Psychiatrické centrum Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha"

Transkript

1 Psychiatrické centrum Praha 2008

2 Psychiatrické centrum Praha 2008 Prague Psychiatric Center 2008

3

4 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2008 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies Spolupracující centrum Svìtové zdravotnické organizace Collaborating Center of the World Health Organization

5 Psychiatrické centrum Praha 2009 ISBN

6 Obsah Contents Úvod Introduction Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Organizaèní schéma Flow Chart Výzkumné projekty Research Projects Projekty s partnery Research Partnership Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Etická komise Ethics Committee Klinický úsek Clinical Division Výuka Teaching Postgraduální studenti Postgraduate Students Semináøe Seminars Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books Published by PPC

7 Ceny, ocenìní Awards Zahranièní hosté Foreign Guests Ekonomika Economy

8 7 Úvod Introduction Psychiatrické centrum Praha a na nìj organicky navázané Centrum neurpsychiatrických studií pøedstavují v našich podmínkách ojedinìlou akumulaci neuropsychiatrického výzkumného a výukového potenciálu jak co do rozsahu, tak co do kvality. Svìdèí o tom nejenom struktura a profil pracovištì, ale také jeho výstupy mìøitelné pomocí scientometrických, pedagogických a nakonec i zdravotnických kritérií (akreditace SAK). Podmínky pro vìdu a výzkum v oblasti psychiatrie a pøilehlých disciplín nejsou v našem regionu ideální, a tak si troufám odhadnout, že pomìr nákladù k užitku (cost/benefit) je v pøípadì Psychiatrického centra Praha možná jedním z nejnižších v Evropì. Výzkumná zpráva, kterou dostáváte do rukou, tuto zkušenost více ménì nepøímo odráží, o èemž se lze pøesvìdèit porovnáním personálního a hmotného vybavení, popøípadì finanèního zajištìní, a stále rostoucího publikaèního výstupu, jehož kvalita rok od roku stoupá. Výzkumné projekty PCP jsou na rùzných úrovních øešení a v rùzných problémových doménách zamìøeny pøevážnì na patofyziologii, neurobiologii a etiopatogenezi schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. K tomu pøistupuje diagnostika a sledování léèby demencí a studium kognitivních funkcí u stárnoucí populace. Významnou oblastí výzkumu v PCP je také psychiatrická demografie, epidemiologie a sociální psychiatrie. Dùležité místo zaujímá rovnìž analýza stresových a resilientních èinitelù v rodinách s postiženým dítìtem. Výzkum PCP se také èím dál tím víc zamìøuje na neotøelé a progresivní technologie jak pøi zpracování dat (QEEG LORETA), tak v jejich získávání a detekci (optické biosenzory). Øada výzkumných projektù PCP má kolaborativní a mezinárodní charakter. Hlavními výzkumnými partnery na mezinárodní scénì je EU-SANCO, v domácím prostøední pak Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Akademie vìd ÈR (Ústav molekulární genetiky, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny), IKEM a Endokrinologický ústav Praha. PCP je klinickou základnou Univerzity Karlovy, 3. lékaøské fakulty a podílí se na výuce psychiatrické propedeutiky, kurzu Bolesti, kurzu Poruch psychiky, kurzu Dušnosti a bolesti na hrudníku, povinnì volitelných kurzù, jako je Hodnocení psychopatologie, Biologická psychiatrie, Psychoterapie a kognitivní funkce aj. Hlavní výukovou èinností pracovníkù PCP (a tedy Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. lékaøské fakulty) je výuka psychiatrie v 5. roèníku oboru všeobecného lékaøství v modulu Neurobehaviorální vìdy. Psychiatrie se též podílí na výuce bakaláøského studia Fyzioterapie, Zdravotních vìd a studia Všeobecná sestra. Dùležitou souèástí odborné prùpravy je kromì akreditace pro pøedatestaèní pøípravu také výchova a výuka postgraduálních studentù, jejichž úspìšnost v obhájení Ph.D. je relativnì vysoká. PCP se také nìkolikerým zpùsobem podílí na celoživotním vzdìlávání lékaøù. Jedním z nich je poøádání pravidelných ústavních semináøù s mezinárodní úèastí. Pøi pohledu na publikaèní výstupy v této zprávì je tøeba si uvìdomit, že jde o vìdecký výstup pouze v roce Jeho význam-

9 8 nou èást tvoøí publikace v impaktovaných a pøísnì recenzovaných zahranièních èasopisech. Jejich autoøi i v roce 2008 získali rùzná ocenìní (viz str. 55). Vìøím, že výroèní zpráva PCP za rok 2008 pøináší dostateènì pøesvìdèivou, byť koncizní informaci o tom, že neuropsychiatrický výzkum v naší zemi je na vzestupu a že rozhodnì stojí za to udržovat jeho kompetitivnost v mezinárodním mìøítku a investovat do budoucnosti nejenom naší vìdy, ale také našich pacientù. The Prague Psychiatric Center and the closely affiliated Center of Neuropsychiatric Studies present a locally unique concentration of research and educational neuropsychiatric potential not only in range, but also in quality. This is demonstrated by the structure and profile of the institution as well as its outcomes quantifiable through scientometric, paedagogical and also medical criteria. Regional conditions for science and research in psychiatry and related branches are far from ideal, and I venture a guess that in the case of Prague Psychiatric Center the cost/benefit ratio falls among the lowest in Europe. This fact is indirectly reflected in the research report you are reading, which can be verified by comparison of personnel and material resources, or funding, and the constantly increasing volume and quality of our publications. The PPC research projects, on various levels and in diverse problem domains, concentrate mainly on patophysiology, neurobiology and aetiopathogenesis of schizophrenia and bipolar affective disorder. This is connected also with the study of dementias and cognitive functions in elderly population. Other important research areas in the PPC are psychiatric demography, epidemiology and social psychiatry, as well as analysis of stress and resilience factors in families with handicapped children. The PPC's research progressively concentrates on innovative and advanced technologies both in data processing (qeeg, LORETA) and in their acquiring (optical biosensors). Many of the PPC's research projects are collaborative and international in character. The main research international partner is EU-SANCO, locally the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, the Academy of Science of the Czech Republic (Physiological Institute, Institute of Molecular Genetics, Institute of Experimental Medicine), IKEM (Institute of Clinical and Experimental Medicine) and the Institute of Endocrinology in Prague. PPC serves as the clinical base for the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and takes part in teaching psychiatric propaedeutic, Pain course, Mental Disorders course, Dyspnoea and Chest Pain course, elective study modules like Psychopathology Evaluation, Biological Psychiatry, Psychotherapy and Cognitive Functions etc. Main teaching task of PPC employees (and so the Department of Psychiatry and Medical Psychology) is the psychiatry course in the fifth year of General Medicine curriculum, in the module Neurobehavioral Studies. Psychiatry also takes part in bachelor programmes Physiotherapy, Public Healh and General Nursing. The PPC is accredited to prepare residents and teaches also PhD students with considerable success rate The PPC diversely participates continual in medical education (CME) programmes, for

