âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s."

Transkript

1 a. s. Pekárenská 255/77 / 255/77 Pekárenská Street âeské Budûjovice Czech Republic IâO: , DIâ: CZ Company Identification no. (IâO): , Income Tax Identification no. (DIâ): CZ spoleãnost je zapsána v OR u KS v â. Budûjovicích oddíl B, vloïka 892 Registered in the Companies Register, kept by the Regional Court in âeské Budûjovice, part B, entry 892 Telefon / Telephone: , fax:

2 2

3 OBSAH / TABLE OF CONTENS Charakteristika spoleãnosti Nature of Business 4 âlenové statutárních orgánû spoleãnosti Members of the Statutory Bodies of the Company 5 V znamné události ve spoleãnosti v roce 2003 Important Company events in Zpráva pfiedsedy dozorãí rady Report of the Chairman of the Supervisory Board 7 Zpráva pfiedsedy pfiedstavenstva Report of the Chairman of the Board of Directors 8 Organizaãní struktura Organizational Structure 10 Pracovi tû spoleãnosti /Various Divisions of the Company 11 Divize nákladní dopravy / Goods Transport Division 12 Divize autobusové dopravy / Bus Traffic Division 13 Divize sluïeb motoristûm / Motorist Services Division 14 Divize T n nad Vltavou / T n nad Vltavou Division 15 Divize celních a sbûrn ch sluïeb Division of Customs and Collection Services 16 Divize Kaplice / Kaplice Division 17 Divize Vimperk / Vimperk Division 18 Spediãní kanceláfi JIHOSPED / Forwarding Agency JIHOSPED 19 JIHOTRANS cestovní kanceláfi / JIHOTRANS Travel Agency 20 âsad STTRANS a.s. / âsad STTRANS a.s. 21 Jakost a péãe o Ïivotní prostfiedí, normy ISO Quality and the Protection of the Environment, ISO norms 22 V znamní obchodní partnefii Important Business Partners 23 Finanãní ãást v roãní zprávy Financial Section of the Annual Report 25 Úãetní v kazy Financial Statements 26 Pfiehled o penûïních tocích Cash Flow Statement 32 Pfiíloha k úãetní uzávûrce Attachment to Financial Statements 34 Zpráva auditora Auditor s Report 50 3

4 CHARAKTERISTIKA SPOLEâNOSTI / CHARACTERISTIC OF COMPANY Podíl na trhu dopravních sluïeb v Jihoãeském kraji / Share in the regional transport services market osobní doprava / passenger transport 31 % nákladní doprava / goods transport 35 % Základní pfiedmûty ãinnosti / Principal activities of the Company provozování vefiejné linkové osobní a nákladní dopravy tuzemské a zahraniãní public intercity traffic and goods transport service, both inland and abroad provozování a zprostfiedkování sluïeb cestovního ruchu travel agency operations and provision of mediation services provádûní oprav a údrïby dopravních prostfiedkû vehicle repairs and maintenance pfiepravy kusov ch zásilek a celní sluïby Unit load transportation and Customs services Hlavní ukazatelé / Main indicators ( tis. Kã / CZK thousands ) âsad STTRANS Základní kapitál / Basic capital Aktiva / Assets Vlastní kapitál / Equity Zamûstnanci a vlastní vozov park / Employees & Fleet Celkem / Total âsad STTRANS Poãet zamûstnancû / Number of employees Nákladní vozidla / Lorries * Pfiívûsy a návûsy / Trailers and semi-trailers * Autobusy / Buses * Dodávková a osobní vozidla / Passenger cars and vans * * stav k / as at Vlastnická struktura / Ownership structure M.I.C.B. a.s. 33,4 % Ing. Miloslav Mrkviãka 33,3 % Robert Krigar 33,3 % âlenství v organizacích / Membership in Organizations âesmad BOHEMIA / CESMAD BOHEMIA Asociace dopravních, spediãních a servisních firem âech, Moravy a Slezka Association of Transportation, Forwarding and Servicing Companies of Bohemia, Moravia and Silesia Jihoãeská hospodáfiská komora / South Bohemian Chamber of Commerce âeská spoleãnost pro jakost / Czech Institute for Quality Assurance 4

5 P EDSTAVENSTVO / BOARD OF DIRECTORS Ing. Miloslav Mrkviãka pfiedseda pfiedstavenstva a personální fieditel Chairman of the Board of Directors and Personnel Director Robert Krigar ãlen pfiedstavenstva a generální fieditel Member of the Board of Directors and General Director Ing. Franti ek Lafata ãlen pfiedstavenstva a fieditel pro strategii Member of the Board of Directors and Director of Strategy DOZORâÍ RADA / SUPERVISORY BOARD Ing. Miroslav Dvofiák pfiedseda dozorãí rady a pfiedseda pfiedstavenstva M.I.C.B. a.s. Charrman of the Supervisory Board and Member of the Board of Directors M.I.C.B., Ltd. Ing. Lubomír PÛlpán ãlen dozorãí rady a finanãní fieditel Member of the Supervisory Board and Financial Manager Vojtûch Bene ãlen dozorãí rady a pfiedseda ZO OSD Member of the Supervisory Board and Charman of the ZO OSD 5

6 V ZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2003 / MAJOR EVENTS IN 2003 Leden / úãast CK JIHOTRANS na Mezinárodním kontraktaãním a prodejním veletrhu prûmyslu cestovního ruchu GO v Brnû January / Attendance of Travel Agency (further only TA) JIHOTRANS at the International Contracting and Sales Travel Trade Fair held in Brno Únor / slavnostní vyhodnocení soutûïe Jízda bez nehod a ocenûní 17 fiidiãû, úãast CK JIHOTRANS na Stfiedoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze February / Prizegiving ceremony of the Driving without accidents contest, during which 17 drivers were awarded; attendance of TA JIHOTRANS at the Central European Holiday World Travel Fair in Prague. Bfiezen / slavnostní otevfieni rekonstruovan ch dílen dopravního uãili tû v areálu âsad JIHOTRANS March / inauguration of the reconstructed workshops of the Transportation Training Centre, situated in the precincts of Duben / pfievzetí ãásti spoleãnosti âsad âeské Budûjovice a.s., a âsad Prachatice a.s./ areály: â. Budûjovice, â. Krumlov, Kaplice, Vimperk, Volary, Prachatice, Písek a Milevsko / úãast na v stavû MOBIL SALON 2003 v âesk ch Budûjovicích April / takeover of part of the âsad âeské Budûjovice a.s., âsasd Prachatice a.s. (Ltd) Company, / and its precincts at: â. Budûjovice, â. Krumlov, Kaplice, Vimperk, Volary, Prachatice, Písek and Milevsko Kvûten / úãast na evropském veletrhu dopravy a logistiky TRANSPORT LOGISTIC v Mnichovû, v dílnách dopravního uãili tû probûhla celostátní soutûï Automechanik junior May / attendance at the European tradefair TRANSPORT LOGISTIC, held in Munich; national competition, titled Automechanik Junior, took place at the workshops of the Transportation Training Centre âerven / zahájení provozu ãtyfi pravideln ch autobusov ch linek dopravního systému CYKLOTRANS, likvidace a odprodej 47 neekologick ch vozidel, odprodej provozovny Milevsko June / commencement of operation of four regular bus lines of the CYKLOTRANS system, liquidation and clearance sale of 47 non-ecological vehicles, sale of business premises at Milevsko Záfií / pronájem a následn odprodej provozovny â. Krumlov, úãast na mezinárodním veletrhu Transport a Logistika 2003 v Brnû, uvedení do provozu speciálního odtahového a vypro Èovacího vozidla na podvozku MAN, soutûïní posádka sponzorovaná âsad JIHOTRANS Pavel Kundrát a Franti ek Poláãek s vozem Volkswagen Polo V vyhrála v kategorii N1 soutûï AAA Auto Rally Pfiíbram September/ lease and subsequent sale of business premises in âesk Krumlov, attendance at the International Trade fair Transport and Logistics 2003, held in Brno, putting into service a special salvage lorry, fitted on the MAN chassis, by, sponsored racing team Pavel Kundrát and Franti ek Poláãek, with Volkswagen Polo V vehicle, won N1 category race AAA Auto Rally Pfiíbram íjen / uspofiádání setkání Klubu historick ch autobusû v âesk ch Budûjovicích October / co-ordination of the meeting of vintage buses in âeské Budûjovice Lispopad / gesce nad v jezdním zasedáním Asociace dopravních, spediãních a servisních firem âech, Moravy a Slezska November / sponsorship of conference venue of the Association of Transportation, Forwarding and Servicing Companies of Bohemia, Moravia and Silesia Prosinec / nav ení základního kapitálu spoleãnosti na 137 mil. Kã, zahájení provozu pravideln ch autobusov ch linek dopravního systému SKITRANS do lyïafisk ch areálû Kramolín a Zadov, uspofiádání DnÛ otevfien ch dvefií pro obchodní partnery ve spolupráci s obchodní spoleãností MAN Praha December / Company s Basic Capital increased to 137 mil. CZK; commencement of operation of the SKITRANS regular bus lines transport system to the ski resorts of Kramolín and Zadov, organizing of Open-Door Days for business partners in cooperation with trading company MAN Praha 6

