OUSTEVNÍK. A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný. Roèník IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUSTEVNÍK. A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný. Roèník IX."

Transkript

1 Kde se v našem kraji nejlépe tøídí odpad? V Dolní Poustevnì! Potvrdily to výsledky soutìže, kterou již šestým rokem poøádá Ústecký kraj a spoleènost EKO- KOM, a. s. Záštitu nad celou akcí mìla Jana Vaòhová, hejtmanka kraje. Do soutìže jsou automa- ticky zaøazeny všechny obce a mìsta v kraji. Dìèínsko je na tom s tøídìním v porovnání s ostatními okresy nejlépe. V první desítce obcí a desítce nejlépe tøídících mìst našlo umístìní hned devìt mìst a obcí z Dì- èínska. Prvenství mezi mìsty si vysloužila Dolní Poustevna, me- zi obcemi pak Doubice. Pøedání tohoto prestižního ocenìní probìhlo zkraje èervna na ústecké Vìtruši. Zástupcùm mìst a obcí pøedali ceny námìstek hejtmanky Arno Fišera a pøedseda výboru pro zemìdìlství, životní prostøedí a venkov Antonín Terber spolu s Monikou P ÈERVENEC 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, tel./fax , A je to doma! Odpad tøídíme nejlépe v kraji! níka pøinášíme snímky dalšího nepoøádku, který našemu mìstu nedìlá dobrou vizitku. Ráznì proto vyzýváme obèany, aby od tohoto jednání upustili, jelikož porušují obecnì závaznou vy- hlášku o odpadech. Kdo bude pøistižen pøi zakládání podobné èerné skládky, bude øešen na pøestupkové komisi, kde mu hrozí vysoká pokuta. Již v minulém vydání jsme psali, aby se lidé nad sebou zamysleli, co se týèe neustálého odkládání domovního odpadu mimo popelnici. Paradoxem je, že i pøesto, že jsme spoleènými silami získali prestižní ocenìní v podobì Sklenìné popelnice, stále ještì se najdou lidé, kterým je nepoøádek ve mìstì lhostejný. Proto i v tomto vydání Poustev- Zeman, zástupkyní øeditele krajského úøadu. Kromì krásného poháru, obdrželi vítìzové také poukázku na herní prvky, které budou za odmìnu sloužit obyvatelùm vítìzného mìsta a obce. Pro naši obec to znamená 60 tisíc korun. Jsou cílenì urèeny na úpravy dìtských høiš a budou proinvestovány ještì v letošním roce. Od té doby, co se mezi obcemi a mìsty o Skle- nìnou popelnici soutìží, jsme se vždy umístili v první desítce, jednou dokonce na druhém místì. Letos jsem tedy opravdu rád, že se nám podaøilo dosáhnout na pøíèku nejvyšší a mùj velký dík patøí všem Poustevòákùm, kteøí tøídí a mají zájem udržovat mìsto èisté. A prosím, tøiïte dál, uvedl starosta mìsta Miroslav Jemelka. Soutìž je souèástí projektu Intenzifikace oddìleného sbì- ru a zajištìní využití využitel- ných složek komunálních odpadù vèetnì jejich obalové složky v Ústeckém kraji. V rámci projektu bylo v roce 2010 zakoupeno a instalováno dalších 416 kontejnerù na tøídìný odpad v celkové hodnotì 3 miliony korun. V roce 2010 obyvatelé Ústeckého kraje prùmìrnì vytøídili 31,9 kg odpadu, z toho 18 kg papíru, 6,7 kg plastù a 7,2 kg skla. Vážím si práce mìst a obcí Ústeckého kraje, které se vìnují tøídìní odpadu a zlepšují nakládání s odpady. Tím se podílejí i na zlepšení životního prostøedí. Pøedstavitelé ocenìných mìst a obcí mají navíc velký podíl na motivaci obèanù, aby se do tøí- dìní odpadù aktivnì zapojili, uvedl námìstek hejtmanky Arno Fišera. Kategorie obce Doubice 2. Staòkovice 3. Libèeves 4. Lobendava 5. Chudoslavice 6. Staré Køeèany 7. Vrbièany 8. Vìdomice 9. Horní Podluží 10. Žitenice Kategorie mìsta Dolní Poustevna 2. Èeská Kamenice 3. Krásná Lípa 4. Úštìk 5. Litomìøice 6. Chomutov 7. Velký Šenov 8. Mikulášovice 9. Ústí nad Labem 10. Cítoliby V prùbìhu konání soutìže se naše mìsto vždy umístilo v první desítce. Slavnostní pøedání ocenìní na ústecké Vìtruši. Nìkterým je nepoøádek ve mìstì poøád lhostejný Skládka na Karlínské ulici. Tradièní bordel v centru H. Poustevny.

