FINANČNÍ GRAMOTNOST. Václav Štefela

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ GRAMOTNOST. Václav Štefela"

Transkript

1 FINANČNÍ GRAMOTNOST Václav Štefela

2 OSNOVA KURZU Historie a funkce peněz Banky a finanční produkty Platební styk Finanční plánování, rozpočtování Finanční plánování, rozpočet II Spoření a investování Půjčky a zadluţení

3 HISTORIE A FUNKCE PENĚZ

4 Zajisté žádná pohroma, žádný mor a hromadné umírání, ani kdyby nepřátelé celou zemi loupením a pálením pustošili, tolik by neuškodilo lidu božímu jako časté měnění a podvodné lehčení mince. Kosmas v Kronice české kolem r. 1120

5 TEORETICKÁ DEFINICE PENĚZ PENÍZE Jakékoli aktivum, které je všeobecně přijímáno při placení za zboţí a sluţby, nebo při úhradě dluhu. Funkci peněz přebírají i jiná aktiva Dříve dobytek, látky, obilí, sůl, šperky Nyní šeky, karty, cestovní šeky, cenné papíry neviditelné bezhotovostní převody

6 VÝVOJ PLACENÍ V ČASE Naturální směna (barterový obchod) Zboţové peníze (určitý druh zboţí jako všeobecný ekvivalent) sůl, koţešiny, zvířecí zuby, plátno Zlato všeobecně uznávané, dělitelné, stálé, skladovatelné Mince (drahý kov, lehčené, obyčejný kov) -> peníze

7 FUNKCE PENĚZ Prostředek směny (placení za zboţí a sluţby, úhrada závazků) Zúčtovací jednotka (v penězích vyjádřený vztah mezi aktivy cena zboţí, práce, měn ) Uchovatel hodnoty (poklad, zásoby kupní síly) Udržení likvidity (drţba části aktiv v okamţité a pouţitelné formě)

8 EMISE PENĚZ V SOUČASNOSTI Centrální banka Hotovostní peníze Bezhotovostní peníze poskytováním úvěrů bankám, odkupem cenných papírů Obchodní banky Vklady klientů na účty Poskytování úvěrů klientům Hotovosti je v oběhu cca 400 mld. Kč, v bezhotovostní formě obíhají 2 bil. (200 mld.) Kč, další 1,1 bil. Kč je uloţeno na úsporách

9 Peníze jsou zboží a jako takové mají svou cenu

10 INFLACE Inflace je nárůst všeobecné cenové hladiny zboţí a sluţeb v ekonomice v určitém časovém období. Pro zjištění změn cenové hladiny v čase slouţí spotřební koš, představující reprezentativní skupinu zboţí a sluţeb, za které běţně utrácí průměrný spotřebitel.

11 HODNOTA INFLACE Současná míra inflace: 3,3 % Rok Inflace 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 Míra inflace v jednotlivých letech (zdroj:čnb)

12 DOPADY INFLACE Zdraţení Znehodnocení mých pevných příjmů Za 100 Kč po inflaci si koupím méně neţ před ní Znehodnocení úspor Můţe naopak potěšit dluţníka (vrátí menší reálnou hodnotu) -> s růstem inflace se zvyšuje úrok u poskytovaných půjček

13 BANKOVNÍ SEKTOR

14 BANKOVNÍ SEKTOR V ČR Cca 30 obchodních (komerčních) bank Cca 15 druţstevních záloţen (kampeliček) Dohled provádí Česká národní banka (ČNB) V čele guvernér (dnes Miroslav Singer) 100% pojištění vkladů (max. do výše 100 tisíc EUR) Fond pojištění vkladů Povinné minimální rezervy 2 % z vkladů u bank

15 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Dohlíţí na bankovní trh Vyhlašuje základní úrokové sazby (dnes 0,05 %) Půjčuje peněz obchodním bankám ( banka bank ) Prodává státní dluhopisy a spravuje jeho účty ( banka státu ) Zajišťuje fungování platebního systému Tisk papírových peněz, raţba mincí a jejich distribuce

16 JAK ZVOLIT SPRÁVNOU BANKU Základní otázka: Co od banky očekávám? Odpověď: Chci jen účet, co nebude stát moc peněz. Chci co nejvíc uspořit. Chci poradit, jak nakládat s finančními prostředky

17 VELKÉ BANKY X MALÉ BANKY Velké banky tradiční známé instituce Česká spořitelna Komerční banka Československá obchodní banka GE Money Bank Malé banky nové na trhu, budují si jméno mbank AirBank Fio banka Zuno banka

