2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování"

Transkript

1 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel pro práci s aktivními a pasivními ú ty; pochopení vazby mezi promítnutím transakcí do rozvahy a na ú ty. Úvodní otázky 1. Jaké znáte základní typy zm n rozvahových stav? P i odpov di vycházejte z bilan ní rovnice Aktiva = Pasiva a dopl te 4 základní typy do následující tabulky: Aktiva Pasiva 2. Uve te p íklady zm n rozvahových stav, vy erpejte všechny možné kombinace. 3. Které ze zm n rozvahových stav zp sobují zm nu bilan ní sumy? 4. Charakterizujte ú et jako nástroj zaznamenávání v cných dopad zm n finan n majetkové struktury. 5. P ipravte schéma ú tu aktivního a pasivního, ozna te strany ú t názvy užívanými pro levou a pravou stranu ú tu. Ozna te, na které stran mají tyto ú ty po áte ní z statek, p ír stky a úbytky a kde je zachycen kone ný z statek. 6. Charakterizujte vztah rozvahových položek a ú t. ešené p íklady P íklad 2.1 Na základ modifikovaného tvaru bilan ní rovnice Aktiva = Závazky + Vlastní kapitál a pomocné tabulky ur ete, o jaký typ hospodá ské transakce se jedná. a) Nákup po íta e za hotové. b) Akcioná m byl p iznán podíl na zisku z minulých let. c) Navýšení základního kapitálu z nerozd leného zisku. d) Podnik nemá dostatek pen žních prost edk k úhrad dluhu v i svým dodavatel m, proto emituje sm nku se splatností 3 m síce, sm nka nahrazuje fakturu od dodavatel. e) Výplata dlužných mezd z bankovního ú tu. f) Dodate ný vklad vlastníka do kapitálu v hotovosti. 19

2 g) Podnik XYX se dohodl se svým v itelem podnikem ABC, že pohledávka podniku ABC v i podniku XYX bude p em n na na základní kapitál podniku XYX (operaci posuzujte z hlediska podniku XYX). h) Vlastník se rozhodl p evést firemní automobil do svého osobního vlastnictví. i) Nákup materiálu podnikem na fakturu se splatností jeden m síc. Operace Aktiva Pasiva Závazky Vlastní kapitál /- 4 +/ /- ešení a) Operace typu 3 (zm na struktury aktiv): p ír stek dlouhodobých aktiv a úbytek pen z z pokladny. b) Operace typu 7 (p ír stek závazk a úbytek vlastního kapitálu): vznik závazku v i akcioná m a snížení položky nerozd lené zisky minulých let. c) Operace typu 9 (zm na struktury vlastního kapitálu): r st základního kapitálu a snížení stavu nerozd lených zisk minulých let. d) Operace typu 4 (zm na struktury závazk ): snížení závazk v i dodavatel m a vznik závazku z titulu emitované sm nky. e) Operace typu 2 (úbytek aktiv a úbytek závazk ): úbytek pen z z bankovního ú tu a snížení závazk v i zam stnanc m. f) Operace typu 5 (p ír stek aktiv a p ír stek vlastního kapitálu): p ír stek pen z v pokladn a zvýšení základního kapitálu. g) Operace typu 8 (úbytek závazk a p ír stek vlastního kapitálu): snížení závazk v i v itel m a r st základního kapitálu. h) Operace typu 6 (úbytek aktiv a úbytek vlastního kapitálu): snížení stavu dlouhodobých aktiv a snížení základního kapitálu. i) Operace typu 1 (p ír stek aktiv a p ír stek závazk ): p ír stek materiálu a p ír stek závazk v i dodavatel m. 20

