Psychiatrické centrum Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychiatrické centrum Praha"

Transkript

1 Psychiatrické centrum Praha 2008

2 Psychiatrické centrum Praha 2008 Prague Psychiatric Center 2008

3

4 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2008 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University Centrum neuropsychiatrických studií Center of Neuropsychiatric Studies Spolupracující centrum Svìtové zdravotnické organizace Collaborating Center of the World Health Organization

5 Psychiatrické centrum Praha 2009 ISBN

6 Obsah Contents Úvod Introduction Vedení Management Vìdecká rada Scientific Board Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff Organizaèní schéma Flow Chart Výzkumné projekty Research Projects Projekty s partnery Research Partnership Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Etická komise Ethics Committee Klinický úsek Clinical Division Výuka Teaching Postgraduální studenti Postgraduate Students Semináøe Seminars Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy vydané PCP Books Published by PPC

7 Ceny, ocenìní Awards Zahranièní hosté Foreign Guests Ekonomika Economy

8 7 Úvod Introduction Psychiatrické centrum Praha a na nìj organicky navázané Centrum neurpsychiatrických studií pøedstavují v našich podmínkách ojedinìlou akumulaci neuropsychiatrického výzkumného a výukového potenciálu jak co do rozsahu, tak co do kvality. Svìdèí o tom nejenom struktura a profil pracovištì, ale také jeho výstupy mìøitelné pomocí scientometrických, pedagogických a nakonec i zdravotnických kritérií (akreditace SAK). Podmínky pro vìdu a výzkum v oblasti psychiatrie a pøilehlých disciplín nejsou v našem regionu ideální, a tak si troufám odhadnout, že pomìr nákladù k užitku (cost/benefit) je v pøípadì Psychiatrického centra Praha možná jedním z nejnižších v Evropì. Výzkumná zpráva, kterou dostáváte do rukou, tuto zkušenost více ménì nepøímo odráží, o èemž se lze pøesvìdèit porovnáním personálního a hmotného vybavení, popøípadì finanèního zajištìní, a stále rostoucího publikaèního výstupu, jehož kvalita rok od roku stoupá. Výzkumné projekty PCP jsou na rùzných úrovních øešení a v rùzných problémových doménách zamìøeny pøevážnì na patofyziologii, neurobiologii a etiopatogenezi schizofrenie a bipolární afektivní poruchy. K tomu pøistupuje diagnostika a sledování léèby demencí a studium kognitivních funkcí u stárnoucí populace. Významnou oblastí výzkumu v PCP je také psychiatrická demografie, epidemiologie a sociální psychiatrie. Dùležité místo zaujímá rovnìž analýza stresových a resilientních èinitelù v rodinách s postiženým dítìtem. Výzkum PCP se také èím dál tím víc zamìøuje na neotøelé a progresivní technologie jak pøi zpracování dat (QEEG LORETA), tak v jejich získávání a detekci (optické biosenzory). Øada výzkumných projektù PCP má kolaborativní a mezinárodní charakter. Hlavními výzkumnými partnery na mezinárodní scénì je EU-SANCO, v domácím prostøední pak Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Akademie vìd ÈR (Ústav molekulární genetiky, Fyziologický ústav, Ústav experimentální medicíny), IKEM a Endokrinologický ústav Praha. PCP je klinickou základnou Univerzity Karlovy, 3. lékaøské fakulty a podílí se na výuce psychiatrické propedeutiky, kurzu Bolesti, kurzu Poruch psychiky, kurzu Dušnosti a bolesti na hrudníku, povinnì volitelných kurzù, jako je Hodnocení psychopatologie, Biologická psychiatrie, Psychoterapie a kognitivní funkce aj. Hlavní výukovou èinností pracovníkù PCP (a tedy Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. lékaøské fakulty) je výuka psychiatrie v 5. roèníku oboru všeobecného lékaøství v modulu Neurobehaviorální vìdy. Psychiatrie se též podílí na výuce bakaláøského studia Fyzioterapie, Zdravotních vìd a studia Všeobecná sestra. Dùležitou souèástí odborné prùpravy je kromì akreditace pro pøedatestaèní pøípravu také výchova a výuka postgraduálních studentù, jejichž úspìšnost v obhájení Ph.D. je relativnì vysoká. PCP se také nìkolikerým zpùsobem podílí na celoživotním vzdìlávání lékaøù. Jedním z nich je poøádání pravidelných ústavních semináøù s mezinárodní úèastí. Pøi pohledu na publikaèní výstupy v této zprávì je tøeba si uvìdomit, že jde o vìdecký výstup pouze v roce Jeho význam-

9 8 nou èást tvoøí publikace v impaktovaných a pøísnì recenzovaných zahranièních èasopisech. Jejich autoøi i v roce 2008 získali rùzná ocenìní (viz str. 55). Vìøím, že výroèní zpráva PCP za rok 2008 pøináší dostateènì pøesvìdèivou, byť koncizní informaci o tom, že neuropsychiatrický výzkum v naší zemi je na vzestupu a že rozhodnì stojí za to udržovat jeho kompetitivnost v mezinárodním mìøítku a investovat do budoucnosti nejenom naší vìdy, ale také našich pacientù. The Prague Psychiatric Center and the closely affiliated Center of Neuropsychiatric Studies present a locally unique concentration of research and educational neuropsychiatric potential not only in range, but also in quality. This is demonstrated by the structure and profile of the institution as well as its outcomes quantifiable through scientometric, paedagogical and also medical criteria. Regional conditions for science and research in psychiatry and related branches are far from ideal, and I venture a guess that in the case of Prague Psychiatric Center the cost/benefit ratio falls among the lowest in Europe. This fact is indirectly reflected in the research report you are reading, which can be verified by comparison of personnel and material resources, or funding, and the constantly increasing volume and quality of our publications. The PPC research projects, on various levels and in diverse problem domains, concentrate mainly on patophysiology, neurobiology and aetiopathogenesis of schizophrenia and bipolar affective disorder. This is connected also with the study of dementias and cognitive functions in elderly population. Other important research areas in the PPC are psychiatric demography, epidemiology and social psychiatry, as well as analysis of stress and resilience factors in families with handicapped children. The PPC's research progressively concentrates on innovative and advanced technologies both in data processing (qeeg, LORETA) and in their acquiring (optical biosensors). Many of the PPC's research projects are collaborative and international in character. The main research international partner is EU-SANCO, locally the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, the Academy of Science of the Czech Republic (Physiological Institute, Institute of Molecular Genetics, Institute of Experimental Medicine), IKEM (Institute of Clinical and Experimental Medicine) and the Institute of Endocrinology in Prague. PPC serves as the clinical base for the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague and takes part in teaching psychiatric propaedeutic, Pain course, Mental Disorders course, Dyspnoea and Chest Pain course, elective study modules like Psychopathology Evaluation, Biological Psychiatry, Psychotherapy and Cognitive Functions etc. Main teaching task of PPC employees (and so the Department of Psychiatry and Medical Psychology) is the psychiatry course in the fifth year of General Medicine curriculum, in the module Neurobehavioral Studies. Psychiatry also takes part in bachelor programmes Physiotherapy, Public Healh and General Nursing. The PPC is accredited to prepare residents and teaches also PhD students with considerable success rate The PPC diversely participates continual in medical education (CME) programmes, for