7 ZPRÁVA P EDSEDY DOZORâÍ RADY / REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD Dozorãí rada se zab vala problematikou, která jí pfiíslu í podle stanov spoleãnosti a pracovala v souladu s pravomocemi delegovan mi obecnû závazn mi právními pfiedpisy, zejména obchodním zákoníkem. Pfiedseda dozorãí rady se pravidelnû úãastnil zasedání pfiedstavenstva. Na jednáních dozorãí rady byly projednány informace o hospodafiení a stavu spoleãnosti a vzaty na vûdomí závûry a usnesení pfiedstavenstva. Hlavním úkolem pro pfií tí období fungování spoleãnosti je úspû né dokonãení transformace spoleãnosti po provedeném nákupu ãástí podnikû âsad â. Budûjovice a âsad Prachatice a nastavení stabilního chodu. Dozorãí rada pfiezkoumala úãetní závûrku za rok 2003 a konstatuje, Ïe úãetní závûrka byla sestavena na základû fiádnû vedeného úãetnictví v souladu s obecnû závazn mi pfiedpisy. Úãetní závûrka byla podrobena externímu auditu, kter provedla spoleãnost HZ Praha, spol. s r. o. Auditorská spoleãnost do la k závûru, Ïe úãetní závûrka, v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb. o úãetnictví ve v ech v znamn ch aspektech vûrnû zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmûní, finanãní situaci k a v sledky hospodafiení za rok Dozorãí rada posuzuje hospodafiení spoleãnosti s pfiihlédnutím ke stanovisku auditora a konstatuje, Ïe úãetní závûrka poskytuje úplné a vûrohodné informace o majetku, závazcích, vlastním jmûní a finanãní situaci spoleãnosti za rok The Supervisory Board has carried out its duties in terms of the Articles of Association, and worked under competencies delegated by the laws in force, especially the Commercial Law Code. The Chairman of the Supervisory Board has regularly attended the meetings held by the Board of Directors. At the meetings held by the Supervisory Board, information concening the management and the economic state of the Company has been taken up, and the conclusions and resolutions taken into account. The main task for the next period of the functioning of the Company is the successful completion of the Company s transformation, after the transacted acquisition of the parts of the âsad âeské Budûjovice and âsad Prachatice companies and resetting of the stability of the operation. The Supervisory Board has reviewed the final accounts for 2003, stating that the final accounts have been prepared in conformity with generally accepted accounting practice, and in accordance with generally binding rules of Law. The final accounts have been submitted for external audit, carried out by HZ Praha s.r.o. (Ltd). The Auditors have concluded that the final accounts, prepared in terms of Act No. 563/1991 Coll. on Accounting, as amended in later versions, in all relevant aspects closely reflect the assets, liabilities, equities and the financial situation of the Company as at and the results of the management for The Supervisory Board has evaluated the management of the Company, also taking into account the Auditor s Report, and states that the final accounts provide complete and credible information relating to assets, liabilities, equity and the financial situation of the Company for Ing. Miroslav Dvofiák pfiedseda dozorãí rady Chairman of the Supervisory 7

8 ZPRÁVA P EDSEDY P EDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ âinnosti SPOLEâNOSTI ZA ROK 2003 VáÏení pfiátelé, je mou milou povinností seznámit Vás se stavem hospodafiení spoleãnosti, s jejími ekonomick mi v sledky za rok 2003 a také s podstatn mi událostmi, které v znamn m zpûsobem ovlivnily a ovlivàují hospodáfisk Ïivot spoleãnosti. Spoleãnost je dopravní firma s dlouholetou tradicí, systémem a zku enostmi v oblasti silniãní dopravy a opravárenství. se vûnuje tradiãním oborûm podnikání v dopravû, jako je vefiejná silniãní osobní doprava, silniãní nákladní doprava tuzemská i zahraniãní, pfieprava balíkû a kusov ch zásilek, opravárenství, provozování cestovní kanceláfie a spediãní kanceláfie a fiadû dal ích doplàkov ch sluïeb. Ohlédnutí za rokem 2003 K 1. dubnu 2003 spoleãnost pfievzala majetek a závazky, práva, povinnosti a jiné majetkové hodnoty ãástí podnikû âsad â. Budûjovice a âsad Prachatice. Tato akvizice zahrnovala ve ker nemovit i movit majetek souvisící s ãinností nákladní dopravy a spedice, sbûrné sluïby, celních sluïeb vã. hraniãních pfiechodû, servisních a opravárensk ch sluïeb. Touto akvizicí spoleãnost získala areály v e zmínûn ch spoleãností v âeském Krumlovû, Kaplici, Písku, Milevsku, Prachaticích, Vimperku a Volarech. Pfievzala témûfi 600 zamûstnancû a dal ích 220 nákladních vozidel. Nákupem ãástí podnikû byla spojena fiada ãinností od vlastního pfievzetí majetku a zamûstnancû, pfies spojení úãetnictví aï po následnou restrukturalizaci v ech ãinností vãetnû financování. Po úspû nû provedené akvizici spoleãnost za rok 2003 dosáhla pfies tis Kã v nosû, zajistila zamûstnancûm sociální program a v raznû posílila své postavení na relevantním trhu. Spoleãnost vykázala ãist zisk po zdanûní ve v i tis. Kã. V znamn m pozitivním signálem pro na e partnery se stalo i nav - ení základního kapitálu spoleãnosti z loàsk ch tis Kã na souãasn ch tis Kã. Jakost a péãe o Ïivotní prostfiedí Od roku 2002 je spoleãnost âsad JIHOT- RANS certifikována na aktualizovanou normu âsn EN ISO 9001:2001. Mimoto má zaveden a certifikován systém ochrany Ïivotního prostfiedí podle normy âsn EN ISO Tento systém, kter zahrnuje mezinárodní a tuzemskou silniãní nákladní dopravu, vefiejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu, opravy silniãních vozidel, prodej pohonn ch hmot a olejov ch náplní vãetnû v mûny, mytí vozidel, pneuservis, mûfiení emisí, vypro Èovací a odtahové sluïby a provozování cestovní kanceláfie byl ovûfien nezávisl m certifikaãním orgánem CQS Praha, kter je ãlenem mezinárodní certifikaãní organizace IQNet. Vize spoleãnosti Z dlouhodobého hlediska je hlavní strategií spoleãnosti pfiedev ím trvale zvy ovat svou trïní hodnotu, neustále posilovat postavení na regionálním, tuzemském i evropském trhu s dlouhodobou orientací na zájmy a spokojenost zákazníka. Neménû dûleïit je i úkol budovat pozitivní firemní kulturu a peãovat o spokojenost zamûstnancû. V rámci restrukturalizace spoleãnost plánuje dokonãení pfiestaveb areálû urãen ch k dal ímu rozvoji, konkrétnû âeské Budûjovice, T n nad Vltavou, Kaplice, Vimperk a Volary. V nov ch provozech budou letos zavedeny systémy fiízení jakosti podle norem ISO 9001: 2000 a environmentálních norem fiady ISO Závûrem Tato v roãní zpráva Vám nabízí základní informace o spoleãnosti, o její vlastnické a organizaãní struktufie, ãinnosti jednotliv ch divizí a podnikatelsk ch stfiedisek vãetnû úplné kompletní roãní závûrky. Domnívám se, Ïe po prostudování v roãní zprávy dojdete k závûru, Ïe spoleãnost je perspektivní, dynamicky se rozvíjející podnik s velmi dobrou technickou základnou, ekologick mi pfiístupy, schopn m managementem a stabilizovan m t mem kvalifikovan ch pracovníkû. Do Evropské unie bude spoleãnost vstupovat jako jeden z nejvût ích dopravních subjektû v âeské republice s roãním obratem ve v i 1,7 miliardy korun, se zhruba 600 nákladními auty, 350 vlastními a 250 smluvními, s 220 autobusy a 1200 zamûstnanci. Ing. Miloslav Mrkviãka pfiedseda pfiedstavenstva 8

