Příklady dobré praxe. pro gymnázia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady dobré praxe. pro gymnázia"

Transkript

1 Příklady dobré praxe pro gymnázia

2 OBSAH Slovo na vod 3 PÞklady dobr praxe Ð realizace vzdlvacch oblast v ávp Jazyk a jazykov ICT v eskm jazyce òvod do daläho cizho jazyka Vùuka eätiny pro cizince ákoln televize ICT v Matematice 33 ákoln zempisn strnky PÞrodovdnù stacionþ Zem, voda, oheë, vzduch PÞrodovdn cvien Starm se o svoji Þeku Geologie jako samostatnù pþedmt Jak ìili moji pþedkov Etick vùchova Spoluprce äkoly s pedagogicko-psychologickou poradnou Poznvme svt a naäi republiku Umleck vùchova Estetick vùchova Tlesn vùchova v maturitnm ronku 145 a informan a komunikan technologie Anatomie v Matematice Tvorba komiksu o houbch v hodinch Biologie

3 PÞklady dobr praxe Ð nstroje k hodnocen klovùch kompetenc tyþstupëov äkly pro hodnocen klovùch kompetenc ìkó Soubor indiktoró pro hodnocen klovùch kompetenc Nstroje hodnocen klovùch kompetenc vyuìvanùch v Matematice, Geografii a v eskm jazyce a literatuþe Systm hodnocen klovùch kompetenc zaloìenù na hodnocen testó a aktivit ìkó Komplexn vùstupn hodnocen ìkó tvrtletn hodnocen klovùch kompetenc v Djepisu (Sebe)hodnocen djepisnho refertu a seminrn prce Hodnocen klovùch kompetenc prostþednictvm opakovac prce z djepisu Hodnocen dovednosti psan prostþednictvm hodnoticch rubrik Kritria pro hodnocen mluvnho cvien Hodnocen klovùch kompetenc v rmci projektu Zlepäuji se v pravopisu Portfolio ìka ve Fyzice Hodnocen kurzu socilnch kompetenc SLOVO NA òvod O pþruce a jak s n pracovat PÞklady dobr praxe Ð evaluace prce äkoly Systm dotaznkó a jejich vyhodnocovn v rmci autoevaluace äkoly Tvorba a vyuìit dotaznkó pþi autoevaluaci äkoly as pro uebn proces Evaluace podle skotskùch indiktoró kvality Vlastn hodnocen v Beeslack Community High School ve Skotsku Kolì jako netradin evaluan metoda Vyuìit äachó k hodnocen äkolnho klimatu v rmci autoevaluace äkoly Vìen tenþi, pþruka vznikla v rmci projektu Pilot G/GP, kterù je spolufinancovanù z prostþedkó ESF, sttnho rozpotu a rozpotu hl. m. Prahy. V tomto projektu spolupracovalo s Vùzkumnùm stavem pedagogickùm v Praze nkolik gymnzi a prostþednictvm tto publikace vm nabz Þadu nmtó, tzv. pþkladó dobr praxe (PDP), kter pro vs mohou bùt inspirac pþi dokonen ávp nebo pþi dalä prci na nm. PÞklady dobr praxe jsou v publikaci rozdleny do tþ st: PÞklady dobr praxe Ð realizace vzdlvacch oblast v ávp V tto sti naleznete zajmav nmty na vyuovac hodiny a aktivity pro ìky, krtkodob i dlouhodob projekty, nmty na vytvoþen integrovanùch pþedmtó a dalä inspirativn npady z pilotnch gymnzi. PÞklady jsou rozdleny podle jednotlivùch vzdlvacch oblast z RVP G, ke kterùm se vztahuj. PÞklady dobr praxe Ð nstroje k hodnocen klovùch kompetenc V tto sti naleznete komplexn a rozshl, ale i menä pþklady nstrojó, pomoc nichì lze ve äkole provdt hodnocen klovùch kompetenc ìkó. PÞklady pochzej z pilotnch i nepilotnch gymnzi. PÞklady dobr praxe Ð evaluace a prce äkoly Tato st nabz jednotliv nstroje, kter je moìn vyuìt pþi provdn vlastnho hodnocen äkoly. Dva pþklady mþ tak do zahraninch zkuäenost. I kdyì jsou nkter pþklady dobr praxe zamþen na jednotliv pþedmty, princip, na kterm je jejich ãnpadò postaven, je vtäinou moìn po pravch vyuìt tak v daläch pþedmtech a zuìitkovat jej jako inspiraci. To sam plat tak pro ty pþklady, kter vznikly póvodn na zkladn äkole Ð jejich realizace je velmi dobþe moìn tak v roncch niìäho gymnzia, pþpadn i na gymnziu vyääm. Väechny pþklady jsou zpracovny podle jednotn osnovy. V pþkladech vnovanùch vzdlvacm oblastem se móìete orientovat tak pomoc ikon, kter charakterizuj, na co je PDP zamþen. Seznam ikon a jejich popis naleznete na konci tohoto vodu. Kaìdù pþklad obsahuje tak sv cle. Cle v sti vnovan vzdlvacm oblastem odkazuj na vzdlvac obory z RVP G, pþpadn RVP ZV, nebo na äkoln vùstupy v ávp gymnzi. Cle zamþen na rozvoj klovùch kompetenc pracuj s formulacemi z pþruek Klov kompetence v zkladnm vzdlvn (2007) a Klov kompetence na gymnziu (2008), kter vydal VòP. 3

4 Soust PDP jsou rózn pþlohy Ð metodick texty, ukzky ìkovskùch prac, fotografie, dotaznky, grafy a dalä materily. Nkter z nich jsou soust textu, jin byly dky sv rozshlosti nebo nronjämu grafickmu zpracovn umstny na multimediln DVD, kter pþruku doprovz. Seznam pouìvanùch ikon Na multimedilnm DVD tak naleznete väechny texty PDP, kter jsou soust tto publikace, veäker pþlohy a krom toho tak nkolik metodickùch filmó. Ty vznikly k vybranùm PDP a umoìn vm proìt realizaci pþkladu dobr praxe na vlastn oi a ãbùt pþi tomò. niìä stupeë gymnzia kompetence obansk vyää stupeë gymnzia kompetence pracovn V textu pþruky vs na pþlohy uloìen na DVD upozorn ikona, jednohodinov PDP kompetence k podnikavosti metodickù film oznauje ikona. Spojen tiätn publikace a multimedilnho DVD vm umoìëuje, abyste si kdykoliv vytiskli tu st, kterou pro svou prci potþebujete, pþpadn abyste ji pouìili v elektronick podob. PÞejeme vm, aby vs pþklady dobr praxe zaujaly a inspirovaly. AutoÞi nkolikahodinov PDP vcedenn projekt celoron projekt próþezov tma Osobnostn a sociln vùchova próþezov tma Vùchova demokratickho obana próþezov tma Vùchova k myälen v evropskùch a globlnch souvislostech kompetence k uen próþezov tma Multikulturn vùchova kompetence k Þeäen problmó próþezov tma Environmentln vùchova kompetence komunikativn próþezov tma Mediln vùchova kompetence sociln a personln 4 5

5 ICT V ESKM JAZYCE ákola: Gymnzium, Rumburk Realiztor: Lukä Melichar Konzultant VòP: Eva Zelendov Jazyk a jazykov Anotace Vzdlvac obsah oboru a informan a komunikan technologie je sou- st vzdlvn ve tyþletm vzdlvacm programu, resp. ve vyääm stupni gymnzia. ávp pak uruje zpósob realizace Ð zda se bude jednat o samostatnù vyuovac pþedmt, i zda pójde o integraci vzdlvacho obsahu ICT do jinùch pþedmtó. Smyslem tohoto pþkladu dobr praxe je ukzat integraci sti vzdlvacho obsahu ICT do pþedmtu eskù jazyk a literatura. Do tohoto vyuovacho pþedmtu jsou zahrnuty vùstupy, ve kterùch vùpoetn technika souvis s psemnùmi i stnmi projevy ìkó, kdy ICT slouì jako prostþedek nebo podpora psemn i stn. ëci se zabùvaj psanùm projevem pþmo v textovùch editorech, u se pracovat s internetem jako prostþedkem i jako zdrojem informac a publikovat zde sv texty. Seznamuj se s prac v prezentanm programu. Väechny uveden dovednosti jsou dnes samozþejmost a jsou vyìadovny pþi pþijet do vtäiny zamstnn. Proto si je ìci mus osvojit na vyää neì jen laick rovni, a hlavn v konkrtnch situacch. Kontext Clovou skupinou sledovanho PDP byli ìci prvnch ronkó tyþletho a vyääho stupn osmiletho gymnzia se väeobecnùm zamþenm. Pracovn skupinu tvoþilo 33 ìkó, kteþ na äkolu pþiäli z róznùch Zá cel spdov oblasti. Jednotlivci se v dovednostech a zkuäenostech s ICT znan liäili. Vùuka probhala v potaov uebn s pþsluänùm softwarovùm vybavenm a pþstupem na internet. Vzhledem k tomu, ìe potaov uebna Gymnzia v Rumburku m pouze 18 potaó, byla vùuka organizovna v pólenùch hodinch. Vùchodiska Tento pþklad dobr praxe bylo moìn realizovat dky tomu, ìe uitel eskho jazyka a literatury sm velmi dobþe ovld dovednosti ICT, kter se v próbhu projektu vyuìvaly. Jestliìe uitel tyto dovednosti nem, mus äkola zajistit pþtomnost odbornka v tch hodinch, kdy si ìci osvojuj nov ICT dovednosti. Uitel tak mus potat s tm, ìe celù projekt zabere i mnoho asu mimo vyuovac jednotky (napþ. pþi internetov komunikaci se ìky). Projekt integrace nevyìaduje ìdnou zvlätn podporu ze strany äkoly. 7

