OUSTEVNÍK. A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný. Roèník IX.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUSTEVNÍK. A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný. Roèník IX."

Transkript

1 Kde se v našem kraji nejlépe tøídí odpad? V Dolní Poustevnì! Potvrdily to výsledky soutìže, kterou již šestým rokem poøádá Ústecký kraj a spoleènost EKO- KOM, a. s. Záštitu nad celou akcí mìla Jana Vaòhová, hejtmanka kraje. Do soutìže jsou automa- ticky zaøazeny všechny obce a mìsta v kraji. Dìèínsko je na tom s tøídìním v porovnání s ostatními okresy nejlépe. V první desítce obcí a desítce nejlépe tøídících mìst našlo umístìní hned devìt mìst a obcí z Dì- èínska. Prvenství mezi mìsty si vysloužila Dolní Poustevna, me- zi obcemi pak Doubice. Pøedání tohoto prestižního ocenìní probìhlo zkraje èervna na ústecké Vìtruši. Zástupcùm mìst a obcí pøedali ceny námìstek hejtmanky Arno Fišera a pøedseda výboru pro zemìdìlství, životní prostøedí a venkov Antonín Terber spolu s Monikou P ÈERVENEC 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, tel./fax , A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! níka pøinášíme snímky dalšího nepoøádku, který našemu mìstu nedìlá dobrou vizitku. Ráznì proto vyzýváme obèany, aby od tohoto jednání upustili, jelikož porušují obecnì závaznou vy- hlášku o odpadech. Kdo bude pøistižen pøi zakládání podobné èerné skládky, bude øešen na pøestupkové komisi, kde mu hrozí vysoká pokuta. Již v minulém vydání jsme psali, aby se lidé nad sebou zamysleli, co se týèe neustálého odkládání domovního odpadu mimo popelnici. Paradoxem je, že i pøesto, že jsme spoleènými silami získali prestižní ocenìní v podobì Sklenìné popelnice, stále ještì se najdou lidé, kterým je nepoøádek ve mìstì lhostejný. Proto i v tomto vydání Poustev- Zeman, zástupkyní øeditele krajského úøadu. Kromì krásného poháru, obdrželi vítìzové také poukázku na herní prvky, které budou za odmìnu sloužit obyvatelùm vítìzného mìsta a obce. Pro naši obec to znamená 60 tisíc korun. Jsou cílenì urèeny na úpravy dìtských høiš a budou proinvestovány ještì v letošním roce. Od té doby, co se mezi obcemi a mìsty o Skle- nìnou popelnici soutìží, jsme se vždy umístili v první desítce, jednou dokonce na druhém místì. Letos jsem tedy opravdu rád, že se nám podaøilo dosáhnout na pøíèku nejvyšší a mùj velký dík patøí všem Poustevòákùm, kteøí tøídí a mají zájem udržovat mìsto èisté. A prosím, tøiïte dál, uvedl starosta mìsta Miroslav Jemelka. Soutìž je souèástí projektu Intenzifikace oddìleného sbì- ru a zajištìní využití využitel- ných složek komunálních odpadù vèetnì jejich obalové složky v Ústeckém kraji. V rámci projektu bylo v roce 2010 zakoupeno a instalováno dalších 416 kontejnerù na tøídìný odpad v celkové hodnotì 3 miliony korun. V roce 2010 obyvatelé Ústeckého kraje prùmìrnì vytøídili 31,9 kg odpadu, z toho 18 kg papíru, 6,7 kg plastù a 7,2 kg skla. Vážím si práce mìst a obcí Ústeckého kraje, které se vìnují tøídìní odpadu a zlepšují nakládání s odpady. Tím se podílejí i na zlepšení životního prostøedí. Pøedstavitelé ocenìných mìst a obcí mají navíc velký podíl na motivaci obèanù, aby se do tøí- dìní odpadù aktivnì zapojili, uvedl námìstek hejtmanky Arno Fišera. Kategorie obce Doubice 2. Staòkovice 3. Libèeves 4. Lobendava 5. Chudoslavice 6. Staré Køeèany 7. Vrbièany 8. Vìdomice 9. Horní Podluží 10. Žitenice Kategorie mìsta Dolní Poustevna 2. Èeská Kamenice 3. Krásná Lípa 4. Úštìk 5. Litomìøice 6. Chomutov 7. Velký Šenov 8. Mikulášovice 9. Ústí nad Labem 10. Cítoliby V prùbìhu konání soutìže se naše mìsto vždy umístilo v první desítce. Slavnostní pøedání ocenìní na ústecké Vìtruši. Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný Skládka na Karlínské ulici. Tradièní bordel v centru H. Poustevny.