10 instance by organizing regular institute seminars with international participation. When looking at the publications mentioned in this report one has to bear in mind, that they represents the scientific outcome of only one year, Its important part is comprised by publications in high-impacted and peer-reviewed journals. In 2008, their authors were awarded various honours (pp. 55). I believe that the PPC's 2008 annual report brings a convincing, though concise news about the rise of neuropsychiatric research in our country, and shows that said research is worth maintaining its international competetiveness and that the future not only of our science, but also of our patients, should be invested in. 9 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Øeditel / Director

11 10 Vedení Management Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Kolegium øeditele / Executive Committee MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. vedoucí Spánkové laboratoøe a koordinátor Výzkumného zámìru 3. LF UK Head of Sleep Laboratory and coordinator of the Institutional research project of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague PhDr. Ladislav Csémy vedoucí Laboratoøe sociální psychiatrie, zahranièní styky Head of Laboratory of Social Psychiatry, international collaboration doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. námìstek øeditele pro vìdu a koordinátor CNS Deputy director for science and CNS scientific coordinator prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. vedoucí kontrahovaného výzkumu, výuková èinnost postgraduální studium Head of sponsored research, teaching programmes MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. zástupce pøednosty Psychiatrické kliniky 3. LF UK pro výuku Vice-chairperson for education, Psychiatric Department, 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague Marie Nováková vrchní sestra Head nurse

12 11 PhDr. Alena Palèová vedoucí Informaèního støediska Head of Medical Library doc. MUDr. Ján Praško, CSc. (do / till ) vedení postgraduálních specializaèních a inovaèních kurzù v rámci kontinuálního vzdìlávání, výuková èinnost bakaláøská studia Postgraduate and CME teaching program postgraduate studies Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová, CSc. vedoucí Laboratoøe biochemie a patofyziologie mozku a AD Centra, organizaèní koordinátor CNS, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry and Brain Pathophysiology and AD Center, CNS organization coordinator, Scientific secretary MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi Head of Clinical Division, Deputy director for medical care Jiøí Vítek vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Deputy director

13 12 Vìdecká rada Scientific Board Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Èlenové/ Members plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. PhDr. Ladislav Csémy doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. RNDr. Daniela Øípová, CSc. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. doc. MUDr. František Šťastný, CSc.

14 13 Vìdeètí a odborní pracovníci Scientific and Professional Staff MUDr. Adamcová Katarína MUDr. Bankovská (Motlová) Lucie, Ph.D VPP MUDr. Bareš Martin Bc. Bartoòová Jitka MUDr. Bartoš Aleš, Ph.D VPP Bc. Benèo7vá Zuzana Bc. Bikarová Neonila Ivanovna MUDr. Brunovský Martin, Ph.D VPP PhDr. Csémy Ladislav MUDr. Èermák Jan Mgr. Doèkalová Eliška PhDr. Dragomirecká Eva, Ph.D RNDr. Dzúrová Dagmar, CSc VPP VPP MUDr. Hájek Tomáš, Ph.D MUDr. Hendrychová Yvona RNDr. Hliòák Zdenìk, CSc VPP VPP MUDr. Holec Michal doc. MUDr. Horáèek Jiøí, Ph.D VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc. FRCPsych VPP VPP VPP Mgr. Hovorková Petra Mgr. Janovský Martin VPP VPP PhDr. Kawaciuková Radka RNDr. Klaschka Jan VPP MUDr. Klírová Monika MUDr. Kopeèek Miloslav, Ph.D PhDr. Kopøivová Jana, Ph.D MUDr. Kosová Jiøina Mgr. Kozmiková Iryna, Ph.D VPP

15 14 prof. PhDr. Kožený Jiøí, DrSc PhDr. Krch František VPP VPP PhDr. Krejèová Lenka VPP Ing. Krištofiková Zdenka, Ph.D PhDr. Kubièka Ludìk, CSc doc. Ing. Kukal Jaromír, Ph.D VPP Ing. Lipovová Petra, Ph.D VPP VPP Mgr. Lukavský Jiøí VPP prof. MUDr. Matoušek Miloš, CSc Bc. Miler David doc. MUDr. Mohr Pavel, Ph.D VPP doc. MUDr. Mysliveèek Jaromír, Ph.D VPP MUDr. Novák Tomáš PhDr. Palèová Alena MUDr. Páleníèek Tomáš doc. MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc VPP Bc. Panochová Alena PhDr. Preiss Marek, Ph.D Ing. Prokeš Michal MUDr. Raszka Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP PhDr. Rodriguez Mabel RNDr. Øíèný Jan, CSc RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc PhDr. Sotoláøová Marie VPP MUDr. Stopková Pavla, Ph.D Ing. Steinová Danuše PhDr. Strnadová Iva, PhD VPP Mgr. Šedivá Jolana MUDr. Šóš Peter MUDr Španiel Filip, Ph.D doc. MUDr. Šťastný František, CSc VPP RNDr. Tejkalová Hana, Ph.D MUDr. Tišlerová Barbora prof. PhDr. RNDr. Vágnerová Marie, CSc VPP

16 RNDr. Valešová (Bubeníková) Vìra, Ph.D MUDr. Verébová Karina MUDr. Votava Martin, Ph.D VPP VPP Mgr. Vrajová Monika MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie prof. MUDr. Zvolský Petr, DrSc VPP 15 VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job

