Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici"

Transkript

1 Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva města. Během jednání se počet měnil. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta města Tomáš Hubka. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a vedoucí odborů MěÚ. Ve smyslu znění zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92 a následujících novel zahájil starosta 7. zasedání Zastupitelstva města v České Skalici. Dle presenční listiny bylo přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta předložil následující program jednání. Ing. Vodička navrhl doplnění bodu programu před bod Majetkoprávní úkony zařadit bod Zpráva finančního výboru. Ing. Šrůtek požádal o doplnění bodu programu před bod Majetkoprávní úkony zařadit bod Zpráva výboru rozvoje města a dlouh. investic (dále Výbor RMDI). Starosta dal hlasovat o doplněném programu jednání ZM. Program : 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuse k aktuálním záležitostem města 4) Novelizace vyhlášky města č. 8/2011 5) Návrh na účast města v EUROFONDU Euregionu Glacenssis 6) Ustavení osadního výboru Zlíč 7) Pravidla pro budování infrastruktury rozvojových lokalit 8) Lokalita ADAM 9) Zpráva finančního výboru 10) Zpráva výboru rozvoje města a dlouh. investic 11) Majetkoprávní úkony 12) Různé : 1. Doplňující volba člena Kontrolního výboru 2. Jmenování vrchního strážníka Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 1

2 K bodu č. 1 Zahájení a volba komisí Složení pracovního předsednictva : Tomáš Hubka, Ing. Josef Daňsa, Jaroslav Hitschfel Hlasováno: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. V 17:15 hodin přišel Ing. Švorčík. Celkem přítomno 20 členů ZM. Složení návrhové a volební komise : Kateřina Kozáková, Jiří Zvára Ověřovatelé zápisu : Mgr. Věra Junková, Jan Špelda Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Zapisovatelka zápisu : Magda Sommernitzová, DiS. K bodu č. 2 - Kontrola usnesení - schválen upravený návrh zadání ÚP včetně připomínek Výboru RMDI zpracovává se; - rozdělení výtěžku z hracích automatů za rok 2010 úprava podlah v ZŠ; - schválena půjčka pro TJ Jiskra, oddíl kopané ve výši Kč s dobou splatnosti do konce roku 2016 s ročním úrokem 7,75 % - smlouva uzavřena; - schváleny rozpočtové změny č. 2/11 zařazeny do rozpočtu roku 2011; - výstavba RD v lokalitě U Sadu sloučení dvou pozemků ve dvou případech; - prodloužení kupní smlouvy s Českou poštou s.p. dle informací probíhá jednání s investorem multifunkčního objektu na T.G.M panem Holým, kde by měla být pošta umístěna; - zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů Zlíč v souvislosti s územním plánem petice je dále zpracována s rámci návrhu územního plánu. Dále k připomínkám z minulých jednání a pracovního jednání ZM: - revitalizace centra města při výběrovém řízení byla vybrána Ing. Zachová z Prahy; - problematika tlakových přípojek firma Proxion svolá jednání a projedná konzultace s občany, kterých se tato věc týká, včetně ceny takových přípojek. Případná spoluúčast města připadá v úvahu z rozpočtu na rok 2012; - přehled žádostí o dotace seznam je zpracovaný a bude rozeslán zastupitelům em; - informace o opravách chodníků v letošním roce byl dán jmenovitý úkol technickým službám, aby byly opraveny některé úseky chodníků opraveny byly chodník v Zelené ulici (120m), Jiráskova ulice (40m), Pod Lesem (30m), Nerudova ul. (15m), Křenkova ul. (10m), chybí dokončit opravy v Bezručově ul. kde se jedná cca o 90m.; dále se prováděla oprava dlažby na třídě T.G.M., zámková dlažba v Lidické ul. a město se také účastnilo v rámci rekonstrukce budovy nádraží opravy chodníků celého nádraží; - infrastruktura lokality U Sadu původně nebyl zadán geologický průzkum lokality; následně po zahájení prací informoval dodavatel o problematice a bylo potřeba dodatečně udělat geolog. průzkum. Bylo konstatováno, že je potřeba provést vyvápnění terénu pod komunikací. 2

3 Diskuse: Bc. Fejfar uvedl připomínku k usnesení RM, kdy byl projednán návrh změny smlouvy dodavatele územního plánu a na návrh hodnotící komise návrh zamítá. Požádal radu města o nějaké vyjádření k této poměrně závažné věci ohledně územního plánu a upozornil na požadavek výboru RMDI spolupráce na přípravě územního plánu. V 17:25 hodin přišel Ing. Fetter. Celkem přítomno 21 členů ZM. p. Hitschfel konstatoval, že firma Archteam s.r.o. uzavřela po řádném výběrovém řízení smlouvu. Ve výběrovém řízení bylo přesně specifikováno a vymezeno, o které úkony se bude jednat. Po dohodě s pí. Nývltovou z MěÚ Náchod byl vynechán krok tzv. koncept. Firma, která vyhrála, tvrdí, že nemůže dílo bez této fáze dokončit. Město má za to, že výběrové řízení bylo vyhlášeno zcela jasně, uvedeno bylo také to, že je možné, že některé kroky město přeskočí, z toho důvodu komise navrhla radě města, aby smlouva byla dodržena. Rada tento návrh odsouhlasila a usnesení bylo oznámeno firmě, která výběrové řízení vyhrála. V této chvíli jsou pouze dvě možnosti řešení, buď firma dílo dokončí, nebo dodavatel od smlouvy odstoupí. Pokud dodavatel od smlouvy odstoupí, tak se bude muset novým výběrovým řízení vybrat nový dodavatel a dohodnout, jak se zaplatí úkony, které dosud stávající firma zpracovala a naopak dodavatel by měl městu uhradit náklady nového výběrového řízení. Ing. Zákravská konstatovala, že v této chvíli není zpochybňována uzavřená smlouva o dílo. S firmou Archteam, která vyhrála výběrové řízení, byla uzavřena smlouva o dílo na základě výsledu provedeného výběrového řízení společností Centrum rozvoje. V rámci výběrové dokumentace byly jasně specifikované jednotlivé úkony (asi 10 činností), které byly ohodnoceny časovou dotací a firma Archteam ohodnotila též hodinovou sazbu a následně z ní vypočítala celkovou nabídkovou cenu. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku Kč, kdy do některých kroků např. součinnost při projednávání, město firmu z důvodu ušetření nákladů nevpustilo. Firma Archteam s tímto snížením ceny díla neměla problém. Archteam předpokládal, že plnění bude v plném rozsahu a očekával, že bude schválena i fáze koncept územního plánu. Ovšem zadání ÚP, jak bylo schváleno, nepožadovalo schválení konceptu, tudíž kroky koncept a součinnost při projednání konceptu se vypouští. V tento moment Archteam předložil návrh dodatku ke smlouvě, kde se snažil zdůvodnit, proč by se koncept měl vypracovávat. Pokud by město vyhovělo uzavřít tento dodatek, dostalo by se do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Archteam navrhoval navýšení ceny o koncept, rozporoval vynechání některých kroků. V podstatě chtěl Archteam navýšit nabídkovou cenu, než která byla v nabídce při výběrovém řízení. Pokud dodavatel odstoupí od smlouvy, nelze v tomto případě vyzvat firmu, která byla v pořadí druhá. V rámci zadávací dokumentace byl také návrh smlouvy o dílo, ve které bylo přímo ujednání, že pokud z povahy vyplyne, že některá z činností nebude požadována, bude o tuto částku snížena celková fakturace. Archteam při výběrovém řízení tuto smlouvu nerozporoval a doplnil finanční nabídku. Zároveň nerozporoval ani časovou dotaci na jednotlivé úkony. Nyní Ing. Rak tvrdí, že nejsou schopni do 10ti měsíců vyhotovit územní plán. Bc. Fejfar na základě právě poskytnutých informací požádal, aby materiály k výběrovému řízení na dodavatele územního plánu byly předloženy k prostudování výboru RMDI. Do budoucna prosí, aby v případech výběrových řízení na veřejné dodávky bylo ve výběrových komisích větší zastoupení zastupitelů, a aby tyto komise mohly pod odborným dozorem připravovat např. podmínky výběrového řízení. Ing. Zákravská doplnila, že zadávací dokumentace výběrového řízení byla projednána a schválena v radě města. Dodatky ke smlouvám jsou v kompetenci rady města a rada města jej také projednala. Pokud by někdo chtěl nahlédnout do dokumentace k výběrovému řízení na zpracovatele ÚP, je v současné době dokumentace uložena u ní na MěÚ. 3

