Anotace přihlášených prací do celostátní přehlídky SVOČ 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace přihlášených prací do celostátní přehlídky SVOČ 2010"

Transkript

1 Anotace přihlášených prací do celostátní přehlídky SVOČ 2010 K1 Seminární práce Súčasný stav a možnosti e-learningovej podpory vzdelávania na všetkých typoch škôl na Slovensku Martina Babinská Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Teoretická časť práce sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa funkcie elektronického vzdelávania ako aj poukazuje na vhodnosť e-learningu pre rôzne skupiny študentov. Prvá praktická časť práce mapuje situáciu na slovenských školách prostredníctvom internetového prieskumu (so štatistickou vzorkou 694 internetových stránok stredných a vysokých škôl). Výsledky ukazujú, že v priemere menej ako 15 percent slovenských škôl využíva na svojich www stránkach aktívnu formu e-learningu prístupnú pre svojich študentov. Druhá praktická časť práce mapuje situáciu na slovenských školách prostredníctvom elektronického dotazníka (so štatistickou vzorkou 267 respondentov). Výsledky prieskumu potvrdzujú, že viac ako 50% stredných a vysokých škôl na Slovensku má vybavenie a predpoklady na to, aby mohli e- learningovú podporu zaviesť (príp. už zaviedli) do bežnej dennej výuky na škole. Potvrdzuje sa tiež, že viac ako 50% respondentov (učiteľov a študentov všetkých typov škôl) sa už s elektronickým vzdelávaním stretlo a má k takémuto spôsobu výuky kladný postoj. Celá práca sa zameriava na získanie čo najviac informácií o situácii na slovenských školách potrebných pre vytvorenie pripravovaného e-learningového kurzu z matematiky pre študentov posledných ročníkov stredných škôl a prvých ročníkov vysokých škôl. Klíčévá slova: e-learning, elektronické vzdelávanie, škola, prieskum, internet Present state and possibilities of e-learning support of education at all types of schools in Slovakia The theoretical part of the work deals with questions regarding the function of electronical education and point out the suitability of e-learning for different group of students. The first practical part is mapping the situation on the Slovak schools trough an internet survey (with a statistical sample of 694 websites of sec. schools and colleges). The result shows that in average less than 15% of Slovak schools use on their web sites an active form of e-learning available for their students. The second practical part is mapping the situation on the Slovak schools trough an electronical questionnaire (with a statistical sample of 267 respondents). The results shows us that more than 50% of secondary schools and colleges have appropriate technical equipment and assumption for the implementation of e-learning (or they already implemented) in the everyday teaching on the schools. The results are also showing us that more than 50% of respondents (teachers and students from all types of schools) already met with electronical education and have a positive attitude towards this way of education. The whole work is focusing on acquiring of as more as possible information about the situation on the Slovak schools needed for creation of an e-learning course of mathematics for the students of the last classes of secondary schools and first classes of colleges. Key words: e-learning, electronical education, school, survey, internet

2 Fraktál ako činiteľ zvýšenia záujmu o matematiku Mária Dvorská Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Fraktály sú možnosťou, ako žiakom ukázať, že matematika je krásnym umením. V tejto práci podávame návrh na motivačné vyučovacie hodiny matematiky na strednej škole s využitím vlastných interaktívnych programov na kreslenie fraktálov. Cieľom vyučovacích hodín je žiakov motivovať zaujímavými poznatkami o fraktálnej geometrií. Prvú vyučovaciu hodinu navrhujeme zaradiť pri výučbe geometrickej postupnosti. Druhá vyučovacia hodina sa zaoberá zaradením fraktálov pri výučbe komplexných čísel. Klíčová slova: fraktál, motivácia, vyučovanie matematiky Fractal as a factor of increasing interest in mathematics Fractals are a way to show that mathematics is beautiful art. In this thesis we suggest motivational math lessons at secondary school using our interactive programs drawing fractals. The aim of the lessons is to motivate students by interesting information about fractal geometry. We suggest to use the first lesson after teaching a geometric progression. The second lesson deals with fractals in teaching complex numbers.

3 K2 Bakalářské práce z didaktiky matematiky K2a MŠ a 1. stupeň ZŠ Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Jitka Kouklíková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové Bakalářská práce se zabývá možnostmi rozvíjení prostorového vnímání dětí předškolního věku. Orientace v prostoru je součástí průpravy v oblasti matematických, zejména geometrických představ dítěte. Záměrem práce je obohatit nabídku aktivit v mateřské škole s ohledem na věkové zvláštnosti prostorového vnímání dětí na základě studia literatury, pozorování a praktických činností. Součástí práce je katalog her. Cílem experimentálního šetření je zjistit a porovnat úroveň vnímání prostoru v jednotlivých věkových skupinách. Klíčová slova: prostorové vnímání, orientace, předškolní věk, hra, labyrint Spacial Awareness of Preschool Children This thesis deals with the possibilities of developing a room s space, and how it may affect the spacial awareness of preschool children. Their orientation in the room is a part of their mathematical development, especially in the geometrical imagination of children. The goal of this thesis is to enrich the lists of activities that are available in Kinder Gardens, in consideration of the age differences and spacial awareness of children, based on studies of literature, observation and practical activities. A list of practical games is a part of this thesis. The goal of experimental examination is to determine and compare the level of spacial awareness in particular age groups. Key words: spacial awareness, orientation, preschool age, game, maze Dětská kresba prostorových útvarů a jejich 3D modely Jana Křišťanová Pedagogická fakulta UHK Hradec Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou nejčastěji vyuţívaných technik zobrazování u dětí předškolního věku modelování a kreslení. Cílem práce je pozastavit se nad tím, jak vlastně předškolní děti prostor kolem sebe vnímají a ţe ne vţdy jen kresbou dokáţou reálně zachytit, co skutečně vidí. Úkolem práce je připomenout v současnosti opomíjenou funkci hmatu a jeho role při zobrazování prostoru předškolními dětmi. A naopak vyvrácení stěţejního důrazu kladeného pouze na kresbu dítěte, ať uţ se jedná o metodu diagnostickou, posuzování školní zralosti či vývoje dítěte samotného. Klíčová slova: dítě, předškolní věk, vývoj, prostor, kresba, modelování, smysly, zrak, hmat, vnímání Children s drawing of spatial systems and their 3D models This bachelor thesis compares two of the most commonly used techniques for displaying visual images by preschool children molding and drawing. The objectives of this thesis are to examine how preschool children perceive space and how they do not always manage to capture what they really see. The thesis also aims to outline the importance of the commonly