17 16 Organizaèní schéma Flow Chart

18 17 Výzkumné projekty Research Projects Role fosfoinositidové dráhy v rozvoji bipolární afektivní poruchy The Role of Phosphoinositide Pathway in Susceptibility to Bipolar Affective Disorder kód / code: NR8564 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. Centrum neuropsychiatrických studií (Neurobiologie v klinické aplikaci) Center of Neuropsychiatric Studies (Neurobiology in Clinical Application) kód / code: 1M0517 (MŠMT ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Studium pøíèin psychiatrické morbidity a zvýšení úèinnosti terapeutických a preventivních postupù v péèi o duševní zdraví obyvatel ÈR v letech Study of Sources of Psychiatric Morbidity, and Increasing of Effectivity of the Therapeutical and Preventative Methods in Mental Health Care in the Czech Republic kód / code: MZ0PCP2005 (MZ ÈR) 1/ /2011 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Moderní neurofyziologické metody pøi racionální diagnostice a sledování léèby u demencí Modern Neurophysiological Methods for Diagnostics and Follow-Up Examinations in Dementia kód / code: 1A8600 (IGA MZ ÈR) 8/ /2008 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace efektivita a využití Training of Cognitive Functions in Aging Population Effectiveness and Use kód / code: 2D06013 (MŠMT ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Marek Preiss, Ph.D. MZ ÈR = Ministry of Health of The Czech Republic, MŠMT ÈR = Ministry of Education, Youth and Sports of The Czech Republic, IGA MZ ÈR = Internal Grant Agency of Health of The Czech Republic, GA ÈR = Grant Agency of The Czech Republic

19 18 Studium mechanizmù úèinku nové syntetické drogy 2C-B v animálním modelu a srovnání s úèinky rozšíøených psychotropních látek (LSD, MDMA, psilocin a mezkalin): možná rizika užívání, implikace pro prevenci a léèbu intoxikací Animal Study Based on Studying Mechanism of Action of New Synthetic Drug 2C-B and Comparaison with Common Psychotropic Substances (LSD, MDMA, Psilocin and Mescaline): Potential Risks, Implications for Prevention and Treatment of Intoxications kód / code: NR8785 (IGA MZ ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: MUDr. Tomáš Páleníèek Analýza stresových a resilientních èinitelù v rodinách s postiženým dítìtem žijícím s jedním rodièem The Analysis of Stress and Resiliency Factors in One-Parent Families Living with a Child with Mental or Physical Disorder kód / code: GA406/06/0779 (GA ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc. Detekce neuroanatomických rizikových faktorù pro bipolární poruchu Detection of Neuroanatomical Risk Factors for Bipolar Disorder kód / code: NR8786 (IGA MZ ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. Úloha retrovirových proteinù a dysfunkce mozku: animální model schizofrenie The Role of Retroviral Proteins in Brain Dysfunction: Animal Model of the Schizophrenia kód / code: NR8797 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: RNDr. Hana Tejkalová, Ph.D. Glutamátergní teorie schizofrenie v animálním a humánním modelu diskonekce testovaná porovnáním s populací nemocných schizofrenií Glutamatergic Theory of Schizophrenia in Animal and Human Models of Disconnection Tested by Comparison with a Population of Schizophrenic Patients kód / code: NR8792 (IGA MZ ÈR) 1/ /2008 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.

20 19 Kandidátní geny pro schizofrenii: vliv na fenotypovou variabilitu nemocných a in vitro manipulace genové exprese pomocí sirna The Candidate Genes for Schizophrenia: The Influence on Phenotypic Variability in Patients and in Vitro Manipulation of Gene Expression by the Use of sirna kód / code: NR9324 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. Disociace a kognitivní dysfunkce u ambulantních pacientù trpících obsedantnì kompulzivní poruchou vztah k terapeutické rezistenci Dissociation and Cognitive Dysfunctions in Outpatients with Obsessive Compulsive Disorder Relations with Treatment Resistance kód / code: NR9323 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Peptidy amyloidu ß a mitochondriální enzym 17ß-hydroxysteroidová dehydrogenáza typu 10, možnosti diagnostiky Alzheimerovy nemoci pomocí optických biosenzorù Amyloid ß Peptides and Mitochondrial Enzyme 17ß-hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10, Possibility of Alzheimer Disease Diagnostics Using Optical Biosensors kód / code: NR9322 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: Ing. Zdena Krištofiková, Ph.D. Zmìna prefrontální QEEG kordance jako prediktor odpovìdi na antidepresivní léèbu u pacientù s rezistentní depresivní poruchou Change in QEEG Prefrontal Cordance as a Predictor of Response to Antidepressant in Patients with Treatment Resistant Depressive Disorder kód / code: NR9330 (IGA MZ ÈR) 1/ /2009 øešitel / project manager: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Systematická prevence užívání drog u adolescentù prostøednictvím krátké intervence lékaøe pro dìti a dorost: intervenèní projekt s evaluací efektu Systematic Prevention of Drug Use in Adolescents Through Brief Intervention of Paediatricians Podpoøeno grantem Norska prostøednictvím Norského finanèního mechanizmu / Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism kód / code: CZ0119 7/2008 4/2011 øešitel / project manager: PhDr. Ladislav Csémy

21 20 Disociace, kvantitativní EEG a kognitivní funkce u pacientù trpících úzkostnými poruchami Dissociation, Quantitative EEG and Cognitive Function in Patients Suffering with Anxiety Disorders kód / code: NS9752 (IGA MZ ÈR) 7/ /2010 øešitel / project manager: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Lidské chování v krizových situacích: mezikulturní výzkum zamìøený na komunikaci ve vztahu k bezpeènosti Human Behaviour in Crisis Situations: A Cross-Cultural Investigation in order to Tailor Security-Related Communication kód / code: 7E rámcový program EU / 7th Framework Programme, priority 10: Security Research 5/2008 4/2011 koordinátor / coordinator: PD Dr. Silke Schmidt, University Medical Centre of Hamburg øešitel / project manager: PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Evropská expertní skupina pro zlepšení fyzického zdraví pacientù psychiatrických a sociálních zaøízení (HELPS) European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Institutions (HELPS) kód / code: EU Public Health Programme koordinátor / coordinator: Dr. Reinhold Kilian, Ulm University, Günzburg 1/ /2010 øešitel / project manager: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. zadavatelé / clients IGA MZ ÈR GA ÈR MŠMT ÈR MZ ÈR jiní /others podle délky trvání /by length roky / years projekty / projects podle roku zahájení / by years of commencement øešené v jednotivých letech / implemented in the given years

