Výroba drevených prepravních obalu rozhodne není druhoradou záležitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroba drevených prepravních obalu rozhodne není druhoradou záležitostí"

Transkript

1

2 Výroba drevených prepravních obalu rozhodne není druhoradou záležitostí Pravidelné odborné setkání Spolecenstva drevozpracujících podniku v CR se letos na rozdíl od nekolika predchozích let neuskutecnilo na pude žádného ze zpracovatelských gigantu, ale ve spolupráci s malou drevozpracující firmou rodinného typu Kment, s.r.o. ze Skleného nad Oslavou. Podle poradatelu se však tato zmena v podstate vubec neprojevila v predpokládané nižší úcasti ze strany clenských firem, vetšinou pilarských, a to i presto, že zmínená firma provozuje pouze malou pilnici s rocním porezem cca 2500 m3 kulatiny. Duvodem zájmu nebyla pouze její dlouhá a v nekterých obdobích i smutná historie, ale predevším skutecnost, že vedení firmy pristupuje ke drevu nejen jako k jedinecnému a obnovitelnému zdroji suroviny, ale ke zdroji, k jehož využití je nezbytná jasná koncepce, stabilním tým lidí a technické zázemí. Takový prístup se odráží v tom, že cílem firmy od samého pocátku její novodobé historie je vytváret maximální pridanou hodnotu. Soucasná spolecnost s rucením omezením Kment navazuje na tradici rodinné pily Kment, jejíž historie zacíná rokem V témže roce František Kment (pradedecek soucasného majitele) koupil ve Skleném nad Oslavou tzv. "Babákuv" mlýn a pilu se zámerem pokracovat nejen v mlynarine, ale i v pilarském remesle, které vždy ke mlýnu patrilo. Pilarská výroba byla zpocátku provozována na stávající jednolisté pile na vodní pohon a od roku 1942 (po rekonstrukci pilnice provedené jeho synem Josefem) na rámové pile od nemecké firmy Hassmann, jejíž základ po celkovém zrepasování slouží na stejném míste dodnes. Neštastný rok 1948 prinesl nejen zánik mlýna a uzavrení pilnice, ale i smrt majitele Josefa Kmenta. Jeho manželka s tremi malými detmi se zprvu ocitla na seznamu rodin tzv. "kulaku", kterí meli být násilne vystehováni, ale nakonec jí bylo umožneno zustat v objektu mlýna bydlet. Tím ale její útrapy neskoncily. Prestože nemohla mlýn ani pilu provozovat, musela paradoxne dál dlouhá léta tvrdou prací na poli splácet úver, kterým byly jejich zrekonstruované objekty zatíženy. Toto období zrejme zpusobilo, že nejmladší syn Josefa Kmenta Oldrich, kterému byly v dobe otcovy smrti dva roky, z rodné pily nikdy neodešel, byf se k tomu dvakrát chystal, a jakmile to bylo možné, zacal ji znovu provozovat. Ten cas nastal v roce 1968, kdy spolu se starším bratrem pri zamestnání obnovili na pile cinnost pod hlavickou a za podpory místního JZD. V roce 1985 zacal Oldrich Kment rezat ve vlastní režii na základe povolení tehdejšího ONV a od roku 1989 už spolecne se synem Michalem tehdy malou pilu postupne rozvíjeli do podoby rodinné drevozpracující firmy. V roce 1991 dokoncil výstavbu nové pilnice a o dva roky pozdeji první halu na výrobu drevených prepravních obalu s hoblárnou, v návaznosti na dve sušárny a systém spalování drevního odpadu. Další rozvoj firmy následoval v letech , kdy po výstavbe skladu sušeného materiálu a tretí sušárny byl otevren další nový provoz, kterým je hala na výrobu nábytkových polotovaru. Ten byl postupne rozšíren spolecne se ctvrtou sušárnou a manipulacním skladem reziva o tretí výrobní halu zamerenou na obaly z velkoplošných materiálu, lepený program a polotovary pro modelárny. V roce 2005 probehla dlouho pripravovaná rekonstrukce a modernizace pilnice. Prubežne probíhaly také investice do modernizace ostatní technologie v podobe CNC vykracovacího automatu, NC vysukovacího automatu, formátovacích pil, kalibracních brusek, briketovacího tisu, kompresorovny, manipulacních vozíku Rodinná firma Kment sídlí uprostred Vysociny asi kilometr za obcí Sklené nad Oslavou > 9/2008 TRUBLAAsKÉ LISTY 39

