Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici"

Transkript

1 Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne v hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva města. Během jednání se počet měnil. Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta města Tomáš Hubka. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a vedoucí odborů MěÚ. Ve smyslu znění zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 92 a následujících novel zahájil starosta 7. zasedání Zastupitelstva města v České Skalici. Dle presenční listiny bylo přítomno 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. Starosta předložil následující program jednání. Ing. Vodička navrhl doplnění bodu programu před bod Majetkoprávní úkony zařadit bod Zpráva finančního výboru. Ing. Šrůtek požádal o doplnění bodu programu před bod Majetkoprávní úkony zařadit bod Zpráva výboru rozvoje města a dlouh. investic (dále Výbor RMDI). Starosta dal hlasovat o doplněném programu jednání ZM. Program : 1) Zahájení a volba komisí 2) Kontrola usnesení 3) Diskuse k aktuálním záležitostem města 4) Novelizace vyhlášky města č. 8/2011 5) Návrh na účast města v EUROFONDU Euregionu Glacenssis 6) Ustavení osadního výboru Zlíč 7) Pravidla pro budování infrastruktury rozvojových lokalit 8) Lokalita ADAM 9) Zpráva finančního výboru 10) Zpráva výboru rozvoje města a dlouh. investic 11) Majetkoprávní úkony 12) Různé : 1. Doplňující volba člena Kontrolního výboru 2. Jmenování vrchního strážníka Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 1

2 K bodu č. 1 Zahájení a volba komisí Složení pracovního předsednictva : Tomáš Hubka, Ing. Josef Daňsa, Jaroslav Hitschfel Hlasováno: 19 pro, 0 proti, 0 se zdržel. V 17:15 hodin přišel Ing. Švorčík. Celkem přítomno 20 členů ZM. Složení návrhové a volební komise : Kateřina Kozáková, Jiří Zvára Ověřovatelé zápisu : Mgr. Věra Junková, Jan Špelda Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Hlasováno: 18 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Zapisovatelka zápisu : Magda Sommernitzová, DiS. K bodu č. 2 - Kontrola usnesení - schválen upravený návrh zadání ÚP včetně připomínek Výboru RMDI zpracovává se; - rozdělení výtěžku z hracích automatů za rok 2010 úprava podlah v ZŠ; - schválena půjčka pro TJ Jiskra, oddíl kopané ve výši Kč s dobou splatnosti do konce roku 2016 s ročním úrokem 7,75 % - smlouva uzavřena; - schváleny rozpočtové změny č. 2/11 zařazeny do rozpočtu roku 2011; - výstavba RD v lokalitě U Sadu sloučení dvou pozemků ve dvou případech; - prodloužení kupní smlouvy s Českou poštou s.p. dle informací probíhá jednání s investorem multifunkčního objektu na T.G.M panem Holým, kde by měla být pošta umístěna; - zastupitelstvo vzalo na vědomí petici občanů Zlíč v souvislosti s územním plánem petice je dále zpracována s rámci návrhu územního plánu. Dále k připomínkám z minulých jednání a pracovního jednání ZM: - revitalizace centra města při výběrovém řízení byla vybrána Ing. Zachová z Prahy; - problematika tlakových přípojek firma Proxion svolá jednání a projedná konzultace s občany, kterých se tato věc týká, včetně ceny takových přípojek. Případná spoluúčast města připadá v úvahu z rozpočtu na rok 2012; - přehled žádostí o dotace seznam je zpracovaný a bude rozeslán zastupitelům em; - informace o opravách chodníků v letošním roce byl dán jmenovitý úkol technickým službám, aby byly opraveny některé úseky chodníků opraveny byly chodník v Zelené ulici (120m), Jiráskova ulice (40m), Pod Lesem (30m), Nerudova ul. (15m), Křenkova ul. (10m), chybí dokončit opravy v Bezručově ul. kde se jedná cca o 90m.; dále se prováděla oprava dlažby na třídě T.G.M., zámková dlažba v Lidické ul. a město se také účastnilo v rámci rekonstrukce budovy nádraží opravy chodníků celého nádraží; - infrastruktura lokality U Sadu původně nebyl zadán geologický průzkum lokality; následně po zahájení prací informoval dodavatel o problematice a bylo potřeba dodatečně udělat geolog. průzkum. Bylo konstatováno, že je potřeba provést vyvápnění terénu pod komunikací. 2

3 Diskuse: Bc. Fejfar uvedl připomínku k usnesení RM, kdy byl projednán návrh změny smlouvy dodavatele územního plánu a na návrh hodnotící komise návrh zamítá. Požádal radu města o nějaké vyjádření k této poměrně závažné věci ohledně územního plánu a upozornil na požadavek výboru RMDI spolupráce na přípravě územního plánu. V 17:25 hodin přišel Ing. Fetter. Celkem přítomno 21 členů ZM. p. Hitschfel konstatoval, že firma Archteam s.r.o. uzavřela po řádném výběrovém řízení smlouvu. Ve výběrovém řízení bylo přesně specifikováno a vymezeno, o které úkony se bude jednat. Po dohodě s pí. Nývltovou z MěÚ Náchod byl vynechán krok tzv. koncept. Firma, která vyhrála, tvrdí, že nemůže dílo bez této fáze dokončit. Město má za to, že výběrové řízení bylo vyhlášeno zcela jasně, uvedeno bylo také to, že je možné, že některé kroky město přeskočí, z toho důvodu komise navrhla radě města, aby smlouva byla dodržena. Rada tento návrh odsouhlasila a usnesení bylo oznámeno firmě, která výběrové řízení vyhrála. V této chvíli jsou pouze dvě možnosti řešení, buď firma dílo dokončí, nebo dodavatel od smlouvy odstoupí. Pokud dodavatel od smlouvy odstoupí, tak se bude muset novým výběrovým řízení vybrat nový dodavatel a dohodnout, jak se zaplatí úkony, které dosud stávající firma zpracovala a naopak dodavatel by měl městu uhradit náklady nového výběrového řízení. Ing. Zákravská konstatovala, že v této chvíli není zpochybňována uzavřená smlouva o dílo. S firmou Archteam, která vyhrála výběrové řízení, byla uzavřena smlouva o dílo na základě výsledu provedeného výběrového řízení společností Centrum rozvoje. V rámci výběrové dokumentace byly jasně specifikované jednotlivé úkony (asi 10 činností), které byly ohodnoceny časovou dotací a firma Archteam ohodnotila též hodinovou sazbu a následně z ní vypočítala celkovou nabídkovou cenu. Smlouva o dílo byla uzavřena na částku Kč, kdy do některých kroků např. součinnost při projednávání, město firmu z důvodu ušetření nákladů nevpustilo. Firma Archteam s tímto snížením ceny díla neměla problém. Archteam předpokládal, že plnění bude v plném rozsahu a očekával, že bude schválena i fáze koncept územního plánu. Ovšem zadání ÚP, jak bylo schváleno, nepožadovalo schválení konceptu, tudíž kroky koncept a součinnost při projednání konceptu se vypouští. V tento moment Archteam předložil návrh dodatku ke smlouvě, kde se snažil zdůvodnit, proč by se koncept měl vypracovávat. Pokud by město vyhovělo uzavřít tento dodatek, dostalo by se do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Archteam navrhoval navýšení ceny o koncept, rozporoval vynechání některých kroků. V podstatě chtěl Archteam navýšit nabídkovou cenu, než která byla v nabídce při výběrovém řízení. Pokud dodavatel odstoupí od smlouvy, nelze v tomto případě vyzvat firmu, která byla v pořadí druhá. V rámci zadávací dokumentace byl také návrh smlouvy o dílo, ve které bylo přímo ujednání, že pokud z povahy vyplyne, že některá z činností nebude požadována, bude o tuto částku snížena celková fakturace. Archteam při výběrovém řízení tuto smlouvu nerozporoval a doplnil finanční nabídku. Zároveň nerozporoval ani časovou dotaci na jednotlivé úkony. Nyní Ing. Rak tvrdí, že nejsou schopni do 10ti měsíců vyhotovit územní plán. Bc. Fejfar na základě právě poskytnutých informací požádal, aby materiály k výběrovému řízení na dodavatele územního plánu byly předloženy k prostudování výboru RMDI. Do budoucna prosí, aby v případech výběrových řízení na veřejné dodávky bylo ve výběrových komisích větší zastoupení zastupitelů, a aby tyto komise mohly pod odborným dozorem připravovat např. podmínky výběrového řízení. Ing. Zákravská doplnila, že zadávací dokumentace výběrového řízení byla projednána a schválena v radě města. Dodatky ke smlouvám jsou v kompetenci rady města a rada města jej také projednala. Pokud by někdo chtěl nahlédnout do dokumentace k výběrovému řízení na zpracovatele ÚP, je v současné době dokumentace uložena u ní na MěÚ. 3