22 21 Projekty s partnery Research Partnership Vytvoøení systému sledování údajù o spotøebì psychiatrické péèe: EU-SANCO. Pracovní skupina pro duševní zdraví WPMH Establishing a System to Monitor Mental Health Service Utilisation Data: EU-SANCO. Working Party on Mental Health Community Action Programme on Public Health WPMH koordinátor èeské èásti øešitel / coordinator of the Czech part investigator: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. Senzitizace u dospìlého laboratorního potkana vyvolaná prenatální expozicí metamfetaminu Sensitization Induced by Prenatal Methamphetamine Exposure in Adult Rats kód / code: GA305/06/0283 1/ /2008 øešitel / investigator: MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D., 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague spoluøešitel z PCP / project partner form PPC: RNDr. Vìra Valešová (Bubeníková), Ph.D. Nano-PCR ultrasenzitivní test detekce specifických proteinù v tìlních tekutinách Nano-PCR Ultrasensitive Test for Detection of Specific Proteins in Body Fluids kód / code: KAN / /2011 øešitel / investigator: RNDr. Petr Dráber, DrSc., Ústav molekulární genetiky AVÈR / Institute of Molecular Genetics AS CR spoluøešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc. Snižování škod a rozvoj pomoci pro dìti vyrùstající v rodinách s problémem s alkoholem Reducing Harm and Building Capacities for Children Affected by Parental Alcohol Problems in Europe Kód/code: /2007 7/2010 øešitel / investigator: Prof. Dr. Michael Klein, University of Applied Sciences, Centre of Excellence on Applied Addictions Research, Germany, Köln koordinátor èeské úèasti / co-ordinator of the Czech part: PhDr. Ladislav Csémy

23 22 Úloha neuroaktivních steroidù a dalších hormonálních ukazatelù v diagnostice a léèbì schizofrenie The Role of Neuroactive Steroids and Other Hormonal Parameters in Diagnostics and Treatment of Schizophrenia kód / code: NS9835 7/ /2011 øešitel / investigator: prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., Endokrinologický ústav Praha øešitel z PCP / project partner from PPC: RNDr. Daniela Øípová, CSc.

24 23 Kontrahovaný výzkum Pharmaceutical Industry-Sponsored Research Eli Lilly (F1D-MC-HGKB) Otevøená studie intramuskulárního depotního olanzapinu u pacientù se schizofrenií nebo se schizoafektivní poruchou s farmakokinetickou charakteristikou Protocol Amendment Summary F1D-MC-HGKB(b) An Open-Label Study of Intramuscular Olanzapine Depot in patients With Schizophrenia or Schizoaffective Disorders 2004 koordinátor / study coondinator: MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. CRO: ACRAF S.p.A., Rome, Italy / ZAK-Pharma Dienstleistung GmbH, Brno, ÈR (039SC04253) Studie stanovující dávku trazodonu v léèbì pacientù s primární nespavostí Dose-Finding Study of Trazodone in the Treatment of Patients with Primary Insomnia 2006 koordinátor / study coondinator: MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. Pfizer ( ) Osmitýdenní, dvojitì zaslepená, placebem kontrolovaná studie, fáze 3, výzkum pregabalinu ( mg) v léèbì pacientù s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) An 8-Week, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial of Pregabalin ( Mg) in the Adjunctive Treatments of Patients with Generalized Anxiety Disorder (GAD) Who Have Not Optimally Responded to Existing Therapies koordinátor / study coondinator: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. Johnson & Johnson Pharmaceutical Research & Development (J&JPRD) (Protocol R PSY-3006) Randomizovaná, dvojitì zaslepené paralelní klinické hodnocení porovnávající Paliperidon Palmitát a Risperdal CONSTA podávané v pøizpùsobitelných dávkách u subjektù se schizofrenií fáze 3 A Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Comparative Study of Flexible Doses of Paliperidone Palmitate and Flexible Doses of Risperidone Long-Acting Intramuscular Injection in Subjects with Schizophrenia Phase koordinátor / study coondinator: doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

25 24 Affectis Phrmaceuticals AG Germany (FX-01) Bezpeènost a klinická úèinnost cimicoxibu, selektivního cox-2 inhibitoru, v kombinaci se sertralinem, porovnáváno se sertralinem kombinovaným s placebem v léèbì velké deprese Safety and Clinical Efficacy of Cimicoxib, a Selective cox-2 Inihibitor, in Combination with Sertraline Compared to Sertraline Combined with Placebo in Treatment of Major Depression 2008 koordinátor / study coondinator: MUDr. Martin Bareš

26 25 Etická komise Ethics Committee Etická komise je nedílnou souèástí Psychiatrického centra Praha. Pracuje podle zásad Správné klinické praxe a zákonù a vyhlášek, které se dotýkají její èinnosti. Etická komise je zapsána na seznamu etických komisí Státního ústavu pro kontrolu léèiv. Detaily o èinnosti etické komise jsou dostupné na webové stránce Psychiatrického centra Praha (www.pcp.lf3.cuni.cz). Etická komise v roce 2008 posoudila 24 nových návrhù grantových a jiných výzkumných projektù a 2 nové protokoly klinického hodnocení sponzorovaného farmaceutickými firmami. Komise monitorovala v roce 2008 cca 60 výzkumných projektù. V tomto roce výzkumníci a zadavatelé výzkumu kontaktovali etickou komisi v 146 pøípadech schválení projektù výzkumu, zmìny v projektech, zmìny v informacích pro pacienty, hlášení závažných nežádoucích událostí atd. Etická komise spolupracuje s etickými komise pro multicentrická klinická hodnocení. The Ethic Committee is an integral part of the Prague Psychiatric Center. It is organized and operates according to the Good Clinical Practice and applicable laws and regulations. The Ethic Committee is registrated on the website of State Institute of Drug Control. The details on the activities of the Ethics Committee are available on the website of Prague Psychiatric Centere (www.pcp.lf3.cuni.cz). In 2008 the Ethic Committee reviewed and approved 24 new grant and scientific projects and 2 protocols of clinical trial sponsored by pharmaceutical companies. The Committee monitored approximately 60 scientific and clinical projects. Investigators or sponsors of research contacted the committee in 146 cases approval of new projects, amendments to protocols, information sheet and informed consent form, reports on serious adverse events, etc. The Ethic Committee cooperates with ethic committees for multicenter clinical trials. MUDr. Martin Bareš

