Příklady dobré praxe. pro gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady dobré praxe. pro gymnázia"

Transkript

1 Příklady dobré praxe pro gymnázia

2 OBSAH Slovo na vod 3 PÞklady dobr praxe Ð realizace vzdlvacch oblast v ávp Jazyk a jazykov ICT v eskm jazyce òvod do daläho cizho jazyka Vùuka eätiny pro cizince ákoln televize ICT v Matematice 33 ákoln zempisn strnky PÞrodovdnù stacionþ Zem, voda, oheë, vzduch PÞrodovdn cvien Starm se o svoji Þeku Geologie jako samostatnù pþedmt Jak ìili moji pþedkov Etick vùchova Spoluprce äkoly s pedagogicko-psychologickou poradnou Poznvme svt a naäi republiku Umleck vùchova Estetick vùchova Tlesn vùchova v maturitnm ronku 145 a informan a komunikan technologie Anatomie v Matematice Tvorba komiksu o houbch v hodinch Biologie

3 PÞklady dobr praxe Ð nstroje k hodnocen klovùch kompetenc tyþstupëov äkly pro hodnocen klovùch kompetenc ìkó Soubor indiktoró pro hodnocen klovùch kompetenc Nstroje hodnocen klovùch kompetenc vyuìvanùch v Matematice, Geografii a v eskm jazyce a literatuþe Systm hodnocen klovùch kompetenc zaloìenù na hodnocen testó a aktivit ìkó Komplexn vùstupn hodnocen ìkó tvrtletn hodnocen klovùch kompetenc v Djepisu (Sebe)hodnocen djepisnho refertu a seminrn prce Hodnocen klovùch kompetenc prostþednictvm opakovac prce z djepisu Hodnocen dovednosti psan prostþednictvm hodnoticch rubrik Kritria pro hodnocen mluvnho cvien Hodnocen klovùch kompetenc v rmci projektu Zlepäuji se v pravopisu Portfolio ìka ve Fyzice Hodnocen kurzu socilnch kompetenc SLOVO NA òvod O pþruce a jak s n pracovat PÞklady dobr praxe Ð evaluace prce äkoly Systm dotaznkó a jejich vyhodnocovn v rmci autoevaluace äkoly Tvorba a vyuìit dotaznkó pþi autoevaluaci äkoly as pro uebn proces Evaluace podle skotskùch indiktoró kvality Vlastn hodnocen v Beeslack Community High School ve Skotsku Kolì jako netradin evaluan metoda Vyuìit äachó k hodnocen äkolnho klimatu v rmci autoevaluace äkoly Vìen tenþi, pþruka vznikla v rmci projektu Pilot G/GP, kterù je spolufinancovanù z prostþedkó ESF, sttnho rozpotu a rozpotu hl. m. Prahy. V tomto projektu spolupracovalo s Vùzkumnùm stavem pedagogickùm v Praze nkolik gymnzi a prostþednictvm tto publikace vm nabz Þadu nmtó, tzv. pþkladó dobr praxe (PDP), kter pro vs mohou bùt inspirac pþi dokonen ávp nebo pþi dalä prci na nm. PÞklady dobr praxe jsou v publikaci rozdleny do tþ st: PÞklady dobr praxe Ð realizace vzdlvacch oblast v ávp V tto sti naleznete zajmav nmty na vyuovac hodiny a aktivity pro ìky, krtkodob i dlouhodob projekty, nmty na vytvoþen integrovanùch pþedmtó a dalä inspirativn npady z pilotnch gymnzi. PÞklady jsou rozdleny podle jednotlivùch vzdlvacch oblast z RVP G, ke kterùm se vztahuj. PÞklady dobr praxe Ð nstroje k hodnocen klovùch kompetenc V tto sti naleznete komplexn a rozshl, ale i menä pþklady nstrojó, pomoc nichì lze ve äkole provdt hodnocen klovùch kompetenc ìkó. PÞklady pochzej z pilotnch i nepilotnch gymnzi. PÞklady dobr praxe Ð evaluace a prce äkoly Tato st nabz jednotliv nstroje, kter je moìn vyuìt pþi provdn vlastnho hodnocen äkoly. Dva pþklady mþ tak do zahraninch zkuäenost. I kdyì jsou nkter pþklady dobr praxe zamþen na jednotliv pþedmty, princip, na kterm je jejich ãnpadò postaven, je vtäinou moìn po pravch vyuìt tak v daläch pþedmtech a zuìitkovat jej jako inspiraci. To sam plat tak pro ty pþklady, kter vznikly póvodn na zkladn äkole Ð jejich realizace je velmi dobþe moìn tak v roncch niìäho gymnzia, pþpadn i na gymnziu vyääm. Väechny pþklady jsou zpracovny podle jednotn osnovy. V pþkladech vnovanùch vzdlvacm oblastem se móìete orientovat tak pomoc ikon, kter charakterizuj, na co je PDP zamþen. Seznam ikon a jejich popis naleznete na konci tohoto vodu. Kaìdù pþklad obsahuje tak sv cle. Cle v sti vnovan vzdlvacm oblastem odkazuj na vzdlvac obory z RVP G, pþpadn RVP ZV, nebo na äkoln vùstupy v ávp gymnzi. Cle zamþen na rozvoj klovùch kompetenc pracuj s formulacemi z pþruek Klov kompetence v zkladnm vzdlvn (2007) a Klov kompetence na gymnziu (2008), kter vydal VòP. 3

4 Soust PDP jsou rózn pþlohy Ð metodick texty, ukzky ìkovskùch prac, fotografie, dotaznky, grafy a dalä materily. Nkter z nich jsou soust textu, jin byly dky sv rozshlosti nebo nronjämu grafickmu zpracovn umstny na multimediln DVD, kter pþruku doprovz. Seznam pouìvanùch ikon Na multimedilnm DVD tak naleznete väechny texty PDP, kter jsou soust tto publikace, veäker pþlohy a krom toho tak nkolik metodickùch filmó. Ty vznikly k vybranùm PDP a umoìn vm proìt realizaci pþkladu dobr praxe na vlastn oi a ãbùt pþi tomò. niìä stupeë gymnzia kompetence obansk vyää stupeë gymnzia kompetence pracovn V textu pþruky vs na pþlohy uloìen na DVD upozorn ikona, jednohodinov PDP kompetence k podnikavosti metodickù film oznauje ikona. Spojen tiätn publikace a multimedilnho DVD vm umoìëuje, abyste si kdykoliv vytiskli tu st, kterou pro svou prci potþebujete, pþpadn abyste ji pouìili v elektronick podob. PÞejeme vm, aby vs pþklady dobr praxe zaujaly a inspirovaly. AutoÞi nkolikahodinov PDP vcedenn projekt celoron projekt próþezov tma Osobnostn a sociln vùchova próþezov tma Vùchova demokratickho obana próþezov tma Vùchova k myälen v evropskùch a globlnch souvislostech kompetence k uen próþezov tma Multikulturn vùchova kompetence k Þeäen problmó próþezov tma Environmentln vùchova kompetence komunikativn próþezov tma Mediln vùchova kompetence sociln a personln 4 5

5 ICT V ESKM JAZYCE ákola: Gymnzium, Rumburk Realiztor: Lukä Melichar Konzultant VòP: Eva Zelendov Jazyk a jazykov Anotace Vzdlvac obsah oboru a informan a komunikan technologie je sou- st vzdlvn ve tyþletm vzdlvacm programu, resp. ve vyääm stupni gymnzia. ávp pak uruje zpósob realizace Ð zda se bude jednat o samostatnù vyuovac pþedmt, i zda pójde o integraci vzdlvacho obsahu ICT do jinùch pþedmtó. Smyslem tohoto pþkladu dobr praxe je ukzat integraci sti vzdlvacho obsahu ICT do pþedmtu eskù jazyk a literatura. Do tohoto vyuovacho pþedmtu jsou zahrnuty vùstupy, ve kterùch vùpoetn technika souvis s psemnùmi i stnmi projevy ìkó, kdy ICT slouì jako prostþedek nebo podpora psemn i stn. ëci se zabùvaj psanùm projevem pþmo v textovùch editorech, u se pracovat s internetem jako prostþedkem i jako zdrojem informac a publikovat zde sv texty. Seznamuj se s prac v prezentanm programu. Väechny uveden dovednosti jsou dnes samozþejmost a jsou vyìadovny pþi pþijet do vtäiny zamstnn. Proto si je ìci mus osvojit na vyää neì jen laick rovni, a hlavn v konkrtnch situacch. Kontext Clovou skupinou sledovanho PDP byli ìci prvnch ronkó tyþletho a vyääho stupn osmiletho gymnzia se väeobecnùm zamþenm. Pracovn skupinu tvoþilo 33 ìkó, kteþ na äkolu pþiäli z róznùch Zá cel spdov oblasti. Jednotlivci se v dovednostech a zkuäenostech s ICT znan liäili. Vùuka probhala v potaov uebn s pþsluänùm softwarovùm vybavenm a pþstupem na internet. Vzhledem k tomu, ìe potaov uebna Gymnzia v Rumburku m pouze 18 potaó, byla vùuka organizovna v pólenùch hodinch. Vùchodiska Tento pþklad dobr praxe bylo moìn realizovat dky tomu, ìe uitel eskho jazyka a literatury sm velmi dobþe ovld dovednosti ICT, kter se v próbhu projektu vyuìvaly. Jestliìe uitel tyto dovednosti nem, mus äkola zajistit pþtomnost odbornka v tch hodinch, kdy si ìci osvojuj nov ICT dovednosti. Uitel tak mus potat s tm, ìe celù projekt zabere i mnoho asu mimo vyuovac jednotky (napþ. pþi internetov komunikaci se ìky). Projekt integrace nevyìaduje ìdnou zvlätn podporu ze strany äkoly. 7

