Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU"

Transkript

1

2 Téma 2: MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

3 OSNOVA: 1. Majetek podniku 2. Majetková struktura podniku a faktory, které ji ovlivňují 3. Kapitál (finanční zdroje) podniku 4. Kapitálová struktura podniku a faktory, které ji ovlivňují 5. Rozvaha (bilance) 6. Oceňování majetku a závazků

4 1. MAJETEK PODNIKU Dlouhodobý majetek, oběžný majetek

5 peněţní Oběţný majetek MAJETEK PODNIKU věcný Dlouhodobý majetek Hmotný dlouhodobý majetek Nehmotný dlouhodobý majetek nemovitý movitý Ocenitelná práva Software Pozemky Budovy Stroje, zařízení Dopravní prostředky Finanční dlouhodobý majetek Cenné papíry Majetkové účasti Zásoby Materiál Nedokončená výroba Hotové výrobky Zboţí Pohledávky Krátkodobé Dlouhodobé Finanční majetek Peníze C enné papíry

6 PROVOZNÍ CYKLUS (KOLOBĚH OBĚŢNÉHO MAJETKU) inkaso PENÍZE nákup POHLEDÁVKY MATERIÁL prodej výroba HOTOVÉ VÝROBKY ROZPRACOVANÁ VÝROBA výroba

7 2. MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVŇUJÍ Majetková struktura = struktura dlouhodobého a oběžného majetku, používaného podnikem Měla by být optimální a umožňovat provozování podnikatelské činnosti tak, aby byly splněny cíle podnikání

8 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MAJETKOVOU STRUKTURU Odvětví a typ podniku Finanční politika podniku Výnosnost a likvidnost jednotlivých složek majetku

9 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ MAJETKOVOU STRUKTURU Výnosnost = možná míra zhodnocení původně vložených prostředků (obecně platí: dlouhodobý majetek je výnosnější než majetek oběžný) Likvidnost = rychlost a nákladnost zpětné přeměny na peníze

10 ČLENĚNÍ MAJETKU PODLE LIKVIDNOSTI 1. stupeň likvidnosti 2. stupeň likvidnosti 3. stupeň likvidnosti peníze v hotovosti nevázané bezhotovostní peníze na bankovních účtech splatné krátkodobé pohledávky termínované vklady krátkodobé cenné papíry zásoby všeho druhu

11 ČLENĚNÍ MAJETKU PODLE LIKVIDNOSTI Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je považován za téměř nelikvidní.

12 3. KAPITÁL (FINANČNÍ ZDROJE) PODNIKU Vlastní kapitál, cizí zdroje

13 Cizí zdroje KAPITÁL P ODNIKU Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Emisní áţio Fondy tvořené ze zisku Rezervní fond S tatutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření Minulých let Běţného období Rezervy Zákonné Ostatní Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Podnikové obligace Závazky k dodavatelům Závazky k zaměstnancům Závazky vůči státu Bankovní úvěry

14 DALŠÍ ČLENĚNÍ KAPITÁLU Podle doby pouţitelnosti: trvalý (je podniku k dispozici na neomezenou dobu) dočasný (je třeba jej ve sjednané lhůtě vrátit) Dočasný kapitál dále dělíme na: dlouhodobý (podnik má tento kapitál k dispozici na dobu delší než jeden rok) krátkodobý (je podniku k dispozici na dobu do jednoho roku) Podle způsobu získání: vnitřní (byl vytvořen vlastní činností podniku) vnější (byl získán jinak)

15 DŮVODY PRO POUŢITÍ CIZÍHO KAPITÁLU Podnik nemá dostatek vlastních zdrojů k financování svých potřeb Cizí kapitál umožňuje podniku realizovat podnikatelské záměry, které by jinak neuskutečnil Při použití cizího kapitálu nevznikají poskytovateli práva podnik přímo řídit Důvodem pro používání cizího kapitálu je i jeho cena

16 KAPITÁL VERSUS PENĚŢNÍ PROSTŘEDKY Peníze jsou jednou ze složek majetku podniku Kapitál představuje celkovou výši prostředků vynaložených na celkový majetek podniku

17 4. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU A FAKTORY, KTERÉ JI OVLIVŇUJÍ Kapitálová struktura podniku = struktura kapitálu, tedy finančních zdrojů, z nichž je financován majetek podniku Závisí na: velikosti podniku, předmětu podnikání, rychlosti obratu kapitálu, organizaci nákupu a prodeje atd.

