Tourism, Hospitality and Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tourism, Hospitality and Commerce"

Transkript

1 Ročník IV, číslo 1, 2013 Volume IV, Number 1, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN

2 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce vědecko-odborný recenzovaný časopis Vydavatel/Publisher: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Bosonožská Brno IČO: REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL: Mgr. Petra Trunečková Nakladatelský editor/executive editor: PhDr. Ludmila Bartoňová Odborný editor/responsible editor: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Technický editor/technical editor: Mgr. Petra Trunečková Předseda redakční rady /Editor in Chief: Prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Členové redakční rady/editorial Board members: Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D. Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Vaníček, CSc. Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Prof. Dr. Hab. Jan Wiktor Frekvence vydání: 2krát ročně/published twice a year Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E ISSN (Print) Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

3 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Recenzenti čísla/reviewers of the issue: Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

4 EDITORIAL Vážení čtenáři a přispěvatelé, Stávající číslo časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce má výraznější multitématický charakter a na rozdíl od předcházejících čísel některé příspěvky mají více profesně odborný charakter než teoretický, čímž se naplňuje jeden z cílů časopisu stimulovat diskuzi nad děním v praxi, které zaostává za teorií a naopak. Například článek, který se zabývá úrovní implementace digitálních technologií do praxe podniků cestovního ruchu v České republice, je článkem, který může být výzvou nejenom pro podnikající subjekty a státní správu v cestovním ruchu, ale výzvou i pro teoretiky pro zkoumání různých skutečností majících vliv na daný stav. Do určité míry jsou některé myšlenky z tohoto článku spojeny s článkem, věnujícím se inovaci produktu destinací. Výkonnost a kvalita v cestovním ruchu je téma dalšího článku a dva úhly pohledu na pozici a vnímání zákazníka a pozici gastronomických služeb v jedné destinaci jsou nastíněny v dalších článcích. Na význam a trendy ve vzdělávání se zaměřují dva články jeden z pohledu výuky cizích jazyků, druhý je ilustrací inovací ve výuce geografických disciplin. Květen 2013 Ludmila Bartoňová Dear readers and contributors, The current issue of Journal of Tourism, Hospitality and Commerce has distinct multithematic character, and unlike the previous issues some contributions are more professional as theoretical ones, thereby one of the Journal s aim to stimulate debate on the development of practice, which lags behind the theory and on the contrary is accomplished. For instance the article that deals with the level of digital technology implementation in the practice of companies and public administration organisations in tourism is of character, which can serve as the challenge not only for the above mentioned subjects but also for future research of theoreticians. To some extent the ideas of this article are linked to another article concerning the issue of destination innovation. Performance and quality is the topic of another paper and two views on position and perception of customer in tourism and position of gastronomic services in one region are outlined in other two papers. Last two contributions focus on the importance and trends in education one from the point of view of the language teaching and its development and the second one is an illustration of geographical disciplines education innovation. May 2013 Ludmila Bartoňová

5 Trendy ve výuce cizích jazyků a konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví Trends in the language teaching and competitveness in tourism, gastronomy and hotel services JANA JAŠKOVÁ Abstrakt: Na konkurenceschopnost v cestovním průmyslu má nezanedbatelný vliv úroveň znalostí cizích jazyků všech jeho subjektů. Již po dlouhá léta se lidé snaží najít metodu, s jejíž pomocí se budou moci naučit jakémukoliv jazyku za co možná nejkratší dobu, s co možná nejmenším vypětím sil a přitom s maximální efektivitou. Příspěvek se zabývá zmapováním vývoje metod cizojazyčné výuky od jejích prvopočátků až po současnost. Pozornost je zejména věnována komunikační metodě a problému komunikační kompetence, které mají dominantní postavení v současné cizojazyčné výuce. Článek se rovněž zaměřuje na tzv. post-komunikační éru dnešní doby, která je charakteristická upouštěním od konceptu metod a preferováním pluralismu metod s důrazem na autonomii studenta i pedagoga. Možnosti autonomního učení cizích jazyků vysokoškolských studentů jsou shrnuty v závěru. Klíčová slova: metoda, cizojazyčná výuka, komunikační metoda, komunikační kompetence, post-komunikační éra Abstract: The competitiveness in tourism industry is highly influenced by the level of foreign language knowledge of all its subjects. For a long time people have been trying to find a method with the assistance of which they will be able to learn any language as fast as possible, with the smallest possible effort and at the same time with maximal efficiency. The contribution deals with the mapping of the development of foreign language teaching-learning methods from their outset up to the present. The attention is mainly paid to the communicative method and the problem of communicative competence, which have a dominant position in current foreign language teaching-learning. The article is also focused on so called post-method era of today, which is characteristic by abandoning the concept of methods and preferring method pluralism with the emphasis on student s as well as pedagogue s autonomy. The possibilities of university students autonomous learning of foreign languages are summarized in conclusion. Key words: method, foreign language teaching-learning, communicative method, communicative competence, post-method era JEL classification: A23, I 21, ZDROJE Bagaričová, V., et Djigunovičová, J. M. (2007). Defining communicative competence. Metodika, 8(1),

