2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování"

Transkript

1 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a pasivními ú ty; pochopení vazby mezi promítnutím transakcí do rozvahy a na ú ty. Úvodní otázky 1. Jaké znáte základní typy zm n rozvahových stav? P i odpov di vycházejte z bilan ní rovnice Aktiva = Pasiva a dopl te 4 základní typy do následující tabulky: Aktiva Pasiva 2. Uve te p íklady zm n rozvahových stav, vy erpejte všechny možné kombinace. 3. Které ze zm n rozvahových stav zp sobují zm nu bilan ní sumy? 4. Charakterizujte ú et jako nástroj zaznamenávání v cných dopad zm n finan n majetkové struktury. 5. P ipravte schéma ú tu aktivního a pasivního, ozna te strany ú t názvy užívanými pro levou a pravou stranu ú tu. Ozna te, na které stran mají tyto ú ty po áte ní z statek, p ír stky a úbytky a kde je zachycen kone ný z statek. 6. Charakterizujte vztah rozvahových položek a ú t. ešené p íklady P íklad 2.1 Na základ modifikovaného tvaru bilan ní rovnice Aktiva = Závazky + Vlastní kapitál a pomocné tabulky ur ete, o jaký typ hospodá ské transakce se jedná. a) Nákup po íta e za hotové. b) Akcioná m byl p iznán podíl na zisku z minulých let. c) Navýšení základního kapitálu z nerozd leného zisku. d) Podnik nemá dostatek pen žních prost edk k úhrad dluhu v i svým dodavatel m, proto emituje sm nku se splatností 3 m síce, sm nka nahrazuje fakturu od dodavatel. e) Výplata dlužných mezd z bankovního ú tu. f) Dodate ný vklad vlastníka do kapitálu v hotovosti. 19

2 g) Podnik XYX se dohodl se svým v itelem podnikem ABC, že pohledávka podniku ABC v i podniku XYX bude p em n na na základní kapitál podniku XYX (operaci posuzujte z hlediska podniku XYX). h) Vlastník se rozhodl p evést firemní automobil do svého osobního vlastnictví. i) Nákup materiálu podnikem na fakturu se splatností jeden m síc. Operace Aktiva Pasiva Závazky Vlastní kapitál /- 4 +/ /- ešení a) Operace typu 3 (zm na struktury aktiv): p ír stek dlouhodobých aktiv a úbytek pen z z pokladny. b) Operace typu 7 (p ír stek závazk a úbytek vlastního kapitálu): vznik závazku v i akcioná m a snížení položky nerozd lené zisky minulých let. c) Operace typu 9 (zm na struktury vlastního kapitálu): r st základního kapitálu a snížení stavu nerozd lených zisk minulých let. d) Operace typu 4 (zm na struktury závazk ): snížení závazk v i dodavatel m a vznik závazku z titulu emitované sm nky. e) Operace typu 2 (úbytek aktiv a úbytek závazk ): úbytek pen z z bankovního ú tu a snížení závazk v i zam stnanc m. f) Operace typu 5 (p ír stek aktiv a p ír stek vlastního kapitálu): p ír stek pen z v pokladn a zvýšení základního kapitálu. g) Operace typu 8 (úbytek závazk a p ír stek vlastního kapitálu): snížení závazk v i v itel m a r st základního kapitálu. h) Operace typu 6 (úbytek aktiv a úbytek vlastního kapitálu): snížení stavu dlouhodobých aktiv a snížení základního kapitálu. i) Operace typu 1 (p ír stek aktiv a p ír stek závazk ): p ír stek materiálu a p ír stek závazk v i dodavatel m. 20

3 P íklad 2.2 Podnik Ámos má k xxx1 tyto položky aktiv a pasiv v tis. K : závazky v i dodavatel m 70, b žný ú et 200, dlouhodobá aktiva 1 000, základní kapitál 1 100, pohledávky za odb rateli 100, peníze 20, materiál 150, závazky v i zam stnanc m 300. B hem období se uskute nily tyto hospodá ské operace v tis. K : 1. Dodavatel A dodal a vyfakturoval materiál Faktura od Dodavatele A byla uhrazena z b žného ú tu Byl nakoupen materiál za hotové erpáním krátkodobého bankovního úv ru uhrazena faktura od Dodavatele B 40. Sestavte rozvahu k xxx1 do prvního sloupce tabulky a do dalších sloupc zaznamenejte zm ny rozvahových stav po každé operaci. Aktiva Srovnávací rozvaha podniku Ámos Pasiva Dlouhodobá aktiva Základní kapitál Materiál 150 Odb ratelé 100 B žný ú et 200 Pokladna Zam stnanci Dodavatelé Úv r Aktiva celkem Pasiva celkem

