LlfTY. TR-HOVOJV NtNJKE. V TRHOvYCH, SVINECH ZAHAJOVAL SKOLNf ROK MIN ISTR SKOLSTVf Mgr. EDUARD ZEMAN. ZPRAVODI1J OBCANLJ MtfTI1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LlfTY. TR-HOVOJV NtNJKE. V TRHOvYCH, SVINECH ZAHAJOVAL SKOLNf ROK MIN ISTR SKOLSTVf Mgr. EDUARD ZEMAN. ZPRAVODI1J OBCANLJ MtfTI1"

Transkript

1 TR-HOVOJV NtNJKE LlfTY ZPRAVODI1J OBCANLJ MtfTI1 TrzHOWCH JVINLJ 11 OKOU Zafi 1998 Cislo 3 Rocnik VIII. V TRHOvYCH, SVINECH ZAHAJOVAL SKOLNf ROK MIN ISTR SKOLSTVf Mgr. EDUARD ZEMAN Ponekud netradicniho zahajeni novcho skolniho roku se I. za-fi dockali lad zakladni skoly i gymnclzia v Trhovych Svinech. Novy ministr skolstvi Mgr. E. Zeman se totiz rozhodl dat naje YO, le na svete neexistuji pouze prazskc skoly, ale ze dulezity je i zbytek sveta. A tak se k milemu pfekvapeni svych byvalych kolegu rozhodl zahajit novy skolni rok v Trhovych Svinech, kde od 70. let ilz do roku 1992 (kdy byl zvolen poslancem) vyucoval na z{lkladni skole a gymnaziu. Nejprve zavital do zakladni skoly. kde 110 pi'ivital reditel Mgr. Jan Mikes. Pfekvapeni pak urcite zazili jeste vyjukani prvnaci ve tfide I. C pani ucitelky N. Salcerove, se kterymi si millistr prisel popovidat jako s prvnimi. V telocvicne se pote potkal se zaky 2. az 5. trid (kvetiny mu za vsechny predali Dominika Lenkova a Jakub Janacek). Nasledovalo setkani s uciteli a v redite,lne i s byva Iymi kolegy. Po n{lvsteve zakladni skoly zavltal ministr rovnez do trhovosvinenskeho gymnazia. Zde ho uvital take byvaly kolega, reditel skoly PaedDr. Y. Madera. Eduard Zeman zde ke studentum pohovoril 0 poti'ebe vseobecneho a vsestranneho vzdelani a popral jim mnoho uspechli. Kytici za studenty mu predaly Lenka a Katka Vrablikovi. Na misledne porade s vyucujicimi gymnazia (stejne jako pi'edtim s vyucujkimi ZS) se hovofilo na stale aktu{tlni temata. MinisLr E. Zeman celkem realisticky nic nesliboval, ale naznacil nektere pozitivni kroky. ktere chce prosazovat. V prve fade uz zrnsil optimalizace skol v te podobi:, kterou ji dal byvaly mi- nistr Pilip, a ktera vychazela dosti kratkozrace pouze z ekonomickych hledisek. Optimalizace v nove podobe rna byt provadena rozumneji a rna vice vychazet i ze socialnich potfeb regionu. Rekl, ze skolami jsou pfedimenzovana hlavne velka mesta. Dale uvedl, ze bude prosazovat zavedeni pausalnich financnich C,IStek na tridu, protoze dosavadni pravidlo "penize.idou za z<ikem" vedlo jedlloznacne ke snizeni kvality vzdcbivani. Soukrome skoly, pokud chteji nadale dostavat penize od st{i1u, se asi napfiste budou muset vice podridit pravidlum MSMT. Skolstvi pak oznacii za jedinou prioritu nove vlady. Zatimco v ostatnich resortech by provozni vydaje pry mely klesnout na % letosniho roku, ve skolstvi by se mely navysit na ItO %, col ovsem na druhe strane jen stezi pokryje inflaci. 0 mzd:kh skolskych pracovniku sc zatim jedna, pfidat ted neni z ceho. Urcite navyseni je realne az v pilstim roce. Rozhodovat vsak bude rozpocet na pfisti rok. Ministr si byl dobre vedom katastrofalni situace ve skolstvi (do nil tento resort dostaly i premrstene skrty byvaleho vedeni MSMT) a je dulezite, ze rna vuli po naprave. Ostatne jako jeden z mala polistopadovych ministru skolstvi rna celkem realnou pi'edstavu, jak vypada resort skuteene dole, na urovni skol a jake problemy tu existuji. Program navstevy byl ukoneen pracovnilll obedem (v restauraci Junior) na pozvani starosty mcsta ing. R. Buska, jehoz se vedle ministra zllcastnili i i'editete trhovosvillenskych skol, feditel skolskeho uradu v Ceskych Budejovicich Mgr. B. Valenta, zastupci ministerstva, eeskobudejovickeho zastupitelstva, Pall ministr zav(talllejdnve mezi pn'iiac"ky. Ceske spofitelny (kter,j gymnaziu predala sponzorsky vecny dar) a dalsi pozvani hoste. Celkove Ize ze zameru novcho ministra vyeist pozitivni smer. K vyraznemu zlepseni situace resortu vsak v dohledne do be asi nedojde. Ke z.horseni vsak take ne. Ostatnc je otazkou, zda je pro stat i tuto spo)ecllost jeste unosne, aby oblast vzdclavani byla podcei'iov{ll1a tak, jako doposud. Je to investice budoucnosti a na tento fakt by se mozn{1 nemelo zapominat. F.SJipka - 1

2 MOST NA VESELCEMUSt BYT OPRAVEN ODBORNE v minulem cisle Trhovosvinenskych lislu byl otisten clanek s nazvem "NechallTe most na Veselce spadnout?" Mestske zastupitelstvo na svcm zasedani 18. kvetna tohoto rokll rozhodlo opravit tzv. mostovku veselskeho mostu. Mestsky Mad si proto nechal zpracuvat nabidky fi rem na tuto opravu. Ceny nabidnutych slllzeb se pohybovaly kolem konln, 0 m bez odstraneni poskozen)'ch C:i.sti. o ll!chlo nabidhlch bylo opet infonnoviino zastupitel"lvo. ktere rozhodl0 ne hat zpracovat po udek na opravll. PozMa! jscm nez.\vi sle na. obe jednak edouciho referaru dopra vy Okresn iho lli'adu v t skych Budejovicil:h. a jednak odbornika na mosty Spnlvy a tidrzby silnic v Ceskych Budejovicich. Oba konstatovali, ~e by bylo vhodne mo I upravit v sii'i jednoobslllznc k0il111nikace pro prejezd osobnich alltomobilli a cyklistu. Dalsi poslldck zpraeovalo /'(editelslvi si lcnic a d{tlnie, jehoz vysledkem bylo tvrzeni. zc opeme zdi jsoll mime podemlcte. na nekolika mistech jsou llvolnel1y kamenjle kvadry, ocelove nosni ky. ktere jsoll jii znacne zkorudo vane, je nlllno o. clfit. Dfcvena konslrukce mo tovky je prohnila a prupad lu. Zabradli je ne. labilni. V z veru posudku je llvedeno: provesi celkovoll Vymenll dl'evenych konslrukci, oselfit ocelove I profily, vyspravit opery a zamezil podemil:ini zd i. Protoze mestu nen[ Ihostejny Slav mostu, bllde Il<lsledovat dalsi jednani ohledne projektu opravy. V srpnll mi tclefonovala alltorka clanku, ktera mi vytykala, ze se v teto veci nil' nedeje a ze se mesto 0 opravu mostu nczajima. Navrhla provest rekonstrukei svcpomocl ci nasi tidrz- bou Illesta. Pry staei pouha vymena tramu pres most. Ale kdo da zarukll 0 nosnosti a statiee tohoto Illosw? Opntvu Illusi provest odboma firma, kter{l bude garantovat bezpecnost prejezdu. N{tklady pf'evysi puvodni nabidku firem, podle z{tkona mllsi PODEKovANI SPONZORUM V jednom Z Illinulych Cisel Trhuvosvinenskych listu jsme l'ten{lre informuvali 0 shrornaiooviini financnich prostfedku na niikllp nuveho sanilniho vozu. Jsrne r:tdi, ze rnuzeme nasirn proslfednictvirn podekovat vsem spollzorurn, kteri na nakup tolik potfebneho vow pfispeli. Jouza Union Kc OU Cil.krajice Kc OU Olesnice I 000 Kc JCE, a. s Kc Greiner - nastroj,irna 10 ODD Kc Marius Pederse n, a. s Kc OU Kalllenn{l 5 ODD Kc AGRO-HOCHSTAFFL, s. r. o Kc MeU Trhove Sviny Kc Celkem Kc byt na tuto akci vypsano vyberove fizeni a 0 finaneovun[ musf rozhodnollt zastupitelstvo. To pfedev'im rozhodne 0 tom, zda e v~ e hllde fesit rozpoctovou zml!noo ci zafazenfm rekunstrukee do investicnieh akei roku FOlOgrajie dokaziiji. ZI' /IIost IICl Ve.lelce sklllecfli! potfeblije odbornoll opravli. UPOZOR NI Uzemnf zachranna sluzba Geske Budejovice zada obcany TrhovYch Svinu a okolf, aby pro vyjezdy zachranne sluzby nepouzjvali telefonni cislo , ale jen tisnove cislo 155, ev. dispecink na cisle Dekujeme. Snazil jsem se au lorce ~h nku ten to postllp vysvetl it, ale nits rozhovor byi zakoncen dotazelll autorky: " Komunalni vulby budou v Iistopadll letosnibo rokll ')" lng. Radjsluv Busek starosta mesta -, -2