3 P íklad 2.2 Podnik Ámos má k xxx1 tyto položky aktiv a pasiv v tis. K : závazky v i dodavatel m 70, b žný ú et 200, dlouhodobá aktiva 1 000, základní kapitál 1 100, pohledávky za odb rateli 100, peníze 20, materiál 150, závazky v i zam stnanc m 300. B hem období se uskute nily tyto hospodá ské operace v tis. K : 1. Dodavatel A dodal a vyfakturoval materiál Faktura od Dodavatele A byla uhrazena z b žného ú tu Byl nakoupen materiál za hotové erpáním krátkodobého bankovního úv ru uhrazena faktura od Dodavatele B 40. Sestavte rozvahu k xxx1 do prvního sloupce tabulky a do dalších sloupc zaznamenejte zm ny rozvahových stav po každé operaci. Aktiva Srovnávací rozvaha podniku Ámos Pasiva Dlouhodobá aktiva Základní kapitál Materiál 150 Odb ratelé 100 B žný ú et 200 Pokladna Zam stnanci Dodavatelé Úv r Aktiva celkem Pasiva celkem

4 P íklad 2.3 Navažte na p edchozí P íklad 2.2. Otev ete ú ty rozvahové podle z statk z po áte ní rozvahy k xxx1 a zaú tujte uvedené operace. ešení Po áte ní rozvaha Ámos k xxx1 Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Materiál 150 Dodavatelé 70 Pohledávky za odb rateli 100 Zam stnanci 300 Bankovní ú et 200 Peníze 20 Suma aktiv Suma pasiv Dlouhodobá aktiva Peníze Vlastní kapitál PZ PZ 20 3) 10 PZ KZ KZ 10 KZ Odb ratelé Krátkodobé úv ry Zam stnanci PZ 100 4) 40 PZ 300 KZ 100 KZ 40 KZ 300 Materiál B žný ú et Dodavatelé PZ 150 PZ 200 2) 50 2) 50 PZ 70 1) 50 4) 40 1) 50 3) 10 KZ 210 KZ 150 KZ 30 Rozvaha Ámos k xxx1 Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Materiál 210 Dodavatelé 30 Pohledávky za odb rateli 100 Zam stnanci 300 Bankovní ú et 150 Bankovní úv r 40 Peníze v hotovosti 10 Suma aktiv Suma pasiv

5 Úlohy k procvi ení Úloha 2.1 Pan Jav rek otevírá k xxx1 malou prodejnu. Do podniku vložil pen žní prost edky ve výši K. Tyto prost edky složil u banky na nov z ízený ú et. Sestavte zahajovací rozvahu pana Jav rka v tis. K. Rozvaha...ke dni...v tis. K V dalším období se odehrály následující operace: 2. ledna Z bankovního ú tu uhradil pan Jav rek nákup domku, ve kterém bude provozovat prodejnu. Za domek byla zaplacena ástka K. Rozvaha...ke dni...v tis. K 3. ledna Dodavatel dodal panu Jav rkovi zboží a zaslal fakturu ve výši K. Rozvaha...ke dni...v tis. K 23

6 4. ledna Pan Jav rek zaplatil fakturu dodavateli z b žného ú tu K. Rozvaha...ke dni...v tis. K 5. ledna Z bankovního úv ru bylo zaplaceno za ízení prodejny (nábytek na zakázku) za K. Rozvaha...ke dni...v tis. K Úloha 2.2 Rozvaha podnikatele Zde ka k xxx1: Rozvaha podniku p. Zde ka k xxx1 v K Automobil Vlastní kapitál Pohledávka (Dalibor) Závazek v i bance Zboží ve skladu Peníze v bance A Aktiva celkem Pasiva celkem V m síci dubnu uskute nil p. Zden k tyto transakce: 1. P ijata dodávka zboží za K jako úhrada ásti závazku p. Dalibora. 2. Nakoupen nový stroj, fakturovaná ástka K. 3. P ijata platba zbytku závazku p. Dalibora od banky C K. Ur ete a poznamenejte si u každé uskute n né transakce její typ a položky, kterých se dotkne. Sestavte rozvahu podnikatele p. Zde ka po všech uskute n ných transakcích. 24