4 neglected role of touch when preschool children display space to children and to rebut the fundamental emphasis that has been placed on children s drawing, whether in reference to drawing as a diagnostic method, a method for assessing a child s maturity for school or its relevance to the development of the child itself. Key words: Child, pre-school age, development, space, drawing, molding, wits, sight, touch, perception Názorné představy o přirozeném čísle u dětí v předškolním věku Lenka Novotná UJEP, katedra matematiky a ICT PF Bakalářská práce se zabývá problematikou matematického myšlení, především číselných představ u dětí v předškolním věku. Teoretická část je zaměřena na matematické představy v kontextu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a charakteristikou předškolního dítěte. Praktická část nabízí náměty, jakým možným způsobem se lze přiblížit k dosažení klíčových kompetencí v oblasti matematického myšlení v podobě her, pracovních listů a námětů z literatury. Výzkumná část mapuje úroveň číselných představ u 70 předškolních dětí ze čtyř mateřských škol. Numeric imaginings of the pre-school age children The Bachelor thesis deals with the topic of the mathematical thinking, especially with those related to the numeric imaginings of the pre-school age children. The theoretical part is focused on the mathematical notions related to General Educational Programme for pre-school education and the pre-school age children characteristics. The practical part of the essay offers suggestions of possible ways how to approach the acquisition of the key competence in the field of mathematical thinking through children play, worksheets and topics derived from literature. The exploratory part surveys the level of the numeric imaginings of 70 pre-school age children from different day nurseries.

5 K2b 2. a 3. stupeň Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec a jeho použití Tereza Bártlová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Text je věnován Eulerovu-Maclaurinovu sumačnímu vzorci, tj. vztahu mezi integrováním funkce a sčítáním funkčních hodnot. Studenti matematické analýzy mohou tuto práci využívat jako učební text. V sumačním vzorci se vyskytují Bernoulliho čísla a Bernoulliho polynomy, které jsou zde podrobně popsány a zmíněny některé jejich vlastnosti. Úvod je věnován historickému odvození Eulerova-Maclaurinova sumačního vzorce a podrobněji se zabývá i moderním odvozením obecného tvaru. Součástí práce jsou takékonkrétní příklady, k jejichž výpočtu se využívá Eulerova-Maclaurinova sumačního vzorce, tj. součet mocnin přirozených čísel, částečný součet harmonické řady a s ním související úlohy, Theodorova spirála nebo Stirlingův vzorec. Klíčová slova: Eulerův-Maclaurinův sumační vzorec, Bernoulliho čísla, Bernoulliho polynomy, Harmonická řada, Stirlingův vzorec Euler-Maclaurin summation formula and its applications The aim of this thesis is to explore the relation between integration and series summation with the help of the Euler-Maclaurin summation formula. The thesis is intended as a teaching text for calculus students. It. starts with the description of the Bernoulli numbers and Bernoulli polynomials, which appear in summation formula. After giving the definitions of Bernoulli numbers and polynomials, we investigate some their properties. The thesis contains a proof of the summation formula and explains its consequences. It also briefly mentions the historical derivation of the formula. Part of the thesis is devoted to concrete examples demonstrating the applications of the summation formula, i. e. the sums of powers of the natural numbers, harmonie partial sums and related problems, the spiral of Theodorus, and the Stirling's formula. Keywords: Euler-Maclaurin summation formula, Bernoulli numbers, Bernoulli polynomials, Harmonic series, Stirling's formula Autor: Statistika na střední škole David Fiedor Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Účelem této bakalářské práce bylo nejprve zjistit způsob a rozsah výuky statistiky na střední škole a následně na základě tohoto výzkumu vytvořit učební text. Tento učební text je rozšířen o řešené příklady ihned po vyložení teorie a na konci většiny kapitol je doplněn příklady neřešenými, určenými k procvičení. Celá bakalářská práce se věnuje pouze statistice popisné. Hlavním přínosem této práce je poslední kapitola, kterou tvoří zadání a vypracování samostatného úkolu. Ten by měl posloužit vyučujícím matematiky jako vzor, jak lze zadávat samostatnou práci studentům. Také by měl pomoci studentům při vypracování statistických úkolů v programu Microsoft Excel. Tento text může být využit také jako zdroj příkladů zadávaných studentům.

6 Klíčová slova: statistický soubor, průměr, variabilita Statistics on secondary school The main purpose of the bachelor thesis was to find out a range of statistics education at grammar schools. The aim was to produce teaching materials on the bases of this research. This work deals with the explanation of theory and exemplary simple statistical operations. Half of the chapters contain exercises for practice at the end of these chapters. In the bachelor thesis only descriptive statistics is involved. The main contribution of the bachelor thesis is the last chapter which includes a solved statistical project. Thanks to this project students should be able to process a statistical file in Microsoft Excel. The project could imagine a demonstration for math teachers how to organise the lesson. The bachelor thesis can be used as a source of exercises for students. Keywords: data set, mean, variability Konceptuálne úlohy vo výučbe matematiky Denisa Gallová Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Práca sa zaoberá metódou Peer Instruction, dôvodmi jej vzniku a jej použitím vo výučbe. Vysvetľuje dôvody hľadania novej metódy vo výučbe matematiky. Tieto dôvody sú úzko spojené s častými miskoncepciami, s ktorými študenti prichádzajú do triedy. Použitím konceptestov sa úloha študenta mení z pasívneho pozorovateľa na aktívneho účastníka. Následne je charakterizovaný tematický celok Deliteľnosť prirodzených čísel v niektorých slovenských a českých učebniciach z pohľadu výskytu konceptuálnych úloh. Na záver sme zozbierali a vytvorili konceptuálne úlohy, ktoré môžu byť použité pri vyučovaní tematického celku Deliteľnosť prirodzených čísel. Conceptual tasks in mathematics education The purpose of this project is to explore method of teaching called Peer Instruction, to describe reasons for its development and its usage in teaching of mathematics. Reasons for searching of new attitude to mathematics teaching are explained there. These reasons are closely connected to the usual misconceptions that students come to the class with. Using the conceptests, the role of student is transformed from that of passive observer to active participant. Consequently, the topic Divisibility of natural numbers in some Slovak and Czech mathematic text books is characterized concerning the occurrence of conceptual tasks. At the end, we collected and created conceptual tasks that can be used in teaching topic Divisibility of natural numbers. Volně stažitelné geometrické programy Veronika Havelková Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Cílem práce je základní seznámení s nejvyužívanějšími volně stažitelnými geometrickými programy GeoGebra, GEONExT a Cinderella. Důraz je kladen na jeden z těchto programů,