4 K bodu č. 3 Diskuse k aktuálním záležitostem města Bc. Fejfar uvedl, že by se mělo poděkovat za rekonstrukci nádraží. Je toho názoru, že poděkování by mělo vzejít od zastupitelů a také zastupitelstvo by se mělo vyjádřit o dalším zvelebení nádraží. Největší problém jsou nástupiště, která jsou nízká. Zmínil, že řešení existuje v nástupních prostorech, které jsou bezbariérové a přístupné, které je možné umístit mezi koleje. Dle informací z nádraží je v tomto případě technický problém polohy kolejí. Předložil návrhy na usnesení, které se týká oprav nástupišť na nádraží: Zastupitelstvo města děkuje a.s. České dráhy za zdařilou rekonstrukci budovy a okolí nádraží v České Skalici. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vhodným způsobem tlumočit poděkování a.s. České dráhy a zároveň požádat o rekonstrukci nástupiště nádraží v České Skalici. Zastupitelstvo města proklamuje svoji ochotu se na rekonstrukci nástupiště finančně podílet. Návrh usnesení předal návrhové komisi. Ing. Daňsa uvedl, že je potřeba některé věci doplnit a jasně formulovat. Konstatoval, že nástupiště není v majetku Českých drah, ale v majetku Železničních dopravních cest. Při otevírání nádraží byl vedením města osloven ředitel této organizace a znovu byl vyzván, k řešení nástupišť. Bc. Fejfar doplnil, že podle pohledu na výpis katastru nemovitostí je nádraží i kolejiště v majetku Českých drah. Samozřejmě je možné usnesení modifikovat tak, aby bylo napsáno nejen České dráhy, ale případně patřičný orgán, vlastník nástupiště. p. Hubka požádal návrhovou komisi, aby připravila tento návrh usnesení. Uvedl, že se samozřejmě v každém případě bude dále jednat o opravě nástupiště. Bc. Fejfar uvedl, že je dobré vždy poděkovat. Znovu citoval návrh usnesení: zastupitelstvo města děkuje a požádat o rekonstrukci nástupiště v České Skalici. Podstatné je, aby město projevilo nějaký zájem na spolufinancování k této rekonstrukci. Ing. Vodička uvedl, že s poděkováním nemá žádný problém, ale nerad by přijímal nějaké usnesení, které bude ve své podstatě někde špatné. Souhlasí s tím, že se má poděkovat za nádraží, ale druhou část navrhovaného usnesení by prozatím vypustil, než se zjistí koho a o co chce zastupitelstvo žádat. Ing. Andres konstatoval, že podporuje názor p. Vodičky. Uvedl, že je lépe se nejdřív informovat ohledně nástupišť, jak moc je daná právní norma závazná apod. Jedná se především o bezpečnost provozu a bezpečnost cestujících a není tak možné předjímat, že někdo opomene nějaké předpisy nebo normy. Nejprve by se mělo město poptat a poté přijmout nějaké opatření. Bc. Fejfar uvedl, ať se tedy město dál poptává. Jak bylo řečeno, město se již poptalo a jestliže nemá odpověď od některého z orgánu, komu patří perón, zda s tím lze něco dělat. Pokud takovou odpověď město nemá, tak se poptávalo asi málo. p. Hubka konstatoval, že město se poptávalo, ale zatím se nedočkalo žádné odpovědi. Bc. Fefjar předložil návrh usnesení, které zredukoval: zastupitelstvo města ukládá starostovi tlumočit vhodným způsobem poděkování Českým drahám a zároveň požádat o rekonstrukci nástupišť v České Skalici. Takové to usnesení bez finanční přípomoci, by stačilo, ale je nutné, aby starosta věděl, že pokud by např. České dráhy chtěly přispět na opravu perónu, tak že zastupitelstvo města je ochotno nějakým způsobem přispět na tyto opravy. p. Hubka uvedl, že Českým drahám bylo poděkováno již při otevírání nového nádraží i za zastupitelstvo. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice děkuje a.s. České dráhy za zdařilou rekonstrukci budovy a okolí nádraží v České Skalici. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání 4

5 ukládá starostovi vhodným způsobem tlumočit poděkování a.s. České dráhy a zároveň požádat o rekonstrukci nástupišť nádraží v České Skalici. Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 12 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. p. Ponka požádal o pomoc při Maloskalickém posvícení. Jak je známo, hasičský sbor v Malé Skalici zaplatil pokutu a aby se toho příště vyvaroval, bylo jim doporučeno, že lze toto řešit pozměněním hodiny začátku nočního klidu (22 hod.). Zastupitelstvo může na požádání pořadatele tuto hodinu posunout např. v sobotu do 2:00 hodin v neděli do 24:00 hodin, v pondělí také. Je ale potřeba, aby toto zastupitelstvo schválilo. V tomto znění mohla být schválena obdobná vyhláška dle 10 a 84 z. č. 128/2000, o obcích. Takto zní návrh SDH a může to pomoci i ostatním organizacím, které budou někdy takové akce pořádat. Pokud to povolí město, bude to mít nějakou váhu. Další připomínku uvedl ke zbrojnici v Malé Skalici. Je připraven projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je v majetku města, ale je to běh na dlouhou trať. Požádal, zda by se podařilo zavést alespoň vodovodní přípojku do této zbrojnice a zároveň odkanalizování v souvislosti s probíhajícím odkanalizováním aglomerace Česká Skalice. Aktivity s dětmi musely být zrušeny, protože si nelze nikde umýt ruce apod. Problémy jsou tam při konání dětského dne, posvícení, mikulášské zábavě. p. Hubka uvedl, že se obává, že z hlediska zákona o obcích se souhlasem zastupitelstva toto absolutně možné není. Požádal právního zástupce o krátký komentář k této záležitosti. JUDr. Jirouš konstatoval, že zastupitelstvo může být požádáno, aby schválilo konání určité kulturní akce např. do 02:00 hodin. Na základě této žádosti se zastupitelstvo nemůže k této žádosti vyjádřit, i když zde byl uveden odkaz na 10 zákona o obcích. Pokud by se zastupitelstvo chtělo k této otázce vyjadřovat, muselo by nejprve stanovit mantinely a říct, že chce vydat obecně závaznou vyhlášku (OZV), kde bude stanoveno, že všechny kulturní akce na území města Česká Skalice se budou konat od do. Pak by zastupitelstvo mohlo eventuálně pověřit nějaký orgán, aby povoloval určité výjimky. Tzn. musela by zde být OZV. Poukázal na to, že bez ohledu na to, že by byla přijata OZV, může se stát že organizátor bude znovu pokutován a to proto, že příslušný hygienický orgán bude vyzván, aby byla změřena hladina zvuku a pokud bude změřena překračující hladina hluku, bude organizátorovi uložena znovu pokuta a to bez ohledu na to, za zde existuje OZV o tom, od kdy do kdy se májí kulturní akce pořádat. Má pocit, že z uvedené žádosti vyplývá určitý alibismus, aby se řeklo, že garantem je zastupitelstvo, ale nemá to žádný účinek na to, že budou změřeny určité hranice hluku. V tomto směru učinil tajemník určitá opatření, s organizátorem projednal možnosti, navštívil též orgán hygieny, kde se informoval, za jakých podmínek by šlo ošetřit, abys nebyla udělena pokuta. Vše bylo projednáno v radě města a s organizátory. p. Hubka vznesl dotaz k JUDr. Jiroušovi, zda je možné udělit hygienou výjimku konkrétně na pořádání Maloskalického posvícení. JUDr. Jirouš odpověděl, že hygiena neudělí výjimku, i kdyby zastupitelé schválili, že se bude konat do jedné nebo do dvou hodin. Hygiena není oprávněna udělit výjimku a bylo řečeno, že takto to bylo řečeno i organizátorům při návštěvě tohoto orgánu. Bc. Fejfar apeloval na vedení města. Je otázkou co vlastně chceme, Maloskalické posvícení je tradiční lidová zábava, která má nějakou historii. Jsou s ní určité problémy. Apeluje na město, hasiče, aby zkusili hledat nějaká jiná řešení, třeba i netradiční řešení. Pokud se nenajde nějaké řešení, může se stát, že tato tradice zmizí a bude zde jen ta hezká pouť u p. Ulricha, kde brzy budou ty samé hlukové potíže jako s Maloskalickým posvícením. p. Hubka reagoval na vznesenou připomínku. Uvedl, že nikdo nemá nejmenší zájem na tom, aby tato dlouholetá tradice byla porušena, a při další diskusi se uvidí, jak se tato věc bude dále vyvíjet. Věří, že s hasiči dojde město k nějakému řešení. P. Pazdera již nabízel určité řešení. 5

