VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů VZ byla projednána na poradě pedagogických pracovníků školy dne a na poradě provozních zaměstnanců školy dne Školská rada schválila VZ dne Č.j.: 471 /2012 Datum vyhotovení: Otisk razítka Podpis ředitele školy

2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 1.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU ŠKOLY 2. PŘEHLED OBORŮ 2.1. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ (DLE REJSTŘÍKU ŠKOL) 2.2. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ŠKOLY 2.3. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2.4. NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 2.5. ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2.6. POČTY DĚLENÝCH HODIN 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 3.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 4.1. ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKU 4.2. VÝSLEDKY PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA VŠ A VOŠ 4.3. POČTY ŽÁKŮ ŠKOLY 4.4. PŘIJÍMÁNÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU VE STŘEDNÍ ŠKOLE 4.5. INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 5.1. CELKOVÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5.2. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 5.3 TESTOVÁNÍ NIQES TESTOVÁNÍ KALIBRO 5.4 VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1. STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 7.2. STUDIUM KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 7.3. STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 2

3 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A O PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 8.1. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.2. ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH (OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY) 9. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 10. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY PŘÍJMY A VÝDAJE ŠKOLY V ÚČETNÍM ROCE HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 11. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 12. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 13. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 14. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 15. ÚDAJE O KONTROLÁCH A STÍŽNOSTECH ÚDAJE O KONTROLÁCH ÚDAJE O STÍŽNOSTECH 16. ROZHODOVÁNÍ ŘEDITELE ŠKOLY O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI STÁTNÍ SPRÁVY 17. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLE Název školy Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 Sídlo školy Bavorovská 1046, Vodňany IČO DIČ CZ Bankovní spojení č. účtu /0600 u GE Money Bank Vodňany Telefon/fax školy Webové stránky školy Právní forma Příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol IZO ředitelství Součásti školy, IZO, kapacita místo poskytovaného vzdělání Nejvyšší povolený počet žáků ve škole 372, pro obor K/ žáků Obory vzdělání dle nařízení vlády č.689/2004 Sb. o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, ve znění pozdějších předpisů K/801 Gymnázium všeobecné (dobíhající) K/81 Gymnázium K/401 Gymnázium všeobecné (neotevřen) K/41 Gymnázium (od , neotevřen) (označit dobíhající) Ředitel školy PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. Statutární zástupce ředitele Mgr. Luděk Polák školy Personalistka a hospodářka Soňa Kubová školy Ekonomka školy Eva Vovesná Charakteristika školy viz komentář níže Název zřizovatele Město Vodňany Sídlo zřizovatele náměstí Svobody 18/I, Vodňany IČO Telefon/fax / webové stránky zřizovatele CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Gymnázium Vodňany je víceleté osmileté gymnázium, vždy po jedné třídě v ročníku. SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY Vodňany, Protivín, Netolice, Strunkovice nad Blanicí, Bavorov, Písek, Lhenice, Strakonice. 4

5 HISTORIE ŠKOLY Gymnázium Vodňany svou existencí navazuje na dlouholetou tradici vodňanského všeobecného středoškolského vzdělávání, která sahá hluboko do 50. let 20. století. Dne 1. září 1954 byla rozhodnutím československého ministerstva školství ve Vodňanech zřízena Jedenáctiletá střední škola, do jejíhož čela byl jmenován ředitel Tomáš Jebavý. Sídlem nově vzniklé jedenáctiletky se stala budova dnešní ZŠ Alešova. Dne 1. ledna 1961 byla Jedenáctiletá střední škola rozdělena na dva personálně i správně propojené subjekty Základní devítiletou školu a Střední všeobecně vzdělávací školu. Ta byla z důvodu centralizace středních všeobecně vzdělávacích škol do okresních měst k zrušena. Novodobá historie Gymnázia Vodňany se datuje od počátku 90. let 20. století, kdy se město Vodňany rozhodlo obnovit tradici všeobecného středního vzdělávání zřízením městského gymnázia. Na základě zřizovací listiny z 23. března 1992 tak od 1. září 1992 začíná fungovat v areálu ZŠ Bavorovská Základní škola a osmileté Gymnázium Vodňany. V roce 1994 se gymnázium osamostatňuje, tj. odděluje od Základní školy, Bavorovská ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY Škola je umístěna v areálu (v pavilonu B) Základní školy, Bavorovská ZÁZEMÍ ŠKOLY Gymnázium Vodňany je umístěno v areálu ZŠ, Bavorovská 1046 v pavilónu B. Škola má možnost využívat své vlastní odborné učebny (dvě jazykové, informatiky a výpočetní techniky), specializovanou učebnu společnou se základní školou (fyziky, chemie a biologie), učebny, které spravuje ZŠ, Bavorovská 1046 (hudební výchovy a tělesné výchovy) a konečně společné venkovní školní hřiště + atletickou dráhu, streetballové koše, ping-pongové stoly. Od léta 2011 mohou žáci školy využívat i hřiště na plážový volejbal. VYBAVENOST ŠKOLY Gymnázium Vodňany má prostorově limitované, v mnoha ohledech ale nadprůměrně vybavené zázemí, které využívá pro naplňování cílů své výchovně vzdělávací činnosti. PŘEDNOSTI ŠKOLY Gymnázium Vodňany nabízí žákům odpovídající úroveň vzdělávání v rodinném kontaktním prostředí; ve smyslu loga školy jako bližšího gymnázia. POČET ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY (k / , fyzické osoby) Počet zaměstnanců školy 23 / 22 z toho počet pedagogických pracovníků 18 / 17 nepedagogických pracovníků 5 / 5 DEMOGRAFICKÉ SLOŽENÍ ŽÁKŮ 5

6 Počet žáků celkem (k / ): 154 / 156 žáků VYBAVENÍ ŠKOLY VÝPOČETNÍ TECHNIKOU Počítače celkem 47 z toho přístupné žákům 29 Počítače s připojením k internetu 47 z toho přístupné žákům 29 Počítače v odborných učebnách (počítačová/jazyková) 29 Počet notebooků/ pro učitele 13 Počet dataprojektorů 11 Počet tiskáren 6 Počet kopírovacích strojů 3 z toho přístupné žákům 1 Počet interaktivních tabulí 4 Komentář: Vybavení školy výpočetní technikou je na velmi dobré úrovni (stav k ). Každá třída školy je vybavena IT technikou (dataprojektor + elektronické plátno/smartboard/plazmová televize) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY Přiloženo v přílohách. VEDENÍ ŠKOLY PhDr. Martin Schacherl, Ph.D., ředitel školy Mgr. Luděk Polák, zástupce ředitele školy Soňa Kubová, hospodářka a personalistka školy PROVOZNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Ekonom Eva Vovesná Personalista Soňa Kubová Školník Jiří Špán Uklízečky Jana Danielová, Dagmar Toporová Mgr. Luděk Polák, správce Centra IKT BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Požární hlídka: dle zákona č.133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů je škola zařazena do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí z toho vyplývá, že škola není povinna zřizovat požární hlídku. Požární preventista: Mgr. Jaroslav Truhlář 6

