carried out by HZ Praha s.r.o. (Ltd). The Auditors have concluded that the final accounts, prepared in terms of Act No. 563/1991 Coll. on Accounting, as amended in later versions, in all relevant aspects closely reflect the assets, liabilities, equities and the financial situation of the Company as at and the results of the management for The Supervisory Board has evaluated the management of the Company, also taking into account the Auditor s Report, and states that the final accounts provide complete and credible information relating to assets, liabilities, equity and the financial situation of the Company for Ing. Miroslav Dvofiák pfiedseda dozorãí rady Chairman of the Supervisory 7

8 ZPRÁVA P EDSEDY P EDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti SPOLEâNOSTI ZA ROK 2003 VáÏení pfiátelé, je mou milou povinností seznámit Vás se stavem hospodafiení spoleãnosti, s jejími ekonomick mi v sledky za rok 2003 a také s podstatn mi událostmi, které v znamn m zpûsobem ovlivnily a ovlivàují hospodáfisk Ïivot spoleãnosti. Spoleãnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zku enostmi v oblasti silniãní dopravy a opravárenství. se vûnuje tradiãním oborûm podnikání v dopravû, jako je vefiejná silniãní osobní doprava, silniãní nákladní doprava tuzemská i zahraniãní, pfieprava balíkû a kusov ch zásilek, opravárenství, provozování cestovní kanceláfie a spediãní kanceláfie a fiadû dal ích doplàkov ch sluïeb. Ohlédnutí za rokem 2003 K 1. dubnu 2003 spoleãnost pfievzala majetek a závazky, práva, povinnosti a jiné majetkové hodnoty ãástí podnikû âsad â. Budûjovice a âsad Prachatice. Tato akvizice zahrnovala ve ker nemovit i movit majetek souvisící s ãinností nákladní dopravy a spedice, sbûrné sluïby, celních sluïeb vã. hraniãních pfiechodû, servisních a opravárensk ch sluïeb. Touto akvizicí spoleãnost získala areály v e zmínûn ch spoleãností v âeském Krumlovû, Kaplici, Písku, Milevsku, Prachaticích, Vimperku a Volarech. Pfievzala témûfi 600 zamûstnancû a dal ích 220 nákladních vozidel. Nákupem ãástí podnikû byla spojena fiada ãinností od vlastního pfievzetí majetku a zamûstnancû, pfies spojení úãetnictví aï po následnou restrukturalizaci v ech ãinností vãetnû financování. Po úspû nû provedené akvizici spoleãnost za rok 2003 dosáhla pfies tis Kã v nosû, zajistila zamûstnancûm sociální program a v raznû posílila své postavení na relevantním trhu. Spoleãnost vykázala ãist zisk po zdanûní ve v i tis. Kã. V znamn m pozitivním signálem pro na e partnery se stalo i nav - ení základního kapitálu spoleãnosti z loàsk ch tis Kã na souãasn ch tis Kã. Jakost a péãe o Ïivotní prostfiedí Od roku 2002 je spoleãnost âsad JIHOT- RANS certifikována na aktualizovanou normu âsn EN ISO 9001:2001. Mimoto má zaveden a certifikován systém ochrany Ïivotního prostfiedí podle normy âsn EN ISO Tento systém, kter zahrnuje mezinárodní a tuzemskou silniãní nákladní dopravu, vefiejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silniãních vozidel, prodej pohonn ch hmot a olejov ch náplní vãetnû v mûny, mytí vozidel, pneuservis, mûfiení emisí, vypro Èovací a odtahové sluïby a provozování cestovní kanceláfie byl ovûfien nezávisl m certifikaãním orgánem CQS Praha, kter je ãlenem mezinárodní certifikaãní organizace IQNet. Vize spoleãnosti Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií spoleãnosti pfiedev ím trvale zvy ovat svou trïní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neménû dûleïit je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a peãovat o spokojenost zamûstnancû. V rámci restrukturalizace spoleãnost plánuje dokonãení pfiestaveb areálû urãen ch k dal ímu rozvoji, konkrétnû âeské Budûjovice, T n nad Vltavou, Kaplice, Vimperk a Volary. V nov ch provozech budou letos zavedeny systémy fiízení jakosti podle norem ISO 9001: 2000 a environmentálních norem fiady ISO Závûrem Tato v roãní zpráva Vám nabízí základní informace o spoleãnosti, o její vlastnické a organizaãní struktufie, ãinnosti jednotliv ch divizí a podnikatelsk ch stfiedisek vãetnû úplné kompletní roãní závûrky. Domnívám se, Ïe po prostudování v roãní zprávy dojdete k závûru, Ïe spoleãnost je perspektivní, dynamicky se rozvíjející podnik s velmi dobrou technickou základnou, ekologick mi pfiístupy, schopn m managementem a stabilizovan m t mem kvalifikovan ch pracovníkû. Do Evropské unie bude spoleãnost vstupovat jako jeden z nejvût ích dopravních subjektû v âeské republice s roãním obratem ve v i 1,7 miliardy korun, se zhruba 600 nákladními auty, 350 vlastními a 250 smluvními, s 220 autobusy a 1200 zamûstnanci. Ing. Miloslav Mrkviãka pfiedseda pfiedstavenstva 8

