Tourism, Hospitality and Commerce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tourism, Hospitality and Commerce"

Transkript

1 Ročník IV, číslo 1, 2013 Volume IV, Number 1, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN

2 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce vědecko-odborný recenzovaný časopis Vydavatel/Publisher: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Bosonožská Brno IČO: REDAKCE ČASOPISU/EDITORIAL: Mgr. Petra Trunečková Nakladatelský editor/executive editor: PhDr. Ludmila Bartoňová Odborný editor/responsible editor: Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Technický editor/technical editor: Mgr. Petra Trunečková Předseda redakční rady /Editor in Chief: Prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Členové redakční rady/editorial Board members: Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Ján Orieška, Ph.D. Doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Vaníček, CSc. Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. Prof. Dr. Hab. Jan Wiktor Frekvence vydání: 2krát ročně/published twice a year Distribuce/Distributor: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o Počet výtisků: 60 ks/number of copies: 60 pieces Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19523/Registration No: MK ČR E ISSN (Print) Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

3 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Recenzenti čísla/reviewers of the issue: Doc. Ing. Josef Kubík, CSc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

4 EDITORIAL Vážení čtenáři a přispěvatelé, Stávající číslo časopisu Journal of Tourism, Hospitality and Commerce má výraznější multitématický charakter a na rozdíl od předcházejících čísel některé příspěvky mají více profesně odborný charakter než teoretický, čímž se naplňuje jeden z cílů časopisu stimulovat diskuzi nad děním v praxi, které zaostává za teorií a naopak. Například článek, který se zabývá úrovní implementace digitálních technologií do praxe podniků cestovního ruchu v České republice, je článkem, který může být výzvou nejenom pro podnikající subjekty a státní správu v cestovním ruchu, ale výzvou i pro teoretiky pro zkoumání různých skutečností majících vliv na daný stav. Do určité míry jsou některé myšlenky z tohoto článku spojeny s článkem, věnujícím se inovaci produktu destinací. Výkonnost a kvalita v cestovním ruchu je téma dalšího článku a dva úhly pohledu na pozici a vnímání zákazníka a pozici gastronomických služeb v jedné destinaci jsou nastíněny v dalších článcích. Na význam a trendy ve vzdělávání se zaměřují dva články jeden z pohledu výuky cizích jazyků, druhý je ilustrací inovací ve výuce geografických disciplin. Květen 2013 Ludmila Bartoňová Dear readers and contributors, The current issue of Journal of Tourism, Hospitality and Commerce has distinct multithematic character, and unlike the previous issues some contributions are more professional as theoretical ones, thereby one of the Journal s aim to stimulate debate on the development of practice, which lags behind the theory and on the contrary is accomplished. For instance the article that deals with the level of digital technology implementation in the practice of companies and public administration organisations in tourism is of character, which can serve as the challenge not only for the above mentioned subjects but also for future research of theoreticians. To some extent the ideas of this article are linked to another article concerning the issue of destination innovation. Performance and quality is the topic of another paper and two views on position and perception of customer in tourism and position of gastronomic services in one region are outlined in other two papers. Last two contributions focus on the importance and trends in education one from the point of view of the language teaching and its development and the second one is an illustration of geographical disciplines education innovation. May 2013 Ludmila Bartoňová

5 Trendy ve výuce cizích jazyků a konkurenceschopnost v cestovním ruchu, gastronomii a hotelnictví Trends in the language teaching and competitveness in tourism, gastronomy and hotel services JANA JAŠKOVÁ Abstrakt: Na konkurenceschopnost v cestovním průmyslu má nezanedbatelný vliv úroveň znalostí cizích jazyků všech jeho subjektů. Již po dlouhá léta se lidé snaží najít metodu, s jejíž pomocí se budou moci naučit jakémukoliv jazyku za co možná nejkratší dobu, s co možná nejmenším vypětím sil a přitom s maximální efektivitou. Příspěvek se zabývá zmapováním vývoje metod cizojazyčné výuky od jejích prvopočátků až po současnost. Pozornost je zejména věnována komunikační metodě a problému komunikační kompetence, které mají dominantní postavení v současné cizojazyčné výuce. Článek se rovněž zaměřuje na tzv. post-komunikační éru dnešní doby, která je charakteristická upouštěním od konceptu metod a preferováním pluralismu metod s důrazem na autonomii studenta i pedagoga. Možnosti autonomního učení cizích jazyků vysokoškolských studentů jsou shrnuty v závěru. Klíčová slova: metoda, cizojazyčná výuka, komunikační metoda, komunikační kompetence, post-komunikační éra Abstract: The competitiveness in tourism industry is highly influenced by the level of foreign language knowledge of all its subjects. For a long time people have been trying to find a method with the assistance of which they will be able to learn any language as fast as possible, with the smallest possible effort and at the same time with maximal efficiency. The contribution deals with the mapping of the development of foreign language teaching-learning methods from their outset up to the present. The attention is mainly paid to the communicative method and the problem of communicative competence, which have a dominant position in current foreign language teaching-learning. The article is also focused on so called post-method era of today, which is characteristic by abandoning the concept of methods and preferring method pluralism with the emphasis on student s as well as pedagogue s autonomy. The possibilities of university students autonomous learning of foreign languages are summarized in conclusion. Key words: method, foreign language teaching-learning, communicative method, communicative competence, post-method era JEL classification: A23, I 21, ZDROJE Bagaričová, V., et Djigunovičová, J. M. (2007). Defining communicative competence. Metodika, 8(1),

