produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích"

Transkript

1 produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw)

2 Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás jiï více neï 5 let vïdy znovu pobízí, stanovovat v branïi nové standardy. Ve vlastním v zkumném a v vojovém centru Weishaupt se neustále pracuje na novém v voji a optimalizaci v ech pfiístrojû, zafiízení a systémû. V eobecn m cílem je odpovûdnost za v voj systémû spalování, které produkují stále ménû kodlivin, etfií stále více energie a spojují smysluplnû ekologii a ekonomii. Investujeme nejen do v zkumu a techniky, ale téï moderními stroji obrábíme jen nejlep í materiály a provádíme neustálou kontrolu kvality. V praxi jsme jiï v milionech pfiípadû prokázali, Ïe hofiák Weishaupt platí u odborníkû a zákazníkû jako hofiák trvale spolehliv, technicky vyspûl a etrn k Ïivotnímu prostfiedí. Dokládají to také ãetná vyznamenání cenami za design a inovaci. Ve vlastních vysoce moderních v robních provozech ve Schwendi se dennû vyrobí pfies 6 hofiákû. Pfiitom kaïd jednotliv hofiák je odzkou- en na svojí mechanickou a elektrickou funkci. Spoleãná souhra High Tech s úãinn m zku ebním a kontrolním systémem zaji Èuje pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt. Nov hofiák je trvale investicí do budoucnosti. Investicí, která je dobr m vyváïením mezi cenou a vyuïitím. Nakonec ale o trvalém úspûchu rozhoduje kvalita, technika a zabezpeãení provozu. Rozhodnutí se pro hofiák Weishaupt je proto investicí zaji tûné budoucnosti. Moderní v zkumné a v robní provozy a komplexní zku ební a kontrolní systém zaji Èují pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt 2

3

4

5 Spalovací technika osvûdãená v praxi Bezpeãné elektrické pfiipojení kódovan mi konektory V echny souãásti jsou snadno pfiístupné Snadné uvedení do provozu a kontrola stavu Zásada do budoucna Spolehlivost, hospodárn provoz a pfiíznivá cena: milionkrát ovûfien úspûch kompaktních hofiákû Weishaupt je v sledkem orientace na zákazníka a kvalitu bez kompromisû. Hofiáky byly v prûbûhu desetiletí technicky dále vyvíjeny a zlep ovány. Nejmodernûj í v robní metody a dûsledná v stupní kontrola v ech v robkû, zaji Èují pfiísloveãnou kvalitu Weishaupt. Tím také provozní spolehlivost a v drï po dlouhé ãasové údobí. Velk v konov rozsah Velk celkov rozsah v konû 12,5 aï 55 kw umoïàuje individuální pouïití na nejrûznûj ích topn ch zafiízeních. Elektronické zapalování Elektronické zapalovací zafiízení W-ZG1, které je pouïito u v ech hofiákû fiady W se vyznaãuje vysokou spolehlivostí a nízk m pfiíkonem. Digitální management spalování pro bezpeãnost a komfort Weishaupt je prûkopníkem digitálního managementu spalování. Ten nabízí více komfortu pfii obsluze a údrïbû, je tû vy í provozní spolehlivost a neposlednû: nejvût í atraktivitou je pomûr cena v kon. Kromû toho tato inteligentní technologie umoïàuje zapojení hofiáku do komplexního systému automatizace. Kontrola tûsnosti sériovû pomocí manageru spalování W-FM1 a W-FM2 Ke zkou ce tûsnosti plynov ch ventilû je pouïit hlídaã minimálního tlaku plynu. Tím lze provádût kontrolu tûsnosti bez pfiídavn ch souãástí a investic. Multiblok Novû konstruovan multiblok obsahuje následující souãásti pfiíp. funkce: Servoregulace tlaku plynu pro konstantní tlak plynu 2 magnetické ventily (tfiídy A) Filtr Hlídaã tlaku plynu Pfii nízkém tlaku plynu nastartuje program nedostatku plynu. Hlídaã tlaku plynu mimo to slouïí k automatické kontrole tûsnosti. Servis na vysoké úrovni Weishaupt udrïuje po celém svûtû hustou síè zastoupení a servisû. SluÏba zákazníkûm je bez prodlení k dispozici. Optimální podmínky kolení a vzdûlávání zaji Èují vysokou úroveà servisních technikû firmy Weishaupt a vybran ch zastoupení. Odzkou ená kvalita V echny hofiáky byly zkou eny nezávislou zku ebnou a splàují následující normy a smûrnice EU: Smûrnice pro plyn 9/96/EWG EN 676 Smûrnice pro strojní zafiízení 98/7/EG Elektromagnetická kompatibilita EMV 89/6/EWG Smûrnice pro nízká napûtí 7/2/EWG Smûrnice pro úãinnost 92/42/EWG WG a WG4 doplàuje: Smûrnice pro tlaková zafiízení 97/2/EG Správná dimenze hofiáku Weishaupt pro kaïdé pouïití 5

