Průběžná zpráva o výsledku šetření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o výsledku šetření"

Transkript

1 I. Platí-li kupující v hotovosti, je prodávající při konečném účtování prodávaných výrobků oprávněn zaokrouhlovat vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu [ustanovení 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů]. Uvedené však neplatí při bezhotovostním platebním styku (např. při platbě kartou). II. Správní orgán by měl pachateli správního deliktu (či přestupku) uložit pokutu v takové výši, která by jej motivovala, aby od protiprávního jednání bezodkladně upustil. Tuto povinnost lze dovodit i z ustanovení 2 odst. 4 správního řádu (zásady ochrany veřejného zájmu). V Brně dne 7. září 2011 Sp. zn.: 1614/2011/VOP/IFH Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana J.K. A Shrnutí podnětu Podnětem ze dne se na veřejného ochránce práv (dále jen ochránce ) obrátil pan J.K. (dále jen stěžovatel ), se stížností na postup České obchodní inspekce, inspektorátu Středočeského a hl. města Prahy (dále jen inspektorát ) při vyřizování jeho podání, která se týkala správnosti účtování v, s.r.o. (dále i drogerie ), konkrétně zaokrouhlování ceny při platbě kartou. Vyřízení podnětu jsem se na základě pověření ochránce ujala já, neboť využil své možnosti dané mu ustanovením 2 odst. 4 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), delegovat na mě některé oblasti své činnosti, do níž patří i oblast správy na úseku ochrany spotřebitele. B Průběh šetření (skutkové a právní okolnosti případu zjištěné během šetření) Na základě výše uvedeného podnětu jsem zahájila dle 14 zákona o veřejném ochránci práv šetření zaměřené na postupu inspektorátu při vyřizování podání stěžovatele. V rámci šetření provedly dne pověřené pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv, místní šetření v prostorách inspektorátu. Z místního šetření i dokumentace, kterou poskytla zástupkyně ředitele inspektorátu, na místě samém a elektronicky ve dnech , a , vyplynuly níže popsané skutečnosti.

2 Na inspektorát se stěžovatel obrátil em ze dne ve věci správnosti účtování v drogerii (zaokrouhlování při platbě kartou). Přípisem ze dne čj. P mu bylo sděleno, že inspektorát provedl na základě jeho podání kontrolu v provozovně drogerie, kdy se potvrdilo, že při platbě kartou dochází skutečně k zaokrouhlování ceny. Uvedené jednání bylo inspektorátem kvalifikováno jako porušení 3 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele ). Inspektorát proto stěžovateli oznámil, že podnikne opatření v rámci kompetencí České obchodní inspekce. K témuž podání zaslal inspektorát stěžovateli ještě vyjádření ze dne čj. P /8876, jehož obsah je obdobný jako u odpovědi ze dne Na základě kontroly provedené dne zahájil inspektorát se společností drogerie správní řízení. Příkazem ze dne , čj. 10/1402/10/P/34 byla společnosti drogerie pro porušení ustanovení 3 písm. c) a naplnění skutkové podstaty ustanovení 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele uložena pokuta ve výši 5.000,- Kč. K výši uložené pokuty inspektorát v odůvodnění uvedl: Při určení výměry pokuty, kterou je orgán dozoru oprávněn uložit až do výše ,- Kč, přihlédl správní orgán dle ustanovení 24b odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Výše uvedené protiprávní jednání shledal správní orgán jako středně závažné, vzhledem ke způsobu spáchání správního deliktu, který spočíval v neplnění základní povinnosti při prodeji výrobků - poctivosti prodeje, kdy následkem takového jednání byl spotřebitel poškozen zejména po finanční stránce v důsledku nesprávného účtování kontrolního nákupu, kdy rozdíl účtovaný v neprospěch spotřebitele ve výši Kč 0,50 vznikl zaokrouhlením účtované částky, ačkoliv se jednalo o platbu kartou, kde se zaokrouhlování neprovádí. Platební karta je v současnosti často používaným platebním prostředkem,a proto by zaokrouhlování na první pohled nepatrných částek mohlo způsobit značný úbytek finančních prostředků spotřebitele. Při rozhodování o uložení pokuty zohlednil správní orgán výše uvedené skutečnosti a uložil pokutu, která je spáchanému správnímu deliktu adekvátní. Společnosti drogerie byla za tentýž správní delikt uložena pokuta již dříve, a to příkazem ze dne čj. 10/0675/10/P/34. 1 Dle sdělení zástupkyně ředitele ČOI společnost drogerie proti příkazům ze dne a odpor nepodala. Další stížnost na nesprávné účtování v drogerii zaslal stěžovatel inspektorátu em ze dne Přípisem ze dne čj.: ČOI 63934/10/1000 byl inspektorátem požádán o poskytnutí kopie účtenky. Dopisem ze dne čj. ČOI 81954/10/1000 inspektorát stěžovatele informoval o provedení další kontroly v drogerii, o zjištění protiprávního jednání prodejce a o následném postupu inspektorátu. Na základě kontroly dne udělil inspektorát společnosti drogerie příkazem ze dne , čj. 10/1792/10/P/34, pro porušení ustanovení 3 písm. c) a naplnění skutkové podstaty ustanovení 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele pokutu ve výši ,- Kč. Proti předmětnému příkazu podala 1 Pokuta ve výši ,- Kč byla předmětným příkazem udělena zároveň za správní delikt podle ustanovení 24 odst. 7 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele. 2