6 Dakowska, M. (2011). Teaching English as a Foreign Language. Warsawa: Wydavnictwo naukowe PWN. Hanušová, S. (2006). Metody cizojazyčné výuky. Dostupné z Hladík, J. (2010). Konstrukce a modely multikulturních kompetencí. Pedagogická orientace, 20(4), Hrdá, M., et Šíp, R. (2011). Komunikace a integrace žáků s odlišným mateřským jazykem: Změna pohledu. In. (vyjde tiskem jako součást publikace doktorandů a vyučujících Katedry sociální pedagogiky MU). Hrdlička, M. (2005). K otázce komunikační metody a komunikativnosti. Dostupné z Choděra, R., et Ries, L. (1999). Výuka cizích jazyků na prahu nového století. Ostrava: Ostravská univerzita. Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia. Janík, T. (2009). Oborové a předmětové didaktiky. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (pp ). Praha: Portál. Janík, T., et Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), Janíková, V. (2011a). Mnohojazyčnost v jazykovém vzdělávání a ve výzkumu. In Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II: Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie (pp ). Nitra: SPU. Janíková, V. (2011b). Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Kumaravadivelu, B. (2005). Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Lachout, M. (2011a). Neurolingvistika ve vztahu k vyučování cizím jazykům. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Lachout, M. (2011b). Řečová produkce při osvojování cizích jazyků. In V. Janíková a kol. (Ed.), Výuka cizích jazyků (pp ). Praha: Grada. Píšová, M. (2011). Didaktika cizích jazyků: otázky identity. Pedagogická orientace, 21(2), Reimannová, I. (2011). Blended learning ve výuce obchodní angličtiny. Pardubice: Univerzita Pardubice. Tuček, A. (1996). Povolání a způsobilost učitele primární školy. In V. Spilková a kol. (Ed.), Didaktická východiska primárního vzdělávání dětí na základní škole (pp ). Praha: Pedagogická fakulta UK. Kontaktní údaje Mgr. Jana Jašková Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Bosonožská Brno

7 Vnímání zákazníka a faktory konkurenceschopnosti komparativní analýza sektorů služeb Perception of customer and factors of competitiveness comparative analysis of services sectors Alena Klapalová, Maciej Mitrega Abstrakt: V článku jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy vybraných faktorů konkurenceschopnosti a vnímání zákazníka, konkrétně na jedné straně podniků ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství a na druhé straně podniků z dalších sektorů odvětví služeb. Odpovědi z dotazníkového šetření realizovaného v letech 2009 a ukazují na určité odlišnosti (přičemž některé odlišnosti jsou statisticky významné) mezi porovnávanými skupinami, které se týkají zejména míry vnímání důležitosti zákazníka, míry intenzity konkurenčního boje a typu aplikované strategie. Výsledky taktéž ukazují, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství se hodnotí lépe jako flexibilní v rámci adaptování produktů a služeb na požadavky zákazníků, vnímají vyšší vyjednávací sílu zákazníků a větší intenzitu konkurenčního boje ve srovnání s podniky nabízejícími jiný typ služeb. Pro získání odpovědi na hypotézu, že podniky ze sektoru cestovního ruchu a pohostinství z důvodu existence určitých specifik tohoto typu služeb se liší v některých aspektech komplexního konceptu vnímání zákazníka a řízení vztahu se zákazníkem a k nim vztaženým oblastem od jiných typů služeb bylo využito několik statistických metod. Konkrétně četnosti, relativní četnosti, průměry a standardní odchylky v rámci deskriptivní statistiky a t-test pro porovnání průměrů. Kódovaná data byla analyzována pomocí statistického softwaru SPSS v. 18. Klíčová slova: zákazník, konkurenční boj, strategie, konkurenceschopnost, cestovní ruch pohostinství, služby Abstract: Paper presents results of comparative analysis of chosen factors of competitiveness and perception of customers, concretely of companies from the tourism and hospitality branches compared to companies from other services branches. Outcomes from the questionnaire survey realized in the years 2009 and show some differences (some are statistically significant) between compared groups, that concern mainly the perception of customer s importance, the intensity of competition and of type of applied strategy. Results also show that companies from tourism and hospitality sector evaluate themselves as to be more flexible to adapt products and services to the requirements of customers, they perceive higher bargaining power of customers and stronger competition in comparison to companies offering other types of services. To get the answer to hypothesis that companies from tourism and hospitality services sector due to some specificities of this kind of services differ in some aspects of complex concept of perception of customer and customer relationship management and related areas from other types of services several statistical methods were applied, specifically descriptive statistics (frequencies, relative frequencies, Means and standard deviations) and t-test for equality of Means. The coded data were analyzed in SPSS v.18.