18 KRITÉRIA PRO VÝBĚR KAPITÁLU Dostupnost kapitálu Cena Bezpečnost Výše a stabilita výsledků podnikání Časová potřeba kapitálu

19 5. ROZVAHA (BILANCE) Bilanční princip, struktura rozvahy, vliv hospodářských operací na rozvahu

20 BILANČNÍ PRINCIP Majetek podniku se posuzuje: Podle jeho konkrétní formy - mluvíme o aktivech Podle zdrojů jeho financování mluvíme o pasivech

21 BILANČNÍ PRINCIP Oceníme-li majetek v peněžních jednotkách, je zřejmé, že součet aktiv a součet pasiv se sobě musejí v kaţdém okamţiku rovnat Toto základní pravidlo se označuje jako bilanční princip Obecně platí bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA

22 OBECNÁ STRUKTURA ROZVAHY ROZVAHA k... AKTIVA Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Časové rozlišení PASIVA Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Cizí zdroje (cizí kapitál) Časové rozlišení AKTIVA = PASIVA

23 T - TVAR ROZVAHY ROZVAHA k... POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL DLOUHODOBÝ MAJETEK: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek OBĚŢNÝ MAJETEK: Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL: Základní kapitál Kapitál. fondy a fondy tvořené ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného období CIZÍ ZDROJE: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVA CELKEM

24 PŘÍKLAD Tři společníci se rozhodli založit s. r. o. Ve společenské smlouvě stanovili základní kapitál ve výši ,- Kč. Všichni společníci složili rovnocenné vklady následovně: společník A vložil do společnosti stroj (odhadní cena ,-Kč) a zbytek vkladu složil na bankovní účet společnosti; společník B vložil do společnosti dodávku (odhadní cena ,-Kč) a zbytek vkladu složil na bankovní účet společnosti; společník C vložil do podnikání peněžitý vklad ve výši ,-Kč na bankovní účet společnosti a zbytek vkladu se zavázal splatit do stanoveného termínu opět jako peněžitý vklad. Sestavte zahajovací rozvahu společnosti.

25 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Zahajovací rozvaha společnosti (v Kč) Pohledávka za společníkem Dlouhodobý majetek: AKTIVA Dlouhodobý hmotný majetek PASIVA ,- Základní kapitál , ,- Oběžný majetek: Bankovní účet ,- Aktiva celkem ,- Pasiva celkem ,-

26 VLIV HOSPODÁŘSKÝCH OPERACÍ NA ROZVAHOVÉ POLOŢKY Rozvaha 1. Změna v aktivech a - x a + x Změna v pasivech p - x p + x Oboustranný přírůstek a + x p + x Oboustranný úbytek a - x p - x

27 6. OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ Každá složka majetku a závazků musí být vyjádřena peněžně, tj. musí být oceněna Na zvoleném způsobu oceňování závisí výše majetku, závazků i výsledku hospodaření Na způsobu ocenění závisí i vypovídací schopnost rozvahy Podle pravidel platných v České republice vychází ocenění majetku v rozvaze z historických (pořizovacích) cen

28 ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Odpisy = peněžním vyjádřením opotřebení dlouhodobého majetku za určité období Odpisy odrážejí fyzické opotřebení majetku a postupné znehodnocování (tedy zastarávání) majetku

29 ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Je třeba sledovat: Roční odpis pro jednotlivé roky (O) Oprávky (Σ O) = kumulované odpisy Zůstatkovou cenu (ZC)

30 ČLENĚNÍ ODPISŮ Daňové odpisy slouží pro účely stanovení základu daně; jsou regulovány zákonem o daních z příjmů Účetní odpisy respektují používání majetku v daném podniku; podnik je stanovuje svým rozhodnutím; ovlivňují výsledek hospodaření podniku

31 DAŇOVÉ ODPISY Jsou upraveny zákonem (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) Počítají se ze vstupní ceny majetku (pořizovací cena, vlastní náklady výroby) Majetek je třeba zatřídit do odpovídající odpisové skupiny; každá skupina má určenu dobu odpisování Volit lze mezi dvěma odpisovými metodami - rovnoměrným a zrychleným odepisováním