7 Technik BOZP: Oldřich Boška Vedení úrazů: Mgr. Jaroslav Truhlář Správce školní lékárničky: Mgr. Radek Čejka VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 1. PŘEDMĚTOVÉ KOMISE Předmětová komise (dále Pk) - český jazyk / estetická výchova / občanská výchova, základy společenských věd / Předseda Pk Mgr. Petra Dudáková Členové Pk Mgr. R. Čejka, Mgr. P. Dudáková, JUDr. V. Halodová, Mgr. K. Kavanová-Mušková, PhDr. M. Schacherl, Ph.D., Mgr. P. Špišáková, Mgr. M. Hanušová, Mgr. R. Hrdlička, Mgr. L. Polák, Mgr. M. Sekyrka Předmětová komise (dále Pk) anglický jazyk / německý jazyk Předseda Pk Mgr. A. Randáková Členové Pk Mgr. A. Randáková, Mgr. P. Špišáková, Mgr. M. Sekyrka, Mgr. B. Žižková, Mgr. P. Dudáková, Mgr. C. Cook Předmětová komise (dále Pk) matematika / fyzika / biologie / chemie Předseda Pk Mgr. Jaroslav Truhlář Členové Pk Mgr. K. Hunešová, PaedDr. I. Kalivodová, Mgr. J. Krpata,, Mgr. J. Truhlář, Mgr. J. Straka. Předmětová komise (dále Pk) dějepis / zeměpis / informatika a výpočetní technika / tělesná výchova Předseda Pk Mgr. Radek Hrdlička Členové Pk Mgr. R. Čejka, Mgr. R. Hrdlička, Mgr. L. Polák, Mgr. A. Randáková, Mgr. M. Sekyrka. 2. VÝPIS PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ Cook, Cecil Lektor anglického jazyka Čejka, Radek, Mgr. - Výchovný poradce; Zdravotník školy; SKS (TV); Správce šaten a sprch; TU. Doležalová, Tereza TU. Dudáková, Petra, Mgr. - Předseda předmětové komise (ČJL-EVV-EVH, OBV/ZSV); SKS (ČJL); Správce žákovské knihovny; TU. 7

8 Halodová, Vladislava, JUDr. Hanušová, Markéta, Mgr. Hrdlička, Radek, Mgr. - Předseda předmětové komise (ZEM-DĚJ-IVT, TV); SKS (DĚJ); TU. Hunešová, Klára, Mgr. - SKS (MAT); Koordinátor charitativních akcí; TU. Kalivodová, Ivana PaedDr. - Environmentální výchova; TU. Kavanová-Mušková, Klára, Mgr. - Školní metodik prevence; Výzdoba školy; SKS (EVV EVH, OBV); Organizace Slavností školy. Krpata, Jan, Mgr. - SKS (FYZ); Správce odborné učebny CHE-FYZ-BIO. Polák, Luděk, Mgr. - Zástupce ředitele školy; Správce Centra IKT; SKS (ZEM-IVT); TU. Randáková, Andrea, Mgr. - Předseda předmětové komise (AJ, NJ); Koordinátor ŠVP; SKS (NJ); TU. Sekyrka, Michael, Mgr. - Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí; Správce jaz. učebny č. I.; TU. Schacherl, Martin, PhDr., Ph.D. - Ředitel školy. Straka,Jan, Mgr. Špišáková, Petra, Mgr. - SKS (AJ); Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí. Truhlář, Jaroslav, Mgr. - Předseda předmětové komise (MAT-FYZ-BIO-CHE); BOZP, BESIP, CO, PO; SKS (BIO-CHE) TU. Žižková Barbora, Mgr. - Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí; Správce jaz. učebny č. II.; Kronika školy. Uvádějící učitelé: Mgr. Jaroslav Truhlář (Mgr. Jan Straka) Příprava a organizace lyžařských kurzů, Oranžový víceboj a VVV PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. (II. NG) Mgr. Radek Čejka (1. VG) Příprava a organizace majáles Mgr. Radek Čejka Třídní schůzky a dny otevřených dveří Mgr. Radek Čejka 8

9 Příprava a organizace bloků Zástupce ředitele Příprava a organizace Slavností školy Mgr. K. Kavanová-Mušková DALŠÍ INFORMACE Výuka cizích jazyků prvním cizím jazykem je povinně anglický jazyk (od I. NG), druhý cizí jazyk (německý jazyk) se vyučuje od III. NG. Pravidelně je nabízen nepovinný předmět náboženství. Pitný režim je zajištěn nápojovými automaty ve vestibulu školy (1x teplé nápoje, 1x studené nápoje). PŘEHLED TŘÍD A TŘÍDNÍCH UČITELŮ k Třída Třídní učitel Počet žáků Učebna I. NG Mgr. Klára Hunešová 20 Učebna I. NG II. NG Mgr. Michael Sekyrka 18 Učebna II. NG III. NG Mgr. Petra Dudáková 18 Učebna III. NG IV. NG Mgr. Luděk Polák 23 Učebna IV. NG 1. VG Mgr. Tereza Doležalová Mgr. Radek Hrdlička 24 Učebna 1. VG 2. VG PaedDr. Ivana Kalivodová 18 Učebna 2. VG 3. VG Mgr. Radek Čejka 17 Učebna 3. VG 4. VG Mgr. Andrea Randáková 16 Učebna 4. VG Komentář: Podle výkazu o střední škole k je celkový počet žáků školy 154; všichni studují v denní formě vzdělávání. ŠKOLNÍ ROČENKY Škola vydává od školního roku 2008/2009 ročenku vždy 1x ročně. V příštím školním roce škola vydá výroční almanach. ZAHRANIČNÍ AKTIVITY/KONTAKTY (PARTNERSKÉ ŠKOLY) A. Zahraniční partnerské školy (bilaterální spolupráce) Maďarsko Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény Nyíregyháza Německo PTID Gymnasium Dieburg 9

