2. Peníze vznikly (podobn jako jazyk) pirozeným vývojem, spontánn, ne jako výsledek konstrukce životaschopnost, bezesporná užitenost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Peníze vznikly (podobn jako jazyk) pirozeným vývojem, spontánn, ne jako výsledek konstrukce životaschopnost, bezesporná užitenost"

Transkript

1 Mak 6 : Trh penz 1. Peníze jakožto prostedek (nástroj) smny, tj. jako všeobecný ekvivalent hodnoty nahradily naturál. smnu. Pro? Snížily transakní náklady Snížily riziko neprodání Odstranily nepružnost vícesmn kulový blesk 2. Peníze vznikly (podobn jako jazyk) pirozeným vývojem, spontánn, ne jako výsledek konstrukce životaschopnost, bezesporná užitenost 3. Historie : plátné šátky u Slovan (odtud platit ), perly, lastury, pevážily drahé kovy. Pro? Dlouhodob vzácné Trvanlivé, lze tvoit zásoby Relativn neobjemné Homogenní Jednoznan definovatelné Dlitelné (na mince) 4. Novovk : papírové bankovky. Zpoátku povinn smnitelné za zlato Od poátku 30. Let odpoutání bankovek od zlata peníze s nuceným obhem (povinnost pijímat) Dvra ve zlato nahrazena dvrou v stát 5. Moderní formy penz: bezhotovostní peníze = depozitní peníze = depozita: Šeky Šekovatelné úty, platební karty Poznámky : Peníze jsou nejen prostedkem smny, ale i pedmtem specifického trhu (trhu smny) Trh penz úzce souvisí s trhem zapjitelných fond, kam vstupují dv skupiny : Vkladatelé ochotní za úplatu se na as vzdát disposiního práva Netrpliví investoi i spotebitelé Jejich kontakt zprostedkovává a garantuje bankovní soustava (KB a CB) Pro tyto dva trhy souvisí? Jde o substituty (alternativní použití volných penz) Parametry jednoho z obou trh determinují parametry druhého, nebo spíš oba jsou determinovány stejnými faktory 6. Základní pojem: Likvidita = beznákladová okamžitá použitelnost k placení Likvidita je fuzzy vlastnost : A. pln likvidní :- - obživo - zstatky na bžných (šekovatelných) útech

2 B. skoro likvidní (v rzné míe): - termín. vklady - vklady v cizí mn - cenné papíry - pozemky, fyzický kapitál(budovy, stroje) - nehmotná aktiva C. nelikvidní : (?) lidský kapitál, který je fixován na osobu a lze jen pronajmout 7. Platí :ím vyšší likvidita, tím nižší výnosnost aktiv(peníze mají nulový úrok) Pro? Lidské preference-preference likvidity Ale : (paradox) : v roce 1997 byly úroky na 1msíních vkladech vyšší než na roních, pestože mají vtší míru likvidity. Pro? Oekávání prudkého poklesu úrokové sazby. 8. Další funkce penz (vedle prostedku smny) : Prostedek alokace zdroj Prostedek tezaurizace (akumulace, hromadní majetku). Portfoliový problém (ne všechna vajíka do jednoho koše) Zútovací jednotka Nástroj hospodáské politiky 9. Peníze resp. Dispoziní právo k penzm jsou speciální komoditou. Cenou je úroková míra 10. Specifika trhu penz: cenová diskriminace (úrok z úvru závisí na bonit dlužníka, vkladatelé nad 1 mil mají lepší úrok z vkladu) ve velké míe se zde obchoduje s rizikem kontrola státu CB, ásten i MF 11. Stát (NB) sleduje penžní agregáty : M0=obživo bez bankovek v trezorech NB M1=úzce definované peníze = =M0+šekovatelné úty (vklady na vidnou) M2=široce definované p. =skoropeníze= =M0(10,6%)+ +(M1-M0)=vklady na bžných útech(31,7%)+ +termín. vklady(50,0%)+ +vklady v cizí mn (7.7%) (ísla z r. 1997) 12. V rzných státech rzné modifikace, navíc teba v USA M3=M2+aktiva se smlouvou o zptném odkupu od státu, M2 obsahuje i šekovatelné úty vystavené MMMF(money market mutual fonds), což jsou fondy spravující peníze vkladatel 13. Peníze (M1) jsou pedmtem specifického trhu s nabídkou S M a s poptávkou D M Nabídku uruje stát (NB), Poptávka souvisí s trhem zapjitelných penžních výnosností alternativních zpsob tezaurizace (uložení majetku)