3 apod., až po zakoupení nové hoblovací technologie od firmy Weinig a výstavbu manipulacního skladu pro drevené obaly a provádení exportního balení. Ve zmíneném roce 2005 tehdejší firma Oldrich Kment - Pila Kment také zmenila právní subjektivitu a na rodinnou tradici navázala spolecnost Kment, s.r.o. Jejím soucasným majitelem je ctyriatricetiletý syn Oldricha Kmenta Michal, který vede firmu spolu s otcem a svým švagrem Ing. Stanislavem Michalem, jenž zastává funkci vedoucího výroby. Na vedení se podílí také jeho matka Marie a z cásti i setra Marcela, které mají na starosti oblast úcetnictví. Firma se dnes vedle výroby reziva venuje predevším jeho následnému zpracování na nábytkové polotovary, drevené obaly a komponenty pro modelárny a ruzné stavební doplnky. Má asi 30 zamestnancu a ve ctyrech výrobních halách o celkové ploše m2 zpracovává rocne více než 3000 m3 reziva. Odbytove se orientuje prevážne na tuzemské výrobní, strojírenské, nábytkárské a modelárské firmy. Vzhledem k tomu, že soucasný provoz navazuje na puvodní pilnici a je postaven na bývalé bažine pod hrází rybníka Babák, zajímalo nás, co otce a syna Kmetovy motivovalo k realizaci této urcite ne zrovna levné investice? "Máte pravdu, jen samotné pozemky pod provozem, které byly sice naše, byly ve skutecnosti drahé jako na Václaváku, nebot bylo treba nejprve provést dukladné odvodnení a srovnat terén, což znamenalo navézt pod hráz nekolik tisíc kubíku zeminy. Nicméne od pocátku nám bylo Duší spolecnosti jsou Oldrich a Michal Kmentovi jasné, že provádet jen vlastní porez není ta správná cesta, ale že na rezivu se dá uživit predevším jeho následným a pokud možno komplexním zpracováním. Na druhé strane jsme ale pocítali s tím, že zabývat se trvale pouze jedním okruhem výrobku by mohlo být velké riziko a že proto bude treba sortiment postupne rozširovat s cílem vytvorit malý podnik s maximálne triceti zamestnanci, který by bylo možné urídit v rámci rodiny. To se nám podarilo do takové míry, že v soucasné dobe spíš rešíme problém, abychom se nestaly firmou,ferda Mravenec - práce všeho druhu'. Mimo už uvedených výrobku totiž produkujeme ješte pomerne široký hoblovaný program (plotovky, palubky, podlahovky) a v souvislosti s touto cinností rešíme napr. i zpracování odpadu formou výroby a prodeje drevených briket. A aby toho nebylo málo, ve Ždáru nad Sázavou provozujeme ješte naši dcerinou spolecnost Autodíly Kment, s.r.o., zamerenou na prodej náhradních dílu pro tuzemská i zahranicní nákladní vozidla. Zde ale musíme podotknout, že tento objem cinností zvládáme predevším díky pomerne stabilnímu kádru zamestnancu. Zatímco rada firem se bežne setkává s dvacetiprocentní fluktuací, u nás odejde rocne v prumeru jeden clovek, kterého rychle nahradí jiný." Cemu tuto skutecnost prisuzujete? "Našimi zamestnanci jsou vetšinou místní lidé nebo dojíždející z blízkého okolí do deseti kilometru. Podle našeho názoru si jsou vedomi, že mohou pracovat v podstate v míste svého bydlište a nemusí jako jiní dojíždet napr. do Velkého Mezirící, Ždáru ci Jihlavy. V tomto názoru nás utvrzuje to, že nezrídka u nás pracuje i nekolik clenu z jedné rodiny, v jednom prípade dokonce oba manželé, jejich dve dcery a manžel jedné z nich." Tomu se až skoro nedá uverit. Neríkejte mi, že k získání takové náklonnosti nevyužíváte i nekteré osvedcené motivacní prostredky, jako je napr. nadstandardní plat apod.? "Faktem je, že jako rodinná firma se snažíme zamestnance motivovat, a to v nekolika oblastech. V první rade jde o osobní prístup a pracovní prostredí, kde si myslíme, že není zcela bežné, aby tak malá firma jako my mela vytápenou pilnici a pomerne slušnou úroven mechanizace. Do této oblasti radíme i snahu o vytvorení zdravého pracovního kolektivu. V praxi to znamená, že když napr. zvažujeme prijmout nového konkrétního pracovníka, který zpravidla bývá z nejbližšího regionu a zamestnanci ho znají, seznámíme všechny s naším zámerem a zajímá nás jejich názor, tak abychom zamezili prípadné nesnášenlivosti, nevraživosti apod. Nekdy je to nárocné, ale zatím se nám to vyplácí. Druhou vecí jsou vernostní odmeny, které vyplácíme vždy po peti letech zamestnání. Další dnes už samozrejmostí jsou ctyri firemní akce každorocne porádané pro zamestnance a jejich rodinné príslušníky. Jde o dva zájezdy (napr. na ceskobudejovickou výstavu Zeme živitelka a na trebícské Slavnosti piva apod.), kde krome dopravy platíme i cást konzumace. Další dve akce jsou takríkajíc spolecenské, z nichž letní je obvykle spojena s grilováním a zimní koncipujeme jako rozluckovou s uplynulým rokem. Pokud jde o plat zamestnancu, ten je nastaven zhruba na prumer v našem regionu. Krome toho poskytujeme zamestnancum za režii i veškeré služby, které jim firma muže poskytnout, napr. porez apod. Do této skupiny výhod radíme i právní pomoc (v rozsahu bežné konzultace bezplatnou), kterou zajištujeme prostrednictvím svého smluvního právníka. V prípade naléhavé potreby zamestnance poskytujeme také i drobné bezúrocné pujcky na jeden rok. Tyto výhody ale na druhé strane neznamenají, že bychom zamestnance, prestože si jich vážíme, jen takríkajíc rozmazlovali. Ve vztahu k zakázkám a zákazníkum od nich naopak vyžadujeme bezpodmínecne profesionální prístup. To znamená, že každá byt sebemenší zakázka musí být peclive evidovaná, zhotovená presne podle výkresu a dokoncena v dohodnutém termínu, a to i za cenu prescasu vcetne sobotních smen, s címž zatím nemáme žádné vetší problémy. I > 40 TRUHLÁRSKÉ LISTY 9/2008