9 REPORT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY FOR THE YEAR 2002 Dear friends, It is my pleasure and duty to inform you of the status of the management of CSAD JIHOTRANS Ltd. Company, its economic results for 2003 and significant events which, by their nature, influence the economic existence of the company. The Company CSAD JIHIOTRANS is a transport firm with a long-standing tradition, structure and experience in the sphere of road transportation and maintenance services. CSAD JIHOTRANS follows the traditional field of enterprise in transportation such as public bus service, goods transport service locally and internationally, maintenance services, unit load haul, customs services, running of a travel agency, freight forwarding agency and a number of further supporting services. Looking back at 2003 By 1. April 2003 the Company had taken over the assets and liabilities, discretions and duties and other asset values of parts of âsad âeske Budûjovice and âsad Prachatice companies.. This acquisition included the entire tangible and intangible assets incidental to the activities of the freight and forwarding services, unit load haul, customs services incl. those situated at the border check-points as well as all repairs and maintenance services. With this acquisition the Company acquired the precincts of the above-mentioned companies in Cesky Krumlov, Kaplice, Písek, Milevsko, Prachatice, Vimperk and Volary. It also took over almost 600 employees as well as 220 trucks. Various activities were connected with the takeover of parts of the companies, ranging from the actual takeover of the properties and the employees, combining the accounting system, through to the subsequent restructuring of all activities including the provision of funds. After the successful execution of the acquisition, the CSAD JIHOTRANS Company has, for the year 2003, achieved a revenue of over thousand CZK, secured a social programme for the employees and markedly strengthened its position in the relevant market. The Company has shown after tax a net profit of thous. CZK. Another significant positive signal for our partners was the Company s increase of basic capital from last year s thous. CZK to the current thous. CZK. Care of the Environment and Quality Assurance Since 2002 the company has been certified in terms of the updated version of âsn EN ISO 9001:2001 norm. Apart from that our organization implemented, and has also been certified in terms of the system of protection of environment in accordance with âsn EN ISO norm. The system, which covers the international and local goods transport, public inter-city service and transport for tourists, repairs of road vehicles, sale of fuels and oils including oil changes, vehicle washing, tyre service, measurement of emissions, salvage services, towing services and running of a travel agency, has been attested by an independent certification authority,,cqs Praha, which is a member of the international certification organization IQNet. Company s vision From the long-term point of view, the key strategy of the Company is to keep increasing its market value on an ongoing basis, as well as to strengthen its position on the regional, interstate and European market with a long-term orientation on the interest and the satisfaction of the customer. Not less important is the task of building a positive company culture and to ensure the satisfaction of the employees. Within the framework of the re-organisation, the Company is planning to finalize the alterations presently being carried out and intended for further expansion, specifically in âeské Budûjovice, T n nad Vltavou, Kaplice, Vimperk and Volary. The new operations will be introduced to systems of Quality Control Management to Comply with norms ISO 9001:2000 and the environmental norms of ISO In Conclusion: This Annual Report offers you essential information about the Company, its ownership and organizational structure, activities of the individual divisions and the business centres including the complete Annual Financial Report. I believe that, after studying the Annual Report, you will come to conclusion that CSAD JIHOTRANS Company is a prospective, dynamically developing enterprise with a very good technical base, ecologically concerned approaches, capable management and a stable team of qualified personnel. The Company will be entering the European Union as one of the biggest transportation establishments in the Czech Republic, with an annual turnover of 1,7 milliard CZK, and approximately 600 lorries, 350 of which are Company-owned and 250 affiliated to the Company contractually, 220 buses and 1200 employees. Ing. Miloslav Mrkviãka Cairman of the Board 9

10 ORGANIZAâNÍ A ÍDICÍ STRUKTURA ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL STRUCTURE OF THE COMPANY Generální fieditel General Director âsad STTRANS editel spoleãnosti Director of the Company âsad JAVORIV Jednatel spoleãnosti Executive Head of the Company Robert Krigar Ing. Vladimír Warisch Valentin Ustimenko Personalistika Personnel Personální fieditel Personnel Director Strategie Strategy editel pro strategii Strategy Director Ekonomika Economic Finanãní fieditel Financial Director Obchod Business Obchodní fieditel Sales Director Marketing Marketing editel marketingu Marketing Director Provoz a technika Operation Provoznû tech. fieditel Operations Director Ing. Miloslav Mrkviãka Ing. Franti ek Lafata Ing. Lubomír PÛlpán Jifií Anderle Ing. Jaroslav Vrchota Ing. Franti ek Bican Divize nákladní dopravy Goods Transport Division editel divize Director of the Division Divize autobusové dopravy Bus Trafic Division editel divize Director of the Division Divize T n nad Vltavou Division T n nad Vltavou editel divize Director of the Division Divize sluïeb Service Division editel divize Director of the Division Sbûrné a celní sluïby Pick up and customs services editel divize Director of the Division Václav Ficl Petr Kocar Václav RÛÏiãka Franti ek Klíma Ing. Jifií Trousil Divize Kaplice Division Kaplice editel divize Director of the Division Divize Vimperk Division Vimperk editel divize Director of the Division Divize sluïeb Division of Services editel divize Director of the Division Spedice Forwarding Vedoucí spediãní kanceláfie Manager of Forwarding Cestovní kanceláfi Travel Agenci Vedoucí cestovní kanceláfie Travel Agency Manager Ing. Franti ek Kubíãek Martin Lachkoviã Franti ek Dvofiák Ing. Jan Vlnas Ing. Vladimír Votfiel 10