6 Jazyk a jazykov Cle a) na rovni oboró Oekvan vùstupy vzdlvac oblasti a informan a komunikan technologie, RVP G. ëk: ovld, propojuje a aplikuje dostupn prostþedky ICT, organizuje eln data a chrn je proti poäkozen i zneuìit, orientuje se v moìnostech uplatnn ICT v róznùch oblastech spoleenskho poznn a praxe, vyuìv dostupn sluìby informanch st k vyhledvn informac ke komunikaci, k vlastnmu vzdlvn a tùmov spoluprci, vyuìv nabdku informanch a vzdlvacch portló, encyklopedi, knihoven, posuzuje tvórm zpósobem aktulnost, relevanci a vrohodnost informanch zdrojó a informac, vyuìv informan a komunikan sluìby v souladu s etickùmi, bezpenostnmi a legislativnmi poìadavky, zpracovv a prezentuje vùsledky sv prce s vyuìitm pokroilùch funkc aplikanho softwaru, multimedilnch technologi a internetu. Oekvan vùstupy vzdlvacho oboru eskù jazyk a literatura, RVP G. ëk: odliäuje rózn variety nrodnho jazyka a vhodn jich vyuìv ve svm jazykovm projevu v souladu s komunikan situac, v mluvenm projevu ovld zsady spisovn vùslovnosti a pro inn dorozumvn vhodn uìv zvukov prostþedky Þei (modulace sly, vùäky hlasu a tempa Þei, umstn pþzvukó a pauz, sprvn frzovn), v mluvenm projevu vhodn vyuìv nonverblnch prostþedkó Þei, v psemnm projevu dodrìuje zsady pravopisu a s oporou pþruek Þeä sloìitjä pþpady, inn vyuìv moìnost grafickho lenn textu, v mluvenm i psanm projevu vhodn vyuìv slohotvorn rozvrstven vùrazovùch prostþedkó eätiny, b) na rovni klovùch kompetenc Cle v oblasti kompetence k uen. ëk: tþd informace a vybr relevantn informace pro urit tma, hled souvislosti mezi zskanùmi informacemi, propojuje informace se svùmi dosavadnmi poznatky, uspoþd pþehledn zskan informace. Cle v oblasti kompetence komunikativn. ëk: vol optimln jazykov prostþedky vzhledem k tomu, jakùm zpósobem komunikuje (jakùmi prostþedky), rozliäuje pþnosy a limity informanch technologi, kter pouìv ke komunikaci, je si vdom rizik spojenùch s jejich pouìvnm, v diskusi srozumiteln sdluje a vysvtluje sv myälenky, postoje, argumenty, sm diskutuje k vci, prci svou nebo tùmu prezentuje tak, ìe zvol (sm navrhne, porad se se zkuäenjäm) optimln formu vzhledem k zadn nebo tomu, jakho inku chce doshnout. c) na rovni próþezovho tmatu Osobnostn a sociln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: uvdomit si hodnotu lidsk spoluprce. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m próþezov tma ìkovi pomoci: tvoþit kvalitn mezilidsk vztahy, brt ohled na druh; bùt si vdom svùch prv, zvazkó a zodpovdnosti v rmci skupiny i prv a zvazkó druhùch, umt spolupracovat. d) na rovni próþezovho tmatu Mediln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: Jazyk a jazykov pþi tvorb vlastnho textu mluvenho i psanho vyuìv zkladn principy rtoriky, efektivn a samostatn vyuìv róznùch informanch zdrojó (slovnky, encyklopedie, internet). rozeznvat spoleenskou a estetickou hodnotu sdlen v róznùch smiotickùch kdech, zvlät sdlen v mateþskm jazyce (podpora rozvoje jazykov kultury) a obrazovùch sdlen. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m PDP ìkovi pomoci: nauit se vyhodnocovat kvalitu a vùznam informanch zdrojó. 8 9

7 Jazyk a jazykov Realizace Ð postup a metody V vodn hodin uitel ìky seznmil s obsahem a organizac integrace ICT do eskho jazyka. Pomoc dotaznku byla zjiätna roveë dovednost ìkó pþi prci s programy MS Word, MS FrontPage (pþpadn jin tvorb www) a MS PowerPoint. Na zklad zskanùch informac byla upþesnna roveë prce s jednotlivùmi aplikacemi. ëci byli tak seznmeni s tm, ìe pólen hodiny (kaìdù tùden jedna) budou probhat v laboratoþi vùpoetn techniky. Bhem äkolnho roku se ìci nejprve nauili pracovat s textovùmi dokumenty, potom si vytvþeli webov strnky, pracovali s www prostþedm a nakonec se zamþili na tvorbu potaov prezentace. Vùuka Wordu probhala v samostatnùch hodinch, kaìd s jinùm typem koló. Protoìe ìky nebylo potþeba seznamovat s prostþedm Wordu, mohl bùt hned zadn prvn kol Ð napsat reportì ze seznamovacho pobytu ìkó prvnch ronkó a vloìit do n doprovodn obrzky. S takto pþipravenùm textem ìci dle pracovali. Upravovali jej podle zsad typografie, zlepäovali lenn textu, upravovali obrzky, aby lpe ãzapadalyò do textu. V pólenùch hodinch bylo moìno tak navzat na vùuku gramatiky. Procviovn ltky probhalo opt ve Wordu. ëci doplëovali odpovdi do cvien, a museli tedy aplikovat znalosti formtovn textu. Tato st byla nejkratä, protoìe ìci tuto dovednost dobþe znali a navc prce s textem je soust i jinùch pouìvanùch programó. Dalä vùuka Wordu probhala formou projektu webovù asopis. ëci se nejdþve seznmili s róznùmi moìnostmi publikovn na internetu. Prohldli si strnky vytvoþen róznùm zpósobem. Ten nejjednoduää si pþmo vyzkouäeli a kaìdù si vytvoþil svój osobn blog. PÞi jeho tvorb ìci museli dodrìovat zkladn pravidla grafiky webov prezentace. Nvrh uitele vytvoþit äkoln webovù asopis (pþi prohlìen webu ìci uì na takov asopisy narazili) tþda pþijala. NejdÞve si ìci museli vymyslet podobu asopisu, jeho nzev a obsah, vetn rubrik. Protoìe se takov npady nedostavuj jen ve äkole, ale späe doma, bylo vytvoþeno internetov frum, kde mohla cel tþda o npadech tùkajcch se asopisu kdykoli diskutovat. Vùsledkem diskus byla grafick podoba strnek a logo asopisu. ëci se tak domluvili na tom, o em se bude pst. PÞiäel as nauit se pracovat s MS FrontPage. NejdÞve se strnky vytvþely spolen podle nvrhu ìkó. Kdyì uì si kaìdù osvojil zklady tvorby www, mohl zat pracovat na sv rubrice nebo svm konkrtnm lnku. Snahou bylo vyuìt asopis tak k prezentaci ìkovskùch prac z jinùch hodin (napþ. k vystaven literrnch prac, kter vznikly pþi tvórm psan v hodinch literatury). Kdyì byly pþipraven texty a vlastn celù asopis v publikovateln podob, bylo moìn ho zveþejnit. V tto fzi projektu byli ìci seznmeni s moìnostmi zveþejëovn na webu. Jedna metoda byla vybrna a ìci se ji nauili samostatn pouìvat. PÞed vydnm webovho asopisu uspoþdali ìci ve äkole menä reklamn akci a svój webovù asopis sami prezentovali. Z debaty mohou vyplynout zajmav pravy, zmny a zvry. Tyto podklady mohou dl zpracovvat ìci, nebo je móìe vyuìt i vyuujc (napþ. pþi prci se slohovùmi tvary, kter se v asopise budou objevovat, pþi zpracovvn informac apod.). Posledn st integrace ICT v eskm jazyce byla zce propojena se slohovùm vùcvikem mluvenho projevu. ëci byli v vodnch hodinch tohoto celku seznmeni s moìnostmi vyuìit programu PowerPoint a se sprvnùmi zsadami vytvþen dobr prezentace. Osvdilo se pracovat uì s prezentacemi vytvoþenùmi, v nichì ìci sami dokìou odhalit chyby. Po zkladnm seznmen s programem se ìci pustili pþmo do vytvþen vlastn prezentace. Dóleìit bylo zvolit vhodn tma prezentace. Opt se osvdila spoluprce s ostatnmi vyuujcmi ve äkole. ëci si mohli zvolit tma, kter se tùkalo sti obsahu nkterho vyuovacho pþedmtu. Druhou moìnost byla prezentace osobnch zjmó. Krom prce pþmo s potaem byl dóleìitù i mluvenù projev ve slohovùch hodinch. Znalosti a dovednosti z tchto hodin ìci vyuìili pþi vlastn prezentaci. Vhodnùm doplëkem bylo tak naten nkterùch projevó na video, a tedy moìnost se k nim vracet a rozebrat je. Integrace ICT do eskho jazyka Ð metodickù film Vyuìit zdroje, pomócky a zpósob jejich vyuìit K realizaci tohoto pþkladu dobr praxe je zapotþeb uebna s potaem pro kaìdho ìka. Pota mus mt pþipojen k internetu a mus obsahovat zkladn softwarov vybaven (systm Windows a programy Microsoft Office, tj. MS Word, MS PowerPoint a MS FrontPage). Väechny dalä didaktick materily lze erpat z internetu. Vùhodou je, jestliìe ìci maj uveden technologie tak doma, kde vyuìij jeät dalä komunikan programy, napþ. ICQ. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Hlavnm zdrojem pro ovþovn dosaìen cló bylo hodnocen vùsledkó innosti samotnùch ìkó. V próbhu prce je tþeba stanovit dl cle, tedy co pþesn maj ìci z dan aktivity ovldat. Dalä aktivita toto osvojen ovþ. Dosaìen dlch cló bylo vidt i v zvren tvorb asopisu, kde ìci museli sv dovednosti pouìt. ëci pþedem znali kritria hodnocen jednotlivùch innost a pþpravy konkrtnch lnkó pro asopis. Problm s evaluac by nastal, kdyby hodnocen pósobilo jako demotivujc. ëci by se bli sami pþispvat, aby si sv hodnocen nezkazili. Je tedy potþeba ocenit uì samotnou iniciativu. Jazyk a jazykov Se zveþejnnm asopisu se objevila i otzka ochrany autorskùch prv, proto i tto problematice bylo v projektu vnovno msto, a to späe formou fiktivnch problmó, otzek, jeì ìci museli Þeäit s vyuìitm znalosti zkonó. ëci se dky tomu dozvdli, kdo a jak móìe nakldat s vytvoþenùmi texty a jak texty naopak mohou vyuìvat oni. Druhù pþnos, kterù se objevil se zveþejnnm asopisu, byla zptn vazba ze strany ve- Þejnosti Ð to, jak jejich pþedstavy vnmaj ostatn. ëci museli reakci veþejnosti pochopit a reagovat na ni. Osvdilo se vnovat nkterou hodinu prv diskusi o zptn vazb. Vyuujc jinùch pþedmtó se shodli na tom, ìe uìivatelsk dovednosti ìkó pþi prci s vùpoetn technikou se bhem äkolnho roku zlepäovaly. Jejich skuten osvojen bude dle ovþovno ve väech vyuovacch pþedmtech, kde se budou ìci s ICT aktivn setkvat. I ostatn pedagogov ale mus dbt na dodrìovn technick strnky zpracovn zadanho kolu. NapÞ. se nesmj spokojit pouze s obsahem seminrn prce, ale mus si vämat i formln strnky, kterou by ìk ml zvldnout prv dky innostem popsanùm v tomto pþkladu