4 Striktne také dbáme na dodržování porádku na všech pracovištích, což není sice levná záležitost, ale vyplatí se." Vaší hlavní cinností je jak známo výroba drevených prepravních obalu. Vzhledem k tomu, že se jedná o nepríliš typický sortiment, mužete nám jej blíže predstavit vcetne organizaci takové výroby? "Vetšina našich výrobku je produkována v malých sériích nebo prímo na zakázku. Navíc se ne všechny vyrábejí a odbytují rovnomerne, a tak pracovníky dle potreby presouváme tam, kde zrovna horí termín. Tyto presuny, a to i v prubehu smeny, jsme nejcasteji nuceni absolvovat práve u výroby drevených prepravních obalu, které spolu s polotovary pro interiérový nábytek tvorí v soucasné dobe náš klícový sortiment. U drevených obalu není výjimkou, že musí být zhotoveny do 24 hodin od prevzetí nebo doladení objednávky a v nekterých prípadech dokonce do vecera téhož dne. Obal je totiž až to poslední, co naši zákazníci (výrobci nejruznejších strojírenských zarízení) reší, a to jak po konstrukcní stránce, tak i z hlediska ceny a termínu dodání. Z tohoto duvodu už nekolik let ve firme úspešne aplikujeme tzv. ranní rozdílení, pri kterém se všichni zamestnanci deset minut pred zacátkem smeny sejdou na šatne. Zde se dozví nejen to, co by podle došlých zakázek meli ten ci onen den delat, ale i to, co se na nás a potažmo i na ne možná v prubehu dne chystá, aby tak s možným presunem a casto i prescasem mohli predem pocítat. Tento zpusob komunikace, obecné informovanosti a vtažení kolektivu do dení ve firme se nám velice osvedcilo, nebot zamestnanci tak vidí, že zmínené presuny nejsou zpusobeny naší ne- Vlastní produkce reziva je z osmdesáti procent zpracovávána prímo v závode. Jedním z klícových cinností firmy je výroba drevených prepravních obalu, které v soucasné dobe tvorí asi 40 % z celkového obratu. Krome vlastního reziva firma dalších asi 1500 f1i3 nakupuje od jiných výrobcu I > 9/2008 TRUllLÁtSKÉ LISTY 41