11 PRACOVI Tù SPOLEâNOSTI / VARIOUS DIVISIONS OF THE COMPANY âeské Budûjovice T n nad Vltavou Kaplice Volary Vimperk Prachatice Písek Tábor Pelhfiimov JindfiichÛv Hradec StráÏn Dolní Dvofii tû âeské Velenice Halámky Mladá Boleslav Dubí Nové Sedlo âsad STTRANS Strakonice âsad JAVORIV Ukrajina, Lvovská oblast správa spoleãnosti, nákladní doprava, spedice, osobní doprava, sbûrná sluïba - Transportexpres, celní sluïby, celní sklad, celní deklarace, sluïby motoristûm Truck-Bus centrum, cestovní kanceláfi, deta ované pracovi tû dopravní obsluhy ve spoleãnostech skupiny MOTOR JIKOV GROUP / Company Headquartes, Goods transport services, Forwarding, Bus service, Collective Consignment -Transportexpres, Customs services, Bonded warehouse, Customs clearances, Motorists services, Truck-Bus Centre, Travel agency, Detached transport maintenance site MOTOR JIKOV GROUP celní sluïby, celní sklad, celní deklarace, sluïby motoristûm Truck-Bus centrum, cestovní kanceláfi nákladní doprava - stfiedisko autotransportéry, osobní doprava, sluïby motoristûm / Goods transport services - Transporters centre, Bus service, Motorists services nákladní doprava, opravárenství, ãerpací stanice / Goods transport services, Repairs and maintenance services, Fuel filling stations celní sklad, celní deklarace / Bonded warehouse, customs clearance nákladní doprava, opravárenství, ãerpací stanice, celní deklarace / Goods transport services, repairs and maintenance services, fuel filling station, customs clearance ãerpací stanice, celní deklarace / Fuel filling station, Customs clearance nákladní doprava, opravárenství / Goods transport services, Repairs and maintenance services sbûrná sluïba - Transportexpres / Collective Consignment -Transportexpres sbûrná sluïba- Transportexpres / Collective Consignment -Transportexpres sbûrná sluïba- Transportexpres / Collective Consignment -Transportexpres hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on hraniãní pracovi tû - celní deklarace / ukonãení ãinnosti k / Border post site - Customs clearance / termination of activities on deta ované pracovi tû dopravní obsluhy / Detached transport maintenance site deta ované pracovi tû dopravní obsluhy / Detached transport maintenance site deta ované pracovi tû dopravní obsluhy / Detached transport maintenance site nákladní doprava, osobní doprava, sluïby motoristûm, ãerpací stanice, celní deklarace, celní sklad / Goods transport service, bus service, motorists services, fuel filling station, customs clearances, bonded warehouse nákladní doprava, skladování / Goods transport service, warehouse SYMBOLIKA HLAVNÍCH âinností / DESIGNATION OF MAIN ACTIVITIES nákladní doprava - kamiony, velkoobjemové soupravy Goods transport service - Lorries, Large volume trucks nákladní doprava sypk ch materiálû - sklápûãe Loose material freight transport - tip-trucks nákladní doprava - autotransportéry Goods transport service - auto transporter pravidelná linková a zájezdová autobusová doprava Regular bus and coach services spediãní sluïby Forwarding, sluïby motoristûm Motorists services ãerpací stanice nafta Fuel filling stations - Diesel Skladování Warehousing pfieprava kusov ch zásilek Unit load haul services celní sklady, celní sluïby Customs services, Bonded warehouse 11

12 DIVIZE NÁKLADNÍ DOPRAVY - D1 ROAD FREIGHT TRANSPORT DIVISION V oblasti nákladní dopravy se fiadí k nejvût ím dopravcûm jihoãeského kraje a mezinárodní a tuzemská nákladní doprava patfií trvale k nosnému programu spoleãnosti. Divize nákladní dopravy provozuje celkem pfies 300 nákladních vozidel, z toho je pro mezinárodní dopravu pfiizpûsobeno 230 vozidel zn. MAN, MERCEDES, VOLVO, SCANIA a DAF které splàují pfiedpisy EURO 3 a EURO 2. Vozov park je neustále obnovován moderní dopravní technikou, napfiíklad velkoobjemov mi 120 m 3 soupravami MAN, MERCEDES a VOLVO a 100 m 3 návûsy a tahaãi pfieváïnû znaãky MAN. nabízí rozsáhlé zku enosti v oblasti tuzemské nákladní dopravy i mezinárodní kamionové dopravy a specializuje se pfiedev ím na relace âeská republika - Itálie, Nûmecko a dal í státy Evropské unie. Tyto pfiepravy zaji Èuje rozhodující mírou vlastními kapacitami pod fiízením dispeãinku zahraniãních pfieprav, kter je prostfiednictvím mobilních telefonû v neustálém kontaktu s fiidiãi vozidel. Pro zefektivnûní fiízení a optimalizaci provozu dopravy jsou pouïívány softwarové dopravní systémy. V souãasné dobû je realizován projekt satelitního referenãního systému 24 hodinového sledování a navigace vozidel. Divize nákladní dopravy tradiãné zabezpeãuje dopravní sluïby pro velké podniky v regionu, jako jsou: BUDùJOVICK BUDVAR, LINDE TECHNOPLYN, BUDùJOVICK Mù ËANSK PIVOVAR, FONTEA, PIVOVAR PLATAN, JITEX PÍSEK, AGROZET â. BUDùJOVICE, ASB GRUNLAND, EGE, MOTOR JIKOV / komplexní dopravní obsluha /, a dále pro v znamné podniky âeské republiky KODA AUTO, AVIRUNION / komplexní dopravní obsluha /, P&O NEDLOYD, MORAVIA-STEEL, âechfracht a dal í. Systém satelitního sledování vozidel Aatelite referential system of 24 In the sphere of goods transport services the CSAD JIHOTRANS company ranks among the biggest haulage contractors in South Bohemia; the international and the interstate goods transport services belong permanently to the main support of the production programme of the company. Presently, the company operates over 300 trucks, out of which 230 vehicles such as MAN, MERCEDES, VOLVO, SCANIA AND DAF have been adapted for international haulage to meet EURO 3 and EURO 2 specifications. The truck fleet is being continuously upgraded with modern transportation technology, for example, new acquisitions include large capacity 120 m 3 MAN trucks, as well as MERCEDES and VOLVO, and 100 m 3 truck semitrailers and semitrailer trucks, mostly MAN. CSAD JIHOTRANS offers extensive experience in the field of the interstate goods transport services and international haulage and specializes particularly in transport links between the Czech Republic - Italy, Germany and other countries of the European Union. The haulage is to a large extent carried out in the company s capacity, under the control of the dispatch centre for international haulage, which is, with the aid of mobile (cell) telephones, constantly in contact with the drivers of the vehicles. For better efficiency in the control, and optimization of the operation of the haulage, software systems for transportation are used: currently, a satelite referential system of 24 hours monitoring and navigation of vehicles is being used CSAD JIHOTRANS traditionally provides transport services for major companies of the region, such as the BUDVAR BREWERY, LINDE TECHNOPLYN, BUDEJOVICK MESTANSKY PIVOVAR SAMSON, (BUDùJOVICE S BURGESS BREWERY SAMSON) FONTEA; BREWERY PLA- TAN, JITEX, PISEK, AGROZET â. BUDùJOVICE, ASB GRUNLAND, EGE, MOTOR JIKOV / comprehensive transport service /, and other prominent corporations of the Czech Republic, KODA AUTO, AVIRUNION / comprehensive transport service /, P&O NEDLOYD, MORAVIA- STEEL, âechfracht and others. 12