3 společnost drogerie odpor. Rozhodnutím inspektorátu ze dne byla společnosti drogerie uložena za popsaný správní delikt pokuta ve výši ,- Kč. V odůvodnění citovaného rozhodnutí inspektorát uvádí: Podle 3 písm. c) zákona ochraně spotřebitele je prodávající povinen prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb výrobků správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. K výši udělené pokuty se inspektorát vyjádřil: Hledisko následku závažnost správního deliktu snižuje, vzhledem k finančnímu poškození spotřebitele. Závažnost však na druhé straně zvyšuje skutečnost, že k jakémukoliv zaokrouhlování nemá prodávající v případě bezhotovostní platby vlastně žádný důvod, jako je tomu technicky" v případě platby hotovostní. Závažnost rovněž zvyšuje skutečnost, že se prodávající vytýkaného pochybení dopustil opakovaně ( v provozovně drogerie, Praha 2, v provozovně drogerie markt, Praha 1). Do předmětného rozhodnutí se společnost odvolala. V odvolání argumentovala zejména dopisem RNDr. Jany Příhodové, tehdejší ústřední ředitelky České obchodní inspekce, ze dne Přípis ze dne byl reakcí na dotaz M.Š. ohledně zaokrouhlování bezhotovostních plateb a RNDr. Jana Příhodová v něm mimo jiné uvádí:.k Vašemu ovému dotazu ze dne sdělujeme, že Česká obchodní inspekce k Vámi naznačenému problému zaokrouhlování plateb může přistupovat pouze v intencích zákona. Jestliže jak je uvedeno z informací České národní banky (dále jen ČNB") cit.: "Přesto Vám můžeme sdělit, že ČNB není známa právní úprava připouštějící zaokrouhlování cen za výrobky a služby placené bezhotovostně, ale ani právní úprava toto zakazující, píše hlavní právník ČNB, nevyplývá porušení zákonných ustanovení, nemůže ČOI přistupovat k žádnému sankcionování. Z pohledu zákona č. 632/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně spotřebitele), a z pohledu zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákon) je nutné vycházet ze skutečnosti, že kupní smlouva v jakékoli podobě (ústní, písemná, konkludentní) je dvoustranný právní akt a může být platně uzavřena pouze za souhlasu obou stran. Potažmo z věci skutečně vyplývá, že je na volbě obou stran smlouvy zda uskuteční spotřebitel platbu platební kartou či hotovostí a ze strany prodávajícího je na něm, zda platbu kartou či hotovostí akceptuje. Současně ale sdělujeme, že nám není znám technický mechanismus, zda lze do platebních terminálů zadávat a zpětně akceptovat haléřové položky tak, jako při převodech prováděných platebními příkazy. Tuto otázku směřujte na provozovatele bankovních služeb. Odvolatelka se proto pozastavovala nad skutečností, že má týž orgán k totožnému problému, tedy zaokrouhlování bezhotovostních plateb, dva diametrálně odlišné přístupy. V téže době (dne ) se stěžovatel opět obrátil na inspektorát se stížnosti na zaokrouhlování v drogerii. Na toto podání reagoval inspektorát přípisem ze dne čj.: ČOI/28744/11/1000/TK, jímž stěžovateli sdělil, že do rozhodnutí, vydaného inspektorátem v rámci správního řízení pro porušení závazných právních předpisů, se společnost drogerie odvolala a odvolací řízení dosud trvá. 3