3 14. Specifikum trhu penz I : vyišující promnou je cena substitutu i.r. obl. S M D M 15. Specikum II :Trh penz je v úzkém vztahu s trhem zápjek a úvr (tzv. zápjních fond) Napíklad: Domácnosti utrácejí, zbavují se penz (pokles D M ) Zvýší se poptávka po obligacích a jejich cena Sníží se výnosnost obligací a jejich cena Nárst D M Nebo : zvýší se S M zvýší se nabídka úvr poklesne i.r. roste I, HDP roste D M 16. Specifikum III : nabídka je do znané míry determinována centrální bankou (by zprostedkována komerními bankami) 17. Poptávku D M spoludeterminují firmy, stát i domácnosti. 18. Determinanty D M Úroky ze zapjek (opportunity costs) Výše poplatk za 1 operaci Výše penále za pekroení limitu Cena, výnosnost a rizikovost alternativních aktiv (vkladové úty, akcie, obligace, pda, domy ) Rychlost obhu penz v (velocity) Dchod (reálný i nominální) 19. Poptávka po penzích a skoropenzích se odvozuje od motiv držby penz : transakní motiv : poteba penz k provádní bžných nákup (napíklad jsou-li píjmy nárazové a platby spojité) transakní poptávka roste s nominálním GDP a s cenou za 1 transakci, klesá s úrokovou sazbou na úspor.vkladech opatrnostní motiv : poteba pokrytí nepedvídané události poptávka odvozená od opatrnostního motivu je dána množstvím penz, kdy se srovnají mezního náklad držby (oekávaná ztráta z propadu do ervených ísel) a mezního výnos držby(pijímaný úrok). Klesá s nejistotou,klesá s výší penalizace a roste s úrokem

4 spekulaní motiv : držba penz nebo skoropenz za úelem uchování nebo navýšení hodnoty aktiv, obava ze ztráty píležitosti z výhodné koup poptávka odvozená od spekulaního motivu= majetková poptávka.klesá se ziskovostí alternativních aktiv 20. Obecn lze íci, že D M vzniká tak, že subjekty porovnávají transakní náklady s obtovaným úrokovým výnosem. Toto porovnávání determinuje majetková portfolia a tím strukturu aktiv 21. Jak souvisí motivy poptávky po penzích s penžními agregáty M1 souvisí s transakním a opatrnostním motivem M2-M1 souvisí s spekulaním motivem 22. Nabídku penz zajišuje bankovní soustava CB + KB : zprostedkovávají KB, ovlivuje (modelov až determinuje) CB 23. Nabídka penz = penžní zásoba. Nejde ale o prostý úhrn úspor : lovk 1 vloží 1 mil na šekovatelný úet Banka pjí 1 mil minus 5% povinných rezerv lovku 2 lovk 2 vloží 0,95 mil na šekovatelný úet atd 24. Vklad 1 mil. K. umožní zvýšit penžní zásobu multiplikativn (multiplikátor penžní nabídky). V pípad 5% rezerv jde o dvacetinásobek. Na rozdíl od Keynesova výdajového multiplikátoru mže jít o reálný jev pibližn v modelem daném rozsahu. 25. Pro rezervy? Hrozí bankovní panika a pak zdroje banky nestaí k uspokojení všech vkladatel. 26. Multiplikátor penžní nabídky Pedp. povinnou míru rezerv 10%, kterou banka nepekrauje, nic neuvízne v hotovosti: re=re/=0,1 RE rezervy, depozita(vklady) v K Pedp. nárst vklad o 1 mil. K banka vloží 0,1 mil K do rezerv, 0,9 mil. K dále zapjí. Tchto 0,9 mil je vloženo na úetbanka vloží 0,09 mil K do rezerv, 0,81 mil. K dále zapjí atd. S M se zvýší o 1+0,9+0,9 2 +0,9 3 + == 10 mil. K, tj. desetinásobek vkladu 1mil. K Obecn: - násobek, = 1 / re