9 REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2002 Dear friends, It is my pleasure and duty to inform you of the status of the management of CSAD JIHOTRANS Ltd. Company, its economic results for 2003 and significant events which, by their nature, influence the economic existence of the company. The Company CSAD JIHIOTRANS is a transport firm with a long-standing tradition, structure and experience in the sphere of road transportation and maintenance services. CSAD JIHOTRANS follows the traditional field of enterprise in transportation such as public bus service, goods transport service locally and internationally, maintenance services, unit load haul, customs services, running of a travel agency, freight forwarding agency and a number of further supporting services. Looking back at 2003 By 1. April 2003 the Company had taken over the assets and liabilities, discretions and duties and other asset values of parts of âsad âeske Budûjovice and âsad Prachatice companies.. This acquisition included the entire tangible and intangible assets incidental to the activities of the freight and forwarding services, unit load haul, customs services incl. those situated at the border check-points as well as all repairs and maintenance services. With this acquisition the Company acquired the precincts of the above-mentioned companies in Cesky Krumlov, Kaplice, Písek, Milevsko, Prachatice, Vimperk and Volary. It also took over almost 600 employees as well as 220 trucks. Various activities were connected with the takeover of parts of the companies, ranging from the actual takeover of the properties and the employees, combining the accounting system, through to the subsequent restructuring of all activities including the provision of funds. After the successful execution of the acquisition, the CSAD JIHOTRANS Company has, for the year 2003, achieved a revenue of over thousand CZK, secured a social programme for the employees and markedly strengthened its position in the relevant market. The Company has shown after tax a net profit of thous. CZK. Another significant positive signal for our partners was the Company s increase of basic capital from last year s thous. CZK to the current thous. CZK. Care of the Environment and Quality Assurance Since 2002 the company has been certified in terms of the updated version of âsn EN ISO 9001:2001 norm. Apart from that our organization implemented, and has also been certified in terms of the system of protection of environment in accordance with âsn EN ISO norm. The system, which covers the international and local goods transport, public inter-city service and transport for tourists, repairs of road vehicles, sale of fuels and oils including oil changes, vehicle washing, tyre service, measurement of emissions, salvage services, towing services and running of a travel agency, has been attested by an independent certification authority,,cqs Praha, which is a member of the international certification organization IQNet. Company s vision From the long-term point of view, the key strategy of the Company is to keep increasing its market value on an ongoing basis, as well as to strengthen its position on the regional, interstate and European market with a long-term orientation on the interest and the satisfaction of the customer. Not less important is the task of building a positive company culture and to ensure the satisfaction of the employees. Within the framework of the re-organisation, the Company is planning to finalize the alterations presently being carried out and intended for further expansion, specifically in âeské Budûjovice, T n nad Vltavou, Kaplice, Vimperk and Volary. The new operations will be introduced to systems of Quality Control Management to Comply with norms ISO 9001:2000 and the environmental norms of ISO In Conclusion: This Annual Report offers you essential information about the Company, its ownership and organizational structure, activities of the individual divisions and the business centres including the complete Annual Financial Report. I believe that, after studying the Annual Report, you will come to conclusion that CSAD JIHOTRANS Company is a prospective, dynamically developing enterprise with a very good technical base, ecologically concerned approaches, capable management and a stable team of qualified personnel. The Company will be entering the European Union as one of the biggest transportation establishments in the Czech Republic, with an annual turnover of 1,7 milliard CZK, and approximately 600 lorries, 350 of which are Company-owned and 250 affiliated to the Company contractually, 220 buses and 1200 employees. Ing. Miloslav Mrkviãka Cairman of the Board 9

10 ORGANIZAâNÍ A ÍDICÍ STRUKTURA ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL STRUCTURE OF THE COMPANY Generální fieditel General Director âsad STTRANS editel spoleãnosti Director of the Company âsad JAVORIV Jednatel spoleãnosti Executive Head of the Company Robert Krigar Ing. Vladimír Warisch Valentin Ustimenko Personalistika Personnel Personální fieditel Personnel Director Strategie Strategy editel pro strategii Strategy Director Ekonomika Economic Finanãní fieditel Financial Director Obchod Business Obchodní fieditel Sales Director Marketing Marketing editel marketingu Marketing Director Provoz a technika Operation Provoznû tech. fieditel Operations Director Ing. Miloslav Mrkviãka Ing. Franti ek Lafata Ing. Lubomír PÛlpán Jifií Anderle Ing. Jaroslav Vrchota Ing. Franti ek Bican Divize nákladní dopravy Goods Transport Division editel divize Director of the Division Divize autobusové dopravy Bus Trafic Division editel divize Director of the Division Divize T n nad Vltavou Division T n nad Vltavou editel divize Director of the Division Divize sluïeb Service Division editel divize Director of the Division Sbûrné a celní sluïby Pick up and customs services editel divize Director of the Division Václav Ficl Petr Kocar Václav RÛÏiãka Franti ek Klíma Ing. Jifií Trousil Divize Kaplice Division Kaplice editel divize Director of the Division Divize Vimperk Division Vimperk editel divize Director of the Division Divize sluïeb Division of Services editel divize Director of the Division Spedice Forwarding Vedoucí spediãní kanceláfie Manager of Forwarding Cestovní kanceláfi Travel Agenci Vedoucí cestovní kanceláfie Travel Agency Manager Ing. Franti ek Kubíãek Martin Lachkoviã Franti ek Dvofiák Ing. Jan Vlnas Ing. Vladimír Votfiel 10

11 PRACOVI Tù SPOLEâNOSTI / VARIOUS DIVISIONS OF THE COMPANY âeské Budûjovice T n nad Vltavou Kaplice Volary Vimperk Prachatice Písek Tábor Pelhfiimov JindfiichÛv Hradec StráÏn Dolní Dvofii tû âeské Velenice Halámky Mladá Boleslav Dubí Nové Sedlo âsad STTRANS Strakonice âsad JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast správa spoleãnosti, nákladní doprava, spedice, osobní doprava, sbûrná sluïba - Transportexpres, celní sluïby, celní sklad, celní deklarace, sluïby motoristûm Truck-Bus centrum, cestovní kanceláfi, deta ované pracovi tû dopravní obsluhy ve spoleãnostech skupiny MOTOR JIKOV GROUP / Company Headquartes, Goods transport services, Forwarding, Bus service, Collective Consignment -Transportexpres, Customs services, Bonded warehouse, Customs clearances, Motorists services, Truck-Bus Centre, Travel agency, Detached transport maintenance site MOTOR JIKOV GROUP celní sluïby, celní sklad, celní deklarace, sluïby motoristûm Truck-Bus centrum, cestovní kanceláfi nákladní doprava - stfiedisko autotransportéry, osobní doprava, sluïby motoristûm / Goods transport services - Transporters centre, Bus service, Motorists services nákladní doprava, opravárenství, ãerpací stanice / Goods transport services, Repairs and maintenance services, Fuel filling stations celní sklad, celní deklarace / Bonded warehouse, customs clearance nákladní doprava, opravárenství, ãerpací stanice, celní deklarace / Goods transport services, repairs and maintenance services, fuel filling station, customs clearance ãerpací stanice, celní deklarace / Fuel filling station, Customs clearance nákladní doprava, opravárenství / Goods transport services, Repairs and maintenance services sbûrná sluïba - Transportexpres / Collective Consignment -Transportexpres sbûrná sluïba- Transportexpres / Collective Consignment -Transportexpres sbûrná sluïba- Transportexpres / Collective Consignment -Transportexpres hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on deta ované pracovi tû dopravní obsluhy / Detached transport maintenance site deta ované pracovi tû dopravní obsluhy / Detached transport maintenance site deta ované pracovi tû dopravní obsluhy / Detached transport maintenance site nákladní doprava, osobní doprava, sluïby motoristûm, ãerpací stanice, celní deklarace, celní sklad / Goods transport service, bus service, motorists services, fuel filling station, customs clearances, bonded warehouse nákladní doprava, skladování / Goods transport service, warehouse SYMBOLIKA HLAVNÍCH âinností / DESIGNATION OF MAIN ACTIVITIES nákladní doprava - kamiony, velkoobjemové soupravy Goods transport service - Lorries, Large volume trucks nákladní doprava sypk ch materiálû - sklápûãe Loose material freight transport - tip-trucks nákladní doprava - autotransportéry Goods transport service - auto transporter pravidelná linková a zájezdová autobusová doprava Regular bus and coach services spediãní sluïby Forwarding, sluïby motoristûm Motorists services ãerpací stanice nafta Fuel filling stations - Diesel Skladování Warehousing pfieprava kusov ch zásilek Unit load haul services celní sklady, celní sluïby Customs services, Bonded warehouse 11