6 Digitální management spalování: komfort a spolehlivost V echny hofiáky Weishaupt fiady W jsou sériovû vybaveny digitálním managementem spalování. Ve keré funkce hofiáku jsou pfiitom ovládány a hlídány v konn m mikroprocesorem. V sledek: W-hofiáky Weishaupt jsou komfortní, precizní a spolehlivé. Digitální management spalování také nabízí moïnost komunikace s ostatními systémy pfies integrované ebus rozhraní. Odborník na vytápûní tak mûïe dohlíïet na funkãní prûbûh a pfii poru e diagnostikovat závadu. NejdÛleÏitûj í detaily Shodné provedení pro olejové a plynové hofiáky usnadàuje uvedení do provozu a minimalizuje skladové zásoby Kódované zasouvací konektory zaji Èují nezamûnitelná zapojení v ech elektrick ch komponent MoÏnost dálkového elektrického odblokování poruchy Technika zabezpeãení pomocí 2 mikroprocesorû, které se navzájem kontrolují Vícebarevná LED kontrolka k hlá ení funkãního prûbûhu a pfiíãiny poruchy (WG1, WG2 prov. LN a Z-LN) LCD displej s informaãními, servisními a parametrov mi funkcemi. MoÏnosti pfiímého nastavení pomocí tlaãítek funkce (WG1 WG4 prov. ZM-LN) Pro provoz teplovodních zafiízení ataké pro nepfieru ované vytápûní (s nucen m vypnutím kaïd ch 24 hodin) Vhodné pro ohfiívaãe vzduchu a také parní kotle skupiny II a III a také IV (moïnost s W-FM21) Integrované ebus rozhraní nabízí následující funkce: Napojení na PC pro zobrazení funkãního prûbûhu a nastavení funkãních parametrû Kontrola a diagnóza na dálku pomocí modemu s automatickou volbou Napojení na moderní systémy TZB Nastavitelná doba provûtrávání s PC pfies ebus Pfiehled systémû digitálního managementu spalování W-FM 5 W-FM 1 W-FM 2 W-FM 21 Automatika hofiáku pro pfieru ovan provoz Automatika hofiáku pro trval provoz Hlídání plamene ionizace ionizace ionizace ionizace Servopohony v elektronicky sdruïené regulaci vzduch a plyn Servopohon s krokovacím motorem vzduch Oddûlitelná obsluïná jednotka (do max. vzdálenosti) 1 m 1 m Kontrola tûsnosti MoÏnost mûfiení spotfieby paliva ebus rozhraní Pfiíslu né typy hofiákû WG 1-D WG 1-D WG 1 WG 4 WG 1 WG 4 WG 2-C WG 2-C modulaãní modulaãní jednostupàov jednostupàov WG WG 4 WG WG 4 bez servopohonu se servopohonem s regulací otáãek s regulací otáãek a dvoustupàov prov. TRD 6