2 strana 2 Poustevník 7/2011 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA V èervenci 2011 oslaví své životní jubileum:rùžièka Jiøí 55 let Bolechová Rùžena 60 let Štiková Helena 60 let Gaži František 65 let Szabová Edda 70 let Kittel Rainer 75 let Hokeová Drahomíra 77 let Rejzková Ilona 90 let Všem jubilantùm pøejeme zdraví, pohodu a životní optimismus do dalších let. Narodila se: Hauserová Karolína Navždy nás opustili: Jenšíková Eva 51 let Bašta Zdenìk 69 let Znovu žádáme obèany, kteøí si nepøejí, aby jejich jméno figurovalo v pravidelnì zveøejòovaných seznamech, aby tuto skuteènost nahlásili nejpozdìji do data konání redakèní rady na evidenci obyvatel nebo redakci PP. PODÌKOVÁNÍ Dìkuji pracovnicím MìÚ za návštìvu a dárek k mým narozeninám. Milouš Pojer SVOZ PYTLÙ Sbìrný dvùr sobota v sudém týdnu hodin: 2., 16 a 30. èervence Svoz pytlù na tøídìný odpad pondìlí v sudém týdnu: 11. a 25. èervence TIP NA DOVOLENOU Cestovní agentura Ing. Pavla Špaèka nabízí poslední volná místa na osvìdèeném místì v Lido Adriano v Italii v termínech a Cena obsahující dopravu, ubytování v hotelu Belveder a polopenzi i za pouhých Kè. Lze vlastní pøíprava stravy, pak další sleva. Pláž pøed hotelem. V nabídce též 10 a 17 denní zájezdy do Chorvatska na Makarskou rivieru do Podgory - hotelu Mediteran na Makarské rivieøe - a do Tuèep. Též levné zájezdy do Biogradu i o prázdninách. Osobní jednání každou støedu na Karlínské. Kontakt mobil , Co nového na železnièním pøejezdu Dolní Poustevna - Sebnitz? Jednání pokraèují. Na tom let. Musí totiž nakoupit nové øení jejich možností. Dobrou posledním, které se uskuteènilo soupravy a mluví o investici 2,5 myšlenkou, jak zajistit potøebpoèátkem èervna na sebnitz- milionu Euro. Dvacetiletý záva- nou vytíženost spoje, je pøíprava ském nádraží, se sešli jak zás- zek je proto právì ten dùvod, výhodného balíèku, který by k tupci èeské, tak nìmecké strany. proè je na nìmecké stranì tako- této formì cestování pøilákal. Podporu celé vìci vyjádøila svou vé zdržení. Nìmecká strana Obì strany se proto dohodly, že pøítomností hejtmanka Ústecké- hledá øešení, uvažuje napøíklad sepíší své návrhy a spolupracoho kraje Jana Vaòhová. Pøítomen o podpoøe drah tím, že nakoupí vat pøi tom budou s pracovníky byl samozøejmì také starosta autobusy, které mohou jezdit odboru dopravy a regionálního Dolní Poustevny Miroslav Je- také po kolejích. Byla by tak zøí- rozvoje. melka a jeho nìmecký protìjšek zena kyvadlová doprava a ne- Chystají se další jednání. V Mike Ruckh. Nové informace musely by se platit peníze pøi nejbližší dobì se v Dolní Pouspøinesl zemský rada okresu Sas- nedodržení 20 let. Výhodou je, tevnì sejdou zástupci zájemcù o ké Švýcarsko Východní Kruš- že autobusy jsou levnìjší než provozování dopravy na této nohoøí Michael Geisler. Podle vlakové soupravy, uvedl Mi- trati, zástupci kraje i zemské nìj se v souèasné dobì v Nìmec- chael Geisler. rady. Øešit se budou podmínky, ku uzavírá mnoho tras z dùvodu Další možností by bylo doto- za nichž by se dalo na trati jezdit malé vytíženosti, v èemž vidí vání provozu vlakù z krajského i další okolnosti. Jsem moc rád, problém následnì i po otevøení rozpoètu, tak jak tomu bývá i na že se hejtmanka ve vìci angažuje spoje Sebnitz - Dolní Poustevna. èeské stranì. Máme plno tratí, a doufám, že se nám spoleènými Vytíženost tratì musí být tisíc kde dennì jezdí jen 10 až 15 lidí, silami podaøí vše dotáhnout do cestujících dennì. Pokud nebu- tratì však není možné uzavøít, zdárného konce, ukonèil Mirode, hrozí obava, že tra bude u- protože obèané se bouøí a tak je slav Jemelka, dolnopoustevenzavøena. Nìmecké dráhy pøitom musíme dotovat, vysvìtlila hej- ský starosta. chtìjí mít jistotu, že železnièní tmanka Jana Vaòhová a vyzvala spojení bude provozováno 20 tak nìmeckou stranu k provì- Dìkujeme! Opìt jste pøispìli do humanitární sbírky Diakonie Broumov Co se po mìstì povídá a není pravda... Po mìstì se šíøí fáma, o tom, že mìsto prodalo bývalé uèilištì a že pøipravuje ubytování pro nepøizpùsobivé. Chtìli bychom touto cestou oznámit, že to není pravda a takovou informaci mùže zveøejnit pouze ten, kdo chce zámìrnì škodit! Žádná jednání neprobìhla, nic se neprodává, žádné pronájmy se nepøipravují! Naopak se mìsto?!?! snaží zamezit tomu, aby do mìsta nepøizpùsobiví obèané pøišli. Pokud nìjaké pronájmy èi prodeje chystají soukromníci, mìsto takovou situaci neovlivní. Doufá ale, že v tomto smìru jsou soukromí majitelé volných nemovitostí a prostor s mìstem za jedno a nemají o pøíliv takových lidí do našeho mìsta zájem. Základní organizace Svazu tìlesnì postižených v Dolní Poustevnì uskuteènila ve spolupráci s mìstským úøadem humanitární sbírku pro Obèanské sdružení Diakonie Broumov. Sbírka se uskuteènila ve dnech èervna 2011 v prostorách klubovny Svazu tìlesnì postižených v mìstské ubytovnì. Do sbírky pøispìlo 45 našich obèanù a bylo shromáždìno 100 pytlù obleèení, lùžkovin, prošívaných dek, peøin, obuvi, nádobí. Diakonie Broumov je obèanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteøí se z rùzných dùvodù ocitli v krizové životní situaci a na okraji spoleènosti a to s cílem jejich osamostatnìní tak, aby mohli najít své místo ve spoleènosti. Tìmto lidem poskytují sociální služby, pracovní pøíležitosti, azylové ubytování, materiální èinnost. Veškerý materiál je v Broumovì tøídìn klienty azylových domù, na nositelnì odìvy, které jsou pøedány potøebným, poškozený materiál je pøedáván k prùmyslovému zpracování a nepoužitelný materiál jde do odpadu. Mìstský úøad i Diakonie Broumov dìkují za kladný pøístup našich spoluobèanù a podìkování si zaslouží i organizátoøi sbírky. Další sbírka se uskuteèní zase na podzim HL Víte o tom, že Poustevník má své místo i na webových stránkách mìsta Je dokonce druhou nejnavštìvovanìjší stránkou celého webu. Dennì se na nìj podívá prùmìrnì 33 lidí.

