ANALÝZA VYBRANÉHO PRODUKTU KOMERČNÍ BANKY A SROVNÁNÍ TOHOTO PRODUKTU S KONKURENCÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VYBRANÉHO PRODUKTU KOMERČNÍ BANKY A SROVNÁNÍ TOHOTO PRODUKTU S KONKURENCÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ."

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÉHO PRODUKTU KOMERČNÍ BANKY A SROVNÁNÍ TOHOTO PRODUKTU S KONKURENCÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ. (Bakalářská práce) Autor: David Svadbík Vedoucí práce: Ing. Jiří Chabičovský Kunovice srpen 2009

2 Schválení Bc od rektora

3 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Petra Chabičovského a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice srpen 2009

4 Děkuji panu Ing. Petru Chabičovskému za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé práce. Dále bych chtěl poděkovat pánům Davidu Cibulkovi a Michalu Vackovi, Dis., za užitečné konverzace na baráčku. Nesmím zapomenout ani na skvělé rady pana Libora Plačka a personálu Pizzerie v Hluku. Kunovice srpen 2009 David Svadbík

5 ÚVOD HISTORIE BANKOVNICTVÍ HISTORIE ČESKÉHO BANKOVNICTVÍ BANKOVNICTVÍ BANKA ZÁKLADNÍ FUNKCE BANK BANKOVNÍ SYSTÉM A STRUKTURA Bankovní systém dělíme na: BANKOVNÍ PROSTŘEDÍ: MEZIBANKOVNÍ TRH DRUHY BANK CHARAKTERISTIKA A SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH PRODUKTŮ Charakteristické rysy bankovních produktů Systematizace bankovních produktů CENTRÁLNÍ BANKA, JEJÍ POSTAVENÍ, FUNKCE A NÁSTROJE CENOVÉ POLITIKY NÁSTROJE CENOVÉ POLITIKY Bankovní regulace a dohled DOZOR NAD BANKOVNICTVÍM PRAVOMOCI BANKOVNÍHO DOHLEDU METODY BANKOVNÍHO DOHLEDU Dohled na dálku Dohlídky na místě ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE PŘEDMĚTEM ČINNOSTI ASOCIACE JE ZEJMÉNA: EKONOMICKÁ SITUACE V ČR SHRNUTÍ MINULÉHO ROKU A VÝHLED NA ROK VÝHLED NA ROK UKAZATELÉ MAKROEKONOMIE INFLACE K čemu se míra inflace používá? NEZAMĚSTNANOST Její formy jsou: HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Je zjišťován třemi způsoby: POPIS ČINNOSTI KB SKUPINA KOMERČNÍ BANKY Skupina Société Générale Identifikační údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku k 31. prosinci SOUČASNOST SOUČASNOST A ZAMĚŘENÍ KB Produkty KB STUDENTSKÝ ÚČET Co je nutné k založení studentského konta? Jaký účet si vybrat? Výhody studentských kont ANALÝZA VYBRANÉHO PRODUKTU KOMERČNÍ BANKY A POROVNÁNÍ S KONKURENCÍ V ČESKÉ REPUBLICE KOMERČNÍ BANKA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Charakteristika konta G2: SROVNÁNÍ STUDENTSKÝCH ÚČTŮ NA ČESKÉM TRHU Správa běžného účtu Potvrzení o studiu Výběry z bankomatů Kontokorent... 42

6 6.2.5 Bonusy za placení kartou SWOT ANALÝZA SWOT ANALÝZA KOMERČNÍ BANKY SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY Rozbor silných stránek Rozbor slabých stránek SROVNÁNÍ STUDENTSKÉHO ÚČTU KOMERČNÍ BANKY S KONKURENCÍ V ČESKÉ REPUBLICE SROVNÁNÍ STUDENTSKÉHO ÚČTU KOMERČNÍ BANKY S KONKURENCÍ V ZAHRANIČÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY... 60

7 Úvod V mé Bakalářské práci se zabývám Analýzou studentského účtu Komerční banky a srovnáním tohoto produktu s konkurencí v české republice i v zahraničí. Finanční systém zaznamenal v průběhu 90. let 20. století řadu podstatných změn ve všech vyspělých zemích a rovněž v České republice se zcela zásadně změnila oblast peněžního hospodářství v důsledku ekonomické transformace. Česká republika se v procesu přibližování Evropské unii musela vypořádat mj. s problémem, kterým je zvyšování úrovně bankovních a finančních služeb[25]. Moderní společnost si je vědoma, že existuje určité dilema. Na jedné straně jsou totiž lidé, kteří nabízejí své dočasně volné peníze a poptávají se po investičních příležitostech, na straně druhé jsou ti, kteří nabízejí investiční příležitosti a poptávají se po penězích. Proto vznikl prostředek na vyřešení tohoto problému finanční trh. Má dvě součásti: peněžní trh (krátkodobý trh, kde se obchoduje s likviditou peněz) a kapitálový trh (středněa dlouhodobý trh, kde se obchoduje s penězi jako s kapitálem) [25]. Všechny transakce na těchto trzích jsou prováděny na základě návratnosti, tzn. že prodávající (věřitel) předá peníze kupujícímu (dlužníkovi) a věří, že po dohodnuté době mu dlužník peníze včetně dohodnuté ceny za poskytnutou službu vrátí zpět. Proto si prodávající před realizací této transakce prověřuje důvěryhodnost kupujícího a reálnou schopnost peníze vrátit a zároveň si obchod zajišťuje smlouvami a zajišťovacími instrumenty [25]. V praxi většinou finanční transakce neuskutečňují sami prodávající a kupující, ale využívají služeb finančních zprostředkovatelů. Těmi jsou komerční banky, burzy cenných papírů, makléřské a dealerské firmy, investiční a penzijní fondy a pojišťovny. Díky nim se snižuje čas a náklady na vyhledávání protistrany, snižuje se riziko neúspěchu a vzniká možnost účasti na finančních trzích i pro drobné střadatele. Banky jsou podniky, které podnikají s cílem dosahovat zisku a dlouhodobě uspět v hospodářské soutěží. Je to otevřený, dynamický a cílevědomě řízený systém charakterizovaný vnitřními procesy organizace a řízení finanční situace, která je jejich výsledkem [25]. Banky jsou jedním s nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů a jako jediný z nich mají schopnost emitovat peníze a to prostřednictvím poskytování úvěrů. Tato činnost je 7

8 však determinována regulativními nástroji České národní banky a je také předmětem samoregulace jednotlivých bank. Nabídka produktů, které banky přizpůsobují potřebám jednotlivých skupin klientů, je velice široká. Tyto produkty se liší svými podmínkami podle toho, zda jsou určeny velkým korporacím, středním nebo malým podnikatelům [25]. 8