2 strana 2 Poustevník 7/2011 SPOLEÈENSKÁ KRONIKA V èervenci 2011 oslaví své životní jubileum:rùžièka Jiøí 55 let Bolechová Rùžena 60 let Štiková Helena 60 let Gaži František 65 let Szabová Edda 70 let Kittel Rainer 75 let Hokeová Drahomíra 77 let Rejzková Ilona 90 let Všem jubilantùm pøejeme zdraví, pohodu a životní optimismus do dalších let. Narodila se: Hauserová Karolína Navždy nás opustili: Jenšíková Eva 51 let Bašta Zdenìk 69 let Znovu žádáme obèany, kteøí si nepøejí, aby jejich jméno figurovalo v pravidelnì zveøejòovaných seznamech, aby tuto skuteènost nahlásili nejpozdìji do data konání redakèní rady na evidenci obyvatel nebo redakci PP. PODÌKOVÁNÍ Dìkuji pracovnicím MìÚ za návštìvu a dárek k mým narozeninám. Milouš Pojer SVOZ PYTLÙ Sbìrný dvùr sobota v sudém týdnu hodin: 2., 16 a 30. èervence Svoz pytlù na tøídìný odpad pondìlí v sudém týdnu: 11. a 25. èervence TIP NA DOVOLENOU Cestovní agentura Ing. Pavla Špaèka nabízí poslední volná místa na osvìdèeném místì v Lido Adriano v Italii v termínech a Cena obsahující dopravu, ubytování v hotelu Belveder a polopenzi i za pouhých Kè. Lze vlastní pøíprava stravy, pak další sleva. Pláž pøed hotelem. V nabídce též 10 a 17 denní zájezdy do Chorvatska na Makarskou rivieru do Podgory - hotelu Mediteran na Makarské rivieøe - a do Tuèep. Též levné zájezdy do Biogradu i o prázdninách. Osobní jednání každou støedu na Karlínské. Kontakt mobil , Co nového na železnièním pøejezdu Dolní Poustevna - Sebnitz? Jednání pokraèují. Na tom let. Musí totiž nakoupit nové øení jejich možností. Dobrou posledním, které se uskuteènilo soupravy a mluví o investici 2,5 myšlenkou, jak zajistit potøebpoèátkem èervna na sebnitz- milionu Euro. Dvacetiletý záva- nou vytíženost spoje, je pøíprava ském nádraží, se sešli jak zás- zek je proto právì ten dùvod, výhodného balíèku, který by k tupci èeské, tak nìmecké strany. proè je na nìmecké stranì tako- této formì cestování pøilákal. Podporu celé vìci vyjádøila svou vé zdržení. Nìmecká strana Obì strany se proto dohodly, že pøítomností hejtmanka Ústecké- hledá øešení, uvažuje napøíklad sepíší své návrhy a spolupracoho kraje Jana Vaòhová. Pøítomen o podpoøe drah tím, že nakoupí vat pøi tom budou s pracovníky byl samozøejmì také starosta autobusy, které mohou jezdit odboru dopravy a regionálního Dolní Poustevny Miroslav Je- také po kolejích. Byla by tak zøí- rozvoje. melka a jeho nìmecký protìjšek zena kyvadlová doprava a ne- Chystají se další jednání. V Mike Ruckh. Nové informace musely by se platit peníze pøi nejbližší dobì se v Dolní Pouspøinesl zemský rada okresu Sas- nedodržení 20 let. Výhodou je, tevnì sejdou zástupci zájemcù o ké Švýcarsko Východní Kruš- že autobusy jsou levnìjší než provozování dopravy na této nohoøí Michael Geisler. Podle vlakové soupravy, uvedl Mi- trati, zástupci kraje i zemské nìj se v souèasné dobì v Nìmec- chael Geisler. rady. Øešit se budou podmínky, ku uzavírá mnoho tras z dùvodu Další možností by bylo doto- za nichž by se dalo na trati jezdit malé vytíženosti, v èemž vidí vání provozu vlakù z krajského i další okolnosti. Jsem moc rád, problém následnì i po otevøení rozpoètu, tak jak tomu bývá i na že se hejtmanka ve vìci angažuje spoje Sebnitz - Dolní Poustevna. èeské stranì. Máme plno tratí, a doufám, že se nám spoleènými Vytíženost tratì musí být tisíc kde dennì jezdí jen 10 až 15 lidí, silami podaøí vše dotáhnout do cestujících dennì. Pokud nebu- tratì však není možné uzavøít, zdárného konce, ukonèil Mirode, hrozí obava, že tra bude u- protože obèané se bouøí a tak je slav Jemelka, dolnopoustevenzavøena. Nìmecké dráhy pøitom musíme dotovat, vysvìtlila hej- ský starosta. chtìjí mít jistotu, že železnièní tmanka Jana Vaòhová a vyzvala spojení bude provozováno 20 tak nìmeckou stranu k provì- Dìkujeme! Opìt jste pøispìli do humanitární sbírky Diakonie Broumov Co se po mìstì povídá a není pravda... Po mìstì se šíøí fáma, o tom, že mìsto prodalo bývalé uèilištì a že pøipravuje ubytování pro nepøizpùsobivé. Chtìli bychom touto cestou oznámit, že to není pravda a takovou informaci mùže zveøejnit pouze ten, kdo chce zámìrnì škodit! Žádná jednání neprobìhla, nic se neprodává, žádné pronájmy se nepøipravují! Naopak se mìsto?!?! snaží zamezit tomu, aby do mìsta nepøizpùsobiví obèané pøišli. Pokud nìjaké pronájmy èi prodeje chystají soukromníci, mìsto takovou situaci neovlivní. Doufá ale, že v tomto smìru jsou soukromí majitelé volných nemovitostí a prostor s mìstem za jedno a nemají o pøíliv takových lidí do našeho mìsta zájem. Základní organizace Svazu tìlesnì postižených v Dolní Poustevnì uskuteènila ve spolupráci s mìstským úøadem humanitární sbírku pro Obèanské sdružení Diakonie Broumov. Sbírka se uskuteènila ve dnech èervna 2011 v prostorách klubovny Svazu tìlesnì postižených v mìstské ubytovnì. Do sbírky pøispìlo 45 našich obèanù a bylo shromáždìno 100 pytlù obleèení, lùžkovin, prošívaných dek, peøin, obuvi, nádobí. Diakonie Broumov je obèanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, kteøí se z rùzných dùvodù ocitli v krizové životní situaci a na okraji spoleènosti a to s cílem jejich osamostatnìní tak, aby mohli najít své místo ve spoleènosti. Tìmto lidem poskytují sociální služby, pracovní pøíležitosti, azylové ubytování, materiální èinnost. Veškerý materiál je v Broumovì tøídìn klienty azylových domù, na nositelnì odìvy, které jsou pøedány potøebným, poškozený materiál je pøedáván k prùmyslovému zpracování a nepoužitelný materiál jde do odpadu. Mìstský úøad i Diakonie Broumov dìkují za kladný pøístup našich spoluobèanù a podìkování si zaslouží i organizátoøi sbírky. Další sbírka se uskuteèní zase na podzim HL Víte o tom, že Poustevník má své místo i na webových stránkách mìsta Je dokonce druhou nejnavštìvovanìjší stránkou celého webu. Dennì se na nìj podívá prùmìrnì 33 lidí.