10 instance by organizing regular institute seminars with international participation. When looking at the publications mentioned in this report one has to bear in mind, that they represents the scientific outcome of only one year, Its important part is comprised by publications in high-impacted and peer-reviewed journals. In 2008, their authors were awarded various honours (pp. 55). I believe that the PPC's 2008 annual report brings a convincing, though concise news about the rise of neuropsychiatric research in our country, and shows that said research is worth maintaining its international competetiveness and that the future not only of our science, but also of our patients, should be invested in. 9 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Øeditel / Director

11 10 Vedení Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of Sleep Laboratory and coordinator of the Institutional research project of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu a koordinátor CNS Deputy director for science and CNS scientific coordinator prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí kontrahovaného výzkumu, výuková èinnost postgraduální studium Head of sponsored research, teaching programmes MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Psychiatrické kliniky 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for education, Psychiatric Department, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Marie Nováková vrchní sestra Head nurse

12 11 PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library doc. MUDr. Ján Praško, CSc. (do / till ) vedení postgraduálních specializaèních a inovaèních kurzù v rámci kontinuálního vzdìlávání, výuková èinnost bakaláøská studia Postgraduate and CME teaching program postgraduate studies Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí Laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, organizaèní koordinátor CNS, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, CNS organization coordinator, Scientific secretary MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy director for medical care Jiøí Vítek vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy director

13 12 Vìdecká rada Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové/ Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. PhDr. Ladislav Csémy doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. doc. MUDr. František Šťastný, CSc.

14 13 Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína MUDr. Bankovská (Motlová) Lucie, Ph.D VPP MUDr. Bareš Martin Bc. Bartoòová Jitka MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D VPP Bc. Benèo7vá Zuzana Bc. Bikarová Neonila Ivanovna MUDr. Brunovský Martin, Ph.D VPP PhDr. Csémy Ladislav MUDr. Èermák Jan Mgr. Doèkalová Eliška PhDr. Dragomirecká Eva, Ph.D RNDr. Dzúrová Dagmar, CSc VPP VPP MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hendrychová Yvona RNDr. Hliòák Zdenìk, CSc VPP VPP MUDr. Holec Michal doc. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych VPP VPP VPP Mgr. Hovorková Petra Mgr. Janovský Martin VPP VPP PhDr. Kawaciuková Radka RNDr. Klaschka Jan VPP MUDr. Klírová Monika MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina Mgr. Kozmiková Iryna, Ph.D VPP

15 14 prof. PhDr. Kožený Jiøí, DrSc PhDr. Krch František VPP VPP PhDr. Krejèová Lenka VPP Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D PhDr. Kubièka Ludìk, CSc doc. Ing. Kukal Jaromír, Ph.D VPP Ing. Lipovová Petra, Ph.D VPP VPP Mgr. Lukavský Jiøí VPP prof. MUDr. Matoušek Miloš, CSc Bc. Miler David doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D VPP doc. MUDr. Mysliveèek Jaromír, Ph.D VPP MUDr. Novák Tomáš PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš doc. MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc VPP Bc. Panochová Alena PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal MUDr. Raszka Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP PhDr. Rodriguez Mabel RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc PhDr. Sotoláøová Marie VPP MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Ing. Steinová Danuše PhDr. Strnadová Iva, PhD VPP Mgr. Šedivá Jolana MUDr. Šóš Peter MUDr Španiel Filip, Ph.D doc. MUDr. Šťastný František, CSc VPP RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D MUDr. Tišlerová Barbora prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc VPP

16 RNDr. Valešová (Bubeníková) Vìra, Ph.D MUDr. Verébová Karina MUDr. Votava Martin, Ph.D VPP VPP Mgr. Vrajová Monika MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie prof. MUDr. Zvolský Petr, DrSc VPP 15 VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job

17 16 Organizaèní schéma Flow Chart

18 17 Výzkumné projekty Research Projects Role fosfoinositidové dráhy v rozvoji bipolární afektivní poruchy The Role of Phosphoinositide Pathway in Susceptibility to Bipolar Affective Disorder kód / code: NR8564 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií (Neurobiologie v klinické aplikaci) Center of Neuropsychiatric Studies (Neurobiology in Clinical Application) kód / code: 1M0517 (MŠMT ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Studium pøíèin psychiatrické morbidity a zvýšení úèinnosti terapeutických a preventivních postupù v péèi o duševní zdraví obyvatel ÈR v letech Study of Sources of Psychiatric Morbidity, and Increasing of Effectivity of the Therapeutical and Preventative Methods in Mental Health Care in the Czech Republic kód / code: MZ0PCP2005 (MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Moderní neurofyziologické metody pøi racionální diagnostice a sledování léèby u demencí Modern Neurophysiological Methods for Diagnostics and Follow-Up Examinations in Dementia kód / code: 1A8600 (IGA MZ ÈR) 8/ /2008 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití Training of Cognitive Functions in Aging Population Effectiveness and Use kód / code: 2D06013 (MŠMT ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Marek Preiss, Ph.D. MZ ÈR = Ministry of Health of The Czech Republic, MŠMT ÈR = Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic, IGA MZ ÈR = Internal Grant Agency of Health of The Czech Republic, GA ÈR = Grant Agency of The Czech Republic

