Anotace přihlášených prací do celostátní přehlídky SVOČ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace přihlášených prací do celostátní přehlídky SVOČ 2010"

Transkript

1 Anotace přihlášených prací do celostátní přehlídky SVOČ 2010 K1 Seminární práce Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch škôl na Slovensku Martina Babinská Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Teoretická časť práce sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa funkcie elektronického vzdelávania ako aj poukazuje na vhodnosť e-learningu pre rôzne skupiny študentov. Prvá praktická časť práce mapuje situáciu na slovenských školách prostredníctvom internetového prieskumu (so štatistickou vzorkou 694 internetových stránok stredných a vysokých škôl). Výsledky ukazujú, že v priemere menej ako 15 percent slovenských škôl využíva na svojich www stránkach aktívnu formu e-learningu prístupnú pre svojich študentov. Druhá praktická časť práce mapuje situáciu na slovenských školách prostredníctvom elektronického dotazníka (so štatistickou vzorkou 267 respondentov). Výsledky prieskumu potvrdzujú, že viac ako 50% stredných a vysokých škôl na Slovensku má vybavenie a predpoklady na to, aby mohli e- learningovú podporu zaviesť (príp. už zaviedli) do bežnej dennej výuky na škole. Potvrdzuje sa tiež, že viac ako 50% respondentov (učiteľov a študentov všetkých typov škôl) sa už s elektronickým vzdelávaním stretlo a má k takémuto spôsobu výuky kladný postoj. Celá práca sa zameriava na získanie čo najviac informácií o situácii na slovenských školách potrebných pre vytvorenie pripravovaného e-learningového kurzu z matematiky pre študentov posledných ročníkov stredných škôl a prvých ročníkov vysokých škôl. Klíčévá slova: e-learning, elektronické vzdelávanie, škola, prieskum, internet Present state and possibilities of e-learning support of education at all types of schools in Slovakia The theoretical part of the work deals with questions regarding the function of electronical education and point out the suitability of e-learning for different group of students. The first practical part is mapping the situation on the Slovak schools trough an internet survey (with a statistical sample of 694 websites of sec. schools and colleges). The result shows that in average less than 15% of Slovak schools use on their web sites an active form of e-learning available for their students. The second practical part is mapping the situation on the Slovak schools trough an electronical questionnaire (with a statistical sample of 267 respondents). The results shows us that more than 50% of secondary schools and colleges have appropriate technical equipment and assumption for the implementation of e-learning (or they already implemented) in the everyday teaching on the schools. The results are also showing us that more than 50% of respondents (teachers and students from all types of schools) already met with electronical education and have a positive attitude towards this way of education. The whole work is focusing on acquiring of as more as possible information about the situation on the Slovak schools needed for creation of an e-learning course of mathematics for the students of the last classes of secondary schools and first classes of colleges. Key words: e-learning, electronical education, school, survey, internet

2 Fraktál ako činiteľ zvýšenia záujmu o matematiku Mária Dvorská Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fraktály sú možnosťou, ako žiakom ukázať, že matematika je krásnym umením. V tejto práci podávame návrh na motivačné vyučovacie hodiny matematiky na strednej škole s využitím vlastných interaktívnych programov na kreslenie fraktálov. Cieľom vyučovacích hodín je žiakov motivovať zaujímavými poznatkami o fraktálnej geometrií. Prvú vyučovaciu hodinu navrhujeme zaradiť pri výučbe geometrickej postupnosti. Druhá vyučovacia hodina sa zaoberá zaradením fraktálov pri výučbe komplexných čísel. Klíčová slova: fraktál, motivácia, vyučovanie matematiky Fractal as a factor of increasing interest in mathematics Fractals are a way to show that mathematics is beautiful art. In this thesis we suggest motivational math lessons at secondary school using our interactive programs drawing fractals. The aim of the lessons is to motivate students by interesting information about fractal geometry. We suggest to use the first lesson after teaching a geometric progression. The second lesson deals with fractals in teaching complex numbers.

3 K2 Bakalářské práce z didaktiky matematiky K2a MŠ a 1. stupeň ZŠ Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Jitka Kouklíková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové Bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvíjení prostorového vnímání dětí předškolního věku. Orientace v prostoru je součástí průpravy v oblasti matematických, zejména geometrických představ dítěte. Záměrem práce je obohatit nabídku aktivit v mateřské škole s ohledem na věkové zvláštnosti prostorového vnímání dětí na základě studia literatury, pozorování a praktických činností. Součástí práce je katalog her. Cílem experimentálního šetření je zjistit a porovnat úroveň vnímání prostoru v jednotlivých věkových skupinách. Klíčová slova: prostorové vnímání, orientace, předškolní věk, hra, labyrint Spacial Awareness of Preschool Children This thesis deals with the possibilities of developing a room s space, and how it may affect the spacial awareness of preschool children. Their orientation in the room is a part of their mathematical development, especially in the geometrical imagination of children. The goal of this thesis is to enrich the lists of activities that are available in Kinder Gardens, in consideration of the age differences and spacial awareness of children, based on studies of literature, observation and practical activities. A list of practical games is a part of this thesis. The goal of experimental examination is to determine and compare the level of spacial awareness in particular age groups. Key words: spacial awareness, orientation, preschool age, game, maze Dětská kresba prostorových útvarů a jejich 3D modely Jana Křišťanová Pedagogická fakulta UHK Hradec Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou nejčastěji vyuţívaných technik zobrazování u dětí předškolního věku modelování a kreslení. Cílem práce je pozastavit se nad tím, jak vlastně předškolní děti prostor kolem sebe vnímají a ţe ne vţdy jen kresbou dokáţou reálně zachytit, co skutečně vidí. Úkolem práce je připomenout v současnosti opomíjenou funkci hmatu a jeho role při zobrazování prostoru předškolními dětmi. A naopak vyvrácení stěţejního důrazu kladeného pouze na kresbu dítěte, ať uţ se jedná o metodu diagnostickou, posuzování školní zralosti či vývoje dítěte samotného. Klíčová slova: dítě, předškolní věk, vývoj, prostor, kresba, modelování, smysly, zrak, hmat, vnímání Children s drawing of spatial systems and their 3D models This bachelor thesis compares two of the most commonly used techniques for displaying visual images by preschool children molding and drawing. The objectives of this thesis are to examine how preschool children perceive space and how they do not always manage to capture what they really see. The thesis also aims to outline the importance of the commonly

4 neglected role of touch when preschool children display space to children and to rebut the fundamental emphasis that has been placed on children s drawing, whether in reference to drawing as a diagnostic method, a method for assessing a child s maturity for school or its relevance to the development of the child itself. Key words: Child, pre-school age, development, space, drawing, molding, wits, sight, touch, perception Názorné představy o přirozeném čísle u dětí v předškolním věku Lenka Novotná UJEP, katedra matematiky a ICT PF Bakalářská práce se zabývá problematikou matematického myšlení, především číselných představ u dětí v předškolním věku. Teoretická část je zaměřena na matematické představy v kontextu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a charakteristikou předškolního dítěte. Praktická část nabízí náměty, jakým možným způsobem se lze přiblížit k dosažení klíčových kompetencí v oblasti matematického myšlení v podobě her, pracovních listů a námětů z literatury. Výzkumná část mapuje úroveň číselných představ u 70 předškolních dětí ze čtyř mateřských škol. Numeric imaginings of the pre-school age children The Bachelor thesis deals with the topic of the mathematical thinking, especially with those related to the numeric imaginings of the pre-school age children. The theoretical part is focused on the mathematical notions related to General Educational Programme for pre-school education and the pre-school age children characteristics. The practical part of the essay offers suggestions of possible ways how to approach the acquisition of the key competence in the field of mathematical thinking through children play, worksheets and topics derived from literature. The exploratory part surveys the level of the numeric imaginings of 70 pre-school age children from different day nurseries.

