Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací"

Transkript

1 Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního projektu je vytvoření inovačního záměru, tedy zpracování základní informace o Vámi zamýšlené inovaci. Inovační záměr bude expertně posouzen a případně budou ve formě konzultace doporučena jeho doplnění. Na základě konzultace žadatel vypracuje inovační přílohu k projektové žádosti v aplikaci Benefit. Inovační příloha má stejnou strukturu jako inovační záměr, ale díky konzultaci by měla představovat kvalitativní posun odpovídající potřebám hodnocení inovačních projektových charakteristik (jejich přehled zahrnuje text výzvy). Sociální inovace je z definice nové, dosud nerealizované řešení spojené s riziky a nejistotami. Inovační záměr představuje pouze výchozí krok. Inovátor by nicméně už v této fázi měl vědět, jaký problém chce řešit, v čem je toto řešení potřebné, nové a lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou základní charakteristiky inovace zejména zahrnuté inovační fáze, zapojení cílové skupiny jako spolutvůrce inovace, rozsah inovace (sektorový, územní, časový), předpokládaný dopad a jeho evaluace, podmínky zavedení a šíření inovace. Základní pojmy v oblasti sociálních inovací a jejich projektové realizace jsou objasněny v Příručce pro tvorbu a realizaci inovačních projektů, která je uložena u výzvy na Pozn.: celkový rozsah inovačního záměru je omezen na max. 6 stran. Název inovačního záměru: Integrální systém mikrofinancování podnikatelských aktivit s přímým dopadem na trh práce Jméno navrhovatele: Dipl. Kfm. Tomáš Hes Ph.D. Organizace: OCCASIO o.p.s Stručné shrnutí záměru Podstata Vaší inovace: jaký problém chcete řešit, proč je toto řešení důležité (společensky potřebné), v čem spočívá novost Vašeho řešení a v čem je toto řešení lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou klíčové kroky inovačního řešení a jak budete hodnotit jeho impakt. Řešeným problémem je absence vhodných dílčích struktur, včetně finančních, zaměřených na podporu drobného podnikání s návazností na tvorbu či udržení pracovních míst, především v ohrožených regionech a méně preferovaných a podporovaných oborech podnikání. Tím je značně stížena možnost vzniku pracovních pozic vhodných pro uplatnění osob ohrožených na trhu práce (zdravotně postižení, mladí vyrůstající bez rodin, osoby opouštějící výkon trestu, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.). Problematika je dosud řešena především prostřednictvím sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, refundací mzdových nákladů, dotací, darů apod. Slabým místem je závislost většiny zmiňovaných subjektů na veřejných zdrojích. Navrhovaný mechanismus je finančně organizační inovací, která navrhuje skloubit sociální dopady spolu s mikrofinancováním zaměstnavatelů (CS - tedy sociálních podniků, živnostníků, farmářů, mikropodniků, apod.), podnikajících se soc. přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu, kteří jsou vyloučeni z finančního systému a kteří nedostatek levného kapitálu řeší buď drahými zdroji /spotřebitelský úvěr, lichváři/ a nebo nevyužitím potenciálu. Projekt zároveň propojuje CS s publikem filantropického návratného kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž levný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci CS, kteří ale prokazatelně podnikají se sociálním přesahem a propojení s filantropy, zdroji kapitálu, kteří dnes nemají alternativu k darům a charitě, i přes rozmáhající se koncept Social Responsible Investment (SRI) v západních zemích. Inovační řešení za pomoci mikrofinančních nástrojů nabízí vícero positiv: Poskytování kapitálu subjektům, které by jinak na půjčky a ostatní finanční instrumenty nedosáhli; Snižování nezaměstnanosti, dlouhodobé budování trvale udržitelných pracovních míst; Ochrana lidí před chudobou, sociálním a finančním vyloučením; Boj proti diskriminaci žen, rasové či věkové; Pomoc při začleňování minoritních skupin do společnosti; Omezování vlivů lichvářů a jiných neformálních subjektů, kteří parazitují na úkor druhých; Zvyšování životní úrovně v regionu; Regionální rozvoj a růst konkurenceschopnosti, podpora vzdělávání. Novost řešení je založena především na: osobním, individuálním a aktivním přístupu k CS; zaměření na sociální podnikatele a projekty, umožňující vznik nových sociálně prospěšných pracovních pozic; možnosti zajištění financování i pro subjekty bankovním sektorem opomíjené; výhodnosti úvěrových podmínek; flexibilním přístupu k možnostem financování, splácení, záruk apod. 1

