Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací"

Transkript

1 Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního projektu je vytvoření inovačního záměru, tedy zpracování základní informace o Vámi zamýšlené inovaci. Inovační záměr bude expertně posouzen a případně budou ve formě konzultace doporučena jeho doplnění. Na základě konzultace žadatel vypracuje inovační přílohu k projektové žádosti v aplikaci Benefit. Inovační příloha má stejnou strukturu jako inovační záměr, ale díky konzultaci by měla představovat kvalitativní posun odpovídající potřebám hodnocení inovačních projektových charakteristik (jejich přehled zahrnuje text výzvy). Sociální inovace je z definice nové, dosud nerealizované řešení spojené s riziky a nejistotami. Inovační záměr představuje pouze výchozí krok. Inovátor by nicméně už v této fázi měl vědět, jaký problém chce řešit, v čem je toto řešení potřebné, nové a lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou základní charakteristiky inovace zejména zahrnuté inovační fáze, zapojení cílové skupiny jako spolutvůrce inovace, rozsah inovace (sektorový, územní, časový), předpokládaný dopad a jeho evaluace, podmínky zavedení a šíření inovace. Základní pojmy v oblasti sociálních inovací a jejich projektové realizace jsou objasněny v Příručce pro tvorbu a realizaci inovačních projektů, která je uložena u výzvy na Pozn.: celkový rozsah inovačního záměru je omezen na max. 6 stran. Název inovačního záměru: Integrální systém mikrofinancování podnikatelských aktivit s přímým dopadem na trh práce Jméno navrhovatele: Dipl. Kfm. Tomáš Hes Ph.D. Organizace: OCCASIO o.p.s Stručné shrnutí záměru Podstata Vaší inovace: jaký problém chcete řešit, proč je toto řešení důležité (společensky potřebné), v čem spočívá novost Vašeho řešení a v čem je toto řešení lepší oproti stávajícím přístupům, jaké jsou klíčové kroky inovačního řešení a jak budete hodnotit jeho impakt. Řešeným problémem je absence vhodných dílčích struktur, včetně finančních, zaměřených na podporu drobného podnikání s návazností na tvorbu či udržení pracovních míst, především v ohrožených regionech a méně preferovaných a podporovaných oborech podnikání. Tím je značně stížena možnost vzniku pracovních pozic vhodných pro uplatnění osob ohrožených na trhu práce (zdravotně postižení, mladí vyrůstající bez rodin, osoby opouštějící výkon trestu, osoby ohrožené sociálním vyloučením apod.). Problematika je dosud řešena především prostřednictvím sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, refundací mzdových nákladů, dotací, darů apod. Slabým místem je závislost většiny zmiňovaných subjektů na veřejných zdrojích. Navrhovaný mechanismus je finančně organizační inovací, která navrhuje skloubit sociální dopady spolu s mikrofinancováním zaměstnavatelů (CS - tedy sociálních podniků, živnostníků, farmářů, mikropodniků, apod.), podnikajících se soc. přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu, kteří jsou vyloučeni z finančního systému a kteří nedostatek levného kapitálu řeší buď drahými zdroji /spotřebitelský úvěr, lichváři/ a nebo nevyužitím potenciálu. Projekt zároveň propojuje CS s publikem filantropického návratného kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž levný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci CS, kteří ale prokazatelně podnikají se sociálním přesahem a propojení s filantropy, zdroji kapitálu, kteří dnes nemají alternativu k darům a charitě, i přes rozmáhající se koncept Social Responsible Investment (SRI) v západních zemích. Inovační řešení za pomoci mikrofinančních nástrojů nabízí vícero positiv: Poskytování kapitálu subjektům, které by jinak na půjčky a ostatní finanční instrumenty nedosáhli; Snižování nezaměstnanosti, dlouhodobé budování trvale udržitelných pracovních míst; Ochrana lidí před chudobou, sociálním a finančním vyloučením; Boj proti diskriminaci žen, rasové či věkové; Pomoc při začleňování minoritních skupin do společnosti; Omezování vlivů lichvářů a jiných neformálních subjektů, kteří parazitují na úkor druhých; Zvyšování životní úrovně v regionu; Regionální rozvoj a růst konkurenceschopnosti, podpora vzdělávání. Novost řešení je založena především na: osobním, individuálním a aktivním přístupu k CS; zaměření na sociální podnikatele a projekty, umožňující vznik nových sociálně prospěšných pracovních pozic; možnosti zajištění financování i pro subjekty bankovním sektorem opomíjené; výhodnosti úvěrových podmínek; flexibilním přístupu k možnostem financování, splácení, záruk apod. 1