4 Ústřední inspektorát České obchodní inspekce (dále jen ústřední inspektorát ) svým rozhodnutím ze dne čj.: ČOI 17263/11/O100/1000/10/11/Be/Št odvoláním napadené rozhodnutí potvrdil. V odůvodnění rozhodnutí ústředního inspektorátu je problematika zaokrouhlování cen při platbě kartou z právního hlediska hodnocena takto: Aplikovaný 3 písm. c) ZOS stanoví, že prodávající je povinen prodávat výrobky a poskytovat služby za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a ceny při prodeji výrobků nebo poskytování služeb správně účtovat; při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. " Obecným příkazem tohoto ustanovení, jak patrno z citace, je správně účtovat ceny, čímž lze rozumět povinnost účtování ceny, s níž byl spotřebitel řádným postupem (srov. 12 ZOS) seznámen. Porušení tohoto příkazu je pak jednou z forem správního deliktu podle 24 odst. 7 písm. a) ZOS. Zákonným platidlem v České republice je koruna česká, jež se dělí na 100 haléřů ( 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance). Je jen na prodávajícím, zda se rozhodne stanovovat ceny zboží v cenách specifikovaných na haléře; jde však o častý postup, jak o tom mj. svědčí i jednolitá řada devadesátihaléřových položek v kontrolním nákupu ČOI provedeném u odvolatelky dne Pak ovšem je povinností prodávajícího v takto složeném nákupu při účtování nákupu tyto ceny respektovat. Pouze jako výjimku z tohoto obecného pravidla je třeba chápat část za středníkem výše cit. ustanovení, kde se výslovně pro hotovostní platby ( při konečném účtování...v hotovosti") stanoví pravidlo zaokrouhlování k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu, tj. v současné době na koruny. V případě bezhotovostní platby obdobná výjimka stanovena není, mělo by být tedy účtováno správně dle skutečné ceny nákupu, s níž byl spotřebitel seznámen. Ve smyslu stanoviska ČNB není porušením zákona, domluví-li se strany i v tomto případě na tom, že při účtování bude provedeno urč. zaokrouhlení výsledné sumy, avšak prodávající toto jistě nemůže provádět automaticky, bez upozornění. Jde-li takovéto neohlášené zaokrouhlení v neprospěch spotřebitele, jedná se dle názoru odvolacího orgánu o nesprávné účtování postižitelné podle 24 odst. 7 písm. a) ZOS. K namítané nejednotnosti v přístupu ČOI odvolací orgán ve svém rozhodnutí uvádí: K pasáži podaného opravného prostředku, kde se odvolatelka pozastavuje nad odlišným posouzením věci v dopise ústředního inspektorátu ČOI a v prvoinstančním rozhodnutí inspektorátu regionálního, lze doplnit, že ČOI zodpovídá obdobných dotazů ze strany spotřebitelské obce v průběhu roku řádově tisíce a není možné, aby se ke všem konala širší rozprava, jež by minimalizovala výskyt různých právních názorů. V daném případě ČOI při formulaci odpovědi vyšla výraznou měrou ze stanoviska ČNB, které nepochybně pro danou problematiku má svou relevanci. Význam pro posouzení věci má však zejména 3 písm. c) ZOS, kde aplikací tohoto ustanovení je v rámci dělení kompetencí dle 23 ZOS pověřena ČOI, nikoli ČNB, a tudíž je v prvé řadě úkolem samotné ČOI provést pro účely své dozorové praxe výklad tohoto ustanovení a v případě potřeby jej též obhájit před správními soudy. Jmenovanou společnost ovšem předmětná okolnost nijak nemohla ovlivnit při projednávaném skutku. Sdělení ústřední ředitelky bylo adresováno někomu jinému a stalo se tak v době, kdy již jmenovaná společnost měla nastaven 4