9 1 Historie bankovnictví Dějiny bankovnictví začínají s rozvinutím oběhu peněz, kdy se objevují i první profesionálové, kteří se začínají zabývat směnou a půjčováním peněžních prostředků [8]. Nejstarší zmínky o existenci směnárníků a peněžníků jsou z Egypta, Babylónie a Asýrie a to v dobách před našim letopočtem. Ve starém Řecku se vyčlenilo jako speciální zaměstnání zkušebnictví mincí, na což přirozeně navazovala jejich úschova za poplatek a půjčování na úrok (nejprve tajně, později s vědomím věřitelů). Rozvinuté peněžnictví, včetně používání poukázek znějících na drahé kovy, měl i starověký Řím[8]. Samotné slovo banka má svůj původ v Italském,,banco lavice, na níž prováděli obchodníci s penězi svou činnost. Právě v Itálii vznikly první bankovní domy, které se staly předchůdci dnešních bank [1]. V městech středověké Itálie, která byla tehdy hlavními obchodními centry celé Evropy (spolu s Katalánskem ve Španělsku a Flandry), se sbíhají mince různého původu a tak zkušebníci a směnárníci přijímají vklady, zprostředkovávají platby do jiných měst, provozují na vlastní účet zápůjční obchody i nákupy a prodeje zboží. Vznikají obchodní společnosti (žirové banky) k vzájemnému vypořádávání závazků mezi společníky pomocí převodů v obchodních knihách [25]. Komerční bankovnictví v Anglii začalo u zlatníků, kteří lidem bezpečně ukládali zlato a jiné cennosti. Na základě stvrzenky a po zaplacení poplatku za úschovu dostali vkladatelé své zlato zpátky. Nejdříve přesně to, které tam přinesli, později přestali zlatníci zlato označovat a držitelé poukázek věděli, že obdrží příslušné množství zlata. Poukázky proto začaly obíhat místo zlata, které setrvávalo v sejfech zlatníků, kteří se začali se svěřeným zlatem věnovat úvěrovým obchodům. Majitelé zlata za to dostávali od zlatníků úrok [25]. Rozvoj bankovních služeb a obchodování penězi je spojen s vznikem bank moderního typu v průběhu 17. století (např. banky v Amsterodamu, Hamburské banky, Anglické banky (Bank of England) jako jedné z prvních centrálních bank [8]. 9

10 1.1 Historie českého bankovnictví Významným obdobím z hlediska rozvoje finančních služeb je především doba Lucemburská, zejména za vlády Karla IV. V 16. a 17. století podobně jako v jiných evropských zemích, plnily úlohu bankovních domů zpravidla obchodní domy, které rozšiřovaly svou činnost o finanční transakce [1]. Snad první soukromý, i když velmi malý, bankovní dům vznikl na našem území v roce 1751, tedy v době prvních tereziánských reforem [2]. V 1. pol. 19. stol. plnili na českém území funkce moderních bank především soukromí směnárníci, kteří individuálně posuzovali úvěrovou bonitu soukromníků a státu (podle svého odhadu rizikovosti úvěrové operace) a půjčovali jim peníze za různě vysoký úrok. V letech proběhla obrovská zakladatelská vlna nových bank, ale období deprese 70. let přečkaly jen ty kapitálově nejsilnější banky, které se postupně zmocňovaly celého finančního a úvěrového systému. V roce 1890 vnikla jako nevýdělečná veřejná instituce Zemská banka království Českého, která se stala jakousi ústřední bankou celé úvěrové soustavy v českých zemích. Jejím poslání bylo opatřovat prostředky pro úvěry komunální, železniční a úvěry na zlepšení zemědělských kultur. Stavební úvěry poskytovala také Hypoteční banka království Českého (zal. r jako veřejnoprávní instituce). U obou se jednalo o dlouhodobé úvěry, zatímco krátkodobé a střednědobé úvěry byly poskytovány spořitelnami, úvěrovými družstvy a záložnami. V roce 1919 byl zřízen prozatímní cedulový ústav Bankovní úřad ministerstva financí, jako předchůdce cedulové banky. Osoby ve vedení vyzdvihly tento úřad na mezinárodní úroveň. V roce 1926 začala fungovat nově zřízená akciová Národní banka československá (NBČ). Rokem 1938 skončil na našem území normální vývoj ekonomiky a byl zlikvidován i vysoce rozvinutý bankovní sektor. V první fázi při tzv. arizaci, nacisté převzali banky s rozhodujícím podílem židovského kapitálu. Později při realizaci germanizačního plánu (r. 1941) byly ovládnuty i banky české. V roce 1945 byly banky na základě dekretu prezidenta republiky č. 102 znárodněny a tyto národní banky kontrolovala Ústřední správa bank. 10

11 Bankovní reformou v roce 1990 byl vytvořen dvoustupňový bankovní systém (v čele s Českou národní bankou, ČNB), kde orientace komerčních bank na různé druhy obchodů rozdělila banky na dvě skupiny: Univerzální a specializované. Novou oblastí českého bankovnictví po roce 1990 se stává bankovní regulace a dohled vznikající podle principů vyspělých tržních ekonomik. Rozdělení Československé federativní republiky na dva státy bylo doprovázeno rozdělením československé měny a jejím nahrazením českou korunou na území České republiky. V tomto období vstoupily v platnost zákony č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance. Tím byl vytvořen právní rámec pro sektor českého bankovnictví, jenž po četných novelách a po doplnění právní normy se podstatně přiblížil bankovním principům zemí s vyspělou tržní ekonomikou. 11

12 2 Bankovnictví 2.1 Banka Vznik peněz, rozvoj jejich funkcí a forem umožňoval a dokonce vyžadoval fungování zvláštních institucí bank [1]. Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu [3]. Banka je podnik, v němž hlavním předmětem a účelem činnosti jsou peněžní operace [4]. Je to finanční zprostředkovatel přijímající vklady, ze kterých poskytuje úvěry na vlastní účet a riziko [5]. Banky jsou ve své podstatě podniky, které mají ovšem ve srovnání s podniky v jiných odvětvích ekonomiky řadu specifických rysů projevujících se v jejich postavení a celkovém významu v ekonomice [6]. Vymezení banky je obvykle zakotveno ve speciálním zákoně o bankovnictví. Náš zákon stanovuje, že banky musí splňovat následující čtyři základní podmínky: Jedná se o právnické osoby se sídlem v České republice založené jako akciová společnost nebo státní peněžní ústav, které: Přijímají vklad od veřejnosti Poskytují úvěry Mají povolení působit jako banka Vedle již uvedených činností mohou banky vykonávat řadu dalších činností, které vymezuje zákon. Výkon jednotlivých činností musí být bance povolen licencí, nebo-li banky mohou provádět pouze ty obchody, které jsou uvedeny v licenci od České národní banky. Zejména výkon některých činností nedostává banka automaticky, ale je vázána na udělení speciálního povolení [6]. 12

13 2.2 Základní funkce bank Úloha bank v tržní ekonomice založené na funkci peněz je velmi různorodá a v mnohých směrech nezastupitelná. Banky v moderních tržních ekonomikách plní celou řadu různých funkcí. Za standardní základní funkce banky však můžeme označit tři následující: 1) Finanční zprostředkování banky se snaží získaný kapitál umísťovat tam, kde jim přináší nejvyšší zhodnocení. 2) Emise bezhotovostních peněz Bezhotovostní peníze (peníze v podobě zápisu na BÚ) mohou vytvářet i banky ostatní. Emisi hotovostních peněz může provádět jen centrální banka [6]. 3) Provádění bezhotovostního platebního styku banky vedou účty pro více klientů a provádějí jejich vzájemné platby převodem hotovostních peněz [10]. 2.3 Bankovní systém a struktura Bankovní soustava zahrnuje všechny banky působící v určitém státě. Jejich činnost a vztahy mezi nimi jsou usměrňovány pravidly a normami, které závisejí na ekonomickém a právním systému v dané zemi [1]. Do roku 1990 byl u nás bankovní systém jednostupňový s výrazným monopolem Státní banky Československé, která plnila zároveň i funkci centrální banky. V roce 1990 vzniká v ČR dvoustupňový bankovní systém. Ten je tvořen centrální bankou a souhrnem bank zde působících. Je uspořádán na různých principech [10] Bankovní systém dělíme na: Jednostupňový Znamená, že všechny obchodní činnosti včetně emise peněz zajišťovali obchodní banky. Rovněž systém uplatňovaný v centrálně plánovaných ekonomikách v průběhu 20. století lze považovat za speciální jednostupňový systém. Základem, byla existence jedné bank monobanky [2], která zajišťovala mikro i makrofunkce. Ovšem banky ani peníze nehráli významnou roli tu hrál státní plán. 13