6 Na pracovním jednání zastupitele již informoval, že navrhoval řešení, že by p. Pazdera platil za pronájem místa a ostatní záležitosti by zajišťoval on, včetně kulturního programu, který by zajistil na vlastní náklady. Toto je jedno z řešení. pí. Kozáková poděkovala, že hasiči se dostavili na jednání ZM a toto téma otevřeli. Zmínila, že letošní posvícení bylo opravdu smutné a konstatovala, že v zájmu města i zastupitelů je určitě, aby tato tradice dále pokračovala. Pan právník zmínil, že byly projednány nějaké možnosti a podmínky k tomu, aby nebyla udělena pokuta. Ovšem výsledek kvalitě posvícení zřejmě nepomohl. Město by se mělo zamyslet nad kroky, aby zde tradice zůstala a byla kvalitní jako dřív a nezanikala. Bc. Fejfar uvedl připomínku tzv. Vlčkův kandelábr. Na vývěsce KDU-ČSL se pan Vlček pozastavuje nad umístěním zrekonstruovaného sloupu veřejného osvětlení v E. Beneše (v zatáčce u DLNK), kde sloup je umístěn uprostřed cesty. Odpověď TS byla v tom smyslu, že nebyla objednávka na přemístění atd. Kandelábr je uprostřed chodníku. Chtěl by slyšet, zda se o jeho přemístění uvažuje. p. Kmošťák odpověděl, že letos byla povolena výměna dvaceti kusů u hlavní cesty. Omezení bylo také finanční. Studie osvětlení vycházela ze stávajících míst. Výměna se prováděla tzv. kus za kus (staré sloupy se nahrazovaly novými). Jediný prostor přemístění vzniká nyní, kdy celé náměstí a celá pěší zóna až k městskému úřadu bude řešena individuálně v souvislosti s revitalizací centra města. Z hlediska sítí, majetkových poměrů zde nešlo nic jiného dělat a sloup byl potřeba vyměnit. Bc. Fejfar vznesl dotaz k ulici Podskalní. Zde byla přislíbena projektová spolupráce a zvláště v případech, kdy majitele čekalo tzv. tlakové čerpání. Zatím se nic takového neudálo. Upozornil na to, že byl zřejmě špatně udělán projekt v této ulici. Vznesl dotaz kdo bude platit přeprojektování v ulici Podskalní. p. Ravinger uvedl, že s fy Proxion bylo projednáno, že se provede prohlídka přípojek, kterých se tlakové čerpání týká (ve Zlíči i v Podskalní ulici) a bude znovu přehodnoceno umístění septiků apod. Bylo zjištěno, že vedle nemovitosti p. Fejfara bude překážet při vybudování přípojek plynovod, který bude muset být zhruba 22m přeložen. Toto přepojektování je v rámci projektu. Odvodnění komunikace a obruby bude hradit město zvlášť, protože to není v rámci akce odkanalizování. Bc. Fejfar vznesl dotaz, zda jsou ještě někde jinde problémy s projekty a kdo je dohled. p. Ravinger odpověděl, že dohled je generální projektant fa Vodohospodářské služby Chrudim. Bc. Fejfar zmínil, že zde byla zmínka o špatném projektu v lokalitě U Sadu, kde bylo nutné zpevnění podloží. Zřejmě šlo o projektovou chybu. p. Ravinger uvedl k lokalitě U Sadu, že pokud byl zadáván projekt na komunikaci, nebylo ve výběrovém řízení požadováno, aby byl proveden geologický průzkum z důvodu finančních nákladů. Vycházelo se tedy ze stavu, který byl předtím. V technické zprávě je pak uvedeno, že pokud bude při zkušebním provozu zjištěno, že zemina, která pod komunikací musí být, nevyhovuje, udělají se tlakové zkoušky. Proto po tlakových zkouškách, kdy se zjistil tento nedostatek, projektant navrhl provápnění. Pokud by byl na začátku každé stavby komunikace zadán geolog. průzkum, projekt komunikace by byl řádově o tis. Kč dražší a nebyl by třeba ani potřeba. Zpevnění podloží komunikace mohlo stát 300tis. Kč. Nešlo o špatný projekt. Bc. Fejfar požádal o vysvětlení k usnesení rady města č. 16/245 : Rada města bere na vědomí stav a průběh doplnění pasportizace městských bytů a návrh úpravy cen za pronájem městských bytů od v návaznosti na přijatou Zásadu č. 03/2011 o pronájmu městských bytů. Uvedl, že nikde na internetu nenašel tento materiál. p. Hitschfel uvedl, že v ulici Podskalní došlo k tomu, že město mělo jiné informace o tom, jak tam sítě vedou, než byla realita. Proto se to muselo přeprojektovat a bude placen z rezervy 6

7 SFŽP. Projekt na komunikaci se nechal zpracovat, ale zda se komunikace bude budovat či nikoli, bude samozřejmě věc rozpočtu na další rok. K záležitosti pasportizace bytů uvedl, že město vlastní cca 100 bytů. Odbor investic a správy majetku zpracoval pasporty bytů a nyní existuje přehled, v jakých případech mohou být dány nějaké slevy. Od bude docházet k navýšení nájmu, rada města rozhodla, že navýšení bude probíhat v rozmezí tří let, aby nebylo nárazové. Informace bude zveřejněna. Bc. Fejfar uvedl, že rada města by měla takovéto zásadní věci uvádět alespoň v nějaké vysvětlivce u usnesení, protože z takového usnesení se běžný zastupitel ani běžný občan nedozví nic. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, že se domníval, že součástí projektu v ulici Podskalní je, že by měla být komunikace dána do původního stavu. Zde se uvádí, že je v plánu rekonstrukce této ulice. p. Hitschfel odpověděl, že projekt byl dělán tak, aby město mohlo dosáhnout na dotace z evropských fondů. Bohužel ulice Podskalní bude následkem prací odkanalizování celá rozkopaná, město navrhuje, aby se opravila celkově, ovšem projekt nelze zařadit k projektu odkanalizování. p. Ravinger doplnil, že pokud je v rámci kanalizace komunikace narušena v šíři výkopu cca 1 m, SFŽP zaplatí městu 20 cm asfaltu, včetně zhutnění prostory, ale maximálně do šíře jednoho pruhu tj. 3,5 m vozovky. Jelikož v Podskalní ulici nejsou obrubníky ani odvodnění komunikace, město se rozhodlo využít možnost, že fond zaplatí asfalt a nechá udělat ulici celou. Předejde tak možnému problému, že kdyby se nyní udělal jen asfalt, za určitou dobu by se muselo třeba řešit, že lidem zatýká do zahrádek. Nyní se dá udělat projekt komunikace a při rozpočtu na příští rok by se měla vyčlenit částka na samotnou investici do této ulice. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda kostky které jsou na horním místě ulice budou nahrazeny asfaltem. p. Ravinger odpověděl, že ta místa, která jsou nyní dlážděná, budou po dokončení prací kanalizace znovu odlážděna. p. Burianec v krátkosti informoval o celé záležitosti Maloskalického posvícení od začátku. V roce 2010 bylo na základě stížnosti a žádosti p. Baluchy provedeno měření krajskou hygienickou zprávou. Měřením bylo zjištěno překročení hluku až 70 decibelů, kdy v době nočního klidu je tato výše považována jako zdraví ohrožující. Následně bylo zahájeno správní řízení, při kterém hrozila hasičům pokuta až Kč. Nakonec byla pokuta uložena ve výši Kč s odůvodněním, že se jedná o dobrovolné hasiče, tradiční akci. Na jednání s Ing. Zelenkovou hasiči již předložili staženou vyhlášku města Mimoň, ke které uvedla, že přesně toto je to, co hasiči potřebují. Následně po tomto jednání hasiči předali tuto vyhlášku městu a na jednání rady, kam byli přizváni, požádali radu města, aby byla takováto vyhláška zpracována v České Skalici. Při dalším jednání v Hradci Králové byli přítomni tajemník a právník města a právník z hygieny, vysvětloval, že sice vyhláškou nelze měnit dané limity, ale vyhláškou lze posunout začátek nočního klidu. V tomto případě pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo začátek nočního klidu např. na 24:00 hod, pak do 24:00 hodin by platily hlukové limity pro denní limity. Požádal zastupitelstvo města, aby za úkolovalo radu města přípravou obecně závazné vyhlášky upravující konání akcí zasahujících do nočních hodin. Uvedl, že nelobuje pouze za Maloskalické posvícení, jedná se o veškeré akce, které jiné organizace pořádají. Mělo by se hledat řešení, nikoli důvody, proč to nejde. Ing. Doleček požádal vedení města, aby znovu např. s hygienou v Náchodě prověřilo možnost týkající se této vyhlášky. V případě, že je možné touto vyhláškou posunout dobu začínajícího nožního klidu a protáhnout tak denní dobu, určitě by stálo za zvážení, získat bližší informace a případně na příštím jednání ZM přednést. Dále uvedl, že se na něho obrátila paní Jarčušková ze Zlíče s tím, že má nějaké letité problémy s p. Přibylem, který v dané lokalitě vlastní nějaké pozemky. Požádal, zda by na příštím jednání nebo přímo jemu byla 7