5 Obecnji multiplikátor penžní nabídky Obecnji : podíl penžní zásoby a monetární báze RE rezervy v K, depozita(vklady) v K, hotovost MB=+RE monetární báze M penžní zásoba cu=/ podíl hotovosti a depozit re=re/ podíl rezerv z depozit M MB RE RE 1 cu re cu

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY

FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY FINANNÍ ANALÝZA ZÁKLADNÍ ASPEKTY PROBLÉMY 1) V ekonomii neexistují teoretické modely vzorových firem (na rozdíl od pírodních vd) 2) Neexistují zde ani obecn platné normální hodnoty ukazatel (nap.elektrický

Více

4. Peníze a poptávka po penězích

4. Peníze a poptávka po penězích 4. Peníze a poptávka po penězích 4.1. Charakter a formy soudobých peněz Peníze zaujímají výsadní postavení v hospodářství i v ekonomické teorii, stejně jako v životě každého člověka, a to i těch, kteří

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují:

FINANNÍ TRHY. Finanní trhy mžeme rozdlit podle toho, s jakým penžním produktem obchodují: FINANNÍ TRHY Oekávané výstupy dle RVP GV: žák uvede principy vývoje ceny akcií a možnosti bezpených forem investic do cenných papír využívá moderní formy bankovních služeb vetn moderních informaních a

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakaláská práce Investování volných finanních prostedk v akciových podílových fondech tuzemských investiních spoleností The investment of available funds

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let Tento

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Adéla BROKEŠOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Absence etiky v reklam firmy, nabízející bankovní produkty Neetické

Více

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova:

ABSTRAKT ABSTRACT. Klí ová slova: ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá jednou z populárních alternativ investování dnešní doby a to otevenými podílovými fondy. Konkrétn je práce zamena na využívání otevených podílových fond v produktové

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ

V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ V. CASH FLOW VE STRATEGICKÉM ROZHODOVÁNÍ A PLÁNOVÁNÍ Pojem cash flow má svj pvod v USA, kde si jeho zjišování vynutily poteby kapitálových trh. Zpravidla se nepekládá a znamená tok (flow) penz (cash).

Více

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 7. Kapitola Peníze a peněžní trh Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

eská pojišovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopis 10 000 000 000 K a dobou trvání programu 10 let

eská pojišovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopis 10 000 000 000 K a dobou trvání programu 10 let eská pojišovna a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopis 10 000 000 000 K a dobou trvání programu 10 let Tento dokument pedstavuje základní prospekt (dále jen "") pro dluhopisy

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš

Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Peníze Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš Bez peněz by byl život trudný, aneb dvojí náhoda směny Bez peněz by se lidé nespecializovali. Peníze vznikly spontánně jako prostředek směny.

Více

STATUT. WOOD & Company Real Estate Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s.

STATUT. WOOD & Company Real Estate Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. STATUT WOOD & Company Real Estate Fund otevený podílový fond, WOOD & Company investiní spolenost, a.s. Pedstavenstvo spolenosti WOOD & Company investiní spolenost, a.s. (dále jen Spolenost ) ádn pijalo

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR

Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta. Emise akcií v podmínkách eské republiky. Public offerings under the circumstances of the CR Masarykova univerzita v Brn Ekonomicko správní fakulta Emise akcií v podmínkách eské republiky Public offerings under the circumstances of the CR Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr ervinek

Více

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01

FINANCE VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. AMÁLIE HEJDUKOVÁ ING. MARTA HRONÍKOVÁ PAVLÍNA HAVLASOVÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA FINANCE PRVODCE STUDIEM PEDMTU P01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU

VI. VÝNOSY, NÁKLADY, ANALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VI. VÝOSY, ÁKLADY, AALÝZA VÝVOJE HOSPODÁSKÉHO VÝSLEDKU VÝOSY Jedná se o veškeré penžní ástky, které podnik získal ze svých inností za urité období bez ohledu na to, zda došlo v tomto období k k jejich

Více

Cvičení ze základů financí

Cvičení ze základů financí MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Cvičení ze základů financí Distanční studijní podpora Kolektiv autorů Brno 2012 Autorský kolektiv: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. kap. 1, 5, 6 vedoucí autorského

Více