8 Jazyk a jazykov Shrnut a zhodnocen kvality pþkladu dobr praxe ëci se zprvu s nadäenm pustili do prce. V próbhu hodin se pak zaali potùkat s problmy, kter pro n byly do urit mry nov a nezvykl: tato aktivita pþedstavovala mnoho prce Ð tþeba i doma mimo vyuovac hodiny, museli dodrìovat pþi tvorb jist pravidla, kter jako by omezovala jejich vlastn individualitu, mli malou pozitivn zptnou vazbu. òvod DO DALáêHO CIZêHO JAZYKA ákola: Gymnzium Ladislava Jaroäe, Holeäov Realiztor: Jan Urban Konzultant VòP: Gabriela Baladov Jazyk a jazykov Projekt ml tak hlubä dopady na kolektiv i klima tþdy neì tradin vùuka. ëci zde dostali astji prostor prezentovat svou vlastn osobnost pþed ostatnmi, coì nkteþ nemaj rdi. TÞda se musela vce nauit pþijmat druh, mnohem lpe spolupracovat. ëci si innosti rozdlovali sami, a tak mohli zjiäéovat, ìe neshody jsou pak pþi prci a v jejch vùsledcch znt. Vidli, ìe bez ochoty spolupracovat nedoshnou ìdoucho vùsledku, naopak spoj-li sil dohromady, doshnou vùsledkó mnohem lepäch neì jednotlivec. Individuln rozdly vyplynuly na povrch hned v zatench fzch tvorby asopisu, kdy se diskutovalo o jeho zamþen a budoucm obsahu. Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe PÞklad dobr praxe je vyuìitelnù ve väech äkolch, nevyìaduje ìdn specifick potþeby, krom uitele vybavenho ICT dovednostmi a potaov uebny. Je pþenositelnù jako npad, kterù si mohou uitel dle po svm rozvjet, aby uplatnili tak svoji osobnost. Uitel móìe mt sv vlastn plny, jak vytvoþenù asopis dle vyuìvat napþklad v eskm jazyce a literatuþe. Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe Ð samotnù asopis Ð osobn strnky realiztora projektu, kde je projekt popsn, vetn konkrtnch ukzek z hodin Kontaktn osoba Lukä Melichar Anotace Jazykov propedeutika je novùm volitelnùm pþedmtem, jenì doplëuje Francouzskù a Nmeckù jazyk, kter Gymnzium v Holeäov zahrnulo do svho äkolnho vzdlvacho programu. Podle vzoru mnoha evropskùch äkol pojm jazykovou propedeutiku (ãjazykovou pþpravkuò) jako vod do daläho cizho jazyka. Smyslem zaþazen tohoto vyuovacho pþedmtu je pþipravit ìky na ìivot v mnohojazyn evropsk spolenosti a na celoìivotn uen se cizm jazykóm. Zmrem je rozvjen takovùch dovednost, kter ìkóm usnadn uit se ciz jazyky, ale i jazyk mateþskù. Aktivitami ãjazykov pþpravkyò chce gymnzium zprostþedkovat spolen objevovn jazykov a kulturn odliänosti, kter väak nen pþekìkou porozumn. Uen se dalämu cizmu jazyku je v tomto pþedmtu brno jako dobrodruìn objevovn neznma. Kontext Clovou skupinou pþkladu dobr praxe byli ìci sekundy, tedy druhho ronku osmiletho studia. TÞda byla rozdlena (podle vlastnho vùbru cizho jazyka) na dv skupiny po 15 ìcch. V sekund ìci zanaj se studiem daläho cizho jazyka s jednohodinovou dotac. Vzdlvac obsah je zamþen na jazykovou propedeutiku. Od tercie aì do oktvy pokrauj v tomto cizm jazyce s tþhodinovou tùdenn dotac. Vùchodiska VytvoÞen novho pþedmtu bylo iniciovno vyuujcmi Nmeckho a Francouzskho jazyka. V tzv. audioorlnm obdob vùuky jazyka vidli moìnost podchytit a motivovat ìky niìäho gymnzia pro studium daläho cizho jazyka a pþipravit je na jeho intenzivn vùuku. PÞklad dobr praxe se vnuje pouze Francouzskmu jazyku. Nkolik zahraninch stì umoìnilo realiztorovi tohoto projektu seznmit se s mnoìstvm pedagogick literatury, CD a metodickùch materiló, kter lze v jistùch obmnch aplikovat v eskm prostþed. Vùuka cizho jazyka ve Francii bìn zan paraleln s vùukou fonetiky, coì uitele na äkole inspirovalo. Veden äkoly zajistilo vybaven jazykov laboratoþe, dataprojektor a interaktivn tabule, kter byly nutn pro zajiätn pþedmtu