19 18 Studium mechanizmù úèinku nové syntetické drogy 2C-B v animálním modelu a srovnání s úèinky rozšíøených psychotropních látek (LSD, MDMA, psilocin a mezkalin): možná rizika užívání, implikace pro prevenci a léèbu intoxikací Animal Study Based on Studying Mechanism of Action of New Synthetic Drug 2C-B and Comparaison with Common Psychotropic Substances (LSD, MDMA, Psilocin and Mescaline): Potential Risks, Implications for Prevention and Treatment of Intoxications kód / code: NR8785 (IGA MZ ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek Analýza stresových a resilientních èinitelù v rodinách s postiženým dítìtem žijícím s jedním rodièem The Analysis of Stress and Resiliency Factors in One-Parent Families Living with a Child with Mental or Physical Disorder kód / code: GA406/06/0779 (GA ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. Detekce neuroanatomických rizikových faktorù pro bipolární poruchu Detection of Neuroanatomical Risk Factors for Bipolar Disorder kód / code: NR8786 (IGA MZ ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Úloha retrovirových proteinù a dysfunkce mozku: animální model schizofrenie The Role of Retroviral Proteins in Brain Dysfunction: Animal Model of the Schizophrenia kód / code: NR8797 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D. Glutamátergní teorie schizofrenie v animálním a humánním modelu diskonekce testovaná porovnáním s populací nemocných schizofrenií Glutamatergic Theory of Schizophrenia in Animal and Human Models of Disconnection Tested by Comparison with a Population of Schizophrenic Patients kód / code: NR8792 (IGA MZ ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.

20 19 Kandidátní geny pro schizofrenii: vliv na fenotypovou variabilitu nemocných a in vitro manipulace genové exprese pomocí sirna The Candidate Genes for Schizophrenia: The Influence on Phenotypic Variability in Patients and in Vitro Manipulation of Gene Expression by the Use of sirna kód / code: NR9324 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Disociace a kognitivní dysfunkce u ambulantních pacientù trpících obsedantnì kompulzivní poruchou vztah k terapeutické rezistenci Dissociation and Cognitive Dysfunctions in Outpatients with Obsessive Compulsive Disorder Relations with Treatment Resistance kód / code: NR9323 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Peptidy amyloidu ß a mitochondriální enzym 17ß-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorù Amyloid ß Peptides and Mitochondrial Enzyme 17ß-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10, Possibility of Alzheimer Disease Diagnostics Using Optical Biosensors kód / code: NR9322 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. Zmìna prefrontální QEEG kordance jako prediktor odpovìdi na antidepresivní léèbu u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Change in QEEG Prefrontal Cordance as a Predictor of Response to Antidepressant in Patients with Treatment Resistant Depressive Disorder kód / code: NR9330 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Systematická prevence užívání drog u adolescentù prostøednictvím krátké intervence lékaøe pro dìti a dorost: intervenèní projekt s evaluací efektu Systematic Prevention of Drug Use in Adolescents Through Brief Intervention of Paediatricians Podpoøeno grantem Norska prostøednictvím Norského finanèního mechanizmu / Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism kód / code: CZ0119 7/2008 4/2011 øešitel / project manager: PhDr. Ladislav Csémy

21 20 Disociace, kvantitativní EEG a kognitivní funkce u pacientù trpících úzkostnými poruchami Dissociation, Quantitative EEG and Cognitive Function in Patients Suffering with Anxiety Disorders kód / code: NS9752 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in order to Tailor Security-Related Communication kód / code: 7E rámcový program EU / 7th Framework Programme, priority 10: Security Research 5/2008 4/2011 koordinátor / coordinator: PD Dr. Silke Schmidt, University Medical Centre of Hamburg øešitel / project manager: PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Evropská expertní skupina pro zlepšení fyzického zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení (HELPS) European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions (HELPS) kód / code: EU Public Health Programme koordinátor / coordinator: Dr. Reinhold Kilian, Ulm University, Günzburg 1/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. zadavatelé / clients IGA MZ ÈR GA ÈR MŠMT ÈR MZ ÈR jiní /others podle délky trvání /by length roky / years projekty / projects podle roku zahájení / by years of commencement øešené v jednotivých letech / implemented in the given years

22 21 Projekty s partnery Research Partnership Vytvoøení systému sledování údajù o spotøebì psychiatrické péèe: EU-SANCO. Pracovní skupina pro duševní zdraví WPMH Establishing a System to Monitor Mental Health Service Utilisation Data: EU-SANCO. Working Party on Mental Health Community Action Programme on Public Health WPMH koordinátor èeské èásti øešitel / coordinator of the Czech part investigator: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Senzitizace u dospìlého laboratorního potkana vyvolaná prenatální expozicí metamfetaminu Sensitization Induced by Prenatal Methamphetamine Exposure in Adult Rats kód / code: GA305/06/0283 1/ /2008 øešitel / investigator: MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague spoluøešitel z PCP / project partner form PPC: RNDr. Vìra Valešová (Bubeníková), Ph.D. Nano-PCR ultrasenzitivní test detekce specifických proteinù v tìlních tekutinách Nano-PCR Ultrasensitive Test for Detection of Specific Proteins in Body Fluids kód / code: KAN / /2011 øešitel / investigator: RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AVÈR / Institute of Molecular Genetics AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc. Snižování škod a rozvoj pomoci pro dìti vyrùstající v rodinách s problémem s alkoholem Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe Kód/code: /2007 7/2010 øešitel / investigator: Prof. Dr. Michael Klein, University of Applied Sciences, Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Germany, Köln koordinátor èeské úèasti / co-ordinator of the Czech part: PhDr. Ladislav Csémy

23 22 Úloha neuroaktivních steroidù a dalších hormonálních ukazatelù v diagnostice a léèbì schizofrenie The Role of Neuroactive Steroids and Other Hormonal Parameters in Diagnostics and Treatment of Schizophrenia kód / code: NS9835 7/ /2011 øešitel / investigator: prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., Endokrinologický ústav Praha øešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc.

