Tourism, Hospitality and Commerce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tourism, Hospitality and Commerce"

Transkript

1 Ročník IV, číslo 1, 2013 Volume IV, Number 1, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN

2 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce vědecko-odborný recenzovaný časopis Vydavatel/Publisher: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Bosonožská Brno IČO: REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL: Mgr. Petra Trunečková Nakladatelský editor/executive editor: PhDr. Ludmila Bartoňová Odborný editor/responsible editor: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Technický editor/technical editor: Mgr. Petra Trunečková Předseda redakční rady /Editor in Chief: Prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Členové redakční rady/editorial Board members: Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D. Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Vaníček, CSc. Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Prof. Dr. Hab. Jan Wiktor Frekvence vydání: 2krát ročně/published twice a year Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E ISSN (Print) Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

3 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Recenzenti čísla/reviewers of the issue: Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

4 EDITORIAL Vážení čtenáři a přispěvatelé, Stávající číslo časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce má výraznější multitématický charakter a na rozdíl od předcházejících čísel některé příspěvky mají více profesně odborný charakter než teoretický, čímž se naplňuje jeden z cílů časopisu stimulovat diskuzi nad děním v praxi, které zaostává za teorií a naopak. Například článek, který se zabývá úrovní implementace digitálních technologií do praxe podniků cestovního ruchu v České republice, je článkem, který může být výzvou nejenom pro podnikající subjekty a státní správu v cestovním ruchu, ale výzvou i pro teoretiky pro zkoumání různých skutečností majících vliv na daný stav. Do určité míry jsou některé myšlenky z tohoto článku spojeny s článkem, věnujícím se inovaci produktu destinací. Výkonnost a kvalita v cestovním ruchu je téma dalšího článku a dva úhly pohledu na pozici a vnímání zákazníka a pozici gastronomických služeb v jedné destinaci jsou nastíněny v dalších článcích. Na význam a trendy ve vzdělávání se zaměřují dva články jeden z pohledu výuky cizích jazyků, druhý je ilustrací inovací ve výuce geografických disciplin. Květen 2013 Ludmila Bartoňová Dear readers and contributors, The current issue of Journal of Tourism, Hospitality and Commerce has distinct multithematic character, and unlike the previous issues some contributions are more professional as theoretical ones, thereby one of the Journal s aim to stimulate debate on the development of practice, which lags behind the theory and on the contrary is accomplished. For instance the article that deals with the level of digital technology implementation in the practice of companies and public administration organisations in tourism is of character, which can serve as the challenge not only for the above mentioned subjects but also for future research of theoreticians. To some extent the ideas of this article are linked to another article concerning the issue of destination innovation. Performance and quality is the topic of another paper and two views on position and perception of customer in tourism and position of gastronomic services in one region are outlined in other two papers. Last two contributions focus on the importance and trends in education one from the point of view of the language teaching and its development and the second one is an illustration of geographical disciplines education innovation. May 2013 Ludmila Bartoňová

5 Trendy ve výuce cizích jazyků a konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví Trends in the language teaching and competitveness in tourism, gastronomy and hotel services JANA JAŠKOVÁ Abstrakt: Na konkurenceschopnost v cestovním průmyslu má nezanedbatelný vliv úroveň znalostí cizích jazyků všech jeho subjektů. Již po dlouhá léta se lidé snaží najít metodu, s jejíž pomocí se budou moci naučit jakémukoliv jazyku za co možná nejkratší dobu, s co možná nejmenším vypětím sil a přitom s maximální efektivitou. Příspěvek se zabývá zmapováním vývoje metod cizojazyčné výuky od jejích prvopočátků až po současnost. Pozornost je zejména věnována komunikační metodě a problému komunikační kompetence, které mají dominantní postavení v současné cizojazyčné výuce. Článek se rovněž zaměřuje na tzv. post-komunikační éru dnešní doby, která je charakteristická upouštěním od konceptu metod a preferováním pluralismu metod s důrazem na autonomii studenta i pedagoga. Možnosti autonomního učení cizích jazyků vysokoškolských studentů jsou shrnuty v závěru. Klíčová slova: metoda, cizojazyčná výuka, komunikační metoda, komunikační kompetence, post-komunikační éra Abstract: The competitiveness in tourism industry is highly influenced by the level of foreign language knowledge of all its subjects. For a long time people have been trying to find a method with the assistance of which they will be able to learn any language as fast as possible, with the smallest possible effort and at the same time with maximal efficiency. The contribution deals with the mapping of the development of foreign language teaching-learning methods from their outset up to the present. The attention is mainly paid to the communicative method and the problem of communicative competence, which have a dominant position in current foreign language teaching-learning. The article is also focused on so called post-method era of today, which is characteristic by abandoning the concept of methods and preferring method pluralism with the emphasis on student s as well as pedagogue s autonomy. The possibilities of university students autonomous learning of foreign languages are summarized in conclusion. Key words: method, foreign language teaching-learning, communicative method, communicative competence, post-method era JEL classification: A23, I 21, ZDROJE Bagaričová, V., et Djigunovičová, J. M. (2007). Defining communicative competence. Metodika, 8(1),

