Obchodní podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD (dále také Podmínky), platné od 1. června 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD (dále také Podmínky), platné od 1. června 2004"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD (dále také Podmínky), platné od 1. června 2004 Vydavatel: DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o., IČ , Emílie Dvořákové 70, Teplice I. Úvodní ustanovení Veškeré vztahy ze smluv o vydání a užívání elektronických peněžních prostředků mezi Vydavatelem a Držitelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud v těchto Podmínkách není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi Vydavatelem a Držitelem elektronických peněžních prostředků příslušnými ustanoveními Vzorových obchodních podmínek vydaných Českou národní bankou, smlouvou o vydání elektronického peněžního prostředku a občanským zákoníkem v platném znění. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku. Podmínky odpovídají Vzorovým obchodním podmínkám pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků České národní banky ze dne (dále také VZOP) s následujícími odchylkami: 1. Vydavatel dává Držiteli možnost ověřit minimálně poslední operaci uskutečněnou elektronickým peněžním prostředkem ihned po opětovném přiložení prostředku k terminálu, kde operace proběhla, a také všechny operace uskutečněné elektronickým peněžním prostředkem za poslední měsíc a zůstatek peněžní hodnoty uchovávané na tomto prostředku, a to na Vydavatelem určených místech. 2. Vydavatel je oprávněn změnit tyto Podmínky bez předchozího souhlasu Držitele karty. O změně Podmínek Vydavatel Držitele předem vyrozumí na vývěsce ve svých distribučních a obchodních místech. Pokud Držitel karty do 30 dní od vydání nových Podmínek Smlouvu nevypoví, považují se nové obchodní podmínky jím za schválené a závazné. Úplné znění novelizovaných podmínek Vydavatel zveřejní ve svých distribučních místech. II. Základní pojmy 1. Bezkontaktní čipová karta EM CARD Bezkontaktní čipová karta EM CARD je elektronický peněžní prostředek, jehož prostřednictvím držitel provádí bezhotovostní úhradu služeb ve veřejné dopravě osob. Karta identifikuje svého Držitele a Vydavatele prostřednictvím identifikačních údajů. Tato data mohou být zaznamenána na kartě plochým tiskem nebo pouze elektronicky v paměti karty. Karta vyrobená z plastu má rozměr cca 85x54 mm. Uvnitř karty je zalisován čip a komunikační anténa. Karta je opatřena sériovým číslem karty, jménem Vydavatele a logem EM CARD, případně fotografií a údaji o držiteli. 2. Vydavatel karty Vydavatelem karty je DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874, dále jen Vydavatel. 3. Držitel karty EM CARD (dále také Držitel) Držitel karty je osoba, které byla karta vydána k používání na základě Smlouvy o vydání elektronického peněžního prostředku a jejíž jméno je uvedeno na kartě nebo v databázi spojené s číslem karty..držitel používá kartu u všech partnerů v systému EM CARD. 4. Distribuční místa EM CARD (dále také Distribuční místa) Distribuční místa provozuje Vydavatel. Jsou to místa, kde si může Držitel požádat o kartu EM CARD a uzavřít smlouvu o vydání elektronického peněžního prostředku. Na tomto místě bude Držiteli zároveň karta po personifikaci i vydána. Distribuční místa rovněž slouží k reklamování karet EM CARD, doplňování karet pro jejich použití i jako místa, kde zákazníci žádají o zablokování karet a vyřizují reklamace. Distribuční místo Vydavatele karet EM CARD přitom vede databázi zákazníků, jimž vydá karty. 5. Obchodní místa EM CARD (dále také Obchodní místa) Obchodní místa provozuje Vydavatel i další partneři systému EM CARD. Jsou to místa, kde může Držitel použít svoji kartu EM CARD a využít služeb partnera systému EM CARD. Obchodní místa přijímají seznamy zablokovaných karet a provádějí fyzické zablokování karet. 6. Prodejní doklad (dále také Doklad) Doklad, na kterém je Držitel karty informován o provedení operace, stavu zálohy před a zůstatku po provedení operace. Tento Doklad současně slouží pro kontrolní orgán, je nutno jej uschovat pro případ reklamace platební operace. Obchodní podmínky platné od Strana 1 (celkem 4)