27 26 Klinický úsek Clinical Division

28 Lùžková èást / Inpatient Clinic poèet pøijetí na lùžka / number of admissions beds poèet pøijetí do denních stacionáøù number of admissions day hospitals prùmìrná doba hospitalizace na lùžku (dny) average duration of hospitalization (days) 28,35 31,69 obložnost / utilization of capacity 78 % 77,50 Výkony v bodech / Performance (in points) psychiatrie lùžková péèe / psychiatry inpatient care denní stacionáøe / day hospitals klinická psychologie / clinical psychology psychiatrie ambulantní péèe psychiatry outpatient care arteterapie, balneoterapie aj. / artetherapy, balneotherapy and others EEG laboratoø / EEG laboratory celkem / total Diagnózy propuštìných pacientù / Diagnoses of Dismissed Patients MKN-10 / ICD MKN-10 / ICD F00 F F50 F F10 F60 F63, F68 F F11 F19 3 F64 F66 F20 F F70 F79 F30 F F80 F98 2 F40 F F99 celkem / total U nìkterých pacientù mùže být diagnostikováno více diagnostických kategorií pøi jednom pobytu (napø. ve skup. F60 + F30, nebo F10 + F60). / More than one diagnostic category can be diagnosed during one stay for some patients (e.g. in groups F60 + F30 or F10 + F60). Stáže a praxe / Scholarships, Occupational Training 2007* 2008* stáže a praxe / scholarships, occupational training 8 / /510 individuální stáže a praxe / individual intership and occupational training 24 / /653 * poèet studentù/poèet hodin celkem / number of students/total number of hours Ústavní znalecké posudky / Institutional Forensic Expertise

29 28 Výuka Teaching Psychiatrické centrum Praha je klinickou základnou 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy. Zajišťuje výuku a výcvik jejích studentù medicíny v oboru psychiatrie v èeštinì a angliètinì, bakaláøù v oboru fyzioterapie, zdravotních vìd a ošetøovatelství. Zajišťuje výuku zahranièních studentù medicíny v mezinárodním programu Erasmus. Oddìlení lékaøské psychologie 3. LF UK je spoleèným pracovištìm fakulty a PCP. Výuka psychiatrie oboru Všeobecné lékaøství je zaøazena do tøetího, ètvrtého a pátého roèníku. V roce 2008 absolvovalo výuku celkem 959 studentù, z toho 137 zahranièních. Charakteristika výuky III. roèník obor Všeobecné lékaøství Vyuèuje se 14 hodin psychiatrické propedeutiky a tøíhodinový kurz o bolesti. Psychiatrická propedeutika je souèástí modulu IIB Klinická propedeutika. Zabývá se základní komunikací s duševnì nemocným a klinickým psychiatrickým vyšetøením, s dùrazem na zvládnutí pøítomného stavu psychického, a to jak v ústní, tak písemné podobì. Teoretická èást (celkem 7 hodin) je rozdìlena na dvì èásti: komunikaèní dovednosti ve specifických situacích a klinické psychiatrické vyšetøení. V praktické èásti (celkem 7 hodin) studenti samostatnì vyšetøují pacienta. Používá se powerpointová prezentace, DVD se specifickými situacemi, demonstrace pacienta vyuèujícím, vyšetøení pacienta studentem, studium lékaøské dokumentace. Kurz Bolest je souèástí modulu IIC: Klinicko-patologické základy medicíny. Kurz pøibližuje interdisciplinární problematiku bolesti. Psychiatrická èást je vìnována vlivu psychických faktorù na vnímání bolesti, otázce bolesti jako doprovodného pøíznaku psychiatrických onemocnìní a psychofarmakologickým a psychoterapeutickým postupùm úèinným v analgetické indikaci. IV. roèník obor Všeobecné lékaøství Vyuèuje se 100 hodin kurzu Poruchy psychiky a tøíhodinový kurz Dušnost a bolest na hrudi. Kurz Poruchy psychiky je souèástí modulu IIC Klinicko-patologické základy medicíny. Kombinuje teoretickou a praktickou èást: první èást výukového dne se vždy vìnuje teoretickým aspektùm daného okruhu (patofyziologii, etiologii, epidemiologii), navazuje praktická èást (klinický obraz, s dùrazem na široce pojatou diferenciální diagnostiku). Dva výukové dny absolvují studenti na farmakologii, zbytek kurzu se odehrává v Psychiatrickém centru Praha. Terapie se probírá pouze okrajovì, jelikož je náplní semináøù v pátém roèníku. Bìhem praktické èásti jsou studentùm demonstrováni pacienti.

30 Kurz Dušnost a bolest na hrudníku je souèástí modulu IIC Klinicko-patologické základy medicíny. Kurz pøibližuje interdisciplinární problematiku dušnosti a bolesti na hrudi. Psychiatrická èást je vìnována vlivu anxiety na oba symptomy, otázce dušnosti a bolesti na hrudi jako doprovodného pøíznaku psychiatrických onemocnìní a psychofarmakologické a psychoterapeutické postupy v indikaci bolesti na hrudi a dušnosti. Studenti mají možnost výbìru nìkterého z povinnì volitelných kurzù. V roce 2008 si mohli zapsat kurz Hodnocení psychopatologie, Biologická psychiatrie, Psychoterapie a Kognitivní funkce: teorie a praxe. V. roèník obor Všeobecné lékaøství Vyuèuje psychiatrie 50 hodin v modulu Neurobehaviorální vìdy. Výuka staví na zvládnutí klinické propedeutiky a znalostí patofyziologie duševních poruch. Pøedpokládá se schopnost samostatné práce s pacientem. Studenti rotují na všech oddìleních Psychiatrického centra Praha. Kromì toho se úèastní programù denních stacionáøù pro terapii psychóz a úzkostných poruch. Studenti samostatnì pracují s klinickou dokumentací, zapisují vizity a psychiatrické vyšetøení, úèastní se terapeutických aktivit a semináøe urèeného k pøehledu základních terapeutických postupù. Rozsah výuky v dalších oborech Bakaláøské studium fyzioterapie 2. roèník: Základy psychologie (6 h), Zdravotnická psychologie (6 h) 3. roèník: Psychiatrie (6 h), Zdravotnická psychologie (2 h), Vztah mozku a chování (15 h) Bakaláøské studium zdravotní vìdy 2. roèník: Lékaøská psychologie (20 h) 3. roèník: Ošetøovatelství v psychiatrii (20 h) Bakaláøské studium všeobecná sestra 1. roèník: Základy komunikace, Psychologie v ošetøovatelství (7 h) 2. roèník: Modul klinického ošetøovatelství: Psychologie v ošetøovatelství (8 h) (Rozsah výuky v angliètinì je shodný s výukou èeskou.) The Prague Psychiatric Center is the clinical basis of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague. It provides teaching and training of its medical students specialized in psychiatry in the Czech and English languages, of bachelors specialized in physiotherapy, health sciences and nursing care. The Prague Psychiatric Center participates in the international medical students programme Erasmus. Also, it partici- 29