3 Letosni lito pfivedlo turisty a pohrozilo silou vetru S odchazejfcil1l lilelll I1lnofw Z nas VZPOll1illd IIG pnjel1llli cflvile lel(}'~l1ich prdzdllill u dovolenych (l zdroveii dollfd, z.e 1.1' pfi.l:ti budou jesle leph Podobne se IIlI kaidoroc"lli lemi phslill turisul pnpruvuje i Ila.le l1lesto. Zeplali jsme se, jak se 11(/ up/ylllliou lurislickoll sezdnu diva Slamsla Tr/lOvych Svimi Radish/v BlIsek. Lero,{ni prdzdllillovi li1esi nabidce sluzeb na Buskove hamct? prinesly obyvaleitil1l i IlciVSleV ru, kde byla letos napfiklad odnikllm Trhovych Svillli /10 startovana venkovni divadelni Ilovilio zejmella v ob/asli kll/iii predstaveni ochotnickeho soubory a z/ep.velli inforlnucnich slu I'U, ktery sem pfivedl stovky di Zeb. Pro{ se liie510 I'Oz/lOdlo.ii1 vakil. 0 nase mesto projevil zaprdve cesloll? jem take (:esky rozhlas (:eske Vsc samozfejme souvisi s BlIdejovice, z trhovosvinenskeho chystanym otevrenim hradicniho namesti vysilal v srpnu celodenni pfechodu v Novych Hradech a pofad. Nasim nejvetsim letnim take se zviditelnenim naseho klliturnim pocinem bylo zorganimesta v celorepublikovem mcfit zovanf prvniho rocniku festiku. Pro turisty bylo na Zizkove valu dechov)'ch hudeb, venovamlmesti zrizeno informacni cent nemu trhovosvinenskemu rodarum, ktcre dnes vedc David kovi skladateli Karlu Valdallfovi. Korcak. Mesto centru zaplljcilo Festival jsme pfipravovali zhruba vypocetni techniku a propagacni rok a myslfm, ze se tak zrodila materialy. Zatimjsou v informac tradice, kterll bude dobfe propanim centru poskytov[my prede govat nase mcsto. Prvnfho rocnivsim lldaje 0 Trhovych Svinech a ku festivalll se zucastnili i rookoli, do budoucnosti by "icko" dinni prfslusnfci Karla Valdallfa melo zajistit napfiklad informace a vyznamne osobnosti dechovkoo kapacitc a cenach ubytov{mi a vcho zanrll. vctsina z nich hodstravovani. Pfikladem je pro nas notila pi-ehlfdkll velmi kladn~. iniormacni model Hluboke nad liz ted pracujeme na zajistcnf Vltavou. Pokrokem je take zvi druheho rocniku festivalu, kter)' ditelneni Trhovych Svinu na ill se bude konat ve stejnem terminll ternetu, kde mame sve strany jako letos - tedy tyden po pouti. spolecne s Novymi Hrady. S;\m Pocftame s ucastf zahranicnfch mohll potvrdit, ze se mnozf ohla kapel take z Nemecka, Rakouska sy na internetovske strany i od a Spojenych statu. lidi, ktd'i se 0 na.~cm mestc dove Ke zvidilelnel/i Trlwv,vch deli jen diky pocftaci. SVilll1 v.fak phspela i vichhce. V oblasti kultury se nemohu klerel lids fjo.l'tihla kol1 cem {ernezmfnit 0 stale se zkvalitnujici venee. Jak 05 odslilpem casli Itod- SVINENSKA APOKALYPSA Jit dm/loli desilku lei I/uim 10.vleSli, ie se mi nask};/(j krcisnv puhied ;: oken na.feho bylll nil svillen.l'kv kalolick,); kosle/. vet koslela vzdy liesmele vykukovala lzad korl/lzami strolllli, kleri meni/y.i've barvy 1/(/ jarni.\'vezj zelei,!, podzi/lllli z,drivou {ltd a z p() trpylive bilou IIG IlOi.'i'ch wsnezenych velvich. Bohllze /, lel1to polz/edjejiz lilillulosti. Zl11elli/ajej 27. (avellee ko /ell1 18. hodilly velma slrlr.~t', doprovdzcnd siln\;m deslelll a krupobitim. lie schvfli, kdy v.~e poiel/1l11"!o (t ".1'10 sly.lel jell /lilkoi velru. bllke IIi /edov)'cll kmp do okell (I valiei se proud)' vody, a()vika napadlo: to j,wi/ I)' c/tvi/e. kdy liui feme jen hl'z}iloclli! pnhniet a se strachem otekdval. jak v.le dopadl/e. Talo hnizlld ptl/hodillka se lla.fte,li ()he.~/a bt:z vcizn ych Z!'allenf u ztrdly ZiVOfLi. IIznik/y v.i({k Zn(1("lle iikody 11(1 slrom ech, slrechdcll, zalopell)'ch sk/epll(c/i prosloreiell ([ pado/me. S/l'dlljellle-li v le/evizi zdbi'ry ze zap/aven)iclz ob/asli, vl/(mdme je pri v,{{ hriize jokl) lieco vzddleniilo. Po zdzitku uz dovedel1le h;pe poclwpil /idi z lecltlo postizel/yell ob/aslf, jak jim asi.ie, kdyz po proiile hnize cekaji, lu:,zw'ne-/i oper "rirel. P'firoda I/dm ZIlOVIl pfipollllli!la, jak Ilmi byl krula, ze k III flllillle vzh/izel S liclol1 a pokorol/, proloze nejsmc'.iejimi pelny, ale pollzejej{.i'oll(asti. IIde/av Heidillger -3 notflt: liasledky lolloio Imimi! vypadajfcfho pi'irodnfijo rozma /'li? Vichfice pfisla 27. cervence kolem 18. hodiny a trvala zhruba dcset minut. Bylo velke stesti, ze skody napachane silnym vetrem muzeme pocftat jen na padle stromy ci poboi'ene sti'echy. Tech padlych stromu bylo zhruba ctyi'icct, celkova ~koda byla vycislena na komn. Okresn[ ufad (:eske Budejovice nam na likvidaci skod poskytl korun, zbytek pujde z mestskeho rozpoctu. Chtel bych podekovat vsem, ktefi se na odstranovani polomu podileji - jak profesionalum, tak pi'ede vsim nasim obcant'lm, jez po mohli svymi silami i vlastni tech nikou. Dekuji za rozhovor. Petra Vyhnalova Tak 10 vypada/o pu vychhci. FoIl) Lenka Zme.l:ka/ovd.

4 ~ NA BYVALE SKLAnCE ROSTE LES -< Z jara tohoto roku byla zkolaudovana rekltivovana mestska skladka "Na stfelnici" a na jejfm miste v soucaslie dobe vyrusta smgeny les. Stavbu s projektovym rozpoctem ve vysi pres 4 miliony Kc se podarilo realizovat pi'iblizne za 700 tisic Ke pri doddeni pozadovanych parametni z hlediska zamezeni vlivu lllozcnych odpadu na okolni pfirodll. Ze se vse snad podai'ilo. doklada (ncpfilis vydarena) fotografie maleho : rnc'ete z pocatku cervna. Srneata i totiz hovel a v pelisclch pf'imo nad ulozenymi odpadky na krajieh oseteho telesa rekllltivovane skladky. Jako vzdycky, i tentoknlt se jdte ojedinele najdou lide, kteri vysledek prace nici. At" uz llkradcnim casti plotu chraniciho nove zalozeny les nebo slozenim hromady nepof"~ldku za plotem. Cerne skl<idky zusta vaji nadale jednim z nejvetsich nesvaru, se kterymi se Odbor 'zivotniho prostredi MeV potyka. Presto, ze vysledek neni pfilis videt, podafilo se jen za posledni rok zlikvidovat pfiblizne 15 ruzne rozsahlych cernych skladek. Nektere llklidili pracovnici udrzby mesta, jine pod hrozbou sankce uklidili sami Pllvodci a na pokutach bylo vybr{mo nekolik tisie koflln. S poslcdnim pf"i,padem nedovoleneho ulozeni odpadu jsme sc setkali prave opc! II zrekuitivov,loe byvale skladky. Pro vsechny tedy pro jistotu znovll opakujeme: "Na stfelnici;; uz neni skhidka. ale jen priblizne dva hektary mladeho lesa, do ktereho muze clovek neznaly veci vyrazit za par let na hollby. Ing. Jii'i Marek - odbor zivotniho prostfedi MeV PO<'lldlllka (II/lOra: Pro/I):'e.I"e lili /[(!I'0danlo S vedellim IIlfs/skl!ilo lihldu do;e",,{/( Olllezml I'ra COV/li/If) lil'{lzkll. k/er,'m jsem clufl,f.l"ka/ vet.\-{ "roslor pm Vj'clIOVIIOII prdci s mlddeft', rozilodl js';1ii.ie k,'en'ellci I. /: IlkOlIl.'i/ SVC /Jllsobe/;( 1111 kh-r(j (l nllddle se W"(1l0VC/I jen SVCII1I1 SI/'edisku pro ochrmw l'hrody {I ".vehovll STRO,H. Sl'C'mli IIGs/lljJci pi'e;i do jeho piiso/)eni IlOdl/ if cncrgie it zdran;h" wlljeti. Po('d/kv rekullivace sklcidky "Na sli'elnici" V roce Na bj;vale skhidce rosie les. FOlOgrajie je z jara lelosniho roku. Platby za odpad V roce 1999 Za likvidaci odpadu budeme od roku 1999 platitjinym zpusobem nez doposud. Za letosni rok bude platba jeste podobna te v roce To znalllena, ze zaplatime smisenou platbu za dopravu odpadu a za celkovy pocet vystavenych popelnie za svozove obdobi. Proc tedy dojde ke zmene'? Soucasna varianta je relativne spravedjiva v tom. i.e cena je alespoii castecne diferencovana podle mnozstvi odpadu v popelnicich. Je vsak urcena pouze pro majitele popelnic. a tim je vlastne vsechny znevyhodnuje. Proto mestske zastupitelstvo podle noveho zakona 0 odpadech schvalilo s platnosti od I. ledlla 1999 novy zpiisob placeni za odpad pro obcany. Kai.dy obean, ktery je trvale nebo pfechodne hlasen k pobytu ve spravnim llzemi mesta Trhove Sviny, zaplatf za likvidaci odpadu za rok 230 Kc. Plat.ba se vztahuje i na obcany, ktefi popelnici nevlastni. Chalupafi a chatafi zaplati celkem 230 Kc na jednu chatu nebo jedno cislo popisne za rok. Za uvedeny poplatek muze obcan vyuzit tyto sluzby: - hromadny svoz odpadii - z popelnicc podle potfeby i kazdy tyden (ne V {ervnu jsllle v peliscfch till okraji telesa hyvale sklddky IlU.m odpo (ivajfci {erstve liarozend srn{a/((. zalezi na poctu svozu) nebo kolltejnery tam, kde nelze popelnici vy vuzet. zdarma likvidovat odpad ve sbernem dvore (papir. pracky, lednicky, televizory, olov. akumulatory, kabely, sklo. pneumatiky osob. auto mobilu, stary nabytek, texti\. materialy a dalsi povolene odpady). svoz zeleza a velkoobjemoveho odpadu od domu svoz vetvi svoz zahradniho odpadu. Je spocitano, ze vybrane penize od obcanti pfedstavuji asi 70 % nakladu lia odpad. Zbylou castku uhradi mesto. Tento pomer znamemt ze mesto kompletne zaplati ze sveho rozpoctu sberny dviir, svoz vetvi, zeleza, objemneho odpadu, zahradniho odpadu a jine. Pfiklady plateb: - ctyrclenna rodina zaplati 920 Kc - dvouelenna rodina zaplati 460 Kc - rodina z C. Budejovic, ktera ma na Rejtech chatu, zaplati 230 Kc. Jiny system plateb budc u podnikli. Podnik zaplati podle poctu zakoupenych (prihlasenych) popelnic - za jednu popelnici 1000 Ke za rok. Platba obsahuje pouze odvoz odpadu z popelnice. DalSi zpusoby likvidace odpadu hradf podniky zvlast. Ing. Jan Nepras - odbor zivotniho prostredi MeV Trhove Sviny -4