10 Německo - Naturwissenschaftlich-technologisches, sprachliches, wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Gymnasium Zwiesel Slovinsko Ekonomska srednja šola Ptuj B. Zahraniční (v rámci projektů) partneři školy Německo Dieburg 2x Holandsko - Doetinchem Rakousko Vídeň Itálie - Palermo VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ Konzultace využívali žáci v průběhu celého roku i mimo vyčleněné konzultační hodiny. Nejvíce konzultací bylo posytováno v období září, říjen, před pololetím a v měsíci květnu. Poradenské služby byly poskytovány dle potřeb studentů, rodičů a učitelů. Nejvíce pohovorů proběhlo v rámci třídních schůzek a během konzultačních odpolední. Informační a poradenskou funkci plnily také Burzy škol a internetové stránky školy. V průběhu celého školního roku byly naplňovány všechny hlavní úkoly VP. Následující hodnocení je chronologické dle činností v jednotlivých měsících (bez akcí pravidelně se opakujících - třídní schůzky, DOD a Burzy škol). Mgr. Radek Čejka, výchovný poradce V přílohách je přiložen rozpis činností výchovného poradce ve školním roce 2011/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ Složení školské rady Titul, jméno, příjmení 1. Zástupci organizace Mgr. R. Čejka Mgr. P. Dudáková 2. Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupci zletilých žáků Michaela Mikešová Eva Lánová 3. Zástupci zřizovatele Mgr. Pavel Janšta (předseda) Karel Burda Komentář: Školská rada ve školním roce 2011/2012 schválila Výroční zprávu Gymnázia Vodňany a ŠVP pro NG a VG a následně i modernizovaný školní řád školy. 10

11 1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU GYMNÁZIA VODŇANY Název Nadační fond Gymnázia Vodňany Sídlo Bavorovská 1046 IČO Bankovní spojení /0600 Právní forma Předseda Revizor Členové nezisková organizace Soňa Kubová Mgr. Andrea Randáková Jana Schacherlová, Jitka Bernklauová Komentář: Nadační fond Gymnázia Vodňany byl dne zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích do nadačního rejstříku a tímto nadále pokračuje v činnosti bývalé Nadace Gymnázia Vodňany. Cílem Nadačního fondu Gymnázia Vodňany je podpora talentovaných žáků, doplňování učebních pomůcek, podpora zájmové a sportovní činnosti žáků, podpora odborného růstu pedagogů i podpora partnerských styků se školami v zahraničí. Zdrojem nadačního fondu jsou příspěvky od fyzických a právnických osob. Nadační fond Gymnázia Vodňany přebírá každoročně garanci nad organizací majálesu a maturitních plesů. Od školního roku 2005/2006 Nadační fond Gymnázia Vodňany stanovil kritéria pro prospěchová stipendia. Na prospěchové stipendium má nárok každý žák, který buď dosáhl v jednom pololetí školního roku studijní průměr ze všech vyučovacích předmětů v daném ročníku 1,00, a to ve výši 300,- Kč, anebo dosáhl v jednom pololetí školního roku studijní průměr ze všech vyučovacích předmětů v daném ročníku 1,50, a tehdy příspěvek činí 150,- Kč. Výše částek se nevyplácí v hotovosti, ale v podobě nabití kopírovacích karet, které mohou žáci používat na volně přístupném kopírovacím stroji v prostorách školy. Zavedením stipendií a posilováním prestiže výchovných opatření školy (pozitivních, tj. pochval) se Nadační fond Gymnázia Vodňany snaží více motivovat žáky k zlepšování studijních výsledků a oceňovat aktivity, kterými reprezentují školu na veřejnosti. Dále Nadační fond Gymnázia Vodňany stanovil od školního roku 2005/2006, že každý žák obdrží s pochvalou ředitele školy zároveň poukázku na knižní publikaci ve výši 100,- Kč, kterou si může vybrat v prodejně WALES ve Vodňanech. Soňa Kubová, předseda Nadačního fondu GV 11

12 Prospěchové stipendium za 1. pololetí 2011/2012 třída Stipendium á 150,- Kč (prospěl/a s vyznamenáním Stipendium á 300,- Kč (prospěl/a s vyznamenáním samé jedničky) I. NG Kateřina Hronková, Šimon Pužej Klára Činátlová, Klára Halodová, Karolína Churáčková, Miroslav Průcha, Čeňka Ryšlinková, Kristýna Vondrášková, II. NG Valerie Mikešová Vanda Piačková, Lenka Šáchová III. NG Františka Kyselková, Anna Hunešová Alžběta Truhlářová IV. NG Tomáš Hojek, Eliška Holečková, Věra Schrenková 1. VG Petra Chvostová 2. VG Alena Böhmová, Jana Chvostová, Jitka Mašlová, Nguen Thi Thanh Huyen 3. VG Eva Čížková, Pavla Čížková, Petra Dudáková, Vendula Klimešová, Lenka Rychtářová, Pavla Tomanová Veronika Halodová, Antonín Trojan, Eliška Truhlářová, Jaroslava Trojanová 4. VG Jakub Kvasnička, Eliška Plánská - Celkem 3.150,- Kč 3.900,- Kč - Prospěchové stipendium za 2. pololetí 2011/2012 třída Stipendia á 150,- Kč (prospěl/a s vyznamenáním I. NG Klára Činátlová, Miroslav Průcha, Šimon Pužej, Čeňka Ryšlinková II. NG III. NG IV. NG Valérie Mikešová, Vanda Piačková, Lenka Šáchová Anna Hunešová, Františka Kyselková, Alžběta Truhlářová Tomáš Hojek, Alexandra Lacinová, Radek Nová, Eliška Truhlářová 1. VG Jana Moravcová, Marie Nováková, Lucie Urbanová 2. VG Jana Chvostová, Pavlína Nosková, Anna Sedláková, Andrea Kolesová 3. VG Eva Čížková, Pavla Čížková, Petra Dudáková, Lenka Rychtářová, Pavla Tomanová Stipendia á 300,- Kč (prospěl/a s vyznamenáním samé jedničky) Klára Halodová, Karolína Churáčková, Kristýna Vondrášková - - Veronika Halodová, Eliška Holečková, Antonín Trojan, Monika Trávníčková, Jaroslava Trojanová Vendula Klimešová 4. VG - - Celkem 3.900,- Kč 2.700,- Kč 12

13 2. PŘEHLED OBORŮ 2.1 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Obory vzdělání K/81 Gymnázium K/801 Gymnázium - všeobecné Zařazené ročníky/počet tříd I. NG, II. NG, III. NG, IV. NG. 1. VG, 2.VG, 3. VG 4. VG K/401 Gymnázium - všeobecné neotevřeno K/41 Gymnázium neotevřeno Komentář: Gymnázium Vodňany obor vzdělání K/401 a K/41 neotvírá z provozních důvodů. 2.2 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ŠKOLY Vzdělávací programy ŠVP ZV ŠVP GV Generalizovaný učební plán pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem Zařazené ročníky/počet tříd I. NG, II. NG, III. NG, IV. NG 1. VG, 2. VG, 3. VG 4. VG Učební plán vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j.162/07/03) Učební plán vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (č.j.446/2009/1) Učební plán vzdělávacího programu podle Generalizovaného učebního plánu pro gymnázia s osmiletým studijním cyklem, který schválilo MŠMT ČR dne , pod č.j /99-22 s platností od , se změnou učebních dokumentů č. j / ze dne 27. září