9 Jazyk a jazykov Daläm faktorem, kterù ovlivnil vytvoþen novho pþedmtu, byla moìnost zaþadit tento volitelnù pþedmt jiì od druhho ronku osmiletho studia. ákola k tomuto elu vyuìila 1 disponibiln hodinu. Vùznamn byla i moìnost nkupu zahraninch materiló (pþedeväm nahrvek rodilùch mluvch) jako nezbytn sousti audio-orln vùuky a pro ncvik vùslovnosti. Cle ákola si pro tento volitelnù pþedmt stanovila vlastn cle. V pþpad ãjazykov pþpravkyò jako vodn sti volitelnho pþedmtu Francouzskù jazyk (Nmeckù jazyk) jde o to: rozvjet u ìkó pozitivn postoje k jazykov rozmanitosti, a tak je pþipravovat na ìivot v jazykov a kulturn róznorod evropsk spolenosti, rozvjet tzv. metalingvistickou kompetenci, tj. dovednosti a znalosti, kterùch ìci efektivn vyuìij pþi nsledujcm uen zvolenmu cizmu jazyku/zvolenùm cizm jazykóm. Princip jazykov propedeutiky spov v tom, ìe ìk prochz takovùmi aktivitami, kter mu umoìn uvdomit si pestr jazykov bohatstv, jeì ho obklopuje, rozpoznat arbitrrn povahu jazykó, a tm se odpoutat od sebestþednho nahlìen na jazyky a kultury. Pouìit komparativn postupy otevraj novou poznvac perspektivu, nejde zde o rozpoznvn chyby, jak je v didaktice cizch jazykó obvykl. V zadanùch kolech ìci rozvjej schopnost diskriminace neznmùch hlsek a pokouäej se je imitovat, mentln se pþipravuj na jinakost zvukovho plnu cizch jazykó. Jindy ìci rozvjej analytickou schopnost pozorovnm opakujcch se jazykovùch struktur a odvozovnm pravidel v danm jazyce napþklad pro tvorbu slov nebo skladbu vty. Propedeutika je zprostþedkovna jako spolen objevovn jazykov a kulturn odliänosti, kter väak nen pþekìkou porozumn. Uen cizmu jazyku je pþedstaveno jako dobrodruìn objevovn neznma. Zmrem je rozvjen takovùch dovednost, kter usnadn uen cizmu jazyku i jazyku mateþskmu. Podstatnùm clem jazykov pþpravky je zbavit ìky ostychu pþed cizmi jazyky, vzbudit v nich zjem o n, dt jim moìnost, aby se sami rozhodli, jakùm jazykóm se chtj v budoucnosti uit. Propedeutika zroveë rozvj vztah k mateþätin a zakotvuje vlastn jazykovou a kulturn identitu. Clem vùchovnùch a vzdlvacch strategi na hodinch jazykov pþpravky je vytvoþit motivujc studijn prostþed, v nmì budou mt ìci dostatek pþleìitost k rozvjen väech klovùch kompetenc, a tedy k osvojen si dóleìitùch vdomost, dovednost, postojó a hodnot, kter pak dokì vyuìt ve svm osobnm i profesnm ìivot. Realizace Ð postup a metody PÞpravn fze pþkladu dobr praxe zaala ve III. tvrtlet äkolnho roku. V prim probhla instruktivn beseda o zmrech a clech jazykov propedeutiky a ìci se po konzultaci s rodii mohli rozhodnout, kterù dalä ciz jazyk budou studovat. Pot ìci vyplnili pþihläky s volbou jazyka a byly vytvoþeny studijn skupiny zjemcó o Nmeckù a Francouzskù jazyk. Francouzätina mla mrnou pþevahu (18 ìkó) nad nminou (14). Vzdlvac obsah s klovùmi kompetencemi byl zalenn do ávp. Krom tradinch textó byly vyuìity zahranin uebnice s CD-ROM Ð Phontique en dialogues (modern francouzsk uebnice fonetiky v dialozch pro zatenky), Praktickù kurz francouzsk vùslovnosti (nahrvky rodilùch mluvch na kazetch, autorka Jarmila Janekov, nakladatelstv LEDA), uebnice francouzätiny pro zatenky On y va I. ákola vyuìila i dostupn fonetick materily z pedagogickùch stì ve Francii a Nmecku a diplomovou prci na tma Metodickù nstin fonetickùch cvien pro esk studenty (od zatenkó po pokroil). Bhem dvoumsn realizace pþkladu dobr praxe se vùrazn nezmnilo uspoþdn vztahó mezi ìky navzjem i mezi ìkem a uitelem. Naopak ìci byli od prvnch hodin siln motivovni k vùuce zvolenho jazyka a zþejm by ani po roce nemnili sv rozhodnut. Od prvnch hodin byly uplatnny bìn zpósoby, jako pouìvn äkolnch pþkazó v danm jazyce, zalenn ìkó do francouzsk i nmeck komunity (jsou oslovovni jmny v pþsluänm cizm jazyce, dozvdaj se nensilnou formou relie studovanùch zem, v hodin je obklopuj doplëkov materily spojen se studovanùm jazykem Ð fotografie nmeckùch i francouzskùch mst, mapy, pohlednice, prospekty, letky, plnky, katalogy cestovnch kancelþ, cizojazyn kalendþe). ëkóm byl poskytnut prostor pro zptnou vazbu vztahujc se k dan aktivit, napþklad si sami vol typ soutì k procviovn slovn zsoby, kterou znaj jiì z anglickho jazyka, sami si Þeknou o zopakovn vùslovnosti i o transkripci. PÞklad dobr praxe byl realizovn v uebn hudebn vùchovy, kde je k dispozici technick vybaven (pþehrva kazet i CD-ROM, tabule magnetick, klasick i s notovou osnovou k napsn psn, klavr). Vùuku jazykov propedeutiky äkola realizuje tak v jazykov uebn a v kmenov tþd sekundy, kde jsou tytì materiln podmnky. PÞklad dobr praxe ve vùuce cizho jazyka se odliäuje od bìn praxe tm, ìe setkn s jazykem zan o jeden rok dþve. òvodn audioorln kurz, kterù bìn ìci absolvovali v msci zþ, mohou nyn v klidu, peliv a velmi systematicky realizovat po celù äkoln rok. òvod do daläho cizho jazyka Ð metodickù film Jazyk a jazykov 14 15

10 Jazyk a jazykov Vyuìit zdroje a pomócky a zpósob jejich vyuìit stvajc dostupn didaktick materily a pomócky vyroben uiteli nebo ìky (finann prostþedky navc nebyly poskytnuty), uebnice a pracovn seäity On y va I s audio CD, francouzsk uebnice Phontiques en dialogues s audio CD, pracovn listy zhotoven ve äkole (pro procvien vùslovnosti jevó obsahujcch nronjä fonm, kterù nem v eätin protjäek nebo obtìnjä hlskov kombinace vyìadujc nronjä artikulaci), CD pþehrva (nahrvky vùslovnosti rodilùmi mluvmi bez sledovn grafick pþedlohy), rozliäovac testy (pro ncvik diskriminace prvkó fonologickho systmu a k vyuìit imitace sprvn vùslovnosti), poslechov testy (ìci v nich oznauj vtu vyslechnut dvojice vt jen nepatrn se zvukov liäcch, vùznamov väak zcela odliänùch), bsniky doplëujc ncvik sprvnùch vùslovnostnch nvykó a uren tì k memorovn), hry (hledme i tvoþme stejn znjc i stejn zvukov zakonen slova) texty z uebnice (ncvik hlasitho ten orln probranùch textó se snahou co nejvce se pþiblìit vùslovnosti spkró), magnetick tabule (pro reprodukci jednoduchùch dialogó pomoc obrzkó), tabule s notovou osnovou (pro zpis psn s francouzskou abecedou i s fonetickùm pþepisem), klavr, elektrick klvesy (pro doprovod zpvu francouzskùch psn), mapa Francie (k seznmen s francouzskùmi reliemi a sociokulturnmi prvky), ìky zhotoven barevn listy s francouzskùmi kþestnmi jmny, kostky, domino (k procvien zkladnch slovek), webov strnky, noviny asopisy, reklamn a propagan materily (k popisu obrzkó se zakrytùm textem, k reprodukci obsahu interview, interaktivn tabule. Bhem prvnch mscó vùuky novho vyuovacho pþedmtu Jazykov propedeutika se podaþilo doshnout, ìe ìci um napþklad: rozliäit poslechem hlsky neexistujc v mateþätin ìkó, elementrn se dorozumt bez ohledu na chybjc spolenù jazykovù kd pomoc gest a mimiky, upevëovat pamé k osvojovn slov i deläch sekvenc za elem pozdjäho studia cizho jazyka, reagovat na mluven slovo, mì jsou pþipraveni na komunikativn situace. Vùuka ìky siln motivovala k dalämu uen danho jazyka. PÞedstava o clech pþkladu dobr praxe pln korespondovala s personlnmi, asovùmi, finannmi a technickùmi moìnostmi äkoly. K ìdnùm neoekvanùm vùkyvóm nedoälo. PÞi vyhodnocen realizace vzdlvacho obsahu byly pouìity nsledujc metody monitoringu a evaluace: Þzenù rozhovor, dotaznk, poslechovù test, srovnvac test, rekonstituce rozhovoró, francouzsk evaluan testy Tests dôvaluation, niveau dbutant, CLE International, PÞi realizaci pþkladu dobr praxe se ukzala nkter specifika ve vùslovnosti ìkó, a to rkovn, mluven nosem, vyslovovn moravskho zavþenho ãeò, coì oväem bylo pro vùuku francouzskho jazyka pozitivn a nebrnilo ncviku sprvn vùslovnosti. U nkterùch ìkó byla jejich hyperaktivita vyuìita pþi hrch, volnùch dialozch a soutìch. Jazyk a jazykov Vùsledky tohoto pþkladu dobr praxe vyuìij tak uitel daläch cizch jazykó (nmeckho, ruskho) tak, aby paraleln existovaly 2Ð3 skupiny Jazykov propedeutiky v róznùch jazycch od druhho ronku (sekundy) osmiletho studia a pak v nvaznosti zaali (v tercii) s intenzivn vùukou daläho cizho jazyka, jehoì pþpravku ìci absolvovali v pþedchzejcm ronku. Ideln by bylo doshnout 2Ð3hodinov dotace pro Jazykovou propedeutiku. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe O dlouhodobùch vùsledcch vyuovacho pþedmtu Jazykov propedeutika se zatm ned hovoþit, jde o novù pþedmt v naä äkole a je tedy v prvotn fzi ovþovn. Prvn, dl vùsledky v cvien jazykov pamti, v rozeznvn a napodobovn cizch hlsek a ncvik psn, ast v hrch a soutìch ukzaly, ìe ìkóm se podaþilo postupn zdolvat obtìe cizojazyn vùuky a vytvoþit si pozitivn vztah ke studiu daläho cizho jazyka. Do vzdlvacho obsahu Jazykov propedeutika by se daly integrovat nkter oekvan vùstupy ze vzdlvacch oboró Hudebn vùchova a Vùtvarn vùchova a tak nkter tematick okruhy próþezovùch tmat Vùchova k myälen v evropskùch a globlnch souvislostech (napþ. Objevujeme Evropu a svt) a Multikulturn diference (napþ. Kulturn diference)