5 - NOVE 0 NAs- Radi byehom Ctemil'e Trhovosvinenskyeh Iistu seznamili s nov ymi publikaeemi, jd jsou venovany vsem, ktefi se zaj i maji 0 prirodu, historii i soucasnost krasneho kraje kolem naseho mesta. Prvni z publikaci s nazvem KRAJ TROJl TvARE vydalo Sdruzeni obei ve spolupraei s Okresnim Madem v Ceskyeh Budejovicieh. Autori Daniel Kovar a Pavel Koblasa se v ni zamerili na Borovansko, Trhovosvinensko a Novohradsko. S pouzitim plisobivyeh fotografii Petra Odlozila nas autofi zasveeene provazeji misty, "ktwi jakoby vypadla z nabidkovyeh katalogu cestovnieh kaneelari a presto jim poklidny zi vot neubinl nie na krase a ~lidnosti, s jakou oteviraji n~lruc svym obyvateh1m i navstevnikl m". Trojjazycna knizecka, ktera nas zavede do deseti obci a mest jizni casti ceskobudejovickeho okresu, stoji 25 korun a muzete si ji zakollpit v informacnim stfedisku na mlmesti Ci na Buskove hamru. Matefski sl(p{y opet vyje{y za s{un{c~m Co rozsefilo v mesici kvetnu a cervnu pokl.idnou hladinu naseho mestecka? KDO to zpusobil?.. MATERSKE SKOLY'... Ale proc? To protoze uspohidaly zajezdy rodicli (prarodicu) s detmi k ozdravnym pobytllm k moho Jezdi do nej znam ej ~ieh italskych Ietovisek, ktwi nabizeji idealni podminky pro ozdravnc pobyty zejmena malych det.i. Pozvolny pfistup k mofi', dlouhc piscite plaze, teple slunecni pocasi vytv:h1 optimalni podminky pro odpocinek a rekreaci. Matefska ~ko la "Clyi'listek" tradi c ne kazdym rokem nav. tl!vllje ERACLEA MARE - nuzyvan perloll italskeho Jadranu, letovisko uprostfed zelene, piniovych haji, kde jsou prolezac ky, opi e! dr;lhy a jina zafizeni pro sportovni vyziti. V roce 1997 to bylo LIGN ANO, kde jsme take navstivili ostrov mus H a hledali pir~1tsky poklad, vyzi li se ve stredisku vodnieh her a toboganu. V letosnim roce jsme navslivili B1BIONE - jed no z nejznamejsich italskyeh letovisek s moznosti vet ~j h o spolccenskeho vyziti. Pro deti jsou behem cek'ho pobytll pohid,iny nhne souteze v hazeni, kouleni, skak,ini, pi'ctaho v{mi, dale pak oblihene jsou sluvby z piskll, hled[lili pir[ltskeho poldadu apod. A kde byla matefska skola Budovatelska? Ta vymenila letos pobyl v Bibione, kde byla po tfi roky za POREC v Chorvatsku. Pocas! ani ubytovani v tfi. ctyf a sestiluzkov)'ch apartmanech nemelo chybiekll. Porad same slunicko, ani Ihodina mrllck u. Deti llzily pot[lpeni v ciste vode a jin)'ch radov,inek napf. sklllzavek se slapadlem na morske hladinc. Nezapomenuteln)'111 zazilkem hyl i celodenni vylet na locti. Zde jsme si mohli prohlednout nekolik primofskych mestecek. Pri tomto v)'letu jsme s dellni navslivili akvarium S 1l10rskou faunou a tloroll. V Poreci jsme si s detll1i prohledli zakotvenou ryln\r SkOll loct' uvnilf. KOll1l1 za sve zazitky dckujemc') Cestovni kancel[lfi SALLY sport,jeji/. sluzby muzell1e vsem doporucit. Kam pojedeme pi-iste? Kdo co si vybere - Halie, Chorvatsko, ale pl,inujeme i Cannes vc Francii. Jak vidite vyber je vcliky - mli/.ele si vybrat. M. Hohenbergero\'u Dru hou kn ihou je prlivo ce pfirodoved llo u naucnou stezkou Trhovosvinensko. Jak uf Q,izev dokuda, pruvodee prin ~i ueelene informace, ktere pri vita kazdy eitli vy pozorovalel krajin I pr chazejici ctyi'ki lometrovou flaucnou stezku do okoli na eho me lao Autofi Jii'i Marek, Anna Lepsova. Jan M ea, Jana Markova, Vaelav Novak a Jifi Pykal podrobne popi. u ji kazde z deseli z3staveni takze i Ii. I\ tc"ti i tuto poznavaci ee tu jesle nepros\i, budoli ji te zlakani. A tern, kdoz uz. naucnou t zku znaji, mllze pruvodce slouzit treba jako hezka vzpominka. Fotografie jsou dilem kolektivu autoru. Pdlvodce stoj i \ 0 korun, zakoupit jej muzete take jnform ucnim stredi kll a na hamru. Knibu vydal Mestsky urad v Trhovyeh Svinech. Petra VYHNALOVA PFed ndvralem 7 Bibiolle.idle foil! 1/([ pal11dtkll. Dne U _ i'ijna 1998 zacimllnlrz potapeoi p * Sraz zajemcu je v 15 hodin v salonku penzioilu VALES v Bo rovanech. Cena ku rzu je Ke (ve. DPH) a zahrnuje studijni literaturu, teoreticky vyklad. vycvik bazenu, zaverecne ponory (5x) vcetne zaplljc ni kompletni vyslroje. Zlskana kvalifikace je ce losvetove platna (US-UDI) a nemus! se obnovovat. Informace na tel. c , Mgr. Jan Musil -5

6 ZAKLAONI UOAJE 0 PROVOZU VODOVODNI A KANALIZACNI SITE VTRHOvYCHSVINECH VUPLYNULEM Rozhodujidm krokem k zahajeni systematicke pnice na vodohospodal'skem majetku bylo rozhodnuti mesta pfevzit tento majetek do sveho vlastnictvi. Tento krok umoznil, aby se mesto k vodohospodarskemu majetku zacalo chovat jako vlastnik a rozhodovalo 0 nem s vectomim zakonne povinnosti zajistit zasobovani obyvatelstva pitnou vodou a odvadeni a CistenJ odpadnich vod. Na zaklade rozhodnuti mesta spravuje a provozuje vodohospodarsky majetek spoleenost 1. JVS. a. s. Ceske Budejovice. Radi bychom obeany timto seznamili se zakladnimi kroky, ktere byly ve meste v nekolika minulych letech ucineny a se zakladnimi udaji 0 provozovanem majetku a jeho stavu. Z3kladni udaje vodohospodarskych zarizenich v Trho"jch vinech vodovod DBka sjt~ v km 19, Kapacila COY v lis. EO (ekvivalentnkh obyvatel) Poeet pfipujenych obyvatel Poeet pi'ipojek Voda dodana do yodovodni sile (resp. odvedena vei'ejnou kanalizaol v tis. ml l.a rok PrUmirrui spolieba doldacnosti y Hlrtleh ns osobu a den a jeji vyjadieni v Kc ph platnych ceruieh Zajisteni bezneho provozu Veskere usili v beznem provozu je vedeno snahou dosahnout maximalni spokojenosti odberatelu, zejmena kvalitnimi sluzbami a efektivitou provozu - zejmena snizenim rozdilu mezi vodou vyrobenou a prodanou. tedy minimalizaci ztrat. Zakladnim kriteriem je kvalita. A to nejen kvalita dodavane vody, ale i kvalita sluzeb a kvalita pfi kontaktu s nasimi zakazniky. Pro zajisteni provozu je ovsem nutne zajistit i fadu technickych Cinnosti, ktere pfimo v ulicich neni videt. Je to napf. prace vodohospodafe, ktwi spociva nejen v bilancovani dodavek pitne vody a odvadeni a cisteni odpadnich vod. ale zejmena v kontrole a zajisfovani trvaleho pravniho stavu vsech zafizeni, evidenci a kontrole technickyeh dat az po kontrolu vyznamnych producentu odpadnich vod. Nutnou technickou Cinnosti je sledovaoi technologickych parametru dodavek pitne vody a eisteni odpadnich vod od fizeni technologickych parametru zafizeni, odberu a vyhodnocovani kontrolnich vzorku az po vysoce kvaliflkovanou praci akreditovane laboratofe. Kontrola kvality vody je sledovana v pravidelnych intervalech nejen na pfedavacich mistech, ale i u jednotlivych odberatelu. Kvalita \lody v Trhovych Svinech je pfitom po odstaveni upravny vody Valcha stabilne vysoka. Nasi technici postupne ve meste pomoci specialnich pi'fstrojii promeruji vodovodni sit a zjistuji skryte vady potrubi a pol1lchy... Takto jsou nalezana probtemova mista na siti a zejmena yeas zjisteny poruchy, ktere by se zvnejsku zjistit nedaly a jejich vcasnym odstranenim se snizuji ztraty. Dalsimi technickymi pracemi jsou napi'. e,innosti specialistu, ktefi se staraji 0 efektivni hospodafeni energiemi a hospodafeni odpady, coz jsou zejmena u cistiren odpadnich vod cinnosti, ktere maji vyrazny vliv na naklady. DalSi duleiitou technickou sluzbou je einnost techniku, ktefi poi'izuji a aktualizuji databazi 0 prlbehu siti a jejich technickern stavu. Take pro potfeby investoru zajisfuji nejen zakresy vodovodu a kanalizaci, ale vytyeov:mi siti v terenu a pfipadne uzavirky. Provozni pracovnici pak prakticky po 24 hodin denne karuilizace a COY zajisiuji beznou obsluhu a provoz zafizeni a sitl. A to jak montazni a udrzbafske pnke od velkych trubnich vedeni ai po vymeny a odeety vodomeru Samozi'ejme ze nepfetrzity je i provoz cistimy odpadnich vod. Pro zajisteni informaci z<ikaznikum bylo zfizeno stfedisko, v nemz dispeeei'i po 24 hodin denne 96 l/os/den. to odpovida 1.99 K~/oS/den -6 jsou pfipraveni jak pfijimat hlaseni poruch a havarii, tak zodpovidat dotazy zakazniku a reagovat na jejich pfipominky. Opravy a uddba Opravy a udrzbu Ize rozdelit zhruba do dvou skupin. Za prve je to planovana udrzba a opravy, za dru he pak opravy porueh a havarii. Kazdorocne je zpracovan plan oprav a udrzby, tento je projednan a schvalen mestem a pote realizovan. V ramci planovanych oprav a udrzby jsme se zamefili na provadeni vymen sekcnich soupat a hydrantu k lepsi ovladatelnosti site, abychom meli moznost uzavirat mensi useky site ph pfipadnych poruchach fadu a proplachovat potrubi pro udrzeni kvality dodavane vody. Dalsi akci z planovanych jsou postupne generalni opravy vodovodnich pi'ipojek. Cilem techto vymen pfipojek je snizeni ztrat vody v trubni siti a snizeni poctu havarijnich oprav, nebot nejdrazsi zasah je prave ten havarijni. V ramci stavby sberace B provozovatel na sve naklady provedl generalni opravy casti vodovodnich fadu a pfipojek. Byly provedeny komplexni narery technologie upravny vody. (Pokracovdni na str. 7)