4 K bodu č. 3 Diskuse k aktuálním záležitostem města Bc. Fejfar uvedl, že by se mělo poděkovat za rekonstrukci nádraží. Je toho názoru, že poděkování by mělo vzejít od zastupitelů a také zastupitelstvo by se mělo vyjádřit o dalším zvelebení nádraží. Největší problém jsou nástupiště, která jsou nízká. Zmínil, že řešení existuje v nástupních prostorech, které jsou bezbariérové a přístupné, které je možné umístit mezi koleje. Dle informací z nádraží je v tomto případě technický problém polohy kolejí. Předložil návrhy na usnesení, které se týká oprav nástupišť na nádraží: Zastupitelstvo města děkuje a.s. České dráhy za zdařilou rekonstrukci budovy a okolí nádraží v České Skalici. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města vhodným způsobem tlumočit poděkování a.s. České dráhy a zároveň požádat o rekonstrukci nástupiště nádraží v České Skalici. Zastupitelstvo města proklamuje svoji ochotu se na rekonstrukci nástupiště finančně podílet. Návrh usnesení předal návrhové komisi. Ing. Daňsa uvedl, že je potřeba některé věci doplnit a jasně formulovat. Konstatoval, že nástupiště není v majetku Českých drah, ale v majetku Železničních dopravních cest. Při otevírání nádraží byl vedením města osloven ředitel této organizace a znovu byl vyzván, k řešení nástupišť. Bc. Fejfar doplnil, že podle pohledu na výpis katastru nemovitostí je nádraží i kolejiště v majetku Českých drah. Samozřejmě je možné usnesení modifikovat tak, aby bylo napsáno nejen České dráhy, ale případně patřičný orgán, vlastník nástupiště. p. Hubka požádal návrhovou komisi, aby připravila tento návrh usnesení. Uvedl, že se samozřejmě v každém případě bude dále jednat o opravě nástupiště. Bc. Fejfar uvedl, že je dobré vždy poděkovat. Znovu citoval návrh usnesení: zastupitelstvo města děkuje a požádat o rekonstrukci nástupiště v České Skalici. Podstatné je, aby město projevilo nějaký zájem na spolufinancování k této rekonstrukci. Ing. Vodička uvedl, že s poděkováním nemá žádný problém, ale nerad by přijímal nějaké usnesení, které bude ve své podstatě někde špatné. Souhlasí s tím, že se má poděkovat za nádraží, ale druhou část navrhovaného usnesení by prozatím vypustil, než se zjistí koho a o co chce zastupitelstvo žádat. Ing. Andres konstatoval, že podporuje názor p. Vodičky. Uvedl, že je lépe se nejdřív informovat ohledně nástupišť, jak moc je daná právní norma závazná apod. Jedná se především o bezpečnost provozu a bezpečnost cestujících a není tak možné předjímat, že někdo opomene nějaké předpisy nebo normy. Nejprve by se mělo město poptat a poté přijmout nějaké opatření. Bc. Fejfar uvedl, ať se tedy město dál poptává. Jak bylo řečeno, město se již poptalo a jestliže nemá odpověď od některého z orgánu, komu patří perón, zda s tím lze něco dělat. Pokud takovou odpověď město nemá, tak se poptávalo asi málo. p. Hubka konstatoval, že město se poptávalo, ale zatím se nedočkalo žádné odpovědi. Bc. Fefjar předložil návrh usnesení, které zredukoval: zastupitelstvo města ukládá starostovi tlumočit vhodným způsobem poděkování Českým drahám a zároveň požádat o rekonstrukci nástupišť v České Skalici. Takové to usnesení bez finanční přípomoci, by stačilo, ale je nutné, aby starosta věděl, že pokud by např. České dráhy chtěly přispět na opravu perónu, tak že zastupitelstvo města je ochotno nějakým způsobem přispět na tyto opravy. p. Hubka uvedl, že Českým drahám bylo poděkováno již při otevírání nového nádraží i za zastupitelstvo. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice děkuje a.s. České dráhy za zdařilou rekonstrukci budovy a okolí nádraží v České Skalici. Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání 4

5 ukládá starostovi vhodným způsobem tlumočit poděkování a.s. České dráhy a zároveň požádat o rekonstrukci nástupišť nádraží v České Skalici. Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 12 se zdržel Návrh usnesení nebyl přijat. p. Ponka požádal o pomoc při Maloskalickém posvícení. Jak je známo, hasičský sbor v Malé Skalici zaplatil pokutu a aby se toho příště vyvaroval, bylo jim doporučeno, že lze toto řešit pozměněním hodiny začátku nočního klidu (22 hod.). Zastupitelstvo může na požádání pořadatele tuto hodinu posunout např. v sobotu do 2:00 hodin v neděli do 24:00 hodin, v pondělí také. Je ale potřeba, aby toto zastupitelstvo schválilo. V tomto znění mohla být schválena obdobná vyhláška dle 10 a 84 z. č. 128/2000, o obcích. Takto zní návrh SDH a může to pomoci i ostatním organizacím, které budou někdy takové akce pořádat. Pokud to povolí město, bude to mít nějakou váhu. Další připomínku uvedl ke zbrojnici v Malé Skalici. Je připraven projekt na rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je v majetku města, ale je to běh na dlouhou trať. Požádal, zda by se podařilo zavést alespoň vodovodní přípojku do této zbrojnice a zároveň odkanalizování v souvislosti s probíhajícím odkanalizováním aglomerace Česká Skalice. Aktivity s dětmi musely být zrušeny, protože si nelze nikde umýt ruce apod. Problémy jsou tam při konání dětského dne, posvícení, mikulášské zábavě. p. Hubka uvedl, že se obává, že z hlediska zákona o obcích se souhlasem zastupitelstva toto absolutně možné není. Požádal právního zástupce o krátký komentář k této záležitosti. JUDr. Jirouš konstatoval, že zastupitelstvo může být požádáno, aby schválilo konání určité kulturní akce např. do 02:00 hodin. Na základě této žádosti se zastupitelstvo nemůže k této žádosti vyjádřit, i když zde byl uveden odkaz na 10 zákona o obcích. Pokud by se zastupitelstvo chtělo k této otázce vyjadřovat, muselo by nejprve stanovit mantinely a říct, že chce vydat obecně závaznou vyhlášku (OZV), kde bude stanoveno, že všechny kulturní akce na území města Česká Skalice se budou konat od do. Pak by zastupitelstvo mohlo eventuálně pověřit nějaký orgán, aby povoloval určité výjimky. Tzn. musela by zde být OZV. Poukázal na to, že bez ohledu na to, že by byla přijata OZV, může se stát že organizátor bude znovu pokutován a to proto, že příslušný hygienický orgán bude vyzván, aby byla změřena hladina zvuku a pokud bude změřena překračující hladina hluku, bude organizátorovi uložena znovu pokuta a to bez ohledu na to, za zde existuje OZV o tom, od kdy do kdy se májí kulturní akce pořádat. Má pocit, že z uvedené žádosti vyplývá určitý alibismus, aby se řeklo, že garantem je zastupitelstvo, ale nemá to žádný účinek na to, že budou změřeny určité hranice hluku. V tomto směru učinil tajemník určitá opatření, s organizátorem projednal možnosti, navštívil též orgán hygieny, kde se informoval, za jakých podmínek by šlo ošetřit, abys nebyla udělena pokuta. Vše bylo projednáno v radě města a s organizátory. p. Hubka vznesl dotaz k JUDr. Jiroušovi, zda je možné udělit hygienou výjimku konkrétně na pořádání Maloskalického posvícení. JUDr. Jirouš odpověděl, že hygiena neudělí výjimku, i kdyby zastupitelé schválili, že se bude konat do jedné nebo do dvou hodin. Hygiena není oprávněna udělit výjimku a bylo řečeno, že takto to bylo řečeno i organizátorům při návštěvě tohoto orgánu. Bc. Fejfar apeloval na vedení města. Je otázkou co vlastně chceme, Maloskalické posvícení je tradiční lidová zábava, která má nějakou historii. Jsou s ní určité problémy. Apeluje na město, hasiče, aby zkusili hledat nějaká jiná řešení, třeba i netradiční řešení. Pokud se nenajde nějaké řešení, může se stát, že tato tradice zmizí a bude zde jen ta hezká pouť u p. Ulricha, kde brzy budou ty samé hlukové potíže jako s Maloskalickým posvícením. p. Hubka reagoval na vznesenou připomínku. Uvedl, že nikdo nemá nejmenší zájem na tom, aby tato dlouholetá tradice byla porušena, a při další diskusi se uvidí, jak se tato věc bude dále vyvíjet. Věří, že s hasiči dojde město k nějakému řešení. P. Pazdera již nabízel určité řešení. 5