14 Dvoustupňový V tržním hospodářství existuje dvoustupňový bankovní systém tzn., že centrální banka je svými makroekonomickými funkcemi institucionálně oddělena od obchodních bank, které zajišťují mikroekonomické cíle. Zatím co hlavním cílem centrální banky je zajišťování měnové stability, obchodní banky podnikají na základě ziskového principu [2]. Obr. č. 1: Dvoustupňový systém Zdroj: [23] 14

15 Podle toho zda mohou či nemohou banky vykonávat celou škálu bankovních obchodů se rozlišují následující modely uspořádání bankovní soustavy: Model univerzálního bankovnictví Model odděleného bankovnictví Smíšený model 2.4 Bankovní prostředí: Prostředí pro činnost bank /bankovní prostředí/ je zásadním způsobem vymezeno zákonem č. 21/1992 o bankách, který stanovuje podmínky pro vznik banky, její činnost, postupy a možnosti ČNB při řešení problémů vzniklých v bankách včetně jejich zániku, je zde upraven i systém pojištění vkladů [11]. Vedle těchto speciálních zákonů je bankovní prostředí rovněž determinováno regulačními opatřeními centrální banky, resp. jiné prověřené instituce. Jedná se zejm. o: Podmínky pro vznik banky, tj. podmínky pro udělení bankovní licence. Pravidla likvidity spočívající ve stanovení závazných (limitních) kvantitativních relací mezi určitými položkami pasiv a aktiv. Minimální kapitálovou přiměřenost, tj. minimální podíl kapitálu banky na rizikově vážených aktivech. Rozsah úvěrové angažovanosti (objem poskytnutých úvěrů) vůči některým osobám respektive skupinám osob. Pravomoci bankovního dohledu včetně nástrojů k prosazení ozdravných opatření [6]. 15

16 2.5 Mezibankovní trh Žádná banka nemůže v ekonomice působit izolovaně, ale musí udržovat úzké kontakty s ostatními bankami. Jedním z nejdůležitějších míst kde dochází k vzájemným obchodům mezi bankami je mezibankovní peněžní trh. Mezibankovní peněžní trh je obvykle chápán jako peněžní trh v užším slova smyslu, neboli představuje základní, nejdůležitější část peněžního trhu [6]. Banky působící na našem trhu: viz příloha č Druhy bank V rámci univerzálního bankovnictví, mohou existovat různé typy bank, jejichž činnost se do značné míry odlišuje. Tato odlišnost může vyplývat jak přímo z legislativního rámce (např. u nás je samostatná právní úprava pro stavební spořitelny a úvěrová družstva), tak i ze záměrné specializace určitých bank pouze na některé činnosti (např. u nás banky zřízené pouze pro hypoteční úvěry), určitý vliv má i historický vývoj [6]. V podmínkách univerzálního bankovnictví mohou vedle typického a z hlediska podílu na trhu nejvýznamnějšího druhu bank univerzální banky působí i další druhy bank. Za zmínku stojí uvést následující druhy bank [7]: 1) Univerzální komerční banky 2) Spořitelny 3) Stavební spořitelny 4) Úvěrová družstva 5) Hypoteční banky 6) Investiční banky [6]. 16

17 2.7 Charakteristika a systematizace bankovních produktů Charakteristické rysy bankovních produktů Většina tuzemských bank má ve své nabídce širokou škálu rozličných produktů a služeb, jejichž parametry se často značně liší [20]. Jednotlivé služby, které mohou banky samostatně nabízet a zpravidla za úplatu provádět, budeme označovat jako bankovní produkty [6]. I když se mohou jednotlivé produkty na vzájem výrazně odlišovat, můžeme za jejich společné rysy považovat [7]: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost Systematizace bankovních produktů Systematizace bankovních produktů není vzhledem k jejich velkému počtu a značné různorodosti jednoduchou záležitostí. Velmi rozšířený, možno říci klasický, je přístup členění bankovních produktů (obchodů) podle jejich odrazu v bilanci banky na aktivní, pasivní a neutrální [6]. Modernější přístupy k systematizaci bankovních produktů se do značné míry odklánějí od klasického principu, který vychází primárně z pohledu banky a jehož podstatou je bilanční odraz daného produktu. Banky se stále více orientují a přizpůsobují veškerou svoji činnost potřebám trhu resp. svých klientů. Podle tohoto přístupu můžeme členit bankovní produkty do tří základních skupin [7]: Finančně úvěrové bankovní produkty Depozitní (vkladové) bankovní produkty Platební bankovní instrumenty [7] 17

18 2.8 Centrální banka, její postavení, funkce a nástroje cenové politiky Centrální banka (jinak také cedulová) se v ČR nazývá Česká národní banka, má sídlo v Praze, jejím nejvyšším orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem [3]. V bankovní radě jsou zastoupeni guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrcholový manažeři, vrchní ředitelé ČNB, kteří jsou voleni na šestileté funkční období [2]. Vznikla 1. ledna 1993 z do té doby existující státní banky Československé v souvislosti s rozdělením bývalé Československé federativní republiky. Za základní cíl centrální banky je obvykle považována stabilita měny. Stabilitu měny je třeba chápat ve dvou rovinách: [6]. Vnitřní stabilita měny zahrnuje především problematiku míry inflace a cenové stability. Vnější stabilita měny souvisí se zajištěním optimálního cenového kurzu, příznivé platební bilance a devizových rezerv [1]. Funkce centrální banky Emise hotovostního oběživa Funkce banky pro ostatní banky Provádění měnové politiky Funkce banky státu (vlády) Provádění bankovní regulace a dohledu Zastupování země v mezinárodních finančních a měnových institucích [6] Kromě těchto funkcí provádějí centrální banky další činnosti, resp. Plní další funkce regulují bankovní systém a dohlížejí na něj, spravují devizové rezervy státu, vystupují jako banky státu a reprezentují stát (vládu) v měnové oblasti. [8]. 18

19 2.9 Nástroje cenové politiky V současné době jsou nejdůležitějšími nástroji měnového řízení centrální banky nástroje tržního charakteru tzv. nepřímé. Jejich působení je obvykle globální, krátkodobé i dlouhodobé. Patří k nim zejména: [5]. Operace na volném trhu Povinné minimální rezervy Úvěry poskytované centrální bankou bankám obchodním Kurzovní intervence K přímým nástrojům používaným centrální bankou patří různé administrativní přístupy netržního charakteru. Jejich používání bývá diferencováno podle jednotlivých bank a stavu jejich hospodaření, někdy je možné jejich uplatňování spojit s celkovým klimatem země. Nejčastěji jsou jako přímé nástroje centrální banky využívána různá doporučení, výzvy a dohody, jsou ukládána opatření k nápravě nedostatků nebo stanoveny úvěrové limity. Případně minimální úrokové sazby apod. [1] Současný vývoj ve vyspělém světě pokračuje směrem k dalšímu posílení role centrální banky a jejich funkcí v tržních ekonomikách. Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů této skutečnosti je situace v zemích Evropské unie, kde byl prvním dnem roku 1994 založen Evropský měnový institut (EMI), se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem jako předstupeň připravované evropské centrální banky [8]. K 1. lednu 1999 byl vytvořen Evropský systém centrálních bank, který se skládá z Evropské centrální banky a národních centrálních bank zemí EU a je úzce spojen se společnou měnou euro v rámci Evropské měnové unie [8]. 19