8 Key words: customer, competition, strategy, competiveness, tourism, hospitality, services JEL classification: L 25, L 60, L 83, M 30 ZDROJE [1] Ambastha, A. et Momaya, A. K. (2004), Competitiveness of Firm: Review of Theory, Frameworks and Models, Singapore Management Review, Vol 26, No. 1, pp [2] Arnulf, J.K. (2005), What s measured is not necessarily managed: Cognitive contingencies of organizational measurement, Scandinavian Journal of Psychology, No. 46, pp [3] Blažek, L. (2007), Metodická východiska a realizace empirického šetření na podnicích. In: Konkurenční schopnost podniků. Primární analýza výsledků empirického šetření. 1.vyd. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. [4] Carrillat, F.A. et al. (2004), Market-driving organizations: A Framework, Academy of Marketing Science Review, č. 5, pp [5] Frambach, R.T., Prabhu, J.C. et Verhallen, T.M.M. (2003), The influence of business strategy on new product activity: The role of market orientation, International Journal of Research in Marketing. No. 4, pp [6] Greenley, G.G. et Foxall, G.R. (1997), Multiple stakeholder orientation in UK companies and the implications for copany performance, Journal of Management Studies, No. 2, pp [7] Haarla, A. (2003), Product Differentiation: Does it Provide Competitive Advantage for a Printing Paper Company? Dissertation. Espoo: Helsinki University of Technology. Hamel, G. et Prahalad, C.K. (2007) in Gibbon, R. (ed.), Nový obraz budoucnosti. 3. vyd. Praha: Management Press [8] Larimo, J. et Pulkkinen, J. (2002), Global orientation, competitive advantages and export strategies of different types of SMEs: Empirical evidence from Finland. The 28th EIBA Annual Conference in Athens, Greece, 8th-10th of December [9] Porter, M. (1994), Konkurenční strategie, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, a.s. [10] Porter, M. E. et Kramer, M.R. (2006), Strategy and society: the link between competitive advantage and corporate socila responsibility, Harvard Business Review, December, s Readman, J. et Grantham, A. (2004), Strategy Frameworks and the Positioning of UK Electronic Games Super Developers. Centrim working paper 01/04. Brighton: The Freeman Centre (University of Sussex campus). [11] Šiška, L. (2008), Analýza finanční výkonnosti respondentů empirického šetření CVKS. Working paper. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. [12] Zahra, S.A. (2000), Competitiveness in the 21st century: reflections of the growing debate about globalization, Advances in Competitiveness Research, Vol. 8, No. 1, pp Kontaktní údaje Ing. Alena Klapalová, Ph.D. Instituce: Vysoká škola obchodní a hotelová Poštovní adresa: Bosonožská 9, Brno ová adresa: Dr. hab. Maciej Mitręga, Ph.D.

9 Uniwersytet ekonomiczny v Katowicach l.1 Maja 50, Katowice, Poland Vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu The influence of exogenous and endogenous factors on products innovations of the tourism destinations Tomáš Makovník Abstrakt: Objektom skúmania sú inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Subjektom skúmania je vplyv exogénnych a endogénnych faktorov na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Cieľom príspevku je identifikovať exogénne a endogénne faktory a analyzovať ich vplyv na inovácie produktov cieľových miest cestovného ruchu. Vplyv týchto faktorov ilustrujeme na výsledkoch primárneho prieskumu v horských strediskách cestovného ruchu vo Vysokých Tatrách Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, ktorý sme uskutočnili v roku Kľúčové slová: Cieľové miesta. Endogénne faktory. Exogénne faktory. Inovácie. Produkty. Abstract: The object of our research are products innovations of the tourism destinations. The subject of the research is the influence of exogenous and endogenous factors on products innovations of the tourism destinations. The aim of the article is to identify exogenous and endogenous factors and analyze their influence on products innovations of the tourism destinations. We illustrate the influence of these factors with the results of our primary research in the mountain tourism destinations in High Tatras Starý Smokovec and Tatranská Lomnica, which took place in Key words: Destinations. Endogenous factors. Exogenous factors. Innovations. Products. JEL classification: L83, O31, R11