12 DIVIZE NÁKLADNÍ DOPRAVY - D1 ROAD FREIGHT TRANSPORT DIVISION V oblasti nákladní dopravy se fiadí k nejvût ím dopravcûm jihoãeského kraje a mezinárodní a tuzemská nákladní doprava patfií trvale k nosnému programu spoleãnosti. Divize nákladní dopravy provozuje celkem pfies 300 nákladních vozidel, z toho je pro mezinárodní dopravu pfiizpûsobeno 230 vozidel zn. MAN, MERCEDES, VOLVO, SCANIA a DAF které splàují pfiedpisy EURO 3 a EURO 2. Vozov park je neustále obnovován moderní dopravní technikou, napfiíklad velkoobjemov mi 120 m 3 soupravami MAN, MERCEDES a VOLVO a 100 m 3 návûsy a tahaãi pfieváïnû znaãky MAN. nabízí rozsáhlé zku enosti v oblasti tuzemské nákladní dopravy i mezinárodní kamionové dopravy a specializuje se pfiedev ím na relace âeská republika - Itálie, Nûmecko a dal í státy Evropské unie. Tyto pfiepravy zaji Èuje rozhodující mírou vlastními kapacitami pod fiízením dispeãinku zahraniãních pfieprav, kter je prostfiednictvím mobilních telefonû v neustálém kontaktu s fiidiãi vozidel. Pro zefektivnûní fiízení a optimalizaci provozu dopravy jsou pouïívány softwarové dopravní systémy. V souãasné dobû je realizován projekt satelitního referenãního systému 24 hodinového sledování a navigace vozidel. Divize nákladní dopravy tradiãné zabezpeãuje dopravní sluïby pro velké podniky v regionu, jako jsou: BUDùJOVICK BUDVAR, LINDE TECHNOPLYN, BUDùJOVICK Mù ËANSK PIVOVAR, FONTEA, PIVOVAR PLATAN, JITEX PÍSEK, AGROZET â. BUDùJOVICE, ASB GRUNLAND, EGE, MOTOR JIKOV / komplexní dopravní obsluha /, a dále pro v znamné podniky âeské republiky KODA AUTO, AVIRUNION / komplexní dopravní obsluha /, P&O NEDLOYD, MORAVIA-STEEL, âechfracht a dal í. Systém satelitního sledování vozidel Aatelite referential system of 24 In the sphere of goods transport services the CSAD JIHOTRANS company ranks among the biggest haulage contractors in South Bohemia; the international and the interstate goods transport services belong permanently to the main support of the production programme of the company. Presently, the company operates over 300 trucks, out of which 230 vehicles such as MAN, MERCEDES, VOLVO, SCANIA AND DAF have been adapted for international haulage to meet EURO 3 and EURO 2 specifications. The truck fleet is being continuously upgraded with modern transportation technology, for example, new acquisitions include large capacity 120 m 3 MAN trucks, as well as MERCEDES and VOLVO, and 100 m 3 truck semitrailers and semitrailer trucks, mostly MAN. CSAD JIHOTRANS offers extensive experience in the field of the interstate goods transport services and international haulage and specializes particularly in transport links between the Czech Republic - Italy, Germany and other countries of the European Union. The haulage is to a large extent carried out in the company s capacity, under the control of the dispatch centre for international haulage, which is, with the aid of mobile (cell) telephones, constantly in contact with the drivers of the vehicles. For better efficiency in the control, and optimization of the operation of the haulage, software systems for transportation are used: currently, a satelite referential system of 24 hours monitoring and navigation of vehicles is being used CSAD JIHOTRANS traditionally provides transport services for major companies of the region, such as the BUDVAR BREWERY, LINDE TECHNOPLYN, BUDEJOVICK MESTANSKY PIVOVAR SAMSON, (BUDùJOVICE S BURGESS BREWERY SAMSON) FONTEA; BREWERY PLA- TAN, JITEX, PISEK, AGROZET â. BUDùJOVICE, ASB GRUNLAND, EGE, MOTOR JIKOV / comprehensive transport service /, and other prominent corporations of the Czech Republic, KODA AUTO, AVIRUNION / comprehensive transport service /, P&O NEDLOYD, MORAVIA- STEEL, âechfracht and others. 12

13 DIVIZE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY - D2 BUS TRAFFIC DIVISION - D2 Autobusová doprava poskytuje sv mi témûfi 170 autobusy sluïby zamûfiené na vefiejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu. V okrese âeské Budûjovice má divize dominantní postavení, v znamnou roli pfiedstavuje i v rámci jihoãeského regionu. Dopravní obsluïnost zaji Èuje celkem na 58 vnitroregionálních linkách, z nichï je 1 linka rekreaãního charakteru vedená v letních mûsících z âesk ch Budûjovic na Lipno a Horní Planou. V roce 2003 novû vzniklo v návaznosti na regionální projekty CYKLOTRANS a SKITRANS 5 cyklolinek a 2 skilinky. Dálkové linky umoïàují pfiímé spojení s Prahou a Brnem, do zahraniãí smûfiuje tfiikrát t dnû pravidelná linka âeské Budûjovice - Linz a linka s kaïdodenním provozem âeské Budûjovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica. Zájezdová doprava je provozována podle poïadavkû zákazníkû a nabízí své sluïby cestovním kanceláfiím, sportovním klubûm, dal ím organizacím a zákazníkûm. Moderní vozov park je vybaven vedle standardních zájezdov ch autobusû Karosa a MAN SÜ 283 také kolonou autobusû s luxusní v bavou Setra S 315 GT-HD a Bova Futura. K autobusûm je moïné pfiipojit cyklovlek a podle potfieby zvût it zavazadlov prostor zavû ením pfiídavné skfiínû na zadní ãelo autobusu. Samozfiejmostí je i poskytování základního obãerstvení bûhem dopravy, chlazen ch nápojû, kávy, ãaje a instantních polévek. Divize autobusové dopravy disponuje také esti speciálnû upraven mi hotelbusy, které umoïàují úãastníkûm expediãních a poznávacích zájezdû komplexní zázemí ve formû ubytování a stravování. Kvalitu poskytovan ch sluïeb zájezdové dopravy oceàuje celá fiada stál ch zákazníkû. Nejvût ími zákazníky jsou cestovní kanceláfie a agentury TIROL HOTELS, âedok, INTERTRANS, TURLÁN, PENGUIN, JIHOTRANS a ãeskobudûjovické prvoligové sportovní fotbalové a hokejové kluby. S autobusy a hotelbusy se lze vydat na cesty nejenom po celé Evropû, ale také na Blízk v chod, do Severní a JiÏní Ameriky a Jihov chodní Asie. Linky/ Lines Poãet linek / Number of Lines Regionální / Regional 58 Dálkové / Long-distance 3 Mezinárodní / International 2 The bus service, with its almost 170 buses, provides public inter-city and tourist traffic. In the district of âeské Budejovice the standing of the division is dominant, but it also plays an important role in the region of South Bohemia. Altogether it provides links on 58 bus routes within the region, one of which is of a recreational nature and is operated during the summer months between âeské Budûjovice, Lipno and Horní Planá. In the course of 2003, concurrently with the CYKLOTRANS and SKITRANS regional projects, 5 cyclo-links and 2 ski-links were established.. The long distance links offer a direct bus connection to Prague and Brno. Border crossing destinations provide a regular, 3 times-a-week bus connection âeské Budejovice - Linz and a daily bus connection âeské Budejovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banska Bystrica. The tourist bus service is operated in accordance with the needs of the customers and offers its services to travel agencies, sport clubs, other organizations and customers. The modern bus fleet is equipped, in addition to the standard range of tourist buses of Karosa and MAN SU 283 models, with a fleet of Setra S 315 GT - HD and Bova Futura buses. The buses are fitted with towing facilities for trailers with bicycles and, according to needs, it is possible to increase the luggage space by attaching an additional luggage container to the tailboard of the bus. A matter of course is also the provision of simple refreshments during the trip, such as chilled beverages, coffee, tea and instant soups. The bus service division also has at its disposal six specially adapted hotel-buses providing complete accommodation and catering facilities to participants in expeditions or excursions. The quality of services offered is appreciated by a number of regular clients. The largest clientele of the division are the following travel agencies and organizations: TIROL HOTELS, CEDOK, INTERTRANS, TURLÁN, PENQUIN and JIHOTRANS, and the First League soccer and ice hockey sports clubs. It is possible to travel on the buses and hotel-buses not only throughout Europe, but also to set forth to the Near East, North and South Americas and South-East Asia. 13