24 23 Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Eli Lilly (F1D-MC-HGKB) Otevøená studie intramuskulárního depotního olanzapinu u pacientù se schizofrenií nebo se schizoafektivní poruchou s farmakokinetickou charakteristikou Protocol Amendment Summary F1D-MC-HGKB(b) An Open-Label Study of Intramuscular Olanzapine Depot in patients With Schizophrenia or Schizoaffective Disorders 2004 koordinátor / study coondinator: MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. CRO: ACRAF S.p.A., Rome, Italy / ZAK-Pharma Dienstleistung GmbH, Brno, ÈR (039SC04253) Studie stanovující dávku trazodonu v léèbì pacientù s primární nespavostí Dose-Finding Study of Trazodone in the Treatment of Patients with Primary Insomnia 2006 koordinátor / study coondinator: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Pfizer ( ) Osmitýdenní, dvojitì zaslepená, placebem kontrolovaná studie, fáze 3, výzkum pregabalinu ( mg) v léèbì pacientù s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) An 8-Week, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial of Pregabalin ( Mg) in the Adjunctive Treatments of Patients with Generalized Anxiety Disorder (GAD) Who Have Not Optimally Responded to Existing Therapies koordinátor / study coondinator: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development (J&JPRD) (Protocol R PSY-3006) Randomizovaná, dvojitì zaslepené paralelní klinické hodnocení porovnávající Paliperidon Palmitát a Risperdal CONSTA podávané v pøizpùsobitelných dávkách u subjektù se schizofrenií fáze 3 A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Comparative Study of Flexible Doses of Paliperidone Palmitate and Flexible Doses of Risperidone Long-Acting Intramuscular Injection in Subjects with Schizophrenia Phase koordinátor / study coondinator: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

25 24 Affectis Phrmaceuticals AG Germany (FX-01) Bezpeènost a klinická úèinnost cimicoxibu, selektivního cox-2 inhibitoru, v kombinaci se sertralinem, porovnáváno se sertralinem kombinovaným s placebem v léèbì velké deprese Safety and Clinical Efficacy of Cimicoxib, a Selective cox-2 Inihibitor, in Combination with Sertraline Compared to Sertraline Combined with Placebo in Treatment of Major Depression 2008 koordinátor / study coondinator: MUDr. Martin Bareš

26 25 Etická komise Ethics Committee Etická komise je nedílnou souèástí Psychiatrického centra Praha. Pracuje podle zásad Správné klinické praxe a zákonù a vyhlášek, které se dotýkají její èinnosti. Etická komise je zapsána na seznamu etických komisí Státního ústavu pro kontrolu léèiv. Detaily o èinnosti etické komise jsou dostupné na webové stránce Psychiatrického centra Praha (www.pcp.lf3.cuni.cz). Etická komise v roce 2008 posoudila 24 nových návrhù grantových a jiných výzkumných projektù a 2 nové protokoly klinického hodnocení sponzorovaného farmaceutickými firmami. Komise monitorovala v roce 2008 cca 60 výzkumných projektù. V tomto roce výzkumníci a zadavatelé výzkumu kontaktovali etickou komisi v 146 pøípadech schválení projektù výzkumu, zmìny v projektech, zmìny v informacích pro pacienty, hlášení závažných nežádoucích událostí atd. Etická komise spolupracuje s etickými komise pro multicentrická klinická hodnocení. The Ethic Committee is an integral part of the Prague Psychiatric Center. It is organized and operates according to the Good Clinical Practice and applicable laws and regulations. The Ethic Committee is registrated on the website of State Institute of Drug Control. The details on the activities of the Ethics Committee are available on the website of Prague Psychiatric Centere (www.pcp.lf3.cuni.cz). In 2008 the Ethic Committee reviewed and approved 24 new grant and scientific projects and 2 protocols of clinical trial sponsored by pharmaceutical companies. The Committee monitored approximately 60 scientific and clinical projects. Investigators or sponsors of research contacted the committee in 146 cases approval of new projects, amendments to protocols, information sheet and informed consent form, reports on serious adverse events, etc. The Ethic Committee cooperates with ethic committees for multicenter clinical trials. MUDr. Martin Bareš

27 26 Klinický úsek Clinical Division

28 Lùžková èást / Inpatient Clinic poèet pøijetí na lùžka / number of admissions beds poèet pøijetí do denních stacionáøù number of admissions day hospitals prùmìrná doba hospitalizace na lùžku (dny) average duration of hospitalization (days) 28,35 31,69 obložnost / utilization of capacity 78 % 77,50 Výkony v bodech / Performance (in points) psychiatrie lùžková péèe / psychiatry inpatient care denní stacionáøe / day hospitals klinická psychologie / clinical psychology psychiatrie ambulantní péèe psychiatry outpatient care arteterapie, balneoterapie aj. / artetherapy, balneotherapy and others EEG laboratoø / EEG laboratory celkem / total Diagnózy propuštìných pacientù / Diagnoses of Dismissed Patients MKN-10 / ICD MKN-10 / ICD F00 F F50 F F10 F60 F63, F68 F F11 F19 3 F64 F66 F20 F F70 F79 F30 F F80 F98 2 F40 F F99 celkem / total U nìkterých pacientù mùže být diagnostikováno více diagnostických kategorií pøi jednom pobytu (napø. ve skup. F60 + F30, nebo F10 + F60). / More than one diagnostic category can be diagnosed during one stay for some patients (e.g. in groups F60 + F30 or F10 + F60). Stáže a praxe / Scholarships, Occupational Training 2007* 2008* stáže a praxe / scholarships, occupational training 8 / /510 individuální stáže a praxe / individual intership and occupational training 24 / /653 * poèet studentù/poèet hodin celkem / number of students/total number of hours Ústavní znalecké posudky / Institutional Forensic Expertise