10 Literatúra [1] DUPAĽ, A. a kol Manažment inovácií podniku. Bratislava : Ekonóm, s. ISBN [2] DRUCKER, P. F Inovacie a podnikavost: praxe a principy. Praha : Management Press, s. ISBN [3] FUCHS, SCHWADORF Trh ubytovacích služieb v Nemecku. In: Ekonomická revue cestovného ruchu, roč. 4, 2010, č. 4. ISSN s [4] GÚČIK, M. a kol Manažment regionálneho cestovného ruchu. Banská Bystrica : Slovak Swiss Tourism, s. ISBN [5] Informácie o hospodárení Mesta Vysoké Tatry. [online]. [ ]. Dostupné na internete: <http://www.vysoketatry.sk/informacie-o-hospodareni-mesta-vysoke-tatry.phtml?i d3=59694> [6] Kabínková lanovka Tatranská Lomnica Skalnaté pleso. [online]. [ ]. Dostupné na internete: <http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=17> [7] Kalamita v Tatrách. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [8] KIERNAN, M. J Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století. Praha : Management Press, s. ISBN [9] KUKUČÍK, R., SZOJKA, L., PAJDLHAUSER, D Cesta k lanovke. Praha : Nakladatelství dopravy a spojů, s. [Bez ISBN]. [10] MAKOVNÍK, T., DOROCÁK. O Podmienky inovácie produktov horského strediska Tatranská Lomnica. In: Folia Turistica. 2. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, ISSN s [11] OLEXA, L., SLAVKOVSKÝ D Bulletin k 60. výročiu osláv Visutej lanovej dráhy Tatranská Lomnica Skalnaté Pleso. Poprad : Slza, spol. s r. o., s. [Bez ISBN]. [12] POMPUROVÁ, K Manažment prevádzky cestovnej kancelárie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, s. ISBN [13] SMUTNÁ, E Inovácie na konkurenčnom trhu pri rešpektovaní exogénnych a endogénnych faktorov rozvoja cestovného ruchu. In: Scientia Iuventa. Zborník abstraktov z medzinárodnej doktorandskej konferencie, ISSN s [14] Tatranská Lomnica začne výstavbu novej lanovky. [online]. [ ]. Dostupné na internete: < [15] Visutá lanovka Skalnaté pleso Lomnický štít. [online]. [ ]. Dostupné na internete: <http://www.lanovky.sk/?page=lan&lan=16> Kontaktné údaje: Ing. Tomáš Makovník, PhD. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Tajovského 10, Banská Bystrica, Slovensko

11 Digitální technologie v cestovním ruchu Digital technologies in tourism Peter Stoličný Abstrakt: Digitální technologie změnily svět, ovšem obor cestovního ruchu je jakoby inhertní, jako by se ho to netýkalo. Ke škodě rozvoje cestovního ruchu v ČR nejsou dostatečně mezi sebou propojeny informační systémy, není rozšířen systém úhrady za služby pomocí terminálů a platebních karet. Nové informační technologie, jako je tagování a používání QR code, nebo augmentovaná realita, to jsou pro oblasti cestovního ruch bohužel neznámé pojmy. Je však nutné začít se v oblasti virtuálních systémů orientovat a především, vzdělávat studenty na vysokých školách s oborem cestovního ruchu. Klíčová slova: QR Code, tagování, augmentová realita, software, digitální systémy, platební terminály, GPS, GSM, PayPal Abstract Digital technologies have changed the world, but the branch of tourism seems to be inherent, as if it would not concern it. To the detriment of the development of tourism in the Czech Republic, information systems are not sufficiently interconnected; the system of payments for services using terminals and payment cards is not extended. New information technologies such as tagging and using QR Codes, or augmented reality are unfortunately unknown terms in the branch of tourism. However, it is necessary to start focusing on the field of virtual systems, and mainly to educate students at universities in the branch of tourism. Key words: QR Code, tagging, augmented reality, software, digital systems, payment terminals, GPS, GSM, PayPal JEL classification: L 83, O 31, O 33 ZDROJE [1] BAČUVČÍK, R., Kultura a my : vztahy na poptávkové straně trhů kultury produktů. Zlín: VeRBuM ISBN [2] JAHODOVÁ, H., PŘIKRYLOVÁ, J., Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada ISBN [3] JIRÁK, J. KOPPLOVÁ, B., Média a společnost. Praha: Portál ISBN [4] KASHANI K., Proč už neplatí tradiční marketing. Brno: Computer Press ISBN [5] KUNZ V., Propagace společensky odpovědného podnikání v ČR. Zlín. In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM ISBN [6] LEM S., Solaris. Praha: Academia ISBN: [7] ROTHBARD M.N., Zásady ekonomie. Praha: Liberální institut, ISBN [8] STOLIČNÝ P., Marketingová komunikace v oboru služeb. Praha: VŠH ISBN