5 svůj systém k zaokrouhlování plateb hotovostních i nehotovostních na základě vlastního právního posouzení. Rozhodnutí ústředního inspektorátu čj.: ČOI 17263/11/O100/1000/10/11/Be/Št nabylo právní moci dne Inspektorát provedl dne v prodejně drogerie (Praha) další kontrolní nákup a opět zjistil zaokrouhlování při platbě kartou. Proti obsahu protokolu o kontrole podala společnost drogerie dne námitky. Rozhodnutím ze dne čj.: ČOI 40776/11/1000/VK nebylo námitkám vyhověno. Na základě kontroly provedené dne udělil inspektorát společnosti drogerie příkazem ze dne , čj. 10/0973/11/P/34 pokutu ve výši ,- Kč. Pokuta však byla uložena nejen za porušení ustanovení 3 písm. c) a naplnění skutkové podstaty ustanovení 24 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, ale i za jiná porušení zákona o ochraně spotřebitele, které však nebyla předmětem tohoto šetření. Proti příkazu ze dne společnost drogerie odpor nepodala a rozhodnutí nabylo právní moci. V telefonickém hovoru dne sdělil stěžovatel, že při jeho posledním nákupu v drogerii již při platbě kartou k zaokrouhlení ceny nedošlo. C Hodnocení případu veřejným ochráncem práv Zákon o veřejném ochránci práv ukládá ochránci povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených ve zmíněném zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. 2 Stížnosti a podněty spotřebitelů upozorňují Českou obchodní inspekci na situace, kdy je třeba provést opatření v rámci správního dozoru. Z ustanovení 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 64/1986 S., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že Česká obchodní inspekce má při své činnosti využívat stížností, oznámení a podnětů občanů. V rámci šetření jsem zjistila, že inspektorát na podněty (stížnosti) stěžovatele vždy reagoval a na jejich základě proběhly v prodejnách drogerie kontroly. Stěžovatel byl inspektorátem informován o výsledku kontrol i o tom, že Česká obchodní inspekce provede vůči společnosti drogerie opatření v rámci svých kompetencí. 3 O výsledku správního řízení, tedy že inspektorát udělil společnosti drogerie pokutu, stěžovatel výslovně informován nebyl. Ochránce dlouhodobě zastává názor, že stěžovatel má právo vědět, zda se uvedený podnikatel dopustil správního deliktu, o jaký delikt šlo a zda mu byla či nebyla uložena pokuta, pokud o to požádá. Z vyjádření stěžovatele ani z kopií jeho podání k inspektorátu, které ochránci poskytl, však nevyplývá, že by inspektorát o tyto informace výslovně žádal. 2 Viz ustanovení 1 odst. 1 ve spojení s ustanovením 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv. 3 Byl tedy striktně naplněn 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 Samostatnou kapitolou je postup inspektorátu vůči společnosti drogerie. Na tomto místě bych se chtěla věnovat jednak výkladu ustanovení 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele a dále také stanovení výše pokuty za správní delikt. C.1 - Interpretace ustanovení 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele V právním hodnocení problematiky zaokrouhlování ceny při platbě kartou se ztotožňuji s názorem inspektorátu, který vyslovil ve svých rozhodnutích, vydaných v rámci správních řízení se společností drogerie. Ustanovení 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele v části za středníkem jednoznačně upravuje možnost zaokrouhlování cen v případě platby v hotovosti, nikoliv při bezhotovostním platebním styku. Při výkladu tohoto ustanovení nelze pominout historické okolnosti jeho přijetí. Část 3 písm. c) za středníkem se v citovaném znění do zákona o ochraně spotřebitele dostala zákonem č. 277/2003 Sb., s účinností od K prvnímu listopadu téhož roku skončila platnost deseti a dvacetihaléřů. Jak na nemožnost vracet částky do 50 haléřů zareagují při účtování obchodníci (zejména pokud dojde ke zdražení zboží), bylo aktuálním společenským tématem. Argumentace společnosti drogerie technickou neproveditelností byla pro posouzení protiprávnosti jednání irelevantní. Rozpor s faktickou proveditelností a zákonem by eventuálně bylo možné řešit prostřednictvím změny právní úpravy. Jak se však v současnosti prokázalo, zadávat do platebního terminálu i zpětně akceptovat haléřové položky technicky možné je. Jako velice nešťastné se v této souvislosti jeví výše citované vyjádření bývalé ústřední ředitelky České obchodní inspekce, která zcela opomenula přesné znění ustanovení 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, tedy zákona, jehož dodržování Česká obchodní inspekce kontroluje. Z rozhodnutí ústředního inspektorátu ze dne čj.: ČOI 17263/11/O100/1000/10/11/Be/Št však vyplývá, že v současnosti se s právním názorem na zaokrouhlování cen při platbě kartou ústředí ČOI (odvolací orgán) s inspektorátem (orgánem I. stupně) nerozchází. C. 2 - Stanovení výše pokuty za správní delikt Ustanovení 24 odst. 10 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele stanovuje, že za správní delikt dle 24 odst. 7 písm. a) lze uložit pokutu do ,- Kč. V souladu s ustanovením 24b odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele se při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Stanovení konkrétní výše pokuty je výsledkem správního uvážení. Nejvyšší správní soud v souvislosti se správním uvážením o výši pokuty judikoval: Každé správní uvážení má své meze, vyplývající v prvé řadě z ústavních principů zákazu libovůle, principu rovnosti, zákazu diskriminace, příkazu zachovávat lidskou důstojnost, principu proporcionality atd. Správní orgán je povinen při stanovení výše pokuty přihlédnout mimo jiné i k povaze protiprávního jednání a k rozsahu jeho následků. Pod tato dvě hlavní kritéria spadá velké množství dílčích 6