29 28 Výuka Teaching Psychiatrické centrum Praha je klinickou základnou 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. Zajišťuje výuku a výcvik jejích studentù medicíny v oboru psychiatrie v èeštinì a angliètinì, bakaláøù v oboru fyzioterapie, zdravotních vìd a ošetøovatelství. Zajišťuje výuku zahranièních studentù medicíny v mezinárodním programu Erasmus. Oddìlení lékaøské psychologie 3. LF UK je spoleèným pracovištìm fakulty a PCP. Výuka psychiatrie oboru Všeobecné lékaøství je zaøazena do tøetího, ètvrtého a pátého roèníku. V roce 2008 absolvovalo výuku celkem 959 studentù, z toho 137 zahranièních. Charakteristika výuky III. roèník obor Všeobecné lékaøství Vyuèuje se 14 hodin psychiatrické propedeutiky a tøíhodinový kurz o bolesti. Psychiatrická propedeutika je souèástí modulu IIB Klinická propedeutika. Zabývá se základní komunikací s duševnì nemocným a klinickým psychiatrickým vyšetøením, s dùrazem na zvládnutí pøítomného stavu psychického, a to jak v ústní, tak písemné podobì. Teoretická èást (celkem 7 hodin) je rozdìlena na dvì èásti: komunikaèní dovednosti ve specifických situacích a klinické psychiatrické vyšetøení. V praktické èásti (celkem 7 hodin) studenti samostatnì vyšetøují pacienta. Používá se powerpointová prezentace, DVD se specifickými situacemi, demonstrace pacienta vyuèujícím, vyšetøení pacienta studentem, studium lékaøské dokumentace. Kurz Bolest je souèástí modulu IIC: Klinicko-patologické základy medicíny. Kurz pøibližuje interdisciplinární problematiku bolesti. Psychiatrická èást je vìnována vlivu psychických faktorù na vnímání bolesti, otázce bolesti jako doprovodného pøíznaku psychiatrických onemocnìní a psychofarmakologickým a psychoterapeutickým postupùm úèinným v analgetické indikaci. IV. roèník obor Všeobecné lékaøství Vyuèuje se 100 hodin kurzu Poruchy psychiky a tøíhodinový kurz Dušnost a bolest na hrudi. Kurz Poruchy psychiky je souèástí modulu IIC Klinicko-patologické základy medicíny. Kombinuje teoretickou a praktickou èást: první èást výukového dne se vždy vìnuje teoretickým aspektùm daného okruhu (patofyziologii, etiologii, epidemiologii), navazuje praktická èást (klinický obraz, s dùrazem na široce pojatou diferenciální diagnostiku). Dva výukové dny absolvují studenti na farmakologii, zbytek kurzu se odehrává v Psychiatrickém centru Praha. Terapie se probírá pouze okrajovì, jelikož je náplní semináøù v pátém roèníku. Bìhem praktické èásti jsou studentùm demonstrováni pacienti.

30 Kurz Dušnost a bolest na hrudníku je souèástí modulu IIC Klinicko-patologické základy medicíny. Kurz pøibližuje interdisciplinární problematiku dušnosti a bolesti na hrudi. Psychiatrická èást je vìnována vlivu anxiety na oba symptomy, otázce dušnosti a bolesti na hrudi jako doprovodného pøíznaku psychiatrických onemocnìní a psychofarmakologické a psychoterapeutické postupy v indikaci bolesti na hrudi a dušnosti. Studenti mají možnost výbìru nìkterého z povinnì volitelných kurzù. V roce 2008 si mohli zapsat kurz Hodnocení psychopatologie, Biologická psychiatrie, Psychoterapie a Kognitivní funkce: teorie a praxe. V. roèník obor Všeobecné lékaøství Vyuèuje psychiatrie 50 hodin v modulu Neurobehaviorální vìdy. Výuka staví na zvládnutí klinické propedeutiky a znalostí patofyziologie duševních poruch. Pøedpokládá se schopnost samostatné práce s pacientem. Studenti rotují na všech oddìleních Psychiatrického centra Praha. Kromì toho se úèastní programù denních stacionáøù pro terapii psychóz a úzkostných poruch. Studenti samostatnì pracují s klinickou dokumentací, zapisují vizity a psychiatrické vyšetøení, úèastní se terapeutických aktivit a semináøe urèeného k pøehledu základních terapeutických postupù. Rozsah výuky v dalších oborech Bakaláøské studium fyzioterapie 2. roèník: Základy psychologie (6 h), Zdravotnická psychologie (6 h) 3. roèník: Psychiatrie (6 h), Zdravotnická psychologie (2 h), Vztah mozku a chování (15 h) Bakaláøské studium zdravotní vìdy 2. roèník: Lékaøská psychologie (20 h) 3. roèník: Ošetøovatelství v psychiatrii (20 h) Bakaláøské studium všeobecná sestra 1. roèník: Základy komunikace, Psychologie v ošetøovatelství (7 h) 2. roèník: Modul klinického ošetøovatelství: Psychologie v ošetøovatelství (8 h) (Rozsah výuky v angliètinì je shodný s výukou èeskou.) The Prague Psychiatric Center is the clinical basis of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague. It provides teaching and training of its medical students specialized in psychiatry in the Czech and English languages, of bachelors specialized in physiotherapy, health sciences and nursing care. The Prague Psychiatric Center participates in the international medical students programme Erasmus. Also, it partici- 29