3 strana 3 Poustevník 7/2011 Oprava mostkù pøes Luèní potok zahájena V mìsíci èervnu zahájila firma KM Nezmar opravu mostkù pøes Luèní potok, které byly ponièeny loòskou bleskovou srpnovou povodní. Statikem bylo rozhodnuto, že opravou musí projít 3 nejvíce poškozené mostky a to u èp. 28 (u Patlejchù), u èp. 56 (u Záležákù) a u èp. 128 (u Chadimù). Velké foto: Rozebírání starého mostku u Záležákù. Malé foto: Mostek u èp. 28 v Lobendavské ulici je již opraven. Kontaktní místo RWE by mìl nahradit videoterminál Starostové Sdružení pro ká nezamìstnanost a tudíž novinku zavádí tzv. videotermirozvoj Šluknovska mají za sebou nedostatek finanèních prostøed- nály. Na jejich obrazovce vidí jednání se zástupci plynárenské kù mnohých k dojíždìní vyøízo- zákazník operátora, operátor spoleènosti RWE. Dùvodem je vání záležitostí až do krajského zákazníka a mùže tak vidìt i zrušení služebny a zákaznické- mìsta. Spoleènost se hájí nut- sporný doklad èi další dokuho místa v Rumburku a pøe- ností hledat úspornìjší zpùsoby menty. Protože jde o drahé sunutí agendy do Ústí nad La- komunikace. Telefonický kon- zaøízení, uvažuje se na Šluknovbem. Hájili tak zájmy pøedevším takt zùstal zachován a operátoøi sku o instalaci jednoho videoterstarších obèanù, kterým zmìna jsou školeni tak, aby byli schop- minálu. K jeho instalaci by po pøináší nejvìtší problémy. Nez- ní vyøídit pøipomínku zákazní- vyjasnìní podmínek mohlo dojít nají zásady elektronického kon- ka až do zdárného konce. pøibližnì bìhem 3 mìsícù. O taktu a v pøípadì reklamací nebo Spoleènost nabízí možnost místì, kde bude terminál umísnejasností èi dotazù jsou bezrad- kontaktu také pøes datové tìn, ještì probìhnou jednání. ní. Dùvodem protestù je i vyso- schránky, nebo skype a jako Pomùžeme Vám získat odškodné za: Dopravní nehodu! Pracovní úrazy! Úèastnicí: Øidiè, spolujezdec, chodec, cyklista, atd. Újma na zdraví, smrt blízké osoby, ušlý zisk, náklady na léèení, bolestné... Oddlužíme Vás dle Insolvenèního zákona! Zastavíme exekuce a splátky. Bude Vám stanoven JEDEN nový splátkový kalendáø na vše. Záruka spokojenosti. Nabízíme rychle a bez poplatku pøedem úvìry se zástavou domu, bytu v OV a družst. bytu. Tel Radnice schválila spolupráci s Hohensteinem Dne byla podepsaná smlouva o spolupráci s mìstem Hohnstein k projektu "S Kašpárkem pøes hranice", který byl podán v Dražïanech do programu Cíl 3 / Ziel 3. V pøípadì schválení tohoto projektu se rozšíøí v regionu nabídka volnoèasových aktivit pro dìti a mládež. Projekt øeší opravu budovy loutkového divadla v Dolní Poustevnì, kde se plánuje vytvoøení multikulturního centra pro mladé. Foto: V. Madunický KRÁTCE Zastupitelé mìsta rozhodli o podání opakované žádosti na Dopravní inspektorát v Dìèínì na umístìní dopravního znaèení v ulici Sadová, kde vzniká komplikovaná dopravní situace a tudíž špatná prùjezdnost. Komise pro výstavbu a životní prostøedí dostala za úkol vytipovat vhodné pozemky na zalesnìní. Zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu Krajského úøadu Ústí nad Labem o pøezkoumání hospodaøení našeho mìsta za rok Bìhem šetøení nebyly zjištìny žádné chyby ani nedostatky. Tento výrok je pro mìsto velmi dùležitý, pomáhá totiž pøi pøidìlování dotací. Velký dík za dobøe vykonávanou práci proto patøí všem zamìstnancùm mìstského úøadu, veškeré úkony se zde provádìjí v souladu zákona o obcích. Podobná veøejnosprávní kontrola probìhla také v základní a mateøské škole a pøinesla stejný výsledek. I zde se hospodaøí v naprostém poøádku. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili návrh technického øešení vsypové louèky, jejíž zbudování se chystá na dolnopoustevenském høbitovì. Budovat se zaène, až mìsto vyšetøí nebo jinde získá vhodné finanèní prostøedky. Mìsto schválilo podání žádosti o dotaci na letošní roèník Mezinárodního loutkového festivalu. Žádá o finance z fondu malých projektù ve výši zhruba 150 tisíc korun. Mìsto zároveò podává také žádost o dotaci z Operaèního programu Životního prostøedí na projekt Lesopark. Ten by mìl vzniknout v místní èásti zvané Hamr, kde se poèítá se zpevnìním cest, instalací zábradlí, lavièek, zbudováním klidových míst a dalšími investicemi. Zastupitelé schválili zahájení výmìny 96 oken na II. stupni základní školy. Pokud se podaøí zorganizovat výbìrové øízení, mohla by první etapa výmìny probìhnout už bìhem hlavních prázdnin. Mìsto by rádo výmìnu zaplatilo z dotaèních penìz, bohužel, ale zatím nebyl vypsán žádný vhodný dotaèní titul, pokusí se jej tedy získat zpìtnì. Kompletní výmìna by mìla vyjít rámcovì na 1,5 milionu korun. Základní škola, školní družina i školní jídelna v Dolní Poustevnì budou v dobì hlavních prázdnin uzavøeny od 1. èervence do 31. srpna Mateøská škola bude uzavøena od 18. èervence do 19. srpna Pøejeme vám krásné prázdniny a prima dovolenou!