7 kritérií, na základě kterých by měl správní orgán výši sankce určit. Správní orgán proto tak nemusí učinit vyčerpávajícím způsobem a zmínit každé kritérium a podkritérium, stačí, když své rozhodnutí posoudí na základě kritérií, pro danou věc určujících, a to způsobem, aby toto správní uvážení bylo přezkoumatelné. 4 Nejvyšší správní soud rovněž vyslovil názor, že aby pokuta naplnila svůj preventivní účel, musí být citelným zásahem do majetkové sféry pachatele. 5 Společnost má v České republice na 200 poboček, nejedná se tedy o podnikatele s jednou malou provozovnou. Z geneze celého případu také jednoznačně vyplynulo, že udělení prvních dvou pokut (příkazy ze dne a ) se společnost nebránila, ale ani od protiprávního jednání neupustila. Uvedené mi potvrzuje, že pokuta ve výši Kč,- ani Kč,- skutečně citelným zásahem do majetkové sféry společnosti nebyla. Uložení takto nízké pokuty nekoresponduje ani s výše citovanými vyjádřeními inspektorátu, že platební karta je v současnosti často používaným platebním prostředkem, a proto by zaokrouhlování na první pohled nepatrných částek mohlo způsobit značný úbytek finančních prostředků spotřebitele a že závažnost správního deliktu zvyšuje skutečnost, že v případě bezhotovostní platby nemá prodávající k jakémukoliv zaokrouhlování vlastně žádný důvod. Zarážející je rovněž, že u stanovení výše pokuty, uložené příkazem ze dne , nevyhodnotil inspektorát opakované páchání správního deliktu jako přitěžující okolnost, ačkoliv bylo toto porušení zákona o ochraně spotřebitele zjištěno již při kontrole dne a sankcionováno příkazem ze dne V odůvodnění výše pokuty, uvedeném v příkazu ze dne , je již skutečnost, že se společnost drogerie vytýkaného pochybení dopustila opakovaně, jako přitěžující okolnost uvedena. Ani poslední pokutu vyměřenou ve výši Kč,- nelze považovat za adekvátní. Není citelným zásahem do majetkové sféry společnosti a nadto v sobě zahrnuje sankci i za spáchání jiných správních deliktů. S ohledem na výše uvedené hodnotím pokuty 5.000,- Kč a ,- Kč a ,- Kč jako příliš nízké, ne-li doslova zanedbatelné. Správní orgán by měl pachateli správního deliktu (či přestupku) uložit pokutu v takové výši, která by jej motivovala, aby od protiprávního jednání bezodkladně upustil. K tomu by měl být veden nejen zájmem na ochraně práv spotřebitelů, ale rovněž ustanovením 2 odst. 4 správního řádu, podle něhož má správní orgán přijímat řešení, která jsou v souladu s veřejným zájmem a odpovídají okolnostem daného případu. D Závěr Platí-li kupující v hotovosti, je prodávající při konečném účtování prodávaných výrobků oprávněn zaokrouhlovat vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu (ustanovení 3 písm. c/ zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uvedené však neplatí při bezhotovostním platebním styku (např. při platbě kartou). 4 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu čj. 5 As 22/ ze dne 23. července Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne , č. j. 1 As 9/ , publikovaném pod č. 2092/2010 Sb. NSS 7