2 7. Účet karty Pod pojmem účet karty se rozumí evidence elektronického peněžního prostředku vedená elektronicky na základě centralizace dat o dobíjení a používání. 8. Blokace karty EM CARD (dále také Blokace) Blokace představuje zamezení používání karty EM CARD v technických zařízeních. Blokace je odvolatelná. 9.Stoplist nebo také Seznam blokovaných karet EM CARD Seznam blokovaných karet EM CARD je soubor karet se zamezeným používáním, který je distribuován do všech zařízení vybavení distribučních i obchodních míst za účelem Blokace karet EM CARD proti jejich použití v příslušném zařízení. Seznam blokovaných karet je průběžně aktualizován. III. Vydávání karet EM CARD 1. Vydavatel vydává karty EM CARD v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 2. O vydání karty žádá cestující podáním vyplněného formuláře Smlouva o vydání elektronického peněžního prostředku (dále také Smlouva) na konkrétním distribučním místě Vydavatele. Ve Smlouvě Držitel (klient) uvede požadovaný druh karty a ostatní údaje podle předtisku. Vydavatel je oprávněn ověřit údaje o Držiteli z průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas) nebo z rodného listu (u osob mladších 15 let). Dále Držitel předkládá potvrzení školy o docházce v případě cestujících starších 15 let, studujících v denním studiu, a potvrzení o přiznání starobního důchodu v případě starobních důchodců, mladších 60 let. Vyplněnou Smlouvu předá v distribučním místě Vydavatele. Držitel (klient) zodpovídá za pravdivost uvedených údajů a jejich aktualizaci v případě změny. Současně s předáním Smlouvy se může Držitel seznámit s platným zněním těchto Podmínek. Podpisem smlouvy Vydavatelem a vydáním karty se cestující stává Držitelem karty EM CARD. Smluvní vztah ve smyslu zákona o platebním styku ale vzniká až dnem, ve kterém došlo k prvnímu vložení elektronických peněz na kartu. Vydavatel může odmítnout vydání karty, a to i bez oznámení důvodu. 3. O vydání karet pro osoby mladší 15 let žádá a Smlouvu o vydání elektronického peněžního prostředku podepisuje jejich zákonný zástupce. 4. Podpisem Smlouvy bere Držitel karty na vědomí, že všechny platby (kromě případů, kdy je do karty vloženo časové období) realizované vydanou kartou budou zúčtovány z elektronického peněžního prostředku - karty EM CARD, tedy odečtené z částky předem zaplacené a vložené do paměti karty. 5. Podpisem Smlouvy dává Držitel karty svůj souhlas k tomu, aby Vydavatel nebo jím zmocněný subjekt předával svým smluvním partnerům nezbytné informace k používání karet EM CARD a aby, v případě zásadního porušování Podmínek ze strany Držitele karty EM CARD, informoval ostatní Vydavatele. 6. Kartu EM CARD Držitel přebírá osobně na distribučním místě. Pokud si Držitel kartu nevyzvedne do 1 roku po podpisu Smlouvy a zaplacení poplatku za vydání karty, bude karta vymazána. 7. Karty EM CARD jsou majetkem Vydavatele a jsou přenosné (s výjimkou jejich použití jako nepřenosných časových jízdenek, do nichž bylo vloženo časové období mimo přenosné třicetidenní karty). 8. Platnost karty je neomezená, resp. je dána její fyzickou životností. 9. Karta EM CARD se klientovi vydává za cenu, jejíž výši určuje platný ceník. Služby a operace poskytované ke kartám EM CARD jsou realizovány za ceny dle ceníku a tarifních podmínek platných v době provedení této služby či operace. IV. Povinnosti a odpovědnost Vydavatele karet EM CARD 1. Vydavatel nevydává nevyžádaný elektronický peněžní prostředek, pokud se nejedná o náhradu za elektronický peněžní prostředek, který má Držitel k dispozici. 2. V případě sporu s Držitelem prokazuje Vydavatel, že operace, jíž se spor týká, nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou. 3. Vydavatel nese odpovědnost za ztracenou část peněžní hodnoty uchovávané na elektronickém peněžním prostředku a za chybné provedení operací Držitele, pokud byly ztráta nebo chybné provedení operace způsobeny selháním prostředku, přístroje, terminálu či jiného zařízení a toto selhání nebylo způsobeno Držitelem vědomě nebo jeho jednáním v rozporu s Podmínkami. 4. Vydavatel se zavazuje, že osobní údaje Držitele budou zpracovány za účelem identifikace a personifikace Držitele jako účastníka smluvního vztahu. Tyto údaje jsou určeny pouze Vydavateli k uložení do odbavovacího systému založeného na systému čipových karet. Souhlas Držitele je vydán na dobu, po kterou je možno kartu použít a není vyřazena z evidence Vydavatele. V ostatním se ochrana osobních údajů řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a interní směrnicí Vydavatele (viz poučení o ochraně osobních údajů ve Smlouvě). Obchodní podmínky platné od Strana 2 (celkem 4 )