7 dynamický software GeoGebra. Čtenář je seznámen s prostředím programu, programovými možnostmi a webovou podporou (včetně dostupných výukových a metodických materiálů). Výukový potenciál programu je naznačen prostřednictvím množství různorodých appletů nejen z oblasti geometrie. Jedna kapitola je věnována i starším verzím programu GeoGebra a nahlížíme jejím prostřednictvím tak i na směr, jakým se program bude vyvíjet do budoucna. Práce následně ještě obecně představuje další programy dynamické geometrie GEONExT a Cinderella. V závěru práce jsou srovnány programy GeoGebra, GEONExT, Cinderella s programem Cabri, který má v České republice již dlouhou tradici. Freeware geometry software The aim of the work is to acquaint the readers in a basic way with the most often used withdrawable geometrical programs Geogebra, GEONExT and Cinderella. Emphasis is laid on one of these programs, the dynamic software GeoGebra. A reader is familiarized with the background of the program, the program s options and web promotion (including the available educational and methodical materials). The educational potential of the program is shown by means of numerous diverse applets not only from the field of geometry. One chapter is dedicated to the former versions of the Geogebra program too and through this chapter the direction in which the program will be developing in the future can be followed as well. Subsequently, the work also presents the other programs of dynamic geometry: GEONExT and Cinderella. In the final part of the work the programs GeoGebra, GEONExT and Cinderella are compared with the Cabri program, which has already had a long tradition in the Czech Republic. Autor: Matematika v japonských školách Karel Prášek Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Hlavním cílem bakalářské práce je popsat a porovnat japonské školství a matematické vzdělávání s českým. Práce je složena ze dvou hlavních částí. První část je věnována japonskému školství, jeho historii, současné podobě a postavení žáka a učitele v japonské společnosti. Druhá část představuje vybrané metody výuky matematiky používané na základních a středních školách v Japonsku. Dále popisuje fenomén zvaný lesson study a jeho vliv na zlepšení výuky, porovnává japonské školní osnovy s českým rámcovým vzdělávacím programem a na závěr poukazuje na úspěchy japonského matematického vzdělávání a motivaci žáků ke studiu matematiky. Mathematics in Japanese schools The main objective of bachelor work is to describe and compare Japanese and Czech education (with an emphasis on mathematical education). The work consists of two main parts. The introduction is dedicated to Japanese education, its history, current situation and to the role of student and teacher in the Japanese society. The main part presents various methods of teaching, which are used at primary and secondary schools in Japan. It also describes a phenomenon called "Lesson Study" and its impact on improving teaching. The Japanese school curriculum is also compared to the Czech educational framework programme in this part. The conclusion emphasise the achievements of Japanese mathematical education and students' motivation for this subject.

8 Autor: Historie logiky jako inspirace pro vyučováni matematiky Karel Zavřel Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Bakalářská práce Historie logiky jako inspirace pro vyučování matematiky se snaží nějakým způsobem integrovat poznatky a příklady z historie logiky do celku matematiky, především s ohledem k vyučování. Úvodní exkurzní kapitola ilustruje vývoj procesu usuzování, zároveň naznačuje, jaké postavení v panteonu vědních odvětví logika v té které době zaujímala. Druhá kapitola se zabývá několika odlišnými způsoby formalizace logiky. Je to především Aristotelův konstrukt formální logiky a na něj navazující sylogistika. Ta je dále rozebírána z hlediska vývoje klasifikace platnosti sylogismů, od memorovacích formulí přes různé druhy diagramových metod pro znázornění sylogismů. Následují dva oddíly, které se věnují přínosu George Boolea a Gottloba Frega. Je zde částečně srovnáván jejich přístup k logice jako takové a zmiňují se nejdůležitější principy a akcenty, které jsou obsaženy v jejich dílech. Třetí kapitola je ryze praktická, začíná krátkým přehledem situací, kdy je logika implicitně obsažena ve vyučování, aniž bychom si to nutně uvědomovali. Další tři oddíly se postupně zabývají sofismaty, pravdivostními tabulkami a fenoménem autoreference. Jsou zde zmíněny příklady typových úloh, které tuto problematiku ilustrují, zároveň jsou tyto tři oddíly vnitřně spojeny s předcházejícími kapitolami, totiž s Aristotelovou sylogistikou, Booleovou algebrou logiky a Fregovým dílem, které paradox autoreference rovněž poznamenal. History of logic as inspiration for teaching of mathematics The bachelor thesis History of logic as an inspiration for mathematics education endeavors to integrate pieces of knowledge and examples taken from the history of logic into the entire mathematics, especially into mathematics education. The introductory overview chapter illustrates the development of the process of logical inference, and simultaneously it indicates the position of logic in the pantheon of all branches of science in the particular periods of history. The second chapter deals with the different ways of formalizing logic. First I discuss Aristotle s construction of formal logic as a system of syllogisms. That system is analyzed from the point of view of a classification of syllogisms and the proof of their validity, as well as from the point of view of several medieval memorizing formulas and the different diagrammatic methods for representation syllogism. The next two chapters describe the contribution of George Boole and Gottlob Frege. In the text I try to compare their approaches to logic and describe the most important principles and accents, present in their works. The third chapter is a purely practical one; it starts with a short overview of the situations, where logic is implicitly included in mathematics education without our being aware of it. Next three short sub-chapters deal with sophisms, tables of truth values and the phenomenon of self-reference. There are discussed several examples, which are related to these three problems. Further, these three sub-chapters are also related to passages in the second chapter, especially to Aristotle s syllogisms, to Boole s project of arithmetization of logic and to Frege s work, which is also affected by the self-reference paradoxes.