14 DIVIZE SLUÎEB MOTORISTÒM - D4 / MOTORIST SERVICES DIVISION - D4 Komplexní problematiku oprav a dal ích doplàkov ch ãinností spojen ch s provozem vlastní i cizí dopravní techniky zaji Èuje divize slu- Ïeb v â. Budûjovicích. V oboru autoopravárenství má spoleãnost velmi dobré postavení na trhu pfiedev ím díky tradici, územní poloze, vybavenosti a dostatku kvalifikovan ch pracovníkû. Divize sluïeb motoristûm disponuje opravárensk mi objekty s vysokou úrovní technologické vybavenosti, která odpovídá nároãn m poïadavkûm na kvalitní zabezpeãení provádûn ch servisních a opravárensk ch ãinností. V rámci divize pûsobí také samostatné technicko zásobovací stfiedisko s rozsáhl m skladov m zázemím, které zabezpeãuje objednávání a prodej náhradních dílû pro dopravní techniku. As part of CSAD JIHOTRANS, the Motorist Services Division in âeské Budûjovice provides comprehensive repair solutions and carries out other activities relating to its own, as well as to the transportation facilities of others. In this branch, the Company has a very good position in the market mainly due to its tradition, locality, facilities and sufficient number of qualified personnel. The division has at its disposal premises with workshops, comprising high level technological facilities which meet the stringent requirements for provision of quality service and repair operations. An independent technical supply centre comprising large storage facilities also operates within the framework of the division. This centre supports the ordering and sale of spare parts for transportation technology. V souãasné dobû spoleãnost nabízí irokému okruhu sv ch zákazníkû následující sluïby: autorizované servisní sluïby: nonstop MAN euro servis, STEYER Truck servis servis návûsû a pfiívûsû KÖGEL, SCHWARZMULLER, PANAV a SCHMITZ servis autobusû KAROSA servis náprav SAF, BPW, ROR a KÄSSBOHRER servis brzdov ch ABS systémû WABCO, GRAU a KNORR servis topení EBERSPÄCHER, TRUMA servis THERMOKING ( klimatizace a chlazení ) bûïné opravy nákladních a pfiípojn ch vozidel a autobusû servis vozidel VOLVO, DAF, MERCEDES a IVECO servis vozidel LIAZ, AVIA, TATRA, pfiívûsû a návûsû tuzemské v roby servis autobusû SETRA a IKARUS specializované a doplàkové sluïby odtahová a vypro Èovací sluïba uïitkov ch vozidel nad 7,5 t a autobusû v tuzemsku a zahraniãí NONSTOP opravy havarovan ch kabin zahraniãních vozidel na rovnací stolici, svafiování hliníku lak rnické práce s vyuïitím moderního 21 metrového lakovacího boxu autoãalounické práce NONSTOP servis a prodej pneu MICHELIN, BARUM a CONTI- NENTAL na autobusy, uïitková i osobní vozidla mûfiení emisí vznûtov ch a záïehov ch motorû, zaji tûní STK sefiizování a opravy vstfiikovacích ãerpadel MOTORPAL montáï pomocn ch náhonû pro hydraulická zafiízení, montáï elektrohydraulického sklápûní návûsû mytí vozidel moderní kartáãovou myãkou a tlakovou vodou ãerpání motorové nafty NONSTOP servis olejû ARAL, SHELL prodej ojet ch repasovan ch vozidel MAN, pfiívûsû a návûsû prodej nov ch vozidel MAN ve spolupráci s firmou MAN âr. prodej náhradních dílû, autopfiíslu enství, doplàkû a náfiadí prodej náhradních dílû na zahraniãní vozidla MAN, STEYER, VOLVO, DAF, MERCEDES, IVECO, SETRA prodej náhradních dílû pro tuzemská vozidla KAROSA, LIAZ, AVIA, TATRA prodej náhradních dílû pro návûsy a pfiívûsy KÖGEL, SCHWARZ- MULLER, PANAV a SCHMITZ prodej autopfiíslu enství SAF, BPW, ROR, KÄSSBOHRER, WABCO, GRAU, KNORR, EBERSPÄCHER, TRUMA, WEBASTO, THERMOKING prodej autopfiíslu enství a doplàkû PEWAG, MEHRA, HELLA, VARTA, VELVANA, MANN FILTR prodej renovovan ch dílû, náfiadí, pfiípravkû a vybavení dílen V echny uvádûné sluïby mohou zákazníci uhradit platebními kartami DKV a CCS. Currently the Company offers to its wide circle of customers the following services: authorised service facilities: non-stop MAN Euro service, STEYER Truck service service of KÖGEL,SCHWARZMULLER, PANAV and SCHMITZ semi-trailers and trailers service of KAROSA buses service of SAF, BPW, ROR and KASSBOHRER truck axles service of WABCO, GRAU and KNORR ABS-systems service of EBERSPÄCHER and TRUMA heating service of THERMOKING (air conditioning and ventilation) standard repairs to trucks, semi-trailer and trailer vehicles and buses service of VOLVO, DAF, MERCEDES and IVECO vehicles service of LIAZ, AVIA, TATRA vehicles, locally manufactured trailers and semi-trailers service of SETRA AND IKARUS buses specialised and supplementary service facilities NON-STOP towing and salvage service of commercial vehicles above 7,5 t including buses, nationally and internationally repairs of damaged cabins with straightening equipment to vehicles of foreign origin, as well as aluminium welding spray painting in a modern, 21-metre long painting booth car upholstery work NON-STOP MICHELIN, BARUM and CONTINENTAL tyre sale and fitting service for buses, commercial and passenger vehicles measuring of emissions of diesel and spark ignition engines, provision of roadworthy certificates sale and repairs of MOTORPAL fuel injection pumps assembly of auxilliary hydraulic equipment drives, assembly of electro-hydraulic tipping gear for semi-trailers vehicle wash, by modern, brush-type pressure water wash NON-STOP diesel fueling provision of ARAL and SHELL oils resale of second-hand overhauled MAN vehicles, trailers and semi-trailers sale of new MAN vehicles, in cooperation with MAN company, Czech Republic sale of spare parts, motor vehicle accessories, supplements and tools sale of spare parts for foreign MAN, STEYER, VOLVO, DAF, MERCEDES, IVECO, SETRA vehicles sale of spare parts for locally manufactured KAROSA, LIAZ, AVIA, TATRA vehicles sale of spare parts for KÖGEL, SCHWARZMULLER, PANAV and SCHMITZ trailers and semi-trailers sale of SAF, BPW, ROR, KÄSSBOHRER, WABCO, GRAU, KNORR, EBER- SPÄCHER, TRUMA, WEBASTO vehicle accessories THERMOKING sale of PEWAG, MEHRA, HELLA, VARTA, VELVANA, MANN FILTR vehicle accessories and supplements sale of renovated parts, tools, preparations and workshop equipment DKV and CCS credit cards are accepted for payment of all of the above-mentioned services. 14