3 V. Používání karet EM CARD 1. Držitel používá kartu EM CARD v souladu s obchodními podmínkami a návodem k používání, zejména dodržuje všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti elektronického peněžního prostředku. 2. Kartu je možné používat k bezhotovostní úhradě služeb v obchodních místech Vydavatele a dalších partnerů v systému EM CARD. Při každé operaci Držitel přiloží kartu ke čtecímu zařízení na komunikační vzdálenost do 10 cm. 3. Úhrada služby je prováděna snížením zůstatku peněžní hodnoty uchovávané na kartě. 4. Maximální limit výše elektronických peněz uchovávaných na kartě jsou 2 000,- Kč. 5. Vydavatel nezkoumá oprávněnost operací provedených Držitelem karty. 6. Karta EM CARD může být použita jen v souladu s platnými Podmínkami, návodem k používání a obecně závaznými právními předpisy. Vydavatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo zrušit právo k dispozici s kartou EM CARD nebo odmítnout souhlas k některým druhům platebních operací, prováděných kartou EM CARD, a kartu zablokovat. 7. Karty EM CARD jako elektronické peněžní prostředky vydává Vydavatel v distribučních místech k tomu určených a technicky vybavených. Elektronické peníze na tyto prostředky vydává Vydavatel na distribučních místech k tomu určených a vybavených výdejním terminálem, po předchozím přijetí peněžních prostředků v odpovídající hodnotě od Držitele nebo na základě bezhotovostní finanční úhrady odpovídající hodnotě elektronických peněz. Platba elektronickými penězi za služby poskytnuté Vydavatelem (resp. jeho obchodními partnery) se provádí na obchodních místech vybavených platebním terminálem, kde Držitel nejprve zvolí výši a samoobslužně s následným přiložením karty EM CARD provede platbu. O provedení platby je mu vydán Doklad (v papírové podobě), informující kromě jiných údajů o výši úhrady a zůstatku elektronických peněz. 8. Seznam distribučních míst pro výdej elektronických peněžních prostředků (tj. vydávání karet EM CARD), jejich doplňování elektronickými penězi (tj. předprodejní místa) a obchodních míst akceptujících karty EM CARD je uveden v příloze, stejně jako platný ceník a tarifní systém pro používání karet EM CARD v zařízeních Vydavatele a Opatření Vydavatele, kterým se stanoví výše nákladů nezbytných k provedení zpětné výměny elektronických peněz. Tyto přílohy mohou být průběžně aktualizovány. 9. K zajištění bezpečnosti operací prováděných s kartou EM CARD musí Držitel splnit základní podmínku, aby karta byla v poli terminálu po dobu potřebnou pro komunikaci s terminálem, a tedy musí vyčkat potvrzení operace zvukovým signálem nebo vytištění prodejního Dokladu či jiného potvrzení v případě, že terminál není vybaven zvukovou signalizací. 10. Doklady o provedených operacích může uživatel získat bezprostředně při jejich provedení na terminálu pro použití elektronického peněžního prostředku. O každé provedené transakci je Držitel karty EM CARD informován na prodejním dokladu, pokud je tištěn, nebo na displeji terminálu. 11. Držitel hradí vydání a aktivaci karty EM CARD na dobu její platnosti. Elektronickými penězi pak hradí bezhotovostně cenu za jednotlivé druhy operací v souladu s odpovídajícím způsobem zveřejněným tarifním systémem Vydavatele nebo jeho obchodních partnerů zapojených do systému EM CARD, který je součástí tarifně přepravních podmínek. 12. Držitel karty je v případě, že svou kartu zapůjčí jiné osobě (v případě, že tarifní podmínky některého z partnerů systému EM CARD umožní používání karet jako karet přenosných), plně odpovědný za všechny transakce, škody a náklady, které vzniknou v důsledku zapůjčení karty EM CARD jiné osobě. 13. Na Držitele nejsou kromě držení a skladování elektronického peněžního prostředku či jeho užívání v souladu s technickými podmínkami uvedenými v návodu k používání karty a v platném reklamačním řádu kladeny žádné technické požadavky. VI. Zpětná výměna Vydavatel provádí zpětnou výměnu elektronických peněz na kartě, a to pouze v centrálním výdejním místě na adrese DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o., předprodejní kancelář Benešovo nám. 5, Teplice, a to osobně do rukou nebo na účet držitele karty (nebo jeho zákonného zástupce v případě, že se jedná o Držitele mladšího 15 let), který musí hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost. Zpětná výměna se provádí na základě písemné žádosti Držitele o provedení zpětné výměny. Minimální hodnota pro zpětnou výměnu je uvedena v Opatření Vydavatele, kterým se stanovuje minimální hodnota pro zpětnou výměnu a výše nákladů nezbytných k provedení zpětné výměny elektronických peněz. VII. Reklamace 1. Držitel je oprávněn uplatňovat svůj reklamační nárok z transakcí uskutečněných prostřednictvím karty EM CARD nejpozději do 30 dnů od data provedení transakce. Reklamace se uplatňují v předprodejní kanceláři Vydavatele, Benešovo nám. 5, Teplice. Bližší podmínky pro uplatňování reklamací, zejména lhůtu pro vyřízení reklamací, stanoví Reklamační řád, který je Držiteli k dispozici v předprodejní kanceláři, v sídle společnosti a na internetových stránkách Vydavatele Obchodní podmínky platné od Strana 3 (celkem 4 )