3 strana 3 Poustevník 7/2011 Oprava mostkù pøes Luèní potok zahájena V mìsíci èervnu zahájila firma KM Nezmar opravu mostkù pøes Luèní potok, které byly ponièeny loòskou bleskovou srpnovou povodní. Statikem bylo rozhodnuto, že opravou musí projít 3 nejvíce poškozené mostky a to u èp. 28 (u Patlejchù), u èp. 56 (u Záležákù) a u èp. 128 (u Chadimù). Velké foto: Rozebírání starého mostku u Záležákù. Malé foto: Mostek u èp. 28 v Lobendavské ulici je již opraven. Kontaktní místo RWE by mìl nahradit videoterminál Starostové Sdružení pro ká nezamìstnanost a tudíž novinku zavádí tzv. videotermirozvoj Šluknovska mají za sebou nedostatek finanèních prostøed- nály. Na jejich obrazovce vidí jednání se zástupci plynárenské kù mnohých k dojíždìní vyøízo- zákazník operátora, operátor spoleènosti RWE. Dùvodem je vání záležitostí až do krajského zákazníka a mùže tak vidìt i zrušení služebny a zákaznické- mìsta. Spoleènost se hájí nut- sporný doklad èi další dokuho místa v Rumburku a pøe- ností hledat úspornìjší zpùsoby menty. Protože jde o drahé sunutí agendy do Ústí nad La- komunikace. Telefonický kon- zaøízení, uvažuje se na Šluknovbem. Hájili tak zájmy pøedevším takt zùstal zachován a operátoøi sku o instalaci jednoho videoterstarších obèanù, kterým zmìna jsou školeni tak, aby byli schop- minálu. K jeho instalaci by po pøináší nejvìtší problémy. Nez- ní vyøídit pøipomínku zákazní- vyjasnìní podmínek mohlo dojít nají zásady elektronického kon- ka až do zdárného konce. pøibližnì bìhem 3 mìsícù. O taktu a v pøípadì reklamací nebo Spoleènost nabízí možnost místì, kde bude terminál umísnejasností èi dotazù jsou bezrad- kontaktu také pøes datové tìn, ještì probìhnou jednání. ní. Dùvodem protestù je i vyso- schránky, nebo skype a jako Pomùžeme Vám získat odškodné za: Dopravní nehodu! Pracovní úrazy! Úèastnicí: Øidiè, spolujezdec, chodec, cyklista, atd. Újma na zdraví, smrt blízké osoby, ušlý zisk, náklady na léèení, bolestné... Oddlužíme Vás dle Insolvenèního zákona! Zastavíme exekuce a splátky. Bude Vám stanoven JEDEN nový splátkový kalendáø na vše. Záruka spokojenosti. Nabízíme rychle a bez poplatku pøedem úvìry se zástavou domu, bytu v OV a družst. bytu. Tel Radnice schválila spolupráci s Hohensteinem Dne byla podepsaná smlouva o spolupráci s mìstem Hohnstein k projektu "S Kašpárkem pøes hranice", který byl podán v Dražïanech do programu Cíl 3 / Ziel 3. V pøípadì schválení tohoto projektu se rozšíøí v regionu nabídka volnoèasových aktivit pro dìti a mládež. Projekt øeší opravu budovy loutkového divadla v Dolní Poustevnì, kde se plánuje vytvoøení multikulturního centra pro mladé. Foto: V. Madunický KRÁTCE Zastupitelé mìsta rozhodli o podání opakované žádosti na Dopravní inspektorát v Dìèínì na umístìní dopravního znaèení v ulici Sadová, kde vzniká komplikovaná dopravní situace a tudíž špatná prùjezdnost. Komise pro výstavbu a životní prostøedí dostala za úkol vytipovat vhodné pozemky na zalesnìní. Zastupitelstvo vzalo na vìdomí zprávu Krajského úøadu Ústí nad Labem o pøezkoumání hospodaøení našeho mìsta za rok Bìhem šetøení nebyly zjištìny žádné chyby ani nedostatky. Tento výrok je pro mìsto velmi dùležitý, pomáhá totiž pøi pøidìlování dotací. Velký dík za dobøe vykonávanou práci proto patøí všem zamìstnancùm mìstského úøadu, veškeré úkony se zde provádìjí v souladu zákona o obcích. Podobná veøejnosprávní kontrola probìhla také v základní a mateøské škole a pøinesla stejný výsledek. I zde se hospodaøí v naprostém poøádku. Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili návrh technického øešení vsypové louèky, jejíž zbudování se chystá na dolnopoustevenském høbitovì. Budovat se zaène, až mìsto vyšetøí nebo jinde získá vhodné finanèní prostøedky. Mìsto schválilo podání žádosti o dotaci na letošní roèník Mezinárodního loutkového festivalu. Žádá o finance z fondu malých projektù ve výši zhruba 150 tisíc korun. Mìsto zároveò podává také žádost o dotaci z Operaèního programu Životního prostøedí na projekt Lesopark. Ten by mìl vzniknout v místní èásti zvané Hamr, kde se poèítá se zpevnìním cest, instalací zábradlí, lavièek, zbudováním klidových míst a dalšími investicemi. Zastupitelé schválili zahájení výmìny 96 oken na II. stupni základní školy. Pokud se podaøí zorganizovat výbìrové øízení, mohla by první etapa výmìny probìhnout už bìhem hlavních prázdnin. Mìsto by rádo výmìnu zaplatilo z dotaèních penìz, bohužel, ale zatím nebyl vypsán žádný vhodný dotaèní titul, pokusí se jej tedy získat zpìtnì. Kompletní výmìna by mìla vyjít rámcovì na 1,5 milionu korun. Základní škola, školní družina i školní jídelna v Dolní Poustevnì budou v dobì hlavních prázdnin uzavøeny od 1. èervence do 31. srpna Mateøská škola bude uzavøena od 18. èervence do 19. srpna Pøejeme vám krásné prázdniny a prima dovolenou!