15 DIVIZE T N NAD VLTAVOU - D3 / T N NAD VLTAVOU DIVISION - D3 PÛsobnost spoleãnosti v jihoãeském regionu doplàuje smí ená divize T n nad Vltavou, která se sv mi sty zamûstnanci zaji Èuje autobusovou dopravu, specializovanou dopravu osobních a uïitkov ch vozidel autotransportéry a opravárenskou ãinnost. V rámci divize je provozována autobusová doprava a to jak vefiejná linková osobní, tak i nepravidelná smluvní. Pravidelná linková doprava zaji Èuje dopravní obsluïnost mezi Bechyní, T nem nad Vltavou a âesk mi Budûjovicemi, prostfiednictvím tfiináct pravideln ch linek zaji Èuje zejména dopravu pracujících do prûmyslov ch center a ÏákÛ do kol. Linky jsou optimalizovány tak, aby bylo dosaïeno plo né obsluïnosti uveden ch oblastí a to vãetnû návaznosti na vlakové spoje. Souãástí pravidelné dopravy je i dálková linka do Prahy. Divize dále v rámci autobusové dopravy provozuje nepravidelnou smluvní dopravu osob do Jaderné elektrárny Temelín, zejména z T na nad Vltavou, âesk ch Budûjovic, Bechynû a Milevska na základû smluvního vztahu s firmou âez. Smluvní doprava je doplàována zájezdovou dopravou, jednak objednávkami z t nské oblasti a dále ve spolupráci s divizí autobusové dopravy v âesk ch Budûjovicích a s cestovní kanceláfií JIHOTRANS. Nákladní doprava divize je specializována na dopravu osobních a uïitkov ch vozidel speciálními autotransportéry. Moderní autotransportéry spoleãnosti je moïno vidût jak v tuzemsku tak i ve v ech evropsk ch zemích. Mezi pfiední zákazníky patfií firmy STIGLER, BESICO, KODA AUTO a AUTOMOBILE GROUP Praha. Dílna divize zaji Èuje bûïné opravy nákladních vozidel a autobusû jak pro vlastní potfiebu, tak i formou zakázek pro dal í zákazníky a to od v mûny olejû a mytí aï po pfiípravu vozidla na STK. V areálu divize je ãerpací stanice PHM, kde lze naãerpat naftu za pfiíznivé ceny a to jak formou hotovostních plateb, tak i smluvnû na magnetickou kartu. The activities of CSAD JIHOTRANS in the region are complemented by a multi-task division in Tyn nad Vltavou which, with its 100 employees, provides specialized bus services, truck and trailer transportation of passenger cars and commercial vehicles, and maintenance services. In addition, the division provides a regular bus service as well as a bus service by pre-arrangement as required. The regular bus service provides bus connections between Bechyne, Tyn nad Vltavou and âeské Budejovice, consisting of 13 bus routes, providing transport especially to schools for school-going children and the youth, as well as to workers travelling to industrial centres. The routes are deliberately planned, including co-ordination with train timetables, to provide effective logistic results. Part of the regular bus service is also the inter-city link to Prague. As part of the bus service, the division further operates a random, but contract-based bus service in terms of the agreement with CEZ company, providing transport for employees of the Temelin Nuclear Power station, particularly for those from Tyn nad Vltavou, âeské Budejovice, Bechyne and also from Milevsko. The contractual transportation arrangement is supplemented by tourist transport activities in the area of Tyn nad Vltavou, and also with the cooperation of the bus division in âeské Budejovice, and the travel agency, Jihotrans. Tyn s division of goods transport now specializes only in the transportation of passenger and commercial vehicles by means of special transporters and trailers. Our special transporters of passenger and commercial vehicles can now be seen in all the countries of Europe. Among the foremost customers are the following companies:- STIGLER, BESICO, KODA AUTO and AUTOMOBILE GROUP Praha. The division s workshop carries out standard repairs to its own trucks and buses, as well as to other customers vehicles, as per order, from oil changes and vehicle washing, to the stage of preparation of vehicles for the roadworthy test. The division runs a fuel filling station, selling diesel at a favourable price and payable for in cash or, if contractually prearranged, by a magnetic card. 15