6 Dakowska, M. (2011). Teaching English as a Foreign Language. Warsawa: Wydavnictwo naukowe PWN. Hanušová, S. (2006). Metody cizojazyčné výuky. Dostupné z Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace, 20(4), Hrdá, M., et Šíp, R. (2011). Komunikace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem: Změna pohledu. In. (vyjde tiskem jako součást publikace doktorandů a vyučujících Katedry sociální pedagogiky MU). Hrdlička, M. (2005). K otázce komunikační metody a komunikativnosti. Dostupné z Choděra, R., et Ries, L. (1999). Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava: Ostravská univerzita. Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia. Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (pp ). Praha: Portál. Janík, T., et Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), Janíková, V. (2011a). Mnohojazyčnost v jazykovém vzdělávání a ve výzkumu. In Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II: Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp ). Nitra: SPU. Janíková, V. (2011b). Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Kumaravadivelu, B. (2005). Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Lachout, M. (2011a). Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Lachout, M. (2011b). Řečová produkce při osvojování cizích jazyků. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2), Reimannová, I. (2011). Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. Pardubice: Univerzita Pardubice. Tuček, A. (1996). Povolání a způsobilost učitele primární školy. In V. Spilková a kol. (Ed.), Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole (pp ). Praha: Pedagogická fakulta UK. Kontaktní údaje Mgr. Jana Jašková Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Bosonožská Brno

7 Vnímání zákazníka a faktory konkurenceschopnosti komparativní analýza sektorů služeb Perception of customer and factors of competitiveness comparative analysis of services sectors Alena Klapalová, Maciej Mitrega Abstrakt: V článku jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy vybraných faktorů konkurenceschopnosti a vnímání zákazníka, konkrétně na jedné straně podniků ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství a na druhé straně podniků z dalších sektorů odvětví služeb. Odpovědi z dotazníkového šetření realizovaného v letech 2009 a ukazují na určité odlišnosti (přičemž některé odlišnosti jsou statisticky významné) mezi porovnávanými skupinami, které se týkají zejména míry vnímání důležitosti zákazníka, míry intenzity konkurenčního boje a typu aplikované strategie. Výsledky taktéž ukazují, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství se hodnotí lépe jako flexibilní v rámci adaptování produktů a služeb na požadavky zákazníků, vnímají vyšší vyjednávací sílu zákazníků a větší intenzitu konkurenčního boje ve srovnání s podniky nabízejícími jiný typ služeb. Pro získání odpovědi na hypotézu, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství z důvodu existence určitých specifik tohoto typu služeb se liší v některých aspektech komplexního konceptu vnímání zákazníka a řízení vztahu se zákazníkem a k nim vztaženým oblastem od jiných typů služeb bylo využito několik statistických metod. Konkrétně četnosti, relativní četnosti, průměry a standardní odchylky v rámci deskriptivní statistiky a t-test pro porovnání průměrů. Kódovaná data byla analyzována pomocí statistického softwaru SPSS v. 18. Klíčová slova: zákazník, konkurenční boj, strategie, konkurenceschopnost, cestovní ruch pohostinství, služby Abstract: Paper presents results of comparative analysis of chosen factors of competitiveness and perception of customers, concretely of companies from the tourism and hospitality branches compared to companies from other services branches. Outcomes from the questionnaire survey realized in the years 2009 and show some differences (some are statistically significant) between compared groups, that concern mainly the perception of customer s importance, the intensity of competition and of type of applied strategy. Results also show that companies from tourism and hospitality sector evaluate themselves as to be more flexible to adapt products and services to the requirements of customers, they perceive higher bargaining power of customers and stronger competition in comparison to companies offering other types of services. To get the answer to hypothesis that companies from tourism and hospitality services sector due to some specificities of this kind of services differ in some aspects of complex concept of perception of customer and customer relationship management and related areas from other types of services several statistical methods were applied, specifically descriptive statistics (frequencies, relative frequencies, Means and standard deviations) and t-test for equality of Means. The coded data were analyzed in SPSS v.18.