2 Klíčovými kroky inovačního řešení jsou především příprava projektu, dokumentace a potřebných úvěrových manuálů; akvizice/komunikace s CS; akvizice/komunikace s investory; risk a investiční hodnocení; realizace mikropůjček; mentoring; správa portfolia a dohled nad splácením; zajištění opakování financování; aktivní šíření inovačních záměrů. V rámci projektu bude u CS zajištěno pracovní uplatnění pro zdravotně postižené na 3 na plné úvazek / 6 na ½ úvazek. Počet účastníků CS (ve fázi replikace a šíření) bude 120. Předpokládaný počet poskytnutých půjček je Popis problému, který inovace řeší Problém, jeho příčiny, dosavadní řešení a jeho nedostatečnost: identifikujte problém, jeho příčiny a důsledky (stávající, předpokládané), objasněte, jak byl nebo je problém dosud řešen, proč se nepodařilo problém zatím vyřešit, proč je potřebné inovační řešení; rozsah problému a jeho předpokládaný vývoj se pokuste kvantifikovat. Neustále se zvyšuje procento lidí ohrožených sociální exkluzí. Problémem je nedostatek vhodných dílčích struktur, včetně finančních, zaměřených na podporu a rozvoj drobného podnikání a tvorbu či udržení pracovních míst, především v ohrožených regionech a opomíjených oborech podnikání. Tím je značně stížena možnost vzniku pracovních pozic vhodných pro uplatnění CS. Problematika je dosud řešena především prostřednictvím sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, refundace mzdových nákladů, dotací, darů apod. Slabým místem je závislost subjektů na veřejných zdrojích. Pokud věc nebude řešena, problematika pracovní uplatnitelnosti osob ohrožených na trhu práce bude dále narůstat a problemy se budou, především v ohrožených regionech, prohlubovat. Dalšími faktory negativně působícími na situaci zaměstnavatelů a přeneseně na osoby ohrožené na trhu práce jsou různorodé a patří k nim nedůvěra k bankovnímu systému, nedostatek záruk, záznam v registru dlužníků z minulosti, nedůvěryhodnost nebo předsudky finančního systému (menšiny, zdravotně postižení, migranti, neziskové organizace, nedostatečný obrat apod.). Problém se dosud nepodařilo vyřešit především z následujících důvodů : Tradičně rigidní a konzervativní přístup bank; Nedostatečná inovativnost, kreativita obchodních modelů finančních zdrojů; Neexistence konceptu trvale návratného filantropického financování v ČR a neexistence mikrofinančního trhu v ČR; Nedostatek invence a iniciativy soukromých filantropických zdrojů ; Menší společenská viditelnost tématu financování oproti jiným společenským tématům ; Nízký obchodní potenciál alternativních forem financování i díky relativní rozvinutosti finančního system. Navrhovaný mechanismus je finančně organizační inovací, která navrhuje skloubit pozitivní sociální dopady spolu s mikrofinancováním zaměstnavatelů (CS - tedy sociálních podniků, živnostníků, farmářů, mikropodniků, apod.), podnikajících se soc. přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu, kteří jsou