5 K2b 2. a 3. stupeň Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití Tereza Bártlová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Text je věnován Eulerovu-Maclaurinovu sumačnímu vzorci, tj. vztahu mezi integrováním funkce a sčítáním funkčních hodnot. Studenti matematické analýzy mohou tuto práci využívat jako učební text. V sumačním vzorci se vyskytují Bernoulliho čísla a Bernoulliho polynomy, které jsou zde podrobně popsány a zmíněny některé jejich vlastnosti. Úvod je věnován historickému odvození Eulerova-Maclaurinova sumačního vzorce a podrobněji se zabývá i moderním odvozením obecného tvaru. Součástí práce jsou takékonkrétní příklady, k jejichž výpočtu se využívá Eulerova-Maclaurinova sumačního vzorce, tj. součet mocnin přirozených čísel, částečný součet harmonické řady a s ním související úlohy, Theodorova spirála nebo Stirlingův vzorec. Klíčová slova: Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec, Bernoulliho čísla, Bernoulliho polynomy, Harmonická řada, Stirlingův vzorec Euler-Maclaurin summation formula and its applications The aim of this thesis is to explore the relation between integration and series summation with the help of the Euler-Maclaurin summation formula. The thesis is intended as a teaching text for calculus students. It. starts with the description of the Bernoulli numbers and Bernoulli polynomials, which appear in summation formula. After giving the definitions of Bernoulli numbers and polynomials, we investigate some their properties. The thesis contains a proof of the summation formula and explains its consequences. It also briefly mentions the historical derivation of the formula. Part of the thesis is devoted to concrete examples demonstrating the applications of the summation formula, i. e. the sums of powers of the natural numbers, harmonie partial sums and related problems, the spiral of Theodorus, and the Stirling's formula. Keywords: Euler-Maclaurin summation formula, Bernoulli numbers, Bernoulli polynomials, Harmonic series, Stirling's formula Autor: Statistika na střední škole David Fiedor Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Účelem této bakalářské práce bylo nejprve zjistit způsob a rozsah výuky statistiky na střední škole a následně na základě tohoto výzkumu vytvořit učební text. Tento učební text je rozšířen o řešené příklady ihned po vyložení teorie a na konci většiny kapitol je doplněn příklady neřešenými, určenými k procvičení. Celá bakalářská práce se věnuje pouze statistice popisné. Hlavním přínosem této práce je poslední kapitola, kterou tvoří zadání a vypracování samostatného úkolu. Ten by měl posloužit vyučujícím matematiky jako vzor, jak lze zadávat samostatnou práci studentům. Také by měl pomoci studentům při vypracování statistických úkolů v programu Microsoft Excel. Tento text může být využit také jako zdroj příkladů zadávaných studentům.

6 Klíčová slova: statistický soubor, průměr, variabilita Statistics on secondary school The main purpose of the bachelor thesis was to find out a range of statistics education at grammar schools. The aim was to produce teaching materials on the bases of this research. This work deals with the explanation of theory and exemplary simple statistical operations. Half of the chapters contain exercises for practice at the end of these chapters. In the bachelor thesis only descriptive statistics is involved. The main contribution of the bachelor thesis is the last chapter which includes a solved statistical project. Thanks to this project students should be able to process a statistical file in Microsoft Excel. The project could imagine a demonstration for math teachers how to organise the lesson. The bachelor thesis can be used as a source of exercises for students. Keywords: data set, mean, variability Konceptuálne úlohy vo výučbe matematiky Denisa Gallová Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Práca sa zaoberá metódou Peer Instruction, dôvodmi jej vzniku a jej použitím vo výučbe. Vysvetľuje dôvody hľadania novej metódy vo výučbe matematiky. Tieto dôvody sú úzko spojené s častými miskoncepciami, s ktorými študenti prichádzajú do triedy. Použitím konceptestov sa úloha študenta mení z pasívneho pozorovateľa na aktívneho účastníka. Následne je charakterizovaný tematický celok Deliteľnosť prirodzených čísel v niektorých slovenských a českých učebniciach z pohľadu výskytu konceptuálnych úloh. Na záver sme zozbierali a vytvorili konceptuálne úlohy, ktoré môžu byť použité pri vyučovaní tematického celku Deliteľnosť prirodzených čísel. Conceptual tasks in mathematics education The purpose of this project is to explore method of teaching called Peer Instruction, to describe reasons for its development and its usage in teaching of mathematics. Reasons for searching of new attitude to mathematics teaching are explained there. These reasons are closely connected to the usual misconceptions that students come to the class with. Using the conceptests, the role of student is transformed from that of passive observer to active participant. Consequently, the topic Divisibility of natural numbers in some Slovak and Czech mathematic text books is characterized concerning the occurrence of conceptual tasks. At the end, we collected and created conceptual tasks that can be used in teaching topic Divisibility of natural numbers. Volně stažitelné geometrické programy Veronika Havelková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Cílem práce je základní seznámení s nejvyužívanějšími volně stažitelnými geometrickými programy GeoGebra, GEONExT a Cinderella. Důraz je kladen na jeden z těchto programů,

7 dynamický software GeoGebra. Čtenář je seznámen s prostředím programu, programovými možnostmi a webovou podporou (včetně dostupných výukových a metodických materiálů). Výukový potenciál programu je naznačen prostřednictvím množství různorodých appletů nejen z oblasti geometrie. Jedna kapitola je věnována i starším verzím programu GeoGebra a nahlížíme jejím prostřednictvím tak i na směr, jakým se program bude vyvíjet do budoucna. Práce následně ještě obecně představuje další programy dynamické geometrie GEONExT a Cinderella. V závěru práce jsou srovnány programy GeoGebra, GEONExT, Cinderella s programem Cabri, který má v České republice již dlouhou tradici. Freeware geometry software The aim of the work is to acquaint the readers in a basic way with the most often used withdrawable geometrical programs Geogebra, GEONExT and Cinderella. Emphasis is laid on one of these programs, the dynamic software GeoGebra. A reader is familiarized with the background of the program, the program s options and web promotion (including the available educational and methodical materials). The educational potential of the program is shown by means of numerous diverse applets not only from the field of geometry. One chapter is dedicated to the former versions of the Geogebra program too and through this chapter the direction in which the program will be developing in the future can be followed as well. Subsequently, the work also presents the other programs of dynamic geometry: GEONExT and Cinderella. In the final part of the work the programs GeoGebra, GEONExT and Cinderella are compared with the Cabri program, which has already had a long tradition in the Czech Republic. Autor: Matematika v japonských školách Karel Prášek Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a porovnat japonské školství a matematické vzdělávání s českým. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část je věnována japonskému školství, jeho historii, současné podobě a postavení žáka a učitele v japonské společnosti. Druhá část představuje vybrané metody výuky matematiky používané na základních a středních školách v Japonsku. Dále popisuje fenomén zvaný lesson study a jeho vliv na zlepšení výuky, porovnává japonské školní osnovy s českým rámcovým vzdělávacím programem a na závěr poukazuje na úspěchy japonského matematického vzdělávání a motivaci žáků ke studiu matematiky. Mathematics in Japanese schools The main objective of bachelor work is to describe and compare Japanese and Czech education (with an emphasis on mathematical education). The work consists of two main parts. The introduction is dedicated to Japanese education, its history, current situation and to the role of student and teacher in the Japanese society. The main part presents various methods of teaching, which are used at primary and secondary schools in Japan. It also describes a phenomenon called "Lesson Study" and its impact on improving teaching. The Japanese school curriculum is also compared to the Czech educational framework programme in this part. The conclusion emphasise the achievements of Japanese mathematical education and students' motivation for this subject.