5 schopností v rízení firmy, ale objektivními prícinami souvisejícími s daným produktem." Jaké typy drevených obalu vlastne vyrábíte a jak vypadá jejich konstrukce? "Vetšina typu drevených prepravních obalu se obecne receno skládá z celomasivního dna a z boku a víka, jejichž základ tvorí latový rám s patricným poctem prícek, opláštený nekterým z velkoplošných materiálu nebo masivem. Jde o sortiment, u kterého je casto nutné jednotlivé konstrukce a typy kombinovat a prizpusobovat požadavkum zákazníku, které jsou mnohdy vyvolané nejen charakterem prepravovaného zboží, ale i napr. potrebou maximální recyklovatelnosti. Nicméne my jako firma cleníme drevené prepravní obaly orientacne do ctyr skupin. V první rade se jedná o lehké prekližkové obaly o vnitrním objemu do jednoho kubíku, opláštené vodovzdornou prekližkou. Mají nosnost cca do 500 kg a jsou vhodné pro lehcí výrob- + ky. Jejich predností je lehká konstrukce a hmotnost a lze je dodat i ve zkompletovaném stavu (s odnímatelným víkem), což urychlí balení. Naproti tomu nejsou vhodné pro volnou zámorskou prepravu mimo kontejner apod. Druhou skupinou jsou exportní obaly s opláštením z vodovzdorných desek 08B/1I1. Mají nosnost zhruba do 5 až 8 tun a jsou schopné samostatné volné zámorské prepravy neboli prepravy mimo kontejner. Konstrukcne jsou prizpusobené pro dlouhodobé skladování na volném prostranství, stohování a lanovou i vidlicovou manipulaci. Do tretí skupiny radíme težké celodrevené exportní obaly s opláštením z hoblovaných prken a s nosností približne 8 až 80 tun. Jsou urceny pro težší výrobky a díky své masivní konstrukci umožnují, podobne jako obal s 08B desek, dlouhodobé skladování na volném prostranství, stohování a lanovou i vidlicovou manipulaci. V prípade tohoto a predcházejících typu obalu provádíme na prání zákazníka také exportní balení výrobku, jehož soucástí je také konzer- I T vace a fixace expedovaných predmetu. Poslední skupinou obalu jsou tzv. dna neboli palety s ližinami, urcené pro prepravu težších výrobku bez opláštení boky, cely a víkem. Používají se ve specifických prípadech napr. pri kamionové preprave prímo k odberateli v rámci zemí Evropské unie apod. V návaznosti na tyto obaly vyrábíme i prepravní klece, latení, ohradové i standardní palety a pro potreby vlastního balení také zakládací a fixacní klíny vcetne vymezovacích hranolu." Má výroba drevených prepravních obalu ješte nejaká další specifika, než které jste dosud uvedli? "Pri výrobe, kterou realizujeme podle výkresové dokumentace dodané zákazníkem nebo na základe naší konstrukce zpracované s pomocí námi vyvinutého softwaru, je nutné vzít v úvahu zpusob prepravy (kamionovou, železnicní, lodní, leteckou) a této skutecnosti prizpusobit konstrukci. To samé je treba provést i tehdy, když má obal, respektive bedna, s ohledem na prepravovaný výrobek napr. posunuté težište, je-ii u ní vyžadována stohovatelnost, jde-ii o nadrozmernou bednu apod. K dalším specifikum patrí napríklad známá povinnost tepelného ošetrení materiálu v sušárnách za úcelem odstranení zárodku biotických škudcu a také stále rostoucí požadavky na kvalitu dreva. Prestože jde o obaly, zpravidla neexistuje, aby drevo bylo s kurou, melo vady zpusobené drevokazným hmyzem, nemluve o pevnostních vadách. Nezbytným predpokladem každého výrobce obalu je také kvalitní pojištení na odpovednost za výrobek (drevený obal) a v prípade, že firma i balí, také pojištení na odpovednost za službu. Pri preprave si totiž náklad casto predává i nekolik prepravcu, kterí s ním ruzným zpusobem zachází a nekdy jim nemusí odolat ani sebekvalitneji zhotovená bedna. Pritom je treba mít stále na pameti, že spolu s bednou rádove za nekolik tisíc ci desítek tisíc muže být znicen i mnohamiliónový výrobek." Dekujeme za rozhovor. - fn - \ Soucástí produkce prepravních obalu jsou palety s Iižinami a nekolik typu beden o vnitrním objemu 0,2 až 160 f'1i3 a nosnosti do 80 tun 42 TRUHLÁRSKÉ USTY 9/2008,..