vyloučeni z finančního system. Nedostatek levného kapitálu řeší buď drahými zdroji /spotřebitelský úvěr, lichváři/ a nebo nevyužitím potenciálu. Projekt zároveň propojuje CS s publikem filantropického návratného kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž levný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci CS, kteří ale prokazatelně podnikají se sociálním přesahem a propojení s filantropy, zdroji kapitálu, kteří dnes nemají alternativu k darům a charitě, i přes rozmáhající se koncept Social Responsible Investment (SRI) v západních zemích. Mikrofinancováním se dle mezinárodních pravidel označuje poskytování půjček drobným podnikatelům v objemu do EUR. Inovační řešení za pomoci mikrofinančních nástrojů nabízí vícero positiv: Poskytování kapitálu lidem, kteří by jinak na půjčky a ostatní finanční instrumenty nedosáhli; Snižování nezaměstnanosti, dlouhodobé budování trvale udržitelných pracovních mist; Ochrana lidí před chudobou, sociálním a finančním vyloučením; Boj proti diskriminaci žen, rasové či věkové; Pomoc při začleňování minoritních skupin do společnosti; Omezování vlivů lichvářů a jiných neformálních subjektů, kteří parazitují na úkor druhých; Zvyšování životní úrovně; Regionální rozvoj a růst konkurenceschopnosti, podpora vzdělávání. Zdroje informací, vztahující se ke kvantifikaci rozsahu problému, jsou k dispozici v rámci dostupných zdrojů státní správy (MPSV, reg. ÚP, reg. pracoviště ČSÚ atd.). 3. Změna dosažená sociální inovací Cíle a cílové skupiny inovace: v návaznosti na bod 2 objasněte cíle, kterých má být dosaženo díky Vaší inovaci a způsob hodnocení úspěšnosti jejich dosažení; na koho je sociální inovace zaměřena a jak bude cílová skupina zapojena do inovačního řešení (jako spolutvůrce inovačního řešení). Cílem inovace je vytvoření mechanismu propojení filantropického návratného kapitálu s potřebami malopodnikání, tvorbu struktury levného provozního a investičního financování a ko-financování těch, kteří podnikají se sociálním přesahem a to s přímou návazností na vytvoření nových pracovní příležitostí pro osoby ohrožené na trhu práce, případně ohrožené sociálním vyloučením. Dává tak vznik trvale udržitelného okruhu, který lze zjednodušeně označit jako systém dostupného financování přinášející konkurenční výhodu těm podnikatelům, kteří prokazatelně podnikají sociálně uvědomělým způsobem. Cílovou skupinou předkládaného inovačního záměru jsou zaměstnavatelé podnikající se sociálním přesahem, tj. zaměstnavatelé vytvářející pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním (sociální podnik, chráněná dílna, zaměstnavatelé zdr. postižených, výrobní družstva invalidů, neziskový sektor apod.). Hodnocením úspěšnosti projektu bude sledování splnění následujících parametrů: Počet poskytnutých úvěrů: 10 Počet obsazených či udržených pracovních míst: 3 na plný úvazek / 6 na ½ úvazek pro zdravotně postižené Počet účastníků CS (ve fázi replikace a šíření) 120 2