4 strana 4 Poustevník 7/2011 Kanalizace: Èeká se na zelenou z ministerstva Zahájení prací na rekonstrukci kanalizace mìsta je nyní v rukou úøadního šimla. Všechny potøebné materiály mìsto již v listopadu loòského roku odevzdalo na Státní fond životního prostøedí a nyní èeká na to, až žádost podepíše ministr a další kompetentní orgány. Rekonstrukce kanalizace by mìla trvat dvacet mìsícù, vedení mìsta pøedpokládá, že pokud se hnou ledy, mohly by práce zaèít už bìhem èervence. Obèané budou vèas informováni o harmonogramu prací jak prostøednictvím novin, rozhlasu, tak i osobnì. Centrum setkávání pøivítalo vzácnou návštìvu L M PÙJÈKY Zdravím všechny, co potøebují finanèní pomoc. Jedná se o pùjèku od 5000 do Kè. Je bez poplatkù a nenahlížení do registru. Volejte na tel. è.: nebo pištì na Bývalý rodák ze sousedního vzácnou návštìvu? Dr. Maaz je mìsta Sebnitz pan Dr. Med. vnukem stavitele pana Karla Hans - Joachim Maaz jezdí pra- Steidla, který v roce 1937 zaèal videlnì na návštìvy mìsta ale i kostel budovat. Jeho dìdeèek okolí. Pøi svých výletech objevil, byl silný katolík a spolu s že se zde v Dolní Poustevnì re- ostatními nadšenci zaèal kostel konstruoval bývalý evangelický stavìt z penìz, které se podaøilo kostelík (nyní Centrum setká- získat sbírkou. Druhá svìtová vání ) a projevil velký zájem o válka bohužel zmaøila všechny individuální prohlídku této plány na dostavbu. Panu Maaz památné stavby. Mìsto Dolní si prohlédl celý kostel, historické Poustevna jeho žádosti vyhovì- fotografie, fotodokumentaci o lo a tak ve ètvrtek 2. èervna 2011 pøestavbì a vyhlídkovou vìž. v dopoledních hodinách pan Z celé návštìvy byl velice Maaz (doktor na psychiatrické nadšený a dokonce si rezervoval léèebnì v Halle) pøijel s celou tyto prostory na bøezen 2012, rodinou na slíbenou prohlídku. kde chce mít svatbu se svojí Ètenáøi se jistì ptají, co že je to za pøítelkyní. Mìsto jeho prosbu ochotnì pøijalo a dìkuje za návštìvu. Nabízím úklidové služby v domácnosti + mytí oken. Dolní Poustevna a okolí. Tel.: po 15. hodinì