14 UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Předmět Ročník I.NG II.NG III.NG IV.NG 1.VG 2.VG 3.VG 4.VG Český jazyk a literatura Cizí jazyk Cizí jazyk 2 - R Latina R R Občanská výchova Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Deskriptivní geometrie R R R R R Fyzika Chemie Biologie/geologie Informatika a výp.technika R Estetická výchova R R Tělesná výchova Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Volitelný předmět Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny 5 11 Celkem Nepovinné předměty 14

15 2.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Název volitelného předmětu Vyučující Zařazeno v ročníku Sprotovní hry (SHR) Mgr. R. Čejka 1.VG Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Mgr. C. Cook 2.VG Seminář a cvičení ze ZSV (SZS) Mgr. R. Čejka 2.VG Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Mgr. C. Cook 3.VG Seminář a cvičení ze ZSV (SZS) JUDr. V. Halodová 3.VG Konverzace v anglickém jazyce (KAJ) Seminář a cvičení z českého jazyka (SČJ) Seminář a cvičení ze zeměpisu (SZE) Seminář a cvičení z dějepisu (SDĚ) Mgr. C. Cook Mgr. P. Dudáková Mgr. R. Hrdlička Mgr. R. Hrdlička 4.VG 4.VG 4.VG 4.VG 2.4 NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Jako nepovinný předmět bylo vyučováno ve školním roce 2011/2012 náboženství. 2.5 ZÁJMOVÉ KROUŽKY Název zájmového kroužku Basketbal Dramatická výchova Vyučující Mgr. Luděk Polák Mgr. Petra Dudáková Komentář: Organizace zájmové činnosti žáků nepatří mezi prioritní cíle školy. Vzhledem k náročnosti studia a celkové vytíženosti žáků (na Gymnáziu Vodňany převládají žáci, kteří na školu dojíždějí) slouží zájmová činnost pouze jako doplněk volných (časových) kapacit a možností žáků v rámci organizace jejich školního dne (např. nultá hodina u žáků, kteří do školy přijíždějí již v 7 hodin ráno, popř. zájmová činnost vyplňuje volný čas žákům odpoledne po vyučování). 15

16 Ve školním roce 2011/2012 na škole aktivně působil pod vedením Mgr. Petry Dudákové divadelní soubor Podvod. Pro žáky vodňanských škol i veřejnost odehrál Podvod divadelní představení Jak je důležité míti Filipa. Pod vedením PaedDr. Ivany Kalivodové začal působit na škole hudebně-pěvecký soubor. V aktuálním školním roce se uskutečnilo několik vystoupení (Vánoční koncert, Minikoncert v CSP aj.). 2.6 POČTY DĚLENÝCH HODIN nižší stupeň gymnázia vyšší stupeň gymnázium počet dělených hodin 24 (z toho 8 TV) 54 (z toho 6 TV) 78 celkem Komentář: Gymnázium Vodňany dělí výuku na skupiny, a to skupiny pro výuku cizích jazyků dle platné legislativy(od 23 žáků), u ostatních skupin dle ekonomických možností školy. Dělení do skupin reflektuje počty žáků ve třídách a celkovou nižší naplněnost školy žáky. 16

17 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Ředitel školy: PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. Jmenování do funkce: od Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Luděk Polák Jmenování do funkce: od PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI K ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI, PRAXI A ZPŮSOBILOSTI Pedagogičtí pracovníci vedení školy titul jméno příjmení učitel VŠ studijní obor aprobace První pracovní smlouva ve školství/pracovní Mgr., PhDr., PhD. Martin SCHACHERL ZŠ, SŠ PF JU, PF MU, FF MU Č. Bud., Brno Učitelství 2. st. ZŠ a SŠ ČJL, OV, TV Mgr. Luděk POLÁK učitel SŠ ZČU Plzeň Učitelství zeměpisu Učitelství výpočetní techniky ČJL, ZSV, TV smlouva na GV / ZEM, IVT / Pracovní poměr/doba do *) neurčitá **) funkce *) ředitel školy **) zástupce ředitele školy Pedagogičtí pracovníci učitelé, učitelky s plným pracovním úvazkem titul jméno příjmení učitel VŠ studijní obor aprobace První pracovní smlouva ve školství/pracovní Mgr. Cecil COOK Lektor State University Virginia USA Virginia Polytechnic Institute and State University The English Training Centre, Certificate of Educational Studies in teaching English to Master of Arts, Major Political Science Pracovní poměr/doba smlouva na GV - / do Pozn.

18 Speakers of Other languages Cert.(ES)TESOL Mgr. Radek ČEJKA SŠ FTK Olomouc Učitelství tělesné výchovy TV, ZSV / Mgr. Milena ČEJKOVÁ ZŠ, SŠ PF UK Praha Učitelství pro 2 st. ZŠ a SŠ AJ, ČJL - / Mgr. Tereza DOLEŽALOVÁ SŠ ZČU Plzeň Učitelství pro SŠ český jazyk ČJL, NJ - / Učitelství pro SŠ německý jazyk Mgr. Petra DUDÁKOVÁ ZŠ, SŠ ZČU Plzeň Učitelství českého jazyka ČJL, VV / Učitelství výtvarná výchova Mgr. Markéta HANUŠOVÁ ZŠ PF JU Č. Bud. Učitelství všeob. vzd. předmětů pro 2. st. ZŠ ČJL, VV / český jazyk (SŠ) výtvarné výchovy Mgr. Radek HRDLIČKA SŠ VŠ Ustí/Lab Učitelství dějepisu DĚJ, ZEM, - / Učitelství geografie Mgr. Jana HRONOVÁ ZŠ, SŠ PF U Hr. Králové Učitelství pro 2. stupeň ZŠ chemie matematika PF MU Brno Matematika pro střední školy Mgr. Klára HUNEŠOVÁ ZŠ, SŠ VŠ Ústí /Lab. Učitelství matematiky Učitelství fyziky PaedD Ivana KALIVODOVÁ SŠ ZČU Plzeň Učitelství matematiky r. Učitelství fyziky Mgr. Marie KARFÍKOVÁ SŠ PF JU Č. Bud. Učitelství českého jazyka a německého jazyka pro SŠ Mgr. Andrea RANDÁKOVÁ SŠ PF JU Č. Bud. Učitelství německého jazyka Učitelství dějepisu Mgr. Michael SEKYRKA SŠ PF JU Č. Bud. Učitelství německého jazyka Učitelství dějepisu Mgr. Petra ŠPIŠÁKOVÁ ZŠ, SŠ PF JU Č. Bud. Učitelství českého jazyka Učitelství anglického jazyka ZŠ PF MU Brno Učitelství AJ a literatury pro SŠ Mgr. Jaroslav TRUHLÁŘ SŠ UK Praha Učitelství biologie Učitelství chemie CHEM, MAT / MAT, FYZ - / MAT, FYZ, / ČJL, NJ - / NJ, DĚJ - / NJ, DĚJ / ČJL, AJ / BIO, CHE, / Mgr. Barbora ŽIŽKOVÁ ZŠ PF JU Č. Bud. Učitelství pro základní školy ČJL, AJ / neurčitá neurčitá 1) určitá 4) určitá 2) neurčitá neurčitá neurčitá 3) neurčitá neurčitá neurčitá 5) neurčitá neurčitá neurčitá neurčitá určitou 6) 1) Milena Čejková nástup na RD ) Tereza Jordánová ukončení PP ) Petra Dudáková PP do (zástup za p. Karfíkovou) 5) Marie Karfíková nástup na RD ) Jana Hronová nástup na RD ) Barbora Žižková PP do , úvazek od ,000, PP od do úvazek 1,000 Pedagogičtí pracovníci s částečným úvazkem titul jméno příjmení učitel VŠ studijní obor aprobace První pracovní smlouva ve školství/pracovní smlouva na GV JUDr. Vladimíra HALODOVÁ PrávF UK Praha Advokátní 1995/ Pracovní poměr úvazek určitou 0,095 1) 18