4 P íklad 2.3 Navažte na p edchozí P íklad 2.2. Otev ete ú ty rozvahové podle z statk z po áte ní rozvahy k xxx1 a zaú tujte uvedené operace. ešení Po áte ní rozvaha Ámos k xxx1 Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Materiál 150 Dodavatelé 70 Pohledávky za odb rateli 100 Zam stnanci 300 Bankovní ú et 200 Peníze 20 Suma aktiv Suma pasiv Dlouhodobá aktiva Peníze Vlastní kapitál PZ PZ 20 3) 10 PZ KZ KZ 10 KZ Odb ratelé Krátkodobé úv ry Zam stnanci PZ 100 4) 40 PZ 300 KZ 100 KZ 40 KZ 300 Materiál B žný ú et Dodavatelé PZ 150 PZ 200 2) 50 2) 50 PZ 70 1) 50 4) 40 1) 50 3) 10 KZ 210 KZ 150 KZ 30 Rozvaha Ámos k xxx1 Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Materiál 210 Dodavatelé 30 Pohledávky za odb rateli 100 Zam stnanci 300 Bankovní ú et 150 Bankovní úv r 40 Peníze v hotovosti 10 Suma aktiv Suma pasiv

5 Úlohy k procvi ení Úloha 2.1 Pan Jav rek otevírá k xxx1 malou prodejnu. Do podniku vložil pen žní prost edky ve výši K. Tyto prost edky složil u banky na nov z ízený ú et. Sestavte zahajovací rozvahu pana Jav rka v tis. K. Rozvaha...ke dni...v tis. K V dalším období se odehrály následující operace: 2. ledna Z bankovního ú tu uhradil pan Jav rek nákup domku, ve kterém bude provozovat prodejnu. Za domek byla zaplacena ástka K. Rozvaha...ke dni...v tis. K 3. ledna Dodavatel dodal panu Jav rkovi zboží a zaslal fakturu ve výši K. Rozvaha...ke dni...v tis. K 23

6 4. ledna Pan Jav rek zaplatil fakturu dodavateli z b žného ú tu K. Rozvaha...ke dni...v tis. K 5. ledna Z bankovního úv ru bylo zaplaceno za ízení prodejny (nábytek na zakázku) za K. Rozvaha...ke dni...v tis. K Úloha 2.2 Rozvaha podnikatele Zde ka k xxx1: Rozvaha podniku p. Zde ka k xxx1 v K Automobil Vlastní kapitál Pohledávka (Dalibor) Závazek v i bance Zboží ve skladu Peníze v bance A Aktiva celkem Pasiva celkem V m síci dubnu uskute nil p. Zden k tyto transakce: 1. P ijata dodávka zboží za K jako úhrada ásti závazku p. Dalibora. 2. Nakoupen nový stroj, fakturovaná ástka K. 3. P ijata platba zbytku závazku p. Dalibora od banky C K. Ur ete a poznamenejte si u každé uskute n né transakce její typ a položky, kterých se dotkne. Sestavte rozvahu podnikatele p. Zde ka po všech uskute n ných transakcích. 24

7 Úloha 2.3 Obchodní podnik Kolumbus a syn, má k xxx1 následující stav aktiv a pasiv v tisících K : materiál 40, závazky v i dodavatel m 300, pokladna 50, výsledek hospoda ení minulých let (zisk) 500, zboží 180, budova 2 500, oprávky k budov 20, základní kapitál 2 150, b žný ú et 300, závazky v i zam stnanc m 200, pohledávky za odb rateli 100. Ú etní operace v tis. K : 2.1. Nákup zboží na obchodní úv r 50, zboží p evzato na sklad Nákup staršího automobilu za 220, placeno z b žného ú tu Zaplacení dodavatel m z b žného ú tu Zaplacení dodavatelské faktury z kr. úv ru u banky Vklad majitele do podniku - na b žný ú et uloženo Na b žný ú et byla p ijata záloha na dodávku zboží 100. Sestavte do následující tabulky (do sloupe ku 1) rozvahu k xxx1. Zobrazte do srovnávací rozvahy zm ny, ke kterým došlo na základ ú etních operací v následujících dnech (sloupe ky 2 až 7). U každé ú etní operace ur ete pot ebné ú etní doklady. Po zaznamenání operací do rozvahy všechny transakce zaú tujte. Aktiva Srovnávací rozvaha: Kolumbus a syn Pasiva Dne: Dne:

8 Úloha 2.4 Pan Vosika zakládá podnik na výrobu plastových sou ástí. Do podniku vložil k xxx1 budovu, odhad tržní hodnoty budovy je tis. K a na b žný ú et složil peníze ve výši 800 tis. K. V pr b hu m síce ledna se odehrály následující operace v tis. K : 1. Nákup stroje na odlévání plast v hodnot 2 500, uhrazen z poskytnutého dlouhodobého bankovního úv ru. 2. Na obchodní úv r byla nakoupena plastová dr za P evodem z b žného ú tu byl zaplacen nákup staršího dodávkového automobilu v hodnot Z b žného ú tu byla vybrána hotovost ve výši V hotovosti byla uhrazena záloha na nákup dalšího materiálu Dodavateli byla zaplacena z b žného ú tu faktura za materiál (viz operace 2) ve výši Za 90 v hotovosti byl nakoupen po íta s tiskárnou. 8. Na obchodní úv r bylo po ízeno programové vybavení v hodnot Za hotové bylo nakoupeno drobné ná adí v hodnot 5, ná adí bylo p evzato na sklad materiálu. 10. Pan Vosika získal darem sadu starších forem na odlévání plastových sou ástí v hodnot 150. Doba použitelnosti t chto forem se odhaduje na 4 roky. 11. Od odb ratel byla p ijata záloha na objednané odlitky 30 v hotovosti. Sestavte po áte ní rozvahu, otev ete p íslušné ú ty a zaú tujte operace uskute n né v pr b hu m síce ledna. Sestavte rozvahu k xxx1. Po áte ní rozvaha podniku pana Vosiky k xxx1 Suma aktiv Suma pasiv 26

9 Rozvaha podniku pana Vosiky k xxx1 Suma aktiv Suma pasiv 1. Jak je na ú tech zachycována historická cena dlouhodobého aktiva (p vodní po izovací výdaje) a dosud odepsaná ást této hodnoty? 2. Uve te p íklady ú t k následujícím klasifikacím: a) ú ty aktivní vs. ú ty pasivní, b) ú ty hlavní vs. ú ty vedlejší. 27

10 Úloha 2.5 Spole nost Island, v.o.s má k 1.1. xxx1 tyto z statky na ú tech v tisících K : pokladna 200, b žný ú et 900, dodavatelé 400, materiál 100, pohledávky za odb rateli 600, výrobky 500, vlastní kapitál 9 300, software 700, oprávky k software 200, stroje a za ízení 3 000, oprávky ke stroj m a za ízením 100, dlouhodobá finan ní aktiva 2 000, budovy 2 500, oprávky k budovám 1 500, pozemek Do konce ledna se uskute nily tyto ú etní operace v tis. K : 1. Dle faktury byl nakoupen speciální p ístroj za Na b žný ú et p išla úhrada od odb ratele Došla faktura za nakoupený materiál 300, materiál p ijat na sklad. 4. Bylo nakoupeno za hotové 10 kus kalkula ek celkem za 10, kalkula ky byly p evzaty na sklad jako materiál. 5. Pracovník m byla z pokladny vyplacena záloha na služební cestu Došla faktura za nakoupený software v cen Z b žného ú tu bylo zaplaceno dodavatel m Do nov z ízené podnikové prodejny bylo nakoupeno dle faktury zboží za Došla faktura za policový systém do nové prodejny Faktura z operace 9 ve výši 250 byla uhrazena bankou z otev eného dlouhodobého úv ru. 11. Za hotové byly nakoupeny akcie ur ené k prodeji ve výši Majitel vložil do podniku 100 na b žný ú et. Otev ete ú ty, zaú tujte uvedené ú etní p ípady. Promyslete ú etní doklady, které jsou k zaú tování t eba. Sestavte kone nou rozvahu. 28