7 ZAKLADNi UDA 0 PROVOZUVODOVOONI A KANALIZACNI SiTEVTRHOVYCH SVINECH VUPLYNULEM osoosi (Pokratovdni ze sfl: 6) Provadi se prubezne (;isteai kanalizacnich sberacu od nanosu pisku jak vybiranim ze sachet, tak pri pouziti specialni cistiei techniky. Samozi'emosli je provadeni bezne udrzby cistirny odpadnich vod a celeho arealu. Poruchova a havarijni sluzba je zajistena tak, aby dopad porucb na obeany byl rni nimalni. V prubehu doby se zvysila kvalita a rychlost praci spojen)lch s odstranovanim nasledku poruch vodovodu vcetne konecnych uprav a uklidu. Problemem v Trhovych Svinech zustava vcasnost provedeni konecneho asfaltoveho povrchu. V soucasnosti je hled~m dodavatel, ktery by tuto sluzbu dokazal za pozadovan)rch podminek zajisli L DalSi rozvoj vodohospodarskeho systemu mesta Bude nezbytne pristoupit k postupne rekonstrukci vodovodni a kanalizacni site ve vnitfnim meste, protoze v centru jsou profily potrubi, ktere se uz nevyrabi a jeho zivotnost je omezena. Budeme se venovat moznostem ziskat cast vody ze zdroju Kohout, nebot se jedna 0 historicky majetek mesta. Stavajici cistirna odpadnich vod je pretizena, po dokoneeni kanalizacniho sberace jiz neola prakticky zmnou kapacitni rezervu. UrCity casovy od klad reseni umoznilo prakticky pouze ukonceni cinnosti v byvalem arealu Rekordu. 1. JVS na sve naklady zpracovala 2 varianty technickeho reseni az do podoby projekrove dokumentace. Nyni je tedy na meste. pro kterou variantu intenzifikace se rozhodne. Toto resenl bude zpracovano do povoleni stavby a budou zpracovaoy veskere podklady, nutne pro ziskani statni dotace, bez niz by nebylo mozne stavbu zahajit. Pokud bude mit mesto v zamerech vetsi rozvoj Ci bude chtiti podporit prumyslove investory, pak realizace teto investice pfilis odkladu nesnese, nebof soucasny stav je do jiste miry brzdou rozvoje mesta. Po dokooceni intenzifikace COY je mozne pokracovat v priprave vystavby kanalizacniho sberace,,8" do prumyslove zony. Vyznanruneinvestice Investice do majetku mesta jsou realizovany na zaklade schvaleneho phinu investic, ktery zpracovava spolecnnst I. JVS vt: spolupraci s pfislusnymi odbornymi utvary mesta a schvaluje jej mesto. Po odstaveni upravny vody Valcha se veskera vyroba presunula na upravnu vody Otevek. ByJ vystrojen dalsi vrt ve Lhotce a tim posileno mnozstvi surove vody pro upravnu Otevek a zaroven zvysena bezpecnost dodavek vody. Pouzita tecbnologie eerpani zajisfuje usporu elektricke energie. Pro plnou automatizaci provozu byl doplnen iidici system s pripojenim na pocitac, does je provoz vrtu a upravny vody fizen mistnim vodarenskym dispecinkem. Bylo zi'izeno druhe tlakove pasmo pro oblast Piskovec, je ale potfeba provest v teto casti rekonstrukci nekterych ulicnich i'adu a hlavne vodovodnich pripojek, protoze vyssi tlak zpusobuje zvysene mnozstvi poruch. Probehla vystavba kanalizace kolem Svinenskeho potoka a zruseny volne vyusti s pi'evedenim na Cistirnu odpadnich vod. 1. JVS, a. s. - vas PROVOZOVATEL vooovooo A KANALIZACI Severn! S/2264, Ceske Budejovice, tel. 03Sn , fax 03Sn OSTREDI PORUCHOVE A HAVARIJNi SLUZBY (24 HODIN DENNE): 038n , VASE PROBLEMY PRIMO V MfsTE VYRESI: ZADOSTI A VYJADRENi K PRiPOJKAM: OSTREDNI HODINY STREDISKA BUDOVATELSKA (PROTI TERNU) vedouci stf. pan Tomas Hobizal telefon: pan Vaclav Janda (poruchy a havarie) telefon: 0335/ domovni: stfedisko Trhove Sviny ostatni: C. Budejovice, tel. 03Bn denne hod. KOMPLEXNI SLUZBY VE VOONIM HospooARSTVI - VZOY S VAMI -7

8 Vyber z vyrocni zpravy zus vtrhovych Svinech (sk. rok ) lako kazdym rokem i letos pro ralni zkousku meli moznost zhicdbehla rada koncertii, na nichz vy Iloutobcane Nov)'ch Hradll v klasstoupili jak zaci, ~ak jejich uciteje. tere servitu 30. dubna. Nejcastejsi formou vystoupeni Pri skole byl zalozen pfed ZWCU jsou tfidni pi'ehravky za dvema [ety smyccov)' komorni ucasti rodini a tzv. male koncer orchestr, s[ozeny s ucitelu zus, ty v klubovne Kulturniho domu hlldebnich nadsencll, profesionaiv Trhovych Svinech, jejichz uko nieh hlldebniku a pos[uchacu kon Jem je pi'iprava zaku na verejna zervatore. Umeleck)'m vedoucim vystoupeni ([ x v mesici). Skola od pocatkll je Petr Chromcak, diridale porada vychovne koncerty gentem Pctr PI. fl. Soubor pod m1 pro laky matefskych a zakladnich zvem "Koillorni orchestr KPH skol, jejichz (Ikolem je vzbudit Trhove SvinY" reprezentovaj mesv detech zajem 0 hudbu, sezmlmit to ~e ti koncerty v regionu (Nos hud. mlstroji a v nepos[edni fade ve Hrady, Borovany, TIebon 2x, i ziskat nove zajemce u studium v. Budejovice 2x). Y Novych z us. Tradici jsoll jiz koncerty va Hradech praeoval take druholl senoeni, velikonocni, jarni a zave ZOIlU smiseny peveeky sbor, vederecne, konane ve vsech mistech ny Mgr. H. KlIclrnovou, ktery v lepusobnosti zus. Koncerty vanoe tqsn.im roce absolvoval fadu vyni a zaverecne byly spojeny s vy stoupeni zejmena pro duchodce a stavou pracl zaku vytvarneho obo v Dome s pecovatelskou sluzboll. ru. Zakovsky dechovy orchestr Kruh phitel hudby ph ZUS. (vcd. p. LIe. Beneda) vystollpi[ za kter)' organizuje koncerty V{IZne Ciitkem kvetna v 1,5 hodinovem hudby, likoncil dalsi koncertprogramu v Atriu v Trhovyeh ni sezonu. V Trhovych Svineeh Svinech. Y lomto sk. roce probeh vystoupi[o Duo Moravia, Saxofo Iy spo[ecne koncerty Z<1kll sc z us nove kvarteto Bohemia. Verner Bechyne (na podzim v Nov yeh collegium. Petr Bcm,\Sek, Petf Hradech. na jafe v Beehyni - zde Spore!, Michal Rel-ek, Jihoi:'eska byly deti seznameny S J'adou ku[ kol11orni fi[harrnollie, pos[uchari turnich pamatek). Dalsi spoleen)' Konzervatofe v Ccskych Budejokoncert, tentoknlt s hlldebni sko vicich. Eva Prochazkovu a Jifi lou z rakollske Weitry. by[ uspof<i PalOur a na zuvi'r tradient: vitewd:ln v k[clstefe servitll v Novyeh ve mezin:lrodni rozh[asovc soute Hradeeh v sobotu ove byla ze Concertino Praga. Zacatkem letos zaveclena "Hudebni odpo[ed roku [998 (PH tiskal financni ae Atri u". Y me iei cervnu pro prf. pevek z fondu PHA RE na svobehla lri vy: toupeni, dve e ne j i cinnost. Diky tomu uvit{1il1e na uskutecnila z dllvodu nepfizne podzim letosniho roku soubory jipocasi. zaci reprezentovaji sknlu nak pro nas financne nedostllpne. i pri vernisazich vystav zejmena Hlavnim Illys[cm teto aktivity je II Novyeh Hradech (klaster : ervitll, dalsi kultivace zejmcna mlade ge I ovohradska ga[cri e). ale i v lilo neraee. seznameni s v)'znarnn)'mi vicich pri vanocni v)'stave a ljfi interprety a soubory. skolni akademii. Y zus pracllje fada ;;,ikuv Ucite[e pfipravili hudebni pro skych souborll - dechovy orchl'str, gram. s nim ~ vystollpili v Ra ko us komorni soubory akordcollll, deeh. ku (Weitra) na podzim [997 ve nastroj tl, kytar a soubory smisene. spo[ecnem vceem s rakouskymi Jako ka ~ d ym rokem. tak i letos zakoleg, samw tatn)' koncert peda cj absolvovali l'aclu soule'li a pregogu Z S T. Sviny pak probeh[ hlidek. liz v listopaou sc zllcastniv mesici kvetnu take v radnicnim [i akordeonistc n{lrodniho kola sale mesta Weitra. Yerejllou gene- sollteze "Horovice '97". v liemz dva soubory obsadily 5. misto (Storova, To~nerova - ue. 1. Hornat), 6. misto (Kollmann, Vaeh ue. 1. Bracha) a 10. misto v (Jlove hfe Josef Salva (u ~. J. Homat). Y soutezi ZUS v komorni hre deehovyeh nastroj ll ziskala ZUS T. Sviny pro sedm zucastnenych jedno I. misto s postupem (duo Mentlikova, Musilova - ue. 1. 1< [irna), dye 2. mista (trio ZF Sa[cerova, Pokorna, Sokolikova - ue. Kuthanova a duo klarinetu Petrak, Jabali - ue. Urbanek), dve 3. Illi~ ta ) duo ZF all SokoJikova, Salcerov,\ a Ondokova. Cern;l - ut KlIthanov~l) a dye restna llznani v okresnim kole. Y ob[astnim ko[e se duo ZF (uc. Klima) umisti[o na 2. miste. Y soutczi v s0[ovem a komornim zpevu ziskalo jeden,\ct ueastniku jedno 2. a jedno 3. misto (8. YofiSkova, T. KotarOV{1 - ue. mgr. Kudrnova) a 3 ccstn{l uznani. V sollteini prehlidce,,z[ivsk{l kytara" sl' nejlepe umisti[a B. MaskOVel (3. misto - 01'. I. Segizbaeva). Y 'outh i "Pisbini pro zdravi" lt~pel i zejmena ncjm[adsi zal'i Zl1J.,. 1 S Y. Sokolik obsaclil 2. mrsto ve sve katcgorii a E[iska Svepeso v:) I. misto s postllpem (oba ze tf. Y. Kuthanovc) do narodniho kola - zde 7. misto. IDo fin(l[e V); tvarne soulcie..co mi rika r,idio", vyhl{lsell ' L:eskym rozh[asem by[y vybrany 3 pnk e a vystaveny v a rodni m techniekem muzeu v Praze (zakyne V. Mynafikova, $, Slnisk,\ a I. Peskov:i - ue. 1. Ptak). zus spolupracuje take s mestskymi a obecnimi urady v regionll, vysledkem je ziskani ulev v platbe pro zaky ze socialne slab~ich rodin. Nove Hrady. Horni Stropniee a Slavce tuto situaci vyresily priznanim obecniho stipendia, pfi ('emz obee hradi za zaka 30,60 nebo 90 % skolnt:ho die pfijm(1 rodiny. Obec Cizkrajice hradi 30 % skolneho a obel' Jilovice prispiva stejnou i:'astkou vsem zaklll11. Mesto ove Hrady navk pfispiva do rozpoclll sko[y castkou Kc, ktera s[ouzi k ubrade mlkladll na teplo a r iistecne uhrade na dopravu li ~i t e [ do pob cky v N, Hradeeh. I Horni Stropnice piispiva 50 % na dopravli ucitelum. Zminene abel' sc zaroven castecne podijeji na financnim zajisteni cinnosti Kruhu prate [ hudby ph Z v Trbovyeh Svinech. Yzh[edem k vysledku hospodarelli za rok [997 poskytne ~k o[a takum studujicim vice hudebnich ObOrtl ve sk. roce '98- '99 dalsi zl'yhodneni. K padesiitiproccntni sieve za drllhy obor pr-ibllde uplne zp ro~leni platby za studium tfetiho oboru. Zarov~n pat.fi uz jen podekovani pedagogickemll sborn za celoroeni praci a spo[upr ci, z{lkilm za vzornou reprezentaei skoly. Ysem pak phinf k[idu k da!. i prflci. uspechu pracovnich i osobnich a hodn!! raoosti z deti a z hudby. Vera Kuthanova i'edite[ka Z S K o mo rn i orchestr KP H Tr h o v e S viny v a s zv e n a KONCERT G Dur J. Haydna 25. iijna hown - kostel Dobra Voda 27. fijna hodin - KD Trhove Sviny 7. listopadu hodin - kostel v Borovanech.J ~~================~~ Minist,.,rkoLstv{ Eduard Zemall ph.i've nal',iiteve 1. zein diskutoval i se studentkami gymnazia. -8