4 strana 4 Poustevník 7/2011 Kanalizace: Èeká se na zelenou z ministerstva Zahájení prací na rekonstrukci kanalizace mìsta je nyní v rukou úøadního šimla. Všechny potøebné materiály mìsto již v listopadu loòského roku odevzdalo na Státní fond životního prostøedí a nyní èeká na to, až žádost podepíše ministr a další kompetentní orgány. Rekonstrukce kanalizace by mìla trvat dvacet mìsícù, vedení mìsta pøedpokládá, že pokud se hnou ledy, mohly by práce zaèít už bìhem èervence. Obèané budou vèas informováni o harmonogramu prací jak prostøednictvím novin, rozhlasu, tak i osobnì. Centrum setkávání pøivítalo vzácnou návštìvu L M PÙJÈKY Zdravím všechny, co potøebují finanèní pomoc. Jedná se o pùjèku od 5000 do Kè. Je bez poplatkù a nenahlížení do registru. Volejte na tel. è.: nebo pištì na Bývalý rodák ze sousedního vzácnou návštìvu? Dr. Maaz je mìsta Sebnitz pan Dr. Med. vnukem stavitele pana Karla Hans - Joachim Maaz jezdí pra- Steidla, který v roce 1937 zaèal videlnì na návštìvy mìsta ale i kostel budovat. Jeho dìdeèek okolí. Pøi svých výletech objevil, byl silný katolík a spolu s že se zde v Dolní Poustevnì re- ostatními nadšenci zaèal kostel konstruoval bývalý evangelický stavìt z penìz, které se podaøilo kostelík (nyní Centrum setká- získat sbírkou. Druhá svìtová vání ) a projevil velký zájem o válka bohužel zmaøila všechny individuální prohlídku této plány na dostavbu. Panu Maaz památné stavby. Mìsto Dolní si prohlédl celý kostel, historické Poustevna jeho žádosti vyhovì- fotografie, fotodokumentaci o lo a tak ve ètvrtek 2. èervna 2011 pøestavbì a vyhlídkovou vìž. v dopoledních hodinách pan Z celé návštìvy byl velice Maaz (doktor na psychiatrické nadšený a dokonce si rezervoval léèebnì v Halle) pøijel s celou tyto prostory na bøezen 2012, rodinou na slíbenou prohlídku. kde chce mít svatbu se svojí Ètenáøi se jistì ptají, co že je to za pøítelkyní. Mìsto jeho prosbu ochotnì pøijalo a dìkuje za návštìvu. Nabízím úklidové služby v domácnosti + mytí oken. Dolní Poustevna a okolí. Tel.: po 15. hodinì

5 strana 5 Poustevník 7/2011 Centrum setkávání pøineslo za poslední mìsíc další prima kulturní zážitky V nedìli 29. kvìtna se v Centru setkávání od 19 hodin konalo další divadelní pøedstavení. Rumburský soubor Hranièáø nám jako posledním pøed divadelními prázdninami zahrál hru od W. Shakespeara - "Sen noci svatojánské". Herci pøi høe využili nejen pódium,ale i pùl sálu a schodištì na balkón. Pøedstavení navštívilo 37 platících divákù, všichni odcházeli spokojení a dobøe naladìni. LE Po celý mìsíc èerven jsme mìli pøíležitost, zhlédnout zajímavou výstavu "Karlovo ú- dolí (ne)zapomenuté výletní místo". Návštìvníci výstavy si mohli prohlédnout dobové historické fotografie, jak ve své nejvìtší slávì a lesku Karlovo údolí vypadalo. Byla tu k vidìní Noc kostelù se snesla i na Dolní Poustevnu Je pátek 27.kvìtna veèer a v kostele Archandìla Michaela je vše pøipraveno na Noc kostelù. Nejchmurnìjší obavy a myšlenky poøadatelù o prázdném kostele se ukazují jako falešné a akce mùže zaèít. Po úvodním slovu pana starosty vystoupily se svým programem Berušky, pìvecký kroužek místní ZŠ. Ty pak vystøídali žáci a uèitelé školy G. Pelechové, kteøí ve svém pøedstavení Semínka nastavili zrcadlo nám všem, kdo máme dìti rádi, ale kvùli práci a shonu jim to obèas zapomínáme dát najevo. V prostoru pøed kostelem jsme shlédli irský tanec a pak už se kostel promìnil v místo tvoøení a objevování. Dìti si ve výtvarné dílnì vybarvovaly omalovánky, vyrábìly andìlíèky, vitrážová okna, skládaly kostel z puzzlí a zdobily kostelíèky ze slaného tìsta, které pro úèastníky Noci kostelù pøipravili v dílnì M. Otáhala. Spoleènými silami jsme postavili kostelíky z kostek cukru, po rozsvícení svíèek v nich se pak linula pøíjemná vùnì karamelu celým okolím. Na všechny velké i malé zájemce èekala zajímavá prohlídka kúru a prostor kostelní pùdy, kterou na jednièku zvládl prùvodce Aleš Leksa. Využili jsme pøíležitosti i k tomu, aby také návštìvníci, kteøí bìžnì do kostela nezavítají, poznali jeho hlavní èásti a význam. Po kostele byly umístìny cedulky s oznaèením, na zájemce èekaly pracovní listy, které je motivovaly k pátrání. O zajímavé hudební zakonèení akce se postaral Vilémovský chrámový sbor, který do kostela pøilákal další zájemce. O hudební doprovod Berušek i sboru a vytvoøení pøíjemné pohody po celý veèer se postarala hrou na klávesy Denisa Fišerová. Odhadujeme, že bìhem tøech hodin, kdy byl kostel otevøen, jej navštívilo lidí. Taková úèast nás nejen tìší, ale i zavazuje k pøípravì dalšího roèníku. Dìkuji panu Paterovi Jacku Kotiszovi za jeho vstøícnost, panu A. Tobiškovi a všem ostatním, kteøí se na pøípravì i prùbìhu akce podíleli, za ochotu a pomoc. RK Svátek dìtí jsme oslavili dìtskou olympiádou Plánovaný program na osla- podle vìku a pohlaví. Dìti si pak vu Dne Dìtí jsme uskuteènili až vyzkoušely své pohybové do- 2. èervna, nebo pøedešlý den vednosti ve ètyøech disciplíbyl deštivý. Ale i tak 1. èervna nách, a to v hodu míèkem, skoku dìti nepøišly zkrátka a hry a do dálky, trojskoku a bìhu na rùzné dovádivé soutìže probìh- krátkou vzdálenost. ly ve školce. A teï již k prùbìhu Vyhodnocení probìhlo na olympiády - po svaèinì jsme se školkové zahradì, kde byly ve sportovním obleèení vydali nejprve ocenìny dìti s nejlepšína multifunkèní høištì, kde jsme mi výsledky a poté i ostatní dìti rozdìlili dìti do ètyø skupin obdržely úèastnické medaile. JJ Návštìva u hasièù se pøedškolákùm líbila mapa objektu Karlova údolí pro výstavì byly i fotografie ze sou- vodotryskem se slehla zem. "Je lepší pøedstavu, kde se co ten- èasného stavu budovy. Objekt je to velmi smutný pohled", øekli krát nacházelo. Souèástí výstavy velmi zdevastován, po lesním návštìvníci výstavy. Výstavu zde byly fotografie výletních divadle, rybníècích, dìtském shlédlo pøes osmdesát obèanù. míst z okolí mìsta Šluknova. Na høišti, palmovém háji a parkem s LE Dne naše pøedškolní dìti spoleènì s nìmeckými dìtmi z naší partnerské školky ze Saupsdorfu navštívily místní hasièskou zbrojnici. Pøedmìtem našeho zájmu byla horolezecká stìna, kterou si mohli ti nejvìtší odvážlivci s dopomocí školeného hasièe Vítka vyzkoušet. Mezi tím si ostatní dìti prohlédly i vyzkoušely nìkteré èásti hasièského obleèení a techniky. Foto: škola