18 VELKÉ BANKY X MALÉ BANKY Výhody malých bank: Výhody velkých bank:

19 JAK ZVOLIT SPRÁVNOU BANKU Základním krokem navázání vztahu je zaloţení běţného účtu Pokud máte u banky účet, tvoříte si historii Banky často zvýhodňují klienty, kteří mají u nich vedený účet (lepší sazba u hypo) Pokud nejste spokojeni se svou bankou, máte právo ji změnit (kodex mobility) https://www.youtube.com/watch?v=38bnrwocglu

20 ZÁKLADNÍ DĚLENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ korunové x devizové osobní x firemní Junior účty x dětské účty x studentské účty běţné x kreditní (kartové) x úvěrové spořicí a termínované

21 OSOBNÍ ÚČTY Typ bankovního účtu vedený na RČ Kaţdá fyzická osoba můţe mít několik účtů Slouţí pro běţný platební styk (mzda, nájemné, telefon, SIPO) Disponujeme s vlastními finančními prostředky (kontokorent) Zpravidla neúročené, případně jen minimální úrok (0,01 % p.a.) Ve většině případů bývá jejich vedení zpoplatněno

22 FIREMNÍ ÚČTY Bankovní účet vedený na IČO Slouţí pro platební styk podnikatelů (FO, PO), neziskových organizací, společenství vlastníků jednotek a dalších Účet můţe zaloţit oprávněná osoba uvedená v obchodním rejstříku (PO) Vedení těchto účtů bývá draţší neţ u účtů osobních Transparentní účet

23 KARTOVÉ (KREDITNÍ) ÚČTY Druh úvěru Drţitel karty disponuje s půjčenými penězi od banky Čerpání dle aktuálních potřeb Moţnost bezúročného období (aţ 45 dnů) Po bezúročném období vysoký úrok Výběr z bankomatu draze zpoplatněn Pravidelná splátka (min. 5 % z čerpané částky) Odměny za platby kartou Uzavírání smluv po telefonu, na ulici

24 KARTOVÉ (KREDITNÍ) ÚČTY Jak to vypadá v praxi? Jak funguje bezúročné období Čerpám 5000 Kč Minimálně 3% splátka Úrok 25 % p.a. 50 Kč za vedení

25 KONTOKORENT Povolené přečerpání účtu (povolený debet) Čerpám dle svých potřeb Zaplatím jen to, co jsem vyčerpal Úrok často vysoký (16 % p.a.) Jednou za rok splatit

26 KONTOKORENT

27 DĚTSKÉ A STUDENTSKÉ ÚČTY Zpravidla moţno zaloţit ve věku dítěte 0-15 let Dítě se učí hospodařit s penězi Vedení účtu zdarma, lepší úročení Výhodné vedení účtu po dobu studia Nutnost předloţit potvrzení o studiu Moţnost sjednání kontokorentu

28 VÝHODY SPOŘICÍCH ÚČTŮ Peníze bokem (rezerva) Lepší zhodnocení (15% daň) Kdykoli k dispozici Vedení bez poplatků Pojištěný vklad

29 SPOŘICÍ ÚČTY Široká nabídka na českém bankovním trhu Nejznámější (ING konto, AXA, Airbank, ) Vyšší úrok neţ na běţném účtu Úrok se mění dle aktuálních úrokových sazeb Obsluha zpravidla moţná přes internet

30 TERMÍNOVANÉ (VKLADOVÉ) ÚČTY Bankovní účet sjednaný na určitou dobu s moţností revolvingu Různé moţnosti termínů (týdenní, měsíční, roční, 3letý a jiné) Čím delší doba splatnosti, tím vyšší úrok V době splatnosti moţnost vybrat celý vklad a účet zrušit, moţnost předčasného výběru Ze zákona pojištěný vklad 15% daň z příjmů

31 VKLADNÍ KNÍŢKY Tradice vkladních kníţek Druhy VK: Bez výpovědní lhůty S výpovědní lhůtou Dětské, výherní

32 VKLADNÍ KNÍŢKY Výhody: Oblíbené u starších ročníků (kníţka je fyzicky doma) Lepší neţ mít peníze pod polštářem Vedení a výběry zpravidla bez poplatku Pojištěný vklad Nevýhody: Omezený výběr (u výpovědní lhůty) Niţší úroky Riziko ztráty kníţky (umořovací řízení)