32 DAŇOVÉ ODPISY rovnoměrné odpisy zrychlené odpisy odpisové sazby koeficienty odpisová skupina doba odpisu v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou vstupní cenu v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování pro zvýšenou zůstatkovou cenu 1 3 roky 20,00 40,00 33, let 11,00 22,25 20, let 5,50 10,50 10, let 2,15 5,15 5, let 1,40 3,40 3, let 1,02 2,02 2,

33 DAŇOVÉ ODPISY Rovnoměrný odpis = vstupní cena * (odpisová sazba/100) Zrychlený odpis v prvním roce odpisování = vstupní cena / koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce Zrychlený odpis v dalších zdaňovacích obdobích = (2 * zůstatková cena) / (koeficient pro zrychlené odpisování - počet let, po které byl již majetek odpisován)

34 ÚČETNÍ ODPISY Jsou významnou nákladovou poloţkou a ovlivňují výsledek hospodaření podniku i ziskovost jednotlivých produktů Jsou významným interním zdrojem financování Slouží k vyjádření hodnoty dlouhodobého majetku v průběhu jeho životnosti

35 ÚČETNÍ ODPISY Závisejí na: Hodnotě majetku Ekonomické životnosti majetku Zvolené metodě odepisování

36 ÚČETNÍ ODPISY Metody odepisování: Časové metody - snižování hodnoty dlouhodobého majetku závisí na čase Výkonové metody - hodnota majetku se snižuje v závislosti na jeho výkonu

37 ÚČETNÍ ODPISY Časové metody: Lineární metoda vychází z předpokladu rovnoměrného opotřebení majetku během doby životnosti výše odpisu je v jednotlivých letech odepisování konstantní (cena / doba životnosti) V případě použití nelineárních odpisových metod se výše odpisů v čase buď snižuje (v případě degresivní odpisové metody) nebo zvyšuje (v případě použití progresivní metody odepisování)

38 ÚČETNÍ ODPISY Metoda degresivního odepisování: V tomto případě je třeba určit koeficient (procento) degrese Odpisy pro jednotlivé roky se stanoví podle vztahu: O = ZC na konci minulého období * k d kde k d = koeficient degrese (v desetinném tvaru)

39 ÚČETNÍ ODPISY Metody výkonové: Jsou vhodné, pokud velikost opotřebení není závislá na čase, ale na odvedeném výkonu Životnost není v tomto případě stanovena v časových jednotkách (roky), ale např. životnost nákladního automobilu je dána plánovaným počtem kilometrů, které je schopen ujet Výkonové metody se v praxi uplatňují především u dopravních prostředků, ale lze je využít i u výrobních zařízení

40 ÚČETNÍ ODPISY U výkonové metody se roční odpisy stanoví jako: odpis připadající na jednotku výkonu * výkon majetku v daném roce

41 OCEŇOVÁNÍ OSTATNÍCH SLOŢEK MAJETKU A ZÁVAZKŮ Zásoby nakupované (materiál, zboží) jsou oceňovány v jejich pořizovacích cenách Zásoby vlastní výroby (výrobky, polotovary, nedokončená výroba) jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů (tzn. výrobních nákladů)

42 OCEŇOVÁNÍ OSTATNÍCH SLOŢEK MAJETKU A ZÁVAZKŮ Oceňování zásob stejného druhu s rozdílnými pořizovacími cenami: FIFO (první do skladu, první ze skladu; angl. first in, first out) jako první se spotřebovávají nejstarší dodávky LIFO (poslední do skladu, první ze skladu; angl. last in, first out) jako první se spotřebovávají poslední dodávky Průměrování použije se průměrná cena vypočtená váženým aritmetickým průměrem (vahami jsou množství každé dodávky)

43 OCEŇOVÁNÍ OSTATNÍCH SLOŢEK MAJETKU A ZÁVAZKŮ Pohledávky se při jejich vzniku oceňují jmenovitou hodnotou, popř. jejich pořizovací cenou (v případě nabytí za úplatu) Peněţní prostředky jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami Cenné papíry k obchodování se oceňují při jejich nákupu pořizovacími cenami; při sestavování rozvahy jsou potom oceněny tzv. reálnou hodnotou

44 OCEŇOVÁNÍ OSTATNÍCH SLOŢEK MAJETKU A ZÁVAZKŮ Závazky jsou oceňovány jmenovitými hodnotami, při převzetí závazků pak pořizovacími cenami