8 Autor: Historie logiky jako inspirace pro vyučováni matematiky Karel Zavřel Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Bakalářská práce Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky se snaží nějakým způsobem integrovat poznatky a příklady z historie logiky do celku matematiky, především s ohledem k vyučování. Úvodní exkurzní kapitola ilustruje vývoj procesu usuzování, zároveň naznačuje, jaké postavení v panteonu vědních odvětví logika v té které době zaujímala. Druhá kapitola se zabývá několika odlišnými způsoby formalizace logiky. Je to především Aristotelův konstrukt formální logiky a na něj navazující sylogistika. Ta je dále rozebírána z hlediska vývoje klasifikace platnosti sylogismů, od memorovacích formulí přes různé druhy diagramových metod pro znázornění sylogismů. Následují dva oddíly, které se věnují přínosu George Boolea a Gottloba Frega. Je zde částečně srovnáván jejich přístup k logice jako takové a zmiňují se nejdůležitější principy a akcenty, které jsou obsaženy v jejich dílech. Třetí kapitola je ryze praktická, začíná krátkým přehledem situací, kdy je logika implicitně obsažena ve vyučování, aniž bychom si to nutně uvědomovali. Další tři oddíly se postupně zabývají sofismaty, pravdivostními tabulkami a fenoménem autoreference. Jsou zde zmíněny příklady typových úloh, které tuto problematiku ilustrují, zároveň jsou tyto tři oddíly vnitřně spojeny s předcházejícími kapitolami, totiž s Aristotelovou sylogistikou, Booleovou algebrou logiky a Fregovým dílem, které paradox autoreference rovněž poznamenal. History of logic as inspiration for teaching of mathematics The bachelor thesis History of logic as an inspiration for mathematics education endeavors to integrate pieces of knowledge and examples taken from the history of logic into the entire mathematics, especially into mathematics education. The introductory overview chapter illustrates the development of the process of logical inference, and simultaneously it indicates the position of logic in the pantheon of all branches of science in the particular periods of history. The second chapter deals with the different ways of formalizing logic. First I discuss Aristotle s construction of formal logic as a system of syllogisms. That system is analyzed from the point of view of a classification of syllogisms and the proof of their validity, as well as from the point of view of several medieval memorizing formulas and the different diagrammatic methods for representation syllogism. The next two chapters describe the contribution of George Boole and Gottlob Frege. In the text I try to compare their approaches to logic and describe the most important principles and accents, present in their works. The third chapter is a purely practical one; it starts with a short overview of the situations, where logic is implicitly included in mathematics education without our being aware of it. Next three short sub-chapters deal with sophisms, tables of truth values and the phenomenon of self-reference. There are discussed several examples, which are related to these three problems. Further, these three sub-chapters are also related to passages in the second chapter, especially to Aristotle s syllogisms, to Boole s project of arithmetization of logic and to Frege s work, which is also affected by the self-reference paradoxes.

9 K3 Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu K3a MŠ a 1. stupeň ZŠ Autor: Prostorová představivost a orientace v prostoru Mgr. Eduard Durník Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Tato diplomová práce se zabývá oblastí orientace v prostoru a prostorovou představivostí u žáků prvního stupně základní školy. Snaží se vytyčit základní pojmy této tématiky a přibližuje domácí i zahraniční tendence, které se prostorovou představivostí a orientací v prostoru zabývají. Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření efektivního nástroje využitelného pro diagnostiku úrovně orientace v prostoru a prostorové představivosti u žáků na prvním stupni základní školy. Vyžití tohoto nástroje bylo testováno během hlavního výzkumu ve druhých a pátých ročnících základních škol v Praze. Součástí diplomové práce je i podrobná analýza výsledků tohoto výzkumu, která reflektuje relativní úroveň prostorové představivosti a orientace v prostoru u žáků na prvním stupni základních škol v České republice. The three-dimensional orientation and the spatial imaginery This graduation thesis is concerned with the three-dimensional orientation and the spatial imaginery of children in primary school. The thesis is focused on an essential terms and aspects of the theme and it describes some domestic as well as foreign trends, which have engaged in the research of human spatial abilities. The main aim of the practical part of the graduation these was original creation of an effective tool, which could be used for diagnostics of the level of free-dimensional orientation and spatial imaginery of children in primary school. This tool was tested out during my research work, which took place in 2nd and 5th grade of three primary schools in Prague. Final results of this research were substantially processed and included into the analysis. Analytical part in primary schools in the Czech Republic. offers relative reflection of the level of spatial orientation of children. Rozvíjení prostorové představivosti Jana Hanková TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Diplomová práce se zabývá moţnostmi rozvíjení prostorové představivosti v hodinách matematiky u dětí mladšího školního věku. Cíl diplomové práce směřuje k usnadnění aktivit ţáků i pedagogů spojených s rozvojem prostorové představivosti. Práce je rozvrţena do tří částí. V první části se zabývá psychologickou stránkou představivosti a jejím vývojem a vyuţitím. Druhou část tvoří vlastní výzkum. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně prostorové představivosti u ţáků čtvrtých ročníků ze čtyřech základních škol. Zkoumá rozdíly mezi jednotlivými testovanými školami, rozdíly mezi úspěšností chlapců a dívek a vyhodnocuje, který typ úloh zaměřených na rozvoj prostorové představivosti činí ţákům největší obtíţe. Třetí část obsahuje autorkou vytvořené pracovní listy a metodická doporučení k moţným způsobům rozvíjení prostorové představivosti v hodinách geometrie stereometrie u ţáků čtvrtých ročníků.