3 Předpokládané podmínky a rozsah financování: Objem jednotlivého úvěru: Předpokládaný profinancovaný objem: Zajištění: Splácení: 25, ,000 Kč 1,000,000 KČ smlouva o půjčce, jištění pružnými zárukami 1-2 měsíční (úroky, včetně jistiny) CS bude do inovačního řešení aktivně zapojena : - Řádné splácení a plnění smluvních podmínek (reporting apod.) zajistí CS garanci možnosti dalšího financování ze strany investorů. Zvýšenou motivací je naopak nebezpečí ztráty možnosti dalšího úvěru. - Aktivní spolupráce s nositelem projektu (mentorem, risk manažerem apod.). - Aktivní zapojení do procesu evaluace projektu. 4. Novost a jedinečnost inovace Srovnání se stávajícím řešením: objasněte, v čem spočívá novost Vašeho řešení oproti stávajícím přístupům a v jakém měřítku jde o nové řešení (v rámci organizace, regionu, země, oboru, sektoru, cílové skupiny ad.); uveďte, zda bylo Vaše řešení (nebo jeho obdoba) někde realizováno (případně i neúspěšně) a tuto informaci doplňte odkazem. Novost řešení je založena především na: - flexibilitě a individuálním přístupu v oblasti výběru potenciálního příjemce, umožnění financování subjektů vyřazených z možnosti standardního bankovního financování (družstva, neziskovkový sektor, společnosti v majetku krajů a obcí, odnikatelé s nedostatečnou dokumentací, historií či obratem apod.), - návaznosti financování na přímé dopady na pracovním trhu, - osobním customer service, osobním kontaktu a komunikaci risk manažera, mentora s správce portfolia s klientem, - levných zdrojích financování /úročení 0-4 % p.a./ od filantropů až po zdroje designované pouze pro mikrofinanční instituce v EU (EIB, Progress, Jessica), - individuální a flexibilní přístup v oblasti výběru a nastavení záruk (zásoby, sklizeň, pohledávky, movitý majetek apod.), - budování osobního vztahu s klienty na rozdíl od anonymního přístupu bankovního sektoru. V České republice není mikrofinancování ukotveno v právním rámci. Banky mají tendenci poskytovat malé půjčky podnikům bez ohledu na jejich velikost, a za součást své činnosti považují půjčování malým a středním podnikům. Nebankovní zprostředkovatelé, například leasingové společnosti nebo společnosti spotřebitelského financování nepoužívají termín mikrofinancování, ani nevedou oddělené strategie v tomto tržním segmentu. Historicky pojem mikrofinancování a mikropodnik nebyly uznávány jako samostatná součást podnikatelského prostředí a byly považovány za část trhu malých a středních podniků. Z úhlu pohledu financí mají mikropodniky stejné podmínky a právní rámec jako malé a střední podniky. V současné době nemáme informace o podobném mikrofinančním řešení s jasným sociálním přesahem v rámci České Republiky. V ČR jsou aktivně poskytovány pouze drobné úvěry (malé půjčky) s omezenou regionální dostupností. Iniciativy, které se tak nazývají mikrofinancováním, tedy úvěry JIC Brno nebo Program na podporu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s městem Ostrava jsou orientovány na výzkum a vývoj, jsou poskytovány podnikům podnikajícím bez sociálního přesahu a navíc jsou založeny na ko-financování z veřejných zdrojů měst a krajů, čili jejich dlouhodobý koncept nesplňuje požadavek trvalé udržitelnosti. JIC fond a fond mikropůjček v Moravskoslezském kraji jsou fondy, které nabízejí mikroúvěry pro MSP. Jedním z primárních dopadů mikrofinancování by mělo být posilování sociálního postavení jedince. Takový dopad oba dva zmíněné fondy na obyvatelstvo mají, nicméně z charakteristik a podmínek obou fondů je patrné, že mají spíše podnikatelsko-inovativní character. Produkty obou fondů mohou být označované jako mikrofinanční služby, avšak z hlediska sociálního dopadu je jejich fungování zcela nedostatečné. 5. Zlepšení a dopad inovace Zlepšení a hodnocení účinku (dopadu)inovace: objasněte, proč je Vaše inovační řešení lepší oproti stávajícímu přístupu a jak jeho přínos prokážete (jde o vyjádření rozdílu oproti stávajícímu a inovačnímu řešení a o volbu metody hodnocení dopadu); uveďte podmínky dosažení předpokládaného účinku inovace (jeho maximalizace), případně jeho omezení (vnitřními nebo vnějšími faktory). Přínos našeho inovativního řešení je kvantifikovatelný na několika úrovních: - počtem vytvořených pracovních míst, - navýšením obratu financované CS, - navýšením zisku financované CS, - navýšením obratu místní ekonomiky (v menších komunitách, regionech), - kvantifikací sociálních impaktu. Kvantifikovaný impakt porovnáváme s impaktem při použití klasických dostupných finančních nástrojů a výhodnost inovace pak vyplývá z finančních úspor a z nich vyplývajících vyšších objemů a investic. Alternativně můžeme dosažený impakt porovnat se situací při nerealizaci záměru, při nedostupnosti klasických finančních nástrojů. 3