13 DIVIZE AUTOBUSOVÉ DOPRAVY - D2 BUS TRAFFIC DIVISION - D2 Autobusová doprava poskytuje sv mi témûfi 170 autobusy sluïby zamûfiené na vefiejnou linkovou osobní a zájezdovou dopravu. V okrese âeské Budûjovice má divize dominantní postavení, v znamnou roli pfiedstavuje i v rámci jihoãeského regionu. Dopravní obsluïnost zaji Èuje celkem na 58 vnitroregionálních linkách, z nichï je 1 linka rekreaãního charakteru vedená v letních mûsících z âesk ch Budûjovic na Lipno a Horní Planou. V roce 2003 novû vzniklo v návaznosti na regionální projekty CYKLOTRANS a SKITRANS 5 cyklolinek a 2 skilinky. Dálkové linky umoïàují pfiímé spojení s Prahou a Brnem, do zahraniãí smûfiuje tfiikrát t dnû pravidelná linka âeské Budûjovice - Linz a linka s kaïdodenním provozem âeské Budûjovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banská Bystrica. Zájezdová doprava je provozována podle poïadavkû zákazníkû a nabízí své sluïby cestovním kanceláfiím, sportovním klubûm, dal ím organizacím a zákazníkûm. Moderní vozov park je vybaven vedle standardních zájezdov ch autobusû Karosa a MAN SÜ 283 také kolonou autobusû s luxusní v bavou Setra S 315 GT-HD a Bova Futura. K autobusûm je moïné pfiipojit cyklovlek a podle potfieby zvût it zavazadlov prostor zavû ením pfiídavné skfiínû na zadní ãelo autobusu. Samozfiejmostí je i poskytování základního obãerstvení bûhem dopravy, chlazen ch nápojû, kávy, ãaje a instantních polévek. Divize autobusové dopravy disponuje také esti speciálnû upraven mi hotelbusy, které umoïàují úãastníkûm expediãních a poznávacích zájezdû komplexní zázemí ve formû ubytování a stravování. Kvalitu poskytovan ch sluïeb zájezdové dopravy oceàuje celá fiada stál ch zákazníkû. Nejvût ími zákazníky jsou cestovní kanceláfie a agentury TIROL HOTELS, âedok, INTERTRANS, TURLÁN, PENGUIN, JIHOTRANS a ãeskobudûjovické prvoligové sportovní fotbalové a hokejové kluby. S autobusy a hotelbusy se lze vydat na cesty nejenom po celé Evropû, ale také na Blízk v chod, do Severní a JiÏní Ameriky a Jihov chodní Asie. Linky/ Lines Poãet linek / Number of Lines Regionální / Regional 58 Dálkové / Long-distance 3 Mezinárodní / International 2 The bus service, with its almost 170 buses, provides public inter-city and tourist traffic. In the district of âeské Budejovice the standing of the division is dominant, but it also plays an important role in the region of South Bohemia. Altogether it provides links on 58 bus routes within the region, one of which is of a recreational nature and is operated during the summer months between âeské Budûjovice, Lipno and Horní Planá. In the course of 2003, concurrently with the CYKLOTRANS and SKITRANS regional projects, 5 cyclo-links and 2 ski-links were established.. The long distance links offer a direct bus connection to Prague and Brno. Border crossing destinations provide a regular, 3 times-a-week bus connection âeské Budejovice - Linz and a daily bus connection âeské Budejovice - Brno - Bratislava - Zvolen - Banska Bystrica. The tourist bus service is operated in accordance with the needs of the customers and offers its services to travel agencies, sport clubs, other organizations and customers. The modern bus fleet is equipped, in addition to the standard range of tourist buses of Karosa and MAN SU 283 models, with a fleet of Setra S 315 GT - HD and Bova Futura buses. The buses are fitted with towing facilities for trailers with bicycles and, according to needs, it is possible to increase the luggage space by attaching an additional luggage container to the tailboard of the bus. A matter of course is also the provision of simple refreshments during the trip, such as chilled beverages, coffee, tea and instant soups. The bus service division also has at its disposal six specially adapted hotel-buses providing complete accommodation and catering facilities to participants in expeditions or excursions. The quality of services offered is appreciated by a number of regular clients. The largest clientele of the division are the following travel agencies and organizations: TIROL HOTELS, CEDOK, INTERTRANS, TURLÁN, PENQUIN and JIHOTRANS, and the First League soccer and ice hockey sports clubs. It is possible to travel on the buses and hotel-buses not only throughout Europe, but also to set forth to the Near East, North and South Americas and South-East Asia. 13

14 DIVIZE SLUÎEB MOTORISTÒM - D4 / MOTORIST SERVICES DIVISION - D4 Komplexní problematiku oprav a dal ích doplàkov ch ãinností spojen ch s provozem vlastní i cizí dopravní techniky zaji Èuje divize slu- Ïeb v â. Budûjovicích. V oboru autoopravárenství má spoleãnost velmi dobré postavení na trhu pfiedev ím díky tradici, územní poloze, vybavenosti a dostatku kvalifikovan ch pracovníkû. Divize sluïeb motoristûm disponuje opravárensk mi objekty s vysokou úrovní technologické vybavenosti, která odpovídá nároãn m poïadavkûm na kvalitní zabezpeãení provádûn ch servisních a opravárensk ch ãinností. V rámci divize pûsobí také samostatné technicko zásobovací stfiedisko s rozsáhl m skladov m zázemím, které zabezpeãuje objednávání a prodej náhradních dílû pro dopravní techniku. As part of CSAD JIHOTRANS, the Motorist Services Division in âeské Budûjovice provides comprehensive repair solutions and carries out other activities relating to its own, as well as to the transportation facilities of others. In this branch, the Company has a very good position in the market mainly due to its tradition, locality, facilities and sufficient number of qualified personnel. The division has at its disposal premises with workshops, comprising high level technological facilities which meet the stringent requirements for provision of quality service and repair operations. An independent technical supply centre comprising large storage facilities also operates within the framework of the division. This centre supports the ordering and sale of spare parts for transportation technology. V souãasné dobû spoleãnost nabízí irokému okruhu sv ch zákazníkû následující sluïby: autorizované servisní sluïby: nonstop MAN euro servis, STEYER Truck servis servis návûsû a pfiívûsû KÖGEL, SCHWARZMULLER, PANAV a SCHMITZ servis autobusû KAROSA servis náprav SAF, BPW, ROR a KÄSSBOHRER servis brzdov ch ABS systémû WABCO, GRAU a KNORR servis topení EBERSPÄCHER, TRUMA servis THERMOKING ( klimatizace a chlazení ) bûïné opravy nákladních a pfiípojn ch vozidel a autobusû servis vozidel VOLVO, DAF, MERCEDES a IVECO servis vozidel LIAZ, AVIA, TATRA, pfiívûsû a návûsû tuzemské v roby servis autobusû SETRA a IKARUS specializované a doplàkové sluïby odtahová a vypro Èovací sluïba uïitkov ch vozidel nad 7,5 t a autobusû v tuzemsku a zahraniãí NONSTOP opravy havarovan ch kabin zahraniãních vozidel na rovnací stolici, svafiování hliníku lak rnické práce s vyuïitím moderního 21 metrového lakovacího boxu autoãalounické práce NONSTOP servis a prodej pneu MICHELIN, BARUM a CONTI- NENTAL na autobusy, uïitková i osobní vozidla mûfiení emisí vznûtov ch a záïehov ch motorû, zaji tûní STK sefiizování a opravy vstfiikovacích ãerpadel MOTORPAL montáï pomocn ch náhonû pro hydraulická zafiízení, montáï elektrohydraulického sklápûní návûsû mytí vozidel moderní kartáãovou myãkou a tlakovou vodou ãerpání motorové nafty NONSTOP servis olejû ARAL, SHELL prodej ojet ch repasovan ch vozidel MAN, pfiívûsû a návûsû prodej nov ch vozidel MAN ve spolupráci s firmou MAN âr. prodej náhradních dílû, autopfiíslu enství, doplàkû a náfiadí prodej náhradních dílû na zahraniãní vozidla MAN, STEYER, VOLVO, DAF, MERCEDES, IVECO, SETRA prodej náhradních dílû pro tuzemská vozidla KAROSA, LIAZ, AVIA, TATRA prodej náhradních dílû pro návûsy a pfiívûsy KÖGEL, SCHWARZ- MULLER, PANAV a SCHMITZ prodej autopfiíslu enství SAF, BPW, ROR, KÄSSBOHRER, WABCO, GRAU, KNORR, EBERSPÄCHER, TRUMA, WEBASTO, THERMOKING prodej autopfiíslu enství a doplàkû PEWAG, MEHRA, HELLA, VARTA, VELVANA, MANN FILTR prodej renovovan ch dílû, náfiadí, pfiípravkû a vybavení dílen V echny uvádûné sluïby mohou zákazníci uhradit platebními kartami DKV a CCS. Currently the Company offers to its wide circle of customers the following services: authorised service facilities: non-stop MAN Euro service, STEYER Truck service service of KÖGEL,SCHWARZMULLER, PANAV and SCHMITZ semi-trailers and trailers service of KAROSA buses service of SAF, BPW, ROR and KASSBOHRER truck axles service of WABCO, GRAU and KNORR ABS-systems service of EBERSPÄCHER and TRUMA heating service of THERMOKING (air conditioning and ventilation) standard repairs to trucks, semi-trailer and trailer vehicles and buses service of VOLVO, DAF, MERCEDES and IVECO vehicles service of LIAZ, AVIA, TATRA vehicles, locally manufactured trailers and semi-trailers service of SETRA AND IKARUS buses specialised and supplementary service facilities NON-STOP towing and salvage service of commercial vehicles above 7,5 t including buses, nationally and internationally repairs of damaged cabins with straightening equipment to vehicles of foreign origin, as well as aluminium welding spray painting in a modern, 21-metre long painting booth car upholstery work NON-STOP MICHELIN, BARUM and CONTINENTAL tyre sale and fitting service for buses, commercial and passenger vehicles measuring of emissions of diesel and spark ignition engines, provision of roadworthy certificates sale and repairs of MOTORPAL fuel injection pumps assembly of auxilliary hydraulic equipment drives, assembly of electro-hydraulic tipping gear for semi-trailers vehicle wash, by modern, brush-type pressure water wash NON-STOP diesel fueling provision of ARAL and SHELL oils resale of second-hand overhauled MAN vehicles, trailers and semi-trailers sale of new MAN vehicles, in cooperation with MAN company, Czech Republic sale of spare parts, motor vehicle accessories, supplements and tools sale of spare parts for foreign MAN, STEYER, VOLVO, DAF, MERCEDES, IVECO, SETRA vehicles sale of spare parts for locally manufactured KAROSA, LIAZ, AVIA, TATRA vehicles sale of spare parts for KÖGEL, SCHWARZMULLER, PANAV and SCHMITZ trailers and semi-trailers sale of SAF, BPW, ROR, KÄSSBOHRER, WABCO, GRAU, KNORR, EBER- SPÄCHER, TRUMA, WEBASTO vehicle accessories THERMOKING sale of PEWAG, MEHRA, HELLA, VARTA, VELVANA, MANN FILTR vehicle accessories and supplements sale of renovated parts, tools, preparations and workshop equipment DKV and CCS credit cards are accepted for payment of all of the above-mentioned services. 14