8 Key words: customer, competition, strategy, competiveness, tourism, hospitality, services JEL classification: L 25, L 60, L 83, M 30 ZDROJE [1] Ambastha, A. et Momaya, A. K. (2004), Competitiveness of Firm: Review of Theory, Frameworks and Models, Singapore Management Review, Vol 26, No. 1, pp [2] Arnulf, J.K. (2005), What s measured is not necessarily managed: Cognitive contingencies of organizational measurement, Scandinavian Journal of Psychology, No. 46, pp [3] Blažek, L. (2007), Metodická východiska a realizace empirického šetření na podnicích. In: Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. 1.vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. [4] Carrillat, F.A. et al. (2004), Market-driving organizations: A Framework, Academy of Marketing Science Review, č. 5, pp [5] Frambach, R.T., Prabhu, J.C. et Verhallen, T.M.M. (2003), The influence of business strategy on new product activity: The role of market orientation, International Journal of Research in Marketing. No. 4, pp [6] Greenley, G.G. et Foxall, G.R. (1997), Multiple stakeholder orientation in UK companies and the implications for copany performance, Journal of Management Studies, No. 2, pp [7] Haarla, A. (2003), Product Differentiation: Does it Provide Competitive Advantage for a Printing Paper Company? Dissertation. Espoo: Helsinki University of Technology. Hamel, G. et Prahalad, C.K. (2007) in Gibbon, R. (ed.), Nový obraz budoucnosti. 3. vyd. Praha: Management Press [8] Larimo, J. et Pulkkinen, J. (2002), Global orientation, competitive advantages and export strategies of different types of SMEs: Empirical evidence from Finland. The 28th EIBA Annual Conference in Athens, Greece, 8th-10th of December [9] Porter, M. (1994), Konkurenční strategie, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s. [10] Porter, M. E. et Kramer, M.R. (2006), Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate socila responsibility, Harvard Business Review, December, s Readman, J. et Grantham, A. (2004), Strategy Frameworks and the Positioning of UK Electronic Games Super Developers. Centrim working paper 01/04. Brighton: The Freeman Centre (University of Sussex campus). [11] Šiška, L. (2008), Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Working paper. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. [12] Zahra, S.A. (2000), Competitiveness in the 21st century: reflections of the growing debate about globalization, Advances in Competitiveness Research, Vol. 8, No. 1, pp Kontaktní údaje Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Instituce: Vysoká škola obchodní a hotelová Poštovní adresa: Bosonožská 9, Brno ová adresa: Dr. hab. Maciej Mitręga, Ph.D.

9 Uniwersytet ekonomiczny v Katowicach l.1 Maja 50, Katowice, Poland Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu The influence of exogenous and endogenous factors on products innovations of the tourism destinations Tomáš Makovník Abstrakt: Objektom skúmania sú inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Subjektom skúmania je vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Cieľom príspevku je identifikovať exogénne a endogénne faktory a analyzovať ich vplyv na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Vplyv týchto faktorov ilustrujeme na výsledkoch primárneho prieskumu v horských strediskách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, ktorý sme uskutočnili v roku Kľúčové slová: Cieľové miesta. Endogénne faktory. Exogénne faktory. Inovácie. Produkty. Abstract: The object of our research are products innovations of the tourism destinations. The subject of the research is the influence of exogenous and endogenous factors on products innovations of the tourism destinations. The aim of the article is to identify exogenous and endogenous factors and analyze their influence on products innovations of the tourism destinations. We illustrate the influence of these factors with the results of our primary research in the mountain tourism destinations in High Tatras Starý Smokovec and Tatranská Lomnica, which took place in Key words: Destinations. Endogenous factors. Exogenous factors. Innovations. Products. JEL classification: L83, O31, R11