4 2. Jestliže byla chybná transakce v souladu s těmito Podmínkami reklamována neúspěšně a Držitel karty je s takovým řešením nespokojen, má právo se obrátit na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi Vydavateli a Držiteli při vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Finanční arbitr České republiky, JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Washingtonova 25, Praha 1, , mailem na adresu nebo na formuláři na webových stránkách VIII. Ztráta, krádež nebo znehodnocení karty EM CARD 1. V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži karty EM CARD nebo hrozí z jakéhokoliv důvodu její zneužití, je Držitel karty povinen ve vlastním zájmu o tom neprodleně informovat Vydavatele v jeho distribučním místě, a to formou písemného oznámení formou Žádosti o zablokování / reklamaci čipové karty EM CARD. 2. Písemné oznámení ztráty/krádeže musí obsahovat čitelný podpis Držitele karty, který odpovídá podpisu na Smlouvě. 3. Nemůže-li hlášení podat Držitel karty osobně, může oznámení podat i jiná osoba (např. manžel, spolupracovník apod.). Vydavatel v tomto případě může požadovat po této osobě předložení notářsky ověřené plné moci. 4. Vydavatel po ohlášení ztráty/krádeže nebo podezření ze zneužití karty učiní veškerá přiměřená opatření k zastavení dalšího užívání karty, a to i v případě, že se Držitel karty dopustil hrubé nedbalosti nebo podvodného jednání. 5. Při oznámení ztráty nebo krádeže karty je třeba sdělit údaje, podle kterých je možné danou kartu identifikovat (číslo karty nebo jméno Držitele, druh karty). Dále je třeba sdělit všechny okolnosti, které jsou Držiteli karty (ve výjimečných případech jiné osobě) známy o ztrátě/krádeži nebo podezření ze zneužití karty. 6. Vydavatel má povinnost zablokovat kartu u sebe i u ostatních partnerů v systému EM CARD nejpozději do pěti pracovních dnů následujících po dni, kdy byla ztráta/krádež karty výše uvedeným způsobem oznámena, s výjimkou případů, kdy Držitel karty jednal podvodně. 7. Držitel nese odpovědnost za finanční ztrátu utrpěnou v důsledku ztráty/krádeže karty EM CARD až do uplynutí výše uvedené lhůty ode dne ohlášení. V případě, že se Držitel dopustil hrubé nedbalosti, porušil povinnosti stanovené v těchto Podmínkách. 8. Při jakémkoliv poškození či vadě karty, jež způsobí, že kartu není možno dále používat (např. elektronická závada či mechanické poškození apod.), odevzdá Držitel poškozenou kartu v distribučním místě Vydavatele, který postupuje podle reklamačního řádu. Nefunkčnost karty je přitom posuzována v souladu s ustanoveními platného reklamačního řádu Vydavatele. IX. Zánik smlouvy 1. Smlouva zaniká dohodou smluvních stran (dnem uvedeným v dohodě), výpovědí ze strany Držitele nebo Vydavatele, zrušením smlouvy, zánikem organizace nebo smrtí Držitele karty. 2. Výpověď smlouvy musí být provedena písemně. Účinnost výpovědi nastává dnem jejího doručení druhé straně. Pokud je Vydavateli vrácena zásilka jako nedoručitelná, nastávají účinky doručení dnem jejího vrácení Vydavateli. 3. Držitel je povinen do 15 dnů od doručení výpovědi vrátit kartu Vydavateli. V této době je karta blokována, aby nedošlo k jejímu případnému zneužití. Vydavatel po tuto dobu až do vrácení karty neodpovídá za škody, které vzniknou Držiteli karty v souvislosti s kartou. 4. V případě hrubého porušování smluvních Podmínek pro vydávání a používání karet EM CARD ze strany Držitele karty je Vydavatel oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy, a to i bez předchozího uvědomění Držitele karty. 5. V odůvodněných případech, zejména, hrozí-li bezprostřední nebezpečí škody, je Vydavatel oprávněn kartu okamžitě zablokovat a vypovědět Smlouvu o užívání karty. X. Účinnost 1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem XI. Související přílohy 1. Ceník poplatků karet EM CARD 2. Seznam služeb hrazených elektronickým peněžním prostředkem (kartou EM CARD) = tarifní podmínky 3. Seznam distribučních míst pro výdej elektronických peněžních prostředků vydavatele (prodej karet EM CARD) 4. Seznam obchodních míst ( využívání karet EM CARD) 5. Opatření, kterým se stanovuje minimální hodnota pro zpětnou výměnu a výše nákladů nezbytných k provedení zpětné výměny elektronických peněz Obchodní podmínky platné od Strana 4 (celkem 4 )