6 Jazyk a jazykov Cle a) na rovni oboró Oekvan vùstupy vzdlvac oblasti a informan a komunikan technologie, RVP G. ëk: ovld, propojuje a aplikuje dostupn prostþedky ICT, organizuje eln data a chrn je proti poäkozen i zneuìit, orientuje se v moìnostech uplatnn ICT v róznùch oblastech spoleenskho poznn a praxe, vyuìv dostupn sluìby informanch st k vyhledvn informac ke komunikaci, k vlastnmu vzdlvn a tùmov spoluprci, vyuìv nabdku informanch a vzdlvacch portló, encyklopedi, knihoven, posuzuje tvórm zpósobem aktulnost, relevanci a vrohodnost informanch zdrojó a informac, vyuìv informan a komunikan sluìby v souladu s etickùmi, bezpenostnmi a legislativnmi poìadavky, zpracovv a prezentuje vùsledky sv prce s vyuìitm pokroilùch funkc aplikanho softwaru, multimedilnch technologi a internetu. Oekvan vùstupy vzdlvacho oboru eskù jazyk a literatura, RVP G. ëk: odliäuje rózn variety nrodnho jazyka a vhodn jich vyuìv ve svm jazykovm projevu v souladu s komunikan situac, v mluvenm projevu ovld zsady spisovn vùslovnosti a pro inn dorozumvn vhodn uìv zvukov prostþedky Þei (modulace sly, vùäky hlasu a tempa Þei, umstn pþzvukó a pauz, sprvn frzovn), v mluvenm projevu vhodn vyuìv nonverblnch prostþedkó Þei, v psemnm projevu dodrìuje zsady pravopisu a s oporou pþruek Þeä sloìitjä pþpady, inn vyuìv moìnost grafickho lenn textu, v mluvenm i psanm projevu vhodn vyuìv slohotvorn rozvrstven vùrazovùch prostþedkó eätiny, b) na rovni klovùch kompetenc Cle v oblasti kompetence k uen. ëk: tþd informace a vybr relevantn informace pro urit tma, hled souvislosti mezi zskanùmi informacemi, propojuje informace se svùmi dosavadnmi poznatky, uspoþd pþehledn zskan informace. Cle v oblasti kompetence komunikativn. ëk: vol optimln jazykov prostþedky vzhledem k tomu, jakùm zpósobem komunikuje (jakùmi prostþedky), rozliäuje pþnosy a limity informanch technologi, kter pouìv ke komunikaci, je si vdom rizik spojenùch s jejich pouìvnm, v diskusi srozumiteln sdluje a vysvtluje sv myälenky, postoje, argumenty, sm diskutuje k vci, prci svou nebo tùmu prezentuje tak, ìe zvol (sm navrhne, porad se se zkuäenjäm) optimln formu vzhledem k zadn nebo tomu, jakho inku chce doshnout. c) na rovni próþezovho tmatu Osobnostn a sociln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: uvdomit si hodnotu lidsk spoluprce. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m próþezov tma ìkovi pomoci: tvoþit kvalitn mezilidsk vztahy, brt ohled na druh; bùt si vdom svùch prv, zvazkó a zodpovdnosti v rmci skupiny i prv a zvazkó druhùch, umt spolupracovat. d) na rovni próþezovho tmatu Mediln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: Jazyk a jazykov pþi tvorb vlastnho textu mluvenho i psanho vyuìv zkladn principy rtoriky, efektivn a samostatn vyuìv róznùch informanch zdrojó (slovnky, encyklopedie, internet). rozeznvat spoleenskou a estetickou hodnotu sdlen v róznùch smiotickùch kdech, zvlät sdlen v mateþskm jazyce (podpora rozvoje jazykov kultury) a obrazovùch sdlen. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m PDP ìkovi pomoci: nauit se vyhodnocovat kvalitu a vùznam informanch zdrojó. 8 9

7 Jazyk a jazykov Realizace Ð postup a metody V vodn hodin uitel ìky seznmil s obsahem a organizac integrace ICT do eskho jazyka. Pomoc dotaznku byla zjiätna roveë dovednost ìkó pþi prci s programy MS Word, MS FrontPage (pþpadn jin tvorb www) a MS PowerPoint. Na zklad zskanùch informac byla upþesnna roveë prce s jednotlivùmi aplikacemi. ëci byli tak seznmeni s tm, ìe pólen hodiny (kaìdù tùden jedna) budou probhat v laboratoþi vùpoetn techniky. Bhem äkolnho roku se ìci nejprve nauili pracovat s textovùmi dokumenty, potom si vytvþeli webov strnky, pracovali s www prostþedm a nakonec se zamþili na tvorbu potaov prezentace. Vùuka Wordu probhala v samostatnùch hodinch, kaìd s jinùm typem koló. Protoìe ìky nebylo potþeba seznamovat s prostþedm Wordu, mohl bùt hned zadn prvn kol Ð napsat reportì ze seznamovacho pobytu ìkó prvnch ronkó a vloìit do n doprovodn obrzky. S takto pþipravenùm textem ìci dle pracovali. Upravovali jej podle zsad typografie, zlepäovali lenn textu, upravovali obrzky, aby lpe ãzapadalyò do textu. V pólenùch hodinch bylo moìno tak navzat na vùuku gramatiky. Procviovn ltky probhalo opt ve Wordu. ëci doplëovali odpovdi do cvien, a museli tedy aplikovat znalosti formtovn textu. Tato st byla nejkratä, protoìe ìci tuto dovednost dobþe znali a navc prce s textem je soust i jinùch pouìvanùch programó. Dalä vùuka Wordu probhala formou projektu webovù asopis. ëci se nejdþve seznmili s róznùmi moìnostmi publikovn na internetu. Prohldli si strnky vytvoþen róznùm zpósobem. Ten nejjednoduää si pþmo vyzkouäeli a kaìdù si vytvoþil svój osobn blog. PÞi jeho tvorb ìci museli dodrìovat zkladn pravidla grafiky webov prezentace. Nvrh uitele vytvoþit äkoln webovù asopis (pþi prohlìen webu ìci uì na takov asopisy narazili) tþda pþijala. NejdÞve si ìci museli vymyslet podobu asopisu, jeho nzev a obsah, vetn rubrik. Protoìe se takov npady nedostavuj jen ve äkole, ale späe doma, bylo vytvoþeno internetov frum, kde mohla cel tþda o npadech tùkajcch se asopisu kdykoli diskutovat. Vùsledkem diskus byla grafick podoba strnek a logo asopisu. ëci se tak domluvili na tom, o em se bude pst. PÞiäel as nauit se pracovat s MS FrontPage. NejdÞve se strnky vytvþely spolen podle nvrhu ìkó. Kdyì uì si kaìdù osvojil zklady tvorby www, mohl zat pracovat na sv rubrice nebo svm konkrtnm lnku. Snahou bylo vyuìt asopis tak k prezentaci ìkovskùch prac z jinùch hodin (napþ. k vystaven literrnch prac, kter vznikly pþi tvórm psan v hodinch literatury). Kdyì byly pþipraven texty a vlastn celù asopis v publikovateln podob, bylo moìn ho zveþejnit. V tto fzi projektu byli ìci seznmeni s moìnostmi zveþejëovn na webu. Jedna metoda byla vybrna a ìci se ji nauili samostatn pouìvat. PÞed vydnm webovho asopisu uspoþdali ìci ve äkole menä reklamn akci a svój webovù asopis sami prezentovali. Z debaty mohou vyplynout zajmav pravy, zmny a zvry. Tyto podklady mohou dl zpracovvat ìci, nebo je móìe vyuìt i vyuujc (napþ. pþi prci se slohovùmi tvary, kter se v asopise budou objevovat, pþi zpracovvn informac apod.). Posledn st integrace ICT v eskm jazyce byla zce propojena se slohovùm vùcvikem mluvenho projevu. ëci byli v vodnch hodinch tohoto celku seznmeni s moìnostmi vyuìit programu PowerPoint a se sprvnùmi zsadami vytvþen dobr prezentace. Osvdilo se pracovat uì s prezentacemi vytvoþenùmi, v nichì ìci sami dokìou odhalit chyby. Po zkladnm seznmen s programem se ìci pustili pþmo do vytvþen vlastn prezentace. Dóleìit bylo zvolit vhodn tma prezentace. Opt se osvdila spoluprce s ostatnmi vyuujcmi ve äkole. ëci si mohli zvolit tma, kter se tùkalo sti obsahu nkterho vyuovacho pþedmtu. Druhou moìnost byla prezentace osobnch zjmó. Krom prce pþmo s potaem byl dóleìitù i mluvenù projev ve slohovùch hodinch. Znalosti a dovednosti z tchto hodin ìci vyuìili pþi vlastn prezentaci. Vhodnùm doplëkem bylo tak naten nkterùch projevó na video, a tedy moìnost se k nim vracet a rozebrat je. Integrace ICT do eskho jazyka Ð metodickù film Vyuìit zdroje, pomócky a zpósob jejich vyuìit K realizaci tohoto pþkladu dobr praxe je zapotþeb uebna s potaem pro kaìdho ìka. Pota mus mt pþipojen k internetu a mus obsahovat zkladn softwarov vybaven (systm Windows a programy Microsoft Office, tj. MS Word, MS PowerPoint a MS FrontPage). Väechny dalä didaktick materily lze erpat z internetu. Vùhodou je, jestliìe ìci maj uveden technologie tak doma, kde vyuìij jeät dalä komunikan programy, napþ. ICQ. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Hlavnm zdrojem pro ovþovn dosaìen cló bylo hodnocen vùsledkó innosti samotnùch ìkó. V próbhu prce je tþeba stanovit dl cle, tedy co pþesn maj ìci z dan aktivity ovldat. Dalä aktivita toto osvojen ovþ. Dosaìen dlch cló bylo vidt i v zvren tvorb asopisu, kde ìci museli sv dovednosti pouìt. ëci pþedem znali kritria hodnocen jednotlivùch innost a pþpravy konkrtnch lnkó pro asopis. Problm s evaluac by nastal, kdyby hodnocen pósobilo jako demotivujc. ëci by se bli sami pþispvat, aby si sv hodnocen nezkazili. Je tedy potþeba ocenit uì samotnou iniciativu. Jazyk a jazykov Se zveþejnnm asopisu se objevila i otzka ochrany autorskùch prv, proto i tto problematice bylo v projektu vnovno msto, a to späe formou fiktivnch problmó, otzek, jeì ìci museli Þeäit s vyuìitm znalosti zkonó. ëci se dky tomu dozvdli, kdo a jak móìe nakldat s vytvoþenùmi texty a jak texty naopak mohou vyuìvat oni. Druhù pþnos, kterù se objevil se zveþejnnm asopisu, byla zptn vazba ze strany ve- Þejnosti Ð to, jak jejich pþedstavy vnmaj ostatn. ëci museli reakci veþejnosti pochopit a reagovat na ni. Osvdilo se vnovat nkterou hodinu prv diskusi o zptn vazb. Vyuujc jinùch pþedmtó se shodli na tom, ìe uìivatelsk dovednosti ìkó pþi prci s vùpoetn technikou se bhem äkolnho roku zlepäovaly. Jejich skuten osvojen bude dle ovþovno ve väech vyuovacch pþedmtech, kde se budou ìci s ICT aktivn setkvat. I ostatn pedagogov ale mus dbt na dodrìovn technick strnky zpracovn zadanho kolu. NapÞ. se nesmj spokojit pouze s obsahem seminrn prce, ale mus si vämat i formln strnky, kterou by ìk ml zvldnout prv dky innostem popsanùm v tomto pþkladu