15 DIVIZE T N NAD VLTAVOU - D3 / T N NAD VLTAVOU DIVISION - D3 PÛsobnost spoleãnosti v jihoãeském regionu doplàuje smí ená divize T n nad Vltavou, která se sv mi sty zamûstnanci zaji Èuje autobusovou dopravu, specializovanou dopravu osobních a uïitkov ch vozidel autotransportéry a opravárenskou ãinnost. V rámci divize je provozována autobusová doprava a to jak vefiejná linková osobní, tak i nepravidelná smluvní. Pravidelná linková doprava zaji Èuje dopravní obsluïnost mezi Bechyní, T nem nad Vltavou a âesk mi Budûjovicemi, prostfiednictvím tfiináct pravideln ch linek zaji Èuje zejména dopravu pracujících do prûmyslov ch center a ÏákÛ do kol. Linky jsou optimalizovány tak, aby bylo dosaïeno plo né obsluïnosti uveden ch oblastí a to vãetnû návaznosti na vlakové spoje. Souãástí pravidelné dopravy je i dálková linka do Prahy. Divize dále v rámci autobusové dopravy provozuje nepravidelnou smluvní dopravu osob do Jaderné elektrárny Temelín, zejména z T na nad Vltavou, âesk ch Budûjovic, Bechynû a Milevska na základû smluvního vztahu s firmou âez. Smluvní doprava je doplàována zájezdovou dopravou, jednak objednávkami z t nské oblasti a dále ve spolupráci s divizí autobusové dopravy v âesk ch Budûjovicích a s cestovní kanceláfií JIHOTRANS. Nákladní doprava divize je specializována na dopravu osobních a uïitkov ch vozidel speciálními autotransportéry. Moderní autotransportéry spoleãnosti je moïno vidût jak v tuzemsku tak i ve v ech evropsk ch zemích. Mezi pfiední zákazníky patfií firmy STIGLER, BESICO, KODA AUTO a AUTOMOBILE GROUP Praha. Dílna divize zaji Èuje bûïné opravy nákladních vozidel a autobusû jak pro vlastní potfiebu, tak i formou zakázek pro dal í zákazníky a to od v mûny olejû a mytí aï po pfiípravu vozidla na STK. V areálu divize je ãerpací stanice PHM, kde lze naãerpat naftu za pfiíznivé ceny a to jak formou hotovostních plateb, tak i smluvnû na magnetickou kartu. The activities of CSAD JIHOTRANS in the region are complemented by a multi-task division in Tyn nad Vltavou which, with its 100 employees, provides specialized bus services, truck and trailer transportation of passenger cars and commercial vehicles, and maintenance services. In addition, the division provides a regular bus service as well as a bus service by pre-arrangement as required. The regular bus service provides bus connections between Bechyne, Tyn nad Vltavou and âeské Budejovice, consisting of 13 bus routes, providing transport especially to schools for school-going children and the youth, as well as to workers travelling to industrial centres. The routes are deliberately planned, including co-ordination with train timetables, to provide effective logistic results. Part of the regular bus service is also the inter-city link to Prague. As part of the bus service, the division further operates a random, but contract-based bus service in terms of the agreement with CEZ company, providing transport for employees of the Temelin Nuclear Power station, particularly for those from Tyn nad Vltavou, âeské Budejovice, Bechyne and also from Milevsko. The contractual transportation arrangement is supplemented by tourist transport activities in the area of Tyn nad Vltavou, and also with the cooperation of the bus division in âeské Budejovice, and the travel agency, Jihotrans. Tyn s division of goods transport now specializes only in the transportation of passenger and commercial vehicles by means of special transporters and trailers. Our special transporters of passenger and commercial vehicles can now be seen in all the countries of Europe. Among the foremost customers are the following companies:- STIGLER, BESICO, KODA AUTO and AUTOMOBILE GROUP Praha. The division s workshop carries out standard repairs to its own trucks and buses, as well as to other customers vehicles, as per order, from oil changes and vehicle washing, to the stage of preparation of vehicles for the roadworthy test. The division runs a fuel filling station, selling diesel at a favourable price and payable for in cash or, if contractually prearranged, by a magnetic card. 15