11 Cíl dodatku: Dodatek ú etní doklady Prostudováním tohoto dodatku by se student m l seznámit s: ú etními doklady, které jsou nositeli informací o zm nách finan n majetkové struktury podniku, ke kterým dochází v pr b hu hospodá ské innosti podniku. Úvodní otázky 1. V em spo ívá dokladovost prvek metody ú etnictví? Jaký je její význam? 2. Jaké jsou náležitosti ú etních doklad? 3. Jaké typy ú etních doklad znáte? Pokuste se je klasifikovat. 4. Zamyslete se nad známými položkami rozvahy a ur ete, jaké ú etní doklady musí provázet ú etní zachycení jejich zm n (p ír stk i úbytk ). 5. Jaké druhy kontroly ú etních doklad znáte? 6. Jak je ovlivn n metodický prvek dokladovost existencí výpo etní techniky? ešené p íklady P íklad 2.4 U následujících rozvahových položek: materiál na sklad, pokladna, výrobky na sklad, dodavatelé, bankovní ú et, úv r u banky, p j ka od fyzické osoby, pohledávky za odb rateli, nedokon ená výroba, zvýšení vlastního kapitálu vkladem, dlouhodobá aktiva hmotná uve te název ú etního dokladu, který zachycuje jejich p ír stek a úbytek. Dále ozna te, zda se jedná o interní (I) i externí (E) doklad. ešení Rozvahová položka I/E Název dokladu materiál na sklad I (+) p íjemka; (-) výdejka pokladna I (+) p íjmový pokladní doklad; (-) výdajový pokladní doklad výrobky na sklad I (+) p íjemka; (-) výdejka dodavatelé E p ijatá faktura bankovní ú et E výpis z bankovního ú tu úv r u banky E výpis z úv rového ú tu p j ka od fyzické osoby E smlouva o p j ce a doklad o p íjmu pen z pohledávky za odb rateli I vydaná faktura nedokon ená výroba I výkaz z výroby zvýšení vlastního kapitálu vkladem I interní ú etní doklad dlouhodobá aktiva hmotná I protokol o za azení do provozu 29

12 P íklad 2.5 Dopl te k ú etním transakcím ú etní doklady, které jsou nutnou podmínkou jejich zaú tování: 1. Vklad majitele do podniku v hotovosti. 2. Nakoupeno zboží, zaplaceno v hotovosti. 3. Z poskytnutého úv ru splacen závazek. 4. Byla vypo tena dlužná da ze zisku. 5. Na obchodní úv r nakoupen materiál. 6. Podniku byl darován po íta. 7. Odb ratel zaplatil sv j závazek na b žný ú et. 8. Banka poskytla na b žný ú et pen žní prost edky z úv ru. 9. Splátka úv ru u banky z b žného ú tu. 10. Zam stnanec zaplatil pohledávku v hotovosti. 11. Z b žného ú tu byla zaplacena záloha dodavateli. 12. Spole nost nakoupila dluhopisy a zaplatila je z b žného ú tu. ešení Hospodá ská transakce Vklad majitele do podniku v hotovosti Nakoupeno zboží, zaplaceno v hotovosti Z poskytnutého úv ru splacen závazek Byla vypo tena dlužná da ze zisku Na obchodní úv r nakoupen materiál Podniku byl darován po íta Odb ratel zaplatil sv j závazek na b žný ú et Banka poskytla na b žný ú et pen žní prost edky z úv ru Splátka úv ru u banky z b žného ú tu Zam stnanec zaplatil pohledávku v hotovosti Z b žného ú tu byla zaplacena záloha dodavateli Spole nost nakoupila dluhopisy a zaplatila je z b žného ú tu Název dokladu interní ú etní doklad; p íjmový pokladní doklad p íjemka; výdajový pokladní doklad výpis z úv rového ú tu interní ú etní doklad p ijatá faktura; p íjemka protokol o za azení do provozu výpis z b žného ú tu výpis z b žného ú tu; výpis z úv rového ú tu výpis z b žného ú tu; výpis z úv rového ú tu p íjmový pokladní doklad výpis z b žného ú tu výpis z b žného ú tu 30