6 Dakowska, M. (2011). Teaching English as a Foreign Language. Warsawa: Wydavnictwo naukowe PWN. Hanušová, S. (2006). Metody cizojazyčné výuky. Dostupné z Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace, 20(4), Hrdá, M., et Šíp, R. (2011). Komunikace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem: Změna pohledu. In. (vyjde tiskem jako součást publikace doktorandů a vyučujících Katedry sociální pedagogiky MU). Hrdlička, M. (2005). K otázce komunikační metody a komunikativnosti. Dostupné z Choděra, R., et Ries, L. (1999). Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava: Ostravská univerzita. Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia. Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (pp ). Praha: Portál. Janík, T., et Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), Janíková, V. (2011a). Mnohojazyčnost v jazykovém vzdělávání a ve výzkumu. In Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II: Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp ). Nitra: SPU. Janíková, V. (2011b). Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Kumaravadivelu, B. (2005). Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Lachout, M. (2011a). Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Lachout, M. (2011b). Řečová produkce při osvojování cizích jazyků. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2), Reimannová, I. (2011). Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. Pardubice: Univerzita Pardubice. Tuček, A. (1996). Povolání a způsobilost učitele primární školy. In V. Spilková a kol. (Ed.), Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole (pp ). Praha: Pedagogická fakulta UK. Kontaktní údaje Mgr. Jana Jašková Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Bosonožská Brno

7 Vnímání zákazníka a faktory konkurenceschopnosti komparativní analýza sektorů služeb Perception of customer and factors of competitiveness comparative analysis of services sectors Alena Klapalová, Maciej Mitrega Abstrakt: V článku jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy vybraných faktorů konkurenceschopnosti a vnímání zákazníka, konkrétně na jedné straně podniků ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství a na druhé straně podniků z dalších sektorů odvětví služeb. Odpovědi z dotazníkového šetření realizovaného v letech 2009 a ukazují na určité odlišnosti (přičemž některé odlišnosti jsou statisticky významné) mezi porovnávanými skupinami, které se týkají zejména míry vnímání důležitosti zákazníka, míry intenzity konkurenčního boje a typu aplikované strategie. Výsledky taktéž ukazují, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství se hodnotí lépe jako flexibilní v rámci adaptování produktů a služeb na požadavky zákazníků, vnímají vyšší vyjednávací sílu zákazníků a větší intenzitu konkurenčního boje ve srovnání s podniky nabízejícími jiný typ služeb. Pro získání odpovědi na hypotézu, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství z důvodu existence určitých specifik tohoto typu služeb se liší v některých aspektech komplexního konceptu vnímání zákazníka a řízení vztahu se zákazníkem a k nim vztaženým oblastem od jiných typů služeb bylo využito několik statistických metod. Konkrétně četnosti, relativní četnosti, průměry a standardní odchylky v rámci deskriptivní statistiky a t-test pro porovnání průměrů. Kódovaná data byla analyzována pomocí statistického softwaru SPSS v. 18. Klíčová slova: zákazník, konkurenční boj, strategie, konkurenceschopnost, cestovní ruch pohostinství, služby Abstract: Paper presents results of comparative analysis of chosen factors of competitiveness and perception of customers, concretely of companies from the tourism and hospitality branches compared to companies from other services branches. Outcomes from the questionnaire survey realized in the years 2009 and show some differences (some are statistically significant) between compared groups, that concern mainly the perception of customer s importance, the intensity of competition and of type of applied strategy. Results also show that companies from tourism and hospitality sector evaluate themselves as to be more flexible to adapt products and services to the requirements of customers, they perceive higher bargaining power of customers and stronger competition in comparison to companies offering other types of services. To get the answer to hypothesis that companies from tourism and hospitality services sector due to some specificities of this kind of services differ in some aspects of complex concept of perception of customer and customer relationship management and related areas from other types of services several statistical methods were applied, specifically descriptive statistics (frequencies, relative frequencies, Means and standard deviations) and t-test for equality of Means. The coded data were analyzed in SPSS v.18.