2 Klíčovými kroky inovačního řešení jsou především příprava projektu, dokumentace a potřebných úvěrových manuálů; akvizice/komunikace s CS; akvizice/komunikace s investory; risk a investiční hodnocení; realizace mikropůjček; mentoring; správa portfolia a dohled nad splácením; zajištění opakování financování; aktivní šíření inovačních záměrů. V rámci projektu bude u CS zajištěno pracovní uplatnění pro zdravotně postižené na 3 na plné úvazek / 6 na ½ úvazek. Počet účastníků CS (ve fázi replikace a šíření) bude 120. Předpokládaný počet poskytnutých půjček je Popis problému, který inovace řeší Problém, jeho příčiny, dosavadní řešení a jeho nedostatečnost: identifikujte problém, jeho příčiny a důsledky (stávající, předpokládané), objasněte, jak byl nebo je problém dosud řešen, proč se nepodařilo problém zatím vyřešit, proč je potřebné inovační řešení; rozsah problému a jeho předpokládaný vývoj se pokuste kvantifikovat. Neustále se zvyšuje procento lidí ohrožených sociální exkluzí. Problémem je nedostatek vhodných dílčích struktur, včetně finančních, zaměřených na podporu a rozvoj drobného podnikání a tvorbu či udržení pracovních míst, především v ohrožených regionech a opomíjených oborech podnikání. Tím je značně stížena možnost vzniku pracovních pozic vhodných pro uplatnění CS. Problematika je dosud řešena především prostřednictvím sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, refundace mzdových nákladů, dotací, darů apod. Slabým místem je závislost subjektů na veřejných zdrojích. Pokud věc nebude řešena, problematika pracovní uplatnitelnosti osob ohrožených na trhu práce bude dále narůstat a problemy se budou, především v ohrožených regionech, prohlubovat. Dalšími faktory negativně působícími na situaci zaměstnavatelů a přeneseně na osoby ohrožené na trhu práce jsou různorodé a patří k nim nedůvěra k bankovnímu systému, nedostatek záruk, záznam v registru dlužníků z minulosti, nedůvěryhodnost nebo předsudky finančního systému (menšiny, zdravotně postižení, migranti, neziskové organizace, nedostatečný obrat apod.). Problém se dosud nepodařilo vyřešit především z následujících důvodů : Tradičně rigidní a konzervativní přístup bank; Nedostatečná inovativnost, kreativita obchodních modelů finančních zdrojů; Neexistence konceptu trvale návratného filantropického financování v ČR a neexistence mikrofinančního trhu v ČR; Nedostatek invence a iniciativy soukromých filantropických zdrojů ; Menší společenská viditelnost tématu financování oproti jiným společenským tématům ; Nízký obchodní potenciál alternativních forem financování i díky relativní rozvinutosti finančního system. Navrhovaný mechanismus je finančně organizační inovací, která navrhuje skloubit pozitivní sociální dopady spolu s mikrofinancováním zaměstnavatelů (CS - tedy sociálních podniků, živnostníků, farmářů, mikropodniků, apod.), podnikajících se soc. přesahem a zaměstnávající osoby ohrožené na pracovním trhu, kteří jsou