12 [9] STOLIČNÝ P. Marketingová komunikace na počátku kyberkulturního věku. Zlín. In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. VeRBuM ISBN z Kontaktní údaje doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. Bosonožská BRNO Kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu Quality and performance of companies in tourism Petr Suchánek Abstrakt: Předmětem článku je kvalita a výkonnost podniků v cestovním ruchu. Cílem článku je analyzovat kvalitu a výkonnost podniků v cestovním ruchu a komparovat ji s kvalitou a výkonností podniků v jiných odvětvích, v tomto případě v potravinářském průmyslu. Dílčím cílem článku je identifikace odchylek a naznačení příčin těchto odchylek tak, aby bylo možné identifikovat specifika podniků v cestovním ruchu s ohledem na kvalitu a výkonnost. To by mělo následně umožnit managementu lépe zacílit nástroje řízení a zvýšit výkonnost podniků v oblasti cestovního ruchu. Pří výzkumu bylo využito metody dotazníku, dále základních metod finanční analýzy (konkrétně analýzy poměrových ukazatelů) a statistických metod. Klíčová slova: kvalita, výkonnost, cestovní ruch Abstract: Subject of this paper is the quality and performance of enterprises in tourism. This article aims to analyze quality and business performance in tourism and with it to compare the quality and performance of enterprises in other sectors, in this case in the food industry. The partial aim of the article is to identify deviations and suggest the causes of these variations in

13 order to identify specific companies in the tourism in terms of quality and performance. This would then enable management to better target management tools and improve business performance in the tourism area. The research method used was a questionnaire, basic methods of financial analysis (specifically analysis of ratios) and statistical methods. Key words: quality, performance, tourism JEL classification: ZDROJE [1] Backman, S. J., Veldkamp, C. (1995), Examination of the Relationship between service quality and user loyalty, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 13, čís. 2, s [2] Bade, F. J. (1986), The Economic Importance of Small Business and Medium Firms in the Federal Republic of Germany, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s [3] Barney, J. (1991), Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, roč. 17, čís.1, s [4] Bittner, M., Booms, B., Tetreault, M. (1990), The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents, Journal of Marketing, roč. 54, s [5] Cronin, J. J., Taylor, S. A. (1996), Measuring service quality: a reexamination and extension, Journal of Marketing, roč. 56, s [6] Crosby, P. B. (1979), Quality is free: The art of making quality certain. 1. vyd. McGraw Hill Custom Publishing: New York. [7] Davidson, P. (1991), Continued Entrepreneurship: Ability, Need and Opportunity as Determinants of Small Firm Growth, Journal of Business Venturing, roč. 6, s [8] Deng, S., Dart, J. (1994), Measuring market orientation: A multi-factor, multi-item approach, Journal of Marketing Management, roč. 10, čís. 8, s [9] Duschesnau, D. A., Gartner, W. B. (1990), A Profile of New Venture Succes and Failure in an Emerging Industry, Journal of Business Venturing. roč. 5, s [10] Fick, G. R., Brent-Ritchie, B.J.R. (1991), Measuring service quality in the travel and tourism industry, Journal of Travel Research, roč. 30, čís. 2, s [11] Haber, S., Reichel, A. (2005), Identifying Performance Measures of Small Ventures The Case of the Tourism Industry, Journal of Small Business Management, roč. 43, čís. 3, s [12] Johannisson, B. (1993), Designing supportive contexts for emerging enterprises, Small Business Dynamics, London: Routledge, s [13] Kean, R, Gaskill, L., Leistritz, L., Jasper, C., Bastow-Shoop, H., Jolly, L., Sternquist, B. (1998), Effects of Community Characteristics, Business Environment and Competitive Strategies on Rural Retail Business Performance, Journal of Small Business Management, roč. 36, čís. 2, s [14] Lewis, R. C., Booms, B. H. (1983), The marketing aspect of service quality. Emerging perspectives on services marketing, American Marketing, s [15] Loscocco, K. A., Leicht, K. T. (1993), Gender, Work-Family Linkages and Economic among Small Business Owners, Journal of Marriage and The Family, roč. 5, s [16] Mackay, K. J., Crompton, J. L. (1990), Measuring the quality of recreation services, Journal of Park and Recreation Administration, roč. 8, čís. 3, s