8 Key words: customer, competition, strategy, competiveness, tourism, hospitality, services JEL classification: L 25, L 60, L 83, M 30 ZDROJE [1] Ambastha, A. et Momaya, A. K. (2004), Competitiveness of Firm: Review of Theory, Frameworks and Models, Singapore Management Review, Vol 26, No. 1, pp [2] Arnulf, J.K. (2005), What s measured is not necessarily managed: Cognitive contingencies of organizational measurement, Scandinavian Journal of Psychology, No. 46, pp [3] Blažek, L. (2007), Metodická východiska a realizace empirického šetření na podnicích. In: Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. 1.vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. [4] Carrillat, F.A. et al. (2004), Market-driving organizations: A Framework, Academy of Marketing Science Review, č. 5, pp [5] Frambach, R.T., Prabhu, J.C. et Verhallen, T.M.M. (2003), The influence of business strategy on new product activity: The role of market orientation, International Journal of Research in Marketing. No. 4, pp [6] Greenley, G.G. et Foxall, G.R. (1997), Multiple stakeholder orientation in UK companies and the implications for copany performance, Journal of Management Studies, No. 2, pp [7] Haarla, A. (2003), Product Differentiation: Does it Provide Competitive Advantage for a Printing Paper Company? Dissertation. Espoo: Helsinki University of Technology. Hamel, G. et Prahalad, C.K. (2007) in Gibbon, R. (ed.), Nový obraz budoucnosti. 3. vyd. Praha: Management Press [8] Larimo, J. et Pulkkinen, J. (2002), Global orientation, competitive advantages and export strategies of different types of SMEs: Empirical evidence from Finland. The 28th EIBA Annual Conference in Athens, Greece, 8th-10th of December [9] Porter, M. (1994), Konkurenční strategie, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s. [10] Porter, M. E. et Kramer, M.R. (2006), Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate socila responsibility, Harvard Business Review, December, s Readman, J. et Grantham, A. (2004), Strategy Frameworks and the Positioning of UK Electronic Games Super Developers. Centrim working paper 01/04. Brighton: The Freeman Centre (University of Sussex campus). [11] Šiška, L. (2008), Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Working paper. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. [12] Zahra, S.A. (2000), Competitiveness in the 21st century: reflections of the growing debate about globalization, Advances in Competitiveness Research, Vol. 8, No. 1, pp Kontaktní údaje Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Instituce: Vysoká škola obchodní a hotelová Poštovní adresa: Bosonožská 9, Brno ová adresa: Dr. hab. Maciej Mitręga, Ph.D.

9 Uniwersytet ekonomiczny v Katowicach l.1 Maja 50, Katowice, Poland Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu The influence of exogenous and endogenous factors on products innovations of the tourism destinations Tomáš Makovník Abstrakt: Objektom skúmania sú inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Subjektom skúmania je vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Cieľom príspevku je identifikovať exogénne a endogénne faktory a analyzovať ich vplyv na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Vplyv týchto faktorov ilustrujeme na výsledkoch primárneho prieskumu v horských strediskách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, ktorý sme uskutočnili v roku Kľúčové slová: Cieľové miesta. Endogénne faktory. Exogénne faktory. Inovácie. Produkty. Abstract: The object of our research are products innovations of the tourism destinations. The subject of the research is the influence of exogenous and endogenous factors on products innovations of the tourism destinations. The aim of the article is to identify exogenous and endogenous factors and analyze their influence on products innovations of the tourism destinations. We illustrate the influence of these factors with the results of our primary research in the mountain tourism destinations in High Tatras Starý Smokovec and Tatranská Lomnica, which took place in Key words: Destinations. Endogenous factors. Exogenous factors. Innovations. Products. JEL classification: L83, O31, R11

10 Literatúra [1] DUPAĽ, A. a kol Manažment inovácií podniku. Bratislava : Ekonóm, s. ISBN [2] DRUCKER, P. F Inovacie a podnikavost: praxe a principy. Praha : Management Press, s. ISBN [3] FUCHS, SCHWADORF Trh ubytovacích služieb v Nemecku. In: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 4, 2010, č. 4. ISSN s [4] GÚČIK, M. a kol Manažment regionálneho cestovného ruchu. Banská Bystrica : Slovak Swiss Tourism, s. ISBN [5] Informácie o hospodárení Mesta Vysoké Tatry. [online]. [ ]. Dostupné na internete: <http://www.vysoketatry.sk/informacie-o-hospodareni-mesta-vysoke-tatry.phtml?i d3=59694> [6] Kabínková lanovka Tatranská Lomnica Skalnaté pleso. [online]. [ ]. Dostupné na internete: <http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=17> [7] Kalamita v Tatrách. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [8] KIERNAN, M. J Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století. Praha : Management Press, s. ISBN [9] KUKUČÍK, R., SZOJKA, L., PAJDLHAUSER, D Cesta k lanovke. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. [Bez ISBN]. [10] MAKOVNÍK, T., DOROCÁK. O Podmienky inovácie produktov horského strediska Tatranská Lomnica. In: Folia Turistica. 2. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISSN s [11] OLEXA, L., SLAVKOVSKÝ D Bulletin k 60. výročiu osláv Visutej lanovej dráhy Tatranská Lomnica Skalnaté Pleso. Poprad : Slza, spol. s r. o., s. [Bez ISBN]. [12] POMPUROVÁ, K Manažment prevádzky cestovnej kancelárie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. ISBN [13] SMUTNÁ, E Inovácie na konkurenčnom trhu pri rešpektovaní exogénnych a endogénnych faktorov rozvoja cestovného ruchu. In: Scientia Iuventa. Zborník abstraktov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, ISSN s [14] Tatranská Lomnica začne výstavbu novej lanovky. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [15] Visutá lanovka Skalnaté pleso Lomnický štít. [online]. [ ]. Dostupné na internete: <http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=16> Kontaktné údaje: Ing. Tomáš Makovník, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko

11 Digitální technologie v cestovním ruchu Digital technologies in tourism Peter Stoličný Abstrakt: Digitální technologie změnily svět, ovšem obor cestovního ruchu je jakoby inhertní, jako by se ho to netýkalo. Ke škodě rozvoje cestovního ruchu v ČR nejsou dostatečně mezi sebou propojeny informační systémy, není rozšířen systém úhrady za služby pomocí terminálů a platebních karet. Nové informační technologie, jako je tagování a používání QR code, nebo augmentovaná realita, to jsou pro oblasti cestovního ruch bohužel neznámé pojmy. Je však nutné začít se v oblasti virtuálních systémů orientovat a především, vzdělávat studenty na vysokých školách s oborem cestovního ruchu. Klíčová slova: QR Code, tagování, augmentová realita, software, digitální systémy, platební terminály, GPS, GSM, PayPal Abstract Digital technologies have changed the world, but the branch of tourism seems to be inherent, as if it would not concern it. To the detriment of the development of tourism in the Czech Republic, information systems are not sufficiently interconnected; the system of payments for services using terminals and payment cards is not extended. New information technologies such as tagging and using QR Codes, or augmented reality are unfortunately unknown terms in the branch of tourism. However, it is necessary to start focusing on the field of virtual systems, and mainly to educate students at universities in the branch of tourism. Key words: QR Code, tagging, augmented reality, software, digital systems, payment terminals, GPS, GSM, PayPal JEL classification: L 83, O 31, O 33 ZDROJE [1] BAČUVČÍK, R., Kultura a my : vztahy na poptávkové straně trhů kultury produktů. Zlín: VeRBuM ISBN [2] JAHODOVÁ, H., PŘIKRYLOVÁ, J., Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada ISBN [3] JIRÁK, J. KOPPLOVÁ, B., Média a společnost. Praha: Portál ISBN [4] KASHANI K., Proč už neplatí tradiční marketing. Brno: Computer Press ISBN [5] KUNZ V., Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. Zlín. In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM ISBN [6] LEM S., Solaris. Praha: Academia ISBN: [7] ROTHBARD M.N., Zásady ekonomie. Praha: Liberální institut, ISBN [8] STOLIČNÝ P., Marketingová komunikace v oboru služeb. Praha: VŠH ISBN

12 [9] STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace na počátku kyberkulturního věku. Zlín. In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM ISBN z Kontaktní údaje doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Bosonožská BRNO Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu Quality and performance of companies in tourism Petr Suchánek Abstrakt: Předmětem článku je kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu. Cílem článku je analyzovat kvalitu a výkonnost podniků v cestovním ruchu a komparovat ji s kvalitou a výkonností podniků v jiných odvětvích, v tomto případě v potravinářském průmyslu. Dílčím cílem článku je identifikace odchylek a naznačení příčin těchto odchylek tak, aby bylo možné identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na kvalitu a výkonnost. To by mělo následně umožnit managementu lépe zacílit nástroje řízení a zvýšit výkonnost podniků v oblasti cestovního ruchu. Pří výzkumu bylo využito metody dotazníku, dále základních metod finanční analýzy (konkrétně analýzy poměrových ukazatelů) a statistických metod. Klíčová slova: kvalita, výkonnost, cestovní ruch Abstract: Subject of this paper is the quality and performance of enterprises in tourism. This article aims to analyze quality and business performance in tourism and with it to compare the quality and performance of enterprises in other sectors, in this case in the food industry. The partial aim of the article is to identify deviations and suggest the causes of these variations in