vyloučeni z finančního system. Nedostatek levného kapitálu řeší buď drahými zdroji /spotřebitelský úvěr, lichváři/ a nebo nevyužitím potenciálu. Projekt zároveň propojuje CS s publikem filantropického návratného kapitálu a vytváří tak uzavřený systém, v němž levný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci CS, kteří ale prokazatelně podnikají se sociálním přesahem a propojení s filantropy, zdroji kapitálu, kteří dnes nemají alternativu k darům a charitě, i přes rozmáhající se koncept Social Responsible Investment (SRI) v západních zemích. Mikrofinancováním se dle mezinárodních pravidel označuje poskytování půjček drobným podnikatelům v objemu do EUR. Inovační řešení za pomoci mikrofinančních nástrojů nabízí vícero positiv: Poskytování kapitálu lidem, kteří by jinak na půjčky a ostatní finanční instrumenty nedosáhli; Snižování nezaměstnanosti, dlouhodobé budování trvale udržitelných pracovních mist; Ochrana lidí před chudobou, sociálním a finančním vyloučením; Boj proti diskriminaci žen, rasové či věkové; Pomoc při začleňování minoritních skupin do společnosti; Omezování vlivů lichvářů a jiných neformálních subjektů, kteří parazitují na úkor druhých; Zvyšování životní úrovně; Regionální rozvoj a růst konkurenceschopnosti, podpora vzdělávání. Zdroje informací, vztahující se ke kvantifikaci rozsahu problému, jsou k dispozici v rámci dostupných zdrojů státní správy (MPSV, reg. ÚP, reg. pracoviště ČSÚ atd.). 3. Změna dosažená sociální inovací Cíle a cílové skupiny inovace: v návaznosti na bod 2 objasněte cíle, kterých má být dosaženo díky Vaší inovaci a způsob hodnocení úspěšnosti jejich dosažení; na koho je sociální inovace zaměřena a jak bude cílová skupina zapojena do inovačního řešení (jako spolutvůrce inovačního řešení). Cílem inovace je vytvoření mechanismu propojení filantropického návratného kapitálu s potřebami malopodnikání, tvorbu struktury levného provozního a investičního financování a ko-financování těch, kteří podnikají se sociálním přesahem a to s přímou návazností na vytvoření nových pracovní příležitostí pro osoby ohrožené na trhu práce, případně ohrožené sociálním vyloučením. Dává tak vznik trvale udržitelného okruhu, který lze zjednodušeně označit jako systém dostupného financování přinášející konkurenční výhodu těm podnikatelům, kteří prokazatelně podnikají sociálně uvědomělým způsobem. Cílovou skupinou předkládaného inovačního záměru jsou zaměstnavatelé podnikající se sociálním přesahem, tj. zaměstnavatelé vytvářející pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním (sociální podnik, chráněná dílna, zaměstnavatelé zdr. postižených, výrobní družstva invalidů, neziskový sektor apod.). Hodnocením úspěšnosti projektu bude sledování splnění následujících parametrů: Počet poskytnutých úvěrů: 10 Počet obsazených či udržených pracovních míst: 3 na plný úvazek / 6 na ½ úvazek pro zdravotně postižené Počet účastníků CS (ve fázi replikace a šíření) 120 2