11 Jazyk a jazykov Shrnut a zhodnocen celkov kvality pþkladu dobr praxe Jazykov propedeutika je zaþazena do sekundy jako pþpravka samotn vùuky daläho cizho jazyka (francouzätina, nmina). Pomoc nslechó a trnovn vùslovnosti si klade za cl nejen pþipravit ìky na samotnou vùuku francouzätiny i nminy, ale zroveë pþedstavuje vyuovn tchto jazykó jako dobrodruìn objevovn neznma. Stanoven cle se zatm daþ plnit. Pomoc francouzskùch psn se podaþilo zvldnout vzn slov ve vt a udrìet potþebnou intonaci. Spelovnm se ìci nauili vnmat odliän hlsky v cizm jazyce. Sledovnm uitele pþi vyslovovn odliänùch hlsek se ìci nauili imitovat a pot kontrolovat prci rtó pomoc zrctek. Velmi vhodnou pþedlohou pro napodobovn sprvn vùslovnosti, zejmna obtìnjäch st, kter nemaj obdobu v eskm jazyce, se ukzalo procviovn nronjä artikulace poslechem CD nahrvky rodilùch mluvch. Tato metoda je zaþazovna do kaìd hodiny formou fonetickùch rozcviek. Osvdila se i metoda poslechu nahrvek rodilùch mluvch se sledovnm obrzkó na magnetick tabuli, kter pþibliìuj situaci, z nì text erp, a postupn reprodukce slyäenho textu od monologu po dialog. Velkou motivac pro tþinctilet ìky jsou hry, soutìe a kvzy, pþi kterùch upevëuj slovn zsobu, vùslovnost a trnuj hravou a zbavnou formou pamé. Pozitivnm jevem jsou i rozliäovac testy Ð autoevaluace, formou hry i soutìe skupin, s clem upoutat pozornost na zvukovou strnku jazyka. V próbhu vùuky se daþ plnit kompetence nejen komunikativn, ale i k uen i soci- ln a personln. V hodinch jsou realizovna próþezov tmata Vùchova k myälen v evropskùch a globlnch souvislostech s tematickùm okruhem Objevujeme Evropu a svt, dle Multikulturn vùchova s tematickùm okruhem Kulturn diference. Skupina zastnnùch ìkó participuje na próbhu vyuovac hodiny, sami si vytvþej uebn pomócky, doplëujc materily, staraj se o estetickou vùzdobu uebny se zamþenm na zemi vyuovacho jazyka (Francie, Nmecko). Nkter skupinov soutìe a kvzy jsou schopni si organizovat a vyhodnotit sami jen s dohledem vyuujcho. PÞleìitost pro zlepäen je i v navùäen disponibiln hodiny na 2Ð3 tùdn, aby byla pln zabezpe- ena kontinuita vùuky v nsledujcch letech. Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe AUDIGIER, F.: Concepts de base et comptences cl de lôducation a la citoyennet dmocratique. (DES/CIT (98)35) Strasbourg: Conseil de lôeurope, Babilonia, tout le numro, 2/99 de la revue. CANDELIER, M.: LÔveil aux langues a lôcole primaire, le programme europen. EVLANG. In: Billiey J. (Ed.) De la didactique des langues a la didactique du plurilinguisme, Hommage a Louise Dabene, CDL-Lidilem, 1998, 299Ð308. CANDELIER, M. avec le concours de BERNAUS, M.; OOMEN-WELKE, I.; ZIELINSKA, J.; PERREGAUX, Ch.; KERVRAN, M.: LÔintroduction de lôveil aux langues dans le curriculum. Annexes au rapport de lôatelier (Graz, 29/2 Ð 4/3/00) DABENE, L.: LÔEveil au language ittinraire et problmatique. In: LÔEveil au language, Notions en Question ENS ST Cloud Ð LIDILEM, FENCLOVç, M.: Pro se ve äkolch nedaþ pluralit vyuovanùch cizch jazykó. In: Ciz jazyky 42, 1998/99, 3Ð4, s. 60Ð62. CHODRA, R.; RIES, L.: Vùuka cizch jazykó na prahu novho stolet. Ostrava: Ostravsk univerzita, CHODRA, R.; RIES, L.; ZAJêCOVç, P.; MOTHEJZêKOVç, J.; HANZLêKOVç, M.: Vùuka cizch jazykó na prahu novho stolet Ð II. Ostrava: Ostravsk univerzita, KOTçSEK, J. (vedouc redaknho tùmu): Nrodn program rozvoje vzdlvn v esk republice. Praha: MáMT R, PøCHOVç, I.: Humanistick postupy z hlediska teorie a praxe ve vùuce. Pedagogika, 1990, Sbornk 5. Kontaktn osoba Jan Urban Jazyk a jazykov Opakovan realizace tohoto pþkladu dobr praxe je finann udrìiteln, zkladn studijn materily a uebn pomócky jsou bìn k dispozici. Do budoucna je väak tþeba potat s rozäþenm novùch modernch uebnch pþstrojó (dataprojektory, interaktivn tabule, potae aj.), bez kterùch se modern pedagogika jiì neobejde. Pro pozorovan aktivity je moìn vhodn vyuìt i nahrvn ìkó na CD a jejich zptn domc kontrola

12 Jazyk a jazykov VøUKA EáTINY PRO CIZINCE ákola: Gymnzium, Slovansk nmst, Brno Realiztor: Eleonora JeÞbkov, Ludmila Zabloudilov Konzultant VòP: Taéna Holasov Anotace PÞklad dobr praxe pþinä ukzky prce s ìky jinùch nrodnost pþi vùuce eätiny mimo hodiny eskho jazyka a literatury. Kontext sv sdlen vyjdþ psemn ucelen, se souvislou stavbou vt, odstavcó a celho textu, vyjadþuje se gramaticky a stylisticky sprvn, podle komunikan situace zvol optimln formln pravu textu, v diskusi srozumiteln sdluje a vysvtluje sv myälenky, postoje, argumenty, sm diskutuje k vci. Cle v oblasti kompetence obansk. ëk: sv postaven ve spolenosti i vlastnm ìivot promùäl jako pozici informovanho, vzdlanho obana, kterù m lepä moìnosti i odpovdnjä lohu ovlivëovat spolen dobro, neì mvaj lid s niìäm vzdlnm, pþi jednn s druhùmi lidmi pþemùäl nebo zjiäéuje, kter hodnoty osobn, kulturn a nboìensk stoj za jejich nzorem nebo jednnm, sv vahy a argumenty pþedkld srozumiteln i pro neinformovan. b) na rovni próþezovho tmatu Vùchova k myälen v globlnch souvislostech Jazyk a jazykov Nen ìdnou vùjimkou, ìe se v naäich souasnùch äkolch velmi asto setkvme s ìky róznùch nrodnost, kteþ neovldaj dostaten eskù jazyk. ëci z cizch zem jsou sice schopni vykonat pþijmac test, ale pomalejä a ne zcela sprvnù projev v eätin jim pþinä problmy, a to nejen v pþedmtu eskù jazyk a literatura. Vùchodiska Vùuka eskho jazyka pro ìky cizho póvodu zaala bùt v gymnziu v Brn na Slovanskm nmst aktuln v polovin devadestùch let. Tehdy se esk republika stala clovou zem pro vlnu imigrantó pþedeväm z republik bùval Jugoslvie, Bulharska, Ukrajiny, Armnie a Vietnamu. V tomto obdob mli cizojazyn ìci podle zem póvodu a pþsluän jazykov skupiny vtä i menä problmy s eskou gramatikou, s vùslovnost, pþedeväm väak s psmem. Zatmco jejich stn projev byl v naprost vtäin postaujc pro vùuku v eskm jazyce, psemnù projev byl bu nevyhovujc, nebo pln schzel. Z toho dóvodu iniciovalo veden gymnzia nov metody prce s tmito ìky. V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: bùt vnmavù ke kulturnm rozdlnostem, chpat je jako obohacen ìivota, uit se porozumt odliänostem, vnmat, respektovat a ochraëovat hodnoty svtovho a evropskho kulturnho ddictv. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m PDP ìkovi pomoci: spolupracovat aktivn a efektivn s jinùmi lidmi, vctit se pþi poznvn a posuzovn jejich nzoró do situace a prostþed, ze kterho vychzej jejich pþstupy, umt pþijmout nzor ostatnch a korigovat sv póvodn pohledy na danou problematiku. Cle a) na rovni klovùch kompetenc Cle v oblasti kompetence komunikativn. ëk: rozliäuje sprvn rózn typy komunikanch situac (podle toho, kdo komunikuje, s jakùm zmrem, v jakm kontextu) a podle toho sm komunikuje a jedn, odhal neplnou informaci, zkreslujc informaci, desinformaci, Realizace Ð postup a metody Prvn formou prce se ìky jin nrodnosti byl Kurz eskho jazyka pro cizince. Ten vznikl nejprve na zklad ìdosti nkterùch ìkó, kteþ pþes sv schopnosti nedosahovali pþedpokldanùch vùsledkó a ctili se hendikepovni ve äkole i v bìnm ìivot. Kurz navätvovali ìci z róznùch ronkó. Kontaktovni byli pþes vyuujc eskho jazyka, kter asto tak na pþpadn problmy s komunikac upozorëovali i dalä vyuujc. òast ìkó byla dobrovoln. V poslednch letech, kdy uì m tato vùuka jistou praxi, je pe vnovna pþedeväm ìkóm z niìäch ronkó. Neznamen to, ìe je skupina ìkóm z vyääch ronkó uzavþena. Starä ìci väak preferuj druhou formu prce Ð individuln hodiny s vyuujcm eskho jazyka