7 Ke kaïdé potfiebû tepla odpovídající druh regulace Plynov hofiák jedno- a dvoustupàov S mechanicky sdruïenou regulací plyn vzduch a integrovanou kontrolou tûsnosti plynov ch magnetick ch ventilû Plynová regulaãní klapka Multiblok Manager spalování W-FM1 Servopohon vzduchu (s táhlem k plynové klapce) Plynov hofiák plynule dvoustupàov pfiíp. modulaãní S elektronicky sdruïenou regulací plyn vzduch a integrovanou kontrolou tûsnosti plynov ch magnetick ch ventilû Servopohon plynu Multiblok Manager spalování W-FM2 Servopohon vzduchu Regulace v konu G = Maximální v kon K = Minimální v kon Z = Zapalovací v kon jednostupàová bez servopohonu G Z plynule dvoustupàová G K Z Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto dvoustupàová se servopohonem modulaãní G G K Z K Z Zapnuto Vypnuto Zapnuto Vypnuto 7

8 Technika, která vytváfií dûvûru JiÏ vizuální vjem po sundání krytu hofiáku je pfiesvûdãiv. V echny konstrukãní díly jsou pfiehlednû uspofiádány a elektrická pfiipojení jsou jasná s nezamûniteln mi zasouvacími konektory. Tomu odpovídá snadn pfiístup ke komponentám pfii údrïbû a servisu na hofiáku. Dojem dûvûry dûlá technika, protoïe ta je typická weishaupt. Kompaktní konstrukce Díky kompaktní konstrukci zvládne lehce a jednodu e montáï hofiáku WG ve v ech tfiídách v konû jedna osoba. V daje za uvedení do provozu jsou redukovány na minimum. Provedení LowNO x V echny WG hofiáky jsou v provedení LowNO x. Pomocí zvlá tního principu míchacího zafiízení se dosahuje intenzívní vnitfiní recirkulace spalin. Tento zpûsob umoïàuje spalování s pfiíkladnû nízk mi hodnotami emisí. Odhluãnûné tûleso sání vzduchu Pfiíãnû uspofiádan ventilátor je na stranû sání speciálnû odhluãnûn. Provoz hofiáku je tím obzvlá tû tich. Elektronické ovládání vzduchové klapky Elektronicky ovládaná vzduchová klapka v klidovém stavu uzavfie a brání tak ochlazování spalovacího prostoru. Servisní a kontrolní pozice Pomocí speciálního závûsného zafiízení je moïné hofiák zavûsit do servisní a kontrolní pozice. Práce na míchacím zafiízení nebo na hofiáku tak mohou b t provádûny snadno a pohodlnû. Jednotná platforma Strategie jednotné platformy v ech W-hofiákÛ pfiispívá k jednodu í dispozici a skladování náhradními díly. Diagnostika notebookem Pro diagnostiku a vyhodnocení dat z manageru spalování je k dispozici speciální sada software se zasouvacím adaptérem. Optimalizaci a anal zu poruch lze provádût komfortnû pomocí notebooku. Ovládání otáãek (WG a WG 4) Zatímco u souãasn ch hofiákû jsou motory hofiákû provozovány s konstantními otáãkami, hofiáky s regulací otáãek redukují svoje otáãky motoru podle v konu hofiáku. Digitální manager hofiáku pfiebírá funkci ovládání. Samostatné hlídání otáãek není zapotfiebí, protoïe zafiízení sdruïené regulace plyn vzduch má vlastní zabezpeãení. Zvlá tní v hoda regulace otáãek je ve sníïení elektrického pfiíkonu a dûrazném sníïení akustického tlaku pfii minimálním v konu. Zvlá tû sníïení úrovnû hluãnosti mûïe najít iroké vyuïití v praxi. Pfii 5% v konu hofiáku mûïe dosáhnout pokles akustického tlaku 1 db. Znamená to poloviãní emise hluku. 8

9 Manager spalování W-FM 2 Tfiífázov motor Impulsní potrubí tlaku ventilátoru Impulsní potrubí tlaku spalovací komory Dvojit magnetick ventil s pomûrov m regulátorem Digitálnû-analogov pfievodník Frekvenãní mûniã Pfiíklad WG 4 s regulací otáãek ventilátoru 9