9 K3 Diplomové práce z didaktiky matematiky v prezenčním studiu K3a MŠ a 1. stupeň ZŠ Autor: Prostorová představivost a orientace v prostoru Mgr. Eduard Durník Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Tato diplomová práce se zabývá oblastí orientace v prostoru a prostorovou představivostí u žáků prvního stupně základní školy. Snaží se vytyčit základní pojmy této tématiky a přibližuje domácí i zahraniční tendence, které se prostorovou představivostí a orientací v prostoru zabývají. Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření efektivního nástroje využitelného pro diagnostiku úrovně orientace v prostoru a prostorové představivosti u žáků na prvním stupni základní školy. Vyžití tohoto nástroje bylo testováno během hlavního výzkumu ve druhých a pátých ročnících základních škol v Praze. Součástí diplomové práce je i podrobná analýza výsledků tohoto výzkumu, která reflektuje relativní úroveň prostorové představivosti a orientace v prostoru u žáků na prvním stupni základních škol v České republice. The three-dimensional orientation and the spatial imaginery This graduation thesis is concerned with the three-dimensional orientation and the spatial imaginery of children in primary school. The thesis is focused on an essential terms and aspects of the theme and it describes some domestic as well as foreign trends, which have engaged in the research of human spatial abilities. The main aim of the practical part of the graduation these was original creation of an effective tool, which could be used for diagnostics of the level of free-dimensional orientation and spatial imaginery of children in primary school. This tool was tested out during my research work, which took place in 2nd and 5th grade of three primary schools in Prague. Final results of this research were substantially processed and included into the analysis. Analytical part in primary schools in the Czech Republic. offers relative reflection of the level of spatial orientation of children. Rozvíjení prostorové představivosti Jana Hanková TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Diplomová práce se zabývá moţnostmi rozvíjení prostorové představivosti v hodinách matematiky u dětí mladšího školního věku. Cíl diplomové práce směřuje k usnadnění aktivit ţáků i pedagogů spojených s rozvojem prostorové představivosti. Práce je rozvrţena do tří částí. V první části se zabývá psychologickou stránkou představivosti a jejím vývojem a vyuţitím. Druhou část tvoří vlastní výzkum. Výzkum je zaměřen na zjišťování úrovně prostorové představivosti u ţáků čtvrtých ročníků ze čtyřech základních škol. Zkoumá rozdíly mezi jednotlivými testovanými školami, rozdíly mezi úspěšností chlapců a dívek a vyhodnocuje, který typ úloh zaměřených na rozvoj prostorové představivosti činí ţákům největší obtíţe. Třetí část obsahuje autorkou vytvořené pracovní listy a metodická doporučení k moţným způsobům rozvíjení prostorové představivosti v hodinách geometrie stereometrie u ţáků čtvrtých ročníků.

10 Klíčová slova: Prostorová představivost, stereometrie, typy úloh pro rozvoj prostorové představivosti, pracovní listy, metodická doporučení. The development of Spatial Imagination This Diploma Thesis deals with development of spatial imagination that is practised during lessons of mathematics for children on the first level of basic school. The aim of the diploma thesis is to simplify pupil s and pedagogue s activities connected with the development of spatial imagination. This Diploma Thesis is itemized into three main parts. The first part deals with psychological aspect of imagination and its evolvement and availing. The second part is composed of research. The research is directed to identify the level of spatial imagination which different pupils of fourth basic s school level can have. It studies differences between each tested schools, differences between boys and girls and it analyses, which kind of theme directed to development of spatial imagination makes the biggest problems to children. The third part is composed of author created worksheets and methodical advices how to develop the spatial imagination during geometry stereometry lessons. Key words: spatial imagination, stereometry, different kinds of theme directed to development of spatial imagination, worksheets, methodical advices Le Développment d Imagination Spatial Le mémoire de maîtrese se préocuppe des possibilités de développement d imagination spatial en cours de mathematique destiné pour les enfants de premier niveau du primaire. Le but du mémoire de maîtrese tendre á facilitation des activitées des pedagogues et des élèves qui sont connectées avec le développement d imagination spatial. Le mémoire de maîtres est divisé en trois parties. En premier patrie elle se préocuppe de côté psychologique de l imagination, s évolution et son utilisation. La seconde partie est formé par la recherche elle-même. La recherche se concentre sur la détection de niveau d imagination spatial entre les élèves des classes quatrième des quatre écoles différents. On recherche les diference entre les écoles, entre les filles et les garcons et on évalue quel type de devoir infligé le développement d imagination spatial cause les problémes les plus grands. La troisième partie est formé par les feuillets de travail qui était crées par l auteur et les recommandations méthodiques pour les possibilitées de développement d imagination spatial en cours de géométrie stéréométrie en quatrièmes classes du primaire. Les mots clés: la imagination spatial, stéréométrie, les devoirs différents infligé le développement d imagination spatial, les feuillets de travail, les recommandations méthodiques. Děda Lesoň jako motivační výukové prostředí pro hospitalizované a nemocné děti Michaela Králová Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Diplomová práce se zabývá použitím sémantického aritmetického prostředí "Děda Lesoň" při experimentální výuce nemocného dítěte. Prvním cílem práce bylo ověřit motivační sílu tohoto prostředí. Za tímto účelem byl realizován experiment s hospitalizovaným žákem 4. ročníku. Druhým cílem práce bylo zpracovat výukový materiál, který by bylo možné použít při výuce matematiky dětí ročníku ZŠ při jejich dlouhodobějším pobytu v nemocnici vedle jejich běžných učebnic. Pro úplnost je práce doplněna obecným materiálem o dětských pacientech, jejich zvláštnostech, potřebách a právech a též o vzdělávání nemocných dětí. V práci jsou přiloženy jak písemné materiály experimentu, tak veškeré materiály, které byly v rámci zpracování diplomového úkolu vytvořeny.

11 Father Woodland as a motivational learning environment for hospitalized and sick children This Diploma Thesis deals with the use of semantic arithmetical environment "Father Woodland" in the experimental teaching of a sick child. First aim of the thesis was to verify the motivational power of the environment. For this purpose the experiment with a hospitalized pupil of fourth grade was realized. Second aim of the thesis was to elaborate such educational material, which could be used in mathematical education of pupils of 2 nd -5 th grade of primary school beside their current textbook at their longer stay in a hospital. For completeness materials on the general pediatric patients, their specific characteristics, needs and rights are also included. The Thesis is accompanied by both written experimental materials and all materials which were created within the work on the Diploma Thesis. Autor: Výukový program matematiky pro 2. ročník základní školy Vladimír Mudra UJEP, katedra matematiky a ICT PF Diplomová práce se zabývá tvorbou a využitím výukového programu matematiky ve druhém ročníku základní školy. Teoretická část se věnuje programovacím jazykům C, C++ a vývojovému prostředí C++ Builder, ve kterém byl výukový program vytvořen. V praktické části je popsána a vysvětlena struktura, zdrojový kód a uživatelské rozhraní programu. Dále je zde popsán příběh motivující žáky ke splnění matematických úkolů. Výzkumná část zahrnuje testování programu na základních školách a interpretaci výsledků. Tutorial for mathematics in the second grade The thesis deals with creation and use of math s courseware in second year-class of primary school. Theoretical part is dedicated to programming languages C, C++ and development environment of C++ Builder, whereof was the courseware created. In practical part is described and explained structure, source code and user interface of the courseware. There is described narrative motivating pupils to fulfil math s tasks, too. Exploration part includes testing of the courseware on primary schools and presentation of results. Prostorové vnímání žáků primární školy Tereza Nováková TU v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje prostorové představivosti u žáků 1. stupně základní školy. Zkoumá a popisuje možnosti, jak lze některé složky představivosti stimulovat a procvičovat. Jde zejména o pohledy na tělesa, jejich zobrazování a následné znovuvytvoření. Přitom se uplatňuje spolupráce a komunikace mezi žáky jako významná kompetence. Mini-výzkum je postaven na hypotéze, že systematické rovíjení prostorové představivosti pomocí cvičení, která jsou k tomu určená, může přispět k jejímu zlepšení. To vše by mělo žákům usnadnit pochopení matematickcýh a geometrických vztahů při dalším studiu