9 Velikani Trhosvinenska (4. dil) JOSEF DIE'TRICH - tvurce barokni krasy Pri nasi ctvrte mivsteve u zajimavych osobnosti Trhovych Svi nii a Trhosvinenska se musime vypravit 0 temer Ifi stolet[ hloubeji proti proudu casu, abychom poznali predniho jiho eske ho sochafe obdobi vrcholneho baroka. losef Dietrich, tak se totiz onen umelec jmenoval, spalfil svetlo lohoto sveta s velkou pravuepodobnostf primo v Trhovyeh Svinech nebo n kde v blizkem okoli. Stalo se tak nej s pi ~ e roku moz. n ~ v~ ak jiz 0 rok drive. Ja\" vidime. samotny pouttek jeho zi vota Zllstane zahalen pro mis neprostupnou rouskou tajemstvi a musime po pravdc pr-iznat, i e nevime zhola nie 0 Dietrichove detstvi, kdy a kam ze sveho rodiste odesel. Rada 0taznikll pokraeuje v do be jehu umelcekeho winl. Lze oprilvnene pfedpokladat ze se kolem prelol11u 17. a 18. stoleti vyui'il u nektereho z prafskych socharsk)'c h mistrct. snad 1I Mateje Vacl av Hickeladiikazem muze byt napadna p dobno I nekter;'eh detailu j ce Iyeh soch u a bol! sochahi. Pokud je V{un Jackelovo jmeno povedome, neni 10 nahoda: teolo umelec 10tii v roee 17 I 8 vylv Til hlavni OII{lr pro poulni kostel svate Trojice pobliz Trh ovych Svinu. Vrat'll1e e ale k losefu Dietriehovi. Pisemne zpravy 0 nem konecne promlouvaji v l'ervnu 1710, kdy se usadil v Ceskyeh Budejovicich a kouril tu od mesiana Jifiho Slamenskeho za 717 zlatyeh dum v Krajinske ulici C. 19. Tou dobou byl ienaty a zfejme mel jii dostatek zkusenosh na to, aby mohl b)'t prijat do kamenickeho cechu. Ceske Budejovice se prave vzpamatovaly z hospodafsk)'ch dusledku rricetilete valky, katastrofalniho poiaru a rozsahle morove epidemic. Nadesla tedy vhodn{j chvile k estetickemu zvelebeni mesta a s ni samoztejme zlate easy losefu Dietrichovi, jedinemu vynikajieimu sochafi siroko daleko. liz v roce 17! I pracoval na oltmi pro eeskobudejovicky kostel sv. Prokopa a S\'..lana Kl'titele, 0 pet let pozdeji dokontil spolecne s kamenikem Kristianem Hornem rozmerne marianske souso S!. S Kristianovym bratrem, kamenickym mistrem Zachariasem Hornem, spolupraeoval potom na nekolika v)'znamnych dileeh. V letech vzniklo bezpochyby nejznalllejiii z nieh - Samsonova kasna na namesti v eskych Budejovicieh. Zaeatkem dvac{t[ych let J8. stolcli probihaly pripravy kc svatoreecni.lana Nepomuckeho a rovnez v Trhovych Svineeh byla lislavena skupina jeho zboin);ch ctitelu. Stanovili si (Ikol vzlyeil budollc1mu svetci sochu a k 10 muto ucclu zacali shroma/.dol'at financni pro ti'cdky. koncem srpna 1722 uza reli smlollvll s ceskobudejovickym kamenikcill Hornem, jenz potom behern lfi mesicu dodal a na lrhosvinenskem namesti vzlycii vy oky kamenn) pod tav c. Na nej byly 6. C rvcnce 1723 osazeny sochy sv. lana Nepomllckeho a sv. Barbory. ktere s nejvets! pravdepodohnosl! pocmzcly z dilny zdejsiho rodaka Josefa Dietricha. Za zminku je ~te stojf. I.e v pozdejsi dobe doslo patme k prohozeni obou plastik na tomto b,lrok;nim sousosi: mensi a umelecky m ne hodnotna socha sv. lana Nepomuckeho byla premis!ena na vrchol sloupu, zatimeo sval[1 Barbora nalezla sve Illisto na n mse pred v)'klenkem. COL jeji vyznam poneklld degradovalo. Pfesloie byl sochai' losef Dietrich ph svem monopolnim postaveni v Cesky'eh Budejovicich i okoli takfka nclistale vytizen zakazkami. nezapominal na svijj rodny kraj a Trhove Sviny zi'ejme ubcas nav' levoval. Po smrti.-\e prvnf m. nzdky si vyhledl vdo\u po sladkovi ze svinenskeho pivo\ aru a v unofu 1733 s ni uzavrel snatek. Druhe Dietrichovo manielslv! trvalo tfinact let, zustalo vsak bezdetne. Na jare 1746, kdy znovu ovdovel, bylo Josefu Dietrichovi jii temer sedmdesat let a - ozenil se potfeti. Tentokr;tt si nasel nevestu ai v Chroboiech na Prachaticku, v rodine pekate. Sochai' mel pred sebou poslednich sedm let zivota a behem techto sedmi lel ' e mu rycble po sobe narodili ~ ry i'i sy -9 nove. Bohuzel, na iivu z nich zustal pouze jediny. Kariera uspesneho umelce se pomaju uzavira!a. Dietrich mohl prochazel svym bydlistem a s pychou pohledct nejen na pfekrasnou kasnu, kterou obdivovali domad i cizinci, ale take na crvefici soch mes(anskych cmosti, jimiz se honosi la nova radnice, na alej svetcll pred dominikansk);m klasterem, sloup Nejsvetejsi Trojice ei Kalv{lrii lamtez, prvni li'i zastavenl kfiiove cesly u kostela s\'o Mikuh1Se, dye sochy Panny Marie, klere chrlinily kr;\ lovske mesto pred v c~kery mi pohromami, pia Li ky sv. lana Nepomuckeho a dahl a dalsi. V dobhflch jeho nejvetsi sla vy si u nej objednavala umelecka dba cirkev, mesta i predni jihoc e ~ 1i slechlici. Josef Dietrich tvofil kamennou a dr-evenou krasu pro hluboeky ci krumlo 'ki z~me k, pro ko~tely Dobrc Vode u Ceskych Budejo ie. Dobrsi na Strakonieku, M alontech a eskem Krumlove,jine sochy najdemc na v y~e brods kem moste pres Vllavu. To v~e b. Iy plody ctyr des! tek let. Mnohc z nieh se zachova Iy do dnesnich dnli a jsou l:hloubou celnych vefejnych proslranstvi, kostelu i sollkromyeh dol11u. Ne nadanno byv{1 jejieh autor oznacovan za,jihoceskeho Brokoffa". Josef Dietrich zesnul v Ceskych Budejovicich 2. kvetna 1753 ve veku petasedmdesati let a zaneehal po so be jednak dctm zeela oprosteny od djuhli, coi byl jev na svou dobu nepfili ~ obvykly, a jednak mladou manielkll Magdalenu, ktera den pore porodila syna. Ten vsak vzapeti po porodu zemfel a nazitri jej n{lsledova.l jeho tfilety bratricek. Vdovy i dedictv! se ujal sochai' Leopold Hueber, vychoval a vyucil rovnei Dietrichova jedineho zbyieho syna Matyase, jeni ale nikdy nedosa.hl umeleckych uspechu sveho olee. Z kamcniteho kraje zesel a kamcni zustal verny po eely zivot. Kosti trhosvinenskeho rodaka Josefa Dietricha jif temer dye a pt!l stoleti odpocivaji v ce kobudejov ickt p de. my se v ak dodncs muiem t~s it vytvory jeho dovednych rukou. Po jiinieh l":echach jsou jich roztrouseny desitky li fad a dal feh se dosud jiste skryva ve sv anonymile. o umeni sveho slavneho krajana se muzou Svinensti pfesvmeit kaidy den, pohlednou-li pfi proch{rzcc nameslim na slollp SV. Jana Nepomuckebo. Daniel Kovar Firma JarosIav Kropik Komenskeho Ceske Velenice tel.: 0333n , 038n nab I z I : Montaz okennlch a dvernlch tesnenl Vsechny druhy zaluzil a rolet Predokennl rolety i navljecf a pevne markyzy Site proti hmyzu Shmovacf steny a dvefe Zrcadlove presuvne steny a vestavene ski'fne Garazova vrata Montaz obkladu, sadrokartonu apod. Interiery na klle Pflznive ceny za vysokou kvalitu, dokonaly design, prace na mlru, zaruka. ~. \