6 Na pracovním jednání zastupitele již informoval, že navrhoval řešení, že by p. Pazdera platil za pronájem místa a ostatní záležitosti by zajišťoval on, včetně kulturního programu, který by zajistil na vlastní náklady. Toto je jedno z řešení. pí. Kozáková poděkovala, že hasiči se dostavili na jednání ZM a toto téma otevřeli. Zmínila, že letošní posvícení bylo opravdu smutné a konstatovala, že v zájmu města i zastupitelů je určitě, aby tato tradice dále pokračovala. Pan právník zmínil, že byly projednány nějaké možnosti a podmínky k tomu, aby nebyla udělena pokuta. Ovšem výsledek kvalitě posvícení zřejmě nepomohl. Město by se mělo zamyslet nad kroky, aby zde tradice zůstala a byla kvalitní jako dřív a nezanikala. Bc. Fejfar uvedl připomínku tzv. Vlčkův kandelábr. Na vývěsce KDU-ČSL se pan Vlček pozastavuje nad umístěním zrekonstruovaného sloupu veřejného osvětlení v E. Beneše (v zatáčce u DLNK), kde sloup je umístěn uprostřed cesty. Odpověď TS byla v tom smyslu, že nebyla objednávka na přemístění atd. Kandelábr je uprostřed chodníku. Chtěl by slyšet, zda se o jeho přemístění uvažuje. p. Kmošťák odpověděl, že letos byla povolena výměna dvaceti kusů u hlavní cesty. Omezení bylo také finanční. Studie osvětlení vycházela ze stávajících míst. Výměna se prováděla tzv. kus za kus (staré sloupy se nahrazovaly novými). Jediný prostor přemístění vzniká nyní, kdy celé náměstí a celá pěší zóna až k městskému úřadu bude řešena individuálně v souvislosti s revitalizací centra města. Z hlediska sítí, majetkových poměrů zde nešlo nic jiného dělat a sloup byl potřeba vyměnit. Bc. Fejfar vznesl dotaz k ulici Podskalní. Zde byla přislíbena projektová spolupráce a zvláště v případech, kdy majitele čekalo tzv. tlakové čerpání. Zatím se nic takového neudálo. Upozornil na to, že byl zřejmě špatně udělán projekt v této ulici. Vznesl dotaz kdo bude platit přeprojektování v ulici Podskalní. p. Ravinger uvedl, že s fy Proxion bylo projednáno, že se provede prohlídka přípojek, kterých se tlakové čerpání týká (ve Zlíči i v Podskalní ulici) a bude znovu přehodnoceno umístění septiků apod. Bylo zjištěno, že vedle nemovitosti p. Fejfara bude překážet při vybudování přípojek plynovod, který bude muset být zhruba 22m přeložen. Toto přepojektování je v rámci projektu. Odvodnění komunikace a obruby bude hradit město zvlášť, protože to není v rámci akce odkanalizování. Bc. Fejfar vznesl dotaz, zda jsou ještě někde jinde problémy s projekty a kdo je dohled. p. Ravinger odpověděl, že dohled je generální projektant fa Vodohospodářské služby Chrudim. Bc. Fejfar zmínil, že zde byla zmínka o špatném projektu v lokalitě U Sadu, kde bylo nutné zpevnění podloží. Zřejmě šlo o projektovou chybu. p. Ravinger uvedl k lokalitě U Sadu, že pokud byl zadáván projekt na komunikaci, nebylo ve výběrovém řízení požadováno, aby byl proveden geologický průzkum z důvodu finančních nákladů. Vycházelo se tedy ze stavu, který byl předtím. V technické zprávě je pak uvedeno, že pokud bude při zkušebním provozu zjištěno, že zemina, která pod komunikací musí být, nevyhovuje, udělají se tlakové zkoušky. Proto po tlakových zkouškách, kdy se zjistil tento nedostatek, projektant navrhl provápnění. Pokud by byl na začátku každé stavby komunikace zadán geolog. průzkum, projekt komunikace by byl řádově o tis. Kč dražší a nebyl by třeba ani potřeba. Zpevnění podloží komunikace mohlo stát 300tis. Kč. Nešlo o špatný projekt. Bc. Fejfar požádal o vysvětlení k usnesení rady města č. 16/245 : Rada města bere na vědomí stav a průběh doplnění pasportizace městských bytů a návrh úpravy cen za pronájem městských bytů od v návaznosti na přijatou Zásadu č. 03/2011 o pronájmu městských bytů. Uvedl, že nikde na internetu nenašel tento materiál. p. Hitschfel uvedl, že v ulici Podskalní došlo k tomu, že město mělo jiné informace o tom, jak tam sítě vedou, než byla realita. Proto se to muselo přeprojektovat a bude placen z rezervy 6

7 SFŽP. Projekt na komunikaci se nechal zpracovat, ale zda se komunikace bude budovat či nikoli, bude samozřejmě věc rozpočtu na další rok. K záležitosti pasportizace bytů uvedl, že město vlastní cca 100 bytů. Odbor investic a správy majetku zpracoval pasporty bytů a nyní existuje přehled, v jakých případech mohou být dány nějaké slevy. Od bude docházet k navýšení nájmu, rada města rozhodla, že navýšení bude probíhat v rozmezí tří let, aby nebylo nárazové. Informace bude zveřejněna. Bc. Fejfar uvedl, že rada města by měla takovéto zásadní věci uvádět alespoň v nějaké vysvětlivce u usnesení, protože z takového usnesení se běžný zastupitel ani běžný občan nedozví nic. Ing. Šrůtek uvedl připomínku, že se domníval, že součástí projektu v ulici Podskalní je, že by měla být komunikace dána do původního stavu. Zde se uvádí, že je v plánu rekonstrukce této ulice. p. Hitschfel odpověděl, že projekt byl dělán tak, aby město mohlo dosáhnout na dotace z evropských fondů. Bohužel ulice Podskalní bude následkem prací odkanalizování celá rozkopaná, město navrhuje, aby se opravila celkově, ovšem projekt nelze zařadit k projektu odkanalizování. p. Ravinger doplnil, že pokud je v rámci kanalizace komunikace narušena v šíři výkopu cca 1 m, SFŽP zaplatí městu 20 cm asfaltu, včetně zhutnění prostory, ale maximálně do šíře jednoho pruhu tj. 3,5 m vozovky. Jelikož v Podskalní ulici nejsou obrubníky ani odvodnění komunikace, město se rozhodlo využít možnost, že fond zaplatí asfalt a nechá udělat ulici celou. Předejde tak možnému problému, že kdyby se nyní udělal jen asfalt, za určitou dobu by se muselo třeba řešit, že lidem zatýká do zahrádek. Nyní se dá udělat projekt komunikace a při rozpočtu na příští rok by se měla vyčlenit částka na samotnou investici do této ulice. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda kostky které jsou na horním místě ulice budou nahrazeny asfaltem. p. Ravinger odpověděl, že ta místa, která jsou nyní dlážděná, budou po dokončení prací kanalizace znovu odlážděna. p. Burianec v krátkosti informoval o celé záležitosti Maloskalického posvícení od začátku. V roce 2010 bylo na základě stížnosti a žádosti p. Baluchy provedeno měření krajskou hygienickou zprávou. Měřením bylo zjištěno překročení hluku až 70 decibelů, kdy v době nočního klidu je tato výše považována jako zdraví ohrožující. Následně bylo zahájeno správní řízení, při kterém hrozila hasičům pokuta až Kč. Nakonec byla pokuta uložena ve výši Kč s odůvodněním, že se jedná o dobrovolné hasiče, tradiční akci. Na jednání s Ing. Zelenkovou hasiči již předložili staženou vyhlášku města Mimoň, ke které uvedla, že přesně toto je to, co hasiči potřebují. Následně po tomto jednání hasiči předali tuto vyhlášku městu a na jednání rady, kam byli přizváni, požádali radu města, aby byla takováto vyhláška zpracována v České Skalici. Při dalším jednání v Hradci Králové byli přítomni tajemník a právník města a právník z hygieny, vysvětloval, že sice vyhláškou nelze měnit dané limity, ale vyhláškou lze posunout začátek nočního klidu. V tomto případě pokud by zastupitelstvo odsouhlasilo začátek nočního klidu např. na 24:00 hod, pak do 24:00 hodin by platily hlukové limity pro denní limity. Požádal zastupitelstvo města, aby za úkolovalo radu města přípravou obecně závazné vyhlášky upravující konání akcí zasahujících do nočních hodin. Uvedl, že nelobuje pouze za Maloskalické posvícení, jedná se o veškeré akce, které jiné organizace pořádají. Mělo by se hledat řešení, nikoli důvody, proč to nejde. Ing. Doleček požádal vedení města, aby znovu např. s hygienou v Náchodě prověřilo možnost týkající se této vyhlášky. V případě, že je možné touto vyhláškou posunout dobu začínajícího nožního klidu a protáhnout tak denní dobu, určitě by stálo za zvážení, získat bližší informace a případně na příštím jednání ZM přednést. Dále uvedl, že se na něho obrátila paní Jarčušková ze Zlíče s tím, že má nějaké letité problémy s p. Přibylem, který v dané lokalitě vlastní nějaké pozemky. Požádal, zda by na příštím jednání nebo přímo jemu byla 7