10 Klíčová slova: Prostorová představivost, stereometrie, typy úloh pro rozvoj prostorové představivosti, pracovní listy, metodická doporučení. The development of Spatial Imagination This Diploma Thesis deals with development of spatial imagination that is practised during lessons of mathematics for children on the first level of basic school. The aim of the diploma thesis is to simplify pupil s and pedagogue s activities connected with the development of spatial imagination. This Diploma Thesis is itemized into three main parts. The first part deals with psychological aspect of imagination and its evolvement and availing. The second part is composed of research. The research is directed to identify the level of spatial imagination which different pupils of fourth basic s school level can have. It studies differences between each tested schools, differences between boys and girls and it analyses, which kind of theme directed to development of spatial imagination makes the biggest problems to children. The third part is composed of author created worksheets and methodical advices how to develop the spatial imagination during geometry stereometry lessons. Key words: spatial imagination, stereometry, different kinds of theme directed to development of spatial imagination, worksheets, methodical advices Le Développment d Imagination Spatial Le mémoire de maîtrese se préocuppe des possibilités de développement d imagination spatial en cours de mathematique destiné pour les enfants de premier niveau du primaire. Le but du mémoire de maîtrese tendre á facilitation des activitées des pedagogues et des élèves qui sont connectées avec le développement d imagination spatial. Le mémoire de maîtres est divisé en trois parties. En premier patrie elle se préocuppe de côté psychologique de l imagination, s évolution et son utilisation. La seconde partie est formé par la recherche elle-même. La recherche se concentre sur la détection de niveau d imagination spatial entre les élèves des classes quatrième des quatre écoles différents. On recherche les diference entre les écoles, entre les filles et les garcons et on évalue quel type de devoir infligé le développement d imagination spatial cause les problémes les plus grands. La troisième partie est formé par les feuillets de travail qui était crées par l auteur et les recommandations méthodiques pour les possibilitées de développement d imagination spatial en cours de géométrie stéréométrie en quatrièmes classes du primaire. Les mots clés: la imagination spatial, stéréométrie, les devoirs différents infligé le développement d imagination spatial, les feuillets de travail, les recommandations méthodiques. Děda Lesoň jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti Michaela Králová Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Diplomová práce se zabývá použitím sémantického aritmetického prostředí "Děda Lesoň" při experimentální výuce nemocného dítěte. Prvním cílem práce bylo ověřit motivační sílu tohoto prostředí. Za tímto účelem byl realizován experiment s hospitalizovaným žákem 4. ročníku. Druhým cílem práce bylo zpracovat výukový materiál, který by bylo možné použít při výuce matematiky dětí ročníku ZŠ při jejich dlouhodobějším pobytu v nemocnici vedle jejich běžných učebnic. Pro úplnost je práce doplněna obecným materiálem o dětských pacientech, jejich zvláštnostech, potřebách a právech a též o vzdělávání nemocných dětí. V práci jsou přiloženy jak písemné materiály experimentu, tak veškeré materiály, které byly v rámci zpracování diplomového úkolu vytvořeny.

11 Father Woodland as a motivational learning environment for hospitalized and sick children This Diploma Thesis deals with the use of semantic arithmetical environment "Father Woodland" in the experimental teaching of a sick child. First aim of the thesis was to verify the motivational power of the environment. For this purpose the experiment with a hospitalized pupil of fourth grade was realized. Second aim of the thesis was to elaborate such educational material, which could be used in mathematical education of pupils of 2 nd -5 th grade of primary school beside their current textbook at their longer stay in a hospital. For completeness materials on the general pediatric patients, their specific characteristics, needs and rights are also included. The Thesis is accompanied by both written experimental materials and all materials which were created within the work on the Diploma Thesis. Autor: Výukový program matematiky pro 2. ročník základní školy Vladimír Mudra UJEP, katedra matematiky a ICT PF Diplomová práce se zabývá tvorbou a využitím výukového programu matematiky ve druhém ročníku základní školy. Teoretická část se věnuje programovacím jazykům C, C++ a vývojovému prostředí C++ Builder, ve kterém byl výukový program vytvořen. V praktické části je popsána a vysvětlena struktura, zdrojový kód a uživatelské rozhraní programu. Dále je zde popsán příběh motivující žáky ke splnění matematických úkolů. Výzkumná část zahrnuje testování programu na základních školách a interpretaci výsledků. Tutorial for mathematics in the second grade The thesis deals with creation and use of math s courseware in second year-class of primary school. Theoretical part is dedicated to programming languages C, C++ and development environment of C++ Builder, whereof was the courseware created. In practical part is described and explained structure, source code and user interface of the courseware. There is described narrative motivating pupils to fulfil math s tasks, too. Exploration part includes testing of the courseware on primary schools and presentation of results. Prostorové vnímání žáků primární školy Tereza Nováková TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje prostorové představivosti u žáků 1. stupně základní školy. Zkoumá a popisuje možnosti, jak lze některé složky představivosti stimulovat a procvičovat. Jde zejména o pohledy na tělesa, jejich zobrazování a následné znovuvytvoření. Přitom se uplatňuje spolupráce a komunikace mezi žáky jako významná kompetence. Mini-výzkum je postaven na hypotéze, že systematické rovíjení prostorové představivosti pomocí cvičení, která jsou k tomu určená, může přispět k jejímu zlepšení. To vše by mělo žákům usnadnit pochopení matematickcýh a geometrických vztahů při dalším studiu

12 v následujících letech. Práce je doplněna zásobníkem průpravných cvičení, obrázky, tabulkami a grafy. Klíčová slova: Prostorová představivost, geometrie, dítě mladšího školního věku, zobrazování, uplatnění imaginace v matematice. Primary school pupils space perception The thesis is dealing with a space perception development possibilities in primary school pupils. The thesis is studying and describing possibilities how we can stimulate and practise some components of the perception. The point is especially that look on figures, their displaying and follow-up reproduction. At the same time a cooperation and communication between pupils are exercised like important competence. This mini-research work is based on a hypothesis that systematically space perception development by the help of exercises intended for it can contribute to its improvement. All of that should make easier pupil s mathematical and geometrical relations comprehension to their next studies in following years. The thesis is completed by introductory exercises stack, pictures, charts and graphs. Keywords: The space perception, the geometry, the primary school pupil, the displaying, the imagination exercising in mathematics. Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků Veronika Nuslová Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Cílem diplomové práce je seznámení s metodou atomární analýzy. Na předložených podkladech historického vývoje, současného využití a praktické zkušenosti autorky je možno udělat si o této metodě ucelenou představu. Podstatnou částí práce je experiment se šesti žáky 4. ročníku ZŠ, ze kterého vzešly tři hlavní výstupy. Zaprvé vypracování historického vývoje atomární analýzy. Zadruhé výukový materiál zpracovaný v programu Microsoft Class Server, který již byl využit a nadále bude využíván na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze při vzdělávání učitelů prvního stupně. A zatřetí ukázka atomární analýzy konkrétního videozáznamu a písemných prací získaných z realizovaného experimentu se šesti žáky 4. ročníku. Atomic analysis as the tool for understanding mental operations of students The aim of this thesis is familiarization with the atomic analysis method. The historical development of the method, its current use and the author s practical experience together enable a comprehensive conception of the method to be formed. A substantial part of the thesis consists of an experiment with six fourth grade pupils resulting in three distinct outputs. First, a survey of the historical development of atomic analysis. Second, educational material processed in Microsoft Class Server, which has already been used and will continue being made use of in training primary school teachers at the Faculty of Education at Charles University in Prague. Third, a demonstration of the atomic analysis of a specific video recording and accompanying written material obtained from the experiment.