8 Správní orgán by měl pachateli správního deliktu (či přestupku) uložit pokutu v takové výši, která by jej motivovala, aby od protiprávního jednání bezodkladně upustil. Tuto povinnost lze dovodit i z ustanovení 2 odst. 4 správního řádu (zásady ochrany veřejného zájmu). Stěžovatelem namítaná nečinnost inspektorátu při vyřizování jeho podnětů se v rámci mého šetření neprokázala. Inspektorát zcela správně hodnotil zaokrouhlování cen při platbě kartou za porušení ustanovení 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele a vůči společnosti drogerie uplatňoval sankce. Společnost drogerie přijala opatření k nápravě a již na jejich prodejnách při platbě kartou k zaokrouhlování ceny nedochází. Legitimní cíl stěžovatele byl tedy dosažen. Pochybení spatřuji ve výši ukládaných pokut, neboť se domnívám, že vzhledem ke všem okolnostem případu byly velmi nízké. Tato skutečnost se projevila i v prodlevách, které provázely technické úpravy platebního styku pokutované společnosti. Česká obchodní inspekce by měla v budoucnu přehodnotit výši pokut, které velkým společnostem typu drogerie za porušení zákona o ochraně spotřebitele ukládá tak, aby byly odpovídajícím zásahem do majetkové sféry pachatele správního deliktu a motivovaly jej k bezodkladnému ukončení protiprávního jednání. Jedině tak lze docílit efektivní ochrany práv spotřebitelů. Podle ustanovení 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, proto žádám Ing. Jana Štěpánka, ústředního ředitele České obchodní inspekce a Ing. Ivana Kruliše, MBA, ředitele inspektorátu České obchodní inspekce, inspektorátu Středočeského a hl. města Prahy, aby se ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této zprávy k výši pokut, které inspektorát udělil společnosti drogerie za porušení ustanovení 3 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele i k ukládání pokut velkým společnostem, v obecné rovině vyjádřili. Zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření zástupů ČOI podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r. zástupkyně veřejného ochránce práv (zpráva je opatřena elektronickým podpisem) 8

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů

Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů Kontrolní činnost České obchodní inspekce v oblasti výkupu odpadů Praha 28. dubna 2015 Mgr. Michael Maxa Česká obchodní inspekce Obsah Právní úprava Zákon o ochraně spotřebitele Zákon o České obchodní

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171,

P Ř Í K A Z. I. Společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO 600 67 837, se sídlem Tylova 171, NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. února 2016 Č.j.: 2016 / 24316 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/218/573 Počet stran: 9 Bertiny lázně Třeboň s.r.o. IČO 600 67 837

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-10227/2016-ERU V Ostravě 7. října 2016 Č.j.10227-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX0082GYE* UOHSX0082GYE ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0056/2016/VZ-03996/2016/533/HKu Brno: 2. února 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Č. j. SVS/2014/008486-A V Praze dne 5. 2. 2014 Vyřizuje: MVDr. Fiedler Mgr. Krajánková ROZHODNUTÍ

Č. j. SVS/2014/008486-A V Praze dne 5. 2. 2014 Vyřizuje: MVDr. Fiedler Mgr. Krajánková ROZHODNUTÍ Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 Č. j. SVS/2014/008486-A V Praze dne 5. 2. 2014 Vyřizuje: MVDr. Fiedler Mgr. Krajánková ROZHODNUTÍ Městská veterinární

Více

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ

ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. ROZHODNUTÍ ŘEDITELKA HISTORICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, V.V.I. PROF. EVA SEMOTANOVÁ, DRSC. V Praze dne 7. 12. 2015 č.j. HIU-758/2015 ROZHODNUTÍ Jako příslušný orgán ve smyslu ust. 16 odst. 3 ve spojení s ust. 20 odst. 5

Více

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005

Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Č.j. VZ/S 164/05-153/5158/05-Kr V Brně dne 4. listopadu 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném z vlastního podnětu dne 6.9.2005 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006

Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Č. j.: 2R 90a/05 Hr V Brně dne 24. května 2006 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 27.10.2005 Sportovními kluby Zlín, se sídlem Hradská 854, 761 05 Zlín, zast. ředitelem Mgr. Pavlem Chwaszczem, proti

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši Kč (slovy sedm tisíc korun českých) *UOOUX007ZT1D* Čj. UOOU-02170/15-6 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DUXU* UOHSX008DUXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl Brno: 27. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002

Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Č.j.: VZ/S76/02-151/2653/02-MO V Brně dne 24. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 4. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 14/2007-74 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě

Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě V Brně dne 16. května 2016 Sp. zn.: 1147/2015/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko s návrhem opatření k nápravě ve věci podnětu pana D. R. A - Závěry šetření Ve zprávě o šetření ve věci podnětu pana D. R. (dále