8 podána informace o této věci. Podotkl, že si všiml, že o víkendech jezdí někdo k pítku u kašny před Penzionem Olga a nabírá si vodu do kanystrů. Vznesl dotaz, zda se tato možnost může zveřejnit, aby mohli kohoutku využít i ostatní občané nebo zda se jedná o nějakého škodiče. p. Hubka uvedl, že tzv. pítko by mělo sloužit široké veřejnosti k dílčímu občerstvení. Policie na tuto věc může dát větší pozor, aby nedocházelo k nějakému nadměrnému odčerpávání. p. Zvára uvedl návrh usnesení: ZM ukládá vedení města vypracovat obecně závaznou vyhlášku pro pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Česká Skalice. JUDr. Jirouš uvedl, že není pravda, že by město nechtělo nějakým způsobem vyjít vstříc hasičům. Jednoznačně bylo se zástupci hygieny domluveno, že i kdyby zastupitelstvo přijalo několik vyhlášek a přestože dojde k porušení hygienických norem, bude pořadatel potrestán pokutou. Pokud město přijme vyhlášku, může přijmout vyhlášku takovou, že na území města se můžou pořádat kulturní akce od do. V žádném případě nemůže vyhláška tolerovat překročení limitu hlučnosti. Takto to bylo jednoznačně představitelům hasičů řečeno a z tohoto důvodu se učinila přijatá opatření. Na podnět tajemníka, byli obcházeni občané a informováni o daných možnostech. Na vysvětlenou uvedl, že Ústavní soud vydal k této věci stanovisko, kdy mohou být přijímány takové vyhlášky, ale na základě opakovaných stížností ze strany obyvatele, že dochází k porušování veřejného pořádku. Dále zdůraznil, že přijetím vyhlášky organizátoři nebudou chráněni od porušení povinnosti hlučnosti. Vyhláška se bude zabývat délkou konání kulturní činnosti a hygiena, bez ohledu na vyhlášky, dostane-li podnět od občana České Skalice, musí přijet a změřit. Pokud bude v dané chvíli změřeno překročení normy, organizátor bude potrestán pokutou. Zmínil, že město se hasičů zastávalo a přimlouvalo za to, ať je pokuta co nejnižší a také byla. p. Hubka uvedl, že se všichni sešli k jednání, včetně p. Baluchy a nemá pocit, že se s hasiči jednalo neochotně, jak je zde naznačováno. Ing. Vodička uvedl názor, že se nepřiklání ani k jedné straně, nicméně si myslí, že by mělo být přijato usnesení, aby rada města připravila OZV např. do konce roku. Většinou když je připraven návrh vyhlášky se k ní vyjadřují další orgány a předpokládá, že v tomto případě by to měla být i hygiena, pokud se bude jednat o noční klid. V každém případě bude k návrhu vyhlášky přiloženo nějaké stanovisko odborného orgánu a pak bude výklad zcela jasný. Bc. Fejfar uvedl, že s právníkem souhlasí. V tomto případě totiž jde o provozování nějaké hudební produkce, kdy produkce může pokračovat např. do 02:00 hodin do rána. Stále je zde, ale zákon o ochraně zdraví člověka, kde noční klid pořád začíná ve 22 hod. I když bude posunut denní limit, zábava vždy překročí 70 dcbelů a organizátoři budou pokutováni. Požádal kolegu Zváru, aby usnesení modifikoval tak, aby se nejednalo o vyhlášku, ale nějaké řešení tak, aby se zachránilo Maloskalické posvícení a další tradiční akce. Ing. Daňsa uvedl, že na vyhlášce se již jednou pracovalo a byla konzultována s příslušnými orgány. Je potřeba si uvědomit, že každá vyhláška bude stejně omezující. Je možné, že by se město dostalo do problému, že bude muset řešit např. nepřetržité noční provozy, na které si lidé také stěžují. Ve městě platí stále ohlašovací povinnost, která je zatím bezplatná. Pokud zastupitelé budou chtít, návrh vyhlášky město opráší a předloží k projednání v ZM. p. Hubka doplnil, že po jednání se hasiči rozhodli, udělat alespoň jednu zábavu s nějakými pravidly a uvidí se, jak to proběhne. Uvedl, že ze strany města v této sféře žádný komunikační problém nebyl. Ing. Šrůtek uvedl, že pokud hasiči mají nějaký návrh, který by mohl určitým způsobem pomoci, nechť se sejdou znovu s vedením města a předloží na příští zastupitelstvo s tím, zda je to reálné či nikoli. Je toho názoru, že by se mělo hledat řešení a také tzv. lidskou stránku. Hovořit také s lidmi, kterých se to pak týká a snažit se, aby se podařilo tuto tradici zachránit. p. Hubka konstatoval, že každý má zájem na tom, že aby posvícení zůstalo dál tradicí, aby se našlo společné řešení a bylo možné posvícení zajistit. 8

9 p. Ponka omluvil se, že jeho připomínka byla špatně pochopena. S hasiči se jednalo slušně, takže se omluvil za nevhodnou formulaci. Mgr. Hanek upřesnil připomínku Ing. Dolečka ohledně pí Jarčuškové. Uvedl, že se konkrétně jedná o p. Obhlídala a Jarčuškovy, resp. o prodej pozemku (cesta). p. Zvára uvedl, že svůj návrh na usnesení stahuje a předpokládá, že vedení města bude jednat s hasiči i dalšími orgány a na příštím zastupitelstvu o tom bude znovu jednáno. K bodu č. 4 Novelizace vyhlášky č. 8/2011 Bc. Staněk uvedl předloženou novelizaci vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Dle důvodové zprávy bylo Ministerstvem vnitra ČR po důkladné analýze konstatováno, že vyhláška č. 7/11 je v rozporu se zákonem. Je zde přenesena odpovědnost za spáchání přestupku na jiné osoby, než které činí za přestupek odpovědnými 5 zákona o přestupcích. Nové znění článku č. 2 je přímo návrh od pracovníků MV ČR. Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat. Viz. příloha č. 1. Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel Paní Kozáková nebyla přítomna hlasování. K bodu č. 5 Návrh na účast města v EUROFONDU Euroregionu Glacensis Ing. Daňsa uvedl návrh na účast města v EUROFONDU Euroregionu Glacensis. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Město Česká Skalice je mnohaletým členem Euroregionu Glacensis a jako člen se účastní na činnosti této účelové organizace. Jako člen se uchází i o granty vypsané v rámci Euroregionu Glacensis. Výše uvedený Eurofond by měl přispět k jednoduššímu financování vybraných projektů. Proto rada města doporučuje, aby město Česká Skalice se stalo členem Eurofondu, který je vázán na účast v Euroregionu Glacensis a aby příslušný příspěvek zahrnulo do rozpočtu roku Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje účast města v nově vytvořeném EUROFONDU Euregionu Glacessis. Členský příspěvek ve výši Kč bude zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel Bc. Fejfar nebyl přítomen hlasování. K bodu č. 6 Ustanovení osadního výboru Zlíč Zastupitelům města byl předložen návrh na ustanovení osadního výboru místní části Zlíč, včetně části ulice Jiráskova přiléhající k této místní části. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Daňsa konstatoval, že všichni navrhovaní členové osadního výboru souhlasí s volbou, což dokládají čestná prohlášení (přílohou materiálu), kteří byli navrženi při schůzi občanů ve 9