10 Literatúra [1] DUPAĽ, A. a kol Manažment inovácií podniku. Bratislava : Ekonóm, s. ISBN [2] DRUCKER, P. F Inovacie a podnikavost: praxe a principy. Praha : Management Press, s. ISBN [3] FUCHS, SCHWADORF Trh ubytovacích služieb v Nemecku. In: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 4, 2010, č. 4. ISSN s [4] GÚČIK, M. a kol Manažment regionálneho cestovného ruchu. Banská Bystrica : Slovak Swiss Tourism, s. ISBN [5] Informácie o hospodárení Mesta Vysoké Tatry. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < d3=59694> [6] Kabínková lanovka Tatranská Lomnica Skalnaté pleso. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [7] Kalamita v Tatrách. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [8] KIERNAN, M. J Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století. Praha : Management Press, s. ISBN [9] KUKUČÍK, R., SZOJKA, L., PAJDLHAUSER, D Cesta k lanovke. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. [Bez ISBN]. [10] MAKOVNÍK, T., DOROCÁK. O Podmienky inovácie produktov horského strediska Tatranská Lomnica. In: Folia Turistica. 2. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISSN s [11] OLEXA, L., SLAVKOVSKÝ D Bulletin k 60. výročiu osláv Visutej lanovej dráhy Tatranská Lomnica Skalnaté Pleso. Poprad : Slza, spol. s r. o., s. [Bez ISBN]. [12] POMPUROVÁ, K Manažment prevádzky cestovnej kancelárie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. ISBN [13] SMUTNÁ, E Inovácie na konkurenčnom trhu pri rešpektovaní exogénnych a endogénnych faktorov rozvoja cestovného ruchu. In: Scientia Iuventa. Zborník abstraktov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, ISSN s [14] Tatranská Lomnica začne výstavbu novej lanovky. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [15] Visutá lanovka Skalnaté pleso Lomnický štít. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < Kontaktné údaje: Ing. Tomáš Makovník, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko

11 Digitální technologie v cestovním ruchu Digital technologies in tourism Peter Stoličný Abstrakt: Digitální technologie změnily svět, ovšem obor cestovního ruchu je jakoby inhertní, jako by se ho to netýkalo. Ke škodě rozvoje cestovního ruchu v ČR nejsou dostatečně mezi sebou propojeny informační systémy, není rozšířen systém úhrady za služby pomocí terminálů a platebních karet. Nové informační technologie, jako je tagování a používání QR code, nebo augmentovaná realita, to jsou pro oblasti cestovního ruch bohužel neznámé pojmy. Je však nutné začít se v oblasti virtuálních systémů orientovat a především, vzdělávat studenty na vysokých školách s oborem cestovního ruchu. Klíčová slova: QR Code, tagování, augmentová realita, software, digitální systémy, platební terminály, GPS, GSM, PayPal Abstract Digital technologies have changed the world, but the branch of tourism seems to be inherent, as if it would not concern it. To the detriment of the development of tourism in the Czech Republic, information systems are not sufficiently interconnected; the system of payments for services using terminals and payment cards is not extended. New information technologies such as tagging and using QR Codes, or augmented reality are unfortunately unknown terms in the branch of tourism. However, it is necessary to start focusing on the field of virtual systems, and mainly to educate students at universities in the branch of tourism. Key words: QR Code, tagging, augmented reality, software, digital systems, payment terminals, GPS, GSM, PayPal JEL classification: L 83, O 31, O 33 ZDROJE [1] BAČUVČÍK, R., Kultura a my : vztahy na poptávkové straně trhů kultury produktů. Zlín: VeRBuM ISBN [2] JAHODOVÁ, H., PŘIKRYLOVÁ, J., Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada ISBN [3] JIRÁK, J. KOPPLOVÁ, B., Média a společnost. Praha: Portál ISBN [4] KASHANI K., Proč už neplatí tradiční marketing. Brno: Computer Press ISBN [5] KUNZ V., Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. Zlín. In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM ISBN [6] LEM S., Solaris. Praha: Academia ISBN: [7] ROTHBARD M.N., Zásady ekonomie. Praha: Liberální institut, ISBN [8] STOLIČNÝ P., Marketingová komunikace v oboru služeb. Praha: VŠH ISBN