8 podána informace o této věci. Podotkl, že si všiml, že o víkendech jezdí někdo k pítku u kašny před Penzionem Olga a nabírá si vodu do kanystrů. Vznesl dotaz, zda se tato možnost může zveřejnit, aby mohli kohoutku využít i ostatní občané nebo zda se jedná o nějakého škodiče. p. Hubka uvedl, že tzv. pítko by mělo sloužit široké veřejnosti k dílčímu občerstvení. Policie na tuto věc může dát větší pozor, aby nedocházelo k nějakému nadměrnému odčerpávání. p. Zvára uvedl návrh usnesení: ZM ukládá vedení města vypracovat obecně závaznou vyhlášku pro pořádání kulturních a společenských akcí ve městě Česká Skalice. JUDr. Jirouš uvedl, že není pravda, že by město nechtělo nějakým způsobem vyjít vstříc hasičům. Jednoznačně bylo se zástupci hygieny domluveno, že i kdyby zastupitelstvo přijalo několik vyhlášek a přestože dojde k porušení hygienických norem, bude pořadatel potrestán pokutou. Pokud město přijme vyhlášku, může přijmout vyhlášku takovou, že na území města se můžou pořádat kulturní akce od do. V žádném případě nemůže vyhláška tolerovat překročení limitu hlučnosti. Takto to bylo jednoznačně představitelům hasičů řečeno a z tohoto důvodu se učinila přijatá opatření. Na podnět tajemníka, byli obcházeni občané a informováni o daných možnostech. Na vysvětlenou uvedl, že Ústavní soud vydal k této věci stanovisko, kdy mohou být přijímány takové vyhlášky, ale na základě opakovaných stížností ze strany obyvatele, že dochází k porušování veřejného pořádku. Dále zdůraznil, že přijetím vyhlášky organizátoři nebudou chráněni od porušení povinnosti hlučnosti. Vyhláška se bude zabývat délkou konání kulturní činnosti a hygiena, bez ohledu na vyhlášky, dostane-li podnět od občana České Skalice, musí přijet a změřit. Pokud bude v dané chvíli změřeno překročení normy, organizátor bude potrestán pokutou. Zmínil, že město se hasičů zastávalo a přimlouvalo za to, ať je pokuta co nejnižší a také byla. p. Hubka uvedl, že se všichni sešli k jednání, včetně p. Baluchy a nemá pocit, že se s hasiči jednalo neochotně, jak je zde naznačováno. Ing. Vodička uvedl názor, že se nepřiklání ani k jedné straně, nicméně si myslí, že by mělo být přijato usnesení, aby rada města připravila OZV např. do konce roku. Většinou když je připraven návrh vyhlášky se k ní vyjadřují další orgány a předpokládá, že v tomto případě by to měla být i hygiena, pokud se bude jednat o noční klid. V každém případě bude k návrhu vyhlášky přiloženo nějaké stanovisko odborného orgánu a pak bude výklad zcela jasný. Bc. Fejfar uvedl, že s právníkem souhlasí. V tomto případě totiž jde o provozování nějaké hudební produkce, kdy produkce může pokračovat např. do 02:00 hodin do rána. Stále je zde, ale zákon o ochraně zdraví člověka, kde noční klid pořád začíná ve 22 hod. I když bude posunut denní limit, zábava vždy překročí 70 dcbelů a organizátoři budou pokutováni. Požádal kolegu Zváru, aby usnesení modifikoval tak, aby se nejednalo o vyhlášku, ale nějaké řešení tak, aby se zachránilo Maloskalické posvícení a další tradiční akce. Ing. Daňsa uvedl, že na vyhlášce se již jednou pracovalo a byla konzultována s příslušnými orgány. Je potřeba si uvědomit, že každá vyhláška bude stejně omezující. Je možné, že by se město dostalo do problému, že bude muset řešit např. nepřetržité noční provozy, na které si lidé také stěžují. Ve městě platí stále ohlašovací povinnost, která je zatím bezplatná. Pokud zastupitelé budou chtít, návrh vyhlášky město opráší a předloží k projednání v ZM. p. Hubka doplnil, že po jednání se hasiči rozhodli, udělat alespoň jednu zábavu s nějakými pravidly a uvidí se, jak to proběhne. Uvedl, že ze strany města v této sféře žádný komunikační problém nebyl. Ing. Šrůtek uvedl, že pokud hasiči mají nějaký návrh, který by mohl určitým způsobem pomoci, nechť se sejdou znovu s vedením města a předloží na příští zastupitelstvo s tím, zda je to reálné či nikoli. Je toho názoru, že by se mělo hledat řešení a také tzv. lidskou stránku. Hovořit také s lidmi, kterých se to pak týká a snažit se, aby se podařilo tuto tradici zachránit. p. Hubka konstatoval, že každý má zájem na tom, že aby posvícení zůstalo dál tradicí, aby se našlo společné řešení a bylo možné posvícení zajistit. 8

9 p. Ponka omluvil se, že jeho připomínka byla špatně pochopena. S hasiči se jednalo slušně, takže se omluvil za nevhodnou formulaci. Mgr. Hanek upřesnil připomínku Ing. Dolečka ohledně pí Jarčuškové. Uvedl, že se konkrétně jedná o p. Obhlídala a Jarčuškovy, resp. o prodej pozemku (cesta). p. Zvára uvedl, že svůj návrh na usnesení stahuje a předpokládá, že vedení města bude jednat s hasiči i dalšími orgány a na příštím zastupitelstvu o tom bude znovu jednáno. K bodu č. 4 Novelizace vyhlášky č. 8/2011 Bc. Staněk uvedl předloženou novelizaci vyhlášky o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Dle důvodové zprávy bylo Ministerstvem vnitra ČR po důkladné analýze konstatováno, že vyhláška č. 7/11 je v rozporu se zákonem. Je zde přenesena odpovědnost za spáchání přestupku na jiné osoby, než které činí za přestupek odpovědnými 5 zákona o přestupcích. Nové znění článku č. 2 je přímo návrh od pracovníků MV ČR. Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat. Viz. příloha č. 1. Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel Paní Kozáková nebyla přítomna hlasování. K bodu č. 5 Návrh na účast města v EUROFONDU Euroregionu Glacensis Ing. Daňsa uvedl návrh na účast města v EUROFONDU Euroregionu Glacensis. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Město Česká Skalice je mnohaletým členem Euroregionu Glacensis a jako člen se účastní na činnosti této účelové organizace. Jako člen se uchází i o granty vypsané v rámci Euroregionu Glacensis. Výše uvedený Eurofond by měl přispět k jednoduššímu financování vybraných projektů. Proto rada města doporučuje, aby město Česká Skalice se stalo členem Eurofondu, který je vázán na účast v Euroregionu Glacensis a aby příslušný příspěvek zahrnulo do rozpočtu roku Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje účast města v nově vytvořeném EUROFONDU Euregionu Glacessis. Členský příspěvek ve výši Kč bude zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel Bc. Fejfar nebyl přítomen hlasování. K bodu č. 6 Ustanovení osadního výboru Zlíč Zastupitelům města byl předložen návrh na ustanovení osadního výboru místní části Zlíč, včetně části ulice Jiráskova přiléhající k této místní části. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Daňsa konstatoval, že všichni navrhovaní členové osadního výboru souhlasí s volbou, což dokládají čestná prohlášení (přílohou materiálu), kteří byli navrženi při schůzi občanů ve 9

10 Zlíči. Dále rada města odsouhlasila tzv. garanta osadního výboru, kterým se stal zastupitel Mgr. Josef Hanek. Diskuse: Mgr. Hanek poděkoval za iniciativu občanů Zlíče a zastupitelé mohou zvednout ruce pro zřízení osadního výboru v navrhovaném složení členů, které si Zlíč zvolila. Ing. Daňsa doplnil, že k místní části Zlíč bude z praktických důvodů přidružena i část ulice Jiráskova. Bc. Fejfar uvedl, že jeho volební strana Vzhůru Skalice tuto iniciativu podporuje, bylo to také ve jejich volebním programu a doufají, že osadní výbory vzniknou i v dalších okrajových částech města. Připomněl, že by osadní výbor mohl dostat také nějakou pravomoc, např. aby si mohli sami rozhodnout o nějaké částce, jak s ní naloží. Ing. Daňsa uvedl, že případná částka bude zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje zřízení Osadního výboru pro městskou část Zlíč (kat. území Zlíč a část ulice Jiráskova přiléhající k této místní části). Výbor bude pětičlenný. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne volí předsedu Osadního výboru městské části Zlíč Ing. Radovana Piecha a členy výboru: Jaroslavu Pavlovou, Věru Sodomkovou, Veroniku Škaldovou, Vladimíra Prchala. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 7 Pravidla pro budování infrastruktury rozvojových lokalit Zastupitelům byla předložena Pravidla finanční spoluúčasti města na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice. Pravidla připravil výbor RMDI. Rada města doplnila některé změny a pravidla tak předložila k projednání a schválení zastupitelstvu. Písemný materiál je přílohou originálu zápisu. Ing. Šrůtek uvedl k předloženému krátký komentář. Výbor RMDI se snažil nastavit nějaká pravidla, která by byla nastavena pro všechny stejně a pro budoucí investory poskytovala možnost, co mohou od města případně očekávat a co jim je schopno město nabídnout. Dokument se zaměřuje na podporu bytové výstavby s myšlenkou, že vynaložené prostředky by měly být použity na společné vybudování infrastruktury. Dokument není směřován na jednotlivé stavebníky, kteří by si vytvořili přípojku, ale pro investora infrastruktury k vybudování páteřní komunikace, kanalizace, vodovodu, aby lokalita mohla vůbec vzniknout. Další myšlenkou je možné dosažení nějaké dotace, která dosud nebyla rozdělována účelně. Případná dotace by se měla vztahovat na plochu 1m 2 stavebního pozemku o max. velikosti 1.000m 2. Dotace by měla být vyplacena v době, kdy bude vydáno stavební povolení na stavbu domu. Dokument, který bude schválen, bude v okolí jedinečný a to také z hlediska vytvoření finančních zdrojů z daní z nemovitostí v dané % výši. Pravidla vznikla z důvodu podpory výstavby a případné uvolnění nějaké finanční částky pro tyto účely. Finanční částka pro danou lokalitu by měla být dalším předmětem jednání a vyčlení v rozpočtu např. při jednání finančního výboru a vedení města. Starosta vznesl dotaz, jaký má názor na dílčí změny, které vyplynuly z jednání rady města. Ing. Šrůtek uvedl, že s pozměňovacími návrhy nemá problém. 10