13 order to identify specific companies in the tourism in terms of quality and performance. This would then enable management to better target management tools and improve business performance in the tourism area. The research method used was a questionnaire, basic methods of financial analysis (specifically analysis of ratios) and statistical methods. Key words: quality, performance, tourism JEL classification: ZDROJE [1] Backman, S. J., Veldkamp, C. (1995), Examination of the Relationship between service quality and user loyalty, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 13, čís. 2, s [2] Bade, F. J. (1986), The Economic Importance of Small Business and Medium Firms in the Federal Republic of Germany, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s [3] Barney, J. (1991), Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, roč. 17, čís.1, s [4] Bittner, M., Booms, B., Tetreault, M. (1990), The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents, Journal of Marketing, roč. 54, s [5] Cronin, J. J., Taylor, S. A. (1996), Measuring service quality: a reexamination and extension, Journal of Marketing, roč. 56, s [6] Crosby, P. B. (1979), Quality is free: The art of making quality certain. 1. vyd. McGraw Hill Custom Publishing: New York. [7] Davidson, P. (1991), Continued Entrepreneurship: Ability, Need and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, Journal of Business Venturing, roč. 6, s [8] Deng, S., Dart, J. (1994), Measuring market orientation: A multi-factor, multi-item approach, Journal of Marketing Management, roč. 10, čís. 8, s [9] Duschesnau, D. A., Gartner, W. B. (1990), A Profile of New Venture Succes and Failure in an Emerging Industry, Journal of Business Venturing. roč. 5, s [10] Fick, G. R., Brent-Ritchie, B.J.R. (1991), Measuring service quality in the travel and tourism industry, Journal of Travel Research, roč. 30, čís. 2, s [11] Haber, S., Reichel, A. (2005), Identifying Performance Measures of Small Ventures The Case of the Tourism Industry, Journal of Small Business Management, roč. 43, čís. 3, s [12] Johannisson, B. (1993), Designing supportive contexts for emerging enterprises, Small Business Dynamics, London: Routledge, s [13] Kean, R, Gaskill, L., Leistritz, L., Jasper, C., Bastow-Shoop, H., Jolly, L., Sternquist, B. (1998), Effects of Community Characteristics, Business Environment and Competitive Strategies on Rural Retail Business Performance, Journal of Small Business Management, roč. 36, čís. 2, s [14] Lewis, R. C., Booms, B. H. (1983), The marketing aspect of service quality. Emerging perspectives on services marketing, American Marketing, s [15] Loscocco, K. A., Leicht, K. T. (1993), Gender, Work-Family Linkages and Economic among Small Business Owners, Journal of Marriage and The Family, roč. 5, s [16] Mackay, K. J., Crompton, J. L. (1990), Measuring the quality of recreation services, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 8, čís. 3, s

14 [17] Miller, A., Willson, B., Adams, M. (1988), Financial Performance Patterns of New Corporate Ventures: An Alternative to Traditional Measures, Journal of Business Venturing, roč. 3, čís. 4, s [18] Mohr, J., Spekman, R. (1994), Characteristics of Partnership Succes: Partnership Attributes, Communication Behavior and Conflict Resolution Techniques, Strategic Management Journal, roč. 15, s [19] O Farrel, P. (1986), The Nature of New Firms in Ireland: Empirical Evidence and Policy Implications, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s [20] Orser, B. J., Hogarth-Scott, S., Riding, A. L. (2000), Performance, Firm Size and Management Problem Solving, Journal of Small Business Management, roč. 38, čís. 4, s [21] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985), A conceptual model of service quality and its implications for future research, The journal of Marketing, roč. 49, čís. 4, s [22] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1988), SERVQUAL: a multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality, Journal of Retailing, roč. 64, čís. 1, s [23] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. (2006), Understanding and Improving Service Quality: A Literature Review and Research Agenda. In B. Weitz and R. Wensley (Eds.), Handbook of Marketing. London: Sage Publications. [24] Philips, P. A. (1996), Strategic planning and business performance in the quoted UK hotel sectorresults of an exploratory study, International Journal of Hospitality Management, roč. 15, čís. 4, s [25] Richard, O. C. (2000), Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A ressource Based View, Academy of Management Journal, roč. 43, čís. 2, s [26] Robinson, P. B., Sexton, E. A. (1994), The Effect of Education and Experience of Self- Employment Succes, Journal of Business Venturing, roč. 9, čís. 2, s [27] Smith, N. R., Bracker, J. S., Miner, J. B. (1987), Correlates of Firms and Entrepreneur Succes in Technologically Innovative Companies, Frontiers of Entrepreneurship Research: Babson Collage Press, s [28] Srinivasan, R., Woo, C. Y., Cooper, A. C. (1994), Performance Determinants for Men and Female Entrepreneurs, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, s [29] Suchánek, P., Špalek, J., Sedláček, M. (2010), Competitiveness factors in posttransformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association. s. 140 [30] Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L. (1990), Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, New York: The Free Press. Kontaktní údaje: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. VŠOH v Brně Bosonožská 9 Brno