3 Předpokládané podmínky a rozsah financování: Objem jednotlivého úvěru: Předpokládaný profinancovaný objem: Zajištění: Splácení: 25, ,000 Kč 1,000,000 KČ smlouva o půjčce, jištění pružnými zárukami 1-2 měsíční (úroky, včetně jistiny) CS bude do inovačního řešení aktivně zapojena : - Řádné splácení a plnění smluvních podmínek (reporting apod.) zajistí CS garanci možnosti dalšího financování ze strany investorů. Zvýšenou motivací je naopak nebezpečí ztráty možnosti dalšího úvěru. - Aktivní spolupráce s nositelem projektu (mentorem, risk manažerem apod.). - Aktivní zapojení do procesu evaluace projektu. 4. Novost a jedinečnost inovace Srovnání se stávajícím řešením: objasněte, v čem spočívá novost Vašeho řešení oproti stávajícím přístupům a v jakém měřítku jde o nové řešení (v rámci organizace, regionu, země, oboru, sektoru, cílové skupiny ad.); uveďte, zda bylo Vaše řešení (nebo jeho obdoba) někde realizováno (případně i neúspěšně) a tuto informaci doplňte odkazem. Novost řešení je založena především na: - flexibilitě a individuálním přístupu v oblasti výběru potenciálního příjemce, umožnění financování subjektů vyřazených z možnosti standardního bankovního financování (družstva, neziskovkový sektor, společnosti v majetku krajů a obcí, odnikatelé s nedostatečnou dokumentací, historií či obratem apod.), - návaznosti financování na přímé dopady na pracovním trhu, - osobním customer service, osobním kontaktu a komunikaci risk manažera, mentora s správce portfolia s klientem, - levných zdrojích financování /úročení 0-4 % p.a./ od filantropů až po zdroje designované pouze pro mikrofinanční instituce v EU (EIB, Progress, Jessica), - individuální a flexibilní přístup v oblasti výběru a nastavení záruk (zásoby, sklizeň, pohledávky, movitý majetek apod.), - budování osobního vztahu s klienty na rozdíl od anonymního přístupu bankovního sektoru. V České republice není mikrofinancování ukotveno v právním rámci. Banky mají tendenci poskytovat malé půjčky podnikům bez ohledu na jejich velikost, a za součást své činnosti považují půjčování malým a středním podnikům. Nebankovní zprostředkovatelé, například leasingové společnosti nebo společnosti spotřebitelského financování nepoužívají termín mikrofinancování, ani nevedou oddělené strategie v tomto tržním segmentu. Historicky pojem mikrofinancování a mikropodnik nebyly uznávány jako samostatná součást podnikatelského prostředí a byly považovány za část trhu malých a středních podniků. Z úhlu pohledu financí mají mikropodniky stejné podmínky a právní rámec jako malé a střední podniky. V současné době nemáme informace o podobném mikrofinančním řešení s jasným sociálním přesahem v rámci České Republiky. V ČR jsou aktivně poskytovány pouze drobné úvěry (malé půjčky) s omezenou regionální dostupností. Iniciativy, které se tak nazývají mikrofinancováním, tedy úvěry JIC Brno nebo Program na podporu malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s městem Ostrava jsou orientovány na výzkum a vývoj, jsou poskytovány podnikům podnikajícím bez sociálního přesahu a navíc jsou založeny na ko-financování z veřejných zdrojů měst a krajů, čili jejich dlouhodobý koncept nesplňuje požadavek trvalé udržitelnosti. JIC fond a fond mikropůjček v Moravskoslezském kraji jsou fondy, které nabízejí mikroúvěry pro MSP. Jedním z primárních dopadů mikrofinancování by mělo být posilování sociálního postavení jedince. Takový dopad oba dva zmíněné fondy na obyvatelstvo mají, nicméně z charakteristik a podmínek obou fondů je patrné, že mají spíše podnikatelsko-inovativní character. Produkty obou fondů mohou být označované jako mikrofinanční služby, avšak z hlediska sociálního dopadu je jejich fungování zcela nedostatečné. 5. Zlepšení a dopad inovace Zlepšení a hodnocení účinku (dopadu)inovace: objasněte, proč je Vaše inovační řešení lepší oproti stávajícímu přístupu a jak jeho přínos prokážete (jde o vyjádření rozdílu oproti stávajícímu a inovačnímu řešení a o volbu metody hodnocení dopadu); uveďte podmínky dosažení předpokládaného účinku inovace (jeho maximalizace), případně jeho omezení (vnitřními nebo vnějšími faktory). Přínos našeho inovativního řešení je kvantifikovatelný na několika úrovních: - počtem vytvořených pracovních míst, - navýšením obratu financované CS, - navýšením zisku financované CS, - navýšením obratu místní ekonomiky (v menších komunitách, regionech), - kvantifikací sociálních impaktu. Kvantifikovaný impakt porovnáváme s impaktem při použití klasických dostupných finančních nástrojů a výhodnost inovace pak vyplývá z finančních úspor a z nich vyplývajících vyšších objemů a investic. Alternativně můžeme dosažený impakt porovnat se situací při nerealizaci záměru, při nedostupnosti klasických finančních nástrojů. 3