6 strana 6 Poustevník 7/2011 Veèerníèková slavnost ve školce se vydaøila V pátek 17. èervna odpoledne zaèala zahradní slavnost za pøítomnosti dìtí, rodièù a pøátelù školky, pana starosty, øeditelky školy a všech zamìstnancù, tentokráte v duchu veèerníèkù a jeho pohádkových bytostí. Jako první se pøedstavili pøedškoláci, kteøí se svým krátkým programem rozlouèili s naší školkou. K vidìní byli Makové panenky, víly Amálky, Rákosníèek, Køemílkové, Verunka z brouèkù, Manky a Rumcajs, vodník Èesílko, Šebestová. Po omotýlkování a pøedání drobných dárkù a výkresù prošel zahradou i pohádkový prùvod. Poté zaèalo pohádkové klání v podobì deseti soutìží a her, s kterými nám pomohli i rodièe. Zdoláním všech úkolù si dìti vysloužily malý dárek od Veèerníèkù. Pak si všichni užívali krásného poèasí, opékání a pojídání rùzných dobrot od rodièù a našich kuchaøinek. S blížícím se veèerem malé dìti a rodièe zahradu opouštìli a zùstalo jen tøináct odvážných pøedškolákù, kteøí ve školce pøespali. JJ Ptaèí snìm si dal dostaveníèko v mateøské škole Ve støedu 15. èervna do naší mateøské školy zavítala hudebnice Dagmar Èermusová s poøadem O ptaèím snìmu, v nìmž se dìti nejenom seznámily s jednot-livými druhy èlenù ptaèí øíše, ale také si spoleènì zazpívaly, zahrály na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si také osvojily základní hudební pojmy notovou osnovu, houslový klíè, noty èi pojem dirigent. JJ Kompletní zpravodajství ze školy najdete na webových stránkách školy: Den dìtí na Ètverci nemìl chybu, dìti se úžasnì bavily Oslava svátku všech dìtí probìhla v nedìli 5. èervna na výletišti Ètverec. Pøipravila ji pro nì Kulturnì školská komise s ostatními organizacemi - volejbalisté, myslivci, hasièi, dùchodci, loutkaøi. Na odmìny pøispìlo mìsto, vietnamská komunita, Uni bazar Kubát, firma Holcová. Dìkujeme! Foto dole zleva: Dìti zaujatì sledují loutkové pøedstavení Hasièský sbor pøipravil pro dìti soutìž ve støíkání a pìnovou show Soutìž v zatloukání høebíkù Závody ve skákání v pytli Nejbližší veøejné zasedání mìstského zastupitelstva: 17. srpna 2011 od 17,30 hod.