11 Diskuse : Ing. Andres poděkoval výboru RMDI za vytvoření těchto pravidel. Uvedl, že slovo zpravidla doporučoval z toho důvodu, že mu je konkrétně známá situace v lokalitě Na Hradě. Kde chtěli 4 stavebníci rozšířit část, která bude zahrnuta do územního plánu a vznikne nová komunikace. Bc. Fejfar uvedl, že pravidla se mohou porušit, ale musí se zdůvodnit jejich porušení. Důležité je, že na začátku procesu bude vždy plánovací smlouva, která vždy bude schválena zastupitelstvem a zastupitelstvo bude vždy vědět, co se do budoucna v tom území má odehrávat a zhruba budou známy finanční náklady. Uvedl připomínku, že s předloženými pravidly nesouhlasí pouze v jednom bodě, a to v bodě 5., písm. b).dohoda o parcelaci, popř. jiný vhodný smluvní akt. Upozornil, že tato formulace následně otevírá možnost schválení lokality Adam. Ing. Šrůtek uvedl, že na základě těchto pravidel je možné přistoupit k dalšímu kroku, kterým by měl být propočet kolik financí je město schopno do dané lokality uvolnit a co může město investorovi nabídnout. Dále by si mělo město jednoznačně říct, jaké investice jsou prioritní jak pro budoucí tak současné obyvatele města, např. jaká komunikace je prioritní apod. Ing. Švorčík uvedl, že je předkládán dokument, jakým způsobem podporovat nové investory při výstavbě tzv. na zelené louce. Vznesl dotaz, zda je nějakým způsobem připravován i dokument, který bude podporovat i investory, kteří by se chtěli věnovat např. nějakým opravám a revitalizacím objektům uvnitř města např. stará radnice. Ing. Šrůtek odpověděl, že výbor mimo jiné se bude zabývat právě záležitostí staré radnice. Ohledně vnitřní revitalizace města, kam jsou zařazena hřiště, místnosti spolků apod., uvedl, že k této věci se bude vztahovat právě připravovaný strategický plán rozvoje města. Ing. Daňsa uvedl názor, že takováto pravidla navenek signalizují investorům případné možnosti, kam investovat. Pokud se týká konkrétní finanční částky, mělo by být jasně dáno, jakou částku může město vyčlenit, navrhl Kč pro rozvoj bydlení v České Skalici. Bc. Fejfar uvedl, že dle jeho názoru výbor RMDI pracuje hodně a pracuje z velké části za vedení města, protože tato pravidla a návrhy by mělo předkládat vedení města a s výborem nějakým způsobem konzultovat. Dále zmínil, že již opomene, jak se starosta zachoval k předsedovi výboru, když chtěl přijít na setkání s podnikateli. p. Hubka uvedl, že o této věci bylo již diskutováno na pracovním semináři zastupitelstva. Bc. Fejfar konstatoval, že od toho je jednání zastupitelstva veřejné, aby si zde zastupitelé mohli o některých věcech veřejně říci. Ing. Vodička uvedl, že by do tohoto materiálu nevkládal žádné % ani jiné částky a to z toho důvodu, že je před jednáním o rozpočtu města na další roky. MUDr. Halada uvedl, že zde bylo již řečeno, že tento materiál by měl sloužit jako první krok, na který naváže práce finančního výboru, který posoudí postup z hlediska finančního. Už téměř rok probíhá diskuse o tom, že chybí nějaká koncepce rozdělování dotací a je potřeba někde začít. Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice. Viz. příloha č. 2. Hlasováno: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel 11

12 K bodu č. 8 Lokalita Adam Zastupitelům byly předloženy návrhy smluv související s lokalitou Adam. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. p. Hitschfel zrekapituloval celou záležitost týkající se lokality Adam. Jsou vyhotoveny projekty ke stavebnímu povolení na komunikace chodníky, stoka v dané lokalitě včetně vodovodu a plyn s veřejným osvětlením. V každém z těchto projektů přichází v úvahu oba investoři město a p. Harant. Zatím není hotový projekt na přípojku elektřiny, který zpracovává na požádání ČEZ. Návrhy byly projednány v radě města. Od konání posledního zastupitelstva proběhla schůzka s Ing. Harantem, který předložil další návrh a to možnost odprodeje pozemků pod cestami za cenu v místě obvyklou tj. 259 Kč/m 2. Dále p. Harant navrhl, že se stane investorem v celé lokalitě, tzn., že celou investici ve výši cca 13mil. korun uhradí a po kolaudaci, by se uzavřela smlouva kupní mezi městem a p. Harantem, kdy by město odkoupilo pozemky pod cestou a páteřní komunikací za navrhovanou cenu 259Kč/m 2. Na investici nabízí p. Harant městu půjčku s 5ti% úrokem. Je potřeba zmínit, že město již v této souvislosti vynaložilo určitou sumu peněz Kč bylo vynaloženo na územní řízení, stav. povolení, poplatek ČEZu a geometrické členění dané lokality. Diskuse : Bc. Fejfar uvedl, že v důvodové zprávě není uvedeno nic nového a chybí zde podstatná věc, a to proč město chce takovou věc podpořit. Zmínil některé své pochybnosti k této záležitosti. Myslí si, že projekt nebyl vyvolán městem, ale investorem. Nebyly vypracovány žádné výrazné varianty v souvislosti na výhodnost pro město. K zpřístupnění lokality nebylo využito dvou stávajících slepých komunikací v Jiráskově ulici, jedna je zastavěna a druhá ještě není. Je toho názoru, že alespoň v jednom případě by se toto dalo řešit. Přes odvolávání se investora na precedentní postup města v lokalitě U Topolu, není ani zde žádná finanční spoluúčast investora. V lokalitě U Topolu se požadoval od investorů příspěvek na vybudování infrastruktury. Další pochybnost je v převodu pozemků pod cestou, kdy v pravidlech je uvedeno, že k převodu dojde bezplatně. Projektové zpracování vyvolává další pochybnost, jak je možné že město zahájilo projektové práce bez smlouvy. Případně i ústní dohoda je dosti slabá k tomu, aby město vynaložilo Kč. Zřejmě zde byla nějaká aktivní účast. Město tvrdí, že s p. Harantem nejednalo, ale přitom předkládá návrhy smluv, které byly připraveny ve spolupráci s p. Harantem a jeho právním zástupcem. Další pochybnost, p. Harant si domluví schůzku s některými zastupiteli. Domluví si, že schůzka se uskuteční na MěÚ, někteří představitelé města se jednání účastní, ale k jednání nejsou pozváni ostatní zastupitelé. Proč např. nebyl pozván on nebo někdo z jeho sdružení. Uvedené věci říkají pozor, zde se nehraje čistá hra, pokud by se hrála čistá hra, bude se hrát na veřejném jednání ZM, na pracovním jednání ZM nebo tam, kde budou pozváni všichni zastupitelé. Na závěr uvedl, že v této věci měl snad p. Andres dělat nějakou práci. Vyzval tedy p. Andrese, aby se vyjádřil ke své možné podjatosti při hlasování, pokud k němu dojde. p. Hubka uvedl, že iniciátorem jednání byl Ing. Harant, kdy požádal, zda by mohla být schůzka uskutečněna na MěÚ. Schůzky se účastnil on sám, místostarosta a dále si Ing. Harant pozval zastupitele Ing. Dolečka a paní Kozákovou. Pokud by chtěl někdo jednání směřovat někam, určitě by se jednání nekonalo na městě. Upozornil na to, že pokud nebyl pozván nikdo ze sdružení, konkrétně pak p. Fejfar, pak zřejmě proto, že s ním Ing. Harant nechtěl jednat. Z jeho pohledu, si p. Harant pozval právě tyto zastupitele z toho důvodu, že při předešlých jednáních vznášeli určité připomínky a alternativní řešení problematiky. Bc. Fejfar uvedl, že s tímto názorem nesouhlasí. Konstatoval, že každý zastupitel má stejná práva a povinnosti. Každý zastupitel má stejná práva na informace, a pokud se něco dělá pod záštitou města a na radnici jedná se o oficiální jednání. Pokud to vedení města nechápe, aby to chápali pro příště ostatní, kteří se dostanou do takovéto situace. Podle jeho názoru to jednání 12