31 30 pates in the programme of neurosciences as well as in postgraduate courses in psychiatry. The Department of Clinical Psychology of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, is a common department of the faculty and PPC. PPP occasionally participates in the training of nurses. In 2008 there were 959 students, out of those 137 in English curriculum. Characterization of Teaching 3rd year General Medicine There are 14 hours of psychiatric Clinical Propedeutics and 3-hour course Pain. Clinical Propedeutics is the part of Module IIB Clinical Propedeutics. It is devided into theoretical and practical part. Theoretical part (total 7 hours) covers communication skills in specific situations and psychiatric report: identifying data, first impression, family history, previous and current medical illnesses, alcohol and other substance use history, personal history, previous psychiatric illnesses, history of present illness, mental status examination, diagnosis and differential diagnosis, further diagnostic studies, treatment plan. Methods of teaching include: powerpoint presentation, DVD with specific situations, demonstration of the patients by teacher, clinical examination by students, study of clinical records. For practical part (total 7 hours) students are expected to talk with psychiatric patient by themselves. Course Pain is the part of Module IIC-Clinical and Pathological Foundations of Medicine. Pain from the interdisciplinary point of view is discussed. Psychiatric part deals with the influence of mental factors on pain perception, pain as a symptom of mental disorders and psychopharmacological and psychotherapeutical interventions in the treatment of pain. 4th year General Medicine There are 100-hour course Mental Disorders and 3-hour course Dyspnoe and Chest Pain. The Mental Disorders course is the part of Mudule IIC Clinical and Pathological Foundations of Meicine. It is organized into two parts. Theoretical seminar is followed by practical training: the seminars cover theoretical aspects (pathophysiology, etiology, epidemiology), practical training emphasises understanding of connection between pathophysiology and clinical picture. The pharmacology department is responsible for two days of the course, the rest of the topics is covered by Prague Psychiatric Center. The course Dyspnoe and Chest Pain is the part of Module IIC Clinical and Pathological Foundations of Medicine. Dyspnoe and chest pain are discussed from the interdisciplinary point of view. Psychiatric part deals with anxiety and its relevance to the above mentioned symptoms, dyspnoe and chest pain as symptoms of mental disorders

32 and psychopharmacological and psychotherapeutical interventions in the treatment of dyspnoe and chest pain. 5th year General Medicine Psychiatry course in the fifth year is part of Neuropsychiatry course. It requires good psychiatric propedeutics skills and knowledge of pathophysiology of mental disorders. During this 50-hour course students are expected to work with patients on thein own, under supervision. Students participace at various psychotherapeutical and psychosocial interventions, as well as on the interactive seminars. Students rotate in all three departments of Prague Psychiatric Center including day treatment program for psychotic patients and for anxiety disorders. Work with clinical records is expected, including written reports on grand rounds; students perform clinical examination including its written form; participation at the psychotherapeutic and other psychosocial interventions is required. Clinical seminars on therapy of psychiatric diseases are provided. The Extent of Other Tahught Subjects Bachelor Study in Physiotherapy 2nd Year: Basis of Psychology (6 h), Health Psychology (6 h) 3rd Year: Psychiatry (6 h), Health Psychology (2 h), Relationship between the Brain and Behavior (15 h) Bachelor Study in Health Science 2nd Year: Medical Psychology (20 h) 3rd Year: Nursing in Psychiatry (20 h) Bachelor Study in Nursing 1st Year: Basis of Communication, Psychology in Nursing (7 h) 2nd Year Module of Clinical Nursing: Psychology in Nursing (8 h) (The extent of teaching in the English language corresponds with that in the Czech language.) Uèitelé / Teachers prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. doc. MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D. MUDr. Martin Bareš MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 31

33 32 MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D. (t.è. v zahranièí / at present abroad) MUDr. Miloslav Kopeèek, Ph.D. (t.è. v zahranièí / at present abroad) MUDr. Jiøina Kosová MUDr. František Koukolík, DrSc. MUDr. Tomáš Novák MUDr. Tomáš Páleníèek MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. MUDr. Pavla Stopková, Ph.D. MUDr. Filip Španiel, Ph.D. Oddìlení lékaøské psychologie / Department of Medical Psychology prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. doc. PhDr. Karel Balcar, CSc. PhDr. Karel Bláha, CSc. PhDr. Ladislav Csémy Mgr. Katarína Durecová PhDr. Miroslava Kolínová

34 33 Postgraduální studenti Postgraduate Students MUDr. Jan Èermák téma / thesis: Detekce incipientního stadia schizofrenie / Detection of Incipient Stage of Schizophrenia školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2005 MUDr. Michal Holec téma / thesis: Neuronavigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) na základì funkèního zobrazení mozku v léèbì schizofrenie / The Neuronavigation of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rtms) Based on Functional Scan of Brain in the Treatment of Schizophrenia školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2008 Mgr. Petra Hovorková téma / thesis: Lateralita neuronální syntázy oxidu dusnatého a 17beta-hydroxysteroidové dehydrogenázy typu 10 v hipokampu lidí a odchylky vyvolané Alzheimerovou nemocí / Laterality of Neuronal Nitric Oxide Synthase and of 17beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 in The Human Hippocampi and Alterations Due to Alzheimer Disease školitel / tutor: RNDr. Daniela Øípová, CSc. prezenèní studium / day study: Pøírodovìdecká fakulta Univerzity Karlovy / Faculty of Science, Charles University, Prague od / since 2006 (10/2007 3/2008 pøerušeno / interrupted) MUDr. Monika Klírová téma / thesis: Navigace repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) na základì funkèního zobrazení mozku (výzkumná a klinická aplikace) / The Navigation of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rtms) Based on Functional Scan of Brain (Research and Clinical Aplication) školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006