12 v následujících letech. Práce je doplněna zásobníkem průpravných cvičení, obrázky, tabulkami a grafy. Klíčová slova: Prostorová představivost, geometrie, dítě mladšího školního věku, zobrazování, uplatnění imaginace v matematice. Primary school pupils space perception The thesis is dealing with a space perception development possibilities in primary school pupils. The thesis is studying and describing possibilities how we can stimulate and practise some components of the perception. The point is especially that look on figures, their displaying and follow-up reproduction. At the same time a cooperation and communication between pupils are exercised like important competence. This mini-research work is based on a hypothesis that systematically space perception development by the help of exercises intended for it can contribute to its improvement. All of that should make easier pupil s mathematical and geometrical relations comprehension to their next studies in following years. The thesis is completed by introductory exercises stack, pictures, charts and graphs. Keywords: The space perception, the geometry, the primary school pupil, the displaying, the imagination exercising in mathematics. Atomární analýza jako nástroj pochopení myšlenkových operací žáků Veronika Nuslová Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Cílem diplomové práce je seznámení s metodou atomární analýzy. Na předložených podkladech historického vývoje, současného využití a praktické zkušenosti autorky je možno udělat si o této metodě ucelenou představu. Podstatnou částí práce je experiment se šesti žáky 4. ročníku ZŠ, ze kterého vzešly tři hlavní výstupy. Zaprvé vypracování historického vývoje atomární analýzy. Zadruhé výukový materiál zpracovaný v programu Microsoft Class Server, který již byl využit a nadále bude využíván na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze při vzdělávání učitelů prvního stupně. A zatřetí ukázka atomární analýzy konkrétního videozáznamu a písemných prací získaných z realizovaného experimentu se šesti žáky 4. ročníku. Atomic analysis as the tool for understanding mental operations of students The aim of this thesis is familiarization with the atomic analysis method. The historical development of the method, its current use and the author s practical experience together enable a comprehensive conception of the method to be formed. A substantial part of the thesis consists of an experiment with six fourth grade pupils resulting in three distinct outputs. First, a survey of the historical development of atomic analysis. Second, educational material processed in Microsoft Class Server, which has already been used and will continue being made use of in training primary school teachers at the Faculty of Education at Charles University in Prague. Third, a demonstration of the atomic analysis of a specific video recording and accompanying written material obtained from the experiment.

13 K3b 2. a 3. stupeň Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání Jana Boháčová Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Diplomová práce se zabývá problematikou origami jako didaktického prostředí v matematickém vzdělávání. Práce má dva hlavní cíle, a to ukázat možnosti origami jako didaktického prostředí v některých oblastech školské matematiky, zejména konstrukční a početní geometrie, a navrhnout náměty na využití origami ve vyučování matematice na druhém stupni základní školy a střední škole. Práce obsahuje stručný popis historie a geometrických axiomů origami. Dále jsou v ní uvedeny výhody a úskalí využití origami ve vzdělávání a možnosti využití origami v matematickém vzdělávání na různých stupních škol. Stěžejní částí práce je popis a idaktický rozbor úloh vycházejících ze skládání rovnostranného trojúhelníku a mnohostěnů; některé z těchto úloh jsou převzaté, některé jsou vlastní. Praktický význam pro výuku mají rovněž uvedená metodická doporučení pro práci v prostředí origami v rámci matematického vzdělávání, která vycházejí především z vlastních zkušeností s užitím origami ve výuce. Origami as a Learning Environment in Mathematics Education The thesis deals with origami as a learning environment in mathematics education. The two main aims of the thesis are to show the possibilities of using origami in various areas of mathematics teaching and learning, especially in synthetic geometry and calculations in geometry, and to suggest specific origami-based activities for secondary education. First, origami is introduced in its historical context and its geometrical axioms are described. Further, advantages and difficulties of using origami in mathematics education are discussed, with respect to the type and level of school. The fundamental part of the thesis consists of description and didactical analysis of tasks based on folding of an equilateral triangle and various polyhedra. Some of these tasks are adapted from other resources, some were designed by the author. Based on direct experience with employing origami-based tasks in different classrooms, methodological recommendations are added to the individual analyses, facilitating the practical usage of the thesis. Využitie Dirichletovho princípu v učive stredných škôl Andrea Jobeková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Práca sa zaoberá vytvorením zbierky úloh na tému Dirichletov princíp. V prvej časti sa nachádza stručný prehľad zo života Lejeune Dirichleta, charakteristika Dirichletovho princípu a jeho začlenenie do rôznych tém matematiky spolu s dôkazmi. Druhá časť práce obsahuje zbierku úloh, dotazník a jeho vyhodnotenie. Zbierka obsahuje 30 úloh, na ktorú nadväzuje dotazník s 15 položkami, ktorú vypĺňalo 25 pedagógov stredných škôl. Ich úlohou bolo vysloviť svoj názor na existenciu tejto zbierky. Našim cieľom a teda aj cieľom práce bolo zostaviť zbierku úloh na tému Dirichletov princíp a zistiť, či zbierka v