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti distribuce výrobků ve firmě Alca plast, s.r.o. Filip Polach Bakalářská práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

Obsah. Číslo kapitoly Název kapitoly Stránka. I. Úvod - účel práce 1

Obsah. Číslo kapitoly Název kapitoly Stránka. I. Úvod - účel práce 1 Obsah Číslo kapitoly Název kapitoly Stránka I. Úvod - účel práce 1 II. Obecné údaje, charakterizující průmyslové odvětví dřevozpracujícího průmyslu České republiky 2 II.1. Úvod 2 II.2. Struktura průmyslového

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákup jako součást výrobního procesu Purchase as a part of production process Klára Císařová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Obchodní plán firmy na základě aktivní marketingové činnosti Business plan of the company based on active marketing activity Lukáš Pata

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA LOMOUC. Janečka Tomáš. Řízení obalového hospodářství v Mubea HZP s.r.o. Management of Packaging Economy in Mubea HZP s.r.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA LOMOUC. Janečka Tomáš. Řízení obalového hospodářství v Mubea HZP s.r.o. Management of Packaging Economy in Mubea HZP s.r. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA LOMOUC Ústav managementu a marketingu Janečka Tomáš Řízení obalového hospodářství v Mubea HZP s.r.o. Management of Packaging Economy in Mubea HZP s.r.o Vedoucí práce : Ing. Anežka

Více

Rozhovor s Davidem Francem

Rozhovor s Davidem Francem Informační bulletin nejen pro uživatele informačního systému KARAT 01 / 2012 KARAT NEWS PŘÍPADOVÁ STUDIE Konstrukce a výroba forem se stoletou tradicí strana 5 Rozhovor s Davidem Francem strana 8 PŘÍPADOVÁ

Více

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis

Na obalu záleží! Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Noviny pro zákazníky a zaměstnance říjen 2010 www.geis-group.com Inteligentní logistika pro automotiv Logistika pro E-shop: Mistr světa sází na Geis Na obalu záleží! 2 editorial Milé čtenářky, milí čtenáři,

Více

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé,

Vážení klienti, vážení obchodní přátelé, 1 Vážení klienti, vážení Vážení obchodní klienti, přátelé, vážení obchodní přátelé, letošní rok je pro D.A.S. pojišťovnu právní ochrany rokem mimořádným. Je tomu již deset let, co naše společnost píše

Více

Řízení nákupu a skladové hospodaření v marketu Management of Purchasing and Warehouse Economy in the Market

Řízení nákupu a skladové hospodaření v marketu Management of Purchasing and Warehouse Economy in the Market MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC ÚSTAV MANAGEMENTU A MARKETINGU Jakub Zdařil Řízení nákupu a skladové hospodaření v marketu Management of Purchasing and Warehouse Economy in the Market Bakalářská práce Vedoucí

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Náklady outsourcingu logistiky Bc. Jiří Hudeček Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA

PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER PODZIM/ZIMA 2014 Chceme být pro zákazníky první volbou Kvalitní autokosmetika na zimu i léto Nové sklady v Mladé Boleslavi a Novém Jičíně Jizerská 50: Postavte se na start legendy!