35 34 PhDr. Jana Kopøivová téma / thesis: EEG biofeedback v terapii úzkostných a neurotických poruch / EEG Biofeedback in the Treatment of Anxiety a Neurotic Disordes školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 MUDr. Tomáš Novák téma / thesis: Terapeutické ovlivnìní negativních pøíznakù schizofrenie pomocí modulace prefrontálního kortexu repetitivní transkraniální magnetickou stimulací / Therapeutic Effect of Prefrontal Cortex Activity Modulation on Negative Symptoms in Schizophrenia by the Use of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2003 MUDr. Tomáš Páleníèek téma / thesis: Dopaminergní a serotonergní neurotransmise v animálním modelu schizofrenie / Dopaminergic and Serotonergic Neurotransmission in Animal Model školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2001 MUDr. Michal Raszka téma / thesis: Disociace a kognitivní funkce u obsedantnì kompulzivní poruchy / Dissociation and Cognitive Functions in Obsessive-Compulsive Disorder školitel / tutor: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 MUDr. Martina Rùžièková téma / thesis: Bipolární porucha a diabetes mellitus / Bipolar Disorder and Diabetes Mellitus školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2000 ( pøerušeno / interrupted) MUDr. Lucie Škrdlantová (Baláková) téma / thesis: Vliv rtms na schizofrenní onemocnìní / Effect of rtms on Schizophrenia školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych., od /since 11/2003 doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D.

36 prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2002 (do /since 11/2003 pøerušeno / interrupted) MUDr. Peter Šóš téma / thesis: Objektivní indikátory vigility a charakteristika osobnosti / Objective Indicators of Vigilance and Personality Characteristic školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. (MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.) prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 MUDr. Barbora Tišlerová téma / thesis: Zmìny metabolizmu mozku pøi terapii repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rtms) / Changes of Brain Metabolism in the Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rtms) Therapy školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2004 MUDr. Karina Verébová téma / thesis: Vliv funkèních kandidátních genù pro schizofrenii na fenotypovou variabilitu / The Influence of Functional Candidate Genes for Schizophrenia on Phenotypic Variability školitel / tutor: doc. MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2006 Mgr. Monika Vrajová téma / thesis: NR1 podjednotka NMDA receptoru v animálním modelu schizofrenie / NR1 Subunit of NMDA Receptor in Animal Model of Schizophrenia školitel / tutor: doc. MUDr. František Šťastný, CSc. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 2005 MUDr. Lucie Závìšická téma / thesis: Porucha kognitivních funkcí u schizofrenie a centrální serotonergní aktivita / Disorder of Cognitive Functions in Schizophrenia and Central Serotonergic Activity školitel / tutor: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych. prezenèní studium / day study: 3. LF UK / 3rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague, od / since 1997 (od / since 2001 pøerušeno /interrupted) od 11/2003 kombinované studium / combined study 35

37 36 Studium úspìšnì ukonèili / Succesfully finished studies MUDr. Miroslav Kaiser, Ph.D.

38 37 Semináøe Seminars Denní stacionáø pro terapii psychóz v Psychiatrickém centru Praha: Výzkumné a klinické zkušenosti (12/2008) Day Treatment Program for Schizophrenia: Research and Clinical Outcomes MUDr. Lucie Bankovská Motlová, PhD., Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center Stresové situace matek postižených dìtí (11/2008) Stress Situations of Mothers of Disabled Children prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, DrSc., Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center Co je a k èemu se hodí etologie (biologie chování) èlovìka (10/2008) What It Is and What for Serves Human Ethology (Biology of Behavioral) Mgr. Eva Jozífková, PhD., 1. lékaøská fakulta Univerzity Karlovy / 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague Psychologická léèba poruch pøíjmu potravy (9/2008) Psychological Treatment of Eating Disorders PhDr. František David Krch, PhD., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN / Department of Psychiatry 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague Biologické rizikové faktory pro bipolární poruchu (6/2008) Biological Risk Factors for Bipolar Disorders MUDr. Tomáš Hájek, Ph.D., Psychiatrické centrum Praha / Prague Psychiatric Center The Development of Psychotic Illness (6/2008) Dr. Mark Agius, Bedfordshire Centre for Mental Health Research Transcranial Magnetic Stimulation TMS in Psychosis (6/2008) Dr. Rashid Zaman, Bedfordshire Centre for Mental Health Research

39 38 Role of Serotonin Receptors in the Treatment of Cognitive Disturbances in Schizophrenia: Evidence from Translational Research (4/2008) Tomiki Sumiyoshi, M.D., PH.D., University of Toyama Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences Muzikoterapie v klinické praxi (2/2008) Musical Therapy in Clinical Practice PhDr. Marina Stejskalová, CSc., Masarykova univerzita Brno / Masaryk University Brno

40 39 Publikace (odborné práce) Publications (Scientific Papers) Knihy / Books Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. 2. vyd. Praha: Medical Tribune CZ s.r.o., 2008; 616 s. Breznošèáková D, Novák T, Stopková P. Jak se vyrovnat s mánií a depresí. Pøíruèka pro pacienty s bipolární afektivní poruchou. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2008; 94 s. Preiss M. Deprese a výkon. 1. vyd. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2008; 191 s. Höschl C, Robert PH, eds. Proceedings of 16th European Congress of Psychiatry. (European Psychiatry.) Paris: Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier, 2008; 140 s. Kapitoly v knihách a pøíspìvky ve sbornících / Chapters in Books and Proceedings Bareš M, Novák T. Depresivní porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Herman E, Grof P, Hovorka J, Praško J, Doubek P. Bipolární porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Herman E, Praško J, Raszka M, Hovorka J, Nežádal T. Disociativní poruchy. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Kopeèek M, Bareš M, Horáèek J, Škrdlantová L. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace. In Postupy v léèbì psychických poruch. Praha: Academia Medica Pragensis, 2008; Kosová J, Praško J. Poruchy pøizpùsobení. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Kosová J, Praško J, Pašková B. Obsedantnì kompulzivní porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Kuèerová H, Preiss M, Navrátilová P, Èerník M. Deprese z pohledu neuropsychologa. In Deprese z rùzných úhlù pohledu III. Praha: Galén, 2008; Mohr P. Serotoninový syndrom. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008;