13 K3b 2. a 3. stupeň Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání Jana Boháčová Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Diplomová práce se zabývá problematikou origami jako didaktického prostředí v matematickém vzdělávání. Práce má dva hlavní cíle, a to ukázat možnosti origami jako didaktického prostředí v některých oblastech školské matematiky, zejména konstrukční a početní geometrie, a navrhnout náměty na využití origami ve vyučování matematice na druhém stupni základní školy a střední škole. Práce obsahuje stručný popis historie a geometrických axiomů origami. Dále jsou v ní uvedeny výhody a úskalí využití origami ve vzdělávání a možnosti využití origami v matematickém vzdělávání na různých stupních škol. Stěžejní částí práce je popis a idaktický rozbor úloh vycházejících ze skládání rovnostranného trojúhelníku a mnohostěnů; některé z těchto úloh jsou převzaté, některé jsou vlastní. Praktický význam pro výuku mají rovněž uvedená metodická doporučení pro práci v prostředí origami v rámci matematického vzdělávání, která vycházejí především z vlastních zkušeností s užitím origami ve výuce. Origami as a Learning Environment in Mathematics Education The thesis deals with origami as a learning environment in mathematics education. The two main aims of the thesis are to show the possibilities of using origami in various areas of mathematics teaching and learning, especially in synthetic geometry and calculations in geometry, and to suggest specific origami-based activities for secondary education. First, origami is introduced in its historical context and its geometrical axioms are described. Further, advantages and difficulties of using origami in mathematics education are discussed, with respect to the type and level of school. The fundamental part of the thesis consists of description and didactical analysis of tasks based on folding of an equilateral triangle and various polyhedra. Some of these tasks are adapted from other resources, some were designed by the author. Based on direct experience with employing origami-based tasks in different classrooms, methodological recommendations are added to the individual analyses, facilitating the practical usage of the thesis. Využitie Dirichletovho princípu v učive stredných škôl Andrea Jobeková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Práca sa zaoberá vytvorením zbierky úloh na tému Dirichletov princíp. V prvej časti sa nachádza stručný prehľad zo života Lejeune Dirichleta, charakteristika Dirichletovho princípu a jeho začlenenie do rôznych tém matematiky spolu s dôkazmi. Druhá časť práce obsahuje zbierku úloh, dotazník a jeho vyhodnotenie. Zbierka obsahuje 30 úloh, na ktorú nadväzuje dotazník s 15 položkami, ktorú vypĺňalo 25 pedagógov stredných škôl. Ich úlohou bolo vysloviť svoj názor na existenciu tejto zbierky. Našim cieľom a teda aj cieľom práce bolo zostaviť zbierku úloh na tému Dirichletov princíp a zistiť, či zbierka v

14 stredoškolskom učive bude mať priaznivú odozvu učiteľov stredných škôl a tým jej existencia bude opodstatnená. Klíčová slova: Dirichletov princíp; dôkaz; logické myslenie; zbierka úloh. Application of Pigeonhole principle in secondary school curriculum This paper is dealing with creation of collection of exercises on the Pigeonhole principle. In the first part you can find an overview of Lejeune Dirichlet s life, characterisation of Pigeonhole principle and its integration to various mathematical topics with demonstrations. The second part of my thesis contains a collection of exercises, a questionnaire and its evaluation. The collection consists of 30 exercises connected the questionnaire containing 15 items. The questionnaire has been filled in by 25 secondary school teachers. Their task was to express their opinion on the existence of this collection. The aim of this thesis is to compile a collection on the Pigeonhole principle and to ascertain whether it will have a positive response from secondary school teachers. In this case its existence is legitimate. Key words: Pigeonhole principle; demonstration; logical thinking; collection of exercises Autor: Využití internetu ve výuce analytické geometrie na střední škole Jan Končel Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Diplomová práce ve své první části hledá, zkoumá a hodnotí existující české a anglické webové stránky věnované výuce analytické geometrie. Na základě tohoto šetření jsou v druhé části vytvořeny nové webové stránky, jež jsou zaměřené na výuku analytické geometrie na střední škole. Ty se snaží vyhýbat nalezeným chybám a naopak se inspirují tím co bylo kvalitní a zajímavé. Učební text pokrývá kapitoly: souřadnice, vektory, geometrie v rovině, geometrie v prostoru, kuželosečky a kulová plocha. Stránky obsahují mimo jiné definice pojmů, věty a jejich důkazy. Vše je doplněno desítkami názorných obrázků, křížových odkazů, rejstříkem pojmů a dynamickými Java applety. Student si své znalosti může ověřit přímo v appletech, ve sbírkách řešených úloh nebo v generovaných testech. Klíčová slova: Analytická geometrie, přímka, rovina, prostor, kuželosečky Secondary school analytic geometry with internet The first part of the Thesis looks at, examines and evaluates existing Czech and English web pages dedicated to coordinate geometry studies. Based on this research, in the second part new web ages are created, which focus on coordinate geometry studies of secondary school level. They try to overlook any mistakes found and on the contrary look for inspiration in what was valuable and interesting. The text covers the following topics: Cartesian coordinates, vectors, coordinate geometry in 2D, coordinate geometry in 3D, conic sections and sphere. The web pages above all contain definitions, statements and their proofs. All is supported by tens of schematic pictures, cross references, index of definitions and dynamic Java applets. Students can test their knowledge directly in Java applets, through selection of solved exercises or by using generated tests. Keywords: Coordinate geometry, vectors, straight line, plane, space, conic sections Matematické úlohy v přírodě Jana Králíková Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

15 Diplomová práce obsahuje pět úloh, ktere lze využít při výuce matematiky na střední škole. V úlohách se studenti setkají s matematickýni aplikacemi z běžného života, které si zároveň sami prakticky vyzkouší. Část každé úlohy se uskutečňuje v přírodě, mimo školní lavici. Úlohy mají za cíl přiblížit studentům jak matematickou, tak praktickou problematiku dané aplikace. Tématy úloh jsou Měření výšky stromu, Měření nedostupných vzdáleností, Výškový profil trasy, Šifrování a Hanojské věže. Úlohy jsem vytvářela tak, aby řešily reáiné praktické problémy a přitom v co nejvyšší míře využívaly středoškolskou matematiku. Studenti v nich uplatní znalosti z planimetrie, goniometrie a trigonometrie, funkce a jejich grafy, posloupnosti, řady a důkaz matematickou indukcí. Účelem úloh je rozvíjet matematické a logické myšlení, učit matematizovat reálnou situaci a vidět matematiku v dalších oborech lidské činnosti. Klíčová slova: Aplikační úlohy, střední škola, didaktika, matematika. Mathematical problems inspired by the nature The diploma thesis consists of five exercises, which can be used within mathematical education at secondary schools. In these exercises students get involved with mathematical applications in ordinary life, which they can practically experience. A part of each exercise takes place outdoors, outside of the classroom. Objectives of the exercises are to display both mathematical and practical problems of the application. The topics of exercises are Tree height measuring, The measuring of unreachable distances, The altitude profile of a track, Cryptography and The Tower of Hanoi. I tried to make these exercises to solve real practical problems and to use the secondary school mathematics as much as possible at the same time. Students will use their knowledge in plane geometry, goniometry and trigonometry, functions and their graphs, sequences, series and proof by mathematical induction. Purposes of the exercises are to develop mathematical and logical thinking, to teach how to express the real situation in a mathematical way and to recognize mathematics in other fields of human activity. Keywords: Mathematical applications, secondary school, didactics, mathematics. Autor: Program Imagine ve výuce matematiky Antonín Malach Pedagogická fakulta UP v Olomouci Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s programem Imagine Logo. Práce obsahuje historii programovacího jazyka Logo, základní příkazy a ovládání programu Imagine Logo. Součástí práce jsou didaktické hry vytvořené v programu, které mají za úkol ukázat učitelům, že si mohou sami vytvořit didaktické hry s jakýmkoli námětem na jakékoli téma. Klíčová slova: hra, didaktická hra, matematika, Imagine Logo, želví grafika, program The program Imagine Logo in the education of Mathematics The aim of the diploma thesis is to inform the readers about the program Imagine Logo. The work contains history of the program language Logo, basic instructions and control of the program Imagine Logo. Part of the diploma thesis are also didactic games made in the program. They can show the teachers that they are able to create their own didactic games any kind of topic and theme they may choose. Key words: game, didactic game, mathematics, Imagine Logo, turtle graphics, program