13 Jazyk a jazykov Zkuäen pedagogov pracuj se ìky s ohledem na jejich potþeby, kter nemusej pþmo souviset s bìnou vùukou eskho jazyka. V oblasti fonetiky, ale i morfologie lze asto vyuìt krom klasickùch dikttó a mluvnickùch cvien i nejróznjäch her, kter si mohou ìci dokonce vymùälet sami. Takovùm pþkladem je ast äpatn vùslovnost fonmó h a ch, nkteþ Jihoslovan maj dokonce velk potìe s rozliäenm tchto zvukó. Z oblasti morfologie jsou dobr hry, ve kterùch se jednoznan rozliä rod u podstatnùch jmen a k nim patþin shoda u slovesa, s rodem souvis i skloëovn pþdavnùch jmen, zde se jedn pþedeväm o pþivlastëovac pþdavn jmna. Slovn zsobu obohacuj kþìovky, slovn fotbal, rózn doplëovaky. Z tohoto dóvodu vyìaduje kaìdù vyuovac blok, kaìd individuln hodina svou jedinenou pþpravu uäitou ìkóm na mru. Hlavn roli v realizaci vùuky eätiny nehraj jen pedagogov, ale tak spoluìci. eät ìci svùm zahraninm spoluìkóm pomhaj s koly, zajmaj se o ìivot v jejich vlasti, navätvuj spolen kulturn a sportovn akce. Cizinec zskv postupn vtä sebejistotu v komunikaci. Zahranin ìci se mohou mezi sebou porovnvat. Toto srovnvn postupu ve zdokonalovn eätiny je velmi motivujc. TÞet formou prce se ìky jin nrodnosti jsou krtkodob stìe. Gymnzium na Slovanskm nmst v Brn je nejen stþedn äkola s multikulturnm prostþedm pro Þdn ìky, ale funguje tak jako krtkodob vzdlvac instituce. Zahranin stìist strv v esk republice vtäinou tþi msce a zastëuj se ve äkole väech aktivit tþdy, do kter jsou zaþazeni. ëci z mezinrodnho projektu American Field Service (mezinrodn organizace, kter zprostþedkovv bezplatn studentsk vùmnn pobyty) se zastëuj vùuky pouze vybranùch pþedmtó. Absolvuj na äkole ron studium s clem poznat kulturu a pþekonat jazykovou bariru. Tito ìci bhem ronho pobytu zvldnou s drobnùmi chybami hovorovou podobu jazyka. eskù psemnù projev od nich nen vyìadovn. Jejich psemn testy jsou zadvny v anglitin. Vyuìit zdroje a pomócky a zpósob jejich vyuìit Didaktick materily, kter vyuujc a ìci pouìvali, byly pþedeväm vlastn a voln dostupn. Z uebnic se nejlpe osvdila publikace ãchcete jeät lpe mluvit esky?ò obsahujc i audiokazety. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Budouc perspektiva pþkladu dobr praxe V souasnosti pþichz do gymnzi dti druh generace imigrantó, pro nì uì jazykov barira definitivn zmizela. Vietnamci i mezi sebou mluv esky, jejich psemnù projev je mnohdy lepä neì rodilùch echó. Chorvaty, Srby, Bulhary, Ukrajince i Armny lze rozeznat pouze podle vùraznjäho vzhledu. PÞed deseti lety byli zahranin ìci nadäeni moìnost zviditelnit se ve äkoln akci Tùden globln vùchovy, dnes ve vtäin pþpadó zóstvaj hrd na svój póvod, aväak pþevaìuje snaha splynout s majoritn eskou spolenost. Tuto zmnu v charakteristice ìkó cizho póvodu by bylo moìno strun vystihnout jednou vtou: ãpovaìujeme se za esk obany s vietnamskùm, nskùm, bulharskùm i jinùm póvodem.ò Vùznam individuln pomoci ze strany uiteló eskho jazyka i spolen hodiny eätiny pro zahranin ìky je prv proto velmi vùznamnù. Dalä zdroje informac k pþkladu dobr praxe REMEDIOSOVç,H.; ECHOVç, E.; PUTZ, H.: Chcete jeät lpe mluvit esky? Liberec: Harry Putz, ISBN 80Ð Ð9. Kontaktn osoby Eleonora JeÞbkov Ludmila Zabloudilov Jazyk a jazykov Cle, kter si pþklad dobr praxe stanovil, jsou v próbhu studia postupn naplëovny. Jednotliv ìci zlepäili sv komunikanch dovednosti tak, ìe bez problmó sloìili eskou maturitu i pþijmac zkouäky na vysokou äkolu. V rozhovoru s nimi asto ani nepostþehnete, ìe se jedn o cizince. Nejlepäm dókazem naplnn vùäe uvedenùch cló jsou vùpovdi ìkó zachycen v krtkm metodickm filmu. Vùuka eätiny pro cizince Ð metodickù film 22 23

14 Jazyk a jazykov ákolnê TELEVIZE ákola: Gymnzium, PÞbram Realiztor: Iva KadeÞbkov Konzultant VòP: Kamila Sladkovsk Cle v oblasti kompetence k Þeäen problmó. ëk: vyhledv informace z róznùch zdrojó dn äkoly, zpracovv je a hodnot, zpracovv jednotliv epizody ìivota äkoly, navrhuje jejich Þeäen, realizuje postupy s vyuìitm svùch znalost, schopnost a dovednost, prezentuje a obhajuje sv Þeäen pþed ìky, rodii, uiteli, veþejnost formou televiznho zpracovn. Jazyk a jazykov Cle v oblasti kompetence komunikativn. ëk: si osvojuje rózn komunikan strategie a techniky, rozvj sv komunikan schopnosti prezentac äkoly ve äkolnch televiznch zprvch, u se hodnotit sv vlastn komunikan projevy i projevy druhùch ìkó Ð formou veþejnho vystupovn ve äkolnch telenovinch. Anotace ákoln televize patþ mezi tzv. volnoasov aktivity. Pod vedenm uitele se jednou tùdn schz redakn rada a prvn stþedu v msci promt äkoln televizn zpravodajstv, kter je nsledn distribuovno do regionln TV st. ëci se dky prci ve äkoln televizi seznamuj s vyuìitm mediln vùchovy a multimdi ve vùuce. Kontext Clovou skupinou pþkladu dobr praxe jsou ìci, kteþ se zamþuj na obory, kde na prvnm mst stoj komunikativn dovednosti. Zkladnm pþedpokladem realizace tohoto pþkladu dobr praxe ve äkole byla vód osobnost celho projektu Ð mladù pedagog, jehoì konky jsou fotografovn, filmovn, tùmov prce s dtmi. Vùhodou je i dostatenù poet ìkó, z nichì je moìn vybrat pþpadn zjemce o tento druh prce. ëci, kteþ se o mediln oblast zajmaj, se chtj v budoucnu touto oblast zabùvat, aé jiì profesn i jen tak ze zjmu. Vtäina z nich se pþipravuje na budouc studium i povoln Ð ìurnalistick, umleck, humanitn, public relations, management apod. Cle v oblasti kompetence sociln a personln. ëk: si ve skupin rozdl kol na sti a pþijme svou st, vetn zodpovdnosti za jej plnn, pracuje v tùmu, m smysl pro kooperaci a vzjemnou toleranci, vùsledkem spoluprce jsou pravideln äkoln zprvy. Cle v oblasti kompetence obansk. ëk: se aktivn zapojuje do dn ve äkole formou äkolnho zpravodajstv, astn se v oblasti spoleenskho ìivota äkoly. Cle v oblasti kompetence k podnikavosti. ëk: se aktivn zapojuje do zjmov mimoäkoln innosti, vyjadþuje svoji kreativitu v oblasti public relations. Cle a) na rovni klovùch kompetenc Pozn.: ákola si na zklad klovùch kompetenc v RVP G vytvoþila vlastn ãvùstupyò, kter maj charakter cló aktivity. Cle v oblasti kompetence k uen. ëk: zskan informace chpe vetn souvislost a vysvtl je, u se vyhodnocovat kvalitu a vùznam informanch zdrojó, zvld zkladn technick vybaven (kamera, stativ, mikrofon, propojovac technika, projekn technika). b) na rovni próþezovho tmatu Mediln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: posilovat reflexi sebe sama a nachzet msto ve spolenosti, rozvjet kritickù odstup od podntó pþichzejcch z medilnch produktó (tedy schopnost pþijmat a zpracovvat mediln produkty s vdomm toho, jak jsou konstruovny a s jakùm komunikanm zmrem jsou nabzeny na trhu, zskat pþedstavu o prci v tùmu, o vztazch kooperace a nadþzenosti a podþzenosti pþi tvorb spolenho dla, o vlastnm tvórm potencilu, zvyäovat citlivost vói kulturnm rozdlóm, chpat je jako obohacen ìivota, uit se rozumt odliänostem