5 Příloha č. 1 obchodních podmínek pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD A K T U A L I Z A C E k 1. červenci 2007 CENÍK POPLATKŮ, souvisejících s vydáním a používáním karet EM CARD Poplatek Služba Vydání a aktivace karty nová karta 100,- Kč Převod peněz při ztrátě karty zdarma Převod peněz při oprávněné reklamaci a v ostatních zdarma případech Blokování karty na žádost držitele 40,- Kč Vydání a aktivace karty opakované vydání = do konce záruční doby ( 2 roky). zdarma = do konce 3. roku od data personifikace 46,- Kč = v průběhu 4. roku od data personifikace 65,- Kč = po uplynutí 4 let od data personifikace 74,- Kč Poplatky budou hrazeny v hotovosti. Veškeré částky jsou včetně DPH. Platnost od 1. července 2007 Schválil: Ing. Jan Gaisler, jednatel Obchodní podmínky platné od Strana 5 (celkem 4 )

6 Příloha č. 2 obchodních podmínek pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD SEZNAM SLUŽEB HRAZENÝCH KARTOU EM CARD Kartou EM CARD lze hradit pouze jízdné a přepravné ve vozidlech, kterými vydavatel provozuje městskou hromadnou dopravu, v rozsahu dle platných jízdních řádů, a dále jízdné a přepravné za přepravu, zabezpečovanou partnery vydavatele, kteří jsou na základě smlouvy zahrnuti do systému EM CARD. Ve vozidlech partnerů vydavatele lze platit pouze formou tzv. elektronické peněženky. TARIFNÍ PODMÍNKY VYDAVATELE PLATNÉ OD Jednotlivé jízdné placené v hotovosti 1. pásmo 2. pásmo pásmo Cestující starší 15 let 15,- Kč 11,- Kč 26,- Kč Děti od 6 do 15 let 11,- Kč 8,- Kč 19,- Kč Přepravné 11,- Kč 8,- Kč 19,- Kč tarif je nepřestupný cestující je povinen si odebrat jízdenku Jednotlivé jízdné placené z elektronické peněženky 1. pásmo 2. pásmo pásmo Cestující starší 15 let 13,40 Kč 10,20 Kč 23,60 Kč Děti od 6 do 15 let 10,20 Kč 7,40 Kč 17,60 Kč Přepravné 10,20 Kč 7,40 Kč 17,60 Kč tarif je přestupný, časový limit pro přestup je 30 minut od nástupu do 1. spoje splnění limitu je kontrolováno automaticky odbavovacím zařízením cestující je povinen si odebrat jízdenku Přestupné jízdné placené z elektronické peněženky (jízdné placené ve 2. spoji) 1. pásmo 2. pásmo pásmo Cestující starší 15 let 10,20 Kč 7,40 Kč 0,- Kč Děti od 6 do 15 let 7,40 Kč 5,20 Kč 0,- Kč Přepravné 7,40 Kč 5,20 Kč 0,- Kč Přepravným se rozumí: spoluzavazadlo; pes; prázdný kočárek; lyže; saně; snowboard; jízdní kolo 1. pásmo 2. pásmo pásmo 30 denní juniorská 240,- Kč 180,- Kč 390,- Kč 30 denní občanská 470,- Kč 330,- Kč 770,- Kč 90 denní občanská 1 090,- Kč 770,- Kč 1 780,- Kč 30 denní seniorská ,- Kč 260,- Kč 620,- Kč 90 denní seniorská ,- Kč 580,- Kč 1 410,- Kč 90 denní seniorská ,- Kč 300,- Kč 700,- Kč 30 denní přenosná 1 040,- Kč 730,- Kč 1 700,- Kč 365 denní zlevněná 500,- Kč 400,- Kč 850,- Kč 90 denní pro přepravu psa 660,- Kč 450,- Kč 1 080,- Kč Obchodní podmínky platné od Strana 6 (celkem 4 )