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007Q2P6* UOHSX007Q2P6 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0743/2015/VZ-35724/2015/532/KSt Brno 23. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy

R ZH DNUTÍ. Řízení pod sp. se společností KVOS economy 5, zn.: KO-0021 1 j.: 00217-8/2014-ERU v dne 29. 2014 R ZH DNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu Zvláště za situace, kdy nebyla jednoznačně vyřešena otázka, zda lze v daném případě udělovat individuální výjimky ze zákazů či souhlasy s vyhrazením míst ke splouvání, měla Správa národního parku vést

Více

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých)

ROZHODNUTÍ. za což se mu v souladu s 45 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb. ukládá. pokuta ve výši Kč (slovy tři tisíce korun českých) *UOOUX006ETRT* Čj. UOOU-09034/13-20 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud České republiky v kárném senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. A. D., JUDr. P. G., JUDr. K. H. a JUDr. K. P. projednal

Více

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.9.2008 Č. j. S184/2008/VZ-14411/2008/510/če V Brně dne 25. srpna 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/2004

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění *UOOUX005OP07* Čj. UOOU-00939/13-37 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana A.B. A Obsah podnětu Mzdový výměr jako způsob určení mzdy je jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, kterým zaměstnanci určuje mzdu. Podpis zaměstnance pod mzdovým výměrem potvrzuje jen jeho převzetí, nikoliv souhlas

Více

Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000

Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000 Č. j. S 67/2000-153/2267/2000-Po V Brně dne 14. července 2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15. 5. 2000 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 2/2008 Označení stanoviska: Právní předpis: Důsledky porušení povinnosti obecního úřadu informovat o místě, době a o navrženém

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs. ÚSTAVNÍ PRÁVO NKÚ, ČNB, Veřejný ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Nejvyšší kontrolní úřad (čl. 97 Ústavy) samostatná hlava Ústavy (hlava

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 12/2005-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera, v právní věci

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. KO-02883/2016-ERU Č. j. 02883-6/2016-ERU V Ostravě dne 4. května 2016 ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Kontroly. Inspektorát. Počet provedených. Se zjištěním. S porušením zák. č. 353/2003 Sb. Procentuální vyjádření

Kontroly. Inspektorát. Počet provedených. Se zjištěním. S porušením zák. č. 353/2003 Sb. Procentuální vyjádření Při kontrolách zaměřených na tabákové výrobky prověřili inspektoři ČOI celkem 548 provozoven a porušení jedné nebo více povinností stanovených zákony zjistili ve 216 případech, tj. 39,4 % kontrol. Porušení

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : I. Právnická osoba TRAIS GOLD s.r.o., IČ 282 97 580, se sídlem Václavská 184/11,

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě. t a k t o : I. Právnická osoba TRAIS GOLD s.r.o., IČ 282 97 580, se sídlem Václavská 184/11, POBOČKA BRNO ROOSEVELTOVA 18 601 10 BRNO TRAIS GOLD s.r.o. IČ 282 97 580 Václavská 184/11 603 00 Brno V Brně dne 25.7.2014 Sp. zn.: DK 2014/7/767.300 Č.j.: 2014 /020041/CNB/767 Příkaz č. 8/2014 Počet stran:

Více

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006

Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Nabylo právní moci dne 18.5.2007 Č. j. S313/2006-19882/2006/520-AB V Brně dne 30. listopadu 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Dotaz: 29. července 2013

Dotaz: 29. července 2013 Dotaz: 29. července 2013 Dne 13.5.2013 jsem podal Podnět podle zákona č. 500/2004 Sb., 42 ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje odboru kontroly, který Podnět dne 20.5.2013 postoupil Ministerstvu vnitra

Více

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti

Sdělení o poskytnutí informace a rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 602 00 Brno, Údolní 39 Telefon: 542 542 111 Fax: 542 542 112 E-mail: podatelna@ochrance.cz www.ochrance.cz Do vlastních rukou Vážená paní K. F. V Brně dne 9. května 2013 Č. j.: PDCJ 1281 /2013 Sdělení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 33/2006-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv

Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Právo na informace a ochrana osobních údajů vybraná stanoviska veřejného ochránce práv Ústavněprávní limity práva na informace a jejich zákonné provedení Čl. 17 odst. 4 Listiny Formální omezení zákonem