10 Zlíči. Dále rada města odsouhlasila tzv. garanta osadního výboru, kterým se stal zastupitel Mgr. Josef Hanek. Diskuse: Mgr. Hanek poděkoval za iniciativu občanů Zlíče a zastupitelé mohou zvednout ruce pro zřízení osadního výboru v navrhovaném složení členů, které si Zlíč zvolila. Ing. Daňsa doplnil, že k místní části Zlíč bude z praktických důvodů přidružena i část ulice Jiráskova. Bc. Fejfar uvedl, že jeho volební strana Vzhůru Skalice tuto iniciativu podporuje, bylo to také ve jejich volebním programu a doufají, že osadní výbory vzniknou i v dalších okrajových částech města. Připomněl, že by osadní výbor mohl dostat také nějakou pravomoc, např. aby si mohli sami rozhodnout o nějaké částce, jak s ní naloží. Ing. Daňsa uvedl, že případná částka bude zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje zřízení Osadního výboru pro městskou část Zlíč (kat. území Zlíč a část ulice Jiráskova přiléhající k této místní části). Výbor bude pětičlenný. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne volí předsedu Osadního výboru městské části Zlíč Ing. Radovana Piecha a členy výboru: Jaroslavu Pavlovou, Věru Sodomkovou, Veroniku Škaldovou, Vladimíra Prchala. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 7 Pravidla pro budování infrastruktury rozvojových lokalit Zastupitelům byla předložena Pravidla finanční spoluúčasti města na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice. Pravidla připravil výbor RMDI. Rada města doplnila některé změny a pravidla tak předložila k projednání a schválení zastupitelstvu. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Šrůtek uvedl k předloženému krátký komentář. Výbor RMDI se snažil nastavit nějaká pravidla, která by byla nastavena pro všechny stejně a pro budoucí investory poskytovala možnost, co mohou od města případně očekávat a co jim je schopno město nabídnout. Dokument se zaměřuje na podporu bytové výstavby s myšlenkou, že vynaložené prostředky by měly být použity na společné vybudování infrastruktury. Dokument není směřován na jednotlivé stavebníky, kteří by si vytvořili přípojku, ale pro investora infrastruktury k vybudování páteřní komunikace, kanalizace, vodovodu, aby lokalita mohla vůbec vzniknout. Další myšlenkou je možné dosažení nějaké dotace, která dosud nebyla rozdělována účelně. Případná dotace by se měla vztahovat na plochu 1m 2 stavebního pozemku o max. velikosti 1.000m 2. Dotace by měla být vyplacena v době, kdy bude vydáno stavební povolení na stavbu domu. Dokument, který bude schválen, bude v okolí jedinečný a to také z hlediska vytvoření finančních zdrojů z daní z nemovitostí v dané % výši. Pravidla vznikla z důvodu podpory výstavby a případné uvolnění nějaké finanční částky pro tyto účely. Finanční částka pro danou lokalitu by měla být dalším předmětem jednání a vyčlení v rozpočtu např. při jednání finančního výboru a vedení města. Starosta vznesl dotaz, jaký má názor na dílčí změny, které vyplynuly z jednání rady města. Ing. Šrůtek uvedl, že s pozměňovacími návrhy nemá problém. 10

11 Diskuse : Ing. Andres poděkoval výboru RMDI za vytvoření těchto pravidel. Uvedl, že slovo zpravidla doporučoval z toho důvodu, že mu je konkrétně známá situace v lokalitě Na Hradě. Kde chtěli 4 stavebníci rozšířit část, která bude zahrnuta do územního plánu a vznikne nová komunikace. Bc. Fejfar uvedl, že pravidla se mohou porušit, ale musí se zdůvodnit jejich porušení. Důležité je, že na začátku procesu bude vždy plánovací smlouva, která vždy bude schválena zastupitelstvem a zastupitelstvo bude vždy vědět, co se do budoucna v tom území má odehrávat a zhruba budou známy finanční náklady. Uvedl připomínku, že s předloženými pravidly nesouhlasí pouze v jednom bodě, a to v bodě 5., písm. b).dohoda o parcelaci, popř. jiný vhodný smluvní akt. Upozornil, že tato formulace následně otevírá možnost schválení lokality Adam. Ing. Šrůtek uvedl, že na základě těchto pravidel je možné přistoupit k dalšímu kroku, kterým by měl být propočet kolik financí je město schopno do dané lokality uvolnit a co může město investorovi nabídnout. Dále by si mělo město jednoznačně říct, jaké investice jsou prioritní jak pro budoucí tak současné obyvatele města, např. jaká komunikace je prioritní apod. Ing. Švorčík uvedl, že je předkládán dokument, jakým způsobem podporovat nové investory při výstavbě tzv. na zelené louce. Vznesl dotaz, zda je nějakým způsobem připravován i dokument, který bude podporovat i investory, kteří by se chtěli věnovat např. nějakým opravám a revitalizacím objektům uvnitř města např. stará radnice. Ing. Šrůtek odpověděl, že výbor mimo jiné se bude zabývat právě záležitostí staré radnice. Ohledně vnitřní revitalizace města, kam jsou zařazena hřiště, místnosti spolků apod., uvedl, že k této věci se bude vztahovat právě připravovaný strategický plán rozvoje města. Ing. Daňsa uvedl názor, že takováto pravidla navenek signalizují investorům případné možnosti, kam investovat. Pokud se týká konkrétní finanční částky, mělo by být jasně dáno, jakou částku může město vyčlenit, navrhl Kč pro rozvoj bydlení v České Skalici. Bc. Fejfar uvedl, že dle jeho názoru výbor RMDI pracuje hodně a pracuje z velké části za vedení města, protože tato pravidla a návrhy by mělo předkládat vedení města a s výborem nějakým způsobem konzultovat. Dále zmínil, že již opomene, jak se starosta zachoval k předsedovi výboru, když chtěl přijít na setkání s podnikateli. p. Hubka uvedl, že o této věci bylo již diskutováno na pracovním semináři zastupitelstva. Bc. Fejfar konstatoval, že od toho je jednání zastupitelstva veřejné, aby si zde zastupitelé mohli o některých věcech veřejně říci. Ing. Vodička uvedl, že by do tohoto materiálu nevkládal žádné % ani jiné částky a to z toho důvodu, že je před jednáním o rozpočtu města na další roky. MUDr. Halada uvedl, že zde bylo již řečeno, že tento materiál by měl sloužit jako první krok, na který naváže práce finančního výboru, který posoudí postup z hlediska finančního. Už téměř rok probíhá diskuse o tom, že chybí nějaká koncepce rozdělování dotací a je potřeba někde začít. Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice. Viz. příloha č. 2. Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel 11

12 K bodu č. 8 Lokalita Adam Zastupitelům byly předloženy návrhy smluv související s lokalitou Adam. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. p. Hitschfel zrekapituloval celou záležitost týkající se lokality Adam. Jsou vyhotoveny projekty ke stavebnímu povolení na komunikace chodníky, stoka v dané lokalitě včetně vodovodu a plyn s veřejným osvětlením. V každém z těchto projektů přichází v úvahu oba investoři město a p. Harant. Zatím není hotový projekt na přípojku elektřiny, který zpracovává na požádání ČEZ. Návrhy byly projednány v radě města. Od konání posledního zastupitelstva proběhla schůzka s Ing. Harantem, který předložil další návrh a to možnost odprodeje pozemků pod cestami za cenu v místě obvyklou tj. 259 Kč/m 2. Dále p. Harant navrhl, že se stane investorem v celé lokalitě, tzn., že celou investici ve výši cca 13mil. korun uhradí a po kolaudaci, by se uzavřela smlouva kupní mezi městem a p. Harantem, kdy by město odkoupilo pozemky pod cestou a páteřní komunikací za navrhovanou cenu 259Kč/m 2. Na investici nabízí p. Harant městu půjčku s 5ti% úrokem. Je potřeba zmínit, že město již v této souvislosti vynaložilo určitou sumu peněz Kč bylo vynaloženo na územní řízení, stav. povolení, poplatek ČEZu a geometrické členění dané lokality. Diskuse : Bc. Fejfar uvedl, že v důvodové zprávě není uvedeno nic nového a chybí zde podstatná věc, a to proč město chce takovou věc podpořit. Zmínil některé své pochybnosti k této záležitosti. Myslí si, že projekt nebyl vyvolán městem, ale investorem. Nebyly vypracovány žádné výrazné varianty v souvislosti na výhodnost pro město. K zpřístupnění lokality nebylo využito dvou stávajících slepých komunikací v Jiráskově ulici, jedna je zastavěna a druhá ještě není. Je toho názoru, že alespoň v jednom případě by se toto dalo řešit. Přes odvolávání se investora na precedentní postup města v lokalitě U Topolu, není ani zde žádná finanční spoluúčast investora. V lokalitě U Topolu se požadoval od investorů příspěvek na vybudování infrastruktury. Další pochybnost je v převodu pozemků pod cestou, kdy v pravidlech je uvedeno, že k převodu dojde bezplatně. Projektové zpracování vyvolává další pochybnost, jak je možné že město zahájilo projektové práce bez smlouvy. Případně i ústní dohoda je dosti slabá k tomu, aby město vynaložilo Kč. Zřejmě zde byla nějaká aktivní účast. Město tvrdí, že s p. Harantem nejednalo, ale přitom předkládá návrhy smluv, které byly připraveny ve spolupráci s p. Harantem a jeho právním zástupcem. Další pochybnost, p. Harant si domluví schůzku s některými zastupiteli. Domluví si, že schůzka se uskuteční na MěÚ, někteří představitelé města se jednání účastní, ale k jednání nejsou pozváni ostatní zastupitelé. Proč např. nebyl pozván on nebo někdo z jeho sdružení. Uvedené věci říkají pozor, zde se nehraje čistá hra, pokud by se hrála čistá hra, bude se hrát na veřejném jednání ZM, na pracovním jednání ZM nebo tam, kde budou pozváni všichni zastupitelé. Na závěr uvedl, že v této věci měl snad p. Andres dělat nějakou práci. Vyzval tedy p. Andrese, aby se vyjádřil ke své možné podjatosti při hlasování, pokud k němu dojde. p. Hubka uvedl, že iniciátorem jednání byl Ing. Harant, kdy požádal, zda by mohla být schůzka uskutečněna na MěÚ. Schůzky se účastnil on sám, místostarosta a dále si Ing. Harant pozval zastupitele Ing. Dolečka a paní Kozákovou. Pokud by chtěl někdo jednání směřovat někam, určitě by se jednání nekonalo na městě. Upozornil na to, že pokud nebyl pozván nikdo ze sdružení, konkrétně pak p. Fejfar, pak zřejmě proto, že s ním Ing. Harant nechtěl jednat. Z jeho pohledu, si p. Harant pozval právě tyto zastupitele z toho důvodu, že při předešlých jednáních vznášeli určité připomínky a alternativní řešení problematiky. Bc. Fejfar uvedl, že s tímto názorem nesouhlasí. Konstatoval, že každý zastupitel má stejná práva a povinnosti. Každý zastupitel má stejná práva na informace, a pokud se něco dělá pod záštitou města a na radnici jedná se o oficiální jednání. Pokud to vedení města nechápe, aby to chápali pro příště ostatní, kteří se dostanou do takovéto situace. Podle jeho názoru to jednání 12