16 DIVIZE CELNÍCH A SBùRN CH SLUÎEB - D5 DIVISION OF CUSTOMS AND COLLECTION SERVICES - D5 Komplex logistick ch sluïeb doplàuje divize zamûfiená na pfiepravu kusov ch zásilek, sbûrné sluïby a celní sluïby. Sbûrná sluïba TRANSPORTEXPRES je systém pfiepravy kusov ch zásilek z domu do domu vyuïívající sítû pravideln ch nákladních linek a pfiekladi È sdruïen ch zasílatelû a pfiímo navazuje na obdobn pfiepravní systém na Slovensku. Prostfiednictvím sbûrné sluïby lze zajistit pfiepravu balíkû a kusov ch zásilek po âeské republice do 24 hodin a na Slovensko do 96 hodin. V jiïních âechách divize dennû pfiepraví pfies tisíc zásilek, coï je mûsíãnû kolem jednoho a pûl tisíce tun zboïí, o které se stará padesát dispeãerû a skladníkû v âesk ch Budûjovicích, Strakonicích, Tábofie, J.Hradci a Pelhfiimovû. K pfiepravû zboïí vyjíïdí dennû po jihu âech ãtyfiicet vozidel a v noci kfiiïuje republiku tfiicet kamionû TRANSPORTEXPRESu, které pfieváïejí zásilky mezi regionálními pracovi ti. Divize dále pûsobí i v oblasti poskytování celních sluïeb v jiïních âechách na hraniãních pfiechodech a vnitrostátních celních úfiadech, kde má svá zastoupení. Pro dopravce zaji Èuje vystavování celních deklarací na hraniãních pfiechodech StráÏn, Dolní Dvofii tû, âeské Velenice a Halámky / do /. ExportérÛm a importérûm nabízí divize své sluïby ve vnitrostátních poboãkách Celních úfiadû v âesk ch Budûjovicích, Strakonicích, Vimperku, Volarech a v Prachaticích. V â.budûjovicích a Strakonicích jsou v návaznosti na celní sluïby provozovány vefiejné celní sklady. Divize provozuje v kraji m 2 celních a distribuãních skladû, a to pfiedev ím v ãeskobudûjovickém areálu, kde sídlí nejen poboãka celního úfiadu pro mezinárodní kamionovou dopravu, ale i fiada renomovan ch zahraniãních spediãních firem. Divize tak nabízí zákazníkûm kompletní logistické sluïby, ve kter ch je skloubena dlouholetá zku enost a moderní technologie. The division concentrating on unit load haul services, collection services and customs clearances supports the comprehensive logistic activities and services of CSAD JIHOTRANS. The TRANSPORTEXPRESS collection service is a transport system of deliveries of unit loads from house to house, using the network of regular freight lines and tranship points of the forwarding agents association and directly links to a similar transport system in Slovakia. Through the collection services the division undertakes to deliver parcels and part loads throughout the Czech Republic within 24 hours and anywhere in Slovakia within 96 hours. In South Bohemia, this system daily forwards over 1000 consignments, which is about one and half thousand tons of goods, controlled by fifty dispatchers and storekeepers in âeské Budejovice, Strakonice, Tabor, Jindrichuv Hradec and Pelhrimov. Forty forwarding vehicles of CSAD JIHOTRANS depart daily, while at night thirty trucks of the members of the TRANPORTEXPRES association crisscross the country, carrying the consignments between regional warehouses. The division is also involved in the provision of customs services at South Bohemia s border checkpoints and intrastate customs offices, where it has its representation. The services of issuing customs entry are provided for the transporters at the border crossings of Strazny, Dolni Dvoriste, âeské Velenice and Halamky. (up to ). The division s services are offered to exporters and importers in the intrastate branches of the Customs Office, located in âeské Budejovice, Strakonice, Vimperk, Volary and Prachatice. In âeské Budejovice and Strakonice the division also operates, in conjunction with the customs services, public bonded warehouses. Altogether, the division has at its disposal a floor area of 8000 m 2 of bonded and standard warehouse space, most of which is concentrated within the âeské Budejovice precincts of. Here are situated not only a branch of the Customs Office for international truck transport, but also a number of renowned foreign forwarding agents. The division thus offers customers complete logistic services, combining its longstanding experience with today s modern technology. 16

17 DIVIZE KAPLICE - D6 KAPLICE DIVISION - D6 Mezi hlavní ãinnosti divize Kaplice která má pfies sedmdesát zamûstnancû patfií provozování nákladní dopravy tuzemské a mezinárodní, servis a opravárenská ãinnost zamûfiené pfieváïnû na bûïné opravy nákladních vozidel, mûfiení emisí, prodej nafty, v mûnu olejû a mytí nákladních vozidel. Vozov park divize tvofií soupravy tahaãû s velkoobjemov mi sklápûcími návûsy, urãené pro mezinárodní pfiepravu tûrku z âeské republiky do Rakouska a tahaãû s návûsy, které zaji Èují mezinárodní dopravu. Mezi pfiední zákazníky divize patfií firmy z oblasti Kaplice BRAVE, ARMA-BAU a KOPP. Divize jako jediná v rámci spoleãnosti zaji Èuje obfiími vozidly BELAZ s nosností 42 tun technologickou pfiepravu kamene z lomû do drtiãû kamene pro firmu Kámen a písek âesk Krumlov. Among the main activities of the Kaplice Division, with a staff of seventy employees, are the operation of a goods transport service, inter-state and transit transport, service and repairs, covering mainly standard repairs to lorries, measuring of emissions, sale of fuel, oil changes and a goods lorry wash. The vehicle park consists of semi-trailer units for large volume semi-trailers, providing international transit transportation of crushed stone from the Czech Republic to Austria, and semi-trailer units providing transit transport. Among its important customers are companies from the Kaplice area, such as BRAVE, ARMA-BAU a KOPP. This division, as the only one of its kind within the framework of the concern, provides technological transportation of quarry stone to stone crushers, for the company of Kámen a písek âesk Krumlov. by means of the giant-sized BELAZ vehicles with their load capacity of 42 tons, 17

18 DIVIZE VIMPERK - D7 VIMPERK DIVISION - D 7 Smí ená divize ve Vimperku zamûstnává pfies ãtyfiicetpût zamûstnancû a zabezpeãuje provoz nákladní kamionové dopravy, skladov areál Volary a opravárenské a servisní ãinnosti. V areálu divize pûsobí vnitrostátní poboãka Celního úfiadu a je zde moïno vystavovat celní deklarace. Mezinárodní kamionová doprava divize je specializována na dopravu sypk ch materiálû a disponuje vedle klasick ch návûsû pfiedev ím velkoobjemov mi sklápûcími návûsy a valníky. Mezi pfiední zákazníky divize patfií kamenolomy v âr a firmy LÖFFLER, WARA. Souãástí divize Vimperk je skladov areál Volary s vlastní Ïelezniãní vleãkou a v hodnou polohou 20 km od hranic s SRN, kter má optimální polohu pro pfiímé zásobování Bavorska a âr. Areál nabízí krytou skladovou plochu m 2 a volnou zpevnûnou skladovací plochu m 2 s odpovídající manipulaãní technikou. Napojení na Ïeleznici umoïàuje optimalizovanou pfiepravu zboïí do zahraniãí a tuzemska kombinovanou Ïelezniãní a silniãní dopravou. Servisní dílna divize je vyuïívána jak pro vlastní vozidla tak formou zakázek pro ostatní zákazníky a je zamûfiena pfiedev ím na bûïné opravy nákladních automobilû a autobusû. Dále nabízí mazání vozidel, v mûny olejû, mytí vozidel a ãerpání motorové nafty. Nabídka servisních sluïeb pro vefiejnost bude v pfií tím roce roz ífiena o vlastní pneuservis BARUM. The combined division of JIHOTRANS at Vimperk employs a staff of over forty-five and ensures the operation of truck transportation, with the warehouse precincts of Volary, as well as repairs and servicing activities. The inter-state branch of the Customs Office operates from the precincts of the division and it is possible to obtain a customs entry certificate from them. The transit truck transport service specialises in the transportation of loose materials and has at its disposal, apart from classical semi-trailers, also large volume tilt-bed semi-trailers and platform semi-trailers. Among the important customers of this division are the quarries of the Czech Republic and LÖFFLER and WARA. Companies. The warehouse precinct of Volary is part of the Vimperk division with its own railway siding and advantageous locality 20 km from the German border, which is considered an optimal position especially for the provision of direct supplies to Bavaria and the Czech Republic. The premises contain a covered warehousing area of 5000 m 2 and a free open storage space with reinforced surface finish of 3000 m 2 and corresponding handling equipment. The line-up of the precincts with the railway network thus optimises the transportation facility to international as well as inter-state destinations with the provision of combined rail and road transportation. The Division s service workshop is used for its own as well as customers vehicles on the basis of order, and in principle provides standard repairs to goods lorries and buses. In addition, it offers a lubrication service, oil changes, vehicle wash and diesel fuel filling facilities. The range of services offered to the public will be extended by the provision of a tyre service workshop offering BARUM tyres. 18