33 DALŠÍ SPOŘICÍ PRODUKTY Stavební spoření Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření Investiční produkty Různé druhy pojištění (i investiční)

34 RŮZNÉ ÚVĚROVÉ PRODUKTY Spotřebitelský úvěr Půjčka na bydlení Leasing na auto Hypotéka Podnikatelský úvěr

35 HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

36 OBĚŢIVO V ČR

37 STRUKTURA BANKOVEK V OBĚHU (K ) Nominální hodnota V oběhu v mil. Kč Podíl v % V oběhu v mil. kusů Podíl v % Počet kusů připadajících na 1 obyvatele ČR bankovky Kč ,1 29,3% 24,8 6,8% 2, Kč ,6 31,5% 66,6 18,4% 6, Kč ,0 29,6% 124,9 34,5% 12,0 500 Kč ,3 2,7% 22,5 6,2% 2,2 200 Kč ,0 2,6% 55,4 15,3% 5,3 100 Kč 5 133,7 1,2% 51,3 14,2% 4,9 50 Kč 591,6 0,1% 11,8 3,3% 1,1 20 Kč 104,1 0,0% 5,2 1,4% 0,5 bankovky celkem ,3 97,0% 362,6 100,0% 34,9

38 OCHRANA MĚNY Vodoznak Okénkový prouţek s mikrotextem Barevná vlákna Soutisková značka Skrytý obrazec Proměnlivá barva Mikrotext Speciální papír

39 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOTOVOSTNÍHO PLATEBNÍHO STYKU Hotovostní platební styk je definován zákony Omezení plateb v hotovosti Max do 15 tis. EUR (cca 375 tis. Kč) Identifikace klientů jako ochrana proti praní špinavých peněz Vklad v hotovosti nad 1000 EUR Příkaz k úhradě bance 100 tis Kč a více Všechna tato ustanovení jsou definována v souladu s pravidly o peněţním oběhu Evropské unie

40 OBĚH HOTOVOSTI Zákazníci vybírají hotovost z účtu, nebo ji na něj vkládají Získané peníze dávají v obchodech do oběhu Obchodníci přijímají hotovost za zboţí, trţbu ukládají v bankách Komerční banky přijímají peníze od občanů a firem, vyplácí výběry, přebytek odvádí do ČNB ČNB třídí peníze, poškozené likviduje, nové dává do oběhu

41 VÝHODY A NEVÝHODY HOTOVOSTNÍHO PLACENÍ Výhody Nevýhody Bankovky a mince jsou kdykoli k dispozici Jsou jako domácí měna všeobecně přijímány Lze hradit závazky (půjčka mezi občany, dar, úhrady) bez prostředníka (pokladny) Výši volných prostředků má drţitel neustále pod kontrolou Nebezpečí odcizení bez náhrady Bankovky a mince jsou pouţitelné pouze na území platnosti Směna pro pouţití v zahraničí vyţaduje náklady Riziko přijetí a placení padělkem Omezené uţití do výše okamţitého objemu hotovosti

42 BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

43 NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU Příkaz k úhradě Příkaz k inkasu Hromadný příkaz k úhradě/inkasu Trvalý příkaz k úhradě/inkasu Platební karta BĚŢNÝ ÚČET

44 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ, INKASU Příkaz k úhradě dává plátce (majitel účtu, disponent), aby banka převedla z jeho účtu stanovenou částku na účet příjemce nejjednodušší forma bezhotovostního placení, vyuţitelná ve většině distribučních kanálů Podnět k inkasu dává příjemce který přikazuje bance, aby z účtu plátce inkasovala stanovenou částku a připsala ji ve prospěch účtu příjemce Nutnost povolení k inkasu, nastavení limitů SIPO sdruţené (soustředěné) inkaso plateb obyvatelstva

45 PŘÍKAZ K ÚHRADĚ, INKASU Moţnosti podání Osobně na přepáţce, sběrný box (padělaný podpis!) Telefonicky Internetové bankovnictví GSM bankovnictví Mobilní bankovnictví Bankomat Hromadné příkazy Symboly plateb Variabilní symbol, specifický symbol, konstantní symbol Popis platby

46 INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ Moţnost obsluhy svého BÚ 24/7 Nejsme limitováni otevírací dobou pobočky Zpravidla levnější obsluha účtu SMS, y o zůstatku, změně Nevýhody?