7 Úloha 2.3 Obchodní podnik Kolumbus a syn, má k xxx1 následující stav aktiv a pasiv v tisících K : materiál 40, závazky v i dodavatel m 300, pokladna 50, výsledek hospoda ení minulých let (zisk) 500, zboží 180, budova 2 500, oprávky k budov 20, základní kapitál 2 150, b žný ú et 300, závazky v i zam stnanc m 200, pohledávky za odb rateli 100. Ú etní operace v tis. K : 2.1. Nákup zboží na obchodní úv r 50, zboží p evzato na sklad Nákup staršího automobilu za 220, placeno z b žného ú tu Zaplacení dodavatel m z b žného ú tu Zaplacení dodavatelské faktury z kr. úv ru u banky Vklad majitele do podniku - na b žný ú et uloženo Na b žný ú et byla p ijata záloha na dodávku zboží 100. Sestavte do následující tabulky (do sloupe ku 1) rozvahu k xxx1. Zobrazte do srovnávací rozvahy zm ny, ke kterým došlo na základ ú etních operací v následujících dnech (sloupe ky 2 až 7). U každé ú etní operace ur ete pot ebné ú etní doklady. Po zaznamenání operací do rozvahy všechny transakce zaú tujte. Aktiva Srovnávací rozvaha: Kolumbus a syn Pasiva Dne: Dne:

8 Úloha 2.4 Pan Vosika zakládá podnik na výrobu plastových sou ástí. Do podniku vložil k xxx1 budovu, odhad tržní hodnoty budovy je tis. K a na b žný ú et složil peníze ve výši 800 tis. K. V pr b hu m síce ledna se odehrály následující operace v tis. K : 1. Nákup stroje na odlévání plast v hodnot 2 500, uhrazen z poskytnutého dlouhodobého bankovního úv ru. 2. Na obchodní úv r byla nakoupena plastová dr za P evodem z b žného ú tu byl zaplacen nákup staršího dodávkového automobilu v hodnot Z b žného ú tu byla vybrána hotovost ve výši V hotovosti byla uhrazena záloha na nákup dalšího materiálu Dodavateli byla zaplacena z b žného ú tu faktura za materiál (viz operace 2) ve výši Za 90 v hotovosti byl nakoupen po íta s tiskárnou. 8. Na obchodní úv r bylo po ízeno programové vybavení v hodnot Za hotové bylo nakoupeno drobné ná adí v hodnot 5, ná adí bylo p evzato na sklad materiálu. 10. Pan Vosika získal darem sadu starších forem na odlévání plastových sou ástí v hodnot 150. Doba použitelnosti t chto forem se odhaduje na 4 roky. 11. Od odb ratel byla p ijata záloha na objednané odlitky 30 v hotovosti. Sestavte po áte ní rozvahu, otev ete p íslušné ú ty a zaú tujte operace uskute n né v pr b hu m síce ledna. Sestavte rozvahu k xxx1. Po áte ní rozvaha podniku pana Vosiky k xxx1 Suma aktiv Suma pasiv 26

9 Rozvaha podniku pana Vosiky k xxx1 Suma aktiv Suma pasiv 1. Jak je na ú tech zachycována historická cena dlouhodobého aktiva (p vodní po izovací výdaje) a dosud odepsaná ást této hodnoty? 2. Uve te p íklady ú t k následujícím klasifikacím: a) ú ty aktivní vs. ú ty pasivní, b) ú ty hlavní vs. ú ty vedlejší. 27