14 stredoškolskom učive bude mať priaznivú odozvu učiteľov stredných škôl a tým jej existencia bude opodstatnená. Klíčová slova: Dirichletov princíp; dôkaz; logické myslenie; zbierka úloh. Application of Pigeonhole principle in secondary school curriculum This paper is dealing with creation of collection of exercises on the Pigeonhole principle. In the first part you can find an overview of Lejeune Dirichlet s life, characterisation of Pigeonhole principle and its integration to various mathematical topics with demonstrations. The second part of my thesis contains a collection of exercises, a questionnaire and its evaluation. The collection consists of 30 exercises connected the questionnaire containing 15 items. The questionnaire has been filled in by 25 secondary school teachers. Their task was to express their opinion on the existence of this collection. The aim of this thesis is to compile a collection on the Pigeonhole principle and to ascertain whether it will have a positive response from secondary school teachers. In this case its existence is legitimate. Key words: Pigeonhole principle; demonstration; logical thinking; collection of exercises Autor: Využití internetu ve výuce analytické geometrie na střední škole Jan Končel Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Diplomová práce ve své první části hledá, zkoumá a hodnotí existující české a anglické webové stránky věnované výuce analytické geometrie. Na základě tohoto šetření jsou v druhé části vytvořeny nové webové stránky, jež jsou zaměřené na výuku analytické geometrie na střední škole. Ty se snaží vyhýbat nalezeným chybám a naopak se inspirují tím co bylo kvalitní a zajímavé. Učební text pokrývá kapitoly: souřadnice, vektory, geometrie v rovině, geometrie v prostoru, kuželosečky a kulová plocha. Stránky obsahují mimo jiné definice pojmů, věty a jejich důkazy. Vše je doplněno desítkami názorných obrázků, křížových odkazů, rejstříkem pojmů a dynamickými Java applety. Student si své znalosti může ověřit přímo v appletech, ve sbírkách řešených úloh nebo v generovaných testech. Klíčová slova: Analytická geometrie, přímka, rovina, prostor, kuželosečky Secondary school analytic geometry with internet The first part of the Thesis looks at, examines and evaluates existing Czech and English web pages dedicated to coordinate geometry studies. Based on this research, in the second part new web ages are created, which focus on coordinate geometry studies of secondary school level. They try to overlook any mistakes found and on the contrary look for inspiration in what was valuable and interesting. The text covers the following topics: Cartesian coordinates, vectors, coordinate geometry in 2D, coordinate geometry in 3D, conic sections and sphere. The web pages above all contain definitions, statements and their proofs. All is supported by tens of schematic pictures, cross references, index of definitions and dynamic Java applets. Students can test their knowledge directly in Java applets, through selection of solved exercises or by using generated tests. Keywords: Coordinate geometry, vectors, straight line, plane, space, conic sections Matematické úlohy v přírodě Jana Králíková Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

15 Diplomová práce obsahuje pět úloh, ktere lze využít při výuce matematiky na střední škole. V úlohách se studenti setkají s matematickýni aplikacemi z běžného života, které si zároveň sami prakticky vyzkouší. Část každé úlohy se uskutečňuje v přírodě, mimo školní lavici. Úlohy mají za cíl přiblížit studentům jak matematickou, tak praktickou problematiku dané aplikace. Tématy úloh jsou Měření výšky stromu, Měření nedostupných vzdáleností, Výškový profil trasy, Šifrování a Hanojské věže. Úlohy jsem vytvářela tak, aby řešily reáiné praktické problémy a přitom v co nejvyšší míře využívaly středoškolskou matematiku. Studenti v nich uplatní znalosti z planimetrie, goniometrie a trigonometrie, funkce a jejich grafy, posloupnosti, řady a důkaz matematickou indukcí. Účelem úloh je rozvíjet matematické a logické myšlení, učit matematizovat reálnou situaci a vidět matematiku v dalších oborech lidské činnosti. Klíčová slova: Aplikační úlohy, střední škola, didaktika, matematika. Mathematical problems inspired by the nature The diploma thesis consists of five exercises, which can be used within mathematical education at secondary schools. In these exercises students get involved with mathematical applications in ordinary life, which they can practically experience. A part of each exercise takes place outdoors, outside of the classroom. Objectives of the exercises are to display both mathematical and practical problems of the application. The topics of exercises are Tree height measuring, The measuring of unreachable distances, The altitude profile of a track, Cryptography and The Tower of Hanoi. I tried to make these exercises to solve real practical problems and to use the secondary school mathematics as much as possible at the same time. Students will use their knowledge in plane geometry, goniometry and trigonometry, functions and their graphs, sequences, series and proof by mathematical induction. Purposes of the exercises are to develop mathematical and logical thinking, to teach how to express the real situation in a mathematical way and to recognize mathematics in other fields of human activity. Keywords: Mathematical applications, secondary school, didactics, mathematics. Autor: Program Imagine ve výuce matematiky Antonín Malach Pedagogická fakulta UP v Olomouci Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s programem Imagine Logo. Práce obsahuje historii programovacího jazyka Logo, základní příkazy a ovládání programu Imagine Logo. Součástí práce jsou didaktické hry vytvořené v programu, které mají za úkol ukázat učitelům, že si mohou sami vytvořit didaktické hry s jakýmkoli námětem na jakékoli téma. Klíčová slova: hra, didaktická hra, matematika, Imagine Logo, želví grafika, program The program Imagine Logo in the education of Mathematics The aim of the diploma thesis is to inform the readers about the program Imagine Logo. The work contains history of the program language Logo, basic instructions and control of the program Imagine Logo. Part of the diploma thesis are also didactic games made in the program. They can show the teachers that they are able to create their own didactic games any kind of topic and theme they may choose. Key words: game, didactic game, mathematics, Imagine Logo, turtle graphics, program

16 Projektové vyučovanie s dôrazom na medzipredmetové vzťahy Daniela Maráková Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Predkladaná práca sa zoberá problematikou tvorby projektových úloh a realizácie projektov z matematiky na 2. stupni ZŠ. Cieľom práce je podať základné informácie o metodike projektového vyučovania, jeho praktickej aplikácií v matematike s návrhmi niekoľkých projektových úloh použiteľných v školskej praxi. Teoretická časť práce je v úvode zameraná na porovnanie učebných osnov z matematiky pre 2. stupeň ZŠ z roku 1997 a štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 z roku 2008 z hľadiska obsahu a rozsahu učiva matematiky. Ďalej sa venuje všeobecnej charakteristike projektového vyučovania a projektových úloh. V praktickej časti je uvedený námet a priebeh realizácie interdisciplinárneho projektu 3D model krajiny a niekoľko ďalších motivačných projektov zameraných na aplikáciu matematiky na 2. stupni ZŠ. Práca je doplnená ilustračným a fotografickým materiálom. Kľúčové slová: Projekt. Projektové vyučovanie. Projektová metóda. Matematická úloha. Objem telesa. Creation of project tasks in mathematics on the 2nd grade of primary schools The submitted thesis is focused on the issue of project tasks creation and realisation of projects in mathematics in the 2nd grade of primary schools. The aim of the diploma work is to present basic information about project education methodology and how it is applied in mathematics. Additionally, the work proposes several project tasks which can be used in school practise. The theoretical part is focused on comparison of 2nd grade primary school mathematics curriculum in the year 1997 and public education program ISCED 2 in the year based on content and range of mathematics curriculum. Also, it discusses general characteristics of project education and project tasks. The practical part of the thesis introduces the interdisciplinary project 3D model of landscape its theme and implementation process, and some other motivational projects focused on mathematics application in the 2nd grade of primary school. The work is complemented with illustration and photographical material. Key words: Project. Project education. Project method. Mathematical task. Volume of solid. Autor: Úvod do práce v programu GeoGebra pomocí netradičně formulovaných úloh Lukáš Saulich Univerzita karlova v Praze, Pedagogická fakulta Cílem diplomové práce bylo navrhnout, vytvořit a ověřit v praxi způsob, jejž může učitel použít se žáky, kteří teprve začínají s programem dynamické geometrie (konkrétně GeoGebra) pracovat tak, aby toto uvedení bylo efektivní, časově úsporné a aby přineslo