16 DIVIZE CELNÍCH A SBùRN CH SLUÎEB - D5 DIVISION OF CUSTOMS AND COLLECTION SERVICES - D5 Komplex logistick ch sluïeb doplàuje divize zamûfiená na pfiepravu kusov ch zásilek, sbûrné sluïby a celní sluïby. Sbûrná sluïba TRANSPORTEXPRES je systém pfiepravy kusov ch zásilek z domu do domu vyuïívající sítû pravideln ch nákladních linek a pfiekladi È sdruïen ch zasílatelû a pfiímo navazuje na obdobn pfiepravní systém na Slovensku. Prostfiednictvím sbûrné sluïby lze zajistit pfiepravu balíkû a kusov ch zásilek po âeské republice do 24 hodin a na Slovensko do 96 hodin. V jiïních âechách divize dennû pfiepraví pfies tisíc zásilek, coï je mûsíãnû kolem jednoho a pûl tisíce tun zboïí, o které se stará padesát dispeãerû a skladníkû v âesk ch Budûjovicích, Strakonicích, Tábofie, J.Hradci a Pelhfiimovû. K pfiepravû zboïí vyjíïdí dennû po jihu âech ãtyfiicet vozidel a v noci kfiiïuje republiku tfiicet kamionû TRANSPORTEXPRESu, které pfieváïejí zásilky mezi regionálními pracovi ti. Divize dále pûsobí i v oblasti poskytování celních sluïeb v jiïních âechách na hraniãních pfiechodech a vnitrostátních celních úfiadech, kde má svá zastoupení. Pro dopravce zaji Èuje vystavování celních deklarací na hraniãních pfiechodech StráÏn, Dolní Dvofii tû, âeské Velenice a Halámky / do /. ExportérÛm a importérûm nabízí divize své sluïby ve vnitrostátních poboãkách Celních úfiadû v âesk ch Budûjovicích, Strakonicích, Vimperku, Volarech a v Prachaticích. V â.budûjovicích a Strakonicích jsou v návaznosti na celní sluïby provozovány vefiejné celní sklady. Divize provozuje v kraji m 2 celních a distribuãních skladû, a to pfiedev ím v ãeskobudûjovickém areálu, kde sídlí nejen poboãka celního úfiadu pro mezinárodní kamionovou dopravu, ale i fiada renomovan ch zahraniãních spediãních firem. Divize tak nabízí zákazníkûm kompletní logistické sluïby, ve kter ch je skloubena dlouholetá zku enost a moderní technologie. The division concentrating on unit load haul services, collection services and customs clearances supports the comprehensive logistic activities and services of CSAD JIHOTRANS. The TRANSPORTEXPRESS collection service is a transport system of deliveries of unit loads from house to house, using the network of regular freight lines and tranship points of the forwarding agents association and directly links to a similar transport system in Slovakia. Through the collection services the division undertakes to deliver parcels and part loads throughout the Czech Republic within 24 hours and anywhere in Slovakia within 96 hours. In South Bohemia, this system daily forwards over 1000 consignments, which is about one and half thousand tons of goods, controlled by fifty dispatchers and storekeepers in âeské Budejovice, Strakonice, Tabor, Jindrichuv Hradec and Pelhrimov. Forty forwarding vehicles of CSAD JIHOTRANS depart daily, while at night thirty trucks of the members of the TRANPORTEXPRES association crisscross the country, carrying the consignments between regional warehouses. The division is also involved in the provision of customs services at South Bohemia s border checkpoints and intrastate customs offices, where it has its representation. The services of issuing customs entry are provided for the transporters at the border crossings of Strazny, Dolni Dvoriste, âeské Velenice and Halamky. (up to ). The division s services are offered to exporters and importers in the intrastate branches of the Customs Office, located in âeské Budejovice, Strakonice, Vimperk, Volary and Prachatice. In âeské Budejovice and Strakonice the division also operates, in conjunction with the customs services, public bonded warehouses. Altogether, the division has at its disposal a floor area of 8000 m 2 of bonded and standard warehouse space, most of which is concentrated within the âeské Budejovice precincts of. Here are situated not only a branch of the Customs Office for international truck transport, but also a number of renowned foreign forwarding agents. The division thus offers customers complete logistic services, combining its longstanding experience with today s modern technology. 16

17 DIVIZE KAPLICE - D6 KAPLICE DIVISION - D6 Mezi hlavní ãinnosti divize Kaplice která má pfies sedmdesát zamûstnancû patfií provozování nákladní dopravy tuzemské a mezinárodní, servis a opravárenská ãinnost zamûfiené pfieváïnû na bûïné opravy nákladních vozidel, mûfiení emisí, prodej nafty, v mûnu olejû a mytí nákladních vozidel. Vozov park divize tvofií soupravy tahaãû s velkoobjemov mi sklápûcími návûsy, urãené pro mezinárodní pfiepravu tûrku z âeské republiky do Rakouska a tahaãû s návûsy, které zaji Èují mezinárodní dopravu. Mezi pfiední zákazníky divize patfií firmy z oblasti Kaplice BRAVE, ARMA-BAU a KOPP. Divize jako jediná v rámci spoleãnosti zaji Èuje obfiími vozidly BELAZ s nosností 42 tun technologickou pfiepravu kamene z lomû do drtiãû kamene pro firmu Kámen a písek âesk Krumlov. Among the main activities of the Kaplice Division, with a staff of seventy employees, are the operation of a goods transport service, inter-state and transit transport, service and repairs, covering mainly standard repairs to lorries, measuring of emissions, sale of fuel, oil changes and a goods lorry wash. The vehicle park consists of semi-trailer units for large volume semi-trailers, providing international transit transportation of crushed stone from the Czech Republic to Austria, and semi-trailer units providing transit transport. Among its important customers are companies from the Kaplice area, such as BRAVE, ARMA-BAU a KOPP. This division, as the only one of its kind within the framework of the concern, provides technological transportation of quarry stone to stone crushers, for the company of Kámen a písek âesk Krumlov. by means of the giant-sized BELAZ vehicles with their load capacity of 42 tons, 17

18 DIVIZE VIMPERK - D7 VIMPERK DIVISION - D 7 Smí ená divize ve Vimperku zamûstnává pfies ãtyfiicetpût zamûstnancû a zabezpeãuje provoz nákladní kamionové dopravy, skladov areál Volary a opravárenské a servisní ãinnosti. V areálu divize pûsobí vnitrostátní poboãka Celního úfiadu a je zde moïno vystavovat celní deklarace. Mezinárodní kamionová doprava divize je specializována na dopravu sypk ch materiálû a disponuje vedle klasick ch návûsû pfiedev ím velkoobjemov mi sklápûcími návûsy a valníky. Mezi pfiední zákazníky divize patfií kamenolomy v âr a firmy LÖFFLER, WARA. Souãástí divize Vimperk je skladov areál Volary s vlastní Ïelezniãní vleãkou a v hodnou polohou 20 km od hranic s SRN, kter má optimální polohu pro pfiímé zásobování Bavorska a âr. Areál nabízí krytou skladovou plochu m 2 a volnou zpevnûnou skladovací plochu m 2 s odpovídající manipulaãní technikou. Napojení na Ïeleznici umoïàuje optimalizovanou pfiepravu zboïí do zahraniãí a tuzemska kombinovanou Ïelezniãní a silniãní dopravou. Servisní dílna divize je vyuïívána jak pro vlastní vozidla tak formou zakázek pro ostatní zákazníky a je zamûfiena pfiedev ím na bûïné opravy nákladních automobilû a autobusû. Dále nabízí mazání vozidel, v mûny olejû, mytí vozidel a ãerpání motorové nafty. Nabídka servisních sluïeb pro vefiejnost bude v pfií tím roce roz ífiena o vlastní pneuservis BARUM. The combined division of JIHOTRANS at Vimperk employs a staff of over forty-five and ensures the operation of truck transportation, with the warehouse precincts of Volary, as well as repairs and servicing activities. The inter-state branch of the Customs Office operates from the precincts of the division and it is possible to obtain a customs entry certificate from them. The transit truck transport service specialises in the transportation of loose materials and has at its disposal, apart from classical semi-trailers, also large volume tilt-bed semi-trailers and platform semi-trailers. Among the important customers of this division are the quarries of the Czech Republic and LÖFFLER and WARA. Companies. The warehouse precinct of Volary is part of the Vimperk division with its own railway siding and advantageous locality 20 km from the German border, which is considered an optimal position especially for the provision of direct supplies to Bavaria and the Czech Republic. The premises contain a covered warehousing area of 5000 m 2 and a free open storage space with reinforced surface finish of 3000 m 2 and corresponding handling equipment. The line-up of the precincts with the railway network thus optimises the transportation facility to international as well as inter-state destinations with the provision of combined rail and road transportation. The Division s service workshop is used for its own as well as customers vehicles on the basis of order, and in principle provides standard repairs to goods lorries and buses. In addition, it offers a lubrication service, oil changes, vehicle wash and diesel fuel filling facilities. The range of services offered to the public will be extended by the provision of a tyre service workshop offering BARUM tyres. 18

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s.

âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. âsad JIHOTRANS âsad JIHOTRANS a. s. Pekárenská 255/77 âeské Budûjovice 370 21 Czech Republic IâO: 25 17 12 16, DIâ: 077-25 17 12 16 Telefon / Telephone: +420 389 009 111, fax: +420 389 009 201 E-mail:

Více

OBSAH TABLE OF CONTENS

OBSAH TABLE OF CONTENS a.s. Pekárenská 77 České Budějovice 370 21 Czech Republic IČO: 25 17 12 16, DIČ: 077-25 17 12 16 Telefon: +420 38 772 01 11, Fax: +420 38 772 02 01 E-mail: csad@jihotrans.cz www.jihotrans.cz 1 2 OBSAH

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s.

v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. v roãní zpráva 2004 annual report 2004 âp Leasing, a.s. Za do bu osmileté ho pûsobení na ãeském trhu âp Lea sing prokázal svou stabi litu a poskytuje iroké spektrum slu Ïeb nejen v segmentu dopravní techniky.