12 [9] STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace na počátku kyberkulturního věku. Zlín. In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM ISBN z Kontaktní údaje doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Bosonožská BRNO Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu Quality and performance of companies in tourism Petr Suchánek Abstrakt: Předmětem článku je kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu. Cílem článku je analyzovat kvalitu a výkonnost podniků v cestovním ruchu a komparovat ji s kvalitou a výkonností podniků v jiných odvětvích, v tomto případě v potravinářském průmyslu. Dílčím cílem článku je identifikace odchylek a naznačení příčin těchto odchylek tak, aby bylo možné identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na kvalitu a výkonnost. To by mělo následně umožnit managementu lépe zacílit nástroje řízení a zvýšit výkonnost podniků v oblasti cestovního ruchu. Pří výzkumu bylo využito metody dotazníku, dále základních metod finanční analýzy (konkrétně analýzy poměrových ukazatelů) a statistických metod. Klíčová slova: kvalita, výkonnost, cestovní ruch Abstract: Subject of this paper is the quality and performance of enterprises in tourism. This article aims to analyze quality and business performance in tourism and with it to compare the quality and performance of enterprises in other sectors, in this case in the food industry. The partial aim of the article is to identify deviations and suggest the causes of these variations in

13 order to identify specific companies in the tourism in terms of quality and performance. This would then enable management to better target management tools and improve business performance in the tourism area. The research method used was a questionnaire, basic methods of financial analysis (specifically analysis of ratios) and statistical methods. Key words: quality, performance, tourism JEL classification: ZDROJE [1] Backman, S. J., Veldkamp, C. (1995), Examination of the Relationship between service quality and user loyalty, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 13, čís. 2, s [2] Bade, F. J. (1986), The Economic Importance of Small Business and Medium Firms in the Federal Republic of Germany, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s [3] Barney, J. (1991), Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, roč. 17, čís.1, s [4] Bittner, M., Booms, B., Tetreault, M. (1990), The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents, Journal of Marketing, roč. 54, s [5] Cronin, J. J., Taylor, S. A. (1996), Measuring service quality: a reexamination and extension, Journal of Marketing, roč. 56, s [6] Crosby, P. B. (1979), Quality is free: The art of making quality certain. 1. vyd. McGraw Hill Custom Publishing: New York. [7] Davidson, P. (1991), Continued Entrepreneurship: Ability, Need and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, Journal of Business Venturing, roč. 6, s [8] Deng, S., Dart, J. (1994), Measuring market orientation: A multi-factor, multi-item approach, Journal of Marketing Management, roč. 10, čís. 8, s [9] Duschesnau, D. A., Gartner, W. B. (1990), A Profile of New Venture Succes and Failure in an Emerging Industry, Journal of Business Venturing. roč. 5, s [10] Fick, G. R., Brent-Ritchie, B.J.R. (1991), Measuring service quality in the travel and tourism industry, Journal of Travel Research, roč. 30, čís. 2, s [11] Haber, S., Reichel, A. (2005), Identifying Performance Measures of Small Ventures The Case of the Tourism Industry, Journal of Small Business Management, roč. 43, čís. 3, s [12] Johannisson, B. (1993), Designing supportive contexts for emerging enterprises, Small Business Dynamics, London: Routledge, s [13] Kean, R, Gaskill, L., Leistritz, L., Jasper, C., Bastow-Shoop, H., Jolly, L., Sternquist, B. (1998), Effects of Community Characteristics, Business Environment and Competitive Strategies on Rural Retail Business Performance, Journal of Small Business Management, roč. 36, čís. 2, s [14] Lewis, R. C., Booms, B. H. (1983), The marketing aspect of service quality. Emerging perspectives on services marketing, American Marketing, s [15] Loscocco, K. A., Leicht, K. T. (1993), Gender, Work-Family Linkages and Economic among Small Business Owners, Journal of Marriage and The Family, roč. 5, s [16] Mackay, K. J., Crompton, J. L. (1990), Measuring the quality of recreation services, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 8, čís. 3, s