8 Jazyk a jazykov Shrnut a zhodnocen kvality pþkladu dobr praxe ëci se zprvu s nadäenm pustili do prce. V próbhu hodin se pak zaali potùkat s problmy, kter pro n byly do urit mry nov a nezvykl: tato aktivita pþedstavovala mnoho prce Ð tþeba i doma mimo vyuovac hodiny, museli dodrìovat pþi tvorb jist pravidla, kter jako by omezovala jejich vlastn individualitu, mli malou pozitivn zptnou vazbu. òvod DO DALáêHO CIZêHO JAZYKA ákola: Gymnzium Ladislava Jaroäe, Holeäov Realiztor: Jan Urban Konzultant VòP: Gabriela Baladov Jazyk a jazykov Projekt ml tak hlubä dopady na kolektiv i klima tþdy neì tradin vùuka. ëci zde dostali astji prostor prezentovat svou vlastn osobnost pþed ostatnmi, coì nkteþ nemaj rdi. TÞda se musela vce nauit pþijmat druh, mnohem lpe spolupracovat. ëci si innosti rozdlovali sami, a tak mohli zjiäéovat, ìe neshody jsou pak pþi prci a v jejch vùsledcch znt. Vidli, ìe bez ochoty spolupracovat nedoshnou ìdoucho vùsledku, naopak spoj-li sil dohromady, doshnou vùsledkó mnohem lepäch neì jednotlivec. Individuln rozdly vyplynuly na povrch hned v zatench fzch tvorby asopisu, kdy se diskutovalo o jeho zamþen a budoucm obsahu. Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe PÞklad dobr praxe je vyuìitelnù ve väech äkolch, nevyìaduje ìdn specifick potþeby, krom uitele vybavenho ICT dovednostmi a potaov uebny. Je pþenositelnù jako npad, kterù si mohou uitel dle po svm rozvjet, aby uplatnili tak svoji osobnost. Uitel móìe mt sv vlastn plny, jak vytvoþenù asopis dle vyuìvat napþklad v eskm jazyce a literatuþe. Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe Ð samotnù asopis Ð osobn strnky realiztora projektu, kde je projekt popsn, vetn konkrtnch ukzek z hodin Kontaktn osoba Lukä Melichar Anotace Jazykov propedeutika je novùm volitelnùm pþedmtem, jenì doplëuje Francouzskù a Nmeckù jazyk, kter Gymnzium v Holeäov zahrnulo do svho äkolnho vzdlvacho programu. Podle vzoru mnoha evropskùch äkol pojm jazykovou propedeutiku (ãjazykovou pþpravkuò) jako vod do daläho cizho jazyka. Smyslem zaþazen tohoto vyuovacho pþedmtu je pþipravit ìky na ìivot v mnohojazyn evropsk spolenosti a na celoìivotn uen se cizm jazykóm. Zmrem je rozvjen takovùch dovednost, kter ìkóm usnadn uit se ciz jazyky, ale i jazyk mateþskù. Aktivitami ãjazykov pþpravkyò chce gymnzium zprostþedkovat spolen objevovn jazykov a kulturn odliänosti, kter väak nen pþekìkou porozumn. Uen se dalämu cizmu jazyku je v tomto pþedmtu brno jako dobrodruìn objevovn neznma. Kontext Clovou skupinou pþkladu dobr praxe byli ìci sekundy, tedy druhho ronku osmiletho studia. TÞda byla rozdlena (podle vlastnho vùbru cizho jazyka) na dv skupiny po 15 ìcch. V sekund ìci zanaj se studiem daläho cizho jazyka s jednohodinovou dotac. Vzdlvac obsah je zamþen na jazykovou propedeutiku. Od tercie aì do oktvy pokrauj v tomto cizm jazyce s tþhodinovou tùdenn dotac. Vùchodiska VytvoÞen novho pþedmtu bylo iniciovno vyuujcmi Nmeckho a Francouzskho jazyka. V tzv. audioorlnm obdob vùuky jazyka vidli moìnost podchytit a motivovat ìky niìäho gymnzia pro studium daläho cizho jazyka a pþipravit je na jeho intenzivn vùuku. PÞklad dobr praxe se vnuje pouze Francouzskmu jazyku. Nkolik zahraninch stì umoìnilo realiztorovi tohoto projektu seznmit se s mnoìstvm pedagogick literatury, CD a metodickùch materiló, kter lze v jistùch obmnch aplikovat v eskm prostþed. Vùuka cizho jazyka ve Francii bìn zan paraleln s vùukou fonetiky, coì uitele na äkole inspirovalo. Veden äkoly zajistilo vybaven jazykov laboratoþe, dataprojektor a interaktivn tabule, kter byly nutn pro zajiätn pþedmtu

9 Jazyk a jazykov Daläm faktorem, kterù ovlivnil vytvoþen novho pþedmtu, byla moìnost zaþadit tento volitelnù pþedmt jiì od druhho ronku osmiletho studia. ákola k tomuto elu vyuìila 1 disponibiln hodinu. Vùznamn byla i moìnost nkupu zahraninch materiló (pþedeväm nahrvek rodilùch mluvch) jako nezbytn sousti audio-orln vùuky a pro ncvik vùslovnosti. Cle ákola si pro tento volitelnù pþedmt stanovila vlastn cle. V pþpad ãjazykov pþpravkyò jako vodn sti volitelnho pþedmtu Francouzskù jazyk (Nmeckù jazyk) jde o to: rozvjet u ìkó pozitivn postoje k jazykov rozmanitosti, a tak je pþipravovat na ìivot v jazykov a kulturn róznorod evropsk spolenosti, rozvjet tzv. metalingvistickou kompetenci, tj. dovednosti a znalosti, kterùch ìci efektivn vyuìij pþi nsledujcm uen zvolenmu cizmu jazyku/zvolenùm cizm jazykóm. Princip jazykov propedeutiky spov v tom, ìe ìk prochz takovùmi aktivitami, kter mu umoìn uvdomit si pestr jazykov bohatstv, jeì ho obklopuje, rozpoznat arbitrrn povahu jazykó, a tm se odpoutat od sebestþednho nahlìen na jazyky a kultury. Pouìit komparativn postupy otevraj novou poznvac perspektivu, nejde zde o rozpoznvn chyby, jak je v didaktice cizch jazykó obvykl. V zadanùch kolech ìci rozvjej schopnost diskriminace neznmùch hlsek a pokouäej se je imitovat, mentln se pþipravuj na jinakost zvukovho plnu cizch jazykó. Jindy ìci rozvjej analytickou schopnost pozorovnm opakujcch se jazykovùch struktur a odvozovnm pravidel v danm jazyce napþklad pro tvorbu slov nebo skladbu vty. Propedeutika je zprostþedkovna jako spolen objevovn jazykov a kulturn odliänosti, kter väak nen pþekìkou porozumn. Uen cizmu jazyku je pþedstaveno jako dobrodruìn objevovn neznma. Zmrem je rozvjen takovùch dovednost, kter usnadn uen cizmu jazyku i jazyku mateþskmu. Podstatnùm clem jazykov pþpravky je zbavit ìky ostychu pþed cizmi jazyky, vzbudit v nich zjem o n, dt jim moìnost, aby se sami rozhodli, jakùm jazykóm se chtj v budoucnosti uit. Propedeutika zroveë rozvj vztah k mateþätin a zakotvuje vlastn jazykovou a kulturn identitu. Clem vùchovnùch a vzdlvacch strategi na hodinch jazykov pþpravky je vytvoþit motivujc studijn prostþed, v nmì budou mt ìci dostatek pþleìitost k rozvjen väech klovùch kompetenc, a tedy k osvojen si dóleìitùch vdomost, dovednost, postojó a hodnot, kter pak dokì vyuìt ve svm osobnm i profesnm ìivot. Realizace Ð postup a metody PÞpravn fze pþkladu dobr praxe zaala ve III. tvrtlet äkolnho roku. V prim probhla instruktivn beseda o zmrech a clech jazykov propedeutiky a ìci se po konzultaci s rodii mohli rozhodnout, kterù dalä ciz jazyk budou studovat. Pot ìci vyplnili pþihläky s volbou jazyka a byly vytvoþeny studijn skupiny zjemcó o Nmeckù a Francouzskù jazyk. Francouzätina mla mrnou pþevahu (18 ìkó) nad nminou (14). Vzdlvac obsah s klovùmi kompetencemi byl zalenn do ávp. Krom tradinch textó byly vyuìity zahranin uebnice s CD-ROM Ð Phontique en dialogues (modern francouzsk uebnice fonetiky v dialozch pro zatenky), Praktickù kurz francouzsk vùslovnosti (nahrvky rodilùch mluvch na kazetch, autorka Jarmila Janekov, nakladatelstv LEDA), uebnice francouzätiny pro zatenky On y va I. ákola vyuìila i dostupn fonetick materily z pedagogickùch stì ve Francii a Nmecku a diplomovou prci na tma Metodickù nstin fonetickùch cvien pro esk studenty (od zatenkó po pokroil). Bhem dvoumsn realizace pþkladu dobr praxe se vùrazn nezmnilo uspoþdn vztahó mezi ìky navzjem i mezi ìkem a uitelem. Naopak ìci byli od prvnch hodin siln motivovni k vùuce zvolenho jazyka a zþejm by ani po roce nemnili sv rozhodnut. Od prvnch hodin byly uplatnny bìn zpósoby, jako pouìvn äkolnch pþkazó v danm jazyce, zalenn ìkó do francouzsk i nmeck komunity (jsou oslovovni jmny v pþsluänm cizm jazyce, dozvdaj se nensilnou formou relie studovanùch zem, v hodin je obklopuj doplëkov materily spojen se studovanùm jazykem Ð fotografie nmeckùch i francouzskùch mst, mapy, pohlednice, prospekty, letky, plnky, katalogy cestovnch kancelþ, cizojazyn kalendþe). ëkóm byl poskytnut prostor pro zptnou vazbu vztahujc se k dan aktivit, napþklad si sami vol typ soutì k procviovn slovn zsoby, kterou znaj jiì z anglickho jazyka, sami si Þeknou o zopakovn vùslovnosti i o transkripci. PÞklad dobr praxe byl realizovn v uebn hudebn vùchovy, kde je k dispozici technick vybaven (pþehrva kazet i CD-ROM, tabule magnetick, klasick i s notovou osnovou k napsn psn, klavr). Vùuku jazykov propedeutiky äkola realizuje tak v jazykov uebn a v kmenov tþd sekundy, kde jsou tytì materiln podmnky. PÞklad dobr praxe ve vùuce cizho jazyka se odliäuje od bìn praxe tm, ìe setkn s jazykem zan o jeden rok dþve. òvodn audioorln kurz, kterù bìn ìci absolvovali v msci zþ, mohou nyn v klidu, peliv a velmi systematicky realizovat po celù äkoln rok. òvod do daläho cizho jazyka Ð metodickù film Jazyk a jazykov 14 15