47 PLATEBNÍ KARTA Vydávající asociace: Mastercard (mastercard, maestro) Visa (visa clasic, visa electron) American expres Elektronická x embosovaná Kreditní x debetní

48 TECHNOLOGIE PLATEBNÍCH KARET Magnetický prouţek (bez pouţití PIN) Čipová technologie Hybridní (kombinace předchozího)

49 BEZKONTAKTNÍ PLATEBNÍ KARTY U vybraných obchodníků moţnost provést platbu do 500 Kč pouhým přiloţením karty Urychlení malých plateb Pojištění bezkontaktních plateb Banka garantuje vrácení peněz při zneuţití karty

50 LIMITY PLATEBNÍCH KARET Denní, týdenní, měsíční Výběr z bankomatu (PIN) Platba u obchodníka (PIN, podpis) Platba na internetu (CVV kód) Moţnost zřídit pojištění proti zneuţití PK

51 KREDITNÍ PLATEBNÍ KARTY Druh úvěru poskytnutého bankou Samostatný kartový účet Primárně určeny k bezhotovostním platbám Čerpání dle potřeb klienta Bezúročné období (aţ 45 dní) Výběr z bankomatu ihned úročen + poplatek Vysoké úroky Splátka min. 5 % vyčerpaného limitu měsíčně U debetní PK uţívám jen svoje peníze

52 PRŮBĚH TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU

53 DESATERO PRO DRŢITELE PLATEBNÍ KARTY Karta je víc než hotovost. K platební kartě se chovejte stejně jako k penězům. Je snadno odcizitelná Jako oko v hlavě. Stále si kartu hlídejte a při provádění transakcí ji nespouštějte z očí. Lehce se z ní opisují údaje (mobilem) PIN je klíč k vašemu účtu. PIN uchovejte v naprosté tajnosti. Transakce potvrzená PINem je jako vlastnoručně podepsaná Důvěryhodnost. Platební kartu pouţívejte pouze na důvěryhodných obchodních místech a bankomatech Upravený terminál Zadávání PINu. PIN zadávejte vţdy diskrétně. Nikdy nevíte, kdo se Vám dívá na ruce

54 DESATERO PRO DRŢITELE PLATEBNÍ KARTY Platba kartou. Po skončení transakce zkontrolujte, zda vám byla vrácena skutečně vaše platební karta. Uschovejte si potvrzení o kartové transakci. Reklamace bez potvrzení o transakci je neúčinné Pozor na dokumenty. Zbavujte se opatrně všech dokumentů, které obsahují celé číslo vaší karty - potvrzení o kartové transakci. Neodkládejte kontrolu. Pečlivě kontrolujte výpisy kartových transakcí z banky. Opožděná reklamace nebývá přijata Ztráta karty. Při ztrátě nebo odcizení platební karty kartu ihned zablokujte Nebezpečí výběru z účtu, nebo transakcí na internetu Informujte se. Doplňkové sluţby a produkty slouţí ke zvýšení bezpečnosti zneuţití karty.

55 VÝHODY A NEVÝHODY BEZHOTOVOSTNÍHO PLACENÍ Výhody Není třeba platit na pokladně, nebo na poště, Platbu lze poslat odkudkoliv Nehrozí odcizení peněz zlodějem Ztráta peněţenky není tak bolestivá Platba není omezena pracovní dobou pokladny Není třeba pro úhradu směnit aktiva z běţného účtu za hotovost Lze vyuţít i jiných platebních instrumentů (karty, e-banking) Není třeba nosit hotovost, platbu lze realizovat doručením příkazu bance Uţivatel e-bankingu odesílá platbu z kteréhokoli přípojného bodu do banky (internetu) Kapesní zloděj nemá šanci Zapomětlivost a nepozornost je eliminována (pokud nezapomenete doručit příkaz bance) Výběr z bankomatu není vţdy zadarmo, poplatky některých bank jsou citelné Při platbě v zahraničí je platba bezhotovostní (kartou) výrazně levnější, neplatí se výběr hotovosti v bankomatu a platba je realizována v devizách, tedy výhodněji, neţ ve valutách (bankovkách a mincích cizí měny)