14 [17] Miller, A., Willson, B., Adams, M. (1988), Financial Performance Patterns of New Corporate Ventures: An Alternative to Traditional Measures, Journal of Business Venturing, roč. 3, čís. 4, s [18] Mohr, J., Spekman, R. (1994), Characteristics of Partnership Succes: Partnership Attributes, Communication Behavior and Conflict Resolution Techniques, Strategic Management Journal, roč. 15, s [19] O Farrel, P. (1986), The Nature of New Firms in Ireland: Empirical Evidence and Policy Implications, New Firms and Regional Development in Europe, London: Croom Helm, s [20] Orser, B. J., Hogarth-Scott, S., Riding, A. L. (2000), Performance, Firm Size and Management Problem Solving, Journal of Small Business Management, roč. 38, čís. 4, s [21] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1985), A conceptual model of service quality and its implications for future research, The journal of Marketing, roč. 49, čís. 4, s [22] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1988), SERVQUAL: a multiple item scale for measuring customer perceptions of service quality, Journal of Retailing, roč. 64, čís. 1, s [23] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. (2006), Understanding and Improving Service Quality: A Literature Review and Research Agenda. In B. Weitz and R. Wensley (Eds.), Handbook of Marketing. London: Sage Publications. [24] Philips, P. A. (1996), Strategic planning and business performance in the quoted UK hotel sectorresults of an exploratory study, International Journal of Hospitality Management, roč. 15, čís. 4, s [25] Richard, O. C. (2000), Racial Diversity, Business Strategy and Firm Performance: A ressource Based View, Academy of Management Journal, roč. 43, čís. 2, s [26] Robinson, P. B., Sexton, E. A. (1994), The Effect of Education and Experience of Self- Employment Succes, Journal of Business Venturing, roč. 9, čís. 2, s [27] Smith, N. R., Bracker, J. S., Miner, J. B. (1987), Correlates of Firms and Entrepreneur Succes in Technologically Innovative Companies, Frontiers of Entrepreneurship Research: Babson Collage Press, s [28] Srinivasan, R., Woo, C. Y., Cooper, A. C. (1994), Performance Determinants for Men and Female Entrepreneurs, Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson College, s [29] Suchánek, P., Špalek, J., Sedláček, M. (2010), Competitiveness factors in posttransformation period: The Case of Czech Enterprises. In Proceedings - International Conference on Applied Business & Economics. 1. vyd. A Coruna, Spain: International Strategic Management Association. s. 140 [30] Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., Berry, L. L. (1990), Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations, New York: The Free Press. Kontaktní údaje: doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. VŠOH v Brně Bosonožská 9 Brno

15 Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost case study vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska Application of project oriented and community participation through Operational program Education for Competitiveness influence of Deblín area through structural funds Jan Trávníček, Jakub Trojan, Břetislav Svozil, Alois Hynek Abstrakt: Předkládaný projekt popisuje interdisciplinární geografické vzdělávání realizované v rámci výuky na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně s podporou dalších akademických institucí. Výuka trvalé udržitelnosti byla založena na taxonomii Krathwohla zdůrazňujícího metody jako společná dedukce, indukce a abdukce v týmové práci s podporou terénní výuky v lokalitě Deblína. Aktivity byly založeny také na spolupráce s dalšími univerzitními pracovišti, Základní školou Deblín a Městským úředem Tišnov. Zapojeni byli také významní aktéři a stakeholdeři důležití pro pochopení širších vztahů v rámci konceptu Millennium Ecosystem Assessment. S využitím pokročilých GIS technologií coby součásti rámce geografického vzdělávání podpořeného veřejnými financemi vznikly nové vědomosti aplikovatelné do praxe při udržitelném rozvoji lokality. Příspěvek se zabývá dopadem strukturálních fondů na tyto aktivity, které vedly k posílení potenciálu lidských zdrojů na Deblínsku investicí do rozvojových projektů místní základní školy. Výzkum v oblasti dopadu strukturálních fondů na rozvoj lokalit byl finančně podpořené Grantovou agenturou Vysoké školy obchodní a hotelové. Klíčová slova: strukturální fondy, projektová výuka, lokality, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, základní škola, Deblím Abstract (in English): This educational project describes interdisciplinary geographical activities in a study program undertaken by the Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, in the Moravian city of Brno with larger support of external institutions. The sustainability teaching/learning was based on the educational taxonomy of Krathwohl emphasizing such methods as joint deduction, induction and abduction in study groups, and emphasizing fieldwork in the Deblin-town area, near the city of Brno. It was also based on the cooperation of the university, the Deblin primary school and the Deblin town community. The project also involved the municipal authorities of Tišnov, their Department of Environment and the public administration of the Deblin microregion. We have included the main stakeholders/actors for the Millennium Ecosystem Assessment for their important role in cultural landscape ecosystems sustainability. Studying environmental perception and participation and the application of GIS technology within the framework of multiple methodology in geographical research based on field surveys provided new knowledge. Financial support was undertaken by European Union grant schemes. Research in the field of structural funds and its impact to localities was undertaken with support of Grant agency of College of Business and Hotel management, Ltd.