10 Jazyk a jazykov Vyuìit zdroje a pomócky a zpósob jejich vyuìit stvajc dostupn didaktick materily a pomócky vyroben uiteli nebo ìky (finann prostþedky navc nebyly poskytnuty), uebnice a pracovn seäity On y va I s audio CD, francouzsk uebnice Phontiques en dialogues s audio CD, pracovn listy zhotoven ve äkole (pro procvien vùslovnosti jevó obsahujcch nronjä fonm, kterù nem v eätin protjäek nebo obtìnjä hlskov kombinace vyìadujc nronjä artikulaci), CD pþehrva (nahrvky vùslovnosti rodilùmi mluvmi bez sledovn grafick pþedlohy), rozliäovac testy (pro ncvik diskriminace prvkó fonologickho systmu a k vyuìit imitace sprvn vùslovnosti), poslechov testy (ìci v nich oznauj vtu vyslechnut dvojice vt jen nepatrn se zvukov liäcch, vùznamov väak zcela odliänùch), bsniky doplëujc ncvik sprvnùch vùslovnostnch nvykó a uren tì k memorovn), hry (hledme i tvoþme stejn znjc i stejn zvukov zakonen slova) texty z uebnice (ncvik hlasitho ten orln probranùch textó se snahou co nejvce se pþiblìit vùslovnosti spkró), magnetick tabule (pro reprodukci jednoduchùch dialogó pomoc obrzkó), tabule s notovou osnovou (pro zpis psn s francouzskou abecedou i s fonetickùm pþepisem), klavr, elektrick klvesy (pro doprovod zpvu francouzskùch psn), mapa Francie (k seznmen s francouzskùmi reliemi a sociokulturnmi prvky), ìky zhotoven barevn listy s francouzskùmi kþestnmi jmny, kostky, domino (k procvien zkladnch slovek), webov strnky, noviny asopisy, reklamn a propagan materily (k popisu obrzkó se zakrytùm textem, k reprodukci obsahu interview, interaktivn tabule. Bhem prvnch mscó vùuky novho vyuovacho pþedmtu Jazykov propedeutika se podaþilo doshnout, ìe ìci um napþklad: rozliäit poslechem hlsky neexistujc v mateþätin ìkó, elementrn se dorozumt bez ohledu na chybjc spolenù jazykovù kd pomoc gest a mimiky, upevëovat pamé k osvojovn slov i deläch sekvenc za elem pozdjäho studia cizho jazyka, reagovat na mluven slovo, mì jsou pþipraveni na komunikativn situace. Vùuka ìky siln motivovala k dalämu uen danho jazyka. PÞedstava o clech pþkladu dobr praxe pln korespondovala s personlnmi, asovùmi, finannmi a technickùmi moìnostmi äkoly. K ìdnùm neoekvanùm vùkyvóm nedoälo. PÞi vyhodnocen realizace vzdlvacho obsahu byly pouìity nsledujc metody monitoringu a evaluace: Þzenù rozhovor, dotaznk, poslechovù test, srovnvac test, rekonstituce rozhovoró, francouzsk evaluan testy Tests dôvaluation, niveau dbutant, CLE International, PÞi realizaci pþkladu dobr praxe se ukzala nkter specifika ve vùslovnosti ìkó, a to rkovn, mluven nosem, vyslovovn moravskho zavþenho ãeò, coì oväem bylo pro vùuku francouzskho jazyka pozitivn a nebrnilo ncviku sprvn vùslovnosti. U nkterùch ìkó byla jejich hyperaktivita vyuìita pþi hrch, volnùch dialozch a soutìch. Jazyk a jazykov Vùsledky tohoto pþkladu dobr praxe vyuìij tak uitel daläch cizch jazykó (nmeckho, ruskho) tak, aby paraleln existovaly 2Ð3 skupiny Jazykov propedeutiky v róznùch jazycch od druhho ronku (sekundy) osmiletho studia a pak v nvaznosti zaali (v tercii) s intenzivn vùukou daläho cizho jazyka, jehoì pþpravku ìci absolvovali v pþedchzejcm ronku. Ideln by bylo doshnout 2Ð3hodinov dotace pro Jazykovou propedeutiku. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe O dlouhodobùch vùsledcch vyuovacho pþedmtu Jazykov propedeutika se zatm ned hovoþit, jde o novù pþedmt v naä äkole a je tedy v prvotn fzi ovþovn. Prvn, dl vùsledky v cvien jazykov pamti, v rozeznvn a napodobovn cizch hlsek a ncvik psn, ast v hrch a soutìch ukzaly, ìe ìkóm se podaþilo postupn zdolvat obtìe cizojazyn vùuky a vytvoþit si pozitivn vztah ke studiu daläho cizho jazyka. Do vzdlvacho obsahu Jazykov propedeutika by se daly integrovat nkter oekvan vùstupy ze vzdlvacch oboró Hudebn vùchova a Vùtvarn vùchova a tak nkter tematick okruhy próþezovùch tmat Vùchova k myälen v evropskùch a globlnch souvislostech (napþ. Objevujeme Evropu a svt) a Multikulturn diference (napþ. Kulturn diference)

11 Jazyk a jazykov Shrnut a zhodnocen celkov kvality pþkladu dobr praxe Jazykov propedeutika je zaþazena do sekundy jako pþpravka samotn vùuky daläho cizho jazyka (francouzätina, nmina). Pomoc nslechó a trnovn vùslovnosti si klade za cl nejen pþipravit ìky na samotnou vùuku francouzätiny i nminy, ale zroveë pþedstavuje vyuovn tchto jazykó jako dobrodruìn objevovn neznma. Stanoven cle se zatm daþ plnit. Pomoc francouzskùch psn se podaþilo zvldnout vzn slov ve vt a udrìet potþebnou intonaci. Spelovnm se ìci nauili vnmat odliän hlsky v cizm jazyce. Sledovnm uitele pþi vyslovovn odliänùch hlsek se ìci nauili imitovat a pot kontrolovat prci rtó pomoc zrctek. Velmi vhodnou pþedlohou pro napodobovn sprvn vùslovnosti, zejmna obtìnjäch st, kter nemaj obdobu v eskm jazyce, se ukzalo procviovn nronjä artikulace poslechem CD nahrvky rodilùch mluvch. Tato metoda je zaþazovna do kaìd hodiny formou fonetickùch rozcviek. Osvdila se i metoda poslechu nahrvek rodilùch mluvch se sledovnm obrzkó na magnetick tabuli, kter pþibliìuj situaci, z nì text erp, a postupn reprodukce slyäenho textu od monologu po dialog. Velkou motivac pro tþinctilet ìky jsou hry, soutìe a kvzy, pþi kterùch upevëuj slovn zsobu, vùslovnost a trnuj hravou a zbavnou formou pamé. Pozitivnm jevem jsou i rozliäovac testy Ð autoevaluace, formou hry i soutìe skupin, s clem upoutat pozornost na zvukovou strnku jazyka. V próbhu vùuky se daþ plnit kompetence nejen komunikativn, ale i k uen i soci- ln a personln. V hodinch jsou realizovna próþezov tmata Vùchova k myälen v evropskùch a globlnch souvislostech s tematickùm okruhem Objevujeme Evropu a svt, dle Multikulturn vùchova s tematickùm okruhem Kulturn diference. Skupina zastnnùch ìkó participuje na próbhu vyuovac hodiny, sami si vytvþej uebn pomócky, doplëujc materily, staraj se o estetickou vùzdobu uebny se zamþenm na zemi vyuovacho jazyka (Francie, Nmecko). Nkter skupinov soutìe a kvzy jsou schopni si organizovat a vyhodnotit sami jen s dohledem vyuujcho. PÞleìitost pro zlepäen je i v navùäen disponibiln hodiny na 2Ð3 tùdn, aby byla pln zabezpe- ena kontinuita vùuky v nsledujcch letech. Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe AUDIGIER, F.: Concepts de base et comptences cl de lôducation a la citoyennet dmocratique. (DES/CIT (98)35) Strasbourg: Conseil de lôeurope, Babilonia, tout le numro, 2/99 de la revue. CANDELIER, M.: LÔveil aux langues a lôcole primaire, le programme europen. EVLANG. In: Billiey J. (Ed.) De la didactique des langues a la didactique du plurilinguisme, Hommage a Louise Dabene, CDL-Lidilem, 1998, 299Ð308. CANDELIER, M. avec le concours de BERNAUS, M.; OOMEN-WELKE, I.; ZIELINSKA, J.; PERREGAUX, Ch.; KERVRAN, M.: LÔintroduction de lôveil aux langues dans le curriculum. Annexes au rapport de lôatelier (Graz, 29/2 Ð 4/3/00) DABENE, L.: LÔEveil au language ittinraire et problmatique. In: LÔEveil au language, Notions en Question ENS ST Cloud Ð LIDILEM, FENCLOVç, M.: Pro se ve äkolch nedaþ pluralit vyuovanùch cizch jazykó. In: Ciz jazyky 42, 1998/99, 3Ð4, s. 60Ð62. CHODRA, R.; RIES, L.: Vùuka cizch jazykó na prahu novho stolet. Ostrava: Ostravsk univerzita, CHODRA, R.; RIES, L.; ZAJêCOVç, P.; MOTHEJZêKOVç, J.; HANZLêKOVç, M.: Vùuka cizch jazykó na prahu novho stolet Ð II. Ostrava: Ostravsk univerzita, KOTçSEK, J. (vedouc redaknho tùmu): Nrodn program rozvoje vzdlvn v esk republice. Praha: MáMT R, PøCHOVç, I.: Humanistick postupy z hlediska teorie a praxe ve vùuce. Pedagogika, 1990, Sbornk 5. Kontaktn osoba Jan Urban Jazyk a jazykov Opakovan realizace tohoto pþkladu dobr praxe je finann udrìiteln, zkladn studijn materily a uebn pomócky jsou bìn k dispozici. Do budoucna je väak tþeba potat s rozäþenm novùch modernch uebnch pþstrojó (dataprojektory, interaktivn tabule, potae aj.), bez kterùch se modern pedagogika jiì neobejde. Pro pozorovan aktivity je moìn vhodn vyuìt i nahrvn ìkó na CD a jejich zptn domc kontrola

12 Jazyk a jazykov VøUKA EáTINY PRO CIZINCE ákola: Gymnzium, Slovansk nmst, Brno Realiztor: Eleonora JeÞbkov, Ludmila Zabloudilov Konzultant VòP: Taéna Holasov Anotace PÞklad dobr praxe pþinä ukzky prce s ìky jinùch nrodnost pþi vùuce eätiny mimo hodiny eskho jazyka a literatury. Kontext sv sdlen vyjdþ psemn ucelen, se souvislou stavbou vt, odstavcó a celho textu, vyjadþuje se gramaticky a stylisticky sprvn, podle komunikan situace zvol optimln formln pravu textu, v diskusi srozumiteln sdluje a vysvtluje sv myälenky, postoje, argumenty, sm diskutuje k vci. Cle v oblasti kompetence obansk. ëk: sv postaven ve spolenosti i vlastnm ìivot promùäl jako pozici informovanho, vzdlanho obana, kterù m lepä moìnosti i odpovdnjä lohu ovlivëovat spolen dobro, neì mvaj lid s niìäm vzdlnm, pþi jednn s druhùmi lidmi pþemùäl nebo zjiäéuje, kter hodnoty osobn, kulturn a nboìensk stoj za jejich nzorem nebo jednnm, sv vahy a argumenty pþedkld srozumiteln i pro neinformovan. b) na rovni próþezovho tmatu Vùchova k myälen v globlnch souvislostech Jazyk a jazykov Nen ìdnou vùjimkou, ìe se v naäich souasnùch äkolch velmi asto setkvme s ìky róznùch nrodnost, kteþ neovldaj dostaten eskù jazyk. ëci z cizch zem jsou sice schopni vykonat pþijmac test, ale pomalejä a ne zcela sprvnù projev v eätin jim pþinä problmy, a to nejen v pþedmtu eskù jazyk a literatura. Vùchodiska Vùuka eskho jazyka pro ìky cizho póvodu zaala bùt v gymnziu v Brn na Slovanskm nmst aktuln v polovin devadestùch let. Tehdy se esk republika stala clovou zem pro vlnu imigrantó pþedeväm z republik bùval Jugoslvie, Bulharska, Ukrajiny, Armnie a Vietnamu. V tomto obdob mli cizojazyn ìci podle zem póvodu a pþsluän jazykov skupiny vtä i menä problmy s eskou gramatikou, s vùslovnost, pþedeväm väak s psmem. Zatmco jejich stn projev byl v naprost vtäin postaujc pro vùuku v eskm jazyce, psemnù projev byl bu nevyhovujc, nebo pln schzel. Z toho dóvodu iniciovalo veden gymnzia nov metody prce s tmito ìky. V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: bùt vnmavù ke kulturnm rozdlnostem, chpat je jako obohacen ìivota, uit se porozumt odliänostem, vnmat, respektovat a ochraëovat hodnoty svtovho a evropskho kulturnho ddictv. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m PDP ìkovi pomoci: spolupracovat aktivn a efektivn s jinùmi lidmi, vctit se pþi poznvn a posuzovn jejich nzoró do situace a prostþed, ze kterho vychzej jejich pþstupy, umt pþijmout nzor ostatnch a korigovat sv póvodn pohledy na danou problematiku. Cle a) na rovni klovùch kompetenc Cle v oblasti kompetence komunikativn. ëk: rozliäuje sprvn rózn typy komunikanch situac (podle toho, kdo komunikuje, s jakùm zmrem, v jakm kontextu) a podle toho sm komunikuje a jedn, odhal neplnou informaci, zkreslujc informaci, desinformaci, Realizace Ð postup a metody Prvn formou prce se ìky jin nrodnosti byl Kurz eskho jazyka pro cizince. Ten vznikl nejprve na zklad ìdosti nkterùch ìkó, kteþ pþes sv schopnosti nedosahovali pþedpokldanùch vùsledkó a ctili se hendikepovni ve äkole i v bìnm ìivot. Kurz navätvovali ìci z róznùch ronkó. Kontaktovni byli pþes vyuujc eskho jazyka, kter asto tak na pþpadn problmy s komunikac upozorëovali i dalä vyuujc. òast ìkó byla dobrovoln. V poslednch letech, kdy uì m tato vùuka jistou praxi, je pe vnovna pþedeväm ìkóm z niìäch ronkó. Neznamen to, ìe je skupina ìkóm z vyääch ronkó uzavþena. Starä ìci väak preferuj druhou formu prce Ð individuln hodiny s vyuujcm eskho jazyka