4 Základem měření je zjištění rozdílů mezi počátečním stavem organizace a konečným stavem. Zaměřujeme se především na sledování tvorby pracovních příležitostí, v ekonomické rovině na indikátory ROI, ROA, NPV, IRR, FCF a ekonomické kvantifikaci trvale udržitelného přínosu regionu. K měření sociálního dopadu bude vybrána nejvhodnější metoda ve vztahu ke konkrétnímu regionu (Incurred Losses Method (ILM), Cost Reduction Method (CRM)/ shadow-costs method, Averting Behaviour Method (ABM), Hedonic Price Method (HPM), Cost Prevention Method(CPM), Restoration Costs Method: compensation of loss (RCM), Production Factor Method (PFM) / productivity change method, Added Value Method (AVM) apod.). SILNÉ STRÁNKY Zkušenosti a know-how Personální obsazení RT Sítě Spolupráce s BIVŠ nabízí rozsáhlé možnosti propojení s akademickou sférou, stejně tak jako dostatek profesionálů se zkušenostmi z finančnictví. Spolupráce s ČZU nabízí rozsáhlé možnosti kooperace se zemědělskými družstvy, municipalitami a svazy. Spolupráce s Microfinance a.s. nabízí možnosti filantropických zdrojů, v průběhu a po ukončení projektu inovace. PŘÍLEŽITOSTI Inovace V ČR neexistuje konkurence a projekt tak získává výsadní postavení ohledně poptávky po mikroúvěru, stejně tak jako možnosti získat zdroje. Zdroje Nové zdroje zaměřené na mikrofinancování, které poskytují levné financování evropských institucí. Mikrofinancování se v posledních letech stalo předmětem zájmu a politiky Evropské unie, což umožňuje využití nových disponibilních levných zdrojů kapitálu. V současné době existují tyto programy v EU: Iniciativa JASMINE (Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě ). JEREMIE, součást Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Program pro konkurenceschopnost a inovace: zahrnuje zvláštní iniciativy na podporu institucím mikrofinancování ( MFI), která v EU -" Mikroúvěr Záruční Window " - spravuje Evropský investiční fond ( EIF). Facilita mikrofinancování Progress pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování ( EPMF ). Poptávka Finanční krize snížila objem bankovního financování a zvýšila poptávku po financování mikropodniků. PŘEKÁŽKY Nízký počáteční kapitál Nedostatek objemu portfolia neumožní dosáhnout trvalé udržitelnosti a tvorbu plánovaných pracovních míst. Nízký objem zdrojů Příliš nízký objem zdrojů na pokrytí nákladů. Nedostatek zdrojů neumožní rozepnutí projektu po území ČR, a tím i neumožní dostatečnou diversifikaci zdrojů. Závislost Závislost na limitovaných lidských zdrojích. Náročnost poskytování mikroúvěrů vyžaduje dostatečný počet kvalifikovaných úvěrářů. HROZBY Čas Časový faktor. Zdržení v poskytnutí plánovaných úvěrů neumožní dosažení cíle úvěrů a pracovních míst. Nekalá konkurence Vstup komerčních subjektů nabízející podobný produkt, který zprofanuje koncept mikrofinancování. Míra nesplácení Zvýšená míra nesplácení z důvodů návratu systémové ekonomické krize. 6. Nároky inovačního řešení Přímé a nepřímé: uveďte zdroje (finanční, personální ad.), které vyžaduje Vaše inovační řešení, a to přímé (nárokované v projektové žádosti) a případně nepřímé (další náklady např. pro realizaci navazujících fází inovačního cyklu, zavedení a šíření inovace ad.). Osobní náklady celkem tis. Kč, náklady na řízení projektu 463 tis. Kč, odborné pozice 1.811,- tis. Kč. Cestovné tis. Kč Zařízení a vybavení 175 tis. Kč Nákup služeb tis. Kč náklady na workshopy, právní služby, služby IT, náklady na MKTG komunikaci Křížové financování 35 tis. Kč Přímé náklady celkem tis. Kč Nepřímé náklady celkem 701 tis. Kč CELKEM NÁKLADY PROJEKTU tis. Kč 4