14 [17] Miller, A., Willson, B., Adams, M. (1988), Financial Performance Patterns of New Corporate Ventures: An Alternative to Traditional Measures, Journal of Business Venturing, roč. 3, čís. 4, s [18] Mohr, J., Spekman, R. (1994), Characteristics of Partnership Succes: Partnership Attributes, Communication Behavior and Conflict Resolution Techniques, Strategic Management Journal, roč. 15, s [19] O Farrel, P. (1986), The Nature of New Firms in Ireland: Empirical Evidence and Policy Implications, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s [20] Orser, B. J., Hogarth-Scott, S., Riding, A. L. (2000), Performance, Firm Size and Management Problem Solving, Journal of Small Business Management, roč. 38, čís. 4, s [21] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985), A conceptual model of service quality and its implications for future research, The journal of Marketing, roč. 49, čís. 4, s [22] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1988), SERVQUAL: a multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality, Journal of Retailing, roč. 64, čís. 1, s [23] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. (2006), Understanding and Improving Service Quality: A Literature Review and Research Agenda. In B. Weitz and R. Wensley (Eds.), Handbook of Marketing. London: Sage Publications. [24] Philips, P. A. (1996), Strategic planning and business performance in the quoted UK hotel sectorresults of an exploratory study, International Journal of Hospitality Management, roč. 15, čís. 4, s [25] Richard, O. C. (2000), Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A ressource Based View, Academy of Management Journal, roč. 43, čís. 2, s [26] Robinson, P. B., Sexton, E. A. (1994), The Effect of Education and Experience of Self- Employment Succes, Journal of Business Venturing, roč. 9, čís. 2, s [27] Smith, N. R., Bracker, J. S., Miner, J. B. (1987), Correlates of Firms and Entrepreneur Succes in Technologically Innovative Companies, Frontiers of Entrepreneurship Research: Babson Collage Press, s [28] Srinivasan, R., Woo, C. Y., Cooper, A. C. (1994), Performance Determinants for Men and Female Entrepreneurs, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, s [29] Suchánek, P., Špalek, J., Sedláček, M. (2010), Competitiveness factors in posttransformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association. s. 140 [30] Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L. (1990), Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, New York: The Free Press. Kontaktní údaje: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. VŠOH v Brně Bosonožská 9 Brno

15 Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost case study vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska Application of project oriented and community participation through Operational program Education for Competitiveness influence of Deblín area through structural funds Jan Trávníček, Jakub Trojan, Břetislav Svozil, Alois Hynek Abstrakt: Předkládaný projekt popisuje interdisciplinární geografické vzdělávání realizované v rámci výuky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně s podporou dalších akademických institucí. Výuka trvalé udržitelnosti byla založena na taxonomii Krathwohla zdůrazňujícího metody jako společná dedukce, indukce a abdukce v týmové práci s podporou terénní výuky v lokalitě Deblína. Aktivity byly založeny také na spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, Základní školou Deblín a Městským úředem Tišnov. Zapojeni byli také významní aktéři a stakeholdeři důležití pro pochopení širších vztahů v rámci konceptu Millennium Ecosystem Assessment. S využitím pokročilých GIS technologií coby součásti rámce geografického vzdělávání podpořeného veřejnými financemi vznikly nové vědomosti aplikovatelné do praxe při udržitelném rozvoji lokality. Příspěvek se zabývá dopadem strukturálních fondů na tyto aktivity, které vedly k posílení potenciálu lidských zdrojů na Deblínsku investicí do rozvojových projektů místní základní školy. Výzkum v oblasti dopadu strukturálních fondů na rozvoj lokalit byl finančně podpořené Grantovou agenturou Vysoké školy obchodní a hotelové. Klíčová slova: strukturální fondy, projektová výuka, lokality, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, základní škola, Deblím Abstract (in English): This educational project describes interdisciplinary geographical activities in a study program undertaken by the Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, in the Moravian city of Brno with larger support of external institutions. The sustainability teaching/learning was based on the educational taxonomy of Krathwohl emphasizing such methods as joint deduction, induction and abduction in study groups, and emphasizing fieldwork in the Deblin-town area, near the city of Brno. It was also based on the cooperation of the university, the Deblin primary school and the Deblin town community. The project also involved the municipal authorities of Tišnov, their Department of Environment and the public administration of the Deblin microregion. We have included the main stakeholders/actors for the Millennium Ecosystem Assessment for their important role in cultural landscape ecosystems sustainability. Studying environmental perception and participation and the application of GIS technology within the framework of multiple methodology in geographical research based on field surveys provided new knowledge. Financial support was undertaken by European Union grant schemes. Research in the field of structural funds and its impact to localities was undertaken with support of Grant agency of College of Business and Hotel management, Ltd.