19 Mgr. Klára KAVANOVÁ - MUŠKOVÁ 2 st. ZŠ PF JU Č. Bud Učitelství výtvarné výchovy Učitelství občanské výchovy ZSV, EVV / Mgr. Jan KRPATA SŠ UK Praha Učitelství pro školy II. cyklu MAT, FYZ / Mgr. Jan STRAKA SŠ PF JU Č. Bud. Učitelství chemie CHE, BIO / Učitelství biologie Mgr. Barbora ŹIŽKOVÁ ZŠ PF JU Č. Bud. Učitelství ČJ a literatury pro 2 st. ZŠ ČJL, AJ / Učitelství ang. jazyka pro 2 st. ZŠ neurčitá 0,524 2) neurčitou 0,286 3) určitou 0,286 4) určitou 0,333 5) 1) Vladimíra Halododvá ukončení PP ) Klára Kavanová Mušková úvazek od ,619, úvazek od ,524 3) Jan Krpata doba určitá - PP do , od doba neurčitá, úvazek od ,286, úvazek od ,190, úvazek od ,286 4) Jan Straka PP od do , úvazek od ,286, PP od do , úvazek od ,286 5) Barbora Žižková PP od do , úvazek od ,333, úvazek od ,000, úvazek od ,333, PP od do , úvzek 1, NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI K Administrativní a provozní pracovníci školy jméno příjmení Pracovní zařazení vzdělání První pracovní smlouva ve školství/na GV Soňa KUBOVÁ hospodářka a personalistka školy SŠ / Eva VOVESNÁ účetní školy SŠ / Luděk POLÁK správce IKT VŠ / Jana DANIELOVÁ uklízečka SOU / Dagmar TOPOROVÁ uklízečka SOU / Jiří ŠPÁN údržbář školy SOU / pracovní poměr úvazek doba neurčitá 1,000 doba neurčitá 0,400 doba neurčitá 0,364 doba neurčitá 0,750 doba neurčitá 0,500 doba neurčitá 0,100 Komentář Náklady na účetní školy a správce IKT jsou financovány z prostředků zřizovatele. 19

20 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 4.1 Žáci přijatí do 1.ročníku střední školy pro školní rok 2012/2013 Obor vzdělání Počet přihlášených žáků celkem z toho dívky Počet přijatých žáků Celkem z toho dívky V 1. termínu Ve 2. termínu Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato K/ Ve 3.termínu Přihlášeno Přijato 1 1 Komentář: Z celkového počtu 26 přijatých žáků fyzicky nastoupilo do školy celkem 23 žáků (stav k je 20 žáků). 4.2 Výsledky přijetí na vysoké školy a VOŠ Počet absolventů celkem /po jarním termínu MZ 13 Přijato do 1. ročníku VŠ 12 Úspěšnost přijetí na VŠ z přihlášených v % 92% Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 3 ekonomické obory 2 informační technologie 0 Filosofické fakulty a sociální vědy 7 zemědělství 0 lékařské fakulty 1 právnické fakulty 0 pedagogické fakulty 2 Přírodovědecké fakulty 1

21 Komentář: Úspěšnost žáků při přijetí na VŠ je stabilně velmi dobrá. Žáci, kteří nepokračují na VŠ buď na vysoké škole studovat nechtějí, nebo nemohli, protože neměli uzavřený ročník či jim v daném termínu chyběla maturitní zkouška. 4.3 Počty žáků školy k třída Počet žáků celkem z toho dívek občané jiného členského státu EU ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti I.NG NE II.NG NE III.NG NE IV.NG NE 1.VG NE 2.VG NE 3.VG NE 4.VG NE celkem NE výjimka z počtu žáků ANO/NE Komentář: Aktuální stav žáků školy je stále neuspokojivý a velmi vzdálený cílové kapacitě školy. 4.4 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole ( 63 ŠZ) Ročník I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. celkem Přijatí žáci (přestup z jiné školy 63 ŠZ) Fakticky nastoupili do školy, stav k Komentář: Gymnáziu Vodňany se již po několik let daří přijímat žáky z devátých tříd do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia. Škola touto nabídkou oslovuje zejména žáky ze Strakonic a Písku. Z důvodu snižující se demografické křivky a ztráty převisu v rámci nabídky a poptávky gymnázií v okresních městech Písku, Strakonicích a Prachaticích se snižuje i počet žáků, kteří na školu do vyššího stupně gymnázia přicházejí. 21

22 Negativním trendem jsou i přestupy některých žáků během měsíce září na tato gymnázia (školy je přijímají nad stanovený limit pro přijímací řízení). Vysoké číslo přijatých žáků tak neodpovídá číselnému stavu žáků, kteří do školy fakticky nastoupí. 4.5 Individuální vzdělávací plán ( 18 ŠZ) Třída Nadaní žáci Žáci se SVP Jiné důvody celkem Komentář: Ve školním roce 2011/2012 bylo povoleno vzdělávání ve vyšším ročníku (II. ročníku nižšího stupně gymnázia) Šimonu Pužejovi, a to v matematice. 22

23 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 5.1 Celkové hodnocení žáků k třída počet žáků celkem hodnocení chování průměrný absence na žáka vyzname- prospěl neprospěl nehodnocen uspokojivé neuspokojivé prospěch omluvená neomluvená nání I.NG ,82 35,10 0 II.NG ,21 40,27 0 III.NG ,34 67,88 0 IV.NG ,87 44, VG ,16 40, VG ,70 56, VG ,04 69, VG* ,40 30,62 0 celkem , * maturitní ročník k Komentář: Celkové hodnocení žáků na škole zhruba odpovídá typu školy. Negativním trendem je neuspokojivý prospěch žáků v prvním ročníku nižšího stupně gymnázia, a to i přesto, že žáci přicházejí ze základní školy s výbornými studijními výsledky (index nadhodnocení). Celkový studijní prospěch školy, pohybující se kolem známky 2 také není lichotivý. 5.2 Výchovná opatření pochvaly, napomenutí, důtky k třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy I.NG II.NG III.NG IV.NG VG VG VG VG celkem