5 7. Fáze inovačního řešení (inovačního cyklu) Objasněte, jakou fázi nebo fáze inovačního cyklu zahrnuje Vaše inovační řešení a jaké budou (hodnotitelné) milníky těchto fází; pokud předpokládáte realizaci pouze části inovačního cyklu, objasněte průběh (výsledky) předchozích fází (např. realizovaných v minulých projektech nebo jinými subjekty), resp. předpoklad realizace následných fází (např. podmínky udržení a šíření inovace, jejího promítnutí do systémových změn). Fáze inovačního řešení (členění může být podrobnější): 1. Identifikace problému (jeho příčin, kontextu, rozsahu, dopadu, poptávky po řešení) 2. Vývoj postupů řešení (prototypizace, formulace hypotéz, vytvoření variant, příprava pilotu) 3. Demonstrace a zlepšování (prokázání hypotéz, pilotáž funkčnosti navrhovaného řešení) 4. Rozvoj a udržení (replikace řešení a jeho rozšíření, zavedení v praxi) 1. Fáze probíhá v rámci přípravy návrhu projektu inovačního řešení definování problémů, zjištění kontextu, analýza možností, potřeb a uplatnitelnosti osob ohrožených na trhu práce, včetně osob ohrožených soc. vyloučením, ověření poptávky a potřebnosti daného řešení. Byla provedena analýza trhu na straně nabídky i poptávky mikrofinančních nástrojů, analýza možností a potřeb sociálních podniků a drobných sociálních zaměstnavatelů. Dále proběhla analýza možností a očekávání potenciálních investorů. 2. Fáze příprava pilotu - aktualizace databáze CS, příprava právní a ekonomické dokumentace, příprava IT, osobní jednání s CS, příprava profilů CS pro investory včetně risk hodnocení, tvorba katalogu investičních možností, tvorba manuálu, MKTG podpora projektu, příprava postupů pro případ porušení podmínek ze strany CS. 3. Fáze pilotáž navrhovaného řešení jednání s investory, představení katalogu investorům, finální risk hodnocení vybraných inv. projektů, správa portfolia, realizace jednotlivých obchodních případů, zajištění garancí, archivace dokumentace obchodních případů, průběžná evaluace, průběžný mentoring. Předpokládáme 10 realizovaných obchodních případů. Na základě realizovaných půjček předpokládáme zajištění 3 pracovních míst na plný úvazek / 6 na ½ úvazek, počet účastníků CS (ve fázi replikace a šíření) bude Fáze šíření pilotáže v rámci ČR. Výsledky pilotáže budou prezentovány směrem k dalším zástupcům CS, neziskového i veřejného sektoru a potenciálních investorů apod.. Bude realizována odborná konference, řada workshopů a pracovních setkání, výstupy budou prezentovány v celostátním, regionálním i odborném tisku, včetně internetové prezentace, 8. Zapojení inovačních aktérů Objasněte, jak budou do Vašeho inovačního řešení zapojeni jeho aktéři (tvůrci a uživatelé inovace) z hlediska intenzity a formy, toto zapojení specifikujte podle jednotlivých fází inovačního cyklu; pozornost věnujte vytváření interakcí a spolupráce mezi inovačními aktéry jako součásti inovačního řešení. Aktéři projektu začlenění v mechanismu grantu Žadatel: OCCASIO o.p.s. Tvorba mikroúvěrové metodologie; vyhledávání a komunikace se stakeholders; tvorba metodologie sociálního ratingu; správa a hledání úvěrových zdrojů, úvěrování; správa úvěrového portfolia; risk management; mentoring; monitoring klientely; hledání filantropických zdrojů; a marketing. Partner s finanční účastí: Bankovní Institut Vysoká Škola a.s. (BI) Odborná garance projektu, evaluace, mentoring, replikace, šíření, marketingová a odborná podpora, organizace konference, workshopů. Podpůrné partnerské organizace nezávislé na mechanismu grantu: Místní akční skupina Frýdlantsko o.s. Pilotní financování ve spolupráci s mikroregionem Frýdlant. Investoři především se bude jednat o firemní i soukromé filantropy a nadace, které budou připraveny poskytnout dle předem stanovených podmínek mikropůjčku vybraným klientům, na základě dokumentace vypracované v rámci projektu a zajistit tak kontinuitu inovačního záměru. Cílová skupina klientů, kterým bude poskytnut mikroúvěr, bude zapojena do projektu formou vytvoření pracovních příležitostí vhodných například pro zdravotně postižené, pravidelných konzultací, bude prostřednictvím zpětné vazby získané při mentoringu poskytovat informace, které povedou k úpravám metodologie a analýze rizik a které budou zapracovány do operativního manuálu mikrofinanční instituce. Realizovaný inovační záměr tak bude vycházet z připomínek samotné klientely při zohlednění celkových podmínek poskytování mikrofinancování. Cílová skupina, ve smyslu stakeholders v komunitách kde bude probíhat financování, se bude dále nepřímo podílet na výběru organizací a podnikatelů, kteří splňují podmínku organizace podnikající se sociálním přesahem, formou referencí. Uživatelé inovace a investor se budou na inovaci podílet nepřímo, jako zdroj informací pro přesnou definici, tvorbu a případnou úpravu metodologie v průběhu pilotního projektu, kterou je potřeba vydefinovat při práci v terénu, a která bude zanesena v úvěrovém manuálu. Standardizovaná metodologie tak bude vycházet ze zpětné vazby přímo od klientely, jakožto uživatelů inovace. Inovace je založena na intenzivní komunikaci s uživateli inovace, z jejichž komentářů bude dílem vycházet operativní metodologie úvěrování, stejně tak jako na tvorbě široké sítě vazeb a aliancí s lokálními organizacemi, kteří pro projekt budou hrát roli filtru úvěrového rizika, rozvoje trhu a nositeli informací, ať už marketingového charakteru nebo zpětné vazby, často neformálního charakteru. Důraz bude kladen na síť organizací typu Místních Akčních Skupin, obcí, místních i celonárodních NNO. 5