16 Key words: structural funds, project training, localities, Operational Program Education for competitiveness, primary school, Deblin JEL klasifikace: I22, Q01, R51 Použitá literatura [1] ALCAMO J. et al. (2003): Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment. A Report of the Conceptual Framework Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resource Institute, Island Press, Washington, 266 pp. [2] CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. (2004): Practising Human Geography. Sage Publications, London. 416 p. [3] GEERTZ, C. (1983): Local knowledge: further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books, Inc. 244 p. [4] HOLT-JENSEN, A.: Geography History and Concepts. A Student s Guide. 3rd ed. SAGE Publications, London p. [5] HYNEK, A., HYNEK, N. (2007): Bridging the gap between the theory and practice of regional sustainability: a political-conceptual analysis. Bratislava, Geografický časopis, Vol. 59, No 1., pp [6] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TOUŠEK, V., TROJAN, J., VÁGAI, T. (2010): Terénní lokální studia - praktická rukověť. Brno: GÚ PřF MU, Informační systém PhD studia, 7 s. [7] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Sustainability Educational Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s [8] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2009): Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika, Praha : COŽP UK, 2009/IV, 2. [9] KRATHWOHL D. (2002): A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, Vol. 41, No 4., pp [10] SVOZIL, B. (2009a): Aplikace Trvale udržitelného rozvoje na Deblínsku participace veřejnosti. Rigorózní práce, Geografický ústav MU, Brno. 80 s. [11] SVOZIL, B., HYNEK, A., VÁGAI, T., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Glokalizace a sustainability: východisko pro lokality? XXII. sjezd ČGS, Ostrava. V tisku. [12] SVOZIL, B., TROJAN, J., TRÁVNÍČEK, J. (2010): Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník příspěvků z třetí mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., s , ISBN [13] TRÁVNÍČEK, J., SVOZIL, B., ŠERÝ, O., BRAUN, M., KREJČÍKOVÁ, B. (2009): Významné krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu Deblínska. In Mladí vedci X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, s

17 Kontaktní údaje Mgr. Jan Trávníček Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Kotlářská 2, Brno, Česká republika Tel: Mgr. Bc. Jakub Trojan Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová Bosonožská 9, Brno, Česká republika Tel: RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. Základní škola a Mateřská škola, Deblín Deblín 277, Tel: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec, Česká republika Tel: Úvod do výzkumu pozice gastronomických služeb v cestovním ruchu region města Brna Introduction to research of the position of gastronomic services in tourism in the Brno region Tomáš Ulbrich Abstrakt: Cílem textu je seznámit čtenáře s problematikou metodologie výzkumu marketingové nabídky gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Článek představí východiska realizace výzkumu v oblasti cestovního ruchu z pohledu kulinární turistiky. Odkazuje se nejen na historickou tradici české kuchyně, ale také poukazuje na gastronomii jako na produkt využitelný k popularizaci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Příspěvek je součástí výzkumné úlohy Katedry hotelnictví a cestovního ruchu VŠOH, který je zaměřený na problematiku pozice gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomické služby, kulinární turistika, restaurace, statutární město Brno