20 2.9.1 Bankovní regulace a dohled 2.10 Dozor nad bankovnictvím Bankovnictví ve všech vyspělých ekonomikách patří mezi nejvíce regulovaná odvětví. Důvody regulace a dohledu bank jsou jednak makroekonomické vytváření prostoru pro provádění měnové politiky, a jednak mikroekonomické podpora bezpečnosti, důvěryhodnosti a efektivnosti bankovního systému v dané zemi [7]. Důvěryhodnost a stabilita bankovního sektoru je pro fungování ekonomiky jednou ze základních podmínek. Tuto stabilitu nelze zajistit pouze tržními mechanismy, proto je činnost bank regulována velkým množstvím omezujících a přikazujících pravidel, především v podobě právních předpisů (tzv. bankovní regulace). Dozor nad dodržováním těchto pravidel a vyvozování důsledků z jejich porušení je pak nazýván bankovním dohledem. Často se ovšem pod termín "bankovní dohled" zahrnuje též bankovní regulace. Dohled nad prováděním bankovních činností podle zákona o ČNB spočívá v "péči o bezpečné fungování a účelný rozvoj bankovního systému v České republice". Pod tímto obecně definovaným posláním se rozumí především podpora zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti bank, předcházení systémovým krizím a posilování důvěry veřejnosti v bankovní systém. Regulující subjekt Externí auditor Regulace a dohled Pravidelné informace Informace Audit Regulovaný subjekt - banka Obr. č. 2: Proces regulace a dohledu Zdroj: [3] 20

21 Cílem bankovního dohledu naopak není zabránit kolapsu každé jednotlivé banky, nahrazovat funkci policie a dalších orgánů činných v trestním řízení a vyřizovat stížnosti klientů na banky. Za řízení a finanční výsledky bank je odpovědný její management. Kontrolu provádí dozorčí rada a valná hromada akcionářů. Orgány banky odpovídají za funkčnost vnitřních kontrolních mechanismů a řízení rizik v bance. Bankovní dohled stanoví rámec pro obezřetné podnikání bank a kontroluje jeho dodržování. Činnost bank podléhá zákonu č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zmocnění v tomto zákoně ČNB vydává opatření a vyhlášky, které obsahují podmínky pro vstup do bankovního sektoru a pravidla v jednotlivých oblastech podnikání bank [7]. Systém bankovní regulace a dohledu jsou v tržních ekonomikách založené na následujících čtyřech základních pilířích: [7] Regulaci vstupu do bankovní sféry Stanovení a prověřování základních pravidel činnosti bank Povinné pojištění vkladů fyzických osob Působení centrální banky v úloze věřitele poslední instance 2.11 Pravomoci bankovního dohledu Bankovní dohled je v České republice věcně i institucionálně součástí České národní banky. Jeho práva a povinnosti vymezuje zákon o ČNB a zákon o bankách. Podle těchto zákonů bankovní dohled resp. ČNB: vydává bankovní licence, vydává opatření a vyhlášky definující pravidla obezřetného podnikání bank, monitoruje činnost bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen, provádí dohlídky (kontroly) v bankách, včetně poboček zahraničních bank a v družstevních záložnách, vydává předchozí souhlasy podle zákona o bankách např. při nabývání podílu na bance, při prodeji podniku banky, sloučení banky, zrušení banky či ukončení bankovních aktivit, ukládá opatření k nápravě a sankce za zjištěné nedostatky v činnosti bank, rozhoduje o zavedení nucené správy a odnětí bankovní licence. 21

22 Bankovní dohled však nemá právo zasahovat do obchodních rozhodnutí banky a do jejího řízení, které je ve výlučné kompetenci managementu banky, případně též dozorčí rady. Bankovní dohled se pouze snaží prostřednictvím jím vydávaných pravidel obezřetného podnikání bank, důsledným monitoringem na dálku i na místě a vhodnými nápravnými opatřeními usměrňovat činnost bank tak, aby nedocházelo k aktivitám, které by mohly poškodit zájmy klientů bank a stabilitu bankovního systému jako celku Metody bankovního dohledu Bankovní regulace a dohled je v různých zemích organizován odlišným způsobem. Každém případě je do bankovní regulace zapojena centrální banka [6]. Soustavný dohled nad činností banky se provádí dvojí formou dohled na dálku (off-site) a dohlídkami na místě (on-site). Vzájemný poměr mezi oběma těmito formami se v jednotlivých zemích různí a většinou vyplývá z historického vývoje. Zpravidla však platí, že dohled na dálku existuje vždy a liší se především míra zapojení dohledu na místě [9] Dohled na dálku Dohled na dálku monitoruje činnost bank na základě všech dostupných informací, tj. především výkazů a hlášení pravidelně předkládaných podle jednotné metodiky stanovené ČNB bankami, auditorských zpráv, informací získaných přímo jednorázově od banky, veřejně dostupných databází apod. Na základě dostupných informací je každá banka pravidelně analyzována, hodnocena podle jednotných kritérií a na základě výsledků těchto analýz je navrhován další způsob monitoringu banky, dohlídky na místě, opatření k nápravě apod. Údaje získané při dohledu na dálku jsou zároveň využívány k souhrnným analýzám bankovního sektoru [9]. Dohled na dálku je založen především na kvantitativních informacích. Nevýhodou je především skutečnost, že ne všechny důležité faktory, které ovlivňují stabilitu banky a její dobré finanční výsledky jsou postižitelné kvantitativními ukazateli. Ty nejsou schopny především kvalitu řídících mechanizmů, systémů řízení rizik, vnitřního kontrolního systému a podobně. Proto je nezbytné doplňovat dohled na dálku dohledem na místě, v rámci kterého je možné získat potřebné kvalitativní informace, nezbytné k doplnění dohledu na banku a vytipování možných rizikových oblastí banky [9]. 22

23 Dohlídky na místě Kontrolní činnost probíhající přímo v bankách tzv. dohlídky na místě se postupně stávají rozhodujícím nástrojem bankovního dohledu. To vyplývá zejména z vyššího důrazu, který je kladen na posouzení systémů řízení jednotlivých rizik v bance. Poznání rizikového profilu každé banky umožňuje následně zvolit optimální formy dohledu tak, aby bylo možné v maximální míře zajistit kvalitní a efektivní monitoring každé banky a tak efektivně využít dostupné kapacitní a časové možnosti bankovního dohledu. Komplexní dohlídky na místě vyžadují nasazení značných lidských zdrojů, proto se uskutečňují v každé bance zpravidla jen jednou za dva až tři roky [9]. 23