4 Základem měření je zjištění rozdílů mezi počátečním stavem organizace a konečným stavem. Zaměřujeme se především na sledování tvorby pracovních příležitostí, v ekonomické rovině na indikátory ROI, ROA, NPV, IRR, FCF a ekonomické kvantifikaci trvale udržitelného přínosu regionu. K měření sociálního dopadu bude vybrána nejvhodnější metoda ve vztahu ke konkrétnímu regionu (Incurred Losses Method (ILM), Cost Reduction Method (CRM)/ shadow-costs method, Averting Behaviour Method (ABM), Hedonic Price Method (HPM), Cost Prevention Method(CPM), Restoration Costs Method: compensation of loss (RCM), Production Factor Method (PFM) / productivity change method, Added Value Method (AVM) apod.). SILNÉ STRÁNKY Zkušenosti a know-how Personální obsazení RT Sítě Spolupráce s BIVŠ nabízí rozsáhlé možnosti propojení s akademickou sférou, stejně tak jako dostatek profesionálů se zkušenostmi z finančnictví. Spolupráce s ČZU nabízí rozsáhlé možnosti kooperace se zemědělskými družstvy, municipalitami a svazy. Spolupráce s Microfinance a.s. nabízí možnosti filantropických zdrojů, v průběhu a po ukončení projektu inovace. PŘÍLEŽITOSTI Inovace V ČR neexistuje konkurence a projekt tak získává výsadní postavení ohledně poptávky po mikroúvěru, stejně tak jako možnosti získat zdroje. Zdroje Nové zdroje zaměřené na mikrofinancování, které poskytují levné financování evropských institucí. Mikrofinancování se v posledních letech stalo předmětem zájmu a politiky Evropské unie, což umožňuje využití nových disponibilních levných zdrojů kapitálu. V současné době existují tyto programy v EU: Iniciativa JASMINE (Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě ). JEREMIE, součást Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Program pro konkurenceschopnost a inovace: zahrnuje zvláštní iniciativy na podporu institucím mikrofinancování ( MFI), která v EU -" Mikroúvěr Záruční Window " - spravuje Evropský investiční fond ( EIF). Facilita mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování ( EPMF ). Poptávka Finanční krize snížila objem bankovního financování a zvýšila poptávku po financování mikropodniků. PŘEKÁŽKY Nízký počáteční kapitál Nedostatek objemu portfolia neumožní dosáhnout trvalé udržitelnosti a tvorbu plánovaných pracovních míst. Nízký objem zdrojů Příliš nízký objem zdrojů na pokrytí nákladů. Nedostatek zdrojů neumožní rozepnutí projektu po území ČR, a tím i neumožní dostatečnou diversifikaci zdrojů. Závislost Závislost na limitovaných lidských zdrojích. Náročnost poskytování mikroúvěrů vyžaduje dostatečný počet kvalifikovaných úvěrářů. HROZBY Čas Časový faktor. Zdržení v poskytnutí plánovaných úvěrů neumožní dosažení cíle úvěrů a pracovních míst. Nekalá konkurence Vstup komerčních subjektů nabízející podobný produkt, který zprofanuje koncept mikrofinancování. Míra nesplácení Zvýšená míra nesplácení z důvodů návratu systémové ekonomické krize. 6. Nároky inovačního řešení Přímé a nepřímé: uveďte zdroje (finanční, personální ad.), které vyžaduje Vaše inovační řešení, a to přímé (nárokované v projektové žádosti) a případně nepřímé (další náklady např. pro realizaci navazujících fází inovačního cyklu, zavedení a šíření inovace ad.). Osobní náklady celkem tis. Kč, náklady na řízení projektu 463 tis. Kč, odborné pozice 1.811,- tis. Kč. Cestovné tis. Kč Zařízení a vybavení 175 tis. Kč Nákup služeb tis. Kč náklady na workshopy, právní služby, služby IT, náklady na MKTG komunikaci Křížové financování 35 tis. Kč Přímé náklady celkem tis. Kč Nepřímé náklady celkem 701 tis. Kč CELKEM NÁKLADY PROJEKTU tis. Kč 4