7 strana 7 Poustevník 7/2011 HISTORIE A SOUÈASNOST NAŠEHO MÌSTEÈKA. Po dvoumìsíèní odmlce vám opìt pøinášíme pohled do historie a souèasnosti našeho mìsta prostøednictvím dvou fotografií, které zachycují stejný objekt v dobách minulých a nyní. V èervencovém vydání zpravodaje vám ukazujeme železnièní zastávku v Horní Poustevnì z roku 1930 a nyní. Foto: archiv a kronikáø Vilém Madunický Obnovitelné zdroje energie a jejich podpora v èlenských zemích EU Pøedtím, než se zaèneme procentní zvýšení energetické kácení deštných pralesù a ke peak oil, to jest ke stavu, kdy zabývat pøíèinami a následky efektivnosti. Èlenské státy dos- globálnímu zvyšování cen se pøekroèilo nejvyšší vytìžitelfotovoltaického boomu v Èeské taly za úkol zpracovat národní potravin. né množství ropy. Od nynìjška Republice a fotovoltaickou akèní plány, ve kterých je Vývoj elektroaut jde sice bude množství snadno vytìžielektrárnou v Horní Poustevnì, popsán zpùsob a jednotlivé razantním tempem, ale i zde je telné ropy stále menší. je tøeba zmínit se o obnovitel- technologie, pomocí kterých tøeba vyøešit zvýšení délky ných zdrojích energie všeobecnì bude možno tento závazek dojezdu a vybudovat sí dobí- Výroba elektøiny z alternativních a jejich souèasné a budoucí splnit. jejících stanic. Prùmìrný elekpozici zdrojù na trhu. trovùz má v souèasné dobì s Pøijetí strategie podpory Pohledem do akèních plánù plnou baterií dojezd maximálnì obnovitelných zdrojù energie Podpora obnovitelné ener- jednotlivých zemí lze konsta km a proto se tato není všude jednoduché, protože gie je nevyhnutelná jednak z dù- tovat, že vìtšina, hlavnì pøí- vozidla dají zatím nejlépe využít bohužel stále panuje názor, že je vodu omezeného množství kon- moøských státù, poèítá v oblasti pouze v mìstské dopravì. výroba ekologické elektøiny venèních zdrojù energie èímž je výroby elektrické energie s drahá a nestabilní. Porostou-li ropa, uhlí a zemní plyn, ale i nejvìtším rozvojem vìtrné ener- Energetická efektivita však ceny energie jako doposud, proto, že jsou hlavními pùvodci gie. Vodní energie zùstává na V každém pøípadì platí, že je dojde spíše døíve než pozdìji k globálního oteplovaní. Kromì vysoké úrovni kostantní s leh- tøeba nakládat s energií co brzkému vyrovnání cen kon- toho mají ještì jiné další kým nárùstem a v nìkterých nejhospodárnìji a vùbec omezit venènì a alternativnì vyrobené negativní dopady na životní státech jižní a støední Evropy se spotøebu všech zdrojù na co elektøiny. Kromì toho je tøeba prostøedí. Staèí pøipomenout si poèítá ještì s pøírùstkem možná nejnižší úroveò. Prùmysz uvést, že s sebou výroba energie situaci na Mostecku èi Ostrav- fotovoltaiky a solárních tepel- lové zemì vejdou do historie obnovitelných zdrojù pøináší i sku a tamnìjší stav ovzduší a ných elektráren. Ve srovnání s jako takové, které v posledních výrazné úspory: krajiny. ostatními státy EU patøí èeský 40 letech mrhaly pøírodními - Jednak úsporu pro- Akèní plán k tìm nejménì zdroji a energií v neporovnatel- støedkù, za které by se musely Fosilní zdroje energie jsou ambiciózním jak z hlediska mìøítku, ne ž kdy nì vyšším dovézt fosilní suroviny sice èistì pøírodního pùvodu, plánovaného vývoje spotøeby, pøedtím a potom. - Úsporu externích ná- problémem jsou však v nich tak z hlediska relativního podílu Je tøeba si uvìdomit, že poèet kladù, t.j. nákladù na zdraví lidí uložené skleníkové plyny, jako obnovitelných zdrojù. Ve vìt- obyvatel na zemìkouli stále a na škody životního prostøedí, jsou oxid uhlièitý, metan a oxid šinì kriterií se Èeská republika v roste a že se lidé v rychle které platí stát, tedy daòoví dusný, které se uvolòují bìhem poøadí zemí EU do roku 2020 rozvíjejících se zemích, jako je poplatníci spalování. Od doby zaèátku propadne na horší pozice, než Èína a Indie, dlouhodobì neskompenzaci - Úspora prostøedkù na prùmyslové revoluce t.j. bìhem obsazuje v souèasnosti. pokojí se svým stávajícím rizik, protože posledních 140 let se tak až do životním standardem a jejich výroba obnovitelné energie s dnešní doby dostalo do atmo- Alternativní energie v dopravì potøeba energie a surovin se sebou pøináší pouze minimální sféry enormní množství látek, Co se týká využití obnovi- tudí ž drasticky zvýší. Jen pro rizika které se v této biomase ukládalo telných zdrojù v dopravì, zde je ilustraci: kdyby mìla Èína stejné - Nárùst stabilních a de- bìhem mnoha miliónù let. situace komplikovaná vzhle- spotøební nároky jako USA, centrálních pracovních míst ve Bude-li vypouštìní tìchto látek dem k tomu, že je v této oblasi zabrala by pro svoji potøebu výrobì, instalaci a údržbì ve stejném tempu pokraèovat závislost na ropì velmi vysoká. rùzných surovin všechny dos- jednotlivých zdrojù. Na rozdíl dál, hrozí klimatický kolaps. kromì elektøiny Je sice možné tupné biologické plochy na naší od mnohých jiných nebudou využívat jako palivo jednak Zemi. tato místa nikdy zrušena, ani Evropská unie se snaží rùz- biodiesel vyrobený z øepky, Je tøeba vycházet z faktu, že nemohou být pøesunuta do nými opatøeními dosáhnout anebo bioetanol, který se vyrábí cena energie pùjde nahoru a s ní jiných levnìjších zemí, protože snížení emisí skleníkových ply- z obilnin, kukuøice, nebo z i pravdìpodobnost politických a decentrální obnovitelné zdroje nù v èlenských státech EU. Ener- cukrovky resp. z cukrové tøtiny. ekonomických konfliktù. Závisenergie jsou napojeny na místní zdroje getická strategie 20:20:20, V posledních letech se tento lost na ropì pøedstavuje rozhodních a infrastrukturu míst- která byla pøijata v r má za zpùsob stal terèem kritiky, nì vysoké riziko vzhledem k odbìratelù. Jinými slovy - cíl alespoò dvacetiprocentní protože zvýšená produkce ener- tomu, že se velká vìtšina jejích peníze zùstanou tam, kde se snížení emisí skleníkových getických plodin vedla k vyšší zásob nachází v politicky nestaplynù, vydìlají. zvýšení podílu obnovi- potøebì zemìdìlské plochy a bilních zemích. Nehledì na to telných energií o 20% a dvaceti- potažmo k ještì rychlejšímu došlo, nebo právì dochází k tzv. Pokraèování na další stranì...