24 3 Česká bankovní asociace Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí Česká bankovní asociace jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících. Členství má dvě formy: plné členství je vyhrazeno bankám a pobočkám zahraničních bank s licencí ČNB; přidružené členství je otevřeno zejména reprezentacím zahraničních bank a pomocným organizacím se vztahem k bankovnictví; V současné době Česká bankovní asociace (ČBA) sdružuje v rámci plného členství 35 bank, které reprezentují více než 99 % bankovního sektoru [12]. 3.1 Předmětem činnosti asociace je zejména: 1) zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k Parlamentu, vládě, České národní bance a dalším právním subjektům; 2) prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti a zahraničí; 3) podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných usancí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie [12]. Osu činnosti ČBA tvoří angažovanost v průběhu přípravy zákonných a podzákonných norem (v oblastech bankovního dohledu, platebního styku, kapitálového trhu a cenných papírů, hypotečního bankovnictví, účetnictví a daňové problematiky, vnitřního auditu), spolupráce v prevenci bankovní a finanční kriminality a legalizace výnosů z trestné činnosti, pořádání odborných seminářů, rozvoj pracovních vztahů s regulačními orgány a ostatními subjekty finančního trhu, vydávání doporučujících standardů bankovních aktivit (většina je zaměřena na oblast bankovní a finanční bezpečnosti) [12]. Od 1. července 2004 se ČBA, po osmi letech korespondenčního členství, stala plným členem Evropské bankovní federace (EBF/FBE). EBF/FBE je sdružení asociací komerčních bank členských zemí EU a Norska, Švýcarska a Islandu (plní členové) a dalších bankovních asociací z Andorry, Monaca, zemí východní a jihovýchodní Evropy včetně Ruska a Turecka (přidružení členové)[12]. 24

25 Evropská bankovní federace (EBF/FBE) představuje nejvýznamnějšího nevládního partnera orgánů EU v oblasti bankovnictví. EBF/FBE reprezentuje zájmy více než 5000 evropských bank s celkovými aktivy převyšujícími mld. EUR a zaměstnávající více než 2,3 miliony lidí [12]. Zároveň 1. června 2004 vstoupila ČBA do Evropské rady pro platby (European Payments Council EPC). EPC je rozhodovacím a koordinačním orgánem, který zastřešuje evropský bankovní sektor v oblasti platebního styku. Jeho základním posláním je podílet se na vytvoření Jednotného eurového platebního prostoru (Single Euro Payments Area /SEPA/ oblast, v níž budou základní typy plateb v euro prováděny za stejných podmínek, tj. jednoduchost, cena, bez ohledu na to, zda půjde o platby uvnitř státu nebo služby přeshraniční). EPC sdružuje 64 členů z 27 evropských zemí banky a bankovní sdružení reprezentující různé segmenty bankovnictví. EPC prosazuje rozvoj celoevropských platebních instrumentů cestou samoregulačních aktivit bankovního sektoru, úzce spolupracuje s regulačními orgány EU zejména Evropskou centrální bankou, Evropskou komisí a Eurosystémem [12]. 25

26 4 Ekonomická situace v ČR 4.1 Shrnutí minulého roku a výhled na rok 2009 Středoevropské ekonomiky během roku vykazovaly očekávané zpomalení. V případě české ekonomiky výrazněji zpomalila spotřeba domácností v důsledku vyšší inflace (reformy, potraviny, energie). I tak růst zůstal relativně vysoký 4 5 % (5,9 % v roce 2007) a to především díky exportu[13]. Data za poslední čtvrtletí již začala ukazovat výrazný dopad recese v západní Evropě a česká ekonomika začala velmi evidentně prudce zpomalovat. Inflace dosáhla 10-letých maxim 7,5 % v důsledku souběhu globálních inflačních tlaků (energie, potraviny) a dopadu vládních reforem (poplatky u lékaře, vyšší DPH). Na konci roku inflační tlaky výrazně slábnou a příští rok by inflace měla poklesnout zpět k úrovni 2 %. Inflaci výrazně tlumila také posilující koruna, která v létě po prudkém posilování dosáhla historických maxim 22,8 k euru a 14,5 k dolaru. Druhá polovina roku přinesla výraznou korekci díky globálnímu vývoji a koruna téměř celoroční posilování smazala a oslabila přes úroveň 26 korun za euro [13]. ČNB v únoru sazby zvýšila na 6-leté maximum 3,75 %, ale v druhé polovině roku kvůli slábnutí inflace a ekonomické aktivity snížila sazby až na 2,25 % [13]. 4.2 Výhled na rok 2009 Rok 2009 přinese velmi výrazné zpomalení české ekonomiky po minulých výrazných růstových rocích, ovšem vzhledem k velké míře nejistot a prudkých pohybů je velmi obtížné odhadnout rozměr zpomalení. Pro příští rok očekáváme růst v pásmu 0 3 %, ale nelze ani vyloučit hospodářský pokles, pokud by západní Evropa propadla do hlubší a delší recese [13]. Inflace by měla propadnout k úrovni 2,0 %, až odpadne vliv reforem z počátku roku. Naopak nezaměstnanost by měla výrazně vzrůst k úrovni 7,0 % z průměru 5,5 % v roce Velkou výhodou české ekonomiky při ekonomickém zpomalení je její vysoká makroekonomická stabilita přebytek obchodní bilance (ČR je jediná z nových členů EU), nízký schodek běžného účtu platební bilance, nízká zadluženost vůči zahraničí, stabilní bankovní sektor, dlouhodobě nízká inflace a relativně stabilní veřejné rozpočty [13]. 26

27 4.3 Ukazatelé Makroekonomie 4.4 Inflace Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase [14]. Inflace bývá často definovaná jako projev ekonomické nerovnováhy, která se navenek vyznačuje růstem cenové hladiny a poklesem kupní síly peněz. Jde např., o takové narušení ekonomické rovnováhy, kdy koupěschopná poptávka předstihuje nabídku zboží a služeb. Nabídka tak zaostává za poptávkou a prodávající reagují na tuto situaci zvýšením cen [1]. Vývoj inflace 10 (%) ,3 2,8 2,5 2,8 1,8 1,9 0,1 0, p Rok Graf č. 1: Vývoj inflace v ČR Zdroj: [14] Obecné příčiny inflace: Přebytek poptávky nad nabídkou, který vede ke zvyšování cenové hladiny, v tomto případě jde o poptávkovou inflaci, Zvýšení cen vstupů (cen surovin, energie, strojů, mezd), které přináší růst cen finálních výrobků a služeb jde o nabídkovou (nákladovou) inflaci. Každá konkrétní inflace, však může být kombinací faktorů nabídkových i poptávkových, v takovém případě hovoříme o smíšené inflaci [1]. 27

28 Podle velikosti míry inflace můžeme rozlišovat: Inflace mírná Inflace pádivá Hyperinflace [3] K čemu se míra inflace používá? Informace o dosažené míře inflace jsou využívány např. pro účely valorizace mezd, důchodů a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace využívány také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichž je zakotvena revize původně dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace [14]. 4.5 Nezaměstnanost Je stav, kdy část ekonomiky aktivního obyvatelstva není odpovídajícím způsobem plně využita. Rozsah tohoto jevu vyjadřujeme pomocí míry nezaměstnanosti. Za přirozenou míru nezaměstnanosti považujeme stav, kdy počet nezaměstnaných je nižší nebo rovný počtu volných pracovních míst [14]. 28

29 4.5.1 Její formy jsou: Frikční nezaměstnanost: Osoby hledající pracovní místa nejsou dobře informovány o její nabídce. Strukturální nezaměstnanost: Projev segmentace trhu práce, kdy profesní struktura nabídky práce neodpovídá struktuře poptávky po práci. Sezónní nezaměstnanost: typická pro zemědělství a stavebnictví. Cyklická nezaměstnanost: souvisí z cyklickým vývojem ekonomiky. Stav, kdy v ekonomice je celková poptávka po práci nižší, než celková nabídka práce označujeme za nedobrovolnou nezaměstnanost [4]. Vývoj nezaměstnanosti (%) ,8 10,3 10,3 9,6 7, p Rok Graf č. 2: Vývoj nezaměstnanosti v ČR Zdroj: [14] 29