10 NAIE FILMOYE TIPY 3. a 4. ffjna 28., 29. a 30. ffjna 1. a 2. listopadu 5. a 6. listopadu 23. listopadu JE TR.EBA ZABtT SEKALA Slrhujici pfib~h 0 muzi, klery se slane proti sve vuli naja lym vrahem se odehniva na moravske Hane v dobe prolek tor<ilu. Cesky akcni film s prvky sestemu natocii Vladimir MicMlek podle scenare Jii'iho Kfizana. Hraji: BogusJav Linda, Olaf Lubaszenko, Jii'i Bartoska. Vlasta Chramostova a dal~i. GODZ1LLA Remake japonske filmove klasiky 50. let natocil rez.iser Roland Emmerich. Zmutovane jesten monstrum Godzilla, nechteny I'cdlejsi produkt nukleamich testti, si to jednoho dne nabiri na New York. Je na lidech, aby toto tfiprste mon strum zastavili di'iv nez wici nejenom mesto, ale snad i eely svet. Hraji: Matthew Broderick, Jean Reno, Hany Shearer a dal si. ATLANTIS Film ;,Atlantis" je mezi 111m, Luca Bessona skutecne vyji mecn)' - neni ani akcni ani thriller an.i sci-ti. Bez obl'ykl)'ch a zd{mlive neodmysliteln)'ch lilmarskych rekvizit holloh 0 mnoha veeeeh lidskeho sveta. Je jakymsi poetiekym vol nym pokracovanim "Magicke hlubiny". filrnem zdanliv!' bez d"je. bez herell, bez dialogo, plnym fascinujic[ch ba re nych obrazu podmoi'skeho svrta. doprovazen>;eh V)'ni kajici hudbou Erica Serr. ZACHRANTE VOJINA RYANA 6. cervna 1944 doslo k nejrozsahlejs[ vojenske operaci II. s v ~to ve v;ilky, k vy lodeni spojencil ve Francii. Reiiser Steven Spielberg sc rozhodl cl'okovat na filmovem platne Operaci Overlord, jak ZIlel jeji kryd nazev, aby ve v;\lecne vfave a bouri, klera se pfehnala pobfeiirn Normandie. sle doval osudy pi'isillsnikl'r americke jednotky kapitana Millera. Hraji: Tom Hanks. \1att Damon, Edward Bums a dal si. PEJME plsen DOHOLA Kultavni film 90. let. Ccsk:i stllpidni epopej na dusledne bali soeialistickeho realismul prostredi pionyrskeho tabo ra. Hraji: Vuciav Chalupa, Ulrika Kotajna a dalsi. Leto ve znameni divadla a hudby StaV!1!iC trad ici. ~c na mnoha mistech v na3i republice probfba beilem prazdnin fada kultull1ich a spolecenskych akci. Divadla, koneerty a jim' podobne akee s konaji na midvofich ziunku, nilmi!$tich. kostelich a dalsicil zajimav}'cli a atraktivnieh mistecli. V letosn im foce nezuslalo stranou ani nase m~ to. Divadelni ochotnickj soubor odehrdl v arc:ilu B u~ ko v o hamru pohlidkovou komcdii "Dalskab,ity h fi~ nj ves aneb ZapOmenUI)' een'. Pod " ri'm nebe rn \' kr,\snem pro ttedi shledli diva i ctyfi pfedstaveni, dv ~ na lacatku cervence a dye na zacatku srpna. Nal'sti'vnost byla opravdu vys ok~, c Ikem 777 divakij, a nic nevadilo, ze cervencova pfedstaveni l)rovazelo ehladne a destivc pocasi. Snad se podafilo nasim ochotnikllm ncjen pfi spet k zpestfe ni programu nj vste l'y telo techn icke pam:ilky. ale take lroehu zpfijemnit prazdninol'c chvile volna a divaky pobavi!. Trhove Sviny se take dockaly sveho prvniho feslivu lu. S n{lpadem uspofadat festival dechovych hudeb v rodisti skladatele a dirigenta Karla Valdaufa prisei pi'ed rokem kapelnik Budejcke kapely Ada Skolka. Ve spolupraci MeSISkeho Iifadu Trhove viny s p. Adou kolkou a za financni pomoci Okre 'niho Iifadu Cesk6 Bud~jovic e e fesl ival u kuteenil v 50 boiu 22. a v nedeli 23. srpna za ueasti deviti kapel 7. Ccch a Moral'y. Sobolni program sloulil spise jako pol villlka na nedelni hlavni program. A tak v podvecer rozbalily kapely sve n{lstroje nejen v Trhovyeh Svinech. ale i v Boro "aneeh.! ovych Hradech a Nechove. Nn namesli v Trhov)'ch Svinech. kro m ~ Podhoranky a Budejcke kapell', vyzkou ~e l fe,llivalove p6dium take Occhov); soubor pfi ZuS Trhove Sviny a dokilzal, i.e i mladi hraje dechovku s chutl. Hlavni ned Ini program zacal rannim hudebnim bud f~k em a po slavnostni zahi~jen l a pl'i vitani hoslu staid tau ing. Buskem palfilo p6dium prv ni kapele, souboru Brass Band slfedni hudbe Ce ke ann:idy I Praal'. Po nich se na padi u tfidaly vzdy po petactyficeli minuliich ncpretrzite dalsi kapely. as ledovula Podhoranka z T. Svinu, Horalka z Domarl ie, Podhoranka z Moravy, Subouei I Nel11cie, Vesela muzika z Borovan. Krajanka zprahy, zazpivat a zavzpominat na leta manzelslv i s Karlell1 Valdaufem prijela rake pani Zorku Kohoutova se a 7. CASDLUHU prosince Volne pokracavimi t:ilmu "Cas sl.ubu" je tragikomickym pi'ibehe.m nerovneho manzelstvi, jemuz dominuje agresivni lena. Po boui'livem konoiktu se poddajny maniel zbrouti. Jeho zivot se zmeni pi'ichodem mlade divky, ktern mu pod :\. pomocnou ruku a netusi do jak zapeklilych situaci se tim sarna dostane... Hraji: Lucie BiHi. Karel Roden, [vana Chylkov, Jii'i Labus a dalsi. PRODETJ 17. a 18. MALA MOf{SKA VILA ffjna Jede z nejpuvabnejsich celovecemich animovanyeh film u studia Walta Disneye. Film ziskal dva Oscary za hudbu a pisen. 28. a 29. KOUZELNY MEt listopadu Nove pi'evypravena legenda 0 Imili Artusovi a rytifich kulateho stolu DIVADLAA KONCERTY 24. [ijna - CERTICE BERTICE Divadelni pohadka pro deli v podani hercii Studia pod siti Cesky Krumlov 25. fijna - VeRA larl'inova Koncer! popularni country zpevacky a jeji skupiny. 27. ffjna - MESTSKY KOMOR I ORCHESTR TRHOVE SVINY Koncen u pfil e~ itosti 80. vyroci vzniku samostatneho ceskoslovenskeho,l,ilu dirigent Pelr Qlromi'<ik. 4. listopadu - Claude Magllier MALOVANE MILovANI aneb VENO SLECNY LA URY Znamcnit:l komedie, \'e klere mlady.lcc (ilud); majif, si III nekryty sek pronajmc draily a elegantni byt, aby udclal dojcm na bohate rodice sleeny, s niz by se ract 01.enil. Tato situacc nastcsti ne\,yusti do kar:lstrofy. ale slav!! se z.drojem neodolalelne zabavy a legra!.:e. Hraji: I. Andrlovil. P. Srom..I. $UICOV!I, M,. Bocanovil, R. Jelinek. V. Jenikova a dal M. 18. listopadu - S POLITlKY NETA elm Oblibcn5' porad Miloslava Simka a ZU/.;lny Bubilkon! s hosty. 8. prosince - BUDEJC KA KAPEl An y SKOLKY Vanocni koncert populami dechovk). s ou kapclou Kutilka a cell' program zakonci la Bud ~j k,\ kapcla. PI stavky mezi stfidajicimi sc soubory vyplnovala informacemi 0 slavn0m skladatcli u vlipni'm slovem pi. Ivana Simimkol'a spolccnc s p. Petrem Hanusem. hercell1 Jihoccskeho divadla [ eskc Budt!jovice. 0 sve vzpoll1inky na Karla Valdauta se pfijeji podelit s publikem take.ieho syn a dcera. Zave-rem dechovskov~ho m3ralonu se kftil y. jak byv!1 zvykem. novil cedccka. KmOirem prl'niho CD.. Nejkriisnejsi pisnicky Karla Valdaufa I." sc sta l syn skladate Ie MUDr. Karci Vald'lUf a druheho s n:izvem..i)oudlebskc slrillle" starosta ing. Radislav Busc k. Obe desky nahrala Blld0jck:i kapela Ady Skolk),. Tim byl prvni rocnik festil'alu u konec. Co fie i zavcrem'l Nczbyv{1 net. podckovat vscm. kldi se na vwiku a zajisti'ni hladkt'ho prubi'hu fcstivalll podileli. t~ mer osmi.\tovkam pfiznivcu dechovky, ktm! ncodradilo chladne a "etm': pocasi a samozrejme sponzonrm. Prvni rocnik skoncii. nezbyvil nez se tesit na ten prisli, druhy. ktery sc bude konat 21. a 22. srpna F. Herbst 24. KONCERTNt SEZONA ZAHAJENA 14. i'ijna: "AD LIBITUM" - rakousky vokalni soubor 25. listopadu:..musica BOHEMI CA" - vanoeni koncert 24. unora: Jitka Cechova - klavimi recital 17. brezna: Fil harmonick)' orchestr Ceske Budejovice TomaJ Netopil - umelecky vedouci Jana Chytilova - housle Romana Maztikova - hoboj Alldrea Pazt/erova - Oetna 21. dubna: KONZERVATOR Ce~ke Budejovice - koncert s6 listu 19. k\'etna: Em-nO BOLOGI INI TRIO Marcel Javoreek - klavir Zdenek Zaviitik - klarinet Jin Slechta - violoncello Cerven: CONCERTINa PRAGA