5 7. Fáze inovačního řešení (inovačního cyklu) Objasněte, jakou fázi nebo fáze inovačního cyklu zahrnuje Vaše inovační řešení a jaké budou (hodnotitelné) milníky těchto fází; pokud předpokládáte realizaci pouze části inovačního cyklu, objasněte průběh (výsledky) předchozích fází (např. realizovaných v minulých projektech nebo jinými subjekty), resp. předpoklad realizace následných fází (např. podmínky udržení a šíření inovace, jejího promítnutí do systémových změn). Fáze inovačního řešení (členění může být podrobnější): 1. Identifikace problému (jeho příčin, kontextu, rozsahu, dopadu, poptávky po řešení) 2. Vývoj postupů řešení (prototypizace, formulace hypotéz, vytvoření variant, příprava pilotu) 3. Demonstrace a zlepšování (prokázání hypotéz, pilotáž funkčnosti navrhovaného řešení) 4. Rozvoj a udržení (replikace řešení a jeho rozšíření, zavedení v praxi) 1. Fáze probíhá v rámci přípravy návrhu projektu inovačního řešení definování problémů, zjištění kontextu, analýza možností, potřeb a uplatnitelnosti osob ohrožených na trhu práce, včetně osob ohrožených soc. vyloučením, ověření poptávky a potřebnosti daného řešení. Byla provedena analýza trhu na straně nabídky i poptávky mikrofinančních nástrojů, analýza možností a potřeb sociálních podniků a drobných sociálních zaměstnavatelů. Dále proběhla analýza možností a očekávání potenciálních investorů. 2. Fáze příprava pilotu - aktualizace databáze CS, příprava právní a ekonomické dokumentace, příprava IT, osobní jednání s CS, příprava profilů CS pro investory včetně risk hodnocení, tvorba katalogu investičních možností, tvorba manuálu, MKTG podpora projektu, příprava postupů pro případ porušení podmínek ze strany CS. 3. Fáze pilotáž navrhovaného řešení jednání s investory, představení katalogu investorům, finální risk hodnocení vybraných inv. projektů, správa portfolia, realizace jednotlivých obchodních případů, zajištění garancí, archivace dokumentace obchodních případů, průběžná evaluace, průběžný mentoring. Předpokládáme 10 realizovaných obchodních případů. Na základě realizovaných půjček předpokládáme zajištění 3 pracovních míst na plný úvazek / 6 na ½ úvazek, počet účastníků CS (ve fázi replikace a šíření) bude Fáze šíření pilotáže v rámci ČR. Výsledky pilotáže budou prezentovány směrem k dalším zástupcům CS, neziskového i veřejného sektoru a potenciálních investorů apod.. Bude realizována odborná konference, řada workshopů a pracovních setkání, výstupy budou prezentovány v celostátním, regionálním i odborném tisku, včetně internetové prezentace, 8. Zapojení inovačních aktérů Objasněte, jak budou do Vašeho inovačního řešení zapojeni jeho aktéři (tvůrci a uživatelé inovace) z hlediska intenzity a formy, toto zapojení specifikujte podle jednotlivých fází