31 30 pates in the programme of neurosciences as well as in postgraduate courses in psychiatry. The Department of Clinical Psychology of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, is a common department of the faculty and PPC. PPP occasionally participates in the training of nurses. In 2008 there were 959 students, out of those 137 in English curriculum. Characterization of Teaching 3rd year General Medicine There are 14 hours of psychiatric Clinical Propedeutics and 3-hour course Pain. Clinical Propedeutics is the part of Module IIB Clinical Propedeutics. It is devided into theoretical and practical part. Theoretical part (total 7 hours) covers communication skills in specific situations and psychiatric report: identifying data, first impression, family history, previous and current medical illnesses, alcohol and other substance use history, personal history, previous psychiatric illnesses, history of present illness, mental status examination, diagnosis and differential diagnosis, further diagnostic studies, treatment plan. Methods of teaching include: powerpoint presentation, DVD with specific situations, demonstration of the patients by teacher, clinical examination by students, study of clinical records. For practical part (total 7 hours) students are expected to talk with psychiatric patient by themselves. Course Pain is the part of Module IIC-Clinical and Pathological Foundations of Medicine. Pain from the interdisciplinary point of view is discussed. Psychiatric part deals with the influence of mental factors on pain perception, pain as a symptom of mental disorders and psychopharmacological and psychotherapeutical interventions in the treatment of pain. 4th year General Medicine There are 100-hour course Mental Disorders and 3-hour course Dyspnoe and Chest Pain. The Mental Disorders course is the part of Mudule IIC Clinical and Pathological Foundations of Meicine. It is organized into two parts. Theoretical seminar is followed by practical training: the seminars cover theoretical aspects (pathophysiology, etiology, epidemiology), practical training emphasises understanding of connection between pathophysiology and clinical picture. The pharmacology department is responsible for two days of the course, the rest of the topics is covered by Prague Psychiatric Center. The course Dyspnoe and Chest Pain is the part of Module IIC Clinical and Pathological Foundations of Medicine. Dyspnoe and chest pain are discussed from the interdisciplinary point of view. Psychiatric part deals with anxiety and its relevance to the above mentioned symptoms, dyspnoe and chest pain as symptoms of mental disorders

32 and psychopharmacological and psychotherapeutical interventions in the treatment of dyspnoe and chest pain. 5th year General Medicine Psychiatry course in the fifth year is part of Neuropsychiatry course. It requires good psychiatric propedeutics skills and knowledge of pathophysiology of mental disorders. During this 50-hour course students are expected to work with patients on thein own, under supervision. Students participace at various psychotherapeutical and psychosocial interventions, as well as on the interactive seminars. Students rotate in all three departments of Prague Psychiatric Center including day treatment program for psychotic patients and for anxiety disorders. Work with clinical records is expected, including written reports on grand rounds; students perform clinical examination including its written form; participation at the psychotherapeutic and other psychosocial interventions is required. Clinical seminars on therapy of psychiatric diseases are provided. The Extent of Other Tahught Subjects Bachelor Study in Physiotherapy 2nd Year: Basis of Psychology (6 h), Health Psychology (6 h) 3rd Year: Psychiatry (6 h), Health Psychology (2 h), Relationship between the Brain and Behavior (15 h) Bachelor Study in Health Science 2nd Year: Medical Psychology (20 h) 3rd Year: Nursing in Psychiatry (20 h) Bachelor Study in Nursing 1st Year: Basis of Communication, Psychology in Nursing (7 h) 2nd Year Module of Clinical Nursing: Psychology in Nursing (8 h) (The extent of teaching in the English language corresponds with that in the Czech language.) Uèitelé / Teachers prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. doc. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. MUDr. Martin Bareš MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 31

33 32 MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (t.è. v zahranièí / at present abroad) MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D. (t.è. v zahranièí / at present abroad) MUDr. Jiøina Kosová MUDr. František Koukolík, DrSc. MUDr. Tomáš Novák MUDr. Tomáš Páleníèek MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. MUDr. Filip Španiel, Ph.D. Oddìlení lékaøské psychologie / Department of Medical Psychology prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. PhDr. Karel Bláha, CSc. PhDr. Ladislav Csémy Mgr. Katarína Durecová PhDr. Miroslava Kolínová

34 33 Postgraduální studenti Postgraduate Students MUDr. Jan Èermák téma / thesis: Detekce incipientního stadia schizofrenie / Detection of Incipient Stage of Schizophrenia školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2005 MUDr. Michal Holec téma / thesis: Neuronavigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) na základì funkèního zobrazení mozku v léèbì schizofrenie / The Neuronavigation of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rtms) Based on Functional Scan of Brain in the Treatment of Schizophrenia školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2008 Mgr. Petra Hovorková téma / thesis: Lateralita neuronální syntázy oxidu dusnatého a 17beta-hydroxysteroidové dehydrogenázy typu 10 v hipokampu lidí a odchylky vyvolané Alzheimerovou nemocí / Laterality of Neuronal Nitric Oxide Synthase and of 17beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 in The Human Hippocampi and Alterations Due to Alzheimer Disease školitel / tutor: RNDr. Daniela Øípová, CSc. prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta Univerzity Karlovy / Faculty of Science, Charles University, Prague od / since 2006 (10/2007 3/2008 pøerušeno / interrupted) MUDr. Monika Klírová téma / thesis: Navigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) na základì funkèního zobrazení mozku (výzkumná a klinická aplikace) / The Navigation of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rtms) Based on Functional Scan of Brain (Research and Clinical Aplication) školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006

35 34 PhDr. Jana Kopøivová téma / thesis: EEG biofeedback v terapii úzkostných a neurotických poruch / EEG Biofeedback in the Treatment of Anxiety a Neurotic Disordes školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 MUDr. Tomáš Novák téma / thesis: Terapeutické ovlivnìní negativních pøíznakù schizofrenie pomocí modulace prefrontálního kortexu repetitivní transkraniální magnetickou stimulací / Therapeutic Effect of Prefrontal Cortex Activity Modulation on Negative Symptoms in Schizophrenia by the Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2003 MUDr. Tomáš Páleníèek téma / thesis: Dopaminergní a serotonergní neurotransmise v animálním modelu schizofrenie / Dopaminergic and Serotonergic Neurotransmission in Animal Model školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2001 MUDr. Michal Raszka téma / thesis: Disociace a kognitivní funkce u obsedantnì kompulzivní poruchy / Dissociation and Cognitive Functions in Obsessive-Compulsive Disorder školitel / tutor: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 MUDr. Martina Rùžièková téma / thesis: Bipolární porucha a diabetes mellitus / Bipolar Disorder and Diabetes Mellitus školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2000 ( pøerušeno / interrupted) MUDr. Lucie Škrdlantová (Baláková) téma / thesis: Vliv rtms na schizofrenní onemocnìní / Effect of rtms on Schizophrenia školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., od /since 11/2003 doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.