6 9. Rizika a nejistoty inovačního řešení Objasněte rizika a nejistoty Vašeho inovačního řešení v jednotlivých fázích cyklu a možnosti jejich managementu, a to včetně fází následujících po ukončení Vašeho projektu (např. při zavedení, udržení a šíření inovace); soustřeďte se na rizika samotného inovačního řešení (tedy dosažení změny oproti stávajícímu přístupu). 1 Fáze probíhá v rámci přípravy projektu 2. Fáze riziko chybně nastavených parametrů pilotáže management rizika spočívá v kvalitní předprojektové přípravě. 3. Fáze - Hlavní rizika, která vyplývají z poskytování mikropůjček jsou: Nadprůměrný podíl případů platební neschopnosti Limitované využití a uplatnění zajišťovacích nástrojů Obtížná vymahatelnost nesplácených půjček Vysoké provozní náklady spojené s poskytováním úvěrů a správou úvěrového portfolia Management rizik spočívá především v kvalifikované aplikaci standardních bankovně finančních nástrojů řízení rizik. Dalšími riziky mohou být nezájem CS a investorů riziko ošetřeno kvalitní přípravou a komunikací v rámci analýzy CS a investorů realizované v 1. fázi inovačního řešení. Dalším rizikem může být vznik časového skluzu v rámci realizace pilotáže riziko je ošetřeno důkladnou přípravou projektu a zajištěnou zastupitelností RT. 4. Fáze - Hlavním rizikem může být nekalá konkurence parazitující na dobrém jménu projektu riziko je ošetřeno dostatečnou medializací a procesně nastaveným kvalitním MKTG přístupem. 10. Inovační kapacity organizace Předpoklady pro realizaci inovačního řešení: uveďte konkrétní zkušenosti s realizovanými nebo projektovanými inovacemi (vlastními nebo spoluvytvářenými), znalosti inovačních přístupů a jejich šíření (inovační transfer), účasti v domácích nebo zahraničních inovačních sítích nebo jejich aktivní (spolu)vytváření. Nositeli zkušeností s inovačními projekty se sociálním přesahem jsou zástupci žadatele i partnera projektu. Tomáš Hes se v návaznosti na svou bankovní kariéru (Citibank, Société Générale) podílel mikrofinancování od svých akademických studií, v minulosti pracoval jako odborník na hodnocení a analýzu měnových finančních institucí, provádění due diligence několik desítek měnových finančních institucí, v Mexiku zastupoval mikrofinační investiční fond Oikocredit a úspěšně rozběhl green field MFI projekt v Mexiku. Je také spoluzakladatelem jedné z prvních světových peer to peer mikrofinancování financování portálu myelen.com (Microfinance a.s.). Dlouhá doba znalosti příslušného odvětví také dělá jej osobně spojen s mnoha vybraných poskytovatelů mezinárodních zdrojů působících v této oblasti. Dnes je také v sektoru činný akademicky. Petr Vaškovic získal rozsáhlé zkušenosti s faktoringem v ČR v devadesátých letech, věcný hodnotitel výzev CzechEkoSystem výzvy agentury CzechInvest na přípravu inovačních projektů malých a středních podniků pro vstup rizikového kapitálu, externí hodnotitel soutěže Česká Inovace Miloš Altner, díky svému podnikání v sektoru lidských zdrojů navázal v ČR významné zkušenosti se sociálními podniky. Karel Srnec představuje silnou vazbu na akademickou sféru v ČR na ČZU v Praze, kde jako první středoevropský akademik založil oddělení zaměřené na mikrofinancování. V minulosti také získal rozsáhlé zkušenosti v bankovnictví. Partner s finanční účastí (BIVŠ) studentům bankovnictví budou rozšířeny obzory o možnosti sociálních dopadů mikrofinancování a tím potenciální, v klasickém bankovnictví dosud přehlížené, přesahy finančního trhu (http://www.bivs.cz/) 11. Ostatní informace Uveďte jakékoli další informace a odkazy (ve formě přílohy nebo linku) k Vašemu inovačnímu záměru, které považujete za důležité o problému, který chcete řešit, o Vaší kompetenci k inovačnímu řešení, o inspiraci k Vašemu inovačnímu řešení ad. V Praze dne Dipl. Kfm. Tomáš Hes Ph.D. ředitel OCCASIO o.p.s. 6