13 Jazyk a jazykov Zkuäen pedagogov pracuj se ìky s ohledem na jejich potþeby, kter nemusej pþmo souviset s bìnou vùukou eskho jazyka. V oblasti fonetiky, ale i morfologie lze asto vyuìt krom klasickùch dikttó a mluvnickùch cvien i nejróznjäch her, kter si mohou ìci dokonce vymùälet sami. Takovùm pþkladem je ast äpatn vùslovnost fonmó h a ch, nkteþ Jihoslovan maj dokonce velk potìe s rozliäenm tchto zvukó. Z oblasti morfologie jsou dobr hry, ve kterùch se jednoznan rozliä rod u podstatnùch jmen a k nim patþin shoda u slovesa, s rodem souvis i skloëovn pþdavnùch jmen, zde se jedn pþedeväm o pþivlastëovac pþdavn jmna. Slovn zsobu obohacuj kþìovky, slovn fotbal, rózn doplëovaky. Z tohoto dóvodu vyìaduje kaìdù vyuovac blok, kaìd individuln hodina svou jedinenou pþpravu uäitou ìkóm na mru. Hlavn roli v realizaci vùuky eätiny nehraj jen pedagogov, ale tak spoluìci. eät ìci svùm zahraninm spoluìkóm pomhaj s koly, zajmaj se o ìivot v jejich vlasti, navätvuj spolen kulturn a sportovn akce. Cizinec zskv postupn vtä sebejistotu v komunikaci. Zahranin ìci se mohou mezi sebou porovnvat. Toto srovnvn postupu ve zdokonalovn eätiny je velmi motivujc. TÞet formou prce se ìky jin nrodnosti jsou krtkodob stìe. Gymnzium na Slovanskm nmst v Brn je nejen stþedn äkola s multikulturnm prostþedm pro Þdn ìky, ale funguje tak jako krtkodob vzdlvac instituce. Zahranin stìist strv v esk republice vtäinou tþi msce a zastëuj se ve äkole väech aktivit tþdy, do kter jsou zaþazeni. ëci z mezinrodnho projektu American Field Service (mezinrodn organizace, kter zprostþedkovv bezplatn studentsk vùmnn pobyty) se zastëuj vùuky pouze vybranùch pþedmtó. Absolvuj na äkole ron studium s clem poznat kulturu a pþekonat jazykovou bariru. Tito ìci bhem ronho pobytu zvldnou s drobnùmi chybami hovorovou podobu jazyka. eskù psemnù projev od nich nen vyìadovn. Jejich psemn testy jsou zadvny v anglitin. Vyuìit zdroje a pomócky a zpósob jejich vyuìit Didaktick materily, kter vyuujc a ìci pouìvali, byly pþedeväm vlastn a voln dostupn. Z uebnic se nejlpe osvdila publikace ãchcete jeät lpe mluvit esky?ò obsahujc i audiokazety. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe V souasnosti pþichz do gymnzi dti druh generace imigrantó, pro nì uì jazykov barira definitivn zmizela. Vietnamci i mezi sebou mluv esky, jejich psemnù projev je mnohdy lepä neì rodilùch echó. Chorvaty, Srby, Bulhary, Ukrajince i Armny lze rozeznat pouze podle vùraznjäho vzhledu. PÞed deseti lety byli zahranin ìci nadäeni moìnost zviditelnit se ve äkoln akci Tùden globln vùchovy, dnes ve vtäin pþpadó zóstvaj hrd na svój póvod, aväak pþevaìuje snaha splynout s majoritn eskou spolenost. Tuto zmnu v charakteristice ìkó cizho póvodu by bylo moìno strun vystihnout jednou vtou: ãpovaìujeme se za esk obany s vietnamskùm, nskùm, bulharskùm i jinùm póvodem.ò Vùznam individuln pomoci ze strany uiteló eskho jazyka i spolen hodiny eätiny pro zahranin ìky je prv proto velmi vùznamnù. Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe REMEDIOSOVç,H.; ECHOVç, E.; PUTZ, H.: Chcete jeät lpe mluvit esky? Liberec: Harry Putz, ISBN 80Ð Ð9. Kontaktn osoby Eleonora JeÞbkov Ludmila Zabloudilov Jazyk a jazykov Cle, kter si pþklad dobr praxe stanovil, jsou v próbhu studia postupn naplëovny. Jednotliv ìci zlepäili sv komunikanch dovednosti tak, ìe bez problmó sloìili eskou maturitu i pþijmac zkouäky na vysokou äkolu. V rozhovoru s nimi asto ani nepostþehnete, ìe se jedn o cizince. Nejlepäm dókazem naplnn vùäe uvedenùch cló jsou vùpovdi ìkó zachycen v krtkm metodickm filmu. Vùuka eätiny pro cizince Ð metodickù film 22 23

14 Jazyk a jazykov ákolnê TELEVIZE ákola: Gymnzium, PÞbram Realiztor: Iva KadeÞbkov Konzultant VòP: Kamila Sladkovsk Cle v oblasti kompetence k Þeäen problmó. ëk: vyhledv informace z róznùch zdrojó dn äkoly, zpracovv je a hodnot, zpracovv jednotliv epizody ìivota äkoly, navrhuje jejich Þeäen, realizuje postupy s vyuìitm svùch znalost, schopnost a dovednost, prezentuje a obhajuje sv Þeäen pþed ìky, rodii, uiteli, veþejnost formou televiznho zpracovn. Jazyk a jazykov Cle v oblasti kompetence komunikativn. ëk: si osvojuje rózn komunikan strategie a techniky, rozvj sv komunikan schopnosti prezentac äkoly ve äkolnch televiznch zprvch, u se hodnotit sv vlastn komunikan projevy i projevy druhùch ìkó Ð formou veþejnho vystupovn ve äkolnch telenovinch. Anotace ákoln televize patþ mezi tzv. volnoasov aktivity. Pod vedenm uitele se jednou tùdn schz redakn rada a prvn stþedu v msci promt äkoln televizn zpravodajstv, kter je nsledn distribuovno do regionln TV st. ëci se dky prci ve äkoln televizi seznamuj s vyuìitm mediln vùchovy a multimdi ve vùuce. Kontext Clovou skupinou pþkladu dobr praxe jsou ìci, kteþ se zamþuj na obory, kde na prvnm mst stoj komunikativn dovednosti. Zkladnm pþedpokladem realizace tohoto pþkladu dobr praxe ve äkole byla vód osobnost celho projektu Ð mladù pedagog, jehoì konky jsou fotografovn, filmovn, tùmov prce s dtmi. Vùhodou je i dostatenù poet ìkó, z nichì je moìn vybrat pþpadn zjemce o tento druh prce. ëci, kteþ se o mediln oblast zajmaj, se chtj v budoucnu touto oblast zabùvat, aé jiì profesn i jen tak ze zjmu. Vtäina z nich se pþipravuje na budouc studium i povoln Ð ìurnalistick, umleck, humanitn, public relations, management apod. Cle v oblasti kompetence sociln a personln. ëk: si ve skupin rozdl kol na sti a pþijme svou st, vetn zodpovdnosti za jej plnn, pracuje v tùmu, m smysl pro kooperaci a vzjemnou toleranci, vùsledkem spoluprce jsou pravideln äkoln zprvy. Cle v oblasti kompetence obansk. ëk: se aktivn zapojuje do dn ve äkole formou äkolnho zpravodajstv, astn se v oblasti spoleenskho ìivota äkoly. Cle v oblasti kompetence k podnikavosti. ëk: se aktivn zapojuje do zjmov mimoäkoln innosti, vyjadþuje svoji kreativitu v oblasti public relations. Cle a) na rovni klovùch kompetenc Pozn.: ákola si na zklad klovùch kompetenc v RVP G vytvoþila vlastn ãvùstupyò, kter maj charakter cló aktivity. Cle v oblasti kompetence k uen. ëk: zskan informace chpe vetn souvislost a vysvtl je, u se vyhodnocovat kvalitu a vùznam informanch zdrojó, zvld zkladn technick vybaven (kamera, stativ, mikrofon, propojovac technika, projekn technika). b) na rovni próþezovho tmatu Mediln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: posilovat reflexi sebe sama a nachzet msto ve spolenosti, rozvjet kritickù odstup od podntó pþichzejcch z medilnch produktó (tedy schopnost pþijmat a zpracovvat mediln produkty s vdomm toho, jak jsou konstruovny a s jakùm komunikanm zmrem jsou nabzeny na trhu, zskat pþedstavu o prci v tùmu, o vztazch kooperace a nadþzenosti a podþzenosti pþi tvorb spolenho dla, o vlastnm tvórm potencilu, zvyäovat citlivost vói kulturnm rozdlóm, chpat je jako obohacen ìivota, uit se rozumt odliänostem