15 Jazyk a jazykov V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m PDP ìkovi pomoci: osvojit si dovednosti umoìëujc prci v tùmu, popþpad jeho Þzen a koordinaci jeho jednotlivùch lenó Ð vzhledem k tomu, ìe snaha o uplatnn ve sfþe veþejn (resp. mediln) je v postindustriln (resp. ãinformanò) spolenosti stle astjä, osvojit si poznatky usnadëujc orientaci v souasnm svt, zskat pþedstavu o roli mdi v jednotlivùch typech spolenosti a róznùch historickùch kontextech. c) na rovni próþezovho tmatu Osobnostn a sociln vùchova V oblasti postojó a hodnot m PDP ìkovi pomoci: uvdomit si hodnotu lidsk spoluprce, uvdomit si, ìe v róznùch ìivotnch situacch asto nebùv pouze jedin Þeäen, uvdomit si, ìe tmþ kaìdù sociln nebo komunikan akt m svój mravn rozmr. V oblasti vdomost, dovednost a schopnost m próþezov tma ìkovi pomoci: rozpoznvat faktory ovlivëujc duäevn energii a kreativitu, umt spolupracovat, porozumt sociln skupin, v nì ìije, tvoþit kvalitn mezilidsk vztahy, brt ohled na druh; bùt si vdom svùch prv, zvazkó a zodpovdnosti v rmci skupiny i prv a zvazkó druhùch, nabùt specifick dovednosti (seberegulativn i komunikan) pro zvldn róznùch socilnch situac (komunikan sloìit situace; soutì; spoluprce; pomoc atd.). V próbhu existence projektu byly role rozdleny tak, ìe uitel ml jako vedouc krouìku s nzvem gymtv na starosti tvorbu finln podoby televiznho zpravodajstv, tj. stþih a grafickou podobu äkolnch zprv. Vedl jednotliv tùdenn redakn porady. Role ìkó byly dle hierarchicky uspoþdny tak, ìe zvolenù äfredaktor se tvórm zpósobem podlel na prci tùmu, zauoval a vedl jednotliv tvór skupiny, zejmna pþi prci na novùch reportìch. Dalä lenov pak plnili lohy vychzejc z redakn porady, kter jmenovala jednotliv tùmy pro tvorbu reportì. lenov redakce se nespecializovali na jednotliv prce v rmci ätbu, ale podle potþeby a dohody plnili lohy redaktora, scenristy i kameramana. Nejednalo se totiì zdaleka pouze o tvorbu msnho televiznho zpravodajstv, ale i Þadu daläch akc spjatùch se äkolou. lenov skupiny pravideln nateli maturitn klipy pro posledn ronky. Dostali dokonce pþleìitost dokumentovat maturitn plesy pro väechny tyþi maturitn tþdy. Tyto akce byly zaznamenvny pti kamerami, sestþhny a byla vyrobena DVD. V nvaznosti na póvodn materiln zzem, kter si lenov od potku obstarvali sami, si dokonce pro zmnnou pþleìitost zkonstruovali kamerovù jeþb, kterù je nyn pouìvn i pþi naten daläch pþleìitostnùch akc, jakou je napþklad äkoln akademie. Krom uvedenùch akc nelze opominout ani ojedinlù projekt, kterù gymtv s spchem realizovala na podzim 2005, kdy vytvoþila tþicetiminutovù dokumentrn film o äkole. Ve filmu je äkola pþedstavena z hlediska historie i souasnosti, pþibliìuje se jej vybaven a projekty. Dnes film slouì jako propagan materil äkoly, a to i v zahrani, neboé byl dky studentsk pomoci poþzen i anglickù pþeklad a snmek je k dispozici i s titulky. Zvlätn pozornost si zasluhuje projekt Jak se dl televize aneb Setkn äkolnch televiz z R pod zätitou esk televize. Projektov dny se konaly ve dnech 13. a 14. Þjna 2006 a podlel se na nich celù tvór tùm. V rmci projektu probhly tvór dlny a pþednäky, veden odbornky z T z jednotlivùch oblast televizn tvorby (kamera, stþih, moderovn, grafika, tiskovù mluv apod.). Dky zjmu ze strany T se tak studenti i veþejnost, jì byla akce pþstupn, setkali s celou Þadou profesionló a znmùch tvþ, jakùmi jsou napþ. B. Klepetko, A. Zrybnick, M. Langer, K. slavskù, P. Vantuch, M. Krafl aj. O próbhu projektu T informovala ve svm zpravodajstv, uskutenilo se tak nkolik ìivùch vstupó do vysln. Druhou st projektu byla prezentace äkolnch a dtskùch televiz z R, jejichì zstupci projekt navätvili. Na tvorb gymtv se nepþmo podlej i extern odbornci, aé uì v rmci odbornùch seminþó na zmnn konferenci i regionln televize, kter vysln gymtv pþebr a zaþazuje do svho programu. Jazyk a jazykov Realizace Ð postup a metody Vzhledem k charakteru aktivity, koncipovan zprvu jako zjmovù krouìek, probhla pþpravn fze formou informan kampan smþovan k pþpadnùm zjemcóm o prci v krouìku. ëci byli formou plaktu vyzvni k asti na vodn informan schózce, kde byli seznmeni s koncepc projektu, formou jeho realizace a cli. V danm termnu se seäla uìä skupina ìkó, kteþ projevili zjem o prci v krouìku televizn publicistiky a zaali pracovat na form zpravodajstv a vytvþet prvn vysln. To pak bylo realizovno pþibliìn msc a pól pot, zvrem äkolnho roku 2004/2005. V próbhu projektu doälo k upevnn kolektivu a k vytvoþen uritho jdra ìkó, kteþ v projektu pracovali dlouhodob a maj vìnù zjem vnovat se nktermu z oboró i v budoucnosti. Vztah mezi uitelem a ìkem byl zaloìen na vzjemnm respektu, moìnosti svobodn vyjdþit svój nzor a povinnosti ostatnch jej respektovat. Redakn porady probhaly ve volnm duchu, uitel ìky podncoval k vyjdþen vlastnch myälenek a stal se jejich partnerem, nikoli striktnm vedoucm. GymTV je aktivita, kterou ìci dlaj aé uì ze zjmu o danù obor, i o dn ve äkole nahlìen netradinma oima. Proto nmty na reportìe samostatn vymùäleli, vytvþeli je a sdlovali svój nzor na obrazovce v pþspvcch k tomu urenùch (rubrika Plusy a minusy msce, kde vìdy jeden len redakce sdlil sv osobn kladn a zporn pocity z dn ve äkole v uplynulm obdob a zdóvodnil je)