36 prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2002 (do /since 11/2003 pøerušeno / interrupted) MUDr. Peter Šóš téma / thesis: Objektivní indikátory vigility a charakteristika osobnosti / Objective Indicators of Vigilance and Personality Characteristic školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.) prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 MUDr. Barbora Tišlerová téma / thesis: Zmìny metabolizmu mozku pøi terapii repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rtms) / Changes of Brain Metabolism in the Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rtms) Therapy školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2004 MUDr. Karina Verébová téma / thesis: Vliv funkèních kandidátních genù pro schizofrenii na fenotypovou variabilitu / The Influence of Functional Candidate Genes for Schizophrenia on Phenotypic Variability školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 Mgr. Monika Vrajová téma / thesis: NR1 podjednotka NMDA receptoru v animálním modelu schizofrenie / NR1 Subunit of NMDA Receptor in Animal Model of Schizophrenia školitel / tutor: doc. MUDr. František Šťastný, CSc. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2005 MUDr. Lucie Závìšická téma / thesis: Porucha kognitivních funkcí u schizofrenie a centrální serotonergní aktivita / Disorder of Cognitive Functions in Schizophrenia and Central Serotonergic Activity školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 1997 (od / since 2001 pøerušeno /interrupted) od 11/2003 kombinované studium / combined study 35

37 36 Studium úspìšnì ukonèili / Succesfully finished studies MUDr. Miroslav Kaiser, Ph.D.

38 37 Semináøe Seminars Denní stacionáø pro terapii psychóz v Psychiatrickém centru Praha: Výzkumné a klinické zkušenosti (12/2008) Day Treatment Program for Schizophrenia: Research and Clinical Outcomes MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD., Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center Stresové situace matek postižených dìtí (11/2008) Stress Situations of Mothers of Disabled Children prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, DrSc., Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center Co je a k èemu se hodí etologie (biologie chování) èlovìka (10/2008) What It Is and What for Serves Human Ethology (Biology of Behavioral) Mgr. Eva Jozífková, PhD., 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy / 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague Psychologická léèba poruch pøíjmu potravy (9/2008) Psychological Treatment of Eating Disorders PhDr. František David Krch, PhD., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN / Department of Psychiatry 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague Biologické rizikové faktory pro bipolární poruchu (6/2008) Biological Risk Factors for Bipolar Disorders MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center The Development of Psychotic Illness (6/2008) Dr. Mark Agius, Bedfordshire Centre for Mental Health Research Transcranial Magnetic Stimulation TMS in Psychosis (6/2008) Dr. Rashid Zaman, Bedfordshire Centre for Mental Health Research

39 38 Role of Serotonin Receptors in the Treatment of Cognitive Disturbances in Schizophrenia: Evidence from Translational Research (4/2008) Tomiki Sumiyoshi, M.D., PH.D., University of Toyama Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences Muzikoterapie v klinické praxi (2/2008) Musical Therapy in Clinical Practice PhDr. Marina Stejskalová, CSc., Masarykova univerzita Brno / Masaryk University Brno

40 39 Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy / Books Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. 2. vyd. Praha: Medical Tribune CZ s.r.o., 2008; 616 s. Breznošèáková D, Novák T, Stopková P. Jak se vyrovnat s mánií a depresí. Pøíruèka pro pacienty s bipolární afektivní poruchou. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2008; 94 s. Preiss M. Deprese a výkon. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2008; 191 s. Höschl C, Robert PH, eds. Proceedings of 16th European Congress of Psychiatry. (European Psychiatry.) Paris: Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier, 2008; 140 s. Kapitoly v knihách a pøíspìvky ve sbornících / Chapters in Books and Proceedings Bareš M, Novák T. Depresivní porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Herman E, Grof P, Hovorka J, Praško J, Doubek P. Bipolární porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Herman E, Praško J, Raszka M, Hovorka J, Nežádal T. Disociativní poruchy. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Kopeèek M, Bareš M, Horáèek J, Škrdlantová L. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace. In Postupy v léèbì psychických poruch. Praha: Academia Medica Pragensis, 2008; Kosová J, Praško J. Poruchy pøizpùsobení. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Kosová J, Praško J, Pašková B. Obsedantnì kompulzivní porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Kuèerová H, Preiss M, Navrátilová P, Èerník M. Deprese z pohledu neuropsychologa. In Deprese z rùzných úhlù pohledu III. Praha: Galén, 2008; Mohr P. Serotoninový syndrom. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008;

41 40 Mohr P, Praško J, Bareš M, Seifertová D, Herman E, Horáèek J. Psychické poruchy v graviditì a laktaci. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Praško J. Hranièní porucha osobnosti. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J. Posttraumatická stresová porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J, Doubek P. Suicidalita. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J, Doubek P, Herman E, Prašková H. Dysthymie. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J, Herman E. Somatoformní poruchy. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Preiss M. Osobnost a deprese. Poznámky ke Cloningerovì modelu temperamentu a charakteru. In Deprese z rùzných úhlù pohledu III. Praha: Galén, 2008; Preiss M, Rodriguez M, Kawaciuková R. Indikace psychologického vyšetøení. In Postupy v léèbì psychických poruch. Praha: Academia Medica Pragensis, 2008; Seifertová D, Libiger J, Švestka J, Mohr P, Praško J. Schizofrenie. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Èlánky v èasopisech / Articles Bareš M, Brunovský M, Kopeèek M, Novák T, Stopková P, Kožený J, Šóš P, Krajèa V, Höschl C. Early reduction in prefrontal theta QEEG cordance value predicts response to venlafaxine treatment in patients with resistant depressive disorder. European Psychiatry 2008; 23(5): Bareš M, Kopeèek M, Šóš P, Novák T, Brunovský M, Stopková P. Dvojitì slepá, paralelní, randomizovaná studie porovnávající úèinnost 1 Hz repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) a venlafaxinu ER v léèbì rezistentní deprese: Diskuse k protokolu. Psychiatrie 2008; 12(Suppl 3): 4 6. Bareš M, Novák T. Úloha kyseliny listové v léèbì depresivní poruchy a predikci odpovìdi na léèbu antidepresivy. Psychiatrie 2008; 12(1): Bartoš A. Klinické využití protilátek u roztroušené sklerózy. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71/104(1): Bartoš A, Martínek P, Bezdíèek O, Buèek A, Øípová D. Dotazník funkèního stavu FAQ-CZ èeská verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientù s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie pro praxi 2008; 9(1):