13 nebylo neoficiální, pokud se něco koná na půdě městského úřadu za účasti zástupců města, jde o oficiální jednání a mělo by být řádně svoláno. Pokud někdo chce někam zvát, ať si zve, ale ne na radnici. Žádá město, aby se takového postupu příště vyvarovali, a žádá zároveň kolegy ze zastupitelstva, aby si příště dali pozor. Pí. Kozáková potvrdila, že byla přizvána na zmiňovanou schůzku a také se jí účastnila. Veškeré informace předala zastupitelům z jejího sdružení, takže o nějaké zatajování informací určitě nejde. Uvedla, že nechápe, proč to p. Fejfara rozčiluje a jeho chování jí připadá až dětinské. Podotkla, že p. Fejfar zde sděluje své názory celý večer a v tomto případě se jedná o její vlastní názor. Dále uvedla k lokalitě Adam, že se o této věci už dlouho diskutuje. V této chvíli zastupitelé schválili nějaká pravidla a tato pravidla by měla být aplikována na lokalitu Adam. Co nejdříve by mělo dojít ke kroku, a to ke stanovení částky, kterou je město schopno přispět na tuto lokalitu i ve smyslu příspěvků na další lokality. Ing. Vodička konstatoval, že zastupiteli města byli odhlasováni vrcholní zástupci starosta, místostarosta, radní, ti vedou jednání na radnici a nedovede si představit, že by ke všem jednáním mohli být přizváni všichni zastupitelé města. Nějaká situace může někomu připadat úplně nefér, ale dle jeho názoru v tomto případě nedošlo k ničemu špatnému. Finanční výbor ve svém zápise vyzývá zastupitele města, aby vzhledem k tomu, jaké probíhají v současné době investice a vzhledem k tomu, že zatím není známo dokončení akcí a rozpočty v dalších letech, aby počkalo se schválením nějakých dalších investic v této výši do doby, kdy bude zřejmé, kolik město bude splácet a jakou částkou bude moci přispět na rozvoj bydlení. K předloženému návrhu, kde je uveden 5% úrok uvedl, že dle jeho názoru by si město nemělo na tuto investici půjčovat, ale mělo by poskytovat jen takovou částku, kterou na tuto investici může uvolnit. Podle něho by si město nemělo půjčovat na zasíťování pozemků, které nejsou v majetku města. Bc. Fejfar uvedl směrem k vyjádření pí. Kozákové, že to, co zmiňoval, není dětinskost, ale snad ji omlouvá její mládí a to, že si nepamatuje dobu před dvaceti lety. Takto totiž, takovými drobnostmi, ústrky a dělením lidí na různé kategorie, v tomto případě zastupitelů na kategorie těch, se kterými se baví a mohou vědět a těch, se kterými se nebaví a nemusí nic vědět, tak začínala totalita. To je to nebezpečí, které je potřeba si uvědomit, nečeká usnesení, ale požádal, aby si zastupitele dali na podobné situace pozor a uvědomili si, že i ostatní zastupitelé mají stejná práva. Pokud se týká průběhu jednání, samozřejmě od toho město má starostu a místostarostu. V tom případě ať předloží také materiál do rady, který rada schválí a předloží zastupitelům, ať je materiál zdůvodněn a nejedná se pouze o soupis čísel bez názoru, Rada ať se také někdy vyjádří, že je pro to a pro to. Uvedl, že z důvodu, které zde již uvedl, navrhl stažení bodu z jednání. Ing. Andres zmínil, že zastupitelstvo se dostalo znovu tam, kde bylo před prázdninami, kdy bylo řečeno, že se zatím věc odloží a znovu prodiskutuje např. za ½ roku. Nicméně, našly se iniciativy nejen od Ing. Haranta, ale i od některých zastupitelů, kteří se snažili situaci řešit. Na otázku proč se začala projektovat lokalita Na Hradě odpověděl, že podobná otázka se může položit, proč se projektovala a investovala lokalita U Sadu, proč se projektovala záležitost zástavby a parcelace Na Třešňovce. Projekty měly jediný důvod, a to že nebyly parcely připravené k nabídce stavebníkům. Např. lokalita U Sadu se podařila nějakým způsobem dokončit a byly vyčerpány všechny možné pozemky, které byly připraveny k zástavbě. Lokalita Na Hradě se připravovala, nakonec byla navržena páteřní komunikace, která směřuje z horní části okolo pozemků města, pozemky byly vykoupeny tak aby mohla existovat a být zahrnuta do územního plánu. Pokud by pozemky nebyly vykoupeny, zůstalo by u teoretických návrhů a parcela pro komunikaci by nebyla vybudována. Část u Adamů se pak budovala z důvodu, že se jednalo o jedinou část, kde bylo možné zahájit výstavbu, dále souvisela s komunikací, která vedla od bytových domů, kde se řešilo parkoviště, k páteřní komunikaci u Adamů a navíc zde byly tři pozemky města. Pokud kolega (p. Fejfar) hledá 13

14 nějaké korupční jednání, požádal o konkrétní informace a ne něco takového, kdy přišel do zasedací místnosti na MěÚ a bavil se tam o korupci při výběrovém řízení na dodavatele projektu Revitalizaci centra města. (p. Fejfar se z pléna ohradil, že tomu tak není). P. Andres reagoval, že právě tak to bylo, kdy v zasedací místnosti hovořil o tom, že to zavání korupcí, že místostarosta jednal s p. Harantem. Když se takovýmto způsobem chová, pak to městu nedělá dobrý obrázek a rovnou mu řekl, že pokud má podezření, aby podal žalobu, a sejdou se u soudu. Bc. Fejfar uvedl, že ptal Ing. Andrese, zda se při hlasování o lokalitě Adam cítí podjatou osobou, protože podle jeho informací údajně kreslil projekty v lokalitě Adam. Ing. Andres - odpověděl, že osobně kreslil studii lokality, která byla zadána. Pokud se jedná o návrhy rodinných domků, ty kreslila jeho dcera. Uvedl, že se necítí nějak podjat, protože zda tam bude komunikace a postoje kolegy ovlivnit ani nijak nemůže. Pokud si p. Fejfar myslí, že v tom je nějaká podjatost či podvody a vadí mu to, v tom případě nemusí hlasovat. Bc. Fejfar uvedl, že nic takového přímo proti p. Andresovi neřekl. Pouze žádal, aby prohlásil, zda při tomto jednání je podjatý či nikoli a k tomu se zatím p. Andres jednoznačně nevyjádřil. Ing. Andres znovu opakoval, že se necítí v této záležitosti podjatý. Ing. Šrůtek okomentoval diskusi nad možnou podjatostí kolegy Andrese s tím, že v tomto případě určitě nevidí problém, p. Andres v té době kreslil svoji práci, prostě to, co umí. Dále uvedl, k navrhované záležitosti, že výbor se touto lokalitou zabýval. Výstupem byly právě schválená pravidla a v souvislosti s nimi navrhuje také stažení bodu, protože neodpovídá parametrům, které byly schváleny. Ing. Doleček vyjádřil svůj názor k údajně konspirativní schůzce s Ing. Harantem. Sice nemá důvod se k této schůzce nějak vyjadřovat a přesto, že nad tím dlouho přemýšlel, může říci jen to, že p. Fejfarovi slibuje, že zváží případné vrácení občanského průkazu. Návrhová komise předložila návrh na usnesení a to, stažení bodu Lokalita Adam z jednání ZM. Zastupitelé hlasovali o stažení tohoto bodu z jednání. Hlasováno: 17 pro, 1 proti, 3 se zdržel Bod byl stažen z jednání. Přestávka od 20:00 do 20:10 hod. K bodu č. 9 Zpráva finančního výboru Ing. Vodička, předseda finančního výboru (FV) krátce komentoval zápis ze schůze finančního výboru ze dne Zastupitelům bylo před jednáním předloženo usnesení z této schůze. Po krátké poradě s kolegou Mgr. Hankem sdělil, že se rozhodli netrvat na některých usneseních. Požádal však, zda by mohla být zpráva zastupitelstvem vzata alespoň na vědomí. Uvedl návrh usnesení: zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu a usnesení finančního výboru. Ze zápisu č. 7: - lokalita Třešňovka FV konstatoval, že by se mělo pokračovat v projektování infrastruktury v této lokalitě; částku Kč vyčlenit z rozpočtu Hasičské vozidlo CAS vozidlo bylo hasičům poskytnuto formou výpůjčky do r. 2016; v současné chvíli neprošlo technickou prohlídkou. FV nedoporučuje předání vozidla do majetku města, protože nebude zcela plnit svůj účel. Navrhuje raději zakoupit auto nové a ročně splácet auto nové, než ročně vynakládat finance na opravy tohoto vozidla. 14