19 SPEDIâNÍ KANCELÁ JIHOSPED JIHOSPED FORWARDING OFFICE Sobor ãinností a podnikatelsk ch aktivit doplàuje spediãní kanceláfi JIHOSPED se irokou nabídkou sluïeb jak v oblasti tuzemského, tak i mezinárodního zasilatelství. Spediãní kanceláfi se zamûfiila od doby svého zaloïení v roce 1994 pfiedev ím na poskytování komplexní dopravní obsluïnosti. Z hlediska rychlosti, operativnosti a sortimentu ve keré dopravní techniky se spediãní kanceláfii dafií trvale úspû nû uspokojovat poïadavky zákazníka, nejen prostfiednictvím vlastních dopravních kapacit, ale také díky vybudování systému tzv. smluvních dopravcû. Ten umoïàuje roz ífiení dopravní kapacity spediãní kanceláfie o kolonu smluvnû zabezpeãen ch, spolehliv ch a fiádnû poji tûn ch dopravcû, ktefií mají k dispozici kvalitní a provûfiená vozidla. Smluvním dopravcûm je vedle nabídky stálé a pfiednostní práce pro jejich vozidla také umoïnûno tankování, nákup náhradních dílû, zabezpeãení oprav a servisní ãinnosti, parkování v prostorách a v neposlední fiadû i vyuïití nabídky cestovní kanceláfie JIHOTRANS. Pro zkvalitàování poskytovan ch sluïeb jsou u zákazníkû s velk mi objemy pfieprav zfiizována deta ovaná pracovi tû spediãní kanceláfie. Pracovníci kanceláfií zabezpeãují dle dispozic zákazníka kvalitní, rychlou a cenovû v hodnou dopravu vãetnû celních sluïeb, logistického servisu, zaji tûní nadrozmûrn ch pfieprav, pfieprav dle mezinárodních dohod ADR a ATP a pfiepravy dodávkov mi vozidly do 3,5 t apod. Zaveden informaãní systém a on-line propojení v ech pracovi È umoïàuje okamïitû fie it ve kerá pfiání zákazníkû v oblasti dopravní obsluhy. Mezi pfiední zákazníky JIHOSPEDu v regionu patfií pfiedev ím spoleãnosti DUROPAK BUPAK, WIENERBERGER CP, LINDE, MOTOR JIKOV, EGE, MOTOCO, KEY TEC, FONTEA atd., ostatních spoleãností v âeské republice pak pfiedev ím ASKO NÁBYTEK, BAEST, ASKO a mnoho dal- ích. Mezi zahraniãními partnery patfií k pfiedním zákazníkûm spoleãnost URBAN TRANSPORTE a firmy s zamûfiené na obchod s recyklovateln m papírem. The range of operations and business activities of CSAD JIHOTRANS in the area of goods transport services is complemented by the JIHOSPED forwarding office which offers a wide selection of services in the field of national and international forwarding business. The forwarding office has focussed, since its establishment in 1994, chiefly on the provision of a comprehensive shipping service. From the point of view of speed, efficacy and the availability of the range of transportation technology, the forwarding office is continuously able to satisfy the needs of customers, not only by using the in-house transport capacity of CSAD JIHOTRANS, but also due to the already established system of so-called haulage contractors. These haulage contractors have facilitated the increase of the forwarding offices s transportation capacity by a fleet of contractually secured, reliable and properly insured carrying agents, having at their disposal good quality and roadworthy vehicles. Haulage contractors are offered, besides steady and preferential work, fuelling facilities, the facility of purchasing spare parts, provision for repairs and maintenance, parking space within the premises of CSAD JIHOTRANS and, last but not least, the use of the JIHOTRANS travel agency. To improve the quality of services, forwarding offices were established on the premises of companies which transport a large volume of goods The office personnel provides, in accordance with the needs of the customer, good quality, fast and keenly priced transportation services, including customs and logistic services, provision for transportation of oversized goods, transportation in terms of ADR and ATP international agreements, transportation of up to 3,5 t by pick-up vehicles, etc. An established communications system and an on-line interconnection of all workstations ensure a prompt response to customers transportation needs. The following companies are among JIHOSPED s prime customers in the region: DUROPAK BUPAK, WIENERBERGER CP, LINDE, MOTOR JIKOV, EGE, MOTOCO, KEY TEC, FONTEA, etc, and among other companies in the Czech Republic, particularly ASKO NÁBYTEK, BAEST, ASKO and many others. Among its foreign partners, URBAN TRANSPORTE and companies specialising in the trade of recyclable paper are important. 19