Více

FA/P/518/2015 R o z h o d n u t í

FA/P/518/2015 R o z h o d n u t í Finanč ní arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/7989/2015 Spisová značka (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4

*uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.3.2009 *uohsx00130m4* UOHSX00130M4 Č. j. ÚOHS-S332/2008/VZ-334/2009/520/ABr V Brně dne 27. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 96 zákona

Více

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor

*MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor *MVCRX02HR0ZI* MVCRX02HR0ZI prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 94960-2/ODK-2015 Obec Doubravčice Doubravčice 94 282 01 Český Brod

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 27/2008-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci výstavby bytových domů Na Pláni v Praze 5. A - Předmět šetření Pravidlo zakotvené ustanovením 94 odst. 5 stavebního zákona, dle kterého pokud dojde ke zrušení územního rozhodnutí po povolení stavby, územní rozhodnutí se již nevydává, platí i pro případy, kdy dojde

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 34/2008-181 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 6/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 24/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne

Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Příloha č. 2 k zápisu z 26. 3. 2010 MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 88 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Výklad

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 26/2010-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, a soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře,

P Ř Í K A Z. I. Podnikající fyzická osoba PaedDr. Antonín Merta, IČO 639 43 531, s místem podnikání Naskové 1231/1b, 150 00 Praha Košíře, Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 18. září 2015 Č.j.: 2015 / 102665 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/192/573 Počet stran: 9 PaedDr. Antonín Merta IČO 639 43 531 Naskové 1231/1b 150 00 Praha Košíře

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í

ROZHODNUTÍ. O d ů v o d n ě n í V Praze dne: 17. 2. 2012 Spisová značka: SZ 019007/2012/KUSK REG/AB Č. j.: 025716/2012/KUSK Vyřizuje: Brůčková / 257 280 935 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Č. j.: 13943-3/2013-ERU V Jihlavě dne 8. listopadu 2013 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle

Více

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín

P Ř Í K A Z. I. Právnická osoba DÁRKY Zagórska, s.r.o., IČO 285 90 520, se sídlem Nádražní 38/8, 737 01 Český Těšín NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce licenčních a sankčních řízení V Praze dne 25. března 2015 Č.j.: 2015 / 32840 / 570 Ke sp. zn. Sp/2015/35/573 Počet stran: 9 DÁRKY Zagórska, s.r.o. IČO 285 90 520 Nádražní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 8/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

ROZHODNUTÍ. podpis a, a podpisové listiny s osobními údaji 84 obyvatel obce Svojetice

ROZHODNUTÍ. podpis a, a podpisové listiny s osobními údaji 84 obyvatel obce Svojetice *UOOUX0065X67* Čj. UOOU-08889/13-10 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1. A - Předmět šetření V Brně dne 17. září 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Zpráva o šetření ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Předmět šetření Dne 27. 11. 2012 předložila veřejnému ochránci práv

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 82/2012-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu V Brně dne 20. prosince 2010 Sp. zn.: 6607/2009/VOP/LD Zpráva o šetření ve věci podnětu pana X. A - Obsah podnětu Dne 26. 11. 2009 se na veřejného ochránce práv obrátil pan X, s podnětem, ve kterém si

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001

Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Č.j.: S 201/01-153/4819/01-GS V Brně dne 4. prosince 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,

expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě, Stanovisko Generálního finančního ředitelství k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen

Více

*UOOUX009TSQB* PŘÍKAZ. Čj. UOOU-08666/16-3

*UOOUX009TSQB* PŘÍKAZ. Čj. UOOU-08666/16-3 *UOOUX009TSQB* Čj. UOOU-08666/16-3 PŘÍKAZ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Č.j.: S 34/02-151/1092/02-Va V Brně dne 7. března 2002

Č.j.: S 34/02-151/1092/02-Va V Brně dne 7. března 2002 Č.j.: S 34/02-151/1092/02-Va V Brně dne 7. března 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 2. 2002 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 O 1 Jihlava Sp. zn. KO-11537/2015-ERU V Praze dne 12. ledna 2016 Č. j. 11537-3/2015-ERU ", PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění *UOOUX008KTN9* Čj. UOOU-04332/15-26 ROZHODNUTÍ Předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv I. Má-li být posouzení stavby autorizovaným inspektorem zjednodušenou alternativou stavebního řízení, jehož výsledkem je získání práva provést stavbu, je třeba vycházet z toho, že certifikát lze vydat

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více