13 Kontrolní otázky 1. Které z dále uvedených transakcí nemohou nastat: Aktiva Pasiva / Uve te p íklady transakcí, které vyvolají: a) zm ny ve struktu e cizích zdroj, b) zvýšení vlastního kapitálu a snížení závazk, c) snížení vlastního kapitálu a zvýšení závazk. d) zvýšení aktiv a snížení závazk. 3. Z jakého metodického prvku vyplývá, že transakce s majetkem a zdroji financování majetku vyvolají vždy zm nu (nejmén ) dvou položek? 4. Zhodno te správnost následujících výrok. a) Nákup materiálu na obchodní úv r vyvolá v rozvaze: - sou astné zvýšení aktiv a pasiv, - zvýšení závazk a snížení hospodá ského výsledku, - zvýšení nedokon ené výroby a zvýšení závazk, - zvýšení stavu materiálu a zvýšení bankovních úv r, - zvýšení aktiv a zvýšení pohledávek. b) Úhrada pohledávky na bankovní ú et je v rozvaze zachycena jako: - sou astné zvýšení aktiv a snížení závazk, - zvýšení aktiv a zvýšení hospodá ského výsledku, - snížení závazk a zvýšení pen žních prost edk, - zvýšení stavu bankovního úv ru a snížení pohledávek, - sou asné zvýšení a snížení aktiv. c) Zvolte možnost ano ne: - uskute n ní nepen žního vkladu majitelem neovlivní bilan ní sumu, - úhrada pohledávky zvýší bilan ní sumu, - splátka úv ru z bankovního ú tu sníží bilan ní sumu, - zvýšení stavu bankovního úv ru poskytnutím pen žních prost edk na bankovní ú et zvýší bilan ní sumu, - sou asné zvýšení a snížení aktiv neovlivní bilan ní sumu. 31

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celk sestavena k : 31.12.2009 v K Název, sídlo a právní forma rok m síc I O ú etní jednotky Obec Zelenecká Lhota 2009 13 00271829 Zelenecká Lhota

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek:

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek: ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 315 322 313 006 Oprávky a opravné položky -190 095-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 125 227

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Účty a účtová osnova

Účty a účtová osnova Účty a účtová osnova Zásada podvojnosti Zásada souvztažnosti Příklad 1 Panelárna, společnost s ručením omezeným vykázala následující počáteční stavy (v Kč) na vybraných syntetických účtech: Závazky z obchodních

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy

Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek podniku a zdroje financování majetku. Majetek a jeho formy Majetek podniku a zdroje financování majetku. cíle kapitoly Co je dlouhodobý a oběžný majetek. Co je vlastní a cizí zdroj. Inventura majetku a závazku. čas potřebný ke studiu 1,5 hodiny klíčová slova Dlouhodobý

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příklady k procvičení :

Příklady k procvičení : Příklady k procvičení : Příklad 1 Uveďte příklady informací o podniku, které vypovídají o jevech: - ekonomických - sociálních - technických - historických - psychologických - ekologických Příklad 2 Rozhodněte,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni

íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni íloha ro ní ú etní záv rky sestavené ke dni 31.12.2008 l. 1 Informace o ú etní jednotce Název etní jednotky : sto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifika ní íslo : 00250805 právní

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám

VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ. Vypracovala: Ing. Alena Buráňová. Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám VY_32_INOVACE_41_SPSOA_UCT_8_BURÁ Vypracovala: Ing. Alena Buráňová Vytvořeno v projektu EU Peníze středním školám 1. Která z následujících položek bude zařazena mezi aktiva: a) zisk podniku b) závazek

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Porozumět transakcím ovlivňujícím výsledek hospodaření; pochopit význam výsledku hospodaření a jeho vykázání v rozvaze; seznámit se s účtováním

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu)

7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) 7 Druhové členění nákladů (s důrazem na výrobu) Cíl kapitoly seznámit se s logikou účtování a vykazování výroby v druhovém členění nákladů; pochopit význam změny stavu výrobků. Úvodní otázky 1. Definujte

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení rozvahy; pochopení definice aktiv a dluhů; vymezení základních přístupů pro klasifikaci

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: seznámení se s aktivy a pasivy; osvojení si základních pravidel pro sestavení účetního výkazu rozvaha; pochopení definice aktiv a dluhů;

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Dne 7. září prodala společnost místnímu staviteli 60 tun písku za 1 300 Kč/t.