13 nebylo neoficiální, pokud se něco koná na půdě městského úřadu za účasti zástupců města, jde o oficiální jednání a mělo by být řádně svoláno. Pokud někdo chce někam zvát, ať si zve, ale ne na radnici. Žádá město, aby se takového postupu příště vyvarovali, a žádá zároveň kolegy ze zastupitelstva, aby si příště dali pozor. Pí. Kozáková potvrdila, že byla přizvána na zmiňovanou schůzku a také se jí účastnila. Veškeré informace předala zastupitelům z jejího sdružení, takže o nějaké zatajování informací určitě nejde. Uvedla, že nechápe, proč to p. Fejfara rozčiluje a jeho chování jí připadá až dětinské. Podotkla, že p. Fejfar zde sděluje své názory celý večer a v tomto případě se jedná o její vlastní názor. Dále uvedla k lokalitě Adam, že se o této věci už dlouho diskutuje. V této chvíli zastupitelé schválili nějaká pravidla a tato pravidla by měla být aplikována na lokalitu Adam. Co nejdříve by mělo dojít ke kroku, a to ke stanovení částky, kterou je město schopno přispět na tuto lokalitu i ve smyslu příspěvků na další lokality. Ing. Vodička konstatoval, že zastupiteli města byli odhlasováni vrcholní zástupci starosta, místostarosta, radní, ti vedou jednání na radnici a nedovede si představit, že by ke všem jednáním mohli být přizváni všichni zastupitelé města. Nějaká situace může někomu připadat úplně nefér, ale dle jeho názoru v tomto případě nedošlo k ničemu špatnému. Finanční výbor ve svém zápise vyzývá zastupitele města, aby vzhledem k tomu, jaké probíhají v současné době investice a vzhledem k tomu, že zatím není známo dokončení akcí a rozpočty v dalších letech, aby počkalo se schválením nějakých dalších investic v této výši do doby, kdy bude zřejmé, kolik město bude splácet a jakou částkou bude moci přispět na rozvoj bydlení. K předloženému návrhu, kde je uveden 5% úrok uvedl, že dle jeho názoru by si město nemělo na tuto investici půjčovat, ale mělo by poskytovat jen takovou částku, kterou na tuto investici může uvolnit. Podle něho by si město nemělo půjčovat na zasíťování pozemků, které nejsou v majetku města. Bc. Fejfar uvedl směrem k vyjádření pí. Kozákové, že to, co zmiňoval, není dětinskost, ale snad ji omlouvá její mládí a to, že si nepamatuje dobu před dvaceti lety. Takto totiž, takovými drobnostmi, ústrky a dělením lidí na různé kategorie, v tomto případě zastupitelů na kategorie těch, se kterými se baví a mohou vědět a těch, se kterými se nebaví a nemusí nic vědět, tak začínala totalita. To je to nebezpečí, které je potřeba si uvědomit, nečeká usnesení, ale požádal, aby si zastupitele dali na podobné situace pozor a uvědomili si, že i ostatní zastupitelé mají stejná práva. Pokud se týká průběhu jednání, samozřejmě od toho město má starostu a místostarostu. V tom případě ať předloží také materiál do rady, který rada schválí a předloží zastupitelům, ať je materiál zdůvodněn a nejedná se pouze o soupis čísel bez názoru, Rada ať se také někdy vyjádří, že je pro to a pro to. Uvedl, že z důvodu, které zde již uvedl, navrhl stažení bodu z jednání. Ing. Andres zmínil, že zastupitelstvo se dostalo znovu tam, kde bylo před prázdninami, kdy bylo řečeno, že se zatím věc odloží a znovu prodiskutuje např. za ½ roku. Nicméně, našly se iniciativy nejen od Ing. Haranta, ale i od některých zastupitelů, kteří se snažili situaci řešit. Na otázku proč se začala projektovat lokalita Na Hradě odpověděl, že podobná otázka se může položit, proč se projektovala a investovala lokalita U Sadu, proč se projektovala záležitost zástavby a parcelace Na Třešňovce. Projekty měly jediný důvod, a to že nebyly parcely připravené k nabídce stavebníkům. Např. lokalita U Sadu se podařila nějakým způsobem dokončit a byly vyčerpány všechny možné pozemky, které byly připraveny k zástavbě. Lokalita Na Hradě se připravovala, nakonec byla navržena páteřní komunikace, která směřuje z horní části okolo pozemků města, pozemky byly vykoupeny tak aby mohla existovat a být zahrnuta do územního plánu. Pokud by pozemky nebyly vykoupeny, zůstalo by u teoretických návrhů a parcela pro komunikaci by nebyla vybudována. Část u Adamů se pak budovala z důvodu, že se jednalo o jedinou část, kde bylo možné zahájit výstavbu, dále souvisela s komunikací, která vedla od bytových domů, kde se řešilo parkoviště, k páteřní komunikaci u Adamů a navíc zde byly tři pozemky města. Pokud kolega (p. Fejfar) hledá 13

14 nějaké korupční jednání, požádal o konkrétní informace a ne něco takového, kdy přišel do zasedací místnosti na MěÚ a bavil se tam o korupci při výběrovém řízení na dodavatele projektu Revitalizaci centra města. (p. Fejfar se z pléna ohradil, že tomu tak není). P. Andres reagoval, že právě tak to bylo, kdy v zasedací místnosti hovořil o tom, že to zavání korupcí, že místostarosta jednal s p. Harantem. Když se takovýmto způsobem chová, pak to městu nedělá dobrý obrázek a rovnou mu řekl, že pokud má podezření, aby podal žalobu, a sejdou se u soudu. Bc. Fejfar uvedl, že ptal Ing. Andrese, zda se při hlasování o lokalitě Adam cítí podjatou osobou, protože podle jeho informací údajně kreslil projekty v lokalitě Adam. Ing. Andres - odpověděl, že osobně kreslil studii lokality, která byla zadána. Pokud se jedná o návrhy rodinných domků, ty kreslila jeho dcera. Uvedl, že se necítí nějak podjat, protože zda tam bude komunikace a postoje kolegy ovlivnit ani nijak nemůže. Pokud si p. Fejfar myslí, že v tom je nějaká podjatost či podvody a vadí mu to, v tom případě nemusí hlasovat. Bc. Fejfar uvedl, že nic takového přímo proti p. Andresovi neřekl. Pouze žádal, aby prohlásil, zda při tomto jednání je podjatý či nikoli a k tomu se zatím p. Andres jednoznačně nevyjádřil. Ing. Andres znovu opakoval, že se necítí v této záležitosti podjatý. Ing. Šrůtek okomentoval diskusi nad možnou podjatostí kolegy Andrese s tím, že v tomto případě určitě nevidí problém, p. Andres v té době kreslil svoji práci, prostě to, co umí. Dále uvedl, k navrhované záležitosti, že výbor se touto lokalitou zabýval. Výstupem byly právě schválená pravidla a v souvislosti s nimi navrhuje také stažení bodu, protože neodpovídá parametrům, které byly schváleny. Ing. Doleček vyjádřil svůj názor k údajně konspirativní schůzce s Ing. Harantem. Sice nemá důvod se k této schůzce nějak vyjadřovat a přesto, že nad tím dlouho přemýšlel, může říci jen to, že p. Fejfarovi slibuje, že zváží případné vrácení občanského průkazu. Návrhová komise předložila návrh na usnesení a to, stažení bodu Lokalita Adam z jednání ZM. Zastupitelé hlasovali o stažení tohoto bodu z jednání. Hlasováno: 17 pro, 1 proti, 3 se zdržel Bod byl stažen z jednání. Přestávka od 20:00 do 20:10 hod. K bodu č. 9 Zpráva finančního výboru Ing. Vodička, předseda finančního výboru (FV) krátce komentoval zápis ze schůze finančního výboru ze dne Zastupitelům bylo před jednáním předloženo usnesení z této schůze. Po krátké poradě s kolegou Mgr. Hankem sdělil, že se rozhodli netrvat na některých usneseních. Požádal však, zda by mohla být zpráva zastupitelstvem vzata alespoň na vědomí. Uvedl návrh usnesení: zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu a usnesení finančního výboru. Ze zápisu č. 7: - lokalita Třešňovka FV konstatoval, že by se mělo pokračovat v projektování infrastruktury v této lokalitě; částku Kč vyčlenit z rozpočtu Hasičské vozidlo CAS vozidlo bylo hasičům poskytnuto formou výpůjčky do r. 2016; v současné chvíli neprošlo technickou prohlídkou. FV nedoporučuje předání vozidla do majetku města, protože nebude zcela plnit svůj účel. Navrhuje raději zakoupit auto nové a ročně splácet auto nové, než ročně vynakládat finance na opravy tohoto vozidla. 14