30 4.6 Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt charakterizuje výkonnost národního hospodářství jako celku. Představuje množství statků a služeb vyrobené v ekonomice za určité období (zpravidla jeden rok). Označení domácí přitom znamená, že do objemu HDP je započítána pouze produkce organizací a institucí sídlících na území daného státu, bez ohledu na státní příslušnost jejich majitele [4] Je zjišťován třemi způsoby: Výdajovou metodou Důchodovou metodou Výrobní metodou [4] Reálný růst HDP 8 (%) 6 4 3,6 4,6 6,5 6,4 5,9 4,1 2 1,9 0, p 2009p Rok Graf č. 3: Reálný růst HDP Zdroj: [14] 30

31 5 Popis činnosti KB Komerční banka (KB) patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je součástí mezinárodní skupiny Société Générale (SG) a poskytuje komplexní služby drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Další společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí specializované služby, mezi které patří penzijní pojištění, stavební spoření, factoring, spotřebitelské úvěry a pojištění. Služby samotné Komerční banky využívalo v roce 2007 téměř 1,58 milionu zákazníků prostřednictvím telefonního, internetového a mobilního bankovnictví a také 386 poboček a 661 bankomatů po celé České republice. V rámci pobočkové sítě banka vybudovala 35 specializovaných business center pro střední podniky a municipality a 4 centra pro velké podniky [15]. Komerční banka se zaměřuje na neustálý rozvoj svých obchodních aktivit. Spolupráce s ostatními společnostmi ze skupiny KB, společnostmi ze skupiny SG a s jinými nezávislými partnery umožňuje Komerční bance poskytovat vysoce sofistikované produkty a potřebnou flexibilitu v neustále se měnícím prostředí. Konkurenceschopnosti portfolia produktů je dosaženo díky výbornému know-how a zkušenostem zaměstnanců skupiny [15]. Po závazku garantované úrovně služeb, který Komerční banka přijala jako první na českém trhu, se banka přihlásila rovněž ke Kodexu vztahů mezi bankami a klienty, vypracovanému v rámci České bankovní asociace. Úsilí o neustálé zlepšování služeb bylo v roce 2007 odměněno několika oceněními, mezi které patřilo získání titulu v prestižní soutěži MasterCard "Banka roku 2007", "Firemní banka roku 2007" pro Komerční banku a dále pak titulu "Stavební spořitelna roku 2007" pro Modrou pyramidu stavební spořitelnu [15]. Obezřetný přístup k řízení rizik KB, dobrá likvidita a kapitálová přiměřenost, příznivé hospodářské výsledky a podpora SG jsou vyjádřeny v ratingových hodnoceních banky. Dlouhodobý rating od společnosti Moody's Investors Service byl ke konci března 2008 na stupni A1, od společnosti Standard & Poor's na stupni A+ a od společnosti Fitch na stupni A+ [15]. 31

32 5.1 Skupina Komerční banky Finanční skupina KB byla k 31. prosinci 2007 tvořena devíti dceřinými společnostmi, z toho v osmi společnostech držela KB nadpoloviční podíl a v Komerční pojišťovně, a.s., 49 % podíl. Průměrný počet zaměstnanců skupiny KB v roce 2007 činil [15] Skupina Société Générale Komerční banka je součástí skupiny Société Générale od října Aktivity skupiny Société Générale jsou organizovány do 5 divizí: Francouzská síť, Mezinárodní retailové bankovnictví, Finanční služby, Globální investiční management a Podnikové a investiční bankovnictví [15]. Komerční banka je důležitou součástí úseku mezinárodního retailového bankovnictví skupiny Société Générale. V této oblasti služeb obsluhuje skupina Société Générale po celém světě 8,8 milionu individuálních zákazníků [15] Identifikační údaje společnosti zapsané v obchodním rejstříku k 31. prosinci 2008 Den zápisu: 5. Března 1992 Obchodní firma : Komerční banka, a.s. Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Akcie: ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500 Kč, v zaknihované podobě. Základní kapitál: Kč, splaceno 100 % SOUČASNOST Počet klientů: Počet poboček:

33 Specializované business centra: 35 Centra pro velké podniky: 4 Počet bankomatů:

34 5.2 Současnost a zaměření KB Komerční banka působí v mezinárodní bankovní skupině Société Générale, která je z hlediska tržní kapitalizace šestou největší bankovní skupinou v eurozóně. Jejich zaměstnanců obsluhuje v 77 zemích světa přes 22,5 milionu individuálních klientů. Na tuzemském bankovním poli je v současnosti třetí největší bankou podle velikosti aktiv a poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Jaké produkty klienti využívají a v jaké míře? [16]. Současnost a zaměření KB (%) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kreditní karty 8% Spotř ebitelské pů jč ky 10% 13% 17% Druhá platební karta Investice Produktové balíč ky 37% Produkty Hypotéky 3% Životní pojiště ní 5% 5% Spoř ící úč ty Graf č. 4: Současnost a zaměření Komerční banky Zdroj: [16] 34

35 5.2.1 Produkty KB Komerční banka nabízí produkty pro Občany, mládež a studenty, Podnikatele a menší firmy, podniky, místní správu a samosprávu. Dostupné na www: 5.3 Studentský účet Studentský účet je určen studentům především českých vysokých škol s trvalým pobytem na území České republiky, tedy i cizincům. Banky často limitují i horní věkovou hranici studentů. V současné době si studentský účet může založit každý student ve věku let. Některé banky rozlišují studenty středních, jazykových, vyšších odborných a vysokých škol a nabízejí pro každý vzdělávací stupeň mírně odlišné podmínky [17]. Co je nutné k založení studentského konta? K založení studentského konta není třeba mnoho. Většinou stačí předložit občanský průkaz, druhý doklad totožnosti (např. kartičku pojištěnce, rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz) a platné potvrzení o studiu, které by nemělo být starší 30 dnů, nebo jiný doklad o studiu (průkaz středoškolského studenta, identifikační kartičku nebo index). Některé banky po studentech vyžadují i minimální vklad, který ale většinou nepřesáhne několik stovek korun [17] Jaký účet si vybrat? Studentský účet je nejlépe vybírat podle rozsahu nabízených výhod, doplňkových služeb a dostupnosti pobočky (či elektronického bankovnictví) dané banky. Studenti přitom nejsou svým výběrem omezeni na jednu banku a mohou si zřídit účet i u více bank a využívat tak maximální rozsah služeb. Pro usnadnění vaší volby jsme pro vás připravili [17]. Vybrat si správný studentský účet (a nejen ten) může být alchymií pro každého, kdo rád detailně rozebírá a analyzuje situaci na tuzemském bankovním trhu. Kromě marketingových akcí, kdy se rozhodování jeví nejsnadněji, by měl budoucí klient postupovat při výběru své banky zodpovědně [17]. 35