Více

V ROâNÍ ZPRÁV A ANNUAL REPORT. MERO âr, a. s. 2003KRALUPY NAD VLTAVOU

V ROâNÍ ZPRÁV A ANNUAL REPORT. MERO âr, a. s. 2003KRALUPY NAD VLTAVOU V ROâNÍ ZPRÁV A ANNUAL REPORT MERO âr, a. s. 2003KRALUPY NAD VLTAVOU MERO âr, a. s. Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou âeská republika/czech Republic tel.: +420 315 701 111 fax: +420 315 720 110

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report. Prezentaãní ãást

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report. Prezentaãní ãást 07 PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report Prezentaãní ãást Presentation Section PRAÎSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. VÁ SPOLEHLIV PARTNER VE SVùTù TEPLA PRAÎSKÁ TEPLÁRENSKÁ A.S. YOUR RELIABLE PARTNER

Více

Samé pûkné domy All Nice Houses

Samé pûkné domy All Nice Houses Profil spoleãnosti Company Profile 2006 Samé pûkné domy All Nice Houses PrÛmstav, a.s. Obsah Contents Finanãní a provozní ukazatele 4 Úvodní slovo 6 Profil spoleãnosti 8 Orgány spoleãnosti 9 V znamné události

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI

Více

Nejvût í podíl pojistného portfolia âeské podnikatelské

Nejvût í podíl pojistného portfolia âeské podnikatelské Nejvût í podíl pojistného portfolia âeské podnikatelské poji Èovny tvofií poji tûní odpovûdnosti za kody z provozu vozidla tzv. povinné ruãení. Vsouladu s poïadavky klientû poji Èovna v minulém roce provedla

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content úvodní slovo 4 údaje o spoleãnosti 6 statutární orgány 9 finanãní skupina Dimension 10 zpráva pfiedstavenstva 12 organizaãní schéma koncernu

Více

v roãní zpráva : annual report 2002

v roãní zpráva : annual report 2002 v roãní zpráva : annual report 2002 I ten nejsloïitûj í mechanismus, kdyï správnû funguje, se navenek jeví jako naprosto samozfiejmá a jednoduchá vûc. obsah : contents úvodní slovo...............................

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 obsah content obsah contents úvodní slovo foreword..................................................................... 4 motto a strategické cíle koncernu motto and

Více

v roãní zpráva annual report

v roãní zpráva annual report v roãní zpráva annual report 2003 v roãní zpráva annual report 2003 obsah contents úvodní slovo foreword 4 zpráva pfiedstavenstva board of director s report 6 zpráva dozorãí rady supervisory board s report

Více

V roãní zpráva 2003 Annual Report

V roãní zpráva 2003 Annual Report V roãní zpráva 2003 Annual Report VCES a.s. Finanãní a provozní ukazatele Financial and operating indicators (v mil. Kã) / (CZK million) 2003 2002 2001 Aktiva celkem / Total assets 3 228 N/A N/A Vlastní

Více

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU

LET LET LET LET NA TRHU NA TRHU NA TRHU NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU obsah content Úvodní slovo 4 Údaje o spoleãnosti 6 SluÏby D.S. Leasing 7 Statutární orgány 9 Organizaãní schéma 10 Zpráva pfiedstavenstva 11 Zpráva dozorãí

Více

Raiffeisenbank a.s. V roãní zpráva 2003/Annual Report 2003. V roãní zpráva. Annual Report

Raiffeisenbank a.s. V roãní zpráva 2003/Annual Report 2003. V roãní zpráva. Annual Report Raiffeisenbank a.s. V roãní zpráva 2003/Annual Report 2003 V roãní zpráva Annual Report 2003 V roãní zpráva Annual Report 2003 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 2 Introducing Raiffeisenbank

Více

V R O â N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2

V R O â N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 V ROâNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 CzechInvest agentura Ministerstva prûmyslu a obchodu âeské republiky pro podporu pfiím ch zahraniãních investic CzechInvest an agency of the Ministry of Industry and Trade

Více

Národní vzdûlávací fond NATIONAL TRAINING FUND. 1999 V roãní zpráva Annual report

Národní vzdûlávací fond NATIONAL TRAINING FUND. 1999 V roãní zpráva Annual report Národní vzdûlávací fond NATIONAL TRAINING FUND 1999 V roãní zpráva Annual report 1999 1999 V roãní zpráva Annual report Pro ilustrace byly pouïity fragmenty triptychu Dávn vzkaz (2100 x 1000 mm). For

Více

Profil společnosti Company profile

Profil společnosti Company profile Váš partner pro ochranu životního prostředí Your partner for environmental protection Profil společnosti Company profile 2004 ZVVZ a.s. Dodavatel zařízení pro ekologii V EOBECNÉ INFORMACE Podnik byl zaloïen

Více

A n n u a l R e p o r t 96 V r o ã n í z p r á v a C o n t e n t s O b s a h

A n n u a l R e p o r t 96 V r o ã n í z p r á v a C o n t e n t s O b s a h 96 Annual Report V roãní zpráva Chairman s speech 4 Supervisory Board and Board of Directors 9 Treasury 10 Local Corporate Group 14 Corporate Finance Department 17 Financial Institutions 18 Leasing 21

Více

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium

vyrostli jsme v Credium we grew into Credium vyrostli jsme v Credium we grew into Credium V roãní zpráva 2005 (zkrácená verze) Annual Report 2005 (abridged version) âp Leasing, a.s. Jsme souãástí skupiny Crédit Agricole 4. nejvût í svûtové banky

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2010 Report 2010

OMNIPOL a. s. Zpráva 2010 Report 2010 OMNIPOL a. s. Zpráva 2010 Report 2010 Zdá se, že ekonomická krize, která postihla svět v minulých letech, postupně odeznívá. Podle mého názoru má společnost OMNIPOL díky kvalitní obchodní strategii, spolehlivým

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2011 Report 2011

OMNIPOL a. s. Zpráva 2011 Report 2011 OMNIPOL a. s. Zpráva 2011 Report 2011 Světová média a mnoho předních světových ekonomů předpokládali v roce 2011 postupné ukončení celosvětové ekonomické krize a počátek konjunktury. Bohužel, jak jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Profil společnosti Company Profile

Profil společnosti Company Profile Profil společnosti Company Profile 2 0 0 3 OBSAH CONTENTS 01 Obsah 02 Úvodní slovo předsedy představenstva 04 Poslání společnosti ČSOB Leasing 06 Profil 11 Základní finanční a provozní ukazatele 14 Významné

Více

1. Základní údaje o společnosti 1. Basic information about the Company 2. Nejvýznamnější události roku 2011 2. Major events in 2011

1. Základní údaje o společnosti 1. Basic information about the Company 2. Nejvýznamnější události roku 2011 2. Major events in 2011 1. Základní údaje o společnosti 4 2. Nejvýznamnější události roku 2011 6 3. Úvodní slovo generálního ředitele 10 4. Orgány společnosti 14 4.1. Představenstvo 4.2. Dozorčí rada 5. Zpráva představenstva

Více

a licence - Solventnost - Solvency

a licence - Solventnost - Solvency V roãní zpráva Annual Report OBSAH CONTENTS Úvodní slovo Statutární orgány spoleãnosti Identifikaãní údaje, pfiedmût ãinnosti a licence Základní ukazatele Pojistné produkty Zpráva o podnikatelské ãinnosti:

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů

výroční zpráva annual report Síla bez kompromisů ( výroční zpráva annual report 2012 Síla bez kompromisů výroční zpráva (annual report 2012 ( obsah 1. Základní údaje o společnosti 6 2. Nejvýznamnější události roku 2012 8 3. Úvodní slovo generálního

Více