15 Návrhová komise přednesla návrh usnesení : Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne bere na vědomí zprávu finančního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel K bodu č. 10 Zpráva výboru rozvoje města a dlouhodobých investic Ing. Šrůtek, předseda výboru RMDI podal zastupitelům města zprávu o práci výboru. Ze zápisů: - č. 11 Rozvoj řízené rekreace na vodní ploše Rozkoš výbor sestavil k této věci připomínky a požadavky. Vznesl dotaz, zda se nějakým způsobem jednalo s okolními dotčenými obcemi. Ing. Daňsa odpověděl, že město jednalo zatím se dvěma starosty, a to, obcí Velká Jesenice a Provodov-Šonov. Dále je domluveno určité setkání se zástupcem hejtmana p. Dohnálka, s tématem, jakým směrem by se k této věci Khkraj dále postavil a angažoval. Dále probíhá iniciativní jednání ohledně řešení sinic a případného splavení kanálu (přivaděče). Asi za půl roku by zastupitelstvo mělo obdržet komplexní materiál, který se bude týkat nejen poloostrova na Rozkoši, ale i kempu Rozkoš a dalších souvisejících věcí, včetně angažovanosti města v těchto věcech. Výboru RMDI budou některé materiály samozřejmě poskytnuty a bude informován. Stezky a pěšiny stezka do Zlíče prioritní, chybí vyčíslení nákladů na realizaci; další prioritou je trasa A mezi muzeem a lávkou, poslední je stezka ze Zlíče do Ratibořic. - č. 12 Strategický plán výbor se bude této záležitosti věnovat; do konce roku by výbor chtěl získat nějakého tzv. kouče, který by nasměroval a připravil dokument strategického plánu. Zatím není připraveno žádné usnesení. Prvním krokem byla příprava ankety pro podnikatele, který by měl pomoci při zhodnocení aktuální situace ve městě a který bude předán na plánovaním setkání s podnikateli. Dále by se měla s tímto tématem uskutečnit anketa také mezi občany. Výbor si zpracování a předložení strategického plánu předsevzal do dubna č. 13 výbor se zabýval Regulačním plánem poloostrova Rozkoš. - č. 14 Stará radnice výbor navrhuje investovat do studie využitelnosti objektu a doporučuje vedení města připravit podmínky pro výběrové řízení na výběr nezávislého odborníka k zpracování této studie. Uvedl svůj osobní názor, že by radnice mohla znovu sloužit jako radnice města, kde by mohlo sídlit vedení města a současnou budovu prodat. - č. 15 výbor se zabýval dotacemi, zastupitelé nemají přehled na které město dostane, které se připravují apod. Jedná se o vypracování přehledu dotací, které město dostalo apod. Údaje by mohly být aktualizovány před každým zastupitelstvem, aby se zastupitelům naskytl přehled nad pohybem těchto dotací. Resp. Jde o aktivitu města, že by nahrnulo zastupitelům dotační tituly a vypíchnout z nich, co by se dalo čerpat, aby pak zastupitelé nebo výbor mohli žádosti nějakým způsobem urgovat a popohnat zpracování titulu podání žádosti. Na závěr uvedl, že výbor se shodl na tom, že by se měly vydávat finanční prostředky i na vytvoření lepšího prostředí pro stávající občany. Výbor si proto stanovil úkol, že se bude zabývat menšími finančně nenáročnějšími projekty, např. hřiště, možnost koupání u splavu apod. Strategický plán je vize do budoucna. Ing. Daňsa uvedl poznámku, že existuje strategický plán s platností do r. 2015, který byl vypracován v rámci DSO Úpa. Je potřeba zvážit, zda strategický plán bude směřovat až od r nebo se tento zruší. 15

16 Ing. Šrůtek konstatoval, že tento dosavadní strategický plán nepokládá pro město Česká Skalice za nedostatečný. Je toho názoru, že by strat. plán měl být více zaměřen na Českou Skalici a přilehlé obce (Zlíč, Spyta, Zájezd). K bodu č. 11 Majetkoprávní úkony Zastupitelům byla předložena záležitost prodeje pozemku p.č. 813a 814/2. Tento prodej vychází z jednání cca před 2 lety. Jedná se o pozemek naproti Peku, kde se nyní nachází stánek trafiky pí. Stodolové. Písemné materiály jsou přílohou originálu zápisu. Cena byla zvýšena z původních 350 Kč/m 2 na 400 Kč/m 2 a tuto cenu navrhuje RM k projednání v ZM. Přílohou je i podoba stavby. Diskuse : Ing. Vodička - výbor o této záležitosti diskutoval a výsledkem je doporučení zastupitelům, pozemky za navrženou cenu neprodávat. Částka se zdá vzhledem k poloze objektu jako nízká. Dále padl návrh, zda by se stávající pozemek nedal využít jinak, např. parkovací místa. Bc. Fejfar uvedl, že nemá problém pozemek odprodat vlastníkům přilehlé nemovitosti. Vznesl dotaz, jaká je výpovědní lhůta umístění stánku p. Stodoly, zda s ním bylo jednáno. Ing. Daňsa odpověděl, že zde je půlroční výpovědní lhůta. P. Stodola byl o této věci informován asi před 2 lety. Pokud se pozemek prodá, pak si nový majitel bude tuto výpovědní lhůtu sám dávat. Bc. Fejfar vznesl dotaz, zda při zveřejnění na úřední desce se nikdo jiný nepřihlásil. pí. Karásková odpověděla, že o odprodej se tehdy přihlásila pí. Stodolová, ale RM navrhla, že se pozemek prodá Skalickým. Bc. Fejfar vznesl dotaz, za jako cenu byl odprodej nabídnut. p. Hubka uvedl, že žádosti o odkoupení byly podány dvě Skaličtí, Stodolovi. RM doporučila prodej manželům Skalickým. Následně během dvou let manželé Skaličtí neměli na finanční prostředky k tomu, aby realizovali koupi pozemku a následnou výstavbu. Při dalším projednávání byli manželé Skaličtí urgováni, zda trvá jejich zájem o zakoupení pozemku. Poté byl radě města předložen návrh k odprodeji pozemků již s cenou 350 Kč/m 2 a rada města cenu navýšila na 400 Kč/m 2. Bc. Fejfar již na zmiňovaném pracovním jednání ZM žádal o předložení tržního ocenění pozemku, protože zde chybí znalecký posudek. Předložený přehled, za kolik město v poslední době prodalo některé pozemky (p. Holý, Penny Market, pošta) není tržní ocenění pozemku. V tom případě nechápe stanovení ceny, která je navržena (400 Kč/m 2 ), když v důvodové zprávě je uvedena průměrná cena 565 Kč/m 2. Ing. Daňsa odpověděl, že k tomuto pozemku se poměrně drahé zpracování ocenění nezadávalo. Je zde porovnání cen pozemků, které byly prodávány a částka 400 Kč/m 2 byla navržena ještě předtím, než byla zjištěna tato průměrná cena. Bc. Fejfar uvedl, že tento bod by se měl stáhnout z programu jednání. Uvedl připomínku, že v zákoně o obcích je nějaká zmínka o tom, že pokud zastupitelstvo prodává nemovitost za cenu nižší než je cena uvedená ve znaleckém posudku, musí být prodej řádně zdůvodněn. Ing. Andres vyjádřil se jako architekt města, který maloval čáru zástavby. Zmínil pro p. Fejfara, že není podjatý, studii nedělal. Uvedl, že na jedné straně se zde řeší revitalizace centra města, která je řešena zhruba od tohoto místa. Stávající objekt nijak neuzavírá nároží, zástavbu a pokud se zde objevil stavebník, který by vyřešil hmotově tuto záležitost, pak přemýšlíme, proč pozemek zájemci nedat a radši nechat provizorní stánek a přidělat jedno parkovací místo. Pokud jsou zastupitelé spokojeni s tím, jak to tam vypadá, pak se nemusí řešit další proluky v zástavbě a revitalizace centra města. Cena odpovídá tomu, že budoucí stavebník bude mít složitější získání stavebního povolení, aby umístil budovu před okna nebo 16