5 strana 5 Poustevník 7/2011 Centrum setkávání pøineslo za poslední mìsíc další prima kulturní zážitky V nedìli 29. kvìtna se v Centru setkávání od 19 hodin konalo další divadelní pøedstavení. Rumburský soubor Hranièáø nám jako posledním pøed divadelními prázdninami zahrál hru od W. Shakespeara - "Sen noci svatojánské". Herci pøi høe využili nejen pódium,ale i pùl sálu a schodištì na balkón. Pøedstavení navštívilo 37 platících divákù, všichni odcházeli spokojení a dobøe naladìni. LE Po celý mìsíc èerven jsme mìli pøíležitost, zhlédnout zajímavou výstavu "Karlovo ú- dolí (ne)zapomenuté výletní místo". Návštìvníci výstavy si mohli prohlédnout dobové historické fotografie, jak ve své nejvìtší slávì a lesku Karlovo údolí vypadalo. Byla tu k vidìní Noc kostelù se snesla i na Dolní Poustevnu Je pátek 27.kvìtna veèer a v kostele Archandìla Michaela je vše pøipraveno na Noc kostelù. Nejchmurnìjší obavy a myšlenky poøadatelù o prázdném kostele se ukazují jako falešné a akce mùže zaèít. Po úvodním slovu pana starosty vystoupily se svým programem Berušky, pìvecký kroužek místní ZŠ. Ty pak vystøídali žáci a uèitelé školy G. Pelechové, kteøí ve svém pøedstavení Semínka nastavili zrcadlo nám všem, kdo máme dìti rádi, ale kvùli práci a shonu jim to obèas zapomínáme dát najevo. V prostoru pøed kostelem jsme shlédli irský tanec a pak už se kostel promìnil v místo tvoøení a objevování. Dìti si ve výtvarné dílnì vybarvovaly omalovánky, vyrábìly andìlíèky, vitrážová okna, skládaly kostel z puzzlí a zdobily kostelíèky ze slaného tìsta, které pro úèastníky Noci kostelù pøipravili v dílnì M. Otáhala. Spoleènými silami jsme postavili kostelíky z kostek cukru, po rozsvícení svíèek v nich se pak linula pøíjemná vùnì karamelu celým okolím. Na všechny velké i malé zájemce èekala zajímavá prohlídka kúru a prostor kostelní pùdy, kterou na jednièku zvládl prùvodce Aleš Leksa. Využili jsme pøíležitosti i k tomu, aby také návštìvníci, kteøí bìžnì do kostela nezavítají, poznali jeho hlavní èásti a význam. Po kostele byly umístìny cedulky s oznaèením, na zájemce èekaly pracovní listy, které je motivovaly k pátrání. O zajímavé hudební zakonèení akce se postaral Vilémovský chrámový sbor, který do kostela pøilákal další zájemce. O hudební doprovod Berušek i sboru a vytvoøení pøíjemné pohody po celý veèer se postarala hrou na klávesy Denisa Fišerová. Odhadujeme, že bìhem tøech hodin, kdy byl kostel otevøen, jej navštívilo lidí. Taková úèast nás nejen tìší, ale i zavazuje k pøípravì dalšího roèníku. Dìkuji panu Paterovi Jacku Kotiszovi za jeho vstøícnost, panu A. Tobiškovi a všem ostatním, kteøí se na pøípravì i prùbìhu akce podíleli, za ochotu a pomoc. RK Svátek dìtí jsme oslavili dìtskou olympiádou Plánovaný program na osla- podle vìku a pohlaví. Dìti si pak vu Dne Dìtí jsme uskuteènili až vyzkoušely své pohybové do- 2. èervna, nebo pøedešlý den vednosti ve ètyøech disciplíbyl deštivý. Ale i tak 1. èervna nách, a to v hodu míèkem, skoku dìti nepøišly zkrátka a hry a do dálky, trojskoku a bìhu na rùzné dovádivé soutìže probìh- krátkou vzdálenost. ly ve školce. A teï již k prùbìhu Vyhodnocení probìhlo na olympiády - po svaèinì jsme se školkové zahradì, kde byly ve sportovním obleèení vydali nejprve ocenìny dìti s nejlepšína multifunkèní høištì, kde jsme mi výsledky a poté i ostatní dìti rozdìlili dìti do ètyø skupin obdržely úèastnické medaile. JJ Návštìva u hasièù se pøedškolákùm líbila mapa objektu Karlova údolí pro výstavì byly i fotografie ze sou- vodotryskem se slehla zem. "Je lepší pøedstavu, kde se co ten- èasného stavu budovy. Objekt je to velmi smutný pohled", øekli krát nacházelo. Souèástí výstavy velmi zdevastován, po lesním návštìvníci výstavy. Výstavu zde byly fotografie výletních divadle, rybníècích, dìtském shlédlo pøes osmdesát obèanù. míst z okolí mìsta Šluknova. Na høišti, palmovém háji a parkem s LE Dne naše pøedškolní dìti spoleènì s nìmeckými dìtmi z naší partnerské školky ze Saupsdorfu navštívily místní hasièskou zbrojnici. Pøedmìtem našeho zájmu byla horolezecká stìna, kterou si mohli ti nejvìtší odvážlivci s dopomocí školeného hasièe Vítka vyzkoušet. Mezi tím si ostatní dìti prohlédly i vyzkoušely nìkteré èásti hasièského obleèení a techniky. Foto: škola