18 Abstract: The aim of the text is to make readers familiar with issues of research methodology marketing offer of gastronomy and culinary services in statutory city of Brno. The article introduces solutions to implementations of tourism from the perspective of culinary tourism. Refers to historical traditions of Czech cuisine, indicates on gastronomy as a product usable for popularization of domestic and foreign tourism. The contribution is a part of research task at the Department of Hotel Industry and Tourism focused on issues of position culinary services in statutory city of Brno. Key words: culinary service, culinary tourism, gastronomy, tourism, statutory city of Brno JEL klasifikace: L83, M39 ZDROJE [1]Freedman, P. Jídlo Dějiny chuti. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2008 [2]Matějka, M. Technologie přípravy pokrmů. 1.vyd. Praha: IQ 147, 1996 [3]Metz, R. Restaurace a host. 1.vyd. Praha: Európa Sobotáles [4]Ulbrich, T., Hoza, I. Technologie přípravy pokrmů. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012 [5]Wünschová, F. In M. D. Rettigová. Domácí Kuchařka. 1.vyd. Praha: Odeon, 198 [6]Mikula, M. Do Česka přijelo loni rekordních 6,8 milionu zahraničních turistů. [online] dne Dostupné na: [7]Monitoring návštěvnosti v turistickém regionu Jižní Morava [online] dne Dostupné na: Kontaktní údaje Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Katedra cestovního ruchu a hotelnictví Bosonožská 9, Brno Tel:

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN ZŠ DEBLÍN PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV LIDÉ A KRAJINA II 2013 DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun Struktura, mise ZŠ < VŠ // ZŠ VŠ // ZŠ + VŠ =? Dítě

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3

Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 Metodický list pro 1. - 5. soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu BK_AAJ_3 1. SOUSTŘEDĚNÍ 1. Bridging the culture gap 2. City description 3. Money. Functions of money. Evolution of money.,

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Outreach aktivity univerzit

Outreach aktivity univerzit Outreach aktivity univerzit Liběna TETŘEVOVÁ Abstract The article deals in details with the problems of outreach. Firstly, outreach idea is explained. The outreach concept represents partnership between

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Josef Basl. 24. února 2010

Josef Basl. 24. února 2010 Vzdělanostní aspirace žáků základních a středních škol včr v mezinárodním srovnání - kdo má zájem o studium přírodovědných a technických oborů a kdo v nich skutečně studuje? Josef Basl 24. února 2010 Osnova

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ

Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Milena DVOŘÁKOVÁ STUDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLE V ZAHRANIČÍ Universitní studium Další vzdělávání pro porodní asistentky Ukončené vzdělání, praxe Získání akademického titulu BSc. Anglický jazyk Počítačová technika

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

VYUŽÍVÁNÍ METODY BSC V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY

VYUŽÍVÁNÍ METODY BSC V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY VYUŽÍVÁNÍ METODY BSC V PRAXI VEŘEJNÉ SPRÁVY Petra Dvořáková Katedra veřejné ekonomie, ESF, Masarykova univerzita v Brně Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard je jednou z moderních metod řízení, které se

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz

Email: jana.strakova@isea.cz, jana.strakova@pedf.cuni.cz, jana.strakova@aisis.cz Jméno a příjmení: STRAKOVÁ Jana Titul: RNDr. _ Ph.D. Obor: věda, vzdělávání Specializace: vystudovala fyz. elektroniku a optiku, koordinátorka a vedoucí mezinárodních výzkumů pro vzdělávání, reforma vysokého,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Operační systém Google Android Petr Koula 2011 ČZU v Praze Souhrn Diplomová práce zahrnuje

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

obchodní strategie založení advokátní kanceláře

obchodní strategie založení advokátní kanceláře obchodní strategie založení advokátní kanceláře Bronislava Wittnerová KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2012 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Bronislava Wittnerová 2012

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM

Mgr. Petr Lupac. Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM Mgr. Petr Lupac Katedra sociologie FF UK PETR.LUPAC@GMAIL.COM I. Kořeny diskuse o digital divide A. Teorie informační společnosti B. NTIA, první fáze výzkumu DD, druhá fáze a její kritika II. III. IV.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region

www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region www.zk-inovace.cz Innovation Infrastructure of the Zlín Region 2 Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více