45 Téma 3: EFEKTIVNOST PODNIKU, NÁKLADY, VÝNOSY A ZISK

46 OSNOVA: 1. Základní principy podnikání 2. Výnosy 3. Náklady 4. Výsledek hospodaření 5. Efektivnost 6. Třídění nákladů 7. Kalkulace nákladů

47 1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PODNIKÁNÍ (1) V rámci podnikatelské činnosti dochází k transformaci vstupů (výrobních faktorů) na výstupy (produkty) Na úrovni podniku mezi základní výrobní faktory patří: práce (řídicí i výkonná), dlouhodobý majetek, materiál, energie, znalosti

48 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PODNIKÁNÍ (2) Při podnikatelské činnosti dochází nejen ke změnám stavů hospodářských prostředků (majetku), ale také k jejich jednorázové nebo postupné spotřebě Např. spotřeba materiálu, spotřeba energií, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku apod.

49 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PODNIKÁNÍ (3) Všechny vynaložené výrobní faktory se při správném hospodaření vracejí podniku zpět Např. tržby za prodané výrobky a za poskytnuté služby, tržby za prodané zboží apod.

50 ZÁKLADNÍ PRINCIPY PODNIKÁNÍ (4) Souměříme-li získané přínosy s vynaloženými výrobními faktory (za určité časové období), dostaneme výsledek hospodaření VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ = VÝNOSY - NÁKLADY

51 2. VÝNOSY Jsou výstupní ekonomickou veličinou činnosti podniku Představují hodnotový ekvivalent prodaných výkonů (výrobků, prací, služeb nebo jiných ekonomických aktivit)

52 VÝNOSY POCHÁZEJÍ z provozní činnosti z finanční činnosti z mimořádné činnosti

53 3. NÁKLADY Náklady = v peněžních jednotkách vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů

54 EKONOMICKÉ POJETÍ NÁKLADŮ Ekonomické náklady = peněžně (hodnotově) vyjádřená spotřeba a vázání výrobních faktorů za určité období za účelem dosažení výnosů Vázání spočívá v zahrnutí (přidání) ekonomické újmy, způsobené drţením zásob výrobních faktorů

55 EKONOMICKÉ POJETÍ NÁKLADŮ Ekonomické náklady = náklady včetně tzv. oportunitních nákladů Oportunitní (alternativní) náklady = náklady (ušlé) příležitosti Představují hypotetické alternativní zisky z hypotetického alternativního použití zdrojů

56 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ provozní náklady finanční náklady mimořádné náklady

57 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Rozdíl mezi výnosy a náklady za určité časové období = výsledek hospodaření Výnosy > Náklady => Zisk (vlastní zdroje podniku se zvětšují) Náklady > Výnosy => Ztráta (vlastní zdroje podniku se snižují)

58 JAK SE MĚŘÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ? Podnik vyrobil ve sledovaném období 1000 kusů výrobku. Na výrobu vynaložil náklady ve výši 100 mil. Kč. Prodejní cena 1 kusu výrobku je 160 tis. Kč. Ve sledovaném období podnik prodal pouze 800 kusů výrobku. Zbylých 200 kusů výrobku zůstalo na skladě. Stanovte výsledek hospodaření za sledované období.

59 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (1) Ve sledovaném období bylo vyrobeno 1000 kusů výrobku. Výnosy daného období tvoří tržby z prodeje výrobků: (800 * 0,16 = 128 mil. Kč). Do výnosů je však třeba promítnout i 200 kusů, které byly vyrobeny, ale nebyly dosud prodány. Tyto výrobky zvyšují stav zásob vlastní výroby a oceníme je na úrovni nákladů výroby (20 mil. Kč). Výnosy tedy činí 148 mil. Kč. Náklady, které byly vynaloženy na výrobu 1000 kusů výrobku, činí 100 mil. Kč. Výsledek hospodaření za sledované období je tedy 48 mil. Kč.

60 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (2) Vyjdeme z prodaných výrobků: Za výnosy budeme považovat součin objemu prodaných výrobků a dosažené prodejní ceny, tj. 128 mil. Kč. Od tržeb za prodané výrobky musíme odečíst pouze náklady, které se vztahují k prodaným výrobkům. Náklady vynaložené na výrobu kusů činí 100 mil. Kč, tzn. k prodaným 800 kusům se vztahuje 80 mil. Kč. Výsledek hospodaření tedy činí 48 mil. Kč.