20 JIHOTRANS CESTOVNÍ KANCELÁ JIHOTRANS TRAVEL AGENCY Cestovní kanceláfi JIHOTRANS je moderní cestovní kanceláfií, která poskytuje nej ir í spektrum programové nabídky, kapitálovû a ekonomicky je zastfie ena sv m zfiizovatelem a.s., âeské Budûjovice. Trhem i zákazníky je vnímána jako ekonomicky stabilní a seriozní cestovní kanceláfi. Prostfiednictvím vlastních i provizních produktû nabízí CK JIHOTRANS sv m klientûm atraktivní pobytové zájezdy do pfiímofisk ch letovisek Chorvatska, ecka, Itálie a panûlska realizované jak autobusovou, tak i leteckou dopravou, zimní lyïafiské pobyty do nejkvalitnûj ích evropsk ch stfiedisek i iroké moïnosti domácí rekreace. Silnou partií produktu CK JIHOTRANS je rozsáhlá nabídka programovû velmi bohat ch poznávacích a expediãních zájezdû zahrnujících území celé Evropy, JiÏní Ameriky, ãásti Afriky a Asie. Pro dosaïení maximálního efektu tûchto cest jsou pfii jejich realizaci vyuïívány speciálnû upravené obytné dopravní prostfiedky typu hotelbus, kter mi disponuje jako jedin dopravce v âr. Trvale stoupající zájem je rovnûï o produkty s programy aktivního rekreaãního odpoãinku, jako je cykloturistika a vysokohorská turistika. Proto cestovní kanceláfi pfiichází kaïdoroãnû nejen s inovací cykloturistick ch zájezdû do zahraniãí, ale i v rámci tuzemska. Mezi tuzemské aktivity patfií vypracování a realizace v znamného Úvodního projektu cykloturistiky a venkovské turistiky Jihoãeského kraje, jehoï cílem je vytvofiení komplexního sezónního dopravního systému CYKLOTRANS, systému pravideln ch autobusov ch linek pro potfiebu cykloturistû a pû ích turistû. Obdobou tohoto systému v zimních mûsících je dopravní systém SKITRANS, kter obslouïí jak pfiíznivce sjezdového lyïování, tak milovníky bílé stopy. V rámci pobytové turistiky, cyklo a vysokohorské turistiky má CK JIHOTRANS regionální pûsobnost a své potenciální klienty oslovuje nejen prostfiednictvím své kanceláfie v âesk ch Budûjovicích, ale i pracovi È ve Strakonicích a T nu nad Vltavou. Díky své v jimeãnosti na trhu v oblasti zájezdû poznávacích a expediãních má v ak v tomto smûru CK pûsobnost celorepublikovou, podpofienou navíc v hradním zastoupením v Praze a sítí provizních prodejcû po celé âr. Neustálá snaha o zvy ování spokojenosti zákazníkû a jakosti poskytovan ch sluïeb se promítá i do zavedení systému jakosti. Cestovní kanceláfi získala jako první vrepublice jiï v roce 1998 certifikát evropského systému jakosti podle norem âsn EN ISO CK JIHOTRANS is a modern travel agency which offers the widest spectrum of choices and which is, financially and economically, under the umbrella of its founder, CSAD JIHOTRANS Ltd., âeské Budejovice. JIHOTRANS is perceived by the market in general as well as by its clientele to be an economically stable and reputable travel agency. Amongst its wide range of products, JIHOTRANS Travel Agency offers its clientele captivating recreational tours by road and air to the coastal resorts of Croatia, Greece, Italy and Spain, Winter recreational ski tours in top quality European ski centres and a great variety of domestic recreational facilities. The Agency s true trump card is its rich programme of expeditions and sightseeing tours throughout the whole of Europe and South America as well as to parts of Africa and Asia. In order to get the most out of these tours, hotel-buses (specially adapted buses comprising full accommodation and catering facilities) are used. CK JIHOTRANS is the only provider of this kind of facility in the Czech Republic. Increasingly growing interest is shown in products offering programmes of active recreation, such as Cyclo-tourism and Alpine tourism. It is for this reason that the travel agency annually prepares an innovative selection of choices for cyclo-tourists, both locally and abroad. One of the local undertakings involves the preparation and realization of a major project for the promotion of cyclo-tourism and rural tourism in the Southern Bohemia region. This project aims to establish a comprehensive seasonal CYKLOTRANS transport system with regular bus links catering for the needs of cyclo-tourists and hikers. A corresponding Winter transport system is SKITRANS, which not only fulfils the needs of downhill skiers, but also of white track enthusiasts. The operational sphere of action of JIHOTRANS Travel Agency is regional in recreational terms of Cyclo- and Alpine tourism. It reaches its potential clients not only through its travel agency in âeské Budejovice, but also through its branches in Strakonice and Tyn nad Vltavou. As a result of its market distinctiveness in the area of expeditions and sightseeing tours, the sphere of activity of JIHOTRANS has became country-wide and is additionally supported by its exclusive representation in Prague and its network of commission-based dealers throughout the Czech Republic. Unceasing efforts to increase the clientele s satisfaction and the quality of services offered, projects itself in the implementation of the systems of quality assurance. The travel agency, as early as 1998, was the first in the country to acquire the Certificate of European Quality Control Systems to CSN EN ISO 9002 standards. 20

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1.

Výroční zpráva za rok 2010. ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS. výroční zpráva 2010 / str.1. Výroční zpráva za rok 2010 ČSAD JIHOTRANS a.s. ČSAD JIHOTRANS výroční zpráva 2010 / str.1. OBSAH : Charakteristika společnosti 4 Představenstvo a dozorčí rada 5 Zpráva předsedy dozorčí rady 6 Zpráva předsedy

Více

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic - CZ

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic - CZ JIHOTRANS VYR ZPR/04 30.5.2005 8:18 Stránka 1 a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic - CZ IâO : 25 17 12 16, DIâ: CZ 25 17 12 16 Company Identification No. (IâO): 25 17 12 16, Tax

Více

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s.

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic IâO: 25 17 12 16, DIâ: 077-25 17 12 16 Telefon / Telephone: +420 389 009 111, fax: +420 389 009 201 E-mail:

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 ČSAD JIHOTRANS ČSAD JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 České Budějovice 370 21 Česká Rebublika IČO : 251 712 16, DIČ : CZ251 712 16 Společnost je zapsána v Obchodním rejstř íku

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

JIHOTRANS GROUP. konsolidovaná výroční zpráva 2013 / str.1.

JIHOTRANS GROUP. konsolidovaná výroční zpráva 2013 / str.1. konsolidovaná výroční zpráva 2013 / str.1. OBSAH : Charakteristika 3 Stanovisko dozorčí rady 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 4 Organizační a řídicí struktura 5 Pracoviště společnosti 6

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 1999 OBSAH / SUMMARY: 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE / BAS IC INFORMATION... 3 2. VYBRANÉ EKONOMICKÉ

Více

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013 Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita VIZE: cestující ve veřejné osobní dopravě budou mít možnost na jednom místě (nikoliv nutně na jediném) zakoupit univerzální multimodální

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Veronika Pešková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014

Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 Intenzivní cvičení Taoistické Tai ChiTM vnitřní umění pro zdraví Brno 2014 GPS: 49 12'53.39"N; 16 33'41.93"E Pokud jedete z jižního směru od dálnice, sledujte směrovky na Svitavy a k BVV. (Exit 190 z dálnice

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text

ZOOM OBSAH/CONTENT. Chybí text. Chybí text. Chybí text. Chybí text FILMSERVIS ZOOM www.caravanmetropol.cz www.caravanmetropol.com Chybí text Hledáte pro filmový projekt silného partnera pro zajištění karavanového vozového parku? Firmu, která poskytne komfortní a luxusní

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více