24 Komentář: Počet výchovných opatření na škole je stále velmi nízký a příznivý a demonstruje výchovnou bezproblémovost žáků Gymnázia Vodňany. Přes tento pozitivní aspekt naší školy je možné zaznamenat mírný nárůst v počtu výchovných opatření oproti minulému roku, který zatím nelze hodnotit. 5.3 Testování NIQES červen 2012 Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice, testování 5. a 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (realizátorem testování byla ČŠI). Výsledky testování žáků IV. ročníku nižšího stupně gymnázia. Anglický jazyk, celkové hodnocení školy: 70,04 % Český jazyk, celkové hodnocení školy 85,71% Matematika, celkové hodnocení školy: 68,71 % CO LZE Z GRAFU VYČÍST O VÝSLEDCÍCH ŠKOLY? Cílem projektu NIQES není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto může být zajímavé zasadit výsledky žáků školy do rámce výsledků všech testovaných žáků. Graf na této stránce ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 %, %, %, % a %, tj. jaká část ze 24

25 všech testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Mezi informacemi nad grafem je hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy. Graf umožňuje posoudit, zda jsou žáci školy v průměru ve většinové skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol. Je třeba zdůraznit, že i tak je porovnání jen velmi orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři. Kromě toho až do ukončení testování se poměry jednotlivých skupin žáků mohou měnit (graf zobrazuje průběžně souhrn došlých výsledků). Společné úvodní části testů byly krátké a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je značná. Pro účel zběžného posouzení bez vyvozování jakýchkoli zásadních závěrů však prezentovaná informace postačuje. 5.4 Testování Kalibro Pravidelné testování IV. ročníku, které škola organizuje při přechodu žáka z nižšího na vyšší stupeň gymnázia. Bylo testováno všech 23 studentů kvarty z předmětů ČJL, MAT, AJ, Přírodovědný základ - PZ (FYZ, ZEM, BIO, CHEM) a Humanitní základ - HZ (OBV, DĚJ, ZEM). O zbylé možnosti testování (ekonomické dovednosti, dotazníky o škole a TV) jsme neměli v v tomto školním roce zájem. Testování KALIBRO se účastnilo žáků: Předmět ZŠ GYM Celkem ČJL MAT AJ PZ HZ Testování KALIBRO SE účastnilo tříd: Předmět ZŠ GYM Celkem ČJL MAT AJ PZ HZ Úspěšnost za třídu IV.NG v jednotlivých předmětech: Předmět Úspěšnost IV. NG (v %) Úspěšnost ZŠ (v %) Úspěšnost GYM (v %) Úspěšnost ZŠ +GYM (v %) ČJL 69,1 57,8 70,7 58,9 MAT ,2 70,3 57,4 AJ 74,9 62,4 79,7 62,4 PZ 61,1 56,1 65,8 56,8 HZ 70,8 60,4 71,9 61,2 25

26 Komentář: Srovnání kvartánů se studenty ZŠ i se studenty celkového souboru (ZŠ + GYM) vyznívá ve prospěch studentů IV. NG, kteří ve všech předmětech dosáhli vyšší úspěšnosti řešení. Srovnáme-li výsledky třídy IV. NG pouze s výsledky gymnázií (GYM), zaostávají studenti IV. NG nepatrně v předmětech AJ a PZ (ztrácejí cca 5%). V předmětech ČJL a HZ jsou výsledky srovnatelné. Nejlépe studenti obstáli v MAT, kde ostatní gymnazisty předčili v úspěšnosti o 8%. Srovnání s ostatními gymnázii nemusí mít zcela přesnou vypovídací hodnotu, z důvodu malého počtu zúčastněných studentů. Celkově žáci na konci nižšího stupně gymnázia vykazují (v republikovém srovnání) horší výsledky než žáci na konci vyššího stupně gymnázia (MZ). 5.5 Výsledky maturitních zkoušek Počet přihlášených žáků Počet žáků Obor vzdělání celkem z toho dívky vyznamenání prospěl neprospěl u společné části MZ (ústní zkouška) neprospěl z profilové části MZ K/ (jarní)+ 1 (podzimní) 2 Společná část MZ Didaktické testy (v %) Písemné práce ZŠ (v %) Převedeno na známky DT Převedeno na známky PP Průměrný prospěch žáků ve 2. pol. šk.r.** ČJL základní chvalitebný chvalitebný 2,8 ČJL vyšší chvalitebný* chvalitebný 2,8 MAT základní 59 - dobrý - 2,7 MAT vyšší ,8 AJ základní chvalitebný výborný 2,6 AJ vyšší úroveň výborný výborný 2,6 * Hranice Cermatu mezi výborný/chvalitebný byly 87%. ** Průměrný prospěch žáků ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 z daného předmětu je jen orientační, nejvyšší vypovídající hodnotu má v českém jazyce a literatuře, kde maturují všichni žáci. Komentář: Výsledky hodnocení maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 představují lepší průměr vzhledem k typu školy. Nadprůměrných výsledků dosáhli žáci školy i v celorepublikovém srovnání v českém a anglickém jazyce, méně uspokojivé výsledky měli žáci v matematice. Všichni žáci byli ve společné části maturitní zkoušky u didaktických testů a písemných zkoušek úspěšní. Celkovou úroveň maturitního ročníku nejvýrazněji ilustrují výsledky z českého jazyka a literatury, která je povinnou zkouškou, tzn. žáci se jí nemohou na rozdíl od jiných zkoušek vyhnout. 26

27 6. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Koordinace preventivních aktivit ve škole, garant programu a jeho spolupracovníci za koordinaci preventivních aktivit ve škole zodpovídá školní metodik prevence (dále jen ŠMP) Mgr. Klára Kavanová-Mušková, ŠMP se podílí na přípravě MPP a jeho realizaci ve škole, ŠMP spolupracuje s výchovným poradcem Mgr. Radkem Čejkou (dále jen VP), třídnímu učiteli (dále jen TU) a ostatními pedagogy, metodikem prevence v PPP, s odborníky a institucemi zabývajícími se problematikou rizikového chování žáků, ŠMP seznamuje ředitele školy s aktualizovaným programem, Ředitel školy je garantem MPP. Seznámení pedagogického sboru s filozofií programu a jeho zaangažování do jeho realizace ŠMP informuje sbor na pedagogické radě o hlavních přístupech aktualizovaného MPP pedagogů do jeho realizace, zajišťuje předání MPP nastupujícím kolegům a jejich aktivní zapojení do programu primární prevence, zprostředkuje aktualizaci programu na webových stránkách školy. Spolupráce s odborníky Poradenské služby ve spolupráci s výchovným poradcem a školní metodičkou prevence zajišťují odborníci a instituce zaměřené na prevenci: regionální pedagogicko-psychologické poradny (Strakonice, Prachatice, Písek, České Budějovice), střediska výchovné péče, nízkoprahová zařízení (K-centrum Strakonice aj.) Fond ohrožených dětí (linky důvěry), Policie ČR, lékaři, pediatři, psychiatři, logopedi, Okresní soud a prokuratura, 27