10 Úloha 2.5 Spole nost Island, v.o.s má k 1.1. xxx1 tyto z statky na ú tech v tisících K : pokladna 200, b žný ú et 900, dodavatelé 400, materiál 100, pohledávky za odb rateli 600, výrobky 500, vlastní kapitál 9 300, software 700, oprávky k software 200, stroje a za ízení 3 000, oprávky ke stroj m a za ízením 100, dlouhodobá finan ní aktiva 2 000, budovy 2 500, oprávky k budovám 1 500, pozemek Do konce ledna se uskute nily tyto ú etní operace v tis. K : 1. Dle faktury byl nakoupen speciální p ístroj za Na b žný ú et p išla úhrada od odb ratele Došla faktura za nakoupený materiál 300, materiál p ijat na sklad. 4. Bylo nakoupeno za hotové 10 kus kalkula ek celkem za 10, kalkula ky byly p evzaty na sklad jako materiál. 5. Pracovník m byla z pokladny vyplacena záloha na služební cestu Došla faktura za nakoupený software v cen Z b žného ú tu bylo zaplaceno dodavatel m Do nov z ízené podnikové prodejny bylo nakoupeno dle faktury zboží za Došla faktura za policový systém do nové prodejny Faktura z operace 9 ve výši 250 byla uhrazena bankou z otev eného dlouhodobého úv ru. 11. Za hotové byly nakoupeny akcie ur ené k prodeji ve výši Majitel vložil do podniku 100 na b žný ú et. Otev ete ú ty, zaú tujte uvedené ú etní p ípady. Promyslete ú etní doklady, které jsou k zaú tování t eba. Sestavte kone nou rozvahu. 28

11 Cíl dodatku: Dodatek ú etní doklady Prostudováním tohoto dodatku by se student m l seznámit s: ú etními doklady, které jsou nositeli informací o zm nách finan n majetkové struktury podniku, ke kterým dochází v pr b hu hospodá ské innosti podniku. Úvodní otázky 1. V em spo ívá dokladovost prvek metody ú etnictví? Jaký je její význam? 2. Jaké jsou náležitosti ú etních doklad? 3. Jaké typy ú etních doklad znáte? Pokuste se je klasifikovat. 4. Zamyslete se nad známými položkami rozvahy a ur ete, jaké ú etní doklady musí provázet ú etní zachycení jejich zm n (p ír stk i úbytk ). 5. Jaké druhy kontroly ú etních doklad znáte? 6. Jak je ovlivn n metodický prvek dokladovost existencí výpo etní techniky? ešené p íklady P íklad 2.4 U následujících rozvahových položek: materiál na sklad, pokladna, výrobky na sklad, dodavatelé, bankovní ú et, úv r u banky, p j ka od fyzické osoby, pohledávky za odb rateli, nedokon ená výroba, zvýšení vlastního kapitálu vkladem, dlouhodobá aktiva hmotná uve te název ú etního dokladu, který zachycuje jejich p ír stek a úbytek. Dále ozna te, zda se jedná o interní (I) i externí (E) doklad. ešení Rozvahová položka I/E Název dokladu materiál na sklad I (+) p íjemka; (-) výdejka pokladna I (+) p íjmový pokladní doklad; (-) výdajový pokladní doklad výrobky na sklad I (+) p íjemka; (-) výdejka dodavatelé E p ijatá faktura bankovní ú et E výpis z bankovního ú tu úv r u banky E výpis z úv rového ú tu p j ka od fyzické osoby E smlouva o p j ce a doklad o p íjmu pen z pohledávky za odb rateli I vydaná faktura nedokon ená výroba I výkaz z výroby zvýšení vlastního kapitálu vkladem I interní ú etní doklad dlouhodobá aktiva hmotná I protokol o za azení do provozu 29