16 Projektové vyučovanie s dôrazom na medzipredmetové vzťahy Daniela Maráková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Predkladaná práca sa zoberá problematikou tvorby projektových úloh a realizácie projektov z matematiky na 2. stupni ZŠ. Cieľom práce je podať základné informácie o metodike projektového vyučovania, jeho praktickej aplikácií v matematike s návrhmi niekoľkých projektových úloh použiteľných v školskej praxi. Teoretická časť práce je v úvode zameraná na porovnanie učebných osnov z matematiky pre 2. stupeň ZŠ z roku 1997 a štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 z roku 2008 z hľadiska obsahu a rozsahu učiva matematiky. Ďalej sa venuje všeobecnej charakteristike projektového vyučovania a projektových úloh. V praktickej časti je uvedený námet a priebeh realizácie interdisciplinárneho projektu 3D model krajiny a niekoľko ďalších motivačných projektov zameraných na aplikáciu matematiky na 2. stupni ZŠ. Práca je doplnená ilustračným a fotografickým materiálom. Kľúčové slová: Projekt. Projektové vyučovanie. Projektová metóda. Matematická úloha. Objem telesa. Creation of project tasks in mathematics on the 2nd grade of primary schools The submitted thesis is focused on the issue of project tasks creation and realisation of projects in mathematics in the 2nd grade of primary schools. The aim of the diploma work is to present basic information about project education methodology and how it is applied in mathematics. Additionally, the work proposes several project tasks which can be used in school practise. The theoretical part is focused on comparison of 2nd grade primary school mathematics curriculum in the year 1997 and public education program ISCED 2 in the year based on content and range of mathematics curriculum. Also, it discusses general characteristics of project education and project tasks. The practical part of the thesis introduces the interdisciplinary project 3D model of landscape its theme and implementation process, and some other motivational projects focused on mathematics application in the 2nd grade of primary school. The work is complemented with illustration and photographical material. Key words: Project. Project education. Project method. Mathematical task. Volume of solid. Autor: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh Lukáš Saulich Univerzita karlova v Praze, Pedagogická fakulta Cílem diplomové práce bylo navrhnout, vytvořit a ověřit v praxi způsob, jejž může učitel použít se žáky, kteří teprve začínají s programem dynamické geometrie (konkrétně GeoGebra) pracovat tak, aby toto uvedení bylo efektivní, časově úsporné a aby přineslo

17 žákům z matematického hlediska i něco nového. Byla provedena rešerše literatury s cílem postihnout, jaké možnosti má učitel, chce-li začít programy dynamické geometrie používat. Podrobněji jsem popsal dva zahraniční výzkumy. Navrhl jsem a vyzkoušel se žáky sérii 6 úloh spojených příběhem. Úlohy jsou situovány na pozadí s fotografií, což je vizuálně zajímavé a ukazuje spojení matematiky s praxí. Ukázalo se, že úlohy jsou pro uvedení do práce s programem vhodné. V práci jsou popsány některé obtíže žáků spojené s prací v GeoGebře. Podrobně je rozebrán způsob tvorby jedné z úloh a je uvedeno 15 dalších úloh vytvořených na pozadí s fotografií. Introduction to work in GeoGebra through problems formulated in a non-traditional way The goal of diploma work was to suggest, create and trial in practice a series of problems which teachers can use to introduce students to work with dynamic geometry software (namely GeoGebra) in a way that is effective, time saving and provides students with new experience in mathematics. The literature search was carried out with the goal to identify different ways of this introduction. I have described two research projects in more detail. I have suggested and tested with students 6 mathematical problems connected by a story. The problems are situated against the photographic background, which is visually interesting and shows the connection between mathematics and reality. The teaching experiment showed that the suggested mathematical problems served my purposes well. The work includes the description of some problems that students had when working with GeoGebra. The creation of one of the mathematical problems is analysed in detail and 15 other problems created against a photographic background are given. Problem Solving: Izolované problémy Miroslava Sovičová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Cielom predkladanej práce je interpretovat základné informácie o problem solvingu a heuristických stratégiách používaných na riešenie problémov, ako aj vytvorit metodicky spracovanú zbierku izolovaných matematických problémov využitelnú v školskej praxi i pri výbere príkladov na matematické sútaže. Práca sa opiera o publikáciu Student Problems from the Mathematical Gazette vydanú Matematickou Asociáciou a je clenená na úvod, dve kapitoly (Teoretické východiská, Zbierka príkladov) a záver. Kapitola Teoretické východiská definuje problém, izolovaný problém, Problem Solving, zaoberá sa heuristickými stratégiami na riešenie problémov, prejednáva aj rôzne dôvody vkladania problémov do školskej matematiky. Zbierka príkladov obsahuje 57 riešených problémov, ktoré sú casto doplnené alternatívnymi riešeniami. Materiály by mohli byt použité vo výchovno-vzdelávacom procese ako doplnkové pomôcky na seminároch z matematiky na stredných školách, ako podklady na matematické olympiády, matematické korešpondencné semináre i ako podklady pre samostatné štúdium matematiky. Prácu môžu využit aj študenti vysokých škôl odboru ucitelstva matematiky na skúmanie príkladov patriacich do kategórie Problem Solving. Klúcové slová: Problem Solving. Izolované problémy. Heuristické stratégie. Riešené príklady. Matematická Asociácia. The Mathematical Gazette. Problem Solving: Isolated Problems

18 The aim of the diploma work is to interpret the basic information about problem solving and heuristic strategies used to solve problems, as well as to create methodically elaborated collection of the isolated mathematical problems that can be used in school practice and for the problem choice for the mathematical competition. The work is based on the publication Student Problems from the Mathematical Gazette published by Mathematical Association and is divided into the introduction, two chapters (Theoretical Resources, Problem Collection) and the conclusion. The chapter Theoretical Resources defines the problem, isolated problem, Problem Solving, it deals with heuristic strategies to solve problems, discusses the reasons for placing problems into the school mathematics. The problem collection contains 57 solved problems that are often supplemented by alternative solutions. This thesis can be used in educational process as additional materials for mathematical courses at secondary schools, as materials for the Olympiad in Mathematics, for mathematical correspondence seminars and as the material for self-education of mathematics. The work can also be used by the university students studying teacher training study programme in mathematics to examine the problems belonging to the Problem Solving category. Keywords: Problem Solving. Isolated Problems. Heuristic strategies. Problem solutions. Mathematical Association. The Mathematical Gazette Autor: Kvantitativní analýza textu Královédvorského rukopisu Jan Šípek Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové Práce přidává k dosavadnímu rozsáhlému rukopisnému bádáni další malý díl. Nejprve je představena matematická lingvistika, její historie, předmět a části. Jsou uvedeny základní veličiny kvantitativní lingvistiky a podmínky pro jejich použití. Pak jsou stručně připomenuty nejdůležitější výzkumy Rukopisu a citovány jejich výsledky. Autor provedl porovnání jednotlivých písní Rukopisu z hlediska informační teploty textu pomocí kanonického Mandelbrotova zákona. Za předpokladu, že Rukopis je podvrh, je případná odlišnost informační teploty jednotlivých písní nepřímou indicií, že autorem Rukopisu je více osob. Je naznačena pochybnost, zda je jazyk dostatečně neživý na to, aby mohl být zkoumán mechanickými, téměř fyzikálními kvantitativními metodami. Text práce je oživován verši z přebásnění Rukopisu Kamilem Bednářem. Klíčová slova: Rukopis královédvorský, kvantitativní lingvistika, Zipfovy zákony Quantitative analysis of the text of Královédvorský rukopis This thesis adds to the research about the Manuscript of Dvůr Králové another small part. At the beginning there is introduced mathematical linguistics, its history, subject and parts. There are mentioned basic quantities of quantitative linguistics and conditions for their selection. Then there are mentioned the most important researches of Manuscript and quoted their results. The author has compared the songs from the point of view of the code of Mandelbrot. The premise was the Manuscript is a spurious document. If the quantitative characteristic of songs is different, the Manuscript might be spurious by more than one author. There exist some doubts about the language being lifeless enough to be analysed by mechanical, almost physical quantitative methods. The text of the thesis is enlivened by verses from the modern version of Manuscript by Kamil Bednář. Keywords: The Manuscript of Dvůr Králové, quantitative linguistics, the codes of Zipf