inovačního cyklu; pozornost věnujte vytváření interakcí a spolupráce mezi inovačními aktéry jako součásti inovačního řešení. Aktéři projektu začlenění v mechanismu grantu Žadatel: OCCASIO o.p.s. Tvorba mikroúvěrové metodologie; vyhledávání a komunikace se stakeholders; tvorba metodologie sociálního ratingu; správa a hledání úvěrových zdrojů, úvěrování; správa úvěrového portfolia; risk management; mentoring; monitoring klientely; hledání filantropických zdrojů; a marketing. Partner s finanční účastí: Bankovní Institut Vysoká Škola a.s. (BI) Odborná garance projektu, evaluace, mentoring, replikace, šíření, marketingová a odborná podpora, organizace konference, workshopů. Podpůrné partnerské organizace nezávislé na mechanismu grantu: Místní akční skupina Frýdlantsko o.s. Pilotní financování ve spolupráci s mikroregionem Frýdlant. Investoři především se bude jednat o firemní i soukromé filantropy a nadace, které budou připraveny poskytnout dle předem stanovených podmínek mikropůjčku vybraným klientům, na základě dokumentace vypracované v rámci projektu a zajistit tak kontinuitu inovačního záměru. Cílová skupina klientů, kterým bude poskytnut mikroúvěr, bude zapojena do projektu formou vytvoření pracovních příležitostí vhodných například pro zdravotně postižené, pravidelných konzultací, bude prostřednictvím zpětné vazby získané při mentoringu poskytovat informace, které povedou k úpravám metodologie a analýze rizik a které budou zapracovány do operativního manuálu mikrofinanční instituce. Realizovaný inovační záměr tak bude vycházet z připomínek samotné klientely při zohlednění celkových podmínek poskytování mikrofinancování. Cílová skupina, ve smyslu stakeholders v komunitách kde bude probíhat financování, se bude dále nepřímo podílet na výběru organizací a podnikatelů, kteří splňují podmínku organizace podnikající se sociálním přesahem, formou referencí. Uživatelé inovace a investor se budou na inovaci podílet nepřímo, jako zdroj informací pro přesnou definici, tvorbu a případnou úpravu metodologie v průběhu pilotního projektu, kterou je potřeba vydefinovat při práci v terénu, a která bude zanesena v úvěrovém manuálu. Standardizovaná metodologie tak bude vycházet ze zpětné vazby přímo od klientely, jakožto uživatelů inovace. Inovace je založena na intenzivní komunikaci s uživateli inovace, z jejichž komentářů bude dílem vycházet operativní metodologie úvěrování, stejně tak jako na tvorbě široké sítě vazeb a aliancí s lokálními organizacemi, kteří pro projekt budou hrát roli filtru úvěrového rizika, rozvoje trhu a nositeli informací, ať už marketingového charakteru nebo zpětné vazby, často neformálního charakteru. Důraz bude kladen na síť organizací typu Místních Akčních Skupin, obcí, místních i celonárodních NNO. 5