61 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY + Provozní výsledek hospodaření (Provozní výnosy Provozní náklady) + Finanční výsledek hospodaření (Finanční výnosy Finanční náklady) = Výsledek hospodaření za běţnou činnost (před zdaněním) + Mimořádný výsledek hospodaření (Mimořádné výnosy Mimořádné náklady) - Daň z příjmů = Výsledek hospodaření za období (po zdanění)

62 5. EFEKTIVNOST Efektivnost = vrcholovým kritériem racionality vynakládání ekonomických zdrojů (výrobních faktorů) Je to účinnost vynaložených (spotřebovaných a/nebo vázaných) prostředků hodnocená z hlediska výsledků

63 PRODUKTIVITA A HOSPODÁRNOST Účinnost se ve vztahu k výrobě označuje jako produktivita; je výsledkem souměření vytvořených výstupů a vynaložených vstupů Efektivnost se prosazuje hospodárností; ta vyjadřuje dosahování žádoucích výstupů s co nejmenším vynaložením zdrojů Dosahuje se jí úsporností (snahou o šetření zdroji) a výtěţností (snahou maximalizovat výkony ze zdrojů)

64 ZÁKLADNÍ UKAZATELE EFEKTIVNOSTI (1) Měřítko efektivnosti (resp. produktivity) = výstup / vstup Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = zisk / celkový kapitál (celková aktiva) Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = zisk / vlastní kapitál

65 ZÁKLADNÍ UKAZATELE EFEKTIVNOSTI (2) Ukazatel haléřové nákladovosti = náklady / výnosy Hospodárnost = skutečné náklady / náklady při optimální kombinaci výrobních faktorů Ukazatel využití aktiv (resp. kapitálu) = výnosy / kapitál Rentabilita nákladů = zisk / náklady Rentabilita tržeb (ROS) = zisk / tržby

66 ZÁKLADNÍ UKAZATELE EFEKTIVNOSTI (3) Zisk (EBIT, EBT, EAT) Economic Value Added (EVA)

67 6. TŘÍDĚNÍ NÁKLADŮ Druhové třídění nákladů Třídění nákladů podle místa vzniku a podle odpovědnosti za jejich vznik Účelové (kalkulační) třídění nákladů Třídění nákladů podle závislosti na objemu produkce

68 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) odpisy DHM odpisy DNM ŘÍZENÍ- SPRÁVA OBSLUHA Výrobky A PENÍZE Materiál spotřeba materiálu B Energie Pracovní síla..... spotřeba energie mzdy služby.. ostatní náklady N Á K U P V Ý R O B A P R O D E J C D E.. Bylo vynaloženo Co? Kde? Na co? Třídění nákladů druhové podle místa podle účelu

69 ÚČELOVÉ TŘÍDĚNÍ NÁKLADŮ Podle vztahu nákladu k činnosti: náklady technologické a na obsluhu a řízení Podle způsobu kontroly přiměřenosti nákladu a stanovení žádoucí výše nákladu: náklady jednicové a reţijní Kalkulační členění - vychází z posouzení příčinné souvislosti nákladů k určitému výkonu: náklady přímé a nepřímé

70 TŘÍDĚNÍ NÁKLADŮ PODLE ZÁVISLOSTI NA OBJEMU PRODUKCE Náklady, které se v závislosti na objemu produkce mění = náklady variabilní Náklady, které zůstávají neměnné i při změnách v určitém intervalu produkce či využití kapacity = náklady fixní

71 7. KALKULACE NÁKLADŮ = propočet nákladů, zisku, ceny nebo jiné HODNOTOVÉ VELIČINY na výrobek, práci nebo službu (tedy na JEDNOTKU VÝKONU) Typy kalkulací: předběţné propočtové, plánové, operativní výsledné

72 PŘEDMĚT KALKULACE KALKULAČNÍ JEDNICE = konkrétní výkon (vymezený měrnou jednotkou a druhem), na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny KALKULOVANÉ MNOŢSTVÍ = určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují nebo zjišťují celkové náklady

73 TYPOVÝ KALKULAČNÍ VZOREC 1. Přímý materiál 2. Mzdy výrobních pracovníků 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby (položky 1 až 4) 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu (položky 1 až 5) 6. Prodejní náklady Plné vlastní náklady výkonu (pol. 1 aţ 6) Zisk (ztráta) Prodejní cena

74 METODY KALKULACE (1) TRADIČNÍ METODY kalkulace: kalkulace dělením prostá stupňovitá s poměrovými čísly kalkulace přirážkové kalkulace ve sdružené výrobě