41 40 Mohr P, Praško J, Bareš M, Seifertová D, Herman E, Horáèek J. Psychické poruchy v graviditì a laktaci. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune, 2008; Praško J. Hranièní porucha osobnosti. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J. Posttraumatická stresová porucha. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J, Doubek P. Suicidalita. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J, Doubek P, Herman E, Prašková H. Dysthymie. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Praško J, Herman E. Somatoformní poruchy. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Preiss M. Osobnost a deprese. Poznámky ke Cloningerovì modelu temperamentu a charakteru. In Deprese z rùzných úhlù pohledu III. Praha: Galén, 2008; Preiss M, Rodriguez M, Kawaciuková R. Indikace psychologického vyšetøení. In Postupy v léèbì psychických poruch. Praha: Academia Medica Pragensis, 2008; Seifertová D, Libiger J, Švestka J, Mohr P, Praško J. Schizofrenie. In Seifertová D, Praško J, Horáèek J, Höschl C, eds. Postupy v léèbì psychických poruch. Algoritmy Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti. Praha: Medical Tribune CZ, 2008; Èlánky v èasopisech / Articles Bareš M, Brunovský M, Kopeèek M, Novák T, Stopková P, Kožený J, Šóš P, Krajèa V, Höschl C. Early reduction in prefrontal theta QEEG cordance value predicts response to venlafaxine treatment in patients with resistant depressive disorder. European Psychiatry 2008; 23(5): Bareš M, Kopeèek M, Šóš P, Novák T, Brunovský M, Stopková P. Dvojitì slepá, paralelní, randomizovaná studie porovnávající úèinnost 1 Hz repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rtms) a venlafaxinu ER v léèbì rezistentní deprese: Diskuse k protokolu. Psychiatrie 2008; 12(Suppl 3): 4 6. Bareš M, Novák T. Úloha kyseliny listové v léèbì depresivní poruchy a predikci odpovìdi na léèbu antidepresivy. Psychiatrie 2008; 12(1): Bartoš A. Klinické využití protilátek u roztroušené sklerózy. Èeská a slovenská neurologie a neurochirurgie 2008; 71/104(1): Bartoš A, Martínek P, Bezdíèek O, Buèek A, Øípová D. Dotazník funkèního stavu FAQ-CZ èeská verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientù s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie pro praxi 2008; 9(1):

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha Ústavní 91 181 03 Praha 8-Bohnice Tel.: +420 266 003 131 Fax: +420 266 003 134 sekretariat@pcp.lf3.cuni.cz www.pcp.lf3.cuni.cz 2010 Psychiatrické

Více

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2009 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2011 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007

Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 Program zasedání Výzkumného záměru 0021620816 v roce 2007 koordinátor prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., 3. LF UK Čtvrtek 15. 11. 2007: 15,00-18,30 hod. 15,00 15,15 hod. prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, PhD. Ke dni: 1. července 2015.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Lidský faktor v dopravě, dopravní bezpečnost a dopravní systémy 2. Dopravní

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP2013 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Odborní pracovníci / Professional Staff Psychiatrické centrum Praha 2014 ISBN 978-80-87142-25-7 Obsah / Contents Úvod Introduction Organizaèní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11. 12. 2014 11 Souhrn Činnost oboru neurologie ve Zlínském kraji v roce 2013 Activity in Branch

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

KLINIKA PSYCHIATRIE A LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE 3. LF UK ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE 2001 2008

KLINIKA PSYCHIATRIE A LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE 3. LF UK ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE 2001 2008 KLINIKA PSYCHIATRIE A LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE 3. LF UK ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ PSYCHOLOGIE 2001 2008 PŘEHLED PUBLIKACÍ A VĚDECKÝCH AKTIVIT, EVIDOVANÝCH V OBD 3. LF 2001 Kožený, J: Faktorová struktura 24 položkové

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

PCP. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

PCP. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center. Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center PCP 214 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Národní ústav duševního zdraví National Institute of Mental Health 214 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Národní ústav

Více

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention

Key words: injury children Czech Republic European Union prevention SROVNÁNÍ STANDARDIZOVANÉ ÚMRTNOSTI DĚTÍ NA ÚRAZY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM COMPARISON OF STANDARDIZED INJURY MORTALITY RATES OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC AND IN FOREIGN COUNTRIES Dominika Průchová

Více

Lázeňská péče. Balneologic care

Lázeňská péče. Balneologic care Lázeňská péče 2006 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH Jitka Vyhlídalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma problematika HIV u drogově závislých je zaměřena na příznaky onemocnění virem HIV, diagnostiku,

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Sylabus předmětu: Odborný jazyk

Sylabus předmětu: Odborný jazyk Sylabus předmětu: Odborný jazyk Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990

Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990. l990 Seznam profesorských řízení na VR 3.LF UK od r.l990 l990 l. Doc. MUDr. Vlastimil SLOUKA, CSc. vedoucí ústavu biofyziky a nukleární mediciny 3.LF UK obor : biofyzika přednáška : "Koncepce klinické biofyziky"

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

OCENĚNÍ. CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek. Titul: DOSAŽENÉ HODNOSTI: ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE: PROFESNÍ ORGANIZACE: ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH

OCENĚNÍ. CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek. Titul: DOSAŽENÉ HODNOSTI: ODBORNÁ PŘÍPRAVA A PRAXE: PROFESNÍ ORGANIZACE: ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH KONGRESECH Jméno: Titul: Datum a místo narození: Národnost: Stav: CURRICULUM VITAE Lukáš Kadeřábek 13.08.1986, Praha česká svobodný DOSAŽENÉ HODNOSTI: 2002-2007 Gymnázium Praha 9 Litoměřická, Praha (maturita) ODBORNÁ

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXIV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Novinky v diagnostice a léãbû Ïilních onemocnûní HRADEC KRÁLOVÉ 2. - 3. fiíjna 2009 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti J. E.

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES

ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES ELEKTRONICKÉ STUDIJNÍ OPORY PRO VÝUKU ZDRAVOTNÍCH SESTER A PORODNÍCH ASISTENTEK ELECTRONIC STUDY SUPPORT FOR EDUCATION OF NURSES AND MIDWIVES O. Zahradníček Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více