8 strana 8 Poustevník 7/2011 KINO NÁRODNÍ DÙM D. POUSTEVNA Deblisté Žák s Pavlovièem ovládli generálku na turnaj roku 15. èervence od h RANGO Animovaná komedie USA, 107 min. Nejbližší akce ve mìstì "O pohár Šluknovského výbìžku" FK DP Sraz Matýskáøù SDH DP Film v ND RANGO Anim. komedie USA 107 min Šestkový volejbal TJ DP roèník "Memoriál L. Neškody" MS Jezevec Dvouhry žen TJ DP "Memoriál P. Kamberského ve vodním fotbale" HC Kanci + FK DP REDAKÈNÍ RADA Pondìlí 18. èervence 2011 ve h kanceláøi starosty. Uzávìrka vydání je: pátek 22. èervence. Poustevenští tenisté Václav Žák s Jaroslavem Pavlovièem ovládli v sobotu 18. èervna na domácích dvorcích kvalitnì obsazený turnaj ve ètyøhrách. V konkurenci dvanácti párù, mezi nimiž byly dvojice z Rumburka, Velkého Šenova a Šluknova, prohráli pozdìjší šampioni pouze jediný zápas v základní skupinì. Ve vyøazovací èásti už nenašli pøemožitele. Ve finále si zkušená dvojice poradila s neèekanými finalisty Oberreiterem a Moravcem 6:3. "Je urèitì pøíjemné triumfovat mezi tolika kvalitními dvojicemi," shodli se vítìzové. Èervnový podnik byl generálkou na hlavní akci sezony - Pohár Mìstského úøadu, jehož 28. roèník se v Poustevnì uskuteèní ve druhé polovinì srpna. Text: bur / Foto: Zdeòka Micková Obnovitelné zdroje energie a jejich podpora v èlenských zemích EU Pokraèování z pøedchozí strany... Nestabilitì výroby elektøiny z vìtru a slunce lze èelit jak budováním tzv. chytrých sítí (Smart Grids), pomocí kterých bude možno spotøebu pøizpùsobovat výrobì, tak stále dokonalejšími formami skladování energie. Osvìdèený zpùsob skladování jsou napø. pøeèerpávací vodní elektrárny, v nichž se v dobì pøebytku energie akumuluje voda, která v dobì špièek slouží k výrobì elektøiny. Bohužel zde pokulhává politika za vìdou a technikou a významné politické pøekážky brání využití všech možností obnovitelných zdrojù, jak stojí v právì vydané zprávì Mezivládního panelu pro zmìny klimatu (IPCC) èerné na bílém. Mnozí rozhodující politiètí èinitelé si výše uvedené výhody stále ještì neuvìdomili a operují se zastaralými a zkreslenými èísly, jako jsou úžasnì levné výrobní ceny atomové energie a energie z uhlí. Obrovské a stále se zvyšující náklady na výstavbu atomových elektráren, nevyøešená otázka využití a skladování jaderného odpadu, nezanedbatelná rizika a v pøípadì havárie atomové elektrárny nedozírné následky, jakožto znièená krajina a zamoøené ovzduší kvùli uhelným elektrárnám jakoby neexistovaly. Sází se na krátkodobou racionalitu a profit což s sebou dlouhodobì pøinese ekonomické a ekologické problémy. Potøebujete nový obèanský prùkaz? Obra te se na Mìstský úøad ve V. Šenovì Žádosti o vydání obèanského prùkazu se vyøizují na matrièním úøadì Mìstský úøad ve Velkém Šenovì, odbor vnitøní a vnìjší správy, tel.: , Pro vydání prvního OP potøebujete: 1x foto, rodný list, platný cestovní pas, nebo osvìdèení o státním obèanství ÈR (pokud jej žadatel vlastní), oddací list rodièù, nebo rodné listy rodièù (pokud žadatel nevlastní cestovní pas), pokud nevlastní cestovní pas dostaví se i jeden z rodièù s platným obèanským prùkazem. K žádosti o vydání nového OP potøebujete: 1x foto, pùvodní OP, rodný list, doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela), rodné listy dìtí do 18 let v pøípadì, že je žadatel chce zapsat do svého obèanského prùkazu, pøi souèasné zmìnì trvalého pobytu èi osobního stavu je nutné doložit potvrzení. Služebna policie v Dolní Poustevnì Od èervna 2011 je na radnici v Dolní Poustevnì v provozu služebna Obvodního oddìlení Policie ÈR Velký Šenov. Úøední hodiny pro obèany: KAŽDÉ PONDÌLÍ 14:00-15:30 hod. V pøípadì nepøítomnosti mùžete kontaktovat policisty na tel.: nebo V pøípadì bezprostøedního ohrožení volejte tísòovou linku 158. Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E Vydavatel: Mìsto Dolní Poustevna, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, IÈO , telefon , Osoba povìøená redakèní a grafickou pøípravou: Alena Houšková, Sídlištì 638, Benešov nad Plouènicí, tel , Tisk: Reprotisk s.r.o., Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce. Nepodepsané materiály pøipravila do vydání Alena Houšková. Toto èíslo vyšlo 1. èervence 2011.

OUSTEVNÍK. Roèník X. Snaha pøi sbìru papíru a PET lahví se vyplatila! KRÁTCE Z MÌSTA

OUSTEVNÍK. Roèník X. Snaha pøi sbìru papíru a PET lahví se vyplatila! KRÁTCE Z MÌSTA P ÈERVENEC 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Projekt podpoøený EU z Programu Cíl

Více

Práce na nové kanalizaci a èistièce odpadních vod pokraèují

Práce na nové kanalizaci a èistièce odpadních vod pokraèují P LISTOPAD 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Práce na nové kanalizaci a èistièce

Více

OUSTEVNÍK. Roèník X. Ve Velkém Šenovì zanikne policejní oddìlení

OUSTEVNÍK. Roèník X. Ve Velkém Šenovì zanikne policejní oddìlení P LISTOPAD 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého

Více

Sklenìná popelnice: Odpad tøídíme nejlépe v celém Ústeckém kraji! Pøejezd bude! Saská strana definitivnì rozhodla o jeho vybudování

Sklenìná popelnice: Odpad tøídíme nejlépe v celém Ústeckém kraji! Pøejezd bude! Saská strana definitivnì rozhodla o jeho vybudování pøíèku obsadila obec Libèeves. podaøilo lidem v kraji vytøídit v snížení uhlíkové stopy. Ús- Ta získala šek na 20 tisíc korun a roce 2011 o 9 % odpadu více, te- pora, které dosáhli, pøedstavuje: obec Lobendava,

Více

OUSTEVNÍK. Roèník XI. Únor patøil v Dolní Poustevnì karnevalùm. Zájmy mìsta pøedstavili krajským radním DÙLEŽITÁ INFORMACE

OUSTEVNÍK. Roèník XI. Únor patøil v Dolní Poustevnì karnevalùm. Zájmy mìsta pøedstavili krajským radním DÙLEŽITÁ INFORMACE P BØEZEN 2013 Roèník XI. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Zájmy mìsta pøedstavili krajským radním

Více

OUSTEVNÍK. Poèasí výstavbì kanalizace prozatím pøeje. Roèník IX.