17 žákům z matematického hlediska i něco nového. Byla provedena rešerše literatury s cílem postihnout, jaké možnosti má učitel, chce-li začít programy dynamické geometrie používat. Podrobněji jsem popsal dva zahraniční výzkumy. Navrhl jsem a vyzkoušel se žáky sérii 6 úloh spojených příběhem. Úlohy jsou situovány na pozadí s fotografií, což je vizuálně zajímavé a ukazuje spojení matematiky s praxí. Ukázalo se, že úlohy jsou pro uvedení do práce s programem vhodné. V práci jsou popsány některé obtíže žáků spojené s prací v GeoGebře. Podrobně je rozebrán způsob tvorby jedné z úloh a je uvedeno 15 dalších úloh vytvořených na pozadí s fotografií. Introduction to work in GeoGebra through problems formulated in a non-traditional way The goal of diploma work was to suggest, create and trial in practice a series of problems which teachers can use to introduce students to work with dynamic geometry software (namely GeoGebra) in a way that is effective, time saving and provides students with new experience in mathematics. The literature search was carried out with the goal to identify different ways of this introduction. I have described two research projects in more detail. I have suggested and tested with students 6 mathematical problems connected by a story. The problems are situated against the photographic background, which is visually interesting and shows the connection between mathematics and reality. The teaching experiment showed that the suggested mathematical problems served my purposes well. The work includes the description of some problems that students had when working with GeoGebra. The creation of one of the mathematical problems is analysed in detail and 15 other problems created against a photographic background are given. Problem Solving: Izolované problémy Miroslava Sovičová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Cielom predkladanej práce je interpretovat základné informácie o problem solvingu a heuristických stratégiách používaných na riešenie problémov, ako aj vytvorit metodicky spracovanú zbierku izolovaných matematických problémov využitelnú v školskej praxi i pri výbere príkladov na matematické sútaže. Práca sa opiera o publikáciu Student Problems from the Mathematical Gazette vydanú Matematickou Asociáciou a je clenená na úvod, dve kapitoly (Teoretické východiská, Zbierka príkladov) a záver. Kapitola Teoretické východiská definuje problém, izolovaný problém, Problem Solving, zaoberá sa heuristickými stratégiami na riešenie problémov, prejednáva aj rôzne dôvody vkladania problémov do školskej matematiky. Zbierka príkladov obsahuje 57 riešených problémov, ktoré sú casto doplnené alternatívnymi riešeniami. Materiály by mohli byt použité vo výchovno-vzdelávacom procese ako doplnkové pomôcky na seminároch z matematiky na stredných školách, ako podklady na matematické olympiády, matematické korešpondencné semináre i ako podklady pre samostatné štúdium matematiky. Prácu môžu využit aj študenti vysokých škôl odboru ucitelstva matematiky na skúmanie príkladov patriacich do kategórie Problem Solving. Klúcové slová: Problem Solving. Izolované problémy. Heuristické stratégie. Riešené príklady. Matematická Asociácia. The Mathematical Gazette. Problem Solving: Isolated Problems

18 The aim of the diploma work is to interpret the basic information about problem solving and heuristic strategies used to solve problems, as well as to create methodically elaborated collection of the isolated mathematical problems that can be used in school practice and for the problem choice for the mathematical competition. The work is based on the publication Student Problems from the Mathematical Gazette published by Mathematical Association and is divided into the introduction, two chapters (Theoretical Resources, Problem Collection) and the conclusion. The chapter Theoretical Resources defines the problem, isolated problem, Problem Solving, it deals with heuristic strategies to solve problems, discusses the reasons for placing problems into the school mathematics. The problem collection contains 57 solved problems that are often supplemented by alternative solutions. This thesis can be used in educational process as additional materials for mathematical courses at secondary schools, as materials for the Olympiad in Mathematics, for mathematical correspondence seminars and as the material for self-education of mathematics. The work can also be used by the university students studying teacher training study programme in mathematics to examine the problems belonging to the Problem Solving category. Keywords: Problem Solving. Isolated Problems. Heuristic strategies. Problem solutions. Mathematical Association. The Mathematical Gazette Autor: Kvantitativní analýza textu Královédvorského rukopisu Jan Šípek Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové Práce přidává k dosavadnímu rozsáhlému rukopisnému bádáni další malý díl. Nejprve je představena matematická lingvistika, její historie, předmět a části. Jsou uvedeny základní veličiny kvantitativní lingvistiky a podmínky pro jejich použití. Pak jsou stručně připomenuty nejdůležitější výzkumy Rukopisu a citovány jejich výsledky. Autor provedl porovnání jednotlivých písní Rukopisu z hlediska informační teploty textu pomocí kanonického Mandelbrotova zákona. Za předpokladu, že Rukopis je podvrh, je případná odlišnost informační teploty jednotlivých písní nepřímou indicií, že autorem Rukopisu je více osob. Je naznačena pochybnost, zda je jazyk dostatečně neživý na to, aby mohl být zkoumán mechanickými, téměř fyzikálními kvantitativními metodami. Text práce je oživován verši z přebásnění Rukopisu Kamilem Bednářem. Klíčová slova: Rukopis královédvorský, kvantitativní lingvistika, Zipfovy zákony Quantitative analysis of the text of Královédvorský rukopis This thesis adds to the research about the Manuscript of Dvůr Králové another small part. At the beginning there is introduced mathematical linguistics, its history, subject and parts. There are mentioned basic quantities of quantitative linguistics and conditions for their selection. Then there are mentioned the most important researches of Manuscript and quoted their results. The author has compared the songs from the point of view of the code of Mandelbrot. The premise was the Manuscript is a spurious document. If the quantitative characteristic of songs is different, the Manuscript might be spurious by more than one author. There exist some doubts about the language being lifeless enough to be analysed by mechanical, almost physical quantitative methods. The text of the thesis is enlivened by verses from the modern version of Manuscript by Kamil Bednář. Keywords: The Manuscript of Dvůr Králové, quantitative linguistics, the codes of Zipf

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Sborník abstraktů pro 9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Irena Smolová, Milada Dušková, Martin Svoboda (Eds.)