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Požadovaná pozice Expert pro hodnocení projektů předkládaných do výzev místních akčních skupin Pracovní zkušenosti

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Požadovaná pozice Expert pro hodnocení projektů předkládaných do výzev místních akčních skupin Pracovní zkušenosti PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Příjmení, Jméno, titul: Vaškovic Petr, Ing. Adresa trvalého bydliště: V Horce 175, 252 28 Černošice, Česká republika Telefon: +420608460569 E-mail: vaskovic@occasioops.cz

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzva č. I programu podpory Inovační vouchery DOTAČNÍ INFO K 2.6. 2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace IP 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Efektivní plánování a řízení sociálních služeb ve vybraných ORP pomocí metody BSC

Efektivní plánování a řízení sociálních služeb ve vybraných ORP pomocí metody BSC Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Příloha č. 1 Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster

Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC. Social Innovation & Enterprise Cluster Klastr sociálních inovací a podniků - SINEC Social Innovation & Enterprise Cluster co je SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání je činnost firem a komerčních společností, které vedle tvorby zisku usilují

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PŘÍLOHA Č. 5 POVINNÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU 1. Základní údaje o žádosti Název projektu: 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců: DIČ: 2.1.2.

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací

Inovační záměr. Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Inovační záměr Příloha č. 1 Pilotní výzva OP LZZ na podporu sociálních inovací Hledáme sociální inovace, tedy nová řešení přetrvávajícího problému v sociální oblasti. Prvním krokem k vypracování inovačního

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Sociální podnikání a jeho podpora v rámci období 2014-2020 Ing. Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 27. 4. 2016 O čem budeme hovořit? Definice sociálního podnikání Statistické údaje

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA v Praze dne 1.dubna 2008 Ing. Petr Porák Sekce strukturálních fondů, MPO Cíl programu POTENCIÁL podpora zavádění a zvyšování

Více

FINANCOVÁNÍ MSP S PODPOROU EIB A EVROPSKÉHO FONDU PRO STRATEGICKÉ INVESTICE Jan Hanuš, Komerční banka Seminář Investiční plán pro Evropu MSV,

FINANCOVÁNÍ MSP S PODPOROU EIB A EVROPSKÉHO FONDU PRO STRATEGICKÉ INVESTICE Jan Hanuš, Komerční banka Seminář Investiční plán pro Evropu MSV, FINANCOVÁNÍ MSP S PODPOROU EIB A EVROPSKÉHO FONDU PRO STRATEGICKÉ INVESTICE Jan Hanuš, Komerční banka Seminář Investiční plán pro Evropu MSV, 5.10.2016 Proč? MSP zaměstnávají v EU zhruba 2/3 zaměstnanců

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Územní dimenze OP Zaměstnanost

Územní dimenze OP Zaměstnanost Územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 Národní konference Venkov 2014 Konstantinovy Lázně 15. října 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Pojetí komunitně

Více

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE

PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE PŘÍLOHA 4: OBSAH SPECIFIKACE PROJEKTOVÉ FIŠE Projektová fiše je souhrnnou informací o projektu, která slouží jako první vstupní informace k rozhodování o předběžném výběru projektu k realizaci a jeho spolufinancování

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ

Sociální podnikání ve vazbě na OPZ Sociální podnikání ve vazbě na OPZ 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Místo: Praha Dne: 5. 6. 2015 2 Změny oproti OPLZZ Řízení OPZ Všechny funkce řídicího orgánu zajišťuje sekce pro ekonomiku

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Sociální politika EU - finanční podpora v období 2014-2020 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Kde získat informace 2 Výzvy 3 Výzvy 4 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace - EaSI Zaměření

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Klíčová aktivita Evaluace

Klíčová aktivita Evaluace Klíčová aktivita Evaluace Evaluace co to je a k čemu slouží? Jaká je aktuální situace daného problému? Jaký problém bude projekt řešit a jaký je jeho rozsah? Jaké jsou potřeby cílové skupiny? Proč by měl

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

Ostatní informace žadatel může uvést jakékoli další informace o podniku, jeho historii a činnosti, které jsou relevantní k projektu

Ostatní informace žadatel může uvést jakékoli další informace o podniku, jeho historii a činnosti, které jsou relevantní k projektu Příloha č. 5 Osnova projektového záměru 1. Základní údaje o žádosti Název : 2. Údaje o žadateli 2.1.1. Základní údaje Obchodní firma: Právní forma: IČ: Počet zaměstnanců DIČ: 2.1.2. Adresa sídla firmy

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):...

Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY. (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... Příloha 1 Dotazník I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY (1) Počet zaměstnanců (průměrný stav v roce 2006):... (2) Obrat v mil. Kč (za rok 2006):... II. KONKURENCESCHOPNOST FIRMY (3) Vyberte (zaškrtněte ),

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015

Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Sociální podnikání uvedení do problému 3. Kulatý stůl v rámci spolupráce ČZU a NS MAS ČR Praha, 5.6.2015 Eva Kučerová, odborná asistentka katedry humanitních věd ČZU Praha, kucerovae@pef.czu.cz, tel. 603

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY

SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry 3 PŘÍKLADY SPOLUTVORBA FIREM A SOCIÁLNÍCH ORGANIZACÍ: Síla Souhry Spolutvorba NENÍ: Spolutvorba? projekt, který představuje pouze finanční pomoc nebo

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 44 ze dne 26. listopadu 2012 ke specifickým kritériím oblastí podpory 1.2 a 3.3

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více