Dne 7. září prodala společnost místnímu staviteli 60 tun písku za 1 300 Kč/t. 5 Zásoby Cíl kapitoly účetně zachytit nakupované zásoby při jejich pořízení; vymezení pořizovací ceny; účetně zachytit a ocenit úbytek zásob při prodeji nebo při úbytku zásob do spotřeby Úvodní otázky

Více

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy

Rozvaha KAPITOLA. Funkce a obsah rozvahy Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby

Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Účtová třída 1 - Zásoby Příloha: Účtový rozvrh na úrovni syntetických účtů pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/2002 Sb. pro podnikatelské subjekty

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice

Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská Tachlovice Obecní ú ad Chýnice Karlštejnská 22 252 17 Tachlovice Záv re ný ú et obce Chýnice za rok 2010 (návrh) dle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012 I O: Název: Mikroregion Tel sko

ROZVAHA - BILANCE. (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012 I O: Název: Mikroregion Tel sko Licence: W184 XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v K, s p esností na dv desetinná místa) Období: 12 / 2012

Více

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky)

Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) Mokroregion Pojizeří Směrnice č.4/ 2010 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů (pro územně samosprávné celky) 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje účtový rozvrh,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. edice účetnictví

PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ. sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady. edice účetnictví Mgr. et Mgr. Karla Maderová Voltnerová PRAKTICKÝ PRŮVODCE ÚČTOVÁNÍM PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ sbírka souvztažností a praktické souvislé příklady 1. vydání 2013 edice účetnictví V případě, že dojde k významným

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 102 Rozeslána dne 2. října 2015 Cena Kč 85, O B S A H : 250. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Obchodní firma EDOMED a.s. (dále jen "společnost") byla zapsána do obchodního rejstříku dne 18. května 1995 pod jménem Picker Imaging Praha s.r.o.. K datu 18.6.2001 došlo k fúzi sloučením

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 29365619 DIČ : CZ29365619 RG. : B 6688 OR u KS Brno Vznik : 1. 8. 2012 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 31. 12. 2014 Ozna ení.. D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 46 950,58 137 966,53 374 612,97 313 121,36

Více

Česká olympijská a.s.

Česká olympijská a.s. Česká olympijská a.s. Účetní závěrka a Auditorská zpráva za rok končící 31. prosince 2007 Auditor: Member: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o. Mikulandská 2, Praha 1, 110 00 Tel: +420 224 933 658; Fax +420

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 48171590 Obchodní firma Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Ulice Novoměstská 626 Obec Chrudim PSČ 53728 E-mail vak@vakcr.cz

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Licence: DQD9 XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)

Licence: DQD9 XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00491845 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Košařiska Účetní

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2015 IČO: 580791 Název: Obec Paseky nad Jizerou AKTIVA CELKEM

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Strunkovice nad Název položky Volyňkou; IČO 00667854; Strunkovice nad Volyňkou, 387 01 Strunkovice nad Volyňkou

Více

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ

Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IAS / IFRS NEKONSOLIDOVANÁ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Z A R O K 2 0 0 5 Sestavená dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví NEKONSOLIDOVANÁ Obsah 1. Zpráva nezávislého auditora 2. Výkaz zisků a ztrát 3. Rozvaha 4. Výkaz peněžních

Více

Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1

Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1 Materiál k 1. cvičení z ÚCs 1 Úvodní otázky: 1. Jaký je účel a smysl vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů? 2. Které jsou hlavní funkce účetnictví? 3. Které druhy účetnictví znáte? Jsou zaměnitelné

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2006 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2006 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada II. Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2006 1. Rozvaha 2.

Více

EKONOMIKA A MANAGEMENT

EKONOMIKA A MANAGEMENT Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava EKONOMIKA A MANAGEMENT učební text Libor Nečas Ostrava 2012 Recenze: Ing. Marta Kasajová, Ph.D. Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, Katedra

Více

Základy účetnictví 4. přednáška

Základy účetnictví 4. přednáška Základy účetnictví 4. přednp ednáška Osnova přednp ednášky 1. Typické hospodářsk ské operace a jejich vliv na stav majetku a zdrojů 2. Změny rozvahových stavu a jejich charakteristika 3. Účet jako nástroj

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Minimální závazný vý et informací VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky podle vyhlášky. 500/2002 Sb. v plném rozsahu Vodárenská spole nost ve zn ní p.p. ke dni : prosinec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov 3026 @I=75. @S=700. @U=712. A.1. Informace podle

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název:

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

Žádost o poskytnutí úvěru právnické osobě

Žádost o poskytnutí úvěru právnické osobě Žádost o poskytnutí úvěru právnické osobě 1. Údaje o žadateli: Jméno a příjmení / název / právní forma: Adresa / sídlo: Místo podnikání / adresy provozoven: IČ: Tel./fax/e-mail žadatele, příp. kontakt.