10 Typov pfiehled Typ Provedení Druh regulace Armatury Ident. ãíslo Obj. ãíslo hofiáku DN kw v robku WG 1 Zemní plyn WG 1 N/-D ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní 1/2 12,5 5 CE-85 AU WG 1 N/1-D LN jednostupàová s ruãním nastavením klapky / CE-85 BM WG 1 N/1-D Z-LN jedno- nebo dvoustupàová / CE-85 BM WG 1 N/1-D ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní / CE-85 BM Propan/Butan WG 1 F/-D ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní 1/2 12,5 5 CE-85 AU WG 1 F/1-D LN jednostupàová s ruãním nastavením klapky / CE-85 BM WG 1 F/1-D Z-LN jedno- nebo dvoustupàová / CE-85 BM WG 1 F/1-D ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní / CE-85 BM WG 2 Zemní plyn WG 2 N/1-C LN jednostupàová s ruãním nastavením klapky CE-85 BM WG 2 N/1-C Z-LN jedno- nebo dvoustupàová CE-85 BM WG 2 N/1-C ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní CE-85 BM WG 2 N/1-C LN jednostupàová s ruãním nastavením klapky CE-85 BM WG 2 N/1-C Z-LN jedno- nebo dvoustupàová CE-85 BM WG 2 N/1-C ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní CE-85 BM Propan/Butan WG 2 F/1-C LN jednostupàová s ruãním nastavením klapky / CE-85 BM WG 2 F/1-C Z-LN jedno- nebo dvoustupàová / CE-85 BM WG 2 F/1-C ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní / CE-85 BM WG WG N/1-C ZM-LN plynule dvoustupàová /4 4 5 CE-85-AU nebo modulaãní / WG F/1-C ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní /4 6 5 CE-85-AU WG 4 WG 4N/1-A ZM-LN plynule dvoustupàová / CE-85-AS nebo modulaãní / DN DN WG 4F/1-A ZM-LN plynule dvoustupàová nebo modulaãní / CE-85-AS s multiblokem typu 57 2 s multiblokem typu 512 pouze pro tlak pfiípojky p e 5 mbar (pro p e 5 mbar mbar, pfiíplatek k cenû) Zvlá tní v bava viz ceník Upozornûní: Závitové armatury 1/2 aï 2 jsou vybaveny s TAE. Pfiírubové armatury DN65 a DN8 nejsou vybaveny s TAE. S TAE viz ceník pfiíslu enství Weishaupt ã. tisku

11 hofiáku v závislosti na tlaku spalovací komory Pracovní pole WG 1 mbar Typ hofiáku WG 1.../-D prov. ZM-LN Hlava hofiáku typ WG 1/-D 12,5 5 kw 1,5 1,,5 -,5 kw Pracovní pole WG 1 mbar Typ hofiáku, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5-1, kw WG 1.../1-D prov. LN Hlava hofiáku typ WG 1-D 4 11 kw Pracovní pole WG 1 mbar Typ hofiáku, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5-1, kw WG 1.../1-D prov. Z-LN / ZM-LN Hlava hofiáku typ WG 1-D kw Pracovní pole WG 2 mbar Typ hofiáku, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5-1, kw 2,5, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 kw 6 WG 2.../1-C prov. LN Hlava hofiáku typ WG 2-C 8 2 kw Pracovní pole WG mbar Typ hofiáku WG F/1-C prov. ZM-LN Hlava hofiáku typ WG 6 5 kw Pracovní pole WG 2 mbar Typ hofiáku, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5-1, kw kw 6 WG 2.../1-C prov. Z-LN / ZM-LN Hlava hofiáku typ WG 2-C 5 2 kw Nevolit v kon hofiáku pod 8 kw. Pracovní pole WG 4 mbar Typ hofiáku WG 4N/1-A prov. ZM-LN Hlava hofiáku typ WG kw Pracovní pole WG mbar Typ hofiáku,5, 2,5 2, 1,5 1,,5 -,5-1, -1,5 kw kw WG N/1-C prov. ZM-LN Hlava hofiáku typ WG 4 5 kw Pracovní pole WG 4 mbar Typ hofiáku WG 4F/1-A, prov. ZM-LN Hlava hofiáku typ WG kw Mích. zafiízení otevfieno Mích. zafiízení zavfieno Pracovní pole byla odzkou ena podle EN 676. ové údaje jsou vztaïeny k umístûní provozu v nadmofiské v ce m. Na kaïd ch 1 m nadmofiské v ky je nutno pfiihlédnout ke sníïení v konu cca o 1 %. Provedení s regulací otáãek je moïné pouze pro zemní plyn E a LL. Pracovní pole jsou v dolním rozsahu v konu omezena u WG na 6 kw a u WG4 na 8 kw. 11