28 Poradenská centra pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Poradna pro zdravý životní styl, OŠMT Vodňany aj. Vzdělávání pedagogů Další vzdělávání pedagogických pracovníků zajišťují odpovědná vzdělávací zařízení ŠMP koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníku školy v oblasti prevence rizikového chování s ředitelem školy na škole, ŠMP zajišťuje a předává odborné informace o problematice rizikového chování, o nabídkách programu a projektu, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy, METODY PRÁCE Škole se osvědčily při realizaci školního preventivního programu tyto tradiční metody a formy práce: výklad (informace o návykových látkách, sektách ), besedy s učiteli nebo pozvanými odborníky, diskuse, debatní kluby (žáci debatují o současných ožehavých společenských problémech filmový klub Jeden svět (filmové představení a beseda s odborníkem), samostatné práce žáků (výtvarné práce, koláže, slohové práce na určená témata, referáty, práce s tiskem, publikování v regionálních novinách, využití internetu), adaptační kurzy, exkurze, výměnné zahraniční pobyty, sportovní a lyžařské kurzy, bloky, skupinová práce ve třídě, individuální přístup k žákům, konzultace učitelů, pomoc starších žáků při učení a moderní metody učení pomáhají při předcházení neprospěchu žáků a při řešení náročných životních situací žáků, poradenská činnost výchovného poradce a školního metodika prevence. Metodické a učební materiály a další pomůcky odborná literatura, časopisy pro žáky, pedagogy i rodičce, propagační materiál jsou k dispozici ve školní knihovně a v odborných knihovnách pověřených vyučujících, videokazety s problematikou rizikového chování, CD s problematikou rizikového chování, nástěnka výchovného poradenství v přízemí školy, konzultační hodiny ŠMP a VP, pedagogických pracovníků, 28

29 schránka důvěry (v přízemí školy + v elektronické podobě na www školy), informace na PC sborovně pro pedagogy. Aktivity v oblasti primární prevence V tomto školním roce bude věnována zvýšená pozornost zejména těmto aktivitám: aktivitám zaměřeným na poskytování veškerých informací žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu; informacím týkajících se zdraví, zdravého životního stylu a primární prevence rizikového chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, agresivita, vulgarismy, šikana, alkohol na školních akcích atd.), nabídce nepovinných předmětů a volnočasových aktivit, které jsou realizovány ve škole i v mimoškolní oblasti, programům aktivního sociálního učení, které využívají skupinových forem práce a vycházejí z předpokladu, že většina výchovných problémů a konfliktů souvisí zejména s kvalitou mezilidských vztahů, učebním stylům a umění učit se, a tím předcházení neprospěchu žáků především u nově příchozích žáků (třídnické hodiny), programům péče o nadané žáky a žáky se specifickými vývojovými poruchami učení a chování (viz ŠVP školy), poradenská činnost VP a MP ale i odborných poradenských center. 1. ČASOVÝ PLÁN Aktivity pro žáky Aktivity pro celé třídy spojené se sociálním učením, pořádané v mimoškolním prostředí: adaptační kurzy, bloky, vícedenní exkurze (viz ŠVP školy) lyžařské a sportovní kurzy, environmentální exkurze, filmový klub školy (filmové noci ve škole) majáles, poslední zvonění, charitativní akce a sbírky, jednorázové akce dle konkrétní nabídky. 29

30 Aktivity pro rodiče třídní schůzky a konzultační odpoledne, nabídka zprostředkování besed s odborníky, zprostředkování individuálních konzultací při řešení náročných životních situací a další poradenská činnost, poskytování kontaktních adres na odborníky a specializovaná pracoviště, zprostředkování odborné literatury, metodiky aj., informace o drogách, o výskytu drog v regionu, užší spolupráce s rodiči, jejichž dítě má nějaký handicap aj. Společné aktivity pro žáky a rodiče Slavnosti Gymnázia Vodňany Vánoční koncert Maturitní ples aj. Volný čas Jeho organizace není hlavní prioritou školy škola v tomto smyslu pravidelně organizuje tyto kroužky (basketbal, dramatický kroužek, kroužek programování). Jejich cílem je především vyplnit čas žáků strávený ve škole při čekání na vyučování a po vyučování (zejména u dojíždějících žáků). V rámci studia mohou žáci absolvovat sportovní kurzy, výměnné pobyty do zahraničí, setkat s řadou významných osobností, školní výlety, sportovní turnaje aj. Školní poradenské pracoviště Gymnázium Vodňany nemá vlastního psychologa. Tyto služby zajišťují pověření pracovníci, zejména metodik prevence a výchovný poradce školy. Řešení přestupků Specifikováno školním řádem. Evaluace Evaluace je nedílnou součástí minimálního preventivního programu školy. Metodik prevence vede evidenci rizikového chování žáků ve škole a zpracovává každoročně jeho hodnocení. Dále eviduje realizaci veškerých aktivit primární prevence na škole včetně počtu žáků, kteří se jich zúčastnili. Další podklady pro evaluaci získává na základě orientačního průzkumu, dotazníkového šetření, které probíhá ve 30

31 vytipovaných třídách a konkrétními pohovory s žáky. Zpětnou vazbu o kvalitě a přínosu aktivit primární prevence získává na základě dotazníků a anket žáků, rodičovské veřejnosti či pedagogů. Mgr. Klára Kavanová-Mušková, metodik prevence, úplný minimální preventivní program je přiložen v přílohách 31

32 7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ( 2-6 vyhlášky č.317/2005 Sb.) Studium ke splnění dalších kvalifikačních požadavků ( 7-9 vyhlášky č.317/2005 Sb.) Druh studia Pracovník Osvědčení vydáno Specializační studium pro školní koordinátory EVVO PaedDr. Ivana Kalivodová Komentář: Ve školním roce 2010/2011 zahájila PaedDr. Ivana Kalivodová studium k výkonu specializovaných činností v rámci environmentální výchovy na vysoké škole Evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Studium úspěšně ukončila dne Studium k prohlubování odborné kvalifikace ( 10 vyhlášky č.317/2005 Sb.) průběžné vzdělávání Pedagogičtí pracovníci Název kurzu, semináře termín Účastník Osvědčení o absolvování školení Learning Management Systém Škola za školou Anglolang Certificate of course Effective Communication in a European Context Osvědčení o absolvování školení Learning Management Systém Škola za školou Školení pro práci s interaktivní tabulí (SmartBoard) Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/ Osvědčení Poskytování první pomoci dětem Hunešová, Dudáková, Hrdlička, Cecil Cook Martin Schacherl Schacherl, Randáková, Sekyrka, Špišáková, Žižková, Polák Čejka, Dudáková, Halodová, Hrdlička, Hunešová, Doležalová Kalivodová, Kavanová, Krpata, Polák, Randáková, Sekyrka, Schacherl, Straka, Špišáková, Truhlář, Žižková, Cecil Cook Ivana Kalivodová Čejka, Dudáková, Halodová, Hrdlička, Hunešová, Doležalová, Kalivodová, Kavanová, Krpata, Polák, Randáková, Sekyrka, 32