7 Příloha č. 3 obchodních podmínek pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD SEZNAM DISTRIBUČNÍCH MÍST PRO VÝDEJ EPP (karet EM CARD) Z M Ě N A k (změna čísla mobilního telefonu) 1. DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o., předprodejní kancelář Benešovo nám Teplice tel , Účinnost: od 10. března 2006 Schválil: Ing. Jan Gaisler, jednatel Obchodní podmínky platné od Strana 7 (celkem 4 )

8 Příloha č. 4 obchodních podmínek pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD SEZNAM OBCHODNÍCH MÍST PRO EPP (používání karet EM CARD) A K T U A L I Z A C E k 1. říjnu 2005 Obchodními místy pro používání karet EM CARD jsou všechny autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy, používané na linkách dle platného jízdního řádu, vydavatele DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s. r. o. Jedná se o 52 autobusů a 49 trolejbusů. Dále se jedná o vozidla smluvních partnerů vydavatele, zahrnutých do systému EM CARD, u nichž lze platit tzv. elektronickou peněženkou. V současné době se jedná o: - Dopravní podnik Ústeckého kraje a. s., Lumiérů 1025/34a, Praha 5, IČ , filiálka Teplice. Platnost od 1. října 2005 Obchodní podmínky platné od Strana 8 (celkem 4 )

9 Příloha č. 5 obchodních podmínek pro vydávání a používání bezkontaktních čipových karet EM CARD OPATŘENÍ kterým se stanovuje minimální hodnota pro zpětnou výměnu a výše nákladů nezbytných k provedení zpětné výměny elektronických peněz Z M Ě N A k (snížení minimální hodnoty pro zpětnou výměnu elektronických peněz) 1) Vrácení peněz z karty je bezplatné. 2) Minimální hodnota pro zpětnou výměnu je částka 250,- Kč. 3) Nezbytné náklady spojené se zpětnou výměnou elektronických peněz činí 30,- Kč. Platnost od 10. března 2006 Schválil: Ing. Jan Gaisler, jednatel Obchodní podmínky platné od Strana 9 (celkem 4 )

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních čipových Městských karet Vydavatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Pouchovská 153 Hradec Králové, PSČ 500 03 I.Úvodní ustanovení Podmínky pro

Více

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU

Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU Obchodní podmínky pro aktivování a používání elektronické peněženky na kartě ČZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Obchodní podmínky pro aktivování a používání karty ČZU jako elektronického peněžního prostředku

Více

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly smluvní strany 1. Česká zemědělská univerzita v Praze veřejná vysoká škola IČ: 60460709, DIČ CZ60460709 se sídlem Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, PSČ: 165 21 Osoba