15 Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost case study vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska Application of project oriented and community participation through Operational program Education for Competitiveness influence of Deblín area through structural funds Jan Trávníček, Jakub Trojan, Břetislav Svozil, Alois Hynek Abstrakt: Předkládaný projekt popisuje interdisciplinární geografické vzdělávání realizované v rámci výuky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně s podporou dalších akademických institucí. Výuka trvalé udržitelnosti byla založena na taxonomii Krathwohla zdůrazňujícího metody jako společná dedukce, indukce a abdukce v týmové práci s podporou terénní výuky v lokalitě Deblína. Aktivity byly založeny také na spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, Základní školou Deblín a Městským úředem Tišnov. Zapojeni byli také významní aktéři a stakeholdeři důležití pro pochopení širších vztahů v rámci konceptu Millennium Ecosystem Assessment. S využitím pokročilých GIS technologií coby součásti rámce geografického vzdělávání podpořeného veřejnými financemi vznikly nové vědomosti aplikovatelné do praxe při udržitelném rozvoji lokality. Příspěvek se zabývá dopadem strukturálních fondů na tyto aktivity, které vedly k posílení potenciálu lidských zdrojů na Deblínsku investicí do rozvojových projektů místní základní školy. Výzkum v oblasti dopadu strukturálních fondů na rozvoj lokalit byl finančně podpořené Grantovou agenturou Vysoké školy obchodní a hotelové. Klíčová slova: strukturální fondy, projektová výuka, lokality, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, základní škola, Deblím Abstract (in English): This educational project describes interdisciplinary geographical activities in a study program undertaken by the Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, in the Moravian city of Brno with larger support of external institutions. The sustainability teaching/learning was based on the educational taxonomy of Krathwohl emphasizing such methods as joint deduction, induction and abduction in study groups, and emphasizing fieldwork in the Deblin-town area, near the city of Brno. It was also based on the cooperation of the university, the Deblin primary school and the Deblin town community. The project also involved the municipal authorities of Tišnov, their Department of Environment and the public administration of the Deblin microregion. We have included the main stakeholders/actors for the Millennium Ecosystem Assessment for their important role in cultural landscape ecosystems sustainability. Studying environmental perception and participation and the application of GIS technology within the framework of multiple methodology in geographical research based on field surveys provided new knowledge. Financial support was undertaken by European Union grant schemes. Research in the field of structural funds and its impact to localities was undertaken with support of Grant agency of College of Business and Hotel management, Ltd.

16 Key words: structural funds, project training, localities, Operational Program Education for competitiveness, primary school, Deblin JEL klasifikace: I22, Q01, R51 Použitá literatura [1] ALCAMO J. et al. (2003): Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment. A Report of the Conceptual Framework Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resource Institute, Island Press, Washington, 266 pp. [2] CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. (2004): Practising Human Geography. Sage Publications, London. 416 p. [3] GEERTZ, C. (1983): Local knowledge: further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books, Inc. 244 p. [4] HOLT-JENSEN, A.: Geography History and Concepts. A Student s Guide. 3rd ed. SAGE Publications, London p. [5] HYNEK, A., HYNEK, N. (2007): Bridging the gap between the theory and practice of regional sustainability: a political-conceptual analysis. Bratislava, Geografický časopis, Vol. 59, No 1., pp [6] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TOUŠEK, V., TROJAN, J., VÁGAI, T. (2010): Terénní lokální studia - praktická rukověť. Brno: GÚ PřF MU, Informační systém PhD studia, 7 s. [7] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Sustainability Educational Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s [8] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2009): Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika, Praha : COŽP UK, 2009/IV, 2. [9] KRATHWOHL D. (2002): A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, Vol. 41, No 4., pp [10] SVOZIL, B. (2009a): Aplikace Trvale udržitelného rozvoje na Deblínsku participace veřejnosti. Rigorózní práce, Geografický ústav MU, Brno. 80 s. [11] SVOZIL, B., HYNEK, A., VÁGAI, T., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Glokalizace a sustainability: východisko pro lokality? XXII. sjezd ČGS, Ostrava. V tisku. [12] SVOZIL, B., TROJAN, J., TRÁVNÍČEK, J. (2010): Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník příspěvků z třetí mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., s , ISBN [13] TRÁVNÍČEK, J., SVOZIL, B., ŠERÝ, O., BRAUN, M., KREJČÍKOVÁ, B. (2009): Významné krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu Deblínska. In Mladí vedci X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, s

17 Kontaktní údaje Mgr. Jan Trávníček Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Kotlářská 2, Brno, Česká republika Tel: Mgr. Bc. Jakub Trojan Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová Bosonožská 9, Brno, Česká republika Tel: RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. Základní škola a Mateřská škola, Deblín Deblín 277, Tel: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec, Česká republika Tel: Úvod do výzkumu pozice gastronomických služeb v cestovním ruchu region města Brna Introduction to research of the position of gastronomic services in tourism in the Brno region Tomáš Ulbrich Abstrakt: Cílem textu je seznámit čtenáře s problematikou metodologie výzkumu marketingové nabídky gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Článek představí východiska realizace výzkumu v oblasti cestovního ruchu z pohledu kulinární turistiky. Odkazuje se nejen na historickou tradici české kuchyně, ale také poukazuje na gastronomii jako na produkt využitelný k popularizaci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Příspěvek je součástí výzkumné úlohy Katedry hotelnictví a cestovního ruchu VŠOH, který je zaměřený na problematiku pozice gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomické služby, kulinární turistika, restaurace, statutární město Brno