6 strana 6 Poustevník 7/2011 Veèerníèková slavnost ve školce se vydaøila V pátek 17. èervna odpoledne zaèala zahradní slavnost za pøítomnosti dìtí, rodièù a pøátelù školky, pana starosty, øeditelky školy a všech zamìstnancù, tentokráte v duchu veèerníèkù a jeho pohádkových bytostí. Jako první se pøedstavili pøedškoláci, kteøí se svým krátkým programem rozlouèili s naší školkou. K vidìní byli Makové panenky, víly Amálky, Rákosníèek, Køemílkové, Verunka z brouèkù, Manky a Rumcajs, vodník Èesílko, Šebestová. Po omotýlkování a pøedání drobných dárkù a výkresù prošel zahradou i pohádkový prùvod. Poté zaèalo pohádkové klání v podobì deseti soutìží a her, s kterými nám pomohli i rodièe. Zdoláním všech úkolù si dìti vysloužily malý dárek od Veèerníèkù. Pak si všichni užívali krásného poèasí, opékání a pojídání rùzných dobrot od rodièù a našich kuchaøinek. S blížícím se veèerem malé dìti a rodièe zahradu opouštìli a zùstalo jen tøináct odvážných pøedškolákù, kteøí ve školce pøespali. JJ Ptaèí snìm si dal dostaveníèko v mateøské škole Ve støedu 15. èervna do naší mateøské školy zavítala hudebnice Dagmar Èermusová s poøadem O ptaèím snìmu, v nìmž se dìti nejenom seznámily s jednot-livými druhy èlenù ptaèí øíše, ale také si spoleènì zazpívaly, zahrály na jednoduché rytmické nástroje a zábavnou formou si také osvojily základní hudební pojmy notovou osnovu, houslový klíè, noty èi pojem dirigent. JJ Kompletní zpravodajství ze školy najdete na webových stránkách školy: Den dìtí na Ètverci nemìl chybu, dìti se úžasnì bavily Oslava svátku všech dìtí probìhla v nedìli 5. èervna na výletišti Ètverec. Pøipravila ji pro nì Kulturnì školská komise s ostatními organizacemi - volejbalisté, myslivci, hasièi, dùchodci, loutkaøi. Na odmìny pøispìlo mìsto, vietnamská komunita, Uni bazar Kubát, firma Holcová. Dìkujeme! Foto dole zleva: Dìti zaujatì sledují loutkové pøedstavení Hasièský sbor pøipravil pro dìti soutìž ve støíkání a pìnovou show Soutìž v zatloukání høebíkù Závody ve skákání v pytli Nejbližší veøejné zasedání mìstského zastupitelstva: 17. srpna 2011 od 17,30 hod.

7 strana 7 Poustevník 7/2011 HISTORIE A SOUÈASNOST NAŠEHO MÌSTEÈKA. Po dvoumìsíèní odmlce vám opìt pøinášíme pohled do historie a souèasnosti našeho mìsta prostøednictvím dvou fotografií, které zachycují stejný objekt v dobách minulých a nyní. V èervencovém vydání zpravodaje vám ukazujeme železnièní zastávku v Horní Poustevnì z roku 1930 a nyní. Foto: archiv a kronikáø Vilém Madunický Obnovitelné zdroje energie a jejich podpora v èlenských zemích EU Pøedtím, než se zaèneme procentní zvýšení energetické kácení deštných pralesù a ke peak oil, to jest ke stavu, kdy zabývat pøíèinami a následky efektivnosti. Èlenské státy dos- globálnímu zvyšování cen se pøekroèilo nejvyšší vytìžitelfotovoltaického boomu v Èeské taly za úkol zpracovat národní potravin. né množství ropy. Od nynìjška Republice a fotovoltaickou akèní plány, ve kterých je Vývoj elektroaut jde sice bude množství snadno vytìžielektrárnou v Horní Poustevnì, popsán zpùsob a jednotlivé razantním tempem, ale i zde je telné ropy stále menší. je tøeba zmínit se o obnovitel- technologie, pomocí kterých tøeba vyøešit zvýšení délky ných zdrojích energie všeobecnì bude možno tento závazek dojezdu a vybudovat sí dobí- Výroba elektøiny z alternativních a jejich souèasné a budoucí splnit. jejících stanic. Prùmìrný elekpozici zdrojù na trhu. trovùz má v souèasné dobì s Pøijetí strategie podpory Pohledem do akèních plánù plnou baterií dojezd maximálnì obnovitelných zdrojù energie Podpora obnovitelné ener- jednotlivých zemí lze konsta km a proto se tato není všude jednoduché, protože gie je nevyhnutelná jednak z dù- tovat, že vìtšina, hlavnì pøí- vozidla dají zatím nejlépe využít bohužel stále panuje názor, že je vodu omezeného množství kon- moøských státù, poèítá v oblasti pouze v mìstské dopravì. výroba ekologické elektøiny venèních zdrojù energie èímž je výroby elektrické energie s drahá a nestabilní. Porostou-li ropa, uhlí a zemní plyn, ale i nejvìtším rozvojem vìtrné ener- Energetická efektivita však ceny energie jako doposud, proto, že jsou hlavními pùvodci gie. Vodní energie zùstává na V každém pøípadì platí, že je dojde spíše døíve než pozdìji k globálního oteplovaní. Kromì vysoké úrovni kostantní s leh- tøeba nakládat s energií co brzkému vyrovnání cen kon- toho mají ještì jiné další kým nárùstem a v nìkterých nejhospodárnìji a vùbec omezit venènì a alternativnì vyrobené negativní dopady na životní státech jižní a støední Evropy se spotøebu všech zdrojù na co elektøiny. Kromì toho je tøeba prostøedí. Staèí pøipomenout si poèítá ještì s pøírùstkem možná nejnižší úroveò. Prùmysz uvést, že s sebou výroba energie situaci na Mostecku èi Ostrav- fotovoltaiky a solárních tepel- lové zemì vejdou do historie obnovitelných zdrojù pøináší i sku a tamnìjší stav ovzduší a ných elektráren. Ve srovnání s jako takové, které v posledních výrazné úspory: krajiny. ostatními státy EU patøí èeský 40 letech mrhaly pøírodními - Jednak úsporu pro- Akèní plán k tìm nejménì zdroji a energií v neporovnatel- støedkù, za které by se musely Fosilní zdroje energie jsou ambiciózním jak z hlediska mìøítku, ne ž kdy nì vyšším dovézt fosilní suroviny sice èistì pøírodního pùvodu, plánovaného vývoje spotøeby, pøedtím a potom. - Úsporu externích ná- problémem jsou však v nich tak z hlediska relativního podílu Je tøeba si uvìdomit, že poèet kladù, t.j. nákladù na zdraví lidí uložené skleníkové plyny, jako obnovitelných zdrojù. Ve vìt- obyvatel na zemìkouli stále a na škody životního prostøedí, jsou oxid uhlièitý, metan a oxid šinì kriterií se Èeská republika v roste a že se lidé v rychle které platí stát, tedy daòoví dusný, které se uvolòují bìhem poøadí zemí EU do roku 2020 rozvíjejících se zemích, jako je poplatníci spalování. Od doby zaèátku propadne na horší pozice, než Èína a Indie, dlouhodobì neskompenzaci - Úspora prostøedkù na prùmyslové revoluce t.j. bìhem obsazuje v souèasnosti. pokojí se svým stávajícím rizik, protože posledních 140 let se tak až do životním standardem a jejich výroba obnovitelné energie s dnešní doby dostalo do atmo- Alternativní energie v dopravì potøeba energie a surovin se sebou pøináší pouze minimální sféry enormní množství látek, Co se týká využití obnovi- tudí ž drasticky zvýší. Jen pro rizika které se v této biomase ukládalo telných zdrojù v dopravì, zde je ilustraci: kdyby mìla Èína stejné - Nárùst stabilních a de- bìhem mnoha miliónù let. situace komplikovaná vzhle- spotøební nároky jako USA, centrálních pracovních míst ve Bude-li vypouštìní tìchto látek dem k tomu, že je v této oblasi zabrala by pro svoji potøebu výrobì, instalaci a údržbì ve stejném tempu pokraèovat závislost na ropì velmi vysoká. rùzných surovin všechny dos- jednotlivých zdrojù. Na rozdíl dál, hrozí klimatický kolaps. kromì elektøiny Je sice možné tupné biologické plochy na naší od mnohých jiných nebudou využívat jako palivo jednak Zemi. tato místa nikdy zrušena, ani Evropská unie se snaží rùz- biodiesel vyrobený z øepky, Je tøeba vycházet z faktu, že nemohou být pøesunuta do nými opatøeními dosáhnout anebo bioetanol, který se vyrábí cena energie pùjde nahoru a s ní jiných levnìjších zemí, protože snížení emisí skleníkových ply- z obilnin, kukuøice, nebo z i pravdìpodobnost politických a decentrální obnovitelné zdroje nù v èlenských státech EU. Ener- cukrovky resp. z cukrové tøtiny. ekonomických konfliktù. Závisenergie jsou napojeny na místní zdroje getická strategie 20:20:20, V posledních letech se tento lost na ropì pøedstavuje rozhodních a infrastrukturu míst- která byla pøijata v r má za zpùsob stal terèem kritiky, nì vysoké riziko vzhledem k odbìratelù. Jinými slovy - cíl alespoò dvacetiprocentní protože zvýšená produkce ener- tomu, že se velká vìtšina jejích peníze zùstanou tam, kde se snížení emisí skleníkových getických plodin vedla k vyšší zásob nachází v politicky nestaplynù, vydìlají. zvýšení podílu obnovi- potøebì zemìdìlské plochy a bilních zemích. Nehledì na to telných energií o 20% a dvaceti- potažmo k ještì rychlejšímu došlo, nebo právì dochází k tzv. Pokraèování na další stranì...