12 P íklad 2.5 Dopl te k ú etním transakcím ú etní doklady, které jsou nutnou podmínkou jejich zaú tování: 1. Vklad majitele do podniku v hotovosti. 2. Nakoupeno zboží, zaplaceno v hotovosti. 3. Z poskytnutého úv ru splacen závazek. 4. Byla vypo tena dlužná da ze zisku. 5. Na obchodní úv r nakoupen materiál. 6. Podniku byl darován po íta. 7. Odb ratel zaplatil sv j závazek na b žný ú et. 8. Banka poskytla na b žný ú et pen žní prost edky z úv ru. 9. Splátka úv ru u banky z b žného ú tu. 10. Zam stnanec zaplatil pohledávku v hotovosti. 11. Z b žného ú tu byla zaplacena záloha dodavateli. 12. Spole nost nakoupila dluhopisy a zaplatila je z b žného ú tu. ešení Hospodá ská transakce Vklad majitele do podniku v hotovosti Nakoupeno zboží, zaplaceno v hotovosti Z poskytnutého úv ru splacen závazek Byla vypo tena dlužná da ze zisku Na obchodní úv r nakoupen materiál Podniku byl darován po íta Odb ratel zaplatil sv j závazek na b žný ú et Banka poskytla na b žný ú et pen žní prost edky z úv ru Splátka úv ru u banky z b žného ú tu Zam stnanec zaplatil pohledávku v hotovosti Z b žného ú tu byla zaplacena záloha dodavateli Spole nost nakoupila dluhopisy a zaplatila je z b žného ú tu Název dokladu interní ú etní doklad; p íjmový pokladní doklad p íjemka; výdajový pokladní doklad výpis z úv rového ú tu interní ú etní doklad p ijatá faktura; p íjemka protokol o za azení do provozu výpis z b žného ú tu výpis z b žného ú tu; výpis z úv rového ú tu výpis z b žného ú tu; výpis z úv rového ú tu p íjmový pokladní doklad výpis z b žného ú tu výpis z b žného ú tu 30

13 Kontrolní otázky 1. Které z dále uvedených transakcí nemohou nastat: Aktiva Pasiva / Uve te p íklady transakcí, které vyvolají: a) zm ny ve struktu e cizích zdroj, b) zvýšení vlastního kapitálu a snížení závazk, c) snížení vlastního kapitálu a zvýšení závazk. d) zvýšení aktiv a snížení závazk. 3. Z jakého metodického prvku vyplývá, že transakce s majetkem a zdroji financování majetku vyvolají vždy zm nu (nejmén ) dvou položek? 4. Zhodno te správnost následujících výrok. a) Nákup materiálu na obchodní úv r vyvolá v rozvaze: - sou astné zvýšení aktiv a pasiv, - zvýšení závazk a snížení hospodá ského výsledku, - zvýšení nedokon ené výroby a zvýšení závazk, - zvýšení stavu materiálu a zvýšení bankovních úv r, - zvýšení aktiv a zvýšení pohledávek. b) Úhrada pohledávky na bankovní ú et je v rozvaze zachycena jako: - sou astné zvýšení aktiv a snížení závazk, - zvýšení aktiv a zvýšení hospodá ského výsledku, - snížení závazk a zvýšení pen žních prost edk, - zvýšení stavu bankovního úv ru a snížení pohledávek, - sou asné zvýšení a snížení aktiv. c) Zvolte možnost ano ne: - uskute n ní nepen žního vkladu majitelem neovlivní bilan ní sumu, - úhrada pohledávky zvýší bilan ní sumu, - splátka úv ru z bankovního ú tu sníží bilan ní sumu, - zvýšení stavu bankovního úv ru poskytnutím pen žních prost edk na bankovní ú et zvýší bilan ní sumu, - sou asné zvýšení a snížení aktiv neovlivní bilan ní sumu. 31

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka.

Funkce a obsah rozvahy účetních výkazů, přehledné sestavení majetku podniku rozvahový den peněžním vyjádření rozvahový stav. rozvahová položka. Rozvaha KAPITOLA 4 Funkce a obsah rozvahy Zákon o účetnictví ukládá podnikatelským subjektům, aby prokazovaly stav svého majetku, kapitálu a závazků v přehledné tabulce rozvaze. Rozvaha je jeden z nejdůležitějších

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing.

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram. Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009. Ing. Jitka Štefanová Ing. Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová 1. Majetek a zdroje krytí Příklad 1. 1 Podnik vyrábí a nakupuje

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty.

Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Rozvaha a změny rozvahových položek. Rozvahové a výsledkové účty. Podvojný účetní zápis. Syntetické a analytické účty. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK, DOBROVOLNÝCH SVAZK OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2010 v K Rok M síc I O 2010 13 71249800 Název

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949

ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ŽENEVSKÉ ÚMLUVY O OCHRAN OB TÍ OZBROJENÝCH KONFLIKT ze dne 12. srpna 1949 ************************************************************************************************************************ Obsah:

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více