18 Abstract: The aim of the text is to make readers familiar with issues of research methodology marketing offer of gastronomy and culinary services in statutory city of Brno. The article introduces solutions to implementations of tourism from the perspective of culinary tourism. Refers to historical traditions of Czech cuisine, indicates on gastronomy as a product usable for popularization of domestic and foreign tourism. The contribution is a part of research task at the Department of Hotel Industry and Tourism focused on issues of position culinary services in statutory city of Brno. Key words: culinary service, culinary tourism, gastronomy, tourism, statutory city of Brno JEL klasifikace: L83, M39 ZDROJE [1]Freedman, P. Jídlo Dějiny chuti. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2008 [2]Matějka, M. Technologie přípravy pokrmů. 1.vyd. Praha: IQ 147, 1996 [3]Metz, R. Restaurace a host. 1.vyd. Praha: Európa Sobotáles [4]Ulbrich, T., Hoza, I. Technologie přípravy pokrmů. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012 [5]Wünschová, F. In M. D. Rettigová. Domácí Kuchařka. 1.vyd. Praha: Odeon, 198 [6]Mikula, M. Do Česka přijelo loni rekordních 6,8 milionu zahraničních turistů. [online] dne Dostupné na: [7]Monitoring návštěvnosti v turistickém regionu Jižní Morava [online] dne Dostupné na: Kontaktní údaje Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Katedra cestovního ruchu a hotelnictví Bosonožská 9, Brno Tel:

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník xx, číslo xx, 201x Volume xx, Number xx, 201x Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Marketing (MARKE) Číslo předmětu: 545-0235 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Czekaj, P., Hellmich, M., Hučka, M., Kutscherauer, Vozáb, J. Hřebík, Š., Třebický, V.

Czekaj, P., Hellmich, M., Hučka, M., Kutscherauer, Vozáb, J. Hřebík, Š., Třebický, V. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS V. 1 / 2011 Metodiky tvorby strategických rozvojových dokumentů mikroregionů komparační analýza českého prostředí Jakub TROJAN Abstract: This paper discusses the cohesion of methodical

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky

K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky K výsledkům průzkumu zaměřeného na kvalitu podnikové informatiky Jan Pour, Ota Novotný Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze pour@vse.cz, novotnyo@vse.cz Abstrakt: Kvalita podnikové

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK)

PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) PROJEKT SEN-NET (SENIORS IN NETWORK) BOŽENA MANNOVÁ, JOSEF BIČÍK České vysoké učení technické v Praze Abstrakt: Vzhledem k rostoucímu počtu seniorů v populaci je velmi důležité poskytnout seniorům vzdělání,

Více

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz

Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Ing. Robert Jurča, PhD. odborný asistent jurca@edukomplex.cz Specializace Vzdělání Narodil se v ČR v Uherském Hradišti. Absolvoval Střední stavební školu ve Zlíně a Fakultu managementu

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení

Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Malé a střední podniky v České republice v insolvenčním řízení Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic within the Insolvency Proceeding Hana Ředinová * Marie Paseková ** ABSTRAKT Předkládaný

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

MANAŽERSKÁ psychologie

MANAŽERSKÁ psychologie Milan Mikuláštík MANAŽERSKÁ psychologie 3., přepracované vydání Tuto knihu věnuji svému synovi Mg. A. Milanu Mikuláštíkovi a dceři MUDr. Věře Mikuláštíkové. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291

připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Credit Scoring a Creditinfo Predictor principy, výhody, použití připravili Filip Trojan, Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.com 731 126 291 Co je to scoring CREDIT SCORING je globálně používaná technologie......

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT

OPEN ACCESS WEEK 2013. k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT OPEN ACCESS WEEK 2013 Týden na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu probíhá na Mendelově univerzitě v Brně od 21. do 27. října 2013 REDEFINING IMPACT VÝHODY OPEN ACCESS Autorům přinese

Více

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH

MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 25 Číslo 6, 2010 MINIMÁLNÍ MZDA V ČESKÝCH PODNICÍCH E. Lajtkepová Došlo: 26. srpna 2010 Abstract LAJTKEPOVÁ, E.: The

Více

Minitab vznik a historie

Minitab vznik a historie Minitab vznik a historie 1972: MINITAB vzniká na Pennsylvania State University Cíl: (Dr. Thomas A. Ryan, Jr., Dr. Barbara F. Ryan, Dr. Brian L. Joiner) Zahrnout do výuky statistiky použití počítačů. rychlost

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Časopis Sociální pedagogika Social Education