Více

PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. evoluční teorie. politiku, komunikaci v rodině a na sociální kapitál mladých lidí.

PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. evoluční teorie. politiku, komunikaci v rodině a na sociální kapitál mladých lidí. JMÉNO HLAVNÍHO ŘEŠITELE PŘIJMENÍ HLAVNÍHO ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN NÁZEV PROJEKTU ČÍSLO PROJEKTU Dějiny české teologie CMTF_2013_003 CTIRAD V. POSPÍŠIL VÝZVY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI V GLOBALIZOVANÉM SVĚTĚ

Více

Politologie. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu CZ. 1.07/1.1.11/02.0011. Mgr.

Politologie. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu CZ. 1.07/1.1.11/02.0011. Mgr. Název kurzu Politologie Autor kurzu Mgr. Jarmila Svobodová Ověřovatel kurzu Mgr. Petr Kašpar Vyučovací předmět SVS společenskovědní seminář (ZSV základy společenských věd) Ročník 3. - 4. ročník gymnázia,

Více

Mezinárodní vztahy. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu CZ. 1.07/1.1.11/02.0011. Mgr.

Mezinárodní vztahy. Název kurzu. Autor kurzu. Ověřovatel kurzu. Vyučovací předmět. Ročník. Popis kurzu CZ. 1.07/1.1.11/02.0011. Mgr. Název kurzu Mezinárodní vztahy Autor kurzu Mgr. Jarmila Svobodová Ověřovatel kurzu Mgr. Iva Kloudová Vyučovací předmět SVS společenskovědní seminář (ZSV základy společenských věd) Ročník 3. - 4. ročník

Více

Kapitoly z dějin práva

Kapitoly z dějin práva Název kurzu Kapitoly z dějin práva Autor kurzu Mgr. Jarmila Svobodová Ověřovatel kurzu Mgr. Iva Kloudová Vyučovací předmět SVS společenskovědní seminář (ZSV základy společenských věd) Ročník 3. - 4. ročník

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY ICT VE VÝUCE CHEMIE

AKTUÁLNÍ TRENDY ICT VE VÝUCE CHEMIE AKTUÁLNÍ TRENDY ICT VE VÝUCE CHEMIE CURRENT TRENDS OF ICT IN CHEMISTRY EDUCATION XX. Sborník abstraktů 20. Mezinárodního semináře o výuce chemie Book of Abstracts of the 20 th International Workshop on

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle

SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ. ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle SBORNÍK METODICKÝCH LISTŮ ke vzdělávacím kurzům LMS Moodle, únor 2012 Projekt: Projekt: Inovace Inovace a a podpora podpora výuky výuky na na gymnáziu gymnáziu Reg. č. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0011 Reg. CZ.107/1.1.11/02.0011

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2010/2011 Audy, Lukáš Bakalářská práce: Nabídka turistického potenciálu zemí střední Evropy pro čínského touroperátora/ The offer of the potential in Central

Více

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS

PROJECT-BASED EDUCATION IN CHEMISTRY AND RELATED FIELDS Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 10. Mezinárodní studentská konference /

Více

8. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 2. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka

8. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 2. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Sborník abstraktů pro 8. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 2. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Eva Svobodová, Petr Daněk (Eds.) Brno, 2012 Koordinátoři

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2005 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org Miloš Šifalda Head of Educational Department of Regional Office of Southern Moravia School Act and Innovative Trends in Brno Second volume of international

Více

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU

MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU MANAGEMENT A MARKETING SPORTU A CESTOVNÍHO RUCHU Doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc. (ed.) Ing. Jan TLUČHOŘ (ed.) UJEP v Ústí n. L. Fakulta pedagogická Katedra tělesné výchovy ZČU v Plzni Fakulta ekonomická

Více

Aligerová, Martina Anotace Annotation Androsov, Alexandr

Aligerová, Martina Anotace Annotation Androsov, Alexandr Aligerová, Martina Program/obor: Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví Bakalářská práce: Vliv ekonomické recese na chod restaurace / Impact of Economic Recession on the Restaurant

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 12. Mezinárodní studentská konference /

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 9. Mezinárodní studentská konference 9 th

Více

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie

Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra chemie a didaktiky chemie Charles University Faculty of Education Department of Chemistry and Chemistry Education 9. Mezinárodní studentská konference 9 th

Více

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011

Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 Přijaté projekty Interní grantová soutěž UPOL 2011 soutěž název projektu číslo projektu Klíčové slova Anotace CZ Anotace EN Cyrilometodějská teologická fakulta 2011 Vybrané otázky metafyziky a etiky The

Více

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA MATHEMATICA VII MATEMATIKA 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy

ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA MATHEMATICA VII MATEMATIKA 4. Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS FACULTAS PAEDAGOGICA MATHEMATICA VII MATEMATIKA 4 Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí

Více

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL STUDIA OECONOMICA Vědecké monografie Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE Jindřich Vaněk a kol.

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2009/2010 Bauch, Václav Bakalářská práce: Dlouhodobý hmotný majetek/ Long-Term Tangible Assets Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Vincencová Oponent bakalářské

Více

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H.

Chýlová, H., Natovová, L., Michálek, P.: Existují specifika volby copingových strategií u vysokoškolských studentů?...30 Natovová, L., Chýlová, H. Obsah Plenární přednášky...3 Slezáčková, A.: Pozitivní psychologie inspirace pro výzkum, teorii i praxi...3 Slezáčková, A., Havigerová, J.M.: Vybrané souvislosti prožívaného štěstí u vzorku české populace...3

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 3/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Journal for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících

ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN. tradicích monoteistických náboženství historicky utvářejících JMÉNO PŘIJMENÍ ČÍSLO HLAVNÍHO HLAVNÍHO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU ŘEŠITELE ŘEŠITELE ANOTACE_CZ ANOTACE_EN Obřady manželství v kontextu různých náboženských tradic CMTF_2012_001 FRANTIŠEK KUNETKA Uzavírání

Více

Media4u Magazine. 7. ročník 4/2010. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 7. ročník 4/2010. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedaogogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 7. ročník 4/2010 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Student GIS Projekt IV. Abstrakty přednášek

Student GIS Projekt IV. Abstrakty přednášek Student GIS Projekt IV y přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. říjen 2007 Seznam abstraktů Využití modelování průchodu povodňových vln v operativním řízení nádrže... 3 Sloučení územních plánů Mikroregionu Hranicko

Více

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv

TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Pavla Kovářová a kolektiv TRENDY V INFORMAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Pavla Kovářová a kolektiv Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Kovářová, Pavla Trendy v informačním vzdělávání / Pavla Kovářová a kolektiv.

Více