8 strana 8 Poustevník 7/2011 KINO NÁRODNÍ DÙM D. POUSTEVNA Deblisté Žák s Pavlovièem ovládli generálku na turnaj roku 15. èervence od h RANGO Animovaná komedie USA, 107 min. Nejbližší akce ve mìstì "O pohár Šluknovského výbìžku" FK DP Sraz Matýskáøù SDH DP Film v ND RANGO Anim. komedie USA 107 min Šestkový volejbal TJ DP roèník "Memoriál L. Neškody" MS Jezevec Dvouhry žen TJ DP "Memoriál P. Kamberského ve vodním fotbale" HC Kanci + FK DP REDAKÈNÍ RADA Pondìlí 18. èervence 2011 ve h kanceláøi starosty. Uzávìrka vydání je: pátek 22. èervence. Poustevenští tenisté Václav Žák s Jaroslavem Pavlovièem ovládli v sobotu 18. èervna na domácích dvorcích kvalitnì obsazený turnaj ve ètyøhrách. V konkurenci dvanácti párù, mezi nimiž byly dvojice z Rumburka, Velkého Šenova a Šluknova, prohráli pozdìjší šampioni pouze jediný zápas v základní skupinì. Ve vyøazovací èásti už nenašli pøemožitele. Ve finále si zkušená dvojice poradila s neèekanými finalisty Oberreiterem a Moravcem 6:3. "Je urèitì pøíjemné triumfovat mezi tolika kvalitními dvojicemi," shodli se vítìzové. Èervnový podnik byl generálkou na hlavní akci sezony - Pohár Mìstského úøadu, jehož 28. roèník se v Poustevnì uskuteèní ve druhé polovinì srpna. Text: bur / Foto: Zdeòka Micková Obnovitelné zdroje energie a jejich podpora v èlenských zemích EU Pokraèování z pøedchozí strany... Nestabilitì výroby elektøiny z vìtru a slunce lze èelit jak budováním tzv. chytrých sítí (Smart Grids), pomocí kterých bude možno spotøebu pøizpùsobovat výrobì, tak stále dokonalejšími formami skladování energie. Osvìdèený zpùsob skladování jsou napø. pøeèerpávací vodní elektrárny, v nichž se v dobì pøebytku energie akumuluje voda, která v dobì špièek slouží k výrobì elektøiny. Bohužel zde pokulhává politika za vìdou a technikou a významné politické pøekážky brání využití všech možností obnovitelných zdrojù, jak stojí v právì vydané zprávì Mezivládního panelu pro zmìny klimatu (IPCC) èerné na bílém. Mnozí rozhodující politiètí èinitelé si výše uvedené výhody stále ještì neuvìdomili a operují se zastaralými a zkreslenými èísly, jako jsou úžasnì levné výrobní ceny atomové energie a energie z uhlí. Obrovské a stále se zvyšující náklady na výstavbu atomových elektráren, nevyøešená otázka využití a skladování jaderného odpadu, nezanedbatelná rizika a v pøípadì havárie atomové elektrárny nedozírné následky, jakožto znièená krajina a zamoøené ovzduší kvùli uhelným elektrárnám jakoby neexistovaly. Sází se na krátkodobou racionalitu a profit což s sebou dlouhodobì pøinese ekonomické a ekologické problémy. Potøebujete nový obèanský prùkaz? Obra te se na Mìstský úøad ve V. Šenovì Žádosti o vydání obèanského prùkazu se vyøizují na matrièním úøadì Mìstský úøad ve Velkém Šenovì, odbor vnitøní a vnìjší správy, tel.: , Pro vydání prvního OP potøebujete: 1x foto, rodný list, platný cestovní pas, nebo osvìdèení o státním obèanství ÈR (pokud jej žadatel vlastní), oddací list rodièù, nebo rodné listy rodièù (pokud žadatel nevlastní cestovní pas), pokud nevlastní cestovní pas dostaví se i jeden z rodièù s platným obèanským prùkazem. K žádosti o vydání nového OP potøebujete: 1x foto, pùvodní OP, rodný list, doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list manžela), rodné listy dìtí do 18 let v pøípadì, že je žadatel chce zapsat do svého obèanského prùkazu, pøi souèasné zmìnì trvalého pobytu èi osobního stavu je nutné doložit potvrzení. Služebna policie v Dolní Poustevnì Od èervna 2011 je na radnici v Dolní Poustevnì v provozu služebna Obvodního oddìlení Policie ÈR Velký Šenov. Úøední hodiny pro obèany: KAŽDÉ PONDÌLÍ 14:00-15:30 hod. V pøípadì nepøítomnosti mùžete kontaktovat policisty na tel.: nebo V pøípadì bezprostøedního ohrožení volejte tísòovou linku 158. Poustevník - vychází dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Dolní Poustevna. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E Vydavatel: Mìsto Dolní Poustevna, Vilémovská 77, Dolní Poustevna, IÈO , telefon , Osoba povìøená redakèní a grafickou pøípravou: Alena Houšková, Sídlištì 638, Benešov nad Plouènicí, tel , Tisk: Reprotisk s.r.o., Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce. Nepodepsané materiály pøipravila do vydání Alena Houšková. Toto èíslo vyšlo 1. èervence 2011.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou!

Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou! P KVÌTEN 2011 Roèník IX. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: dolnipoustevna@interdata.cz Spoluobèané, prosíme, zamyslete se nad sebou! Foto è. 1

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Sklenìná popelnice: Odpad tøídíme nejlépe v celém Ústeckém kraji! Pøejezd bude! Saská strana definitivnì rozhodla o jeho vybudování

Sklenìná popelnice: Odpad tøídíme nejlépe v celém Ústeckém kraji! Pøejezd bude! Saská strana definitivnì rozhodla o jeho vybudování pøíèku obsadila obec Libèeves. podaøilo lidem v kraji vytøídit v snížení uhlíkové stopy. Ús- Ta získala šek na 20 tisíc korun a roce 2011 o 9 % odpadu více, te- pora, které dosáhli, pøedstavuje: obec Lobendava,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci)

www.fit-ostrava.cz Základní informace o klientovi Osobní zdravotní anamnéza Osobní zdravotní anamnéza v rodinì (rodièe, prarodièe, sourozenci) 1 Základní informace o klientovi Jméno:... Vìk:... Tìlesná výška:... cm Tìlesná hmotnost:... kg Tel.: 608 85 01 72 8 Olbramice Osobní zdravotní anamnéza Choroby :... Operace a úrazy:... Užívané léky:...

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

OUSTEVNÍK. Roèník X. Ve Velkém Šenovì zanikne policejní oddìlení

OUSTEVNÍK. Roèník X. Ve Velkém Šenovì zanikne policejní oddìlení P LISTOPAD 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

OUSTEVNÍK. Roèník X. Snaha pøi sbìru papíru a PET lahví se vyplatila! KRÁTCE Z MÌSTA

OUSTEVNÍK. Roèník X. Snaha pøi sbìru papíru a PET lahví se vyplatila! KRÁTCE Z MÌSTA P ÈERVENEC 2012 Roèník X. OUSTEVNÍK Mìstský úøad, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, tel./fax 412 397 136, e-mail: info@dolnipoustevna.cz, www.dolnipoustevna.cz Projekt podpoøený EU z Programu Cíl

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 131 6/2012 www.michalkovice.cz LÉTO PØICHÁZÍ... Velkolepá oslava Michálkovického dne dìtí, který se za úèasti nìkolika stovek dospìlých i dìtských návštìvníkù

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více