19 Názov práce: Rozvoj stochastického myslenia žiakov ZŠ a gymnázia Eva Uhrínová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Cieľom práce je vytvoriť prieskum vyučovania stochastiky na základných školách a gymnáziách a vytvoriť pracovné listy pre základné školy a gymnáziá, ktoré budú obsahovať kontextové úlohy zamerané na rozvoj stochastického myslenia žiakov základných škôl a gymnázií. Práca podáva prehľad tematických celkov a obsahu vyučovania kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky na základných školách a gymnáziách a porovnáva počty hodín aj obsah učiva tematických celkov týkajúcich sa stochastiky podľa doterajšieho vyučovania a podľa štátneho vzdelávacieho programu. Práca prináša aj výsledky výskumu zameraného na odhalenie častých chýb žiakov pri počítaní príkladov z pravdepodobnosti. Práca obsahuje spolu 20 pracovných listov, z toho 10 pre žiakov základných škôl a 10 pre žiakov gymnázií. V pracovných listoch je prostredníctvom kontextových úloh rozoberaná problematika z tematického okruhu kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. V prílohe sa nachádzajú aj riešenia úloh. Prácu môžu využiť učitelia matematiky pri tvorbe svojich príprav na vyučovacie hodiny, žiaci pri prípravách na vyučovaciu hodinu pri preberaní danej problematiky, alebo pri príprave k maturitám, študenti vysokých škôl odboru učiteľstva matematiky, ale aj široká verejnosť, ktorá sa chce dozvedieť niečo o skúmanej problematike. Kľúčové slová: Stochastika. Pracovné listy pre ZŠ. Pracovné listy pre gymnáziá. Didaktický prieskum. The development of stochastic thinking of primary and grammar school students The aim of this work is to perform the survey aimed at the stochastics teaching at primary and grammar schools and to create working sheets for primary and grammar schools containing contextual exercises developing stochastic thinking of primary and grammar school students. The work gives the review of topical units and contents of combinatorics, probability and statistics teaching at primary and grammar schools. It compares the number of hours and the curriculum content of topical units concerning stochastics according to actual teaching and according to national educational programme. The work also gives the survey results aimed at the frequent errors revelation while solving the probability problems. It contains 20 worksheets together, 10 for primary school learners and 10 for grammar school students. The worksheets deal with the problematics from combinatorics, probability and statistics topical units through the contextual exercises. The solutions to the exercises are in the appendix. The work can be used by mathematics teachers in creating their teaching preparations, by learners in preparation for probability lessons or for graduation exam, by university students studying teacher training study programme in mathematics, but also by the general public to learn about the investigated topics. Key words: Stochastics. Worksheets for primary schools. Worksheets for grammar schools. Didactic survey. Geometrie v architektuře - projekt Tereza Votrubcová

20 TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Cílem diplomové práce bylo vytvořit projekt se zaměřením na středoškolské učivo a rozvoj prostorové představivosti. Projekt byl částečně ověřen při výuce na střední škole. Práce je rozdělena na dvě části. První je orientována na historii a popis projektové metody. Uvádí základní poznatky ze stereometrie a jejich souvislosti s vysokoškolským učivem. Pozornost je také věnována prostorové představivosti. Druhá část představuje vytvořený projekt, jeho přípravu, realizaci a vyhodnocení. Součástí je analýza výsledků z praxe. Projekt je zaměřený na opakování znalostí z planimetrie a stereometrie. Příloha diplomové práce obsahuje pracovní listy s jejich řešením a fotografie z realizace. Klíčová slova: projektové vyučování, stereometrie, planimetrie, prostorová představivost Geometry in architecture - project The goal of the diploma thesis was to create a project focused on the secondary school curriculum and the development of the spatial imagination. The project was partially verified in practice at a secondary school. The work is divided into two parts. The first is oriented to the history and the description of the project method. It introduces the basic knowledge of Stereometry and its relation with the university curriculum. The attention is also paid to the spatial imagination. The second part introduces the created project, its preparation, implementation and evaluation. It includes the analysis of results from practice. The project is focused on the repetition of knowledge of Planimetry and Stereometry. The appendix of the diploma thesis contains worksheets with their solution and photos from the realization. Key words: project teaching, Stereometry, Planimetry, the spatial imagination Geometrie in der Architektur - Projekt Das Ziel der Diplomarbeit war ein Projekt mit Schwerpunkt auf den Fachschullernstoff und auf die Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens zu schaffen. Das Projekt wurde teilweise im Unterricht in der Fachschule verifiziert. Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil ist auf die Geschichte und die Beschreibung der Projektmethode orientiert. Er gibt die grundlegenden Kenntnisse der Stereometrie und deren Zusammenhang mit Hochschullernstoff an. Aufmerksamkeit wird auch dem räumlichen Vorstellungsvermögen gewidmet. Der zweite Teil stellt den erstellten Projekt, seine Vorbereitung, Durchführung und Auswertung dar. Er beinhaltet ebenfalls eine Analyse der Ergebnisse aus der Praxis. Das Projekt ist auf Wiederholung der Kenntnisse aus Planimetrie und Stereometrie gerichtet. Der Anhang der Diplomarbeit enthält Arbeitsblätter mit ihren Lösungen und Fotos aus der Realisierung des Projektes. Schlüsselwörter: Projektunterricht, Stereometrie, Planimetrie, das räumliche Vorstellungsvermögen Autor: Práce s chybou v hodinách matematiky na francouzských školách Veronika Zítková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Zápis z jednání poroty

Zápis z jednání poroty Kategorie: K1 Seminární práce Doc. RNDr. Ivan Trenčanský, CSc. PhDr. Jana Cachová, PhD. Mgr. Derek Pilous Martina Babinská: Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch

Více

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie

Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Jiří Vaníček Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2009 Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie Abstrakt Kniha se zabývá využíváním

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK. cz

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7, SCHEME OF WORK Mathematics SCHEME OF WORK.  cz SCHEME OF WORK Subject: Mathematics Year: first grade, 1.X School year:../ List of topisc # Topics Time period Introduction, repetition September 1. Number sets October 2. Rigtht-angled triangle October,