16 Jazyk a jazykov ëci se bhem pþpravy reportì uili diskutovat mezi sebou na odborn tma, bhem naten zpravodajstv pak komunikovat s respondenty. ZroveË rozvjeli i sv psemn komunikan schopnosti, kdyì pþipravovali dalä podklady pro scnþe ( elektronickou poätou) a nsledn tvoþili scnþe. Uitelova role pak byla ve finln prav zpravodajstv. ëci äkoly mli moìnost zptn vazby ve dvou rovinch. Dlouhodobou, a to prostþednictvm formulþe na webovùch strnkch televize, a krtkodobou, kdy se v rmci projektu Mediln vùchova na gymnziu vyjadþovali formou recenz k uritmu vydn zpravodajstv, hodnotili klady a zpory a rovnì zvaìovali pþnos äkoln televize. Ve druh fzi projektu pak kaìd tþda navrhla nmt na reportì do vysln. TÞi vtzn pak gymtv natoila. Primrnm vùstupem pþkladu dobr praxe je promtn äkolnch zprv na pltno ve vestibulu äkoly. Vysl se vìdy prvn stþedu v msci pþed a po vyuovn a o velk pþestvce. Dle je vysln äþeno regionln televiz Fonka, je streamovno na webovùch strnkch televize a na zvr äkolnho roku pak vydvno na DVD. Ostatn aktivity gymtv (maturitn plesy, dokument Kdo je gymnzium?, zznamy akademi apod.) jsou vydvny na DVD. GymTV zroveë spravuje vlastn informan portl kde jsou k dispozici aktuln informace z dn ve äkole a okol, informace o gymtv a jejch lenech. Ukzka vysln Ð vysln äkoln televize Jazyk a jazykov A jak prci v rmci äkolnho krouìku gymtv vid äfredaktor z Þad ìkó? ãnaäe redakce gymtv m 12 lenó a schz se minimln jednou tùdn nebo dle potþeby. Schózka probh v interaktivn uebn, kde je studentóm k dispozici notebook s pþipojenm na internet a projektor spolu s interaktivn tabul a audio systmem. Schózka je obvykle zahajovna okolo 16. hodiny a vede ji pan PhDr. Josef Fryä, kterù je autorem celho projektu gymtv. V vodu probrme a hodnotme pþedchoz vydn. Reagujeme na dotazy i ohlasy ohledn vysln a navzjem si Þkme, kter prce byla odvedena vùborn, a nebo naopak, kde mme jeät mezery. Dalä st schózky tvoþ debata nad internetovou sekc. Hodnotme nvätvnost za uplynulù tùden a vyvozujeme z n zvry, jako napþklad, ìe velk st ìkó navätvuje gymtv.pb.cz v hodinch IVT a tak, ìe nejvyää nvätvnost zaznamenv server bezprostþedn po odvyslanm zpravodajstv. Dle navrhujeme zmny ve struktuþe webu a dalä vylepäen. SamozÞejm se jedn i o tom, jak lnky budeme pþipravovat. Posledn a nejdóleìitjä st schózky je pþprava nov relace, na jejì natoen mme vìdy necelù msc. Sestav se strun osnova z nejdóleìitjäch udlost a na n se nabaluj ãstþpky z gymnziaò. Ke kaìd reportìi se pþipisuje pþibliìn stopì, celkovù as zpravodajstv nesm pþeshnout 20 minut. Veden äkoly nm poskytuje seznam akc na nsledujc msc a sami tak sbrme informace z cel äkoly. Po vytvoþen nstinu se zaþazuj pravideln rubriky: Den sé, òspän studenti, Plusy a mnusy msce, Anketa, Strunù pþehled dn aneb ãstþpky z gymnziaò a samotn studio. Vybraj se modertoþi a reportþi si rozdluj reportìe a vybraj kameramany a pþpadn termny naten. Pan uitel Fryä stanov uzvrku, kter je vtäinou v ptek v odpolednch hodinch Ð tùden pþed vyslnm. V pþpad, ìe se vyskytne njak neekan udlost, vyuìvme ìiv vstupy nebo kratä zprvy. Za pouhù jeden den jsme pþipravili mimoþdn zpravodajstv o havrii vody, kter vytopila tþi patra budovy äkoly. V t jsme shrnuli nzory statikó, veden äkoly Ð provoz, financovn a pojiätn a samozþejm ptrn po pþinch a nalezen podobnùch pþpadó v minulosti. Na konci äkolnho roku jsme bezdrtov vyslali ìivù vstup, ve kterm jsme na posledn chvli oznmili jmno nov Þeditelky äkoly.ò Vyuìit zdroje a pomócky a zpósob jejich vyuìit Zzem vytvþela äkola, kter projekt zaätiéovala prostorov (vestibul pro vysln a improvizovan studio pro naten). Materiln prostþedky pochzely bu ze soukromùch zdrojó (kamery, kabelì, osvtlen, mikrofony), nebo je poþdila äkola (zvukov aparatura, pltno, klovac plocha, kamery). K pþprav se rovnì vyuìvaly ICT pomócky, pþedeväm potae k tvorb scnþó a www strnek. Reflexe sledovanho pþkladu dobr praxe Naplnn cló PDP hodnot kaìdù msc uitel a ìci äkoly zhldnutm äkolnho zpravodajstv. Osobnostn a sociln vùchova je posuzovna jednak vlastnm pozorovnm vedoucho projektu, uiteli a ìky, jednak ãplusy a mnusy äkoln televizeò, kterùmi vyjadþuj sv nzory väichni ìci äkoly na konci äkolnho roku. K rubrice ãplusy a mnusyò se pot vyjadþuje celù ätb äkoln televize. Bhem äkolnho roku dostvaj väechny kmenov tþdy äkoly pþleìitost, aby napsaly scnþ k nkolikaminutovmu klipu, jehoì nmt tvoþ ìivot äkoly. Jednotliv scnþe jsou gymtv hodnoceny a postupn zfilmovny. Väichni ìci äkoly maj moìnost podlet se na prci gymtv. Maturitn ronky kaìdoron nat vlastn videoklip, jenì mapuje osmiletù i tyþletù pobyt maturantó ve äkole. ëci zro nabyt vdomosti a dovednosti v prci v gymtv. TÞdy natejc maturitn klipy s gymtv zce spolupracuj. Stìejn akce äkoly (maturitn plesy, kulturn a sportovn akademie, lyìaþsk kurzy, mezinrodn projekty, äkoln zprvy v jednotlivùch äkolnch letech apod.) vychzej na DVD, jeì si mohou ìci zakoupit. Svoje vùkony veþejnho vystupovn mohou posoudit i s nkolikaletùm odstupem. ëci, kteþ odchzej studovat vysok äkoly zabùvajc se mediln komunikac (FAMU, public relations, mdia apod.), vyuìvaj sv filmov dla pþi pþijmacch zkouäkch, vetn nabytùch zkuäenost

Poj me listovat v sob tak jako v knize

Poj me listovat v sob tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K VO R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdlávací program pro gymnaziální vzdlávání tyletý vzdlávací program Humanitní gymnázium Pojme listovat v sob tak jako

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM obor Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM obor Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZE 0 00 Plze, nám. T. G. Masaryka ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM obor Obchodní akademie Platný od. záí 00 poínaje. roníkem Plze 00 Mgr. Miloslav Skuhravý editel školy OBSAH Profil absolventa...

Více

M TEREZêNSKƒ INICIATIVY,

M TEREZêNSKƒ INICIATIVY, 24 ASOPIS MEZINçRODNêHO SDRUëENê bþezen 2003 SN ZVEME VçS NA M TEREZêNSKƒ INICIATIVY, KTERø SE KONç VE TVRTEK 3. DUBNA 2003 V PRAZE V NçRODNêM DOM Neì pþijdete na snžm NA VINOHRADECH. Snžm bude zah jen

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia

Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373. Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia Gymnázium, Praha 9, eskolipská 373 Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání na nižším stupni víceletého gymnázia 1 Obsah 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Velikost školy...

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem

PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem Školní vzdlávací program Obchodní akademie, Plze PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdlávacího programu Dosažený stupe vzdlání Délka a forma vzdlání Zpsob ukonení Certifikace Platnost Obchodní akademie,

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno BAKALÁSKÁ PRÁCE Brno 2006 Jana Komínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN Institut mezioborových studií Brno Pedagogická regulace neformálních

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Kucha-íšník Volitelná odborná zamení: pro výrobu pokrm / pro obsluhu Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka

Více

PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem

PROFIL ABSOLVENTA. od 1. 9. 2014 po ínaje prvním ro níkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdlávacího programu Dosažený stupe vzdlání Délka a forma vzdlání Zpsob ukonení Certifikace Platnost Ekonomické lyceum, Plze 78 M/0 stední vzdlání s maturitní zkouškou

Více

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice

Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace. Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice Základní kola Velké Pavlovice okres B eclav, p ísp vková organizace Nám stí 9.kv tna 46/2, 691 06 Velké Pavlovice KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM Z VELKÉ PAVLOVICE ( VP pro základní vzd lávání) OBSAH: 1. IDENTIFIKA

Více

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH ASOCIACE KNIHOVEN VYSOKÝCH ŠKOL ESKÉ REPUBLIKY Odborná komise pro informaní vzdlávání a informaní gramotnost KONCEPCE INFORMANÍHO VZDLÁVÁNÍ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ESKÉ REPUBLICE Doporuující materiál Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S. Sdlo: Klimentsk 17, 110 00 Praha 1, Česk republika Kancelř: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420 224-915-666

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

E-learning jedna z forem vzdlávání. Pavla Grimová

E-learning jedna z forem vzdlávání. Pavla Grimová E-learning jedna z forem vzdlávání Pavla Grimová Bakaláská práce 2013 ABSTRAKT Bakaláská práce je zamena na e-learning jako jednu z forem vzdlávání. Charakterizuje pojetí e-learningu, vysvtluje základní

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA

CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JAROSLAV LINDR CZ54 INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA MODUL 02 DIDAKTIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA CZ54 Inženýrská pedagogika Modul

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 86 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu

Více

Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky

Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky Školní vzdělávací program SaSM-DDM Brno-Žabovřesky OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Zdroje pro tvorbu Školního vzdělávacího programu... 4 3. Charakteristika zařízení... 4 4. Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TLOVÝCHOVY UEBNÍ DOKUMENTY Studium žák a dalších uchaze, kteí splnili povinnou školní docházku Kmenový obor: 53-41-M Ošetovatelství Studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2007/2008 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Kateřina Gregovsk{ PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ V PROSTŘEDÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogick{ fakulta Ústav pedagogiky a soci{lních studií Kateřina Gregovsk{ V. ročník prezenční studium Obor: z{klady společenských věd pedagogika PROBLEMATIKA VEDENÍ LIDÍ

Více

VÚP v Praze pilotní verze RVP GV erven 2004

VÚP v Praze pilotní verze RVP GV erven 2004 Obsah OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 3 ÚVOD... 4 ÁST A... 4 1. VYMEZENÍ RÁMCOVÉHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDLÁVÁNÍ...5 1.1 Systém kurikulárních dokument... 5 1.2 Specifické principy Rámcového

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009. Mgr. Mojmír Dundra, editel školy 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2008/2009 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více