15 Jazyk a jazykov V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m PDP ìkovi pomoci: osvojit si dovednosti umoìëujc prci v tùmu, popþpad jeho Þzen a koordinaci jeho jednotlivùch lenó Ð vzhledem k tomu, ìe snaha o uplatnn ve sfþe veþejn (resp. mediln) je v postindustriln (resp. ãinformanò) spolenosti stle astjä, osvojit si poznatky usnadëujc orientaci v souasnm svt, zskat pþedstavu o roli mdi v jednotlivùch typech spolenosti a róznùch historickùch kontextech. c) na rovni próþezovho tmatu Osobnostn a sociln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: uvdomit si hodnotu lidsk spoluprce, uvdomit si, ìe v róznùch ìivotnch situacch asto nebùv pouze jedin Þeäen, uvdomit si, ìe tmþ kaìdù sociln nebo komunikan akt m svój mravn rozmr. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m próþezov tma ìkovi pomoci: rozpoznvat faktory ovlivëujc duäevn energii a kreativitu, umt spolupracovat, porozumt sociln skupin, v nì ìije, tvoþit kvalitn mezilidsk vztahy, brt ohled na druh; bùt si vdom svùch prv, zvazkó a zodpovdnosti v rmci skupiny i prv a zvazkó druhùch, nabùt specifick dovednosti (seberegulativn i komunikan) pro zvldn róznùch socilnch situac (komunikan sloìit situace; soutì; spoluprce; pomoc atd.). V próbhu existence projektu byly role rozdleny tak, ìe uitel ml jako vedouc krouìku s nzvem gymtv na starosti tvorbu finln podoby televiznho zpravodajstv, tj. stþih a grafickou podobu äkolnch zprv. Vedl jednotliv tùdenn redakn porady. Role ìkó byly dle hierarchicky uspoþdny tak, ìe zvolenù äfredaktor se tvórm zpósobem podlel na prci tùmu, zauoval a vedl jednotliv tvór skupiny, zejmna pþi prci na novùch reportìch. Dalä lenov pak plnili lohy vychzejc z redakn porady, kter jmenovala jednotliv tùmy pro tvorbu reportì. lenov redakce se nespecializovali na jednotliv prce v rmci ätbu, ale podle potþeby a dohody plnili lohy redaktora, scenristy i kameramana. Nejednalo se totiì zdaleka pouze o tvorbu msnho televiznho zpravodajstv, ale i Þadu daläch akc spjatùch se äkolou. lenov skupiny pravideln nateli maturitn klipy pro posledn ronky. Dostali dokonce pþleìitost dokumentovat maturitn plesy pro väechny tyþi maturitn tþdy. Tyto akce byly zaznamenvny pti kamerami, sestþhny a byla vyrobena DVD. V nvaznosti na póvodn materiln zzem, kter si lenov od potku obstarvali sami, si dokonce pro zmnnou pþleìitost zkonstruovali kamerovù jeþb, kterù je nyn pouìvn i pþi naten daläch pþleìitostnùch akc, jakou je napþklad äkoln akademie. Krom uvedenùch akc nelze opominout ani ojedinlù projekt, kterù gymtv s spchem realizovala na podzim 2005, kdy vytvoþila tþicetiminutovù dokumentrn film o äkole. Ve filmu je äkola pþedstavena z hlediska historie i souasnosti, pþibliìuje se jej vybaven a projekty. Dnes film slouì jako propagan materil äkoly, a to i v zahrani, neboé byl dky studentsk pomoci poþzen i anglickù pþeklad a snmek je k dispozici i s titulky. Zvlätn pozornost si zasluhuje projekt Jak se dl televize aneb Setkn äkolnch televiz z R pod zätitou esk televize. Projektov dny se konaly ve dnech 13. a 14. Þjna 2006 a podlel se na nich celù tvór tùm. V rmci projektu probhly tvór dlny a pþednäky, veden odbornky z T z jednotlivùch oblast televizn tvorby (kamera, stþih, moderovn, grafika, tiskovù mluv apod.). Dky zjmu ze strany T se tak studenti i veþejnost, jì byla akce pþstupn, setkali s celou Þadou profesionló a znmùch tvþ, jakùmi jsou napþ. B. Klepetko, A. Zrybnick, M. Langer, K. slavskù, P. Vantuch, M. Krafl aj. O próbhu projektu T informovala ve svm zpravodajstv, uskutenilo se tak nkolik ìivùch vstupó do vysln. Druhou st projektu byla prezentace äkolnch a dtskùch televiz z R, jejichì zstupci projekt navätvili. Na tvorb gymtv se nepþmo podlej i extern odbornci, aé uì v rmci odbornùch seminþó na zmnn konferenci i regionln televize, kter vysln gymtv pþebr a zaþazuje do svho programu. Jazyk a jazykov Realizace Ð postup a metody Vzhledem k charakteru aktivity, koncipovan zprvu jako zjmovù krouìek, probhla pþpravn fze formou informan kampan smþovan k pþpadnùm zjemcóm o prci v krouìku. ëci byli formou plaktu vyzvni k asti na vodn informan schózce, kde byli seznmeni s koncepc projektu, formou jeho realizace a cli. V danm termnu se seäla uìä skupina ìkó, kteþ projevili zjem o prci v krouìku televizn publicistiky a zaali pracovat na form zpravodajstv a vytvþet prvn vysln. To pak bylo realizovno pþibliìn msc a pól pot, zvrem äkolnho roku 2004/2005. V próbhu projektu doälo k upevnn kolektivu a k vytvoþen uritho jdra ìkó, kteþ v projektu pracovali dlouhodob a maj vìnù zjem vnovat se nktermu z oboró i v budoucnosti. Vztah mezi uitelem a ìkem byl zaloìen na vzjemnm respektu, moìnosti svobodn vyjdþit svój nzor a povinnosti ostatnch jej respektovat. Redakn porady probhaly ve volnm duchu, uitel ìky podncoval k vyjdþen vlastnch myälenek a stal se jejich partnerem, nikoli striktnm vedoucm. GymTV je aktivita, kterou ìci dlaj aé uì ze zjmu o danù obor, i o dn ve äkole nahlìen netradinma oima. Proto nmty na reportìe samostatn vymùäleli, vytvþeli je a sdlovali svój nzor na obrazovce v pþspvcch k tomu urenùch (rubrika Plusy a minusy msce, kde vìdy jeden len redakce sdlil sv osobn kladn a zporn pocity z dn ve äkole v uplynulm obdob a zdóvodnil je)

16 Jazyk a jazykov ëci se bhem pþpravy reportì uili diskutovat mezi sebou na odborn tma, bhem naten zpravodajstv pak komunikovat s respondenty. ZroveË rozvjeli i sv psemn komunikan schopnosti, kdyì pþipravovali dalä podklady pro scnþe ( elektronickou poätou) a nsledn tvoþili scnþe. Uitelova role pak byla ve finln prav zpravodajstv. ëci äkoly mli moìnost zptn vazby ve dvou rovinch. Dlouhodobou, a to prostþednictvm formulþe na webovùch strnkch televize, a krtkodobou, kdy se v rmci projektu Mediln vùchova na gymnziu vyjadþovali formou recenz k uritmu vydn zpravodajstv, hodnotili klady a zpory a rovnì zvaìovali pþnos äkoln televize. Ve druh fzi projektu pak kaìd tþda navrhla nmt na reportì do vysln. TÞi vtzn pak gymtv natoila. Primrnm vùstupem pþkladu dobr praxe je promtn äkolnch zprv na pltno ve vestibulu äkoly. Vysl se vìdy prvn stþedu v msci pþed a po vyuovn a o velk pþestvce. Dle je vysln äþeno regionln televiz Fonka, je streamovno na webovùch strnkch televize a na zvr äkolnho roku pak vydvno na DVD. Ostatn aktivity gymtv (maturitn plesy, dokument Kdo je gymnzium?, zznamy akademi apod.) jsou vydvny na DVD. GymTV zroveë spravuje vlastn informan portl kde jsou k dispozici aktuln informace z dn ve äkole a okol, informace o gymtv a jejch lenech. Ukzka vysln Ð vysln äkoln televize Jazyk a jazykov A jak prci v rmci äkolnho krouìku gymtv vid äfredaktor z Þad ìkó? ãnaäe redakce gymtv m 12 lenó a schz se minimln jednou tùdn nebo dle potþeby. Schózka probh v interaktivn uebn, kde je studentóm k dispozici notebook s pþipojenm na internet a projektor spolu s interaktivn tabul a audio systmem. Schózka je obvykle zahajovna okolo 16. hodiny a vede ji pan PhDr. Josef Fryä, kterù je autorem celho projektu gymtv. V vodu probrme a hodnotme pþedchoz vydn. Reagujeme na dotazy i ohlasy ohledn vysln a navzjem si Þkme, kter prce byla odvedena vùborn, a nebo naopak, kde mme jeät mezery. Dalä st schózky tvoþ debata nad internetovou sekc. Hodnotme nvätvnost za uplynulù tùden a vyvozujeme z n zvry, jako napþklad, ìe velk st ìkó navätvuje gymtv.pb.cz v hodinch IVT a tak, ìe nejvyää nvätvnost zaznamenv server bezprostþedn po odvyslanm zpravodajstv. Dle navrhujeme zmny ve struktuþe webu a dalä vylepäen. SamozÞejm se jedn i o tom, jak lnky budeme pþipravovat. Posledn a nejdóleìitjä st schózky je pþprava nov relace, na jejì natoen mme vìdy necelù msc. Sestav se strun osnova z nejdóleìitjäch udlost a na n se nabaluj ãstþpky z gymnziaò. Ke kaìd reportìi se pþipisuje pþibliìn stopì, celkovù as zpravodajstv nesm pþeshnout 20 minut. Veden äkoly nm poskytuje seznam akc na nsledujc msc a sami tak sbrme informace z cel äkoly. Po vytvoþen nstinu se zaþazuj pravideln rubriky: Den sé, òspän studenti, Plusy a mnusy msce, Anketa, Strunù pþehled dn aneb ãstþpky z gymnziaò a samotn studio. Vybraj se modertoþi a reportþi si rozdluj reportìe a vybraj kameramany a pþpadn termny naten. Pan uitel Fryä stanov uzvrku, kter je vtäinou v ptek v odpolednch hodinch Ð tùden pþed vyslnm. V pþpad, ìe se vyskytne njak neekan udlost, vyuìvme ìiv vstupy nebo kratä zprvy. Za pouhù jeden den jsme pþipravili mimoþdn zpravodajstv o havrii vody, kter vytopila tþi patra budovy äkoly. V t jsme shrnuli nzory statikó, veden äkoly Ð provoz, financovn a pojiätn a samozþejm ptrn po pþinch a nalezen podobnùch pþpadó v minulosti. Na konci äkolnho roku jsme bezdrtov vyslali ìivù vstup, ve kterm jsme na posledn chvli oznmili jmno nov Þeditelky äkoly.ò Vyuìit zdroje a pomócky a zpósob jejich vyuìit Zzem vytvþela äkola, kter projekt zaätiéovala prostorov (vestibul pro vysln a improvizovan studio pro naten). Materiln prostþedky pochzely bu ze soukromùch zdrojó (kamery, kabelì, osvtlen, mikrofony), nebo je poþdila äkola (zvukov aparatura, pltno, klovac plocha, kamery). K pþprav se rovnì vyuìvaly ICT pomócky, pþedeväm potae k tvorb scnþó a www strnek. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Naplnn cló PDP hodnot kaìdù msc uitel a ìci äkoly zhldnutm äkolnho zpravodajstv. Osobnostn a sociln vùchova je posuzovna jednak vlastnm pozorovnm vedoucho projektu, uiteli a ìky, jednak ãplusy a mnusy äkoln televizeò, kterùmi vyjadþuj sv nzory väichni ìci äkoly na konci äkolnho roku. K rubrice ãplusy a mnusyò se pot vyjadþuje celù ätb äkoln televize. Bhem äkolnho roku dostvaj väechny kmenov tþdy äkoly pþleìitost, aby napsaly scnþ k nkolikaminutovmu klipu, jehoì nmt tvoþ ìivot äkoly. Jednotliv scnþe jsou gymtv hodnoceny a postupn zfilmovny. Väichni ìci äkoly maj moìnost podlet se na prci gymtv. Maturitn ronky kaìdoron nat vlastn videoklip, jenì mapuje osmiletù i tyþletù pobyt maturantó ve äkole. ëci zro nabyt vdomosti a dovednosti v prci v gymtv. TÞdy natejc maturitn klipy s gymtv zce spolupracuj. Stìejn akce äkoly (maturitn plesy, kulturn a sportovn akademie, lyìaþsk kurzy, mezinrodn projekty, äkoln zprvy v jednotlivùch äkolnch letech apod.) vychzej na DVD, jeì si mohou ìci zakoupit. Svoje vùkony veþejnho vystupovn mohou posoudit i s nkolikaletùm odstupem. ëci, kteþ odchzej studovat vysok äkoly zabùvajc se mediln komunikac (FAMU, public relations, mdia apod.), vyuìvaj sv filmov dla pþi pþijmacch zkouäkch, vetn nabytùch zkuäenost