75 METODY KALKULACE (2) Metody reagující na nárůst podílu nepřímých (resp. reţijních) nákladů: kalkulace neúplných nákladů (kalkulace přímých nákladů a kalkulace variabilních nákladů) kalkulace s přiřazováním nákladů podle dílčích aktivit (Activity Based Costing kalkulace ABC)

76 PROSTÁ KALKULACE DĚLENÍM Náklady na kalkulační jednici se zjišťují prostým dělením celkových nákladů období počtem kalkulačních jednic období

77 PŘÍKLAD Za sledovaný měsíc bylo vyrobeno kusů produktů a byly zjištěny tyto náklady: spotřeba materiálu mzdy výrobních dělníků režie náklady celkem Kč Kč Kč Kč Sestavte kalkulaci nákladů na 1 kus produktu.

78 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Náklady na 1 kus (v Kč): přímý materiál = 19,80 Kč (= / ) přímé mzdy = 7,75 Kč (= / ) režijní náklady = 4,852 Kč (= / ) celkové vlastní náklady = 32,402 Kč (= 19,80 + 7,75 + 4,852) Vlastní náklady na 1 kus produktu činily 32,402 Kč

79 STUPŇOVITÁ KALKULACE DĚLENÍM (PŘÍKLAD) Ve sledovaném období se vyrobilo kusů výrobku, prodalo se (podle plánu) 870 kusů a byly zjištěny tyto náklady: výrobní náklady správní a prodejní náklady Kč Kč Sestavte kalkulaci nákladů a ceny 1 kusu výrobku. Zisková přirážka je 22 % k úplným nákladům.

80 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Náklady na 1 kus: výrobní náklady = 993 Kč (= / 1 000) správní a prodejní náklady = 282,76 Kč (= / 870) úplné vlastní náklady = 1 275,76 Kč (= ,76) Zisková přiráţka (22 %) = 280,67 Kč (= 1 275,76 * 0,22) Nabídková cena = 1 556,43 Kč (= 1 275, ,67)

81 KALKULACE DĚLENÍM S POMĚROVÝMI ČÍSLY Používá se v podnicích, kde se stejným technologickým procesem vyrábí více druhů výkonů, lišících se velikostí, hmotností, jakostí nebo pracností Rozdíly v nákladech jsou způsobeny velikostí, hmotností, jakostí, skladbou použitého materiálu apod.

82 PŘÍKLAD V chemické výrobně se vyrábějí tři výrobky (A,B,C). Výrobní režie útvaru, společná všem výrobkům, byla stanovena rozpočtem ve výši Kč. Plánovaný objem produkce je u výrobku A 400 t, u výrobku B 700 t a u výrobku C 150 t. Nepřímý náklad rozvrhneme podle technologické pracnosti, která je: 4,5 hod./t (výrobek A), 6 hod./t (výrobek B), 12 hod./t (výrobek C).

83 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Celkové nepřímé náklady (N) stanovené rozpočtem jsou Kč Objem produkce (Q) Technologická pracnost Druh výrobku měr. jed. A B C Celkem t x hod/t 4, x k i 0, x Q i k i t n i Kč/t x N i Kč

84 PŘIRÁŢKOVÁ KALKULACE Používá se v podnicích, kde se vyrábí dva nebo více druhů nákladově různorodých výkonů Pro přiřazování nákladů výkonům se používají hodnotově nebo naturálně vyjádřené ROZVRHOVÉ ZÁKLADNY

85 PŘÍKLAD Podnik vyrábí pouze dva výrobky. Výrobku 1 se vyrobilo kg; výrobku 2 se vyrobilo 400 kg. V podniku byly nepřímé (společné) náklady za sledované období Kč. Odborným posouzením byl jako vhodná základna pro rozvržení nepřímých nákladů mezi jednotlivé výrobky zvolen přímý materiál. Stanovme výši nepřímých nákladů připadajících na výrobek 1 a výrobek 2. Náklady výrobků 1 a 2 (v Kč/kg): Výrobek 1 Výrobek 2 přímý materiál 75 Kč 84 Kč přímé mzdy 90 Kč 100 Kč ostatní přímé náklady 22 Kč 34 Kč