16 Key words: structural funds, project training, localities, Operational Program Education for competitiveness, primary school, Deblin JEL klasifikace: I22, Q01, R51 Použitá literatura [1] ALCAMO J. et al. (2003): Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being. A Framework for Assessment. A Report of the Conceptual Framework Working Group of the Millennium Ecosystem Assessment. World Resource Institute, Island Press, Washington, 266 pp. [2] CLOKE, P., COOK, I., CRANG, P., GOODWIN, M., PAINTER, J., PHILO, C. (2004): Practising Human Geography. Sage Publications, London. 416 p. [3] GEERTZ, C. (1983): Local knowledge: further essays in interpretive anthropology. New York: Basic Books, Inc. 244 p. [4] HOLT-JENSEN, A.: Geography History and Concepts. A Student s Guide. 3rd ed. SAGE Publications, London p. [5] HYNEK, A., HYNEK, N. (2007): Bridging the gap between the theory and practice of regional sustainability: a political-conceptual analysis. Bratislava, Geografický časopis, Vol. 59, No 1., pp [6] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TOUŠEK, V., TROJAN, J., VÁGAI, T. (2010): Terénní lokální studia - praktická rukověť. Brno: GÚ PřF MU, Informační systém PhD studia, 7 s. [7] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Sustainability Educational Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia : International Association of Technology, Education and Development (IATED), s [8] HYNEK, A., SVOZIL, B., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2009): Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika, Praha : COŽP UK, 2009/IV, 2. [9] KRATHWOHL D. (2002): A Revision of Bloom s Taxonomy: An Overview. Theory into Practice, Vol. 41, No 4., pp [10] SVOZIL, B. (2009a): Aplikace Trvale udržitelného rozvoje na Deblínsku participace veřejnosti. Rigorózní práce, Geografický ústav MU, Brno. 80 s. [11] SVOZIL, B., HYNEK, A., VÁGAI, T., TRÁVNÍČEK, J., TROJAN, J. (2010): Glokalizace a sustainability: východisko pro lokality? XXII. sjezd ČGS, Ostrava. V tisku. [12] SVOZIL, B., TROJAN, J., TRÁVNÍČEK, J. (2010): Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník příspěvků z třetí mezinárodní konference. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., s , ISBN [13] TRÁVNÍČEK, J., SVOZIL, B., ŠERÝ, O., BRAUN, M., KREJČÍKOVÁ, B. (2009): Významné krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu Deblínska. In Mladí vedci X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, s

17 Kontaktní údaje Mgr. Jan Trávníček Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Kotlářská 2, Brno, Česká republika Tel: Mgr. Bc. Jakub Trojan Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Vysoká škola obchodní a hotelová Bosonožská 9, Brno, Česká republika Tel: RNDr. Břetislav Svozil, Ph.D. Základní škola a Mateřská škola, Deblín Deblín 277, Tel: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc. Katedra geografie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci Voroněžská 1329/13, Liberec, Česká republika Tel: Úvod do výzkumu pozice gastronomických služeb v cestovním ruchu region města Brna Introduction to research of the position of gastronomic services in tourism in the Brno region Tomáš Ulbrich Abstrakt: Cílem textu je seznámit čtenáře s problematikou metodologie výzkumu marketingové nabídky gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Článek představí východiska realizace výzkumu v oblasti cestovního ruchu z pohledu kulinární turistiky. Odkazuje se nejen na historickou tradici české kuchyně, ale také poukazuje na gastronomii jako na produkt využitelný k popularizaci domácího i zahraničního cestovního ruchu. Příspěvek je součástí výzkumné úlohy Katedry hotelnictví a cestovního ruchu VŠOH, který je zaměřený na problematiku pozice gastronomických služeb ve statutárním městě Brně. Klíčová slova: cestovní ruch, gastronomické služby, kulinární turistika, restaurace, statutární město Brno

18 Abstract: The aim of the text is to make readers familiar with issues of research methodology marketing offer of gastronomy and culinary services in statutory city of Brno. The article introduces solutions to implementations of tourism from the perspective of culinary tourism. Refers to historical traditions of Czech cuisine, indicates on gastronomy as a product usable for popularization of domestic and foreign tourism. The contribution is a part of research task at the Department of Hotel Industry and Tourism focused on issues of position culinary services in statutory city of Brno. Key words: culinary service, culinary tourism, gastronomy, tourism, statutory city of Brno JEL klasifikace: L83, M39 ZDROJE [1]Freedman, P. Jídlo Dějiny chuti. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2008 [2]Matějka, M. Technologie přípravy pokrmů. 1.vyd. Praha: IQ 147, 1996 [3]Metz, R. Restaurace a host. 1.vyd. Praha: Európa Sobotáles [4]Ulbrich, T., Hoza, I. Technologie přípravy pokrmů. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2012 [5]Wünschová, F. In M. D. Rettigová. Domácí Kuchařka. 1.vyd. Praha: Odeon, 198 [6]Mikula, M. Do Česka přijelo loni rekordních 6,8 milionu zahraničních turistů. [online] dne Dostupné na: [7]Monitoring návštěvnosti v turistickém regionu Jižní Morava [online] dne Dostupné na: Kontaktní údaje Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Katedra cestovního ruchu a hotelnictví Bosonožská 9, Brno Tel:

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 1, 2012 Volume III, Number 1, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník V, číslo 1-2, 2014 Volume V, Number 1-2, 2014 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Bauch, Václav Bakalářská práce: Dlouhodobý hmotný majetek/ Long-Term Tangible Assets Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová Oponent bakalářské

Více

Aligerová, Martina Anotace Annotation Androsov, Alexandr

Aligerová, Martina Anotace Annotation Androsov, Alexandr Aligerová, Martina Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví Bakalářská práce: Vliv ekonomické recese na chod restaurace / Impact of Economic Recession on the Restaurant

Více

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Jindřich Vaněk a kol.

Více

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE

INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU EVROPSKÉ UNIE VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ COLLEGE OF BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ A APLIKOVANÉ GEOGRAFIE LABORATORY ON EXPERIMENTAL AND APPLIED GEOGRAPHY INOVACE V CESTOVNÍM RUCHU V KONTEXTU

Více

Bačíková, Markéta Anotace Annotation Bandziová, Veronika

Bačíková, Markéta Anotace Annotation Bandziová, Veronika Bačíková, Markéta Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu Bakalářská práce: Komunikace jako klíčový prvek v marketingu cestovního ruchu/ Communication as a Crucial

Více

Bačíková, Markéta Anotace Annotation Bandziová, Veronika

Bačíková, Markéta Anotace Annotation Bandziová, Veronika Bačíková, Markéta Program/obor Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management cestovního ruchu Bakalářská práce: Komunikace jako klíčový prvek v marketingu cestovního ruchu/ Communication as a Crucial

Více

2 :. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci

2 :. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci Edice Protipóly marketingové komunikace VeRBuM, 2012 2 :. Soukromé a veřejné v marketingové komunikaci .: 3 SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Radim

Více

VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management

VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management VŠB - TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA Faculty of Economics Department of Business Administration, Department of Management Economics and Business Management in the 21 st Century 2 nd International Scientific

Více

Tradiční a nové v marketingové komunikaci

Tradiční a nové v marketingové komunikaci Tradiční a nové v marketingové komunikaci Edice Protipóly marketingové komunikace VeRBuM, 2011 2 Tradiční a nové v marketingové komunikaci 3 TRADIČNÍ A NOVÉ V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI Radim Bačuvčík a kol.

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration No. 27 (2/2013) Vol. XX SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš

AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04. Bc. Michal Kuneš ISSN 1805-6873 ISSN 1805-6873 VYDAVATEL: AKADEMIE STING, o. p. s., soukromá vysoká škola v Brně Stromovka 1, 637 00 Brno IČ: 26 23 96 04 REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor: Výkonný editor: Editor: Ing. David Král,

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

výroční zpráva annual report

výroční zpráva annual report Národní vzdělávací fond National Training Fund výroční zpráva annual report Contents An Introductory Word by the Director of the NTF An Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors of

Více

Sborník SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM TRANSFER VĚDECKÝCH POZNATKŮ DO PRAXE. z mezinárodní vědecké konference. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Sborník SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM TRANSFER VĚDECKÝCH POZNATKŮ DO PRAXE. z mezinárodní vědecké konference. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník z mezinárodní vědecké konference Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM TRANSFER VĚDECKÝCH POZNATKŮ DO PRAXE Olomouc 17. února 2011 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Více

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Sborník abstraktů pro 9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Irena Smolová, Milada Dušková, Martin Svoboda (Eds.)

Více

PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. evoluční teorie. politiku, komunikaci v rodině a na sociální kapitál mladých lidí.

PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. evoluční teorie. politiku, komunikaci v rodině a na sociální kapitál mladých lidí. JMÉNO HLAVNÍHO ŘEŠITELE PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO PROJEKTU Dějiny české teologie CMTF_2013_003 CTIRAD V. POSPÍŠIL VÝZVY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION

LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENT IN EDUCATION Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10 th, 2013 Vysoká škola finanční a správní University of Finance and Administration

Více

Media4u Magazine. 7. ročník 4/2010. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 7. ročník 4/2010. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedaogogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 7. ročník 4/2010 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Journal of Tourism and Services

Journal of Tourism and Services Journal of Tourism and Services Title Published by Journal of Tourism and Services Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s., Spálená 14, 110 00 Praha1 www.vso-praha.eu Designed and printed by Tiskařské

Více

c 2011 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

c 2011 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. předseda redakční rady prof. Ing. Jan Váchal, CSc. předseda dílčí redakční rady ekonomické prof.

Více

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 10. Mezinárodní studentská konference /

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 5. 6. květen 2009 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH 5.

Více

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic

Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic Průvodce inovačními službami v České republice Guidebook of Innovation Services of Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional

Více