12 Volba jmenovité svûtlosti plynov ch armatur WG 1.../-D s W-MF 55 p e max p e max 5 mbar > 5 mbar [kw] 1/2 1/2 Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n p e max p e max 5 mbar > 5 mbar [kw] 1/2 1/2 Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/mn (8,8 kwh/m n ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n p e max p e max 5 mbar > 5 mbar [kw] 1/2 1/2 Propan/Butan B/P, H i = 9,2 MJ/m n (25,89 kwh/m n ), d = 1,555, W i = 74,7 kwh/m n WG 1.../1-D s W-MF 57 SE / SLE p e max = mbar [kw] /4 Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n p e max = mbar [kw] /4 Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/m n (8,8 kwh/mn ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n p e max = mbar [kw] /4 Propan/Butan B/P, H i = 9,2 MJ/m n (25,89 kwh/m n ), d = 1,555, W i = 74,7 kwh/m n WG 2.../1-C s W-MF 5xx SE / SLE p e max = mbar [kw] Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n p e max = mbar [kw] Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/mn (8,8 kwh/m n ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n p e max = mbar [kw] /4 1 Propan/Butan B/P, H i = 9,2 MJ/m n (25,89 kwh/m n ), d = 1,555, W i = 74,7 kwh/m n s multiblokem typu 57 2 s multiblokem typu 512 navíc regulátor tlaku FRS pfii p e > 5 mbar mbar 12

13 WG.../1-C s armaturami W-MF 5xx SE kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/2 Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/2 Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/mn (8,8 kwh/mn ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 Propan/Butan B/P, H i = 9,2 MJ/m n (25,89 kwh/m n ), d = 1,555, W i = 74,7 kwh/m n WG 4.../1-A s armaturami W-MF 5xx SE nebo DMV + FRS kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/ Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/2 2 Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/ Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/m n (8,8 kwh/m n ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n WG.../1-C s DMV VEF prov. regulace otáãek kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/2 2 Zemní plyn E, H i = 7,26 MJ/m n (1,5 kwh/m n ), d =,66, W i = 47,84 kwh/m n kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/2 2 Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/m n (8,8 kwh/m n ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n WG 4.../1-A s DMV VEF prov. regulace otáãek kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 1 11/2 2 Zemní plyn LL, Hi = 1,79 MJ/mn (8,8 kwh/m n ), d =,641, Wi = 9,67 kwh/m n kohoutem) p e max = mbar [kw] /4 Propan/Butan B/P, H i = 9,2 MJ/m n (25,89 kwh/m n ), d = 1,555, W i = 74,7 kwh/m n Vysvûtlení typového znaãení W G 2 N.../1-C LN F LN = LowNO x Index N = Zemní plyn F = Zkapalnûn plyn P/B Velikost G = Plynov hofiák Hofiák Weishaupt typové fiady W Upozornûní k tlakûm plynové pfiípojky: Závitové armatury 1/2 aï 2 jsou vybaveny s termickou pojistkou TAE. Pfiírubové armatury DN65 a DN8 nejsou vybaveny TAE (pfii závitov ch armaturách bez TAE viz Technické pracovní listy s ãíslem desek 2.4). Ke zji tûnému nastavení tlaku se musí pfiipoãítat tlak spalovací komory. Min. tlak pfiípojky nemá b t niï í neï 15 mbar. 1

14 Technická data Rp d1 h h1 h2 b1 I2 I1 I d d4 b2 b α d2 I4 Rozmûry hofiáku Typ hofiáku Míry v mm I1 I2 I I4 b1 b2 b h1 h2 h d1 d2 d d4 Rp α WG , M /4 45 WG , M WG M /2 45 WG M /