86 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Celkové náklady na materiál (celková rozvrhová základna) = * * 84 = Kč Přirážka nepřímých nákladů k přímým = / = 3,6 (tj. 360 % přímého materiálu) Náklady výrobků 1 a 2 (v Kč/kg): Výrobek 1 Výrobek 2 přímý materiál 75 Kč 84 Kč přímé mzdy 90 Kč 100 Kč ostatní přímé náklady 22 Kč 34 Kč nepřímé náklady 270 Kč 302,4 Kč (= 75 * 3,6) (= 84 * 3,6) Náklady celkem 457 Kč 520,4 Kč

87 KALKULACE NEÚPLNÝCH NÁKLADŮ Kalkulační jednici jsou přiřazovány pouze vybrané nákladové položky Kalkulace neúplných nákladů členíme na: Kalkulace přímých nákladů Kalkulace variabilních nákladů

88 KALKULACE PŘÍMÝCH NÁKLADŮ Klade důraz na přiřazení přímých nákladů kalkulovaným výkonům Cena Přímé náklady = Hrubé rozpětí Vyjadřuje, jak daná kalkulační jednice přispívá na úhradu nepřímých nákladů a k tvorbě zisku

89 KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ Klade důraz na přiřazení variabilních nákladů kalkulovaným výkonům Cena - Variabilní náklady = Příspěvek na úhradu fixních nákladů a k tvorbě zisku Ten zůstává na kalkulační jednici i při změnách objemu a struktury produkce konstantní

90 PŘÍKLAD Poloţka Na 1 tunu Na 100 tun Jednicový materiál , ,- Jednicové mzdy , ,- Výrobní režie , ,- Prodejní režie 8 000, ,- Správní režie , ,- Sestavte kalkulaci nákladů na 1 tunu produkce za předpokladu, že plánujeme vyrábět 90 tun produkce. Režijní náklady mají charakter fixních nákladů. Prodejní cena 1 tuny produkce činí Kč.

91 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Poloţka Na 1 tunu Na 90 tun Jednicový materiál , ,- Jednicové mzdy , ,- Výrobní režie , ,- Prodejní režie 8 889, ,- Správní režie , ,- Zisk na 1 tunu produkce za předpokladu, že plánujeme vyrábět 90 tun činí Kč. Zisk na 1 tunu produkce za předpokladu, že plánujeme vyrábět 100 tun činí Kč.

92 PŘÍKLAD Poloţka Na 1 tunu Na 100 tun Jednicový materiál , ,- Jednicové mzdy , ,- Výrobní režie , ,- Prodejní režie 8 000, ,- Správní režie , ,- Sestavte kalkulaci variabilních nákladů na 1 tunu produkce za předpokladu, že plánujeme vyrábět 90 t a 100 t produkce. Režijní náklady mají charakter fixních nákladů. Prodejní cena 1 tuny produkce činí Kč.

93 ŘEŠENÍ PŘÍKLADU Kalkulace variabilních nákladů na 1 tunu produkce: Položka / Kč na tunu Při objemu 90 t Při objemu 100 t Jednicový materiál , ,- Jednicové mzdy , ,- Variabilní náklady , ,- Příspěvek na úhradu , ,- Cena , ,-

94 KALKULACE ABC Pohled přiřazování nákladů Procesní pohled Zdroje Příčina vynaložení nákladů Činnosti Navazující činnost Nákladové objekty Měřítka výkonnosti

95 Nárožní 2600/9a,158 00, PRAHA 5 tel

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Každé podnikání vyžaduje hmotné i jiné hospodářské prostředky: budovy, stroje, zařízení, materiál, dopravní prostředky, atd., které souhrnně označujeme jako majetek

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /Základy účetnictví vyučující: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Kalkulační členění nákladů

Kalkulační členění nákladů Kalkulace cv. 8 Kalkulační členění nákladů Kalkulace - činnost vedoucí ke zjištění nákladů na konkrétní výkon podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen (na tzv. kalkulační jednici).

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce

Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Ekonomika podniku (EKPO) přednáška č. 5 Charakteristika a klasifikace nákladů, kalkulace nákladů, nákladová funkce Prezentace vznikla za podpory projektu Perspektivy krajinného managementu inovace krajinářských

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti

Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Příloha 1: Vzorce pro poměrové ukazatele a index důvěryhodnosti Tabulka 1: Ukazatele rentability ukazatel vzorec rentabilita celkového vloženého kapitálu (ROA): Z + U (1 d) CA rentabilita vlastního kapitálu

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více