15 Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne bere na vědomí zprávu finančního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 10 Zpráva výboru rozvoje města a dlouhodobých investic Ing. Šrůtek, předseda výboru RMDI podal zastupitelům města zprávu o práci výboru. Ze zápisů: - č. 11 Rozvoj řízené rekreace na vodní ploše Rozkoš výbor sestavil k této věci připomínky a požadavky. Vznesl dotaz, zda se nějakým způsobem jednalo s okolními dotčenými obcemi. Ing. Daňsa odpověděl, že město jednalo zatím se dvěma starosty, a to, obcí Velká Jesenice a Provodov-Šonov. Dále je domluveno určité setkání se zástupcem hejtmana p. Dohnálka, s tématem, jakým směrem by se k této věci Khkraj dále postavil a angažoval. Dále probíhá iniciativní jednání ohledně řešení sinic a případného splavení kanálu (přivaděče). Asi za půl roku by zastupitelstvo mělo obdržet komplexní materiál, který se bude týkat nejen poloostrova na Rozkoši, ale i kempu Rozkoš a dalších souvisejících věcí, včetně angažovanosti města v těchto věcech. Výboru RMDI budou některé materiály samozřejmě poskytnuty a bude informován. Stezky a pěšiny stezka do Zlíče prioritní, chybí vyčíslení nákladů na realizaci; další prioritou je trasa A mezi muzeem a lávkou, poslední je stezka ze Zlíče do Ratibořic. - č. 12 Strategický plán výbor se bude této záležitosti věnovat; do konce roku by výbor chtěl získat nějakého tzv. kouče, který by nasměroval a připravil dokument strategického plánu. Zatím není připraveno žádné usnesení. Prvním krokem byla příprava ankety pro podnikatele, který by měl pomoci při zhodnocení aktuální situace ve městě a který bude předán na plánovaním setkání s podnikateli. Dále by se měla s tímto tématem uskutečnit anketa také mezi občany. Výbor si zpracování a předložení strategického plánu předsevzal do dubna č. 13 výbor se zabýval Regulačním plánem poloostrova Rozkoš. - č. 14 Stará radnice výbor navrhuje investovat do studie využitelnosti objektu a doporučuje vedení města připravit podmínky pro výběrové řízení na výběr nezávislého odborníka k zpracování této studie. Uvedl svůj osobní názor, že by radnice mohla znovu sloužit jako radnice města, kde by mohlo sídlit vedení města a současnou budovu prodat. - č. 15 výbor se zabýval dotacemi, zastupitelé nemají přehled na které město dostane, které se připravují apod. Jedná se o vypracování přehledu dotací, které město dostalo apod. Údaje by mohly být aktualizovány před každým zastupitelstvem, aby se zastupitelům naskytl přehled nad pohybem těchto dotací. Resp. Jde o aktivitu města, že by nahrnulo zastupitelům dotační tituly a vypíchnout z nich, co by se dalo čerpat, aby pak zastupitelé nebo výbor mohli žádosti nějakým způsobem urgovat a popohnat zpracování titulu podání žádosti. Na závěr uvedl, že výbor se shodl na tom, že by se měly vydávat finanční prostředky i na vytvoření lepšího prostředí pro stávající občany. Výbor si proto stanovil úkol, že se bude zabývat menšími finančně nenáročnějšími projekty, např. hřiště, možnost koupání u splavu apod. Strategický plán je vize do budoucna. Ing. Daňsa uvedl poznámku, že existuje strategický plán s platností do r. 2015, který byl vypracován v rámci DSO Úpa. Je potřeba zvážit, zda strategický plán bude směřovat až od r nebo se tento zruší. 15

16 Ing. Šrůtek konstatoval, že tento dosavadní strategický plán nepokládá pro město Česká Skalice za nedostatečný. Je toho názoru, že by strat. plán měl být více zaměřen na Českou Skalici a přilehlé obce (Zlíč, Spyta, Zájezd). K bodu č. 11 Majetkoprávní úkony Zastupitelům byla předložena záležitost prodeje pozemku p.č. 813a 814/2. Tento prodej vychází z jednání cca před 2 lety. Jedná se o pozemek naproti Peku, kde se nyní nachází stánek trafiky pí. Stodolové. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Cena byla zvýšena z původních 350 Kč/m 2 na 400 Kč/m 2 a tuto cenu navrhuje RM k projednání v ZM. Přílohou je i podoba stavby. Diskuse : Ing. Vodička - výbor o této záležitosti diskutoval a výsledkem je doporučení zastupitelům, pozemky za navrženou cenu neprodávat. Částka se zdá vzhledem k poloze objektu jako nízká. Dále padl návrh, zda by se stávající pozemek nedal využít jinak, např. parkovací místa. Bc. Fejfar uvedl, že nemá problém pozemek odprodat vlastníkům přilehlé nemovitosti. Vznesl dotaz, jaká je výpovědní lhůta umístění stánku p. Stodoly, zda s ním bylo jednáno. Ing. Daňsa odpověděl, že zde je půlroční výpovědní lhůta. P. Stodola byl o této věci informován asi před 2 lety. Pokud se pozemek prodá, pak si nový majitel bude tuto výpovědní lhůtu sám dávat. Bc. Fejfar vznesl dotaz, zda při zveřejnění na úřední desce se nikdo jiný nepřihlásil. pí. Karásková odpověděla, že o odprodej se tehdy přihlásila pí. Stodolová, ale RM navrhla, že se pozemek prodá Skalickým. Bc. Fejfar vznesl dotaz, za jako cenu byl odprodej nabídnut. p. Hubka uvedl, že žádosti o odkoupení byly podány dvě Skaličtí, Stodolovi. RM doporučila prodej manželům Skalickým. Následně během dvou let manželé Skaličtí neměli na finanční prostředky k tomu, aby realizovali koupi pozemku a následnou výstavbu. Při dalším projednávání byli manželé Skaličtí urgováni, zda trvá jejich zájem o zakoupení pozemku. Poté byl radě města předložen návrh k odprodeji pozemků již s cenou 350 Kč/m 2 a rada města cenu navýšila na 400 Kč/m 2. Bc. Fejfar již na zmiňovaném pracovním jednání ZM žádal o předložení tržního ocenění pozemku, protože zde chybí znalecký posudek. Předložený přehled, za kolik město v poslední době prodalo některé pozemky (p. Holý, Penny Market, pošta) není tržní ocenění pozemku. V tom případě nechápe stanovení ceny, která je navržena (400 Kč/m 2 ), když v důvodové zprávě je uvedena průměrná cena 565 Kč/m 2. Ing. Daňsa odpověděl, že k tomuto pozemku se poměrně drahé zpracování ocenění nezadávalo. Je zde porovnání cen pozemků, které byly prodávány a částka 400 Kč/m 2 byla navržena ještě předtím, než byla zjištěna tato průměrná cena. Bc. Fejfar uvedl, že tento bod by se měl stáhnout z programu jednání. Uvedl připomínku, že v zákoně o obcích je nějaká zmínka o tom, že pokud zastupitelstvo prodává nemovitost za cenu nižší než je cena uvedená ve znaleckém posudku, musí být prodej řádně zdůvodněn. Ing. Andres vyjádřil se jako architekt města, který maloval čáru zástavby. Zmínil pro p. Fejfara, že není podjatý, studii nedělal. Uvedl, že na jedné straně se zde řeší revitalizace centra města, která je řešena zhruba od tohoto místa. Stávající objekt nijak neuzavírá nároží, zástavbu a pokud se zde objevil stavebník, který by vyřešil hmotově tuto záležitost, pak přemýšlíme, proč pozemek zájemci nedat a radši nechat provizorní stánek a přidělat jedno parkovací místo. Pokud jsou zastupitelé spokojeni s tím, jak to tam vypadá, pak se nemusí řešit další proluky v zástavbě a revitalizace centra města. Cena odpovídá tomu, že budoucí stavebník bude mít složitější získání stavebního povolení, aby umístil budovu před okna nebo 16