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty

1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Tématický blok č. 4 Téma 1 - Metoda podvojného zápisu Obsah tématu 1 1.1 Metoda podvojného zápisu, souvztažnost, souvztažné účty Studijní cíle Cílem této části výkladu je objasnit metodu podvojného účetního

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů

Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Vzdělávací centrum www.sluzbyapodnikani.cz Základy účetnictví Ukázka studijních materiálů Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016 VI.verze ( MB ) OBSAH 1. Úvod do účetnictví...

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S49 SMĚRNICE O ÚČETNICTVÍ Č.j.: ZS SM 79/2011 Účinnost od: 1.4.2011 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Článek

Více

Příklady na sestavení rozvahy:

Příklady na sestavení rozvahy: Příklady na sestavení rozvahy: Příklad 1 Sestavte rozvahu firmy Horák, s. r. o., k 1.1.2006 z následujících položek v soupisu majetku a jeho zdrojů: Vklad na běžném účtu 25 000,-, bankovní úvěr 150 000,-,

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2015 příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :70922306 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: ZŠ A SŠ WALDORFSKÁ P 1265 Období běžné Období běžné Období

Více

ZNO-OVOCE, s.r.o., se zabývá výrobou ovocných přesnídávek. Společnost JE PLÁTCEM DPH.

ZNO-OVOCE, s.r.o., se zabývá výrobou ovocných přesnídávek. Společnost JE PLÁTCEM DPH. 6. 2 ÚČTOVÁNÍ O NAKUPOVANÝCH ZÁSOBÁCH 6. 2. 1 MATERIÁL ZNO-OVOCE, s.r.o., se zabývá výrobou ovocných přesnídávek. Společnost JE PLÁTCEM DPH. Počáteční stavy k 1. 1. 2016 na vybraných účtech: 211 - Pokladna

Více

ÚČETNICTVÍ 1. Aplikace principů a technik. 2., aktualizované a doplněné vydání. Jana Hinke, Dana Bárková ÚČETNICTVÍ 1. Základy účetnictví v příkladech

ÚČETNICTVÍ 1. Aplikace principů a technik. 2., aktualizované a doplněné vydání. Jana Hinke, Dana Bárková ÚČETNICTVÍ 1. Základy účetnictví v příkladech J. Hinke, D. Bárková 2. vydání Aplikace principů a technik 2., aktualizované a doplněné vydání ÚČET ÍK KLA DY ZÁ Ř V P GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.371.209,75 po 18.555.860,00 25.406.828,00 19.494.652,57 76,73 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Výroční zpráva o hospodaření Základní školy, Děčín II,, příspěvková organizace Základní škola Děčín II, je příspěvkovou organizací, jejíž

Více

Základy účetnictví 3. přednáška

Základy účetnictví 3. přednáška Základy účetnictví 3. přednp ednáška Změny rozvahy Možné změny rozvahy: 1) A+ A-A bilanční suma se nemění 2) P+ P-P bilanční suma se nemění 3) A+ P+ bilanční suma se zvýší 4) A- P- bilanční suma se sníží

Více

D chodové fondy (2. pilí )

D chodové fondy (2. pilí ) D chodové fondy (2. pilí ) 3.. 2014 D chodové fondy Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 29 960,16 79 622,68 201 482,79 186 796,54 Úroky z dluhových

Více

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448.

a b -1- -2- -3- 000 ** 2166400.00 94.25 2166400.00 94.25 2041915.26 372 ** Nakládání s odpady 80000.00 100.56 80000.00 100.56 80448. Obec Nové Hutě Závěrečný účet za rok 2010 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín. Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 Název a sídlo účetní jednotky: Základní škola, Nemyčeves, okres Jičín Nemyčeves 77 506 01Jičín Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Právní forma: Předmět činnosti: IČ: 70188475 sestavená k 31.3.2016 (v Kč s

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ÚČETNICTVÍ 1. Aplikace principů a technik. 2., aktualizované a doplněné vydání. Jana Hinke, Dana Bárková ÚČETNICTVÍ 1. Základy účetnictví v příkladech

ÚČETNICTVÍ 1. Aplikace principů a technik. 2., aktualizované a doplněné vydání. Jana Hinke, Dana Bárková ÚČETNICTVÍ 1. Základy účetnictví v příkladech J. Hinke, D. Bárková 2. vydání Aplikace principů a technik 2., aktualizované a doplněné vydání ÚČET ÍK KLA DY ZÁ Ř V P GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O:

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2013 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Zastupitelstvo obce

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více