36 5.3.2 Výhody studentských kont Založením studentského konta získává jeho majitel běžný účet, který může ovládat pomocí různých kanálů přímého bankovnictví (například telefonicky nebo s využitím internetu). V základní verzi také bývá i mezinárodní platební karta za zvýhodněných podmínek. Student si může následně sjednat i jiné služby, například kreditní kartu, tzv. kontokorent, tedy povolené přečerpání účtu, cestovní pojištění nebo pojištění proti ztrátě či krádeži platební karty [17]. Oproti běžným účtům a standardním kontům nabízejí studentská konta mladým několik výhod. Nabídky jednotlivých bank jsou si přitom podobné jako vejce vejci. Založení a vedení účtu je u většiny z nich zcela zdarma, mladí také často nemusejí platit za výběry z bankomatů vlastní banky, za některé příchozí či odeslané platby a některé služby spojené s vedením účtu. Navíc bankovní poplatky za vybrané transakce jsou často nižší než u standardních kont [17]. Ovšem mezi nejvíce ceněné výhody studentských kont bezesporu patří výhodné úročení zůstatku na účtu a možnost využívat kontokorentního úvěru [17]. 36

37 6 Analýza vybraného produktu Komerční banky a porovnání s konkurencí v České republice Jako produkt který budu srovnávat, jsem si vybral studentské konto komerční banky (G2). 6.1 KOMERČNÍ BANKA představení produktu Konto G2 Konto G2 je určeno mladým lidem od 15 do 19 let včetně a studentům od 20 do 30 let pokud jsou studenty řádného studia [19] Charakteristika konta G2: Dynamický, moderní, flexibilní to jsou vlastnosti mladých lidí a také konta G2. Každý je, ale jiný a každému vyhovuje něco jiného, proto Komerční banky nabízí G2 ve dvou variantách a student si jednoduše vyberete tu, která mu vyhovuje nejlépe. Založení si základní verze G2, je zcela ZDARMA. Pro ty, kteří mají svůj styl a rádi cestují má Komerční banka připravenu nadstandardní verzi G2 za 20 Kč měsíčně [19]. Ve vyspělých zemích je již dlouhou řadu let pro banky pravidlem poskytovat studentům vysokých škol vedení účtu včetně doplňkových služeb za výrazně výhodnějších podmínek než u běžných klientů. S rostoucí konkurencí na českém bankovním trhu se dočkali obdobné nabídky i studenti českých škol [18]. 37

38 6.2 Srovnání studentských účtů na Českém trhu Vybrat si správný studentský účet (a nejen ten) může být alchymií pro každého, kdo rád detailně rozebírá a analyzuje situaci na tuzemském bankovním trhu. Kromě marketingových akcí, kdy se rozhodování jeví nejsnadněji, by měl budoucí klient postupovat při výběru své banky zodpovědně [18]. Základní informace o studentském kontu Banka Věk studenta minimální vklad Kontokorent Platební karta Česká spořitelna let 100 Kč Kč ano ČSOB mladí lidé let, studenti do Kč Kč ano let GE Money Bank let 200 Kč Kč ano Komerční banka mladí lidé let, studenti do Kč Kč ano let oberbank do 26 let bez minimálního vkladu Kč ano Poštovní spořitelna let 200 Kč Kč ano Reiffeisenbank let 500 Kč Kč ano UniCredit bank let 200 Kč Kč ano Volksbank let bez minimálního vkladu Kč ano Waldviertler Sparkasse von 1842 do 26 let 100 Kč Kč ano Tab. č.1: Základní informace o studentském kontu Zdroj: [18] 38

39 6.2.1 Správa běžného účtu Pod správu běžného účtu spadají veškeré náklady, které je nutné uhradit za vedení účtu. Kromě počátečního vkladu při založení konta se jedná zejména o cenu za měsíční vedení, zpoplatnění výpisů a jejich periodicitu a také cena pořízení platební karty. Mnoho bank nabízí více platebních karet, ale pro běžné použití v tuzemsku postačuje jedna karta [18]. Správa běžného účtu Banka Tab. č. 2: Správa běžného účtu Zdroj: [18] Roční úroková sazba Písemné výpisy z účtu Poplatky za měsíční vedení účtu Česká spořitelna 85,00% měsíční výpis - 5 Kč, čtvrtletní výpis - 12 Kč zdarma ČSOB 0,05% čtvrtletní výpisy zdarma zdarma GE Money Bank 0,10% čtvrtletní výpisy zdarma zdarma Komerční banka 0,40% měsíční výpis zdarma zdarma oberbank 2,00% měsíční výpis - 15 Kč zdarma Poštovní 1,10% měsíční výpis - 13 Kč zdarma spořitelna Reiffeisenbank 1,2-0,01% měsíční výpis - 10 Kč 19 Kč UniCredit bank 0,50% čtvrtletní výpisy zdarma 19 Kč Volksbank 1,30% zdarma na info terminálech zdarma Waldviertler Sparkasse von ,50% měsíční výpis - 11 Kč zdarma Jenže kolik studentů může ve skutečnosti zásadně vydělat na výhodném úročení zůstatku na účtu? Jimi uložené finanční prostředky většinou nedosahují závratných výšek a těch pár korun, které získají za připsaný kreditní úrok, jejich finanční situaci nijak výrazně nezlepší. Mnohem častěji než úročení zůstatků studenty zajímá, o kolik mohou svůj účet přečerpat... [18]. 39

40 6.2.2 Potvrzení o studiu Pomalu končí doba, kdy musel každý zájemce o studentský účet, včetně jeho pravidelného prodlužování, předkládat potvrzení o studiu. Banky tuto povinnost odbouraly a v současné době se jedná o standardní součást studentského účtu. Výjimky tvoří zejména žádosti o čerpání kontokorentu nebo jeho zaktivování k účtu [18]. Potvrzení o studiu Banka Frekvence předložení potvrzení o studiu Česká spořitelna Každoročně, letos do 30. listopadu 2008 ČSOB Jednou za celou dobu trvání studia GE Money Bank 2x, poprvé ve 20 letech studujících klienta Komerční banka 2x, a to ve 20 letech klienta a ve 26 letech oberbank ne Poštovní spořitelna ne Reiffeisenbank ne, od 7. července 2008 není studentské ekonto aktivně nabízeno UniCredit bank každoročně, letos do 31. října 2008 Volksbank každoročně, letos do 31. října 2008, potvrzení nesmí být starší 30 dnů od data vystavení Waldviertler Sparkasse von ne 1842 Tab. č. 3: Potvrzení o studiu Zdroj: [18] 40

41 6.2.3 Výběry z bankomatů Informace, kolik má která banka bankomatů provozovaných pod svým jménem, je důležitá zejména pro toho, kdo nebydlí a nestuduje zároveň v Praze nebo v krajských městech. Logicky se dá předpokládat, že širokou síť budou mít největší banky, avšak v případě studia v Praze se studentovi rozšiřuje možnost výběru z bankomatů jiných bank a tudíž i založení účtu u menší banky, která nemusí mít pobočku, natož bankomat v obci, odkud pochází. Musí však vzít v úvahu, jak často bude pobývat doma a jak často v místě svého studia. Hlavní roli také hraje, kolik výběrů z bankomatů měsíčně mu jeho banka umožní zdarma a kolik bude platit za každý další výběr po vyčerpání tohoto limitu. Je nutné uvážit, jaké poplatky se platí za výběr hotovosti z bankomatů ostatních bank [18]. Výběry z bankomatů Banka Počet Výběry ve vlastní síti bankomatů bankomatů Výběr z cizí sítě bankomatů Česká spořitelna Kč 25 Kč + 5% z vybrané sumy ČSOB+Poštovní spořitelna Kč 30 Kč GE Money Bank Kč 35 Kč Komerční banka Kč 35 Kč oberbank 17 6 Kč ČSOB 12 Kč, ostatní banky 36 Kč Reiffeisenbank zdarma, 3 a více v měsíci 9,9 Kč 40 Kč UniCredit bank 59 0 Kč 35 Kč Volksbank 60 3 Kč ČSOB 6 Kč, ostatní 30 Kč Waldviertler Sparkasse von Kč ČSOB 6 Kč, ostatní banky 30 Kč Tab. č. 4: Výběr z bankomatů Zdroj: [18] 41