15 Technická data Typ hofiáku Manager Motor Servopohon Hlídaã tlaku Váha ➀ Armatura Hlídání spalování série vzduchu hofiáku Jm. sv. Typ Váha ➀ plamene WG 1.../-D prov. ZM-LN W-FM 2 ECK 2/F 2/1 STE 4,5 * LGW /A1 1,5 kg 1/2 W-MF 55 6 kg ionizace 2 V, 5 Hz,4 kw, Kond. 2 µf WG 1.../1-D prov. LN W-FM 5 ECK /F 2/1 nemá LGW 1/A2 1,5 kg /4 W-MF SLE 57 6 kg ionizace prov. Z-LN W-FM 1 2 V, 5 Hz STD 4,5 ** /4 W-MF SE 57 prov. ZM-LN W-FM 2,95 kw, Kond. 4 µf STE 4,5 * /4 W-MF SE 57 WG 2.../1-C prov. LN W-FM 5 ECK 4/F 2/1 nemá LGW 1/A2 2 kg 1 W-MF SLE 57/512 6 kg/7 kg ionizace prov. Z-LN W-FM 1 2 V, 5 Hz STD 4,5 ** 1 W-MF SE 57/512 prov. ZM-LN W-FM 2,21kW, Kond. 8 µf STE 4,5 * 1 W-MF SE 57/512 WG.../1-C prov. ZM-LN W-FM 2 ECK 5/F-2 STE 4,5 * LGW 1A2 27 kg /4 W-MF SE 57 5,5 kg ionizace 2 V; 5 Hz BO.6/6-1L 1 W-MF SE 512 9, kg 29 min-1 11/2 W-MF SE 512 1,5 kg,42 kw; Kond. 12 µf prov. ZM-LN W-FM 2 DK 5/F-2 STE 4,5 * LGW 1A2 kg /4 DMV-VEF 57 6,5 kg ionizace s regulací ~; 2 V; 5 Hz BO.6/6-1L 1 DMV-VEF 512 1, kg otáãek 288 min-1 11/2 DMV-VEF , kg,42 kw; 2,6 A 2 DMV-VEF 52 15, kg WG 4.../1-A prov. ZM-LN W-FM 2 ECK 6/F-2 STE 4,5 * LGW1A2 5 kg /4 W-MF SE 57 5,5 kg ionizace 2 V; 5 Hz BO.6/6-1L 1 W-MF SE 512 9, kg 29 min-1 11/2 W-MF SE 512 1,5 kg,62 kw; 2 DMV+FRS 52 17,5 kg Kond. 16 µf 65 DMV+FRS 565 5, kg 8 DMV+FRS 58 67, kg prov. ZM-LN W-FM 2 DK 6/F-2 STE 4,5 * LGW1A2 8 kg 1 DMV-VEF 512 1, kg ionizace s regulací ~; 2 V; 5 Hz BO.6/6-1L 11/2 DMV-VEF , kg otáãek 29 min-1 2 DMV-VEF 52 15, kg,62 kw; 4 A * Doba chodu za provozu: pfii plném pfiestavení max. 5 s/pfii redukovaném pfiestavení min. 25 s/doba chodu pfii provûtrání cca. 1 2 s ** Doba chodu za provozu: pfii plném pfiestavení cca. s/pfii redukovaném pfiestavení < s/doba chodu pfii provûtrání cca. s ➀ Váhy jsou cca. údaje 15

16 Weishaupt spol. s r. o. Stra nická 1 C/ Praha 1 Tel.: Fax: Weishaupt spol. s r. o. Námestie SNP Zvolen Tel.: (45) (45) Fax: (45) Pfii servisu a poradenství pohotovû k dispozici ã. tisku , ãerven 24 Ve keré zmûny vyhrazeny Pfietisk zakázán Servis Weishaupt: vïdy tam, kde nás potfiebujete Hofiáky Weishaupt obdrïíte u dobr ch topenáfisk ch firem, s kter mi firma Weishaupt partnersky spolupracuje. K podpofie firem z oboru vytápûní udrïuje Weishaupt hustou prodejní a servisní síè. Dodávka hofiákû, zásobení náhradními díly a servis jsou tak trvale zabezpeãeny. Pokud je ãlovûk v nouzi, je Weishaupt pohotovû na místû. Technická pomoc je zákazníkûm Weishaupt k dispozici 65 dní v roce vïdy tam, kde nás potfiebujete.

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více