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2009 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91 181 03 Praha 8-Bohnice Tel.: +420 266 003 131 Fax: +420 266 003 134 sekretariat@pcp.lf3.cuni.cz www.pcp.lf3.cuni.cz 2010 Psychiatrické

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP2013 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Odborní pracovníci / Professional Staff Psychiatrické centrum Praha 2014 ISBN 978-80-87142-25-7 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní

Více

www.pcp.lf3.cuni.cz Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice

www.pcp.lf3.cuni.cz Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice Obsah Úvod / Introduction...6 Vedení / Management...11 Vìdecká rada / Scientific Council...13 Dozorèí rada / Board of Supervisors...14 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff...15

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

2012/12/3. www.adiktologie.cz / www.addictology.org September. Pavlas Martanová, V. Gabrhelík, R., Miovský, M.

2012/12/3. www.adiktologie.cz / www.addictology.org September. Pavlas Martanová, V. Gabrhelík, R., Miovský, M. www.adiktologie.cz / www.addictology.org September 2012/12/3 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION o N 3 ORIGINAL ARTICLE / PŮVODNÍ PRÁCE Development of the

Více

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO-BOHUNICE

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO-BOHUNICE PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO-BOHUNICE ROČENKA 2006 www.med.muni.cz/psych/psychc.html http://www.fnbrno.cz BRNO Obsah I. Úvod..................................................... 5 II. Organizační

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha 1961 2011 Psychiatrické centrum Praha 1961 Výzkumný ústav psychiatrický 2011 Psychiatrické centrum Praha 50 let Psychiatrické centrum Praha 2011 Dostáváte do rukou zprávu o činnosti Psychiatrického centra

Více

Stárnutí / Ageing 2012

Stárnutí / Ageing 2012 Tento recenzovaný sborník je vydán s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (264707/SVV/2012) a Psychiatrického centra Praha (IGA NT 13145). Psychiatrické centrum Praha 2012 ISBN 978 80

Více

Obsah / Table of Contents

Obsah / Table of Contents Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta 10 let Èeské lékaøské akademie/10 Years of Czech Medical Academy... 6 Cyril Höschl Pøehledné èlánky/reviews Moravské pøíspìvky k poznávání endokanabinoidního

Více

Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto

Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto 2014 ročník 10 Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA fotografie: nerthuz/fotky&foto Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta 10 let Èeské lékaøské akademie/czech Medical Academy 10 years of its

Více

Psychiatrie PRO PRAXI

Psychiatrie PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 Suppl. B ISBN 978-80-87327-02-9 ročník 10 VII. mezioborová konference o poruchách příjmu potravy a obezitě s mezinárodní účastí VII. International and Interdisciplinary

Více

ÈASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII

ÈASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII SUPPLEMENTUM 3, 2001 PSYCHIATRIE ÈASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII MINIKONFERENCE CENTRA NEUROPSYCHIATRICKÝCH STUDIÍ 20. 6. 2001 PØEHLEDNÁ SDÌLENÍ ROÈNÍK 5 www.tigis.cz/psychiat/index.htm www.pcp.lf3.cuni.cz/psychiatrie

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Mezinárodní konference Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí 20. 21. února 2014 Program Konference je pořádána v rámci projektu Společně k dobré správě, který je financován z prostředků

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO OBSAH: I. Úvod......................................................................................2 II. Organizační uspořádání kliniky......................................................3

Více

Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí

Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí Zpráva o projektu Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí Štěpánková Hana, Bezdíček Ondřej, Nikolai Tomáš, Horáková Karolína, Lukavský Jiří, Kopeček Miloslav Národní ústav

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.

Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy. Nadace Academia Medica Pragensis Øehoøova 992/10 130 00 Praha 3 www. medical-academy.cz telefon: +420 776 350 000 mail: cla@medical-academy.cz bankovní spojení: 55225522/0300 Pøedseda správní rady: prof.

Více

Sborník příspěvků z Mezinárodního semináře Prevence dětských úrazů - Prevence násilí na dětech - Podpora mentálního zdraví dětí Praha 4.-5.6.

Sborník příspěvků z Mezinárodního semináře Prevence dětských úrazů - Prevence násilí na dětech - Podpora mentálního zdraví dětí Praha 4.-5.6. Sborník příspěvků z Mezinárodního semináře Prevence dětských úrazů - Prevence násilí na dětech - Podpora mentálního zdraví dětí Praha 4.-5.6.2009 Collection of abstracts of the International seminar on

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2011 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2012 Děkujeme Reprografickému centru

Více

PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. evoluční teorie. politiku, komunikaci v rodině a na sociální kapitál mladých lidí.

PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. evoluční teorie. politiku, komunikaci v rodině a na sociální kapitál mladých lidí. JMÉNO HLAVNÍHO ŘEŠITELE PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO PROJEKTU Dějiny české teologie CMTF_2013_003 CTIRAD V. POSPÍŠIL VÝZVY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Více

ročenka psychiatrické kliniky za rok 2010

ročenka psychiatrické kliniky za rok 2010 ročenka psychiatrické kliniky za rok 2010 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Organizační uspořádání kliniky... 3 3. Zaměstnanci kliniky... 4 4. Léčebně preventivní činnost... 7 5. Vybrané statistické ukazatele... 14

Více

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market

The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market The Transition of of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 12. června 2015 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Sborník z konference, 12. června 2015, Metropolitní

Více