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Nebojte se zakázek pro CERN

Nebojte se zakázek pro CERN císlo 1 rocník 2007 Nebojte se zakázek pro CERN Evropské centrum pro nukleární výzkum str. 10 12 Nejúspěšnější klient CzechTrade, str. 6 7 Tendry Světové banky, str. 15 2007 / číslo 1 www.czechtrade.cz

Více

Návrh systému skladování a manipulace v podniku. Tereza Olšovská

Návrh systému skladování a manipulace v podniku. Tereza Olšovská Návrh systému skladování a manipulace v podniku Tereza Olšovská Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této práce je pojednání o problematice systému skladování a manipulace v podniku Krnovské opravny

Více

Analýza systému řízení skladu ve vybraném podniku

Analýza systému řízení skladu ve vybraném podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Analýza systému řízení skladu ve vybraném

Více

NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP LISTOPAD, PROSINEC 2010. Radostné Vánoce, mnoho zdraví, spokojenosti pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP LISTOPAD, PROSINEC 2010. Radostné Vánoce, mnoho zdraví, spokojenosti pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP LISTOPAD, PROSINEC 2010 PF 2011 Radostné Vánoce, mnoho zdraví, spokojenosti pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje Ing. Miroslav Dvořák Předseda představenstva

Více

Magazín společnosti New World Resources

Magazín společnosti New World Resources Magazín společnosti New World Resources č. 4 2012 6 9 interview Gareth Penny: Uhlík jako osud 14 17 technologie Systém logistiky v dolech OKD prochází dynamickou proměnou 20 21 odpovědnost Lidé jako klíčový

Více

Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19

Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE DB SCHENKER podzim 2011 Aktuální téma: 46 lokomotiv na cestě do Ameriky str. 19 Výběr zaměstnanců je otázkou dobrého odhadu jejich potenciálu 4 5 Ze Švédska do ČR za

Více

Výroční zpráva 2004. I. Obecná část

Výroční zpráva 2004. I. Obecná část Výroční zpráva 2004 Výroční zpráva 2004 I. Obecná část Rozdělení tržeb Armatury 70 % Hutní materiál 11 % Čerpadla 8 % Služby 11 % Obsah 1 I. Obecná čast Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 O společnosti...

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Franchising jako způsob podnikání

DIPLOMOVÁ PRÁCE Franchising jako způsob podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Franchising jako způsob podnikání 2005/2006 Michal Malaník Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍ, LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR. Zpráva OS DLV

ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍ, LESNÍHO A VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR. Zpráva OS DLV Zpráva OS DLV ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 1. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku - OKEČ 20 1.1. Charakteristika odvětví V České

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích MARKETINGOVÝ PLÁN FIRMY ROPLASTO CZ, S.R.O.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích MARKETINGOVÝ PLÁN FIRMY ROPLASTO CZ, S.R.O. Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu MARKETINGOVÝ PLÁN FIRMY ROPLASTO CZ, S.R.O. (BAKALÁŘSKÁ PRÁCE) Autor: Magda Macková Vedoucí

Více

ZÁPODOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku

ZÁPODOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku ZÁPODOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nákup jako součást výrobního procesu a vlivy na ekonomiku podniku Purchase as a part of the production process and influences on the economy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Optimalizace prostorového uspořádání pracoviště The optimization of production system layout Bc. Jiří Lenc Plzeň 2012 Zde bude vložen list

Více

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku

Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace v podniku Effective Purchase, Sale and Co-operation of the Company Tereza Strolená 2013 Čestné prohlášení

Více

Přepravy stavebních materiálů na výluky Výluková činnost 2015 S radioaktivitou to umíme

Přepravy stavebních materiálů na výluky Výluková činnost 2015 S radioaktivitou to umíme Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2015 / Červenec / Číslo 2 Přepravy stavebních materiálů na výluky Výluková činnost 2015 S radioaktivitou to umíme Nákladní železniční doprava od A do Z Jednotlivé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků Efficient purchasing, sales and business cooperation Milan Houdek Plzeň 2012 Zadání práce

Více