17 Jazyk a jazykov Shrnut a zhodnocen celkov kvality pþkladu dobr praxe Zkladn cle pþkladu dobr praxe jsou naplëovny. ëci se u projevovat svój nzor, snaì se plynule a kultivovan komunikovat, argumentovat, vyjadþovat se. Mohou uplatnit v praxi sv npady, vyuìt vlastn fantazii v praxi. U se zpracovat, vyhodnotit a vyuìt podnty z okolnho svta (pþedeväm z dn ve äkole) a pþedat je ve zkrcen a podntn podob svùm spoluìkóm, popþ. veþejnosti. Zkladem prce ve äkoln televizi je schopnost analyzovat nabzen sdlen, posoudit jejich vrohodnost a vyhodnotit jejich komunikan zmr. ëk jednak zskv informace, jednak se vzdlv a smyslupln naplëuje svój volnù as. Dle se u pracovat s technikou potþebnou k realizaci zpravodajstv, a to jak televiznho, tak internetovho, tj. s kamerou (hel zbru, kompozice obrazu apod.), s mikrofonem (osvojuj si technikou rozhovoru) i s potaem (stþih, tvorba internetovùch strnek). Zkladem äkoln televize je tùmov prce, kter vede k uvdomovn si hodnoty innosti róznùch lid, jejich nzoró, pþstupó k Þeäen problmó. U osobnost ìkó je rozvjena kreativita, schopnost ãdotahovatò npady do reality, je rozvjena tvoþivost v mezilidskùch vztazch. Znanùm problmem pþkladu dobr praxe je materiln vybaven, potþebn mstnost pro tvorbu, nhrada ìkó odchzejcch po maturit ze äkoly. Vzhledem k neustl cirkulaci ìkó v gymtv (zatek studia, pþchod do gymtv, maturita) je vzdlvn v oblasti mediln stle se opakujc cyklus. Jde tedy o neustl zlepäovn prce reportró (komunikan a vyjadþovac schopnosti) i technikó. Clem gymtv je pþinäet nov a zajmav informace, coì na n klade vysok nroky vzhledem k faktu, ìe vtäina udlost ve äkolnm roce se cyklicky opakuje. ëci zapojen do PDP tak el problmu, jak se vyhnout opakovn reportì. Mezi dalä problmy patþ tak roveë vùslovnosti redaktoró, kdy klesajc trend v kvalit hlasit etby textu s pþchodem äirok äkly zdrojó zbavy m za nsledek mnohem menä aktivn zkuäenost s mluvenùm projevem. Aktivita äkoly äþen prostþednictvm äkoln televize je pþnosem pro ìky cel äkoly v pþsunu novùch informac zpracovanùch zbavnou, npaditou formou. Samotn ìci objevujc se ve äkoln televizi tuto skutenost velmi dobþe pþijmaj a jsou na ni pyän. VeÞejnost msta se seznamuje se ìivotem a dnm äkoly. Umleck roveë äkolnch zprv je mnohdy hodnocena pozitivnji neì zpravodajstv kabelov televize. Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe PÞklad dobr praxe m jasnou perspektivu, a to i proto, ìe nezasahuje do finannho rozpotu äkoly a je velmi dobþe pþedatelnù prostþednictvm internetu. Dóleìitù je schopnù pedagog a skupina kreativnch ìkó. Pokud by byl pþklad opakovn na nkter jin äkole, je nutn vnovat pozornost materilnmu vybaven. Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe Jsou to zejmna inspirace z veþejnoprvn televize i soukromùch tuzemskùch a zahraninch televiznch stanic, a to i tch neprofesionlnch, dtskùch a äkolnch tak, jak se prezentovaly na konferenci ãjak se dl televizeò. Na druh stran informace o PDP je moìn zskat z próbìn tvorby gymtv na internetu a vydanùch DVD nosich. Zaujet pro väestrannou tvorbu je patrn napþ. z dokumentu Kdo je Gymnzium?, kterù byl v roce 2007, dva roky od sv premiry, aktualizovn a rozäþen a kterù televiznma oima pþedstavuje celou äkolu. Kontaktn osoba Josef Fryä Jazyk a jazykov Nutnùm stimulem pro PDP je odbornost a nadäen uitele, jeho snaha ìky nco novho nauit, pþipravit je do ìivota, velkù vùznam m i schopnost hodnotit realitu celho projektu, kterù vede. Bez jeho motivace a pþedeväm dostatku asu by PDP vóbec nemohl vzniknout

18 Jazyk a jazykov ICT V MATEMATICE Jazyk a jazykov ákola: Gymnzium, Rumburk Realiztor: Hynek Vojtch Konzultant VòP: Eva Zelendov Anotace Smyslem tohoto pþkladu dobr praxe je ukzat integraci sti vzdlvacho obsahu oboru do pþedmtu. ëci se seznamuj s efektivnm Þeäenm problmovùch situac na potai (linern rovnice a nerovnice a jejich soustavy, kvadratick rovnice a nerovnice, konstrukce grafó, modelovn relnùch djó pomoc linern funkce), s ochranou dat, u se vyuìvat tabulkovù kalkultor ke grafickmu reprezentovn dat. Zskaj tak dovednosti, jak sprvn st tabulky, diagramy a grafy, jak vyuìt dostupnùch sluìeb informanch st. Kontext Clovou skupinou jsou ìci prvnch ronkó tyþletho a vyääho stupn osmiletho gymnzia, kter m väeobecn zamþen. ëci maj moìnost zskan dovednosti vyuìvat i v jinùch vyuovacch pþedmtech po celou dobu studia. Integrace ICT do pþedmtu je moìn v pþpad, ìe äkola m potaovou uebnu s pþsluänùm softwarovùm vybavenm, pþpadn s pþstupem na internet. Vzhledem k tomu, ìe potaov uebna gymnzia v Rumburku m pouze 18 potaó, byla vùuka organizovna v pólenùch hodinch. Vùchodiska Sledovanù pþklad dobr praxe je moìnost, jak doshnout vùstupó z RVP bez zaveden samostatnho pþedmtu ICT. Nutnou podmnkou pro realizaci integrace je to, aby uitel sm velmi dobþe ovldal IT dovednosti, nebo aby äkola umoìnila ast na hodinch tak uiteli ICT. Ten nemus bùt pþtomen pþi väech hodinch, ale pouze tehdy, kdyì si ìci osvojuj nov ICT dovednosti. Projekt integrace nevyìaduje ìdnou zvlätn podporu ze strany äkoly. 33

19 Jazyk a jazykov Cle a) na rovni oboró Oekvan vùstupy, vzdlvac obor a informan a komunikan technologie, RVP G. ëk: ovld, propojuje a aplikuje dostupn prostþedky ICT, organizuje eln data a chrn je proti poäkozen i zneuìit, orientuje se v moìnostech uplatnn ICT v róznùch oblastech spoleenskho poznn a praxe, zpracovv a prezentuje vùsledky sv prce s vyuìitm pokroilùch funkc aplikanho softwaru, multimedilnch technologi a internetu, aplikuje algoritmickù pþstup k Þeäen problmó. Realizace Ð postup a metody V vodn vyuovac hodin uitel ìky seznmil s integrac vzdlvacho obsahu ICT do Matematiky. Souasn je informoval o zsadch bezpenosti prce v potaov uebn, kde st vùuky probhala. Vyuujc dle ìky seznmil s obecnou problematikou neìdoucho SW (viry, spyware apod.) a s Þeäenm moìnùch problmovùch situac. ëci si vyzkouäeli ochranu dat pomoc nainstalovanùch antivirovùch programó a firewallu. Na internetu si naäli dalä vhodn freewarov programy na ochranu dat pro sv domc stanice (pokud nemaj nainstalovnu ìdnou ochranu). Zsady ochrany dat byly procvieny pþi rutinnch archivacch dat na pevnù i pþenosnù disk. Dovednosti, kter tak ìci zskali, mly zabrnit prónikóm viró na äkoln sé, pþpadn domovskou stanici ìkó i uitele pþi odevzdvn koló. Jazyk a jazykov Oekvan vùstupy, vzdlvac obor, RVP G. ëk: Þeä linern a kvadratick rovnice a nerovnice, soustavy rovnic, v jednoduääch pþpadech diskutuje Þeäitelnost nebo poet Þeäen, graficky znzorëuje Þeäen rovnic, nerovnic a jejich soustav, analyzuje a Þeä problmy, v nichì aplikuje Þeäen linernch a kvadratickùch rovnic a jejich soustav, reprezentuje graficky soubory dat, te a interpretuje tabulky, diagramy a grafy, rozliäuje rozdly v zobrazen obdobnùch souboró vzhledem k jejich odliänùm charakteristikm, modeluje zvislost relnùch djó pomoc znmùch funkc. b) na rovni klovùch kompetenc V daläch hodinch se ìci seznmili se äkolnm programem Matetren, kterù umoìëuje procvien vùrazó, zlomkó a jejich prav. Tabulkovù kalkultor MS Excel ìci nejdþve vyuìili pro grafick Þeäen linernch rovnic. Na vzorovm pþkladu vyuujc vysvtlil matematick postupy pro grafick Þeäen rovnic a pot spolen s ìky zaal pþevdt tuto matematickou lohu do prostþed tabulkovho kalkultoru. ëci si sestavili tabulku hodnot promnn x, s hodnotami v intervalu <-5;5> a s dlenm po 0,1. Toto dlen intervalu je uì dostaten jemn pro konstrukci ãhladkùchò grafó funkc. Stejn rozmez ìci pouìvali i v daläch pþkladech. Linern rovnici rozdlili na funkn pþedpis na prav i lev stran a pomoc vùpotó tabulkovho kalkultoru doplnili jejich funkn hodnoty do sestavovan tabulky. Nsledn vytvoþili jeden graf se zobrazenm obou funkc a doplnili nzev grafu (tj. zadanou rovnici). Na zvr doplnili popisy os a funkc. Do grafu pþipsali odeten Þeäen rovnice a provedli konenou grafickou pravu. PÞi prci na zadanm kolu se tak ìci tak seznmili s editorem rovnic v prostþed MS Excel. PÞklad 1 Ð grafick Þeäen nerovnice 5 Ð 2x ³ 3 Cle v oblasti kompetence k uen. ëk: vyhodnot kritiku, radu i pochvalu a pouìije je ke zlepäovn svùch uebnch a pracovnch metod a postupó. Cle v oblasti kompetence k Þeäen problmó. ëk: vyvozuje zvry ze zskanùch poznatkó, zobecëuje vùsledn Þeäen, posoud sv vùsledn Þeäen, zda dv smysl, neukvapuje se ve svùch zvrech. Nsledovaly dalä pþklady pro samostatnou prci. Nkter z nich jsou vyuìity jako domc koly, pþi kterùch je hodnocena jak matematick sprvnost, tak podoba grafó a jejich popis. Shodn probhala i dalä grafick Þeäen linernch rovnic a nerovnic s absolutnmi hodnotami, kvadratickùch rovnic, kvadratickùch rovnic s absolutnmi hodnotami a tak soustav linernch rovnic a nerovnic o dvou promnnùch. Vìdy byly nejdþve pþiblìeny matematick zklady Þeäen, kter se nsledn zpracovvaly pomoc grafó v Excelu. ëci pþi Þeäen daläch pþkladó postupovali vtäinou samostatn, coì vyuujcmu umoìëovalo vnovat se ìkóm individuln. Po procvien rovnic nsledovalo Þeäen slovnch loh. PÞi tto prci si ìci sestavovali pþsluän rovnice, kter Þeä danou lohu, samostatn. Seznmili se pþi tom s vyuìitm logickùch funkc pro vyhodnocovn vùsledkó