Časopis Sociální pedagogika Social Education Časopis Sociální pedagogika Social Education ročník 4, číslo 1, rok 2016 / volume 4, number 1, year 2016 ISSN 1805-8825 Časopis pro sociální pedagogiku The journal for socio-educational theory and research

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný

VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT. Jaroslav Novotný VÝZNAM A POZICE CRM V ŘÍZENÍ FIREM THE IMPORTANCE AND POSITION OF CRM IN FIRM MANAGEMENT Jaroslav Novotný Abstract Most companies are trying to find and apply to their business and marketing processes

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu

Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Spokojenost zákazníků a metody jejího měření v oblasti cestovního ruchu Odpovědná řešitelka: doc. Ing. Jozefína Simová katedra marketingu Spoluřešitelky: Ing. Lenka Půlpánová Ing. Adéla Zemanová Projekt

Více

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE

INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGRATED APPROACH TO THE LANDSCAPE THE INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS THE TOOL OF THE REGIONAL POLICY OF RURAL SPACE INTEGROVANÝ PŘÍSTUP KE KRAJINĚ INDIKÁTORY UDRŽITELNOSTI JAKO NÁSTROJ ROZVOJOVÉ

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

Projekt Geotým nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE. Zdeněk STACHOŇ Geografický ústav, PřF, MU zstachon@geogr.muni.

Projekt Geotým nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE. Zdeněk STACHOŇ Geografický ústav, PřF, MU zstachon@geogr.muni. Projekt Geotým nové možnosti vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE Zdeněk STACHOŇ Geografický ústav, PřF, MU zstachon@geogr.muni.cz OBSAH Povědomí o INSPIRE INSPIRE a vzdělávání Příklady Projekt GEOTÝM

Více

Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita

Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 Značení regionálních produktů v Česku: očekávání a realita seminář Venkov

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška

Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR. Matěj Myška Otevřený přístup k výsledkům vědy a výzkumu na univerzitách v ČR Matěj Myška 1 Obsah Proč otevřený přístup (OA)? Evropská politika OA Národní politika OA Institucionální politika OA Právní aspekty OA v

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Projekt TriNet-Global. ,,Podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost Projekt TriNet-Global,,Místní samospráva, podnikatelský sektor a univerzity jako nositelé změny TriNet Policy Paper Závěrečný strategický dokument,,podnikatelský sektor, veřejná správa a globální odpovědnost

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA

(CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA (CELO) ŽIVOTNÍ HODNOTA ZÁKAZNÍKA Ing. Martin Bárta Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 2906/4 Brno 612 00, barta@fbm.vutbr.cz Abstract The aim of the work CUSTOMER LIFE-TIME VALUE" is the formulation

Více

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012

zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Analýza procesu zpracování účetních informací se zaměřením na spokojenost uživatelů se soudobými softwarovými produkty Ing. Josef Horák, Ph.D. 20. 1. 2012 Řešitelský kolektiv: Akademičtí zaměstnanci: Ing.

Více

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR

plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR plk. Mgr. Lukáš Habich Problematika kybernetické kriminality mezi dětmi z pohledu Policie ČR Anotace Příspěvek se zabývá problematikou kybernetické kriminality 1 mezi dětmi z pohledu Policie ČR a zároveň

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu.

Model byl např. publikován v závěrečné výzkumné zprávě z tohoto projektu. Restrikce veřejných výdajových programů a výdajových aktivit veřejných služeb Prof. PhDr. František Ochrana,DrSc.,katedra veřejných financí, VŠE v Praze Referát je součástí výstupu z výzkumného projektu

Více

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH

Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Předběžná témata příští výzvy v oblasti SSH Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Výzvy priority SSH 2010

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)

Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Scientia in educatione 3(2), 2012 p. 107 112 ISSN 1804-7106 Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM) Marie Tichá Abstrakt Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní

Více

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň

Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Vývoj počtu insolvenčních návrhů regionální úroveň Trends in the number of insolvency proposals regional level Lee Louda * Dagmar Čámská ** ABSTRAKT Cílem tohoto příspěvku je analyzovat vývoj počtu insolvenčních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK

MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING. Rostislav FOJTÍK RESEARCH ARTICLES MODERN APPROACHES TO TEACHING PROGRAMMING Rostislav FOJTÍK Abstract: The article bases from practical experience of the author teaching programming on secondary and tertiary level of

Více

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60

Tab. 1: Dlouhodobý vývoj změny paradigma v pojetí rozvoje venkova. Pramen: OECD, 2006, s. 60 Společná zemědělská politika EU jako faktor nebo bariéra rozvoje venkova? Common Agricultural Policy of the EU as factor or barrier of rural development? Hana Svobodová Abstract Rural and agriculture development

Více

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA Ing. Tomáš Kamaryt Ing. Tereza Vyskočilová Katedra průmyslového inženýrství, Fakulta strojní, ŽCU Plzeň Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Více