OUSTEVNÍK. Poèasí výstavbì kanalizace prozatím pøeje. Roèník IX. Vážení pøátelé, obèané mìsta Dolní Poustevna, kolo dìjin a èasu svým nekompromisním pohybem vymìøuje èas našich èinù i našeho bytí. Dolní Poustevna, tak jako celé Šluknovsko a republika, je ve víru souèasných,

Více

Navrtávka skalního podloží pod èistièkou. Harmonogram dalších prací najdete na str. 6.

Navrtávka skalního podloží pod èistièkou. Harmonogram dalších prací najdete na str. 6. P DUBEN 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Výstavba kanalizace se po mrazivých dnech

Více

Výsledky voleb: Vìtšina poustevenských volièù si za prezidenta pøála Miloše Zemana

Výsledky voleb: Vìtšina poustevenských volièù si za prezidenta pøála Miloše Zemana P ÚNOR 2013 Roèník XI. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Výsledky voleb: Vìtšina poustevenských

Více

Severní stopou se šlo již po pìtatøicáté! Na výšlap se vydalo témìø 17 stovek lidí.

Severní stopou se šlo již po pìtatøicáté! Na výšlap se vydalo témìø 17 stovek lidí. P ÈERVEN Obezøetnost se vyplatila! Požár se nerozšíøil 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz Velké podìkování

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Pane ing. Koøínku, budou ve Šluknovì vìtrné elektrárny nebo ne? Pár otázek pro starostu:

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Pane ing. Koøínku, budou ve Šluknovì vìtrné elektrárny nebo ne? Pár otázek pro starostu: ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz ÈERVENEC 2004 ÈÍSLO 7 CENA 5.- Kè Pár otázek pro starostu: Abych Vám øekl pravdu,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Avšak do budoucna si pøeje, aby Ústeckého kraje, v rámci kterého

Avšak do budoucna si pøeje, aby Ústeckého kraje, v rámci kterého P PROSINEC 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Železnice è. 084 oslavila 110. narozeniny!

Více

SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy

SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè. Vìtrníky - snad už naposledy ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěstÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz SRPEN 2005 ÈÍSLO 8 CENA 5.- Kè Vìtrníky - snad už naposledy Slovo má starosta Pøed

Více

Úvodník: Uplynulý mìsíc se nesl pøedevším v duchu prezidentských voleb

Úvodník: Uplynulý mìsíc se nesl pøedevším v duchu prezidentských voleb Èíslo 2 - únor 2013 - Roèník XXIII - Cena 5 Kè - www.benesovnpl.cz Úvodník: Uplynulý mìsíc se nesl pøedevším v duchu prezidentských voleb I. KOLO VOLEB V BNPL Zeman Miloš Ing. 376 hl. Fischer Jan Ing.

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè øíjen - listopad - prosinec 2010 è. 47 ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLOUHOÒOVICKÝ obèasník 2 Spoleèenský život, volný èas Zájezd dùchodcù Letošní zájezd dùchodcù jsme

Více

a je nesrozumitelné. Mìsto se tak dostalo s právníky

a je nesrozumitelné. Mìsto se tak dostalo s právníky ZRCADLO ZRCADLO10 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Toto èíslo vyšlo 16. kvìtna 2003 NEPØEHLÉDNÌTE VÝHERNÍ KØÍŽOVKA o 10 vstupenek na automobilové závody Mistrovství IA GRAND TOURISMO

Více

Èarodìjnice se promìnily v dým

Èarodìjnice se promìnily v dým ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz Ing. Milana Koøínka jsme se zeptali na to, o èem se v poslední dobì živì diskutuje

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 139 Výsledky prvního kola volby prezidenta republiky Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probìhlo v Èeské republice první kolo prezidentských voleb a dva týdny na to

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o

15 let mìsta enov stará kola se stala sídlem skautù a pionýrù. kody zpùsobené vandaly byly vyèísleny na 160 tisíc Kè. Regionální tisk informuje o Uvnitø najdete u MìÚ informuje Mìsíc bøezen snad dostojí svému letitému slibu, a jako ka dý rok pøinese také letos první jarní den. Zemì vymìní svùj bílý ko ich za pestrobarevný plá a my, lidé, si mù eme

Více

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA

/ Únor DESET LET MÌSTA ŠENOVA / Únor 2008 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Nový rok už je o mìsíc kratší a my všichni se tìšíme na jaro, na velikonoce, na léto a jak tak rok s rokem bìží, možná ani nestíháme všímat si dìní kolem nás. A právì

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 148 Aktuality z mìstského obvodu V øíjnu bylo odesláno pìt žádostí o dotace Podzimní období je obvykle nároèné na pøípravu žádostí o poskytnutí dotace. I letos

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

KONCERT V ZUŠ BUŠTÌHRAD

KONCERT V ZUŠ BUŠTÌHRAD KONCERT V ZUŠ BUŠTÌHRAD Dne 11. listopadu uspoøádala ZUŠ pod záštitou MìÚ Buštìhrad koncert uèitelù, studentù konzervatoøe a jejich hostù v hudebním sále. Veèerem provázel a do tajù hudby nás zasvìcoval

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více