11 Ctenari nam pisi Ctenari am pisi vse dopadlo dobfe a penize byly Posledni upravy v Ziikove rodisti opet uvolni'ny. Obr~\tili jsme se opet na dr. Ka Po precteni Winku 0 dr. Janu Petfikovi a jeho neunavne praci v archeojogickych pruzkumech v Trocnov. mne napadjo scw amit tenife Trhosvinenskych I istu s poledn! etapou upra Ziikova rodi ~ te_ V dobe. kd}' j em byl zamestnan na re ler tu kul tury KNV v C_Budejovidch. obdr1..el jsem l.{tdost Spolku za ybudqvani pa.m:lln iku Jana Z iiky z Trocnova. Na SchuZCe. e ~ l e n y spolku e se 10 pres 20 licastniku. N vrhy na dii tojn < vyblldovani palluimlku byly znacne nllnorode. Jedni chti'li mit v Trocnov': vyso ou rolhlednu v podobe palc,itu, aby na y. tevnici ~e Illohli kochat pe knou krajinou. liml skupina navrho\'ala hotel. kde by basniei. spisovatele a Illalifi Illohli tvufit v lime pfirody. Meli tim vgak min. Kopecky. na zadost pi. Kafkove, manzclky znamcho socharc a autora jczdecke sochy lana Zizky nil vrehll Vitkov': v Praze rozhodl. aby v Trocnove byl umlsten odlitek tcto soehy v mcnsim merit kll. Toto rozhodnutl se zacalo jil rcalizovat a c;lsli sochy se zacaly odle\'at. Nazor pracovniku kultury bv I vsilk ten. ze do trocnovskych JcStl st: bmnzo va jczdcek,i socha nchodi. V te dobe se jednalo 0 dotvoreni nam. I. maje v t. Budejovicieh. Na tomto jednani se sesli v)'znamni architckti jak 7 ustavu, tak vysokych skol. VYllzil jscm tohoto shromazdenf a pol.'\dal 0 jejich nawr ohlcdne troenovskcho pamatniku. Jelikoz mnozi Troenov neznali, rozhodli se, ze se na rnfsto pod ivaj i hned po skonce ni jednani. lcjich nalor se hodoval s nasim a bylo dohodnllto, I.e pfesvedci min. Kopec kcho. aby zmenil sve rozhodnuti. Zminen;l jezdcck<i soella nakoncc dosla preci uplatneni - byla limfstena v Phbyslavi. Mezi tfm doslo ke zmene na min. kllltmy. Novym ministrcm se stal jihoccsky rodak dr. Kahuda. Byla vypsana soutez na trocnovsky pam{llnik. N{lvrhu se seslo kolem dvacetipeti. V poslednfm kole souteze zilstaly tfi navrhy. Soutez. vyhral n,ivrh prof. 1. Malejovskeho ~ polu ' architektonickym fesenim prof. A. Bense. SOllcasne probihal archeologicky pruzkllm celeho arealu pod vedenim dr. A. Hejny. Jelikoz v s ken~ llpravy byl y velmi naroene_ byl uozorem poveren fed. Lad. Kluz11k, ktery byl pro tuto ~ innost llvolnen ze sve funkec ve 5ko Ie v Borovanech. V arealu nachtizejfcf se popluzni dvtir byl odkoupen od lesnl _pravy a upraven na muzeurn. Pres ruzne tezkosti prace zdiime pokraco val y, taskoci l n{l~ vsak nasledujicf pmblem. o prczidentu A. N v tnem bylo Z'namo, ze nem{l zalibu v pamatkach. Pri jed nom svem projevll prohlas il. 7. se nebudou vyha zovat penize na ruz ne pam{llni kyo V di'lsledku loho financni re fcnit K v s poznamkoll "viz pro jcv presidenta" skrtl Kes na upravy v Trocnove. Nakonee Nynf k vlastnimu viteznernu navrhu. Na zhotovcni sochy byla vybrana liberecka zula. Socharskokamenicke prace provadela sochar Sk(l skola v Ho[icich v Podkrkojak jednotlive nosi. Celli soeha vazi la 60 tun a byla sestavena ze sedmi casti a to tak, aby spa rofcz byl y ve deny mimo rovne plochy. Presto hlavo-hrud, ktera byla z jed noho eelku, v,i Li la 10 tun. Cela soc ha s podstavcern byla vysoka 11 m. Nastal dalsi prohlem. dily pfevest z Hofic do Trocno va a zdc s(jehu ses t a ~' it. Prcvoz dil Ll predstavoval znacnou financni castku. ktera nebyla k dispozici Pohadkova prochazka po naucne stezce Byir dl'll d,ry pled Sill" Irel7ll/ id Isem I'.' I I. ne' bobi"".1 \" TTiro\".I'eh.'I1 il/nlr I/a I'';I/{)('fl ielr pnbbril/ac/i. \'cil/ocllj pra:dlli ".\' to siec byh-. ale 110(el\! j<lao I d"blli/. Spi.(:e mi 10 piipailalo. iok()oy j.mle III "/llii Ve/ikonoce. Od Zlllirni'chjselll,Ie do ~vmt!i.,~e ale I)yla I,' okoli l'rhud(lvlillo noil(r"i sle~:.k(l ses/(en;ci j.'ime se rozhod/i, ie.ii po IIi ud"'drnc 11"''-'" predsill'cs!rol'sky v\;lel. p,'eme ve 13 Iw din jsm" si (elli LiW/{irli panel w o/llolliisov\'/i/ nddraf.{m. Prohlfdliisme.Ii pldn c('.\/v. pl'iprorili/(jloaporcil C/ Iydoli.Ie 'w C('.\lII. Rozlwdli jsml!.'w, I.e kat.d(! mi."lo, klerr! nds ni 1 (':im,oujllle, pojmenlljeme. podolmljako Mirei sla );y pojmelwwi/i jednollivd " zailave 11(" Hned II poloka 7,a ptv/li UI. Ilivkoll jsme 0110 mi.\lo IJojfllel!ol'uli U kol1ickll. prolo!.e.isme :de videli kone. Za clrvili jsme pnsii k dmile z"sllivee - Weiuenil' park. Na kafde cedil/i jsme s; pre(elli ml/alro zaji /l/ol'osli, naprwad jake zajimavosli mlifeme viilel I)('hem cest;.', jake IVSl lilly IIIliteme poznal. liebo jakd zvirata InLiZeme poikat. Po zlldme cesli! ke SWill! Tnljl ci j sme phfli ke Ifeli zu.hdvce - Svawlroji(rzi ces Ia. Zde lui" pf-edl;iflr/i dalfi kon f. Trlro ve Sl'ill), jsillf' pol1l(llll Ileclrdvoli za se/ioll i s koslelem, kqmfnem (I lidmi. Svald Troiice - wkro Sf,imenl/je (' 1\'1'11 ca SiUl'Clli. KoSI,,1 NejsverejH Trojice je.lice l",wr'ell,y. ole 1/(/ ccdilli jsnre.l'i prdelli liekrt're lidr,ie U Iflo liiilllofddni a krosne s((ivh!f. R(idky lviircll IWllbu' slecky lids pfivedli i kc kaplicce, odklld vylekd voila. klerd 1'1'.'1 podle pove.,li Ic.dral'l/je,rak. C('SIOI! ke kuplh'ce jsme.ii sice Iwbrali do hoi. ale vlibee mim 10 Ilevadilo. Napili Jrme,\ ;.li:.rahu? rody u wnyli si O('fi. Pod'" map.".ismc v':di'/i. tc dlllii; lisek (( e~jy vede Inem. [;"ek.isiii!' IIlI zl'lili.i/i/i/ii/(i cesltr. prow:e :de h\'lo fe ro. Ale co 1Ui.1 ne(ek{/!(),' Kdy ~ n',l\ta :nbo{ova/u dupflll'li. \',{im/u si P(J':'O(/I11 sesltcllice l.v/(i.i'millo pi'irodlliiro lilva m. PFipariali.is/l1 e.ii jllko l' killisticir 1'6 liard/ell; koil, eir,,; pohddky. Viilc'li.isme liienii skilill a dole ZWI/I', IolI vodll. Pres leiely 11(1.lobe.~/drfm poldm {l1!(j stromy VZllJi jsme si odliul p;rko liezruil/,,'lra pldc'ka, aby ildlll krd.mou scelllirii phpomina/o. PFes peitoii zaslilvku - U Trajel'u rrrlylw.isme dosli pn 1110 do TrajeroHl IIIIYIIII. POlej.l/llf musc/i prejil silniei 1'eilollci do,\'''ii'('e a pfijil k los fdl'cc Ull!O/JllSll. Podle ",is byl li(ikrdmfj.'ii lisek ee.l'l)" od Sesle zasldvk\' - Valcira k za.lldl'ce osnu' - BII.\klll' /ramr. U Hi/eh}' lieis zldkaly hidky 11(1 pallelll k romu. aijyc/7ol11 iliedali perlorodky N6ri. Nl'Cill{Ji.isme.I /Jimi liie zlellv //llelal. prorole v'-liie, ie jsou krilicky olrrozelu'. alf ehleti jj'llic.ie jell vidh Nella.fli jsme.ie, ale vidi'li jsme soulok dvol1 poiii<'ku. Zasillvili,isme.Ie a IIl'chali.Ie III1C.I't lrill,\' 12ublajici I'or/y, kif I'd klidnf pada/a zmalii'kjcilil/'(iz(. PowI'IJl'ali jsme jezy c/ Sidle paslollciurli sicc male. IIle hluclle poway a kjich pi'ijel/liu' hllb/aiie! volill. Za CeiOll piyjchril.kll jsme jell,de lius'li zbylkysllehll. Odrudjsme si odllesli velk-i cern)' kcim Cl/, klerj lids w l/jol. Kdyt jsme pfesli tnllslek /I Hrlehv. je.fli! j sme Sf s KlellSkYIIl porokem lielaucili. Ba liaopak. At k BII.fkowl Iramrujsmf.w rido/fll1 who 10 poroka. Seslt'elliei.Ie nejl"ice z cele ceshudu 0 po moe. Ten zaridil prostrednietvim min. narodni obrany Lomskeho, aby mim vypomohla ceskobudejovickll posadka. Tak se take stalu. Sedm Tater 111, 7 LOho jedna s pfivesem a dvacet vojaku nakonec b ~ helll tri dnl! dopravilo jednotlive dily na mi -to. Na 'e\tavcni sochy byl(j treba jehibu, kle-ry by vyz ved l nejteei (',ist soch)' do v y~ e 13 In. Bylo jcdnano se Skodoll Plzel!. Ta vsal{ pozadovala za wpujeenl zvcdaciho zai'izeni denne Kes, COL bylo financnc netinosne. ({cditcl Kluz:lk pozadal vedouciilo panel~rny v Chlumu u Tfcbonc, ktery IllU vyse I v,the tim. Ie zaplljeil jef(lb a pracovniky, a plastika byla s(stavena. Tak se konecnt~ Trocno v dockal duslojneilo palll,itniku sveho slavm' ho rodaka lana t i7.ky. Cely areal byl pfed{1il dne 17. cervence Jii'i Ebenhoh. Praha t\' li"ilo oko/i 'udme ZIiSlcivky - U IOIllte' ku. Samozfejml lllis upalllaiy dl'i)",. rukle", ale po pl'ec'lcl/i panelu jsme j ii bylt eh.ylfe).fi. ONl'c zde byl li1aly /0111. kje.le levla iula. :: liiz.ie slavela lake boli muka,,ie.iichf zhwky).i/iie.ii 1II0hii pro"h'dlwlii 110 Sl"Irtolrojit'lIi cesli'. Od lomee'ku If(is ('eolia I'cdla i liaddle kolelll KlellsUllO paroka. Pro(o;e v prosillci l1ebyla umo:ll fl1c4 prohlidktl BlI.lkol'u Iwmru - dam zasllil' ka, - /Iluseli jsme.ie spokojil.i povidlillim 1/(/ paneill. Ma KOilei slezky vcde eesll//jo SUIre pf,fille 7. hamrh k nu!slil. K dewitt' z.asl i\'(;e je to Ilfiblit.\i lisek. Zdeisllle abdimvali., ko lowe' ''. 11(/ Ilemt h\'lo ZGw'sello knnelli pro,vel' Brio IIIdlo I'lhl Ir'eli IwdiliOIl (/ du.ili jsme 1I{1 kollee slez.ky. Nn /losier/iii :asld,,' ee, poimellovcrni Skalllsk)' park, isllle.ie mililo Jill" c/ozl'i'df li. ie je,de motl/u 11(/ JeZ! i \1/taVt'IlY \i ibte jsllle lielirovali, ie lids tlllclw boldy IWIrY. PUZI/ali Ismi' 10. co " mislr liu.leho byillisle - velk,,110 mes/(/ - I'0ZIU/I nemllieml!. Nau{ntf Sle zec jsme Vf:';/w\luli imcllo Polrridkowi slezi.:a. DOIIII; jsmi' priliesli i nekolik kam;likll 11<1 pallldlku. Na zdv"" byeh cirlel podrkljl'lil viell/, kldi se 111/ <budol"ifni slezky Ilodileli. u \'(, filii, if se slezku.i'elkd.ie zdllllem. jak:i si zasluhuje. Proro byelr elrl<'l 1'021" <11 I'.feclt 11)' IIddlrVlliky li1e.ha i jeiru oln'arly /110 WjilllCIVO /l prochdzkll. Je 10 krd.llly relux(lclli lillik ad cil'ilizuvwlli ho l/ IIspe('I/(IlIeiw svifra. Zeik Vlastimil }anou" ek ze zs Pldivec v Ceskim Krumlovl - 11

12 Sidli~1! 695 nar Trh. Sviny 461 nar Budovatelska 959 nar D!JnicU 880 nar Budovalelska 1005 nar Todnt 32 nar Zahradni 861 nar Branka 289 nar Husov3796 nar Na nivach 823 nar. II Na nivach 823 nar. II Budov:llelska 91\ nat Nove m sl 259 nar eulice9 nar Katetina lov:l. Bukvice 34 Krislina Kollarov<l.. Kostelni 132 Crkva Jo.o;ef. Kaslelni 127 TRHOVOSVINENSKE LISTY NA INTERNETU Od zarijoveho cisla maji ctenafi moznost najit nas take na Internetu na adrese Tesime se na vase ohlasy. ZVLASTNt VOLEBNt CtSLO Trhovosvinenskych listu vyjde v fijnu a bude venovano komumilnim volbam. Davame proto moznost politickym stranam a hnutim, aby se na stramich naseho Iistu prezentovaly. Sve strojopisne pfispevky ci profl Iy svych kandidmu zasilejte na adresu Mestskeho ufadu v Trhovych Svinech nejpozdeji do 5. fijna ')8 Sf dalila 110 let pani Marie Sludemi. Kastelnl 120 II. II. I1J98. dot.iva 90 lei p nl Marie Cadova. ~Inic kli 88 1 Rozioulili jsme lie: Homer FrantiSd.. Svalalroji~ni 566.zem I vi!ku II I let dne Tomkova Katetina. echov 3. zcmrela ve vi!ku 84 let dne Svepe Bohumi l, OIi!vi!k emfcl ve v ku 83 lei dne Fc!olovA RClkDa. Mirova :temfcla ve vc!ku 9() lei dne Lu k~ J. B nka 365. zemtel ve vt'l\u 60 let dn I Hornato a Anna. m\btezi SVlIl. Cecha l.em/"cla ve v~k u K4h~1 dne Ing. Inar Vladimir. nebi z.~kcho 804, Jernlel ve v~ku n let dne 17. ' Budou SOFTBALLISTKY? Od roku 1992, kdy vznikl softballovy oddij SC Pigs Trhove Sviny, bylo jen v jednom knitkem obdobi nekolik soflbalovych fanynek, klere pri odchodu na stredni skoly uz nemely doslarek bsu venovat se lomuto sportu. Dlouho jsme pak i my nemeli odvahu pracovat s devcaty, ale diky skolnimu softballovemu krouzku je rok od roku 0 softball mezi devcaty vetsi zajem. Pred tremi lety to byly prvni dye vlastovky a loni osm l ce la novych soflballislek. Lctos jsmc byji ji~ schopni postavit tym kadetek n zahnit nekolik zapasu jak na dom:kim hristi, tak i ve vzdalenem Tabore. Skolni krouzek softballu je prvnim krokem jak zacit. Diky jeho podmink,im Ize hrat kvalitni skolni softballovou soutez. V letosnim roce jsme obsadili ctvrte misto, ale hrde muzeme riei, ze druzstvo bylo slozeno at na jednu vyjimku ze sam)lch de veal Z trid. oproti souperum, kldi maji v druzs tvu prev{\zne hochy. Kazdy prinos zkusenosti byl pro trhosvinenska devcata neocenitelnym prvkem. Jako prvni zacala zkouset stesli ve stredoskolskem tymu Cesko-anglickeho gymnazium Veronika Kralova. Diky nekolikale temll ziijmu 0 softball se stala vynikajici palkarkou a pomohla zacinajicim slredoskolaekam v letosnim rocniku juniorske softballove souteze. Ani mladsi devcata se vsak neztratila. Vrcholem byl turnaj kadetskych regionalnich vybem, v pfel<.cl nem arealu Sokola Krc Praha, kde se v letosnim roce konaly ME.lllnioru a Juniorek. Trhosvinenska dcvcata Aneta Horakova, Pavia Svobodova, Lucie Sediva a Ludmila Tumova zde pfedvedla co se dokazala naucil pri lrenincich v softballovem oddile. Z,jver softballove cinnos Ii byl minilurnaj, kdy se sesla Del'caw T. Svil1l1 ria kade/ski m regiondlnim v.vheru v Praze devcata z T. Svinll, Tyna nad Vitavoll a regionalniho kadelskeho V)lber,II, po kterem uz jen misledoval pnizdninov)1 softballovy kemp slozeny z hraeu a hracek celeho Jihoceskeho kraje. Nyni vsak jii prich[lzi doba, kdy je treba resit nejdeden softballovy problem. A tak bychom radi pozvali vsechny soucasne i budouci softballistky, aby jsme vybudovaji uceleny divei Iym, ktery se zlleastni v pfistfm roce juniorske divei souteze. Nabor devcat ve veku let do oddilu SOFTBALLU bude probihat kazdy patek od v dobe od hodin areal TJ SPARTAK Trhove Sviny skvarove hfiste. Informace Josef Svlib mi., tel. 0335/ Rukopisy IO/zO/O i'rfla byly do tisku pfeddny dill' 18. zan. TRHOVOSVINENSKE LlSTY Zpravodaj obcanu mesta Trhove Sviny a okoli Vydava Mestsky urad v Trhovych Svinech Predsedkyne redakcni rady Petra Vyhnalova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vytisko Tisknou Jihoceske tiskarny, a. s., Geske Budejovice Cena tohoto vytisku 5 Kc -12