17 zazdil přímo okna současnému majiteli. Vyzval zastupitele, aby se na tuto záležitost dívali, jak vyřešit tuto možnou zástavbu, jde o to, aby zástavba k něčemu vypadala. Bc. Fejfar uvedl, že proti prodeji není, ale chtěl, aby byly naplněny formální záležitosti. Dále uvedl, že ho napadla také otázka, kdy vlastně byl záměr zveřejněn. Před dvěma lety? Zda tedy v tomto případě je řádně naplněn zákon o obcích a neměl se záměr před jednáním ZM znovu vyvěsit. Je toho názoru, že formální znaky je důležité splnit. Znovu uvedl, že z těchto důvodů je tento návrh ke stažení. Ing. Andres zmínil, že se mu zdá divné, když tento návrh už jednou prošel jednáním RM a byl schválen, se k tomu znovu zastupitelstvo vrací. Aby se z tohoto prodeje několika m 2 nestala taková kauza, že se bude řešit až do konce volebního období. pí. Kozáková podotkla, že by odprodej pozemku byl asi správný, jen se nabízí otázka, zda budou mít noví majitelé na výstavbu. Uvedla, že znalecký posudek by měl být zhotoven a pokud by se cena pozemku navýšila např. o 200 Kč/m 2 pak by nebyl problém znalecký posudek uhradit. p. Hubka uvedl, že v tomto případě musí souhlasit s názorem p. Fejfara, že pokud záměr nebyl zveřejněn 15 dní před jednáním ZM, tento bod by se měl stáhnout. pí. Karásková odpověděla, že záležitost byla zveřejněna v roce Ing. Šrůtek je toho názoru, že pokud zde byli dva zájemci, mělo by se to řešit více transparentněji. p. Hubka konstatoval, že bod by se měl stáhnout. Záměr znovu vyvěsit a počkat, kteří zájemci se k návrhu přihlásí. Bc. Fejfar požádal, aby byl případně dán zpracován znalecký posudek na tržní cenu. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, zda pozemky v lokalitě U Sadu jsou prodány všechny. p. Hubka odpověděl, že se mají prodávat ještě dva poslední pozemky. V současné době je to zveřejněno na úřední desce, internet, noviny. Nabídky se mohou podávat do p. Špelda vznesl dotaz ke Zlíči, že by se měla do budoucna rozparcelovat určitá lokalita p.č. 191/1. Ing. Daňsa odpověděl, že se domnívá, že by se mohlo jednat o parcelu nad p. Hauckem. Jedná se o pozemek, který je z části již v územním plánu určená k zastavění. Starosta tento bod stáhl z jednání. K bodu č. 12 Různé Doplňující volba člena Kontrolního výboru Na základě rezignace Ing. Hubky z kontrolního výboru je navržena doplňující volba člena kontrolního výboru. Město navrhuje za člena kontrolního výboru paní Zdenku Ulrichovou, bývalou matrikářku MěÚ. Bez diskuse. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne volí člena Kontrolního výboru Zdenku Ulrichovou. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Starosta informoval zastupitele o dalším předpokládaném jednání ZM a Jmenování vrchního strážníka Na základě rezignace velitele MP Bc. Blatníka proběhlo výběrové řízení na velitele městské policie. Vybrán byl p. Včeliš, který v současné době pracuje jako strážník městské policie. 17

18 Starosta představil zastupitelům nového vrchního strážníka městské policie v České Skalici p. Pavla Včeliše. Stav městské policie byl doplněn o nového strážníka, který v minulém výběr. řízení byl druhý a nyní byl již poslán na školení do Mělníka. V návaznosti na novelizaci zákona o městské policie je potřeba jmenování schválit v zastupitelstvu města. Diskuse: Bc. Fejfar vznesl dotaz, jaké jsou priority pro městskou policii. Dle jeho názoru by MP měla mít spíše preventivní činnost a ne represivní, hlavně co se týká pokut. p. Hubka uvedl, že o činnosti samozřejmě společně s vrchním strážníkem hovořili. Mezi priority patří samozřejmě rozšíření kamerového systému, zvýšení četností pochůzek, včetně okrajových částí města. Ing. Šrůtek vznesl dotaz, k umístění kamery v Havlíčkově ulici, která byla odstraněna. Ing. Daňsa odpověděl, že v této lokalitě jsou určité problémy. Provizorně zde byla umístěna kamera, ale nevyhovovala přesně všem parametrům (pohled apod.), tak byla zatím odstraněna. Návrhová komise přednesla návrh usnesení: Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne projednalo a schvaluje jmenování vrchního strážníka městské policie v České Skalici pana Pavla Včeliše, bytem Broumovská 25, Náchod. Hlasováno: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Protože nebylo dalších připomínek, ukončil starosta jednání zastupitelstva města v 21:00 hodin. Usnesení je přílohou zápisu. 18

19 I. V y d á v á : Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Česká Skalice konaného dne Zastupitelstvo města Česká Skalice na svém zasedání dne obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o zabezpečení veřejného pořádku při chovu a pohybu psů a jiných zvířat. Viz. příloha č. 1. Hlasováno : 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel II. P r o j e d n a l o a s c h v a l u j e : 1. účast města v nově vytvořeném EUROFONDU Euregionu Glacessis. Členský příspěvek ve výši Kč bude zahrnut do návrhu rozpočtu pro rok Hlasováno : 20 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. zřízení Osadního výboru pro městskou část Zlíč (kat. území Zlíč a část ulice Jiráskova přiléhající k této místní části). Výbor bude pětičlenný. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 3. Pravidla finanční spoluúčasti města Česká Skalice na budování základní infrastruktury v nově budovaných rozvojových lokalitách města Česká Skalice. Viz. příloha č. 2. Hlasováno : 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel 4. jmenování vrchního strážníka městské policie v České Skalici pana Pavla Včeliše, bytem Broumovská 25, Náchod. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel III. V o l í : 1. předsedu Osadního výboru městské části Zlíč Ing. Radovana Piecha a členy výboru : Jaroslavu Pavlovou, Věru Sodomkovou, Veroniku Škaldovou, Vladimíra Prchala. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel 2. člena Kontrolního výboru Zdenku Ulrichovou. Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel IV. B e r e n a v ě d o m í : 1. zprávu finančního výboru Zastupitelstva města Česká Skalice ze dne Hlasováno : 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel Mgr. Věra Junková ověřovatel zápisu Tomáš Hubka starosta města Jan Špelda ověřovatel zápisu Ing. Josef Daňsa místostarosta města 19

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období

Zápis ze 5. zasedání obce Libčany ve volebním období Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2014-2018 ze dne 21. 4. 2015 od 19.00 hod. Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina):,mgr. Jaroslava Slavíková, Hana Fejglová, Ing.

Více

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 10/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.11.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,35 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Slatina nad Úpou

Obec Slatina nad Úpou Obec Slatina nad Úpou Zápis z jednání Zastupitelstva obce (ZO) 9. řádná schůze Zastupitelstva obce, konaná dne 6. 10. 2015 v 19:00 hodin v jednací místnosti obecního úřadu Přítomni: Marie Pokorná, Monika

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šimanov v roce 2015, konaného dne 17. 6. 2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce pan Miloš Minařík jako předsedající zahájil zasedání zastupitelstva

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 7. 4. 2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 2. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 6. 12. 2010 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : Mgr. Hanek, pí. Bašová, Neomluveni

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2016, konaného dne 12. 05. 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:05 hodin. Přítomni:

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 21. června 2006 Přítomni: Křivka, Mencl, Telecká, Kment, Melounová, Neomluven: Kareš, Šlingr Omluven: Čápová, Hladík na dobu nezbytně nutnou, Ověřovatelé

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva města dne č. 18 Z Á P I S

Zápis z jednání zastupitelstva města dne č. 18 Z Á P I S Zápis z jednání zastupitelstva města dne 17.12.2009 č. 18 Z Á P I S o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva města Lanžhot konaného dne 17. prosince 2009 v zasedací místnosti MěÚ v Lanžhotě Starosta p. František

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 5. 2016 Čas zahájení 18:00 Ověřitelé: Ing. Petr Bartoň, Mgr. David Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 24.8.2016 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015

U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 U s n e s e n í z 10. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 6. 5. 2015 Usnesení č. 10/154/V/2015 Rada města projednala a schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky města Česká Skalice č. 1/2015, kterou

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 22. července 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul.

Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul. Výbor pro rozvoj a investice města V Písku dne 27.04.2016 Z Á P I S č. 3/2016 z jednání, které se konalo dne 22.04.2016 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 215, městského úřadu Písek, Budovcova ul.

Více

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 27. května 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 27. května 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 27. května 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň Přítomni: Omluveni: 7 členů zastupitelstva města: Ing. Milan

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6

ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 ZÁPIS Z RADY DSO ŠLAPANICKO č. 6 konané dne 18. 2. 2016 v 13:30 Místo konání: zasedací sál MěÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, Brno Program: 1. Zahájení a schválení programu 2. Zadání znaleckých posudků na odhady

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Miřejovice konaného dne 30. 6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Miřejovice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 9. dubna 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup

Přítomni: Sýkora, Strnad, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, JUDr. Vrbecká, Hodina, Ing. Uzlová, Matějka, Soukup Z Á P I S z 1. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 25. února 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 31.1.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:30 hod. Zasedání zahájil a řídil pan starosta

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré

Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne , 19:00 na OÚ v Ostré Zápis z 23. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.11. 2016, 19:00 na OÚ v Ostré Přítomni: Mgr. Jana Kaucká,, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Kateřina Čápová, M. Crha, Ing. Jiří Čenský, Jan Pudil Omluveni:

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více