56 VÝHODY A NEVÝHODY BEZHOTOVOSTNÍHO PLACENÍ Nevýhody Ne kaţdý obchodník přijímá bezhotovostní platby Platební terminál není vţdy k dispozici Platba je závislá na zůstatku b.ú., ten on line neznáme Nebezpečí podvodné manipulace s účtem Platba probíhá s omezenou kontrolou platícího Nelze platit ve všech místech bezhotovostně, (pošta, parkoviště, MHD, drobný obchodník) Někdy není instalovaný systém platebních terminálů pro poruchu dostupný Při překročení limitu účtu banka bez varování odmítne transakci Účet, ovládaný pouze podpisem majitele, je lehce zneuţitelný, podpisový vzor účtu by se měl odlišit od běţného podpisu

57 DĚKUJI ZA POZORNOST

Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 2

Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 2 Vzdělávací program FINANČNÍ GRAMOTNOST Téma č. 2 Program dne: Zdroje informací. Program dne: Zdroje informací. Propagace. Program dne: Zdroje informací. Propagace. Elektronická komunikace Stát občan. Program

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny. ze dne 1. 1. 2013 Sazebník poplatků Poštovní spořitelny Sazebník poplatků Poštovní spořitelny ze dne.. 203 (pro klienty Poštovní spořitelny, pro vnitřní potřebu zaměstnanců pošt a finančních center) OBSAH RYCHLÝ PŘEHLED

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR

Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Poskytování bankovních kreditních platebních karet v ČR Bakalářská práce Autor: Lucie Rejmanová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks

Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice. Petr Minks Analýza produktů elektronického bankovnictví u vybraných bank v České republice Petr Minks Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT V této bakalářské práci jsem se zaměřil na analyzování vybraných produktů elektronického

Více

PLATEBNÍ STYK A JEHO MOŢNOSTI

PLATEBNÍ STYK A JEHO MOŢNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance PLATEBNÍ STYK A JEHO MOŢNOSTI Bank payment and his opportunites Bakalářská práce Vedoucí bakalářské: Ing. Jan Krajíček Autor: Jakub

Více

Peníze a bankovní soustava

Peníze a bankovní soustava Peníze a bankovní soustava Směna a peníze Inflace Monetární politika Měnový kurz a platební bilance Bankovní soustava Přímé bankovnictví Směna a peníze Filozofové, spisovatelé a jiní myslitelé vždycky

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Poskytování úvěrů studentům v ČR

Poskytování úvěrů studentům v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Poskytování úvěrů studentům v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Andrea Láchová Finance Vedoucí práce: Ing. Ivana Moltašová Praha Duben,

Více

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB. pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 9. 2015 OBSAH A ÚČTY A PLATBY Osobní konta Platební karty Tuzemský a zahraniční platební styk Elektronické bankovnictví B ÚVĚRY Spotřebitelské

Více

Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátko- a střednědobých potřeb

Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátko- a střednědobých potřeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza úvěrových moţností pro FO pro financování krátko- a střednědobých potřeb Diplomová práce Autor: Bc. Iveta Suchá Finance Vedoucí práce:

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 3. 2014 Obsah A B C D E F G H I Osobní konta Karty

Více

Srovnání studentských bankovních účtů v České republice, na Slovensku a v Rakousku

Srovnání studentských bankovních účtů v České republice, na Slovensku a v Rakousku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání studentských bankovních účtů v České republice,

Více

Analýza trhu bankovních produktů pro MSP

Analýza trhu bankovních produktů pro MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Analýza trhu bankovních produktů pro MSP Bakalářská práce Autor: Lenka Chobotová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Bankovní produkty pro retailovou klientelu. Magdaléna Študentová

Bankovní produkty pro retailovou klientelu. Magdaléna Študentová Bankovní produkty pro retailovou klientelu Magdaléna Študentová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou a srovnáním bankovních produktů pro retailovou klientelu. V teoretické

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Vzdělávací opora FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D.

Vzdělávací opora FG - 01. Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 1 Vzdělávací opora FG - 01 Finanční gramotnost, ochrana spotřebitele Autor: Mgr. Richard Veleta Ph.D. Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Analýza bankovních produktů pro podnikatele. Lukáš Kruml. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní. Analýza bankovních produktů pro podnikatele. Lukáš Kruml. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Analýza bankovních produktů pro podnikatele Lukáš Kruml Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná

Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice. Veronika Pilná Analýza trendů vývoje elektronického bankovnictví v České republice Veronika Pilná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zkoumá preference klientů v produktech elektronického bankovnictví.

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany strana 1 Československá obchodní banka, a. s. Sazebník pro fyzické osoby občany Česká republika, ve znění k 1. 8. 2013 Obsah A B C D E F G H Osobní konta Karty Elektronické

Více