Více

ŽÁDOST/SMLOUVA O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU

ŽÁDOST/SMLOUVA O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU ŽÁDOST/SMLOUVA O VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU Číslo žádosti/smlouvy 1. Smluvní strany Vydavatel Společnost: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Sídlo: Polepská 867, Kolín IV

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet Form: GBH S2 Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (Podmínky pro platební karty) Platné od 1. 03. 2008 I. Úvodní ustanovení 1. Veškeré právní vztahy související s vydáním a užíváním elektronických

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje I. Úvodní ustanovení Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného

Více

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje

Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové karty integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, Teplice, IČ 49900820, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5874 Podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktní čipové

Více

ČIPOVÁ KARTA IREDO Postupně nahradí stávající vícedenní papírové a přestupní papírové jízdenky.

ČIPOVÁ KARTA IREDO Postupně nahradí stávající vícedenní papírové a přestupní papírové jízdenky. Projekt modernizace odbavovacího systému integrovaného rozvoje dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje ČIPOVÁ KARTA IREDO Postupně nahradí stávající vícedenní papírové a přestupní papírové jízdenky.

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet

Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Obchodní podmínky pro vydávání a používání debetních platebních karet Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví v souladu s ustanovením 273

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) Článek 1: Základní ustanovení 1.1 Banka vydává

Více

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet

Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Podmínky pro vydání a užívání platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání platebních karet (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla při

Více

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky )

Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Stránka 1 z 10 Podmínky pro platební karty klientů Equa bank a. s.(dále jen Podmínky ) Všeobecná ustanovení 1. Equa bank a. s., (dále jen Banka ) vydává Majiteli Účtu a osobám určeným Majitelem Účtu platební

Více

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet

Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Podmínky pro vydání a užívání kreditních karet Účinné od 28. 2. 2013 I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Podmínky pro vydávání a používání kreditních karet (dále jen Podmínky ) stanoví v souladu s ustanovením

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky)

PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky) PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ODISky (dále Podmínky) 1. DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. ODISka je Osobní karta sloužící k cestování v rámci ODIS a to u všech dopravců zapojených v ODIS. Jde o multifunkční

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY Expobank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty Expobank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání a

Více

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KREDITNÍ KARTY LBBW Bank CZ a.s. Tyto Podmínky pro vydání a používání Kreditní karty LBBW Bank CZ a.s. (dále jen Podmínky ) jsou nedílnou součástí každé smlouvy o vydání

Více

Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ( OP )

Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ( OP ) Obchodní podmínky nákupu a užití Flexi Pass CARD ( OP ) I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tyto OP podrobně upravují vztahy a vzájemná práva a povinnosti při poskytování Platebních služeb související s nákupem a

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON. Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE IDS JMK POSEIDON Všeobecné podmínky Ceník poplatků Smluvní přepravní podmínky IDS JMK příloha 2 Platí k datu: 24.04.2014 Obsah 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

Více

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY

AKTIVACE KARTY DOBITÍ KARTY Vážená paní, vážený pane, předplacenou kartu, kterou jste zakoupil/a nebo obdržel/a od našeho distributora, musíte před prvním použitím aktivovat. Než tak učiníte, důkladně si přečtěte následující Obchodní

Více

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY

PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ KARTY , se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Zemským soudem v Krems an der Donau, FN 36924 a, v České republice podnikající prostřednictvím své organizační

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a používání

Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a používání Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a používání kreditní karty Credium, a.s. účinné od 20. 3. 2009 ke Smlouvě o vydání a používání kreditní karty Credium, a.s. I. Preambule II. Definice Tyto Všeobecné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO PLATEBNÍ KARTY ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 1.1 Úvod 1 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla 1 2 PLATEBNÍ KARTY 1

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /6 Obchodní podmínky pro vydávání a používání vlastních platebních karet k účtům vedeným bankou Fio banka, a.s.,ič 61858374, Praha 1, V Celnici 10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Podmínky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby

Podmínky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky Banky pro používání karet VISA pro bezkontaktní mobilní platby (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek

Více

Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty

Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V., akciová společnost založená

Více

Platné od 1. srpna 2014

Platné od 1. srpna 2014 Obchodní podmínky pro vydávání a užívání elektronických platebních prostředků debetních platebních karet pro firemní klienty Platné od 1. srpna 2014 ING Bank N.V., pobočka Praha Preambule ING Bank N.V.,

Více