33 Schacherl, Straka, Špišáková, Truhlář, Žižková, Cecil Cook Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/ Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/ Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/ Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků CZ.1.07/1.3.00/ Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí Ivana Kalivodová Ivana Kalivodová Ivana Kalivodová Ivana Kalivodová Andrea Randáková Elektroseminář ve Zwieslu Německo Ivana Kalivodová Školení pro vytváření DUMů v rámci získaného projektu EU peníze školám Čejka, Danielová, Dudáková, Halodová, Hrdlička, Hunešová, Doležalová, Kalivodová, Kavanová, Krpata, Polák, Randáková, Sekyrka, Schacherl, Straka, Špišáková, Truhlář, Žižková, Nepedagogičtí pracovníci Název kurzu, semináře termín Účastník Osvědčení Poskytování první pomoci dětem Danielová, Kubová, Špán, Toporová, Vovesná, Komentář: Průběžné vzdělávání reflektuje zájem zaměstnanců školy a finanční možnosti školy. 33

34 8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI, ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH 8.1 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce pro žáky, které přímo nesouvisejí s plněním tematických plánů a jsou prováděny i v době mimo vyučování: pravidelné příprava ke státním zkouškám z německého a anglického jazyka, státní zkouška z kancelářského psaní na stroji, slavnostní přijetí žáků prvních ročníků v městské galerii starostou města při zahájení jejich studia, slavnostní předání maturitních vysvědčení na MÚ ve Vodňanech, prezentace školy na Burze škol ve Strakonicích a Písku, dny otevřených dveří (1x ročně), konzultační odpoledne, třídní schůzky, Vodňanský vědomostní víceboj (pro žáky ZŠ) maturitní ples, majáles, školní lehkoatletická olympiáda (společně se ZŠ Bavorovská), Oranžový víceboj (pro SŠ regionu), stálá expozice žákovských prací v galerii Klokočín, prezentace školy na náměstí ve Vodňanech (výkladní skříň obchodního domu Koruna), Slavnosti Gymnázia Vodňany (roční prezentace školy v regionu), pěvecký (hudební) soubor Gymnázia Vodňany, Vánoční koncert. Příležitostné exkurze, besedy, účast na veřejných výtvarných a estetických výstavách a soutěžích, vernisáže výstav studentských prací a jiné kulturní aktivity gymnázia, sportovní soutěže a turnaje, dopisování se žáky z jiných zemí, výměnné pobyty. Akce pro učitele posezení s kulturním programem ke konci kalendářního a školního roku a ke Dni učitelů. 34

35 35

36 Dále Přijetí žáků prvních ročníků na Městském úřadě Vodňany Adaptační kurz (I.NG) Adaptační kurz (1.VG) Sbírka pro Nadační fond Českého rozhlasu Světluška Výměnný pobyt Ptuj (Slovinsko) Výměnný pobyt Dieburg (Německo) třídní schůzky (lyžařský kurz třídy II. NG, 1. VG) Mezinárodní den Míru na Gymnáziu Vodňany Výměnný pobyt Open Gate Dieburg (Německo) Ekofilm České Budějovice (1.VG) Beseda s významnými osobnostmi /L. Míková (Holocaust) Projekty Škorna (2.VG a 3.VG) Stolní tenis (okresní kolo) Seminář NSZ Gaudeamus Brno (2.VG, 3.VG, 4.VG) Burza středních škol (Písek) Burza středních škol (Strakonice) Třídní schůzky Environmentální exkurze Stožec Vodňanský vědomostní víceboj pro žáky ZŠ Den BOZP Exkurze Vídeň (Comenius) Florbal (okresní kolo Strakonice ZŠ) Výměnný pobyt v Dieburgu (Německo) Předvánoční vystoupení sboru GV v CSP ve Vodňanech Vánoční koncert Konzultační odpoledne Den otevřených dveří Palermo, příprava nového projektu (Comenius) Lyžařský kurz (II.NG/1.VG) Pedagogická rada 36

37 Ukončení vyučování v 1. pololetí /předání výpisu vysvědčení Sportovní hry (krajské kolo futsal) Maturitní ples (4.VG) Slavnosti Gymnázia Vodňany Představení pro školy v KD Vodňany (2.VG/3.VG) Exkurze + divadelní představení (Národní divadlo) Den jazyků na gymnáziu ve Zwieslu Exkurze Praha Human Bodies + návštěva Národního divadla (2.VG) Beseda s historikem J. Dvořákem Výměnný pobyt v Palermu, Sicílie (Comenius) Studentská Agora (Debatní liga) Florbal (okresní kolo Strakonice SŠ) Třídní schůzky Studentská Agora (Debatní liga) Zeyerovy Vodňany (besedy se spisovateli) Florbal (okresní kolo SŠ) Exkurze do Prahy (výstava Human Bodies) Výměnný pobyt školy z Maďarska (1.VG) Sbírka Květinový den a Liga proti rakovině Zoo kurz (2.VG) 7.a Lehkoatletická olympiáda (nižší gymnázium) Pohár rozhlasu Blatná (výběr z NG a VG) Botanický kurz (1.VG) Slavnostní předání maturitních vysvědčení na MÚ Vystoupení třídy 2.VG s programem pro Junáles v CSP ve Vodňanech Junáles Konzultační odpoledne Oranžový víceboj pro vyšší gymnázium Evropský týden (návštěva partnerů projektu z Itálie a Německa) Fyzikální exkurze na Šumavu (meteorologická stanice Churáňov) Soud v ČB (IV.NG a 2.VG) Atletika Strakonice Minikoncert GV pro CSP ve Vodňanech 37

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Denní porada vyučujících: 11:45 Denní vyhlášení výsledků: 12:00 Denisa Kubičková pr. - Základy společenských věd 10:00 10:15 PhDr. Martin Schacherl, Ph.D. / Mgr. Radek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázia Vodňany pro školní rok 2015/2016

Gymnázia Vodňany pro školní rok 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Gymnázia Vodňany pro školní rok /2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Gymnázium Vodňany, Bavorovská 1046, Vodňany Jméno a příjmení ředitele

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13. Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 009 599 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 0bchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Nám. T. G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 009 599 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více