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. občanského sdružení CARMINA BOHEMICA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ občanského sdružení CARMINA BOHEMICA za rok 2010 V Praze dne 12.6.2011 1 / 11 Obsah Základní informace... 3 1 Informace o sboru... 4 2 Statutární záležitosti...

Více

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy

Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Srbská Kamenice tipy na výlety pro školní kolektivy Milá školičko, na školku v přírodě pojedete do Srbské Kamenice v Českém Švýcarsku. Zavítáte do krajiny tak malebné, jakou znáte z pohádek Pyšná princezna

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2)

2. Informace o objednávkách vystavených odborem ŽP v období od 1.1.2012 do 30.3.2012 Usnesení č. 1565/2012 (58/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 58. jednání Rady města

Více

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012

Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska c. 2/2012 o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu Zastupitelstvo obce Francova

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9

Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DY90P0005UFD Pocet stran: 3 Prilohy: 2/2 DODATEK c. 1 KE KUPNf SMLOUVE c.j. VPSA-733/EU-2014/OVZI uzavrene v souladu s

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov

Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014 v Pivovarském dvoře - Zvíkov Bod 1 programu Zahájení a přivítání V 17:00 h. zahájil 6. valnou hromadu (dále

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

I. Úvod. Území MAS Pošumaví. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt

I. Úvod. Území MAS Pošumaví. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a multiplikační efekt PaedDr. Václav Petrus předseda Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. říjen 2010 I. Úvod Přednáška si klade za cíl seznámit účastníky

Více

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024

Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Zápis z veřejného projednání v obci Libenice v rámci tvorby Strategie rozvoje obce na období 2014-2024 Místo: Obec Libenice Datum: 29. 11. 2013 Přítomni: Starosta obce- Lubomír Marcín, zastupitelé : Růžena

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města Přerova

Zastupitelstvo města Přerova Pořadové číslo: 25/3.7.2 Zastupitelstvo města Přerova Přerov 5.9.2014 Předloha pro 25. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 15. 9. 2014 Předkladatel: Zpracovatel: MICHAL ZÁCHA DiS.,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 3. února 2010. ᖗ剧ítomni: JUDr. Růთ南ková, Mgr. Schejbalová, pan Slezák, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. 南ml 南ven : Bc. 南ranc, pan Uzel oz 南ní pᖗ剧ícho

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

KONANÉ DNE 27. 04. 2015

KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 27. 04. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

Rozpočet města Milovice na rok 2010

Rozpočet města Milovice na rok 2010 Rozpočet města Milovice na rok 2010 v tis. Kč schválený zastupitelstvem města dne 14.12.2009, a upravený rozpočtovým opatřením č.1/2010/zm ze dne 15.2.2010,č.2/2010/RM ze dne 22.3.2010 a č.3/2010/zm ze

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013

Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Z á p i s č. 25/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 10. 4. 2013 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 František Bouček,

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu.

Trasa 1R: délka 22 km, stoupání 654 m, klesání 356 m Jako trasa 1 plus návštěva rozhledny na Anenském vrchu. KČT Hlinsko pořádá 14. května 2016 autobusový zájezd Neratov Šerlich (Panské Pole Šerlich) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1

Zápis. P ř í t o m n i : - člen rady města. O m l u v e n i : H o s t é: Pavel Friebert, vedoucí OI MěÚ k bodu č. 1 Zápis ze 43. zasedání rady města, konaného dne 25. dubna 2016 P ř í t o m n i : RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Mg. Jiří Bouček Ing. Jan Bureš Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl JUDr. Jiří

Více

ZO diskutovalo nad návrhem rozpočtu na rok 2008. Schválený návrh rozpočtu je beze změn. Bez usnesení.

ZO diskutovalo nad návrhem rozpočtu na rok 2008. Schválený návrh rozpočtu je beze změn. Bez usnesení. Zápis z veřejné schůze zastupitelstva obce Nevězice konané dne 7.prosince 2007 od 19.00 v kanceláři obecního úřadu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Spokojenost zákazníka

Spokojenost zákazníka rozhovor 2 Spokojenost zákazníka s na imi slu bami je pro nás hlavní prioritou. Spole nost Elfetex slaví v roce 2016 25 let od zalo ení spole nosti. Po ádali jsme o rozhovor jednatele spole nosti Elfetex

Více

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ

www.kocourkova.net MICHAELA KOCOURKOVÁ MICHAELA KOCOURKOVÁ umělecká agentura koncerty umělecká zastoupení eventy EXKLUZIVNÍ ZASTOUPENÍ Daniel Hůlka První typ koncertu Daniel Hůlka a Martin Rada (klavír, varhany) - výběr klasické, moderní a

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

- osazeni pomerovych rozdelovacu topnych nakladu - vymena vodomeru - nasledny servis adresneho rozuctovani tepla a vody

- osazeni pomerovych rozdelovacu topnych nakladu - vymena vodomeru - nasledny servis adresneho rozuctovani tepla a vody ssia Nabidka pro objekt Kosmicka 749-50 - osazeni pomerovych rozdelovacu topnych nakladu - vymena vodomeru - nasledny servis adresneho rozuctovani tepla a vody Zpracoval: Ing. Vladimir Bures 29. 5. 2012

Více

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům Aktuálně se projednává záměr vytvoření městského orientačního systému a regulace reklamy v Miličíně. Cílem je: - zavést pořádek

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Program rozvoje obce. Lovčice

Program rozvoje obce. Lovčice Program rozvoje obce Lovčice změna č. 1 Obsah: 1. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce... 2 2. Bydlení... 2 3. Doprava... 3 4. Kulturní a historické památky... 3 5. Občanská vybavenost...

Více

AQLlAFKC:=>~F K-..- Ing. Michal Manda. Vodohospodářské stavby ~ Objednavatel: Obec Ounajovice, Ounajovice 4,37901 Třeboň

AQLlAFKC:=>~F K-..- Ing. Michal Manda. Vodohospodářské stavby ~ Objednavatel: Obec Ounajovice, Ounajovice 4,37901 Třeboň Ing. Michal Manda AQLlAFKC:=>~F K-..- Vodohospodářské stavby ~ TECHNICKÁ POMOC VODOVOD DUNAJOVICE Objednavatel: Obec Ounajovice, Ounajovice 4,37901 Třeboň Zpracovatel technické pomoci: Ing. Michal Manda,

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ

Mesto Mimon. Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 USNESENÍ Mesto Mimon j Mírová 120 471,24,' Mimon III, e-mail: podatelna(a)mestomimon.cz. if 487 805 001, Q3487 805 044 vyrizuje: hlavata@mestomimon,cz 11 487 805 052, ~ 487 805 044 USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

Obsah. P ře d m lu va...11

Obsah. P ře d m lu va...11 Obsah P ře d m lu va...11 1 / Péče o z ra lo u p le ť... 15 Co je to zralá p le ť... 15 Některé pověry v používání k o s m e tik y...17 Vypadat dobře bez ohledu na v ě k... 18 Ve d v a c e ti...18 Ve t

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.554-94 / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.554-94 / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.554-94 / 15 o obvyklé ceně podílu 1/2 nemovitých věcí pozemku parc.č.90/1 - zahrada dle LV 992, obec Lužná, kat. území Lužná u Vsetína, okres Vsetín, se všemi součástmi a příslušenstvím

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Výdaje: odbor ekonomicko-správní

Výdaje: odbor ekonomicko-správní odpovídá vedoucí odboru Výdaje: odbor ekonomicko-správní Skupina 3: Slu by pro obyvatelstvo 3111 Mate ská kola ORG Rozpo et 5331 Skute. v tis.k dotace na provoz p ísp v.organizace od obce 3111 1 246 000

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ KROMĚŘÍŽ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 V REGIONÁLNÍCH, CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH SOUTĚŽÍCH HUDEBNÍ OBOR Písňová soutěž Bohuslava Martinů, Praha říjen 2015 Beáta Vymlátilová 1. CENA pedagogické

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou

Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Z á p i s z 26. zasedání městského zastupitelstva ve Vysokém nad Jizerou, konaného dne 20. 7. 2009 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 7 zastupitelů

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

Výroční zpráva. za rok 2009

Výroční zpráva. za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 leden 2010 Obsah: Členská základna 3 Činnost výboru 3 Uskutečněné akce 4 Zájezd do knihoven Příbramska 4 Zájezd na happening do Vsetína 4 Klubka dětských knihoven 5 Další činnosti

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona

DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1165 - Dětská sedací souprava Michalczyková Simona DA1249 Bavlněné bílé povlečení pro dvě osoby Kolouchová Vladimíra Pavlů Lucie Názlerová Blanka Vodrážková Gabriela Křešťáková Petra Sýkorová Michaela

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE.

Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Čerpání schváleného rozpočtu nákladů a financování podle položek a rozpočtové skladby na rok 2013 SMO MOb Plesná - VÝDAJE. Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Schválený

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014

Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014 Navrh zaverecneho uctu obce Chlum za rok 2014 1. Financni hospodareni obce v roce 2014 Zastupitelstvo obce pro rok 2014 schvalilo rozpocet obce schvaleneho rozpoctu. dne 20.12.2013. Obec hospodafila na

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína (tisk R/42) R 71/01-11 U S N E S E N Í z 6. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. ledna 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta

Září 2015. 28.-29..8. Prima ve škole seznamovací pobyt Ba,Ta Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Měsíční plán akcí školní rok 2015/2016 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více