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY

GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY GEOMETRICKÉ KONSTRUKCE V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ MATEMATIKY HODAŇOVÁ Jitka, CZ Resumé Studenti oboru Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy budou u žáků základních škol rozvíjet prostorovou představivost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Summer semester

Summer semester Summer semester 2015-2016 PC Skills 1 KAJ/4126 (1. roč. solo) pondělí 12:00-16:00 80 % docházka projekty: 1. osobní webové stránky (obsahují: osobní profil, fotogalerii vlastních snímků rodného města s

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci BIOMEDICÍNSKÁ STATISTIKA VE VÝUCE STUDENTŮ ZUBNÍHO LÉKAŘSTVÍ NA LF UP V OLOMOUCI BIOMEDICAL STATISTICS IN DENTISTRY TRAINING AT THE FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY, PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC Kateřina

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výuka programování v jazyce Python

Výuka programování v jazyce Python Výuka programování v jazyce Python Tomáš Fortelka RNDr. Jaroslav Icha Školní rok: 2009-10 Abstrakt Bakalářská práce se týká výuky programování v jazyce Python. Na trhu je velké množství knih a různých

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS

ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS ZDRAVOTNÍ RIZIKA HEALTH MATERIALS FOR STUDENTS A. Questions for conversation - ask the questions in pairs, take notes, then tell the class about your classmate: 1. What does a healthy lifestyle mean to

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0250 Garantující institut: Garant předmětu: Ekonomická statistika Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková, Ph.D.

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

Oxide, oxide, co po tobě zbyde

Oxide, oxide, co po tobě zbyde Oxide, oxide, co po tobě zbyde Měření oxidu uhličitého ve třídách naší školy CO2 Measurning in our school classes Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Markéta Kopecká, Kristýna Kocůrková Obsah -

Více

Třída: VI. A6 Mgr. Pavla Hamříková VI. B6 RNDr. Karel Pohaněl Schváleno předmětovou komisí dne: Podpis: Šárka Richterková v. r.

Třída: VI. A6 Mgr. Pavla Hamříková VI. B6 RNDr. Karel Pohaněl Schváleno předmětovou komisí dne: Podpis: Šárka Richterková v. r. MATURITNÍ TÉMATA Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Matematika a deskriptivní geometrie Předseda předmětové komise: Mgr. Šárka Richterková Předmět: Matematika Třída:

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

The project of system of developing competences for working with i-board

The project of system of developing competences for working with i-board Návrh systému rozvoje kompetencí pro práci s i-tabulí The project of system of developing competences for working with i-board Anna MARTINKOVÁ, ČR Abstrakt S rozvojem ICT se do výuky dostávají nové materiální

Více

DYNAMICS - Power, input power, efficiency

DYNAMICS - Power, input power, efficiency Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE

INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE INTERAKTIVNÍ TABULE A MATEMATICKÝ SOFTWARE GEOGEBRA PŘI VÝUCE MATEMATIKY V ANGLICKÉM JAZYCE Olga Komínková Základní škola Velká Bíteš kominkova.olga@zsbites.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá možnostmi využití

Více

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi

Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi Matematika na 1. stupni ZŠ se zaměřením na využití geometrie v praxi Mathematics in Elementary School with Focus on Geometry Utilization in Practice Jitka Hodaňová MESC: D40 Abstract The article describes

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

NETRADIČNÍ STEREOMETRICKÉ ÚLOHY V CABRI 3D

NETRADIČNÍ STEREOMETRICKÉ ÚLOHY V CABRI 3D NETRADIČNÍ STEREOMETRICKÉ ÚLOHY V CABRI 3D Mgr. Daniela Bímová, Ph.D. Katedra matematiky a didaktiky matematiky, Fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci Abstrakt: V

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele

Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Kvalita cigaretového tabáku v ČR- marketingové šetření se zaměřením na konečného spotřebitele Diplomová práce Bc. Eva Švejdová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana

AJ 3_09_Education.notebook. November 08, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 EDUCATION AJ 3 Konverzační témata DUM č. 9 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

PEARSON EduTour 2016. English in Focus

PEARSON EduTour 2016. English in Focus PEARSON EduTour 2016 English in Focus 16 March 2016 Ostrava Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703 - CZ-700 30 Ostrava 8:30-9:30 REGISTRATION, WELCOME REFRESHMENTS ELEMENTARY SCHOOL UPPER SECONDARY

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky

Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analýza vzdělávacích potřeb a kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v Olomouckém kraji k implementaci a využívání ICT ve výuce matematiky Analysis of Educational Needs and Competencies of Primary School Teachers

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic

Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text. Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Dynamic Development of Vocabulary Richness of Text Miroslav Kubát & Radek Čech University of Ostrava Czech Republic Aim To analyze a dynamic development of vocabulary richness from a methodological point

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE

MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE MOŽNOSTI PROPOJENÍ VÝUKY CHEMIE A ZDRAVOTNICKÉ PRAXE Ing. Zuzana Vargová 1 Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D. 2 1 Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha zuzana.vargova@zdrav-ova.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Course description. Course name: English for pre-intermediate students 2 Printed: :15. Academic Year 2015/2016

Course description. Course name: English for pre-intermediate students 2 Printed: :15. Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KAA/ANG4U Page: 1 / 5 Course name: English for pre-intermediate students 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 23.02.2017 07:15 Department/Unit / KAA / ANG4U Title

Více

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KRP/DRJ2 Page: 1 / 5 Course name: Second Romance language 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 15.01.2017 11:05 Department/Unit / KRP / DRJ2 Title Second Romance

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

WORKSHEET 1: Statistical survey

WORKSHEET 1: Statistical survey WORKSHEET 1: Statistical survey Četnost výskytu kvalitativního statistického znaku: Data Četnost výskytu Frequency He/she can swim IIII IIII IIII III 18 He/she can skate IIII IIII IIII IIII II 22 He/she

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS

Czech Technical University in Prague DOCTORAL THESIS Czech Technical University in Prague Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering DOCTORAL THESIS CERN-THESIS-2015-137 15/10/2015 Search for B! µ + µ Decays with the Full Run I Data of The ATLAS

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM MODERNÍ TECHNIKY

VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM MODERNÍ TECHNIKY VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH S VYUŽITÍM MODERNÍ TECHNIKY EDUCATION OF FIRST AID USING MODERN TECHNOLOGY AT BASIC SCHOOLS Petr KUNÁŠEK Resumé Tato diplomová práce se zabývá otázkou výuky první

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Projektové řízení (PR) Číslo předmětu: 548-0049 Garantující institut: Garant předmětu: Institut geoinformatiky doc. Ing. Petr Rapant, CSc. Kredity: 5 Povinnost:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI

ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY NESLYŠÍCÍHO UČITELE 1.STUPNĚ NA KATEDŘE MATEMATIKY PDF UP V OLOMOUCI ANNA ŠARÁTKOVÁ Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Žižkovo náměstí

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Personalistika (Pers) Číslo předmětu: 545 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II Jan Válek, Petr Sládek Pedagogická fakulta Masarykova Univerzita Poříčí 7, 603 00 Brno Úvodem Rozvoj ICT s sebou nese: Zásadní ovlivnění

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů

Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů Matematická komponenta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě z pohledu absolventů Mathematical Component in the Training of Future Teachers of 1st grade Elementary School at

Více

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová

Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením. Martina Zdráhalová Sociální integrace osob se získaným zrakovým postižením Martina Zdráhalová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou sociální integrace osob se získaným zrakovým postiţením.

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více