20 Jazyk a jazykov PÞklad 2 Ð Þeäen slovn lohy Daläm kolem pþi prci v prostþed MS Excel bylo nauit ìky zkladóm statistickho vyhodnocovn dat a tvorb diagramó. Vùuka probhala formou postupnùch koló, pþi kterùch se ìci postupn seznamovali s tmito sledovanùmi znaky Ð aritmetickù prómr, vìenù aritmetickù prómr, modus, medin, kvartil, smrodatn odchylka, mezikvartilov odchylka. Vhodn zvolenùmi pþklady byly väechny znaky procvieny (i formou domcch koló). Na zvr tohoto celku byla zadna komplexn loha jako souhrnn opakovn. PÞi zadvn kolu na zpracovn statistickùch dat se osvdilo spolupracovat v rmci ostatnch pþedmtó Ð napþ. fyziky (laboratorn mþen a nsledn zpracovn protokoló). PÞklad 3 Ð fakturace elektþiny PÞklad 4 Ð sledovn stavu otelen 50 krav Vùuka matematiky v potaov uebn Ð fotografie z nvätvy pilotn äkoly Vyuìit zdroje, pomócky a zpósob jejich vyuìit Projekt probhal v potaov uebn s nainstalovanùm softwarem Ð MS Office Z tohoto balku byl vyuìit tabulkovù procesor MS Excel. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Naplnnm cló na oborov rovni jsou zskan vdomosti a dovednosti ìkó, kter mohou bùt vyuìity i v jinùch vyuovacch pþedmtech na gymnziu, ale i v praktickm ìivot nebo pþi daläm vzdlvn. Naplnn kompetennch cló vyuujc prozatm hodnot jen na zklad pozorovn v hodinch. NkteÞ ìci si se zadanùmi lohami poradili sami velmi dobþe, nkteþ potþebovali vtä dohled a pomoc. Vzhledem k tomu, ìe vyuujc pþi hodnocen pþihlìel jak k matematick strnce loh, tak k jejich grafickmu zpracovn, byl po roce spolen prce patrnù vùraznù pokrok v rovni zpracovn odevzdvanùch loh. Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe Vzhledem k pevnmu zalenn sti ICT do Matematiky v ávp Gymnzia Rumburk a pþznivmu ovþen tohoto projektu bhem äkolnho roku lze popsanù pþklad dobr praxe vyuìt i v jinùch gymnzich. Kaìdù vyuujc si jist pþiprav zajmav pþklady pro vyuìit tabulkovho kalkultoru. Vhodn je vtä propojen loh na statistick zpracovn dat s pþedmty Fyzika, Biologie, Chemie, Zempis. Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe Pro pþpravu nkterùch hodin uitel vyuìval uebnice: CHARVçT, J.; ZHOUF, J.; BOEK, L.: Rovnice a nerovnice. Praha: Promtheus, PECINOVSKø, J.: Excel v pþkladech Þeäen lohy. Praha: Grada, NAVRçTIL, P.: Microsoft Excel 2000 a jin verze pro äkoly. Prostjov: Computer Media, Kontaktn osoba Hynek Vojtch Jazyk a jazykov Shrnut kvality pþkladu dobr praxe Vùznam tohoto pþkladu dobr praxe spov v zalenn sti oboru ICT do pþedmtu. ëci se u pracovat s programovùm vybavenm potae na konkrtnch pþkladech. Nabyt dovednosti prce s tabulkovùm procesorem ìci uplatëuj pþi studiu v daläch roncch pþi zpracovn laboratornch protokoló z ostatnch pþedmtó

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ť é č ů š é Š ú č ř č Ú č č č š ř š č č Ú Ť ů Ú č é ž š é ř é ř č é ž ň ů ů ú éš ý č é ž š ý Ž é úč ž ů ů é ú ř é ř š ž ů ů č é ů ň č ř ý š é ý š č é Ž é Š é š š ř č ř č ž ů é é éž é č ý ů š ž č é ř é

Více

š Á Á Á Ě Ěš Š š é Ý Č Č Í Á é č š ď š ř š Č Č é č č ř ě ě č ř š ř ě č č ů ě ý ů ě é ř š č ř š ř šš é é ě ě ě š ř ů š ý š ů ě ý ů ě ě ř š ý š ě ů š ě Š ě ů ř ý ě š é č č š é ě ě š ř ů ě ě ů Ť č š č š š

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Á ú Š Ř Ž ž Í Ž Ž ž ž ú Ž ú ž Ž ď ž Ž Ž ž Í ž Á Ě ž ú ž ú ž ň ň ž Ž ž ó ž ú Ť Ž ú ž ú Ž ž Í Ž Ř ž ž ž ž ž ž Ž Á Í Ě Ý É Í Í Ě ÁóóŇ ž É Í ď Í ž ž ž ž Ž Ž Á ď Ž ž ž ň Í ž ž ú ž ž ž ď ň Á ú Ť ž ú ž ž ž ž

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Ě Á ť ě ž ě ř ý ř ě ý ř ě ů ř ř ů ě ý ů ě ě ž ý ý ě ř ů š ú ř ů š Č ř ě ř š ř ů š ř ř ý ý ř ý ě ž ů ř ř š ň ř š ž ů ř ř š ř š ř ů ě ř ě ď ž ý ě ř š ů ř ě ý ů š ř ř ě ý ý ř ě ý Í Ýř ř ě ý É É ý ř ě ř ě

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka pro 6. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Uivo: Jazyk a jeho útvary Náeí a nadnáení útvary Spisovný jazyk Jazykové píruky Zvuková stránka jazyka Hláskosloví

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 7. roník na školní rok 2011 2012 Mluvnice Msíc: Záí Opakování 6. roníku Tvarosloví Co už umíme z tvarosloví Zájmeno jenž Zptná vazba: písemná práce:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Č ť Č Č ů ů Č ó ů ů ů ů ů ů ú ů ů ů ů Á Á Okresn sdruencus v okrese Vykov se sdlem Mlnsk 737lI0, Ddice, 682 0I Vykov IČ:00435961 spolek veden u Mstskho soudu v Brn pod spisovou znakou L 4304 Celkem bylo

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 5: DATAB[ZE Metodika Zpracoval: Ing. Petr Mikulík srpen 2009 Tento projekt je spolufinancov{n Evropským

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice

Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012. Mluvnice Tematický plán uiva z eského jazyka a literatury pro 8. roník na školní rok 2011 2012 Msíc: Záí Mluvnice Úvod do uiva Opakování uiva 7. roníku Obohacování slovní zásoby Nauka o tvoení slov Zptná vazba:

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika Výbr z nových knih 4/2011 pedagogika 1. Efektivní vzdlávání zamstnanc / Josef Vodák, Alžbeta Kucharíková ; peklad Dagmar Krtiková Praha : Grada Publishing, 2011 -- 237 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3651-8

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Základní škola Průhonice je úplnou školou s 1. až 9. roníkem. V posledních letech se poet žáků pohyboval okolo 300. Škola je v provozu od 1. září 1965. Právní subjektivitu získala

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu... 4 3. Charakteristika zařízení... 4 4. Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

š Č š é š č š š é ě é Č Š š š č é ž č č ě č č č č ž ě č č ě č č šť ě ě é ď š š é é č é é šť ě š é é é š é š ě é é š č š ď ž č č é ž é ď ě š šš é é ě é š ě č é é Česk školninspekce Inspekčn zprva Cj.: CSIP-]9/I5-P

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Příloha č. 1b. I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Cizí jazyk - Anglický jazyk Příloha č. 1b I. stupeň NEPOVINNÝ PŘEDMĚT - ANGLICKÝ JAZYK 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL 1.2. ZŘIZOVATEL 1.3. PLATNOST DOKUMENTU. 4 Cesta do ţivota 1 OBSAH 1. Identifikační údaje... 4 1.1. Předkladatel... 4 1.2. Zřizovatel... 4 1.3. Platnost dokumentu... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Úplnost a velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5 2.2.1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika Výbr z nových knih 9/2011 pedagogika 1. Cviení na míi pro celou rodinu / Hana Janošková, Marta Muchová Brno : Computer Press, 2011 -- 120 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3173-2 (brož.) Sign.: II 108723V1

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ř Ž Í Í É Ž ř ž ř č Á Í Á ř č ž ř ó ú š Ň Á Á Éč ř Ž Í Í É Ř žé ř ž ě ř ě ě š ř ů ř ř ř č ř č ú ž ř ř Č ě ě ě ů ů ě ř ě ř ě ě ě ú ů ě ř ě ž ř ě ě ř č ř ó č ž ř č š ě ě ř Ú ů ů ů žď ě ž ů ě ě ě ř ó ú ó

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ť É Í Í Ě ř Ř ů š ý ř ý úř ř Ť ž ó ó ó ž ž ž ó É ž Ť ž Ť Ť ž Ť šť Ť š ó ž ó Ť ó ď Ť Ť Ť Ť ó š ň ó š Á žň š ó Ť š ž Ť Ť ž š Ť ó ž ž Ť ó š Ť Ť Ť Ě ó š ž Ť š Ť óť ó Ť ó Ť ó Ťó Ť Ť ž š šť Ť ž Ť Ť ž ó ž ó ó

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika Výbr z nových knih 11/2011 pedagogika 1. Aktivizaní metody ve výuce : píruka moderního pedagoga / Tomáš Kotrba, Lubor Lacina ; [ilustrace Hana Šefrová] Brno : Barrister & Principal, 2011 -- 185 s. :. --

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ BRNO LEGO POHYB ROBOTA LUDMILA KIKTOVÁ V4B Profilová část maturitní zkoušky MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2014 Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 10/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník

ANGLICKÝ JAZYK. 3. 5. ročník Charakteristika předmětu ANGLICKÝ JAZYK 3. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk, poskytuje žákům jazykový základ pro komunikaci v Evropě i ve světě. Proniká

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více