17 zazdil přímo okna současnému majiteli. Vyzval zastupitele, aby se na tuto záležitost dívali, jak vyřešit tuto možnou zástavbu, jde o to, aby zástavba k něčemu vypadala. Bc. Fejfar uvedl, že proti prodeji není, ale chtěl, aby byly naplněny formální záležitosti. Dále uvedl, že ho napadla také otázka, kdy vlastně byl záměr zveřejněn. Před dvěma lety? Zda tedy v tomto případě je řádně naplněn zákon o obcích a neměl se záměr před jednáním ZM znovu vyvěsit. Je toho názoru, že formální znaky je důležité splnit. Znovu uvedl, že z těchto důvodů je tento návrh ke stažení. Ing. Andres zmínil, že se mu zdá divné, když tento návrh už jednou prošel jednáním RM a byl schválen, se k tomu znovu zastupitelstvo vrací. Aby se z tohoto prodeje několika m 2 nestala taková kauza, že se bude řešit až do konce volebního období. pí. Kozáková podotkla, že by odprodej pozemku byl asi správný, jen se nabízí otázka, zda budou mít noví majitelé na výstavbu. Uvedla, že znalecký posudek by měl být zhotoven a pokud by se cena pozemku navýšila např. o 200 Kč/m 2 pak by nebyl problém znalecký posudek uhradit. p. Hubka uvedl, že v tomto případě musí souhlasit s názorem p. Fejfara, že pokud záměr nebyl zveřejněn 15 dní před jednáním ZM, tento bod by se měl stáhnout. pí. Karásková odpověděla, že záležitost byla zveřejněna v roce Ing. Šrůtek je toho názoru, že pokud zde byli dva zájemci, mělo by se to řešit více transparentněji. p. Hubka konstatoval, že bod by se měl stáhnout. Záměr znovu vyvěsit a počkat, kteří zájemci se k návrhu přihlásí. Bc. Fejfar požádal, aby byl případně dán zpracován znalecký posudek na tržní cenu. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda pozemky v lokalitě U Sadu jsou prodány všechny. p. Hubka odpověděl, že se mají prodávat ještě dva poslední pozemky. V současné době je to zveřejněno na úřední desce, internet, noviny. Nabídky se mohou podávat do p. Špelda vznesl dotaz ke Zlíči, že by se měla do budoucna rozparcelovat určitá lokalita p.č. 191/1. Ing. Daňsa odpověděl, že se domnívá, že by se mohlo jednat o parcelu nad p. Hauckem. Jedná se o pozemek, který je z části již v územním plánu určená k zastavění. Starosta tento bod stáhl z jednání. K bodu č. 12 Různé Doplňující volba člena Kontrolního výboru Na základě rezignace Ing. Hubky z kontrolního výboru je navržena doplňující volba člena kontrolního výboru. Město navrhuje za člena kontrolního výboru paní Zdenku Ulrichovou, bývalou matrikářku MěÚ. Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne volí člena Kontrolního výboru Zdenku Ulrichovou. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Starosta informoval zastupitele o dalším předpokládaném jednání ZM a Jmenování vrchního strážníka Na základě rezignace velitele MP Bc. Blatníka proběhlo výběrové řízení na velitele městské policie. Vybrán byl p. Včeliš, který v současné době pracuje jako strážník městské policie. 17

18 Starosta představil zastupitelům nového vrchního strážníka městské policie v České Skalici p. Pavla Včeliše. Stav městské policie byl doplněn o nového strážníka, který v minulém výběr. řízení byl druhý a nyní byl již poslán na školení do Mělníka. V návaznosti na novelizaci zákona o městské policie je potřeba jmenování schválit v zastupitelstvu města. Diskuse: Bc. Fejfar vznesl dotaz, jaké jsou priority pro městskou policii. Dle jeho názoru by MP měla mít spíše preventivní činnost a ne represivní, hlavně co se týká pokut. p. Hubka uvedl, že o činnosti samozřejmě společně s vrchním strážníkem hovořili. Mezi priority patří samozřejmě rozšíření kamerového systému, zvýšení četností pochůzek, včetně okrajových částí města. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, k umístění kamery v Havlíčkově ulici, která byla odstraněna. Ing. Daňsa odpověděl, že v této lokalitě jsou určité problémy. Provizorně zde byla umístěna kamera, ale nevyhovovala přesně všem parametrům (pohled apod.), tak byla zatím odstraněna. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje jmenování vrchního strážníka městské policie v České Skalici pana Pavla Včeliše, bytem Broumovská 25, Náchod. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Protože nebylo dalších připomínek, ukončil starosta jednání zastupitelstva města v 21:00 hodin. Usnesení je přílohou zápisu. 18

19 I. V y d á v á : Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat. Viz. příloha č. 1. Hlasováno : 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel II. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e : 1. účast města v nově vytvořeném EUROFONDU Euregionu Glacessis. Členský příspěvek ve výši Kč bude zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok Hlasováno : 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. zřízení Osadního výboru pro městskou část Zlíč (kat. území Zlíč a část ulice Jiráskova přiléhající k této místní části). Výbor bude pětičlenný. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice. Viz. příloha č. 2. Hlasováno : 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel 4. jmenování vrchního strážníka městské policie v České Skalici pana Pavla Včeliše, bytem Broumovská 25, Náchod. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel III. V o l í : 1. předsedu Osadního výboru městské části Zlíč Ing. Radovana Piecha a členy výboru : Jaroslavu Pavlovou, Věru Sodomkovou, Veroniku Škaldovou, Vladimíra Prchala. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. člena Kontrolního výboru Zdenku Ulrichovou. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel IV. B e r e n a v ě d o m í : 1. zprávu finančního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Mgr. Věra Junková ověřovatel zápisu Tomáš Hubka starosta města Jan Špelda ověřovatel zápisu Ing. Josef Daňsa místostarosta města 19

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 16. 05. 2012 od 17.30 hod. v Kulturním středisku č. 3/2012 Přítomni: Jitka Leflerová, Miroslav Oplt, Petr Sejkora, Miroslava

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5

ad 4) Žádosti ad 5) Rozpočet města na rok 2013 - návrh 2/5 Město Pohořelice Zápis z 61. schůze rady města konané dne 20.2.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík Dále přítomni:

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Zápis ze zasedání ZO č. 2 ze dne 3.2.2012 v Novém Kramolíně v 16:00 hodin Přítomni: V. F., J. B., J. B., P. S., P. B., P. Ch., M. M., P. H.-K. Nepřítomni: Omluveni: J. P. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopně

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis z 9. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 28. 11. 2011 v 17.15 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 9. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 28. 11. 2011 v 17.15 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 9. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 28. 11. 2011 v 17.15 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Bc. Bašová Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 27.01.2010 konaného od 18.15 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Ing.

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3

Omluveni: Ladislav Gurecký, Ing. Lumír Ivánek, Marek Václavík, Ing. Alois Vrána Občané: 3 Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 24.06.2010 v budově hasičské zbrojnice Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen

Hlasování o programu Hlasování: ANO: 7 NE: 0 ZDRŽELO SE: 0 Program zasedání č. 5/2011 byl schválen Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2011 konaného dne 9.8.2011 od 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Kriegler,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis z 3. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 2. 2015 v 17.00 hod. na hale městského úřadu

Zápis z 3. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 2. 2015 v 17.00 hod. na hale městského úřadu Zápis z 3. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 2. 2015 v 17.00 hod. na hale městského úřadu Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: --- Neomluveni: --- Na začátku jednání přítomno 18 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 14.5. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více