6 9. Rizika a nejistoty inovačního řešení Objasněte rizika a nejistoty Vašeho inovačního řešení v jednotlivých fázích cyklu a možnosti jejich managementu, a to včetně fází následujících po ukončení Vašeho projektu (např. při zavedení, udržení a šíření inovace); soustřeďte se na rizika samotného inovačního řešení (tedy dosažení změny oproti stávajícímu přístupu). 1 Fáze probíhá v rámci přípravy projektu 2. Fáze riziko chybně nastavených parametrů pilotáže management rizika spočívá v kvalitní předprojektové přípravě. 3. Fáze - Hlavní rizika, která vyplývají z poskytování mikropůjček jsou: Nadprůměrný podíl případů platební neschopnosti Limitované využití a uplatnění zajišťovacích nástrojů Obtížná vymahatelnost nesplácených půjček Vysoké provozní náklady spojené s poskytováním úvěrů a správou úvěrového portfolia Management rizik spočívá především v kvalifikované aplikaci standardních bankovně finančních nástrojů řízení rizik. Dalšími riziky mohou být nezájem CS a investorů riziko ošetřeno kvalitní přípravou a komunikací v rámci analýzy CS a investorů realizované v 1. fázi inovačního řešení. Dalším rizikem může být vznik časového skluzu v rámci realizace pilotáže riziko je ošetřeno důkladnou přípravou projektu a zajištěnou zastupitelností RT. 4. Fáze - Hlavním rizikem může být nekalá konkurence parazitující na dobrém jménu projektu riziko je ošetřeno dostatečnou medializací a procesně nastaveným kvalitním MKTG přístupem. 10. Inovační kapacity organizace Předpoklady pro realizaci inovačního řešení: uveďte konkrétní zkušenosti s realizovanými nebo projektovanými inovacemi (vlastními nebo spoluvytvářenými), znalosti inovačních přístupů a jejich šíření (inovační transfer), účasti v domácích nebo zahraničních inovačních sítích nebo jejich aktivní (spolu)vytváření. Nositeli zkušeností s inovačními projekty se sociálním přesahem jsou zástupci žadatele i partnera projektu. Tomáš Hes se v návaznosti na svou bankovní kariéru (Citibank, Société Générale) podílel mikrofinancování od svých akademických studií, v minulosti pracoval jako odborník na hodnocení a analýzu měnových finančních institucí, provádění due diligence několik desítek měnových finančních institucí, v Mexiku zastupoval mikrofinační investiční fond Oikocredit a úspěšně rozběhl green field MFI projekt v Mexiku. Je také spoluzakladatelem jedné z prvních světových peer to peer mikrofinancování financování portálu myelen.com (Microfinance a.s.). Dlouhá doba znalosti příslušného odvětví také dělá jej osobně spojen s mnoha vybraných poskytovatelů mezinárodních zdrojů působících v této oblasti. Dnes je také v sektoru činný akademicky. Petr Vaškovic získal rozsáhlé zkušenosti s faktoringem v ČR v devadesátých letech, věcný hodnotitel výzev CzechEkoSystem výzvy agentury CzechInvest na přípravu inovačních projektů malých a středních podniků pro vstup rizikového kapitálu, externí hodnotitel soutěže Česká Inovace Miloš Altner, díky svému podnikání v sektoru lidských zdrojů navázal v ČR významné zkušenosti se sociálními podniky. Karel Srnec představuje silnou vazbu na akademickou sféru v ČR na ČZU v Praze, kde jako první středoevropský akademik založil oddělení zaměřené na mikrofinancování. V minulosti také získal rozsáhlé zkušenosti v bankovnictví. Partner s finanční účastí (BIVŠ) studentům bankovnictví budou rozšířeny obzory o možnosti sociálních dopadů mikrofinancování a tím potenciální, v klasickém bankovnictví dosud přehlížené, přesahy finančního trhu (http://www.bivs.cz/) 11. Ostatní informace Uveďte jakékoli další informace a odkazy (ve formě přílohy nebo linku) k Vašemu inovačnímu záměru, které považujete za důležité o problému, který chcete řešit, o Vaší kompetenci k inovačnímu řešení, o inspiraci k Vašemu inovačnímu řešení ad. V Praze dne Dipl. Kfm. Tomáš Hes Ph.D. ředitel OCCASIO o.p.s. 6

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Efektivní plánování a řízení sociálních služeb ve vybraných ORP pomocí metody BSC

Efektivní plánování a řízení sociálních služeb ve vybraných ORP pomocí metody BSC Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Sociální podnikání Michal Zháněl

Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání Michal Zháněl Sociální podnikání 1. Definice sociálního podnikání 2. Blindekuh jako příklad úspěšného podniku a časté chyby sociálních podnikatelů 3. Právní úprava 4. Srovnání právních

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Podpora podnikání v České republice

Podpora podnikání v České republice Podpora podnikání v České republice MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Podpora podnikání v České republice 2006 OBSAH Úvod......9 A. VŠEOBECNÉ PODPORY 1. Podpora malých a středních podniků.........13 Programy

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

SOCIÁLNÍ INOVACE. Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM

SOCIÁLNÍ INOVACE. Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM SOCIÁLNÍ INOVACE Anna Kadeřábková, Centrum inovačních studií VŠEM Struktura I. Klíčové pojmy II. Inovační projekty III. Fáze, typy, dynamika inovací IV. Hodnocení impaktu I. Co je sociální inovace CO Novost

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více