42 6.2.4 Kontokorent Banky nabízejí v rámci studentských účtů čerpání kontokorentu. Podmínky pro získání konkrétní výše kontokorentu upravuje každá banka samostatně. Některé banky rozdělují studenty podle typu navštěvované školy zejména na střední, vyšší odborné a vysoké školy. Na vyšších odborných a vysokých školách může být rozdílná výše kontokorentu pro první a další ročníky [18]. Kontokorent pro studenty Banka Kontokorent Roční úroková sazba Česká spořitelna Kč 17,90% Poznámka 5000 Kč (studenti SŠ), Kč (studenti 1. ročníku VOŠ a VŠ), Kč (studenti 2. a vyššího ročníku VOŠ a VŠ) ČSOB Kč 13,90% bez omezení GE Money Bank Kč 17,90% bez omezení Komerční banka Kč 12,00% 5000 Kč (studenti SŠ), Kč (studenti 1. ročníku VOŠ a VŠ), Kč (studenti 2. a vyššího ročníku VOŠ a VŠ) oberbank Kč od 10% bez omezení Poštovní spořitelna Kč 13,50% bez omezení Reiffeisenbank Kč 13,00% Kč (standardní kontokorent do výše trojnásobku měsíčních příjmů na účet, nutno splnit podmínku minimálního věku 18 let) UniCredit bank Kč 12,00% 5000 (studenti 1. ročníku pomaturitního studia), Kč (studenti 2. a vyšších ročníků pomaturitního studia), Kč (pro klienty s historií) Volksbank Kč 14,25% 5000 Kč (studenti SŠ, JŠ a VOŠ), Kč (studenti 1. ročníku VŠ), Kč (studenti 2. a vyššího ročníku VŠ) Waldviertler Sparkasse von Kč 12,00% úvěr je nutné zajistit ručitelem Tab. č. 5: Kontokorent pro studenty Zdroj: [18] 42

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny:

úzkým propojením se rozumí stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny: Příloha č. 1 Srovnávací tabulka k návrhu zákona o finančních konglomerátech s legislativou ES Ustanovení zákona Navrhovaný předpis ČR 36 Změna zákona o bankách 4 V 4 odst. 5 písm. g) se slova s úzkým propojením,

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ Vážená klientko, vážený kliente, společnost Cataps s.r.o. (dále jen KB SmartPay) si velmi váží Vaší důvěry v její produkty a služby a v souladu se zákonnými požadavky

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Finanční trh, finanční produkty Obsah workshopu co je to banka, druhy bank, druhy účtů, debetní vs. kreditní karta pojmy jako termínovaný

Více

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI

STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI STRUKTURA OBCHODŮ BANKY JAKO FAKTOR ÚSPĚŠNOSTI BANKOVNÍ ČINNOSTI Jan Černohorský Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract The aim of this paper is to define

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Počet klientů Komerční banky narostl o 22 000 díky úspěšnému programu výhod MojeOdměny Čistý zisk za první pololetí 2014 dosáhl 6,4 miliardy Kč Praha, 1. srpna 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 *UOHSX007UAGF* UOHSX007UAGF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0740/2015/KS-40547/2015/840/MWi Brno 23. 11. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn.

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3. Přestupy mezi kategoriemi

Více

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu).

2. makroekonomie zabývá se chováním ekonomiky jako celku (ekonomie státu). Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): sichajda Ekonomika (ekonomická praxe) je hospodářská činnost (NH) jednotlivých zemí. Ekonomie (ekonomická teorie) je společenská věda, která

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004

Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Č.j.: VP/S 158/03-160 V Brně dne 17. února 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 1.12.2003 na základě žádosti Města Třebíč o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňová soustava. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňová soustava Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (II) 1. Explikace pojmů podnikání a jiná samostatná výdělečná činnost. 2. Daňové režimy a techniky výběru daně z příjmů

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Otázka: Národní hospodářství. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Christines

Otázka: Národní hospodářství. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Christines Otázka: Národní hospodářství Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines 1) Charakteristika národního hospodářství - souhrn ekonomických činností uskutečněných na úžemí určitého státu F i P osobami - představuje

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007

Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 Informace o Moravském Peněžním Ústavu spořitelním družstvu k 30.9.2007 uveřejňované dle 7b odst. 1 a 2 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928

íloha . 1: Charakteristika hlavních daní eských zemí v období feudalismu íloha . 2: Da ová soustava SR v roce 1928 Příloha č. 1: Charakteristika hlavních daní českých zemí v období feudalismu 1. Daň majetková základ daně se liší u vrchnosti a poddaných. Zatímco u svobodného obyvatelstva dani podléhají jen nemovitosti

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě

Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI.

VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/25 VEŘEJNOST POKLÁDÁ ZA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIA HODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝVOJE ČR TEMPO RŮSTU HDP A MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI. Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

Obsah. Monetární (měnová)politika. BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava)

Obsah. Monetární (měnová)politika. BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Obsah Bankovní soustava Monetární politika BANKOVNÍ SYSTÉM (soustava) Bankovní soustava je rozhodující složkou finančního systému a představuje souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje a

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka

Analýzy a doporučení. Doporučení: koupit Cílová cena: 4 449 Kč. Komerční banka Fio Analýzy a doporučení Komerční banka Fio banka, a.s. 29.8.2011 Aktualizace ocenění společnosti Komerční banka, a.s. Nové doporučení koupit Předešlé doporučení akumulovat Nová cílová cena 4 449,- Kč

Více

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ

METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN - DEFINICE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ verze 1.06 Evidence změn Verze Platnost od Předmět změny Strany č. 1.01 22. 10. 2007 Sestavování

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

LETTER 3/2016 NEWSLETTER 3/2016. Novela zákona o významné tržní síle

LETTER 3/2016 NEWSLETTER 3/2016. Novela zákona o významné tržní síle LETTER 3/2016 NEWSLETTER 3/2016 Novela zákona o významné tržní síle NOVELA ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE PŘI PRODEJI ZEMĚDĚLSKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ A JEJÍM ZNEUŽITÍ Obsah: I. Úvodem II. Předchozí

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Zdanění daně z příjmů fyzických osob upravují dva zákony: zákon ze dne 26. července 1991 o dani z příjmů fyzických osob (Sb.Polské republiky 2000, č. 14, pol. 176 ve znění pozd.

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A představenstva o činnosti společnosti v roce 2008 F P D C O R P O R A T I O N C Z a. s. O B S A H 3 Základní údaje společnosti 3 Z historie společnosti 3 Obchodní strategie 4

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 K 31.12.2007 byla rozhodnutím zřizovatele činnost NvB ukončena a převedena spolu se zaměstnanci na Bíloveckou nemocnici, a.s. Nemocnice v Bílovci, p.o. byla poté sloučena s Nemocnicí

Více

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě

Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě Česká republika Únor 2016 7. ročník Contents V pořadí sedmý průzkum názorů finančních ředitelů ve střední Evropě probíhal v říjnu a listopadu. Průzkumu

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. únor 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Novinky v pracovním právu Od 1. ledna 2015 vstoupily do účinnosti novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Změny, které tyto novely přinesly, se

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina PROTOKOL O KONTROLE. č. j. ČŠIJ-292/15-J PROTOKOL O KONTROLE Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více